ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud"

Väljavõte

1 ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Auditeerija: Helioest OÜ, reg. nr MTR registreering: EHA000086, Energiaauditi tegemine Energiaauditi koostaja: Priit Pikk, osakutsetunnistus , 6 tase. Vastutav spetsialist: Jaan Palu, kutsetunnistus nr Kontakttelefon: (+372) E-post: Koostamise kuupäev: Tartu, 2017.a.

2 Eessõna Käesolev energiaaudit on koostatud Viimsi Pargi tee 3 lasteaia kohta vastavalt Riigihalduse ministri määrusele Avaliku sektori kohaliku omavalitsuse allsektori lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord. Auditi põhieesmärgiks on olla eelpool mainitud määruse alusel esitletava toetusmeetme taotluse üheks alusdokumendiks, määratleda olemasolev energiatõhususe olukord hoones ning pakkuda välja pakett, mis viib selle hoone energiatõhususarvu ETA vahemikku kwh/(m2.a). Sellise energiatõhususarvu saavutamine on ühkeks eelduseks eelpool mainitud toetuse saamiseks. Toetuse eesmärgiks on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähenemine või taastuvenergia kasutuse edendamine. Taotluste hindamise üheks aluseks on energiaauditis esitatud andmed. Vastavalt Tallinna Tehnikaülikooli uuringule Eesti energiamajanduse arengukava ENMAKi uuendamise hoonete energiasäästupotentsiaali uuring, ei pruugi ilma riigipoolse abita olla võimalik tagada lasteaedade renoveerimisel head sisekliimat ja energiatõhusust. Seetõttu energiaauditis ei lähtutud ainult majanduslikust tasuvusest, st ilma riigipoolse toeta ei pruugi olla auditis toodud energiatõhususe pakett majanduslikult tasuv. Vastavalt kokkuleppele töö tellijaga käsitetletaks käesolevas auditis ainult ühte paketti, mis tagaks antud auditi põhieesmärgi saavutada hoone energiatõhususarvu ETA vahemik kwh/(m2.a). Käesoleva energiaauditi koostamisel juhindutakse vormi ja sisu osas Majandus- ja taristuministri 8. aprilli a määruses nr 28 Elamu energiaauditile esitatavad nõuded, 30. aprilli a määruses nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele ning Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri a määruses nr 131 Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule ning mitteeluhoonete energiauditite tegemise heast tavast. Hoonele pakutud energiasäästupaketi ETA C klassi arvutuste osas lähtutakse Majandus- ja taristuministri 03.juuni a määruses nr 55 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded ja Majandus- ja taristuministri 5. juuni a määruses nr 58 Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika sätestatud nõuetest. Energiaauditi koostamiseks vajalikud lähteandmed ( tarbimisandmed, energia maksumused, seni teostatud energiatõhusust mõjutanud parendustööd, köetav pind jms) saadi auditi tellijalt - Viimsi Haldus OÜlt. Audit tugineb paikvaatlusel, intervjuudel, ruumide siseõhu tempertauuri, suhtelise niiskuse ja süsihappegaasi sisalduse andmesalvestusseadmetega mõõtmistel, välispiirete termografeerimisel ja dünaamilise soojuslevi tarkvaraga EnergyPlus teostatud simulatsioonidel. Kõik auditis toodud maksumused sisaldavad käibemaksu. Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 2/34

3 Sisukord EESSÕNA 1. Tulemuste kokkuvõte ja ülevaade säästuettepanekutest 1.1 Hoone energiatarbimise säästupaketid 2. Hoone üldandmed ja energiakasutuse hetkeseis 2.1 Hoone asukoht ja paiknemine 2.2 Hoone üldandmed 2.3 Varem läbiviidud rekonstrueerimis/renoveerimistööd 2.4 Kasutatud mõõteseadmed ja mõõtmistulemuste kokkuvõte 2.5 Soojusenergia kulu ja maksumus 2.6 Elektrienergia kulu ja maksumus 2.7 Vee kulu 2.8 Hoone soojusbilanss 3. Hoone piirded ja tehnosüsteemid ning nende renoveerimine 3.1 Hoone tarindite üldiseloomustus ja hetkeolukord #REF! #REF! 3.4 Küttesüsteem 3.5 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid 3.6 Ventilatsioonisüsteem 3.7 Elektriseadmed 3.8 Päikesepaneelide abil energia kokkuhoid 5. Lisad 5.1 Sisekliima mõõtmistulemused 5.2 Dünaamiline simulatsioon 5.3 Energiaarvutused 5.4 Tellija poolt esitatud tarbimisandmed Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 3/34

4 1. Tulemuste kokkuvõte ja ülevaade säästuettepanekutest 1.1 Hoone energiatarbimise säästupaketid Kokkuleppel Tellijaga käsitleb käesolev audit ainult ühte paketti, millega viiakse hoone energiatõhususarv vahemikku kwh/m 2 a Energiasäästupakett hõlmab ventilatsioonisüsteemi ümberehitusi. Vanad väljatõmbe agregaadid tehnoruumis võetakse maha. Paigaldatakse kogu hoonesse uued ventilatsioonisüsteemid, mis tagavad õhu sisse-välja liikumise ainult läbi soojustagasti. Suletakse rühmaruumides olemasolevad värskeõhu klapid. Viiakse sooja vee toited ventilatsioonisüsteemidesse. Ventilatsioonisüsteemiõhku jahutatakse otseaurustuspatareiga. Aknad teibitakse õhutihedalt betoontarindi külge, et vähendada soovimatut õhuleket avade perimeetrilt. Katusel paigaldatakse päikeseelektrijaam. Tagamaks MTM määrusega nr 55 nõutud suvist ruumiõhutemperatuuride nõuet, tuleb lõuna- ja läänefassaadi akendele paigaldada päikesekaitserulood. Renoveerimistöö Ventilatsiooni süsteem. Tagab VV määruse nr 131 nõuded. Otseaurustusega jahutus. SFP 1,8, soojustagasti temp. suhtarv 0,8 Akende teipimine, viimistlus Lõuna ja lääne fassaadi akendel päikesekaitsed Maksumus, Eluiga, aastat Päikeseelektrijaam ca 35kW. Aastane toodang 28,7 MWh Kokku Maksumused sisaldavad energiatõhusust tagavate lahendustega kaasnevate muude tegevustega seonduvaid ja lahutamatuid abikõlblikke kulutusi nagu näiteks: hoone piirde-, kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmise ja asendamise kulud; demontaazi ja utiliseerimise kulutused; kütte- ja ventilatsioonisüsteemide toimimiseks vajalikud elektri- ja soojusvarustuse kulud tehnosüsteemide paigaldamisega seotud avade tegemise ja nende taastamise kulud; projekteerimise ja omanikujärelevalve kulud Paketi realiseerimise tagajärjel väheneb hoone energiakasutus 57,5 MWh/a ja saavutatakse ETA väärtus 160 kwh/(m2*a). Investeeringu lihttasuvusaeg on 27 aastat. Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 4/34

5 2. Hoone üldandmed ja energiakasutuse hetkeseis 2.1 Hoone asukoht ja paiknemine Hoone asub ümbritsetud teistest majadest ja puudest. Tuule mõju hoone soojuskadudele on vähesem. Päikesekiirguse varjutus peaaegu puudub. Tekivad hommikused varjud kõrvalasuvate puude tõttu. Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 5/34

6 2.2 Hoone üldandmed Ehitise aadress Pargi tee 3, Viimsi Korruste arv, tk 2 Kasutajate arv, tk 90 Juhataja andmetel Hoone piirkond III piirkond (Harju maakond) (kraadpäevade leidmiseks) Ehitise üldised olulised tehnilised andmed Ehitisalune pindala, m² Suletud netopind, m² Köetav pind, m² Köetav kubatuur, m 3 Ehitusaasta EHR - Eesti Ehitisregister Allikas 1134 EHR 1314 EHR 1314 EHR 4367 EHR 2011 EHR 2.3 Varem läbiviidud rekonstrueerimis/renoveerimistööd Viimase 10 aasta jooksul pole läbi viidud olulisi renoveerimistöid, mis mõjutaksid hoone energiatõhusust. 2.4 Kasutatud mõõteseadmed ja mõõtmistulemuste kokkuvõte Mõõteseade Tüüp Täpsus Töövahemik Kasutatud Niiskuse loger RH ±2,5%; 5 95% RH jah Temperatuuri ja niiskuse logimisseadmed temp Temperatuuri loger C jah ±0,35 C ±0,1 C Infrapuna kaamera FLIR ThermaCAM E C jah 320x240px Voolutugevuse ja pinge ±.01A A Düwi ei mõõteriist ±0.1V V Mõõtmistulemused on esitatud punktis 4.1 "Sisekliima mõõtmistulemused" Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 6/34

7 2.5 Soojusenergia kulu ja maksumus Hoone soojustarbimise andmed on korrigeeritud kraadpäevadega. Kütteliikide kasutamise osakaal on kirjeldatud "Energiabilanss" peatükis Keskmine Soojusenergia tarve kokku MWh/a Soojusenergia tarve sooja vee valmistamiseks MWh/a Soojusenergia tarve kütteks MWh/a Tegeliku aasta kraadpäevade arv, III piirkond (Harju maakond) Normaalaasta kraadpäevade arv C d C d Kraadpäevadega korrigeeritud soojustarbimine kütteks MWh/a Kokku kraadpäevadega korrigeeritud soojustarbimine kütteks ja soojusenergia sooja vee valmistamiseks MWh/a Aastased kulud /a Soojuse tariif /MWh Normaalaastale taandatud kulud /a Tellija poolt esitatud soojusenergia tarbimised on toodud lisas Ülalpidamiskulude arvutamise aluseks olevad 2015 II poolaasta soojusenergia tariifid: 2015.a. Kuu Hind /MWh Keskmine II poolaasta MWh maksumus käibemaksuga (KM-ta) juuli Eur/MWh august 58.8 september 54.7 oktoober 54.0 november 54.0 detsember Elektrienergia kulu ja maksumus Päevane ja öine tarbimine kokku Eritarbimine köetava pinna kohta Kulud Märkused: Elektrienergia tarbimine on vähenenud. Tellija poolt esitatud elektrienergia tarbimised on toodud lisas Keskmine MWh/a kwh/(m 2 a) /MWh Ülalpidamiskulude arvutamise aluseks olevad 2015 II poolaasta elektrienergia tariifid: 2015.a. energiahinnad käibemaksuta. Kuu EUR/kWh KMta Keskmine II poolaasta kwh maksumus käibemaksuga juuli EUR/kWh august september oktoober november detsember Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 7/34

8 2.7 Vee kulu Külm tarbevesi Keskmine Tarbevee tarbimine m 3 /a Soe tarbevesi Keskmine Arvutatud sooja tarbevee kulu m 3 /a Sooja tarbevee erikulu köetava pinna kohta kwh/m 2 a Märkus: Sooja tarbevee tarbimise osakaal külmast veest on arvestuslikult 30%. Tellija poolt esitatud veetarbimised on toodud lisas Hoone soojusbilanss Dünaamilise arvutusmudelil loomisega on kalibreeritud olemasoleva hoone tarindid, tehnossüsteemid, jne vastama olemasoleva hoone energiatarbele Andmed toodud kwh ühikutes. Soojuskadu läbi piirdetarindi te Soojuse kulu õhuvahetuse ks, infiltratsiooni ks Soojuse kulu vee soojendamise ks Elektri kulu õhuvahetusele Elektri kulu seadmetele Elektri kulu valgustusele Arvutatud kogukulu Mõõdetud kogukulu (küte, soe vesi, elekter) Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 8/34

9 3. Hoone piirded ja tehnosüsteemid ning nende renoveerimine 3.1 Hoone tarindite üldiseloomustus ja hetkeolukord Osa pildi ja infomaterjalist on esitatud termoülevaatuse raportis! Katus Olukorra kirjeldus Hoonel on soojustatud lamekatus. Lamekatuse seisukord korras, kuid soojusjuhtivus ei vasta tänastele standarditele. Ettepanekud renoveerimiseks - Katuse soojapidavad kihid Materjal Paksus, m Soojusläbivus 0.35 W/m 2 K Betoon ja killustik ja muru Keramsiit Soojustus Raudbetoonpaneel Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 9/34

10 Tarind ehk seinad Olukorra kirjeldus Hoone seinad on valatud kahekihilisest betoonplokkidest. Pealt kaetud keramsiitplaatidega. Vahelt soojustatud villaga. Seina tarindi vastupidavuse osas märkusi ei ole. Soojusjuhtivus pole standarditele vastav ning on liialt kõrge. Tarindi soojapidavad kihid Materjal Paksus, cm Soojusläbivus Betoon W/m 2 K Soojustus 10.0 Betoon Ettepanekud renoveerimiseks Seinte lisasoojustamine pole otstarbekas töö kõrge maksumuse ning vähese energiasäästu tõttu. Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 10/34

11 Köetavate ruumide aknad Olukorra kirjeldus Kasutusel on kahekordse paketiga, metallist vaheliistuga puitaknad. Akende soojapidavus on hea. Paigaldus vähe õhupidav. Akende osakaal tarindist 25% Vahetamata aknaid 0% Ettepanekud renoveerimiseks Vajalik on akende paigaldus muuta õhutihedamaks, et vähendada infiltratsiooni ja soovimatu õhuvahetuse kadusi. Sokkel ja maaalune osa Põrand Soojakadude arvutamiseks on kasutatud standardit EVS-EN ISO 13370:2008 Olemasolev olukord Ettepanekud olukorra parendamiseks Betoonpõrand. Niiskusprobleeme polnud märgata. Põranda pindala, m Hoone kasutajad küsitledes selgus, et peamiselt tunti muret värske õhu või siis jaheda õhu osas. Pidevalt tuleb ruume õhutada, et õhk ei "läppuks" ning samuti kui lapsed on rühmades muutub õhk aja jooksul paksuks. Selgus, et ruume õhutatakse palju kuigi värskeõhu klapid ja sundväljatõmme hoones on olemas. Köök peaaegu ei ole kasutusel. Hoones sööki ei valmistata, vaid tuuakse tellimusena kohale. Kütmise osas muret ei täheldatud. Niiskuse ja hallituse osas probleeme ei täheldatud. Hoone vajab kaasaegset ventilatsioonisüsteemi. 3.4 Küttesüsteem Hoone energiaallikas on soe vesi ehk kaugkütte süsteem Ruumides köetakse põrandaküttega. Rajatud on kogu hoone ulatuses põrandakütte süsteem, mida reguleeritakse välistemperatuuri alusel. Rühmade, keskmiste tsoonide, kontoriruumide tsoonide temperatuure reguleeritakse keskselt, mis põhjustab ka eri hoone osade temperatuuride erinevusi, sest küttekoormused ei vasta põrandaküttekontuurile. Temperatuure reguleeritakse nii, et päevasel ajal on kella 06st alates kõrgemad temperatuurid, kui öösel ning õhtul peale lasteaia päeva lõppu temperatuur alandatakse taas. Nädalavahetustel temperatuuri reguleerimist ei toimu. Sooja tarbevee süsteem Hoone soe tarbevesi valmistatakse keskselt küttesõlmes Ettepanekud parendamise osas puuduvad. Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 11/34

12 3.5 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Tähelepanekud puuduvad 3.6 Ventilatsioonisüsteem Hoones on osaliselt aegunud ja energiat raiskav ventilatsioonisüsteemi lahendus. Rühmaruumides on seintel värskeõhu klapid, kust tõmmatakse ventilatsiooniagregaadi abil ruumidesse õhku sisse. Samas rühmaruumidest reostunud õhk täiel määral edasi ei liigu, sest ustel pole ventilatsioonireste ning samuti CO2 mõõtmised näitavad, et rühmaruumides on CO2 tase kohati kõrge. Keskmine tsoon on ühtlase CO2 tasemega, sest tsoonis on õhuvahetus korras. Ventilatsiooniagregaat, mis tõmbab õhku välja väljatõmmatud soojust ei tagasta. Selle tulemusena, et rühmaruumides õhk ei vahetu avavad kasvatajad aknad ning lasevad värske õhu sisse samas lastes välja sooja õhu, mis on põrandakütte poolt üles köetud. Lahendused Rühmaruumide ventilatsiooni lahendusena näeb audiitor ette igasse rühmaruumi ventilatsiooniagregaadi paigaldust ja torustiku väljaehitust. Seda süsteemi on kõige lihtsam rajada ning juhtida. Ventilatsiooni reguleeritakse vastavalt CO2 tasemele heitõhus ning muudele sisendandurite näitajatele (nt. akna andur, õhuniiskus). Sissetõmbe plafoonid tuleb sulgeda lõplikult. Akendele tuleb paigaldada andurid. Keskmise ja üldkasutatavate ruumide ventilatsiooni lahendusena näeb audiitor ette tsentraalse ventilatsiooni seadme paigaldust ja torustiku väljaehitust. Ventilatsiooni reguleeritakse vastavalt CO2, niiskuse tasemele heitõhus ning muudele näitajatele. Sissetõmbe plafoonid tuleb sulgeda lõplikult. Õhuvahetus Õhuvahetuse kordarv näitab mitu korda tunnis õhk ruumis/hoones vahetub ühe tunni jooksul. Õhuvahetuse määramisel on kasutatud sisekliima küsitluste tulemusi, TTÜ uuringuid, katselist mõõtmist ventilatsiooni lõõridest, ventilatsiooniavade korrasoleku hindamist ning kõiki teisi sarnaseid nõuandeid kirjandustest ja koolitustelt. Õhuvahetuse otsene mõõtmine on väga keeruline ning hetkel leitud väärtused on peamiselt uuringutele, kogemustele ja kogutud andmetel põhinevad. Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 12/34

13 3.7 Elektriseadmed Elektriseadmete all on mõeldud maja üldist elektrisüsteemi elektri tarnimiseks. Elektrisüsteemi kaablid on töökorras ning probleeme elektrisüsteemi kui libakadudega süsteemist pole. 3.8 Päikesepaneelide abil energia kokkuhoid Hoonel on katusel dreeniv materjal, millele saab lihtsa vaevaga toetada päikesepaneelide lahenduse. Katusele on samuti arvestatud eeldatavalt üsna suur lumekoormus just katusematerjali tõttu ning seetõttu ei tohiks olla lisaraskus 30-60kg/m2 katusele suur. Hoone katusele on võimalik paigaldada päikeseelektrijaam. 4 Energiatõhususe saavutamine 4.1 Taotletava paketi energiaparendus meetmed Käesoleva toetusmeetme energiasäästupakett hõlmab ventilatsioonisüsteemi ümberehitusi. Vanad väljatõmbe agregaadid tehnoruumis võetakse maha. Paigaldatakse kogu hoonesse uued ventilatsioonisüsteemid, mis tagavad õhu sisse-välja liikumise ainult läbi soojustagasti. Suletakse rühmaruumides olemasolevad värskeõhu klapid. Viiakse sooja vee toited ventilatsioonisüsteemidesse. Ventilatsioonisüsteemiõhku jahutatakse otseaurustuspatareiga. Aknad teibitakse õhutihedalt betoontarindi külge, et vähendada soovimatut õhuleket avade perimeetrilt. Katusel paigaldatakse päikeseelektrijaam. Tagamaks MTM määrusega nr 55 nõutud suvist ruumiõhutemperatuuride nõuet, tuleb lõuna- ja läänefassaadi akendele paigaldada päikesekaitserulood. Meedet iseloomustavad tehnilised näitajad: Ventilatsioonisüsteem: Peab tagama VV määruse nr 131 nõuded. SFP 1,8, temperatuuri suhtarv 0,8 ja jahutuse EER 3,5 PV paneelid: aastane toodang 28,7 MWh/a 4.2 Energiakasutuse muutus prognoosina Hoonesse tarnitud energia muutumise kalkulatsioonide aluseks on võetud tegelikud ja tõendatud hoone viimase kolme aasta tarbimisandmed. Kalendriaasta keskmised tarbimisandmed ning hoone uuendamise järgsed simulatsiooniprogrammiga prognoositavad tegelikud keskmised tarbimisandmed. Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 13/34

14 4.3 Hoone (ETA C) prognoositud tegeliku kasutuse alusel vastavalt juhendis toodud tingimustele leitud energia tarbimisandmed. Energiakasutus Soojus, kwh/a Küte Ventilatsioon Soe tarbevesi Taastuvenergia Soojus kokku, kwh/a Viimase kolme aasta keskmine Prognoos Muutus Elekter, kwh/a Valgustus Seadmed Küte Jahutus Ventilatsioon Välisvalgustus Taastuvelekter Elekter kokku, kwh/a Kõik kokku, kwh/a Köetava pinna kohta Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 14/34

15 Soojuse ja elektri säästupotentsiaali illustreerivad alljärgnevad graafikud Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 15/34

16 4.4 CO2 heitme vähenemine Viimsis toodetakse kaugküttesoojust taastuvatest energiaallikatest. 48,2 MWh soojuse kokkuhoid Pargi tn. 3, Viimsi lasteaias vähendab CO 2 heitmeid kaugkütte katlamajas eriheiteteguri 0,18 t CO2 /MWh-le kasutamisel 8.68 tonni. 9,27 MWh elektri kokkuhoid lasteaias tähendab CO 2 heitmete vähenemist soovitusliku eriheiteteguri 1,35 t CO 2 /MWh-le kasutamisel tonni. Kokku on CO2 heitme prognoositav vähenemine Pargi tn. 3, Viimsi lasteaias 21.2 tonni. 4.5 Ülalpidamiskulude muutuse prognoos Hoone ülalpidamiskulude ja hoonesse tarnitud energia muutumise kalkulatsioonide aluseks on võetud tegelikud ja tõendatud hoone viimase kolme kalendriaasta keskmised tarbimisandmed, mis ruumide kütte osas on korrigeeritud kraadpäevadega ning projektijärgse kalendriaasta prognoositavad keskmised tarbimisandmed, mis sisaldavad mõistlikke hooldus- ja kasutuskulusid, mis on vajalikud hoone ja selle tehnosüsteemide jätkusuutlikuks ja kasutusjuhendikohaseks kasutamiseks. Ülalpidamiskulude ja tarnitud energia alla arvestatakse hoone sisekliima tagamiseks tehtavad kütte-, ventilatsiooni- ja valgustuskulud, tarbevee soojendamiskulud ning olme ja muude elektriseadmete tööks tehtavad kulud. Hoone prognoositud ülalpidamise kulude leidmiseks ei kasutata tüüpilisest kasutusest tulenevaid energia kulusid, vaid prognoositakse võimalikult sarnased energiakulud hoone tegeliku kasutusega. Et ülalpidamise kulud oleksid hindamisel võrreldavad, on kokku lepitud SA KIK juhendis alates 9. jaanuarist 2017 ( et kasutatakse järgnevaid sisendeid ülalpidamise kulude prognooside koostamisel. Arvestustes on lähtutud juhendi nõudest, et PV elektri kulu ei ületaks 75% prognoositavast kogu elektri tarbest ja valgustuseks seni kulunud elektri kulu ei vähene rohkem kui 33% (1/3 senisest tarbimisest). Sooja tarbevee kasutus ei muutu võrreldes eelneva tarbimisega, muutub vaid sooja tarbevee saamise energia hind, sest elektrilt viiakse kütteperioodil tarbevee valmistamine kaugküttele. Päikeseelektri osakaal kogu prognoositavast elektitarbest on 68% Ülalpidamiskulude alla kuuluvad ka hoone tehnosüsteemide hoolduskulud. Arvestatud on järgmiste tariifidega, millest energia tariifid on leitud vastavalt eelnimetatud juhendile Hoolduskulud 15 senti kuus köetava pinna ruutmeetri kohta (allikas RKAS). PV elektri müügi tariifiks on võetud sama tariif, mis tarnitud võrguelektril Võrguelektri ostu tariifiks on võetud 2015 aasta viimase kuue kuu keskmine tariif 116 EUR/MWh Kaugküttesoojuse tariifiks on võetud 2015 aasta viimase kuue kuu keskmine hind 86,9 EUR/MWh Hoone ülalpidamiskulude ja hoonesse tarnitud energia kasutuse muutumise kalkulatsioonid soovituslike energiatõhususe tööde täiemahulisel tegemisel on järgmises tabelis. Näitaja Soojus Elekter Hooldus Viimased kolm aastat, kwh/a Prognoos /MWh /a Muutus, /a Märkused Kokku, Köetava pinna kohta /(m 2. a) , Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 16/34

17 V'listemperatuur, kraadi Tuule kiirus, m/s 5. Lisad 5.1 Sisekliima mõõtmistulemused Välistemperatuur mõõtmisperioodil Allikas: Ilmateenistus Keskmine temperatuur, kraadi Keskmine tuule kiirus, m/s Temperatuurid Temperatuur hoones ei lange öösiti madalale ning seetõttu leiame, et küttesüsteemi tuleks täiendavalt reguleerida Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 17/34

18 Soojema õhutemperatuuriga päevade juures on märgata, et rühmaruumi temperatuur on sobivam, kuid samas liialt madal hommikuti. Suhteline õhuniiskus, % Sobival tasemel arvestades, et käes on sügis. Märgata on alanemist temperatuuri tõusu tõttu. Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 18/34

19 Võilille rühmas niiskustase kütmisel ei alane, sest ruumid on kasutuses. Viitab vähesele ventilatsioonile. Süsinikdioksiidi tase, ppm Greefikult pole märgata ventileerimise mõju CO2 alanemisele. Mis viitab sellele, et ventilatsioonisüsteem ei suuda viia reostunud õhku ruumidest välja. Tase alaneb peale päeva lõppu, kui ruumid tühjaks jäävad. Keskmistes ruumides CO2 tase ei muutu, sest ruumid pole pidevalt kasutuses. Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 19/34

20 Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 20/34

21 5.2 Dünaamiline simulatsioon Dünaamilised simulatsioonid teostati MTM määruste nr 55 ja 58 nõuetele vastava tarkvaraga EnergyPlus Version a111df4a simulatsiooni mootoriga. Simulatsioon ette valmistatud SketchUP 2017 ja OpenStudio tööriistadega. Kliimafailina on kasutusel energiaarvutuste baasaasta(nn Estonian TRY) Simulatsiooniga saab teha detailseid analüüse sobiva ajaperioodi kohta nii ühe- kui mitmetsoonilistele mudelitele, et uurida hoone terviku või selle tsoonide sisekliimat, energiatarbimist ning soojuslikku toimivust. SketchUP programmis konstrueeriti analüüsitava hoone 3D mudel. Pärast hoone ülesehitamist ja ruumi otstarvete järgi tsoonide moodustamist, sisestati mudelisse: Hoone asukohta ja kliimat iseloomustavad andmed; Maapinda iseloomustavad väärtused; Hoone piirete, sh põranda, välis-ja siseseinte, katuse, vahelagede ning uste ja akende tüübid koos materjalide ning erisoojusläbivusega; Konstruktsiooni ebatihedusest tingitud infiltratsiooni suuruse; Hoones kasutatavad kütte- ja ventilatsiooniseadmed ning nõuded hoonele sisekliimale; Vabasoojuskoormused, mis tulenevad hoonet kasutavatest inimestest, hoone valgustusest ja seadmetest, mida on korrigeeritud hoone kasutusprofiiliga. Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 21/34

22 5.3 Energiaarvutused Simulatsioon I Olemasoleva hoone kalibreeritud mudel - Lähteandmed Lähteandmed Energiaarvutuse lähteandmed Arvutustsoonide arv 1 Küttesüsteemi tüüp -soojuse tootmine ja kütus Lokaalküte -soojuse jaotamine Põrandaküte Ventilatsioonisüsteemi tüüp Väljatõmbe ventilatsioon Jahutussüsteem (on/ei ole) ei ole Soojuskaod läbi piirdetarindite Energiaarvutuse lähteandmete esitamine Soojuskaod läbi külmasildade Piirdetarind g U i, A i, H juhtiv us Külmasild Yj, l j, H külmasild Omadus Suurus - W/(m 2 K) m 2 W/K W/(m K) m W/K Välissein Välissein-välissein Õhulekke-arv q50, 6.0 Välissein Välissein-välissein m 3 /(h*m 2 ) Soojuskaod läbi õhulekkekohtade Katuslagi Katuslagi-välissein Avp (välispiirded), m Pööningu vahelagi Pööningu vahelagivälissein Põrand pinnasel-välissein , m 3 /s Korruste arv (täisarv) 2.0 Põrand pinnasel Põrand välisõhu kohal Põrand välisõhu kohalvälissein Välisuks Akna seinakinnitus Aken Ukse seinakinnitus Aken Sisesein-välissein Gar uks Sisesein-välissein Välissein III Välisseina sisenurk Plaatpinnasel ja Kokku: H juhtiv us, W/K H külmasild, W/K H õhuleke, W/K Välispiirete summaarne soojuserikadu H, W/K Välispiirete keskmine soojusläbivus H / Avp 0.5 Hoone köetav pind A köetav, m Välispiirete summaarne soojuserikadu köetava pinna kohta H / Aköetav 1.16 W/(m 2 K) Ventilatsioonisüsteem Rõhutõste Ventilaatori Õhuvooluhulk Süsteemi Soojustagastus sissep./väljat. kasutegur sissep./väljat. SFP temperatuuri- väljaviske sissep./väljat. suhe min. temp. 1 Pa / Pa % / % m 3 /s / m 3 /s kw/(m 3 /s) % C Väljatõmbeventilatsioon - / / soojustagasti külmumise vältimine Küttesüsteem Soojusallika Jaotamise ja Kütteperioodi 2 Abiseadmete 3 kasutegur väljastamise keskmine elekter - kasutegur, - soojustegur, - kwh/(m 2 a) 1. Põrandaküte Soe vesi esitatakse soojuspumpsüsteemide puhul 3 puudub, kui esitatakse soojuspumpsüsteemi koosseisus Jahutussüsteem Jahutusperioodi keskmine jahutustegur Lokaalse taastuvenergia Päikese- Päikese- Tuulegenesüsteemid kollektori aktiiv- paneelide max raatori nimipindala, m 2 võimsus, kw võimsus, kw Vabasoojused Inimesed Seadmed Valgustus Kasutusaste Kasutusaeg päeva nädalastundi päevas W/m 2 W/m 2 W/m 2 % d h Priit Pikk Kuupäev Nimi Allikri V inf Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 22/34

23 Simulatsioon I Olemasoleva hoone kalibreeritud mudel Tulemused Andmed hoone kohta Hoone kasutusotstarve Koolieelne lasteasutus (12631) Uusehitus Aadress Pargi tee 3, Viimsi Oluline rekonstrueerimine Ehitusaasta - Rekonstrueerimine Köetav pind 1314 m 2 X Olemasolev hoone Netopind 1314 m 2 Energiatõhususarv 196 kwh/(m 2 a) (kwh köetava pinna ruutmeetri kohta) Energiakasutuse Hangitud kütused Tarnitud Tarnitud Eksporditud Eksporditud Kaalumis- Kaalutud kokkuvõte massi või energia energia energia energia tegur energiakasutus kogus/a mahuühik kwh/a kwh/(a m 2 ) kwh/a kwh/(a m 2 ) - kwh/(a m 2 ) Energia kütteks kwh Elekter kwh Tarbevee soojen kwh Päikeseelekter 0 kwh Summa Summaarne energiakasutus Elekter Soojus Elekter Soojus kwh/a kwh/a kwh/(a m 2 ) kwh/(a m 2 ) Küttesüsteem Ruumide küte Ventilatsiooniõhu soojendamine Tarbevee soojendamine Ventilatsioonisüsteem Jahutussüsteem Valgustus Seadmed Välisvalgustus 558 Pumbad 1697 Summa (tehnosüsteemide summaarne energiakasutus) 1 ventilatsiooniõhu soojendamine loetakse küttesüsteemi osaks Lokaalne taastuv- ja eksporditud energ Lokaalne taastuv Eksporditud kwh/a kwh/(a m 2 ) kwh/a kwh/(a m 2 ) Soojusenergia päikesest Elekter päikesest Netoenergiavajadus kwh/a kwh/(a m 2 ) Ruumide küte Ventilatsiooniõhu soojendamine Tarbevee soojendamine Jahutus sisaldab infiltratsiooniõhu ja ventilatsiooniõhu soojenemise ruumis 3 arvutatud koos soojustagastusega Energiaarvutuse tulemuste esitamine Energia vabasoojustest kwh/a kwh/(a m 2 ) Päikesekiirgus Inimesed Valgustus Seadmed Tehnosüsteemide Elekter Soojus võimsused kw kw Küttesüsteem 66.6 Jahutussüsteem Arvutusprogrammi nimi ja versioon OpenStudio, / EnergyPlus 8.2 Arvutusprogrammi litsentsi number Open Licence Priit Pikk Kuupäev Nimi Allikiri Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 23/34

24 Simulatsioon II Olemasoleva hoone määruse kohasel kasutusel simulatsioon Lähteandmed Energiaarvutuse lähteandmed Arvutustsoonide arv 1 Küttesüsteemi tüüp -soojuse tootmine ja kütus Lokaalküte -soojuse jaotamine Põrandaküte Ventilatsioonisüsteemi tüüp Väljatõmbe ventilatsioon Jahutussüsteem (on/ei ole) ei ole Soojuskaod läbi piirdetarindite Energiaarvutuse lähteandmete esitamine Soojuskaod läbi külmasildade Piirdetarind g U i, A i, H juhtiv us Külmasild Yj, l j, H külmasild Omadus Suurus - W/(m 2 K) m 2 W/K W/(m K) m W/K Välissein Välissein-välissein Õhulekke-arv q50, 6.0 Välissein Välissein-välissein m 3 /(h*m 2 ) Soojuskaod läbi õhulekkekohtade Katuslagi Katuslagi-välissein Avp (välispiirded), m Pööningu vahelagi Pööningu vahelagivälissein Põrand pinnasel-välissein , m 3 /s Korruste arv (täisarv) 2.0 Põrand pinnasel Põrand välisõhu kohal Põrand välisõhu kohalvälissein Välisuks Akna seinakinnitus Aken Ukse seinakinnitus Aken Sisesein-välissein Gar uks Sisesein-välissein Välissein III Välisseina sisenurk Plaatpinnasel ja Kokku: H juhtiv us, W/K H külmasild, W/K H õhuleke, W/K Välispiirete summaarne soojuserikadu H, W/K Välispiirete keskmine soojusläbivus H / Avp 0.5 Hoone köetav pind A köetav, m Välispiirete summaarne soojuserikadu köetava pinna kohta H / Aköetav 1.16 W/(m 2 K) Ventilatsioonisüsteem Rõhutõste Ventilaatori Õhuvooluhulk Süsteemi Soojustagastus sissep./väljat. kasutegur sissep./väljat. SFP temperatuuri- väljaviske sissep./väljat. suhe min. temp. 1 Pa / Pa % / % m 3 /s / m 3 /s kw/(m 3 /s) % C Väljatõmbeventilatsioon - / / soojustagasti külmumise vältimine Küttesüsteem Soojusallika Jaotamise ja Kütteperioodi 2 Abiseadmete 3 kasutegur väljastamise keskmine elekter - kasutegur, - soojustegur, - kwh/(m 2 a) 1. Põrandaküte Soe vesi esitatakse soojuspumpsüsteemide puhul 3 puudub, kui esitatakse soojuspumpsüsteemi koosseisus Jahutussüsteem Jahutusperioodi keskmine jahutustegur Lokaalse taastuvenergia Päikese- Päikese- Tuulegenesüsteemid kollektori aktiiv- paneelide max raatori nimipindala, m 2 võimsus, kw võimsus, kw Vabasoojused Inimesed Seadmed Valgustus Kasutusaste Kasutusaeg päeva nädalastundi päevas W/m 2 W/m 2 W/m 2 % d h Priit Pikk Kuupäev Nimi Allikri V inf Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 24/34

25 Simulatsioon II Olemasoleva hoone määruse kohasel kasutusel simulatsioon Tulemused Andmed hoone kohta Hoone kasutusotstarve Koolieelne lasteasutus (12631) Uusehitus Aadress Pargi tee 3, Viimsi Oluline rekonstrueerimine Ehitusaasta - X Rekonstrueerimine Köetav pind 1314 m 2 Olemasolev hoone Netopind 1314 m 2 Energiatõhususarv 340 kwh/(m 2 a) (kwh köetava pinna ruutmeetri kohta) Energiakasutuse Hangitud kütused Tarnitud Tarnitud Eksporditud Eksporditud Kaalumis- Kaalutud kokkuvõte massi või energia energia energia energia tegur energiakasutus kogus/a mahuühik kwh/a kwh/(a m 2 ) kwh/a kwh/(a m 2 ) - kwh/(a m 2 ) Energia kütteks kwh Elekter kwh Tarbevee soojen kwh Päikeseelekter 0 kwh Summa Summaarne energiakasutus Elekter Soojus Elekter Soojus kwh/a kwh/a kwh/(a m 2 ) kwh/(a m 2 ) Küttesüsteem Ruumide küte Ventilatsiooniõhu soojendamine Tarbevee soojendamine Ventilatsioonisüsteem Jahutussüsteem Valgustus Seadmed Pumbad Summa (tehnosüsteemide summaarne energiakasutus) 1 ventilatsiooniõhu soojendamine loetakse küttesüsteemi osaks Lokaalne taastuv- ja eksporditud energ Lokaalne taastuv Eksporditud kwh/a kwh/(a m 2 ) kwh/a kwh/(a m 2 ) Soojusenergia päikesest Elekter päikesest Netoenergiavajadus kwh/a kwh/(a m 2 ) Ruumide küte Ventilatsiooniõhu soojendamine Tarbevee soojendamine Jahutus sisaldab infiltratsiooniõhu ja ventilatsiooniõhu soojenemise ruumis 3 arvutatud koos soojustagastusega Energia vabasoojustest kwh/a kwh/(a m 2 ) Päikesekiirgus Inimesed Valgustus Seadmed Tehnosüsteemide Elekter Soojus võimsused kw kw Küttesüsteem 70.4 Simulatsioon III Jahutussüsteem Prognoosi ETA tüüpilistel tingumustel Energiaarvutuse tulemuste esitamine Arvutusprogrammi nimi ja versioon OpenStudio, / EnergyPlus 8.2 Arvutusprogrammi litsentsi number Open Licence Priit Pikk Kuupäev Nimi Allikiri Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 25/34

26 Simulatsioon III Prognoosi ETA tüüpilistel tingumustel Lähteandmed Energiaarvutuse lähteandmed Arvutustsoonide arv 1 Küttesüsteemi tüüp -soojuse tootmine ja kütus Lokaalküte -soojuse jaotamine Põrandaküte Ventilatsioonisüsteemi tüüp Soojustagastusega ventilatsioon Jahutussüsteem (on/ei ole) on Soojuskaod läbi piirdetarindite Energiaarvutuse lähteandmete esitamine Soojuskaod läbi külmasildade Piirdetarind g U i, A i, H juhtiv us Külmasild Yj, l j, H külmasild Omadus Suurus - W/(m 2 K) m 2 W/K W/(m K) m W/K Välissein Välissein-välissein Õhulekke-arv q50, 3.0 Välissein Välissein-välissein m 3 /(h*m 2 ) Soojuskaod läbi õhulekkekohtade Katuslagi Katuslagi-välissein Avp (välispiirded), m Pööningu vahelagi Pööningu vahelagivälissein Põrand pinnasel-välissein , m 3 /s Korruste arv (täisarv) 2.0 Põrand pinnasel Põrand välisõhu kohal Põrand välisõhu kohalvälissein Välisuks Akna seinakinnitus Aken Ukse seinakinnitus Aken Sisesein-välissein Gar uks Sisesein-välissein Välissein III Välisseina sisenurk Plaatpinnasel ja Kokku: H juhtiv us, W/K H külmasild, W/K H õhuleke, W/K Välispiirete summaarne soojuserikadu H, W/K Välispiirete keskmine soojusläbivus H / Avp 0.4 Hoone köetav pind A köetav, m Välispiirete summaarne soojuserikadu köetava pinna kohta H / Aköetav 1.05 W/(m 2 K) Ventilatsioonisüsteem Rõhutõste Ventilaatori Õhuvooluhulk Süsteemi Soojustagastus sissep./väljat. kasutegur sissep./väljat. SFP temperatuuri- väljaviske sissep./väljat. suhe min. temp. 1 Pa / Pa % / % m 3 /s / m 3 /s kw/(m 3 /s) % C Soojustagastusega 600 / / % -5 1 soojustagasti külmumise vältimine Küttesüsteem Soojusallika Jaotamise ja Kütteperioodi 2 Abiseadmete 3 kasutegur väljastamise keskmine elekter - kasutegur, - soojustegur, - kwh/(m 2 a) 1. Põrandaküte Soe vesi esitatakse soojuspumpsüsteemide puhul 3 puudub, kui esitatakse soojuspumpsüsteemi koosseisus Jahutussüsteem Jahutusperioodi keskmine jahutustegur Otseaurustusega 3.5 Lokaalse taastuvenergia Päikese- Päikese- Tuulegenesüsteemid kollektori aktiiv- paneelide max raatori nimipindala, m 2 võimsus, kw võimsus, kw Vabasoojused Inimesed Seadmed Valgustus Kasutusaste Kasutusaeg päeva nädalastundi päevas W/m 2 W/m 2 W/m 2 % d h Priit Pikk Kuupäev Nimi Allikri V inf Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 26/34

27 Simulatsioon III Prognoosi ETA tüüpilistel tingumustel Tulemused Andmed hoone kohta Hoone kasutusotstarve Koolieelne lasteasutus (12631) Uusehitus Aadress Pargi tee 3, Viimsi Oluline rekonstrueerimine Ehitusaasta - X Rekonstrueerimine Köetav pind 1314 m 2 Olemasolev hoone Netopind 1314 m 2 Energiatõhususarv 160 kwh/(m 2 a) (kwh köetava pinna ruutmeetri kohta) Energiakasutuse Hangitud kütused Tarnitud Tarnitud Eksporditud Eksporditud Kaalumis- Kaalutud kokkuvõte massi või energia energia energia energia tegur energiakasutus kogus/a mahuühik kwh/a kwh/(a m 2 ) kwh/a kwh/(a m 2 ) - kwh/(a m 2 ) Energia kütteks kwh Elekter kwh Tarbevee soojen kwh Päikeseelekter kwh Summa Summaarne energiakasutus Elekter Soojus Elekter Soojus kwh/a kwh/a kwh/(a m 2 ) kwh/(a m 2 ) Küttesüsteem Ruumide küte Ventilatsiooniõhu soojendamine Tarbevee soojendamine Ventilatsioonisüsteem Jahutussüsteem Valgustus Seadmed Küttesüsteemi seadmed Summa (tehnosüsteemide summaarne energiakasutus) 1 ventilatsiooniõhu soojendamine loetakse küttesüsteemi osaks Lokaalne taastuv- ja eksporditud energ Lokaalne taastuv Eksporditud kwh/a kwh/(a m 2 ) kwh/a kwh/(a m 2 ) Soojusenergia päikesest Elekter päikesest Netoenergiavajadus kwh/a kwh/(a m 2 ) Ruumide küte Ventilatsiooniõhu soojendamine Tarbevee soojendamine Jahutus sisaldab infiltratsiooniõhu ja ventilatsiooniõhu soojenemise ruumis 3 arvutatud koos soojustagastusega Energiaarvutuse tulemuste esitamine Energia vabasoojustest kwh/a kwh/(a m 2 ) Päikesekiirgus Inimesed Valgustus Seadmed Tehnosüsteemide Elekter Soojus võimsused kw kw Küttesüsteem 71.1 Jahutussüsteem Arvutusprogrammi nimi ja versioon OpenStudio, / EnergyPlus 8.2 Arvutusprogrammi litsentsi number Open Licence Priit Pikk Kuupäev Nimi Allikiri Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 27/34

28 III simulatsiooni tulemustele vastav Suvise ruumitemperatuuri kontroll Ruum Vasaku tiiva läänepoolne rühmaruum Piirtemperatuur 25 C Piirtemperatuuri ületavate kraadtundide arv 93 Ch Ajavahemik Inimesed Seadmed Valgustus (kellaaeg) W/m 2 W/m 2 W/m Märkused: Hoone lõuna fassaadi rühma ja magamisruumides välisvarjestuseks on väline kardin/ruloo g=0.14, mida juhitakse päikese insulatsiooni järgi. väine kardin g=0.14, mida juhitakse päikese insulatsiooni järgi. Temperatuuri kestuskõver ; (haridus- ja teadushoonetes (va koolieelsetes lasteasutustes, teadus- ja metoodikaasutuste hoonetes ning muudes haridus- või teadushoonetes) ja ) Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 28/34

29 Simulatsioon IV Prognoos tegelikel tingimustel tingumustel Lähteandmed Energiaarvutuse lähteandmed Arvutustsoonide arv 1 Küttesüsteemi tüüp -soojuse tootmine ja kütus Lokaalküte -soojuse jaotamine Põrandaküte Ventilatsioonisüsteemi tüüp Soojustagastusega ventilatsioon Jahutussüsteem (on/ei ole) on Soojuskaod läbi piirdetarindite Energiaarvutuse lähteandmete esitamine Soojuskaod läbi külmasildade Piirdetarind g U i, A i, H juhtiv us Külmasild Yj, l j, H külmasild Omadus Suurus - W/(m 2 K) m 2 W/K W/(m K) m W/K Välissein Välissein-välissein Õhulekke-arv q50, 3.0 Välissein Välissein-välissein m 3 /(h*m 2 ) Soojuskaod läbi õhulekkekohtade Katuslagi Katuslagi-välissein Avp (välispiirded), m Pööningu vahelagi Pööningu vahelagivälissein Põrand pinnasel-välissein , m 3 /s Korruste arv (täisarv) 2.0 Põrand pinnasel Põrand välisõhu kohal Põrand välisõhu kohalvälissein Välisuks Akna seinakinnitus Aken Ukse seinakinnitus Aken Sisesein-välissein Gar uks Sisesein-välissein Välissein III Välisseina sisenurk Plaatpinnasel ja Kokku: H juhtiv us, W/K H külmasild, W/K H õhuleke, W/K Välispiirete summaarne soojuserikadu H, W/K Välispiirete keskmine soojusläbivus H / Avp 0.4 Hoone köetav pind A köetav, m Välispiirete summaarne soojuserikadu köetava pinna kohta H / Aköetav 1.05 W/(m 2 K) Ventilatsioonisüsteem Rõhutõste Ventilaatori Õhuvooluhulk Süsteemi Soojustagastus sissep./väljat. kasutegur sissep./väljat. SFP temperatuuri- väljaviske sissep./väljat. suhe min. temp. 1 Pa / Pa % / % m 3 /s / m 3 /s kw/(m 3 /s) % C Soojustagastusega 600 / / % -5 1 soojustagasti külmumise vältimine Küttesüsteem Soojusallika Jaotamise ja Kütteperioodi 2 Abiseadmete 3 kasutegur väljastamise keskmine elekter - kasutegur, - soojustegur, - kwh/(m 2 a) 1. Põrandaküte Soe vesi esitatakse soojuspumpsüsteemide puhul 3 puudub, kui esitatakse soojuspumpsüsteemi koosseisus Jahutussüsteem Jahutusperioodi keskmine jahutustegur Otseaurustus 3.5 Lokaalse taastuvenergia Päikese- Päikese- Tuulegenesüsteemid kollektori aktiiv- paneelide max raatori nimipindala, m 2 võimsus, kw võimsus, kw Vabasoojused Inimesed Seadmed Valgustus Kasutusaste Kasutusaeg päeva nädalastundi päevas W/m 2 W/m 2 W/m 2 % d h Priit Pikk Kuupäev Nimi Allikri V inf Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 29/34

30 Simulatsioon IV Prognoos tegelikel tingimustel tingumustel Tulemused Andmed hoone kohta Hoone kasutusotstarve Koolieelne lasteasutus (12631) Uusehitus Aadress Pargi tee 3, Viimsi Oluline rekonstrueerimine Ehitusaasta - X Rekonstrueerimine Köetav pind 1314 m 2 Olemasolev hoone Netopind 1314 m 2 Energiatõhususarv 127 kwh/(m 2 a) (kwh köetava pinna ruutmeetri kohta) Energiakasutuse Hangitud kütused Tarnitud Tarnitud Eksporditud Eksporditud Kaalumis- Kaalutud kokkuvõte massi või energia energia energia energia tegur energiakasutus kogus/a mahuühik kwh/a kwh/(a m 2 ) kwh/a kwh/(a m 2 ) - kwh/(a m 2 ) Energia kütteks kwh Elekter kwh Tarbevee soojen kwh Päikeseelekter kwh Summa Summaarne energiakasutus Elekter Soojus Elekter Soojus kwh/a kwh/a kwh/(a m 2 ) kwh/(a m 2 ) Küttesüsteem Ruumide küte Ventilatsiooniõhu soojendamine Tarbevee soojendamine Ventilatsioonisüsteem Jahutussüsteem Valgustus Seadmed Küttesüsteemi seadmed Summa (tehnosüsteemide summaarne energiakasutus) 1 ventilatsiooniõhu soojendamine loetakse küttesüsteemi osaks Lokaalne taastuv- ja eksporditud energ Lokaalne taastuv Eksporditud kwh/a kwh/(a m 2 ) kwh/a kwh/(a m 2 ) Soojusenergia päikesest Elekter päikesest Netoenergiavajadus kwh/a kwh/(a m 2 ) Ruumide küte Ventilatsiooniõhu soojendamine Tarbevee soojendamine Jahutus sisaldab infiltratsiooniõhu ja ventilatsiooniõhu soojenemise ruumis 3 arvutatud koos soojustagastusega Energiaarvutuse tulemuste esitamine Energia vabasoojustest kwh/a kwh/(a m 2 ) Päikesekiirgus Inimesed Valgustus Seadmed Tehnosüsteemide Elekter Soojus võimsused kw kw Küttesüsteem 107 Jahutussüsteem Arvutusprogrammi nimi ja versioon OpenStudio, / EnergyPlus 8.2 Arvutusprogrammi litsentsi number Open Licence Priit Pikk Kuupäev Nimi Allikiri Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 30/34

31 5.4 Tellija poolt esitatud tarbimisandmed Tellija poolt esitatud elektritarbimised 2013.a. Kuu Kogus Maksumus Võrguteenus+el.energia kokku kwh (Eur) Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember Kokku Käibemaks Kokku käibemaksuga a. Kuu Kogus Maksumus Võrguteenus+el.energia kokku kwh (Eur) Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember Kokku Käibemaks Kokku käibemaksuga Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 31/34

32 2015.a. Kuu Kogus Maksumus Võrguteenus+el.energia kokku kwh (Eur) Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember Kokku Käibemaks Kokku käibemaksuga Tellija poolt esitatud soojustarbimised 2013.a. Kuu Kogus Hind Maksumus MWh Eur/MWh Eur Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember Kokku Käibemaks Kokku käibemaksuga Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 32/34

33 2014.a. Kuu Kogus Hind Maksumus MWh Eur/MWh Eur Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember Kokku Käibemaks 2664 Kokku käibemaksuga a. Kuu Kogus Hind Maksumus MWh Eur/MWh Eur Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember Kokku Käibemaks 2373 Kokku käibemaksuga Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 33/34

34 5.4.3 Tellija poolt esitatud soojustarbimised Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember Kokku Helioest OÜ Energiaaudit - Pargi tee 3, Viimsi 34/34

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Vabariigi Valitsus

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Vabariigi Valitsus Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.09.2009 Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Energiatõhususe miinimumnõuded muutmine Vastu võetud 27.08.2009 nr 146

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Kyti 17 energiaaudit

Kyti 17 energiaaudit Tellija: Korteriühistu Küti 17 (80265698) Aadress: Küti 17, Rakvere 44311, Lääne-Virumaa Tellija kontaktisik: Jaanika Link Telefon: 5533515 e-post: kyti.yhistu@mail.ee KÜTI 17, RAKVERE ENERGIAAUDIT 4-KORRUSELINE

Rohkem

5

5 Energiatõhususmeetmed lähtudes Total Concept metoodikast Etapp 3 Järelmonitooring Dokument koostatud:, Riigi Kinnisvara AS Versioon: 1 : This document has been developed as part of the project The Total

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Rakvere Koidula 9 energiaaudit

Rakvere Koidula 9 energiaaudit Tellija: Korteriühistu Rakvere Koidula 9 (108010959) Aadress: L. Koidula 9, Rakvere 44314, Lääne-Virumaa Tellija kontaktisik: Jaanika Link Telefon: 5533515 e-post: l.koidula9@gmail.com KOIDULA 9, RAKVERE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Slide 1

Slide 1 KOV-dele suunatud meetmed Lauri Suu 15.04.2016 Rekonstrueerimise toetus Struktuurivahenditest perioodiks 2014-2020 planeeritud 102 mln Taotleja - enne 1993 ehitatud elamus moodustatud korteriühistu (vähemalt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Tartu mnt 39 energiaaudit

Tartu mnt 39 energiaaudit Tellija: KÜ Tartu mnt. 39 (80160574) Aadress: Tartu mnt 39, Tallinna linn, Harju maakond, 10115 Tellija kontaktisik: Urmas Murre Telefon: 5034893 e-post: info@majaabi.ee TARTU mnt 39 ENERGIAAUDIT 4-KORRUSELINE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis

Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 ÜLEVAADE KOGU RIIGI HOONETEST... 2

Rohkem

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse Võru Linnavolikogu 08.06.2016 määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Osa IV Võrukivi võrgupiirkond

Rohkem

Päikeseküte

Päikeseküte Päikeseressurss Eestis. Päikesekiirguse intensiivsus ja kestvus sõltuvad laiuskraadist, kohaliku kliima iseärasustest, aastaajast, ööpäevast ning õhu puhtusest. Eesti laiuskraadidel on võimalik kasutada

Rohkem

Majandus- ja taristuministri a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LISA 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud ener

Majandus- ja taristuministri a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LISA 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud ener Majandus- ja taristuministri 30.04.2015. a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LIS 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud energiaerikasutuse ja energiatõhususarvu klassi määramine

Rohkem

läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad

läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad Maja energiatarve Enamikus majapidamistes moodustavad küttearved olulise osa igakuistest väljaminekutest ning gaasi- ja õlihinna pideva tõusu

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Soojussääst ja ventilatsioon.doc

Soojussääst  ja ventilatsioon.doc Soojussääst ja elamu ventilatsioon. Soojusenergiahinna pidev kallinemine sunnib nõukogudeaegsete elamute korteriühistuid soojuse säästmisele, mõningail juhul ka odavama soojusallika otsingule. Kuigi käesoleval

Rohkem

Sisukord

Sisukord OLEMASOLEVATE HOONETE SISEKLIIMA HINDAMISE JUHEND 2016 OLEMASOLEVATE HOONETE SISEKLIIMA HINDAMISE JUHEND 2016 Autoriõigused: Tallinna Tehnikaülikool, 2016 I Sisukord 1 Sissejuhatus 8 2 Hoone sisekliima

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

document

document Kortermajade sisekliima ja Click to edit ventilatsioon Master title style Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Kortermajade ventilatsiooniuuringud 2014 Sissejuhatus Hoonete sisekliima Kortermajade ventilatsioonisüsteemid

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 10.10.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.06.2015 Avaldamismärge: RT I, 07.10.2014,

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kuidas planeerida ühistu renoveerimise finantseerimist Mirja Adler SA KredEx 9.12.2011 Mis on KredEx? Finantsasutus, mis: Aitab eesti ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Hoonete sisesed ja välised süsteemi lahendused soojuspumbaga hoonete kütteks ja soojavee tootmiseks

Hoonete sisesed ja välised süsteemi lahendused soojuspumbaga hoonete kütteks ja soojavee tootmiseks Korterelamute renoveerimisel saavutatav rahaline ja energia sääst Lembit Ida Bravaoberg OÜ 1.Sissejuhatus 1.1. Korrusmajade energeetilist olukorda määravad dokumendid Energiamärgis Energiamärgise arvutamisel

Rohkem

Microsoft Word - Nõva SMAKi täiendus 2.docx

Microsoft Word - Nõva SMAKi täiendus 2.docx Pilvero OÜ NÕVA VALLA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA 2016 2028 täiendus Ülo Kask Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8 kutsetunnistus nr 086076 Nõva-Tallinn 2018 Sissejuhatus Uurimis-arendustöö alusel

Rohkem

Microsoft Word - Puhja SMAK docx

Microsoft Word - Puhja SMAK docx Pilvero OÜ Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017 2026 täiendus Ülo Kask Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8 kutsetunnistus nr 086076 2018 Sissejuhatus Uurimis-arendustöö

Rohkem

Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul

Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul Sisukord... 4... 4... 5... 5... 7... 7... 8... 10... 11... 11... 11... 11... 11... 12... 13... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 17... 18 19... 20... 21... 22... 24... 25... 28 ... 28... 28... 30 Energiamärgiste

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

(Microsoft Word \334ldosa.docx)

(Microsoft Word \334ldosa.docx) OSA 1 - ÜLDOSA SISUKORD 1.1. SISSEJUHATUS... 2 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID... 2 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD 2 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED... 3 1.4.1. Tellija eesmärk... 3 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus

Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Ehitus- ja Puiduosakond Kaidar Kenk STAŽEERIMINE ETTEVÕTTES PVH EHITUS ARUANNE Juhendaja Reio Treier Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus... 4 I peatükk... 6 SILS- tehnoloogia tutvustus...

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüsteemid 3-aastane tasuvusaeg kui uuendate oma ühetorusüsteemi

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija:

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks 2018 info@brphaldus.ee, 5569 9674. Projekteerimise lähteülesanne ja töövõtumaht Eskiisprojekti eesmärk Vajadus puudub Eskiisprojekt Eelprojekt Eelprojekti eesmärk

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3 Keskkonnaministri 11. juuli 2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides SISEKLIIMA JA MÜÜDID Ants Viilup tel. 50 68 151 ants.viilup@mail.ee Mis see on? Variandid: a)ventilatsiooni seade, b)sisekliima seade. Müütide tekke aluseks on enamasti protsessid, mille olemust või tekke

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AS INFRAGATE Eesti T

Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AS INFRAGATE Eesti T Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA 2016-2030 Tallinn 2016 SISUKORD 1. Üldosa... 2 1.1. Töö nimetus... 2 1.2. Objekti

Rohkem

7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu vent

7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu vent 7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa 1.1.1 Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu ventilatsioonisüsteemide lahendus põhiprojekti mahus. 1.1.2

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

BuildEst II D 4.3 RAPORT Piloting training report

BuildEst II D 4.3 RAPORT Piloting training report BuildEst II D 4.3 RAPORT Piloting training report Energiatõhusa ehitamise hoonete ja ehitiste pilootkoolituse programm Õppekava nimetus Õppekava koostamise alus Õppe kogumaht ja Sihtrühm: Õppe eesmärk

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi

Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi 2015 1 Kokkuvõte. Ridala vald on tegelenud regulaarselt soojusmajanduse arendamisega, koostatud on eelnevalt 2 väga põhjalikku

Rohkem

AE_3

AE_3 EELPROJEKT ASUKOHASKEEM AS-4-0 Joonis AS-0 R00 Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant TINGMÄRGID REKONSTRUEERITAV HOONE R00 B. Musta A. Altküla R. Varul 30.0.03 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK_XI_radar.ppt

Microsoft PowerPoint - TEUK_XI_radar.ppt Taastuvate energiaallikate alase teadlikkuse tõstmine läbi agro-energeetilise ahelate arendamise - Setomaa kogemused Ettekandja : Martin Kikas MTÜ Piiriääne Enegiaarendus TEUK XI 12.november 2009 Tartu

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Microsoft Word - A DOCX

Microsoft Word - A DOCX Riigi tegevus soojusvarustuse jätkusuutlikkuse tagamisel Kas elanikel on võimalik tarbida efektiivselt toodetud ja põhjendatud hinnaga energiat? Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 4. märts 2011

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

KUTSESTANDARD Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks t

KUTSESTANDARD Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks t KUTSESTANDARD Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem