Tööturu Ülevaade Natalja Viilmann Orsolya Soosaar 1/2012

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tööturu Ülevaade Natalja Viilmann Orsolya Soosaar 1/2012"

Väljavõte

1 Tööturu Ülevaade Natalja Viilmann Orsolya Soosaar 1/2012

2 OLULISEMAD ARENGUSUUNAD AASTAL 3 TÖÖJÕU NÕUDLUS JA PAKKUMINE 4 Tööjõus osalemine ja mitteaktiivsus 4 Tööealise elanikkonna vanusestruktuur ja tööjõus osalemine 5 Hõive 7 Tööpuudus 9 Vabad ametikohad 12 Palk ja tööjõukulud 13 Töötute reservatsioonipalk 14 Tööjõu tootlikkus 15 Tööjõuühiku kulu 15 INSTITUTSIONAALNE ARENG 17 Alampalk 17 Kollektiivsed töösuhted 18 2

3 Eesti Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb Eesti tööjõu pakkumise, nõudluse ja hinna arengut viimasel aastal. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud oluline tootmissisend, mistõttu mõjutab tööjõu pakkumise või aktiivsuse muutus potentsiaalset majanduskasvu. Teiseks võib tööturul olla väga suur mõju inflatsioonile. Arvestades euroala hinnastabiilsusele orienteeritud rahapoliitikat ja Eesti majanduse avatust, saab majanduse kohandumine muutustega toimuda eelkõige tootmissisendite hindade ja koguste kaudu. Seetõttu peame jätkuvalt hoiduma tööturu paindlikkust vähendavatest meetmetest ning jälgima, et palgakulutuste areng vastaks tootlikkuse omale ega tooks kaasa liiga suurt inflatsiooni. OLULISEMAD ARENGUSUUNAD AASTAL Käesolev ülevaade keskendub Eesti tööturu arengule aastal, mida esmalt kujundas majanduse hoogne taastumine langusest ning seejärel kasvu vaibumine neljandas kvartalis. Majanduskasvu pidurdas välisnõudluse kasvu aeglustumine, mis tulenes Euroopa majandusarengu ebakindlusest. Kokkuvõttes kujunes aasta tööturu jaoks oodatust soodsamaks ning uusi töökohti loodi paljudel tegevusaladel. Samal ajal toimus tööturul palju muutusi hõive struktuuris, tööajas, töötasus ja ka institutsionaalsel tasandil. Tööjõukulud kasvasid aeglasemalt kui nominaalne majanduskasv, mis tõi kaasa kasumi osatähtsuse suurenemise SKPs. Seega on kriisi eel tekkinud lõhe palkade ja tootlikkuse vahel oluliselt vähenenud ja lisandväärtuse sissetulekute struktuur sarnaneb taas buumieelsega. Kuigi hõive kasvas aastal nii lähiajaloo kui ka teiste Euroopa riikide võrdluses ülikiiresti ja tööpuudus alanes märgatavalt, suurenes töötute hulgas pikaajaliste töötute osakaal aasta lõpuks ligi 6ni. Sealjuures tõusis ka üle kahe aasta tööd otsinute arv. Taaskord pidurdunud majanduskasv toob endaga kaasa ohu, et tööle saamise võimalused vähenevad ning pikaajaliste töötute osakaal suureneb veelgi. Kauakestev tööelust eemalolek kahandab töö leidmise tõenäosust ning suurendab ohtu, et inimene kaotab lootuse tööd leida ehk heitub. Seetõttu on järgnevate aastate tööturupoliitika põhiülesanne just pikaajaliste töötute konkurentsivõime suurendamine tööturul. Töötutoetuste süsteem peab tagama inimeste võimalikult kiire naasmise hõivesse ning tuleb vältida olukorda, kus toetuse saamise õigus pärsib töö otsimise soovi. Viimastel aastatel on hakatud järjepidevalt jälgima erinevate meetmete tulemuslikkust, et edaspidi muuta tööturupoliitika vahendite kasutamine veelgi efektiivsemaks. Kui langusaegse väga kõrge töötuse tingimustes oli oluline abi kättesaadavus võimalikult suurele hulgale abivajajatele, siis kestlikuma majandusarengu tingimustes tuleb esmajoonelt tagada erinevatele riskirühmadele mõeldud meetmed. Tööturu näitajate areng oli jätkuvalt kooskõlas majanduse tsüklilise arenguga, järgides majanduskasvu mõningase viitajaga. Pärast sügavat langust elavnes tootmine ekspordinõudluse taastudes ilma lisatööjõuta ehk tootlikkuse kasvu teel. Sellele järgnes periood, mil toodangumahu suurendamine töötajaid juurde värbamata polnud enam võimalik. Hõive hakkas taastuma, kuid tootlikkuse kasvutempo alanes aasta viimases kvartalis majanduskasv pidurdus aasta arvestuses ning tööjõukulude kasv osutus taas kogutoodangu omast kiiremaks. Tööjõukulude jätkuv kasv ja majanduskasvu aeglustumine kajastusid ka tööjõuühiku kulude kiiremas kasvus, mis ulatus neljandas kvartalis 4,1%ni. Kui selline kasvutempo püsib pikemalt, hakkab see suurel määral survestama inflatsiooni, ohustades majanduse sisemist tasakaalu. Kuna majanduskeskkond on endiselt väga ebakindel, tuleks aastal hoiduda liialt optimistlikest palgaootustest ja -nõudmistest. Kui majanduslanguse ajal nõudlus Eestis alanes järsult, siis aitasid töötundide ja palkade kärped ära hoida veelgi suuremat hõive langust. Väliskeskkonnast tuleva ebakindluse suurenedes võib majanduskasv lähikvartalites veelgi aeglustuda ning päevakorda kerkib taas vajadus viia tööjõukulud vastavusse tootmismahuga. Mõõdukam palgasurve ja väliskeskkonna riske arvestavad otsused aitaksid sel juhul tööhõive taset säilitada. 3 Tööturu Ülevaade 1/2012

4 TÖÖJÕU NÕUDLUS JA PAKKUMINE Tööjõus osalemine ja mitteaktiivsus Eesti tööealine rahvastik vanuses aastat on alates aastast vähenenud, kuid selle mõju on tööturul tasakaalustanud tööjõus osalemise määra kasv aasta majanduslanguse ning järgnenud taastumise ajal tööjõus osalemise määr pigem tõusis, kuigi suur osa kasvust on seletatav rahvastiku vanusestruktuuri muutustega. Lisaks demograafilistele muutustele tõstis tööjõus osalemise määra aasta teises pooles ehk majanduslanguse hakul mitteaktiivsete pereliikmete pöördumine tööturule pere peamise toitja töökoha kadumise kartuses. Nii vähenes töötuse kiire kasvu perioodil näiteks pereliikmete eest hoolitsemise või haiguse tõttu majanduslikult mitteaktiivsete arv aastal osutus tööjõus osalemise määr oodatust kõrgemaks, kerkides 67,6%ni. See tähendab, et kuigi tööealiste arv vähenes eelmisel aastal 5000 võrra, kasvas aktiivne tööjõud samal ajal 9100 võrra (vt joonis 1). hõivatud (vasak telg) töötud (vasak telg) tööjõus osalemise määr (parem telg) tuhat inimest % 66% 64% 62% 6 58% % Joonis 1. Hõivatute ja töötute arv ning tööjõus osalemise määr (15 74aastased) Kõrge tööpuuduse ja järjest kasvava pikaajalise töötuse tingimustes oli üllatav, et aktiivsus püsis varasemate perioodidega võrreldes väga kõrge. Pikalt kestvad tööotsingud ja töötushüvitiste lõppemine suurendab ohtu, et inimene kaotab lootuse tööd leida ning muutub heitunuks. Heitunute arv küll tõusis aastal ligikaudu 14% ehk ni, kuid tõusu võib pidada mõõdukaks. Tõenäoliselt aitas töö leidmise lootust hoida hõive kiire taastumine. Samuti motiveeris töötuid aktiivseid tööotsinguid jätkama registreeritud töötutele laienev ravikindlustus, mida võib vaadelda kui üht töötutoetuse liiki. Selle alternatiivina on võimalik soetada Eesti Haigekassast vabatahtlik tervisekindlustus, mille kuutasu on ravikindlustuse seaduse järgi 13% eelmise kalendriaasta keskmisest brutokuupalgast. Näiteks aastal oli kuutasu 103 eurot, mis moodustas alampalgast 37% ning ületas tunduvalt 65 euro suurust töötutoetust. Poliitikameetmed, mis toetavad töötute motivatsiooni aktiivselt tööd otsida, kuid ei vähenda motivatsiooni töökohta vastu võtta, on olulised, sest aitavad ära hoida heitumisega kaasnevat vaesuse riski. Pealegi on kord juba tööturult lahkunuid raske mis tahes meetmete abil taas aktiivseks muuta. 4

5 Soolises arvestuses panustasid aastal tööjõus osalemise määra tõusu rohkem naised kui mehed. Vanuselises arvestuses andis suurima panuse 50 74aastaste tööjõus osalemise määra jätkuv kasv. Pensioniea tõttu mitteaktiivsete arv kahanes 8200 võrra, millest 84,1% oli tingitud pensioniea tõttu mitteaktiivsete naiste arvu langusest. Naiste keskmine pensionilemineku vanus on tõusnud juba alates aastast koos vanaduspensioniea järkjärgulise tõstmisega. Naiste pensioniea tõstmine lõpeb aastal, kui see jõuab 63 aastani ning võrdsustub meeste omaga. Õpingute tõttu mitteaktiivsete arv kahanes aastal 6700 võrra. Ühelt poolt kasvas veidi noorte tööjõus osalemise määr, kuid suuremat mõju avaldas 1990ndate keskpaigas sündinute, praegu 15 19aastaste noorte vähesus. Eelseisvatel aastatel jätkub viimase aja suundumus, kus tööealise rahvastiku vähenemist tasakaalustab tööjõus osalemise määra tõus (vt taustinfo). Tööealise elanikkonna vanusestruktuur ja tööjõus osalemine Tööjõu hulk majanduses määrab suuresti ära majanduse potentsiaalse SKP mahu. Tööjõud sõltub omakorda tööealise elanikkonna hulgast ja tööjõus osalemise määrast. Seetõttu tuleb tööturu- ja sotsiaalpoliitikat kujundada nii, et need motiveeriks tööjõus osalema, ning vältida poliitikamuutusi, millel oleks vastupidine mõju. Tööjõus osalemise määra muutumist ajas jälgivad ja prognoosivad mitmed Eesti ja ka rahvusvahelised institutsioonid, sealhulgas Eesti Pank. Üldnäitaja puudus on, et peale poliitika- ja majandustsükli muutuste võib tööjõus osalemise määra tõus või langus tuleneda pelgalt tööealise elanikkonna vanusestruktuuri muutustest. Käesoleva taustinfo eesmärk on eraldada viimase kümne aasta tööjõu osalemise muutustest demograafia mõju ja leida tegeliku, demograafiast sõltumatu osalemise määra aegrida. Tööealise elanikkonna ehk 15 74aastaste tööjõus osalemise määra võib avaldada 15-, 16aastaste jne kuni 74aastaste inimeste osalemise määrade kaalutud keskmisena, kusjuures kaaludeks on vastavas vanuses inimeste osakaal 15 74aastaste koguarvus. Vanuseskaala alguses on tööjõus osalemise määr väga madal, sest enamik 15 19aastaseid on õpingute tõttu mitteaktiivsed. Vanuse tõustes osalemise määr kasvab, kuni saavutab maksimumi 20ndate eluaastate lõpus. Vanuseskaala lõpus aga tööjõus osalemise määr langeb, sest inimesed jäävad pensionile või lahkuvad tööturult terviseprobleemide tõttu. Seega võib tööjõus osalemise määra üldnäitaja muutus tuleneda kahest allikast osalemismäärade muutusest ja osakaalude muutusest. Näiteks kasvab kogu tööealise elanikkonna osalemise määr tööturul, kui 15aastaste osalemise määr, mis on keskmisest tunduvalt madalam, tõuseb või nende osakaal kogu tööealises elanikkonnas alaneb. Stabiilse sündivuse korral on ka rahvastiku vanusestruktuur ajas suhteliselt püsiv ega tekita suuri kõikumisi kogu tööealise elanikkonna tööjõus osalemise määras. Eesti sündivuses toimusid aga 1980ndate lõpus ja 1990ndate alguses ulatuslikud kõikumised. Mõneaastane nn laulva revolutsiooni põlvkond on keskmisest arvukam, neile järgnev 1990ndate keskpaiga sünnipõlvkond aga väiksearvuline. Nende liikumine rahvastikupüramiidis mõjutab üldist tööjõus osalemise määra lähiajal kahtepidi. Esiteks liigub suur sünnipõlvkond vanusegruppi, kus tööjõu osalus on kõrgeima taseme ligidal, teisalt aga väheneb madala osalemismääraga 15 19aastaste noorte osakaal. Joonisel a on näha, milliseks kujuneks tööjõus osalemise määr Eestis, kui muutuks ainult rahvastiku vanuseline koosseis, ja tööjõus osalemine jääks vanuserühmade arvestuses muutumatuna ja aasta tasemele. Aastate näitajad on saadud lihtsa rahvastikuprognoosi abil, milles eeldatakse konstantseid suremuskordajaid aastastes vanuserühmades ( aastate keskmisel tasemel). 5 Tööturu Ülevaade 1/2012

6 osalemise määr aastal osalemise määr aastal tegelik osalemise määr 7 68% 66% 64% 62% 6 58% Joonis a. Rahvastiku vanusestruktuuri mõju tööjõus osalemise määrale Kui aga tööealise elanikkonna vanuseline koosseis oleks ajas muutumatu, oleks viimase kümnendi tööjõus osalemise määr osutunud selliseks, nagu näha joonisel b. Osutub, et aastal toimus tööjõus osalemise määras tõepoolest oluline, ligi kaheprotsendipunktine struktuurne nihe. Selle taga oli mitu tegurit. Näiteks kadus töölepinguseaduse säte, mis lubas üle 65aastast töötajat koondada pensioniea saabumise tõttu. Samuti jõudis majandustsükkel buumifaasi. Alates aastast kuni aastani on tööjõus osalemine aga tegelikult püsinud suhteliselt stabiilne ning pea kogu tavapäraselt jälgitava üldnäitaja tõusutrend on tulenenud rahvastikumuutustest. fikseeritud rahvastik 2011 fikseeritud rahvastik 2001 tegelik osalemise määr 69% 68% 67% 66% 65% 64% 63% 62% 61% 6 59% Joonis b. Tööjõus osalemise määra tegelik muutus 6

7 Hõive Globaalse majandus- ja finantskriisi keerises kadus Eestis kuue kvartali jooksul töökohta. Hõive vähenemine majanduslanguse ajal ja aasta teises pooles alanud hõive taastumine oli nii Eesti lähiajaloo kui ka Euroopa Liidu riikide kontekstis erakordselt kiire aastal kasvas koguhõive 6,7% ehk inimese võrra ja neljandaks kvartaliks oli hõive kriisieelsest tasemest ligikaudu võrra madalam. Osa hõive suurest heitlikkusest tulenes aastatel sisenõudluse buumi toel loodud töökohtadest ning nende kadumisest, eriti ehitus- ja kinnisvarasektoris. Kui enne kriisi oleks jätkunud aastatel täheldatud hõive mõõdukas kasv, siis oleks hõive langus jäänud ligikaudu viiendiku võrra väiksemaks ning aasta lõpuks oleks hõive olnud ligikaudu võrra madalam kui kriisi hakul. Hõive hakkas kiiresti taastuma aasta teises kvartalis ja selle hooajaliselt kohandatud kvartalikasv tipnes sama aasta neljandas kvartalis 3% juures. Taastumine jätkus aeglustuvas tempos ka aasta kolmes esimeses kvartalis, kuid neljandas kvartalis kahanes hõivatute arv eelneva kvartaliga võrreldes 8300 võrra (arvestades sealjuures hooajalisi tegureid). Selle tingis 0,2% majanduslangus kvartali arvestuses. Tegevusalade arvestuses hakkas hõive kasvama esmalt töötlevas tööstuses, kusjuures kasv oli alamharude arvestuses laiapõhjaline. Tööstustoodang suurenes hüppeliselt arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tegevusalal, kuid see valdkond pole tööjõumahukas, mistõttu selle panus hõive kasvu oli märksa väiksem kui panus tööstustoodangu kasvu. Eesti territooriumil ehituses hõivatute arv on viimase seitsmel aasta jooksul kõige rohkem kõikunud aastal ehk buumieelsel perioodil oli see , kasvades buumi ajal (2007. aastal) 1,6 korda ni ning alanedes majanduslanguse ajal (2010. aastal) ni aastal lisandus ehitussektoris 8800 töökohta ning hõivatute keskmine arv tõusis ni. Kuigi ehitussektori hõive ilmselt ei taastu lähitulevikus kinnisvarabuumi tipu aegsele tasemele, lükati languse ajal osa investeerimisprojekte ajutiselt edasi, mistõttu ehitussektori hõive ootuspäraselt taastus mõnevõrra (vt joonis 2). 60 töötlev tööstus ehitus kaubandus tegevusalad kokku tuhat inimest Joonis 2. Hõive muut tegevusalade arvestuses 7 Tööturu Ülevaade 1/2012

8 Hõive ebaühtlased muutused majanduslanguse ajal ja järel avaldasid suurt mõju hõivatute struktuurile tegevusalade arvestuses aastal suurenes ehituses töötavate inimeste osatähtsus koguhõives aastaga 1 protsendipunkti võrra 8,7%lt 9,7%le ning aasta teises pooles koguni 10,8%le. Hõivatute arv tõusis pärast majanduslangust võrra, enamjaolt töötlevas tööstuses (33 600) ja ehituses (23 200). Kui majanduslanguse ajal aitasid töötundide kärped osalist tööaega või palgata puhkust rakendades ära hoida veelgi suuremat hõive langust, siis majanduse taastudes pidurdasid need tegurid hõive kasvu. Kriisi ajal tõusis osaajaga hõivatute osatähtsus 8%lt 1ni, kusjuures ligi pooled lisandunud osaajaga töötajatest olid vaeghõivatud. Majanduse taastumisel ei ole see näitaja eriti muutunud ning täisajaga töötavate inimeste osatähtsus hõives on endiselt 9. Kui keskmine töötundide arv hõivatu kohta oleks jäänud aasta tasemele, siis oleks tundide koguarvu kahanemiseks tegelikult toimunuga samas ulatuses pidanud lisaks kaduma ligikaudu töökohta. Teisest küljest alandas tööaja puhver hõive taastumise ajal töökohtade loomise kiirust aasta kolmandaks kvartaliks suurenes töötundide arv hõivatu kohta aasta arvestuses 2,6%, olles kriisieelsest tasemest siiski 3,9% madalam. Palgatöötajate arvu kohta saab teavet mitmest allikast, millest kõrgeima hinnangu annab Eesti tööjõu-uuring. Selle kohaselt oli palgatöötajate arv aasta neljandas kvartalis , mis sisaldab ka osaajaga töötajaid ja ajutiselt välismaal töötajaid (kokku inimest). Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel oli palgasaajate arv , mis sisaldab ainult neid töötajaid, kellele sel perioodil reaalselt palka maksti ja see palk Eesti MTAs deklareeriti. Kahe allika erinevusest osa, kuid kindlasti mitte kogu erinevus, on seletatav puhkusel viibijatega, kellel polnud palgaväljamakset. Teisalt on majanduses alati hulk ümbrikupalga saajaid, kelle sissetulekuid ei deklareerita. Kriisi ajal suurenes kahe näitaja vahe oluliselt, mis viitas palga väljamaksete häiretele, palgasuhete kasvanud varjamisele või muudes riikides töötamise sagenemisele aasta neljandaks kvartaliks oli see vahe paisunud ni (vt joonis 3). palgatöötajate arv (tööjõu-uuring) palgasaajate arv (MTA andmed) vahe (parem telg) tuhat inimest tuhat inimest Joonis 3. Palgatöötajate ja -saajate arv 8

9 Täiendavaks erinevuse allikaks võib olla ka hõive ülehindamine tööjõu-uuringus, sest valimi põhjal tehtud küsitluse tulemused laiendatakse rändega korrigeerimata 15 74aastaste arvule. Statistikaameti hinnangul oli rändega korrigeeritud rahvaarv sellest 1,7% ehk inimese võrra väiksem, kuid rändesaldo hinnang on üsna suurte veapiiridega ja võib tegelikku rahvaarvu vähenemist alahinnata. Suurema selguse toob sellesse aasta rahva ja eluruumide loendus. Koguhõive näitajas kajastub ka nende inimeste arv, kes on Eesti residendid, kuid töötavad välismaal aastal ulatus nende arv ni (vt joonis 4). koguhõive kasv (vasak telg) sisemaise hõive kasv (vasak telg) vahe (parem telg) 12% 30 8% 25 4% -4% tuhat inimest -8% 5-12% Joonis 4. Koguhõive ja sisemaine hõive Välismaal töötajate arvu kasv panustas tugevalt koguhõive kasvu aasta teises pooles, peamiselt oli tegu ehitussektori ning laonduse-veonduse tegevusala töötajatega. Samas ei suurenenud välismaal töötamine aasta jooksul oluliselt, mis oli tõenäoliselt tingitud kasvavast tööjõunõudlusest Eestis ning aasta teises pooles aeglustunud majanduskasvust Skandinaavias. Nii kui ka aastal töötas ligikaudu kolmandik välismaal töötavatest inimestest Eesti ettevõtetes, mis tähendab, et tegu oli teenuse ekspordiga. Tööpuudus Statistikaameti andmetel alanes töötuse määr aastal 12,5%ni ja töötute arv aasta keskmisena ni. Neljandas kvartalis oli tööta 11,4% aktiivsest tööjõust ehk 15 74aastastest elanikest. Viimati oli töötuse määr samal tasemel 11 kvartalit tagasi, aasta esimeses kvartalis (vt joonis 5). Piirkonniti kasvas töötus majanduslanguse ajal kõige rohkem Ida-Virumaal, kus see tipnes 28,4% tasemel aasta teises kvartalis, ning Tallinnas, kus see kerkis buumiaegselt 2,7%lt 21,4%ni aasta esimeses kvartalis. Töötus vähenes kogu riigis sarnases tempos ligi 10 protsendipunkti võrra aasta neljandaks kvartaliks, välja arvatud Lääne-Eestis, kus see kahanes kaks korda aeglasemalt aasta lõpus eristus aga ülejäänud piirkondade 9 11% töötuse taustal Kirde-Eesti 18,7% töötuse määraga. 1 Koguhõive hõlmab sisemaist hõivet ning välismaal töötavaid Eesti residente; see ei hõlma Eestis töötavaid mitteresidentidest välismaalasi. 9 Tööturu Ülevaade 1/2012

10 25% töötuse määr (vasak telg) pikaajalise töötuse osatähtsus (parem telg) % % Joonis 5. Töötuse määr ja pikaajalise töötuse osatähtsus Lühiajaliselt ehk vähem kui aasta töötuna olnud inimeste arv jätkas aastal vähenemist, jõudes taas aasta teise poole tasemeni, kus majanduslangus alles hakkas hoogu koguma. See tase on buumiaegsest ligi kaks korda kõrgem, kuid oli Eestile iseloomulik varasematel perioodidel, näiteks aastal. Pikaajaline töötus peegeldas languse ajal ja järel koondamislaines töö kaotanute liikumist töötuse kestuse kategooriate vahel. Kui alla kuus kuud tööta olnute arv saavutas maksimumi aasta teises kvartalis, siis kaksteist kuni 24 kuud tööta olnute arv saavutas oma tipu aasta hiljem ning 24 kuud või rohkem tööta olnute arv kaks aastat hiljem. Seega pole suur osa majanduslanguse ajal töö kaotanutest veel hõivesse naasnud. Asjaolu, et languse põhi osutus suhteliselt lühiajaliseks ning Eesti majandus hakkas võrdlemisi kiiresti taastuma, päästis töötuse suuremast stagnatsioonist (vt joonis 6). 60 vähem kui 6 kuud 6 11 kuud kuud 24 kuud või rohkem heitunud tuhat inimest Joonis 6. Töötute arv töötuse kestuse kaupa ja heitunute arv 10

11 Töö leidmise tõenäosus väheneb töötuse kestuse pikenedes, sest ajaga vähenevad erialased oskused, süveneb ebakindlus tööintervjuudel ja kaob harjumus tööl käia. Kuigi töötute koguarv alaneb jätkuvalt, võib pikaajaliste töötute arv püsida pikemat aega kõrge. Pikaajaliste töötute osatähtsus töötute koguarvus suurenes aasta neljandas kvartalis 58,6%ni ning see tendents jätkub lähiajal. Pikaajaliste töötute demograafilised tunnused erinevad oluliselt lühiajaliste töötute ja hõivatute omadest. Ligi kolmandik pikaajalistest töötutest on vanemaealised (üle 50 aasta vanad), keda on peaaegu kaks korda rohkem kui lühiajaliselt töölt eemal olnute seas. Väga kõrge on pikaajaliste töötute seas ka eesti keelt mitteoskavate inimeste osakaal aasta esimese poole andmetel ei osanud 42% pikaajalistest töötutest üldse eesti keelt. Võrreldes lühiajaliste töötutega puudus pikaajaliste töötute hulgas suurel osal kutse- või erialaharidus. Nendele inimestele suunatud tööturupoliitika meetmed peavad olema eesmärgipärased ja meetmete tulemuslikkust tuleb hinnata ja jälgida. Samas on keeleõpe ja kutsehariduse omandamine aeganõudvad protsessid, mis suurendab vajadust meetmete järele, mis aitaksid vältida vaesuslõksu sattumist ning motivatsiooni kadu. Teine oluline riskirühm on jätkuvalt 15 24aastased, kelle töötuse määr kasvas languse ajal kõige kiiremini. Noorte tööpuudus on tõsine sotsiaalne riskitegur, sest nende pikaajaline tõrjutus tööturult võib mõjutada selle vanuserühma edasist konkurentsivõimet ja töötahet. Üleminek õpingutelt tööellu ei ole paljudele noortele lihtne, eriti veel majanduse ja tööturu surutise ajal. Kuigi töötute noorte hulk on Eesti majanduse taastudes tublisti vähenenud, on nende töötuse määr keskmisest kaks korda kõrgem (vt joonis 7) aastaste töötuse määr 15 74aastaste töötuse määr 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Joonis 7. Noorte ja keskmine töötuse määr Noorte kõrgemast töötuse määrast, mis iseloomustab aktiivselt tööd otsivate noorte olukorda, peetakse veelgi ohtlikumaks nn NEETide (neither in employment, nor in education or training) ehk tööturuga kontakti kaotanud passiivsete noorte teket, kes ei tööta, õpi ega osale koolitustel. Selle rühma jaoks peetakse nende marginaliseerumise ja tööturult tõrjutuse riski väga kõrgeks, mis tugevneb proportsionaalselt aktiivsest tööelust eemal oldud ajaga. Seetõttu peab investeerimine noortesse jääma üheks põhiliseks poliitiliseks prioriteediks. Kuigi hiljuti on võetud riiklikke meetmeid noorte toetamiseks, peab tõhustama meetmete kooskõlastatud rakendamist igal tasandil. Ühiskonna vananemine ja demograafiliste muutuste surve nõuab praegu veelgi suuremaid ponnistusi, et integreerida noori tööturule. Seejuures ei tohiks noorte tööhõive suu- 11 Tööturu Ülevaade 1/2012

12 rendamise meetmed piirduda ainult töötukassa tegevusega, vaid peaksid hõlmama erinevaid osalejaid (üld- ja kutseharidussüsteem, ülikoolid, tööandjad, kolmas sektor ja kohalikud omavalitsused) laiema arengustrateegia raames. Registreeritud töötuse areng ei lange täpselt kokku tööjõu-uuringu andmetel saadud töötuse üldhinnanguga, sest töötuna registreerumine on Eestis vabatahtlik. Registreerumisaktiivsust mõjutavad peale üldise töötuse arengu ka töötuks registreerumisega kaasnevad hüvised (töötuskindlustus, töötutoetus, haigekassa kindlustus, võimalus saada koolitust jne), mis majandustsükli erinevates etappides tunduvad töötutele rohkem või vähem atraktiivsed aastal vähenes registreeritud töötute osatähtsus töötute koguarvus 69%lt 63%le (vt joonis 8). Registreeritute hulgast sai aastal töötuskindlustushüvitise väljamakseid keskmiselt inimest (22%) ning töötutoetust inimest (19%). Kokku oli nende kahe toetuse saajaid vaid 41% registreeritud töötutest ehk 26% kõikidest töötutest; inimest toetusi ei saanud (ei pidanud vajalikuks end töötuna registreerida või ei täitnud toetuse saamise tingimusi), kuigi nendele võisid laieneda aktiivsed tööturu meetmed. Aastaga on erinevate toetuste saajate osatähtsus registreeritud töötute arvus alanenud ligi 10 protsendipunkti võrra töötuskindlustushüv itise saajad registreeritud töötus (töötukassa) töötutoetuse saajad töötus (statistikaamet) 100 tuhat inimest I kv 2008 II kv 2008 III kv 2008 IV kv 2008 I kv 2009 II kv 2009 III kv 2009 IV kv 2009 I kv 2010 II kv 2010 III kv 2010 IV kv 2010 I kv 2011 II kv 2011 III kv 2011 IV kv 2011 I kv 2012 Joonis 8. Töötute arv Eestis Vabad ametikohad Vabade töökohtade kohta kogub statistikaamet alates aastast rahvusvaheliselt võrreldavat ja kõrgel tasemel statistikat ettevõtete küsitluse teel. Vabade ametikohtade määr ehk vabade töökohtade osakaal täidetud ja täitmata töökohtade summas kasvas 1%lt majanduslanguse põhjas 1,5%ni aasta kolmandaks kvartaliks. Tegevusaladest eristus info- ja sidevaldkond, kus vabade ametikohtade määr oli isegi 3,5% ligidal, mis viitab spetsialistide puudusele sellel tegevusalal. Kõrvutades vabade ametikohtade määra töötuse määraga, saame Beveridge i kõvera, mis iseloomustab vaba tööjõu ja töökohtade sobitumise efektiivsust tööturul. Tõrgetele ja struktuurse tööpuuduse probleemile viitaks kõvera nihkumine üles ja paremale, kuid Eestis ei saa seda siiski järeldada (vt joonis 9). 12

13 4% III kv % 3% II kv 2008 vabade ametikohtade määr 3% 2% 2% 1% 1% I kv 2005 III kv 2011 I kv % 1 15% 2 25% töötuse määr Joonis 9. Beveridge i kõver (I kv 2005 IV kv 2011) Palk ja tööjõukulud Keskmise brutokuupalga aastakasv pöördus positiivseks aasta II kvartalis, olles aastal kahanenud nominaalses arvestuses 5% aastal kiirenes keskmise palga kasv koos hõive jõudsa taastumisega aasta kokkuvõttes 5,4%ni ja ulatus teisel poolaastal koguni 6,4%ni. Samas oli keskmise brutokuupalga tase aastal aasta näitajast vaid 1,4% kõrgem. Reaalpalk hakkas aasta arvestuses kasvama alles aasta teises pooles, peamiselt toidu ja energiahindade kiire tõusu tõttu ja aastal (vt joonis 10). 25% brutokuupalk reaalpalk 2 15% 1 5% -5% Joonis 10. Keskmise brutokuupalga ja reaalpalga aastakasv Keskmise brutotunnipalga kasv jäi kogu languse ajal alla kuupalga kasvule, välja arvatud aasta neljandas kvartalis. Kasvuerinevus tulenes preemiakomponendist, mis taastus järk-järgult pärast märgatavat vähenemist languse ajal ning mis võib viidata ka ettevõtjate valmidusele suurendada majanduse taastumise ebakindluse kontekstis pigem paindlikke palgakomponente. 13 Tööturu Ülevaade 1/2012

14 Tegevusaladest oli palgakasv kiire mäetööstuses (10,7%), olles aasta palgatasemest koguni 12% kõrgem, aga ka hulgi- ja jaekaubanduses (10,4%), kus oli tegu pigem langusest taastumisega. Töötlevas tööstuses kasvas keskmine palk 5,6% ning kuigi tööstustoodangu kasv aeglustus aasta teises pooles märkimisväärselt, ei jõudnud see veel olulisel määral palgakasvus kajastuda. Tõenäoliselt tänu energiaturu avanemisele ja kvalifitseeritud personali juurdevärbamisele oli elektrienergia tegevusala keskmine palk aastal 2 kõrgem kui aastal. Riigieelarvest makstavate palgakulude külmutamise ning puuduvate uute palga alammäärade kokkulepete mõjul oli keskmise palga kasv avalikus halduses ja hariduses alla tegevusalade keskmise; tervishoius kasvas keskmine palk 5,4%. Siin tuleb meeles pidada, et tegu on täistööajale taandatud keskmise palga kasvuga, kuid osa tegelikest palgakärbetest viidi läbi tööaja lühendamise teel, mis selles näitajas ei kajastu. Institutsionaalsete sektorite arvestuses on näha, et kohalike omavalitsuste haldusalas järgib palgakasv mõningase viitajaga erasektori palgaarengut ning on seetõttu ülejäänud majandusest mõnevõrra maha jäänud. Harjumaal ja Tallinnas, kus keskmine palk on maakondade arvestuses kõrgeim, kasvas see Eesti keskmisest protsendipunkti võrra kiiremini. Enam ei saa väita, et palgad kasvasid kõige kiiremini Harjumaal, nagu see buumi ajal oli. Näiteks Raplamaal ja Valgamaal ulatus aasta keskmise palga kasv koguni vastavalt 10,9% ja 9,8%ni. Tõenäoliselt piiras palgakasvu pealinnas vaba tööjõu suur hulk. Töötute reservatsioonipalk 2 Paremate töö leidmise võimaluste suurenedes kasvasid aastal tuntavalt ka töötute palgaootused. Kui aastal oleks kuni 300 euro suuruse brutokuupalga eest nõus olnud tööle asuma 28,4% töötutest, siis aastal vaid 19%, sealhulgas naistest 24,8% (2010. aastal 41,2%) ja meestest 13,9% (2010. aastal 18,5%). Alates 601 euro suuruse palgaootusega töötute osakaal jäi aastaga võrreldes samaks ehk 24,6% tasemele, mis jääb aasta 41%le veel tunduvalt alla (vt joonis 11) Mehed Naised eurot või vähem eurot eurot eurot 601 eurot või rohkem 250 eurot või vähem eurot eurot eurot 601 eurot või rohkem Joonis 11. Töötute reservatsioonipalk 2 Madalaim töötasu, mille eest töötu oleks nõus tööle asuma. 14

15 Tööjõu tootlikkus Nii hõive kui ka palkade areng järgib majandusarengut alati viitajaga. Tööjõu tootlikkus alaneb inertsi tõttu majanduskasvu pidurdumise ja majanduslanguse süvenemise ajal ning suureneb, kui majandus stabiliseerub ja kasv taastub. Majanduslanguse ajal tõmmati tööjõukulusid kiiresti koomale, samal ajal kui kasvu taastudes läks kauem aega, kuni ka tööjõukulud kasvama hakkasid. Kuna paljud ettevõtted kasutasid languse ajal töötajate koondamise asemel töötundide arvu vähendamist, osalise tööaja rakendamist ning osaliselt tasustatavat puhkust, siis oli tunnitootlikkuse langus väiksem ning reaktsioon majanduse arengule kiirem aasta alguses hakkas töötundide arv hõivatu kohta suurenema ja tootlikkuse kasv töötunni kohta aeglustuma, asendudes aasta teises kvartalis taas langusega, kui majanduskasv alanes (vt joonis 12). töötunnid hõivatu kohta tootlikkus töötunni kohta tootlikkus hõivatu kohta 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% -1-12% Joonis 12. Tööjõu tootlikkuse aastakasv Vaatamata kiirele kasvule suurenes hõive aastatagusega võrreldes aastal aeglasemalt kui kogu majandus. See viitab tööjõu tootlikkuse aeglustunud, kuid siiski veel positiivsele kasvule ja tootmisprotsesside jätkuvale ümberkorraldamisele. Tootlikkuse kasv hõivatu kohta püsis kauem positiivne, aeglustudes siiski pidevalt kogu aasta jooksul. Töötundide arvu tõus hõivatu kohta võimaldas vähendada olemasolevate töötajate alakoormust ehk kasutada tööjõuressurssi paremini. Samas värvati selle võrra vähem uusi töötajaid. Palgakasvu allikaks makromajanduses peab olema eelkõige tootlikkuse kasv, mis tagab riigi konkurentsivõime säilimise ja majandussüsteemi tasakaalus toimimise. Kuigi palgasurve on viimasel ajal püsinud piisavalt madal, et kaotada enne kriisi tekkinud lõhe tootlikkuse ja palga vahel, võib kulusurve ettevõtete jaoks lähitulevikus sellegipoolest kasvada. Selle tingib tootlikkuse järsk langus, mille seekord põhjustab tööhõivest aeglasemalt kasvav toodang. Tööjõukulud on vähemalt lühiajaliselt fikseeritud, mistõttu avaldab vähenenud tootlikkus kohe survet kasumimarginaalidele. Tööjõuühiku kulu Majanduskasvu pidurdumise ja kiireneva languse perioodidel oli palgafondi muutuste inertsi tõttu Eestile iseloomulik tööjõuühiku kulu kasv, majanduse taastudes aga palgakulutuste osatähtsuse alanemine. 15 Tööturu Ülevaade 1/2012

16 2011. aastal alanes palgafondi osatähtsus 46,6%ni SKPst. Samal tasemel oli see viimati neli aastat tagasi aastal ja see on ligi kahe protsendipunkti võrra kõrgem buumieelsest tasemest (vt joonis 13). hüvitiste osatähtsus SKPs 4 kv keskmine 55% 53% 51% 49% 47% 45% 43% 41% Joonis 13. Hüvitised töötajatele Kui nominaalse SKP kasv aastal järk-järgult pidurdus, siis palgafondi kasv seevastu pidevalt kiirenes (vt joonis 14). Kuna nominaalse majanduskasvu aeglustumine jätkub tõenäoliselt ka lähikvartalites, siis saabub taas hetk, kui palgafondi kasv hakkab majanduskasvu ületama. Seetõttu tuleks praegu hoiduda liiga suurtest palga tõstmise nõudmistest. Kui töötute arv jääb samaks, ei ole riigil võimalik neid nõudmisi täita, sest tulude kasv aeglustub. Kui palganõudmisi surutakse tugevalt peale, saavutatakse see hõivatute arvu vähendamise teel. 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% hüvitised töötajatele nominaalne SKP Joonis 14. Nominaalne SKP ja palgafondi aastakasv Reaalne tööjõuühiku kulu on näitaja, mis võrdleb palgakulu suurust ühe palgatöötaja kohta (enamjaolt palk ja palgafondi maksud) ning tööjõu tootlikkust ühe hõivatu kohta jooksevhindades. Tööjõuühiku kulu kasv on positiivne siis, kui tööjõukulu palgatöötaja kohta kasvab kiiremini (või langeb aeglasemalt) kui tööjõu tootlikkus nominaalhindades. Nominaalne tööjõuühiku kulu kõrvutab tööjõukulu töötaja koh- 16

17 ta reaalse, mitte jooksevhindades arvestatud tootlikkusega. Selle eesmärk on analüüsida palgakasvust tulenevat inflatsioonisurvet, kuna ettevõtted on kasumlikkuse säilitamiseks sunnitud tootlikkust ületavat palgakasvu tootehinnas kajastama. Majanduse taastudes hakkas tööjõuühiku kulu languse kiirus oodatult alanema. Kui aastal vähenes reaalne tööjõuühiku kulu aastaga 6,4%, siis aastal aeglustus langus 2,8%ni. Samal ajal asendus nominaalne tööjõuühiku kulu langus (5,4% aastal) 0,9% kasvuga (vt joonis 15). nominaalne tööjõuühiku kulu reaalne tööjõuühiku kulu 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% Joonis 15. Tööjõuühiku kulu aastakasv Suured korrektsioonid tööturu näitajates olid majanduslanguse ajal ja järel väga vajalikud ning võimaldasid vähendada buumiaastatel palga ja tootlikkuse lõhet aastal jõudis reaalne tööjõuühiku kulu buumieelse taseme lähedale (2000. aasta keskmisest 3,1% kõrgem). Kui edaspidine areng tuleb tasakaalukam ning palk kasvab vaid nominaalse tootlikkusega kooskõlas, siis võib reaalne tööjõuühiku kulu saavutatud tasemele püsima jääda. Nominaalse tööjõuühiku kulu langus näitab, et palgakasvust tulenev inflatsioonisurve oli veel aasta sügisel negatiivne või nullilähedane. Neljandas kvartalis muutus nominaalse tööjõuühiku kulu kasv siiski positiivseks, kusjuures selle tempo (4,6% aasta arvestuses) oli juba selgelt kiire. Kui lähitulevikus jääb majanduse ja tootlikkuse kasv tagasihoidlikuks (mõne perioodi vältel ei saa välistada ka langust), siis on suur oht, et nominaalse tööjõuühiku kulu kasv kiireneb, avaldades inflatsioonile varasemast palju enam survet. INSTITUTSIONAALNE ARENG Alampalk aasta jaanuaris tõusis alampalk alates aastast kehtinud 278 eurolt 290 euroni, tunnipalk 1,73 eurolt 1,8 euroni. Alampalk suhtena keskmisse palka püsis majanduslanguse ajal alanenud keskmise palga tõttu aastal viimase kümnendi kõrgeimal tasemel, kuid moodustas keskmisest siiski vaid kolmandiku. Kasvanud miinimumpalga suhe keskmisse palka tähendab üldiselt palkade jäikuse suurenemist, mis aeglustab töökohtade loomist erasektoris, eriti madalate oskustega töötajatele, ning pidurdab töötuse alanemist. Samas ületab töötute reservatsioonipalk märgatavalt alampalka, mistõttu ülalmainitud alampalga muutuste tegelik mõju ei ole ilmselt kuigi suur. Institutsionaalse arengu seisukohalt on tähtis ka see, kuidas suhestub alampalk töötutoetuste ja toimetulekutoetustega. Kui 17 Tööturu Ülevaade 1/2012

18 tööle asumisega kaasnevad lisakulud, ei pruugi toetusi vaid vähesel määral ületav alampalk olla piisav motivatsioon, et tööpakkumine vastu võtta. Kollektiivsed töösuhted aastal viis statistikaamet läbi põhjaliku tööelu uuringu 3 ja sotsiaalministeerium koostas selle põhjal analüüsi Eesti tööelu-uuring 2009, milles käsitleti üle viie töötajaga Eesti ettevõtete ning nende töötajate küsitluse põhjal muu hulgas kollektiivsete töösuhete olukorda. Sarnaselt varasemate uuringutulemustega ning ametiühingute katusorganisatsioonidelt pärineva informatsiooniga kuulus aastal ametiühingusse 1 palgatöötajatest. Ametiühinguliikumine oli keskmisest enam levinud veonduse ja laonduse tegevusalal (36% töötajatest), tervishoius ja sotsiaalhoolekandes (31%) ja hariduses (23%). Kokkuvõttes töötab 25% töötajatest organisatsioonis, kus eksisteerib ametiühing. Vaadates ametiühingute levikut, ilmnes, et neid eksisteerib 6% ettevõtetes ja organisatsioonides. Mida suurem on töötajate arv, seda rohkemates ettevõtetes ka ametiühing on näiteks üle 250 töötajaga organisatsioonidest on ametiühing 48%s. Samuti on ametiühing olemas 4 kohalike omavalitsuste ja riigi asutustes. Kollektiivsete töösuhete olulisust mõõdetakse tihti ametiühingu olemasolu järgi ettevõttes. Et ametiühingu puudumisel saab osa ametiühingu rollidest täita töötajate usaldusisik, alahindab ametiühingute levik veidi kollektiivsete töösuhete olulisust. Kollektiivsete töösuhete peamine väljund on kollektiivleping, mis oli aastal olemas 6%l üle viie töötajaga ettevõtetest. Uuringust selgub, et 33% töötajate sõnul on nad kaetud kollektiivlepinguga, kuid kahel kolmandikul juhtudel väidab nende tööandja, et organisatsioonis pole kollektiivlepingut. Sealjuures on Eestis erinevalt enamikust lääneriikidest tavaline, et isegi kollektiivlepingu olemasolul ei sisalda see palgakokkulepet aasta 6. märtsi seisuga oli kehtivaid kollektiivlepinguid registri 4 andmetel kokku 179. Nendest vaid 77 sisaldas põhipalga kokkulepet, mis hõlmas töötajat ehk 11% sisemaisest hõivest. Et kehtiv seadus näeb ette kollektiivlepingu automaatset pikenemist, siis praktikas oli enamik palgakokkuleppeid sõlmitud aastaid tagasi. Ka näitas tööelu uuring, et 77% töötajatest on seisukohal, et palgatingimustes tuleks kokku leppida individuaalselt, mitte kollektiivselt. Palkade alammäärade kokkulepped on suure tähtsusega hariduses ja tervishoius. Hariduses sõlmiti palkade alammäärade kokkulepe viimati 18. detsembril 2008 ja nende tõusuks kujunes aastal 9,8%. Läbirääkimiste ajal ilmunud rahandusministeeriumi majandusprognoosis oodati aasta Eesti keskmise brutokuupalga kasvuks 4,1%, kuid tegelikult leidis aset 5,1% langus. Nii kasvas majanduslanguse ajal täistööajale taandatud keskmine palk hariduses suhtena üldisse keskmisse, kuid hakkas üldise palgakasvu taastudes vähenema. Palgakasv avalikus sektoris on ka varasematel aegadel järginud erasektori arengut mõnekvartalilise viitajaga. Arvestades asjaolu, et praeguseks on erasektori palgakasv olnud kuus kvartalit positiivne, pole palgasurve kasv aasta märtsi streigilaineks üllatav htt://klak.sm.ee 18

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Eesti Tööturu Ülevaade

Eesti Tööturu Ülevaade EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE APRILL 2017 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel.

Rohkem

Tööturu Ülevaade 2/2018

Tööturu Ülevaade 2/2018 EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE 2 2018 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks

Rohkem

Tööturu Ülevaade 1/2019

Tööturu Ülevaade 1/2019 TÖÖTURU ÜLEVAADE 1 2019 TÖÖTURU ÜLEVAADE Eesti Panga ekspertide koostatud käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - ET_ _final

Microsoft Word - ET_ _final JUHTKIRI nõukogu tegi 2011. aasta 6. oktoobri istungil korraliste majandus- ja monetaaranalüüside põhjal otsuse jätta baasintressimäärad muutmata. Inflatsioon on jätkuvalt kõrge ja saadud teave on kinnitanud,

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte ainult Elva valla elanikele, vaid ka laiemas ümbruskonnas elavatele inimestele. Enim arenenud ja töökohti pakkuvateks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Rahapoliitika ja Majandus 4/2018

Rahapoliitika ja Majandus 4/2018 RAHAPOLIITIKA JA MAJANDUS 4 2018 Rahapoliitika ja Majandus on Eesti Panga neli korda aastas ilmuv ülevaade, mis võtab kokku viimase aja olulisemad sündmused maailma ja Eesti majanduses. Kahel korral, juunis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

Finantssektori areng

Finantssektori areng 33 V Välisturgude soodsas likviidsuskeskkonnas viis kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete finantsvarade suur kasv 23. a artalis kodumaise võlakoormuse suurenemiseni, mis keskendub üha enam majapidamiste

Rohkem

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andmete alusel on Eestis võrreldes teiste OECD riikidega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 12. veebruar 2015 (OR. en) 6142/15 SOC 68 EMPL 29 ECOFIN 95 EDUC 26 JEUN 11 SAATEMÄRKUSED Saatja: Saaja: Teema: Tööhõiv

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 12. veebruar 2015 (OR. en) 6142/15 SOC 68 EMPL 29 ECOFIN 95 EDUC 26 JEUN 11 SAATEMÄRKUSED Saatja: Saaja: Teema: Tööhõiv Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 12. veebruar 2015 (OR. en) 6142/15 SOC 68 EMPL 29 ECOFIN 95 EDUC 26 JEUN 11 SAATEMÄRKUSED Saatja: Saaja: Teema: Tööhõivekomitee Alaliste esindajate komitee (COREPER I) /

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, SWD(2019) 1005 final KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT aasta aruanne Eesti kohta Lisatud dokumendile: KOMISJON

EUROOPA KOMISJON Brüssel, SWD(2019) 1005 final KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT aasta aruanne Eesti kohta Lisatud dokumendile: KOMISJON EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.2.2019 SWD(2019) 1005 final KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT 2019. aasta aruanne Eesti kohta Lisatud dokumendile: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 16. AASTA MAJANDUSÜLEVAADE Tallinn 17 Sisukord Makromajanduslik olukord... 3 Väliskaubandus... 8 Töötlev tööstus... 14 Toiduainete ja jookide tootmine... 17 Tekstiilitootmine... 21 Rõivatootmine... 23

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Eesti majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 E

Eesti majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 E majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 murepilved hõrenevad 6 Maailmamajandus Maailmamajanduse arengud

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga Eesti lihatöötlemise sektori 2016. aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga võrreldes üpris stabiilsel tasemel, vaatamata asjaolule,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Aasta 2003 Eesti majanduses

Aasta 2003 Eesti majanduses AASTA 2003 EESTI MAJANDUSES Ilmar Lepik Keerulised ajad? Viimased aastad on olnud majanduspoliitikuile ja kommentaatoreile keerulised, ootusi ja hinnanguid on muudetud tihti nii meil kui mujal. Seejuures

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, uuringu eest tasumiseks kasutati perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat C Avaliku arvamuse jälgimise üksus 8. märts 2011: 100. naistepäev: võitlus soolise diskrimineerimise vastu ELis Eurobaromeetri uuring (EB

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft PowerPoint - pl [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - pl [Compatibility Mode] Eesti Pank Bank of Estonia Eesti majandusareng: teel euroalasse Peeter Luikmel Eesti Pank 21. aprill 2010 Käsitletavad teemad Ebakindlust on palju nii meil kui mujal Kiired muutused on aidanud kriisiga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts

Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts 1 (28)219 EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH KONJUNKTUUR NR 1 (28) Tallinn Märts 219 EKI KONJUNKTUURIINDEKSID: MÄRTS 219 Majanduse hetkeolukord ja ootused* 1 5-5 -1 28

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Pagaritööstuse aasta I kvartali ülevaade

Pagaritööstuse aasta I kvartali ülevaade Pagaritööstuse 2017. aasta I kvartali ülevaade Marje Mäger kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond / peaspetsialist 05.07.2017 Lühikokkuvõte Pagaritööstustes toodeti 2017. aasta esimese

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem