HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012"

Väljavõte

1 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud ja töörühm lähtub sisulise hindamise tegemisel nendest. Igas meetmes on 5 kriteeriumi. Punke antakse kriteeriumile 5 punkti süsteemis kirjeldatud on madalaima ja kõrgeima punkti väärtusi, mis tulenevad P-H KTK projektikirjelduses nõutud 1-1 lahtrite täitmise vastavusest. Hindepunktid, ja, kui need ei ole kirjeldatud, antakse hindaja kaalutletud otsusena vastavalt: - nõrk, - rahuldav ja - hea. Hindaja on kohustatud vajadusel põhjendama hindepunkti andmise aluseid viidates konkreetsetele andmetele või nende puudumisele projektikirjelduses 1-1 lahtrites. Hindamise töörühma istungil teeb esimees kokkuvõtte eelhindamise tulemustest, millele järgneb meetemete kaupa iga projekti arutelu. Hinnatakse projekti vastavust stateegiale. Projekti hindamine toimub kriteeriumite alusel koondhinde kriteeriumite punktid ja nende selgitused fikseeritakse istungi protokollis. Hindamiskriteeriumid on kinnitatud koostöökogu poolt 0.novembril 01.

2 Hindamiskriteeriumid I MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide taotlusele Projekti sidusus (süsteemne läbimõeldus, eesmärkide selgus ja strateegiale vastavus, eesmärkide realistlikkus, vajalikkuse põhjendus, tegevuste selgus, eelarve realistlikkus) 5 % 1 Projekti eesmärgid, tegevused, tulemused, kasusaajad ja mõjud ei ole omavahel ega strateegiaga seostatud ning on vasturääkivad. Projekti prioriteetsus ja vajadus on puudulikult põhjendatud, eesmärgid ebaselged tegevused ebaselged, eelarve on väga üldine, ajaline tegevuste graafik puudub 1, Ettevalmistavaid töid pole tehtud piisavalt. Ajakava pole kirjeldatud. 5 5 Projekti eesmärkide vastavus strateegia eesmärkidele on üldise ja spetsiifiliste eesmärkide osas põhjalikult kirjeldatud ning loogiliselt seostatud 1, Projekti vajalikkus ja prioriteetsus arengudokumentides on selgelt välja toodud. Tegevused on detailselt ja ajaliselt loogiliselt lahti kirjutatud. Kululiigid on detailselt lahti seletatud. Eelarve on realistlik, põhjendatud. Projekti ettevalmistus on väga hea ja kvaliteetselt teostatud. Vajalikud ettevalmistavad tööd on teostatud, projektimeeskond on valitud, kooskõlastused on olemas. 5

3 Sihtgruppide kaasatus ja kasusaajate arv (Leader põhimõtetele vastavus altpoolt tuleva initsiatiivi toetamine, koostöö soodustamine, kasusaajad) 15 % 1 Projekt ei mõjuta piirkonna omaalgatust ega inimeste kaasatust. Kasusaajate hulk ei ole selgelt määratletud, see on väiksearvuline Projekt ei toeta koostööd, puuduvad partnerid ja toetajad, puuduvad toetuskirjad. 5 Kasusaajad on selgelt ja realistlikult eristatud sihtgruppide lõikes ja arvuliselt. Välja on toodud loogiline põhjendus, millel hinnangulised prognoosid põhinevad. Kasusaajaid on rohkem kui pooled tegevuspiirkonna inimesed või lisaks tegevuspiirkonna inimestele ka väljaspool elavad inimesed. Projektiga kaasatakse ka teisi Leader piirkondi või piirkonna teisi organisatsioone, olemas on partnerite toetuskirjad. Projekti jätkusuutlikkus (tegevuste toimivus peale projektiperioodi lõppu, edasine haldamine, eeldused edasiseks arenguks, järgmised tegevusetapid) 0% 1 Projekti jätkusuutlikkuse kirjeldus on puudulik. Puuduvad seosed erinevate aspektide vahel. Edasisi plaane/ideid pole kajastatud. Puuduvad seosed tulemuste, mõjude vahel. Puudub põhjendus, kui projekt ei eelda jätkusuutlikust. Puudub haldusvõimekust tõendavad analüüsid (äriplaan, maksegraafikud, kalkulatsioonid) Pole hinnatud piisavalt riske ja analüüsitud nende maandamist 7 8 Kahtlus taotleja võimekuse osas projekti elluviimisel, kahtlus organisatsiooni finantsvõimekuse osas, puudub org liikmete kogemus 9

4 5 Projekti jätkusuutlikkus on detailselt kirjeldatud ning põhjendatud erinevatest aspektidest lähtuvalt (majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline, organisatsiooniline vms) Välja on toodud selged arvulised näitajad. Põhjalikult on kirjeldatud projekti edasine käik/järgmised etapid. Projekti tulemused ja mõjud on seostatud omavahel ja strateegiaga. Hinnatud on piisavalt riske ja analüüsitud nende maandamist, koostatud on riskianaüüs, finantseerimis- ja ajagraafikud. 7 8 Taotleja on põhjalikult tõendanud oma võimekust projektide elluviimisel, kaasatud on projektimeeskond ja org oskustega liikmed, organisatsioonil on finantsilist võimekust oma tegevusest tulenevalt. 9 Projekti innovaatilisus, uuenduslikkus ja/või traditsioonide ennistamine 10% 1 Projekt ei ole innovaatiline ega ennista piirkonna traditsioonilist maaelu 10 Kavandatav tulemus ja mõju tegevuspiirkonnale (Leader põhimõtetele vastavus ja mõju piirkonna arengule) 5 Projekt on innovaatiline või piirkonna traditsioonilist elulaadi või tegevusi ennistava iseloomuga 0% 1 Kavandatud tulemus ei soodusta piirkonna arngut, koostööd, omaalgatust jne. Kvant/ kvalitatiivseid tulemusi pole välja toodud. Ei lisandu sotsiaalseid teenuseid, ei parane sotsiaalne infrastruktuur Projekti mõju indikaatorid ei ole selged ega arvuliselt määratletud

5 5 Kvant/ kvalitatiivsed tulemused on selgelt välja toodud. Mõju on kirjeldatud. Projektis on arvestatud piirkonna eripära ning loob piirkonnale lisandväärtust. Projekt omab suurt mõju omaalgatusele piirkonnaüleselt ning soodustab sotsiaalset suhtlemist. Projekti mõju indikaatorid on selgelt ja arvuliselt määratletud Kokku 100% Hindamiskriteeriumid II MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide taotlusele Projekti sidusus (süsteemne läbimõeldus, eesmärkide selgus ja strateegiale vastavus, eesmärkide realistlikkus, vajalikkuse põhjendus, tegevuste selgus, eelarve ja ajaline realistlikkus; tulemuste-mõjude selgus ja mõõdetavus, kasusaajate põhjendus, projekti uuenduslikkus) 0% 1 Projekti eesmärgid, tegevused, tulemused, kasusaajad ja mõjud ei ole omavahel ega strateegiaga seostatud ning on vasturääkivad. Projekti prioriteetsus ja vajadus on puudulikult põhjendatud, eesmärgid ebaselged tegevused ebaselged, puuduvad tulemused-mõjud, eelarve on väga üldine, ajaline tegevuste graafik puudub. Puudub lähteülesanne ja tegevuste maksumuste võrreldavus. Kasusaajad ebaselgelt esitatud, puudub uuenduslikkus, riske pole hinnatud. 1,,8,10,1 Ettevalmistavaid töid pole tehtud piisavalt. Ajakava pole kirjeldatud. Puudub info organisatsioonilise ja finantsvõimekuse kohta. 5,9

6 5 Projekti eesmärkide vastavus strateegia eesmärkidele on üldise ja spetsiifiliste 1, eesmärkide osas põhjalikult kirjeldatud ning loogiliselt seostatud Projekti vajalikkus ja prioriteetsus arengudokumentides on selgelt välja toodud. Tegevused on detailselt ja ajaliselt loogiliselt lahti kirjutatud. Kululiigid on detailselt lahti seletatud. Projekti elluviimisega seotud riskid on kirjeldatud. Eelarve on realistlik, põhjendatud. Tulemused on selged, konkreetsed, mõõdetavad ning ära on näidatud kasusaajate kirjeldus. Tulemused ja mõjud on seostatud strateegiaga. Uuenduslikkus on välja toodud. Projekti ettevalmistus on väga hea ja kvaliteetselt teostatud. Vajalikud ettevalmistavad tööd on teostatud, projektimeeskond on valitud, kooskõlastused on olemas. Organisatsiooniline võimekus ja kompetents on olemas ja projektis kajastatud, projekti omaosalus on finantsidega kaetud ning finantseerimise skeem on selge.,8,10,1 5,9 Sihtgruppide koostöö ja kasusaajate arv (Leader põhimõtetele vastavus altpoolt tuleva initsiatiivi toetamine, koostöö soodustamine, kasusaajad) 10 % 1 Projekt ei mõjuta piirkonna omaalgatust, inimeste kaasatust. Kasusaajate hulk ei ole selgelt määratletud, see on väiksearvuline Projekt ei toeta koostööd, puuduvad partnerid, puuduvad toetuskirjad.

7 5 Kasusaajad on selgelt ja realistlikult eristatud sihtgruppide lõikes ja arvuliselt. Välja on toodud loogiline põhjendus, millel hinnangulised prognoosid põhinevad. Kasusaajaid on rohkem kui pooled tegevuspiirkonna inimesed või lisaks tegevuspiirkonna inimestele ka väljaspool elavad inimesed. Projektiga kaasatakse ka teisi Leader piirkondi või piirkonna teisi organisatsioone, olemas on partnerite toetuskirjad. Arvestada objekti/ tegevuse maksumust kasusaaja kohta. Projekti jätkusuutlikkus (tegevuste toimivus peale projektiperioodi lõppu, edasine haldamine, eeldused edasiseks arenguks, järgmised tegevusetapid) 0% 1 Projekti jätkusuutlikkuse kirjeldus on puudulik. Puuduvad seosed erinevate aspektide vahel. Edasisi plaane/ideid pole kajastatud. Puuduvad seosed tulemuste, mõjude vahel. Puudub põhjendus, kui projekt ei eelda jätkusuutlikust. Puudub haldusvõimekust tõendavad analüüsid või äriplaan. 7 5 Projekti jätkusuutlikkus on detailselt kirjeldatud ning põhjendatud erinevatest aspektidest lähtuvalt (majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline, organisatsiooniline vms) Välja on toodud selged arvulised näitajad. Põhjalikult on kirjeldatud projekti edasine käik/järgmised etapid. Projekti tulemused ja mõjud on seostatud omavahel ja strateegiaga. 7 Töökohtade loomine 5% 1 Projektiga ei looda uusi töökohti, ei looda ka kaudseid töökohti. Prognoos on ebarealistlik, mitteusutav 11 Säilitab töökoha või loob kaudse töökoha

8 Luuakse 0,5-1 töökoht. Prognoos (töökoht) on selgelt välja toodud ning põhjendatud. Arvestada 1 töökoha maksumust. Luuakse kuni töökohta. Prognoos (töökoht) on selgelt välja toodud ning põhjendatud. Arvestada 1 töökoha maksumust. Teenuste või toodete lisandumine (teenuste kättesaadavuse parandamine piirkonnas, teenuste kvaliteedi tõus) 5 Luuakse kuni või rohkem töökohta. Prognoos (töökoht) on selgelt välja toodud ning põhjendatud. Arvestada 1 töökoha maksumust. 15% 1 Projekti tulemusena ei lisandu uusi tooteid ja/või teenuseid, ei parane nende kvaliteet Ei looda piirkonda lisaväärtust, mis tekitaks eeldusi ettevõtluse elavnemiseks, koostööks 11 11, 1 Kvant/ kvalitatiivseid tulemusi ei on välja toodud. 5 Projekti tulemusena täieneb toodete ja/või teenuste valik. Toote ja/või teenuse sihtgrupp on suunatud lisaks tegevuspiirkonnale kogu Eestile. 11, 1 Kvant/ kvalitatiivsed tulemused on välja toodud. Projektis on arvestatud piirkonna eripära ning loob piirkonnale lisandväärtust. Projekt omab suurt mõju omaalgatusele piirkonnaüleselt ning soodustab sotsiaalset suhtlemist. Kokku 100%

9 Hindamiskriteeriumid III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide taotlusele Projekti sidusus (süsteemne läbimõeldus, eesmärkide selgus ja strateegiale vastavus, eesmärkide realistlikkus, vajalikkuse põhjendus, tegevuste selgus, eelarve realistlikkus) 0 % 1 Projekti eesmärgid, tegevused, tulemused, kasusaajad ja mõjud ei ole omavahel ega strateegiaga seostatud ning on vasturääkivad. Projekti prioriteetsus ja vajadus on puudulikult põhjendatud, eesmärgid ebaselged tegevused ebaselged, eelarve on väga üldine, ajaline tegevuste graafik puudub 1, Ettevalmistavaid töid pole tehtud piisavalt. Ajakava pole kirjeldatud. 5 5 Projekti eesmärkide vastavus strateegia eesmärkidele on üldise ja spetsiifiliste eesmärkide osas põhjalikult kirjeldatud ning loogiliselt seostatud 1, Projekti vajalikkus ja prioriteetsus arengudokumentides on selgelt välja toodud. Tegevused on detailselt ja ajaliselt loogiliselt lahti kirjutatud. Kululiigid on detailselt lahti seletatud. Eelarve on realistlik, põhjendatud. Projekti ettevalmistus on väga hea ja kvaliteetselt teostatud. Vajalikud ettevalmistavad tööd on teostatud, projektimeeskond on valitud, kooskõlastused on olemas. 5

10 Sihtgruppide kaasatus ja kasusaajate arv (Leader põhimõtetele vastavus altpoolt tuleva initsiatiivi toetamine, koostöö soodustamine, kasusaajad) 5 % 1 Projekt ei mõjuta piirkonna omaalgatust ega inimeste kaasatust. Kasusaajate hulk ei ole selgelt määratletud, see on väiksearvuline puuduvad partnerid ja toetajad, puuduvad toetuskirjad. 5 Kasusaajad on selgelt ja realistlikult eristatud sihtgruppide lõikes ja arvuliselt. Välja on toodud loogiline põhjendus, millel hinnangulised prognoosid põhinevad. Kasusaajaid on rohkem kui pooled tegevuspiirkonna inimesed või lisaks tegevuspiirkonna inimestele ka väljaspool elavad inimesed. Projektiga kaasatakse ka teisi Leader piirkondi või piirkonna teisi organisatsioone, olemas on partnerite toetuskirjad. Projekti jätkusuutlikkus (tegevuste toimivus peale projektiperioodi lõppu, edasine haldamine, eeldused edasiseks arenguks, järgmised tegevusetapid) 0% 1 Projekti jätkusuutlikkuse kirjeldus on puudulik. Puuduvad seosed erinevate aspektide vahel. Edasisi plaane/ideid pole kajastatud. Puuduvad seosed tulemuste, mõjude vahel. Puudub põhjendus, kui projekt ei eelda jätkusuutlikust. Puudub haldusvõimekust tõendavad analüüsid (äriplaan, maksegraafikud, kalkulatsioonid) Pole hinnatud piisavalt riske ja analüüsitud nende maandamist 7 8 Kahtlus taotleja võimekuse osas projekti elluviimisel, kahtlus organisatsiooni finantsvõimekuse osas, puudub org liikmete kogemus 9

11 5 Projekti jätkusuutlikkus on detailselt kirjeldatud ning põhjendatud erinevatest aspektidest lähtuvalt (majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline, organisatsiooniline vms) Välja on toodud selged arvulised näitajad. Põhjalikult on kirjeldatud projekti edasine käik/järgmised etapid. Projekti tulemused ja mõjud on seostatud omavahel ja strateegiaga. Hinnatud on piisavalt riske ja analüüsitud nende maandamist, koostatud on riskianaüüs, finantseerimis- ja ajagraafikud. 7 8 Taotleja on põhjalikult tõendanud oma võimekust projektide elluviimisel, kaasatud on projektimeeskond ja org oskustega liikmed, organisatsioonil on finantsilist võimekust oma tegevusest tulenevalt. 9 Projekti innovaatilisus, uuenduslikkus ja/või traditsioonide ennistamine 10% 1 Projekt ei ole innovaatiline või ei ennista piirkonna traditsioonilist maaelu 10 Projekt viiakse ellu noorte poolt või noorte kaasatusel 5 Projekt on innovaatiline või piirkonna traditsioonilist elulaadi või tegevusi ennistava iseloomuga 15% 1 Noorte kaasatus on nõrk. Projekti sihtgrupid ei ole selged ega arvuliselt määratletud Kvant/ kvalitatiivseid tulemusi pole välja toodud Projekt on suunatud noortele, elluviijateks on vanemad kui 0 eluaastat,9 Projekt on suunatud laiadele noortegruppidele või üle 100 lapsega ürituse,,9

12 elluviijateks on vanemad kui 0 eluaastat Projekt on suunatud laiadele noortegruppidele või üle 100 lapsega ürituse, elluviijateks on noored alla 0 eluaasta 5 Nii korraldajad kui osalised on noored alla 0 eluaasta,9 Projektis on arvestatud piirkonna noorte vajadusi. Projekti sihtgrupid on selgelt ja arvuliselt määratletud. Kvant/ kvalitatiivsed tulemused on välja toodud. 9 Kokku 100% Hindamiskriteeriumid IV MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide taotlusele Projekti sidusus (süsteemne läbimõeldus, eesmärkide selgus ja strateegiale vastavus, eesmärkide realistlikkus, vajalikkuse põhjendus, tegevuste selgus, eelarve realistlikkus) 5% 1 Projekti eesmärgid, tegevused, tulemused, kasusaajad ja mõjud ei ole omavahel ega strateegiaga seostatud ning on vasturääkivad. Projekti prioriteetsus ja vajadus on puudulikult põhjendatud, eesmärgid ebaselged tegevused ebaselged, eelarve on väga üldine, ajaline tegevuste graafik puudub 1, Ettevalmistavaid töid pole tehtud piisavalt. Ajakava pole kirjeldatud. 5

13 5 Projekti eesmärkide vastavus strateegia eesmärkidele on üldise ja spetsiifiliste eesmärkide osas põhjalikult kirjeldatud ning loogiliselt seostatud 1, Projekti vajalikkus ja prioriteetsus arengudokumentides on selgelt välja toodud. Tegevused on detailselt ja ajaliselt loogiliselt lahti kirjutatud. Kululiigid on detailselt lahti seletatud. Eelarve on realistlik, põhjendatud. Projekti ettevalmistus on väga hea ja kvaliteetselt teostatud. Vajalikud ettevalmistavad tööd on teostatud, projektimeeskond on valitud, kooskõlastused on olemas. 5 Sihtgruppide kaasatus ja kasusaajate arv (Leader põhimõtetele vastavus altpoolt tuleva initsiatiivi toetamine, koostöö soodustamine, kasusaajad) 15 % 1 Projekt ei mõjuta piirkonna omaalgatust ega inimeste kaasatust. Kasusaajate hulk ei ole selgelt määratletud, see on väiksearvuline Projekt ei toeta koostööd, puuduvad partnerid ja toetajad, puuduvad toetuskirjad. 5 Kasusaajad on selgelt ja realistlikult eristatud sihtgruppide lõikes ja arvuliselt. Välja on toodud loogiline põhjendus, millel hinnangulised prognoosid põhinevad. Kasusaajaid on rohkem kui pooled tegevuspiirkonna inimesed või lisaks tegevuspiirkonna inimestele ka väljaspool elavad inimesed. Projektiga kaasatakse ka teisi Leader piirkondi

14 või piirkonna teisi organisatsioone, olemas on partnerite toetuskirjad. Projekti jätkusuutlikkus (tegevuste toimivus peale projektiperioodi lõppu, edasine haldamine, eeldused edasiseks arenguks, järgmised tegevusetapid) 5% 1 Projekti jätkusuutlikkuse kirjeldus on puudulik. Puuduvad seosed erinevate aspektide vahel. Edasisi plaane/ideid pole kajastatud. Puuduvad seosed tulemuste, mõjude vahel. Puudub põhjendus, kui projekt ei eelda jätkusuutlikust. Puudub haldusvõimekust tõendavad analüüsid (äriplaan, maksegraafikud, kalkulatsioonid) Pole hinnatud piisavalt riske ja analüüsitud nende maandamist 7 8 Kahtlus taotleja võimekuse osas projekti elluviimisel, kahtlus organisatsiooni finantsvõimekuse osas, puudub org liikmete kogemus 9 5 Projekti jätkusuutlikkus on detailselt kirjeldatud ning põhjendatud erinevatest aspektidest lähtuvalt (majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline, organisatsiooniline vms) Välja on toodud selged arvulised näitajad. Põhjalikult on kirjeldatud projekti edasine käik/järgmised etapid. Projekti tulemused ja mõjud on seostatud omavahel ja strateegiaga. 7 Hinnatud on piisavalt riske ja analüüsitud nende maandamist, koostatud on riskianaüüs, finantseerimis- ja ajagraafikud. 8 Taotleja on põhjalikult tõendanud oma võimekust projektide elluviimisel, kaasatud on projektimeeskond ja org oskustega liikmed, organisatsioonil on finantsilist võimekust oma tegevusest tulenevalt. 9 Projekti innovaatilisus, 10% 1 Projekt ei ole innovaatiline ega ennista piirkonna traditsioonilist maaelu 10

15 uuenduslikkus ja/või traditsioonide ennistamine Kavandatav tulemus ja mõju tegevuspiirkonnale (Leader põhimõtetele vastavus ja mõju piirkonna arengule vastavalt meetme eesärkidele) 5 Projekt on innovaatiline või piirkonna traditsioonilist elulaadi või tegevusi ennistava iseloomuga 15% 1 Kavandatud tulemus ei soodusta piirkonna arngut, koostööd, omaalgatust jne. Kvant/ kvalitatiivseid tulemusi pole välja toodud Ei lisandu sotsiaalseid teenuseid, ei parane sotsiaalne infrastruktuur Projekti mõju indikaatorid ei ole selged ega arvuliselt määratletud Kvant/ kvalitatiivsed tulemused on välja toodud. Projektis on arvestatud piirkonna eripära ning loob piirkonnale lisandväärtust. Projekt omab suurt mõju omaalgatusele piirkonnaüleselt ning soodustab sotsiaalset suhtlemist. Projekti mõju indikaatorid on selgelt ja arvuliselt määratletud Kokku 100%

16

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia me

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia me MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Piirkonna turismipotentsiaali

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD sotsiaalkaitseministri käskkirjaga nr... Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reo

KINNITATUD sotsiaalkaitseministri käskkirjaga nr... Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reo KINNITATUD sotsiaalkaitseministri...11.2017 käskkirjaga nr... Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine avatud taotlusvoorus esitatavate projektide

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

PROJEKTIKONKURSS PickUp- Briti Eri! NOORTE KOGUKONDLIKE IDEEDE PROJEKTIFOND Konkursijuhend 2019

PROJEKTIKONKURSS PickUp- Briti Eri! NOORTE KOGUKONDLIKE IDEEDE PROJEKTIFOND Konkursijuhend 2019 PROJEKTIKONKURSS PickUp- Briti Eri! NOORTE KOGUKONDLIKE IDEEDE PROJEKTIFOND Konkursijuhend 2019 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. PROJEKTI ÜLDNÕUDED... 4 2. PROJEKTI TINGIMUSED... 5 2.1. TAOTLEJA SOBIVUS...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll..07 nr Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 0. oktoober 09. oktoober 07 kell 7.00. Taotlemiseks olid avatud alameedet, mille eelarve maht oli kokku 4 756

Rohkem

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus, rakendamistulemuste analüüs, VII taotlusvoor

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus, rakendamistulemuste analüüs, VII taotlusvoor Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus rakendamistulemuste

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalitsustele ettepaneku esitada taotlus konkursile Isikukeskse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - Eesti maaelu arengukava Leader meetme raames jagatud toetuste ülavaade MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.docx

Microsoft Word - Eesti maaelu arengukava Leader meetme raames jagatud toetuste ülavaade MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.docx Eesti maaelu arengukava 2010-2014 Leader meetme raames jagatud toetuste ülavaade MTÜ Ida- Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas 2015 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Perioodil 2010-2014 ellu viidud projektide

Rohkem

EESTI MUUSEUMIDE AASTAAUHINDADE EHK MUUSEUMIROTI KONKURSI STATUUT 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Muuseumirott on iga-aastane tunnustusauhind, mida antakse välja kü

EESTI MUUSEUMIDE AASTAAUHINDADE EHK MUUSEUMIROTI KONKURSI STATUUT 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Muuseumirott on iga-aastane tunnustusauhind, mida antakse välja kü EESTI MUUSEUMIDE AASTAAUHINDADE EHK MUUSEUMIROTI KONKURSI STATUUT 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Muuseumirott on iga-aastane tunnustusauhind, mida antakse välja kümnes kategoorias: 1.1.1. koguhoidja; 1.1.2. konserveerimistöö;

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed

Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Hindamiskomisjoni protokoll_Meede3_

Hindamiskomisjoni protokoll_Meede3_ Hindamiskomisjoni töökoosoleku PROTOKOLL Meede 3 Aktiivne ja haritud küla ehk jäämine, tulemine, sulandumine Taotluste vastuvõtuaeg 04.08.11.2013 Hindamiskomisjoni töökoosolek toimus Elektrumi Ärimajas,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

SELETUSKIRI

SELETUSKIRI SELETUSKIRI põllumajandusministri määruse Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord eelnõu juurde Sissejuhatus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Horisont 2020 Ettevõtted (sh VKEd) Horisont 2020-s Riskikapitali kättesaadavus Margit Ilves 2017 Horizon 2020 struktuur Tegevuste tüübid tööprogrammides Põhifookus: 1. Teadusprojektid 2. Innovatsiooniprojektid

Rohkem

TET_seminar_Maripuu_

TET_seminar_Maripuu_ Ida-Tallinna Keskhaigla: suitsuvaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI LÕPUEKSAMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA KAITSMISE KORD 1. ÜLDIST 1.1. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määrusega nr 13 (ametlik tekst avaldatud Riigi Teatajas

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Microsoft Dynamix AX juurutus Kaubamajas 11.03.2015 Heli Viirand Kaubandusdirektor Teemad Ülevaade Kaubamajast ERP süsteemi juurutamise eeldused ERP süsteemi valik Miks Microsoft Dynamics AX Ülevaade projektist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

14_yldkoosolek _PROTOKOLL

14_yldkoosolek _PROTOKOLL MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Üldkoosoleku protokoll nr. 14 21. juuni 2015 Oxforell Puhkekeskus, Toominga 1, Kose- Uuemõisa, Harjumaa Koosoleku algus kell 13.40, lõpp kell 17.00 Juhatas: Tiina Sergo Protokollis:

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega 07.03.19 nr 44 Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse 2019.-2020. aasta toetusvoorude tingimused (edaspidi tingimused) on

Rohkem

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava meetme 1.2 Põllumajandusliku tegev

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava meetme 1.2 Põllumajandusliku tegev Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus rakendamistulemuste

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmärgid ja fookusvaldkonnad... 3 Eesmärgid aastaks 2020...

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem