SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju"

Väljavõte

1 SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimiseks. Saue Linnavalitsus on väljastanud projekteerimistingimused antud projekti teostamiseks korraldusega nr 284. Sõidutee üleminek on projekteeritud teostada kinnisel meetodil (st et kaevetööd toimuvad ainult haljasalal). Peale sõidutee üleminekut maakaabelliini trass puudutab Paju tänava kinnistut, mis kuulub OÜ-le Saneline. Projekt esitati kooskõlastamiseks OÜ-le Saneline. OÜ Saneline nõudis projekti kooskõlastamiseks ja tehnovõrkude talumise tasuks suuri summasid, mille tasumisega Elektrilevi OÜ ei nõustunud, kuna Elektrilevi OÜ on antud piirkonnas tegutsev võrguettevõtja vastavalt elektrituruseaduse 65 lõikes 1 ja 66 lõikes 1 sätestatule ja kuulub asjaõigusseaduse lõikes 1 nimetatud avalikku teenust osutavate isikute hulka, tehnovõrgu rajamine Saue linnas, Paju tn 6 on avalikes huvides. Elektrilevi OÜ esitas Saue Linnavalitsusele avalduse, millega soovitakse sundvalduse seadmist kinnistule (kinnistusregistri registriosa nr asukohaga Saue linn, Paju tänava maaüksus (katastritunnus: 72703:001:0269, sihtotstarve: transpordimaa 100%) maakaabelliini ja liitumiskilbi talumiskohustuse kehtestamiseks. Elektrilevi OÜ avaldus koos koormatava ala plaani ja selgitustega on lisatud otsusele. Kinnistu omanikuna on kinnistusraamatusse kantud OÜ Saneline (registrikood ), kelle esindajana tegutseb äriregistri andmetel Eduard Ivanišvili. Asjaõigusseaduse lõike 1 kohaselt on kinnisasja omanik kohustatud taluma oma kinnisasjal tehnovõrku või -rajatist ja lubama selle ehitamist kinnisasjale, kui tehnovõrk või - rajatis on vajalik avalikes huvides ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus tehnovõrgu või -rajatise arendamiseks. Sama lõike kohaselt on tehnovõrk või -rajatis ehitatud avalikes huvides, kui selle kaudu osutatakse avalikku teenust ja see kuulub isikule, kellele laieneb elektrituruseaduse 65 lõikes 1 sätestatud võrguteenuse osutamise ja ELTS 66 lõikes 1 sätestatud võrgu arendamise kohustus. Talumiskohustus tekib kinnisasja sundvõõrandamise seadusega sätestatud korras sundvalduse seadmisega. Seega on talumiskohustuse näol tegemist kinnisomandi avalik-õigusliku seadusjärgse kitsendusega asjaõigusseaduse tähenduses, mis AÕS 141 lg 1 kohaselt kehtib kinnistusraamatusse kandmata. Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse 46 1 : lõike 1 kohaselt seatakse AÕS lõikes 1 sätestatud tehnovõrgu või -rajatise talumiskohustuse kehtestamiseks KASVS-s sätestatud eeldustel sundvaldus asjaõigusseaduse lõikes 1 nimetatud isiku kasuks; lõike 2 kohaselt on sundvalduse seadmine KASVS 46 1 lõikes 1 nimetatud juhtudel lubatud detailplaneeringu koostamise kohustuseta aladel KASVS -s 46 3 nimetatud projekteerimistingimuste või planeerimisseaduse -s 29 1 nimetatud planeeringu alusel; lõike 3 kohaselt seab detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral sundvalduse kohalik omavalitsus üldplaneeringu alusel koostatud projekteerimistingimuste alusel.

2 2 Saue Linnavalitsus leidis, et Elektirlevi OÜ kuulub AÕS lg 1 nimetatud avalikku teenust osutavate isikute hulka ning teatas Saneline OÜle sundvalduse seadmise kavatsusest linnavalitsuse korraldusega nr 43. Sundvalduse talumise summana pakkus linnavalitsus välja 0.83 eurot kuus, kuna liini rajamine tee alt ja liitumiskilbi kaitsevöönd kokku on 22 m 2. Saneline OÜ vastas linnavalitsusele ja leidis, et linnavalitsuse kavatsus on seadusevastane, et talumiskohutuse eest saab määrata summa vaid poolt kokkuleppel ning linnavalitsuse poolt määratud summa on ebaõige (vastus lisatud otsusele). Elektrilevi OÜ esitas vastulause Elektrilevi OÜ leidis, et talumishinna määramisel tuleb lähtuda tehnorajatise tegelikust mõjust kinnisasjale. Rajatav maakaabelliin jääb terves ulatuses Jälgimäe peakraavi poolt olemasoleva kitsenduse ala sisse ehk maakaabelliini ja liitumiskilbi rajamisega ja sellega kaasneva kaitsevööndi ulatus ei tekita OÜ-le Saneline täiendavaid kitsendusi, kuna need kitsenduste alad paiknevad üksteise sees (vastulause ja selgitav kitsenduste kaart lisatud otsusele). Linnavolikogu selgitab, et sundvalduse seadmise otsustamine toimub eraldiolevalt talumiskohustuse eest tasu määramisest. Nimetatud reegel väljendub KASVS -des ja AÕS lõigetes 1 ja 2. AÕS lõike 2 kohaselt esitab kinnisasja omanik tehnovõrgu või -rajatise talumise eest tasu saamiseks tehnovõrgu või -rajatise omanikule taotluse. Eelkirjeldatud regulatsiooni pidavust kinnitab ka Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 17. aprilli 2012 asjas nr tehtud otsuse punktis 54 märgitu, et kuigi otsuse jõustumisel ei ole õiguskorras sätteid, mille alusel tasu suurust arvutada, jäävad tasu nõudmise alused alles - AÕS lõiked 2-7 ja AÕSRS 15 4 lõige 1 -mistõttu on kinnisasja omanikel õigus nõuda tehnovõrkude ja -rajatiste omanikelt hüvitist talumiskohustuse eest ja saada seeläbi oma põhiõiguse piiramise eest kohast hüvitist. Seega ei toimu volikogu poolt sundvalduse seadmise otsustamisel tasu suuruse määramist, mistõttu ei saa kinnisasja omaniku ja tehnovõrgu omaniku vahel tasu suuruse osas kokkuleppe puudumine mõjutada sundvalduse seadmise otsustamist. Tulenevalt eeltoodust ning kinnisasja sundvõõrandamise seaduse 46 1 lõike 3 ja 46 2 lõike 5 lähtudes Saue Linnavolikogu otsustab: o t s u s t a b: 1. Seada sundvaldus kinnistule kinnistusregistri registriosale nr asukohaga Saue linn, Paju tänava maaüksus (katastritunnus: 72703:001:0269, sihtotstarve: transpordimaa 100%) maakaabelliini ja liitumiskilbi talumiskohustuse kehtestamiseks vastavalt lisatud plaanile. 2. Rajatava tehnorajatise kaitsevööndi ulatus kinnistul on 22 m2. Maakaabelliini kaitsevööndi ulatus on 1 m äärmisest kaablist ja liitumiskilbil 2 meetrit seadmest, mis on kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.märtsi 2007 määrusega nr. 19. Kaitsevööndis kehtivad piirangud vastavalt Elektriohutusseaduse 12-le. 3. Otsuse p 1 märgitud kinnistu omanikuna on kinnistusraamatusse kantud OÜ Saneline (registrikood ), kelle esindajana tegutseb äriregistri andmetel Eduard Ivanišvili. 4. Sundvaldus seatakse Elektrilevi OÜ (Kadaka Tallinn, reg kood ) kasuks, kes on antud piirkonnas tegutsev võrguettevõtja vastavalt elektrituruseaduse 65 lõikes 1 ja 66 lõikes 1 sätestatule ja kuulub asjaõigusseaduse lõikes 1 nimetatud avalikku teenust osutavate isikute hulka.

3 3 5. Sundvalduse seadmise aluseks on Eesti Energia Võrguehitus AS taotluse alusel Saue Linnavalitsuse poolt on väljastatud projekteerimistingimused korraldusega 28. august 2013 nr Kinnisasja omanikul on õigus nõuda asjaõigusseaduse alusel Elektrilevi OÜlt tehnovõrgu talumise eest tasu. Asjaõigusseaduse lõike 2 kohaselt tuleb tasu saamiseks esitada vormikohane taotlus. 7. Linnavalitsusel teha otsus OÜ Saneline esindajale teatavaks allkirja vastu. 8. Allkirja vastu teatavaks tehtud otsus esitada ehitusregistrile. 9. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest. Valdis Toomast Volikogu esimees

4 SELETUSKIRI Sundvalduse seadmine 4 1. Sissejuhatus Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimise. Saue Linnavalitsus on väljastanud projekteerimistingimused antud projekti teostamiseks nr 284. Sõidutee üleminek on projekteeritud teostada kinnisel meetodil (st et kaevetööd toimuvad ainult haljasalal). Peale sõidutee üleminekut maakaabelliini trass puudutab Paju tänava kinnistut, mis kuulub OÜ-le Saneline. Projekt esitati kooskõlastamiseks OÜ-le Saneline. OÜ Saneline nõudis projekti kooskõlastamiseks ja tehnovõrkude talumise tasuks suuri summasid, mille tasumisega Elektrilevi OÜ ei nõustunud, kuna Elektrilevi OÜ on antud piirkonnas tegutsev võrguettevõtja vastavalt elektrituruseaduse 65 lõikes 1 ja 66 lõikes 1 sätestatule ja kuulub asjaõigusseaduse lõikes 1 nimetatud avalikku teenust osutavate isikute hulka. Elektrilevi teatel on tehnovõrgu rajamine Saue linnas, Paju tn 6 on avalikes huvides ning Elektrolevi OÜ esitas Saue Linnavalitsusele sundvalduse seadmise taotluse tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks. 2. Määruse sisu Saue Linnavalitsus teatas OÜ Saneline, et kuna võrguvaldaja ja tee omanik ei ole saavutanud kokkulepet isikliku kasutusõiguse seadmise osas teemaale ja selle kasutamise talumise summas, siis on Elektrilevi Oü pöördunud linnavalitsuse poole ja taotleb Paju tn sundvalduse seadmist. Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse 46 1 lg 3 kohaselt sundvalduse seadmise otsustab organ, kelle pädevuses on kehtestada planeering, millega kavandatakse vastavate tehnovõrkude ja rajatiste planeerimine. Saue linnas kehtestab vastavad planeeringud volikogu ning sundvalduse seadmise otsustab Saue Linnavolikogu. Saue Linnavalitsus teatas Saneline OÜle sundvalduse seadmise kavatsusest linnavalitsuse korraldusega nr 43. Sundvalduse talumise tasuna pakkus linnavalitsus välja 0.83 eurot kuus, kuna liini rajamine tee alt ja liitumiskilbi kaitsevöönd kokku on 22 m 2. Saneline OÜ vastas linnavalitsusele ja leidis, et linnavalitsuse kavatsus on seadusevastane, et talumiskohutuse eest saab määrata tasu vaid poolt kokkuleppel ning linnavalitsuse poolt määratud summa on ebaõige. Elektrilevi OÜ esitas vastulause Elektrilevi OÜ leidis, et talumishinna määramisel tuleb lähtuda tehnorajatise tegelikust mõjust kinnisasjale. Rajatav maakaabelliin jääb terves ulatuses Jälgimäe peakraavi poolt olemasoleva kitsenduse ala sisse ehk maakaabelliini ja liitumiskilbi rajamisega ja sellega kaasneva kaitsevööndi ulatus ei tekita OÜ-le Saneline täiendavaid kitsendusi, kuna need kitsenduste alad paiknevad üksteise sees (lisatud selgitav kitsenduste kaart, Lisa 1). Samuti on projekteeritud kaabelliini asukoht kõige mõistlikum, lühem ja vähem majanduslikke kulusid tekitav trass ning on rajatud avalikes huvides. Kuna tegemist teemaaga, maakabelliini paigaldamine ei takista OÜ-l Saneline jätkata Paju tänava maaüksuse kasutamist teemaana. Saue Linnavalitsus üritas saavutada kokkulepet kitsenduse talumise tasu küsimuses, kuid kinnisasja omaniku ja tehnovõrgu omaniku vahel tasu suuruse osas kokkuleppe puudumine ei mõjutada volikogu poolt sundvalduse seadmise otsustamist. Volikogu poolt kinnistule sundvalduse seadmisega ei tehta otsust kitsenduse talumise tasu küsimuses, selleks tuleb kinnistu omanikul esitada Elekrilevi OÜle vastav taotlus. 3. Mõju eelarvele Mõlemal osapoolel on võimalus vaidlustada linnavalitsuse ja volikogu tegevus. Kui linnavalitsus ei menetle edasi Elektrilevi OÜ avaldust, on tal võimalus esitada kaebus kohtusse. Kui volikogu võtab vastu otsuse sundvalduse seadmiseks, on OÜl Saneline võimalus vaidlustada volikogu otsus. Kohtuvaidlused võivad kaas tuua kulutusi esindaja töötasu või kohtukulude väljamõistmisel.

5 5 4. Jõustumine Otsus jõustub Saneline OÜle teatavakstegemisest. Jekaterina Tikerpu Linnasekretär

6 Saue Linnavalitsus Tule tn 7 Saue linn Harjumaa Meie nr Sundvalduse seadmise taotlus tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Vastavalt Asjaõigusseaduse ja Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse 46 1 taotleb Elektrilevi OÜ ( Kadaka Tallinn, reg kood ) sundvalduse seadmist elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Harju Maakohtu Kinnistusosakonna Harju Kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosale nr asukohaga Saue linn, Paju tänav maaüksus (katastritunnus: 72703:001:0269). Tehnovõrgu rajamine on avalikes huvides, kuna Elektrilevi OÜ on antud piirkonnas tegutsev võrguettevõtja vastavalt elektrituruseaduse 65 lõikes 1 ja 66 lõikes 1 sätestatule ja kuulub asjaõigusseaduse lõikes 1 nimetatud avalikku teenust osutavate isikute hulka. Sundvalduse seadmist taotletakse vastavalt Eesti Energia Võrguehitus AS koostatud projektile nr. LP0895 Paju tn 6 0,4 kv elektrivarustus, Saue linn. Saue Linnavalitsuse poolt on väljastatud projekteerimistingimused korraldusega 28. august 2013 nr 284. Vastavalt projektile soovitakse sundvaldust seada Paju tänav kinnistule maakaabelliini ja liitumiskilbi talumiskohustuse kehtestamiseks. Rajatava tehnorajatise kaitsevööndi ulatus kinnistul on 22 m 2. Maakaabelliini kaitsevööndi ulatus on 1 m äärmisest kaablist ja liitumiskilbil 2 meetrit seadmest, mis on kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.märtsi 2007 määrusega nr. 19. Kaitsevööndis kehtivad piirangud vastavalt Elektriohutusseaduse 12-le. Omanikul on õigus nõuda tasu tehnorajatise talumise eest vastavalt Asjaõigusseaduse le Kinnistu omanikuna on kinnistusraamatusse kantud OÜ Saneline (registrikood ), kelle esindajana tegutseb äriregistri andmetel Eduard Ivanišvili. Projekteerija Aleksandra Gorbatšova pöördus projektile kooskõlastuse saamiseks härra Ivanišvili poole e-posti teel (aadressil (kiri lisatud), millele tuli kohe vastus, et kiri on kätte saadud ja sellega tutvutakse esimesel võimalusel. Kuna vastust ei saabunud pöördus projekteerija uuesti (kiri lisatud) tuli kiri OÜ Saneline juhatuse liikmelt Eduard Ivanišvililt, et nemad soovivad saada kooskõlastamise eest tasu suuruses 100, mille maksmisest esialgu keelduti, saates omanikule selle sisulise e-kirja Seejärel kaalusime teiste trassi valikute projekteerimise võimalust kasutades selleks Männiku kinnistut (katastritunnus: 72703:001:0386). Käisime antud projekti tutvustamas kinnistu omanikele, kuid saime neilt eitava vastuse (lisatud Kadri Joa_kirjavahetus). Jätkates esialgu valitud trassiga, tasusime ( ) Saneline OÜ arveldusarvele nende poolt soovitud 100, misjärel nad pidid vastama 10 päeva jooksul. Kuna 10 päeva jooksul vastust ei tulnud, pöördusime nende poole korduvalt telefoni teel ja saatsime välja tähitud kirja koos paberkandjal olevate joonistega äriregistris olevale aadressile (Tööstuse tn 47, Tallinna linn). Tööstuse tn 47 aadressil oleva ettevõtte esindaja helistas meile ja teatas, et sellist ettevõtet seal ei eksisteeri. Lõpuks saime telefoni teel ühendust härra Eduard Ivanišviliga ning ta vastas meile (kiri lisatud: kirjavahetus_saneline.pdf). Kuna OÜ Saneline poolt esitatavad kooskõlastuse tingimused ei ole EESTI ENERGIA VÕRGUEHITUS AS Kadaka tee 63, TALLINN Tel Faks Reg. kood a/k

7 mõistlikud ja piisavalt põhjendatud, ning tundus, et neile on jäänud siiski arusaamatuks projekti vajadus ja sõlmitava notariaalse lepingu vajadus pöördusime nende poole veelkord (kirjavahetus_saneline.pdf). Pärast välja saadetud e-kirja saime telefonikõne hr. Ivanišvili lt, milles ta palus vastamiseks aega 10 päeva, mille suusõnaliselt kokku leppisime. Tänaseks pole Saneline OÜ meile täiendavaid selgitusi andnud, millest tulenevalt teavitasime neid sundvalduse avalduse koostamisest ja edastamisest Saue Linnavalitsusele sooviga kehtestada talumiskohustus sundvalduse seadmise teel. Trass on valitud lähtudes optimaalsemast tehnilis-majanduslikust kalkulatsioonist arvestades maaomanike huve. Tegemist on transpordimaaga (100%). Pärast tööde teostamist taastatakse töödele eelnev olukord, millest on ka kinnistu omanikku teavitatud. Sundvaldust soovitakse seada kinnistule: - registriosa nr asukoht: Paju tänav, Saue linn - katastritunnus: 72703:001:0269, sihtotstarve transpordimaa 100 % - Omanik OÜ Saneline (registrikood ) Sundvaldust soovitakse seada maakaabelliini ja liitumiskilbi talumiskohustuse kehtestamiseks vastavalt lisatud plaanile. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Kristi Vaks Elektrilevi OÜ volitatud esindaja Tel: , Faks: Lisad: 1. Elektrilevi OÜ registrikaardi väljatrükk (B-kaart) 2. Elektrilevi OÜ esindaja volikirja koopia 3. Tehnovõrgu asendiplaan 4. Saue Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste andmiseks ( nr 284) 5. Elektroonilise kinnistusregistriosa väljatrükk 6. Äriregistri väljatrükk 7. EE Võrguehitus AS poolsed kirjad omanikule (e-kirjad ja posti teel saadetud kiri)

8

9

10

11

12 Hr Henn Põlluaas Saue Linnavalitsus Tule 7 Saue linn Harjumaa Teie: nr / Meie: nr Sundvalduse seadmise talumisest Lugupeetud härra Põlluaas Saue Linnavalitsuse 20. märtsi a pöördumises nr / Elektrilevi OÜ-le (edaspidi ELV), soovite, et ELV esitaks oma seisukohad OÜ Saneline a kirjas toodud argumentidele. 1. OÜ Saneline oma a kirjas väidab: Saue Linnavalitsuse 05. veebruari 2014 korraldus nr 43 on seadusevastane, kuna korralduses esitatud andmetel puudub kinnisasja sundvõõrandamise seaduse (edaspidi KASVS) 46 1 lg 2 sätete alusel kehtestatud detailplaneering, mis oleks sundvalduse seadmise aluseks. Selgitame, et nimetatud asjaolu ei saa olla takistuseks ELV a taotluses nimetatud kinnistule sundvalduse seadmiseks elektripaigaldiste rajamiseks kuna planeerimisseadus (edaspidi PlanS) 3 lg 2 kohaselt ei ole rajatise ehitamise eelduseks detailplaneeringu koostamine. Põhjendame oma seisukohta alljärgnevalt. Olukorrad, millal linnades ja alevites on detailplaneeringu koostamine kohustuslik, annab PlanS 3 lg 2. Nimetatud sätte kohaselt on linnades ja alevites ning alevike ja külade olemasolevatel ja kavandatavatel selgelt piiritletavatel kompaktse asustusega territooriumi osadel detailplaneeringu koostamine kohustuslik kolmel juhul: - uue hoone, va üksikelamu kõrvalhoone, suvila kõrvalhoone, aiamaja kõrvalhoone või kuni 20 m 2 ehitusaluse pindalaga väikehoone, püstitamise korral; - olemasoleva hoone, va üksikelamu, suvila, aiamaja või nende kõrvalhooned, maapealse osa kubatuuri laiendamise korral üle 33 protsendi; - maa-ala kruntideks jaotamise korral. EESTI ENERGIA VÕRGUEHITUS AS Kadaka tee 63, TALLINN Tel Faks Reg. kood a/k

13 Kõikidel teistel juhtudel ei ole detailplaneeringu koostamine kohustuslik. Seega ei ole see kohustuslik ka linnades, alevites ja teistel kompaktse asustusega aladel rajatiste ehitamiseks. Sellise seisukohaga on nõustunud ka Siseministeerium. 1 Iseenesest on kohaliku omavalitsuse volikogul küll PlanS 9 lg-st 11 tulenevalt õigus vajaduse korral algatada detailplaneeringu koostamine sellistel aladel ja juhtudel, millele PlanS 3 lg 2 ei ole sätestatud detailplaneeringu koostamise kohustust, kuid meile teadaolevatel andmetel ei ole käesoleval juhul nimetatud alustel ja taotluses nimetatud kinnistute suhtes detailplaneeringu koostamist algatanud. Ehitusseaduse (edaspidi EhS) 19 lg 1 p 2 kohaselt on ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused. Saue Linnavalitsus kinnitas 28. augustil 2013.a korralduse nr 284 Saue linna Paju tn 6 maakaabelliini ja liitumiskilbi projekteerimistingimused. Eespool toodust tulenevalt on Saue Linnavalitsus projekteerimistingimuste välja andmisega kinnitanud, et tehnorajatise rajamine saab detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral toimuda vastavalt EhS 19 lg 1 p 2 väljastatud projekteerimistingimuste alusel. Sellest tulenevalt tuleb ka sundvalduse seadmisel lähtuda KASVS 46 1 lõikest 2, mille kohaselt on sundvalduse seadmine lubatud detailplaneeringu koostamise kohustuseta aladel projekteerimistingimuste alusel. 2. OÜ Saneline väide: Seadusvastane on ka SAUE LINNAVALITSUSE 05. veebruari 2014 KORRALDUS nr 43 p 3. Tasu servituudi eest saab olla vaid kokkuleppeline. Kinnisasja omanikel on õigus nõuda tehnorajatise omanikult tasu talumiskohustuse eest asjaõigusseaduse -s ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse -s 15 4 sätestatud alustel. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi kohtuotsus tunnistas AÕSRS 15.4 lõiked 2 4 ja AÕS 158² lõike 1 esimese lause osa asjaõigusseaduse rakendamise seaduse -s 15.4 kehtestatud suuruses põhiseadusega vastuolus olevaks ning kehtetuks. Samas leiab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nimetatud a otsuse nr punktis 47 järgmist: Nii nagu seadusandja on liigitanud kinnisasjad sihtotstarbe järgi, on võimalik ka tehnovõrkude osad ja tehnorajatised liigitada, arvestades nendega tavapäraselt kaasnevaid faktilisi ja õiguslikke piiranguid olenevalt maa sihtotstarbest. Selliselt on võimalik välja töötada hüvitise suuruse leidmiseks meetod, mis lähtub koormatise tegelikust mõjust kinnisasjale. Samas otsuse 50. punktis tõdetakse: Kolleegium leiab, et arvestades nii üldist huvi saada universaalteenuseid mõistliku hinnaga kui ka talumiskohustusega koormatud kinnisasja omanike põhiseadusest tulenevat õigust saada hüvitist talumiskohustuse eest, tuleb piirang kinnisasja omanikele igal juhul hüvitada. Kuigi piirangu eest tuleb igal juhul ette näha hüvitis, võib see üldise huvi tõttu olla väiksem, kui oleks piirangu täies ulatuses hüvitamine. Seejuures tuleb arvestada tehnovõrgu või - rajatise tegelikku mõju kinnisasjale. Sundvalduse seadmist taotleb ELV Harju Maakohtu Kinnistusosakonna Harju Kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosale nr asukohaga Saue linn, Paju tänava maaüksusele (katastritunnus 72703:001:0269), mille sihtotstarve on 100% 1 Vt lisaks Siseministeeriumi trükist Soovitused detailplaneeringu koostamiseks, lk 3. Arvutivõrgus kättesaadav:

14 transpordimaa. Rajatava tehnorajatise kaitsevööndi ulatus kinnistul on 22 m 2. Maakaabelliini kaitsevööndi ulatus on 1 m äärmisest kaablist ja liitumiskilbil 2 meetrit seadmest, mis on kehtestatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 26.märtsi 2007 määrusega nr. 19. Elektrilevi OÜ poolt rajatav maakaabelliin jääb terves ulatuses Jälgime peakraavi poolt olemasoleva kitsenduse ala sisse ehk maakaabelliini ja liitumiskilbi rajamisega ja sellega kaasneva kaitsevööndi ulatus ei tekita OÜ-le Saneline täiendavaid kitsendusi, kuna need kitsenduste alad paiknevad üksteise sees (lisatud selgitav kitsenduste kaart, Lisa 1). Samuti on projekteeritud kaabelliini asukoht kõige mõistlikum, lühem ja vähem majanduslikke kulusid tekitav trass ning on rajatud avalikes huvides. Eespool toodud asjaolusid arvestades on Elektrilevi OÜ seisukohal, et Saue Linnavalitsuse a korralduse nr 43 punktis 3 toodud tasu tehnorajatise talumise tasu rajavate elektripaigaldiste piirangute eest 0,83 eurot kuus on õiglane ja mõistlik. 3. OÜ Saneline väide: Sundvalduse seadmisel tuleb ka lahendada küsimus, mis tingimustel OÜ Saneline peab võimaldama sundvalduse taotleja volitatud töötajatele koos vajalike mehhanismidega tasulist juurdepääsu sundvalduse taotlejale kuuluvale Tehnorajatisele ja lubama teostada kinnistul tehnorajatise teenindamiseks, sealhulgas remondiks ja rekonstrueerimiseks vajalikke töid. Elektrilevi OÜ ei nõustu OÜ Saneline väitega, kuna Eesti Vabariigis on vastu võetud elektriohutusseadus, mis sätestab inimesele, varale ja keskkonnale elektrist tulenevate ohtude ja elektromagnetiliste häirete vältimise ja vähendamise eesmärgil nõuded. Elektripaigaldise kaitsevööndi olemus ja tingimused on sätestatud elektriohutusseaduse (edaspidi EIOS) 12 lõikes 1, mille kohaselt on elektripaigaldise kaitsevöönd elektripaigaldist, kui see on iseseisev ehitis, ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamise vajadusest lähtudes kehtivad kasutuspiirangud. EIOS-i 12 lõike 2 sätestab, et elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul viisil olukorda, mis võib ohustada inimest, vara või keskkonda. Sama seaduse 12 lõike 4 kohaselt peab elektripaigaldise kaitsevööndis oleva maa-ala, õhuruumi või veekogu valdaja lubama elektripaigaldise omanikul elektripaigaldise käitu korraldada, teha vajalikke elektripaigaldise ja selle kaitsevööndi hooldustöid ning paigaldada elektripaigaldise tähiseid. Eespool toodust tulenevalt ei vasta tõele punktis 3 toodud OÜ-l Saneline väide, et sundvalduse seadmisel tuleb ka lahendada elektripaigaldisele juurdepääsu tagamise kord ja tasu. 4. OÜ Saneline väide: Kuna SAUE LINNAVALITSUSE 05. veebruari 2014 KORRALDUS nr 43 nimetatud OÜ Saneline kinnisasja koormamine sundvaldusega ei võimalda lisandunud kitsenduste tõttu kinnisasja vastavalt senisele otstarbele kasutada, nõuab OÜ Saneline kinnisasja sundvõõrandamise seaduse 6 lg 4 sätete alusel käesolevaga, et sundvalduse taotleja omandaks kinnisasja. OÜ Saneline on nõus alustama läbirääkimisi selle kinnisasja müümiseks sundvalduse taotlejaga.

15 KASVS 6 lõike 4 sätestab, et kui kinnisasja koormamine sundvaldusega ei võimalda kinnisasja vastavalt senisele otstarbele kasutada, on kinnisasja omanikul õigus sundvalduse seadmise taotlejalt nõuda, et see omandaks kinnisasja või selle osa. Sundvalduse seadmist taotleb ELV Harju Maakohtu Kinnistusosakonna Harju Kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosale nr asukohaga Saue linn, Paju tänava maaüksusele (katastritunnus 72703:001:0269), mille sihtotstarve on transpordimaa 100%. OÜ Saneline ei ole põhjendanud, millisel viisil takistab maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamine OÜ-l Saneline kasutada kinnisaja senisel otstarbel ehk transpordimaana ning vähendab tema õigusi. Teadaolevalt on tegemist teemaaga, maakabelliini paigaldamine ei takista OÜ-l Saneline jätkata Paju tänava maaüksuse kasutamist teemaana. Vabariigi Valitsuse korra Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord paragrahv 6 määratleb katastriüksuse sihtotstarvete liigid, sama paragrahvi punkt 5 sätestab järgmist: transpordimaa (007; L) liiklemiseks ja transpordiks kasutatav maa koos ohutuse tagamiseks ja selle maa korrashoiuks vajalike ehitiste aluse ning neid ehitisi teenindava maaga, sh: teemaa; äriotstarbeta, avalikult kasutatavate parkimisehitiste, sh parklate maa; raudteemaa; lennuliiklusmaa; navigatsiooniseadmete maa; köistee, trammitee ja nendega ehitus- või toimimisviisi poolest sarnane tee või muu raudteest erineva ehitusega rööbastee alune maa; Võttes arvesse PlanS 3 lg 2, Saue Linnavalitsuse poolt 28. augustil 2013.a korraldusega nr 284 kinnitatud projekteerimistingimusi ning Elektrilevi OÜ poolt a esitatud sundvalduse seadmise taotlust palume jätkata esitatud taotluse alusel sundvalduse seadmise menetlemist vastavalt AÕS lõikele 1 ning KASVS 46 1 ja Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Kristi Vaks Elektrilevi OÜ volitatud esindaja Lisa 1 Kitsenduste kaart. Koostanud: Triin Suvi

16

17 Lp SAUE LINNAVALITSUSE Tule SAUE e-post 25. veebruar 2014 Seisukoha esitaja: OÜ SANELINE reg nr OÜ Saneline seisukoht SAUE LINNAVALITSUSE 05. veebruari 2014 KORRALDUSE nr 43 kohta. 1. Käesoleval juhul on SAUE LINNAVALITSUSE 05. veebruari 2014 KORRALDUS nr 43 seadusevastane, kuna korralduses esitatud andmetel puudub kinnisasja sundvõõrandamise seaduse 46 1 lg 2 sätete alusel kehtestatud detailplaneering, mis oleks sundvalduse seadmise aluseks. 2. Seadusvastane on ka SAUE LINNAVALITSUSE 05. veebruari 2014 KORRALDUS nr 43 p 3. Tasu servituudi eest saab olla vaid kokkuleppeline. See on kooskõlas Põhiseaduse 32 sätetega. Igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab seadus. Põhiseaduse paragrahv 32 lõiked 1, 2 ja 3 sätestavad omandipõhiõiguse. Omandipõhiõiguse funktsiooniks on tagada põhiõiguse kandjale vabadussfäär omandiõiguse ja omandiga sarnanevate varaliste õiguste valdkonnas ning võimaldada tal selle kaudu kujundada oma elu ise omal vastutusel. Eraomand on vabas ühiskonnas erainitsiatiivi põhialus. Põhiseaduse 32 kaitsealasse kuulub asjaõiguslik omandiõigus, st omaniku täielik õiguslik võim asja üle. Täielik õiguslik võim asja üle on negatoorne absoluutne õiguslik positsioon contra omnes, mida täiendab asja võõrasse valdusse sattumise korral vindikatsiooni- ehk võõrast valdusest väljanõudmise õigus. Kui põhiõiguste adressaat piirab isiku õiguslikku võimu asja üle, siis kujutab see endast omandipõhiõiguse riivet. Asjaõigusseaduse Tehnorajatise talumise eest tasu maksmine lg 1 sätestab, et kinnisasja omanikul on õigus nõuda tasu käesoleva seaduse lõikes 1 sätestatud tehnovõrgu või - rajatise talumise eest Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi kohtuotsus tunnistab AÕSRS 15.4 lõiked 2 4 ja AÕS 158² lõike 1 esimese lause osa asjaõigusseaduse rakendamise seaduse -s 15.4 kehtestatud suuruses põhiseadusega vastuolus olevaks ning alates käesoleva otsuse jõustumisest kehtetuks. Praegusel ajal puudub ülalnimetatud Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi kohtuotsuse kohane tasu suuruse arvutamise metoodika, mida kinnitab ka elektrilevi koduleht:

18 Kuidas tasu arvutatakse? Tasu suuruse arvutamise metoodika on seoses Riigikohtu otsusega muutmisel. Järelikult puudub ka riiklikult kinnitatud tasu määr tehnovõrgu- ja rajatise talumise eest ja praegusel ajal saab selle tasu määra ainult kokku leppida kinnistu omanikuga. OÜ Saneline nõue on, et tasu tehnovõrgu- ja rajatise talumise eest on 1000,00 eurot aastas ja mitte 0,83 eurot kuus. Kuna seaduslik tasu suurus riiklikult kinnitatuna käesoleval ajal puudub, on seaduslik ja põhjendatud sundvalduse seadmisel ainult OÜ Saneline poolt nõutud tasumäära 1000,00 eurot aastas kasutamine. Samal põhjusel tuleb ka OÜ-le Saneline maksta sundvalduse seadmisel ühekordne tasu 5000,00 eurot. 3. Sundvalduse seadmisel tuleb ka lahendada küsimus, mis tingimustel OÜ Saneline peab võimaldama sundvalduse taotleja volitatud töötajatele koos vajalike mehhanismidega tasulist juurdepääsu sundvalduse taotlejale kuuluvale Tehnorajatisele ja lubama teostada Kinnistul Tehnorajatise teenindamiseks, sealhulgas remondiks ja rekonstrueerimiseks vajalikke töid Asjaõigusseaduse Tehnorajatise talumise eest tasu maksmine ei sätesta, et OÜ Saneline peab Võimaldama Elektrilevi OÜ volitatud töötajatele koos vajalike mehhanismidega tasuta juurdepääsu Elektrilevi OÜ-le kuuluvale Tehnorajatisele ja lubama teostada Kinnistul Tehnorajatise teenindamiseks, sealhulgas remondiks ja rekonstrueerimiseks vajalikke töid. 4. Kuna SAUE LINNAVALITSUSE 05. veebruari 2014 KORRALDUS nr 43 nimetatud OÜ Saneline kinnisasja koormamine sundvaldusega ei võimalda lisandunud kitsendute tõttu kinnisasja vastavalt senisele otstarbele kasutada, nõuab OÜ Saneline kinnisasja sundvõõrandamise seaduse 6 lg 4 sätete alusel käesolevaga, et sundvalduse taotleja omandaks kinnisasja. OÜ Saneline on nõus alustama läbirääkimisi selle kinnisasja müümiseks sundvalduse taotlejaga. Lugupidamisega Eduard Ivanišvili OÜ Saneline juhatuse liige /allkirjastatud digitaalselt/

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine Hr Tõnu Tamm Volikogu esimees Kuusalu Vallavolikogu Kiiu Mõis 74604 Kuusalu vald Teie nr Õiguskantsler.01.2006 nr 6-8/1922 ETTEPANEK Kuusalu Vallavolikogu 09.12.2004 määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

SAARDE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU nr 8 I lugemine Kilingi-Nõmme 17. märts 2019 nr Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Määrus kehtestata

SAARDE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU nr 8 I lugemine Kilingi-Nõmme 17. märts 2019 nr Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Määrus kehtestata SAARDE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU nr 8 I lugemine Kilingi-Nõmme 17. märts 2019 nr Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 5 lõike

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Enampakkumisteade

Enampakkumisteade Avalik kirjalik enampakkumine Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem