8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l"

Väljavõte

1 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist (Üliõpilased -> Õppetulemused) märge õppekava staatus: ei ole täidetud. Kui üliõpilane õpib aga õppekaval, mis lõpeb lõpueksamiga, siis enne eksami sooritamist peab seal olema märge õppekava staatus: on täidetud. Teiseks tuleks kontrollida üliõpilase mooduleid, (Üliõpilased -> Õppetulemused -> Otsi -> Vaateks valida moodulite kaupa ) kuna need peavad täidetud olema, st kõikide moodulite taga peab olema märge korras: jah. Üliõpilaste õppekava täitmist saab kontrollida liikudes menüüs: Lõpetamine -> Õppekava täitmise kontroll. Kui üliõpilane pole esimelehel, siis vajutada nupule Uus otsing. Otsida saab nii õppekava täitmise staatuse kui nime järgi. Kui õppekava täitmise staatuseks on jah, siis saab üliõpilane lõpetada. 8.2 Lõpetamisega seotud tegevused Õppekava täitmise kontroll Enne kaitsmisele lubamist on vaja kontrollida, kas tudengil on lõpetamise tingimused täidetud, st õppekava (va lõputöö) ainepunktid on kogutud. Kontrolliks liikuda menüüs: Lõpetamine -> Õppekava täitmise kontroll. Üliõpilased, keda süsteem kuvab, on õppekava täitnud. Nende nime taga on märge lõpetamise tingimus täidetud jah. Üliõpilasi saab otsida ka eraldi otsinguvormil, vajutades linki Uus otsing Cum laude (potentsiaalsed) Potentsiaalsete cum laude lõpetajate nägemiseks liikuda menüüs: Lõpetamine -> Cum laude (potentsiaalsed). Avaneb otsinguvorm, kuhu sisestada kriteeriumid ja vajutada Otsi. Võib teostada ka tühiotsingut (vajutades kohe Otsi) Lõputöö teemade otsing Lõpetamine -> Lõputöö teemade otsing võimaldab otsida nii üliõpilase nime, õppekava, õppetaseme jms järgi lõputööde teemasid. Saab ka valida, kas otsida juba lõpetanud või alles lõpetavate üliõpilaste seast Lõpetanute otsing

2 Lõpetamine -> Lõpetanute otsing võimaldab otsida oma instituudi vilistlasi. Seda nii nime kui muude kriteeriumide alusel Akadeemilise õiendi koostamine ja trükkimine Eeldus: diplom on staatuses trükitud. Diplom trükitakse õppeosakonnas. Vali menüüst: Lõpetamine Akadeemilised õiendid koostamine. Avaneb vorm Akadeemilise õiendi koostamine. Sisesta lõpetamise periood ja vajuta Otsi. Avanevad kriteeriumidele vastavad kirjed. Märgista tudengid, kellele soovid õiendit koostada ja vajuta nuppu Koosta õiendid. Süsteem küsib kinnitust, vajutada OK. Õiend saab staatuse koostatud. Akadeemilise õiendi trükkimiseks vali menüüst: Lõpetamine Akadeemilised õiendid trükkimine. Avaneb vorm Akadeemiliste õiendite otsing (trükkimiseks). Sisesta kriteeriumid ja vajuta nuppu Otsi. Avaneb vorm Akadeemilised õiendid (trükkimiseks) koos nimekirjaga etteantud tingimustele vastavatest tudengitest, kelle akadeemiline õiend on olekus koostatud. Vormi ülaosas on näha dokumendi allkirjastajad. Neid saab määrata püsiandmetes. Õiendi vaatamiseks vajuta sobiva tudengi kirje ees ikooni Vaata, avaneb õiendi eelvaade. Eraldi akendes eestikeelne ja ingliskeelne õiend. Sulge näidiste aknad. Kui kõik andmed olid eelvaatel korrektsed, siis vajuta sobiva tudengi kirje ees ikooni Print. Avaneb vorm Akadeemilised õiendid (trükkimiseks), kus saab määrata blanketi seerianumbri. Vaikimisi on määratud esimene vaba number. Kui vaikimisi antud blankett ei sobi, siis vajuta linki Võta järgmine. Seejärel vajuta linki Trüki eestikeelne õiend või Trüki ingliskeelne õiend. Avaneb eraldi aken õiendi trüki eelvaatega, vajuta printeri ikoonile. Avaneb lisaaken, kus palutakse printimise lõppedes vajutada OK, vajuta OK. Seejärel kinnita õiendi õnnestunud printimine. Kui trükkimise tulemuseks valida õnnestus, saab õiendi staatuseks trükitud ja seda teistkordselt välja trükkida ei saa.

3 Diplomi/akadeemilise õiendi tagasivõtmine ja uuesti koostamine Diplomi/akadeemilise õiendi tagasivõtmine Juhul, kui koostatud diplomile/akadeemilisele õiendile on sattunud viga, saab selle ilma uue käskkirjata uuesti koostada. Selleks on vaja vastav dokument tagasi võtta. Diplomi tagasivõtmisel võetakse tagasi nii diplom kui ka mõlemad õiendid. Akadeemilise õiendi tagasivõtmisel võetakse tagasi mõlemad õiendid. Selleks vali menüüst: Lõpetamine Lõpetanute otsing. Avaneb otsinguvorm, kuhu sisestada kriteeriumid ning otsi. Avaneb loetelu kriteeriumitele vastavatest tudengitest. Sobiva kirje juures vajuta ikooni Vaata Avaneb vorm Lõpetaja andmed, misjärel vajuta linki Võta dokumendid tagasi. Avaneb vorm, kus saab märgistada, milliseid dokumente soovid tagasi võtta. Märgista dokumendid, mida soovid tagasi võtta. Sisesta tagasivõtmise põhjus ja vajuta linki Võta dokumendid tagasi. Avaneb aken, kus küsitakse kinnitust dokumentide tagasivõtmise kohta, vajutada OK. Valitud dokumentide staatuseks saab Tagasi võetud. Kui tagasi võeti ainult õiendid, saab neid kohe uuesti koostada ja trükkida (vt ja 5.8.2). Vormil Akadeemilise õiendi koostamine tuleb märgistada valik ainult tagasi võetud akadeemilised õiendid Tagasivõetud diplomite uuesti koostamine Eeldus: diplom on staatuses Tagasi võetud. Vali menüüst: Lõpetamine Diplomi uuesti koostamine. Avaneb loetelu tudengitest, kellel on diplom staatuses tagasi võetud ja kellele on võimalik koostada uut diplomit. Märgista soovitud tudengid ja vajuta nuppu Koosta diplomid. Diplom on olekus koostatud. Uuestikoostatud diplom trükitakse õppeosakonnas. Seejärel saab koostada ja trükkida ka uued õiendid (vt ja 3.8.2). Vormil Akadeemilise õiendi koostamine tuleb märgistada valik ainult tagasi võetud akadeemilised õiendid Lõpudokumentide väljastamine Registreerimislehe trükkimine Eeldus: diplom on staatuses trükitud ja vähemalt eestikeelne õiend staatuses trükitud. Vali menüüst: Lõpetamine Lõpudokumentide väljastamine registreerimislehe trükkimine. Avaneb vorm Lõpetamiskäskkirjade otsing.

4 Sisesta otsingukriteeriumid ja vajuta nuppu Otsi. Süsteem kuvab kriteeriumidele vastavad kirjed. Märgista käskkirjad, millistele soovid väljastuslehti trükkida ja vajuta linki Trüki väljastamise leht. Avaneb aken registreerimiselehe eelvaatega. Vajuta pronteri ikooni ning registreerimisleht trükitakse välja Väljastamise registreerimine Eeldus: diplom on staatuses trükitud ja vähemalt eestikeelne õiend staatuses trükitud ja lõpetaja on registreerimislehele alla kirjutanud. Vali menüüst: Lõpetamine Lõpudokumentide väljastamine väljastamise registreerimine. Avaneb vorm Väljastatud diplomite/õiendite otsing (väljastamise registreerimiseks).

5 Sisestada otsingukriteeriumid ja vajutada nuppu Otsi. Avanevad kriteeriumidele vastavad kirjed. Lõpetaja, kelle õiendeid soovid registreerida, kirje juures tee märgistus vastavatesse kastikestesse (eraldi eesti- ja ingliskeelsed õiendid) ning vajuta nuppu Salvesta. Avaneb aken, kus küsitakse kinnitust registreerimise kohta, vajutada OK. Diplomi/õiendi staatuseks saab registreeritud Arhiveerimislehed Diplomi koopiaga koos tuleb arhiveerida lõpetanu akadeemilised andmed paberkujul. Selleks on vaja iga lõpetanu kohta välja trükkida tema akadeemiliste andmete leht. Eeldus: Diplom on trükitud. Vali menüüst Lõpetamine -> Arhiveerimislehed. Avaneb vorm Üliõpilaste otsing (Arhiveerimislehed). Vormile sisestada otsingukriteeriumid ja vajutada nuppu Otsi. Avaneb kriteeriumitele vastavate lõpetajate nimekiri. Märgista sobiv lõpetaja ja vajuta ikooni Print, misjärel avaneb aken lõpetanu akadeemiliste andmete trüki eelvaatega. Vajutada Print, seejärel trükitakse lõpetaja akadeemiliste andmete leht välja. 8.3 Lõpetamine bakalaureusetöö/ rakendusõppe lõputöö Lõputöö teema deklareerimine ja kinnitamine Lõputöö teema deklareerivad tudengid, kes õpivad bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppes ja nende õppekavas on ette nähtud lõputöö. Kui üliõpilane mingil põhjusel ise süsteemis teemat deklareerida ei saa, saab seda tema eest teha ka dekanaadi töötaja. Selleks vali menüüst: Lõpetamine Lõputöö teemadeklareerimine (bak./rak.) lisa. Avaneb vorm Lõputöö teema deklareerimine.

6 Üliõpilase lisamiseks vajuta paremal olevat ikooni List. Avaneb otsinguvorm, kuhu sisestada kriteeriumid ja vajutada nupule Otsi. Vajuta tudengi kirje ees linki Vali. Avaneb uuesti vorm Lõputöö teema deklareerimine, kuhu on juba lisatud soovitud tudengi nimi ja kood. Täida kõik punase tärniga märgistatud andmeväljad (lõputöö teema eesti ja inglise keeles, juhendaja nimi). Juhendaja lisamine toimub analoogselt üliõpilase lisamisega ikooni List abil. Kui kõik andmed on sisestatud, vajuta nuppu Salvesta. Avaldus salvestatakse. Lõputöö teema kinnitamiseks vali menüüst: Lõpetamine Lõputöö teema deklareerimine (bak./rak.) vaata/muuda. Avaneb otsinguvorm Lõputöö teemade otsing. Sisesta kriteeriumid, mille järgi soovid otsida ja vajuta nuppu Otsi. Sobiva kirje eest vajuta ikooni Muuda (pliiats). Avaneb vorm Lõputöö teema kinnitamine, mis sisaldab juba eelnevalt sisestatud andmeid ja automaatselt genereeritud lõputöö koodi. Kui andmed on korrektsed, vajuta linki Salvesta ja kinnita. Kinnita kinnitamine ja teema on kinnitatud. Kui tahetakse teemadeklaratsioonil midagi muuta, siis saab seda teha samal vormil: Lõputöö teema kinnitamine, mis peab olema avatud muutmise vaates. Muuda andmed ja vajuta nuppu Salvesta Korraldus kaitsmisele lubamise kohta Vali menüüst: Akadeemiline liikumine Käskkirjad ja korraldused lisa.

7 Avaneb vorm Akadeemilise liikumise dokumendi otsing, kust valida bakalaureusetöö kaitsmisele lubamine (korraldus). Seejärel vajuta avaneval vormil linki Lisa üliõpilased. Sisesta meelepärased otsingukriteeriumid ja vajuta nuppu Otsi. Süsteem leiab kriteeriumidele vastavad üliõpilased. Märkida üliõpilase nime ees olevasse kastikesse linnuke ning vajutada linki Koosta nimekiri. Seejärel lisatakse üliõpilane korralduse vormile. Korraldus salvestada, kinnitada, jõustada Kaitsmiskomisjoni moodustamine Vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmiskomisjonid lisa. Avaneb vorm Kaitsmiskomisjoni moodustamine. Täida kohustuslikud väljad, sisesta komisjoni koosseis, moodustamise kuupäev ja vajuta nuppu Salvesta. Kui komisjon koheselt kinnitatakse, vajuta ikooni Muuda. Eelnevalt moodustatud, aga kinnitamata komisjoni puhul vali: Lõpetamine Kaitsmiskomisjonid vaata/muuda. Leia sobiv komisjon ja vajuta Muuda. Avaneb uuesti vorm Kaitsmiskomisjoni moodustamine koos eelnevalt sisestatud andmetega, kuhu on tekkinud link Kinnita. Kinnita kinnitamine ning kaitsmiskomisjon ongi kinnitatud. Kaitsmiskomisjon kinnitatakse pikemaks ajaks ilma tähtajata Kaitsmisaja sisestamine Eeldus: kaitsmiskomisjon on moodustatud ja kinnitatud. Vali menüüst: Lõpetamine -> Kaitsmisajad -> Lisa. Avaneb kaitsmisaja sisestamise vorm. Täida vähemalt kõik punase tärniga tähistatud väljad ning vajuta nuppu Salvesta. Andmete muutmiseks vali Lõpetamine Kaitsmisajad vaata/muuda. Avaneb vorm Kaitsmisaegade otsing. Sisesta kriteeriumid ja vajuta Otsi. Süsteem kuvab kriteeriumidele vastavad otsingutulemused. Vajuta sobiva kirje juures ikooni Muuda, lõpuks Salvesta.

8 8.3.4 Kaitsmisele registreerimine Eelduseks kaitsmisele registreerimiseks on see, et tudengid on kaitsmisele lubatud ja kaitsmiskuupäevad (eksamikuupäevad) on määratud. Registreerida saab nii a) üliõpilaste nimekirja kui ka b) kaitsmisaegade järgi. Üliõpilaste nimekirja alusel registreerimiseks vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmisele registreerimine a) üliõpilaste nimekirjaga. Avaneb vorm Kaitsmisele registreerimine, kus tuleb valida õppetase. Seejärel avaneb uuesti vorm Kaitsmisele registreerimine, kuhu on lisatud nimekiri soovitud õppetaseme tudengitest, kellel on õigus lõputööd kaitsta. Sobiva tudengi juurde lisa kaitsmise aeg ja komisjon (valik moodustatud komisjonidest). Vajuta nuppu Salvesta. Valitud tudeng(id) on kaitsmisele registreeritud. b) Kaitsmisaegade alusel registreerimiseks vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmisele registreerimine Kaitsmisaegade järgi. Avaneb vorm Kaitsmisaegade otsing.

9 Sisesta otsingukriteeriumid ja vajuta nuppu Otsi. Avaneb nimekiri kriteeriumitele vastavatest kaitsmise aegadest. Vajuta sobiva kaitsmisaja juures ikooni Muuda (pliiats). Avaneb vorm Kaitsmisele registreerimine. Vajuta linki Lisa üliõpilased. Avaneb nimekiri soovitud õppetaseme tudengitest, kellel on õigus lõputööd kaitsta. Märgista sobivad üliõpilased ja vajuta nuppu Koosta nimekiri. Tudengeid on võimalik nimekirjast välja jätta nime ees oleva ikooni Eemalda abil. Kui nimekiri on korrektne, siis vajuta nuppu Salvesta. Valitud tudeng(id) on kaitsmisele registreeritud Kaitsmistulemuste sisestamine Eelduseks on see, et kaitsmiskomisjon on moodustatud ja tudeng kaitsmisele registreeritud. Vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmistulemuste sisestamine lõputööd (bak/rak). Avaneb otsinguvorm Kaitsmisaegade otsing (bakal./rakend.) Sisesta kriteeriumid, mille järgi otsida ja vajuta nuppu Otsi. Avaneb nimekiri kaitsmise aegadest. Vajuta sobiva aja juures ikooni Muuda (Pliiats). Avaneb vorm Lõputöö kaitsmistulemuste sisestamine

10 (bakal./rakend.) koos nimekirjaga vastavale kaitsmisele registreeritud tudengitest. Sisesta protokollija ja allkirjastaja, seejärel sisesta tudengi kaupa kaitsmistulemus ja -kestus ning vajuta linki Kinnita. Avaneb eraldi aken Lõputöö kaitsmise protokoll (bakal./rakend.), kus kuvatakse vastava tudengi lõputöö protokolli eelvaade. Kui andmed on korrektsed, vajuta nuppu Olen veendunud andmete õigsuses ja kinnitan protokolli. Andmed kinnitatakse ja pöördutakse tagasi tulemuste sisestamise lehele. Korda sama teiste tudengitega. Kui kaitsmistulemused on sisestatud ja kinnitatud, tuleb välja trükkida protokollid. Märgista tudengid, kellele tahad protokolle trükkida ja vajuta linki Trüki protokollid. Avaneb eraldi aken protokolli trüki eelvaatega. Vajuta aknas printeri ikooni ja protokollid trükitakse välja. Trükitud protokollid allkirjastatakse ja esitatakse dekanaati. Dekanaadis tuleb protokollid registreerida.vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmistulemuste sisestamine lõputööd (bak/rak). Avaneb otsinguvorm Kaitsmisaegade otsing (bakal./rakend.). Sisesta otsingukriteeriumid ja otsi. Vajuta sobiva aja juures ikooni Muuda. Avaneb vorm Lõputöö kaitsmistulemuste sisestamine (bakal./rakend.) koos nimekirjaga vastavale kaitsmisele registreeritud tudengitest, kellele on sisestatud ka tulemusedvajuta tudengi kirje juures linki Registreeri. Avaneb aken väljavõttega vastava tudengi lõputöö protokollist. Kui andmed on korrektsed, vajuta nuppu Olen veendunud andmete õigsuses ja registreerin protokolli. Peale registreerimist tudengi kaitsmistulemusi enam muuta ei saa. 8.4 Lõpetamine bakalaureuseeksam Bakalaureuseeksami deklareerimine Bakalaureuseeksami deklareerimine on analoogne tavalise eksami deklareerimisega ning kinnitamine on analoogne deklaratsiooni aktsepteerimisega (vt Õpingukava). Bakalaureuseksami deklareerib üldjuhul üliõpilane ise, kuid seda saab teha ka dekanaadi töötaja Õppekava täitmise kontroll Enne kaitsmisele lubamist on vaja kontrollida, kas tudengil on lõpetamise tingimused täidetud, st õppekava (va lõputöö) ainepunktid on kogutud. Vali menüüst: Lõpetamine Õppekava täitmise kontroll. Avaneb nimekiri tudengitest, kellel on lõpetamise tingimused täidetud Bakalaureuseeksamile lubamise korraldus Bakalaureuseeksamile lubamine toimub õppetöö korraldusega. Korraldusele saab lisada ainult neid üliõpilasi, kellel bakalaureuseeksam on deklareeritud ja õppejõu poolt aktsepteeritud. Üle nominaalaja ja tasuta lisa-aasta läbinud lõpetajatel peab olema lõputöö arve tasutud või tinglikult laekunud (vt Raha, punkt 6.2.3). Bakalaureuseeksamile lubamise korralduse koostamine ja kinnitamine on kirjeldatud punktis

11 Kaitsmiskomisjoni sisestamine Vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmiskomisjonid lisa. Avaneb vorm Kaitsmiskomisjoni moodustamine. Täida kohustuslikud väljad, sisesta komisjoni koosseis, moodustamise kuupäev ja vajuta nuppu Salvesta. Kui komisjon koheselt ka kinnitatakse, vajuta komisjoni kirje ees ikooni Muuda. Eelnevalt moodustatud, aga veel kinnitamata komisjoni puhul vali: Lõpetamine Kaitsmiskomisjonid vaata/muuda. Otsinguvormi abil leia sobiv komisjon ja vajuta kirje ees ikooni Muuda. Avaneb uuesti vorm Kaitsmiskomisjoni moodustamine koos eelnevalt sisestatud andmetega, kuhu on tekkinud link Kinnita. Süsteem küsib kinnitust. Kaitsmiskomisjon kinnitatakse pikemaks ajaks ilma tähtajata Kaitsmistulemuste sisestamine Eeldus: tudeng on korraldusega bakalaureuseeksamile lubatud, on moodustatud eksamikomisjon (kaitsmiskomisjon). Esmalt tuleb bakalaureuseeksami protokoll luua. Vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmistulemuste sisestamine bakalaureuseeksamid loomata protokollid. Avaneb nimekiri loomata protokollidest (hindamislehtedest). Vali ained, millele soovid protokolle (hindamislehti) luua, vajuta nuppu Loo valitud ainetele hindamislehed. Seejärel tuleb loodud protokoll (hindamisleht) täita ja kinnitada. Vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmistulemuste sisestamine bakalaureuseeksamid loodud protokollid. Avaneb vorm Bakalaureuseeksami protokollide otsing. Sisesta kriteeriumid ja vajuta ikooni Otsi, misjärel kuvab süsteem kriteeriumidele vastavad eksamid. Sobiva protokolli ees vajuta ikooni Muuda (pliiats) ning täida kõik punasega märgitud väljad, seejärel vajuta linki Salvesta teadmiste kontrolli tulemused ja kinnita hindamisleht. Protokolli välja trükkimiseks vajuta ikooni Print. Avaneb uus aken prindivormiga. Vajuta printeri ikoonile, misjärel rotokoll trükitakse välja. Avaneb dialoogiaken, kus küsitakse printimise õnnestumise kohta. Kui printimine õnnestus, siis vajuta OK. Siis saab protokolli staatuseks trükitud. Trükitud protokollid allkirjastatakse ja esitatakse dekanaati. Dekanaadis tuleb protokollid registreerida. Vajuta lingile Registreeri. Avaneb aken eelvaatega vastava tudengi lõputöö protokollist. Vajuta nuppu Registreeri. 8.5 Lõpetamine Magistritöö Kaitsmistaotluse esitamine Kaitsmistaotluse esitavad üliõpilased süsteemis ise. Kui see mingil põhjusel võimalik pole, saavad taotluse süsteemi sisestada ka dekanaadi töötajad. Selleks vali menüüst: Akadeemiline liikumine Avaldused lisa avaldus. Avaneb vorm Avaldused liigi valimiseks. Vali avalduse liigiks lõputöö kaitsmine.

12 Tekib lisaväli tudengi valimiseks. Üliõpilase valimiseks vajuta ikoonil List. Sisesta otsingukriteeriumid ja vajuta Otsi. Süsteem pakub välja kriteeriumidele vastavad tulemused. Sobiva nime ees vajutada linki Vali. Avaneb uuesti vorm Avaldused, kuhu on lisatud tudengi nimi ja kood ning on tekkinud lisaväljad andmete sisestamiseks. Täida vähemalt kõik punase tärniga märgistatud andmeväljad ja vajuta nuppu Salvesta. Avaldus salvestatakse ja staatuseks saab esitatud Kaitsmistaotluse rahuldamine Vali menüüst: Akadeemiline liikumine Avaldused vaata/muuda. Avaneb vorm Avalduste otsing. Sisesta otsingukriteeriumid ja vajuta Otsi. Süsteem kuvab kriteeriumidele vastavad tulemused. Sobiva kirje ees vajuta ikooni Muuda. Avaneb uuesti vorm Avaldused, mis sisaldab juba eelnevalt sisestatud andmeid ja automaatselt genereeritud lõputöö koodi. Sisesta juhendaja kinnitamise kuupäev. Samal vormil saab kontrollida tudengi õppekava täitmist, selleks vajuta linki Õppekava täitmise kontroll. Avaneb aken andmetega tudengi õppekava täitmise kohta. Kui tudengi õppekava on nõuetekohaselt täidetud (v.a. Lõputöö), siis vajuta linki Rahulda (see link tekibki ainult juhul, kui lõpetamistingimused on täidetud), kui kõik ei ole korras, siis vajuta linki Lükka tagasi. Süsteem küsib tegevuste kohta kinnitust. Kaitsmistaotlus saab staatuseks rahuldatud või tagasi lükatud ja seda enam muuta ei saa Kaitsmiskomisjoni sisestamine Vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmiskomisjonid lisa. Avaneb vorm Kaitsmiskomisjoni moodustamine. Täida kohustuslikud väljad, sisesta komisjoni koosseis, moodustamise kuupäev ja vajuta nuppu Salvesta. Kui komisjon koheselt ka kinnitatakse, vajuta komisjoni kirje ees ikooni Muuda. Eelnevalt moodustatud, aga veel kinnitamata komisjoni puhul vali: Lõpetamine Kaitsmiskomisjonid vaata/muuda. Otsinguvormi abil leia sobiv komisjon ja vajuta kirje ees ikooni Muuda. Avaneb uuesti vorm Kaitsmiskomisjoni moodustamine koos eelnevalt sisestatud andmetega, kuhu on tekkinud link Kinnita. Kinnita kinnitamine ning kaitsmiskomisjon ongi kinnitatud.

13 Kaitsmiskomisjon kinnitatakse pikemaks ajaks ilma tähtajata Kaitsmisaja sisestamine Eeldus: kaitsmiskomisjon on moodustatud ja kinnitatud. Vali menüüst: Lõpetamine -> Kaitsmisajad -> Lisa. Avaneb kaitsmisaja sisestamise vorm. Täida vähemalt kõik punase tärniga tähistatud väljad ning vajuta nuppu Salvesta. Andmete muutmiseks vali Lõpetamine Kaitsmisajad vaata/muuda. Avaneb vorm Kaitsmisaegade otsing. Sisesta kriteeriumid ja vajuta Otsi. Süsteem kuvab kriteeriumidele vastavad otsingutulemused. Vajuta sobiva kirje juures ikooni Muuda. Avaneb muutmisvorm. Seejärel tee parandused ja salvesta. Samalt vormilt saab kaitsmisaja ka kustutada.

14 8.5.5 Kaitsmisele registreerimine Eelduseks kaitsmisele registreerimiseks on see, et tudengid on kaitsmisele lubatud ja kaitsmiskuupäevad (eksamikuupäevad) on määratud. Üle nominaalaja õppija, kellel on möödunud ka tasuta lisa-aasta, peab olema talle esitatud arve tasunud. Registreerida saab nii a) üliõpilaste nimekirja kui ka b) kaitsmisaegade järgi. Üliõpilaste nimekirja alusel registreerimiseks vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmisele registreerimine a) üliõpilaste nimekirjaga. Avaneb vorm Kaitsmisele registreerimine, kus tuleb valida õppetase. Seejärel avaneb uuesti vorm Kaitsmisele registreerimine, kuhu on lisatud nimekiri soovitud õppetaseme tudengitest, kellel on õigus lõputööd kaitsta. Sobiva tudengi juurde lisa kaitsmise aeg ja komisjon (valik moodustatud komisjonidest). Magistriõppes on kaitsmisaja sisestamise vormile vaja lisada ka retsensentide nimed. Vajuta nuppu Salvesta. Valitud tudeng(id) on kaitsmisele registreeritud. Kaitsmisaegade alusel registreerimiseks vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmisele registreerimine Kaitsmisaegade järgi. Avaneb vorm Kaitsmisaegade otsing. Sisesta otsingukriteeriumid ja vajuta nuppu Otsi. Avaneb nimekiri kriteeriumitele vastavatest kaitsmise aegadest. Vajuta sobiva kaitsmisaja juures ikooni Muuda (pliiats). Avaneb vorm Kaitsmisele registreerimine. Vajuta linki Lisa üliõpilased. Avaneb nimekiri soovitud õppetaseme

15 tudengitest, kellel on õigus lõputööd kaitsta. Märgista sobivad üliõpilased ja vajuta nuppu Koosta nimekiri. Tudengeid on võimalik nimekirjast välja jätta nime ees oleva ikooni Eemalda abil. Kui nimekiri on korrektne, siis vajuta nuppu Salvesta. Valitud tudeng(id) on kaitsmisele registreeritud. Magistriõppes on kaitsmisaja sisestamise vormile vaja lisada ka retsensentide nimed Kaitsmistulemuste sisestamine Eeldus: tudeng on magistrikaitsmisele registreerunud, on sisestatud retsensendid. Vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmistulemuste sisestamine lõputööd (mag/ins). Avaneb vorm Kaitsmisaegade otsing (magist./insen.). Sisesta otsingukriteeriumid ja vajuta Otsi. Süsteem kuvab kriteeriumidele vastavad tulemused. Vajuta sobiva aja juures ikooni Muuda. Avaneb vorm Lõputöö kaitsmise tulemuste sisestamine (magist./insen.), koos vastavale kaitsmisele registreerunud tudengite nimekirjaga. Sisesta protokollija. Tudengi kaitsmistulemuste sisestamiseks vajuta tudengi kirje juures paremal linki Ava tulemuste aken. Täida kõik punase tärniga märgistatud väljad. Kui soovid protokolli kohe kinnitada, vajuta nuppu Olen veendunud andmete õigsuses jakinnitan protokolli, muidu vajuta nuppu Salvesta. Avaneb uuesti vorm Lõputöö kaitsmise tulemuste sisestamine (magist./insen. ) valitud tudengile kaitsmistulemuste sisestamiseks. Vastavalt valikule protokoll kas kinnitatakse või salvestatakse. Vormilt väljumiseks vajuta nuppu Sulge. Pöördutakse tagasi kaitsmistulemuste sisestamise vormile ja jätkatakse järgmise tudengiga. Kui protokoll on eelnevalt salvestatud ja kinnitamata, siis kinnitamiseks vajuta vastava tudengi juures linki Ava tulemuste aken. Avaneb vorm Lõputöö kaitsmise tulemuste sisestamine (magist./insen) koos eelnevalt sisestatud kaitsmistulemustega. Praeguses olekus saab veel tulemusi muuta. Vajuta nuppu Olen veendunud andmete õigsuses ja kinnitan protokolli. Protokoll kinnitatakse. Vormilt väljumiseks vajuta nuppu Sulge. Kui kaitsmistulemused on sisestatud ja kinnitatud, tuleb välja trükkida protokollid. Vajuta tudengi juures linki Ava tulemuste aken. Avaneb vorm Lõputöö kaitsmise tulemuste sisestamine (magist./insen) koos eelnevalt sisestatud kaitsmistulemustega. Vajuta vormil olevat ikooni Print, avaneb aken eelvaatega. Vajuta aknas printeri ikooni. Sulge eelvaate aken, konkreetse tudengi tulemuste sisestamise vormilt väljumiseks vajuta nuppu Sulge. Trükitud protokoll allkirjastatakse ja viiakse dekanaati, kus see registreeritakse. Registreerimiseks vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmistulemuste sisestamine lõputööd (mag/ins). Avaneb vorm Kaitsmisaegade otsing (magist./insen.). Vajuta sobiva aja juures ikooni Muuda. Avaneb vorm Lõputöö kaitsmise tulemuste sisestamine (magist./insen.), koos vastavale kaitsmisele registreerunud tudengite nimekirjaga. Vajuta vastava tudengi juures linki Ava tulemuste aken. Avaneb protokolliaken eelnevalt sisestatud andmetega. Vajuta nuppu Olen veendunud andmete õigsuses ja registreerin protokolli, misjärel see registreeritakse. Vormilt väljumiseks vajuta nuppu Sulge.

16 8.6 Lõpetamine Magistrieksam Magistrieksami deklareerimine Magistrieksami deklareerimine on analoogne tavalise eksami deklareerimisega ning kinnitamine on analoogne deklaratsiooni aktsepteerimisega (vt Õpingukava ). Magistrieksami deklareerib üldjuhul üliõpilane ise, kuid seda saab teha ka dekanaadi töötaja Õppekava täitmise kontroll Enne kaitsmisele lubamist on vaja kontrollida, kas tudengil on lõpetamise tingimused täidetud, st õppekava (va lõputöö) ainepunktid on kogutud. Vali menüüst: Lõpetamine Õppekava täitmise kontroll. Avaneb nimekiri tudengitest, kellel on lõpetamise tingimused täidetud Magistrieksamile lubamise korraldus Magistrieksamile lubamine toimub õppetöö korraldusega. Korraldusele saab lisada ainult neid üliõpilasi, kellel magistrieksam on deklareeritud ja õppejõu poolt aktsepteeritud. Nominaalaja ja tasuta lisa-aasta ületanud tudengitel peab olema lõputöö arve tasutud või tinglikult laekunud (vt Raha, punkt 6.2.3). Magistrieksamile lubamise korralduse koostamine ja kinnitamine on kirjeldatud juhendi punktis Kaitsmiskomisjoni sisestamine Vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmiskomisjonid lisa. Avaneb vorm Kaitsmiskomisjoni moodustamine. Täida kohustuslikud väljad, sisesta komisjoni koosseis, moodustamise kuupäev ja vajuta nuppu Salvesta.

17 Kui komisjon koheselt ka kinnitatakse vajuta komisjoni kirje ees ikooni Muuda. Eelnevalt moodustatud, aga veel kinnitamata komisjoni puhul vali: Lõpetamine Kaitsmiskomisjonid vaata/muuda. Otsinguvormi abilleia sobiv komisjon ja vajuta kirje ees ikooni Muuda. Avaneb uuesti vorm Kaitsmiskomisjoni moodustamine koos eelnevalt sisestatud andmetega, kuhu on tekkinud link Kinnita. Süsteem küsib kinnitust. Kaitsmiskomisjon kinnitatakse pikemaks ajaks ilma tähtajata Kaitsmistulemuste sisestamine Eeldus: tudeng on korraldusega magistrieksamile lubatud, on moodustatud eksamikomisjon (kaitsmiskomisjon). Esmalt tuleb bakalaureuseeksami protokoll luua. Vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmistulemuste sisestamine bakalaureuseeksamid loomata protokollid. Avaneb nimekiri loomata protokollidest (hindamislehtedest). Vali ained, millele soovid protokolle (hindamislehti) luua, vajuta nuppu Loo valitud ainetele hindamislehed. Seejärel tuleb loodud protokoll (hindamisleht) täita ja kinnitada. Vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmistulemuste sisestamine bakalaureuseeksamid loodud protokollid. Avaneb vorm Bakalaureuseeksami protokollide otsing. Sisesta kriteeriumid ja vajuta ikooni Otsi, misjärel kuvab süsteem kriteeriumidele vastavad eksamid. Sobiva protokolli ees vajuta ikooni Muuda (pliiats) ning täida kõik punasega märgitud väljad, seejärel vajuta linki Salvesta teadmiste kontrolli tulemused ja kinnita hindamisleht. Protokolli välja trükkimiseks vajuta ikooni Print. Avaneb uus aken prindivormiga. Vajuta printeri ikoonile, misjärel rotokoll trükitakse välja. Avaneb dialoogiaken, kus küsitakse printimise õnnestumise kohta. Kui printimine õnnestus, siis vajuta OK. Siis saab protokolli staatuseks trükitud. Trükitud protokollid allkirjastatakse ja esitatakse dekanaati. Dekanaadis tuleb protokollid registreerida. Vajuta lingile Registreeri. Avaneb aken eelvaatega vastava tudengi lõputöö protokollist. Vajuta nuppu Registreeri Lõpetamine Doktoritöö Kaitsmistaotluse esitamine Vali menüüst: Akadeemiline liikumine Avaldused lisa avaldus. Avaneb vorm Avaldused liigi valimiseks, valida lõputöö kaitsmine. Seejärel tekib lisaväli üliõpilase valmiseks. Üliõpilase lisamiseks vajuta paremal olevat ikooni List. Avaneb otsinguvorm, kuhu sisestada meelepärased kriteeriumid ja vajutada Otsi. Leidnud sobiva isiku, vajutada nuppu Vali. Avaneb allolev vorm, millel tuleb täita vähemalt kohustuslikud väljad, valida rippmenüüdest sobivad väärtused ning Listi ikoonist juhendaja. Lõpuks salvestada. Avaldus salvestatakse ja staatuseks

18 saab esitatud. Seejärel tuleb lõputöö kaitsmistaotlus rahuldada. Selleks liigu menüüs: Akadeemiline liikumine -> Avaldused -> Vaata/muuda. Avaneb avalduste otsingu vorm, kuhu sisestada kriteeriumid ja vajutada nuppu Otsi. Sobiva kirje ees vajutada ikooni Muuda (pliiats). Avaneb uuesti vorm Avaldused, mis sisaldab juba eelnevalt sisestatud andmeid ja automaatselt genereeritud lõputöö koodi. Sisesta juhendaja kinnitamise kuupäev. Samal vormil saab kontrollida tudengi õppekava täitmist, selleks vajuta linki Õppekava täitmise kontroll. Avaneb aken andmetega tudengi õppekava täitmise kohta. Kui tudengi õppekava on nõuetekohaselt täidetud (v.a. Lõputöö), siis vajuta linki Rahulda (see link tekibki ainult juhul, kui lõpetamistingimused on täidetud), kui kõik ei ole korras, siis vajuta linki Lükka tagasi. Mõlema valiku korral küsitakse kinnitust. Kaitsmistaotlus on olekus rahuldatud või tagasi lükatud ja seda enam muuta ei saa Kaitsmiskomisjoni moodustamine Eelduseks kaitsmiskomisjoni loomisele on doktorandi olemasolu, kellel on lõpetamistingimused täidetud. Doktoriõppes moodustatakse komisjon ühekordselt konkreetseks kaitsmiseks kindlal kuupäeval. Valida menüüst Lõpetamine -> Kaitsmiskomisjonid -> Lisa. Avaneb vorm Kaitsmiskomisjoni moodustamine. Vali välja doktoritöö kaitsmine väärtuseks jah, misjärel tekib lisaväli üliõpilase valikuks. Vajuta List ikoonile, sisesta kriteeriumid ja Otsi. Seejärel täida vähemalt kohustuslikud väljad. Komisjoni moodustamisel märgitakse ära ka kaitsmise aeg, lõpuks Salvesta. Komisjoni kinnitamiseks vajuta komisjoni kirje ees ikooni Muuda. Avaneb uuesti vorm Kaitsmiskomisjoni moodustamine eelnevalt sisestatud andmetega, kuhu on tekkinud link Kinnita. Komisjoni kinnitamiseks vajuta linki Kinnita, kinnita kinnitamine ning komisjon ongi kinnitatud.

19 Kaitsmisele registreerimine Kaitsmisele registreerimise eelduseks on see, et üliõpilane on kaitsmisele lubatud ja kaitsmiskuupäevad (eksamikuupäevad) on määratud. Kaitsmisele registreerimisel märgitakse ka oponentide nimed. Registreerida saab nii a) üliõpilaste nimekirja kui ka b) kaitsmisaegade järgi. Üliõpilaste nimekirja alusel registreerimiseks vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmisele registreerimine a) üliõpilaste nimekirjaga. Avaneb vorm Kaitsmisele registreerimine, kus tuleb valida õppetase. Seejärel avaneb uuesti vorm Kaitsmisele registreerimine, kuhu on lisatud nimekiri soovitud õppetaseme tudengitest, kellel on õigus lõputööd kaitsta. Sobiva tudengi juurde lisa kaitsmise aeg ja komisjon (valik moodustatud komisjonidest).vajuta nuppu Salvesta. Valitud tudeng(id) on kaitsmisele registreeritud. b) Kaitsmisaegade alusel registreerimiseks vali menüüst: Lõpetamine Kaitsmisele registreerimine Kaitsmisaegade järgi. Avaneb vorm Kaitsmisaegade otsing. Sisesta otsingukriteeriumid ja vajuta nuppu Otsi. Avaneb nimekiri kriteeriumitele vastavatest kaitsmise aegadest. Vajuta sobiva kaitsmisaja juures ikooni Muuda (pliiats). Avaneb vorm Kaitsmisele registreerimine. Vajuta linki Lisa üliõpilased. Avaneb nimekiri soovitud õppetaseme tudengitest, kellel on õigus lõputööd kaitsta. Märgista sobivad üliõpilased ja vajuta nuppu Koosta nimekiri. Tudengeid on võimalik nimekirjast välja jätta nime ees oleva ikooni Eemalda abil. Kui nimekiri on korrektne, siis vajuta nuppu Salvesta. Valitud tudeng(id) on kaitsmisele registreeritud.

20 Kaitsmistulemuste sisestamine Eelduseks tulemuse sisestamisele on see, et doktorant on kaitsmisele registreeritud, on sisestatud oponendid. Selleks liikuda menüüs: Lõpetamine -> Kaitsmistulemuste sisestamine -> doktoritööd. Avaneb vorm kaitsmisaegade otsing (doktor). Sisesta otsingukriteeriumid ja vajuta nuppu Otsi. Ilmub nimekiri sobivatest kaitsmisaegadest, sobiva aine ees vajuta ikooni Muuda (pliiats). Avaneb nimekiri kaitsmisele registreeritud üliõpilastest. Sisestada protokollija, nimi lisatakse vormile. Seejärel vajutada vastava üliõpilase juures linki Ava tulemuste aken. Avaneb aken Doktoritöö kaitsmise tulemuste kinnitamine. Täida kõik punase tärniga märgistatud väljad. Kui kõik on korrektne, siis vajuta nuppu Olen veendunud andmete õigsuses ja kinnitan protokolli, misjärel protokoll kinnitatakse. Kui kaitsmistulemused on sisestatud ja kinnitatud, tuleb välja trükkida protokollid. Selleks vajuta tudengi juures linki Ava tulemuste aken. Avaneb vorm Doktoritöö kaitsmise tulemuste kinnitamine koos eelnevalt sisestatud kaitsmistulemustega.

21 Vajuta vormil olevat ikooni Print, avaneb prindivaate aken. Vajuta aknas printeri ikooni ning kaitsmisprotokoll trükitakse välja. Sulge trüki eelvaate aken, konkreetse tudengi tulemuste kinnitamise vormilt väljumiseks vajuta nuppu Sulge. Siis tuleb protokoll ka registreerida. Selleks liigu menüüs: Lõpetamine -> Kaitsmistulmeuste sisestamine -> doktoritööd. Sisesta otsinguvormile kriteeriumid ja Otsi. Sobiva kaitsmisaja juures vajuta ikooni Muuda (pliiats). Avaneb nimekiri kaitsmisele registreeritud üliõpilastest. Vajuta vastava tudengi juures linki Ava tulemuste aken. Avaneb protokolliaken eelnevalt sisestatud andmetega. Vajuta nuppu Olen veendunud andmete õigsuses ja registreerin protokolli ning protokoll ongi registreeritud.

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 Sisukord 1. Üldinfo... 3 2. Juhtumimenetluse algatamine... 4 3. Kliendi nõusoleku sisestamine... 11 4. Kliendi

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx Õpimapi ehk e-portfoolio loomine google sites keskkonnas Õpimapi loomise protsess I. Igapäevane õppetöö, mille õppeülesannete täitmise käigus loob õppija erinevaid materjale: klassitööd, kodutööd, esseed,

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 6 2 Mõisted ja lühendid... 7 3 Kasutajaks

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Eve Keerus-Jusupov SISUKORD Sissejuhatus Veebilehe koostamiseks vajaminevad programmid (tarkvara) Enne veebi

Eve Keerus-Jusupov SISUKORD Sissejuhatus Veebilehe koostamiseks vajaminevad programmid (tarkvara) Enne veebi SISUKORD Sissejuhatus... 4 1 Veebilehe koostamiseks vajaminevad programmid (tarkvara)... 5 1.1 Enne veebilehe loomist... 5 2 Joomla üleslaadimine... 5 3 Joomla installeerimine... 6 4 Joomla eestistamine...

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1

Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1 Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide teenindamise

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärgid jne. Suurte tähtede sisestamiseks hoia all Shift-klahvi. Kolmandate märkide

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul

Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul Sisukord... 4... 4... 5... 5... 7... 7... 8... 10... 11... 11... 11... 11... 11... 12... 13... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 17... 18 19... 20... 21... 22... 24... 25... 28 ... 28... 28... 30 Energiamärgiste

Rohkem

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201 Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on põhimõtteliselt

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Terviseteadus

Terviseteadus Magistriõppe õppekava TERVISETEADUS 194200 Tallinn 2018 Õppeasutus TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL Õppeasutuse kood 70003980 Õppekava nimetus TERVISETEADUS Õppekava nimetus inglise keeles HEALTH SCIENCES

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem