Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tall

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tall"

Väljavõte

1 Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika instituut Uuringu koostamist rahastas Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus Tallinn 2015

2 2/63 SISUKORD SISSEJUHATUS ARUANDE KOOSTAMISEL ARVESTATUD VAREMKOOSTATUD TÖÖD PIIRKONNA ISELOOMUSTUS ALUSPÕHI JA RELJEEF PINNAKATE PÕHJAVEE KAITSTUS ÜLEUJUTUSOHUGA ALAD Üleujutuste liigid ja esinemistõenäosus SADEMED JA TUULED UURITAVA PIIRKONNA MAAOMANDIVORM JA SIHTOTSTARVE PIIRKONNA ASUSTATUS JA AVALIK HUVI SEOSES RANNALA KASUTAMISEGA NING TRANSPORDI ARENGUKAVADEGA PROJEKTIALA DETAILPLANEERINGUD PROJEKTIALA EHITUSPROJEKTID PROJEKTIALA KAITSEALAD JA KITSENDUSED KESKONNASEISUND, REOSTUSKOORMUS JA SELLE JAGUNEMINE VEEKVALITEET REOSTUSKOORMUS PROJEKTI PIIRKONNA MAAOMAND KOHUSTUSED JA PIIRANGUD EHITISTE KAVANDAMISEL NAABERRIIKIDE JA LINNADE KOGEMUSED SADEMEVETE, RANNAALA JA RANNIKUMERE KORRASTAMISEL SADEMEVEE KÄITLUS RANNIKUALA KORRASTAMINE TALLINNA LAHTE SUUBUVATE SADEMEVEE TORUSTIKE SEISUND LAHENDUSVARIANDID IMMUTAMINE VETIKAMATTIDE EEMALDAMINE Vetikamattide eemaldamise hinnanguline maksumus OLEMASOLEVATE SADEMEVEELASKMETE MERRE PIKENDAMINE SADEMEVEE JUHTIMINE REOVEEPUHASTILE LÄHTEÜLESANDES ANTUD ALTERNATIIVSETE LAHENDUSVARIANTIDE KOKKUVÕTE VALITUD LAHENDUSVARIANTIDE VÕRDLUS EELISTATUD LAHENDUSVARIANT

3 3/ Ülemiste ülevoolu- ja Kadrioru kollektorid Lauluväljaku kollektorid Saare tee kollektor KOKKUVÕTE KASUTATUD MATERJALID JA VIITED... 62

4 4/63 SISSEJUHATUS Keskkonnaministeeriumi veeosakonna poolt tellitud töö nr 4-1.1/14/290 Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamiseks eesmärgiks on Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamiseks võimalike lahenduste esitamine, sobivaima lahenduse leidmine ja selle teostatavuse eskiisprojekti koostamine. Aruanne valmis koostöös ekspertide töörühmaga: Karin Pachel projektijuht, aruande koostaja (TTÜ Keskkonnatehnika instituut, veetehnika õppetool) Malle Ütt - VK insener (Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts, AS K-Projekt) Andres Piirsalu VK insener (Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts, OÜ Entec Eesti) Konsultandina oli kaasatud AS Tallinna Vesi spetsialist Margus Koor Aruande koostamisel on kasutatud graafilise alusmaterjalina Tallinna linna 1:2000 aluskaarte, Tallinna planeeringute registri kaardikihtide WMS teenust, Maa-ameti Geoportaali kaardirakenduse andmeid aasta alguse seisuga. Olemasolevate kollektorite andmed on saadud AS Tallinna Vesi GIS süsteemist. Vastavalt lähteülesandele täiendavaid uuringuid ei tehtud, töö aluseks koondati olemasolevad antud teemaga seotud uuringute tulemused. 1.1 ARUANDE KOOSTAMISEL ARVESTATUD VAREMKOOSTATUD TÖÖD Vastavalt lähteülesandele on toetutud TTÜ Meresüsteemide instituudi (MSI) uuringule Reostuse tekkepõhjuste ja edasikandemehhanismide uuring Kadrioru-Maarjamäe rannikumeres ja Tallinna Linnavolikogu määrus 19. juunist 2012 nr 18 Tallinna sademevee strateegia aastani Uuringu all on Russalka Maarjamäe Saare tee vahelisel alal paiknevad sademevee Russalka, Kadrioru, Lauluväljaku ja Saare tee veelaskmed (joonised 1 ja 2). Sademevee veelaskmete valgalade iseloomustus on tabelis 1.

5 5/63 Joonis 1. Tallinna sademeveekanalisatsioon ja sademevee veelaskmed Joonis 2. Uuritavad sademevee veelaskmed

6 6/63 Tabel 1. Sademevee valgalade kirjeldus Veelask Pindala, ha Saare tee 156 Lauluväljak 961 Russalka 734 Kadriorg 25,6 Valgala kirjeldus Pirita keskosa ja Pirita-Kose sademe- ja drenaaživesi, lahkvoolne kanalisatsioon, Pirita-Kosel osaliselt kraavides. Varsaallika oja. Kaks sademevee pumplat Lasnamäe kõvakattega pindadelt, mille osakaal valgalas ulatub ca 40 protsendini, kujunev sademevesi juhitakse otse sademeveetorustikku Mõigu poldritiigi kaudu Mõigu, Peetriküla, Kuldala, Rootsi küla piirkonna sademevesi, lennujaam, Tartu mnt klindipealne osa, osaliselt Laagna tee ja osa Suur-Sõjamäe piirkonnast. Ülemiste järve liigvesi Ülemiste liiklussõlme sademevesi. Osa vana Lasnamäe asumist. Kadrioru pargi äravool kaskaadide ja kanalite süsteemi kaudu TTÜ MSI uuringud kinnitavad, et suurimaks probleemiks Läänemeres sh. Tallinna lahes on eutrofeerumine ehk liigtoitelisus. Sellega kaasnevad keskkonnamõjud mõjutavad nii ranna-ala rekreatiivset kui majanduslikku kasutust, kui ka visuaalset esteetilisust. Liigtoitelisuse tõttu esineb sesoonne makrovetikate vohamine. Kui vetikamatt substraadilt lahti rebitakse, uhutakse see randa, kus lagunemisprotsesside käigus tekib nii ebameeldiv lõhn kui ka ebameeldiv vaatepilt. [1] MSI töö eesmärk oli hinnata sademevee veelaskmete Russalka, Lasnamäe, Saare tee, Merivälja ning Pirita jõe ja Mähe oja mõju rannalähedasele toiteainete koormusele Tallinna lahe kaguranniku alal (Vanasadamast Meriväljani) ning soovitada meetmed selle mõju vähendamiseks. Järeldused TTÜ MSI uuringust, millest lähtub käesolev töö: 1. Vetikate vohamise üheks põhjuseks on sademevee veelaskmetest ja Pirita jõest tulev toiteainete rikas vesi. Vetikamatid on kohati küllaltki paksud ja tekivad veelaskude juurde. Nad ei ole eriti ulatuslikud, vaid mõnisada ruutmeetrit ja nad ei ole kuigi tugevalt merepõhja külge kinnitunud ning viiakse sealt lainetega edasi piki randa. Kaaluda võib ka vetikamattide mehaanilist eemaldamist vahetult veelaskude ümbrusest ja Saare nurgast. 2. Toiteainete vood sõltuvad oluliselt sademetest kontsentratsioonid sademevees jäävad sademetega samaks (fosfaadid) või kasvavad oluliselt (nitraadid). 3. Mudelarvutuste kohaselt paraneks Pirita-Russalka lõigu olukord oluliselt, kui seal olevad väljalasud sulgeda või juhtida sügavamale merre. Meres, kaugusel kuhu sademevesi juhitaks (~1 km rannast), olulist lisakoormust ei tekiks. 4. Optimaalseks lahenduseks on Lasnamäe ja Ülemiste veelaskude ühendamine ja pumpamine sügavamale merre eelduslikult peaks see olema oluliselt odavam, kui suhteliselt puhta (Ülemiste järveveele sarnase) vee täiendav puhastamine.

7 7/63 5. Saare väljalasu (väga väikese vooluhulgaga) võiks suunata reovee kanalisatsiooni või Pirita jõkke, sõltuvalt sellest kumb variant odavam on. 2 PIIRKONNA ISELOOMUSTUS 2.1 ALUSPÕHI JA RELJEEF Tallinna kristalsetest tard- ja moondekivimeist aluskord asub pealiskorra settekivimite all m sügavusel allpool merepinda. Aluskorral lasub pealiskord, mis koosneb Vendi, Kambriumi ja Ordoviitsiumi settekivimitest ja pinnakattest, mille moodustavad Kvaternaari ladestu purdsetted. Aluspõhja settekivimite läbilõikes vahelduvad vett juhtivad liivakivid ja karbonaatsed kivimid (lubjakivi ja dolomiit) vettpidavate savi, mergli, savika lubjakivi ning monoliitse lubjakivi kihtidega. [2] Settekivimeist on vanimad vendi ajastul tekkinud liivakivid, aleuroliidid ja savid. Vendi kompleksil lasuvaist kambiumi kivimeist on vanim nn sinisavi, paksus kuni 75 m, ulatub Kadrioru ja Pirita rannas maapinna lähedale. Ordoviitsiumi vanima settekompleksi moodustab Eestis pakerordi lade, mille alumine osa koosneb oobolusliivakivist ja ülemine argiliidist. Selle lademe paljandeid on Tallinnas paekalda jalamil (Kadrioru Hundikuristikus). Pakerordi lademest kõrgemal asetsev latorpi lade koosneb glaukoniitliivakivist, mis kohati paljandub 1-2 m paksuse kihina paekaldal. Paekalda ülaosas paljanduvad ordoviitsiumi ajastu lubjakivid. Paekalda kõige ülemises osas on Tallinnas Lasnamäe lade. Tallinna asendi määravad Soome lahe nõgu ja Põhja-Eesti lavamaa. Rannikumadaliku ja lavamaa piiri tähistab Põhja-Eesti paekallas ehk klint, mida liigestavad jõeorud. Lasnamäe klindiplatoo hõlmab u 6 km klindist Tallinnas Tartu maantee ja Pirita klindioru vahemikus m üle mere pinna tasemel olevat paeplatood ääristav klindiastang eendub kuni 2 km loodesse. Lasnamäe klindiplatood ääristab põhjakaarest u 10 km ulatuses m Ehitise lühikirjeldus kõrgune osaliselt mattunud või lamendunud Kambriumi Ordoviitsiumi astang. Lauluväljaku lähistel lõikub paeplatoosse Hundikuristiku oja. Põhja-Eesti rannikumadaliku laius Tallinnas on mõni kilomeeter, kuid uuringu piirkonnas Maarjamäe kohal ulatub paekallas mereni. Piirkonna aluspõhi ja reljeef on joonistel 3 ja 4.

8 8/63 Joonis 3. Aluspõhi Joonis 4. Tallinna reljeef [3]

9 9/ PINNAKATE Aluspõhja katvad kobedad setted on kuhjunud Kvaternaari ajastul. Pinnakate on põhiline muldade lähtekivim ja ehitusalus peaaegu kogu Tallinnas, välja arvatud paepealsed alad Toompeal ja Lasnamäel. Pinnakate mõjutab veerežiimi ning pinnase- ja põhjavee keemilist koostist. [3] Litoriinamere (mlvlt) ja Limneamere (mlvlm) setted on oma litoloogiliselt koostiselt lähedased, esinevad ranna-, nõlva-, laguuni- ja madalmere setetena (joonis 5). Joonis 5. Stratigraafiline indeks Valdava osa Tallinna pinnakattest moodustavad peene- ja eriteraline liiv, kruus ja aleuroliit paksusega 3-4 m lubjakiviplatool, 5-10 m klindieelsel madalikul ja kuni 25 m mattunud orgudes (joonised 5, 6 ja 7). Veetase jääb paari meetri sügavusele pinnasest, sademed imbuvad kvaternaari veekihti, mis on reostuse eest kaitseta. Lasnamäe pinnase moodustab pinnakatteta aluspõhja avamusala (lubjakivi, dolomiit, mergel). Osaliselt moodustavad õhukese pinnakatte kvaternaarisetted, paksusega 1-10 m (joonised 5, 6 ja 7). Selles piirkonnas võtab pinnas sademevett vastu samuti hästi, kuid sademetest toitub ka veekiht ja see on reostuse eest kaitsmata. [4]

10 10/63 Joonis 6. Pinnakatte paksus Joonis 7. Litoloogia

11 11/63 Tallinn asub klindiesisel paiknevate kiviste leetunud ja leede-liivmuldade valdkonna ning Põhja-Eesti rähk-, glei- ja soomuldade valdkonna piirimail. Lasnamäe klindilavale on iseloomulikud paepealsed, vähem rähksed rendsiinad ning gleistunud ja glei-rendsiinad. Kadriorus paekalda nõlval on rusukalde rendsiinasid [4]. Mullastik on inimtegevuse mõjul tugevasti muutunud ja ka reostunud, seda eriti teede äärsetel aladel, mis on seotud eeskätt talvise libedatõrjega. Tallinna looduslikud pinnavormid on teede ja elamuehitusega ümber kujundatud või mattunud kultuurkihi alla, mis on keskmiselt 1-8 meetri piires. Pirital, Lasnamäel ja Kadriorus tavaliselt alla 0,5 meetri [5]. 2.3 PÕHJAVEE KAITSTUS Põhjavee kaitstuse kaardil antakse hinnang maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi looduslikule kaitstusele võimaliku haju- või punktreostuse levimise kiiruse (läbi vaadeldavat veekihti katva setendi) ja võimalikkuse kohta. Joonis 8. Põhjavee kaitstus Tallinnas on kaitsmata Lasnamäe paepealne (alvar, moreen, karst) ja osa Kesklinnast, kus aluspõhjakivimid avanevad vahetult maapinnale või on kaetud moreeniga, mille paksus on alla 2 m (filtratsioonikoefitsient 0,01-0,5 m/d), mis on kõrge reostusohuga ala. Lasnamäe kaitsmata põhjaveega alaga külgneb nõrgalt kaitstud ala Pirital ja Kesklinnas. Uuritava piirkonna sademevee veelaskmete piirkonnas on põhjavesi kaitstud.

12 12/63 Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavee loodusliku kaitstuse kaart ja klassifikatsiooni alused Tallinnas Kesklinna, Põhja- Tallinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosade kohta on toodud joonisel 8 ja tabelis 2. Tabel 2. Põhjavee kaitstuse kaardi klassifikatsioon Lähtuvalt reostuse võimalikkusest, peab Tallinnas sademevee immutamiseks sobivad alad määrama nii, et arvestataks põhjaveekihtide kaitstusega. Tallinn asub suuresti kaitstud põhjaveega alal, mistõttu sademevee immutamine on hea lahendus, kuid samas tuleb teha lisauuring, mis hõlmab Tallinna põhjaveetaset ja säilitamist. Uuring peab valgalapõhiselt esile tooma need piirkonnad, kus sademevee immutamine kohapeal on esmane lahendus. Sademevee immutamise tulemusena ei tohi põhjavee kvaliteet halveneda. [4] 2.4 ÜLEUJUTUSOHUGA ALAD Vastavalt veeseaduse 33 1 on üleujutus harilikult veega katmata maa-ala ajutine kattumine veega, kaasa arvatud selline üleujutus, mis on põhjustatud veekogu veetaseme tõusust. Üleujutuseks ei peeta kanalisatsioonisüsteemidest põhjustatud üleujutust. Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud aruande Üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang 2011 järgselt kuulub projektipiirkond üleujutusohuga seotud oluliste riskipiirkondade alla: loetelu punkt 17-Tallinna linn, Haabersti, Põhja-Tallinn, Kesklinna ja Pirita linnaosa.[6] Üleujutuste liigid ja esinemistõenäosus Vastavalt aasta 11. juunil koostatud Euroopa liidud üleujutuste töögrupi seisukohale ja Veeseaduse 33 1 punkt 1 võib Eesti loodustingimustes võimalikena välja tuua järgmised üleujutuste liigid [6]: 1. äkktulvad kiired üleujutused, mis juhtuvad väiksemate jõgede ja ojade veetaseme tõusust. Põhjustatud äkilisest tugevast tormisest vihmasajust. Üleujutuse maksimum saavutatakse tundidega;

13 13/63 2. sujuvalt kujunevad üleujutused põhjustatud pikaajaliste rohkete sademete või lumesula tõttu üleajavatest väiksematest jõgedest, ojadest ja järvedest; 3. tiheasustusaladel sademeveeüleujutus põhjustatud veekindlatelt aladelt kiiresti äravoolavast vihmaveest või lumesulaveest, mis on tavaliselt koostoimes tõrgetega sademeveekanalisatsioonis; 4. vihmaveest või lumesulaveest põhjustatud üleujutus väljaspool tiheasustusalasid alad, mille reljeef ei võimalda tekkiva vee kiiret äravoolamist, mistõttu jääb see pikemaks ajaks paigale; 5. põhjavee üleujutused põhjustatud maapinnale jõudvast põhjaveest; 6. vooluveekogu sängi täitumisest põhjustatud üleujutused põhjustatudvooluveekogu sängi mõõtmete vähenemisest erinevatel põhjustel. Näiteks jääkogunemisel mingisse punkti; 7. järvede üleujutused põhjustatud näiteks tuulesuunast; 8. rannikumere üleujutus põhjustatud meretaseme tõusust; 9. avariidest põhjustatud üleujutused - üleujutust tõkestavate rajatiste purunemisest põhjustatud üleujutused. Paisude purunemisest põhjustatudüleujutused 10. teised inimtekkelised üleujutused; 11. teised looduslikud üleujutused. Merega piirnevatel aladel võib probleeme tekitada äärmuslike paduvihmade sageduse kasv. Selliste vihmade võimaliku mõju olulise leevendamise aluseks on korrektselt rajatud sademeveesüsteem. Sellisel juhul võib eeldada, et üleujutused on leebemad. Üleujutusohuga seotud olulisemaks riskipiirkonnaks on tiheasustusalad, kuna nendes piirkondades võib korraga üleujutuse mõju alla sattuda suur hulk inimesi. Ebasoodsad tingimused Läänemerel nagu tuulekiirus ja -suund, üldine veetase ja kõrged lained koosmõjus võivad tõsta meretaset lühiajaliselt 1-2 meetri võrra ning üle ujutada vähemal või suuremal määral alasid Kakumäe, Pelgulinna, Kopli, Paljassaare, Kesklinna ja Pirita piirkonnas. Russalka, Kadrioru ja Saare tee sademevee veelaskmed asuvad kahe, Kesklinna ja Pirita üleujutusohuga alal. Lauluväljaku sademevee veelase ei jää veetasemetõusust tingitud üleujutusalale. Joonistel 9-11 on toodud projektiala üleujutusalade esinemistõenäosus 10, 50, aasta jooksul.

14 14/63 Joonis 9. Üleujutuse esinemistõenäosus Russalka piirkonnas Joonis 10. Üleujutuse esinemistõenäosus Saare tee piirkonnas

15 15/63 Joonis 11. Üleujutuse esinemistõenäosus Saare tee piirkonnas 2.5 SADEMED JA TUULED Eesti Maaülikooli aasta töö Kliimamuutuse mõju veeökosüsteemidele ning põhjaveele Eestis ja sellest tulenevad veeseireprogrammi võimalikud arengusuunad toob välja üldise suundumusena, et kevadised klimaatilised aastaajad on hakanud saabuma varem ja sügisesed hiljem, mille tagajärjel on soe poolaasta pikenenud ja talv lühemaks jäänud. Uuritud ajavahemikul 1966 kuni 2010 on näha kevadtalve, kevade, suve ja hilissügise pikenemine ja talve lühenemine. [7] Eestis on sademete aastasumma aegreale iseloomulik aastane korduvus, sademeterohkete ja sademetevaeste perioodide vaheldumine. Sademetes on täheldatav aasta sademete summa pidev suurenemine alates vaatlusperioodi algusest 19. sajandi teisest poolest. Kõige enam on sademete hulk kasvanud talvel. Perioodil esines statistiliselt oluline tõusev suundumus jaanuari, juuni ja paljudes jaamades ka veebruari sademete aegridades. Sademete vähenemist oli sellel perioodil märgata aprillis ja septembris. Rannikul on sademete maksimum nihkunud sügisesse, kõige väiksem on sademete hulk veebruaris, märtsis ja aprillis. [7] Tallinnas registreeriti sademeid Tallinn-Harku aeroloogiajaama andmetel ajavahemikul 1992 kuni 2014 keskmiselt 687 mm/a. Ajavahemikul , kõige usaldusväärsemate andmetega perioodil, oli aastakeskmiseks sademete summaks 679 mm ja aastal oli sademeid palju rohkem, 900 mm piirimail. Sademete hulga poolest erinevad aastad üksteisest tunduvalt: aastal oli sademeid 813 mm, kuid aastal ainult 363 mm. Ajavahemikul oli kõige vähem sademeid aastal, alla 500 mm (joonis 12).

16 16/63 Joonis 12. Tallinn-Harku aeroloogiajaama sademete summa Sademete aastasisene jaotumine on muutlik. Lühemat või pikemat kuiva ilma on enamasti kevadel ja suve algul. Kõige rohkem sajab juulis ja augustis, keskmiselt mm. Kõige väiksem on sajuhulk veebruaris ja märtsis, mm, mõnel aastal isegi ainult 2 mm (märtsis 1964) aastal esines enim sademeid juunis, augustis ja detsembris (joonis 13). Joonis 13. Tallinn-Harku aeroloogiajaama keskmine kuude sademete summa Tallinna kliimale on iseloomulikud merelised jooned, mille aluseks on eelkõige vee ning maismaa erinev kiirgusbilanss. Harku meteoroloogiajaama andmetel puhuvad Tallinnas kõige sagedamini edela-, lõuna- ja läänetuul, väiksema sagedusega kirde- ja idatuul (joonis 14). Talvel puhuvad valdavalt lõuna- ja kagutuuled perioodilisusega 15,9 14,6%, suvel aga põhja või kirdetuuled perioodilisusega 14,6 9,9%.

17 17/63 Kõige kuumem kuu on juuli, selle keskmine temperatuur on 16,6 C, kuid mõnel aastal on kõige soojem august või juuni. Tallinna temperatuuri absoluutne maksimum on olnud 34,3 C ( ). Suvel on üle 25 C sooja kõige sagedamini lõuna- ja kagutuule puhul. Edela- ja läänetuulte osakaal talvel (XII-II) on statistiliselt oluliselt suurenenud ning kagu- ja idatuule osatähtsus vähenenud. [7] Joonis 14. Valdavad tuuled aastate jaanuari tuuleroos Tallinn-Harku jaama andmeil (vasakul) ja TTÜ MSI uuringu andmete alusel koostatud graafik tuule näitajatest (paremal) TTÜ MSI mõõtis tuule suunda uuringu ajal esimesel tugeval haisuperioodil, ajavahemikul 22. juunist kuni 27. juunini aastal. Tuul oli sel nädalal ja ka kogu perioodil maist augustini üsna muutlik (joonis 14, paremal ja joonis 15). Seejuures oli sademeid 23. juunist alates 26.4, 10.7, 5.8 ja 5 mm päevas. [1] Joonis 15. Valdavad tuule mai-august 2012 Tallinna lahes [1] Läänemere seisundit mõjutab klimaatilistest teguritest kõige enam tuul ja temperatuuri muutused. Tuulest sõltub veevahetus Taani väinades, veetase ja hoovused Eesti rannikumeres ning süvaveekerge. Temperatuuri tõus soojal poolaastal suurendab veesamba termilise kihistuse stabiilsust, mis soodustab tsüanobakterite ulatuslike õitsengute teket. [7] TTÜ MSI uuring näitab, et ainelevik 10 m tuulega sõltub valdavalt tuule suunast. Pirita- Russalka lõigu jaoks on halvim variant põhjatuul, mis toob Pirita jõe veed randa. Samuti jõuab idatuulega osa Pirita jõe veest Saare tee ja Lauluväljaku alla. Lõuna- ja läänetuulega viiakse Pirita jõe vesi piki Pirita randa kuni Meriväljani. Idatuulega suundub enamus Pirita jõest tulevast veest avalahele. [1]

18 18/ UURITAVA PIIRKONNA MAAOMANDIVORM JA SIHTOTSTARVE Uuritavate Russalka, Kadrioru ja Lauluväljaku sademevee veelaskmete piirkonnas on maa munitsipaalomandis (joonis 15). Saare tee piirkonnas ei ole veel maaomand veel määratletud. Joonis 16. Maa omandivorm (väljavõte Maa-ameti maakatastrist) Russalka, Kadrioru ja Lauluväljaku piirkonnas on maa sihtotstarbeks transpordimaa ja üldkasutatav maa (joonis 17).

19 19/63 Joonis 17. Maa sihtotstarve (väljavõte Maa-ameti maakatastrist) 3 PIIRKONNA ASUSTATUS JA AVALIK HUVI SEOSES RANNALA KASUTAMISEGA NING TRANSPORDI ARENGUKAVADEGA Projektialasse jääb Tallinna Linnavolikogu otsusega a nr 410 (vt otsused) algatatud üldplaneering Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneering. Üldplaneering valmis AS Entec (OÜ Entec Eesti), Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti (SAPA) ja teiste Tallinna Linnavalitsuse ametite, Põhja-Tallinna Linnaosavalitsuse ja Kesklinna Linnaosavalitsuse esindajate vahelises koostöös. Planeeringu illustratsioon asub internetis järgmisel kodulehel:

20 20/63 PÕHJAVÄIL Joonis 18. Projektialas paiknev planeeringu esimene kvartal - Kadrioru pargi lahustükk Üldplaneeringuga käsitletava rannaala idaosas paikneb Kadrioru pargi lahustükk, mis kuulub Tallinna linna rohevõrgustiku tuumalade hulka (joonis 18). Kadrioru pargis paikneb muinsuskaitse kunstimälestiste nimekirjas olev Amandus Adamsoni a loodud Russalka mälestussammas. Pirita tee ja Narva mnt ristmikult saab alguse kogu Tallinna kesklinna rannaala läbiv Põhjaväil, vahetult mere äärde jääb rannapromenaad. Üldplaneering kehtestati 9. detsembril aastal. Tallinna volikogu otsusega nr 184, on algatatud teemaplaneering Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed, millesse on haaratud ka projektipiirkond. [8] Tallinna üldplaneering näeb projektipiirkonnas ette kavandada järgmise transpordirajatise : - Põhjaväila terviklik väljaehitamine lõigul Russalka - Toompuiestee koos Russalka ristmikuga (joonis 18-1) Eelnimetatud teemaplaneeringuga seotult on koostatud mitmeid transpordiarenduse alaseid uuringuid ja aruandeid. Projektipiirkonda jääv Põhjaväila koridor, millega antud töö raames peab arvestama, on jäänud samaks. Põhjaväila kohta on koostatud erinevaid ehituslikke lahendusi, lõpptulemuseni hetkel pole jõutud.

21 21/63 Joonis Kavandatav põhjaväila teekoridor projektipiirkonnas. 3.1 PROJEKTIALA DETAILPLANEERINGUD Aruandes on esitatud projektiala kehtivaid detailplaneeringud, Tallinna linna planeeringute registri andmetel on Russalka-Lauluväljaku piirkonnas kaks kehtivat ja üks menetlemisel olev planeering (joonis 19) ning Saare tee piirkonnas üks kehtiv ja üks menetlemisel olev detailplaneering (joonis 20). 1. Kehtiv detailplaneering DP narva mnt 67 kinnistu detailplaneering. Maaüksus 78401:115: Kehtiv detailplaneering DP001680, Transpordimaa 100 %. Maaüksus 78401:115: Menetletav detailplaneering DP017520, transpordimaa 100%. Maaüksus 8401:115:0103

22 22/63 Joonis 19. Projektiala detailplaneeringud Russalka ja Lauluväljaku piirkonnas (Tallinna planeeringute register )

23 23/63 4. Kehtestatud, alates algatatud muudatus, taasmenetletav detailplaneering DP011480, erinev maakasutus, vahetus naabruses maaüksused 78401:101: :101: : : : : :0253 jt 5. Kehtiv detailplaneering DP012470, üldmaa 100 %. Maaüksus 78402:201:0015 Joonis 20. Projektiala detailplaneeringud Saare tee piirkonnas (Tallinna planeeringute register ) 3.2 PROJEKTIALA EHITUSPROJEKTID Projektiala kinnitatud ehitusprojektid, Tallinna linna planeeringute registri andmetel on Russalka-Lauluväljaku piirkonnas üks kehtiva ehitusloaga ehitusprojekt (vt joonis 21 ) ning Saare tee piirkonnas üks kehtiva ehitusloaga ehitusprojekt (vt joonis 22). 1. Kinnitatud ehitusprojekt, Üldkasutatav maa (Üm) 100%; Maaüksus 78401:115:0002 Narva mnt Kinnitatud ehitusprojekt, Elamumaa (E1) 90%; Ärimaa (Ä) 100% Maaüksus 78401:101:0249

24 24/63 Joonis 21. Projektiala ehitusprojektid Russalka ja Lauluväljaku piirkonnas (Tallinna planeeringute register ) Joonis 22. Projektiala ehitusprojektid Saare tee piirkonnas (Tallinna planeeringute register )

25 25/ PROJEKTIALA KAITSEALAD JA KITSENDUSED Joonistel 23 ja 24 on esitatud projektialaga piirnevad kaitsealad ja nendest tulenevad kitsendused Joonis 23. Kaitsealad ja kitsendused Russalka ja Lauluväljaku piirkonnas (Tallinna planeeringute register )

26 26/63 Joonis 24. Kaitsealad ja kitsendused Saare tee piirkonnas (Tallinna planeeringute register ) 4 KESKONNASEISUND, REOSTUSKOORMUS JA SELLE JAGUNEMINE HELCOM-i soovitus 23/5, veereostuse vähendamine asulate sademeveekanalisatsiooni nõuetelevastavaks korraldamise teel, ütleb, et vältida sademevee kvaliteedi halvenemist, tuleks rakendada vajalikke meetmeid juba reostusallika juures (nt tänavate kuivpuhastamine ja bensiinis plii sisalduse vähendamine). Sõltuvalt sademevee reostatuse iseloomust, tuleks võtta vajalikke meetmeid, et minimeerida ühis- ja lahkvoolsesse kanalisatsiooni sattuva sademevee kogust (nt kohalike infiltratsioonisüsteemide abil, kui geoloogilised tingimused seda lubavad). Saastatud sademevett tugevalt reostatud tööstusterritooriumitelt (laadimis- ja laoplatsid) tuleks puhastada eraldi; abinõud võivad põhineda kohalikel uuringutel ja iga üksikjuhtumit tuleks käsitleda eraldi. Kui lahkvoolse kanalisatsiooni sademevesi kogutakse tiheda liiklusega aladelt või piirkonnast kus sademevee esimene kogus on tugevalt reostatud, siis tuleb see juhtida äravoolu ühtlustatavatesse mahutitesse. Võimaluse korral tuleks see vesi puhastada eraldi sademevee või asula reoveepuhastil.

27 27/63 Ühisvoolse kanalisatsiooni korral ei tohiks ülevoole lubada rohkem kui l0 korda aastas või siis ei tohiks heitvee kogus ületada l0% kanalisatsiooni vooluhulgast. Seda võib saavutada kanalisatsioonivõrgu sobiva planeerimisega ja vooluhulka ühtlustavate mahutite rajamisega eesmärgiga sademevee esimese enamreostunud osa suunamine eraldi puhastusele. Et vähendada ülevoolude reostuskoormust, tuleks ühisvoolsete kanalisatsioonivõrkude ühisvoolsed väljalaskmed varustada asjakohaste puhastusseadmetega. Eelpool nimetatud sätteid soovitatakse rakendada ainult uute ja renoveeritud kanalisatsioonivõrkude kohta (ehitatud pärast ). Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele (VVm) nr 99 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed tohib sademeveekanalisatsioonist sademeveelaskme kaudu veekogusse ja pinnasesse juhtida sademevett, mille reostusnäitajad ei ületa reostusnäitajate piirväärtusi, mis kehtivad reoveekogumisala kohta, mille reostuskoormus on ie, välja arvatud hõljuvaine sisaldus, mis ei tohi ületada 40 mg/l. Naftasaaduste sisaldus sademevees ei tohi ületada 5 mg/l. Vastavad piirväärtused on tabelis 3. Kui sademevee reostusnäitajad ei vasta nimetatud reostusnäitajate ning muude reostusnäitajate poolest kehtestatud piirväärtustele, käsitletakse sademevett saastatud sademeveena, mis vajab enne suublasse juhtimist puhastamist. 4.1 VEEKVALITEET AS Tallinna Vesi on jälginud Lauluväljaku, Russalka ja Saare tee sademeveelaskmeid alates aastast, mõõtes sademevee vooluhulki ja võttes proove korda aastas ning analüüsides neid oma akrediteeritud veelaboris. Pikas aegreas on üksikuid väga kõrgeid väärtuseid, kuid nende aegridade keskmised on madalad, vastavad väärtused ei ületa VVm nr 99 sätestatud piirväärtuseid (tabel 3). Määruse nõuetele vastavuse kontrollimisele eelnenud aasta jooksul võetud proovide arvust nõudeid mitterahuldavate proovide arv ei ole ületanud lubatut. Toitainete osas on märgata suundumust langusele [9]. Hõljuvaine keskmine sisaldus on vahemikus 14,4 kuni 27 mg/l, orgaanilise aine näitaja BHT7 on alla 10 mg/l Lauluväljaku, Russalka ja Saare tee sademeveelaskmetes, Kadrioru väljavoolus on kahe aasta keskmine 13,8 mg/l. Üldlämmastiku sisaldus varieerub vahemikus 0,25-6 mgn/l. Üldfosfori sisaldus on 0,08 ja 0,64 mgp/l vahel. Nafta on üsna madal võrreldes lubatud piirväärtusega 5 mg/l, vahemikus 0,07 kuni 1,1 mg/l. Vesinikeksponent ph on üle 7, kõrgeim keskmine väärtus on Kadrioru väljavoolus, 8,3 mg/l. Keskmised reoainete sisaldused on tabelis 3. Tabel 3. Näitajate keskmine kontsentratsioon ajavahemikul (algandmed AS Tallinna Vesi) ja lubatud piirväärtused Piirväärtus** Lauluväljak Russalka Saare tee Kadriorg* ph 6-9 7,86 8,0 7,8 8,3 Hõljuvained, mg/l 40 14,4 15,6 18,5 27,0 BHT7, mgo/l 15*** 3,6 5,1 8,7 13,8 ÜldN, mgn/l 45 4,7 2,7 6,0 0,25 ÜldP, mgp/l 1 0,27 0,11 0,64 0,08 naftasaadused 5 0,93 0,99 1,1 0,07 * ; **VVm nr 99, ***BHT5

28 28/63 Orgaanilise aine näitaja BHT osas on tegelik keskmine väärtus veel madalam, kuna piirväärtus VVm nr 99 on antud BHT5 kohta. OÜ Keskkonnauuringute Keskus (KUK) seiras Tallinna sademevett Tallinna Keskkonnaameti tellimusel ajavahemikul 1989 kuni Oma aasta aruandes on KUK esitanud aegridade andmetöötluse tulemused. Väljavõte Lauluväljaku, Russalka ja Saare tee sademeveelaskmete keskmistest sisaldustest on tabelis 4. Tulemused on sarnased AS Tallinna Vesi omaseire tulemustega, näitajate keskmised väärtused sel ajavahemikul ei ületa VVm nr 99 seatud piirväärtuseid. Tabel 4. Reostusnäitajate keskmised sisaldused ajavahemikul [10] Näitaja Russalka Lauluväljak Saare tee ph 7,88 7,62 7,78 7,18 7,62 7,72 7,66 7,55 7,64 Hõljuvained, mg/l BHT7, mgo/l ,3 9 6,6 4,6 13,1 5,1 5,2 ÜldN, mgn/l 9 5,59 7,92 5,36 4,52 5,04 4,63 3,89 4,54 ÜldP, mgp/l 0,246 0,207 0,163 0,62 0,31 0,294 0,55 0,69 0,54 naftasaadused 0,187 0,08 0,087 0,096-0,016 0,16 0,072 0,022 Ajavahemikul 2012 kuni 2014 tegi Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika instituut (TTÜ KTI) koostöös AS Tallinna Vesi (TV) veelaboriga Tallinna Keskkonnameti tellimusel Tallinnas sademevee seiret kuus korda aastas kuues kohas: Mustoja suudmes, Russalka, Ülemiste, Lauluväljaku, Saare tee ja Rocca al Mare sademevee veelaskmetes. Töö raames tehti välimõõtmisi, võeti proove hüdrokeemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate määramiseks, mõõdeti vooluhulki ja arvutati reostuskoormused. [11] Käesolevas töös kasutatud Kadrioru sademeveelaskme seireandmed saadud AS Tallinna Vesi, omaseire sagedusega 12 korda aastas. Naftasaaduseid TTÜ KTI ja TV tööga haaratud piirkonnas olevate Lauluväljaku, Russalka ja Saare tee sademeveelaskmetes ei määratud. Hõljuvaine väärtused ületasid VVm nr 99-ga lubatut mõnel korral. Toitainete keskmised sisaldused ajavahemikul jäid samuti allapoole kehtestatud piirväärtuseid. Lämmastiku osas oli üks ületamine Saare tee sademeveelaskmes, vastav väärtus 56,1 mgn/l. Samas proovis olid kõrgemad ka teised näitajad, nt üldfosfori sisaldus ulatus kuni 6 mgp/l. [11] Toitainete, üldlämmastiku ja üldfosfori suurimad, vähimad, keskmised väärtused ja protsentiilid on joonistel 25 ja 26.

29 mg P /l mg N/l 29/ ,7 56, Kadriorg Saare tee Lauluväljak Russalka 0,9 Max Average Min 0,1 Median Joonis 25. Üldlämmastiku sisaldus ajavahemikul Toitainete sisaldus on suuresti kõikuv, esineb väga kõrgeid üksikväärtusi, mis tõstab keskväärtust ja erisust mediaani ja keskväärtuse vahel. Üldjuhul on toitainete osas väärtused madalamad Kadrioru ja Russalka sademeveelaskmetes võrreldes Lauluväljaku ja Saare tee sademeveelaskmetega. 1,2 6,0 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Kadriorg Saare tee Lauluväljak Russalka 0,9 Max Average Min 0,1 Median Joonis 26. Üldfosfori sisaldus ajavahemikul Sademevee mikrobioloogilised näitajad olid väga kõrged kõikides mõõtekohtades. Kõrgeim Escherichia coli arvukuse väärtus, üle 6 miljoni PMÜ/ 100 ml, registreeriti aastal juulikuus Saare tee sademeveelaskmes. Lauluväljaku veelaskmes olid samuti kõrged sisaldused võrreldes Russalka sademevee vastavate näitajatega a eristuvad selgelt nii Lauluväljaku kui Saare tee kõrgemad näitajad. Mikrobioloogilised näitajad on joonistel 27 ja 28.

30 30/63 Joonis 27. Escherichia coli arvukuse väärtus [11] Kui võrrelda mikrobiooogiliste analüüside tulemusi VVm nr 74 Nõuded suplusveele ja rannale tuleb tõdeda, et nii Escherichia coli kui soole enterokokkide piirväärtus oli valdavalt ületatud. Vaid Russalka sademevee sügis-talvised analüüsitulemused 2012.a ja paaril korral aastal vastasid määruse ühe proovi hindamiseks seatud piirväärtustele Escherichia coli osas 1000 pmü/100 ml kui soole enterokokkide osas 100 pmü/100 ml. Joonis 28. Enterokokid

31 31/63 Salmonella leidus 21.augustil võetud Saare tee ja Lauluväljaku proovis aastal ja aastal leiti salmonella juulikuus Lauluväljaku veelaskmest võetud proovist aasta proovides salmonellat ei leitud.[11] Arvestades praegust olukorda, kus Russalka piirkonna ranna-ala kasutatakse puhkealana ja mitteametliku supluskohana, tuleb tõdeda, et rannikumere vesi ei ole inimesele ohutu. 4.2 REOSTUSKOORMUS Sademevee mõju hindamiseks võeti Tallinna Keskkonnameti poolt tellitud töö lähteülesande kohaselt proove ja teostati vooluhulga mõõtmisi perioodil kaheksateistkümnel korral, igal aastal kuus korda kuues sademeveelaskmes. Helsingi Komisjoni Pollution Load Compilation (PLC-Water) juhend pakub koormuste arvutamiseks kolme viisi: 1. Aastaste koormuste arvutusmeetod, mille aluseks on kuukeskmised äravoolumahud ja kuukeskmised kontsentratsioonid; 2. Igapäevased vooluhulgad ja igapäevased kontsentratsioonid - meetodit võib kasutada igapäevaste vooluhulkade ja vähemalt kord kuus võetud keemiliste näitajate olemasolul, interpoleerides; 3. Reostuskoormuste arvutused vooluhulga suhtes kaalutud keskmise toiteelementide kontsentratsiooni kaudu. Tallinna Keskkonnameti poolt tellitud töö raames oli ette nähtud iga aasta kohta 6 mõõtmist kuues seirepunktis kolme aasta jooksul, erinevates ilmastikutingimustest, kuid arvestades aastate vahelist ja aastasisest sademete suurt varieeruvust (joonised 12 ja 13), tuleb tõdeda, et mõõtmiste arv merre kantava reostuskoormuse korrektseks arvutamiseks on ilmselgelt ebapiisav. Tallinna Keskkonnameti tellitud töös arvutati proovivõtupäeva ööpäevane reostuskoormus ja keskväärtuse meetodil ööpäeva keskmine koormus, mis oli aluseks aastakoormuste määramisel. Analüüsitulemuste põhjal arvutatud ööpäevaste reostuskoormuste analüüs näitas, et suuremad reostuskoormused ilmnesid Russalka, Ülemiste, kohati Lauluväljaku sademevee veelaskmetes ja seda just märtsis, aprillis suurvee ning sademete ajal ja septembris, oktoobris, kohati novembris, mil proovivõtule eelnes sademetega periood. [11] Käesoleva töö raames lisati analüüsimiseks Kadrioru reostuskoormused ja äravool AS Tallinna Vesi 2013 ja aasta veekasutuse aruannetest. AS Tallinna Vesi kasutab sademeveelaskmete aastaste vooluhulkade arvutamiseks valemit, mis võtab arvesse kanaliseeritava pindala S, sademete hulka P, aurumist b ja äravoolu koefitsienti a (näitab pinna kaetust): Q=S*a*(P-b) Selle arvutuse puhul jääb välja Ülemiste järve liigvesi. Ajavahemiku reostuskoormused on esitatud tabelites 5, 6 ja 7.

32 32/63 Tabel 5. Reostuskoormus 2012 (Tallinna Keskkonnaameti tellitud seire) [11] 2012 Saare tee Lauluväljak Russalka Sademed Tallinn-Harku aeroloogiajaamas 936,2 mm Äravool, tuhat m 3 /a 1113,1 3967, ,0 Hõljuvaine, t/a 18,2 19,8 276,1 BHT7, t/a 5,3 11,6 74,1 ÜldN, t/a 3,9 20,8 50,3 ÜldP, t/a 0,49 1,07 1,22 Suurimad hõljuvaine reostuskoormused esinesid aastal. Orgaanilise aine näitaja BHT ja lämmastiku koormus oli suurim Russalka sademeveelaskmes igal aastal, üldjuhul kevadel suurvee ajal. Samuti fosfori koormus, kuigi kontsentratsioonid on madalamad võrreldes teiste sademeveelaskmetega. Russalka äravool on kordades suurem kui teistel sademeveelaskmetel, seda kõigil kolmel aastal (tabelid 5-7). Kõige suurem äravool ja reostuskoormus oli aastal, kui oli ka kõige rohkem sademeid. Tabel 6. Reostuskoormus 2013 (Tallinna Keskkonnaameti tellitud seire) [11] 2013 Saare tee Lauluväljak Russalka Kadriorg* Sademed Tallinn-Harku 586,5 mm aeroloogiajaamas Äravool, tuhat m 3 /a 178,2 1951,0 7029,4 59,8 Hõljuvaine, t/a 1,8 48,5 92,6 0,77 BHT7, t/a 0,4 8,5 33,5 0,072 ÜldN, t/a 0,5 8,2 13,5 0,084 ÜldP, t/a 0,05 0,57 0,71 0,002 *AS Tallinna Vesi veekasutuse aasta-aruanne Tabel 7. Reostuskoormus 2014 (Tallinna Keskkonnaameti tellitud seire) [11] 2014 Saare tee Lauluväljak Russalka Kadriorg* Sademed Tallinn-Harku 576 mm aeroloogiajaamas Äravool, tuhat m 3 /a 210,8 1470,1 4848,7 58,4 Hõljuvaine, t/a 6,1 19,8 50,1 0,70 BHT7, t/a 4,1 5,1 21,1 0,082 ÜldN, t/a 2,4 6,9 9,1 0,90 ÜldP, t/a 0,25 0,38 0,55 0,003 *AS Tallinna Vesi veekasutuse aasta-aruanne Kokku juhiti ajavahemikul Russalka, Kadrioru, Lauluväljaku ja Saare tee sademevee veelaskmete kaudu merre u 590 tonni hõljuvaineid, u 160 tonni orgaanilisi aineid, 110 tonni lämmastikku ja 5 tonni fosforit. Kõrgeim oli nii äravool kui reostuskoormus aastal aasta äravool ja koormus moodustas umbes pool aasta väärtustest. Sademeid oli kolmel aastal kokku u 2000 mm ja koguäravool 32,7 miljonit m 3. Andmed aastate, sademete ja äravoolu ning koormusnäitajate kaupa on esitatud joonistel 29 ja 30.

33 33/63 Joonis 29. Sademed, äravool, hõljuvaine ja orgaanilise aine koormus Russalka Saare tee alal Joonis 30. Sademed, äravool, lämmastiku ja fosfori koormus Russalka Saare tee piirkonnas Võrreldes AS Tallinna Vesi (TV) veekasutuse (VK) aasta-aruannetes esitatud äravoolu ja koormusandmeid Tallinna Keskkonnaameti tellitud uuringu tulemustega (tabel 8) on näha erisusi, mis tulenevad erinevast ja vähesest seiresagedusest ning äravoolu ja koormuse arvutusmetoodikast. Tabelist 8 selgub, et seniste hinnangute alusel Russalka (Ülemiste) sademevee koguhulgast moodustab looduslik Ülemiste järve liigvesi valdava osa. Samal ajal on reostuskoormus kõrgeim.

34 34/63 Tabelis 8 on võrdluseks koondatud andmed äravoolu ja reostuskoormuse kohta aastal. Tabel 8. Äravool ja reostuskoormus aastal 2014 Saare tee Lauluväljak Russalka Kadriorg* Sademed Tallinn- Harku jaamas TTÜ KTI ja TV TV VK aruanne TTÜ KTI ja TV 576 mm TV VK aruanne TTÜ KTI ja TV TV VK aruanne TV VK aruanne Äravool, tuhat m 3 /a 210,8 100,5 1470,1 1297,8 4848,7 487,5 58,4 Hõljuvaine, t/a 6,1 1,45 19,8 38,54 50,1 7,26 0,7 BHT7, t/a 4,1 0,24 5,1 5,45 21,1 2,34 0,082 ÜldN, t/a 2,4 0,32 6,9 6,36 9,1 0,88 0,9 ÜldP, t/a 0,25 0,029 0,38 0,506 0,55 0,059 0,003 Samuti mõjutab tulemusi sademejaamade arv ja paiknemine. Tõese äravoolu saamiseks peaks olema sademeveelaskme valgalal vähemalt kaks sademete mõõtejaama. Riigi püsiseirejaam, Tallinn-Harku aeroloogiajaam asub Tallinna piiril, 33 m merepinnast kõrgemal ja ei pruugi madalamaid ja kaugemaid piirkondi adekvaatselt iseloomustada. Alates aastast on AS Tallinna Vesi paigaldanud oma teeninduspiirkonnas 9 sademete mõõtjat, mille tulemused aasta kõige vihmasemal kuul augustis on esitatud joonisel 31. Joonis 31. Sademed aasta augustis, AS Tallinna Vesi sademejaamade ja Tallinn-Harku aeroloogiajaama andmetel Uurides seni tehtud seire põhjal saadud tulemusi tuleb nentida, et erinevate saasteainete kontsentratsioonid varieeruvad suurtes piirides olenevalt sademetest ja tippvooluhulkadest,

35 35/63 mistõttu Tallinna Keskkonnaameti poolt tellitud seire viimaste aastate proovivõtusagedus (6 korda aastas), aga ka AS Tallinna Vesi proovivõtusagedus (12 korda aastas) ei kajasta piisavalt reostuskoormust ja sademevee tegelikku mõju keskkonnale. Vajalik oleks arendada nii sademeveelaskmete äravoolu kui proovivõtu pidevat automaatset jälgimissüsteemi, mis võimaldaks mõõta vooluhulka ja ainesisaldust erinevatel hüdroloogilistel režiimidel. Tagada tuleks veetaseme pidev mõõtmine ja keskmistatud proovide võtmine. 5 PROJEKTI PIIRKONNA MAAOMAND Projekti piirkonna maaomand, katastriüksuste piirid, servituutide vajadus, naaberkinnistute kasutamise võimalused ja tingimused, hoonestusõiguse küsimused merealal. Joonistel 29 ja 30 on esitatud Maa-ameti kaardiserveri andmete põhjal maakatastrisse kantud maaomandid, maaomandi koondandmed on toodud tabelis 8. Tabel 8. Maaomandi andmed projektipiirkonnas Jrk Tunnus Lähiaadress Sihtotstarve Omanik :115:0139 Reidi tee T6 Transpordimaa 100% Tallinna linn :115:0144 Pirita tee 1 Üldkasutatav maa 100% Tallinna linn :115:0002 Narva mnt 69 Üldkasutatav maa 100% Tallinna linn :115:0143 Narva mnt 69a Üldkasutatav maa 100% Tallinna linn :115:0103 Pirita tee T1 Transpordimaa 100% Tallinna linn :115:0011 Narva maantee T18 Transpordimaa 100% Tallinna linn 7 EHAK kood 0596 Pirita LO Riik 8 AT Pirita LO Riigi reservmaa piiriettepanek Riik

36 36/63 Joonis 31. Maaomand Russalka ja Lauluväljaku piirkonnas (Maa-ameti kaardiserver Joonis 32. Maaomand Saare tee piirkonnas (Maa-ameti kaardiserver KOHUSTUSED JA PIIRANGUD EHITISTE KAVANDAMISEL Sademeveelaskmete rekonstrueerimisel ja uute rajatiste kavandamisel tuleb tähelepanu pöörata kohustustele ja piirangutele, mis on sätestatud erinevates seadustes, aga ka kehtestatud planeeringutega või muude asjakohaste dokumentidega. Nimetatud kohustuste ja piirangute rakendatavust täpsustatakse rekonstrueerimisprojekti järgmises etapis. Järgneva etapi koostamisel tuleb võimalusel vältida selliseid rajatiste asukohavalikuid, mis toovad endaga kaasa ulatuslikke ehitustegevusi aladel, kus ehitustegevusele on esitatud piirangud. Allpoolviidatud seadustest kaotab oma kehtivuse Ehitusseadus ning alates jõustub Ehitusseadustik. Viidatud Veeseaduse ning Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse redaktsioonid kaotavad oma kehtivuse Merelasutorustiku näol on tegemist kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega. Vastavalt Ehitusseadusele, 19 (3 6 ), avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitamiseks koostab ja väljastab projekteerimistingimused Tehnilise Järelevalve Amet. Projekteerimistingimused väljastatakse isikule, kellel on veeseaduse 22 5 lõikes 1 sätestatud hoonestusluba.[rt I 2010, 8, 37 - jõust ]. Vastavalt Veeseadusele 22 6 (1) esitatakse hoonestusloa taotlus hoonestusloa menetlejale, kelleks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

37 37/63 Ehitusseadustiku 105 (2) kohaselt ei ole kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused nõutavad, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti ning 106 kohaselt esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile ehitamiseks ehitusteatis ja hoonestusluba. Vastavalt ehitusseadustikule 107 (2), on pädev asutus avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitusloa andmiseks Tehnilise Järelevalve Amet. Vastavalt looduskaitseseadusele 31 (2), kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on piiranguvööndis keelatud ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise, püstitamine. Looduskaitseseaduse 38 (1) 3) kohaselt on ehituskeeluvööndi laius rannal või kaldal linnas 50 meetrit. Ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud tehnovõrgule ja rajatisele. Ehituskeeluvöönd ei laiene olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist. Vastavalt muinsuskaitseseadusele 25 (7) on muinsuskaitseameti kirjaliku loata kinnismälestise kaitsevööndis keelatud ehitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine, muud mulla- ja kaevetööd ning maaparandustööd. Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (KeHJS), 3, hinnatakse keskkonnamõju, kui: 1) taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju. Vastavalt KeHJS seadusele, 7, on tegevusloaks muuhulgas: 2) keskkonnakompleksluba, vee erikasutusluba, välisõhu saasteluba, jäätmeluba, ohtlike jäätmete käitluslitsents, kiirgustegevusluba või hoonestusluba; [RT I 2010, 8, 37 - jõust ] Vastavalt määrusele, Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu 1 [RT I, , 11 - jõust ], tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang a) vee erikasutuse valdkonda kuuluva tegevuse korral: - veejuhtme, mille kaudu ärajuhitava vee keskmine vooluhulk on 10 miljonit kuni 100 miljonit kuupmeetrit aastas, rajamine; b) Infrastruktuuri ehitamise valdkonda kuuluva järgmise tegevuse korral: - keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 6 lõikes 1 ning käesolevas määruses nimetamata juhul ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, bussi- ja autoparkide, elurajooni, staadioni, haigla-, ülikooli-, vangla- ning muude samalaadsete projektide arendamine.

38 38/63 6 NAABERRIIKIDE JA LINNADE KOGEMUSED SADEMEVETE, RANNAALA JA RANNIKUMERE KORRASTAMISEL 6.1 SADEMEVEE KÄITLUS Võrreldes varasemate aegadega on trendid sademevee ärajuhtimisel palju muutunud. Klassikalisele sademevee kogumisele, kus see juhiti madalamatesse kohtadesse ja sealt otse sademevee- või ühiskanalisatsiooni, on tänapäeval enam hakatud tähelepanu pöörama kanalisatsiooni juhitava sademeveekoormuse vähendamisele. Selleks püütakse kõvakattega pindadelt kogutavad sademeveed ära juhtida looduslikke teid pidi ja keskendutakse sademevete hajutamisele ja immutamisele. Ärajuhtimiseks kasutatakse avatud kanaleid ja kraave, vajadusel suurema akumulatsiooni tekitamiseks, et tasandada tipuvooluhulki, rajatakse maastikul veesilmasid-tiike ning sobilikes kohtades see immutatakse. Sellega vähendatakse oluliselt hüdraulilist koormust kanalisatsioonile, säilitades lokaalselt piirkonna põhjaveevaru. Peamised põhimõtted sademevee majandamise korraldamisel on järgmised: - sademevete äravoolu moodustumise vältimine; - sademeveehulga vähendamine ehk käitlus ja kasutamine selle tekkimiskohas; - sademevee ärajuhtimine moel, et oleks tagatud imbumine pinnasesse ja aeglane äravool; - sademevee ärajuhtimine märgaladele või avatud aladele, kus toimuks sademevee - akumuleerimine ja imbumine; - sademevee ärajuhtimine suublasse. Näiteks Rootsis ja Kesk-Euroopa riikides on sademeveemajandamisel pikad traditsioonid. Neis riikides on koostatud üleriigilised vastavad kavad, milles on kesksel kohal looduskesksed lahendused. Sademevett on hakatud pidama väärtuslikuks linnaplaneerimise ressursiks ja märkimisväärseks esteetiliseks elemendiks. Sademevee käitlemise põhimõtteks on kohapealne käitlemine.[12] Saksamaa seadusandluses on määratletud, et ehitamisega ei või alandada põhjaveetaset, ega tekitada äravooluga tulvasid alamjooksul (üleujutusi). Eesmärgiks on seatud sademevee immutamine sellisel määral nagu see imbuks ka looduslikul kujul. Lisaks eeldatakse Saksamaal uute looduslike elupaikade loomist ehitustegevusest johtuvate looduskahjustuste korvamiseks. Nende kohustuste täitmine on praktikas tähendanud erinevate immutus- ja akumulatsioonirajatiste (näiteks märgalad) kasutamist. Samuti on viimaste aastate tulvavetest põhjustatud katastroofid sundinud rakendama meetmeid, et oleks tagatud sademevee immutamine ja akumuleerimine. [12] Vastavalt Helsingi linna sademeveestrateegiale, on seatud järgmised eesmärgid ja tegevused esmatähtsuse alusel[13] : I Sademeveed puhastatakse ja kasutatakse tekkimise kohas Olenevalt hüdrogeoloogilistest ja muudest tingimustest sademeveed immutatakse nende tekkimise kohas. Kui immutada ei ole võimalik, siis aeglustatakse äravoolu või pikendatakse kokkuvooluaega enne ärajuhtimist.

39 39/63 II Sademeveed juhitakse tekkekohast ära nii, et oleks tagatud aeglane äravool Kui sademevett ei ole võimalik immutada, ega akumuleerida kohapeal, siis juhitakse sademeveed kinnistutelt/üldkasutatavatelt aladelt ära nii, et oleks tagatud aeglane äravool maastikus kraavidesse, süvenditesse ja nõgudesse, kus toimub imbumine maasse läbi taimestiku ning aurumine. III Sademeveed juhitakse sademeveekanalisatsioonis aeglustus- ja akumulatsioonirajatistesse enne suublasse (veekogusse) juhtimist Juhul kui sademevett ei saa immutada ega juhtida ära aeglasel moel maastikus, juhitakse sademeveed eraldi lahkvoolsesse kanalisatsiooni. Enne suublasse juhtimist toimub siiski vete akumuleerimine ja äravoolu aeglustamine vastavates rajatistes. Kui sademeveed juhitakse kinnistutelt või avalikus kasutuses olevatelt aladelt otse merre või jõkke, siis rakendatakse äravoolu aeglustamist ainult sel juhul kui sademevee kvaliteet on halb. IV Sademeveed juhitakse sademeveekanalisatsiooni kaudu otse suublasse (veekogusse) Kui sademevett ei saa immutada ega akumuleerida kinnistutel või ühiskondlikus kasutuses olevatel aladel enne suublasse juhtimist, siis juhitakse sademevesi torustiku kaudu otse suublasse. V Sademeveed juhitakse ühisvoolse kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastile Kui sademevett ei saa immutada ega akumuleerida ning ka lahkvoolne ärajuhtimine ei ole võimalik, siis juhitakse sademeveed ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastile. 6.2 RANNIKUALA KORRASTAMINE Vetikate füüsilist eemaldamist veest on kasutatud niitvetikate puhul. Tegemist on väga töömahuka tegevusega ja teadaolevalt on seda kasutatud tiikide korrastamisel. Ulatuslike veepindade puhastamiseks ei ole antud meetod siiski sobilik. Selle meetodiga on võimalik eemaldada koos vetikatega ka taimetoitained, takistades sedaviisi kasvutsüklit. Töövahenditena niitvetikate eemaldamisel on kasutatud võrke, rehasid ja ka käsitsi sikutamist. [14] Vetikate veepinnalt koorimist on edukalt katsetatud näiteks Austraalias. Sinivetikate õitsemise lõpufaasis tekivad veepinnale moodustised, mida on võimalik kokku riisuda. Selleks on kasutatud merereostuse likvideerimise tehnikat. Sageli kasutatakse selle meetodi juures ka koagulanti või flokulanti. Antud meetodi miinuseks on see, et seda ei ole võimalik efektiivselt kasutada enne vetikate õitsemisperioodi lõpufaasi, kui õitsemisaja kahjulikud aspektid on realiseerunud. Antud meetodit saab kasutada vajaliku varustuse olemasolul. [15] Rootsis on Trelleborg i kohalik omavalitsus rakendanud vetikate mehaanilist eemaldamist liivarannaga madalast rannikuveest aastal.[16] Nende kogemuste põhjal on veest korjatav vetikamass 0,7 0,9 tonni/m 3. Rannalt kogutud kuivmass 0,3-0,4 tonni/m 3. Kasutatud tehnika on sarnane põllumajanduses kasutatavatele heinateomasinatele (kaarutaja). Kogemuste põhjal on sel viisil vetikate korjamise jõudlus 300 kg märga vetikamassi minutis. Masina

40 40/63 ( side-rake ) kaal on 150 kg ja hind SEK. Masin on sobilik väikeste pindadel ja madalas vees kasutamiseks, randades, kus vetikaid on vähe, ca 1-2 m veepiirist meres. Praktikas on kasutatud ka analoogset suuremat mehhanismi, millele on lisatud ekskavaatori käpp. Selle seadme hinnaks on SEK-i. Seade sobib kasutamiseks ka kivise ranna korral. Suurematel kombainilaadsetel mehhanismidel, nn kombainlõikuritel, on ka konveier vetikamassi laadimiseks traktori järelkärule. Hind SEK-i. Jõudlus 500 kg märga vetikamassi minutis. [16] Itaalias uuriti aastal madalat, eutrofeerunud ja kesise veevahetusega lahte, eesmärgiga hinnata vetikamattide mehaanilise töötlemise tõhusust. Ühe eksperimendi ajal liikusid spetsiaalsed koristuskombainid korduvalt läbi uuringualade, kus vee keskmine sügavus oli keskmiselt 1 m. Katse kestis u 40 päeva, iga tunni tagant viibisid alused uuringualal 2 tundi, kündes (lõhustades) oma liikumisega üles 3-5 cm sügavuselt veekogu põhja pehmet pealmist settekihti. Vetikamassi ära ei korjatud. Teises eksperimendis toimus ka vetikamattide kõrvaldamine, kuid juba suurematel aladel. Mõlemad uuringualasid võrreldi nn häirimata aladega. Tulemused olid järgmised: koristuskombaini liikumine uuritaval alal koos vetikate mehaanilise lahti rebimisega (ilma vetikamassi eemaldamiseta) mõjub soodsalt vetikamattide hävinemisele ja nende lagunemisele setetes; vetikamattide loomulik vähenemine sõltub vetikamattide paksusest kujunenud keskkonnas; vetikamassi eemaldamine ei ole peamine põhjus vetikamattide vähenemisel, mõjub tegelikult vetikate lahti rebimine veekogu põhjast. [17] 7 TALLINNA LAHTE SUUBUVATE SADEMEVEE TORUSTIKE SEISUND Lasnamäe piirkonna sademevee ja reovee ühiskanalisatsiooni süsteemid tuginevad 70datel ja 80datel projekteeritud ja ehitatud lahkvoolsetel tunnelkollektoritel. Osaliselt on kasutatud ka vaheseinaga eraldatud ühe kollektorit (ca 1,9 km) kuid reeglina jooksevad kollektorid eraldi. Reoveekanalisatsiooni eelvooludeks on piki Laagna teed ja J. Smuuli teed kulgev Ø2450 mm kollektor (Idakollektor), mis ühineb Pirita teel oleva kollektoriga ja suubub mereäärsesse tunnelkollektorisse nr 1. Pidevalt toimub kollektorite seire ja kõik ilmnenud puudused ja avariid likvideeritakse võimalikult kiirelt. Vastavalt Lasnamäe elamualade üldplaneeringule on arvutuslik vooluhulk Lasnamäe elamurajoonide reoveele ca m3/d. Idakollektor koos šahtidega on algselt projekteeritud ja ka välja ehitatud küll lahkvoolsetena, kuid arvestades võimalusega šahtides paiknevate ülevoolude kaudu juhtida eriolukordades reovesi piisava lahjendusega sademevee kollektori poolele ja sealtkaudu Tallinna lahte. Selle tulemusel püüti vältida kesklinna, eelkõige Tuukri/Ahtri tn piirkonna üleujutust ja ühtlustada Paljassaare reoveepuhastusjaama jõudvat reoveekogust. Lasnamäe tööstusaladel on ühisvoolne kanalisatsioon. Tööstusrajoonis on Ø2450 mm ühisvoolne kollektor, mis saab alguse Betooni tänavalt ja ühineb J. Smuuli tänaval Idakollektori ja ülevooluga sademeveekollektoriga. Vastavalt Tallinna ÜVK arenguplaanile muudetakse Lasnamäe tööstusalad tulevikus järk-järgult vastavalt Tallinna Linna eelarvelistele vahendite olemasolule lahkvoolseks. Selle hindamiseks on aastal 2005 koostatud Suur-Sõjamäe piirkonna sademevee ärajuhtimise skeemlahendused ja hinnatud keskkonnamõjusid.

41 41/63 Ühisvoolse kanalisatsiooni ülevoolud kaitsevad kanalisatsioonivõrku ja puhastusseadmeid liigse hüdraulilise koormuse eest ja linnatänavaid üleujutuste eest. Ülevoolude eesmärgiks on puhastusseadmete optimaalse jõudluse tagamisel minimaalne keskkonnareostus. Vabariigi Valitsuse määruse nr 99, , Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed 5 lõige (6) järgi tohib ühisvoolsest kanalisatsioonist sademevett vihmavalingu ajal ülevoolude kaudu suublasse juhtida koos reoveega vahekorras vähemalt neli ühele. Ühisvoolse kanalisatsiooni ülevoolud peavad olema projekteeritud nii, et need hakkavad tööle vaid siis, kui suublasse juhitavas heitvees sisaldub üks osa reovett ja vähemalt neli osa sademevett. Reovee ja sademevee vooluhulkade suhtarv määratakse ehitusprojektiga arvutuslikult. 5 lõige (7) kohaselt ei kohaldata lisas 1 (Heitvee reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed) esitatud nõudeid ülevoolude kaudu suublasse juhitava sademevee ja reovee segu suhtes. Arvestades keskkonnakaitseliste nõuete karmistumisega, on pidevalt suurenenud surve mitte kasutada ülevoolusid (nt Idakollektor) ja maksimaalselt juhtida ühisvoolset kanalisatsioonivett Paljassaare reoveepuhastisse. Tunnelkollektoritele tehakse AS Tallinna Vesi poolt regulaarset ülevaatust. Kõik reovee avariilasud on tänaseks suletud ja Idakollektori šahtides paiknevad ülevoolud on reguleeritud maksimaalsele tasemele. Seoses sellega on oluliselt suurendatud Tuukri/Ahtri tn piirkonna üleujutuste ohtu, mida viimastel aastatel on korduvalt esinenud. Oma panuse üleujutustele annab jätkuvalt ühisvoolne Suur-Sõjamäe piirkond. 8 LAHENDUSVARIANDID 8.1 IMMUTAMINE Sademevee immutamine peaks olema esimene ja eelistatud meede peale sademevee tekkimise ennetamist (sademevee kasutamine). Immutamine on kõige tõhusam viis sademevee koguse vähendamiseks. Immutamiseks peavad olema sobilikud hüdrogeoloogilised tingimused. Immutusalasid tuleks rajada võimalikult hajutatult, et valgala kasvuga ei kasvaks arvutuslikud vooluhulgad liiga suurteks, mis võivad põhjustada probleeme nii maakasutuse kui ka keskkonnakaitse seisukohalt [18]. Täisehitatud piirkondades (nt. Lasnamäe, tööstusalad) kogutakse sademeveed reeglina kokku sademeveekaevude kaudu ja juhitakse sademevee- või ka ühiskanalisatsiooni. Taoliselt väljaehitatud piirkondade korral on sademevee kokkuvooluaja pikendamine tiikide, basseinide jne näol ja immutamise kasutamisega suhteliselt piiratud. Sademevee koormuse vähendamiseks tuleb rakendada esimese abinõuna kanalisatsiooni juhitava vooluhulga vähendamist. Kanalisatsiooni juhitava sademevee hulga vähendamiseks rakendatakse, kohtades kus võimalik, sademevee ärajuhtimist kõvakattega aladelt looduslähedase avatud süsteemiga (kraavid) immutamist võimaldavasse pinnasesse. Avatud kraavid võimaldavad ka sademevee tippvooluhulkade tasandamist. Immutamist võib pidada esimeseks oluliseks abinõuks, kuna sellega on võimalik oluliselt vähendada sademevee koormust kanalisatsioonisüsteemile. Immutamisele peab eelnema ummistuste vältimiseks eelpuhastus hõljumi eraldamiseks. Vastavalt VVm nr 99, , peab sademevesi juhtimisel pinnasesse vastama järgmistele nõuetele:

42 42/63 - Sademeveekanalisatsioonist tohib sademeveelaskme kaudu veekogusse juhtida sademevett, mille reostusnäitajad ei ületa määruse lisas 1 sätestatud reostusnäitajate piirväärtusi, mis kehtivad reoveekogumisala kohta, mille reostuskoormus on ie, välja arvatud heljuvaine sisaldus, mis ei tohi ületada 40 mg/l. - Naftasaaduste sisaldus sademevees ei tohi ületada 5 mg/l. - Juhul kui sademevee reostusnäitajad ei vasta eelpool nimetatud reostusnäitajate ning muude reostusnäitajate poolest kehtestatud piirväärtustele, käsitletakse sademevett saastatud sademeveena, mis vajab enne suublasse juhtimist puhastamist. - Heit- ja sademevee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. Arvestades asjaoluga, et sademevee reostusaste sõltub selle kogumisalast, siis tuleb lokaalse puhastamise vajadust ja võimalusi hinnata piirkonniti. Reostunud sademeveed pärinevad näiteks tööstuspiirkondadest ja liiklussõlmedest. Elupiirkondade hoonete katustelt ärajuhitavad veed on seevastu olulisemalt puhtamad. Siiski ei ole üldiselt Lasnamäe piirkond sademevee suuremamahuliseks immutamiseks sobilik (vt ptk 2.3). Lasnamäe paepealne on (alvar, moreen) põhjavee pindmise kihi poolest väga reostustundlik ala [4]. Üks sademevee äravoolu korraldamisega seotud põhiküsimusi on sademevee kogumine ja ärajuhtimine sellisel moel, et see ei reostuks ja et oleks võimalik sademevee käitlemine (äravool loodusesse) lokaalselt. Seetõttu tuleb hinnata sademevete käitlemisvõimalusi väiksemate üksuste kaupa. Edaspidistes planeeringutes ja uute asustusalade kavandamisel tuleb kaaluda võimalusi sademevee lokaalseks immutamiseks väikestes mahtudes (puhtad katuselt kogutavad sademeveed näiteks). Piirkondades, kus on väljakujunenud infrastruktuur ning immutusvõimalused piiratud, on kõige sobivamaks meetmeks kombineeritud süsteem. See tähendab, et tuleb lähtuda olemasolevast sademeveesüsteemist ning edaspidi kaaluda lokaalseid lahendusi eesmärgiga vähendada tekkivaid sademeveehulkasid ning sellega koormust olemasolevale süsteemile. 8.2 VETIKAMATTIDE EEMALDAMINE Vetikamattide eemaldamine ei ole väga levinud meetod probleemi lahendamiseks. Siiski on seda erinevates kohtades proovitud ja saadud ka positiivseid tulemusi. Tegemist on ressursimahuka ettevõtmisega ja sobib üldjuhul väikese pindalaga veekogude korrastamisel. Probleemiks on ka sobiv ajastus, kuna pinnalt vetikamattide efektiivne eemaldamine on võimalik vetikate õitsemisperioodi lõpufaasis. Selleks ajaks on aga õitsemisest johtuvad kahjulikud aspektid realiseerunud. Tallinna lahe seisundist järeldasid TTÜ MI teadlased, et vetikate vohamise üheks põhjuseks on sademevee väljalaskudest ja ka Pirita jõest tulev toitaineterikas vesi; väljalaskude juurde tekivad mõnesaja meetri ulatuses "vetikamatid", mis kanduvad lainetega randa ja rannalähedasse madalasse vette; toiteainete vood sõltuvad oluliselt sademetest; vesi on rannas hästi segunenud, toiteainete kontsentratsioonid ühtlustuvad väljalasust eemaldudes kiirelt avamere tasemeni ning põhjasetetest ei avastatud jääkreostust, mis võiks põhjustada vetikate vohamist või haisu.

43 43/63 TÜ Eesti Mereinstituudi teadlaste uuringu kohaselt satub Russalka Saare tee piirkonna sademeveekollektoritest merre aegajalt toitaineid kogustes, mis võivad soodustada/kiirendada niitjate makrovetikate, eelkõige Cladophora glomerata ja Ulva intestinalis ning pruunvetika Pilayella littoralis massilist vohamist madalas rannavees. Niitjad rohevetikad on soodsas olukorras võimelised taastootma oma biomassi 7-14 päevaga. [19] Suvekuudel Russalka-Pirita-Merivälja rannaaladel leviva ebameeldiva lõhna üheks põhjustajaks on suure tõenäosusega madalasse vette ja rannale akumuleerunud valdavalt niitjatest makrovetikatest moodustunud vetikamassi anaeroobne lagunemine, mille tulemusel tekib mädamunalõhnaga divesiniksulfiid (H2S). Rannale kuhjunud vetikamass võib olla sinna kantud hoovuste ja tuulte poolt ka teistest Tallinna lahe piirkondadest (näiteks sügavamal merepõhjale akumuleerunud erinevas vanuseja lagunemisastmes olevad vetikamatid võivad hoovuste või tormidega kanduda rannaalale). Muu maailma praktika kohaselt on välja töötatud erinevaid mehhaanilisi meetodeid (s.h. vetikakombainid ) nii veepinnal vabalt triivivate, madalasse vette akumuleerunud kui rannale kuhjunud makrovetikate kogumiseks ja eemaldamiseks kui ka nende edasiseks kasutamiseks (näit. väetistena, biokütusena). Seega vältimaks eriti soojadel suvekuudel (juuni, juuli, august) Tallinna lahe rannapiirkondades leviva ebameeldiva lõhna tekkimist on soovitav rannale uhutud ja rannalähedasse vette akumuleerunud lahtine vetikamass võimalikult kiiresti eemaldada. Vältida tuleks kindlasti kuhjade moodustamist veepiiri lähedusse, eriti madala veeseisu korral, et kogutud vetikamass ei satuks veetaseme tõustes või lainetusega uuesti merre tagasi. Samas ei ole kindlasti võimalik pidevalt kogu rannale kuhjunud või madalasse vette akumuleerunud vetikamassi täielikult eemaldada kulukas ja töömahukas (sõltuvalt Tallinna lahe rannaalade iseloomust: kividega aladel ei ole ilmselt võimalik kasutada mehhaanilisi abivahendeid) ning seega ka ebameeldiva lõhna tekkimise probleemi lahendada.[19] Vetikamattide eemaldamise hinnanguline maksumus Vetikamatid, kohati küllaltki paksud, tekivad väljalaskude juurde, nad ei ole eriti ulatuslikud - vaid mõnisada ruutmeetrit. Väljalaskude juures koguneb neid massilisemalt ning eriti Ülemiste väljalasu vahetus läheduses (sügavusel ~ 0,5 m), kus merepõhi on kruusane on neil võimalus kinnituda ka merepõhjale ning seetõttu kujuneb seal põhja paks vetikamatt, mis siis tormiga ka kaldale uhutakse. Halvem on olukord Saare väljalasu juures, kuhu, koguneb kogu rannaala toodang. Samuti uhutakse vetikad tänu laevalainete ja tuulehoovuste koosmõjule piki kogu randa Lasnamäe väljalasust kuni Pirita muulini. [1] Põhiline vetikate produktsioon toimub just rannikuala Vana-Sadama poolses otsas (Ülemiste ja Lasnamäe väljalasud), s.t., et igasuguste vee liikumist takistavate rajatiste ehitamine merre, tekitab uue kontsentreerumisala, nagu seda on tekitanud ka olemasolev Pirita sadama kaid ja muulid. Pigem võib kaaluda vetikate kokku kogumist seal kus nad põhiliselt tekivad (Ülemiste ja Lasnamäe väljalasud) või kuhu nad kogunevad (Saare nurk) need alad on sileda, põhiliselt liivapõhjaga, suuri kive esineb vaid Saare nurgas, kuid mitte väga tihedalt.[1] Kuna teave vetikamattide levikuala suuruse kohta on selgelt piiritlemata, siis uuriti töös eri aastate Maa-ameti ortofotosid. Vana-Sadama piirist kuni Pirita muulini on rannajoone pikkus ca 4 km. Võimalikke vetikamatte võib täheldada a ortofotode põhjal piki randa keskmise ulatusega ca m, nii rannal, kui vette ulatuval alal, Lauluväljaku sademeveelaskme juures ca 60 m ulatuseni meres. Sealt edasi Pirita poole vetikatega kaetud ala suureneb, ulatudes Saare

44 44/63 tee piirkonnas ca meetrini rannast, kus merel sügavust ca 5 meetrit. Kokku esineb vetikamatte hinnanguliselt ca 1 km 2 alal, millest valdav osa on vees. Üsna sarnane on olukord olnud ka eelnevatel aastatel. Väljavõte Maa-ameti ortofotodest ajavahemikul 2000 kuni 2013 on joonistel 1-5. Pildistamise aeg on olnud aprill mai, mis iseloomustab just ränivetikate massilise arenemise perioodi. Suve-sügisperioodi kohta sellised andmed puuduvad. Vetikamattidega kaetud ala vahetult Russalka ja Kadrioru sademeveelaskme ümbruses on hinnanguliselt a ortofotode alusel ca 1000 m 2, Lauluväljaku sademeveelaskme juures ca 3000 m 2 ja Saare tee veelaskmel ca 300 m 2. Ülejäänud osa on Saare tee ja Pirita muuli vahelisel alal sügavamal meres. Veetaimede koristus peaks toimuma tavaliselt hiliskevadel, suvel ja varasügisel, kui veetaimed on lähedal vee pinnale. Olenevalt veetaimede liigist, tihedusest ja kogumisseadmete mahutavusest on võimalik eemaldada ja koguda USA Washingtoni osariigi Ökoloogia osakonna (Washington State Department of Ecology) andmetel tüüpmasinate puhul veetaimi 0,5-1,5 aakrilt tunnis ehk ca m 2 tunnis. [20] Veetaimede eemaldamise maksumuse arvutamisel võeti aluseks Washingtoni osariigi ja Rootsis Trelleborg-i kohaliku omavalitsuse andmed veetaimede ja vetikate koristamisel. Vastavate mehhanismide maksumus USA-s on vahemikus US dollarit ehk eurot [20]. Trelleborg-i omavalitsuse uuringu kohaselt oli väikeste masinate maksumus aastatel tunduvalt väiksem, olles vahemikus rootsi krooni ehk eurot [16]. Ühe aakri koristamise hind on 250 US dollarit ehk 235 eurot avaliku sektori ettevõtte puhul, eraettevõtetel vahemikus US dollarit ehk eurot. Niidukaar on 1,8 kuni 3 m. [20] Mehhanismi juhi töö hindamise aluseks võeti ekskavaatorijuhi keskmine tunnihind Eestis, mis on hetkel netotasuna vahemikus 7 kuni 11 eurot. Küttekulu võib ulatuda 16 liitrini tunnis ehk ca 18 eurot ja hoolduskulud 3 eurot tunnis. Olenevalt masina tüübist kulub erinevate kiiruste puhul 1 km 2 suuruse ala vetikamattide koristamiseks aega järgmiselt: 2000 m 2 /h tundi ehk ca 63 tööpäeva 4000 m 2 /h tundi ehk 31 tööpäeva 6000 m 2 /h tundi ehk 21 tööpäeva Valdavalt kasutatakse neid nimetatud mehhanisme siseveekogudel, kus on rahulik veepeegel. Tallinna lahes on laevalainetus üheks mõjuriks, mida tuleb arvesse võtta sobilike mehhanismide valikul ja hankimisel. Tabelis 1 on arvestatud vajadusega kasutada mõlemat tüüpi mehhanisme. Samuti kallimate mehhanismidega, kuna eeldatavalt ei ole mere keskkonnas meie tingimustes odavamad siseveekogudel kasutatavad mehhanismid sobilikud. Vaja on võimsamaid mehhanisme, toimetamaks mere tingimustes, arvestades, et vetikamattide eemaldamine toimuks võimalikult kiiresti, lühikese aja jooksul enne vetikate õitsemist. Maksumuse arvutamisel võeti töö ajaks 167 tundi.

45 45/63 Tabel 1. Vetikamattide eemaldamise maksumus 1 km 2 suuruselt rannikualalt Tööjõu kulu tööandjale, EUR Küte, EUR 7200* 3000 Mehhanismi maksumus, EUR Investeering (ost) Hoolduskulud Trelleborg-i mehhanism (rannal ja madalas, sügavusega 1-2 m, vees) USA mehhanism (töötab sügaval, 5-10 m vees) Kokku maksumus, EUR Washingtoni teenuse hinnaga, kogu teenus, EUR avalik sektor: eraettevõtlus: * arvestatud on 3 spetsialistiga USA ja Rootsi näite varal Lisandub kogutud vetikamassi transpordi maksumus, mis oleneb kogumisviisist, (kas rannal, madalas vees või sügaval vees) ja kaldale toimetamine ning edasi käitluskohta. Vetikamassi, olenevalt koostisest on mujal maailmas proovitud kasutada väetisena, toormena paberitööstuses, biogaasi tootmises ning kompostina avalikes parkides ja haljasaladel. Antud juhul on otstarbekas transportida vetikamass Jõelähtme prügilasse ja seal komposteerida. Hetkel ei ole võimalik prognoosida vetikamassi kogust ja hinnata transpordi kogumaksumust.

46 46/63 Joonis1. Vana-Sadama ja Russalka rannikuala, ortofotod (alustades ülevalt vasakult paremale) 2000, 2002, 2008, 2011, 2013

47 47/63 Joonis2. Russalka Lauluväljaku ranna-ala Joonis3. Lauluväljaku ranna-ala Saare tee suunas

48 48/63 Joonis 4. Lauluväljaku ja Saare tee vaheline ranna-ala Joonis 5. Saare tee ja Pirita muuli vaheline ranna-ala Kõige kiirem viis teemaga tegelda on ilmselt katsetada vetikamattide koristamisega. Täpne hind selle teenuse osas selguks vastaval hankel. Üheks võimaluseks oleks välja kuulutada avalik hange vetikamattide ühekordseks koristamiseks Vana-Sadama ja Pirita muuli vahelisel rannikualal. Nimetatud hanke alusel tehtud töö põhjal selgub vetikamassi ulatus ja kaal ning koristamise sagedus ning ka sobivad mehhanismid. Samuti saab otsustada andud meetodi rakendatavusest vetikamattide eemaldamisel ja haisuprobleemi lahendamisel. Juhul kui

49 49/63 vetikamattide eemaldamine annab soovitud tulemuse võiks kaaluda teenuse sisseostmise asemel mehhanismide soetamist. 8.3 OLEMASOLEVATE SADEMEVEELASKMETE MERRE PIKENDAMINE TTÜ MI teadlased koostasid uuringu käigus mudeli, mille abil analüüsisid praegust olukorda ning selle parandamise võimalusi. Üheks parendamisettepanekuks oli eeldus, et Russalka- Lauluväljaku sademevee väljalasud on juhitud süvamerelasu kaudu 1,1 kilomeetri kaugusele 15 meetri sügavusse merre. Käesoleva töö raames arutasid konsultandid olemasolevate sademeveelaskmete (Russalka, Lauluväljaku ja Saare tee) pikendamise võimalusi arvestades maakasutust, majanduslikkust ja tehnilist otstarbekust. Russalka ja Lauluväljaku väljalaskude juures kaaluti kahte võimalust: 1. Variant 1 Igale väljalasule rajada omaette ülepumpla ja ca 1km pikkune süvamerrelase. Russalka juures olevad Ülemiste ülevoolukollektori veelase ja Kadrioru veelase juhtida kokku ühte ülepumplasse. Veelaskmete dimensioonid peavad arvestama vähemalt mõõdetud vooluhulkade maksimaalsete kogustega. Ülepumplatele peab säilitama avariiveelasud merre, avarii ei tohi ohustada kollektorite valgaladel üleujutusi. Ülepumplad peavad olema garanteeritud elektritoitega. 2. Variant 2 Russalka sademeveelaskmete juhtimine Lauluväljaku ülepumplasse Russalka piirkonnast Ülemiste ülevoolukollektor ja Kadrioru kollektor juhtida kokku Lauluväljaku kollektoritega, rajada ühine suur ülepumpla ja ühine merrelase. Arvestades olemasoleva maapinna kõrgusarvudega, võimalikku maakasutust ning olemasolevate tehnovõrkude paiknemist, ei ole võimalik neid kollektoreid isevoolselt juhtida Lauluväljaku planeeritavasse pumplasse. Sademevee juhtimiseks Russalka piirkonnast Lauluväljaku pumplasse peab kasutama vahepumplat, mis muudab variandi 2 tehniliselt keerukaks ja suurendab üleujutuste ning avarii riski. Ülepumplatele peab säilitama avariiveelasud merre, avarii ei tohi põhjustada kollektorite valgaladel üleujutusi. Ülepumplad peavad olema garanteeritud elektritoitega. Saare tee sademeveelaskmele otsustati samuti pakkuda varianti rajada ülepumpla ja ca 1km pikkune merrelase. TTÜ MI poolne ettepanek juhtida sademevesi kas pumpamisega puhastusele Paljassaarde või teise võimalusena Pirita jõkke ei pidanud konsultandid majanduslikult ega keskkonda arvestades mõistlikuks. Pirita jõest tuleb Tallinna lahte toitaineterikas pinnavesi, mis hoovuste, lainete ja tormidega kantakse probleemsele rannaalale. 8.4 SADEMEVEE JUHTIMINE REOVEEPUHASTILE TTÜ MI uuringu üheks järeldusettepanekuks oli ka väljalaskude likvideerimine, suunates kogu sademevee puhastusele Paljassaarde. Arvestades linnapiirkonda, kus planeeritavad kollektorid peaksid kulgema, samuti Tallinna reoveepuhasti jõudlust, ei ole see variant majanduslikult otstarbekas.

50 50/63 Rajada tuleb kilomeetreid suuremõõdulisi süvakollektoreid, lisaks peab puhasti jõudlust suurendama. Kogu puhastusjaama töö läheb keerulisemaks tänu suurenenud ebaühtlasele vooluhulgale lahjendatud vee koostisele. Kogu Lasnamäe piirkonna sademevee ja reovee ühiskanalisatsiooni lahkvoolsena Paljassaare reoveepuhastisse juhtimine nõuaks olemasoleva tunnelkollektorite võrgu ja reoveepuhasti läbilaskevõime olulist suurendamist, mille maksumust ei ole võimalik ilma täiendava uuringuta hinnata. Arvestades, et nii Lasnamäe piirkond kui kesklinn on tänaseks sisuliselt täis ehitatud, on keeruline vaba maa leidmine vajalike rajatiste paigutamiseks (täiendavad kollektorid koos šahtidega). 8.5 LÄHTEÜLESANDES ANTUD ALTERNATIIVSETE LAHENDUSVARIANTIDE KOKKUVÕTE I. Sademevesi tuleb käidelda ja sellest vabaneda selle tekkekohas, näiteks immutada pinnassesse Immutamiseks peavad olema sobilikud hüdrogeoloogilised tingimused. Vastavalt VVm nr 99, , peab heit- ja sademevee immutussügavus olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. See tingimus ei ole täidetud suurel osal Tallinnas. Samuti on valdav osa uuritavate sademeveelaskmete valgaladest kaitsmata põhjaveega õhukese pinnasekihiga piirkonnas. Lasnamäe piirkond ei ole sademevee suuremamahuliseks immutamiseks sobilik. Sademevee immutamine on tõhus viis sademevee koguse vähendamiseks, kuid aastatega väljakujunenud, täisehitatud piirkondades (nt. Lasnamäe, tööstusalad), kus kogutakse sademeveed reeglina kokku sademeveekaevude kaudu ja juhitakse sademevee- või ka ühiskanalisatsiooni, on sademevee immutamise kasutamine suhteliselt piiratud. Sellistes tundlikes, väljakujunenud infrastruktuuriga ning piiratud immutusvõimalusega piirkondades, tuleb lähtuda olemasolevast sademeveesüsteemist. Edaspidistes planeeringutes ja uute asustusalade kavandamisel tuleb kaaluda võimalusi sademevee lokaalseks immutamiseks väikestes mahtudes (puhtad katuselt kogutavad sademeveed näiteks). Immutusalasid tuleks rajada võimalikult hajutatult, et valgala kasvuga ei kasvaks arvutuslikud vooluhulgad liiga suurteks, põhjustades probleeme nii maakasutuse kui ka keskkonnakaitse seisukohalt. Erilahenduste realiseerimine on kinnistu omanikule majanduslikult koormav. Lisaks ei ole hetkel sademevee suunamine ühiskanalisatsiooni maksustatud, mis oleks ühtlasi motivaatoriks rohkem kulutama ning kasutama ja käitlema sademevett omal kinnistul. II. Sademevesi juhitakse tekkekohast kaugemale, kui seda pinnasesse immutada ei saa, selleks kasutatakse vee liikumist aeglustavaid rajatisi tiigid, kanalid, ojad, settebasseinid jms Olemasolev asustuse lahendus ja ka juba kehtestatud detailplaneeringud ei ole jätnud ruumi keskkonnasõbralikele sademevee aeglusrajatistele - tiigid, kanalid, ojad, settebasseinid. Nendest rajatistest tuleb sademevesi lõpuks ikkagi juhtida Tallinna lahte. Et muuta kujunenud olukorda peab tegema muudatused piirkonna üldplaneeringusse.

51 51/63 III. Sademevesi juhitakse tekkekohast sademevee kanalisatsiooni kaudu kaugemal asuvatesse vee liikumist aeglustavatesse süsteemidesse, vajadusel immutades seda pinnasesse, puhastades ning seejärel juhtides looduslikku veekogusse (Tallinna laht või Pirita jõgi) Piirkonnas on järgmised veekogud: Lasnamäe tehisjärv Pae järv, Hundikuristiku oja, Varsaallika oja, Pirita jõgi, Tooma tehisjärv ja Tallinna laht. Eesvooludena tulevad kõne alla Lasnamäe Pae tehisjärv, Pirita jõgi ja Tallinna laht. Teised nimetatud veekogud jäävad valgalast kõrvale. Ojade äravool on väike ja suudmed juhitud torusse. Pirita jõgi asub valgala ülemises osas ja saab olla eesvooluks ainult väikesele valgala osale. Menetlemises olevate planeeringutega on seda rakendatud, nt Väo liiklussõlm. Uusarenduste juures Pae järve piirkonnas on Pae järv kasutusel sademevee suublana. Suurema koguse sademevee järve juhtimiseks on vaja uurida põhjalikult veerežiimi, aga samuti veekvaliteeti ja selle isepuhastusvõimet, et välistada võimalikud haisuprobleemid. Saare tee sademeveelaskme valgalal kujuneva sademevee juhtimine niigi juba kõrge toiteinete koormusega Pirita jõkke ei ole topograafiat ja keskkonda arvestades mõistlik lahendus. Pirita jõest tuleb Tallinna lahte toitainerikas pinnavesi, mis hoovuste, lainete ja tormidega kantakse ikkagi probleemsele rannaalale. Pirita jõgi on alamjooksul oluline puhkeala ja kuulub lõheliste elupaikade nimistusse. IV. Sademevesi juhitakse tekkekohast sademevee kanalisatsiooni kaudu otse looduslikku veekogusse (Tallinna laht) Lähtudes Eesti õigusaktidest ja HELCOM-i soovitustest (vt lk 25-26) ning seni tehtud sademevee seire tulemustest võib Russalka (Ülemiste) ja Kadrioru valgalade sademevee, mille viibeaega on pikendatud Mõigu poldris ja Kadrioru tiikides, kaskaadides ning ka Lasnamäe ja Saare tee valgaladelt kujunevat sademevee juhtida sügavale merre ilma täiendava puhastuseta (vt tabel, meede 1 ja 2). V. Sademevesi juhitakse ühisvoolse kanalisatsiooni (reovesi ja sademevesi segamini) kaudu reoveepuhastisse (Paljassaare) See on kõige kulukam variant. Tuleb arvestada, et olemasolevad kollektorid, mis suunduvad reoveepuhastisse ei suuda vastu võtta täiendavat veehulka, mis tulevad olemasolevatest sademeveekollektoritest. Lähiminevikust on teada kriitilisi olukordi kollektorite kokkuvoolu sõlmedes (Ahtri Tuukri sõlm), kus kanalisatsioonisüsteemi ülekoormatuse tõttu tuleb reostunud vesi tänavale. Sademevee juhtimiseks reoveepuhastisse Paljassaares on vaja rajada uued kollektorid. Lisaks on vaja suurendada oluliselt reoveepuhasti jõudlust ja muuta puhastamise tehnoloogiat. Reoveepuhasti laiendamist piirab vaba maa olemasolu. Sademevee juhtimine täismahus reoveepuhastisse ei ole levinud praktika mujal maailmas.

52 52/ VALITUD LAHENDUSVARIANTIDE VÕRDLUS Alternatiivsete lahenduste võrdlus on koondatud tabelis 9. Tabel 9 Lahendusvariandid Sademevee käitlemise meede Tehniline lahendus Vastutav ametkond Hinnangulised investeeringute ja hoolduskulude maksumused 1. Kolm süvalasku, kolm pumplat jne 2. Kaks süvalasku kolm pumplat KOV KOV Investeering, torud 3x eurot. Investeering, pumplad 3x eurot (1km D1200 puurimine mikrotunneli meetodil mere põhja ca eurot, Pealisehitiseta, uputatud pumpadega pumpla maksumus ca eurot) Hoolduskulud ca 3x85000 eurot aastas Investeering, torud 3x eurot Investeering, pumplad 2x eurot Hoolduskulud ca 3x85000 eurot aastas 3. Vetikamattide koristamine 4. Suunata sademevesi Russalka-Ülemiste, Kadrioru, Lasnamäe ja Saare tee valgaladelt ühisvoolselt Paljassaare reoveepuhastusjaama (RPJ) KOV KOV Tallinna lahega sarnases keskkonnas võrreldavad andmed puuduvad. Esialgse hinnangu järgi kujuneb 1 km 2 suurusega ala koristamiseks ca eurot Maksumuste prognoosimiseks on vajalik täiendav uurimine selgitamaks välja RPJ vastuvõtuvõime suurendamise ja uute tunnelkollektorite/pumplate ehitamise võimalikkust üldse Lahendusvariantide võrdlustabelis on toodud hinnangulised investeerimiskulude ja hoolduskulude maksumused sademevee käitlemise erinevate variantide korral. Hindade kujundamisel on kasutatud analoogsete Tallinna linna tingimustes teostatud ehitustööde ja võrguettevõtte hoolduskulude keskmisi ühikhindasid. Arvestama peab, et hinnad ei näita ehituste tegelikke maksumusi, eesmärgiks on saada hinnangulised hinnad.

53 53/63 Pumpla rajamise hind sisaldab sulgseadmete komplekti, pumpasid (min 3X), mõõteriistad, pumplasisest torustikku, automaatikat, RB konstruktsioone, hoolduseks vajalikke seadmeid jms. Arvestatud ei ole rajatisi garanteeritud elektritoite tagamiseks. 8.7 EELISTATUD LAHENDUSVARIANT 1 Konsultantide eelistuseks on lahendusvariant 1, kus olemasolevate merrelaskmete juhtimiseks ca 1km kaugusele merre on kasutatud kolme ülepumplat ja kolme survetoruslikuliini (vt joonis 31). Esimese lahendusvariandi korral on võimalik ehitada rajatised etapiti, olenevalt rahalistest võimalustest. Joonis 33.Kavandatavad merrelasu rajatised Ülemiste ülevoolu- ja Kadrioru kollektorid Käesoleval ajal suubuvad olemasolevad Ülemiste järve ülevoolukollektor ja Kadrioru kollektor Tallinna lahte isevoolselt, toru põhja kõrgusarvud 0,02 abs.m ja 0,07 abs.m.

54 54/63 Ülemiste ülevoolukollektori rajamisaastaks on 1978, kasutatud on betoontoru DN1000. Kadrioru kollektor DN1000 rajati koos Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimisega aastal, torumaterjaliks on CC-GRP (HOBAS). Kahe merrelasu ühendamiseks ja sademevee juhtimiseks ühe kilomeetri kaugusele merre on vaja kasutada ülepumpamist (Russalka ülepumpla). Kavandatava pumpla võimalikuks asukohaks on (vt joonis 32) maa-ala Tallinna linnale kuuluval kinnistul 78401:115:0143 kahe olemasoleva kollektori vahel, perspektiivse Põhjaväila teekoridori kõrval. Ala suuruseks peab minimaalselt olema 25x20 m. Rajatisele on vaja hooldustöödeks juurde pääseda rasketehnikaga. Pumpla avarii olukorraks on vaja tagada/säilitada isevoolne merrelase. Joonis 34. Kavandatava Russalka ülepumpla asukoht Pumpla konstruktiivsetele osadele esitavad nõuded kohalik omavalitsus, pumpla operaator jt asjakohased ametkonnad. Konstruktiivne lahendus antakse ehitusprojektiga. Pumpla tööparameetrid: Kavandatav vooluhulk on ca Q=2300 l/sek Arvutuslik tõstekõrgus erinevate merrelaskme asukoha variantide korral:

55 55/63 H = 15 m Survetorustik: Di = Ø1200 mm Survetorustiku pikkus: L = 1000 m Tabel 10 Pumpla PMR-1 Suubla Keskmine vooluhulk (m³/sek) Max vooluhulk (m³/sek) Pumpla võimsus Qp (l/sek) Pumba tõstekõrgus (m) Survetoru DN (mm) Survetoru pikkus (m) Kiirus torus (m/s) Tallinna laht 2,3 3,5 3* ,5 Pumpla minimaalsed mõõtmed: H = 7 m P x L= 14,5 x 8 m Lauluväljaku kollektorid Käesoleval ajal suubuvad olemasolevad Lauluväljaku kolm kollektorit Tallinna lahte isevoolselt. Kollektorite rajamisaastaks on 1977, kasutatud on betoontorusid 2xDN1400 ja 1xDN1500, torude põhja kõrgusarvud on abs.m. Torud ulatuvad merre ca 40m pikkuselt ja on kindlustatud betoonist kaitserajatisega. Kolme merrelaskme ühendamiseks ja sademevee juhtimiseks ühe kilomeetri kaugusele merre on vaja kasutada ülepumpamist (Lauluväljaku ülepumpla).

56 56/63 Joonis 35. Kavandatava Lauluväljaku ülepumpla asukoht Kavandatava pumpla võimalikuks asukohaks (vt joonis 33) on maa-ala Tallinna linnale kuuluval kinnistul 78401:115:0103 haljasalal, perspektiivse Põhjaväila teerajatiste kõrval. Ala suuruseks peab minimaalselt olema 25x20 m. Rajatisele on vaja hooldustöödeks juurde pääseda rasketehnikaga. Pumpla avarii olukorraks on vaja tagada/säilitada isevoolne merrelase. Pumpla tööparameetrid: Kavandatav vooluhulk on ca Q=3500 l/sek Arvutuslik tõstekõrgus korral: H = 15 m Survetorustik: Di = Ø1500 mm Survetorustiku pikkus: L = 1000 m

57 57/63 Tabel 11 Pumpla PMR-2 Suubla Keskmine vooluhulk (m³/sek) Max vooluhulk (m³/sek) Pumpla võimsus Qp (l/sek) Pumba tõstekõrgus (m) Survetoru DN (mm) Survetoru pikkus (m) Kiirus torus (m/s) Tallinna laht 3,5 4,5 3* * ,5 Pumpla minimaalsed mõõtmed: H = 7 m P x L= 14,5 x 8 m Saare tee kollektor Käesoleval ajal suubub olemasolev Saare tee kollektor Tallinna lahte isevoolselt. Kollektori rajamisaastaks on 1978, kasutatud on betoontorusid DN1200, väljalasu toru põhja kõrgusarv on 0.22 abs.m. Olemasoleva merelasu juhtimiseks ühe kilomeetri kaugusele merre on vaja kasutada ülepumpamist (Saare tee ülepumpla). Kavandatava pumpla võimalikuks asukohaks (vt joonis 34) on haljasalal paiknev, Pirita linnaosale kuuluv, hetkel munitsipaliseerimata transpordimaa-ala. Ala suuruseks peab minimaalselt olema 25x20 m. Rajatisele on vaja hooldustöödeks juurde pääseda rasketehnikaga. Pumpla avarii olukorraks on vaja tagada/säilitada isevoolne merrelase.

58 58/63 Joonis 36. Kavandatava Saare tee ülepumpla asukoht Pumpla tööparameetrid: Kavandatav vooluhulk on ca Q = 1500 l/sek Arvutuslik tõstekõrgus korral: H = 15 m Survetorustik: Di = Ø1000mm Survetorustiku pikkus : L=1000m

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn 2018 1 Töö nimetus: Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Töö autor: Tiit Kakum Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet Töö teostaja: Eesti Keskkonnauuringute

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.01.2010 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.07.2010 Avaldamismärge: RTL 2010, 2, 22 Põhjaveekogumite moodustamise kord

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi 1 Ühisveevärk ja -kanalisatsioon ÜVVKS Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on veeettevõtja hallatav

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc 5a. Magevee juurdevool ja veevahetus ääremeredes 5.1. Aurumine ja sademed, magevee voog atmosfäärist Läänemeres on sademed ja aurumine ligikaudu tasakaalus. Läbi viidud täpsemad arvutused, arvestades ka

Rohkem

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc SISUKOKKUVÕTE...3 Looduslikud tingimused...3 Sademevett käsitlev seadusandlus...3 Linna sademevee ärajuhtumise süsteemid...4 Sademevee kanalisatsiooni probleemid...4 Põhiprintsiibid sademevee väljaarendamisel...4

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

(Microsoft Word - T\374ri tehisj\344rve suplusvee profiil.doc)

(Microsoft Word - T\374ri tehisj\344rve suplusvee profiil.doc) TÜRI TEHISJÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Türi, Järvamaa Koostatud: 04.02.2011 Ülevaadatud: 12.10.2013 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Profiili koostamises

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Marja 4d, Tallinn, Eesti. Tel: , e-post Tellija: Lüganuse vallavalitsus AS Maves töö nr Roodu aiandusühistu territo

Marja 4d, Tallinn, Eesti. Tel: , e-post Tellija: Lüganuse vallavalitsus AS Maves töö nr Roodu aiandusühistu territo Marja 4d, 10617 Tallinn, Eesti. Tel: 6567300, e-post maves@online.ee Tellija: Lüganuse vallavalitsus AS Maves töö nr 17017 Roodu aiandusühistu territooriumil põhjavee tõusust põhjustatud keskkonnaohtlikkuse

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc)

(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc) PÄRNU KESKRANNA, VANA-PÄRNU, MAI JA RAEKÜLA RANNA SUPLUSVEE PROFIIL Pärnu linn Koostatud: märts 2011. a Profiili täiendamine vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel Profiili koostamises osalesid:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk Versioon 04.11.2018 /// TÖÖ NR 18003104 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Keskkonnamõjude eelhinnang ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title MAASTIKE TALITUS Maastike üldkursus ja tüploogia Kaija Käärt Maastike talitus määratakse kui kõigi ainete ja energia ümberpaiknemise, vahetuse ja muundumise protsesside kogust maastikes. Maastike talitus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Töö number Tellija E.L.L. Kinnisvara AS Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki 34, Tallinn Telefon: e-post: Kuup

Töö number Tellija E.L.L. Kinnisvara AS Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki 34, Tallinn Telefon: e-post: Kuup Töö number 2018-0013 Tellija E.L.L. Kinnisvara AS Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki 34, 12915 Tallinn Telefon: +372 664 5808 e-post: info@skpk.ee Kuupäev 7.03.2018 Registrikood: 11255795 Lääne-Harju vallas

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem