Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava"

Väljavõte

1 TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA TARTU 2013

2 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE PERSONALIJUHTIMINE KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA RESSURSSIDE JUHTIMINE ÕPPE-JA KASVATUSPROTSESS ARENGUKAVA MUUTMISE KORD 30 2

3 SISSEJUHATUS Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava aastateks on Tartu Lasteaed Pääsupesa arengut suunav pikaajaline põhimõtteline kokkulepe pidaja, lapsevanemate ja personali vahel, mis lähtub Tartu Lastaed Pääsupesa põhimäärusest ja teistest õigusaktidest ning arvestab Tartu linna arengustrateegiat Tartu 2030 ja Tartu linna arengukava aastateks Arengukava käsitleb Tartu Lasteaed Pääsupesa poolt kavandatud hariduslikke taotlusi ja eesmärke ning nende saavutamise teid toetudes lasteaia eripärale. Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava koostamine toimus demokraatliku protsessina, kuhu olid kaasatud kõik Tartu Lasteaed Pääsupesa töötajad ja lapsevanemad. Arengukava koostamist koordineeris arengukava eelnõu koostamise töörühm. Töövõteteks olid ajurünnakud, arutelud, nõupidamised, küsitlused, lapsevanemate ümarlauad ja rühmatööd. 1. ÜLDANDMED Õppeasutuse pidaja, omandivorm ja aadress Tartu Linnavalitsus Koolieelne munitsipaallasteasutus Tartu Lasteaed Pääsupesa Sõpruse pst , Tartu Kontaktandmed ; Registreerimise nr Õppekeel Eesti keel Laste arv 200 Rühmade arv 1 sõimerühm, 4 aiarühma, 1 liitrühm, 3 sobitusrühma, 2 erirühma Personal Töötajate üldarv 60 Pedagoogiline personal 35, muu personal 25 3

4 ERIPÄRA Tänases ühiskonnas peame meie ja meie lapsed suutma kohaneda muutustega keskkonnas, ühiskondlikus ja poliitilises elus, võtma omaks teaduse ja tehnoloogia uusimad saavutused ning olema valmis neid ka oma igapäevaelus rakendama. Ühiskonna liikmetelt eeldatakse valmisolekut ja tahtmist end pidevalt täiendada õppida elukestvalt õppima. Tartu Lasteaed Pääsupesa püüab lapsi iseseisvaks elukestvaks õppimiseks ette valmistada pannes aluse suhtumisele, teadmistele ja oskustele, mida nõuab 21. sajand. Puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomise standardreeglites on öeldud, et võrdsete õiguste printsiibist tuleneb puuetega inimeste õigus jääda oma kohalikku keskkonda, kus nad peavad saama vajalikku abi ja toetust hariduse ja tervishoiu raamides. Oleme veendunud, et eakohase arenguga lapsed jõuavad erivajadusega kaaslasteni sõpruses, mängus ja ühistes õpitegevustes, nad on erivajadusega lastele eeskujuks suhtlemisel ja sotsiaalsete oskuste omandamisel ning õpivad üksteist aitama ja toetama. Erivajadusega lapsed aitavad eakohase arenguga lastel mõista ja arvestada, kui erinevad me oleme. Usume, et sedaviisi on parem igaühele meist ja meil kõigil üheskoos. Tartu Lasteaed Pääsupesas me: lähtume kaasava hariduse põhimõtetest; toetume lapsekeskse kasvatuse ja õpetuse rakendamisel Hea Alguse põhimõtetele; pakume erinevaid haridus- ja raviteenuseid (habilitatsioon ja rehabilitatsioon) liikumispuudega lastele; nõustame lähtuvalt varajase märkamise ja sekkumise põhimõttest vajadusel kõiki lapsevanemaid (nii kodused kui ka teistes lasteaedades käivad lapsed) lapsele vajaminevate teenuste ja sobiva rühmaliigi valikul; osutame Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud halduslepingu alusel rehabilitatsiooniteenust kuni 18 aastastele puudega lastele; loome lastele võimalused tervisedenduseks nii basseinis kui ka võimlas; pakume erinevad õppekava toetavaid tegevusi. 4

5 VISIOON Koostöös koduga tagame lastele võrdsed hariduslikud võimalused. MISSIOON Luua koostöös lapsevanematega laste igakülgset arengut soodustav keskkond, kus õppe-ja kasvatustegevust planeerides väärtustatakse iga lapse individuaalsust, arendatakse last lähtuvalt tema huvidest ja võimetest ning lapse erivajadustest. VÄÄRTUSED Tartu Lasteaed Pääsupesa väärtused on eestvedamise aluseks ning kõik huvigrupid on kaasatud ühiste eesmärkide saavutamisse. MEESKONNATÖÖ Me teame, et meeskond on inimeste ühendus, kes tegutsevad üheskoos kindla eesmärgi saavutamise nimel ja me teame, et meeskonnatöö on tegutsemisviis, mille abil on meeskonnal ja meil kõigil isiklikult parim võimalus oma eesmärgini jõuda... AVATUD JA SOTSIAALSELT SALLIV KESKKOND Me usume, et avatus, asjade läbirääkimine ja head inimsuhted viivad elu edasi nii peres kui ka lasteasutuses PROFESSIONAALNE PERSONAL Me usume iseendasse, austame teisi ega tee nägu, et meile ei lähe korda, mis meist arvatakse - kaasaegses demokraatlikus ühiskonnas pole lasteasutuse edukus ja maine enam üksnes juhtkonna pärusmaa, vaid puudutab igat meeskonnaliiget isiklikult ning see teadmine tagab hea enesetunde ja on oluline ühiste väärtuste koostisosa UUENDUSTEKS JA MUUTUSTEKS VALMISOLEK Me teame, et ainult kasvus, uuenemises ja muutumises leiame tõelise kindluse... ÕPI-JA ARENEMISVÕIMELISUS Me lihtsalt teame, et inimene on võimeline õppima kogu elu 5

6 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA Tartu Lasteaed Pääsupesa arendamise aluseks on järjepideva parendamise Deming i tsükkel: planeerimine, teostamine, hindamine, parendamine. Lasteaia visiooni ja missiooni elluviimine toimub läbi viie valdkonna arendamise: eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine ning õppe- ja kasvatustegevus. Põhieesmärgist lähtuvalt on arengukava tegevuskavas igale valdkonnale seatud eesmärk, määratletud olulised tegevused, teostajad ja kuue aasta ajaline jaotus. Arengukava tegevuskava kuueaastane periood annab võimaluse teha vahekokkuvõttena sisehindamise aruanne, mille aruandlusperiood on kolm aastat. Tulemusi analüüsides on võimalik näha arengutrende ja hinnata tegevuste tõhusust ning vajadusel arengukava arendustöö käigus sisse viia parendusi. PÕHIEESMÄRK Tartu Lasteaed Pääsupesa tagab ühiseid väärtusi kandva professionaalse meeskonnana lastele turvalise, arendava ja valikuid pakkuva sotsiaalse, vaimse ning füüsilise keskkonna. RISKIANALÜÜS Riskianalüüsi läbiviimise eesmärgiks oli teavitada personali laste turvalisuse tagamise olulisusest, juhtida iga Pääsupesa meeskonna liikme tähelepanu teda ümbritsevale ning oskusele märgata turvariske, mida on võimalik parendada või vältida. Läbiviimise meetodiks oli individuaalne töö ja rühmatööna kirjalik tagasiside juhtkonnale. Riskianalüüsi kokkuvõtte koostas arengukava eelnõu töörühm. TUGEVUSED Lasteaia ruumides on piisav üld-ja kohtvalgustus ning hea loomulik valgus. Rühma-ja üldkasutatavates ruumides on korralik ja terve põrandakate. Lasteaias kasutatakse minimaalselt kemikaale, neid hoitakse selleks ettenähtud kohas, välditakse ebaõiget doseerimist. Lasteaias on positiivne ja avatud töökeskkond. Lapsevanematega suhtlemine ei tekita pingeid. OHUD Pidev müra. Pesuruumi ja basseini põrandad on libisemisohtlikud. Infektsiooni oht nakkushaiguste puhangute perioodil. 6

7 Esineb tulekahjusignalisatsiooni valehäireid. Esineb kogu päeva kestvat päikesekiirgust ruumis. TULEMUSTE HINDAMINE Lasteaia maine kogukonnas. Sisehindamise aruanne. Dokumentatsiooni olemasolu ja analüüs. EHIS-e tegevusnäitajate analüüs. Huvigruppide rahulolu-uuringud. Õpetajate kvalifikatsiooni, tunnustuse ja töökoormusega seotud analüüs. Täienduskoolitustel osalemise analüüs. Kutsealases tegevuses osalemise analüüs (ainesektsioonid, õppevara koostamine jms). Tugisüsteemide rakendamise tulemuste ja statistika analüüs. Riskianalüüs ja statistika. Eelarve tulude ja kulude analüüs. LÜHENDID KP kogu personal; JK juhtkond; D direktor; ÕJ õppealajuhataja; MJ majandusjuhataja; P pedagoogid, sh muusika-, liikumis- ja ujumisõpetaja; RÕ rühma õpetajad; RM rühma meeskond; TS tugispetsialistid; PJ praktika juhendaja; M mentor; TKN töökeskkonnanõukogu; TKS töökeskkonnaspetsialist; TG töögrupp; HK hoolekogu; LAM lapse arendusmeeskond; RAM rühma arendusmeeskond; REM rühma esindajate meeskond; TEM tervisemeeskond; TTK tugiteenuste koordineerija; IK individuaalsuskaart; IAK individuaalne arenduskava; KVK koolivalmiduskaart; E eelarve (Tartu linna eelarveliste vahendite piires); LV Tartu Linnavalitsus (Tartu linna eelarveliste vahendite piires); P projektid. 7

8 2.1 EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE HETKEOLUKORRA ANALÜÜS Tartu Lasteaed Pääsupesa kultuuri ja tegevuse kvaliteedi tagab iga meeskonna liige ja koostöös ühise eemärgi nimel väärtuspõhiselt tegutsedes kujuneb meie maine. TUGEVUSED: Lasteasutuse juhtimissüsteem on üles ehitatud demokraatlikel põhimõtetel, toimib väärtuspõhiselt ja tegevuse juhtimisel lähtutakse kehtivast seadusandlusest. Juhtkond väärtustab meeskonnatööd, kaasates personali ja huvigruppe asutuse juhtimisse. Koostöös meeskonnaga on lahti mõtestatud arengukavas kirjeldatud põhiväärtused ning need kajastuvad lasteasutuse aasta tegevuskava eesmärkides ja rühmade tegevuskavades. Juhtimise ja töö planeerimise aluseks on lasteaia aasta tegevuskava, mis lähtub arengukava prioriteetidest ja sisehindamise tulemustest (personalilt, lastelt, lapsevanematelt saadav tagasiside, rahulolu uuringud, rühma meeskondade vestlused jne). Tegevuse analüüsi alusel seatakse eesmärgid ja planeeritakse tegevused. Personal on kaasatud lasteasutuse eesmärkide määratlemise ja saavutamise protsessi läbi üldkoosoleku, pedagoogilise nõukogu, erinevate töögruppide ning kogu meeskonna aktiivse tegevuse. Eesmärkide seadmisel on oluline nende seos lasteasutuse väärtushinnangute ja eripäraga ning püstitatakse jõukohaseid ning mõõdetavaid eesmärke. Iga õppeaasta lõpus koostatakse kokkuvõte ja toimub tulemuste esitamine, kaasatud on kõik osapooled ja toimuvad arutelud. Kokkuvõtteid tehakse üldkoosolekul, pedagoogilises nõukogus, hoolekogus ja lapsevanemate koosolekutel. Juhtimise efektiivse vahendina kasutatakse infotehnoloogiat, näiteks e-meili teel info ja dokumentide levitamine, õpetajate enese- ja tööanalüüsid, hoolekoguga info vahetamine jm. Lasteaia tegevus on süsteemselt juhitud ja tegevused on dokumenteeritud. Juhid on liidrid: osaletakse riigitasandi töögruppides, koolitatakse personali ja kolleege. Direktor on läbinud sisehindamise nõuniku koolituse ja nõustanud ka teisi õppeasutusi. Õppealajuhataja on läbinud mentorkoolituse algajate õpetajate ja praktikantide juhendamisest koolieelses lasteasutuses, koordineerib lasteasutuse kui praktikabaasi ja teiste mentorite tegevust. Juhtkond toetab personali arengut ja elukestvat õpet. Lapsevanemate ja lasteaia juhtkonna vaheline koostöö põhineb usaldusel. PARENDUSED: Tartu Lasteaed Pääsupesa sisehindamise süsteemi arendamine. Tartu Lasteaed Pääsupesa pidev dokumentatsiooni vastavusse viimine kehtiva seadusandlusega. 8

9 EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE EESMÄRK Tartu Lasteaed Pääsupesa toimib jätkusuutlikult tänu väärtustel põhinevale osalusjuhtimisele. Personal on kaasatud tegevuste planeerimisse, analüüsimisse ja hindamisse. TEGEVUS TEOSTAJA TÄHTAEG VAHEND TULEMUS Eestvedamine Ühiselt kokkulepitud visiooni, missiooni ja väärtuste järjepidev järgimine ning eesmärkide täitmine Lasteaia eripära arendamine ja väärtustamine Lasteaia esindamine ja tegevuse tutvustamine konverentsidel, töörühmades, infopäevadel jms Juhtimine Sisehindamissüsteemi arendustöö (rahulolu-uuringu, analüüsi ja tagasiside vormid ja süsteemi arendamine) Arengukava arendustöö (analüüs ja vajadusel muutmine ja uuendamine) Õppekava arendustöö (analüüs ja vajadusel muutmine ja uuendamine) Lasteaia visuaalse sümboolika teadlik rakendamine JK; KP E Tegevus toetub ühiselt heaks kiidetud väärtustele, eesmärkidele ja tegevusele JK; KP E Lasteaed töötab lähtuvalt kaasava hariduse põhimõttest ja toimib ka rehabilitatsiooniasutusena JK; KP E Lasteaed on hea mainega ja usaldusväärne tegevuspartner JK; TG E Huvigruppide rahulolu D; TG E Arengukava vastab reaalsele olukorrale ja vajadustele ÕJ; TG E Õppekava vastab reaalsele olukorrale ja vajadustele JK; KP E Huvigruppide rahulolu

10 2.2 PERSONALIJUHTIMINE HETKEOLUKORRA ANALÜÜS Tartu Lasteaed Pääsupesa kannab iga töötaja toetamise, nõustamise ja juhendamise ideed eeldusel, et Tartu Lasteaed Pääsupesa töötab ühtse ja ühtehoidva meeskonnana. Tartu Lasteaed Pääsupesa kultuuris on tähtsaim inimene, kes kannab väärtusi, mis iseloomustavad lasteaia kui organisatsiooni käitumist ja tegevusi ning millele tuginevad kõik lasteaia suhted. TUGEVUSED: Personal teab ja tunnetab visiooni, missiooni ja ühiste väärtuste tähtsust lasteasutuse kultuuri kujunemisel ning panustab sellesse, et Pääsupesas töötada on uhke ja hää. Tartu Lasteaed Pääsupesas on avatud ja turvaline psühhosotsiaalne keskkond, kus kogu lasteaia personal järgib ühiseid väärtusi, eetilisi tõekspidamisi ja kokkulepitud käitumisreegleid. Personal väärtustab meeskonnatööd ja omab kindlat sihti tegutsedes ühiste eesmärkide nimel. Meeskonna liikmeid innustatakse lasteaia arendustegevuses osalema ning kaasatakse neid erinevate töögruppide aruteludesse/tegevustesse. Meeskonnatöö tõhustamiseks korraldatakse ühisüritusi kogu personalile. Toimib mentorsüsteem uute kolleegide tööle asumisel. Praktika juhendamine on toetanud pedagoogide professionaalset arengut mitmekesistanud lapsekesksete meetodite kasutamist, toetanud õppe- ja kasvatusprotsessi analüüsioskuse arengut. Pedagoogide professionaalset pädevust toetatakse õpetajate omavahelise töökogemuste vahetamise kaudu korraldades majasiseseid avatud tegevusi, töökogemuslikke seminare ning õppereise teistesse haridusasutustesse. Toetatakse töötajate eestvedamist ja omaalgatust (nt projektitegevus). Personali rahulolu nii asutuse juhtimise kui erinevate valdkondadega uuritakse järjepidevalt nii individuaalsete kui meeskondlike arenguvestluste ja rahulolu-uuringute kaudu. Pedagoogide täienduskoolitus toimub vastavalt täienduskoolituse kavale. Juhtkond toetab seejuures iga pedagoogi arengut ning pakub võimalusi kogu lasteaia personalile majasisestel koolitustel osalemiseks. Info jagamise süsteemi on korrastatud vastavalt vajadusele, delikaatsete isikuandmete töötlemine on läbi mõeldud ja registreeritud Andmekaitse Inspektsiooni poolt (2009),

11 regulaarselt sisestatakse andmeid EHIS-esse ja asutuse dokumente arhiveeritakse iga kolme aasta järel. Dokumentide vormistamine toimub vastavalt Tartu linna asjaajamise korrale GoPro dokumendihaldusprogrammi põhiselt, mis on taganud dokumentide haldamise süsteemsuse ja korrektsuse. PARENDUSED: Personali motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi arendamine. Regulaarne arenguvestluste läbiviimine kogu personaliga (personaalselt ja meeskondlikud). Õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavuse saavutamine ja professionaalse pädevuse tagamine. Lasteaia kui organisatsiooniga kohanemise tõhusam toetamine. Personali eneseanalüüsioskuse arendamine. TÄIENDUSKOOLITUSE KAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED 1. Täienduskoolituse kava koostatakse üheks õppeaastaks ja kajastatakse aasta tegevuskavas. 2. Täienduskoolituste planeerimisel lähtutakse: lasteaia eripärast ja õppe- ja kasvatusprotsessi põhisuundadest; lasteaia sisehindamise analüüsi tulemustest; eelneva õppeaasta analüüsidest (meeskondlikud/individuaalsed); pedagoogilise nõukogu ettepanekutest; kohustuslikest täienduskoolitusnõuetest, mille aluseks on: Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord ja Tuleohutusalane seadus; 3. Õppeaasta vältel on meeskonna liikmetel võimalus esitada nii individuaalseid kui ülemajalisi täienduskoolituse soove ning neid rahuldatakse vastavalt lasteaia rahalistele võimalustele. 4. Koolitusasutuste saadetud infot kasutab personal erinevatel tasuta koolitustel/seminaridel osalemiseks. 5. Personal annab tagasisidet toimunud täienduskoolitusest ja selle tulemuslikkusest õppeaasta lõpus koostatavas töö analüüsis ning pedagoogilises nõukogus, mida arvestatakse järgmise õppeaasta täienduskoolituse kava planeerimisel. 11

12 PERSONALIJUHTIMINE EESMÄRK Laste arengut toetab professionaalselt pädev, kvalifikatsioonile vastav ja ühiseid väärtusi kandva meeskonnana töötav personal. TEGEVUS TEOSTAJA TÄHTAEG VAHEND TULEMUS Personali vajaduse hindamine Personali liikumise ja vajaduse hindamine ning värbamine Personali kaasamine ja toetamine Ühiste väärtuste ja eesmärkide järjepidev analüüs ja ühine mõistmine Tugisüsteemide toimimine uute kolleegide tööle asumisel Kuuluvustunde väärtustamine ja traditsioonide kujunemine ning jätkumine ühisürituste kaudu JK E Kvalifikatsioonile vastav ja professionaalne personal JK E Toimiv ja tulemuslik meeskonnatöö JK E JK; KP E Süsteemne ja järjepidev infovahetus JK; KP E Personali osalemine töögruppides, ümarlaudadel, nõupidamistel jms JK; KP E Pedagoogid on kaasatud lasteaia arendustegevusse Projektide kirjutamine ja läbiviimine KP E; P Nooremõpetaja arengu jälgimine, tagasiside andmine ja eneseanalüüsi juhendamine ÕJ; M E Toimiv mentorlussüsteem Terviseteemaliste ühisürituste ja koolituste korraldamine Personali arendamine Pidev koolitusvajaduse hindamine, koolituste kavandamine ja koolituste tulemuslikkuse hindamine Personali osalemine täienduskoolitustel (lapsekeskne kasvatus Hea Alguse põhimõtete alusel, meeskonnatöö, TEM E; TEL Terviseteadlikum meeskond JK E Pedagoogid ja tugispetsialistid vastavad kvalifikatsioonile ja on professionaalselt pädevad JK; KP E; P

13 väärtuskasvatus, lapse arengu hindamine, aktiiv-, avastus- ja õuesõppemeetodite rakendamine, tervisedenduslikud koolitused, eneseregulatsioon, evakuatsiooniõppused, hügieenikoolitused, esmaabi koolitused, erialased koolitused ja osalemine ainesektsioonide töös jne) Personali hindamine ja motiveerimine Personali professionaalse arengu JK E Professionaalne personal edendamine (eneseanalüüs, tagasiside jne) Personali motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi arendamine JK E Lasteaia väärtustega kooskõlas olev tunnustussüsteem Personali rahulolu-uuringu läbiviimine JK E Personali ootustel ja vajadustel põhineva tegevuskava planeerimine Arenguvestlused (personaalsed ja D; JK E Toimiv tulemusjuhtimine, mis meeskondlikud) Pedagoogide avatud tegevused ja/või töökogemuslikud seminarid tugineb ühistele eesmärkidele ÕJ E Kogemuste vahendamine ja info liikumine 13

14 2.3 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA HETKEOLUKORRA ANALÜÜS Tartu Lasteaed Pääsupesa tegevus peegeldab lastega seotud ja nendega tegelevate huvigruppide väärtusi, hõlmates kõiki suhteid ja sündmusi, mida laps lasteaia keskkonnas kogeb. TUGEVUSED: Lasteaed näeb oma arengut ja maine kujundamist avatuses koostööle erinevate huvigruppidega. Lasteaed on määratlenud huvigrupid: lapsed, lapsevanemad, hoolekogu, Haridus-ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Tartu Linnavalitsuse haridus-, tervishoiu-, sotsiaalabi- ja linnavarade osakond, Tartu linna ja ka teised lasteaiad ja koolid, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Ülikooli Lastekliinikum ja teised ravi- ja rehabilitatsiooniasutused, Taastusravikeskus, Jalaexpert OÜ, EQUA OÜ, ITAK OÜ, Tartu Linna nõustamiskeskus, Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus, Hea Alguse Koolituskeskus jne. Huvigruppide kaasamiseks on kasutatud mitmekülgseid koostöövorme: huvigrupid on kaasatud lasteaia eesmärkide seadmise, tegevuskava planeerimise, hindamise ning otsustamis- ja vastutamisprotsessi; pedagoogid ja tugispetsialistid kaasavad lapsevanemaid lapse arengu toetamisega seotud eemärkide püstitamise, tegevuse planeerimise ja tegevuses osalemise protsessi; erinevad üritused lastele koos peredega; üliõpilaste ja praktikantide juhendamise parendamiseks toimuvad koostöös Tartu Ülikooliga teabepäevad õpetajatele, kes üliõpilasi ja praktikante juhendavad; igal kevadel osaleb algklassiõpetajate esindaja koolieelikute lastevanemate koosolekul; lahtiste uste päevad; rahulolu-uuringud jms. Lasteaial on huvigruppide seas hea maine. Lasteasutus toimib praktikabaasina, mis tagab lasteaia põhiväärtustele tugineva arengustrateegia tutvustamise tulevastele õpetajatele ja tugispetsialistidele ning praktikajuhendajate pideva professionaalse arengu. Lasteasutust on külastanud õppepraktika ja kogemuste vahetamise eesmärgil paljud pedagoogid ja tugispetsialistid.

15 Lasteasutus toimis edukalt koostöös Sotsiaalkindlustusametiga rehabilitatsiooniasutusena ajavahemikul , kuid ruumiressursi puudumisel on tänase seisuga leping peatatud. Lasteasutuse toimimine rehabilitatsiooniasutusena tagas lapsevanemate rahuolu saavutamise rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavuse osas ning professionaalse personali ja renoveeritud basseini efektiivse rakendamise. PARENDUSED: Huvigruppidega koostöökava koostamine (koostöö kooli ja tugiisikutega). Lapsevanemate koolituse/nõustamise põhimõtete analüüs ja koolituse/nõustamise rakendamine. Koostöös Tartu Linnavalitsuse haridus- ja linnavarade osakonnaga leida võimalus Tartu Lasteaed Pääsupesa professionaalse personali ja ruumiressursi efektiivne rakendamine tegutsedes rehabilitatsiooniasutusena. 15

16 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA EESMÄRK Tartu Lasteaed Pääsupesa huvigrupid on määratletud ja kaasatud lapse ja lasteasutuse arengu toetamisse. Lasteaial on hea maine lapsevanemate, teiste lasteaedade ja haridusasutuste ning avalikkuse silmis. TEGEVUS TEOSTAJA TÄHTAEG VAHEND TULEMUS Koostöö kavandamine ja huvigruppide kaasamine Koostöö hoolekoguga D; HK E Lapsevanemad on kaasatud Rühmade koosolekute, ümarlaudade RÕ E lasteaia õppe-ja läbiviimine lapsevanematega ühiste seisukohtade ja kokkulepete saavutamiseks pedagoogilistes küsimustes kasvatusprotsessi Rühmades tervist edendavate pereürituste TEM; RM E korraldamine Praktika- ja koostöölepingute sõlmimine (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Hea Alguse Koolituskeskus jne) D E Õppepraktika õpiväljundite saavutamine ning pedagoogide ja tugispetsialistide professionaalsuse säilitamine Üliõpilaste ja praktikantide juhendamine ÕJ; PJ; TS E Koostöö TEL võrgustiku liikmetega TEM E; TEL Teadlik tervisedenduslik tegevus Lapsevanemate koolitus (lapse arengu toetamine, käitumisprobleemid, tervisedendus jne) JK; RÕ E Lapsevanemate teadlikkuse tõus Koostöö huvigruppidega ( hoolekogu, Haridus- ja teadusministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Tervisearengu Instituut, Tartu Linnavalitsuse haridus-, sotsiaal-, tervishoiu- ja linnavarade osakond, teised lasteaiad/koolid, Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus jne) JK E Lasteaed on hea mainega ja usaldusväärne tegevuspartner

17 Koostöö Jalaexpert OÜ-ga ja OÜ ITAK-iga abivahendite määramine, keskkonna kohandamine lapsevanemate nõustamine Huvigruppidega koostöö hindamine Lapsevanemate rahulolu-uuringute läbiviimine Üliõpilaste ja praktikantide rahuloluuuringute läbiviimine Avalikkussuhted Lasteaia tutvustamine ja külaliste vastuvõtmine (õppepäevad, koolitused jms) Rehabilitatsiooniteenuse osutamine kuni 18 eluaastastele puudega lastele: rehabilitatsioonimeeskonna moodustamine rehabilitatsiooniplaanide koostamine rehabilitatsiooniteenuse osutamine TS E Erivajadustega laste tegevusvõime paranemine JK E Huvigruppide ootustel ja vajadustel põhinev ÕJ; PJ E tegevuskava planeerimine JK; RM; P; TS E Lasteaial on hea maine ja võimalus oma tegemiste tutvustamiseks ning kogemuste vahetamiseks JK; TS Sotsiaalkindlustusamet Sotsiaalkindlustusametiga on sõlmitud haldusleping ja lasteaed tegutseb rehabilitatsiooniasutusena 17

18 2.4 RESSURSSIDE JUHTIMINE HETKEOLUKORRA ANALÜÜS Tartu Lasteaed Pääsupesa lähtub töö- ja kasvukeskkonna kujundamisel koostöös huvigruppidega seatud kindlatest sihtidest, arvestades olemasolevaid eelarvelisi võimalusi. TUGEVUSED: Eelarveliste ressursside juhtimise aluseks on lasteaia arengukava, sisehindamise tulemused, Tervisekaitse, Tööinspektsiooni, Veterinaar- ja Toiduameti ning Päästeameti ettekirjutused ja huvigruppide ettepanekud. Lasteaia eelarve planeerimine toimub koostöös lasteasutuse juhtkonna, hoolekogu ja lasteasutuse pidajaga. Arengukavas kavandatud prioriteetsed tegevused lasteasutuse sise- ja väliskeskkonna parendamiseks on linna investeeringute abil osaliselt realiseerunud. Koostöös Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonnaga on paigaldatud uued valgustid kööki ja rühma; muudetud sissepääsud ligipääsetavaks puuetega inimestele ja ehitatud kaldteed; vahetatud hoone A ja B poole välisuksed; teostatud põrandate remont ning põrandakattematerjalide vahetus füsioteraapia ruumis, Vembu Tembu, Lotte, Õnnelaste ja Päikesepõnni rühmades. Rühmameeskonna initsiatiivil on koostöös lapsevanematega värvitud rühm ja vahetatud põrandakate Kukupai, Vembu Tembu, Pääsusaba ja Mesimummi rühmades. Lastel on uued raamvoodid, uuendatud voodipesu komplektid ja käterätikud. Rõivistukappide uuendamine Sipsiku, Lotte, Õnnelaste, Vembu Tembu, Pääsusaba ja Mõmmiku rühmades. Saali seinte värvimine, põrandale parketi paigaldamine ning toolide, laudade, ekraani ja projektorialuse, võimendi, 2 mikrofoni ja muusikakeskuse ostmine. Töökeskkonna parendamiseks saali ja kabinettidesse paigaldatud õhujahutamise seadmed ning uuendatud rühmade ruloosid ja kabinettide lamellkardinaid. Õpetajatetoa seinte värvimine, põrandale parketi paigaldamine ja diivanikomplekti ostmine. Füsioteraapiaruumi värvimine ja teraapialaua ostmine füsioteraapiateenuse osutamiseks. Töökeskkonna parendamiseks remonditud tööruum (pesuköögi triikimisruum) majandusjuhatajale.

19 Renoveeritud on lasteaia üldkoridorid. Majandamiskulu analüüsist lähtuvalt on toimunud järk-järguline üleminek teenuspõhisele lähenemisele: pesupesemise teenus; valvesüsteemi väljaehitamine ja valveteenus; korrashoiuteenus; teenusena aknapesu, PVC põrandakatte vahatamine ja basseiniplaatide süvapesu. Eelarve ressursi efektiivse kasutamise eesmärgil osaletakse erinevates projektides: PRIA-koolipiim; PRIA-koolipuuvili; projekti Samm sammult ja üheskoos väärikamaks raames ostetud köiteseade; projekti Õpime õues iga ilmaga raames rajatud õuealale 1 paviljon. Koostöös Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonnaga rajatud õuealale 1 paviljon ja lasteaia värava esine parkla. Koostöös lapsevanematega täiendatud õuealal mänguvahendeid ja korrastatud jalgpalliala. Lasteasutuse infotehnoloogiline areng oli kuni 2009 tõusvas trendis. Seoses majandusliku olukorraga oli peatatud Tartu Linnavalitsuse poolt lasteasutuse rendiarvutitega varustamine kuni 2012 aastani. Internetiühenduse võimalus on tagatud kõigis rühmades, tugispetsialistide kabinettides, köögis ja juhtkonna kabinettides. Arvutitega on varustatud kõik rühmad, õpetajate tuba, osaliselt tugispetsialistide kabinetid (2), köök ja juhtkonna kabinetid. Ostetud on kogu lasteaeda teenindav kontorikombain. Rühmaruumide füüsilise keskkonna analüüs näitab, et head ruumitingimused on erirühmadel ja kahe ruumiga rühmadel. Tervisekaitse, Tööinspektsiooni, Veterinaar- ja Toiduameti ning Päästeameti ettekirjutused on täidetud. Ettekirjutused, mille teostamine on võimalik lasteasutuse ressursse kasutades on täidetud koheselt. Investeeringuid nõudvad ettekirjutused on täidetud koostöös Tartu Linnavalitsuse haridus- ja linnavaraosakonnaga: köögi jooksev remont ning kiirjahutuskapi, riiulite, vahusti, köögikombaini, infrapunatermomeetri ja elektroonilise kaalu ostmine; basseinivee nõuetele vastavuse tagamine; turvavalgustus; ATS andurite vahetamine ja uus juhtpult; tuletõkkeuksed; Vembu Tembu ja Päikesepõnni rühma põrandakatte vahetus. Keskkonnahoiu põhimõtteid järgitakse nii personali kui laste poolt igapäevaselt. Lasteasutuse õppekavas ja rühmade tegevuskavades on säästlikkuse ja keskkonnahoiu teemad, väärtustatakse loodust säästva ja keskkonnateadliku lapse kasvatamist. 19

20 Õppevahenditele kulutatud summad on seotud lapsevanema poolt kaetava osaga. Õpetajad planeerivad õppeaasta algul õpperaha kasutamist, lähtutakse rühma eripärast ning õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest. PARENDUSED: Tartu Lasteaed Pääsupesa kodulehe täiendamine. Tartu Lasteaed Pääsupesa õueala jätkuv heakorrastamine ja spordiväljakute rajamine. Tartu Lasteaed Pääsupesa töö- ja õpikeskkonna kaasajastamine, töö- ja õpitingimuste ja vahendite uuendamine ning parendamine lähtudes arengukava/aasta tegevuskavast ja ressursside olemasolust. Teenusepõhise lähenemise analüüs ja edasise rakendamise võimalused. Tartu Linnavalitsuse haridus- ja linnavaraosakonnaga koostöös kohandada lasteaed (ohtlikud ja ebaturvalised basseinitrepid asendada liftiga) puuetega inimestele ligipääsetavaks (Tartu linna arengukava). Koostöös Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna ja Linnakantselei infotehnoloogia teenistusega täiustada Tartu Lasteaed Pääsupesa infotehnoloogilist baasi ja infosüsteeme. Tartu Linnavalitsuse haridus- ja linnavaraosakonnaga koostöös ruumide renoveerimine efektiivseks rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks. Basseini hoolduslepingu sõlmimine tagaks pidevate tehniliste tõrgete efektiivsema parandamise. Vähempakkumise korras paigaldatud madalakvaliteediliste turvavalgustite väljavahetamine. 20

21 ÕPPEVAHENDITE UUENDAMISE PÕHIMÕTTED 1. Õppevahendite uuendamise põhimõtted on pedagoogide ja lapsevanematega kokkulepitud ja ümarlaudadel läbiarutatud. 2. Rühma meeskonna liikmed hindavad rühma õppevahendite ja mänguasjade olemasolu ja seisukorda ning otsustavad laste vanusest, huvidest ja õppekavast lähtuvalt, mida oleks vaja osta. Õppekulude planeerimisse kaasatakse ka lapsevanemaid ning rühma tegevuskavas kajastatakse poolaasta ulatuses planeeritavad kulutused. 3. Vastavalt Tartu Linnavolikogu määrusele nr a. ja hoolekogu koosoleku protokolli nr a. otsusele lapsevanemate poolt kaetava osa kulude katmise põhimõttele on teada iga lapse pealt kasutatav summa, mis on aluseks õppekulude planeerimisel. 4. Õpetajad esitavad lapsevanematele ülevaate õppetegevuste läbiviimiseks vajalike vahendite soetamise kohta õppekulude aruande tabelis ning kannavad soetatud mänguasjad ja raamatud inventuuri andmikku (kulumaterjal läheb koheseks kasutamiseks). 5. Kulunud ja katkised õppevahendid või mänguasjad eemaldavad õpetajad laste turvalisuse huvides rühmast ning nende mahakandmine kajastub inventuuri andmikus. 6. Iga õppeaasta 31. oktoobriks esitavad rühma meeskonnad inventuuri andmiku, mille põhjal koostab majandusjuhataja mahakandmisakti ning kinnitab kehtiva inventuuri (rühmas hetkel olevad asjad). 21

22 RESSURSSIDE JUHTIMINE EESMÄRK Ressursside plaanipärase, tõhusa, otstarbeka ja säästliku kasutamisega on tagatud lapse arenguks ja personali tööks ohutu ja turvaline keskkond. TEGEVUS TEOSTAJA TÄHTAEG VAHEND TULEMUS Eelarveliste ressursside juhtimine Eelarve koostamine ja täitmine JK E Lasteaia majandustegevuse Lepingute sõlmimine lasteaia D; MJ E; LV järjepidev planeerimine ja tehnosüsteemide hoolduseks analüüs Projektide kirjutamine ja lisaressursside taotlemine (PRIA, tervist edendavad projektid, õppekava toetavad projektid jne) JK; KP E; P; LV Töö- ja kasvukeskkonna arendamine Lasteaia sise- ja väliskeskkonna korrashoiu hindamine ja riskianalüüsi läbiviimine TKS; TKN; TEM E Lasteaias on turvaline ja Rühmaruumide remont MJ E; LV Rühmade kööginurkade remont MJ E; LV Rühmade tualettruumide remont MJ E; LV Personali tööruumide remont MJ E; LV Personali puhkeruumi ja sauna ehitamine MJ E; LV Inventar ja vahendid Lasteaia eripära ja väärtusi kajastava visuaalse sümboolikaga esemete valmistamine erinevatele huvigruppidele Personalile ergonoomiliste töötoolide ja massaažtooli ostmine ohutu füüsiline keskkond, mis arvestab nii laste kui täiskasvanute füsioloogilisi vajadusi ja tagab paremad töö- ja olmetingimused. Personalil on võimalus enda tervise hoidmiseks ja taastamiseks. JK MJ MJ MJ E E E; LV E; LV Lasteaia maine kujundamine. Lasteaias on turvaline ja ohutu füüsiline keskkond, mis arvestab nii laste kui täiskasvanute füsioloogilisi vajadusi ja tagab paremad töö- ja olmetingimused. Tööaja efektiivne kasutamine. Ruloode väljavahetamine MJ E Rühmade tualettruumide valgustite väljavahetamine Rühmade kööginurkadesse nõudepesumasinate ostmine

23 Rühmade riietusruumides laste riidekappide väljavahetamine Laste vooditarvikute uuendamine MJ E Lastepärase mööbli ostmine MJ E Õppevahendid Rühmadesse õppe- ja mänguvahendite ostmine vastavalt rahalistele võimalustele ning rühma tegevuskavas planeeritule Muusika- ja liikumistegevuste õppe- ja mänguvahendite ostmine vastavalt rahalistele võimalustele Tugispetsialistide õppe- ja mänguvahendite ostmine vastavalt rahalistele võimalustele Õueala Olemasolevate vahendite korrashoid ja uute ostmine MJ E Lastel on kaasaegne ja lastepärane turvaline arengukeskkond. ÕJ; MJ; RM E Lastel on arendavad õppe-ja mänguvahendid. ÕJ; MJ; P E ÕJ; MJ; TS E Siseõue sillutisplaatide vahetamine MJ MJ E E; LV Turvaline ja ohutu lasteaia territoorium ning mänguväljakud, mis Territooriumit ümbritseva aia ja väravate uuendamine MJ LV pakuvad lastele huvitavaid enesearendamise võimalusi Laste kärudele varjualuse ehitamine MJ LV ja loovad paremad tingimused õuesõppeks Inforessursside juhtimine Kodulehe haldamine ja täiendamine JK E Infovahetuse parendamine D E Dokumendid on juriidiliselt Delikaatsete isikuandmete kaitsemeetmete korrektsed ja vastavad täiendamine vajadustele Säästlik majandamine ja keskkonnahoid Lasteaias on keskkonnahoidliku suhtumise juurutamine taaskasutavate vahendite kaudu (õppetööks vajalikud paberid, pakendid jne) TEM; KP E Keskkonnahoidlik igapäevane tegutsemine 23

24 2.5 ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS HETKEOLUKORRA ANALÜÜS Tartu Lasteaed Pääsupesas on lapse arengu toetamisel oluline meeskonnatöö. Lisaks rühma õpetajatele ja õpetaja abile tegelevad lastega liikumis- ja ujumisõpetaja, muusikaõpetaja ning tugispetsialistid: eripedagoog, logopeed ja füsioterapeut. Lasteaia meeskonda kuulub ka taastusarst. Tagamaks lapse individuaalse ja võimetekohase arengu ning eduelamuse, oleme oma meeskonnaga välja töötanud ühtse lapse arengu hindamise ja toetamise süsteemi. Lapse arendusmeeskond, kuhu kuuluvad kõik lapsega tegelevad pedagoogid ja tugispetsialistid, dokumenteerib ja analüüsib järjepidevalt lapse arengutulemusi ning arvestab saadud infoga õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel ja läbiviimisel. Lapsed arenevad, kui nad ise õppimise vastu huvi tunnevad. Oluline on kujundada lapse iseseisvaks edukaks igapäevaelus toimetulekuks õpikeskkond, mis innustab lapsi mängima, uurima, katsetama, suhtlema ja probleeme lahendama, hoiab üleval laste loomulikku uudishimu ja soodustab nii individuaalset kui ka koosõppimist. Meie kõik rühmaruumid on lapsekeskse õpetuse- ja kasvatuse läbiviimisel Hea Alguse põhimõtteid arvestades jaotatud tegevuskeskusteks, võimaldades lapsel tegutseda nii erinevates gruppides kui ka individuaalselt. Lapse igakülgne areng tagatakse ühis- ja grupitegevuste paindliku organiseerimise, tegevuskeskustes olevate vahendite mitmekesisuse ja tegevuste diferentseerimise kaudu. Lapsevanemate kaasamine laste arendamisse ja õppimisse võimaldab lasteaias õpitul ja omandatul kanduda kodukeskkonda ja ka vastupidi. Olulist tähelepanu pöörame lapse tervise hoidmisele, edendamisele ja liikumisvajaduse rahuldamisele. Bassein ja võimlemisruum loovad head võimalused laste mitmekülgseks kehaliseks tegevuseks ja arenguks. Pöörame tähelepanu õuesõppele ja oleme liitunud tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga. TUGEVUSED: Lasteasutuses toimub õppe- ja kasvatustegevuse väärtuspõhine ja lapsest lähtuv eesmärgistamine ning paindlik planeerimine, mis keskenduvad õppimisele läbi mängu/tegevuse lähtuvalt lapse vajadustest, huvist ja individuaalsest arengutasemest ning laste kooliks ettevalmistamine, mis toetab väärtuste kujunemist, iseseisvat mõtlemist ja sotsiaalsete oskuste omandamist. Lapse arengu toetamisel lähtuvad pedagoogid lapsekesksest õpikäsitlusest. Laste aktiivsust õppeprotsessis toetatakse mitmekülgsete ja erinevate meetodite ning tegevuste võimaldamisega lastele: laste kaasamine ja laste huvidest lähtumine õppetegevuste 24

25 korraldamisel, positiivne tagasiside lastele, vestlused-arutelud, individuaalne töö, valikute võimaldamine, teemade seostamine igapäevaeluga, õppesisu käsitlemine lähemalt kaugemale, kergemalt raskemale, teemade läbimängimine, näitvahendite kasutamine, õppekäigud, teatrikülastused ja traditsioonilised ning projektipõhised sündmused jm. Õppekava arendustöö on toimunud sihipäraselt. Õppekava arendustöö aluseks on õppe- ja kasvatustegevuse õppeaasta kokkuvõtted. Arendustöö on toimunud erinevate töörühmade kaudu. Uuendatud on õppe- ja kasvatustegevuse sisu ning valdkondade kokkuvõtlikke suunitlusi, lapse arengu eeldatavad tulemused ja lapse arengu hindamine, täiendatud lapsevanematega koostöö põhimõtteid ja korraldust, lisatud õppekäikude korraldamise alused jms. Pedagoogid teadvustavad lastele järjepidevalt meie tegevuse ja käitumise mõju keskkonnale, keskkonna mõju meie tervisele, kujundades lastes tervislikke eluviise ning luues võimalusi keskkonnasäästliku tegevuse praktiseerimiseks. Sihikindlalt on tegeletud laste arengu toetamisega ja koolivalmiduse hindamisega. Koolieelikute koolivalmiduse hindamiseks on välja töötatud majasiseselt ühtne koolivalmiduskaart. Koostöös pedagoogidega toimub lapsevanemate nõustamine, nii lasteasutuse sisene (arenguvestlus) kui ka väline (tugispetsialistide konsultatsioon). Lapse arengu toetamiseks on lasteaias korraldatud meeskonnatöö ja rakendatud tugisüsteemid. Erivajadustega lastega tööd koordineerib tugiteenuste koordineerija. Tartu Lasteaed Pääsupesale on omistatud tiitel Väärtuskasvatuse lasteaed Rühma meeskond ja tugispetsialistid: eesmärgistavad ja planeerivad õppe- ja kasvatustegevusi lähtuvalt lapsekeskse kasvatuse ja õpetuse põhimõtetest ning arvestavad seejuures iga lapse huvisid, vajadusi ja individuaalset arengutaset; jälgivad, dokumenteerivad ja analüüsivad iga lapse arengut ning koostavad igal õppeaastal kõikidele lastele individuaalsuskaardi; tagavad vajadusel lapse arenguliste erivajaduste varajasel märkamisel tugisüsteemide rakendamise ning individuaalse arenduskava koostamise; viivad vähemalt 2 x aastas läbi arenguvestluse; Loodud tervisemeeskond ning liitutud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga; Lasteaia personal väärtustab igakülgset koostööd lapsevanematega; Projekt Kiusamisest vaba lasteaed. 25

26 PARENDUSED: Väärtustega väärikamaks Tartu Lasteaed Pääsupesa õppekava arendustöö. Laste soolise võrdõiguslikkuse süvendamine - Tartu Lasteaed Pääsupesa õppekava arendustöö. Keskkonnateadlikkus ja säästev mõtteviis - Tartu Lasteaed Pääsupesa õppekava arendustöö. Rakendada aktiivsemalt õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel ja läbiviimisel õuesõpet ja selle kaudu erinevate ainevaldkondade lõimimist. Toetada tõhusamalt laste ja personali tervislikku eluviisi. 26

27 ÕPPE JA KASVATUSPROTSESS EESMÄRK Tartu Lasteaed Pääsupesas on tervislikku eluviisi väärtustades koostöös lasteaia meeskonna ja lapsevanematega loodud turvaline psühhosotsiaalne ja füüsiline keskkond. TEGEVUS TEOSTAJA TÄHTAEG VAHEND TULEMUS Õppekava Õppekava arendustöö ja töögruppide moodustamine ning muudatuste tegemine Lapsekeskne õpetus- ja kasvatus Hea ÕJ; P E Alguse põhimõtete alusel Väärtuskasvatus ÕJ; TG E Laste sooline võrdõiguslikkus ÕJ; TG E Keskkonnateadlikkus ja säästev mõtteviis ÕJ; TG E Terviseõpetus ÕJ; TG E Liiklusõpetus ÕJ; TG E Õuesõppe kaudu erinevate ÕJ; P; TS E ainevaldkondade lõimimine ÕJ; P; TG E Õppekava arendustöö tulemusena on kinnitatud õppekava täiendused. Olulist tähelepanu pööratakse lapse vaimse ja füüsilise tervise hoidmisele, edendamisele ja liikumisvajaduse rahuldamisele Teadvustatakse meie tegevuse ja käitumise mõju keskkonnale ja keskkonna mõju meie tervisele 27

28 2.5.2 Lapse areng Lapse arengu hindamise ja toetamise süsteemi arendamine: kõikide laste arengu jälgimine, kirjeldamine ja järjepidev analüüsimine lapse arendusmeeskonna poolt (IK; IAK; KVK) meeskonna koostööna lapse arengu hindamine ja toetamine (LAM; RAM; REM) lapse arengulise erivajaduse märkamine ja varajane sekkumine ning tugisüsteemide rakendamine (IK; IAK) lapse koolivalmiduse toetamine ja hindamine (KVK) Lapse kaasamine õpi- ja kasvukeskkonna turvariskide hindamisse Huviringide loomine lapse huvide ja arengu toetamiseks Lapsevanemate kaasamine lasteaia igapäevategevustesse (planeerimine ja osalemine) Õppe-ja kasvatusprotsess Lapsekeskse õpetuse- ja kasvatuse läbiviimisel Hea Alguse põhimõtete rakendamine: rühma õppe- ja kasvatustegevuse toimumine lapsele sobilikus, arendavas, läbi mängu õppida võimaldavas keskkonnas mitmekesiste mängu- ja õppevahenditega sisustatud tegevuskeskuste kaudu laste ÕJ; P; TTK; TS; LAM; RAM; REM E Toimub lapse arengu hindamine ja toetamine ning koolivalmiduse saavutamine ÕJ; MJ; P JK ÕJ; P; TS E E E Lasteaia meeskonna ja lapsevanemate igakülgse koostöö tulemusel on loodud lapsele turvaline ja tema arengut toetav vaimne ja vaimne kasvu- ja õpikeskkond. ÕJ: MJ; P; TS E Õppekasvatustegevus toimub lapsekeskselt lähtuvalt Hea Alguse põhimõtetest. 28

29 innustamine mängima, uurima, katsetama, suhtlema ja probleeme lahendama. Lapse individuaalsete võimete ja vajaduste arvestamine õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel ja läbiviimisel Lapse kaasamine õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisse Õppeprotsessis aktiivsemalt e-õppe materjalide ja võimaluste kasutamine Õuesõppe metoodika aktiivne rakendamine ja õuesõppe läbiviimiseks vajalike vahendite täiendamine Keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamine, keskkonnasäästliku tegevuse praktiseerimine ja säästva eluviisi rakendamine Väärtused ja eetika Lasteaia väärtustest ja eripärast lähtuvate sündmuste korraldamine ja traditsioonide arendamine Väärtuskasvatust toetava õppematerjali loomine Tervisedendus Tervisedenduse põhimõtete rakendamine rühmades ja toetavate õppematerjalide loomine Laste ja personali tervist väärtustavate teemapäevade ja nädalate organiseerimine ÕJ; P; TS ÕJ; P ÕJ; P; TS E E E Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel väärtustatakse last ja toetatakse tema individuaalset arengut. Laps on õppe- ja kasvatustegevustes aktiivne osaleja ning oskab teha ÕJ; MJ; P; TS eakohaseid valikuid E Õppe- ja kasvatustegevusi viiakse regulaarselt läbi õues TKN; TEM E 29 ja pööratakse järjepidevat tähelepanu keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamisele JK; KP ÕJ; P E E Lasteaia väärtussüsteem toetab lapse väärtushinnangute kujunemist. Koos saadakse väärtustega väärikamaks TEM; RM; TS; P E Personal ja lapsed väärtustavad tervislikku eluviisi ning on omandanud uusi teadmisi tervislikust toitumisest ja oskusi teadlikust liikumisest TEM; KP E Lasteaia õuealale terviseraja kujundamine MJ; TEM E; P

30 3. ARENGUKAVA MUUTMISE KORD Arengukava muutmisvajadust hinnatakse pärast kalendriaasta lõppu majandusaasta aruande koostamise käigus. Arengukava muutmisvajaduse teabe edastab lasteaia juht Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnale koos majandusaasta aruandega. Arengukava kinnitab Tartu Linnavalitsus. 30

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014 ALASNIIDU LASTEAED Arengukava 2015-2017 Alasniidu 2014 Sisukord Sisukord... 2 SISSEJUHATUS... 3 1. Visioon, missioon, väärtused ja eripära... 4 2. Hetkeseis... 6 2.1 Juhtimine... 6 2.2 Personal... 6 2.3

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2018-2020 Tabasalu 2018 1 TABASALU LASTEAED TIBUTARE PRIORITEETSED VALDKONNAD TERVISEEDENDUSES AASTATEL 2018-2020 Tabasalu lasteaed Tibutare kuulub

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardi kasutusalad

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Tabasalu 2012 SISSEJUHATUS Pildikesi ajaloost Tabasalu

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Järelevalve korraldusest õppeasutustes 2013 I osa Tartu

Järelevalve korraldusest õppeasutustes 2013 I osa Tartu Järelevalve korraldusest õppeasutustes 2013 I osa Tartu 2013 1 Käesolev kogumik annab lühiülevaate riikliku ja teenistusliku järelevalve ning õppeasutuste nõustamise korraldusest õppeasutustes 2013/2014.

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem