LISA TTK nõukogu otsusele nr 1-15/27 Tallinna Tehnikakõrgkooli eelarve täitmise ja majandusaasta aruande kinnitamine MAJANDUSAASTA ARUANNE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LISA TTK nõukogu otsusele nr 1-15/27 Tallinna Tehnikakõrgkooli eelarve täitmise ja majandusaasta aruande kinnitamine MAJANDUSAASTA ARUANNE"

Väljavõte

1 LISA TTK nõukogu otsusele nr 1-15/27 Tallinna Tehnikakõrgkooli eelarve täitmise ja majandusaasta aruande kinnitamine MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Tallinna Tehnikakõrgkool Aadress: Pärnu mnt 62, Tallinn Telefon: Faks: E-post: Kodulehekülg internetis: Majandusaasta aruanne koosneb aastaaruandest ja raamatupidamise aruandest. Dokument koosneb 33 leheküljest.

2 SISUKORD Rektori eessõna LIIKMESKOND Üliõpilased Üliõpilaste mobiilsus Töötajad Töötajate koosseis Töötajate enesearendamine ÕPPETÖÖ Vastuvõtt Õppetöös edasijõudmine Õppetöö korraldus Õppeprotsessi e-tugi Õppetegevust toetavad programmid Kokkuvõte ja hinnang tegevuskava täitmisele õppetöö osas TEADUS-, ARENDUS- JA LOOMETÖÖ Teadmussiire Patendindus Üliõpilaste osalemine TAL konkurssidel Publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis Raamatukogu Kokkuvõte ja hinnangu andmine tegevuskava täitmisele TAL-tegevuse osas ÜHISKONNA TEENIMINE Avatud kõrgkool Kommunikatsioon ja koostöö Kokkuvõte ja hinnangu andmine tegevuskava täitmisele ühiskonna teenimise osas TARISTU ARENDAMINE JA KASUTAMISE ANALÜÜS Renoveerimis-, ehitus- ja projekteerimistööd Laboratooriumiseadmete ja inventari soetamine Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendustööd ORGANISATSIOONI JUHTIMINE JA ARENDAMINE Üldjuhtimine Finantsjuhtimine Töötasud Kvaliteedijuhtimine Tagasisideküsitlused ja ainemonitooringud Kokkuvõte ja hinnangu andmine tegevuskava täitmisele organisatsiooni juhtimise osas TTK põhitegevused aastal (tegevuskava sisend) RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

3 Rektori eessõna Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) jaoks oli aasta ühelt poolt sisekaemuslik, teisalt muudatuste läbiviimise aasta. Valmistudes aasta sügisel toimuvaks institutsionaalseks akrediteerimiseks, oli vajalik analüüsida ja avastada meie organisatsiooni tõhusamaks toimimiseks ning edasiseks arenguks parendusvaldkonnad. Pidades silmas muutuste juhtimist, siis peamised muudatused seisnesid aastal käivitunud kõrgharidusreformi rakendamises, TTK sisemiste regulatsioonide nüüdisajastamises ja tugiteenuste tsentraliseerimise ettevalmistamises. Harjumuspärane riiklik koolitustellimus asendus tegevustoetusega ja riigieelarveväliseid üliõpilasi enam vastu ei võetud. Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) kinnitas minimaalseks vastuvõtuarvuks 600 ülipilast, vastavalt TTK nõukogu otsusele pidasime mõistlikuks võtta vastu minimaalselt 645 üliõpilast, sest eelmiste aastate kogemus on näidanud, et osa sissesaanutest lahkub mõne kuu möödudes. Vaatamata üldisele noorte eagrupi vähenemisele, täitsime vastuvõtu kõikides õppekavades. Alates aastast on kõik meie õppekavad tähtajatu õpetamisõigusega. Lisaks taseme- ja täiendusõppele on meie põhitegevuseks teadus-, arendus- ja loometegevuse edendamine (TAL). Koostöös teiste rakenduskõrgkoolidega alustasime TAL-tegevuste selgema eesmärgistamise ja hindamise korrastamist ning TAL-tegevuste edendamise meetmete väljatöötamist. Kõrgkoolile püstitatud eesmärkide täitmisel on oluline suurendada TTK tuntust ühiskonnas. Selleks moodustasime kõrgkoolis kommunikatsiooni- ja turundusosakonna, võtsime kasutusele kõrgkooli uue logo Võimaluste värava ja töötasime välja kõrgkooli kodulehekülje uue kavandi. Hea koolipere! Tänan kõiki aasta kordaminekutele kaasaaitamise eest, ilma motiveeritud liikmeskonnata pole võimalik täita meie missiooni ja visiooni. Missioon: toetada Eesti ühiskonna jätkusuutlikku arengut rakenduskõrghariduse ja teadmussiirde kaudu tehnikavaldkonnas, peamiselt inseneriõppes. Visioon: Tallinna Tehnikakõrgkool on ühiskonnas hinnatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool, mis pakub peamiselt inseneriharidust. Põhiväärtused: loovus leidlikkus, võime luua uut; innovatiivsus uuenduste teostamine, julgus, avatus, paindlikkus; ettevõtlikkus algatuslikkus, sihiteadlikkus, vastutusevõtmine, elluviimine. Kõrgkooli põhinäitajad Kõrgkoolis oli a seisuga 203 töötajat (vrd a 198), nendest: 121 korralist õppejõudu, 8 akadeemilise struktuuriüksuse juhti ning 74 tugi- ja akadeemilise tugipersonali töötajat. Külalisõppejõude oli 65. Tugistruktuuriüksuste ja akadeemiliste ametikohtade suhe oli 0,6 (vrd a 0,6) ning üliõpilaste ja akadeemiliste ametikohtade suhe 21,9 (vrd a 26,4). Töötajate keskmine vanus oli 47,4 (vrd a 47,6). Üliõpilaste arv seisuga oli 2825 (vrd a 2941) aastal lõpetas TTK 343 üliõpilast (vrd a 322). Lõpetajate küsitluse järgi ei töötanud a seisuga 15 samal aastal kõrgkooli lõpetanut (5% lõpetajate koguarvust, vrd a 2%). 3

4 Õpinguid jätkas 65 lõpetanut, mis moodustab 21% lõpetanute koguarvust (vrd a 21%). Eelarve kogumaht aastal oli (vrd a ), sh riigieelarve osa eurot (vrd a ). 4

5 1. LIIKMESKOND 1.1. Üliõpilased Seisuga õppis TTKs 2825 üliõpilast, nendest: - päevaõppes 1656, - kaugõppes 1160, - eksternõppes 9. Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas õppis 284, ehitusteaduskonnas 914, mehaanikateaduskonnas 482, rõiva- ja tekstiiliteaduskonnas 318 ja transporditeaduskonnas 812 üliõpilast (joonis 1.1.). Üliõpilaste jagunemine õppekavati on toodud tabelis 1.1. Üliõpilaste koguarv (2012. a 2941) langes põhiliselt seoses sellega, et vastuvõtuarv langes eelmiste aastate lt 660-le. 29% 10% arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond ehitusteaduskond 11% 17% 33% mehaanikateaduskond rõiva- ja tekstiiliteaduskond transporditeaduskond Joonis 1.1. Üliõpilaste jagunemine teaduskonniti. Tabel 1.1. Üliõpilaste jagunemine õppekavati arhitektuuri ja keskkonnatehnika rakendusarhitektuur 152 teaduskond tehnoökoloogia 132 ehitusteaduskond hoonete ehitus 531 rakendusgeodeesia 97 teedeehitus 301 mehaanikateaduskond tehnomaterjalid ja turundus 151 masinaehitus 276 elektritehnika 55 rõiva- ja tekstiiliteaduskond rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia 179 rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus 139 transporditeaduskond autotehnika 435 raudteetehnika 86 transport ja logistika 291 5

6 Täiskoormusega õppijate arv oli 2482 (87,9%), osakoormusega õppijate arv 317 (11,2%). Õppekoormus oli määramata 26 õppijal (0,9%). 530 üliõpilast olid vanuses 30 aastat ja enam. Üle 30-aastaste üliõpilaste suhteliselt suur osakaal (18,8% kogu üliõpilaskonnast) tuleneb võimalusest valida mitmetel õppekavadel õppevormiks kaugõpe ja nii ühitada õpingud tööga Üliõpilaste mobiilsus aastal käis Erasmus-programmi toel väliskõrgkoolides ja -ettevõtetes 38 TTK üliõpilast: neist õppimas 22 ja praktikal 16. Populaarsemad sihtkohad olid Saksamaa (10 üliõpilast), Norra (8) ja Portugal (5). TTKs õppis aastal 32 väliskülalisüliõpilast: 13 Türgist, 8 Saksamaalt, 3 Leedust, 2 Soomest, 2 Belgiast ning Lätist, Ungarist, Tšehhist ja Poolast igast riigist 1 tudeng. Võrreldes eelmise aruandeaastaga on kasvanud sissetulevate väliskülalisüliõpilaste arv 11 võrra (joonis 1.4.). Lühiajalises mobiilsuses, s.o välisriikides läbi viidud intensiivprojektides ja õppekäikudes osales 106 TTK üliõpilast. TTK võõrustas intensiivprojektide kaudu 26, lisaks keeleõppe- ja õppevisiitide käigus 87 väliskülalisüliõpilast. Jätkusid intensiivprojektid arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas, ehitusteaduskonnas, rõiva- ja tekstiiliteaduskonnas ning transporditeaduskonnas. Uuena alustas kõiki erialasid liitev intensiivprojekt Creativity and Innovation, mis viis tudengid ja õppejõud Iirimaale. Lisaks välisriikides läbi viidud intensiivprojektidest osa võtnud üliõpilastele osales rahvusvahelises koostöös veel 63 TTK üliõpilast TTKs toimunud keeleõppe- ja koostööprojektide kaudu. Esimest korda korraldati logistikaeriala üliõpilastele 24-tunnine logistikaülesande lahendamise projekt, kus Eesti ja Soome tudengid lahendasid meeskonnatööna ettevõtete poolt antud probleeme. Üliõpilaste pikaajaline väljaminev mobiilsus on tõusutrendis. Erasmuse üliõpilasvahetuse, lühiajalise mobiilsuse ja TTKs toimunud rahvusvahelistumise kaudu osales rahvusvahelises koostöös 5,9% TTK üliõpilastest (vrd a 4,8%) Väljaminev Sissetulev Joonis 1.4. Erasmuse pikaajaline mobiilsus kolme viimase aasta lõikes. 6

7 1.2. Töötajad Töötajaskonna osas võrreldes eelmise aastaga märkimisväärseid muutusi ei toimunud. Seisuga a oli kõrgkoolis 203 põhikohaga töötajat (vrd a 198), sh: - korralisi õppejõude 121; - akadeemiliste struktuuriüksuste juhte 8; - tugipersonali ja akadeemilise tugipersonali töötajaid 74. Külalisõppejõude oli 65. Üliõpilaste ja akadeemiliste ametikohtade suhe kõrgkoolis oli 21,9 (vrd a 26,4). Töötajate keskmine vanus oli 47,4 (vrd a 47,6). Personali koosseisus oli mehi 107 ja naisi 96 (vrd a 105 ja 93). Värbamistegevus oli edukam tugipersonali osas, kus keskmine konkurss oli 17,5 inimest ametikohale (vrd a 40,5 ja a 10,5). Akadeemilise personali leidmine oli keerulisem just erialaõppejõudude osas. Üldine konkurss akadeemilistele ametikohtadele oli 2,4 inimest ametikohale (vrd a 2,4 ja a 3,1). Üldine tööjõu voolavus oli 10,6% (vrd a 12% ja a 12,1%), mis võrdluses riigiasutuste keskmise tööjõu voolavusega aastatel (9 16%) on üsna hea näitaja. Keskmine koolituspäevade arv aastal ühe kõrgkooli töötaja kohta oli 2, aasta olulisemad tegevused personalijuhtimise valdkonnas Õppejõudude järelkasvu kindlustamiseks töötati seniste põhimõtete alusel välja stipendiumi maksmise kord magistri- ja doktoriõppes õppivate õppejõudude toetamiseks. Korrastati TTK töökorralduse reeglid. Täiendati akadeemilise personali ametijuhendid. Täiendati õppejõudude atesteerimise korda, kusjuures atesteerimisel kasutatav õppejõu aruanne järgib koormuslehe struktuuri. Käivitus koolituste ja koolituslähetuste registreerimine ja haldamine DHSis Töötajate koosseis Personali arvnäitajad akadeemilise personali koguarv sh akadeemiliste struktuuriüksuste juhid sh korralisi õppejõude sh täistööajaga korralisi õppejõude sh osalise tööajaga korralisi õppejõude sh külalisõppejõudude arv sh akadeemiliste struktuuriüksuste tugipersonal õppejõudude ametikohad taandatud täistööaja 103,5 102,2 103,2 arvestusse tugistruktuuri töötajaid õppejõudude kohta (täistööajaarvestuses) sh korralised õppejõud 92,7 89,9 91,5 sh külalisõppejõud 10,8 12,3 11,7 korraliste välisõppejõudude arv tugipersonali töötajate koguarv 58 (ameti- 57 (ameti- 58 (ameti- kohti 56,5) kohti 56,5) kohti 57) 0,55 0,55 0,55 7

8 tugistruktuuri töötajaid akadeemilise personali kohta 0,44 0,45 0,45 Korraliste õppejõudude vanuseline jaotus kuni 30-aastased aastased aastased ja vanemad aastased aastased ja vanemad Personali keskmine vanus tugipersonali keskmine vanus 49,5 48,9 47,4 korraliste õppejõudude keskmine vanus 47,3 49,3 47,4 Korraliste õppejõudude kvalifikatsioonide jaotus doktorikraadiga magistrikraadiga või võrdsustatud magistrikraadiga kõrgharidusega/rakenduskõrgharidusega Akadeemilise personali enesetäiendus ( ) erialaste täienduskoolituste arv, sh Primuse ja e- õppe koolitused * erialastel täienduskoolitustel osalemiste arv * Tugipersonali enesetäiendus ( ) koolituste arv, sh Primuse täienduskoolitused * koolitustel osalemiste arv * Koolitustel osalejate osakaal, % töötajaskonnast ** 2013 akadeemilise personali kohta 44 tugipersonali kohta 43 Lähetustes osalejate osakaal, % töötajaskonnast ** akadeemilise personali kohta 61 tugipersonali kohta 27 Personali koolituspäevade arv töötaja kohta aastas 2,53 * Alates a toimub koolituste haldamine DHSis, varem peeti arvestust struktuuriüksustes. ** Vastava statistika kogumist alustati aastal Töötajate enesearendamine aastal alustati koolituste ja koolituslähetuste haldamist DHSis. See võimaldab kõrgkooli töötajate enesetäiendamist senisest paremini planeerida ja analüüsida. Erinevatel koolitustel osales aastal 44% akadeemilisest personalist ja 43% tugipersonalist. Lähetuses viibis aastal 61% akadeemilisest personalist ja 27% tugipersonalist. 8

9 Lisaks kõrgkooli eelarvevahenditele kasutati mitmete programmide ja projektide vahendeid koolituste ja lähetuste osas kogusummas eurot. Programmi Primus kaudu läbisid kõrgkooli õppejõud ja tugistruktuuri töötajad Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koolituskeskustes kokku 75 koolituskorda (kõrgkoolipedagoogika, e-õpe ja nõustamine). Töötajate väljaminev mobiilsus programmide Erasmus, NordPlus, DoRa, Spinno ning SA Archimedes kaudu koosnes aastal õpetamisest partnerkoolides, intensiivprojektide juhendamistest, tugipersonali koolitustest partnerkoolides, konverentsi- ning arendusprojektide lähetustest. Programmide ja projektide toetatud mobiilsuses osales 41 õppejõudu ja 16 administratiivtöötajat (tabel 1.2.). Võrreldes eelmise aastaga on kasvanud välisõppejõudude osakaal aastal käis TTKs 56 välisõppejõudu ja -koolitajat, neist Erasmus-programmi raames 33. Tabel 1.2. Personali rahvusvaheline väljaminev mobiilsus programmide ja projektide lõikes 2011 (akadeemiline/tugipersonal) 2012 (akad./tugi) 2013 (akad./tugi) ERASMUS 10/9 12/7 10/10 DoRa 8/- 6/- 6/- IP-projektid 13/- 13/- 19/- Arendusprojektid 4/9 14/6 6/6 Kokku 35/18 45/13 41/16 9

10 2. ÕPPETÖÖ 2.1. Vastuvõtt aastal käivitunud kõrgharidusreform tõi mitmeid muudatusi. Riiklik koolitustellimus (RKT) asendus tegevustoetusega, mis mõjutas ka vastuvõtuarve. HTM määras TTK-le riigifinantseeritavate õppekohtade miinimumiks 600, TTK nõukogu kinnitas teaduskondade nõukogude otsuste alusel minimaalseks vastuvõtuarvuks 645 üliõpilast. Vaatamata üldisele kõrgharidusasutustesse kandideerivate noorte arvu vähenemisele ühelt poolt ja üle-eestilisele tehnika, tootmise ja ehituse ning teeninduse valdkonna õppekohtade arvu suurenemisele kõrghariduse I astmes teiselt poolt, on huvi õppimisvõimaluste vastu TTKs jäänud stabiilseks. 2013/2014. õppeaastal toimus vastuvõtt 13 õppekavale, 7 õppekaval oli lisaks statsionaarõppele võimalus alustada õpinguid kaugõppes. 1. septembril asus õppima 660 esmakursuslast, neist 438 päeva- ja 222 kaugõppes. Lisavastuvõtt toimus päevaõppes tehnoökoloogia ja rakendusgeodeesia ning kaugõppes rõivaja tekstiiliala ressursikorralduse ning raudteetehnika õppekavadel (tabel 2.1.). Võrreldes eelnevate aastatega muutus oluliselt õppekohtade jaotus finantseerimise lõikes. Varasema RKT alusel loodud 455 õppekoha ning ca 300 tasulise õppekoha asemel pakkus TTK 660 tasuta õppekohta. Gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilaste teavitamiseks ja suunamiseks korraldati koolisiseseid infopäevi, lahtiste uste päev, teemapäevi, viidi läbi tudengivarju programm jms. TTK osales kõikidel maakondlikel haridusmessidel ja avaldas mitmeid kooli tutvustavaid materjale. Päeva- ja kaugõppe vastuvõtutingimused ühtlustati ning esimest korda oli kehtestatud kõigile õppekavadele vastuvõtulävend. Õppekohtade täitmine toimus nii lävendi (lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,4) kui ka kinnitatud õppekohtade arvule tugineva paremusjärjestuse alusel. Rakendusarhitektuuri õppekavale kandideerijatele toimusid joonistamise ja kompositsioonikatsed ning kolmel õppekaval erialasobivustestid (rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia, rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus ning transport ja logistika). Vastuvõtul olid suurima konkursiga õppekavad transport ja logistika (päeva- ja kaugõpe) ning masinaehitus (kaugõpe). Tabel 2.1. Sisseastumine õppekavati aastal (seisuga ) Õppekava Planeeritud õppekohtade arv Keskharidus Kutsekeskharidus Lisakonkursiga täidetud õppekohtade arv Asus õppima Rakendusarhitektuur Tehnoökoloogia Hoonete ehitus Rakendusgeodeesia Teedeehitus Elektritehnika Masinaehitus Tehnomaterjalid ja turundus

11 Rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia Rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus Autotehnika Raudteetehnika Transport ja logistika Üldarv Üldkeskhariduse alusel alustas õpinguid 453 noort. Gümnaasiumite lõpetanuid oli proportsionaalselt kõige rohkem Tallinnast, Harjumaalt, Hiiumaalt, Saaremaalt ja Raplamaalt. Gümnaasiumitest oli enim esindatud Jakob Westholmi Gümnaasium (13 üliõpilast), Kärdla Ühisgümnaasium (12 üliõpilast), Tallinna Tehnikagümnaasium (11 üliõpilast) ja Rakvere Reaalgümnaasium (10 üliõpilast). Kutsekeskharidusega läbis konkursi ja asus õppima 207 üliõpilast, neist 35 olid varem omandanud ka üldkeskhariduse. Kutseõppeasutustest, kust TTK-sse tuli õppima enam lõpetajaid, tuleks nimetada Tallinna Tööstushariduskeskust (27 üliõpilast), Tallinna Ehituskooli (20), Tartu Kutsehariduskeskust (19), Järvamaa Kutsehariduskeskust (15), Tallinna Transpordikooli (15) ja Tallinna Polütehnikumi (14) aasta vastuvõtu kaudu asus TTK-sse õppima 199 juba kõrgharidust omavat või lõpetamata kõrgharidusega üliõpilast. Nendest 82 olid varem õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis bakalaureuse- või bakalaureuse ja magistriõppe integreeritud õppekaval, 107 üliõpilast olid õppinud bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppes, neist 50 TTK-s. Sisseastumise infosüsteemi (SAIS) andmete põhjal kinnitas 2013/2014. õppeaastal oma õppekoha Eesti kõrgkoolides 9291 kandidaati, TTK-s alustas õpinguid neist 660 (7,1% kõigist esmakursuslastest, vrd a 6,1%) Õppetöös edasijõudmine aastal lõpetas TTK 343 õppekava täies mahus läbinud üliõpilast (tabel 2.2.). Tabel 2.2. Riikliku koolitustellimuse täitmine õppekavati Õppekava RKT Lõpetajate arv % Rakendusarhitektuur Tehnoökoloogia Hoonete ehitus Rakendusgeodeesia Teedeehitus * Tehnomaterjalid ja turundus * Masinaehitus Rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia Rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus Autotehnika Raudteetehnika

12 Transport ja logistika * Kokku * Riikliku koolitustellimuse täitmise protsent ületab teedeehituse ning transport ja logistika õppekaval 100% seetõttu, et vastuvõtt toimus varem ka riigieelarvevälistele õppekohtadele. Tehnomaterjalide ja turunduse õppekaval on kahel viimasel aastal olnud RKT vaid päevaõppe rühma osas, kuid a lõpetasid kõrgkooli lisaks ka need, kes asusid omal ajal õppima kaugõppe õppevormis. 15. novembri seisuga oli TTK-s 100% edasijõudmisega üliõpilasi 866, edasijõudmine 90 99% oli 555 üliõpilasel. Ajavahemikus katkestas TTK-s õpingud 495 üliõpilast, neist esmakursuslasi 192 (tabelid 2.3. ja 2.4.). Tabel 2.3. Õpingute katkestamine õppevaldkonniti Õppevaldkond Katkestanud üliõpilaste arv / Üliõpilasi õppevaldkonna Väljalangevus (%) neist esmakursuslasi õppekavadel Tehnika, tootmine ja ehitus 424/ ,3 Teenindus 71/ ,9 Kokku 495/ ,5 Tabel 2.4. Õpingute katkestamine õppekavade lõikes Katkestanud Õppekava üliõpilaste arv Üliõpilasi õppekaval Väljalangevus (%) Tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkond: rakendusarhitektuur ,2 tehnoökoloogia ,4 hoonete ehitus ,2 rakendusgeodeesia ,8 teedeehitus ,6 tehnomaterjalid ja turundus ,2 masinaehitus ,0 rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia ,1 rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus ,5 autotehnika ,1 Teeninduse õppevaldkond: raudteetehnika ,1 transport ja logistika , Õppetöö korraldus Ehituse ja arhitektuuri õppekavagrupi õppekavad läbisid edukalt Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kordushindamise. Seega on TTKle omistatud kõikidel registreeritud õppekavadel tähtajatu õpetamise ja riiklikult tunnustatud diplomite väljastamise õigus. 12

13 Lähtuvalt EKKA nõukogu soovitusest esitas TTK ettepaneku registreerida tehnoökoloogia õppekava ümber tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagruppi, mis HTM-i kõrghariduse osakonna koodikomisjoni poolt ka aktsepteeriti. Seega on aastast TTKs esindatud kolm õppekavagruppi: arhitektuur ja ehitus (õppekavad hoonete ehitus, teedeehitus, rakendusgeodeesia, rakendusarhitektuur); tehnika, tootmine ja tehnoloogia (õppekavad masinaehitus, tehnomaterjalid ja turundus, elektritehnika, rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia, rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus, autotehnika, tehnoökoloogia); transporditeenused (õppekavad transport ja logistika ning raudteetehnika). TTK esitas HTMile kordushindamiseks ja magistriõppes õpetamisõiguse saamiseks tarneahela juhtimise õppekava. EKKA rahvusvaheline hindamiskomisjon hindas õppekava ja kõrgkooli üldised ressursid õppekava protsessi läbiviimiseks nõuetele vastavaks, kuid õppejõudude kvalifikatsiooni osaliselt vastavaks ja EKKA nõukogu otsusega TTKle magistriõppes õpetamise õigust ei antud. Aruandeaastal andis SA Kutsekoda TTKle õiguse omistada hoonete ehituse ja teedeehituse õppekava täies mahus läbinutele esmataseme kutse Õppeprotsessi e-tugi TTK kasutab e-õppe keskkonnana oma serveris asuvat Moodle i õpikeskkonda aasta lõpu seisuga oli TTK Moodle is ligi 3000 aktiivset kasutajat ja ligi 374 aktiivset e-kursust. BeSt programmi toel valmis 8 e-kursust kogumahuga 21 EAP ning 16 õpiobjekti. Saavutused e-õppes: ehitusteaduskonna dotsendi Aivars Alti e-kursusele Ehituse organiseerimine ja projekt omistati kvaliteedimärk ja see valiti ka Eesti e-kutsekooli konsortsiumi aasta e-kursuseks; kevadel valiti kolmandat korda TTKs aasta parim õpiobjekt, tiitli võitis mehaanikateaduskonna lektori Tavo Kangru õpiobjekt Tööpingi TL-1 seadistus tööks. Võeti kasutusele repositoorium Eprints kooli lõputööde, õpikute ja muude elektroonsete õppematerjalide hoidmiseks, säilitamiseks ning kättesaadavaks tegemiseks. Detsembris viisid haridustehnoloogid koos struktuuriüksuste e-õppe tugiisikutega läbi analüüsi, mis vaatles, millises mahus on TTK õppekavades õppematerjalid internetis avaldatud. Analüüsi aluseks võeti aasta õppekavad, mille üliõpilased olid analüüsi läbiviimise ajaks jõudnud neljandale kursusele. Analüüsi põhjal oli 64%-l õppekava ainetest juurdepääs õppeaine materjalidele internetis, mis tähendab, et elektroonsete õppematerjalide maht suurenes aastaga 5% võrra. Kõige paremini on õppematerjalidega internetis varustatud rõiva- ja tekstiiliala ressursikorralduse (91%) ning hoonete ehituse õppekava (90%). Kvaliteetse e-kursuse koostamise juhendile vastavate e-kursuste osakaal õppekavades tõusis eelmise aasta 9% tasemelt 10%-le. 13

14 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Joonis 2.1. Veebipõhiste õppematerjalide osakaal õppekavade lõikes Õppetegevust toetavad programmid Programmi Primus eesmärk on õppe kvaliteedi ja kõrgkoolilõpetajate tööalase konkurentsivõime tõstmise toetamine. Programmi aasta eelarve TTK-s oli eurot. Olulisimateks programmi Primus poolt toetatud sündmusteks tuleb pidada 31. augustil korraldatud kaugõppe esmakursuslaste eelõppe päeva (182 osalejat), 6. novembril toimunud TTK visiooniseminari (141 osalejat) ja Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) koostööuuringu Teekaart 2020 läbiviimist. Õppejõud ja tugistruktuuri töötajad läbisid Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koolituskeskustes kokku 75 koolituskorda (kõrgkoolipedagoogika, e-õpe ja nõustamine). Programm toetas mentorõppejõudude M. Täksi, R. Rootsi ja R. Pruunsilla tegevust aastal õppis TTK-s 20 üliõpilast Euroopa Sotsiaalfondi programmi TULE toel, aruandeaastal lõpetas neist õpingud Kokkuvõte ja hinnang tegevuskava täitmisele õppetöö osas Vastavalt kavandatule läbisid hoonete ehituse, teedeehituse, rakendusgeodeesia ning rakendusarhitektuuri õppekava edukalt kordushindamise ning TTK-le omistati arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupis tähtajatu õpetamisõigus. 14

15 Õppeinfosüsteemi (ÕIS) arendustena valmisid õppetöös edasijõudmise analüüsimise moodul, mis rakendati esimest korda 2012/2013. õppeaasta kevadsemestri õpitulemuste analüüsimisel. Samuti loodi tehnilised võimalused õppejõudude aruannete sisestamiseks ÕIS-i töökoormuste kavandamise moodulis. Alustati lõputööde arhiveerimisega ÕISis, kavandatud ühenduse loomine TTK repositooriumiga lükkus tehnilistel põhjustel aastasse. Seoses kõrgharidusreformi rakendumisega muudeti vastavaid õppetegevuse korralduse õigusakte ning 2013/2014. õppeaasta vastuvõtt korraldati uute põhimõtete alusel. Rakendati meetmeid õpingute katkestamise vähendamiseks: õppekavade optimeerimine, killustatuse vähendamine, semestrikoormuste ühtlustamine, õppekavade vertikaalse ja horisontaalse sidususe parendamine ning motiveerituma ning paremate eelteadmistega sisseastujate immatrikuleerimine. Ehitusvaldkonnas hoonete ehituse ja teedeehituse õppekava täies mahus läbinutele alustati esmataseme kutse väljastamist. Kokkuvõttes võib hinnata lõppenud aasta õppetegevuse korraldamist tulemuslikuks aasta põhisuunad on: õppekavagruppide kvaliteedihindamiseks valmistumine; rahvusvahelistumise arendamine ingliskeelsete õppeainete ja välislektorite kaasamise kaudu; õppekavade e-toe parendamine; õpingute katkestamise vähendamine (sh rakenduskõrgkoolides õpingute katkestanute uuringus osalemine juhtpartnerina); õppekavade spetsialiseerumiste vajalikkuse ja võimalikkuse selgitamine. 15

16 3. TEADUS-, ARENDUS- JA LOOMETÖÖ 3.1. Teadmussiire Teadmussiirde eesmärk on lahendada ettevõtete praktilisi probleeme kõrgkooli õppejõudude ja üliõpilaste abiga. Edukas teadmussiire on kasulik nii kõrgkoolile kui ka ettevõtlusele ja selle tulemuseks on olnud õppetöö ja TAL-tegevuse integreerimine aasta arvudes: 242 lepingut, sh 69 lepingut maksumusega üle 100 euro ja 9 innovatsiooniosakut (vrd a suuremahulisi lepinguid 98 ja innovatsiooniosakuid 19); rahaline käive eurot (vrd a , a ). Suure lepingulise mahu taga on jätkuvalt oluline roll ehitusteaduskonna teedeehituslaboril, mille suurimad koostööpartnerid on Maanteeamet ning Keskkonna Investeeringute Keskus. Lepingute mahud teaduskondade lõikes on toodud joonisel Arhitektuuri- ja keskkonnatehnika teaduskond Rõiva- ja tekstiiliteaduskond Transporditeaduskond Mehaanikateaduskond Ehitusteaduskond Joonis 3.1. Lepinguliste tööde rahalised mahud struktuuriüksuste lõikes (EUR). Rõiva- ja tekstiiliteaduskonnal on olnud edukas koostöö Päästeameti ja erinevate kaitsetööstuse valdkonna ettevõtetega. Selle tulemusena on teaduskonna lepinguliste tööde maht võrreldes aastaga mitmekordistunud. Stabiilset lepinguliste tööde mahu kasvu näitas mehaanikateaduskond, kes tänu uutele CNC-pinkidele laiendas veelgi oma võimekust, pakkudes ettevõtetele teenust erinevate prototüüpdetailide väljatöötamisel. Vastavalt TAL-tegevusega seotud lepinguliste tööde konkursi statuudile tunnustati parimaid lepinguliste tööde tegijaid: 1. koht RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend, Riigimetsa Majandamise Keskus, ehitusteaduskond, autor Sven Sillamäe (vastutav spetsialist); 2. koht Tõukekelkude transpordiraam, OÜ Matkajuht, mehaanikateaduskond, autor Karl-Erik Seegel; 16

17 3. koht lepingud erinevate tekstiilkangaste testimiseks, teostaja rõiva- ja tekstiiliteaduskond Patendindus Tööstusomandi kaitse vallas andis kõrgkool sisse ühe kasuliku mudeli taotluse Teekonstruktsiooni katsestend (autorid Sven Sillamäe ja prof Priit Willbach) Üliõpilaste osalemine TAL konkurssidel aasta kevadel toimus üliõpilaste teaduslik-tehnilise ühingu HEUREKA parimate uurimis- ja teadustööde konkurss. Esitleti kaheksat uurimistööd kümnelt üliõpilaselt. Esikoha pälvis masinaehituse IV kursuse üliõpilase Taavi Tammeveski töö Kahetaktilise mootori edasiarendus ülikerglennumasinatel kasutamiseks, juhendaja Tavo Kangru. Konkursi parimate tööde autorid koos juhendajatega külastasid septembris Leedu kõrgkooli Vilniaus Kolegija / University of Applied Sciences. Ehitusteaduskonna võistkond koosseisus Ragnar Luigand, Tanel Oberg ja Marten Merila võitis Kadrina keskkoolis traditsioonilise arvutijoonestamise võistluse CADrina TTK ja Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) ühisprojektina toimunud Inseneride Moeshow l saavutasid TTK rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia esimese, teise ja kolmanda kursuse tudengid kolmikvõidu. Esikoha pälvisid tööga Scelus Sceleris Kätlin Tauts, Laura Oolma, ja Getter Küttis. Lisaks osaleti edukalt kahe kollektsiooniga Riias noorte moekunstnike konkursil Habitus Baltija TTK ja TTÜ ühismeeskond Formula Student Team Tallinn võitis USA-s Michiganis rahvusvahelisel tootearendusvõistlusel Formula SAE üldarvestuses teise koha ning teine koht saavutati ka Kanadas toimunud Formula North võistlustel. Soomes Baltic Openil võideti esikoht. Rakendusarhitektuuri eriala üliõpilased osalesid sügisel Tallinna Arhitektuuri Biennaalil Publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis Aruandeaastal toimus oluline andmete korrastamine Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS), aasta lõpuks oli süsteemis registreeritud 593 kõrgkooli publikatsiooni (vrd a 368) (tabel 3.1.). Tabel 3.1. Publikatsioonide jagunemine ETISe klassifikaatorite järgi kokku Raamatukogu Aruandeaasta üheks olulisemaks tegevuseks oli Urrami infosüsteemist Millenniumisse konverteeritud andmete töötlus ja üle 9000 bibliokirje all olevate eksemplaride 17

18 kokkutõstmine, lugejakontode ning märksõnade korrastamine. Teaduskondades alustati perioodika inventuuridega. Esimest korda viidi raamatukogus läbi lugejate rahuloluküsitlus, kus sooviti saada tagasisidet raamatukogu teenuste, teeninduskultuuri, perioodika kättesaadavuse, andmebaaside kasutamise jm kohta. Küsitlusele vastas 334 raamatukogu lugejat, sh üliõpilasi 293 (88%) ja TTK töötajaid 41 (12%). Lugejateeninduse kvaliteediga oli väga rahul 63% ja pigem rahul 27% vastanutest. Erialakirjanduse (raamatute) kättesaadavusega olid küsitlusele vastajad suuremas osas, 41% pigem rahul. Probleemkohtadena toodi välja, et raamat oli ainult kohalkasutuseks või raamat ei olnud raamatukogus kättesaadav (välja laenutatud, puudus raamatukogust jm). Aruandeaastal lisandus Millenniumile ka perioodikamoodul. Raamatukogu võttis kasutusele uudiskirjanduse blogi, mille jaotus on teaduskondade/valdkondade põhine, võimaldades märksõna- ja sisuotsingut. Raamatukogu fondi lisandus 1148 eksemplari, millest 259 saadi annetuste kaudu. Raamatukogu fondi moodustas aasta lõpuks eksemplari (v.a perioodika). Võõrkeelsete veebiajakirjade kasutamise aktiivsus suurenes võrreldes aastaga üle 50% Kokkuvõte ja hinnangu andmine tegevuskava täitmisele TAL-tegevuse osas a võib lugeda edukaks: täiendati järjepidevalt ETISe andmebaasi ja tegevus jätkub aastal; uuendati mitmed TAL-tegevuse õigusaktid; tehnosiirdekeskuse eestvedamisel toimunud visiooniseminar leidis laia vastukaja nii meedias kui ka ettevõtjate seas ja andis võimaluse kõrgkooli ja ettevõtete vahelise koostöö tihendamiseks; koostati esimene üliõpilaste parimate lõputööde kogumik TTK üliõpilaste toimetised; sihtasutus Archimedes tunnustas TTKd kõrgkoolide kategoorias rahvusvahelistumises väljapaistvate tulemuste eest Koostöö Kuldõunaga. ehitusteaduskonna eestvedamisel esitati aruanne ehitus- ja arhitektuurivaldkonna sihtevalveerimiseks, mille tulemused selguvad aastal; raamatukogu lõpetas Millenniumisse konverteeritud andmete töötluse, korrastati bibliokirjete all olevad eksemplarid, lugejakontod ning märksõnad aasta põhisuunad on: üliõpilasesinduse tegevuse sidumine HEUREKAga; TAL arengusuundade koostamine aastani 2015; TTK TAL-tegevuse fookusvaldkondade määratlemine; õigusaktide uuendamine: TSK kvaliteedijuhendi läbivaatamine, TAL lepinguliste tööde läbiviimise tingimuste ja korra uuendamine, HEUREKA põhikirja (põhimääruse) muutmine koostöös üliõpilasesindusega; RKRNi TAL-töörühmas osalemine ja ühtsete arusaamade formuleerimine rakenduskõrgkoolide TAL-tegevuses; koostööprojektide algatamine teiste rakenduskõrgkoolidega; üliõpilaste aktiivsem kaasamine TAL-tegevustesse (kursuseprojektid, lõputööd esinemine konverentsidel publikatsioonid); uurimistööd toetava õppeaine (nt teadustöö alused) sisseviimine õppekavadesse. 18

19 4. ÜHISKONNA TEENIMINE 4.1. Avatud kõrgkool Avatud kõrgkooli eesmärgiks on pakkuda koostöös akadeemiliste struktuuriüksustega elukestva õppe põhimõtetele tuginevat täiendusõpet, osutada ühiskonnale vajalikke õppe- ja arendustegevusel põhinevaid teenuseid ning säilitada senine tugev positsioon täiendus- ja ümberõppe valdkonnas. Täienduskoolitus Täienduskoolitusvajadus selgitatakse välja koostöös võtmepartneritega, kelleks on ameti- ja kutseliidud, ettevõtted, omavalitsused ja haridusasutused. Eriti tihe koostöö oli aastal Eesti Logistika ja Ekspedeerijate Assotsiatsiooni, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni, Eesti Raudtee ja Eesti Ehitusettevõtjate Liiduga. Kõrgkool on Eesti Töötukassa koolituspartner aastal osales töötu koolituskaardiga täiendus- ja ümberõppe koolitustel 69 inimest (vrd a 59 inimest) aastal korraldati 64 täienduskoolituskursust, kus osales 1226 õppijat. Tabel 4.1. Koolitustel osalemine ja tulude laekumine teaduskondade-keskuste lõikes Struktuuriüksus Õppijate arv Käive (eurodes) Õppijate arv Käive (eurodes) Õppijate arv Käive * (eurodes) Transporditeaduskond Ehitusteaduskond Mehaanikateaduskond Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond Rõiva- ja tekstiiliteaduskond Reaalainete keskus Humanitaarainete keskus Kokku * a käive esitatud tekkepõhiselt. Ettevõtetelt laekus aasta jooksul 21 koolitustellimust, millest täideti 18. On juurutatud duaalsed koostöövormid, kus osa koolitusest toimub TTK-s, osa ettevõttes (7 koolitust). Avatud õppe kaudu oli võimalik õppida tasemeõppekavade aineid eesmärgiga omandada erialaseid lisateadmisi, ümber kvalifitseeruda, kombineerida õppimist erinevates õppeasutustes ja jätkata katkenud õpinguid. Õppijate arv ja sooritatud EAP maht on oluliselt kasvanud. Tabel 4.2. Avatud õppes õppijate arv Aasta Õppijaid EAP maht

20 Koolitused programmide ja projektide toel Ehituse valdkonnas viidi läbi ehitusfüüsika renoveerimisalane intensiivkursus 13 osalejale mahus 20 akadeemilist tundi. Ehitusteaduskond korraldas koostöös Eesti Timmitud Ehituse tugirühmaga seminari Ehitusinfo modelleerimine tellijale/omanikule. Logistika ja tarneahela juhtimise õppekavaarenduse projekti raames viidi läbi neli koolitust, kus kokku osales 100 inimest. Rõiva- ja tekstiiliteaduskond korraldas kaubanduserialade kutseõpetajate võrgustiku seminari ning Nordplusi programmi raames rõivatööstuse säästva arengu ingliskeelse koolituse Vilniuses Kommunikatsioon ja koostöö Kõrgkoolile püstitatud eesmärkide täitmises, sh vastuvõtu jätkusuutlikkuse tagamine ja tihe koostöö ettevõtetega, on oluline osa kõrgkooli brändi kinnistumisel ühiskonnas. Nende ülesannete edukaks täitmiseks moodustati kõrgkoolis kommunikatsiooni- ja turundusosakond ning kasutusele võeti uus logo Võimaluste värav. Vastuvõtu jätkusuutlikkuse tagamiseks on kõrgkool panustanud potentsiaalsete kandidaatide nõustamisele messidel ja infopäevadel, osaletud on erinevates õpikodades. Alustatud on koostööd ka regionaalsete karjäärinõustajatega. Rakenduskõrgkoolide vahelise koostöö tulemusena ilmus vastuvõtuperioodi eel Postimehe vahel rakenduskõrgkoolide erileht, milles tutvustati rakenduskõrgkoole edulugude kaudu. Jätkas ilmumist TTK ajaleht Noor Insener. TTK töötajad esinesid mitmetes tele- ja raadiosaadetes oma valdkonna ekspertidena ja avaldasid läbi aasta populaarteaduslikke kirjutusi ajakirjas Inseneeria. Teaduskondade korraldatud erialased seminarid on leidnud erialaspetsialistide ja partnerettevõtete seas tunnustuse ja muutunud järjepidevateks: projektijuhipäev, teedekonverents, liiklusohutuse päev jne. Lisaks toimus sügisel visiooniseminar Rakenduskõrgkoolide T&A hetkeseis ja tulevik, mis leidis laia vastukaja nii meedias kui ka ettevõtjate seas. Tehnomaterjalide ja turunduse 2. kursuse üliõpilased korraldasid lektor Anneli Kaldoja juhendamisel viiendat korda traditsioonilise heategevusliku jõuluhommiku, millega koguti annetusi Käo põhikooli toetuseks. Kehakultuurikeskuse eestvedamisel osaleti nii riiklikel kui rahvusvahelistel sporditurniiridel. TTK saalijalgpalli koondvõistkond saavutas Eesti üliõpilaste meistrivõitlustel esikoha ja osaleti Eesti esindajana Euroopa ülikoolide meistrivõistlustel Hispaanias, kus saavutati 13. koht. TTK korvpalli koondvõistkond saavutas 53. rahvusvahelisel Traditsioonilisel Kevadturniiril esikoha. Kõrgkooli jõulukaardi konkursi võitis paberkandjal esitatud töödest rakendusarhitektuuri õppekava üliõpilase Ahti Sepsivarti kavand, parim e-kaart oli transpordi ja logistika kaugõppe üliõpilase Ahto Aaspere kavand. Eesti Panga korraldatud Raimond Valgre muusikale pühendatud hõbedast meenemüntide kujunduskonkursil pälvis teise koha rakendusarhitektuuri õppekava üliõpilase Liis Dvorjanski kavand "Mõju". 20

21 Kõrgkoolis toimunud tunnustatud arvamusliidrite (Indrek Neivelt, David Vseviov, prof. Mihkel Naams jt) avalikel loengutel osales 334 üliõpilast ja töötajat. Kodanikuühiskonna valupunktidele juhtis tähelepanu kõrgkoolis linastunud film Okupeeri oma müür, millele järgnes arutelu filmi loojatega Kokkuvõte ja hinnangu andmine tegevuskava täitmisele ühiskonna teenimise osas Koolituste arv on stabiilne ja käive kasvava trendiga. Täienduskoolitust pakutakse kõikides õppekava valdkondades. Pikemaajalisem eesmärk on pakkuda täienduskoolitust kõikidel õppekavadel. Aruandeaastal korraldati ümber teadus-, arendus- ja loomenõukogu tegevus ning uuendati projektitaotluste ja lepinguliste tööde menetlemise kord. Paranes kõrgkoolisisene info liikumine, loodi toimiv eelinfo kogumise süsteem ning info edastamine kõrgkooli tegevustest avalikkusele oli pidev ja proaktiivne aasta põhisuunad on: kommunikatsiooni- ja turundusosakonna arengusuundade koostamine aastateks vilistlaste aktiivsem kaasamine kõrgkooli tegevustesse; senisest aktiivsem sotsiaalmeedia ja teiste elektrooniliste kanalite võimaluste kasutamine jõudmaks tulevaste üliõpilaste ja muu laiema avalikkuseni; meedias toimuva analüüsimine ning selle pinnalt järelduste tegemine meediaga tehtava töö parandamiseks, arendamiseks ja koordineerimiseks; huviringide töö korraldamine kas kõrgkoolis või regioonides kohapeal noorte seas tehnikahuvi äratamiseks ja hoidmiseks. 21

22 5. TARISTU ARENDAMINE JA KASUTAMISE ANALÜÜS Kõrgkooli õppekeskkonda iseloomustab kompaktsus: auditooriumid ja õppelaborid on koondatud erinevatesse korpustesse ning laboriressursid on kuluefektiivsusest lähtuvalt ristkasutatavad eri õppekavadel õppe läbiviimiseks. Kõrgkooli spetsiifikast tulenevalt moodustavad laborid kogu õppetaristu pinnast suure osa, ca 20%. Ehitustööde ja ruumide planeerimisel on eesmärgiks seatud laborite ja õppetöö ruumide osakaalu suurendamine üldpinna arvelt. Taristu kulud on viimastel aastatel olnud stabiilsed (tabel 5.1.), kulude suurenemist on mõjutanud üldine kommunaalteenuste hinnatõus ja elektritarbimise kasv seoses peahoone A-korpuse ventilatsioonisüsteemi kasutuselevõtuga. Teisalt on vähenenud rendikulud seoses Siidisaba 7 õppelaborite väljaehitamisega. Tabel 5.1. Kõrgkooli taristu kulude ülevaade Aasta Üldpind Taristu kulud Kulu/m Renoveerimis-, ehitus- ja projekteerimistööd aasta olulisimaks ehitustööks oli aadressil Siidisaba 7 rõiva- ja tekstiiliteaduskonna õppelaborite, spordisaali ja abiruumide valmimine. Rekonstrueerimistöö võimaldas teaduskonna õppelaborite jaoks renditud ruumidest loobuda ja alustada sügissemestril õppetööd uutes ruumides. Aadressil Pärnu maantee 61 asunud õppelabor anti üle Riigi Kinnisvara ASile, sest hoone edasisel kasutamisel puudus perspektiiv tulenevalt kinnistu uuest detailplaneeringust ja kehtestatud investeeringupiirangust. Kõrgkooli peahoones jätkati ventilatsioonisüsteemi ehitamist ning kolmandikku hoonesse paigaldati ventilatsioonitorud. Terviklik ja kogu hoonet hõlmav ventilatsioonisüsteem on plaanis töövalmis seada aastal. A-korpuse katusetööd teostati planeeritust suuremas mahus kogu perimeetri ulatuses ja see võimaldab järgmistel aastatel alustada hoone katusekarniiside renoveerimisega aasta suuremad ehitustööd (maksumused esitatud koos käibemaksuga): A-korpuse ventilatsioonisüsteemi II etapi ehitustööd, maksumus eurot; Siidisaba 7 rõiva- ja tekstiiliteaduskonna õppelaborite ja abiruumide väljaehitamine, maksumus eurot; A-korpuse katusetööd, maksumus eurot Laboratooriumiseadmete ja inventari soetamine Laboratooriumiseadmete osas keskenduti olemasolevate laboriseadmete efektiivsele kasutamisele nii õppetöös kui ka teadus-arendustegevuses. Uusi laboriseadmeid ja olulisemat õppeinventari soetati euro eest, sealhulgas: 22

23 elektritehnika õppekava laborisse soetati mööbel ja jätkati elektritehnika õppelabori seadmestamist, kokku summas eurot; Siidisaba 7 rõiva- ja tekstiiliteaduskonna õppelabori ühe osana avati materjalide testimise labor, mille mööbli kogumaksumus oli 9702 eurot; mehaanikateaduskonna laboritesse hangiti seadmeid euro eest. Laboriseadmete ja mööbli soetamisel kasutati lisaks riigieelarve vahenditele riigieelarveväliseid vahendeid, nt autotehnika õppelabori stendi puhul Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendustööd Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamisel arvestati riist- ja tarkvara amortiseerumisest tulenevaid vajadusi ja uuendati tavapäraselt kõrgkooli arvutiparki: liisiti üks arvutiklass ja sülearvutid töötajatele. Arvutite hankimiseks osaleti Registrite ja Infosüsteemide Keskuse korraldatud ühishangetes. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia eelarve on olnud stabiilne (joonis 5.1.) IKT kulud sh liisingud Joonis 5.1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (sh liisingud) kulude ülevaade (eurodes). Terve aasta kestnud arendusprojektina töötati välja kõrgkooli uuel visuaalsel identiteedil baseeruv kodulehekülg, mis koondab mitmed varasemad veebiressursid. Korrastati ja uuendati dokumendihaldussüsteemi parema platvormi loomiseks tugiteenuste tsentraliseerimisele, lisaks alustati digiarhiivi loomist. Kõrgkooli põhiprotsesside haldamiseks panustatakse jätkuvalt koostöö ja konsortsiumlepingutega hallatavate infosüsteemi kasutamisele ja arendamisele: õppeinfosüsteem ÕIS, sisseastujate infosüsteem SAIS. ÕISi arendamisel keskenduti haridusreformist tulenevate muudatuste sisseviimisele ja olemasoleva informatsiooni analüüsimisvõimaluste loomisele: loodi õppeedukuse päringu moodul, mis võimaldab koostada üliõpilaste õppeedukuse andmete väljavõtteid; töötati välja VÕTA mooduli arendus, s.o VÕTA taotluse esitamise võimalus koolivälisele taotlejale (immatrikuleerimise eelse taotluse esitamine). Valmistati ette ÕISi ja e-õppe keskkonna ühendamine ning õppejõudude koormuslehepõhine aruandluse moodul, mille rakendamine toimub aastal. 23

24 6. ORGANISATSIOONI JUHTIMINE JA ARENDAMINE 6.1. Üldjuhtimine Kõrgkoolile püstitatud eesmärkide täitmises ja turuosa suurendamisel on oluline tutvustada kõrgkooli brändi ühiskonnas. Peamised sihtgrupid on sisseastujad, täienduskoolituses osalejad ja ettevõtted, institutsioonid tehnosiirde osas. Nende ülesannete edukaks täitmiseks moodustati kõrgkoolis kommunikatsiooni- ja turundusosakond ning võeti kasutusele kõrgkooli uus logo Võimaluste värav. Organisatsiooni seesmised muudatused johtusid raamatupidamise tsentraliseerimisest, seoses sellega likvideeriti raamatupidamise üksus ja moodustati finantsosakond. Tulenevalt nii struktuuriüksuste muudatustest kui ka kõrgkooli õigusaktide põhjalikust ajakohastamisest kahel viimasel aastal (sh kõrgkoolis kehtestatavate õigusaktide uue mudeli loomine) vaadati aastal läbi ka asjaajamise korraldus ja töötati välja uus asjaajamiseeskiri. Täiendati ja korrastati ka dokumendihaldussüsteemi Webdesktop (DHS) ning DHSi juurde loodi digiarhiiv. Aktiivne koostöö jätkus erinevate eriala- ja kutseliitudega, lisaks astus kõrgkool Eesti Inseneride Liidu liikmeks. Kõrgkooli nõunike kogu liikmeskonda arvati Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing. Rahvusvahelises koostöös jätkus osalemine üle-euroopalistes võrgustikes EURASHE (European Association of Institution in Higher Education), UASNET (Universities of Applied Sciences Network) ning ENAS (European Network of Academic Sports Services) aastal osaleti 12 rahvusvahelises projektis. Euroopa Komisjoni rahastatud üleeuroopalise arendusprojekti HAPHE (Harmonising Approaches to Professional Higher Education in Europe) raames viidi 18 Euroopa riigis läbi võtmeisikute küsitlused, intervjuud ja uuringud, et leida Euroopas ühine arusaam rakenduskõrghariduse rollis Finantsjuhtimine Kõrgkooli tasandil toimub eelarve planeerimine ja täitmise jälgimine koos erinevate riskistsenaariumide analüüsiga. Struktuuriüksuste juhtidele esitatakse iga kuu aruanne eelarve täitmise kohta struktuuriüksuse lõikes, finants- ja haldusdirektor teeb eelarve täitmisest periooditi ülevaateid rektoraadis aastal valmistuti finantsjuhtimises tsentraliseeritud raamatupidamisele ja personaliarvestusele üleminekuks, sh kirjeldati ja viimistleti protsessid earvekeskuse teenuse kasutusele võtmiseks, analüüsiti raamatupidamisprogrammis Pmen olevaid arvestusobjekte ning loodi uued arvestusobjektid majandustarkvara SAP võimalusi ning kõrgkooli finantsanalüüsis vajalikku detailsusastet arvestades. TTK kogueelarve koos õppetoetuste maksmise ja õppelaenude kustutamisega oli eurot, millest riigieelarvevälised (REV) vahendid moodustasid 9% ja projektide vahendid 7% (tabel 6.1). Tabel 6.1. Kõrgkooli eelarve moodustumine (eurot) RE-vahendid REV-vahendid Investeeringud struktuurifondide toetustest

25 Projektid Kogueelarve Tabel 6.2. Kõrgkooli eelarveliste vahendite kasutamine Kulud riigieelarvelistest vahenditest Kulud riigieelarvelistest vahenditest (ilma õppetoetuste ja õppelaenudeta) sh Õppetoetused ja õppelaenude kustutamine Personalikulud Õppe- ja majandamiskulud sh lähetused ja koolitused sh kommunaal- ja infrateenused sh info- ja kommunikatsioonitehnika Investeeringud sh põhivara soetamine sh renoveerimine Üle viidud järgmisse eelarveaastasse sh investeeringud Kulud struktuurifondide toetustest (ERF projektid) Kulud eelarvevälistest vahenditest sh Personalikulud Õppe- ja majandamiskulud sh õppekulud sh lähetused ja koolitused Investeeringud Üliõpilaselamu Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest Üle viidud uude eelarveaastasse Kulud välisabi vahenditest (ESF ja kodumaised projektid) Rahvusvahelised projektid Riigisisesed projektid RE- ja REV vahendid kokku RE-, REV, projektide vahendid (ERF ja ESF) aastasse üle viidud rahalised vahendid kokku

26 Töötasud Töötasude maksmine on tasakaalustatud akadeemilise struktuuri koormuste koostamise ja teadus-arendustegevuse planeerimise kaudu ning toimub RE-, REV- ja projektide vahenditest. Töötasudeks (sh maksud) planeeriti aastal riigieelarvelistest vahenditest eurot, tegelikult kasutati eurot. Riigieelarvevälistest vahenditest maksti töötasudeks eurot ja projektide vahenditest eurot. REV-vahenditest maksti töötasu täiendavate tööülesannete eest, nagu teadmusteenuste pakkumine, täienduskoolituste läbiviimine, arendusprojektides osalemine jne. Projektide töötasusid maksti erinevate projektide vahenditest, nt Tule, Best, Primus, Tehnosiire, Haphe. Töötasu maksmise allikad (joonis 6.1) erinesid teaduskondade ja keskuste lõikes õppetöö spetsiifikast, teadmusteenuste ja arendusprojektide osakaalust lähtuvalt (nt ehitusteaduskonnas suurem osakaal teadmusteenustel, transporditeaduskonnas täienduskoolitustel). Keskmiselt moodustab põhikohaga töötajate RE-töötasu 88% kogu töötasust ning REV- ja projektide töötasu 12% aastal vaadati üle töötasustamise põhimõtted, sh kehtestati uued palgaastmete miinimum-töötasumäärad, mis kindlustavad algajale õppejõule lektorina vähemalt 1000 euro suuruse töötasu. Teadus-arendustegevuse osakaal põhikohaga töötava õppejõu koormuses on keskmiselt 14% (struktuuriüksuste lõikes vahemikus 8 21%). Riigieelarvelisest töötasudest maksti teadusarendustegevuse eest kokku ca eurot, millele lisandusid REV-töötasud arendusprojektides osalemise ja teadmusteenuste pakkumise eest. Õppejõudude järelkasvu kindlustamiseks toetab kõrgkool korraliste (alustavate) õppejõudude tasemeõppes õppimist aastal maksti 16-le doktori- või magistritasemel õppivale õppejõule stipendiumi summas eurot. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 93% 22% 78% 9% 91% 26% 74% 10% 5% 7% 0% 7% 90% 95% 93% 100% 93% REV- ja projektide töötasude osakaal kogu töötasust RE-töötasude osakaal kogu töötasust Joonis 6.1. REV- ja projektide töötasude suhe kogu töötasusse struktuuriüksuste lõikes. 26

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

LISA TTK nõukogu otsusele nr 1-15/6 "Tallinna Tehnikakõrgkooli aasta eelarve täitmise ja majandusaasta aruande kinnitamine" MAJANDUSA

LISA TTK nõukogu otsusele nr 1-15/6 Tallinna Tehnikakõrgkooli aasta eelarve täitmise ja majandusaasta aruande kinnitamine MAJANDUSA LISA TTK nõukogu 21.03.2018 otsusele nr 1-15/6 "Tallinna Tehnikakõrgkooli 2017. aasta eelarve täitmise ja majandusaasta aruande kinnitamine" MAJANDUSAASTA ARUANNE 01.01.2017 31.12.2017 Aruandekohustuslase

Rohkem

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

2014/2015

2014/2015 2014/2015 Austatud koolilõpetajad! Kuhu suunduda edasi õppima ja missugune õppekava valida? Kas üleüldse on arukas minna õppima või on kasulikum minna hoopis tööle, kaugele maale ja loodetavasti tasuvale

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Üliõpilaste tagasiside Eesti kõrgkoolides

Üliõpilaste tagasiside Eesti kõrgkoolides Üliõpilaste tagasiside Eesti kõrgkoolides 2014 Analüüsi tellis Eesti Üliõpilaskondade Liit programmi Primus toel ning Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel. Autor: Hanna-Stella Haaristo on alates 2011.

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl

Taotleja Projekti TEST täiskasvanud II voor taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Terviseteadus

Terviseteadus Magistriõppe õppekava TERVISETEADUS 194200 Tallinn 2018 Õppeasutus TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL Õppeasutuse kood 70003980 Õppekava nimetus TERVISETEADUS Õppekava nimetus inglise keeles HEALTH SCIENCES

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem