Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid"

Väljavõte

1 PÄEVAKAJALISED SÜNDMUSED JA ERINEVAD INFOKANALID Tellija: Avatud Eesti Fond TALLINN September

2 SISUKORD UURINGU TAUST... Uuringu metoodika... UURINGU PÕHITULEMUSED Uudiste jälgimine ja infokanalid Meediamaailmade tüübid..... Eestlaste meediamaailmade tüübid..... Mitte-eestlaste meediamaailmade tüübid.... Päevakajalised sündmused..... Olulised päevakajalised sündmused..... Laulu- ja tantsupidu..... Euroopa Parlamendi valimised..... Ukraina sündmused... KOKKUVÕTE... LISAD: Lisa Eestikeelne küsitlusankeet Lisa Andmetabelid

3 UURINGU TAUST Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis. aasta suvel Avatud Eesti Fondi tellimusel läbi eestlaste ja mitte-eestlaste hulgas üleriigilise avaliku arvamuse küsitluse, mille teemaks olid päevakajalised sündmused, neid käsitlevate uudiste ja meediakajastuste jälgimine ning erinevate infokanalite olulisus Eesti elanike jaoks. Uuringu üheks eesmärgiks oli moodustada eestlaste ja mitteeestlaste meediamaailmade tüpoloogiad. Käesolev aruanne tutvustab uuringu tausta, annab ülevaate uuringu peamistest tulemustest, kirjeldab tulemuste baasil moodustatud meediamaailmade tüpoloogiaid ja esitab tulemuste kokkuvõtte. Aruande lisadena esitatakse elanikkonnaküsitluse eestikeelne ankeet, andmetabelid erinevate sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes ning meediamaailmade tüüpide lõikes. Uuringu metoodika Ajavahemikul 9. juuli kuni. august viis uuringufirma läbi üleriigilise avaliku arvamuse küsitluse, kus telefoniintervjuu vormis küsitleti inimest vanuses -7 eluaastat, neist eestlast ja 9 mitte-eestlast. Vastajate valikuks kasutati kummaski rühmas proportsionaalse juhuvalimi meetodit. Intervjuud viidi läbi Saar Polli kogenud küsitlejate poolt ning need toimusid eesti ja vene keeles. Saadud küsitlustulemi ja statistilise mudeli võrdlemisel ilmnenud erisuste vähendamiseks kaaluti saadud tulemit alljärgnevate sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes (Tabel ). Sotsiaaldemograafiliste tunnuste mudeli koostamisel on kasutatud rahvastikustatistika andmeid seisuga... Täpsema ülevaate vastajate profiilist kummaski rahvusrühmas annavad Joonis ja Joonis.

4 Tabel. Valimi iseloomustus sotsiaal-demograafiliste tunnuste alusel. SUGU Mudel (%) Eestlased Kaalutud küsitlustulem (%) Mudel (%) Mitte-eestlased Kaalutud küsitlustulem (%) Mees 8, 8, 7, 7, Naine,7,7,9,9 VANUS - 6,7 6,7,7,7-9, 9, 8,7 8,7-8,8 8,8 7, 7, - 7, 7, 9, 9, -6,,,6,6 6-7,7,7,, REGIOON Põhja-Eesti 8, 8,,, Lääne-Eesti,9,9,, Kesk-Eesti,,,9,9 Kirde-Eesti,, 9, 9, Lõuna-Eesti,, 9, 9,

5 Joonis. Vastajate profiil: eestlased. (%; N =). 6 8 SUGU Mees Naine 8 VANUS - aastat - aastat - aastat - aastat -6 aastat 6-7 aastat HARIDUS Alg- või põhiharidus 8 Kesk- või kutseharidus 6 Kõrgharidus PÕHITEGEVUS Ettevõtja, FIE, vabakutseline Palgatöötaja Töötu, tööd otsiv Pensionär Kodune, lapsehoolduspuhkusel Õpilane, üliõpilane Muu 7 ELUKOHT Tallinnas Tartus, Pärnus, Kohtla-Järvel või Narvas Muus linnas või alevis Alevikus või külas 6 9 REGIOON Põhja-Eesti 8 Lääne-Eesti Kesk-Eesti Kirde-Eesti Lõuna-Eesti Siin ja edaspidi tähistab N vastajate hulka.

6 6 Joonis. Vastajate profiil: mitte-eestlased. (%; N=9). 6 8 SUGU Mees Naine VANUS - aastat - aastat - aastat - aastat -6 aastat 6-7 aastat HARIDUS Alg- või põhiharidus Kesk- või kutseharidus Kõrgharidus PÕHITEGEVUS Ettevõtja, FIE, vabakutseline Palgatöötaja Töötu, tööd otsiv Pensionär Kodune, lapsehoolduspuhkusel Õpilane, üliõpilane Muu ELUKOHT Tallinnas Tartus, Pärnus, Kohtla-Järvel või Narvas Muus linnas või alevis Alevikus või külas REGIOON Põhja-Eesti Lääne-Eesti Kesk-Eesti Kirde-Eesti Lõuna-Eesti KODAKONDSUS Eesti Vene Muu Kodakondsuseta

7 7 UURINGU PÕHITULEMUSED. Uudiste jälgimine ja infokanalid Esimene peatükk annab ülevaate sellest, kui sageli ning milliste allikate vahendusel jälgivad uuringus osalejad uudiseid päevakajaliste sündmuste kohta. Uuringu tulemusena selgus, et uudiste jälgimise sagedus on eestlaste ja mitte-eestlaste grupis suhteliselt sarnane. Kui eestlaste hulgas jälgib uudised kord päevas või sagedamini 8% vastanutest, siis mitte-eestlaste seas on see osakaal 77% (Joonis ). Mitmeid kordi päevas jälgib uudiseid päevakajaliste sündmuste kohta võrdselt 6% nii eestlastest kui mitte-eestlastest. Joonis. Kui sageli Te tavaliselt jälgite uudiseid, mida erinevad infokanalid Eesti ja välismaa päevakajaliste sündmuste kohta edastavad? (N=kõik vastajad) Mitmeid kordi päevas Kord päevas Harva, ebaregulaarselt Paar korda päevas Küllalt regulaarselt, aga mitte iga päev Ei oska öelda % % % 6% 8% % Eestlased (N=) 6 Mitte-eestlased (N=9) Ootuspäraselt erinevad märkimisväärselt infokanalid, mida eestlased ja mitte-eestlased enda jaoks päevakajaliste uudiste jälgimisel oluliseks peavad, kuid need erinevused avalduvad eeskätt keele alusel ning meedialiikide osas on muster rahvusgrupiti tegelikult küllaltki sarnane. Meedialiikidest on nii eestlaste kui mitte-eestlaste jaoks esikohal televisioon. Eestlastele on kõige olulisemaks infokanaliks Eesti Televisioon, mida peab väga oluliseks või küllaltki oluliseks 8% vastanutest (Joonis ). Teisi eestikeelseid telekanaleid peab enda jaoks oluliseks 69% eestlastest. Mitte-eestlaste jaoks on antud uuringu tulemuste põhjal kõige tähtsamaks infokanaliks venekeelsed telekanalid (nt PBK, RTR), mida peab oluliseks 7% vastanutest (Joonis ). Suhtlemine sõprade ja tuttavatega on tähtis samuti mõlema rahvusrühma meediamaailmas, olles väga oluline või küllaltki oluline infokanal 8% eestlaste ja 7% mitte-eestlaste jaoks. Televisiooni ja tuttavatega suhtlemise järel on nii eestlaste kui mitte-eestlaste hulgas olulised uudisteportaalid Postimees, Delfi jt. Nende uudisteportaalide eestikeelseid versioone peab enda jaoks oluliseks 6% eestlastest, samas kui venekeelseid versioone peab oluliseks 7% mitte-eestlastest. Raadio, ajalehtede paberväljaanded ja sotsiaalvõrgustikud on nii eestlaste kui mitte-eestlaste seas hinnatud teiste meedialiikidega võrreldes vähem oluliseks.

8 8 Joonis. Päevakajaliste sündmuste kohta on võimalik erinevatest allikatest infot saada. Kuivõrd olulised on Teie jaoks järgmised infokanalid? (N=eestlased) Väga oluline infokanal Küllaltki oluline Mitte eriti oluline Üldse mitte oluline Raske öelda % % % 6% 8% % Eesti Televisioon (ETV, ETV) 6 6 Suhtlemine sõprade, tuttavate, töö- või koolikaaslastega 6 8 Teised eestikeelsed telekanalid (Kanal, TV) 8 9 Teised eestikeelsed uudisteportaalid (Postimees, Delfi) Vikerraadio ja teised ERR-i eestikeelsed raadiojaamad 6 7 Eestikeelsete ajalehtede paberväljaanded 8 8 Teised eestikeelsed raadiojaamad Sotsiaalvõrgustikud Facebook, YouTube, Twitter 7 ERR-i eestikeelne uudisteportaal uudised.err.ee Muud maailma uudistekanalid ja -portaalid (CNN, BBC, Euronews) 6 Venekeelsed telekanalid (PBK, RTR) 8 6 Teised venekeelsed uudisteportaalid (Delfi, Postimees) 79 ERR-i venekeelne uudisteportaal rus.err.ee 78 Venemaa uudisteportaalid 79 Raadio 77 Venekeelsete ajalehtede paberväljaanded 78 Teised venekeelsed raadiojaamad 8 Sotsiaalvõrgustikud Odnaklassniki, VKontakte 8

9 9 Joonis. Päevakajaliste sündmuste kohta on võimalik erinevatest allikatest infot saada. Kuivõrd olulised on Teie jaoks järgmised infokanalid? (N=mitte-eestlased) Väga oluline infokanal Küllaltki oluline Mitte eriti oluline Üldse mitte oluline Raske öelda % % % 6% 8% % Venekeelsed telekanalid (PBK, RTR) Suhtlemine sõprade, tuttavate, töö- või koolikaaslastega Teised venekeelsed uudisteportaalid (Delfi, Postimees) Venemaa uudisteportaalid Raadio 9 Muud maailma uudistekanalid ja -portaalid (CNN, BBC, Euronews) 7 9 Teised venekeelsed raadiojaamad 8 Venekeelsete ajalehtede paberväljaanded 8 Sotsiaalvõrgustikud Facebook, YouTube, Twitter 9 9 Eesti Televisioon (ETV, ETV) 6 ERR-i venekeelne uudisteportaal rus.err.ee 7 7 Teised eestikeelsed uudisteportaalid (Postimees, Delfi) 7 6 Sotsiaalvõrgustikud Odnaklassniki, VKontakte 6 Teised eestikeelsed telekanalid (Kanal, TV) Vikerraadio ja teised ERR-i eestikeelsed raadiojaamad 7 6 Eestikeelsete ajalehtede paberväljaanded Teised eestikeelsed raadiojaamad 7 8 ERR-i eestikeelne uudisteportaal uudised.err.ee Vaadeldes kahe rahvusgrupi eelistusi infokanalite osas torkab silma, et eestikeelsete infokanalite oluliseks pidajate osakaal on mitte-eestlaste seas märgatavalt suurem kui selliste vastajate hulk eestlaste hulgas, kes peavad enda jaoks oluliseks venekeelseid infokanaleid. Kui Eesti Televisiooni peab väga või küllaltki oluliseks %, teisi eestikeelseid telekanaleid % ning eestikeelseid uudisteportaale (nt Postimees, Delfi) 8% mitte-eestlastest, siis venekeelseid telekanaleid peab oluliseks 6% ning venekeelseid uudisteportaale (nt Postimees, Delfi) vaid 8% eestlastest (Joonis 6).

10 Muud maailma uudistekanalid (nt BBC, CNN, Euronews jt) on veidi olulisemad mitte-eestlaste jaoks (väga või küllaltki oluliseks peab % mitte-eestlastest võrrelduna %-ga eestlastest). Sotsiaalvõrgustikke Facebook, Youtube ja Twitter märgitakse eestlaste seas olulisema pisut tihedamini kui mitte-eestlaste seas, oluliseks infokanaliks pidajate osakaalud on vastavalt % ja %. Üheks põhjuseks võib siin olla aga ka sotsiaalvõrgustike Odnaklassniki ja VKontake suurem populaarsus mitte-eestlaste seas (oluliseks peab % mitte-eestlastest ja % eestlastest). Joonis 6. Päevakajaliste sündmuste kohta on võimalik erinevatest allikatest infot saada. Kuivõrd olulised on Teie jaoks järgmised infokanalid? (infoallikat väga või küllaltki oluliseks pidajate %, N=kõik vastajad) Eestlased (N=) Mitte-eestlased (N=9) Eesti Televisioon (ETV, ETV) 8 Teised eestikeelsed telekanalid (Kanal, TV) 69 Eestikeelsete ajalehtede paberväljaanded 9 Vikerraadio ja teised ERR-i eestikeelsed raadiojaamad Teised eestikeelsed uudisteportaalid (Postimees, Delfi) Teised eestikeelsed raadiojaamad ERR-i eestikeelne uudisteportaal uudised.err.ee 7 Suhtlemine sõprade, tuttavate, töö- või koolikaaslastega 8 7 Sotsiaalvõrgustikud Facebook, YouTube, Twitter Muud maailma uudistekanalid ja -portaalid (CNN, BBC, Euronews) Sotsiaalvõrgustikud Odnaklassniki, VKontakte ERR-i venekeelne uudisteportaal rus.err.ee 7 Venekeelsete ajalehtede paberväljaanded 6 Raadio 6 Teised venekeelsed raadiojaamad Venemaa uudisteportaalid 7 Teised venekeelsed uudisteportaalid (Delfi, Postimees) 8 7 Venekeelsed telekanalid (PBK, RTR) 6 7

11 Kuigi venekeelsed telekanalid on mitte-eestlaste jaoks üldiste hinnangute kohaselt kõige olulisemaks infoallikaks, siis vanusegrupiti esinevad siin suured erinevused. Kui 6-7-aastastest peab venekeelseid telekanaleid väga või küllaltki oluliseks 8% ning -6-aastaste seas on see osakaal lausa 8%, siis näiteks --aastastest peab venekeelseid telekanaleid enda jaoks uudiste jälgimisel oluliseks vaid 9% ning --aastaste hulgas on see näitaja veelgi madalam (%). Seevastu on nooremate vastajate seas tähtsamaks nii sotsiaalvõrgustikud kui ka erinevad uudisteportaalid. Märkimisväärne on asjaolu, et eestikeelseid uudisteportaale nagu Postimees või Delfi peab oluliseks --aastaste seas % ning --aastaste seas % mitte-eestlastest, samas kui näiteks -6- aastaste ja 6-7-aastaste seas on need näitajad vastavalt % ja %. Seega kinnitavad käesoleva uuringu tulemused üldjoontes tõdemust, mille tõi välja Eesti Päevalehe ja Delfi tellimusel AS Turuuuringute poolt. aasta augustis läbi viidud küsitlus: nooremas vanusegrupis on Venemaa kanalite usaldusväärsus kõige väiksem ning eestikeelse meedia usaldus keskmisega võrreldes väga palju suurem.. Meediamaailmade tüübid Käesoleva uuringu ühe tulemusena moodustati eestlaste ja mitte-eestlaste meediamaailmade tüpoloogiad, mida on järgnevas peatükis lähemalt kirjeldatud. Kuivõrd eelnev analüüs on näidanud, et eestlaste ja mitte-eestlaste meediamaailmad on väga erinevad ning selles on kesksetel positsioonidel väga erinevad infoallikad on siinkohal selguse huvides põhjendatud kahe eraldi tüpoloogia loomine. Tüpoloogiate koostamiseks kasutati klasteranalüüsi k-keskmiste meetodit. Sealjuures võeti aluseks eelnevas peatükis käsitlust leidnud küsimuste plokk, mis puudutas erinevate infoallikate olulisust vastaja jaoks päevakajaliste sündmuste jälgimisel. Infoallikate olulisust käsitlev küsimuste plokk oli tüpoloogiate loomiseks kõige sobilikum, kuna see kirjeldab iga vastaja puhul ülevaatlikult tema meediamaailma ja selles eriti olulisi, vähem olulisi ning ebaolulisi infoallikaid päevakajaliste uudiste jälgimise juures. Kokku koosnes loetelu 8 erinevat tüüpi infoallikast, mille olulisust vastajatel hinnata paluti. Vastusevarianti Raske öelda ehk sisulise vastuse puudumist tõlgendati tüpoloogiate loomisel neutraalse hinnanguna ning see väärtus kodeeriti viiepallilise skaala keskmiseks väärtuseks (ümberkodeerimise järel oli skaala järgmine: -väga oluline infokanal, -küllaltki oluline, -raske öelda, -mitte eriti oluline, -üldse mitte oluline). Kõige selgemalt interpreteeritavaks osutus klasteranalüüsi tulemusel eestlaste puhul neljatüübiline lahend ning mitte-eestlaste puhul viietüübiline lahend, mida on kirjeldatud järgnevates alapeatükkides... Eestlaste meediamaailmade tüübid Tüpoloogia moodustamisel ilmnes, et eestlaste meediamaailmade puhul on üheks eristavaks tunnuseks üldine aktiivsus või passiivsus uudiste jälgimisel. Joonistus välja nii passiivne tüüp (tüüp ), kes on enamike infoallikate suhtes ükskõikne, kui ka aktiivne tüüp (tüüp ), kes peab enda jaoks oluliseks väga erinevaid infoallikaid. Lisaks mõjutas tüüpide välja kujunemist mitte niivõrd konkreetsete üksikute meediakanalite olulisus, kuivõrd eriliigilise meedia eelistamine tervikuna. Paris, Krister. Putini propaganda tulistab Eestis endale jalga. Eesti Päevaleht,.8.

12 Mitmele tüübile on omane just kindla meedialiigi oluliseks pidamine (nt televisioon), mille raames tähtsustatakse aga mitmeid erinevaid kanaleid (näiteks nii Eesti Televisioon kui ka teised eestikeelsed telekanalid). Tabelis. on ära toodud klasteranalüüsi aluseks olnud tunnuste olulisust väljendavate vastuste osakaal eestlaste meediamaailmade tüüpide lõikes. Rohelisega on tähistatud tüübid, kus antud infokanalit peavad oluliseks vähemalt pooled vastajatest. Kollasega on tähistatud tüübid, kus infokanali oluliseks pidajate osakaal on vähemalt %, kuid vähem kui pool. Tabel. Infoallikate olulisus eestlaste meediamaailmade tüüpide lõikes. (Vastuste väga oluline infokanal ja küllaltki oluline osakaal, N=eestlased) Tüüp. Passiivne meediajälgija (N=; % Tüüp. Eestikeelse televisiooni ja digitaalmeedia jälgija (N=8; 6% Tüüp. Eestikeelse traditsioonilise meedia jälgija (N=; % Tüüp. Mitmekülgne eri keeltes meedia jälgija (N=7; % Eestlased kokku (N=; % Eestikeelsete ajalehtede paberväljaanded 7% 8% 66% 6% 9% Venekeelsete ajalehtede paberväljaanded 7% % % % % Eesti Televisioon (ETV, ETV) % 9% 97% 8% 8% Teised eestikeelsed telekanalid (Kanal, TV) % 78% 9% 7% 69% Venekeelsed telekanalid (PBK, RTR) % 8% 6% 9% 6% Vikerraadio ja teised ERR-i eestikeelsed raadiojaamad 7% % 7% 6% 9% Teised eestikeelsed raadiojaamad % % 9% 8% % Raadio % % % % 6% Teised venekeelsed raadiojaamad 7% % % % % ERR-i eestikeelne uudisteportaal uudised.err.ee 8% 9% % % 7% Teised eestikeelsed uudisteportaalid (Postimees, Delfi) % 9% % 8% 6% ERR-i venekeelne uudisteportaal rus.err.ee % % % % 7% Teised venekeelsed uudisteportaalid (Delfi, Postimees) % % % 9% 8% Venemaa uudisteportaalid 8% % % % 7%

13 Tüüp. Passiivne meediajälgija (N=; % Tüüp. Eestikeelse televisiooni ja digitaalmeedia jälgija (N=8; 6% Tüüp. Eestikeelse traditsioonilise meedia jälgija (N=; % Tüüp. Mitmekülgne eri keeltes meedia jälgija (N=7; % Eestlased kokku (N=; % Muud maailma uudistekanalid ja portaalid (CNN, BBC, Euronews) % % 8% 6% % Sotsiaalvõrgustikud Facebook, YouTube, Twitter 6% 6% % % % Sotsiaalvõrgustikud Odnaklassniki, VKontakte % % % 9% % Suhtlemine sõprade, tuttavate, töö- või koolikaaslastega 6% 9% 7% 8% 8% Tüüp passiivne meediajälgija ( % Sellesse tüüpi kuuluvatele vastajatele on iseloomulik, et nad ei pea enda jaoks päevasündmuste kohta info saamisel kuigi oluliseks enamikku loetelus nimetatud infoallikatest. Peamiseks infoallikaks on sellele tüübile suhtlemine sõprade ja tuttavatega, mida peab väga oluliseks või küllaltki oluliseks 6% tüübi esindajatest, kuid võrreldes teiste tüüpidega, on ka see näitaja märkimisväärselt madalam. Vähemal määral peetakse oluliseks ka eestikeelseid uudisteportaale Postimees online ja Delfi (% tüübi esindajatest), sotsiaalvõrgustikke nagu Facebook, Youtube, Twitter (6%) ning Eesti Televisiooni (%). Päevakajalisi uudiseid jälgib selle tüübi esindaja võrreldes teiste tüüpidega harvemini, sealjuures 7% jälgib päevakajalisi uudiseid harva, ebaregulaarselt ning 8% küllalt regulaarselt, kuid mitte iga päev. Selle tüübi esindaja on võrreldes teiste tüüpidega pigem nooremapoolne: 6% tüübi esindajatest on nooremad kui aastat. Tüüp - eestikeelse televisiooni ja digitaalmeedia jälgija (6 % Seda tüüpi iseloomustab eeskätt eestikeelsete telekanalite ning digitaalmeedia oluliseks pidamine. 9% vastajate jaoks on oluliseks infokanaliks uudisteportaalid nagu Postimees online ja Delfi. ERR-i eestikeelset uudisteportaali peetakse oluliseks harvemini ehk 9% vastajate poolt. 9% tüübi esindajatest peab enda jaoks väga oluliseks või küllaltki oluliseks infokanaliks Eesti Televisiooni ning 78% teisi eestikeelseid telekanaleid. Selles tüübis on võrreldes teiste tüüpidega ka kõige suurem osakaal vastajaid, kes peab oluliseks infokanaliks sotsiaalvõrgustikke Facebook, Youtube või Twitter 6% vastajatest. Ka suhtlemine sõprade ja tuttavatega on selle tüübi esindajate jaoks üldisega võrreldes veelgi olulisem, seda infokanalit peab enda jaoks tähtsaks lausa 9% vastajatest. Seega paistab antud tüüp silma muuhulgas ka just isiklike kontaktide kaudu leviva info eelistajana. Venekeelsed infokanalid on selle tüübi esindajate jaoks võrreldes teiste tüüpidega aga kõige vähem olulised. Ka selle tüübi esindajad on pigem nooremapoolsed, sh 7% nooremad kui -aastased ning % nooremad kui -aastased. Samuti on selle tüübi esindajate seas kõige suurem osakaal kõrgharidusega vastajaid (%; eestlaste seas üldiselt %).

14 Tüüp - eestikeelse traditsioonilise meedia jälgija ( % Tüübi eripäraks on eestikeelse traditsioonilise meedia (ajalehed, televisioon, raadio) oluliseks ning uudisteportaalide ja sotsiaalvõrgustike väheoluliseks pidamine. Kõige olulisemaks infokanaliks on sellele tüübile televisioon: 97% peab enda jaoks väga või küllaltki oluliseks infokanaliks Eesti Televisiooni ja 9% teisi eestikeelseid telekanaleid. Suhtlemine sõprade ja tuttavatega on oluline 7%-le selle tüübi esindajatest. Olulised on ka raadio ja ajalehtede paberväljaanded, sh Vikerraadiot ning teisi ERR-i eestikeelseid raadiojaamasid peab väga või küllaltki oluliseks 7%, teisi eestikeelseid raadiojaamasid 9% ning eestikeelsete ajalehtede paberväljaandeid 66% tüübi esindajatest. Digitaalmeedia on selle grupi jaoks aga pigem ebaoluline. ERR-i eestikeelset uudisteportaali ning teisi eestikeelseid uudisteportaale peab oluliseks vaid % selle tüübi esindajatest ning sotsiaalvõrgustikke Facebook, Youtube ja Twitter vaid %, mis on teiste tüüpidega võrreldes märgatavalt madalamad näitajad. Eestikeelse traditsioonilise meedia jälgija eristub teistest tüüpidest selgelt ka oma sotsiaaldemograafilise tausta poolest. Selles grupis moodustavad selge enamuse vanemaealised vastajad: % tüübi esindajatest on -aastased või vanemad ning 7% on pensionärid. 7% tüübi esindajatest elab maapiirkonnas, mis on samuti kõrgem eestlaste üldise näitajaga (%) võrreldes. Selle tüübi esindajate seas on võrreldes teiste tüüpidega ka pisut enam naisi (7%; eestlaste seas üldiselt %) ning vähem kõrgharidusega vastajaid (%; eestlaste seas üldiselt %). Tüüp - mitmekülgne eri keeltes meedia jälgija (% Tüüpi iseloomustab väga mitmekesiste infokanalite oluliseks pidamine, sealjuures on ka venekeelsete kanalite ning muu maailma uudistekanalite ja -portaalide tähtsus selle grupi jaoks suurem võrreldes teiste tüüpidega ehkki eestikeelsete infokanalite tähtsust see kahtlemata ei ületa. Tüübi esindajatele on ühtmoodi olulised nii traditsioonilise meedia kanalid kui ka digitaalmeediakanalid. Kui Eesti Televisiooni peab väga või küllaltki oluliseks 8% selle tüübi esindajatest ning teisi eestikeelseid telekanaleid 7%, siis eestikeelseid uudisteportaale nagu Postimees online ja Delfi peab oluliseks lausa 8% ning ERR-i eestikeelset uudisteportaali %. Tüübi esindajatele on olulised ka eestikeelsete ajalehtede paberväljaanded (6%), Vikerraadio ja teised ERR-i eestikeelsed raadiojaamad (6%) ning muud eestikeelsed raadiojaamad (8%). Ligikaudu pooltele (%) selle tüübi esindajatest on oluliseks infokanaliks ka sotsiaalvõrgustikud Facebook, Youtube või Twitter. Ka suhtlemine sõprade ja tuttavatega on selle tüübi puhul olulisemaks infokanaliks (8%) võrreldes eestlastega üldiselt, kuigi eestikeelse televisiooni ja digitaalmeedia jälgija tüübi puhul on vastav osakaal veelgi kõrgem (9%). Võrreldes teiste tüüpidega on selle tüübi jaoks olulisemad ka venekeelsed ja muu maailma infokanalid. Näiteks ERR-i venekeelne uudisteportaal on väga või küllaltki oluline %, teised venekeelsed uudisteportaalid (venekeelne Postimees, Delfi) 9%, venekeelsed telekanalid (PBK, RTR jt) samuti 9% ja Venemaa uudisteportaalid % tüübi esindajate jaoks. Raadio peab oluliseks %, mis on võrreldes teiste tüüpidega samuti märgatavalt kõrgem näitaja. Muu maailma uudistekanalid ja portaalid (CNN, BBC, Euronews jt) on võrreldes venekeelsete kanalitega veelgi olulisemad, neid peab infokanalina enda jaoks tähtsaks 6% tüübi esindajatest. Antud tüübi esindajad on ka kõige sagedasemad päevakajaliste sündmuste kohta edastatavate uudiste jälgijad paar korda päevas või tihemini jälgib uudiseid 7% sellesse gruppi kuulujatest. Eestlaste hulgas üldiselt on sama osakaal 7%.

15 Selle tüübi hulgas on võrreldes teiste tüüpidega kõige suurem meeste osakaal (%) ning vanusegruppidest on kõige suurem --aastaste osakaal (6% tüübi esindajatest). Võrreldes teiste tüüpidega on selle tüübi esindajate hulgas kõige rohkem Tallinna elanikke (%; eestlaste seas üldiselt %)... Mitte-eestlaste meediamaailmade tüübid Mitte-eestlaste meediamaailma tüpoloogia juures osutus kõige eripärasemaks tüüp eestikeelse meedia jälgija kes eelistab erinevalt kõigist teistest gruppidest eestikeelseid kanaleid venekeelsetele. Kui kõigi muude tüüpide puhul on läbivalt oluliseks infokanaliks Venemaalt lähtuvad venekeelsed telekanalid, siis eestikeelse meedia jälgija eelistab selgelt hoopis Eesti Televisiooni. Samas ei saa ülejäänud tüüpide puhul alati väga üheselt öelda, justkui oleks tegu vaid Venemaalt lähtuva või vaid kohaliku informatsiooni tarbijatega. Nagu eestlaste meediamaailma tüpoloogia puhulgi torkab ka mitte-eestlaste puhul silma just teatud kindla meedialiigi eelistamine. Näiteks tüüp peab enda jaoks oluliseks uudisteportaale, olgu need siis Eesti, Venemaa või muu maailma keskkonnad, nii ei saa seda tüüpi pidada üheselt ei Venemaa ega ka Eesti infoväljal olijaks. Ka venekeelse traditsioonilise meedia jälgija (tüüp ), kes on kõige tugevamalt just Venemaalt lähtuvate venekeelsete telekanalite mõjuväljas, peab siiski mingil määral oluliseks ka kohalikku Raadio ning teisi kohalikke infoallikaid. Tabelis. on ära toodud klasteranalüüsi aluseks olnud tunnuste olulisust väljendavate vastuste osakaal mitte-eestlaste meediamaailmade tüüpide lõikes. Rohelisega on tähistatud tüübid, kus antud infokanalit peavad oluliseks vähemalt pooled vastajatest. Kollasega on tähistatud tüübid, kus infokanali oluliseks pidajate osakaal on vähemalt %, kuid vähem kui pool. Tabel. Infoallikate olulisus mitte-eestlaste meediamaailmade tüüpide lõikes. (Vastuste väga oluline infokanal ja küllaltki oluline osakaal, N=mitte-eestlased) Tüüp. Venekeelse traditsioonilise meedia jälgija (N=; 7% Tüüp. Mitmekülgne venekeelse meedia jälgija (N=77; 6% Tüüp. Venekeelsete telekanalite, uudisteportaalide ja muu maailma uudistekanalite jälgija (N=6; 6% Tüüp. Mitmekülgne eri keeltes meedia jälgija (N=9; 9% Tüüp. Eestikeelse meedia jälgija (N=67; % Mitteeestlased kokku (N=9; % Eestikeelsete ajalehtede paberväljaanded 9% 8% 9% % % % Venekeelsete ajalehtede paberväljaanded % % % 9% % 6% Eesti Televisioon (ETV, ETV) % 9% 9% 8% 78% %

16 6 Tüüp. Venekeelse traditsioonilise meedia jälgija (N=; 7% Tüüp. Mitmekülgne venekeelse meedia jälgija (N=77; 6% Tüüp. Venekeelsete telekanalite, uudisteportaalide ja muu maailma uudistekanalite jälgija (N=6; 6% Tüüp. Mitmekülgne eri keeltes meedia jälgija (N=9; 9% Tüüp. Eestikeelse meedia jälgija (N=67; % Mitteeestlased kokku (N=9; % Teised eestikeelsed telekanalid (Kanal, TV) % 7% 9% % 8% % Venekeelsed telekanalid (PBK, RTR) 79% 7% 7% 9% 7% 7% Vikerraadio ja teised ERR-i eestikeelsed raadiojaamad 7% % % % 8% 6% Teised eestikeelsed raadiojaamad % 6% % % 8% % Raadio % % 6% 7% % % Teised venekeelsed raadiojaamad % 7% 7% 6% 8% % ERR-i eestikeelne uudisteportaal uudised.err.ee % % % % 9% % Teised eestikeelsed uudisteportaalid (Postimees, Delfi) % 7% 6% 7% % 8% ERR-i venekeelne uudisteportaal rus.err.ee % 66% 8% % % % Teised venekeelsed uudisteportaalid (Delfi, Postimees) 9% 9% 77% 88% % 7% Venemaa uudisteportaalid % 66% 68% 7% 7% % Muud maailma uudistekanalid ja portaalid (CNN, BBC, Euronews) 7% % 7% 6% 8% % Sotsiaalvõrgustikud Facebook, YouTube, Twitter % 8% 9% % 6% % Sotsiaalvõrgustikud Odnaklassniki, VKontakte 6% 88% % % 7% % Suhtlemine sõprade, tuttavate, töö- või koolikaaslastega 6% 9% 69% 76% 68% 7%

17 7 Tüüp - venekeelse traditsioonilise meedia jälgija (7% Seda tüüpi iseloomustab uudiste jälgimisel küllaltki suur ükskõiksus mitmete infokanalite osas seda eriti eestikeelsete ning digitaalmeedia kanalite puhul, mida peavad antud tüübi esindajad selgelt väheoluliseks. Kõige tähtsamaks infokanaliks on antud grupi jaoks ülekaalukalt venekeelsed telekanalid (PBK, RTR), mida peab oluliseks 79% vastanutest. Samas hindab tüübi esindajatest % väga oluliseks või küllaltki oluliseks ka Raadio, mis on loetelus ära toodud infokanalite seas antud grupi puhul kolmandal kohal, järgnedes sõprade ja tuttavatega suhtlemisele, mida peab oluliseks 6% vastanutest. Muid venekeelseid raadiojaamasid peab oluliseks % tüübi esindajatest. Televisiooni, sõprade ja tuttavatega suhtlemise ning raadio järel on olulisemaks infoallikaks veel venekeelsete ajalehtede paberväljaanded, mida peab väga oluliseks või küllaltki oluliseks % vastajatest. Seega võib öelda, et antud tüübi esindajad peavad olulisemaks eeskätt venekeelset traditsioonilist meediat ning muukeelne või muuliigiline meedia on nende jaoks väheoluline. Kuigi kanalite olulisuse mõttes on selgel esikohal Venemaalt lähtuvad venekeelsed telekanalid, on siiski mingil määral olulised ka kohalik Raadio, teised venekeelsed raadiojaamad ning venekeelsete ajalehtede paberväljaanded. Antud tüübi esindajad on sagedamini vanemaealised 6% vastanutest on -aastased või vanemad. Sealjuures on 6% gruppi kuulujatest pensionärid. Tüübi esindajate hulgas on enam naisi (8% võrreldes %-ga mitte-eestlaste hulgas üldiselt) ning vähem kõrgharidusega vastajaid (%; mitteeestlaste hulgas üldiselt %). Veel iseloomustab antud gruppi asjaolu, et võrreldes kõigi teiste tüüpidega on selle tüübi esindajate seas kõige enam Vene kodakondsusega ning kõige vähem Eesti kodakondsusega inimesi (vastavalt 9% ja 7%; mitte-eestlaste seas üldiselt 9% ja 9%). Eestis on sündinud 8% selle tüübi esindajatest, samas kui mitte-eestlaste hulgas üldiselt on see osakaal märgatavalt kõrgem ehk 6%. Ka eesti keele oskus on selle tüübi puhul kõige kehvemal tasemel 8% tüübi esindajatest ei saa ajalehtede, raadio või televisiooni jälgimisel eesti keelest aru ning % saab aru osaliselt. Mitte-eestlaste puhul üldiselt on need näitajad vastavalt % ja 8%. Tüüp mitmekülgne venekeelse meedia jälgija (6% Selle tüübi meediamaailma iseloomustab väga erinevat tüüpi venekeelsete kanalite (sh nii Venemaalt kui Eestist lähtuvate) oluliseks pidamine ning eestikeelsete kanalite väheolulisus. Suur tähtsus on selle tüübi jaoks sotsiaalvõrgustikel ja uudisteportaalidel. Kõige tähtsamaks infoallikaks on tüübi esindajatele kohalikud venekeelsed uudisteportaalid (nt Postimees, Delfi), mida peab väga oluliseks või küllaltki oluliseks lausa 9% tüübi esindajatest. Niisiis on see tüüp tugevamalt kaasatud just kohalikku infovälja. Sama suur osakaal inimestest peab oluliseks suhtlemist sõprade ja tuttavatega. Väga suur tähtsus on tüübi esindajate jaoks ka sotsiaalvõrgustikel Odnaklassniki ja VKontakte, mida peab väga või küllaltki oluliseks 88% ning sotsiaalvõrgustikel Facebook, Youtube ja Twitter, mida peab oluliseks 8% vastajatest. Tegu on ka ainukese tüübiga, kelle jaoks sotsiaalvõrgustikud märkimisväärset tähtsust omavad. Veel on tüübi esindajate jaoks olulised venekeelsed telekanalid (oluliseks peab 7%), ERR-i venekeelne uudisteportaal (66%), Venemaa uudisteportaalid (66%) ning venekeelsed raadiojaamad (v.a Raadio ), mida peab oluliseks 7% tüübi esindajatest. Niisiis koosneb antud tüübi meediamaailm küllaltki eriliigilistest venekeelsetest infokanalitest, mille seas esineb nii Eesti kohalikke kui ka Venemaalt lähtuvaid allikaid. Antud tüübi esindajate näol on tegemist pigem nooremaealiste vastajatega % neist on nooremad kui -aastased. Grupi esindajate seas on võrreldes mitte-eestlastega üldiselt enam Eesti kodanikke

18 8 (6%; mitte-eestlaste seas üldiselt 9%), Eestis sündinud vastajaid (vastavalt 7% ja 6%) ning neljandiku puhul (%) neist on Eestis sündinud ka mõlemad vanemad (mitte-eestlaste seas üldiselt 8%). Eesti keelest arusaamine on selle tüübi puhul siiski üldisest kehvem % ei saa ajalehtede, raadio või televisiooni jälgimisel eesti keelest aru ning 6% saab aru osaliselt. Tüüp venekeelsete telekanalite, uudisteportaalide ja muu maailma uudistekanalite jälgija (6% Antud tüübi meediamaailma eripäraks on uudisteportaalide suhteliselt suurem tähtsus võrreldes teiste infokanalitega, sealjuures peetakse oluliseks nii kohalikke kui Venemaa uudisteportaale, kui ka muu maailma uudistekanaleid ja -portaale. Eestikeelsed uudisteportaalid tüübi esindajatele aga siiski olulised ei ole. Kõige suurem tähtsus on antud tüübi esindajate jaoks kohalikel venekeelsetel uudisteportaalidel nagu Postimees ja Delfi, mida peab väga oluliseks või küllaltki oluliseks 77% vastajatest. Muu maailma uudistekanaleid ja portaale peab oluliseks 7% tüübi esindajatest, mis on teiste tüüpidega võrreldes tunduvalt kõrgem näitaja. Samuti on selle tüübi jaoks olulised Venemaalt lähtuvad infokanalid venekeelsed telekanalid, mida peab oluliseks 7% vastajatest ning Venemaa uudisteportaalid, mida peab oluliseks 68% vastajatest. Sõprade ja tuttavatega suhtlemine on oluline aga 69%-le tüübi esindajatest. Muude infokanalite tähtsus tüübi meediamaailmas on madalam. Selle tüübi esindajate hulgas on enam mehi (%; mitte-eestlaste seas üldiselt 7%) ning kõrgharidusega vastajaid (% vs %). Kõige suurem osa sellesse gruppi kuulujatest on vanuses - aastat (% võrreldes 6%-ga mitte-eestlaste hulgas üldiselt). Võrreldes teiste tüüpidega on selle tüübi esindajate seas kõige suurem osakaal Tallinnas elavatel vastajatel (%; mitte-eestlaste seas üldiselt 9%). Tüübi esindajatest on 67% Eestis sündinud, mis on veidi suurem näitaja võrreldes mitte-eestlastega üldiselt (6%). Tüüp - mitmekülgne eri keeltes meedia jälgija (9% Antud tüübi meediamaailma eripäraks on see, et peaaegu kõik loetelus toodud infokanalid omavad suuremat tähtsust võrreldes mitte-eestlastega üldiselt, sh nii vene- kui eestikeelsed infoallikad. Kõige olulisemateks infokanaliteks on antud grupile venekeelsed telekanalid, mida peab oluliseks lausa 9% tüübi esindajatest ning kohalikud venekeelsed uudisteportaalid nagu Postimees ja Delfi, mida peab oluliseks 88%. Seega on tüübi meediamaailmas oluline ühtaegu nii Venemaalt lähtuv kui ka kohalikku päritolu informatsioon. Antud tüübile on olulised ka venekeelsed raadiojaamad (Raadio peab oluliseks 7% ning teisi venekeelseid raadiojaamu 6% tüübi esindajatest) ning erinevad muud uudisteportaalid, sh Venemaa uudisteportaalid (oluliseks peab 7%), kohalikud eestikeelsed Postimees online ja Delfi (7%), ERR-i venekeelne uudisteportaal (%) ning muud maailma uudistekanalid ja portaalid (6%). Seega võib öelda, et antud tüübi esindajad jälgivad päevakajalisi uudiseid lisaks vene keelele ka eesti ja inglise keeles. Eestikeelsetest kanalitest on tüübi esindajate jaoks olulisim Eesti Televisioon, mida peab enda jaoks tähtsaks infoallikaks 8% vastajatest. Teisi eestikeelseid telekanaleid peab oluliseks % vastanutest. Antud tüübi esindajate hulgas on võrreldes mitte-eestlastega üldiselt enam vene rahvusest inimesi (9% vs 88%) ning vanemaealiseid vastajaid (üle -aastaseid on vastajate hulgas 9%; mitte-

19 9 eestlaste seas üldiselt on sama osakaal %). Võrreldes teiste tüüpidega on selle tüübi esindajate seas kõige enam kodakondsuseta inimesi (%; mitte-eestlaste seas üldiselt 6%). Tüüp - eestikeelse meedia jälgija (% Selle tüübi eripäraks on eestikeelsete kanalite eelistamine venekeelsetele. Kõige tähtsamaks infokanaliks on antud grupile Eesti Televisioon, mida peab enda jaoks päevakajaliste uudiste jälgimisel väga oluliseks või küllaltki oluliseks 78% tüübi esindajatest. Samas peab venekeelseid telekanaleid oluliseks vaid 7% selle tüübi esindajatest, mis on võrreldes teiste tüüpidega märgatavalt madalam näitaja. Mitte-eestlaste puhul üldiselt on sama osakaal 7%. Olulisteks infoallikateks selle tüübi esindajatele on veel suhtlemine sõprade ja tuttavatega, mida peab tähtsaks 68% vastanutest, teised eestikeelsed telekanalid nagu Kanal ja TV, mida peab oluliseks 8% vastanutest, ning eestikeelsed uudisteportaalid nagu Postimees ja Delfi, mis on oluline pooltele (%) tüübi esindajatest. Võrdluseks võib ära tuua, et venekeelset Postimehe või Delfi vms uudisteportaali peab oluliseks vaid % ning Venemaa uudisteportaale vaid 7% selle tüübi esindajatest. Seega võib öelda, et antud tüübi meediamaailm on selgelt orienteeritud kohalikele eestikeelsetele infoallikatele ning eristub seeläbi ka kõigist teistest tüüpidest. Eestikeelse meedia jälgija on väga eripärane ka mitmete sotsiaaldemograafiliste tunnuste poolest. Tüübi esindajate seas on teiste tüüpidega võrreldes märgatavalt väiksem osakaal vene rahvusest inimesi (7%, mitte-eestlaste seas üldiselt 88%) ning veerand vastajatest on ennast identifitseerinud muu rahvuse esindajana. Selgelt enam on selle grupi liikmete hulgas Eesti kodakondsusega vastajaid (8%, mitte-eestlaste seas üldiselt 9%). Tüübi esindajatest 79% on sündinud Eestis (mitte-eestlaste seas üldiselt 6%) ning % puhul on Eestis sündinud ka mõlemad vanemad (mitte-eestlaste seas üldiselt 8%). Eesti keele oskus on selle tüübi esindajate seas samuti märgatavalt parem võrreldes muude tüüpidega 8% vastajatest hindab, et saab eesti keeles ajalehtede lugemisel, raadiosaadete kuulamisel ja telesaadete vaatamisel kõigest aru (mitte-eestlaste seas üldiselt on see osakaal vaid %). Antud tüübi esindajate seas on vähem Kirde-Eestis elavaid inimesi (%; mitte-eestlaste seas üldiselt 9%). Pigem on tegu nooremaealiste vastajatega 7% neist on nooremad kui -aastased. Kõrgharidusega vastajate osakaal on selles grupis suurem (%; mitte-eestlaste seas üldiselt %).

20 Joonis 7. Kui sageli Te tavaliselt jälgite uudiseid, mida erinevad infokanalid Eesti ja välismaa päevakajaliste sündmuste kohta edastavad? (N=kõik vastajad) Mitmeid kordi päevas Kord päevas Harva, ebaregulaarselt Paar korda päevas Küllalt regulaarselt, aga mitte iga päev Ei oska öelda % % % 6% 8% % Eestlased (N=) 6 Meediamaailma tüüp T. Passiivne meediajälgija (N=) T. Eestikeelse televisiooni ja digitaalmeedia jälgija (N=8) T. Eestikeelse traditsioonilise meedia jälgija (N=) T. Mitmekülgne eri keeltes meedia jälgija (N=7) Mitte-eestlased kokku (N=9) Meediamaailma tüüp T. Venekeelse traditsioonilise meedia jälgija (N=9) T. Mitmekülgne venekeelse meedia jälgija (N=7) T. Vene telekanalite, uudisteportaalide ja muu maailma uudistekanalite jälgija (N=7) T. Mitmekülgne eri keeltes meedia jälgija (N=9) T. Eestikeelse meedia jälgija (N=6) Eestlaste meediamaailmade tüüpide lõikes on kõige aktiivsemaks uudiste jälgijaks mitmekülgne eri keeltes meedia jälgija ning eestikeelse televisiooni ja digitaalmeedia jälgija, mille esindajatest jälgib uudiseid päevakajaliste sündmuste kohta vähemalt paar korda päevas vastavalt 7% ja % (Joonis 7). Passiivse meediajälgija tüübi puhul on vastav näitaja vaid %. Mitte-eestlaste tüüpidest on kõige aktiivsem mitmekülgne eri keeltes meedia jälgija selle tüübi esindajatest jälgib päevakajalisi uudiseid vähemalt korra päevas 8% ning vähemalt paar korda päevas 6%.

21 . Päevakajalised sündmused.. Olulised päevakajalised sündmused Uuringus osalenutel paluti välja tuua, milline viimasel ajal meedias kajastatud teemadest või sündmustest on nende arvates kõige olulisem. Tulemuste interpreteerimisel tuleb silmas pidada küsitluse toimumise aega, milleks oli 9. juuli kuni. august. aasta suvel. Ülekaalukalt peavad nii eestlased kui mitte-eestlased kõige olulisemaks teemaks Ukraina sündmuseid. Kui eestlaste hulgas märgib selle teema kõige olulisemana ära 79% vastanutest, siis mitte-eestlaste hulgas on see osakaal lausa 8% (Joonis 8). Erisus paistab aga silma selles osas, et kui konkreetselt Malaisia reisilennuki allatulistamist Ida-Ukrainas nimetab kõige olulisema sündmusena % eestlastest, siis mitte-eestlaste hulgas märgivad just selle sündmuse ära üsna vähesed (vaid % vastanutest). Seega võib öelda, et eestlaste meediaruumis on lennuki allatulistamise teema märksa kesksemal positsioonil kui mitte-eestlaste omas. Muudest sündmustest peetakse kõige sagedamini oluliseks Iisraeli, Palestiina, Gaza sektori sündmusi, mille märgib ära % nii eestlastest kui mitte-eestlastest. Veel mainitakse erinevaid liiklusõnnetusi, laulu- ja tantsupidu, kuumalainet, pääsukeste kinnimüürimist Õismäe kortermajas. Samas on muud teemad võrreldes Ukraina sündmustega selgelt tagaplaanil. Ühtegi teemat või sündmust ei oska nimetada % eestlastest ning 8% mitte-eestlastest. Ka kõigi meediamaailma tüüpide lõikes on viimasel ajal meedias kajastatutest kõige olulisemaks teemaks Ukraina sündmused. Mitte-eestlaste meediamaailmade tüüpide lõikes on eripäraseim eestikeelse meedia jälgija tüüp, mille esindajatest nimetab Ukraina sündmuseid kõige olulisemana 7% ning selle näitaja poolest sarnaneb eestikeelse meedia jälgija enam eestlaste meediamaailmade tüüpidele kui teistele mitte-eestlaste meediamaailmade tüüpidele. Samas nimetab konkreetselt Malaisia reisilennuki allatulistamist eestikeelse meedia jälgija tüüpi kuulujatest vaid %, mis on sarnane jällegi teistele mitte-eestlaste meediamaailmade tüüpidele. Eestlaste meediamaailmade tüüpide hulgast eristub passiivse meediajälgija tüüp, mille esindajatest lausa 6% ei oska nimetada ühtegi teemat või sündmust, samas kui teiste tüüpide puhul jääb see osakaal alla %.

22 Joonis 8. Palun mõelge viimasel ajal meedias kajastatud teemadele ja sündmustele. Milline on kõige olulisem teema või sündmus, mis Teile meenub? (%, N=kõik vastajad) Eestlased (N=) Mitte-eestlased (N=9) 6 8 Ukraina sündmused 79 8 Malaisia reisilennuki allatulistamine Ukrainas/ lennuõnnetus/ lennukatastroof Iisraeli/ Palestiina/ Gaza sektori sündmused Liiklusõnnetused Laulu- ja tantsupidu Ilm, kuumalaine Pääsukeste kinnimüürimine/ päästmine Sõjad, konfliktid maailmas USA ja Euroopa suhted Venemaaga, sanktsioonide teema Jalgpalli MM, muu spordisündmus Kultuurisündmus Muu** 6 Ei oska nimetada ühtki teemat/sündmust 8 *Vastajatel paluti välja tuua vaid üks kõige olulisem teema või sündmus. Siiski leidus hulk vastajaid, kes märkisid ära enam kui ühe teema. Seetõttu võib protsentide summa olla suurem -st. ** Muudest teemadest märgitakse veel Aafrika sigade katku, Moskva metrooõnnetust, looduskatastroofe, sündmusi Süürias, Serbias, Liibanonis, Türgis, Gruusias, Iraanis, Afganistanis, Valgevenes, Eesti valitsuse vahetust ja muid sisepoliitilisi teemasid.

23 Samuti paluti vastajatel välja tuua, millised on kolm peamist allikat, mille kaudu nad on saanud eelmainitud kõige olulisema teema kohta infot. Kuna suur enamik vastajatest nimetas kõige olulisema teemana Ukraina sündmuseid, siis puudutasid ka selle küsimuse vastused valdavalt Ukraina teemaliste uudiste allikaid. Ukraina sündmuste jälgimisel on eestlastel ja mitte-eestlastel küllaltki erinevad infoallikad. Kui kaks kolmandikku (66%) teemat kõige olulisemaks pidanud eestlastest on infot saanud Eesti Televisiooni vahendusel, siis pea sama suur osakaal (6%) mitte-eestlastest on nimetanud ühe peamise infokanalina venekeelseid telekanaleid (Joonis 9). Eesti Televisiooni nimetab Ukraina sündmuste jälgimisel ühena kolmest peamisest infoallikast % mitte-eestlastest ning venekeelsed telekanalid on olnud oluliseks infokanaliks 6%-le eestlastest. Muudest infokanalitest on kõige olulisemad uudisteportaalid nagu Postimees ja Delfi, mille eestikeelseid versioone nimetab Ukraina sündmuste jälgimisel ühe peamise infoallikana 9% eestlastest ning venekeelseid % mitte-eestlastest (vastajatest, kes peab Ukraina sündmusi viimase aja kõige olulisemaks). Ukraina sündmuste kohta on infot saanud teistest eestikeelsetest telekanalitest (nt Kanal, TV) 7% eestlastest ning eestikeelsete ajalehtede paberväljaannetest 9% eestlastest. Mitte-eestlastele on olulisteks infoallikateks veel Venemaa uudisteportaalid ja muud maailma uudistekanalid ja portaalid (nt CNN, BBC, Euronews), mida nimetab ühena kolmest peamisest infokanalist vastavalt 7% ja 6% vastanutest. Malaisia reisilennuki allatulistamist puudutavat infot on eestlased saanud valdavalt Eesti Televisiooni vahendusel seda nimetab ühena kolmest infokanalist 7% vastajatest, kelle jaoks on just reisilennuki allatulistamine olnud viimasel ajal meedias kajastatutest kõige olulisem teema (N=). Muudest kanalitest märgitakse kõige sagedamini eestikeelseid uudisteportaale nagu Postimees ja Delfi (6%), eestikeelseid telekanaleid nagu Kanal ja TV (9%) ning eestikeelsete ajalehtede paberväljaandeid (8%). Ülejäänud sündmusi on kõige olulisema teemana märkinud väga väike hulk inimesi, seetõttu ei ole nende teemade kohta informatsiooni saamiseks kasutatud infokanalite jaotusi võimalik välja tuua.

24 Joonis 9. Millised on peamised infokanalid, millest Te olete nimetatud teema/sündmuse [Ukraina sündmuste] kohta infot saanud või otsinud? Kolm peamist. (%, N=vastajad, kes nimetasid kõige olulisema teemana Ukraina sündmuseid) Eestlased (N=99) Mitte-eestlased (N=) 6 8 Eesti Televisioon (ETV, ETV) Teised eestikeelsed uudisteportaalid (Postimees, Delfi) 9 66 Teised eestikeelsed telekanalid (Kanal, TV) Eestikeelsete ajalehtede paberväljaanded Vikerraadio ja teised ERR-i eestikeelsed raadiojaamad ERR-i eestikeelne uudisteportaal uudised.err.ee Teised eestikeelsed raadiojaamad Sotsiaalvõrgustikud Facebook, YouTube, Twitter Sotsiaalvõrgustikud Odnaklassniki, VKontakte ERR-i venekeelne uudisteportaal rus.err.ee Suhtlemine sõprade, tuttavate, töö- või koolikaaslastega Teised venekeelsed raadiojaamad Venekeelsete ajalehtede paberväljaanded Raadio Muud maailma uudistekanalid ja -portaalid (CNN, BBC, Euronews) Venemaa uudisteportaalid Teised venekeelsed uudisteportaalid (Delfi, Postimees) 7 Venekeelsed telekanalid (PBK, RTR) Muu 6 6 *kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla -st suurem

25 .. Laulu- ja tantsupidu Uuringus osalenute käest küsiti, kuivõrd oluline sündmus on nende jaoks laulu- ja tantsupidu, kas ja mil määral nad jälgisid. aasta suvel toimunud laulu- ja tantsupeo kontserte, etendusi või rongkäiku ning millised infokanalid olid sündmuse jälgimisel olulised. Selgus, et laulu- ja tantsupidu on väga oluline sündmus %-le eestlastest ning pigem oluline sündmus 8%-le eestlastest (Joonis ). Sealjuures peavad naised sündmust meestega võrreldes olulisemaks: naiste hulgas vastavad osakaalud 6% ja % ning meeste hulgas 8% ja %. Mitteeestlastest peavad laulu- ja tantsupidu oluliseks sündmuseks umbes pooled (sh % väga oluliseks sündmuseks ning % pigem oluliseks). 6% mitte-eestlastest peab laulu- ja tantsupidu aga täiesti ebaoluliseks, sh meeste hulgas on sama osakaal %. Üldiselt kehtib nii eestlaste kui mitte-eestlaste seas seaduspära, et vanemasse eagruppi kuulujad peavad laulu- ja tantsupidu olulisemaks sündmuseks kui nooremad. Meediamaailma tüüpide lõikes paistab eestlaste seas silma eelkõige passiivse meediajälgija tüüp, kellest vaid ligikaudu pooled peavad laulu- ja tantsupidu oluliseks sündmuseks, samas kui teiste tüüpide puhul jääb sama osakaal vahemikku 8-8%. Siin võib tagaplaanil näha passiivse meediajälgija üldisemat passiivsust, sh kultuurisündmuste suhtes. Eestlaste meediamaailmade tüüpide lõikes on laulu- ja tantsupidu kõige olulisem sündmus eestikeelse televisiooni ja digitaalmeedia jälgijale ning eestikeelse traditsioonilise meedia jälgijale. Kummagi tüübi esindajatest peab laulu- ja tantsupidu väga oluliseks sündmuseks 8%. Mitte-eestlaste hulgas on üsna ootuspäraseks tulemus, et eestikeelse meedia jälgija tüübi esindajad peavad võrreldes teiste tüüpidega laulu- ja tantsupidu kõige olulisemaks sündmuseks (sh % väga oluliseks ning % küllaltki oluliseks). Kõige vähem oluline on laulu- ja tantsupidu mitmekülgse venekeelse meedia jälgija tüübi jaoks, mille esindajatest peab sündmust oluliseks 9%. Põhjus võib olla selles, et tegu on pigem nooremasse eagruppi kuuluvate vastajatega.

26 6 Joonis. Kas laulu- ja tantsupidu on Teie jaoks oluline sündmus? (N=kõik vastajad) Väga oluline Pigem oluline Pigem ebaoluline Täiesti ebaoluline Raske öelda % % % 6% 8% % Eestlased (N=) 8 9 Meediamaailma tüüp T. Passiivne meediajälgija (N=) T. Eestikeelse televisiooni ja digitaalmeedia jälgija (N=8) T. Eestikeelse traditsioonilise meedia jälgija (N=) T. Mitmekülgne eri keeltes meedia jälgija (N=7) 9 6 Mitte-eestlased (N=9) 6 Meediamaailma tüüp T. Venekeelse traditsioonilise meedia jälgija (N=9) 7 T. Mitmekülgne venekeelse meedia jälgija (N=7) T. Vene telekanalite, uudisteportaalide ja muu maailma uudistekanalite jälgija (N=7) 8 9 T. Mitmekülgne eri keeltes meedia jälgija (N=9) 9 T. Eestikeelse meedia jälgija (N=6) Ootuspäraselt on eestlaste hulgas enam selliseid vastajaid, kes on mõnel laulu- ja tantsupeo üritusel ise kohal käinud või jälginud selle ülekannet. Eestlastest % käis ise mõnel sündmusel kohal ning 6% vaatas või kuulas ülekannet. Mitte-eestlaste hulgas on vastavad osakaalud % ja % (Joonis ). Eestlaste meediamaailmade tüüpide lõikes eristub jällegi passiivne meediajälgija, mille esindajatest % ei jälginud laulu- ja tantsupidu. See osakaal on võrreldes ülejäänud tüüpidega märgatavalt suurem. Ise kohal käinute osakaal on kõige suurem eestikeelse televisiooni ja digitaalmeedia jälgija tüübi puhul (8%), kuid ülekannet jälginute osakaal on suurim jällegi eestikeelse traditsioonilise meedia eelistajate grupis. Viimane on seletatav asjaoluga, et selle tüübi esindajad on pigem vanemaealised ning elavad ka sagedamini maapiirkondades, seetõttu võib isiklik osavõtt laulu- ja tantsupeost olla nende jaoks keerulisem.

27 7 Mitte-eestlaste meediamaailma tüüpide seas on laulu- ja tantsupeost kõige enam osa võtnud ootuspäraselt eestikeelse meedia jälgijad (sh % neist käis ise kohal ja 9% vaatas või kuulas ülekannet). Kõige passiivsemaks tüübiks on mitmekülgne venekeelse meedia jälgija, mille esindajatest 6% laulu- ja tantsupidu ei jälginud. Tegu on ootuspärase tulemusega, arvestades et selle tüübi esindajate jaoks omab laulu- ja tantsupidu sündmusena väiksemat tähtsust, kui teiste tüüpide puhul. Joonis. Kas Te jälgisite käesoleva aasta laulu- ja tantsupidu, ükskõik kas pidu tervikuna või selle mõnd osa, näiteks laulupeo kontserti, tantsupeo etendust või rongkäiku? (N=kõik vastajad) Eestlased (N=) Mitte-eestlased (N=9) 6 8 Jah, käisite ise kohal Jah, vaatasite või kuulasite ülekannet 6 Ei jälginud 9 *kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla -st suurem Ka laulu- ja tantsupeo teemaliste uudiste ning meediakajastuste jälgimise juures paistab silma üsna sarnane muster nagu eelmise küsimuse puhul. Eestlastest jälgis laulu- ja tantsupeo teemalisi kajastusi kas pidevalt või aeg-ajalt 7% ja mitte-eestlastest % (Joonis ). Eestlaste meediamaailma tüüpide puhul eristub taas passiivse meediajälgija tüüp, mille puhul jälgis uudiseid või meediakajastusi pidevalt % ning aeg-ajalt %. Need osakaalud on võrreldes kolme ülejäänud grupiga märkimisväärselt madalamad, kuid ülejäänud gruppide omavahelised erinevused on pigem väikesed. Mitte-eestlaste meediamaailma tüüpide lõikes on kõige passiivsemaks taas mitmekülgne venekeelse meedia jälgija ning kõige aktiivsemaks eestikeelse meedia jälgija, kelledest laulu- ja tantsupeo teemalisi meediakajastusi jälgis vastavalt % ja 69%. Venekeelse traditsioonilise meedia jälgija tüübi ning mitmekülgse eri keeltes meedia jälgija tüübi puhul oli need osakaalud vastavalt 7% ja 8%.

28 8 Joonis. Kui palju Te jälgisite laulu- ja tantsupeo teemalisi uudiseid ning meediakajastusi, et toimuvaga kursis olla? (N=kõik vastajad) Jälgisite pidevalt Jälgisite aeg-ajalt Ei jälginud üldse Raske öelda % % % 6% 8% % Eestlased (N=) 8 8 Meediamaailma tüüp T. Passiivne meediajälgija (N=) T. Eestikeelse televisiooni ja digitaalmeedia jälgija (N=8) T. Eestikeelse traditsioonilise meedia jälgija (N=) T. Mitmekülgne eri keeltes meedia jälgija (N=7) Mitte-eestlased (N=9) Meediamaailma tüüp T. Venekeelse traditsioonilise meedia jälgija (N=9) T. Mitmekülgne venekeelse meedia jälgija (N=7) T. Vene telekanalite, uudisteportaalide ja muu maailma uudistekanalite jälgija (N=7) T. Mitmekülgne eri keeltes meedia jälgija (N=9) T. Eestikeelse meedia jälgija (N=6) 6 Nii eestlased kui mitte-eestlased on laulu- ja tantsupeo teemalist infot saanud valdavalt Eesti Televisiooni kaudu (osakaal neist, kes on laulu- ja tantsupeo teemalisi uudiseid ning meediakajastusi jälginud on eestlaste puhul 7% ning mitte-eestlaste puhul %; Joonis ). Lisaks Eesti Televisioonile on eestlaste puhul infot saadud veel teiste eestikeelsete telekanalite kaudu (7%), eestikeelsetest uudisteportaalidest nagu Postimees või Delfi (6%), eestikeelsete ajalehtede paberväljaannetest (%) ning Vikerraadiost või teistest ERR-i eestikeelsetest raadiojaamadest (7%). Mitte-eestlaste hulgas on laulu- ja tantsupeo teemalist informatsiooni saadud lisaks Eesti Televisioonile veel venekeelsetest telekanalitest (%), venekeelsetest uudisteportaalidest nagu Delfi või Postimees (%) või muudest eestikeelsetest telekanalitest nagu Kanal või TV (%). Kõigi nii eestlaste kui mitte-eestlaste meediamaailma tüüpide hulgas on laulu- ja tantsupeo teemalise info saamisel esikohal Eesti Televisioon. Muus osas võib täheldada mustrit, et enim on infot saadud just nende kanalite kaudu, mida konkreetne tüüp ka üldiselt uudiste jälgimisel olulisemaks peab.

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Informeeritus ja meediakasutus.doc

Informeeritus ja meediakasutus.doc Informeeritus ja meediakasutus Peeter Vihalemm 1. Hinnang enda informeeritusele eri tasanditel Integratsiooni monitooringu küsimustikus paluti vastajail hinnata enda informeeritust eri tasandeil kodukohast

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

(Microsoft Word - Bakat\366\366_l\365pp_Supp.doc)

(Microsoft Word - Bakat\366\366_l\365pp_Supp.doc) TARTU ÜLIKOOL SOTSIAALTEADUSKOND AJAKIRJANDUSE JA KOMMUNIKATSIOONI INSTITUUT Eesti venekeelsed noored televaatajatena: nende vaatamiseelistused Eesti televisiooni kontekstis Bakalaureusetöö Anna-Liisa

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

Microsoft Word - Bakalaureusetöö 2 _PR_.doc

Microsoft Word - Bakalaureusetöö 2 _PR_.doc Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond EESTLASTE MEEDIATARBIMISHARJUMUSTE ANALÜÜS Meediapäeva uuringu tulemuste põhjal 2004 2006 Bakalaureusetöö (4 AP) Aive Villota

Rohkem

Euroseire1_aruanne.ppt

Euroseire1_aruanne.ppt Faktum & Ariko Sisukord Uuringu taust. Slaid Üldkokkuvõte. Slaid. Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Slaid. Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis. Slaid. Euro toetuse argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal)

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal) Eesti Konjunktuuriinstituut Estonian Institute of Economic Research Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus Eestis 2015 (elanike hinnangute alusel) Tallinn Mai 2016 Aruande koostajad: Elmar Orro,

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Muusika kuulamise uuring 2018-aruanne

Muusika kuulamise uuring 2018-aruanne Eesti elanike muusika kuulamise harjumused märts 2018 Uuringu aruanne Kersten Jõgi Sisukord 1 Kokkuvõte 04 2 Uuringu tulemused 08 3 Lisad 37 2 Uuringu eesmärk ja metoodika Uuringu põhieesmärgiks oli kaardistada

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc AVALIKU ARVAMUSE UURING Küsitlus -a elanikkonna seas Turu-uuringute AS August/september Pärnu Sisukord mnt, Tallinn Tel post@turu-uuringute.ee www. turu-uuringute.eu SISSEJUHATUS... KOKKUVÕTE TULEMUSTEST...

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Labisoit 2004 aruanne.doc

Labisoit 2004 aruanne.doc INSENERIBÜROO STRATUM Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine TALLINN 2004 Seletuskiri Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine Sissejuhatus Eestis on rea aastate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes 2010

Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes 2010 Euroopa Pagulasfond EESTI ELANIKE TEADLIKKUS JA HOIAKUD PAGULASKÜSIMUSTES Kvantitatiiv- ja kvalitatiivuuringu aruanne Tellija: Siseministeerium TALLINN September 2010 www.saarpoll.ee 2 SISUKORD LÜHIKOKKUVÕTE...

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem