Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi"

Väljavõte

1 Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Sampo Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Rohustus!tk Pensionifond Sampo Pension 50 on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Tingimused on koostatud kooskõlas kehtivatc õigusaktide sätetega. Tingimuste ja õigusaktide sätete vastuolu korral kohaldataksc õigusaktides sätestatut. Kui Tingimuste sined on omavahel vastuolus või Tingimused sisaldavad eksitavaid sätteid, siis tõlgendatakse nimetatud sätteid pensionifondi osakuomanikc parimate huvide kohaselt. II. Fund! nime tn St fondivalitseja ja dcposiloorium Pensionifondi nimetus on Kohusluslik Pensionifond Sampo Pension 50 (edaspidi "Fond"), Fondi asukohaks on fondivalitseja asukoht Fondi majandusaasta on I. jaanuar kuni 31. detsember. Fondi valitsevaks fondivalitsejaks (edaspidi "Fondivalitseja") on Sampo Baltic Asset Management AS (Sampo Varahalduse AS-i uus ännimi), registrikood asukoht Tallinn. Narva mnt. II, Fond on moodustatud 04. mail a Fondi deposi toorium (edaspidi "Dcpositoorium") on AS Sampo Pank. registrikood , asukohi Tallinn, Narva mnt. II III. Fondi tegevus ja investeerimispoliitika fondi te&vu\e et* märk ninp investeerimispoliitika põhiprintsiibid Fond on lepinguline investeerimisfond, mille põhieesmärk on kogumispensioni võimaldamine pensionifondi osakuomanikule (edaspidi "Osakuomanik") Kogumispensionide seadmes ja investeerimisfondide seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Fondi investeerimistegevuse eesmärk on riski hajutamise põhimõttel Osakuomanikc vara väärtuse pikaajaline tasakaalustatud elukallidust aletav kasv, mis saavutatakse investeerides erinevatesse väärtpaberitesse Väärtpaberituru seaduse tähenduses, krediidiasutuste hoiustesse ning kinnisasjadesse. Fondi vara investeerib Fondivalitseja. Pikaajalise tootluse tõstmise eesmärgil investeeritakse Fondi vara kani 50% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest aktsiariski kändvatesse instrumentidesse ning nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 50%. Lühiajalise stabiilsuse tagamiseks investeeritakse osa Fondi varadest võlakirjadesse ning muudesse kaubc Ida valesse võlakohustustesse (s.h. rahaturuinstrumcnlidcsse) ja krediidiasutuste hoiustesse. Fondi vara investeerimisel lähtutakse Tondi tegevuse eesmargist, Osakuomanikc huvidest, headest lavadest ning Õigusaktides ja Tingimustes sätestatud piirangutest. investeeringud eri htki varadesse fa spetsialiseerumine Fondivalitseja ci ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude või piirkondade järgi. Fondi investeeringud võivad olla nomineeritud erinevates valuutades. fnvesteenmisniiran eud 1, Fondi vara võib investeerida krediidiasutuste hoiustesse, kinnisasjadesse ning väärtpaberitesse Väärtpaberituru seaduse mõistes st. aktsiasse või muudesse samaväärsetesse kaubeldavatcsse õigustesse (edaspidi "Aktsiad"), võlakirjadesse, vahetus võlakirjadesse või muudesse emiteeritud ja kaube Ida vat esse võlakohustustesse tähtajaga ute I-aasta (edaspidi "Võlakirjad"), emiteeritud võlakohustustesse tähtajaga kuni üks aasta, millega lavaliselt kaubcldaksc rahaturul (edaspidi "Rahaturuinstrumcndid"), märk im isõigust esse või muudesse kau öeldavatesse õigustesse, mis annavad õiguse omandada aktsiaid või võlakirju, kaubcldavmesse vmrlpubcri hoidmislunnistustessc (edaspidi Aktsiad. Võlakirjad. Rahaturuinstrumcndid ja märkimisõigused ja muud kaubeldavad õigused ning knuheldavad väärtpaberi hoidmistunnistuscd koos nimetatuna Väärtpaberid"), investeerimisfondide aktsiatesse ja osakutesse ning tuletis väärtpaberitesse. Fondi vara ei või investeerida väärismetallidesse ning väärtpaberitesse, mis annavad õigusi väärismetallide suhtes. Kui Väärtpaberid sisaldavad tuletisväärtpaberite tunnuseid, tuleb nende suhtes kohaldada tuletisväärtpaberite kohta sätestatut 2. Aktsiatesse ning aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse võib investeerida kokku kuni 50% ulniuscs Fondi aktivate luruväanusest 3. Rahaturu instrumentidesse ja õigusaktide kohaselt rahaturufondidena käsitletavate investeerimisfondide osakutesse võib investeerida kokku kuni 35% Fondi aktivate turuväärtusest 4, Fondi vara võib investeerida: 4.1. Euroopa Majanduspiirkonna (edaspidi..eea") lepinguriigi 1, leiste Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni* (edaspidi.oecd") liikmesriikide ning Tingimustes loetletud Rahvusvahelise Väärt pabcrijärcl valve 3 (edaspidi n[osco") liikmesriikide reguleeritud väärtpaberi turgudel kaubcldavatesse Väärtpaberitesse. 4.2 Väärtpaberitesse, millega Tingimuste punktis 4.1.nimetatud riikide reguleeritud turgudel ci ka ube Ida. kuid mille emiteerimise tingimuste kohaselt võetakse need Väärtpaberid nimetatud riigi reguleeritud turul kauplemisele 12 kuu jooksul pärast Väärtpaberile emiteerimist 4.3. Tingimuste punktides 4.1 ja 4.2. nimetamata Rahaturuinstrumentidesse, mis vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest: Raha turu instnnn endi on emiteerinud või taganud Tingimuste punktis 4.1. nimetatud riik, selle riigi osariik või regionaalne või kohaliku omavalitsuse üksus. Euroopa Liit. HEA lepinguriigi kcskpank. Euroopa Kcskpank, Euroopa Investeerimispank või rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmeks, aktsionäriks või osanikuks on EEA lepmguriik; Rahatuniinstrumcndi on emiteerinud isik, kclle emiteeritud mk tahes väärtpaberitega kaubcldakse Tingimuste punktis 4 1 nimetatud riigi reguleeritud turul, Rahaturuinstrumendi on emiteerinud või taganud fondivalitseja, investeerimisühing, kindlustusandja või krediidiasutus, kelle suhtes kchtcslatud usaldatavus narmal ii vi dc täitmise üle teostatakse ftnantsjarclevalvet vastavalt Euroopa Ühenduse õigusaktide nõuetele või nendega vähemalt sama rangetele nõuetele Rahaturu instrumendi cmitent kuulub teise EHA lepinguriigi järelevalveasutuse poolt tunnustatud emitentide hulka vastavalt õigusaktides sätestatud tingimustele Rahaturuinstrumendi cmitent vastab rahandusministri kehtestatud tingimustele. ' EEA lepinguriigid on: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland. Iirimaa. Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein. Luksemburg. Läti. Malta, Norra. Poola, Portugal. Prantsusmaa, Rootsi. Saksamaa. Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tsehhi Vabariik. Ungari 2 Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigid, mis ei ole EEA lepinguriigid: Ameerika Ühendriigid, Austraalia. Jaapan. Kanada. Lõuna-Korea, Mehhiko, Šveits. Türgi, Uus-Mcrcmaa, J Luhoud IOSCO mirte bwidu Albutiii. Arp»»»*. Biteaou. (Wrmub. tkmnu JA Htfl*p»«na- IV.«ilu BulfMria. Kotumtu. KfffO». Hiina, tfcnftaig. Hcrntfa. Indu, Jote>. MaLc&nna. Mm s«w. Runmi **H*» f

2 4.4. Tingimuste punktides4.1, 4.2, 4,3 nimetamata Väärtpaberitesse võib Fondi vara investeerida kuni 10% ulatuses Fondi aktivale turuväärtusest 4.5. Fondi aktivate turuväärtusest ci või moodustada kokku rohkem kui 20% nende Väärtpaberite väärtus, millega kaubeldakse üksnes sellise riigi reguleeritud väärtpaberiturul, mis ei ole EEA lepinguriik ega OECD liikmesriik. Sätestatud piirangut kohaldatakse ka Fondi vara investeerimisel teiste investeerimisfondide osakutesse ja aktsiatesse, mille aktivatest võib vastavail selle investeerimisfondi tingimustele või põhikirjale rohkem kui 20% moodustada nende Väärtpaberite väärtus, millega k nuheldakse üksnes selliste riikide reguleeritud väärtpaberiturgudel, mis ci ole EEA lepinguriigid või OECD liikmesriigid. 5. Fondi vara võib investeerida Tingimuste punktis 4.1. nimetatud riikide poolt emiteeritud või tagaiud Väärtpaberitesse ning nende riikide residendist juriidiliste isikute poolt emiteeritud Väärtpaberitesse EEA lepinguriigi ning rahvusvahelise organisatsiooni, millesse kuulub vähemalt üks EEA lepingunik, poolt emiteeritud või tagatud Väärtpaberitesse, OECD liikmesriigi ning Tingimustes loetletud IOSCO riigi, mille invesieerimisremng on rahvusvaheliste reitinguagentuuride, s.h. kuid mille ainult Moody s Investors Services') või Standard & Pours Corporation!' (ednspidi «RcitinKuagentuurid") põhjal vähemalt Baa 1/BBB+. poolt emiteeritud või tagatud Väärtpaberitesse võib igasse neist investeerida kuni 35% Fondi aktivate turuväärtusest. 6. Fondi vara võib investeerida Reitinguagentuuride invesiecrimisrchingust Baa3/BBB- madalama või ilma rcitinguta cmiicntidc Võlakirjadesse ja Rahaturu instrumentidesse kokku kuni 30% Fondi aktivate t uni väärtusest Sätestatut ei kohaldata Eesti Vabariigi. Eesti avalik-õtguslikc juriidiliste isikule ning EEA lepinguriigi või OECD liikmesriigi pooli emiteeritud Võlakirjade ja Rahaturu instrumentide suhtes. 7. londi varade investeerimispiirangud erinevatesse majandusharudesse investeerimisele määratakse Fondi igapaevase juhtimise käigus. 8 ühe isiku, va riigid punkti 5.1 alusel ja EEA lepinguriigi krediidiasutuse poolt kestvalt ja korduvalt emiteeritavatesse võlakirjadesse (edaspidi: "pandikirjad"), poolt emiteeritud Väärtpaberitesse võib investeerida kuni 5% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest. 9. Ühte kontserni kuuluvate isikute poolt emiteeritud Väärtpaberite väärtus kokku ci või moodustada üle 20% Fondi aktivate turuväärtusest. 10. Ühe isiku emiteeritud pand (kujadesse võib investeerida kuni 10% Fondi aktivale turuväärtusest 11. Fondi varasse kuuluvate ühe isiku emiteeritud Väärtpaberite jn sellesse isikusse paigutatud hoiuste väärtus ning tuletistehingute avatud positsioonid selles isikus ci või moodustada kokku rohkem kui 20% Fondi aktivate turuväärtusest. 12. Fondi varasse kuuluvale ühe isiku emiteeritud Väärtpaberite, tuletisväärtpaberile, pandikirjade ning sellesse isikusse paigutatud hoiuste väärtus kokku ci või moodustada rohkem kui 35% Fondi aktivate turuväärtusest 13. Fondi aktivate turuväärtusest ci või moodustada kokku rohkem kui 30% nende Väärtpaberite väärtus, mille cmitendid on registreeritud riigis, mis ei ole EEA Icpinguriilc ega OECD liikmesriik. Sätestatud piirangut kohuldatakse ka Fondi vara investeerimisel teiste investeerimisfondide osakutesse ja aktsiatesse, mille aktivatest võib vastavalt selle investeerimisfondi tingimustele või põhikirjale rohkem kui 30% moodustada nende Väärtpaberile väärtus, mille cmitendid ei ole registreeritud EEA lepinguriigis või OECD liikmesriigis. Väärtpaberite ning investeerimisfondide osakute ja aktsiate väärtus, mille emitendid on registreeritud mistahes EEA lepinguriigis või OECD liikmesriigis, võib moodustada kuni 100% Fondi aktivate turu väärtusest. 14. Fondi vara investeerimine kinnisasjadessc Investeeringud kinnisasjadesseja kinnisasjadesse investeerivale investeerimisfondide osakud ja aktsiad kokku ci või moodustada rohkem kui 10% Fondi aktivate turuväärtusest Ühe kinnisasja soetusväärtus ei või omandamise ajal ületada 2% Fondi aktivale turuväärtusest Üheks kmnisasjaks loetakse ka kõrvuti või lähestikku asuvaid kinnisasju. välja arvatud juhul, kui kinnisasjadc sihtotstarve või kinnisasjade väärtust mõjutavad riskid ja asjaolud on selgelt eristatavad Kinnisasjadc hindamise kord, tähtajad ja kinnisasjn hindaja valimise kriteeriumid sätestatakse Fondivalitseja sisemistes protseduuri reeglites, mis on avalik dokument ja kättesaadav kõikidele Osakuomanikcle Fondivalitseja kontserni veebilchcl. 15. Fondi vara võib investeerida krediidiasutuste hoiustesse tähtajaga kuni 12 kuud. Fondi vara võib investeerida vähemalt Baa2 BBB reitinguga EEA liikmesriikide krediidiasutuste hoiustesse ning selliste kolmandas riigis asuvate Baa2/BBB reitinguga krediidiasutuste hoiustesse, kelle suhtes k ehi ivad usaldatavusnormatiivid vastavad vähemalt sama rangetele nõuetele, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse Õigusaktides Krediidiasutuste hoiustesse võib investeerida kuni 35% Fondi aktivate turuväärtusest Ühes krediidiasutuses või samasse kontserni kuuluvates krediidiasutustes võib kokku hoiustada kuni 5% Fondi aktivate turuväärtusest Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata Depositooriumis Fondi arvelduskontol ning ajutiselt üteõödeposüti paigutatud raha suhtes. 16. Fondi vara investeerimine teiste investeerimisfondide osakutesse ja aktsiatesse Fondi vara võib investeerida kokku kuni 100% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest curofondi osakutesse või aktsiatesse ning muudesse avatud avalikesse fondidesse, mis vastavad järgmistele tingimustele: fondi üle teostatakse finantsjärclcvalvct vastavalt Euroopa Ühenduse õigusaktide nõuetele või nendega vähemalt sama rangetele nõuetele ning Finantsinspcktsiooni ja fondi järelevalveasutuse vaheline koostöö ei ole takistatud; investoritele on tagatud vastavail Investeerimisfondide seaduselt eurofondi investoritega võrdne huvide ka use fondi kohta koostatakse aasta-ja pool aastaaruande id, mis sisaldavad fondi varade ja kõhualuste aruannet, tulude ja kulude aruannet ning investeeringute aruannet; fondi vara võib omakorda muudesse investeerimisfondidesse investeerida mitte üle 10% Eelpool nimetamata investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse võib investeerida kokku kuni 30% Fondi aktivate turuväärtusest Ühe fondi osakute või aktsiate väärtus ei või moodustada rohkem kui 10% Fondi aktivate turuväärtusest Fondivalitseja poolt valitsetavatesse muudesse fondidesse võib investeerida kokku kuni 10% ulatuses Fondi aktivate turuväänusest ning Fondivalitsejaga samasse kontserni kuuluvate fondivalitsejate poolt valitsetavatesse muudesse investeerimisfondidesse võib investeerida kokku kuni 50% Fondi aktivate turuväärtusest, seejuures ei võeta sellistelt fondiinvcstceringulcll tagasivõtmis- ja valjalasketasu. Sätestatut kohaldataksc ka juhul, kui Fondi vara investeeritakse sellistesse investeerimisfondidesse, mida valitseb äriühing, kellcga Fondivalitseja on seotud ühise juhtimise või kontrolli või olulise osaluse kaudu, samuti juhul, kui see äriühing cn kolmandaks isikuks, kcllele Fondi valitsemine on üle antud. 17. Fond võib investeerida Tingimuste punktis 4 1 nimetatud riikide valuixadesse Fondi avatud välisvaluuta netopositsioon Eesli krooni ja'voi Euro suhtes ei või moodustada rohkem kui 30% Fondi aktivatest 18. Fondi arvel võib teha tulel tst ellinguid, järgides õigusaktides. Fondivalitseja sisemistes protseduurireeglites ja Tingimustes sätestatut Fond leeb tehinguid tuletisväärtpaberitega riskide maandamiseks ning investeerimiseesmärkide saavutamiseks. Tuletis väärtpaberitesse, mille alusvaraks on valuuta, investeerimise eesmargiks tohib olla vaid valuutariski maandamine Fondi vara võib investeerida üksnes sellistesse tuletisväärtpaberitesse, mille alusvaraks on:

3 Võlakirjad; Rahal uru instrumendid krediidiasutuste hoiused; Investeerimisfondi osakud või aktsiad, miile vara võib olla investeeritud Võlakirjadessc, Rahaturutnstrurncntidesse, krediidiasutuste hoiustesse ning tuletisväärtpaberitesse väärtpaberi indeksid, intressimäitrnd; valuuta, millesse Fondi vara võib Tingimuste kohasclt investeerida Fondi vara võib investeerida Tingimuste punktis 4.1. nimetatud reguleeritud turgudel kaube Ida valesse tuletisväärtpaberitesse ja reguleeritud turu väliselt omandatavatesse tuletisväärtpaberitesse vastavalt Õigusaktides sätestatud tingimustele Tuletisväärtpaberite tehingutega ei või Fondi arve) võtta Fondile rohkem kohustusi kui 10% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest, välja arvatud valuutariski maandamiseks tehtud tehingud, millega Fondi arvel on omandatud vara tehingu aluseks olevas valuutas Fondi arvel tchtavii tulctisväärtpabcritcliingu vastaspooleks ci või olla osaku omanik või isik, kcllcl on Fondiga ühtiv majanduslik huvi. 19. Fond ci või omandada ega omada üheski isikus rohkem kui: % hääleõigusega aktsiatest; % tema emiteeritud võlakirjadest 19 J. 10% tema emiteeritud rahatuniinstniineniidest; % teise investeerimisfondi osakutest või aktsiatest. 20. Fondivalitseja võib Fondi arvel tagada väärtpaberite väljalaset, võtta laenu, teha repo-ja pöördrepotehinguid ja muid väärtpaberite laenamise tehinguid Fondi arvel võib võtta laenu ning muid eelpoolnimetatud kohustusi kuni 10% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest Chegi Fondi arvel võetava laenu või kohustuse tähtaeg ci tohi olla pikem kui kolm kuud- 21. Fondi arvel ei või võõrandada Vääri pabereid, mis võõrandamislepingu sõlmimise ajal ci kuulunud Fondi varasse. 22. Fondi varasse kuuluvaid esemeid ci või pantida, muul viisil koormata ega tagatiseks anda. välja arvatud juhul, kui see toimub Fondi arvel tehtud tehingu täitmise tagamiseks või laenu tagamise eesmärgil. Fondivalitseja järgib Fondi vara investeerimisel lisaks eeltoodule kõiki muid õigusaktides sätestatud investeerimispiiranguid ja nõudeid riskide hajutamiseks. Fondi varade investeerimisega seotud riskide kirjeldus sisaldub Fondi prospektis. IV. Osakutega seotud õigused ja koh us (used (hak Fondi osak (edaspidi "Osnk") on nimeline mittemateriaalne väärtpaber, mii on elektroonilisel kujul ja mis väljendab Osakuomaniku osalust Fondi vuras. Osakuomanikul ei ole õigust nõuda Osakuomanike ühisuse lõpetamist. Osakud on ühte lüki. Osaku nimiväärtus on 10 krooni. Osak on jagatav. Osakute jagamise tulemusel tekkinud Osakute osad (edaspidi: Murdosak) tuleb näidata täpsusega kolm kohta pärast kõma. Osakuid võivad omandada ja omada üksnes füüsilised isikud, samuti Fondivalitseja või Fondivalitsejana tegutsenud isik Investeerimisfondide seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Osak ci või kuuluda samal ajal mitmele isikule. Osak ci kuulu abikaasade ühisvarasse. Osakuid ci või võõrandada ega koormata. Osakutega ei kaubclda ühelgi väärtpaberibörsil. Osakuomaniku pankroti korral või Osakuomaniku varale sissenõude pööramisel täitemenetluse korras on Osakutele sissenõude pööramine kcclalud Osakud ci anna Osakuomanikule otsustusõigust Fondi varaga tehingule tegemisel. Fondil ei ole üldkoosolekuid, s.t. Fondi Osakuomanikud ci osale Fondi juhtimises läbi üldkoosolekute. Osakutega seotud õigused Osakuomanikul on Osakust tulenevalt kõik õigusaktidest ja Tingimustest tulenevad õigused. Osakud annavad Osakuomanikele võrdsetel asjaoludel võrdsed õigused Osakust tulenevad õigused tekivad alates Osaku omandamisest ning lõpevad Osaku tagasivõtmisel. Osak loetakse omandatuks või tagasivõetuks Osakuomaniku pensionikontoi Registripidaja poolt vastava kände tegemise hetkest. Osakuomanikul on, õigus: 1. nõuda Fondivalitsejalt Osakute tagasivõtmist ja saada väljamakseid vastavalt Tingimustes ja õigusaktides sätestatule; 2. omada oma Osakute arvust tulenevat osa Fondi varast, 3. saada Fondi varast väljamaksete tegemisel vastavalt Tingimustele oma Osakute arvust tulenev osa Fondi tulust; 4. saada vastavalt Tingimustele oma Osakute arvust tulenev osa Fondi likvideerimisel järelejäänud varast; 5. pärandada Osakuid, 6. vahetada Osakuid teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu; 7. sõlmida tagasivõetud Osakute kogusumma eest kohustusliku kojcumispcusioni kindlustuslcpmg; 8. tutvuda Fondi valitseja asukohas Tingimuste ja Fondi prospektiga Fondi viimase aastaaruandega või poolaastaaruandega kui see on kinnitatud viimases! aastaaruandest hiljem ning saada neist Fondivalitseja kulul ärnkiri; 9. tutvuda Fondivalitseja asukohas järgmiste andmetega: Fondivalitseja nimi ja kontaktandmcd. Fondi fondijuhi nimi. Depositooriumi nimi ja kontaktandmcd ning andmed Fondivalitseja osaluse suuruse kohia Fondis; 10. nõuda Fondivalitsejalt tema Tingimustest või Õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. Osakutest tulenevate Õisuste teostamise vit.\ Osakuomanik on koluistiiiud Osakutest tulenevaid õigusi teostama heauskselt ning kooskõlas õigusaktide ning Tingimuste sätetega. Osakuomanike õiguste teostamise eesmärgiks ei tohi olla kahju tekitamine teistele Osakuomanike Ic, Fondivalitsejale, Registripidajale, Dcposi tooriumile või kolmandale isikule. Osakuomaniku vastutus Osakuomanik ci vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Fondi arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist on Fondivalitsejal õigus nõuda vastavalt Fondi Tingimustele Fondi arvel. Osakuomaniku vastutus nende kohustuste täitmise eest on piiratud tema osaga Fondi varas. Fondivalitseja ci või võtta Osakuomanike nimel kohustusi. Osakuomanike kätise skeem Pensionikaitsc osafondi arvel hüvitatakse Tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja korras Osakuomanikule tekitatud kahju, mida Fondivalitseja Finants inspektsiooni määratud tähtajaks Osakuomanikule Kogumispcnsionide seaduse $-de 32 kuni 36 alusel hüvitanud ei ole. Kui Finants inspektsioon on tuvastanud Õigusaktides või Tingimustes sätestatud nõuete rikkumise ning on alust arvata, et see rikkumine on põhjustanud kahju Osakuomanike ic, võetakse Fondivalitsejale või Fondivalitsejana tegutsenud isikule kuuluvad Osakud tagasi ja kahju kannatanud Osakuomanikule lastakse välja uued Osakud Kahju suuruse määramisel võetakse arvesse kogu tekitatud varaline kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu võrreldes olukorraga kui rikkumist ci oleks toimunud ning rikkumisega seotud Fondi vara oleks investeeritud samuselt Fondi muu varaga. Kahju suuruse määrab Fondivalitseja Finantsi nspck ts iooni ettekirjutuse alusel. Osakuomanikule ci hüvitata kahju Investeerimisfondide seadmes sätestatud juhtudel, eelkõige, kui Osakuomanik oli kahju tekitamise perioodil: 1. Fondivalitseja juhatuse või nõukogu liige või audiitor; 2. Depositooriuini juhatuse või nõukogu liige;

4 3. Fondi fondijuhi; 4. Eelnimetatud isikute (p. 1-3) abikaasa; 5. Fondivalitseja cmaettevõtja juhatuse või nõukogu liige või juhatuse tükmc abikaasa. Osakuomaniku kahju summas kuni eurot konkreetse kahjujuhiumi kohia hüvitatakse täies ulatuses, Kahjusumma, mis ületab curot iga Osakuomaniku konkrccisc kahjuj uh turni kohia hüvitatakse 90 % u laiuses. Määratud huviiissumma ccsl omandab Registripidaja Osakuomanikule ilma valjalaskciasuta maksimaalse täisarvu setlc pensionifondi osakuid, kuhu Osakuomnnik teeb hüvitamise ajal kohustusliku kogumispensioni sissemakseid. \ r. Fondivalitseja õigused ja kõhust used Fondi vara valitsemisel Fondivalitseja õigused ia kohustused Fondivalitsejal on vastavalt Tingimustele õigus Fondi vara käsutada ja vallata ning muud sellest tulenevad õigused. Fondivalitseja investeerib Fondi vara oina nimel ja Osakuomanikc ühisel arvel. Fondivalitseja hoiab Fondi vara ja raamatupidamist lahus enda varast ja raamatupidamisest ning teiste tema poolt valitsetavate fondide varast ja raamatu pidamisest. Fondivalitseja peab tegutsema Osakuomanikc parimales huvides Fondi eesmärgi läitmiseks ning tema tegevus peab vastama õigusaktidele. Fondivalitseja põhikirjale ja Tingimustele. Fondivalitsejal on õigus ja kõhu sius esitada oma nimel Osakuomanikc või Fondi nõudeid Depositooriumi või kolmaodatc isikute vastu, kui nimetatud nõuete esitamata jätmine toob Fondile või Osakuomanikete kaasa või võib kaasa tuua olulise kahju tekkimise Fondivalitseja ci ole kobustatud esitama nimetatud nõudeid, kui Fond või Osakuomanikud on nõuded juba esitanud. Fondivalitsejal on kohustus sõlmida Fondi varade hoidmiseks kirjalikus vormis leping Depositoonumiga. Fondivalitseja on kohustntud rakendama piisavaid sisekontrolli meetmeid. Fondi audiitor on Fondivalitseja audiitor. Fondivalitseja peab omama piisaval asjassepuutuvat informatsiooni varade kõhtu, mida ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud, jälgima selle isiku finantsmajanduslikku olukorda, kclle väärtpabereid ta Fondi arvel knvalscb omandada või on omandanud ning hankima piisavat teavet vastaspoolte kohta, kellcga Fondi arvel tehinguid tehakse või teha kavatseukse. Fondtiuht nimetamine Fondi varade juhtimiseks nimetab Fondivalitseja fondijuht või fondijuhid kcllc ülesandeks on Fondi varade investeerimine. Fondijuht peab tegutsema Osakuomanikc parimates huvides. Fondijuhi vastutab Fondivalitseja ees oma kõhus tuste rikkumisega tekitatud kahju eest, kui tema kohustuste rikkumise tagajärjel tekitati kahju Fondile või Osakuomunikclc. Fondijuhil peab olema kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridus, üles anne ic Ijiiimiseks vajalikud teadmised ja kogcmused ning laitmatu arialanc maine. Fondisalttseta vastutus Fondivalitseja vastutab Fondile või Osakuomamkclc õigusaktidest või Tingimustest tulenevate oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest. Fondivalitseja pankrotimenetluse võib algatada üksnes Finants inspektsiooni või likvideerijate avalduse alusel.. Fondivalitseja pankroti korral rahuldatakse Osakuomanikc nõuded Fondivalitseja vastu esimeses järgus pärast pandiga tagatud nõudeid. Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja pankrotivara huikaja selle arvel ei saa rahuldada Fondivalitseja võlausaldajate nõudeid. VI. Depositooriumi vastutus Fondi vura või väärtpaberite hoidmisel kolmnndate isikute juures. Depoolepingus ettenähtud korras võib Depositoorium anda Fondi vara hoidmise kohustuse üle kolmandatcle isikutele. Depositoorium valib Fondi vara või väärtpabereid hoidva kolmanda isiku vajaliku hoolsusega, et tagada selle kolmanda isiku usaldusväärsus. Depositoorium on enne ülesannete edasiandmist ning ka edaspidi kõmistatud kontrollima, kas kolmanda isiku organisatsioonilise ja tehnilise korralduse tase ning finantsseisund on küllaldased tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks. Depositoorium vastuta!) oma kohustuste rikkumise tagajärjel Fondile, Osakuomanikclc või Fondivalitsejale tekitatud otsese varalise kahju eest VII. Fondivalitseja poolt Osakute omandamise ja tagasivõtmise tingimused j» kord Fondivalitseja peab omama vähemalt 1% Fondi Osakutest Alates Fondi moodustamisest peab Fondivalitseja kolme aasta jooksul omama vähemalt 2% Fondi osakutest Kui Fondil on üle 100 miljoni Osaku, peab Fondivalitsejate kuuluma vähemalt 2 miljonit Osakut pluss 1% Osakute arvust üle 100 miljoni. Fondivalitseja teatab I iuiinisinspektsioonile Osakute omandamise või tagasivõtmise kavatsusest väh kümme päeva enne Osakute omandamist või tagasivõtmist. Osakute omandamise või tagasivõtmise tehingu toimumisest teavitab Fondivalitseja Finants inspektsiooni hiljemalt kümnendal päeval pärast tehingu toimumist. Finantsinspekts iooni teavitamine ci ole vajalik kui Fondi Osakud omandatakse või võetakse tagasi Finants inspektsiooni ettekirjutuste alusel täiendavate Osakute omandamiseks või Fondi Osakuomanikc Ic tekitatud kahju hüvitamiseks Investeerimisfondide seaduses ja Kogumispetmontde seaduses sätestatu kohascll. VIII, Osakute registreerimise kord jn registripidaja Osakud registreeritakse Eesti väärtpaberite keskregistris (edaspidi: "Register"). Registripidajaks on AS Eesti Väartpabcnkcskus (edaspidi: "Registripidaja"), asukohaga Tartu mnt. 2, Tallinn registrikoodiga Osakute registreerimise ja Registripidaja vastutuse osas kohaldatakse Eesti väärtpaberite keskregistn seaduses sätestatut. Osakule registrisse kantakse järgmised andmed: 1. Fondivalitseja annum, asukoha aadress ja registrikood; 2. Fondi nimetus; 3. Osakuomaniku niini, aadress ja isikukood; 4. Kui Osakuomanikuks on Fond, süs Fondi nimi ning Fondivalitseja ja Depositooriumi nimi. asukoha aadress ja registrikood selle olemasolu korral; S- Osakuomanikule kuuluvate Osakute arv ja nimiväärtus; 6. Osakute omandamise aeg ja väljauskehind ning tagasivõtmise aeg ja tagas ivõtraishind, kui Osakud on tagasi võetud; 7. Muud Osakuga seotud õigused ning Õiguste tekkimise, muutumise või lõppemise aeg; 8. Muud andmed, mida Fondivalitseja või Registripidaja peab vajalikuks. Registrisse kantud andmclc töötlemine toimub vastavalt Registripidaja poolt kehtcsiatud AndmctöÕtlusrccglilele, mis peavad tagama Registrisse kantud andmete piisava kaitstuse loata töötluse, sealhulgas loata käsutamise, hävimise ning muutmise ccsl ning registriandmete säilitamine toimub vastavalt Rahandusministri poolt kchtestatud registripidamise korrale. Registrikanne tehakse ühe tööpäeva jooksul pärast sellekohase korralduse saamisi. Registris andmete registreerimine, nende töötlemine või nendes muudatuste tegemine toimub vastavalt Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetele. Registripidaja on kõhustatud tagama Registrisse kantud andmclc kcstvalt muutumatu säilimise ning Õigustatud isikutele ja asutustele taasesitamise. õigus Registrisse kantud Osakutele loetakse ko!mandate isikute suhtes kehtivaks üksnes juhul, kui õigus on kantud Registrisse. Kui isik omandab Registrile tuginedes heauskselt Osaku või õiguse Osakule, loetakse Register tema suhtes õigeks. Osakuomanikul on õigus nõuda enda Osakuomanikuna Registrisse kandmist või Registriandmete muutmist. Osakuomaniku! on õigus saada Registripidajalt või Kontohaldurpangalt tõendil või väljavõtet Registrist temale kuuluvale Osakute kohia.

5 Osakule Registrisse kantud andmetega on õigus tutvuda Osakuomanikul, Fondivalitsejal ja Dcpositooriumil, Finantsinspektsioonil ning Jwesteeriimsfondide seaduses sätestatud isikutel ja asutustel, kui neil on selleks Õigustatud huvi. Osakuomanikul on õigus tutvuda üksnes tema kohta Registrisse kantud andmetega. Registripidaja peab hüvitama Registri pidamisel oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju. IX. Fondivalitsejale ja Deposilooriuniile maitstavate tasude arvestamise kurd ja määrad Fondi arvel kaetakse järgmised tasud: 1. Va litsemis tasu - Fondivalitsejale makstav tasu Fondi valitsemise eest. Vahtsemistasu määr on % päevas (1,85% aastas) Fondi aktivate turuväärtusest Valitscmistasu arvestatakse Fondi aktivate turuväärtusest maha igapäevaselt ning makstakse välja hiljemalt aruandekuule järgneva kuu viiendal pangapäeval. Fondivalitseja võib omal äranägcmisel Valitscmistasu määra vähendada. 2. Tehingukulud - Fondi arvel tehtavate tehingutega vahetult seotud ülekandekulud ja teenustasud. 3. Laenukulud - Fondivalitseja poolt Fondi arve! laenu võtmisega seotud kulud. Kõigi kulude summaarne piirmäär on 3% Fondi aktivale aasta keskmisest luruväärtusest, kui õigusaktides ei ole sätestatud väiksemat määra. Kõik muud Fondi valitsemisega seotud tasud ja kulud, kaasa arvatud depootasu, Registritasu ja Tagatisfondi seaduse alusel tehtavad pensionücaitsc osafondi osamaksed tehakse Fondivalitseja arvel. Depootasu on Dcpositooriumilc makstav tasu depootecnuste osutamise eest. Fondivalitseja maksab Depositooriumile depootasu 0,000493% päevas (0,18% aastas) arvestatuna igapäevaselt Fondi aktivate turuväärtusest mahuni kuni 100 miljonit eesti krooni, 0,000411% päevas (0,15% aastas) mahult 100 miljonit kuni 500 miljonit eesti krooni ja 0,000274% päevas (0,1% aastas) mahult, mis ületab 500 miljonit eesti krooni. X. Fond! vara puhasväärtus ning Osakute väljalaske- ja lagasivõtmishind Fondi vara ja Osaku puhasväärtuse arvutamise kord Fondi \ara puhasväärtus määratakse kind laks Fondi aktivate turuväärtuste alusel, millest on maha arvatud Fondi kohustused. Fondi varade väärtuse määramisel lähtub Fondivalitseja oma sisemiste protseduurireeglite ning õigusaktidega sätestatust. Fondi vara puhasväärtuse määramise sisemiste protseduurireeglitega on võimalik tutvuda Fondivalitseja asukohas. Osaku puhasväärtus on võrdne Fondi vara puhasväärtusega jagatuna kõigi arvestuse päevaks väljalastud ja tagasivõtmata Osakute arvuga. Fondi vara ja Osaku puhasväärtus arvutatakse vähemalt üks kord iga pangapäeva kohta sellele pangapäevale järgneval pangapäeval mitte hiljem kui kell 10:00. Fondi ja Osaku puhasväärtus arvutatakse Eesti kroonides. Osaku puhasväärtus määratakse täpsusega neli kohta pärast kõma. Osaku väliahskehind ja -tasu Osak lastakse välja väljalaskchinnaga. Osaku väljal as kehind on väljalaske hetkel teadaolev viimane Osaku puhasväärtus, millele võib olla lisatud Osaku väljal as ketasu. Osaku väljalaske tasu kuulub Fondivalitsejale tasumisele Osaku omandanud Osakuomaniku arvelt. Osaku väljalaskctasu piirmäär on!% Osaku puhasväärtusest. Osakute väljalaskctasu ci rakendata Osakute vahetamisel, kui mõlemat vahetamisega seotud pensionifondi valitseb Fondivalitseja. Osaku tagasivotmishind ja -tasu Osak võetakse tagasi üksnes nende tagasivõtmishinnaga. Osaku tagasivotmishind on tagasivõtmise hetkel teadaolev viimane Osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvestatud Osaku tagasivõtmistasu. Osaku tagasivõtmistasu kuulub Fondivalitsejale tasumisele Osaku tagastanud Osakuomaniku arvelt. Osaku tagasivõtmistasu piirmäär on 1% Osaku puhasväärtusest. Osakute tagasivõtmistasu ci rakendata Osakute vahetamisel, kui mõlemat vahetamisega seotud pensionifondi valitseb Fondivalitseja. Osakute väljalaske-ja tagasivõtmishinna arvu!aniisel rakendatakse ühel ja samal päeval väljalastud või tagasivõetud Osakute suhtes sama väljalaske- või tagasivõtmistasu määra. v.a. Osakute vahetamisel, kui mõlemat vahetamisega seotud pensionifondi valitseb Fondivalitseja. Fondi vara puhasväärtus ning Osakute väljalaske- ja tagasivõtmishtnd avaldatakse igal pangapäeval Fondi prospektis sätestatud ajalehes ning Fondivalitseja kontserni veebilehel. XI. Osakute väljalaske tingimused ja kord Osakud laseb välja Fondivalitseja. Osakute väljalaskchinnaga. Osakute väljalaskmist korraldab Registripidaja vastavail õigusaktidele, Tingimustele ning Registripidaja poolt Fondivalitseja ja Deposiiooriumiga sõlmitud lepingule. Fondi Osakute väljalase ei ole ajaliselt piiratud ning nende cmissioonimahtu ega väljalastavate Osakute arvu kindlaks ei määrata. Osakute omandamine Osakute omandamiseks esitab isik isiklikult või tema seaduslik esindaja või tema poolt kirjalikult voli talud esindaja vastava avalduse (edaspidi "Valikuavaldus") Registripidajale või kontohaldurile. Valikuavalduse esitamise õigus tekib isikul tema 18-aastaseks saamisega. Seadusliku esindaja kirjalikul nõusolekul võib Vai ikua vald use esitada vähemalt 16-aastane isik. Valikuavalduse esitamisega kohustub isik tegema Fondi kohustusliku kogumispensioni makseid Kogumispensionide seaduses sätestatud tingimustel ja korras ning nõustub Tingimustega. Sissemakseid tehakse Va) ikua vald uses märgitud või Vai ikua valduse puudumisel Registripidaja poolt loosi teel määratud pensionifondi. Kui on alustatud sissemaksete tegemisi Registripidaja poolt määratud pensionifondi ja kõmistatud isik esitab Valikuavalduse, alustatakse sissemaksete tegemist Fondi alates Vai ikua valduse esitamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist tingimusel, et Valikuavaldus on esitatud ja ValikuavaJduscs märgitud andmed on Registripidajale laekunud hiljemalt 31. oktoobril. Ajavahemikul 1. novembrist kuni 31. detsembrini esitatud Valikuavaldusc alusel alustatakse sissemaksete tegemist Fondi alates ülejärgmise aasta [.jaanuarist, Sissemaksed Fondi tehakse Osakute väljalaskchinnaga. Samaaegselt võib isik leha sissemakseid üksnes ühte pensionifondi. Sissemakse tegemisel Fondi omandab isik sissemakse suurusele vastava anu Fondivalitseja poolt väljalastavaid Osakuid. Osakute jagamise tulemusel tekkinud Murdosakud ümardatakse järgmiselt: arvud NN.NNN0 kuni NN, NNN4 ümardatakse anuks NN.NNN ja arvud NN.NNN5 kuni NN.NNN9 anuks NNN,NN(N+l). Xll. Osakute tagasivõtmise tingimused ja kord Osakuomanikul on õigus väljamaksetele Fondist, kui: 1. Osakuomanik on jõudnud Riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensioni ikka ja 2. Osakuomanikule makstakse riiklikku pensioni Riikliku pensionikindlustuse seaduse võt mõne muu Eesti seaduse alusel või Osakuomanikul ei ole eelnimetatud seaduste alusel õigust pensionile. Osakute taeasivafmise kord kindlusiuslepingu sõlmimisel Kohustusliku kogumispensioni saamiseks sõlmib üldjuhul selleks õigustatud isik tema poolt valitud kindlustusandjaga kohustusliku kogumispensioni kindlusmslepingu.

6 Kind I ust us I ep in uu sõlnninisc järel tasub isik kindlustusandjale ühekordse kindlustusmaksena kõigi talle kuulunud pensionifondide tagasivõetud osakule tagasivõimishinna (edaspidi osakute kogusumma), kui Kogumispensiortide seadusest ci tulene teisiti. Pärast lindi ust us lepingu sõlmimist (või muutmist) esitab Osakuomanik Osakute tagasivõtmiseks kontohaldurilc või Registripidajale kindlustus lepingu erakirja ja avalduse, milles märgitakse vanemalt järgmised andmed: 1. Osakuomaniku nimi; 2. Osakuomaniku isikukood; 3. Osakuomaniku kontaktundmed; 4. Fondi nimetus; 5. Osakute arv-, mille tagasivõtmist Osakuomanik taotleb; 6. kindlustusandja nimi, kcllcga Osakuomanik on kohustusüku kogumispensioni kindlustuslcpingu sõlminud. 7. avalduse esitamise kuupäev; 5. Osakuomaniku allkiri. Avalduse alusel korraldab Registripidaja koostöös Dcp osi tooriumi ja avalduses nimetatud kindlustus andjaga 15 tööpäeva jooksul Osakute tagasivõtmise ja kindlustusmaksc ülekandmise kindl us tusa udjale. Kindlustuslepiuyu sõlminud Osakuomanikule Osakute tagasivõtmisel väljamakseid ei tehta. Fondivalitseja teeb Osakute tagasivõtmisel tagasivõetavate Osakute eest Fondi varast väljamakse rahas vastavail tagasi võeta vale Osakute arvule ja nende tagas ivõlmishinnale vastavas summas. Osakuid voetakse tagasi üksnes nende tagasivõimishinnaga. Väljamakse tegemise päeval kustutatakse Osak Eesti väärtpaberile keskregistrist ning Osakust tulenevad õigused ja k ohustused lõpevad. Kindlustus lepingu alusel tehakse väljamakseid õigustatud isikule kindlustusandja poolt perioodiliste võrdsete summadena (annuiteet) väh kord kolmc kuu jooksul kuni isiku surmani. Väljamakse summa võib erineda üksnes lisnintrcsst võrra. Osakute omandamisel parast kindlustuslepingu sõlmimist on kindlustuslepingu sõlminud isikul õigus muuta kindlustustepingut ja tasuda täiendav kindlustusmakse või Õigus saada Fondist täiendavaid väljamakseid õigusaktides ja Tingimustes sätestatu alusel. Fondivalitseja! on õigus peatada Osakute tagasivõtmine kuni kolmcks kuuks, kui fondi arvetel olevast rahast ei piisa tagas ivõtmishinna väljamaksmiseks või selle väljamaksmisega kahjustaiaks Fondi korrapärast valitsemisi ning kui Fondi Väärtpabereid ja muud vara ei ole võimalik viivitamata müüa või sellega kahjustataks oluliselt teiste Osakuomanikc huve. Fondi Osakute tagasivõtmise peatamiseks taotleb Fondivalitseja Finantsinspektsioonilt vastava loa. Finants inspektsioon võib kõmistada Fondivalitsejat Osakute tagasivõtmist peatama, kui see on vajalik Osakuomanike õigustatud huvides. Fondivalitseja peab avaldama viivitamata teate tagasivõtmise peatamisest Fondi emissiooniprospektis sätestatud üleriigilise levikuga päevalehes. Ajal, mil tagasivõtmine on peatatud, et tohi ühtki Osakul välja lasta ega tagasi võtta. Väljamaksete tegemine haruhxt Kui Osakute kogusumma alusel arvutatud annuiteet ühe kalcndrikuu kohla osutuks kindiustuslepingu sõlmimisel väiksemaks kui 1/4 Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtcstalud rahvapensioni maarast (edaspidi ^rahvapensioni määr"), on isikul Õigus perioodilistele kogumispensioni väljamaksetele Fondist, niis tehakse Osakute tagasivõtmisega nende tagasivõtmisi!innaga.. Perioodiliste väljamaksetena isikule ühe kalendrikuu kahia kõigist pensionifondidest väljamakstav summa ci või olla suurem kui 1/4 rahvapensioni maarast Isikul on õigus nõuda väljamaksete tegemist vähemalt kord kotme kuu jooksul. Kui Osakute kogusumma aluse) arvutatud annuiteet ühe kalendrikuu kohta osutuks suuremaks kui kolmckordne rahvapensioni määr, on isikul nimetatud maara ületava summa ulatuses õigus perioodilistele kogumispensioni väljamaksetele Fondist. Perioodilisi väljamakseid tehakse üksnes kindlustuslcpingu sõlminud isikule. Kui Osakute kogusumma jääk on pärast kindlustuslcpingu sõlmimist või* perioodiliste väljamaksete tegemist väiksem kui kolmekordne rahvapensioni määr, siis on isikul õigus nõuda kõigi Osakule tagasivõtmist ühekordse väljamaksena. Osakuomanikul on õigus üksnes perioodilistele väljamaksetele, v.a. kui Osakute kogusummast tulenevalt ci teki õigus nõuda tagasivõtmisi ühekordse väljamaksena. Kui Osakuomanik ei nõua talle ettenähtud väljamaksete tegemisi või loobub sellest osaliselt, on tal õigus nõuda tagasivõtmata jäänud Osakute tagasivõtmist järgnevatel väljamakse perioodidel. Väljamakseid ei tehta, kui Fondi Osakute tagasivõtmine on Finantsinspektsiooni ettekirjutusega või Fondi likvideerimismenetluse käigus peatatud. Fondi osakute tagasivõtmisel köha Idatakse Osakute tagasivõtmistasu vastavalt Tingimustes sätestatule. Väljamaksele saamiseks esitab Osakuomanik kontohaldunle või Registripidajale avalduse, milles on märgitud vähemalt järgmised andmed: 1. Osakuomaniku nimi; 2. isikukood; 3. Osakuomaniku kon takt and mcd, 1. Fondi nimetus; 5 Osakute arv, mille tagasivõtmist Osakuomanik taotleb; 6. Osakuomaniku pangakonto number ja krediidiasutuse ärinimi, kus pangakonto on avatud; 7. perioodiliste väljamaksele tegemise sagedus; 8. avalduse esitamise kuupäev; 9. Osakuomaniku allkiri. Avaldusele lisatakse isiku poolt sõlmitud kohustushku kogumispensioni kindlustuslcpingu ärakirt Fondi Osakute tagasivõtmise korraldab Registripidaja kolmc tööpäeva jooksul väljamaksete tegemise avalduse saamisest arvates vastavalt Õigusaktidele, Tingimustele ning Registripidaja, Fondivalitseja ja Dep osi toori urni vahel sõlmitud kolmepoolsele lepingule. Väljamaksele tegemise kord Osakute pärimisel Osakud on päritavad. Osakuid saab pärandada üksnes füüsilisele isikule. Osakuomaniku pärijal, kcs on ise kohustalud isik Kogumispcnsumide seaduse tähenduses, on üks kord ühe aasta jooksul arvates pärimistunnistuse väljastamisest õigus esitada avaldus päritud Osakule tagasivõtmiseks või Landmiscks oma pensionikontolc. Kui pärija ci ole eelpool nimetatud tähtaja jooksul esitanud Fondi Osakute tagasivõtmise või pensionikontolc kandmise avaldust, on tal õigus 10 aasta jooksu! alates pärandi avanemisest nõuda üksnes päritud Osakute kandmist tema pensionikontolc. Kui pärija ei ole kohustaiud isik Kagumispenstonide seaduse tähenduses, on tal õigus nõuda osakute tagasivõtmist üks kord 10 aasta jooksul pärandi avanemisest. Kui Osakuomanikul puuduvad pärijad, tühistatakse talle kuuluvad Osakud ja l'ärimt\*eaduse IH ci kohaldata ning lühistatud Osakutest tulenevad õigused ja kohustused loetakse lõppenuks ning Osakutele vastav rahn jääb Fondi. Päritud Osakute tagasivõtmiseks ja/või omandamiseks esitab pärija KaRumtspensiotude seaduse nõuetele vastava avalduse, mida ei saa muuta ega tagasi võtta, ja pärimistunnistuse kontohaldurilc. Kontohaldur edastab vastava avalduse ja pärimistunnistuse arakirja viivitamata Registripidajale. Päritud Osakute tagasivõtmise või kandmise pärija pensionikomote korraldab Registripidaja kolmc tööpäeva jooksul eelnimetatud dokumentide saamisest arvates \astavalt õigusaktidele. Tingimustele ning Registripidaja pooli Fondivalitseja või Dcposi toorium iga sõlmitud lepingule. Pensionifondide osakute tagasivõtmise täpsemad tingimused võidakse kehtestada rahandusministri määrusega.

7 XIII. Osakule vahetamise tingimused ja kord. Osakule vahetamise tingimused Osakule vahetamine toimub Kogumispenxtomde seaduses. Investeerimisfondide seaduses ja Tingimustes ettenähtud korras. Osakuomanikul on Õigus vahetada Osakud üksnes teise kohusrusliku pensionifondi osakute vastu tingimusel, kui Osakuomanikule kuulub Osakute vahetamise avalduse esitamise päeva seisuga vähemalt SOO Osakut ja vahetamine ei ole õigusaktide alusel keelatud. Osakute vahetamisel Osakuomanikule Fondist väljamakseid ci tehta. Kõik Osakuomanikule kuuluvad Osakud vahetatakse korraga. Osakud vahetatakse üks kord tui st as I. jaanuarile järgneval esimesel tööpäeval. Osakute vahetamisel jääb pensionifond, kuhu isiku kohustusliku kogumispensioni maksed laekuvad või peaksid laekuma, endiseks. Osakule vahetamisel osakute väljalaske ja tagasivõtmise kord. väljalaske'ja tagasivõtmistasu maksmise kord ning vastavad tähtajad; Osakute vahetamiseks esit3b Osakuomanik kontohaldurilc või Registripidajale Osakute vahetamise avalduse. Avalduses märgitakse: 1. Osakuomaniku nimi ja isikukood; 2. Osakuomaniku k on takt andmed; 3. isiku eelistused temale teatiste edastamise viisi ja vastavate volituste kohta; 4. pensionifondi nimetus, mille osakuid Osakuomanik soovib vahetada; 5. pensionifondi nimetus, mille osakuid Osakuomanik soovib vahetamisel omandada; 6. isiku kinniius, cl tal on olnud võimalik tutvuda kõikide registreeritud kohusruslikc pensionifondide tingimuste ja emissiooniprospektidega; 7. isiku kinniius tema valitud pensionifondi tingimustega nõustumise kohta; 8. avalduse esitamise kuupäev; 9. Osakuomaniku allkiri, välja an alud juhul, kui avaldus on esitatud kirjatikku taasesitamist ja isiku identifitseerimist võimaldaval kujul. Osakute vahetamiseks 1. jaanuari seisuga peab nõuetele vastav avaldus olema eshntud ja avalduses märgitud andmed Registripidajale laekunud hiljemalt Osakute vahetamisele eelneva aasta 31. oktoobril. Ajavahemikul 1. novembrist kuni 31. detsembrini esitatud avalduse alusel lekib õigus uue pensionifondi osakute omandamiseks ülejärgmise aasta I. jaanuaril. Kuni 31. oktoobrini võib isik oma avaldust muuta, esitades selleks uue Osakute vahetamise avalduse. Osakute vahetamise korral toimub Osakule tagasivõtmine ja teise pensionifondi osakute väljalaskmine Vahetamise tulemusel omandab isik Fondi Osakute tagasivõtmishinna eest vastava arvu teise pensionifondi osakuid, tasudes viimaste ees) sama päeva väljalaskehinna ulatuses. Osakute vahetamise korraldab Registripidaja koos Depositooriumiga. Osakute vahetamisel makstakse Fondivalitsejale Osakuomaniku an ei Tingimuste punktis X ettenähtud ulatuses Osakute tagasivõtmistasu või väljalaskctasu. Kui mõlemat vahetamisega seotud pensionifondi valitseb Fondivalitseja, Osakule vahetamisel tagasi vormis- ja väi jalas ketasu ci rakendata Osakute vahetamise päeval toimub Osakute tagasivõtmine ja teise pensionifondi osakute viiijalaskmine Osakute vahetamise päeva lagasivõlinis- ja väljalaskehinnaga- Osakute vahetamise tulemusel omandab Osakuomanik Osakute lagasivõtmishinna ulatuses maksimaalse hulga teise pensionifondi osakuid. Pensionifondide osakute vahetamise täpsemad tingimused ja kord kchicstatakse rahandusministri poolt kohustusliku pensionifondi osakute korraga. XIV. Osakute tühistamise tingimused ja kord Kui Finantsinspektsioon on tuvastanud õigusaktides või Tingimustes sätestatud nõuete rikkumise ning on alust an ala. et see rikkumine on põhjustanud kahju Osakuomanikclc, võetakse Fondivalitsejale või Fondivalitsejana tegutsenud isikule (edaspidi käesolevas jaos Fondivalitseja) kuuluvad Osakud (edaspidi: omaosakud) tagasi ja kahju kannatanud Osakuomanikule lastakse välja uued Osakud. Kahju suuruse määramisel võtab Fondivalitseja arvesse kogu tekitatud varalise kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, võrreldes olukorraga, kui rikkumist ei oleks toimunud ning rikkumisega seotud Fondi vara oleks investeeritud samaselt Fondi muu varaga. Tagasivõetud omaosakute arvel lastakse kahju kannatanud Osakuomanikule tekitatud kahju ulatuses välja pensionifondi osakuid, kuhu laekub või peaks laekuma Osakuomaniku kohustusliku kogumispensioui makse. Kui Osakuomanik on sõlminud kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu või kui ta on sumud, lastakse välja selle pensionifondi osakuid, kuhu laekus tema viimane kolmslusliku kogumispensioni sissemakse. Omaosakute tagasivõtmise korral Fondivalitsejale Fondist väljamakseid ei tehta. Omaosakute tagasivõtmise korral käesolevas punktis sätestatud tingimustel ci kohaldata tagasivõtmistasu. Osakuomanikule kahju põhjustanud Fondivalitseja pooli valitsetavate pensionifondide osakule väljalaskmisel käesolevas punktis sätestatud tingimustel ei võeta väljalaskel asu. Fondivalitseja on kohustatud kolmc tööpäeva jooksul, alates Finanlstnspcktsiooni koostatud Osakuomanikule tekitatud kahju hüvitamise ettekirjutuse saamise päevast, avaldama vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma vcebilchel või kontserni, millesse ta kuulub, veebilehel teate, milles on vähemalt järgmised andmed: 1. Fondivalitseja nimetus; 2. Osakuomanike teavitamise kord; 3. tähtajad, mille jooksul Fondivalitseja on kohustatud tundlaks määrama igale Osakuomanikule tekitatud kahju suuruse ning mille jooksul tuleb Osakuomanike Ic Fondivalitseja tekitatud kahju omaosakute tagasivõtmise ja Osakuomanik cle uute Osakute väljalaskmise teel hüvitada. XV. Fondi puudutava teabe, sealhulgiut reklaami ja aruannete nvalikustnmise ja esitamise kord Teabe avalikustamine Fondi puudutav teave ja muud asjaolud, mis oluliselt mõjutavad Fondivalitseja poolt tema valitsetavate fondide tegevust või finantsseisundit või Osakute puhasväärtuse kujunemist. avaldaiakse väh ühes üleriigilise leviga päevalehes, mis on nimetatud Fondi prospektis ning Fondivalitseja kontserni veebilehel Fondivalitseja avaldab portfelli koosseisu, tootluste dünaamika ning muude oluliste detailide kohta pidevalt teavet Fondivalitseja kontserni veebilehel. Osakuomanikul on igal pangapäeval õigus Fondivalitseja asukohas tutvuda järgmiste andmete ja dokumentidega: Tingimused. Fondi viimane aastaaruanne. Fondi viimane poolaastaaruanne, kui see on kinnitaiud viimasest aastaaruandest hiljem. Fondi prospekt. Fondivalitseja nimi* ja kontaktnndmed. Fondijuhi nimi. Depositooiiumi nimi ja kontaktandincd, andmed Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis, Fondivalitseja sisemised protseduurireeglid Fondi vara puhasväärtuse määramise kohta. Andmed tuleb kättesaadavaks teha kolmc tööpäeva jooksul pärast vastava dokumendi jõustumist või andmete muutmist Andmed ja dokumendid avalikustatakse eesti keeles. Osakuomanikul on õigus saada Fondivalitseja kulul ärakiri Tingimuslcsi, Fondi prospektist ja Fondi poolaasta- või aastaaruandest. Kogu Fondi kohta dokumentides esitatav ja Fondi kohlü avaldatav ui uu teave peab olema tõene, ühesel 1 mõistetav ja ci tohi olla eksitav. Fondi kohta dokumentides esitatavad andmed ja muu Fondi kohta avaldatav teave ei tohi anda Fondi tulu või väljamaksete tegelikku või näilist tagatist ega sisaldada ennustusi Fondi finantstulemuste kohta. Reklaam ja aruandlus Fondivalitseja lähtub reklaamiala asjatundjate soovitustest. Igasugune Osakuid otseselt või ka iidselt ostma kutsuv reklaam või teave peab sisaldama märget selle kohta. kus on võimalik tutvuda Fondi prospektiga. Fond koostab poolaasta-ja aastaaruande vastavalt Õigusaktide sätetele. Fond esitab riigiorganitele teisi aruandeid õigusaktides sätestatud korras. Fondivalitseja avalikustab ning esitab Finantsinspektsioonile Fondi aastaaruande nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist ja poolaastaaruande kähe kuu jooksul pärast poolaasta lõppemist, londi aastaaruanne ja pool aastaaruanne avalikustatakse Fondi prospektis nimetatud kohtades või viisil.

8 XVI, Fondi tulu käsutamise ja Fondi tulu arvel väljamaksete teficrabe kord Vastavail Investeerimisfondide seadusele ei või Fondivalitseja Osakuomanike te nnda ühtegi tagatisi Fondi tulu või Fondist saadavale väljamaksete osas. Fondi tulu rcinveslccritakse Osakuomanikc parimale huvide kohascll vastavalt õigusaktide ja Tingimuste sätetele. Osakuomaniku tulu Fondi investeeringutelt kajastub Fondi Osaku puhasväärtuse muutuses. Osakuomanikul on õigus saada Fondi varast väljamaksete tegemisel vastavalt Tingimustele oma Osakute arvust tulenev osa Fondi tulust XVII. Ülesannete loetelu, mida Fondivalitseja \õib kolmandatele isikutele edasi anda ning Fondivalitseja vastutuse ulatus Üleantud ülesannete täitmisel; Fondivalitsejal on õigus oina kohustustc puremaks niitmiseks Fondi valitsemisega seotud tegevusi edasi anda kolmandatele isikutele, järgides seejuures Investeerimisfondide seaduses sätestatut. Fondivalitseja poolt edasiantavad tegevused võivad olla üksnes järgmised: 1. Osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine; 2. vajadusel omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamine Osakuomanikele; 3. Osakuomanikele vajaliku teabe edastamine ja muu klienditeenindus; 4. Osakute turustamise korraldamine; 5. Osakute registri pidamise korraldamine; 6. Fondivalitseja ja Fondi tegemise Investeerimisfondide teadusele ja muudele õigusaktidele vastavuse jälgimine. S-h, vastava sisekontrollisüstecmi rakendamine; 7. eelnevalt nimetatutega otseselt seotud tegevused. Ülesannete edasiandmine kolmandatele isikutele ei vabasta Fondivalitsejat ja Dcpositooriumi vastutusest seoses Fondi valitsemisega^ Will. Fondi likvideerimise tingimused ja kord Fondi likvideerimise otsustab Fondivalitseja nõukogu või Investeerimisfondide seaduses ettenähtud juhul Dcpositoorium.. Kui Fondi valitsemine on Uinud üle Depositooriumilc, otsustab Fondi likvideerimise Deposit oo num. Fondi ei likvideerita, kui Fondi valitsemist on võimalik üle anda. Fondi likvideerimiseks peab olema Finantsinspektsiooni eelnev luba, mille taotleb Fondivalitseja. Fondi likvideerib Fondivalitseja või Dcpositoorium. juhul, kui Fondi valitsemine on läinud üle Dcposito ori urnile või Finantsinspektsiooni määratud likvideerija, juhul kui Depositoorium ci ole Fondi likvideerimist lõpetanud ettenähtud tähtaja jooksul. Fondivalitseja avaldab viivitamata pärast likvideerimisloa andmise otsusest teadasaamist teate Fondi likvideerimise kohta (edaspidi likvideeri mis teade) ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja Fondivalitseja kontserni veebilchel ning teavitab Registripidajat likvidecrimistcatc avaldamisest hiljemalt likvidcerimisteatc ilmumisele eelneval pileval. Likvideerimismenetlus algab likvideerimist eale avaldamisele järgnevast päevast ning lõpeb likvideerimisaruandc esitamisega. Likvideerimine tuleb lõpule viia kuue kuu jooksul, arvates likvideerimistcatc avaldamisest. Finantsinspektsiooni loal võib nimetatud tähtaega Fondivalitseja taotlusel pikendada, kuid pikendamise tulemusena ci või likvideerimise tähtaeg ületada 18 kuud. Likvideerinus tea te avaldamisele järgnevast päevast alates peatatakse Osakule väljalase ja tagasivõtmine. Fondi arvel kaetavad likvideerimiskulud ci või ületada 2% Fondi vara puhasväärtusest Fondi likvideerimise otsuse vastuvõtmise päeva seisuga. Kui likvidccrimiskulud ületavad eelnimetatud maara, siis vastutab seda summat ületavate kulude eest Fondivalitseja. Fondi likvideerimisel võõrandavad likvideerijad võimalikult kuresti ning Osakuomanike huvisid järgides Fondi vara, nõuavad sisse Fondi võlad ja rahuldavad Fondi võlausaldajate nõuded. Pärast nimetatud kõigi toimingute teostamist kannab Dcpositoorium viivitamata Osakuomanike vahel jaotamisele kuuluva raha üle Registripidaja kontolc Eesti Pangas. Kui Fondi likvideerijaks on Fondivalitseja või Finantsinspektsiooni poolt määratud likvideerijad, kannab Dcpositoorium Osakuomanike vältel jaotamisele kuuluva raha üle likvideerija korraldusel. Esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast nimetatud summa laekumist Registripidaja kontole, teostab Registripidaja samaaegselt uue pensionifondi osakute väljalaske ja likvideeritava pensionifondi osakute kustutamise. Osakute kustutamise korral ci kohaldala tagasivõtmistasu. Fondi likvideerimisel omandab iga Osakuotnamk jaotamisele kuuluva raha ccsl vastava arvu (etna poolt valitud või valiku tegemata jätmisel loosiga määratud teise kohustusliku pensionifondi osakuid XIX. Tingimuste muutmise kord ja muudatuste II valikusi am ise kõht Tingimuste muutmise otsustab Fondivalitseja nõukogu. Muudatusotsusest teavitab Fondivalitseja viivitamata Dcpositooriumi. Tingimuste muudatused tuleb registreerida Finantsinspekisioonis. Parast Tmgimuste registreerimist avaldab Fondivalitseja viivitamata Fondi prospektis sätestatud üleriigilise levikuga päevalehes teate Tingimuste muutmise kohta. Teates märgitakse vähemalt: 1. andmed muudatuste registreerimise kohta Finantsinspektsioonis; 2. andmed Tingimuste muudetud teksti kättesaadavuse kohla, sealhulgas viide Fondivalitseja kontserni vecbilchele. Tingimuste muudatused jõustuvad I. jaanuarist, kuid mitte enne 100 kalcndripäeva möödumist teate avaldamisest Tingimused on kinnitatud Fondivalitseja nõukogu 30. augusti a. vastu võetud otsusega.

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc SEB PROGRESSIIVNE PENSIONIFOND Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 SEB Progressiivse Pensionifondi Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt. Nimi Kuupäev

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused. Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2.

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RTL 2006, 89, 1665 Kohustusliku

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem