KUTSEALA NIMETUS

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KUTSEALA NIMETUS"

Väljavõte

1 Olulised momendid Töö iseloom Töötingimused Kutsenõuded ja -eeldused Haridus ja väljaõpe Tööväljavaated Lähedased ametid Palk ja muud soodustused Täiendav info OLULISED MOMENDID Nõudlus metallitöötluspinkide tööliste järele on suur. Hinnanguliselt vajab metallitööstus lähima 5-10 aasta jooksul täiendavalt spetsialisti. Vajalikud on head erialased oskused. Eelduseks on hea silmanägemine, täpsus ja hoolikus. Töö nõuab füüsilist pingutust. TÖÖ ISELOOM Metallitöötluspinkide töölised töötavad metallitöötlemise või muus ettevõttes, kus toimub materjalide töötlemine treimise, freesimise või lihvimise teel. Nad töötavad trei-, frees-, lihvpinkidel ning teenindavad arvjuhtimisega töötlemispinke, valmistades joonise või näidise järgi detaile. Metallitöötluspinkide tööliste põhilised tööülesanded on erinevate detailide pindade, astmete ja soonte töötlemine, keermetamine, toorikute tükeldamine ja mahalõikamine ning arvjuhtimisega pingi teenindamine materjalide töötlemisel. Freesija töötab freespinkidel ja teenindab arvjuhtimisega freespinke. Freesija põhilised tööülesanded on detailide pindade, astmete ja soonte töötlemine, toorikute mahalõikamine ja arvjuhtimisega freespingi teenindamine materjalide töötlemisel. Freesimine kujutab endast detailide täpset valmistamist freesimise teel. Frees on teravate hammastega ümar lõikeriist metalli töötlemiseks, mis eemaldab kiiresti pööreldes eseme pinnalt laaste. Treial töötab treipinkidel ja teenindab arvjuhtimisega treipinke. Treiali põhilised tööülesanded on pindade, astmete ja soonte töötlemine, keermetamine, toorikute tükeldamine ja mahalõikamine ning arvjuhtimisega treipingi teenindamine materjalide töötlemisel. Lihvija töötab lihvpinkidel või teenindab arvjuhtimisega lihvpinke. Lihvija põhilised tööülesanded on pindade, astmete ja soonte töötlemine lihvimise teel. Erinevaid detaile lihvitakse vastavalt vajadusele, mida tehakse joonise ja mõõteriistade abil. Elektroerosionist töötab ettevõttes, kus toimub metallide (elektrit juhtivate materjalide) töötlemine elektroerosiooni põhimõttel töötavate metallilõikepinkidega. Elektroerosioonitöötlus on lühiajaliste vooluimpulsside toimel rajanev metallide töötlemine. Ta töötab tavaliselt arvjuhtimisega maht- või traaterosioonpinkidel ning töötleb joonise ja juhtprogrammi järgi detaile.

2 Elektroerosionisti põhilised ülesanded on pindade, astmete ja avade töötlemine vastavate elektroodide või juhtprogrammide abil. Töö nõuab töötlemistehnoloogia ja töödeldavate materjalide omaduste tundmist. Arvjuhtimisega metalllõikepindade operaator töötab peamiselt keerulise konfiguratsiooniga ning suurt täpsust nõudvate toodete valmistamisega nii seeriaviisilises kui individuaaltootmises. Ta valmistab tooteid etteantud tööjooniste järgi. Ta teostab lihtsamaid operatsioone nagu treimine, puurimine ja koordinaadiline freesimine. Samuti koostab ta juhtimisprogramme lihtsamatele detailidele, kontuuridele või kasutab tööpingi juhtimissüsteemi sisestatud eelnevalt koostatud juhtimisprogramme. Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator-seadistaja valmistab tehnoloogiliselt keerukamaid tooteid (sisaldavad geomeetrilisi iseärasusi, kõrgeid nõudeid nii mõõtmete täpsuse, pindade vastastikuse asendi kui ka pinnakareduse osas). Töötaja käsitleb erinevaid tööpinke ja tunneb põhjalikult nende juhtimissüsteeme. Ta seadistab tööpinke ja koostab juhtimisprogramme töötlemisoperatsioonide sooritamiseks. Töö nõuab rakiste kasutamise ja tööriistamajanduse tundmist. Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator-meister on reeglina tööpinkide jaoskonna juhataja. Ta planeerib tootmist jaoskonnas ning tagab detailide kvaliteetse ja tähtaegse valmistamise minimaalsete ressursikulutustega. Meistri kohustuste hulka kuulub ka tööriistamajanduse korraldamine jaoskonnas ning mõõte- ja kontrollivahendite kasutamise tundmine ja nende hooldus. TÖÖTINGIMUSED keskkond - vahendid/materjalid - tööaeg Metallitöötluspinkide töölised töötavad enamasti kahes vahetuses, tundide arv nädalas on 40. Kuna nõudlus on suur, siis tehakse sageli ületunde, mis toovad olulist palgalisa. Vahetuste ajad olenevad töögraafikust. Graafiku alusel võidakse töötada ka öösiti ja nädalavahetusel - see oleneb suuresti nõudlusest. Tööruumid on tavaliselt hea valgusega, avarad ja suured. Enamasti töötatakse koos ühes suures ruumis, kus kõik tööks vajalik on kohapeal olemas. Töötajad võivad kasutada kõrvade kaitseid, mis summutavad töö käigus tekkivat müra. Tööd tehakse enamasti paigal seistes, mis võib tekitada rutiinsust. Samuti võib see olla kurnav silmadele, kuna töödeldavaid detaile tuleb tähelepanelikult jälgida ning paigaldada. Igapäevatöös kasutatakse mitmesuguseid tööriistu (haamer, tangid, rakised, mõõtevahendid, näpistad, harjad, metalli puhastusvahendid jms), erinevaid abivahendeid, universaal- ja erirakiseid, mõõtmisvahendeid, tõsteseadmeid. Tööriided on ette nähtud firma poolt. Oluline on füüsiline vastupidavus, näiteks raskemate detailidega töötamiseks, kus on vajalik neid kas tõsta või transportida ühest kohast teise. Suuremate detailide vedamiseks on ette nähtud vastavad tõstukid vms veoseadmed. Töö nõuab väga suurt tähelepanu ning ettevaatlikust, kohati võib see olla ohtlik ja pingeline. Samuti tuleb kätega töötades olla väga ettevaatlik, kuna kasutatavad seadmed on suured ja võimsad.

3 KUTSENÕUDED JA -EELDUSED Metallitöötluspinkide töölised peavad tundma masinaehituses kasutatavaid materjale, nende töötlemise nõudeid ning omadusi. Vajalik on teada kutsealal kasutatavate tööpinkide ning lisaseadmete tööpõhimõtteid ning osata neid kasutada, juhtida ning hooldada. Töö nõuab jooniste lugemise oskust ning seadmete, töötlemistehnoloogia ja töödeldavate materjalide omaduste tundmist. Töötaja peab oskama kasutada joon- ja nurkmõõteriistu ning tundma lõiketöötluse aluseid. Samuti peab ta oskama lugeda tehnilist dokumentatsiooni ning selle alusel detailide valmistada. Lisaks peavad metallitöötluspinkide töölised oskama koostada ja korrigeerida arvjuhtimisega pinkide juhtprogrammi. Lisaoskusteks on kutsealaga seotud lukksepatöövõtete valdamine ning töös vajaminevate seadmete tarkvara pakettide tundmine ja kasutamine. Kutsetööks vajalike põhioskuste kõrval peab töötaja omama ka algteadmisi majandusest, tundma kutsealaga seotud õigusakte ning töökeskkonna ohutust. Eeldatavad isikuomadused on ruumiline kujutlusvõime, rahulikkus, täpsus ja hoolikus. Kutsetöö eeldab arenenud vastutustunnet ning oskust oma tööd iseseisvalt planeerida ja korraldada. Vajalikud on normaalne füüsiline vorm, nägemine ja kuulmine. Treiali kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardis Treial II, III. Treial II kutse taotlemisel on nõutav 1-aastane töökogemus treialina ning soovitavalt põhiharidus. Treial III kutse taotlemisel on nõutav 5-aastane töökogemus treialina ning vähemalt põhiharidus noortöölise või õpilase juhendamise kogemus viimase aasta jooksul. Lihvija kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardis Lihvija II, III. Lihvija II kutse taotlemisel on nõutav 1-aastane töökogemus lihvijana ning soovitavalt põhiharidus. Lihvija III kutse taotlemisel on nõutav 5-aastane töökogemus lihvijana ning vähemalt põhiharidus noortöölise või õpilase juhendamise kogemus viimase aasta jooksul. Freesija kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardis Freesija II, III. Freesija II kutse taotlemisel on nõutav 1-aastane töökogemus freesijana ning soovitavalt põhiharidus. Freesija III kutse taotlemisel on nõutav 5-aastane töökogemus freesijana ning vähemalt põhiharidus noortöölise või õpilase juhendamise kogemus viimase aasta jooksul. Elektroerosionisti kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardis Elektroerosionist II, III. Elektroerosionist II kutse taotlemisel on nõutav 1-aastan e töökogemus elektroerosionistina ning soovitavalt põhiharidus.

4 Elektroerosionisti III kutse taotlemisel on nõutav 5-aastane töökogemus elektroerosionistina ning vähemalt põhiharidus noortöölise või õpilase juhendamise kogemus viimase aasta jooksul. Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaatori, arvjuhtimisega metallilõikepindade operaator-seadistaja ja arvjuhtimisega metallilõikepindade operaator-meister kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardis Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator I; arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator-seadistaja II; arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator- meister III. Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaatori I kutse taotlemisel on nõutav: APJ (CNC) tööpinkide operaatori õppekava kohane koolitus või 1-aastane töökogemus ettevõttes soovituslikult kutsekeskharidus metallilõikepinkidel töötaja teadmiste ja oskuste valdamine. Arvjuhtimisega metallilõikepindade operaator-seadistaja II kutse taotlemisel on nõutav: APJ tööpinkide operaatori õppekava kohane koolitus või vähemalt 2-aastane töökogemus ettevõttes APJ tööpinkidel kutsekeskharidus APJ metallilõikepinkidel töötaja oskuste ja teadmiste valdamine. Arvjuhtimisega metallilõikepindade operaator-meister III kutse taotlemisel on nõutav: kutsekeskharidus või soovituslikult kutsekõrgharidus APJ tööpinkide operaatori õppekava kohane koolitus ja täiendkoolitus (ca 40 tundi aastas). 5-aastane töökogemus ettevõttes APJ tööpinkidel APJ metallilõikepinkidel töötaja oskuste ja teadmiste valdamine, meistritöö kogemused ja teadmised. HARIDUS JA VÄLJAÕPE Metallitöötluspinkide töölisel võib olla nii põhi- kui keskharidus. Enamasti oleneb see ametist töökohal. Vajadusel koolitavad metallitöötlemisfirmad oma töötajad ise välja, seega võib algset väljaõpet saada ka töökohas. Edasist väljaõpet on võimalik saada kutseharidusest kuni magistriõppeni välja. Töökohas kohapealne väljaõpe kestab enamasti kolm kuud kuni aasta. Ametit on võimalik õppida kutsekoolides metallitööde erialal, mis ühendab endas mitmeid traditsioonilisi metallitöötluserialasid (treial, freesija, lihvija jm). Põhihariduse baasil kestab õpe 3 aastat, keskhariduse baasil 2 aastat. Lisaks on metallitöö eriala võimalik õppida ka kursuste raames, õpe kestab 6 kuud. Bakalaureuseõpe kestab 3 aastat, magistriõpe 2 aastat. Võrumaa Kutsehariduskeskuses on võimalik õppida metallide töötlemise erialal. Õppeaeg keskhariduse baasil on 3 aastat. Lõpetamisel omandatakse rakenduskõrgharidus. 2-aastase õppega saab omandada kutsekeskhariduse. Metallide töötlemise eriala lõpetanul on võimalik asuda tööle metallitöötlemisega seotud ettevõtetes või muudes ettevõtetes, kus vajatakse metallitöö oskustega asjatundjaid. Eriala lõpetanu võib töötada tootmisliinide teenindajana, seadistajana, remontijana jne. Narva Kutseõppekeskuses saab õppida metallide töötlemise eriala. Põhikooli baasil kestab õpe 3 aastat, lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus. Keskkooli baasil on võimalik

5 õppida metallitööde erialal, õppeaeg 1 aastat. Lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus. Õppida on võimalik nii eesti kui vene keeles. Sillamäe Kutsekoolis on võimalik õppida põhikooli baasil metallitöötlemise erialal, õppeaeg 3 aastat. Lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus. Õppida on võimalik nii eesti kui vene keeles. Tallinna Lasnamäe Mehhaanikakoolis on võimalik õppida metallitöö erialal. Õppeaeg põhihariduse baasil 3 aastat ja keskhariduse baasil 2 aastat. Lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus. Õppekeel on vene keel. Tallinna Tööstushariduskeskuses on võimalik õppida metallitöö erialal. Õppeaeg põhikooli baasil on 3 aastat, õppida on võimalik nii eesti kui vene keeles. Tartu Kutsehariduskeskuses saab õppida mehhaanika ja metallitöö eriala. Õppeaeg põhikooli baasil on 3 aastat, lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus. Bakalaureuse ja magistrikraadi tasemel on võimalik mehhanotehnika erialasid (materjaliehituse instituut, mehhatroonikainstituut ja mehhaanika ja metroloogia katselaboratoorium) õppida Tallinna Tehnikaülikooli mehhaanikateaduskonnas. Mehaanikateaduskonna lõpetanud spetsialistid on nõutud mitte ainult oma kitsastes valdkondades, vaid mistahes muus eluvaldkonnas Eesti majanduses. Rahvusvahelise magistriõppe kõrval pakutakse uusi võimalusi osalemiseks rahvusvahelistel doktoriõppekursustel. Täienduskoolitusi korraldavad ettevõtted enamasti ise, otsides töötajale välja parima selle valdkonna koolitusturul pakutavast. Koolinoorel, kellele pakub huvi tulevikus töötada metallitöötluspinkide töölisena, tuleb üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörata matemaatikale ja füüsikale. TÖÖVÄLJAVAATED Eestis on üle 400 metalli- ja masinatööstuse ettevõtte. Nendest umbes 100 on väiksed töökojad, töötajate arvuga 1-5 ning käibega alla ühe miljoni krooni. Nendest pooled firmad asuvad Tallinnas. Rohkem on metallitööstusettevõtteid koondunud Lõuna-Eestisse, Kirde- Eestisse, Kesk-Eestisse ning ka Lääne-Eestisse. Eestis töötab keskmisest 5500 tööpingitöölist. Metallitöötlemispinkide tööliste keskmine vanus on 45 aastat. Tavapäraselt, mida väiksem on ettevõte, seda vähem on juhtkonnas kõrgema haridusega inimesi ja seda enam on tööliste hulgas erialase hariduseta inimesi. Kuna töötajate keskmine vanus on küllaltki kõrge, siis nõudlus metallitöötluspinkide tööliste järele kasvab pidevalt seoses praeguste töötajate pensionile jäämisega. Lähima 5-10 aasta jooksul on nõudlus umbes spetsialisti järele. Need inimesed peaksid tulema kutseõppeasutusest ja olema piisavalt kvalifitseeritud, et alustada erialast tööd. Enam vabu töökohti on keskmistes ja suuremates ettevõtetes. Vaata lisaks >> Kutseala hõive

6 LÄHEDASED AMETID Lähedane amet on erinevate metallitöötlemisega tegelevad ametid, näiteks keevitaja, koostöölukksepp. PALK JA MUUD SOODUSTUSED Metallitöötluspinkide tööliste palk on viimasel ajal viimase kahe aasta jooksul kasvanud ca 10%. Keskmine brutokuupalk jääb vahemikku krooni. Palgatase oleneb ettevõtte asukohast (piirkonniti palgatase erinev), töö sisust ning vastutusest. Samuti on kõrgemad palgad juhtivtöötajatel, näiteks vahetuste vanemad, osakonna juhatajad jms. Metallitööstuse ettevõtted pakuvad oma töötajatele ka erinevaid soodustusi, näiteks kaugemal elavatele töölistele kompenseeritakse transpordikulud. Samuti pakutakse töötajatele sportimisvõimalusi. Vaata lisaks >> Palgastatistika TÄIENDAV INFO Eesti Masinatööstuse Liit (EML) on Eesti masina-, metalli- ja aparaaditööstuse arendamise ja selle ettevõtete ühiseid huve esindav organisatsioon, mis ühendab põhilise osa vastava tööstusharu tootmispotentsiaalist. Postiaadress. Mustamäe tee 4, 10621, Tallinn Tel: Faks: Alates aastast on Koo-Met OÜ Eesti Masinatööstuse Liidu poolt tunnistatud kutseeksamikeskus. Koo-Met OÜ-s saab sooritada kutseeksameid Treial II ja III, Lihvija II ja III, Freesija II ja III, Elektroerosionist II ja III ning Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator I; arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator-seadistaja II; arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator- meister III kutsealal. Samuti viib Koo-Met OÜ läbi täiendkoolitusi masina-, metalli- ja aparaaditööstuse ettevõtete spetsialistidele ja inseneridele. Postiaadress: Laki 15, 12915, Tallinn Tel: ,

7 Kutseala hõive 2003.a. seisuga (Statistikaameti andmed) Tööpinkide seadistajad (ISCO 7223) Metallilihvijad ja tööriistateritajad (ISCO 7224) 376 Metallilõikepinkide operaatorid (ISCO 8211) KOKKU Aasta Tööturuameti kaudu vahendatud tööpakkumised/tööotsijad töösoovi/ tööotsijad omandatud eriala järgi kogu riigi lõikes* Ametinimetus Tööpinkide seadistajad (ISCO 7223) Tööpakkumised 216 Tööotsijad töösoovi järgi 464 Tööotsijad omandatud eriala järgi Metallilihvijad ja tööriistateritajad (ISCO 7224) Metallilõikepinkide operaatorid (ISCO 8211) Tööpinkide seadistajad (ISCO 7223) Metallilihvijad ja tööriistateritajad (ISCO 7224) Metallilõikepinkide operaatorid (ISCO 8211) Tööpinkide seadistajad (ISCO 7223) Metallilihvijad ja tööriistateritajad (ISCO 7224) Metallilõikepinkide operaatorid (ISCO 8211) * väljavõte Tööturuameti Infosüsteemist

8 15 74-aastased hõivatud tegevusala järgi, (tuhat) Statistikaamet Tegevusalad kokku 594,3 595,5 607,4 Põllumajandus, jahindus ja metsamajandus 34,4 31,4 29,4 Kalandus 2,3 3,6 2,8 Mäetööstus 5,7 8 5,9 Töötlev tööstus, sh metalli- ja masinaehitus 134,1 140,9 139,5 Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus 10, ,5 Ehitus 42,9 46,8 48,7 Hulgi- ja jaemüük; mootorsõidukite, mootorrataste ja isiklike tarbeesemete ning kodumasinate remont 80, ,6 Hotellid ja restoranid 17,4 16,2 22,1 Veondus, laondus ja side 56,2 51,5 54,6 Finantsvahendus 7,6 7,9 6,9 Kinnisvara-, üürimis- ja äritegevus 44,4 39,4 46,4 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 34,5 36,9 37,2 Haridus 56,9 54,5 54,9 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 36,4 37,5 35 Muud tegevusalad 29,6 28,8 31,1

9 Ettevõtjad statistilises profiilis põhitegevusala järgi, Statistikaamet Põllumajandus, jahindus ja metsamajandus Kalandus Mäetööstus Töötlev tööstus sh. metalli- ja masinaehitus Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja kodumasinate remont Hotellid ja restoranid Veondus, laondus ja side Finantsvahendus Kinnisvara-, rentimis- ja äritegevus Haridus Tervishoid ja sotsiaalhooldus Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus Tegevusalad kokku Statistiline profiil majanduslikult aktiivsete institutsionaalsete üksuste andmebaas, mida Statistikaamet kasutab üldkogumina majandusstatistikas aastast.

10 PALGASTATISTIKA Statistikaameti andmetel oli aastal ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide täisja osalise tööajaga töötajate keskmine brutopalk kuus 8073 krooni ja tunnis 47,42 krooni aastaga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk 10,8% ja brutotunnipalk 11,4%. Finantsvahenduses ulatus 2005.aastal keskmine brutopalk kroonini kuus, tunnipalk oli 82,8 krooni kuus. Keskmine brutokuupalk 2006.a. II kvartalis oli vabariigis 9531 krooni, finantsvahenduses aga krooni aastal tõusis keskmine brutokuupalk aastaga võrreldes kõige enam tervishoiu ja sotsiaalhoolekande tegevusalal (21,1%) ning kõige vähem mäetööstuse tegevusalal (0,5%). Keskmine brutotunnipalk tõusis võrreldes aastaga kõige enam hotellide ja restoranide tegevusalal (19,9%) ning kõige vähem finantsvahenduse tegevusalal (5,2%). EESTI KESKMINE BRUTOKUUPALK, I kvartal 2003 IV kvartal 2006 (krooni) Aasta I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Keskmine brutokuupalk, III kvartal (krooni) Töötlev tööstus

11 Täis- ja osalise tööajaga töötajate keskmine brutokuupalk põhitegevusala järgi, 2005 Finantsvahendus Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Kinnisvara, rentimine ja äritegevus 9724 Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus 9630 Veondus, laondus ja side 8859 Mäetööstus 8734 Ehitus 8480 Metsamajandus, metsavarumine ja neid teenindavad tegevusalad 8365 Tegevusalade keskmine 8073 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 7900 Töötlev tööstus 7526 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja kodumasinate remont 7401 Haridus 7219 Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 6970 Põllumajandus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad 5626 Hotellid ja restoranid 5421 Kalapüük

12 Täis- ja osalise tööajaga töötajate keskmine brutotunnipalk põhitegevusala järgi, Finantsvahendus 82,8 Kinnisvara, rentimine ja äritegevus 56,89 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 55,27 Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus 55 Mäetööstus 54,78 Veondus, laondus ja side 50,96 Ehitus 50,43 Metsamajandus, metsavarumine ja neid teenindavad tegevusalad 48,06 Tegevusalade keskmine 47,42 Töötlev tööstus 45,96 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 44,63 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja kodumasinate remont 43,82 Haridus 43,61 Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 40,65 Hotellid ja restoranid 33,07 Põllumajandus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad 32,81 Kalapüük 27,31

13 Keskmine brutokuupalk põhitegevusala järgi, (krooni) Statistikaameti andmed Tegevusalade keskmine Põllumajandus ja jahindus Metsamajandus Kalandus Mäetööstus Töötlev tööstus Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus Ehitus Hulgi- ja jaemüük; mootorsõidukite, mootorrataste ja isiklike tarbeesemete ning kodumasinate remont Hotellid ja restoranid Veondus, laondus ja side Finantsvahendus Kinnisvara-, üürimis- ja äritegevus Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Tervishoid ja sotsiaalhooldus Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus Keskmine brutopalk tasu tegelikult töötatud aja eest, keskmise töötasu alusel arvutatud tasud ja kompensatsioonid (nt palga säilitamine puhkuse ajaks) ja mitterahaline tasu (loonustasu).

14 Keskmise brutokuupalga muutus eelmise aastaga võrreldes põhitegevusala järgi, (protsenti) Statistikaameti andmed Põllumajandus ja jahindus 8,9 13,1 19,5 Metsamajandus 13,3 22,9 17,2 Kalandus -4,4-4,1 11,6 Mäetööstus 9,3 6,6 11,5 Töötlev tööstus 9,0 8,4 7,0 Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus 9,3 6,0 12,4 Ehitus 13,4 11,7 21,1 Hulgi- ja jaemüük...* 14,5 2,6 10,8 Hotellid ja restoranid 17,7 8,5 15,1 Veondus, laondus ja side 4,1 9,3 13,6 Finantsvahendus 9,8 3,0 0,5 Kinnisvara-, üürimis- ja äritegevus -0,4 15,4 10,1 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 8,7 8,2 13,5 Haridus 9,5 10,2 4,2 Tervishoid ja sotsiaalhooldus 15,0 13,9 9,5 Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 8,3 14,3 9,2 Tegevusalade keskmine 9,4 8,4 3,3 Hulgi- ja jaemüük; mootorsõidukite, mootorrataste ja isiklike tarbeesemete ning kodumasinate remont.

15 Keskmine brutokuupalk maakondades (kõigi tegevusalade lõikes), (krooni) Maakond Harju Tallinn Hiiu Ida-Viru Jõgeva Järva Lääne Lääne-Viru Põlva Pärnu Rapla Saare Tartu Valga Viljandi Võru EESTI

MJAD

MJAD Olulised momendid Töö iseloom Töötingimused Kutsenõuded ja -eeldused Haridus ja väljaõpe Tööväljavaated Lähedased ametid Palk ja muud soodustused Täiendav info OLULISED MOMENDID Müüja tööga kaasneb materiaalne

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andmete alusel on Eestis võrreldes teiste OECD riikidega

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator оператор машины CNC Õppekava kood Ehises ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

Rohkem

KUTSESTANDARD /1 MEHHATROONIK I, II, III MASINA-, METALLI- JA APARAADITÖÖSTUSE KUTSENÕUKOGU

KUTSESTANDARD /1 MEHHATROONIK I, II, III MASINA-, METALLI- JA APARAADITÖÖSTUSE KUTSENÕUKOGU KUTSESTANDARD 10-06112001-01/1 MEHHATROONIK I, II, III MASINA-, METALLI- JA APARAADITÖÖSTUSE KUTSENÕUKOGU EESSÕNA See kutsestandard sisaldab asjaomaste institutsioonide poolt kokkulepitud nõudeid mehhatrooniku

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte ainult Elva valla elanikele, vaid ka laiemas ümbruskonnas elavatele inimestele. Enim arenenud ja töökohti pakkuvateks

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 180857 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõidukitehnik Vehicle technician техник по автомобилям

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

KUTSESTANDARD Koostelukksepp I /4 Koostelukksepp II /3 Koostelukksepp III /3 KOOSTELUKKSEPP I, II,

KUTSESTANDARD Koostelukksepp I /4 Koostelukksepp II /3 Koostelukksepp III /3 KOOSTELUKKSEPP I, II, KUTSESTANDARD Koostelukksepp I 10-09062011-5.2.1/4 Koostelukksepp II 10-09062011-5.2.2/3 Koostelukksepp III 10-09062011-5.2.3/3 KOOSTELUKKSEPP I, II, III MASINA-, METALLI- JA APARAADITÖÖSTUSE KUTSENÕUKOGU

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

KUTSESTANDARD /1 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU

KUTSESTANDARD /1 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU KUTSESTANDARD 05-22102001-01/1 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU EESSÕNA See kutsestandard sisaldab asjaomaste institutsioonide poolt kokkulepitud nõudeid sotsiaaltöötaja

Rohkem

KUTSESTANDARD /2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU

KUTSESTANDARD /2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU KUTSESTANDARD 18-13122004-02/2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis määratletakse kutsekvalifikatsiooni nõudeid viiel tasemel. I tase

Rohkem

KUTSESTANDARD Keevitaja I /6s EKR tase 3 Keevitaja II /5s EKR tase 4 Keevitaja III /5s EKR tase 5 KEEVITA

KUTSESTANDARD Keevitaja I /6s EKR tase 3 Keevitaja II /5s EKR tase 4 Keevitaja III /5s EKR tase 5 KEEVITA KUTSESTANDARD Keevitaja I 10-19092012-4.1/6s EKR tase 3 Keevitaja II 10-19092012-4.2/5s EKR tase 4 Keevitaja III 10-19092012-4.3/5s EKR tase 5 KEEVITAJA I, II, III MASINA-, METALLI- JA APARAADITÖÖSTUSE

Rohkem

Magnetic MRO

Magnetic MRO 3D-tehnoloogiad õhusõidukite hoolduses 3D Printimine / Virtuaalreaalsus/ 3D Skänneerimine Pärtel-Peeter Kruuv Interior Workshop supervisor Magnetic MRO Arendused: mis mõjutab, mida rakendada? IT Google

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

KUTSESTANDARD /2 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU

KUTSESTANDARD /2 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU KUTSESTANDARD 05-02062004-04/2 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis määratletakse kutsekvalifikatsiooni nõudeid viiel tasemel.

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Kinnitatud Transpordi- ja Logistika kutsenõukogu a otsusega nr 11 AS Eesti Raudtee KUTSE ANDMISE KORD raudteevaldkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1

Kinnitatud Transpordi- ja Logistika kutsenõukogu a otsusega nr 11 AS Eesti Raudtee KUTSE ANDMISE KORD raudteevaldkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1 Kinnitatud Transpordi- ja Logistika kutsenõukogu 15.11.2018.a otsusega nr 11 AS Eesti KUTSE ANDMISE KORD raudteevaldkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Eesti Tööturu Ülevaade

Eesti Tööturu Ülevaade EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE APRILL 2017 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel.

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu 05.06.2019 otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse kutseala kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi

Rohkem

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA TULEVIKUVAADE TÖÖJÕU- JA OSKUSTE VAJADUSELE: METALLI- JA MASINATÖÖSTUS UURINGU TERVIKTEKST Euroopa Liit

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA TULEVIKUVAADE TÖÖJÕU- JA OSKUSTE VAJADUSELE: METALLI- JA MASINATÖÖSTUS UURINGU TERVIKTEKST Euroopa Liit Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA TULEVIKUVAADE TÖÖJÕU- JA OSKUSTE VAJADUSELE: METALLI- JA MASINATÖÖSTUS UURINGU TERVIKTEKST Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond Eesti tuleviku heaks 1 Koostajad:

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

KUTSESTANDARD Dekoraator III /4 Dekoraator IV /4 Dekoraator-kunstnik V /4 DEKORAATOR III, IV DEKORAATOR-K

KUTSESTANDARD Dekoraator III /4 Dekoraator IV /4 Dekoraator-kunstnik V /4 DEKORAATOR III, IV DEKORAATOR-K KUTSESTANDARD Dekoraator III 19-20112012-4.3/4 Dekoraator IV 19-20112012-4.4/4 Dekoraator-kunstnik V 19-20112012-4.5/4 DEKORAATOR III, IV DEKORAATOR-KUNSTNIK V KULTUURI KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

KUTSESTANDARD Ehitusviimistleja I /1 Ehitusviimistleja II /2 Ehitusviimistleja III /1 EHITUSVIIMISTLEJA I, I

KUTSESTANDARD Ehitusviimistleja I /1 Ehitusviimistleja II /2 Ehitusviimistleja III /1 EHITUSVIIMISTLEJA I, I KUTSESTANDARD Ehitusviimistleja I 13-13062001-01/1 Ehitusviimistleja II 13-13062001-01/2 Ehitusviimistleja III 13-13062001-01/1 EHITUSVIIMISTLEJA I, II, III Kvalifikatsioonid spetsialiseerumisel: krohvija

Rohkem

Tööturu Ülevaade 2/2018

Tööturu Ülevaade 2/2018 EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE 2 2018 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks

Rohkem

KUTSESTANDARD Rannakalur I /1 Rannakalur II /3 RANNAKALUR I, II TOIDUAINETÖÖSTUSE JA PÕLLUMAJANDUSE KUTSENÕUKOGU Kutsekval

KUTSESTANDARD Rannakalur I /1 Rannakalur II /3 RANNAKALUR I, II TOIDUAINETÖÖSTUSE JA PÕLLUMAJANDUSE KUTSENÕUKOGU Kutsekval KUTSESTANDARD Rannakalur I 11-12062006-02/1 Rannakalur II 11-12062006-01/3 RANNAKALUR I, II TOIDUAINETÖÖSTUSE JA PÕLLUMAJANDUSE KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis määratletakse

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Programm Kutsehariduse sisuline arendamine Programmi tegevus Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamin

Programm Kutsehariduse sisuline arendamine Programmi tegevus Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamin Programm Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013 1.1.0501.08-0005 Programmi tegevus Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine EKKA Kutsehariduse Hindamisnõukogu

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Tööturu Ülevaade 1/2019

Tööturu Ülevaade 1/2019 TÖÖTURU ÜLEVAADE 1 2019 TÖÖTURU ÜLEVAADE Eesti Panga ekspertide koostatud käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/ KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ

Rohkem

Tabel EM008: ETTEVÕTETE LISANDVÄÄRTUS JA TOOTLIKKUSNÄITAJAD --- Aasta, Tööga hõivatud isikute arv, Tegevusala (EMTAK 2008) ning Näitaja 2017

Tabel EM008: ETTEVÕTETE LISANDVÄÄRTUS JA TOOTLIKKUSNÄITAJAD --- Aasta, Tööga hõivatud isikute arv, Tegevusala (EMTAK 2008) ning Näitaja 2017 EM008: ETTEVÕTETE LISANDVÄÄRTUS JA TOOTLIKKUSNÄITAJAD --- Aasta, Tööga hõivatud isikute arv, Tegevusala (EMTAK 2008) ning Näitaja 2017 Kokku Tööviljakus hõivatu kohta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem