EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2013) 286 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Komisjoni aruanne tööstusheidete direktiiv

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2013) 286 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Komisjoni aruanne tööstusheidete direktiiv"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2013) 286 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Komisjoni aruanne tööstusheidete direktiivi 2010/75/EL artikli 30 lõike 9 ja artikli 73 kohaselt tehtud läbivaatamiste kohta seoses loomade intensiivkasvatusest ja põletuskäitistest pärit heitega (EMPs kohaldatav tekst) ET ET

2 SISUKORD KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Komisjoni aruanne tööstusheidete direktiivi 2010/75/EL artikli 30 lõike 9 ja artikli 73 kohaselt tehtud läbivaatamiste kohta seoses loomade intensiivkasvatusest ja põletuskäitistest pärit heitega Sissejuhatus Läbivaatamiste taust IPPC direktiivi läbivaatamine ( ) Intensiivkarjakasvatus Põletuskäitised nimisoojusvõimsusega alla 50 MW Põletuskäitised nimisoojusvõimsusega 50 MW ja üle selle Komisjoni tehtud läbivaatamiste käigus kaalutud valikuvõimalused Intensiivkarjakasvatusest tulenev heide keskkonda Intensiivkarjakasvatus (artikli 73 lõike 2 punkt b) Võimsuse diferentseeritud künnisväärtused erinevate kodulinnuliikide, sh vuttide kasvatamisel (artikli 73 lõike 3 punkt a) Võimsuse künnisväärtused eri liiki loomade samaaegsel kasvatamisel samas ettevõttes (segatüüpi põllumajandusettevõtted) (artikli 73 lõike 3 punkt b) Kütuste põletamisest tulenev heide õhku Kütuste põletamine põletuskäitistes, mille summaarne nimisoojusvõimsus on alla 50 MW (artikli 73 lõike 2 punkt a) Põletuskäitised nimisoojusvõimsusega 50 MW ja üle selle (artikli 30 lõige 9) Järgmised sammud Järeldus ET 2 ET

3 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Komisjoni aruanne tööstusheidete direktiivi 2010/75/EL artikli 30 lõike 9 ja artikli 73 kohaselt tehtud läbivaatamiste kohta seoses loomade intensiivkasvatusest ja põletuskäitistest pärit heitega (EMPs kohaldatav tekst) 1. SISSEJUHATUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta 1 võeti vastu 24. novembril 2010 pärast kolme aastat kestnud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi komisjoni esialgse ettepaneku üle 2. Tööstusheidete direktiiviga koondatakse seitse tööstusheidetega seotud direktiivi üheks kõikehõlmavaks direktiiviks 3. Tööstusheidete direktiiv jõustus 6. jaanuaril 2011 ning liikmesriigid peavad selle üle võtma kahe aasta jooksul. See jõustub täielikult eelolevatel aastatel, kui olemasolevad õigusaktid asendatakse järk-järgult uutega. Tööstusheidete direktiiv hõlmab ligikaudu tööstuskäitist üle kogu ELi, sealhulgas energeetikatööstus, metallide tootmine ja töötlemine, mineraalitööstus, keemiatööstus, jäätmekäitlus ja teatavad muud valdkonnad, nagu sigade ja kodulindude intensiivkasvatus. Tööstusheidete direktiivi reguleerimisalasse kuuluvatel käitistel peab olema luba, mis sisaldab parimal võimalikul tehnikal (PVT) põhinevaid tingimusi. Selle eesmärk on vältida, või kui see ei ole võimalik, üldiselt vähendada heidet õhku, vette ja pinnasesse ning heite mõju keskkonnale tervikuna. Lisaks sisaldab kõnealune direktiiv kogu ELi hõlmavaid karmistatud valdkondlikke miinimumnõudeid mitme peamise saastava tegevusala kohta. Õigusloomeprotsessi käigus pühendati oluliselt aega direktiivi reguleerimisala läbivaatamisele, kuid võrreldes saastuse kompleksset vältimist ja kontrolli käsitleva direktiiviga (IPPC direktiiv) jäi tööstusheidete direktiivi reguleerimisala lõppkokkuvõttes suhteliselt samaks. Siiski leiti, et mitut tegevusala tuleks täiendavalt kontrollida ja võtta sealjuures arvesse seda, kuivõrd need võivad põhjustada saastumist, ning samuti tuleks käsitleda sellise saastuse vähendamise meetmeid. Selle tulemusena lisati artikli 30 lõikesse 9 ja artiklisse 73 läbivaatamisklauslid. Käesolevas aruandes käsitletakse järgmisi läbivaatamisi: i) intensiivkarjakasvatus ELi põllumajandustegevusest tulenev heide avaldab keskkonnale mõju seoses heitega pinnasesse, vette ja õhku. Nimelt on üle 90 % kogu ELi ammoniaagiheitest pärit põllumajandusest, millest suur osa on kariloomade aretamisest ja karjakasvatusest tulenev heide. Ammoniaak soodustab: teiseste tahkete osakeste tekkimist, mis põhjustavad tervisehäireid alates hingamisteede kergest kahjustamisest kuni enneaegse suremuseni; ELT L 334, , lk 17. KOM(2007) 844 (lõplik). Direktiiv 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (IPPC), direktiiv 1999/13/EÜ lahustite heitkoguste kohta, direktiiv 2000/76/EÜ jäätmete põletamise kohta, direktiiv 2001/80/EÜ suurte põletuskäitiste (LCP) kohta ning direktiivid 78/176/EMÜ, 82/883/EMÜ ja 92/112/EMÜ, mis on seotud titaandioksiiditööstusega. ET 3 ET

4 ökosüsteemide kahjustumist hapestumise ja eutrofeerumise tõttu, mida põhjustavad ülemäärase biogeense lämmastiku leostumine mageveekogudesse, mis häirib taimekooslusi ja põhjustab bioloogilise mitmekesisuse vähenemise. Tööstusheidete direktiivi kohased piirväärtused hõlmavad umbes 20 protsenti sigade koguarvust ja 60 protsenti kodulindude koguarvust ELis. Karjakasvatusettevõtete suhtes seda direktiivi ei kohaldata. ii) põletamine kütuste põletamine paiksetes käitistes tekitab märkimisväärset saasteainete, sealhulgas vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heidet. Kuigi tööstusheidete direktiiv hõlmab mitmeid suuremaid põletuskäitisi, on kohaldamisalas endiselt puudusi. Lisaks sellele ei ole kütuste põletamine alla 50 MW nimisoojusvõimsusega käitistes ELis kehtivate õigusaktidega reguleeritud. 2. LÄBIVAATAMISTE TAUST IPPC DIREKTIIVI LÄBIVAATAMINE ( ) Osana tööstusheiteid käsitlevate õigusaktide läbivaatamisest, mis toimus aastatel ning mille tulemusel tehti tööstusheidete direktiivi ettepanek, tegi komisjon kindlaks, et teatud tegevusaladelt pärit heide aitab olulisel määral kaasa keskkonna saastumisele ning seda ei reguleerita ELi õigusaktidega piisavalt. Eriti üksikasjalikult uuriti teatud liiki intensiivkarjakasvatust ja kütuste põletamist alla 50 MW nimisoojusvõimsusega käitistes, et kaaluda, kas need tegevusalad tuleks lisada tööstusheidete direktiivi reguleerimisalasse. Lisaks hindas komisjon uuesti kogu ELi hõlmavaid heite piirväärtusi, mis on kehtestatud suurte põletuskäitiste direktiiviga, ja leidis, et paljud neist piirväärtustest ei ole PVT kasutuselevõtu tagamiseks piisavad. Seetõttu lisas komisjon tööstusheidete direktiivi ettepanekusse läbivaadatud piirväärtused, et viia need vastavusse PVTga seotud heitetasemega, mis on kindlaks määratud aastal vastuvõetud PVT-viitedokumendis suurte põletuskäitiste kohta 4. Selline vastavusse viimine ei olnud võimalik teatud liiki põletuskäitiste puhul, mis ei olnud üldse või piisavalt hõlmatud selle või muude PVT-viitedokumentidega. Punktides 2.1 kuni 2.3 on tööstusheidete direktiivi esialgse ettepaneku kontekstis esitatud rohkem üksikasju nende konkreetsete läbivaatamiste kohta Intensiivkarjakasvatus IPPC direktiiv hõlmab järgmisi karjakasvatusviise: kodulindude intensiivkasvatus, kus on üle koha kodulindudele; sigade intensiivkasvatus, kus on üle koha nuumsigadele (sea kaal üle 30 kg); sigade intensiivkasvatus, kus on üle 750 koha emistele. Komisjon viis läbi kaks eriuuringut, 5,6 et määratleda kõige kulutõhusamad meetmed ammoniaagiheite vähendamiseks põllumajandussektoris. Nende uuringutega tehti kindlaks võimalused IPPC direktiivi reguleerimisala selgemaks muutmiseks ja ELT C 253, , lk 5. Measures in agriculture to reduce ammonia emission, lõpparuanne komisjonile, IIASA, juuni Dokument Impact assessment of a possible modification of the IPPC Directive, milles käsitletakse intensiivkarjakasvatust (koostatud osana projektist Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions, rakendaja Alterra, Wageningen UR, EuroCare, Bonni Ülikool ja A&F), juuni ET 4 ET

5 laiendamiseks ning selle põhjal tegi komisjoni aasta IPPC direktiivi uuesti sõnastatud ettepanekus järgmised ettepanekud: i) muudetakse linnukasvatusettevõtteid käsitlevaid piirmäärasid, et võtta arvesse erinevaid linnuliike ja neist tuleneva keskkonnamõju erinevusi ning ii) lisatakse lämmastiku eritamise ekvivalentkordajatel põhinev eeskiri, et määrata kindlaks, kas põllumajandusettevõtted, kus kasvatatakse erinevat liiki kodulinde või nii sigu kui ka kodulinde, kuuluvad IPPC direktiivi reguleerimisalasse. Kaasseadusandjaid leidsid, et komisjoni poolt väljapakutud läbivaatamisi ei peaks lisama õigusakti lõplikku teksti, vaid tuleks teha täiendav läbivaatamine, et selgitada välja, milliseid meetmeid kui üldse tuleks võtta. Läbivaatamised peaksid olema kõikehõlmavad, st võtma arvesse kogu sellisest põllumajandustegevusest tulenevat keskkonnamõju Põletuskäitised nimisoojusvõimsusega alla 50 MW IPPC direktiivi I lisa hõlmab põletuskäitisi, mille nimisoojusvõimsus on üle 50 MW. Kuid väiksemate põletuskäitiste mõju koguheitele ELis peamiste õhusaasteainete osas (SO 2, NO x ja tahked osakesed) hinnati osana õhusaastet käsitlevast aasta temaatilisest strateegiast 7 üsna märkimisväärseks. Seetõttu kaaluti IPPC direktiivi läbivaatamise käigus aastatel erinevaid võimalusi heite vähendamiseks põletuskäitistes nimisoojusvõimsusega MW. Jõuti järeldusele, et paljude stsenaariumide puhul, kus rakendatakse erinevaid kogu ELi hõlmavaid heitepiiranguid, ületab selle rühma käitiste heite reguleerimisest tulenev hinnanguline kasu tervisele nõuete täitmise majanduslikud kulud 8. Seetõttu tegi komisjon tööstusheidete direktiivi eelnõus ettepaneku vähendada nimetatud direktiivis võimsuse künnisväärtust, et hõlmata kõiki põletuskäitisi nimisoojusvõimsusega 20 MW või üle selle. Kuid kaasseadusandjad ei saavutanud sellega seoses üksmeelt ning pöördusid tagasi IPPC direktiivis sätestatud 50 MW künnisväärtuse juurde. Tunnistades nendest käitistest tuleneva heite olulisust, lisati tööstusheidete direktiivi artikli 73 lõike 2 punkti a nõue, et komisjon vaatab uuesti läbi, kas on vajalik kehtestada kõige sobivamad meetmed alla 50 MW nimisoojusvõimsusega põletuskäitiste heite vähendamiseks. Nende läbivaatamiste eesmärgiks oli keskenduda eelkõige heitele õhku, võttes arvesse selliste tegevusalade kindlakstehtud mõju õhukvaliteedile Põletuskäitised nimisoojusvõimsusega 50 MW ja üle selle Suuri põletuskäitisi käsitleva direktiiviga kehtestatud vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tolmu heite piirväärtused põletuskäitistes nimisoojusvõimsusega 50 MW või üle selle on miinimumnõuded ega piira IPPC direktiivi nõudeid. PVT rakendamine võib viia selleni, et lubadesse lisatakse rangemad heite piirväärtused. Siiski leiti IPPC direktiivi läbivaatamise käigus aastatel , et sageli kohaldati neid piirväärtusi vaikeväärtustena loa tingimuste kindlaksmääramiseks, vaatamata sellele, et paljudel juhtudel olid need 7 8 KOM(2005) 446 (lõplik). Assessment of the benefits and costs of the potential application of the IPPC Directive (96/61/EC) to industrial combustion installations with MW rated thermal input, aruanne Euroopa Komisjonile, AEA Technology, oktoober ET 5 ET

6 märkimisväärselt kõrgemad kui PVTga seotud heitetasemed. Seetõttu ei olnud suurte põletuskäitiste direktiivi piirväärtustele tuginedes võimalik tagada PVT rakendamine ning selle tulemusena ei võetud PVTd selles sektoris kasutusele. Suurte põletuskäitiste SO 2, NO x ja tolmu märkimisväärne heitkogus mõjub keskkonnale ja tervisele kahjulikult, kuid seda saaks PVT täieliku rakendamisega tunduvalt vähendada 9. Tööstusheidete direktiivis on kogu ELi hõlmavad heite piirväärtused viidud vastavusse suurte põletuskäitiste PVT-viitedokumendi PVT-tasemetega. Samal ajal on täpsustatud, et need piirväärtused on miinimumnõuded. Siiski ei ole teatavat liiki suurte põletuskäitiste jaoks PVTga seotud heitetasemeid PVT-viitdokumentides määratletud. Selle tulemusena ei ole järgmiste kategooriate (loetletud allpool ja tööstusheidete direktiivi artikli 30 lõigetes 8 ja 9) jaoks kehtestatud kogu ELi hõlmavaid minimaalseid heite piirväärtusi tööstusheidete direktiivi V lisas või on nende puhul säilitatud suuri põletuskäitisi käsitlevas direktiivis kehtestatud piirväärtused: (a) diiselmootorid; (b) käitiste utilisaatorkatlad tselluloosi tootmiseks puidust või muust kiulisest materjalist; (c) rafineerimistehaste põletusseadmed, kus põletatakse omatarbeks nafta rafineerimisel tekkivaid destilleerimis- või ümbertöötlemisjääke, kas eraldi või koos teiste kütustega; (d) põletusseadmed, kus põletatakse muid gaase kui maagaas; (e) (f) keemiatööstusettevõttes asuvad põletusseadmed, kus vedelaid tootmisjääke kasutatakse omatarbeks mittekaubandusliku kütusena. Tööstusheidete direktiivi artikli 30 lõike 9 kohaselt peab komisjon sellist liiki põletusseadmete puhul vaatama PVT alusel läbi, kas on vajalik kehtestada kogu liitu hõlmavad heite piirväärtused ning muuta V lisas sätestatud heite piirväärtusi. 3. KOMISJONI TEHTUD LÄBIVAATAMISTE KÄIGUS KAALUTUD VALIKUVÕIMALUSED Alates tööstusheidete direktiivi vastuvõtmisest on komisjon teinud vajalikud läbivaatamised, toetudes värskelt kogutud teabele ja esialgse IPPC direktiivi läbivaatamise käigus kogutud andmetele. Lisaks on komisjon hinnanud olukorda seoses artikli 30 punktis 9 osutatud suurte põletuskäitistega. Selle töö tulemused on kokku võetud allpool Intensiivkarjakasvatusest tulenev heide keskkonda Intensiivkarjakasvatus (artikli 73 lõike 2 punkt b) Komisjon on teinud kindlaks, et ELis kasvatatakse praegu ligikaudu 90 miljonit karilooma. See hõlmab piimakarja (27 %), mullikaid (7 %) ning veiseid ja muid kariloomi (66 %). Karjad on jaotunud väga suure hulga ettevõtete ehk ligikaudu 3,5 miljoni põllumajandusettevõtte vahel, mille suurusvahemikku kuulvad nii suured tsentraliseeritud põllumajandusettevõtted kui ka üksnes ühe lehmaga väikepõllumajandusettevõtted. Kõiki lehmapidamise aspekte, sealhulgas söötmine ja 9 Evaluation of the costs and benefits of the implementation of the IPPC Directive on Large Combustion Plant, AEA Technology, juuli ET 6 ET

7 sõnnikukäitlus, hõlmavast karjakasvatusest eraldub praegu õhku umbes kt ammoniaaki aastas (41 % kogu ELi ammoniaagiheitest) ja kt metaani aastas (2 % kogu ELi metaaniheitest). Karjakasvatus on oluline tegur ka põhja- ja pinnavee nitraadireostuses ning EL võitleb sellise reostusega nitraadidirektiivi alusel võetud meetmete abil 10. Komisjon võttis läbivaatamisel arvesse nii vähendamismeetmeid, mida saab heite vähendamiseks kõige kulutasuvamal viisil rakendada, kui ka kõnealuste meetmete rakendamiseks ettenähtud regulatiivseid ja õiguslikke võimalusi. Vähendamismeetmete osas uuris komisjon, millist liiki meetodid on praegu ELis olemas. Komisjon tegi järeldused liikmesriikides kehtivate õigusaktide põhjal, milles on siseriiklikul tasandil määratletud PVT ammoniaagiheite vähendamiseks. See hõlmab meetmeid, millega tagatakse hea põllumajandustava rakendamine põllumajandusettevõtte üldises juhtimises, söötmisstrateegiate kohaldamisel, loomapidamishoonete projekteerimisel, sõnniku ja läga ladustamisel ja käitlemisel ning sõnniku ja läga laotamisel maapinnale. Poliitikavõimaluste rakendamist silmas pidades hindas komisjon mitmeid võimalusi, mida võiks kohaldada kariloomadest tuleneva õhkuheite vähendamiseks ELis, sealhulgas: töötada välja koostöös liikmesriikide ja põllumajandusettevõtjatega vabatahtlikud süsteemid või laiendada olemasolevaid vabatahtlikke süsteeme, millega ergutada heite piiramiseks kavandatud meetmete kasutuselevõttu; lisada tööstusheidete direktiivi reguleerimisalasse karjakasvatusettevõtted; töötada välja konkreetsed õigusaktid, mis on suunatud kariloomade intensiivkasvatusest tulenevale heitele; võtta ELi ühise põllumajanduspoliitika raames nõuetele vastavuse meetmeid ja muuta teisi õigusakte, näiteks direktiivi 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest. Tasub märkida, et vähendamismeetmete kontekstis ei ole PVT seotud üksnes tööstusheidete direktiivi rakendamist käsitleva valikuvõimalusega, vaid lisaks on eesmärk uurida, kuidas PVTd saaks kõigi käsitletud valikuvõimaluste puhul kasutada. On välja töötatud kolm erinevat stsenaariumit selle põhjal, kas PVT abil soovitakse ammoniaagiheidet vähendada mõõdukalt, keskmiselt või palju. Selle alusel oleks ammoniaagiheidet võimalik vähendada kt aastas, võrreldes alusstsenaariumiga, milles käsitletakse piimakarjakasvatusettevõtteid, kus on rohkem kui 50 looma. Muude rohkem kui 50 loomaga karjakasvatusettevõtte liikide puhul on heite vähendamise potentsiaal kt aastas. Haldus- ja täitmiskulude hindamine näitab, et PVT rakendamise kasu ületab põllumajandustootjate kulusid kõikide põllumajandusettevõtete suuruste puhul. Siiski tuleb märkida, et kasu suureneb kiiremini kui kulud, kui põllumajandusettevõtte suurus kasvab, ning kasu ja kulude suhe on suurem piimakarjakasvatussektoris võrreldes teiste karjakasvatusettevõtetega. Lisaks oleks ligikaudu 12 % piimakarjakasvatusettevõtetel ja 23 % muudel karjakasvatusettevõtetel vaja luba juhul, kui tööstusheidete direktiivi täielikku lubade väljaandmise korda kohaldataks kõikide selliste 10 Direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest. ET 7 ET

8 põllumajandusettevõtete suhtes ning selle tulemusena kuuluks üle põllumajandusettevõtte esmakordselt tööstusheidete direktiivi reguleerimisalasse. Enamik loomakasvatusettevõtetest jääks aga endiselt väljapoole tööstusheidete direktiivi kohast lubade väljaandmise korda, mistõttu suuremast osast ELi kariloomadest tulenevat heidet ei reguleeritaks Võimsuse diferentseeritud künnisväärtused erinevate kodulinnuliikide, sh vuttide kasvatamisel (artikli 73 lõike 3 punkt a) Komisjon on kontrollinud kolme võimalikku lähenemisviisi võimsuse diferentseeritud künnisväärtuste kehtestamiseks erinevate kodulinnuliikide kasvatamisel: (1) loomühik (Livestock Unit, LU) loomühikut kasutatakse eri liikidesse või kategooriatesse kuuluvate loomade arvu võrdlemiseks või liitmiseks loomade toiduvajaduse põhjal; 1 loomühik on võrdne ühe 600 kg kaaluva ja aastas liitrit piima andva lehmaga; (2) lämmastiku eritamist käsitlevad ekvivalentkordajad (Equivalent Nitrogen Excretion Factors, ENEF) võrdlus tehakse selle põhjal, kui palju üks loom aastas keskmiselt lämmastikku eritab ja (3) loomekvivalent (Animal equivalence) kaalutud lähenemisviis, mis põhineb lämmastiku ja fosfori eritamise teguritel ning muudel muutujatel; loomekvivalenti kohaldatakse praegu ühes liikmesriigis. Neid lähenemisviise silmas pidades on kaalutud tööstusheidete direktiivi reguleerimisalasse kuuluvaid linnukasvatusettevõtteid käsitlevate piirväärtuste muutmist. Kuna keskkonnamõju on kohaga seakasvatusettevõtte ja kohaga broilerikasvatusettevõtte puhul üldiselt sama, on piirväärtused muude kodulinnuliikide jaoks arvutatud kohaga broilerikasvatusettevõtet käsitleva piirväärtuse alusel. Kolme kõnealuse lähenemisviisi kohaldamine näitab suuri erinevusi piirväärtustes, mida võib erinevate kodulinnuliikide jaoks võib tööstusheidete direktiivi kohaselt kehtestada. Broileritest tavaliselt väiksemate lindude puhul võivad piirväärtused märkimisväärselt tõusta, vuttide puhul kuni kohani. Broileritest tavaliselt suuremate lindude puhul piirväärtusi jällegi langetataks, näiteks kalkunikasvatusettevõttes peaks see jääma vahemikku kohta olenevalt kohaldatavast lähenemisviisist. Võttes arvesse ELi kodulinnukasvatusettevõtete erinevat laadi, osutavad kõik kolm arvutusmeetodit, et piirväärtuste muutmine toob kaasa tööstusheidete direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate kodulinnukasvatusettevõtete netoarvu suurenemise. Kulude ja tulude arvutuste põhjal võib järeldada, et selliste muudatustega lisandub tööstusheidete direktiivi reguleerimisalasse ettevõtet. Kuigi kõikidel juhtudel kaaluks vähenenud ammoniaagiheitest tulenev keskkonnakasu nõuete täitmise kulud üles, oleks ammoniaagiheidet võimalik vähendada 4 35 kt aastas. Puhaskasu jääb hinnanguliselt vahemikku 30 miljonit kuni 1 miljard eurot aastas. Lisaks tooks täiendavat kasu PVT rakendamine, kuna tolmu- ja lõhnaheide väheneks Võimsuse künnisväärtused eri liiki loomade samaaegsel kasvatamisel samas ettevõttes (segatüüpi põllumajandusettevõtted) (artikli 73 lõike 3 punkt b) Tööstusheidete direktiivi artikli 73 lõike 3 punkti b kohane läbivaatamine (segatüüpi põllumajandusettevõtted) sarnaneb artikli 73 lõike 3 punkti a kohase läbivaatamisega (võimsuse diferentseeritud künnisväärtused erinevate kodulinnuliikide puhul) selles osas, et kolm peamist kohaldatavat lähenemisviisi, mille abil heidet kaalutakse ET 8 ET

9 võimsuse künnisväärtuste kehtestamiseks, on loomühikud, lämmastiku eritamist käsitlevad ekvivalentkordajad ja loomekvivalendid. Komisjoni tehtud läbivaatamise käigus selgus, et mitmes liikmesriigis juba kasutatakse segatüüpi põllumajandusettevõtete reguleerimiseks üht nimetatud kolmest lähenemisviisist. Komisjon on PVT kasutamise põhjal tuletanud põllumajandusettevõtete heite vähendamise soovitusliku arvnäitaja, koostanud kulude ja tulude hinnangu seoses segatüüpi põllumajandusettevõtteid käsitleva sätte kohaldamisega tööstusheidete direktiivi I lisa kohaselt ning hinnanud seda, mitmele põllumajandusettevõttele ELis kokku võiks mõju avalduda. Tulemused näitavad, et segatüüpi põllumajandusettevõtete lisamine tööstusheidete direktiivi reguleerimisalasse vähendaks ammoniaagiheidet umbes 1 20 kt aastas. Lisaks kaaluks vähenenud ammoniaagiheitest saadav kasu ning muu keskkonnakasu, mida saadakse näiteks vähenenud metaani-, tolmu- ja lõhnaheitest, nõuete täitmise kulud kindlalt üles. Puhaskasu on hinnanguliselt miljonit eurot aastas. Sellised muutused võivad tõenäoliselt mõjutada ligikaudu 600 kuni põllumajandusettevõtet. Samuti on uuritud seda, mille põhjal piirväärtused segatüüpi põllumajandusettevõtete jaoks arvutada. On selge, et selline lähenemisviis toimib vaid siis, kui õigusaktides selgitatakse sigade ja kodulindude keskkonnamõju kaalumise täpset viisi või lisatakse sellekohased sätted. Nii tagatakse järjepidevus liikmesriikides tehtavate arvutuste vahel Kütuste põletamisest tulenev heide õhku Kütuste põletamine põletuskäitistes, mille summaarne nimisoojusvõimsus on alla 50 MW (artikli 73 lõike 2 punkt a) IPPC direktiivi läbivaatamise ajal tehtud töö jätkuna kogus komisjon täiendavat teavet selliste põletuskäitiste arvu, võimsuse, kütusetarbimise ja heite kohta, mille nimisoojusvõimsus on 1 50 MW. Andmelünki täideti ekstrapoleerimise teel. Nii saadi piisavalt täielikud andmed, mille põhjal oli võimalik hinnata heite vähendamise võimalusi, kuigi teatavad andmed olid puudulikud. Andmed näitavad, et põletuskäitisi nimisoojusvõimsusega 1 50 MW käitatakse erinevates sektorites ja kasutatakse muu hulgas kütmiseks, elektrienergia tootmiseks, samuti energia tootmiseks paljude erinevate tööstustoimingute raames. Leidis kinnitust, et paljud liikmesriigid juba reguleerivad neid käitisi teataval määral ning liikmesriigis kohaldatavate õigusaktide analüüs on aidanud kindlaks teha, kus võib saada kõige suuremat keskkonnakasu kogu ELi hõlmavate minimaalsete heite piirväärtuste rakendamisest. Esialgne hindamine on tehtud järgmiste nimisoojusvõimsusega 1 50 MW põletuskäitiste heite vähendamise võimaluste kohta : 1. käitisi reguleeritakse uue tegevusalana tööstusheidete direktiivi I lisas ning nende suhtes kohaldatakse kogu ELi hõlmavaid heite piirväärtusi (hinnati kahte erinevat raskusastet); 2. käitisi reguleeritakse väljaspool lubade väljaandmise täielikku korda, kuid nende suhtes kohaldatakse siiski kogu ELi hõlmavaid heite piirväärtusi. Käitised jagati kolme kategooriasse nimisoojusvõimsuse alusel: 1 5 MW, 5 20 MW ja MW. ET 9 ET

10 Lisaks uuriti võimalust, mis põhineb tootestandardite kasutamisel uutes väiksema võimsuskategooria standardkäitistes (off-the-shelf plants), kuid selle mõju ei olnud võimalik täielikult hinnata. Esialgsel hindamisel võeti arvesse keskkonna- ja tervisekasu rahas ning täitmis- ja halduskulude majanduslikku mõju. See näitas, et peaaegu kõigi stsenaariumide puhul ületab kasu märkimisväärselt kulusid, mis näitab nende põletuskäitiste ELi tasandil reguleerimisest saadavat võimalikku kasu. Halduskulusid, mis on üldiselt palju väiksemad kui tegelikud nõuete täitmise kulud, võib piirata nii, et eelkõige väiksemate võimsusklasside puhul valitakse süsteem, mis ei hõlma täielikku loamenetlust, nagu tööstusheidete direktiivis on teatavate väiksemate käitiste puhul juba sätestatud Põletuskäitised nimisoojusvõimsusega 50 MW ja üle selle (artikli 30 lõige 9) Mitme PVT-viitedokumendi läbivaatamine tööstusheidete direktiivi artikli 13 lõike 3 kohase teabevahetuse teel on praegu pooleli. Selle protsessi tulemusena võetakse vastu PVT-järeldused, 11 milles määratletakse PVT ja sellega seotud heitetasemed. Kõik artikli 30 lõikes 9 loetletud põletuskäitiste liigid kuuluvad ühte järgmistest PVT-järeldustest: tselluloos ja paber, mineraalõli ja gaasi rafineerimistehased, suuremahuliste orgaaniliste kemikaalide tootmine ja suured põletuskäitised. Tööstusheidete direktiiviga on märkimisväärselt suurendatud PVT-järelduste osatähtsust loatingimuste ja eelkõige heite piirväärtuste kehtestamisel. Artikli 15 lõike 3 kohaselt kehtestatakse heite piirväärtused reeglina PVT kasutamisega saavutatava heitetaseme põhjal ning artikli 15 lõikega 4 on ette nähtud, et sellest sättest võib teha erandi üksnes juhul, kui see on kulude-tulude hindamise alusel põhjendatud. Selliste põletuskäitiste puhul, millele kõnealune erand tehakse, ei tohi heite piirväärtused ületada tööstusheidete direktiivi V lisas kehtestatud piirväärtusi. Lisaks on tööstusheidete direktiivis selgitatud, et kogu ELi hõlmavad piirväärtused on miinimumnõue. Artikli 73 kohaselt on kogu ELi hõlmavate heite piirväärtuste kehtestamine teatud käitisekategooriate puhul turvaabinõu, millega tagatakse, et ei tehta erandeid, mille puhul ületataks PVT kasutamisega saavutatavaid heitetasemeid liiga palju. Komisjoni arvates on siiski oluline, et liikmesriigid saaksid võimaluse rakendada tulevased PVT-järeldused täielikult koos lubade ajakohastamisega enne, kui tehakse otsus, kas selline turvaabinõu on vajalik teatavate käitisekategooriate puhul. Teatavate artikli 30 lõikes 9 osutatud põletuskäitiste puhul ei ole praeguses etapis võimalik hinnata lisakasu, mis kaasneks kogu ELi hõlmavate uute või muudetud heite piirväärtustega. Selle põhjuseks on asjaolu, et puuduvad PVTjäreldused ning nende rakendamist käsitlevad andmed. Kohe kui PVT-järeldused nende käitiste kohta vastu võetakse, võib komisjon nende aruannete põhjal, mida liikmesriigid esitavad PVT-järelduste rakendamise kohta vastavalt artiklile 72, välja selgitada, kas on vaja täiendavaid sätteid turvaabinõude kehtestamiseks. Komisjon esitab selle kohta aruande artikli 73 lõike 1 kohaselt Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 11 PVT-järeldused on dokument, mis sisaldab PVT-viitedokumendi neid osi, milles esitatakse järeldused parima võimaliku tehnika kohta, selle kirjeldus ning teave selle rakendatavuse hindamiseks, parima võimaliku meetodiga saavutatavad heitetasemed, sellega seotud seire, tarbimistasemed ja vajaduse korral asjaomase tegevuskoha suhtes võetavad parandusmeetmed. ET 10 ET

11 4. JÄRGMISED SAMMUD Läbivaatamiste tulemustel põhjal võetavate võimalike meetmete kaalumisel on komisjon võtnud arvesse tekkivaid kulusid ja kasu. Sellega seoses tuleb rõhutada ka seoseid muude algatustega, eriti järgmistega: i) komisjoni ettepanek ühise põllumajanduspoliitika reformimiseks 12 võimaldab toetada leevendusmeetmeid, millega vähendatakse põhitegevusaladelt (karjakasvatus ja taimekaitsevahendite kasutamine) tulenevat põllumajandusja metsandussektori heidet; ii) ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni hiljuti läbivaadatud Göteborgi protokoll, milles käsitletakse hapestamise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamist, sisaldab ammoniaagi aastaheite läbivaadatud ülemmäärasid aastaks 2020 ning läbivaatamisklauslit seoses edasiste meetmetega, millega püütakse piirata põllumajandussektorist tulenevat ammoniaagiheidet, ning iii) ELi õhukvaliteedipoliitika läbivaatamine, mida komisjonil on kavas teha aastal ning mille käigus käsitletakse mitmete muude heite vähendamise võimaluste kulutõhusust muu hulgas põllumajandusest ja põletuskäitistest pärit heitest tuleneva tervise- ja keskkonnakahju vähendamiseks. Sellest tulenevalt võtab komisjon seoses käesolevas aruandes käsitletud läbivaatamiste tulemustega järgmised meetmed. Meede 1 karjakasvatusest tulenev heide ja võimsuse künnisväärtused tööstusheidete direktiivi kohaseks intensiivkarjakasvatuseks Tulemused, mis on saadud läbivaatamistest, milles käsitletakse intensiivkarjakasvatusest tuleneva heite vähendamist, näitavad selgelt, et meetmetest ammoniaagiheite vähendamiseks selles sektoris on kasu. Siiski on selge, et karjakasvatussektorist tulenevat heidet ei tohiks käsitleda muud liiki karjakasvatusettevõtetest eraldi. Kuna heite suurim vähendamine on seotud sõnnikukäitlusega, leiab komisjon, et selliste aspektide kindlakstegemiseks, mille puhul oleks heite vähendamise kulude ja kasu suhe parim, tuleks täiendavalt ja põhjalikult uurida kõigi põllumajandusettevõtete puhul võimalusi sõnnikulaotamisest tuleneva heite vähendamiseks. Sealjuures tuleks pöörata erilist tähelepanu kuludele, mis võivad põllumajandussektorile seoses nõuete täitmise ja halduskoormusega tekkida ning sellele, et need kulud peaksid olema proportsionaalsed võimaliku kasuga. Selline uuring on kavas läbi viia aastal. Selles käsitletakse lisaks ELi tasandil võetavatele meetmetele seda, kuidas üksikud liikmesriigid vähendavad heidet riiklikul tasandil, et järgida muid ELi õigusakte, nagu heitkoguste siseriiklike ülemmäärade direktiiv 13. Selle protsessi osana käsitletakse teavet sõnniku ja läga laotamise meetodite kohta, mis on esitatud kodulindude ja sigade intensiivkasvatust käsitlevas PVT-viitedokumendis. Samuti hõlmab see täiendavat kasu, mis on seotud muu kui ammoniaagiheite vähendamisega. Lisaks näitavad komisjoni läbivaatamise tulemused, et kuigi keskkonnamõju seisukohast võib olla kasulik kehtestada erinevad võimsuse künnisväärtused eri liiki kodulinde kasvatavate ettevõtete ja segatüüpi ettevõtete jaoks nende keskkonnamõju põhjal, on selle valikuvõimaluse puhul heite vähendamise potentsiaal väga väike. See KOM(2011) 627 (lõplik/2). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ, 23. oktoober 2001, teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (EÜT L 309, , lk 22). ET 11 ET

12 järeldus toetab komisjoni esialgset IPPC direktiivi kohaselt tehtud läbivaatamist. Kui võtta arvesse, et tööstusheidete direktiiv võeti vastu hiljuti, tähendaks I lisa tegevusalade kirjelduste täiendav muutmine põllumajandusettevõtjate jaoks ebakindlust nii kaua kui seadusandliku tavamenetluse raames tulemusi arutatakse. Seetõttu on komisjon seisukohal, et tööstusheidete direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate kodulinnukasvatusettevõtete jaoks sätestatud piirväärtused peaksid jääma samaks. Meede 2 kütuste põletamine põletuskäitistes, mille summaarne nimisoojusvõimsus on alla 50 MW Komisjoni tehtud läbivaatamine kinnitas, et alla 50 MW nimisoojusvõimsusega põletuskäitistest tulenevat õhusaasteainete heidet on võimalik kontrollida ja oluliselt vähendada ELi tasandil selliselt, et keskkonna- ja tervisealane kasu ületab käitajatele tekkivad nõuete täitmise kulud. Võimalike reguleerivate lähenemisviiside hindamisel tuleb hoolt kanda selle eest, et välditaks liiga suuri halduskulusid, mis võivad tekkida seoses lubade väljaandmise korra laiendamisega väiksematele käitistele ning samal ajal tagada, et võetakse arvesse võimalikku lisakasu. Kuna on kindlaks tehtud mitmeid küsitavusi, tuleb valikuvõimaluste mõju täiendavalt uurida ja võrrelda, enne kui tehakse lõplikud järeldused nende kasu kohta. Seetõttu hinnatakse õhusaastealaste meetmete läbivaatamise kontekstis põhjalikumalt kõige paljulubavamaid võimalusi 1 50 MW nimisoojusvõimsusega põletuskäitistest tuleneva heite vähendamiseks. Meede 3 põletuskäitised nimisoojusvõimsusega 50 MW ja üle selle Komisjon leiab, et oleks liiga vara kehtestada tööstusheidete direktiivi artikli 30 lõikes 9 osutatud suurte põletuskäitiste jaoks kogu ELi hõlmavad heite piirväärtused või muuta kõnealuses direktiivis sätestatud piirväärtusi. Esiteks on ette nähtud, et komisjon võtab aasta lõpuks vastu kõnealuseid käitisi hõlmavad PVTjäreldused. Pärast seda on liikmesriikidel neli aastat aega load uuesti läbi vaadata ja neid vajadusel ajakohastada, et tagada PVT nõuetekohane rakendamine. Kui tööstusheidete direktiivi rakendamist käsitlevate liikmesriikide aruannete põhjal leitakse, et PVT ei ole asjaomastes käitistes kasutusele võetud, teatab komisjon sellest Euroopa Parlamendile ja nõukogule artikli 73 lõike 1 kohaselt kolm korda aastas esitatava rakendusaruande osana. Lisaks võib komisjon võtta meetmeid kogu ELi hõlmavate miinimumnõuete kehtestamiseks või ajakohastamiseks. 5. JÄRELDUS Komisjon on artikli 73 lõike 2 punktide a ja b ning artikli 73 lõike 3 kohaste läbivaatamiste käigus teinud kindlaks võimaliku keskkonnakasu, mille võiks saavutada, kui olemasolevaid ELi õigusakte muudetakse või töötatakse välja uusi vahendeid, millega saaks vähendada põllumajandusest ja põletamistoimingutest tulenevat heidet. Seoses intensiivkarjakasvatusega ei ole komisjonil praegu kavas teha ettepanekut tööstusheidete direktiivi I lisa punktis 6.6 loetletud tegevusalade muutmiseks (kodulindude ja/või sigade intensiivkasvatus) ega karjakasvatusettevõtete lisamiseks. Need muudatused tooksid kaasa vaid piiratud keskkonnakasu, kuid tõenäoliselt märkimisväärsed haldus- ja nõuete täitmise kulud paljude põllumajandusettevõtete jaoks. Siiski on selge, et sõnnikulaotamisest tulenev heide on märkimisväärne ning tuleks teha täiendavaid uuringuid selleks, et selgitada välja, kas ammoniaagiheidet ET 12 ET

13 tuleks ELi tasandil reguleerida ja kuidas seda tuleks teha. Eelkõige peetakse silmas õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade direktiivi läbivaatamist, mis peaks valmima aastal osana õhusaaste temaatilise strateegia ja sellega seotud õigusaktide põhjalikumast läbivaatamisest. Seoses põletuskäitistega, mille nimisoojusvõimsus on alla 50 MW, on olemas selge potentsiaal heite kulutõhusaks vähendamiseks. Järgmise sammuna hinnatakse võimalikke reguleerivaid meetmeid mõju hindamise käigus, millega toetatakse käimasolevat õhusaastealase temaatilise strateegia läbivaatamist. Seoses tööstusheidete direktiivi artikli 30 lõikes 9 loetletud suurte põletuskäitistega ei ole komisjoni arvates praegu vaja muuta olemasolevaid piirväärtusi või kehtestada uusi kogu ELi hõlmavaid heite piirväärtusi, kuna PVT-järelduste avaldamine jätkub ja kuna need lisatakse käitiste tegevuslubadesse koos nende lubade ajakohastamisega. ET 13 ET

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaar

EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaar EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn......2006 nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaarsete heitkoguste vähendamise riikliku programmi aastateks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri 27.12.2016. a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vorm" lisa Loa kehtivusaeg Loa number

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) Keskkonnaministri 12.11.2013. a määrus nr 66 Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded" Lisa 3 VÄLISÕHU SAASTELUBA (ERISAASTELUBA) Loa taotluse registreerimisnumber

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

TA

TA 11.9.2017 A8-0258/ 001-035 MUUDATUSTEPANEKUD 001-035 Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Raport Julie Girling A8-0258/2017 ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise

Rohkem

Microsoft Word - EAKJ21e

Microsoft Word - EAKJ21e KASVUHOONEGAASIDE HEITKOGUSTE TÕENDAJA HINDAMISE JUHEND THE CONDUCT OF ASSESSMENT OF A GHG VERIFIER EAK J21-2017 Tallinn 2017 2/10 Autorlus ja põhimõtted Käesolev juhenddokument on koostatud Eesti Akrediteerimiskeskuse

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskkon

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid Tabel 1. Keskkon Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Loa registreerimisnumber Loa taotluse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0321/2018 15.10.2018 ***I RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of EUROOPA KOMISJON Brüssel, 23.2.2017 COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of 30.11.2016 Concerns all language versions. The text shall read

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 14.5.2014 COM(2014) 265 final 2014/0138 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega keelatakse triivvõrgupüük, muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 850/98,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem