KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017"

Väljavõte

1 KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

2 SISUKORD SISSEJUHATUS Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs Hetkeolukorra analüüs Organisatsiooni ja personali juhtimine Ressursside juhtimine Õppe- ja kasvatustöö Koostöö huvigruppidega Ülevaade eelmisest arenguperioodist Missioon. Visioon. Väärtused Kalamaja Põhikooli missioon: Kalamaja Põhikooli visioon: Kalamaja Põhikooli väärtused: Eesmärgid ja tegevused aastateks Üldeesmärk: motiveeritud ja haritud personal ning kaasaegne õpikeskkond Üldeesmärk: mitmekülgne ning loov õppe- ja kasvatustöö Üldeesmärk: atraktiivne huviharidus ja koostööpartnerite kaasatus Eesmärkidest tulenevad tegevused ja sihtnäitajad Arengukava uuendamise kord

3 SISSEJUHATUS Kool nagu iga muu organisatsioon vajab arenemiseks raamdokumenti, milles on täpsemalt sätestatud eesmärgid ning tegevused nende eesmärkide saavutamiseks. Arengukava on dokument, mis määrab ära kooli arendamise põhisuunad ja valdkonnad, tegevused viieks aastaks. Arengukava lähtub kooli põhimäärusest, Tallinna linna ning Põhja- Tallinna linnaosa arengukavast. Arengukavale tuginedes koostatakse kooli iga-aastane üldtööplaan. Arengukava lähtub järgmistest dokumentidest: 1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (edaspidi PGS); 2. Kalamaja Põhikooli sisehindamise aruanne ; 3. Tallinna linna arengukava Samuti on arengukava koostamisel arvesse võetud kooli hoolekogu, õpilasesinduse (edaspidi: ÕE) ja õppenõukogu ettepanekuid. Kalamaja Põhikooli arengukava koosneb neljast suuremast jaotusest: 1. Õppeasutuse lühiülevaade, mis sisaldab ülevaadet organisatsioonist; hetkeolukorra analüüs valdkonniti 2. Kooli missioon, visioon, põhiväärtused; 3. Ülevaade eelmisest arenguperioodist; 4. Eesmärgid ja tegevused koos tegevuskavaga; 5. Arengukava uuendamise kord Arengukavas kirjeldatud eesmärkide saavutamine on pidev protsess, mida hinnatakse kooli sisehindamise protsessis. Kooli juhtkond teeb igal aastal õppenõukogus kokkuvõtte sisehindamisest ja arengukava eesmärkideni jõudmisest. Tulenevalt õppenõukogu hinnangust ja ettepanekutest lisatakse arengukavasse vajadusel täiendused ja parandused. 3

4 1. Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs Kalamaja Põhikool asub Põhja-Tallinna linnaosas, mis asutati 1915.a. algkoolina, aadressiga Tallinn, Vabriku a. sai keskkoolist 8-klassiline kool aastast kannab kool Kalamaja Põhikooli kooli nime. Kalamaja Põhikool renoveeriti aastatel Renoveeritud koolimaja avati 3. novembril Kalamaja Põhikoolis õpib 2016/2017 õppeaastal 491 õpilast. Kokku 21 klassikomplekti klassini, töötavad paralleelklassid ja väikeklass. Kool on pidevalt tegutsenud tugeva põhikoolina, mida tõestavad 9. klassi lõpetajate edukalt läbitud vastuvõtukatsed oma soovi kohaselt valitud koolidesse viimase kolmel aastal: Kool Sisseastujate arv Prantsuse Lütseum 1 Tallinna 21. keskkool 2 Tallinna 32.keskkool 7 Tallinna Inglise Kolledž 1 Jakob Westholmi Gümnaasium 6 Tallinna Pelgulinna Gümnaasium 4 Kadrioru Saksa Gümnaasium 2 Tallinna Ühisgümnaasium 5 Tallinna Järveotsa Gümnaasium 1 Tallinna Õismäe Gümnaasium 1 Tallinna Tehnikagümnaasium 1 Nõmme Gümnaasium 1 Mustamäe Saksa Gümnaasium 1 Tallinna Kunstigümnaasium 6 Muusikakeskkool 1 Pirita Majandusgümnaasium 1 Õismäe Gümnaasium 1 Noarootsi Gümnaasium 3 Lilleküla Gümnaasium 14 Muud kutse-ja ametikoolid 43 Kokku /2014. õppeaasta lõpetasid klassikursuse kiitusega hea ja väga hea õppimise eest 124 õpilast 2014/2015.õppeaasta lõpetasid klassikursuse kiitusega hea ja väga hea õppimise eest 153 õpilast 2015/2016.õppeaasta lõpetasid klassikursuse kiitusega hea ja väga hea õppimise eest 159 õpilast 4

5 1.2. Hetkeolukorra analüüs Organisatsiooni ja personali juhtimine. Kalamaja Põhikool on kasvav kool. Võrreldes eelmise arengukava perioodiga ( ) on õpilaste arv jõudsalt tõusnud: kahel viimasel aastal on põhikooli õpilaste arv kerkinud 491- ni. Kui võtta klasside täituvuse piirnormiks põhikoolis PGS-i määratud 24 õpilast klassis, siis on klasside täituvus olnud kolmel viimasel aastal 100 % Tallinna HA poolt suunatud õpilaste arvu tõttu on suurenenud õpilaste arv klassides. Viimasel neljal aastal on algklasse avatud kolm paralleeli ning see on tinginud ka osade klasside õppetöö alustamise tavapärasest hilisemal ajal. Ruumikitsikuse tõttu on muudetud mängude klass/rahulolutuba 2014/2015. õppeaasta sügisest klassiruumiks, samuti toimuvad käesoleval aastal tunnid aulas ja lükandseinaga eraldatud söökla osas. Ruumikitsikus sunnib kooli senisest läbimõeldumalt ja üksikasjalikumalt planeerima ruumide kasutamist ja tunniplaani koostamist. Iganädalaselt toimuvad nii juhtkonna nõupidamised kui ka infovahetunnid töötajatele. Õpetajad on kaasatud kooli juhtimisprotsessi ainekomisjonide töö kaudu otsuste, tegevuste ja vastutuse delegeerimisel. Õpetajate koostöö võiks siiski olla senisest tihedam, et tagada õppetöö elulisus ja riiklike õppekavade üldpädevuste saavutamine. Koolis valitseb sõbralik õhkkond, töötajatevahelised suhted on head, toimib avalik dialoog ja kehtib loominguvabadus. Kool on huvitatud ka koostöösuhete loomisest teiste haridusasutustega, et ise jagada ja vastu saada positiivseid koolikogemusi ja häid praktikaid. Kooli tugisüsteemide eesmärk tagada õpilastele, lapsevanematele ja kooli personalile mitmekülgne ja efektiivne abi. Kooli tugisüsteemides töötasid perioodil järgmised spetsialistid: logopeed, sotsiaalpedagoog, hariduslike erivajaduste koordineerija (HEVkoordinaator) ja õpiabiõpetaja. Alustas tööd väikeklass erivajadustega õpilastele. Probleemide lahendamiseks toimusid ümarlauad õpilaste, õpetajate, vanemate, kooli juhtkonna ja tugispetsialistidega. Koostööd tehti kohaliku omavalitsuse spetsialistide, meditsiiniasutuste, nõustamiskeskuse ja ka teiste haridusasutustega. Regulaarselt hakkasid toimuma veerandit kokkuvõtvad HEV- ümarlauad, kus analüüsiti HEV-õpilaste õpijõudlust. Tugisüsteemide töö on valdavalt ennetusliku iseloomuga. Õppeveeranditel mitterahuldavaid hindeid saanud õpilased saavad abi ning rahuldava hinde õppeaasta lõpus, mille tulemusena on klassikursuse kordamine jäänud suhteliselt erandlikuks nähtuseks koolis. Sümboolikast on koolil olemas oma logo ja lipp, on loodud vastavad statuudid sümboolika kasutamiseks. Tegemist ootavad eri huvigruppidele ja kooli külastajatele mõeldud kooli tutvustavad audiovisuaalsed materjalid. Kalamaja Põhikoolis on hea sisekliima ning püsiv õpetajaskond, kõik ametikohad on täidetud. Koolis töötab 34 õpetajat, sh 3 meesõpetajat. 34-st pedagoogist on 32-l kõrgharidus, 1 keskeri ja 1 õpetaja õpib TLÜ magistriõppes. Kaks õpetajat viibib lapsehoolduspuhkusel. 5

6 Koolis on uusi töötajaid toetav mentorlussüsteem, mille järgimine nõuab mentoritelt ja kooli juhtkonnalt järjekindlust ja aega. Kõigil õpetajatel on võimalus end täiendavalt koolitada ning omi häid õpetamis- ja koolituskogemusi kolleegidega jagada. Koolitusteks on koolil olemas eelarvelised vahendid. Eelmise arengukava perioodi jooksul koolitas personal end kokku 620 tundi ning läbiti 124 koolitust. Samas on personali hulgas õpetajaid, kel vajalikke koolitustunde napib. Alates aastast on koolil koostööleping Tallinna Ülikooliga. Kalamaja Põhikooli õpetajad on igal õppeaastal juhendanud praktikante klassiõpetaja ja mitmeaineõpetaja erialal. Selle koostöö tulemusena on kooli tulnud mitmeid noori õpetajaid. Hoidmaks töötajate motivatsiooni, töö tulemuslikkust ning ühtlasi ka kollektiivi head mikrokliimat, on oluline pidada igal aastal töötajatega arenguvestlusi. Varasemalt on need toimunud 1x aastas õppeaasta lõpus. Edaspidiseks on juhtkond võtnud endale sihiks kavandada arenguvestlusi süsteemselt 2x aastas. Õpetajate üha suurenevast töökoormusest tingituna aitaks see säästa õpetajat ja vältida läbipõlemist. Majasiseselt on õpetajad kaasatud kooli arendustegevusse töörühmade ja ainekomisjonide kaudu. Koolis toetatakse personali algatusi ja osalemist koolivälistes projektides, arenguprogrammides ja töörühmades. Siiani on olnud õpetajate panus ning osalemine ülelinnalistel ja üleriigilistel eriala- ja aine konkurssidel vähene. Uuel arengukava perioodil seame eesmärgiks vähemalt ühe õpetaja esitamise ühel õppeperioodil ülelinnalisele kvaliteediauhinna konkursile. Tallinna Haridusasutuste Kvaliteediauhinna töörühmas töötab alates 2011.a assessorina õpetaja Tuuli Juks. Majasiseseks traditsiooniks on kujunenud tublide õpetajaid ja töötajate tunnustamine. Õpetajate päevaks kuulutatakse välja õpetajate ja õpilaste arvamuste tulemusena hea õpetaja ja hea kolleegi preemia. Preemia suuruseks on 500 eurot ja viimati pälvisid selle õpetajad E.Veltri ja U. Jõhvik Ressursside juhtimine. Koolis toimub ressursside juhtimine tasakaalukalt ja eesmärgistatult läbi iga-aastase eelarve, mille koostamisel arvestatakse eelmise majandusaasta tulemusi, kooli arengukava, eesmärke ja vajadusi. Eelarve täitmist analüüsitakse pidevalt ja otsitakse võimalusi kokkuhoiuks ja kulude optimeerimiseks. Kooli omatulu on seni igal aastal suudetud teenida enam-vähem stabiilselt. Edaspidiseks sihiks on kindlasti omatulu teenimisega kooli eelarvet suurendada, aga ka taotleda lisaressursse koolivälistest fondidest, projektidest jm. Projektide ja omatulude teenimise kaudu on praegugi hangitud eelarveväliseid ressursse, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt õpikeskkonna arendamiseks. Üldiselt on kool hästi varustatud IKT vahenditega, kuid need vajavad pidevat kaasajastamist. Igal aastal vahetab kool oma ressurssidele ja Tallinna Haridusameti hangetele tuginedes välja 10% arvutitest. Uuematest IT valdkonna arengutest on kooli juhtkond huvitatud pilvetehnoloogiate ja vabavaraliste lahenduste põhimõtete rakendamisest. Nii võimaldaks 6

7 kool personalile oma töömaterjalidele mobiilsemat ligipääsu, hoiaks kokku eelarvelisi vahendeid, aga ka suunaks õpetajaid ja õpilasi leidma igapäevastele digivahenditele õppeeesmärgilist kasutust. On paigaldatud ja seadistamisel on e-õpilaspiletite ja koolipääsu ühtne kiipkaardisüsteem. Uuel arenguperioodil aitab see tehnoloogiline lahendus lihtsustada õpilaste liikumist koolis. Õpetajad on seisnud hea kooliruumide ja vahendite heaperemeheliku kasutamise eest. Koolimaja haldab Vivatex Holding AS ja koristab ISS. Siiski on möödunud arenguperioodist jäänud täitmata ülesanne avada ja sisustada meediaklass ning välja ehitada juurdeehitus. Uue arenguperioodil on juurdeehituse väljaehitamine kindlasti peamiseks prioriteediks. Toitlustusteenuse pakkujana on koolil pikemat aega olnud koostööpartneriks OÜ Orfeum. Toitlustusleping sõlmiti 2015 aastal kestvusega 5 aastat. Senistest läbi viidud rahuloluuuringutest nähtub, et õpilased on koolitoiduga rahul. Ka õpilastelt ja õpetajatelt laekunud ettepanekuid on kooli juhtkond saanud praegusele toitlustajale edukalt edastada. Suurt rõhku pannakse tervisekasvatusele ja loodushoiule: koolis käiakse jalgratastega ja vahetundides viibitakse õues. Aktiivseteks tegevusteks on koolil piiratud õueala, kus asuvad kaugushüppeala, jalgpalli- ning muud pallimänguväljakud Õppe- ja kasvatustöö. Kool alustas üleminekut uuele õppekavale 2011/2012. õppeaastal. Õppekava üldpädevuste omandamist toetavad aineõpetajate ja klassijuhatajate korraldatud õppekäigud, külalisesinejate loengud ning suuremad ja väiksemad üritused. Koostöös Rajaleidjaga on toimunud õpilaste küsitlus ning selle põhjal individuaalne karjäärinõustamine 9. klasside õpilastele. Edaspidi võiks aineõpetajate, aga ka klassijuhatajate vaheline koostöö olla senisest veelgi tihedam ja läbimõeldum, et tagada õpilaste õppekoormuse vastavus nende eale. Samuti tuleb analüüsida senist järelvastamiste ja konsultatsioonide süsteemi ning vajadusel seda täiendada, et tekkinud mahajäämus ka vähemvõimekamate õpilaste puhul saaks likvideeritud, mitte ei kujuneks sellest omakorda õpilasele takistus edasiõppimisel järgmisel haridusastmel. Vastavalt uuele õppekavale peavad kõik õpilased põhikooli lõpetamiseks sooritama III kooliastmes loovtöö. Kalamaja Põhikoolis on valitud selle töö tegemise ajaks VIII klass. Koolil on välja töötatud eraldi loovtööde läbiviimise ja korraldamise kord. Tänu tugispetsialistide, klassijuhatajate ja aineõpetajate senisele heale koostööle on koolis üpris vähe mitteedasijõudjaid. Samas tuleb edaspidigi kõigil pingutada õpilaste kohuse- ja vastutustunde suurendamisel, et koolitundidesse hilinejaid ja tundidest puudujaid oleks võimalikult vähe. Koolipere peab oluliseks, et koolis rakendatavad õppekorraldus ja õpetamismetoodika toetaksid õpilaste õpimotivatsiooni ning õpilassõbraliku õpikeskkonna püsimist. Sellise õpiprotsessi käigus paranevad õpilase eneseteadlikkus ja enesehinnang. Koolis on esimeseks (B2-taseme) võõrkeeleks inglise ning teiseks (B1-taseme) keeleks vene keel. Valikkursuste raames on õpetatud ka soome ja rootsi keelt. 7

8 Koostöö huvigruppidega. Koolil on mitmeid koostööpartnereid. Traditsiooniliselt teeb kool koostööd kooli hoolekoguga, lastevanematega, ÕEga, Põhja-Tallinna LOVga, Eesti politseiga, lasteaedadega, naaberkoolidega, Tallinna Haridusametiga, Innovega, Maanteeametiga. Pedagoogilise praktika osas on koostööpartneriks Tallinna Ülikool. Kooli hoolekogu on viimasel paaril aastal aktiviseerunud. Koostöö kooliga on väga tihe ja tulemuslik. Käesoleval aastal valiti hoolekogule uus esimees Maris Jõgeva. Õpetajate esindajaks valiti eelmisel õppeaastal Reet Lukin. Huvitegevus on koolis väga laiapõhjaline. Ürituste korraldamisesse on kaasatud suur osa õpetajatest, Õpilasesindus. Rohkem üritame kaasata ka lapsevanemad. Viimasel neljal aastal on toimunud ka koolitused lastevanematele. Viimane aasta sügisel - Probleemide ennetamine ja lahendamine Auli Andersalu Targo. Osavõtt võiks olla aktiivsem, teeme selle nimel jätkuvat tööd. Novembrikuus kutsume isasid klassidesse tunde andma, aktiivsem osavõtt on algklassides. Detsembris on jõulukontsert Rootsi-Mihkli kirikus, maikuus kevadkontsert. Samuti kutsume keskkonnanädala raames vanemaid koos lastega kirbukale, mida juba teist aastat korraldanud oleme. Samuti toimub lemmikloomapäev, kus vajalik lastevanemate aktiivne osavõtt. Kalamaja päevade raames ootame vanemaid ja lapsi spordihoovi ja õpetajate korraldatud kohvikusse. Aktiivselt osalevad lapsevanemad ka saatjatena erinevatel klasside õppekäikudel. Aina rohkem pakuvad lapsevanemad abi tundide asendamisel, kui õpetaja näiteks koolitusel. Viimasel kahel aastal on ka õpilasesindus aktiviseerunud, korraldatakse rohkem üritusi, osaletakse aktiivsemalt koolielu korraldusel, avaldatakse rohkem arvamust koolis toimuva kohta aastal töötati välja uus Kalamaja Põhikooli Õpilasesinduse põhikiri. Sellest aastast osalevad ÕE president ja asetäitja ka Põhja-Tallinna LO Valitsuse juures loodud noorte ümarlaual. Kool võtab aktiivselt osa linna poolt korraldavatest üritusest, võistlustest, konkurssidest (nt Kokapoistevõistlus, Nuputa, Rosin, Vigurivänt, olümpiaadid, Ladusa lugeja võistlus, 4. klasside ettelugemine, erinevad luulekonkursid, spordivõistlused jne). Aktiivselt võtame osa ka Põhja-Tallinna LO koolide võistlustest, koolidevahelistest mõõduvõttudest, teemapäevadest, viktoriinidest jne aasta kevadel korraldasime Põhja-Tallinna koolide ja lasteaedade lauluvõistlust Siller. Koolil on välja kujunenud oma traditsioonilised üritused, mida lapsed igal aastal ootavad (nt jõulupeod, sõbrapäeva tähistamine, vene laulude võistlus, playbox, lemmikloomapäev, kirbukas, erinevad laadad, tantsuvahetunnid, uisupäev, spordipäevad, Sõber karu üritused jne). Õppeaasta jooksul toimub klassidele erinevaid kontserte, teatrikülastusi, õppeprogramme koolis, õppekäike väljaspool kooli. Kooli hea asukoht soosib õppekäike erinevatesse muuseumitesse. Kool võtab aktiivselt osa ka KIK-i projektidest. Huvitegevust kajastame kooli kodulehel, igakuiselt vanematele mõeldud infokirjas ja aasta sügisel tehtud kooli facebooki lehel. Samuti on tihe koostöö kogukonnaga, lastevanematega. Koolis toimuvad regulaarselt lastevanemate üldkoosolekud, kus antakse ülevaade kõigist kooli tegevusvaldkondadest, 8

9 tulemustest, plaanidest ja probleemidest Toimuvad ka süsteemselt klassikoosolekud. Põhja- Tallinna lasteaedade vanematele rühmadele oleme kevadeti korraldanud avatud uste päevi, mil tulevased koolijütsid kui ka nende vanemad tutvuvad kooliga. Igapäevaselt hoitakse lastevanematega tihedat sidet meili listide, e-kooli ja kooli kodulehekülje kaudu. Uueks arendusvaldkonnaks võiks olla kooli põhiväärtustest lähtuvalt lastevanemate koolitamine, et kodu oleks kursis nii lapse arengu spetsiifikaga kui ka muutustega haridusmaastikul. Rahuloluküsitluste põhjal võib väita, et vanemad on kooliga rahul aasta kevadel täitis lastevanemate rahuloluküsimustiku 161 vanemat ning aasta kevadel vaid 123 vanemat. Vastajate hulgas olid esindatud kõikide kooliastmete vanemad. Uuringus käsitleti 31 väidet 5 teemavaldkonna kohta: haridusteenus, lapsesõbralikkus, koostöö, võimalused, arenguvestlus. Kui aastal väitis 60% vastanuist, et lapsevanemana ollakse kooliga väga rahul, siis aasta küsitluses nõustus sama väitega väga rahul 47,8 % vastanuist, pigem olid rahul 21,2 %. Peamiseks rahulolematuse põhjuseks nimetati ruumipuudust ja suurt õpilaste arvu klassides. Õppeaasta jooksul pakume küllaldaselt ühistegevusi õpilastele ja õpetajatele. Edaspidiseks arendusvaldkonnaks on õpilaste innustamine omaalgatuslike projektide läbiviimiseks ja koolielu mitmekesistamiseks, et ka õpilasest kujuneks koolile vastutustundlik koostööpartner. Igal aastal, veebruaris, tunnustame ja premeerime eeskujulikke õpilasi ja tegusaid õpetajaid tänuürituse ja mälestusmeenetega. Vilistlased on koolis alati teretulnud. Iga aastal, kooli sünnipäeva raames, toimub koolis vilistaste päev ja iga 5 aasta tagant korraldame vilistlastele kokkutuleku Salme Kuultuurikeskuses. 9

10 2. Ülevaade eelmisest arenguperioodist Eelmise arengukava perioodi kokku võttes võib öelda, et püstitatud eesmärgid ja tegevused olid realistlikud ja viidi ellu kooli võimaluste piires. Olulisemad tegevused ja tulemused 1. On korrastatud kooli struktuur, uuendatud ametijuhendid. 2. Püsiv ja professionaalne kaader. 3. Toimiv personalipoliitika (arenguvestluste ja eneseanalüüsi süsteem õpetajatele). Enamus õpetajaid osales aktiivselt täiendkoolitustel, korraldati sisekoolitusi. 4. Toimiv motivatsioonisüsteem. 5. Toimiv rahuloluuuringute süsteem. Viidi läbi personali, õpilaste ja lastevanemate rahuloluküsitlused. 6. E-kooliga on liitunud kõik lapsevanemad. 7. Ootuspärased õpitulemused. Riiklikud tasemetööd sooritati edukalt. Saavutati edasiõppijate osakaaluks 100%. 8. Paindlik, õpilaste iseärasusi arvestav tugisüsteem. Töötasid õpiabirühmad ja pikapäevarühm. 9. Tehnilise taristu kaasajastamine. 10. Esineti edukalt õpioskuste olümpiaadidel, matemaatikavõistlustel Nuputa ning Känguru. Võeti aktiivselt osa koolisisestest ja ülelinnalistest õpilasüritustest. Probleemid: 1. Koolimaja juurdeehitus ei teostunud ja on lükkunud edasi uude arengukava perioodi. Sellest tulenevalt ei ole koolis spordisaali ja ruumipuudus takistab õpilastele mitmekülgsemate võimaluste pakkumist. 2. Avamata on meediaklass. 10

11 3. Missioon. Visioon. Väärtused 3.1. Kalamaja Põhikooli missioon: Kasvatame loovaid, julgelt mõtlevaid, tegusaid ja vastutustundlikke ning Eesti kultuuri väärtustavaid kodanikke Kalamaja Põhikooli visioon: Kalamaja Põhikool on mitmekülgset haridust andev silmapaistev teejuht Tallinna koolide seas Kalamaja Põhikooli väärtused: -Oleme usaldusväärsed. Tahame olla õppe-ja kasvatusvaldkonnas parimad asjatundjad ning teeme oma tööd pühendumuse ja vastutustundega. Toetume pedagoogilises tegevuses kaasaegsetele ja teoreetiliselt põhjendatud lähenemisviisidele, osates enda otsuseid põhjendada. Meie tegevus on arusaadav nii kolleegidele, õppuritele, lastevanematele ja avalikkusele. -Oleme koostööle avatud. Tahame olla usaldusväärsed, õiglased ja koostööle avatud partnerid, kuna parimad tulemused tekivad koostöös. Austame ja arvestame partnereid ning nende seisukohti. -Oleme loovad. Õpime igast kogemusest ning arendame loovust iseendas, et luua uudseid lahendusi. Hindame neid, kes otsivad uusi ideid. Oleme avatud uuendustele ja mõistame ning oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi haridussüsteemis ja ühiskonnas. -Oleme ratsionaalsed. Meie tegutsemine ja otsused peavad olema sellised, mis arvestavad inimeste kaasamisel ajaressurssi ja materiaalsete vahendite kasutamisel kokkuhoidlikkuse põhimõtet. 11

12 4. Eesmärgid ja tegevused aastateks Üldeesmärk: motiveeritud ja haritud personal ning kaasaegne õpikeskkond Alaeesmärgid: Üldise arendamisvõimekuse parendamine Personalipoliitika kujundamine Füüsilise õpikeskkonna parendamine Koolikeskkonna turvalisuse tagamine Inventari ja õppevahendite hooldus ja kaasajastamine IT tehnilise baasi arendamine 4.2. Üldeesmärk: mitmekülgne ning loov õppe- ja kasvatustöö Alaeesmärgid: Õppekavade täiustamine ja mitmekesistamine Andekatele õpilastele väljundi leidmine Tugisüsteemide täiendamine õppetöö toetamiseks 4.3. Üldeesmärk: atraktiivne huviharidus ja koostööpartnerite kaasatus Alaeesmärgid: Mitmekesisema ja arendava huvihariduse pakkumine Koostöö arendamine erinevate osapoolte ja huvigruppidega Koostöö lapsevanemate ja hoolekoguga 4.4. Eesmärkidest tulenevad tegevused ja sihtnäitajad (vt lisa 1 Eesmärgid ja tegevused ) 12

13 5. Arengukava uuendamise kord Arengukava kuulub analüüsimisele igal õppeaastal õppenõukogus (augustis). Arengukava tegevuskava muudatused kooskõlastab direktor kooli õppenõukogu ja hoolekoguga ning seejärel kinnitab. Koopia muudetud tegevuskavast esitatakse Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistusele. Kooli arengukava kuulub muutmisele seoses haridusalase seadusandluse muutustega, muudatustega riiklikus õppekavas, muudatustega haridusnõudluses, muudatustega kooli investeeringutes või kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 13

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016 Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori 28.09.2016 käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/2015-2015/2016 SISUKORD 1.Tallinna Rahumäe Põhikooli andmed... 3 1.1Kooli

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne majandusaasta kohta

Microsoft Word - Tegevusaruanne majandusaasta kohta Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tegevusaruanne 2016 majandusaasta kohta. 1 Asutuse tegevusvaldkond: haridusvaldkond. 2 Osutatav teenus : Põltsamaa Ühisgümnaasium on munitsipaalkool, kus osutatakse haridusteenust,

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

Järveküla Kooli arengukava Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava ko

Järveküla Kooli arengukava Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava ko Järveküla Kooli arengukava 2018-2021 Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava koostamise protsessi kaasati koolipere, lapsevanemad,

Rohkem

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014 TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA 2015-2020 TALLINN 2014 Sisukord 1. Sissejuhatus... 3 2. Huvikooli hetkeseis... 4 3. Tallinna Kanutiaia Noortemaja 2009-2014 aasta arengukava analüüs... 6 3.1 Juhtimine...

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr 155 28. augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil 2015. Sisukord 1. Üldsätted... 2 2. Töökorraldus...

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUM ARENGUKAVA

PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUM ARENGUKAVA PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2009-2012 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 VISIOON... 3 MISSIOON... 3 MOTO... 3 KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED... 4 OLUKORRA KIRJELDUS JA ANALÜÜS... 4 ÜLDANDMED... 4 AJALUGU... 4 PEDAGOOGILINE

Rohkem

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ SISUKORD 1. ÜLDALUSED... 3 1.1 Hindamise alused... 3 1.2 Hindamise eesmärgid... 3 1.2.1 Teadmiste ja oskuste hindamisega püütakse:... 3 1.2.2 Käitumise ja hoolsuse hindamisega põhikoolis:... 3 1.3 Kujundav

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Lisa Paide Linnavalitsuse korraldusele nr Paide Muusikakooli arengukava aastateks

Lisa Paide Linnavalitsuse korraldusele nr Paide Muusikakooli arengukava aastateks Lisa Paide Linnavalitsuse 06.02.2017 korraldusele nr Paide Muusikakooli arengukava aastateks Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 II Missioon ja visioon... 6 III Eesmärgid aastateks... 7 IV Eesmärkide

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Algus kell Lõpp kell Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Kaire VI

KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Algus kell Lõpp kell Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Kaire VI KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU 30.08.2018 KOOSOLEKU PROTOKOLL Algus kell 17.00 Lõpp kell 18.45 Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Kaire VIIL, Siiri BUNDER, Ene KRUZMAN, Ülle PEEDO, Merli PALMIK,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD Maardu Linnavolikogu määrusega nr 68 MAARDU PÕHIKOOL ARENGUKAVA MAARDU

LISA 1 KINNITATUD Maardu Linnavolikogu määrusega nr 68 MAARDU PÕHIKOOL ARENGUKAVA MAARDU LISA 1 KINNITATUD Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määrusega nr 68 MAARDU PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2016 2020 2016 MAARDU SISUKORD I SISSEJUHATUS... 3 II ÜLDANDMED... 3 2.1. Kooli ajalugu... 3 2.2. Demograafiline

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2 Narva Soldino Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond osales edukalt Miksikese online võistluses Осенний Спринт 2017 ja saavutas 2. klasside arvestuses I. koha Miksikese õppekeskkond tänab 2.c klassi õpetajat!

Rohkem

12.2 lisa KÜG Arengukava

12.2  lisa  KÜG Arengukava KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a KEILA 2010 KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 3 1.1 Arengukava (eelmine arengukava) täitmine... 3 1.2 Kooli hetkeolukord...

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmärgid ja fookusvaldkonnad... 3 Eesmärgid aastaks 2020...

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem