KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a"

Väljavõte

1 KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni a otsusega kinnitatud Energiamajanduse riikliku arengukavaga aastani 2020 kinnitan Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimused (lisatud). (allkirjastatud digitaalselt) Liisa Oviir ettevõtlusminister

2 2 Lisa KINNITANUD ettevõtlusminister käskkirjaga nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimused

3 3 SISUKORD 1. ÜLDSÄTTED Toetuse taotlejate sihtgrupp Mõisted TOETUSE ANDMISE ALUSED Üldised eesmärgid Toetatavad tegevused Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood Toetuse rahastamistingimused, piirmäär ja summa Toetuse põhitingimused TOETUSE TAOTLEMINE, NÕUDED TAOTLUSELE JA TAOTLEJALE Toetuse taotlemine Nõuded taotlejale Taotleja kohustused Nõuded taotlusele TAOTLUSE MENETLEMINE Taotluse menetlemine Taotluse rahuldamine, osaline rahuldamine või rahuldamata jätmine Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine TOETUSE VÄLJAMAKSMISE TINGIMUSED Toetuse väljamaksmise tingimused Aruannete esitamise tähtajad ja kord ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Toetuse saaja kohustused KredExi õigused ja kohustused... 14

4 4 1. ÜLDSÄTTED Käesolevad toetuse andmise tingimused sätestavad toetuse taotlemise tingimused ja korra ning on koostatud Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 meetme 2.1 alusel. 1.1 Toetuse taotlejate sihtgrupp Toetuse andmise sihtgrupp (taotlejad) on kinnistusraamatusse kantud kinnisasjal asuva väikeelamu füüsilisest isikust omanikud. 1.2 Mõisted Väikeelamu õiguslikul alusel ehitatud hoone, mille kasutamise otstarbena on ehitisregistrisse kantud üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja, mis rekonstrueeritakse käesoleva toetuse abil aastaringseks kasutamiseks ning mille kasutamise otstarve muudetakse ehitisregistris tööde lõppemisel üksikelamuks Projekt väikeelamu rekonstrueerimiseks ja taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete paigaldamiseks ja olemasolevate süsteemidega ühendamiseks vajalik ehitusseadustiku kohane tekstiline või skemaatiline juhenddokument, mis sisaldab ülevaadet kõikidest planeeritud töödest, sealhulgas akende vahetuse osas vahetatavate akende arv Rekonstrueerimine ehitusseadustiku 4 lõike 3 punktide 1 3 kohane hoone põhikonstruktsioonide ja tehnosüsteemide parendamine, mille tulemusena suureneb hoone energiatõhusus ja paraneb sisekliima Sisekliima siseõhu füüsikalised (temperatuur, niiskus, õhu liikumise kiirus, õhu puhtus), keemilised ning bioloogilised tegurid, mis peavad olema sobilikud inimese pikaajaliseks tervislikuks ruumis viibimiseks. Kui eelpoolnimetatud tegurid vastavad standardis EVS-EN Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast toodud või samaväärsetele nõuetele, loetakse sisekliima normatiividele esitatavad nõuded täidetuks Energiamärgis energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tõendaja, mis annab infot projekteeritava või olemasoleva hoone projekteeritud energiavajaduse või tegeliku energiatarbimise kohta ja mis peab vastama ehitusseadustiku 66 lõike 6 alusel kehtestatud nõuetele Taastuvenergia tootmisseade päikese abil soojust või elektrit tootev taastuvenergia tootmisseade (päikesekollektor, PV-paneel). Elektritootmisseade peab vastama (võrguinverteriga ühendamise abil) kuni 16 A võimsusele ühele faasile ja koguvõimsusele kuni 11 kw ning standardis EVS-EN 50438:2008 toodud inverteri vastavuse nõuetele võrguga liitumisel Ventilatsioon õhuvahetusprotsess siseruumide ja väliskeskkonna vahel, mille eesmärgiks on tagada puhas ja tervislik ruumiõhk Taotlus vormikohane allkirjastatud kirjalik avaldus koos lisatud dokumentidega rahalise toetuse saamiseks Taotleja kinnistusraamatusse kantud kinnisasja füüsilisest isikust omanik, ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul üks füüsilistest isikutest omanikest volitatud esindajana või füüsiline isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus Toetuse saaja isik, kelle käesoleva toetuse andmise tingimuste kohaselt esitatud taotlus toetuse eraldamiseks on rahuldatud.

5 5 2. TOETUSE ANDMISE ALUSED 2.1 Üldised eesmärgid Toetuse andmise eesmärgid on: parandada elamufondi kvaliteeti ja jätkusuutlikkust ning vähendada energiatarbimist läbi väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetamise; toetada väikeelamute rekonstrueerimiseks tehtavaid investeeringuid; tõsta olemasolevate elamute sisekliima kvaliteeti ja energiatõhusust ning vähendada väikeelamute energiatarbimist; soodustada erinevate taastuvenergiatehnoloogiate kasutuselevõttu. 2.2 Toetatavad tegevused Toetuse andmise raames toetatavad tegevused: väikeelamu energiatarbimise vähendamiseks tehtavad rekonstrueerimistööd ja nende tegemiseks vajalike ehitustoodete ja ehitusmaterjalide soetamine; rekonstrueerimistööde projekteerimine; rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teostamine; taastuvenergia tootmisseadme soetamine ja seadmete paigaldamine; taastuvenergiaallikaid kasutava kütteseadme soetamine ja paigaldamine Kõik toetuse saamise aluseks olevad tegevused peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Projekteerimist ja ehitamist teostav ettevõtja peab olema pädev vastava teenuse osutamiseks ja vastama ehitusseadustiku -des toodud nõuetele. Taastuvenergia tootmisseadme ühendamisel elamu tehnosüsteemidega peab elektritööde tegija omama majandustegevuse registris seadmetöö kannet elektritöö tegevusalal vastavalt seadme ohutuse seadusele. 2.3 Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud Toetuse andmise raames on abikõlblikud järgmised toetatavate tegevustega seotud kulud: fassaadi, sokli või vundamendi soojustamisega seotud kulu; katuse, katuslae või pööningulae soojustamisega seotud kulu; akende ja välisuste vahetamisega seotud kulu; esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojustamisega seotud kulu; küttesüsteemi asendamise või rekonstrueerimisega seotud kulu, sealhulgas soojatootmisseadme paigaldamine, korstna ja ühenduslõõri ehitamine ja paigaldamine ning katelde ja nende lisatarvikute ja abiseadmete vahetamine; ventilatsioonisüsteemi rajamise või asendamise või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimisega seotud kulu; taastuvenergia tootmisseadme koos energia muundamiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega soetamise (elektritootmisseadmete paigaldamisel võrguühendusega mitteliitumisel koos akupangaga) ja nende paigaldamisega seotud kulu; õhk-vesi tüüpi soojuspumpade, mille soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 3,5 (7 C/35 C EN 14511), või vesi-vesi (maasoojuspump) tüüpi soojuspumpade, mille süsteemi soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 4,0 (0 C/35 C EN 14511), paigaldamisega seotud kulu; energiamärgise koostamisega seotud kulu; soojustamisega või tehnosüsteemide asendamisega seotud muud otsest energiasäästu tagavate tööde, mis on projektis soovituslikena välja toodud, kulu; rekonstrueerimiseks vajalike ehitustoodete ja ehitusmaterjalide soetamise kulu; rekonstrueerimistööde või taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete paigaldamise projekteerimise ja omanikujärelevalvega seotud kulu. Omanikujärelevalve kulud on abikõlblikud, kui rekonstrueerimistööde tegemiseks on taotleja sõlminud vastava lepingu omanikujärelevalve tegevusalal tegutseva ettevõtjaga, kellel on vastavasisuline õigussuhe

6 6 ehitusseadustiku -s 23 sätestatud pädeva isikuga või kui omanikujärelevalve teenust pakkuv füüsilisest isikust ettevõtja on ise pädev isik. Omanikujärelevalvet peab tegema eelnimetatud pädev isik, kes on märgitud majandustegevuse registris vastava ettevõtja pädevaks isikuks omanikujärelevalve tegevusala alaliigil; rekonstrueerimistööde teostamisel siseviimistluse taastamisega seotud kulu, kuid mitte rohkem kui 5% rekonstrueerimistööde maksumusest Punktis loetletud kulude puhul on käibemaks abikõlblik Kõik abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, dokumenteeritud ja taotluses kirjeldatud. Abikõlblikud kulud tuleb tõendada vastavate taotleja tasutud arvete maksekorralduste või arvelduskonto- või krediitkaardi väljavõtetega. Sularahatehingud ei ole toetuse andmise raames lubatud Kulu arvestatakse tekkepõhiselt. Kulu tekkimise päevaks loetakse kuludokumendi koostamise kuupäeva Toetuse andmise raames ei ole abikõlblikud järgmised kulud: elektri- ja nõrkvoolusüsteemi töödega (välja arvatud toetatavate tegevustega otseselt seotud elektritöödega) seotud kulu; kaugküttevõrguga liitumisega seotud kulu ehk liitumistasu kulu, sh liitumiseks vajalike seadmete ning seadmete paigaldamisega seotud kulu; taastuvenergia tootmisseadme võrguga liitumisega seotud kulu ehk liitumistasu kulu, sh liitumiseks vajalike seadmete (uus arvesti, liitumiskilp ja muud liitumiseks vajalikud seadmed) ning seadmete paigaldamisega seotud kulu; vee- ja kanalisatsioonisüsteemi töödega (välja arvatud toetatavate tegevustega otseselt seotud tööde või heitvee jääksoojuse kasutamise seadme paigaldamisega või vee soojendamise seadme või sooja vee jaotamise süsteemiga) seotud kulu; kinnistu piirete, parkimiskohtade, välisvalgustuse ja haljastusega (välja arvatud vesivesi tüüpi soojuspumba paigaldamisega kaasneva pinnase taastamisega) seotud kulu; muude ehitustöödega, mis ei ole seotud sisekliima parandamisega, hoone piirdekonstruktsioonide muutmisega, küttesüsteemide asendamise või rekonstrueerimisega ning taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete paigaldamisega ning mis ei taga toetuse saamiseks vajaliku eesmärgi saavutamist, seotud kulu; ehitustööde teostamise tööjõukulu juhul, kui väikeelamu omanik teostab rekonstrueerimistööd oma tarbeks ise eraisikuna; ülemäärased, toreduslikud või tahtlikult vääralt arvestatud kulud. 2.4 Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood Toetuse andmise raames toetatakse tegevusi, mis on teostatud pärast sihtasutusele KredEx (edaspidi Kredex) toetuse taotluse esitamist, välja arvatud rekonstrueerimise projekteerimise ja energiamärgise andmisega seotud kulu, mis on abikõlblik alates käesoleva toetuse andmise tingimuste kinnitamisest Toetuse andmise raames on taotlejal kohustus teostada toetatavad tegevused 18 kuu jooksul toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates, tehnosüsteemide rekonstrueerimise või asendamise puhul 12 kuu jooksul toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates. Toetatavate tegevuste teostamisaja pikendamine on võimalik ühekordselt kuni 12 kuuks põhjendatud juhtudel taotleja avalduse alusel. 2.5 Toetuse rahastamistingimused, piirmäär ja summa Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on eurot väikeelamu kohta. Ülejäänud maksumuse peab tagama taotleja omafinantseeringuna.

7 Rekonstrueerimistööde teostamiseks vajaliku projekteerimise, omanikujärelevalve ning energiamärgise andmisega seotud kulude hüvitamist saab taotleja taotleda vaid koos rekonstrueerimistööde teostamise toetuse taotluse esitamisega. Kui ehitusprojekt hõlmab terviklahendust, millest on rekonstrueerimistööd toetuse andmise raames toetuse taotlemisel teostatud vaid osaliselt, toetatakse rekonstrueerimistööde projekteerimist 15% ulatuses projekteerimise maksumusest. 2.6 Toetuse põhitingimused Toetuse saamiseks peab taotleja väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse, samuti peab ehitisregistrisse olema märgitud ehitise esmase kasutuselevõtmise aasta. Toetatakse abikõlblike tegevuste elluviimist enne aastat ehitatud ja kasutusse võetud väikeelamutes Toetuse saamiseks käesolevas punktis nimetatud tööde teostamiseks on taotleja kohustatud järgima tööde teostamisele seatud nõudeid vähemalt alltoodud nõuete ulatuses: soojustama välisseinad soojusläbivusega U 0,20 (W/m2K), koos välisseinaga soojustava sokli või vundamendi osas soojusläbivuse nõue ei rakendu; soojustama katuse, katuslae või pööningulae soojusläbivusega U 0,12 (W/m2K); vahetama välisaknad akende vastu soojusläbivusega U 1,10 (W/m2K) (vähemalt kolmekordne klaaspakett); esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojusläbivus peab olema U 0,25 (W/m2K); toetuse andmise raames paigaldatava kütteseadme minimaalsed kasutegurid (alumise kütteväärtuse alusel) peavad olema halupuukatlal 0,80, pelletkatlal 0,85 ja gaasikatlal 0,95 (kondensaatkatel); õhk-vesi tüüpi soojuspumba soojustegur (COP) peab kütmisel olema vähemalt 3,5 (7 C/35 C EN 14511) ja vesi-vesi (maasoojuspump) tüüpi soojuspumpade süsteemi soojustegur (COP) vähemalt 4,0 (0 C/35 C EN 14511); tsentraalse küttesüsteemi puhul peab süsteem olema ruumide põhiselt reguleeritav, radiaatoritele ja põrandakütte kontuuridele tuleb paigaldada termostaatventiilid; soojustagastusega ventilatsiooniagregaadi temperatuuri suhtarv (kasutegur) peab olema vähemalt 0,80; välisseina soojustamisel ja akende vahetamisel peab taotleja paigaldama elu- ja magamistubade välisseina või aknaraami ka värskeõhuklapid, mille õhuvoolu läbilaskevõime ühe toa kohta on vähemalt 10 l/s Toetuse taotleja peab rekonstrueerimistööde teostamiseks või taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks võtma valdkonnas tegutsevatelt ettevõtetelt iga rekonstrueerimistöö või seadme kohta vähemalt kolm pakkumist, välja arvatud juhul, kui taotleja teostab rekonstrueerimistööd ise. Kui toetuse taotleja tellib mitu või kõik tööd ühelt pakkujalt, võtab toetuse taotleja pakkumised vastavale rekonstrueerimistööde kogumile. Kui toetuse taotleja ei vali odavaimat pakkumist või juhul, kui toetuse taotlejast mitteolenevatel põhjustel ei ole võimalik võtta kolme pakkumist, peab toetuse taotleja põhjendama oma valikut või pakkumiste võtmata jätmist kirjalikult taotluse vormil Taastuvenergia tootmisseadme paigaldamisel ja akupanga paigaldamisel peab müüja tagama vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldaja vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele Taastuvenergia elektritootmisseadme avaliku võrguga ühendamiseks on vajalik võrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine. Elektritootmisseadmete abikõlblikkuse hindamise kriteeriumiteks on kuni 11 kw tootmisseadmete vastavus Eesti standarditest (sh EVS-EN 50438:2008) ning võrgueeskirjast tulenevatele nõuetele Taastuvenergiaallikaid kasutava kütteseadme soetamisel peab müüja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja

8 8 tagama vähemalt kahe aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele. Juhul kui tegemist on väljaspool Euroopa majanduspiirkonda asuva tootja toodetud seadmega, siis peab sellel olema CE sertifikaat ja vähemalt kaheaastane tootjagarantii Käesolevaga ei toetata ärieesmärkide saavutamisele suunatud tegevusi, mille eesmärgiks on eluruumina kasutusel oleva väikeelamu edaspidine kasutusele võtmine mitteeluruumina. Taotleja väikeelamut tuleb eraldatud toetuse saamisel sihtotstarbeliselt kasutada vähemalt viie aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest. 3. TOETUSE TAOTLEMINE, NÕUDED TAOTLUSELE JA TAOTLEJALE 3.1 Toetuse taotlemine Käesoleva toetuse andmise tingimuste alusel toetuse taotlemisel esitatakse taotlus toetuse saamiseks KredExile toetuse andmise raames toetatavate tegevuste osas. Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExile kas digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga, paberkandjal või KredExi e-keskkonna kaudu. Paberkandjal esitatud taotlus peab laekuma suletud ümbrikus, saadetuna tähitud kirjana aadressil SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn. Ümbrikul peab olema taotleja täisnimi, aadress ja märge Väikeelamute toetus. Taotluse postitamise või e-kirja saatmise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise tähtpäev Toetust saab taotleda jooksvalt kuni toetuse eelarveliste vahendite ammendumiseni KredEx teavitab üleriigilise levikuga päevalehes ja oma kodulehel taotluste vastuvõtmise alustamise kuupäevast. Taotluste esitamise viisist teavitab KredEx oma veebilehel. Taotluste vastuvõtmise lõppemise kuupäevast teavitab KredEx toetuste eelarve lõppemisel. 3.2 Nõuded taotlejale Toetuse taotleja peab olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja füüsilisest isikust omanik, ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul üks füüsilistest isikutest omanikest volitatud esindajana või olema füüsiline isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus Kui taotleja väikeelamu on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab füüsilisest isikust omanik taotleda toetust vastavalt talle kuuluvale proportsionaalsele osale kinnisasjast Toetuse taotleja väikeelamu võib olla ka ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, millel on oma katus ja eraldi sissepääs maapinnalt. Rida- ja kaksikelamute puhul, mille piirdekonstruktsioonid on ühised ja mis kuuluvad kaasomandisse, peavad piirdekonstruktsioonide rekonstrueerimise puhul, välja arvatud akende vahetamine kaasomanikud esitama taotluse ühiselt Toetuse taotleja rahvastikuregistrisse kantud alalise elukoha aadress peab toetuse taotluse esitamisel ühtima toetuse abil rekonstrueeritava väikeelamu, välja arvatud suvila ja aiamaja, aadressiga Toetuse saamisel peab toetuse saaja finantseerima vähemalt 70% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest Taotlust ei või esitada taotlejad, kes on eelneva viie aasta jooksul rikkunud KredExiga sõlmitud lepingu tingimusi või on jätnud KredExi ees täitmata mõnest teisest lepingust tulenevad kohustused, sealhulgas ei ole eraldatud toetust sihipäraselt kasutanud.

9 9 3.3 Taotleja kohustused Toetuse taotleja on kohustatud: tutvuma käesoleva toetuse andmise tingimustes toodud toetuse taotlemise tingimustega; vastutama taotluses esitatud andmete õigsuse eest; esitama KredExi või tema poolt volitatud isiku põhjendatud nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet nõutud vormis ja tähtajal; võimaldama kontrollida taotluse ja taotleja vastavust nõuetele, sealhulgas võimaldama teha paikvaatlust; viivitamata teavitama KredExit taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest või ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist; esitama KredExi nõudmisel toetuse andmise raames toetatavate tegevuste teostamist tõendavad dokumendid; esitama KredExile informatsiooni, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist. 3.4 Nõuded taotlusele Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele: taotlus on esitatud KredExi poolt koostatud vormil koos lisadokumentidega ja käesoleva toetuse andmise tingimustes ettenähtud korras; toetust taotletakse käesoleva toetuse andmise tingimuste punktis 2.2 nimetatud toetatavatele tegevustele; taotluses sisalduv tegevuste kirjeldus vastab käesoleva toetuse andmise tingimuste punktis 2.1 toodud eesmärkidele; taotletava toetuse suurus ei ületa käesoleva toetuse andmise tingimuste punktis sätestatud toetuse määra ega toetussummat; taotluses sisalduv tegevuste eelarve sisaldab nõutavat omafinantseeringut; taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged. Taotluse on allkirjastanud taotleja või taotleja volitatud esindaja digitaalallkirjaga elektroonsel taotlusel või omakäelise allkirjaga paberkandjal esitatud taotlusel Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid: üldandmed taotleja kohta: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed; andmed väikeelamu kohta, milles teostatavateks tegevusteks toetust taotletakse: aadress, ehitisregistri kood, katastriüksuse tunnus; rekonstrueerimistööde ja taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamise ja paigaldamise eelarve, ajakava ja andmed rekonstrueerimistööde planeeritava teostaja kohta; rekonstrueerimistööde ja taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete paigaldamise projekteerimise ning omanikujärelevalve teenuse maksumus ja andmed projekteerimise ja omanikujärelevalve teostaja kohta; kinnitus omafinantseeringu olemasolu kohta vähemalt osas, mida toetus ei kata; taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta; taotluse lisadokumendid Taotluse lisadokumendid on: ehitusseadustiku kohane ehitusprojekt ja ehitusteatis, välja arvatud juhul, kui vastav informatsioon on kantud ehitisregistrisse; taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete paigaldamise projekt või tehniline kirjeldus; projekteerija antud hinnang taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete eeldatava aastase energiatoodangu kohta; väikeelamu mõõdetud energiatarbimisel põhinev energiamärgis; rekonstrueerimistööde ja taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamise ja paigaldamise hinnapakkumised; omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument (kas laenuotsuse koopia või panga kontojäägi väljavõte, mis kinnitab vajaliku omafinantseeringu olemasolu); paigaldatavate seadmete tootespetsifikatsioonid;

10 vajadusel kohaliku jaotusvõrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine. Võrguettevõtja liitumispakkumine ei ole nõutav, kui taastuvenergia toomisseade paigaldatakse piirkonnas, kus jaotusvõrk puudub. 4. TAOTLUSE MENETLEMINE 4.1 Taotluse menetlemine KredEx teostab taotleja ja tema esitatud taotluse suhtes järgmisi toiminguid: taotluse registreerimine, läbivaatamine või läbivaatamata tagastamine, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste või muudatuste küsimine, taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine, taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine KredEx registreerib ja vaatab taotluse läbi. Taotlused registreeritakse saabumise järjekorras Taotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse taotluse ja taotleja vastavust käesoleva toetuse andmise tingimustes sätestatud nõuetele ning toetatavate tegevustega seotud kulude abikõlblikkust KredEx võib taotluse läbivaatamise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et esitatud taotlus ei ole piisavalt selge või selles esineb muid puudusi, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad täiendavat selgitamist, täiendamist või lisainformatsiooni. Taotlejale antakse selgituste ja lisainformatsiooni esitamiseks aega kuni 10 tööpäeva vastavasisulise teate väljastamise kuupäevast. Selgituste ja lisainformatsiooni nõudmisel ning taotluse täiendamisel ja muutmisel peatub menetlustähtaegade kulgemine kuni selgituste ja lisainformatsiooni saamiseni Taotlus ja taotleja tunnistatakse nõuetele vastavaks ning taotlus võetakse menetlusse juhul, kui on täidetud kõik käesoleva toetuse andmise tingimustes taotlusele ja taotlejale esitatud nõuded Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: taotlus ei vasta taotlusele esitatavatele nõuetele ning puudust ei ole võimalik käesoleva toetuse andmise tingimuste punkti alusel määratud tähtaja jooksul kõrvaldada; taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid; taotleja ei võimalda kontrollida taotluse vastavust nõuetele; taotleja ei ole käesoleva toetuse andmise tingimuste punkti alusel määratud tähtaja jooksul taotluses esinevaid puudusi kõrvaldanud Taotlusi rahuldatakse nende vastuvõtmise järjekorras KredExil on õigus teha taotlejale ettepanek muuta taotlust, kui taotluse täielik rahuldamine ei ole võimalik toetuse eelarve ammendumise tõttu või põhjendatud, arvestades taotletud toetuse summat, projekti tegevusi, kulusid ja projektiga saavutatavaid tulemusi. Taotluse muutmata jätmise ettepanekuga mittenõustumisel on KredExil õigus jätta taotlus rahuldamata Taotluse menetlemise tähtaeg on 30 tööpäeva alates nõuetele vastava taotluse esitamisest KredExile. KredExil on õigus vajadusel menetlemise tähtaega pikendada Taotleja või taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb KredEx taotluse rahuldamata jätmise otsuse Taotlusi võetakse vastu, kuni taotletavate toetuste summa on võrdne või ületab toetusteks eraldatud vahendite summa.

11 4.2 Taotluse rahuldamine, osaline rahuldamine või rahuldamata jätmine KredEx hindab sisuliselt kõiki nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi. KredExil on õigus kaasata taotluse sisuliseks hindamiseks valdkondlikke eksperte Taotlus rahuldatakse vastava otsusega kas osaliselt või täielikult. Taotluse rahuldamata jätmise korral teeb KredEx taotluse rahuldamata jätmise otsuse Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhtudel ja tingimusel, et toetuse andmise eesmärk on saavutatav ka taotluse osalisel rahuldamisel. Taotluse osalisel rahuldamisel võib taotleja nõusolekul vähendada toetuse summat. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa muutmisega, teeb KredEx taotluse rahuldamata jätmise otsuse Taotluse osaline rahuldamine on lubatud juhul, kui: taotluse registreerimisel tekkinud järjekoht paneb taotluse olukorda, kus selle rahaline maht ületab toetuse eelarve vaba jääki; toetust taotletakse rohkem, kui käesoleva toetuse andmise tingimuste punktis toodud maksimaalne toetussumma; toetust taotletakse ühtlasi kuludele, mis ei ole abikõlblikud; projekti eesmärgid on saavutatavad ka osalise toetusega Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse: toetuse eraldaja; toetuse saaja; toetatavad tegevused; maksimaalne toetusmäär ja maksimaalne võimalik toetussumma; tegevuste planeeritud abikõlblik kogumaksumus; toetatavate tegevuste elluviimise tähtaeg; otsuse vaidlustamise alused ja tähtaeg Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui: toetuse eraldamine ei täida käesoleva toetuse andmise tingimuste punktis 2.1 toodud toetuse andmise üldiseid eesmärke; projekti eesmärgid on saavutatavad ka ilma toetuseta; taotluses on esitatud valeandmeid; toetuse eelarvelised vahendid on ammendunud; toetuse taotleja ei kõrvalda puudusi ega esita täiendavaid dokumente ettenähtud tähtajaks Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse: otsuse tegija; taotluse andmed; otsuse sisu ja taotluse rahuldamata jätmise põhjendus; otsuse vaidlustamise alused ja tähtaeg Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus toimetatakse toetuse taotlejani elektroonilise digitaalselt allkirjastatud teatega või kirjalikult posti teel, kui taotleja ei ole taotluses aktsepteerinud elektronposti kasutamist. 4.3 Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine Taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks KredExi algatusel või toetuse saaja taotluse alusel Toetuse saaja on kohustatud taotlema KredExilt taotluse rahuldamise otsuse muutmist järgmistel juhtudel: soovitakse pikendada tegevuste elluviimise tähtaega pikemaks kui käesoleva toetuse andmise tingimuste punktis toodud tähtaeg; toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata. Sellisel

12 12 juhul on toetuse saajal õigus saada toetust juba tehtud nõuetelevastavate tööde eest mis on vastu võetud kooskõlas algse taotluse rahuldamise otsusega ning mis on panustanud toetuse andmise eesmärgi saavutamisse KredExil on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest muu hulgas juhul, kui soovitav muudatus mõjutab oluliselt toetuse andmise eesmärgile vastavat oodatavat tulemust ja mõju Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab KredEx 20 tööpäeva jooksul arvates vastavasisulise taotluse saamisest Taotluse rahuldamise otsuse võib KredEx kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: toetuse saaja ei täida käesolevates toetuse andmise tingimustes või taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimusi või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel; toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuses nimetatud tähtaja jooksul toetatavaid tegevusi ellu viinud; toetatavaid tegevusi ei ole võimalik lõpetada enne otsuses märgitud tähtaega; toetuse saaja esitab avalduse toetusest loobumise kohta; toetuse saaja on toetuse andmise raames ellu viinud tegevusi, mis ei vasta taotluses märgitule; ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või oleks taotlus rahuldatud osaliselt; taotlemisel või tegevuste elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata; toetuse saaja taotlust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata Juhul kui toetuse andmise raames toetatavate tegevuste maksumus kujuneb odavamaks kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust taotluse rahuldamise otsuses märgitud protsendi määras lähtuvalt tegevuste tegelikust maksumusest. Juhul kui toetuse andmise raames toetatavate tegevuste maksumus kujuneb kallimaks kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust taotluse rahuldamise otsuses märgitud summas. 5. TOETUSE VÄLJAMAKSMISE TINGIMUSED 5.1 Toetuse väljamaksmise tingimused Toetuse väljamakse otsus ja toetuse väljamakse tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele. Toetus makstakse välja ühes osas pärast kõigi toetuse andmise raames elluviidavate abikõlblike tegevuste tulemuste vastuvõtmist toetuse saaja poolt Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile toetuse väljamakse taotluse 30 tööpäeva jooksul arvates punktis toodud tingimuste täitmisest Toetuse saaja peab esitama KredExile asjakohase väljamakse taotluse koos ehitus- või töövõtulepingute (olemasolul) ja teostatud tööde üleandmis-vastuvõtmisaktiga ning kinnitama punktis toodud tingimuste täitmist. Juhul, kui taotleja teostab taastuvenergia tootmisseadme paigaldamise tööd ise, tuleb esitada auditi kohustusega elektripaigaldise auditi protokoll vastavalt seadme ohutuse seaduse 9 lõike 4 punktide 1-4 alusel kehtestatud auditi kohustusega elektripaigaldistele ning elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele esitatavatele nõuetele Juhul kui toetuse andmise raames toetatavate rekonstrueerimistööde teostamise või materjali soetamise kulud ületavad märkimisväärselt analoogsete või sama toetuse andmise raames toetatavate samalaadsete tegevuste või materjali soetamise kulu või ei vasta rekonstrueerimistööde või -materjali turuhinnale, on KredExil õigus vastava ekspertiisi tulemuste alusel toetuse väljamakse summat vähendada ning muuta taotluse rahuldamise otsust.

13 KredEx teeb väljamakse otsuse hiljemalt 20 tööpäeva jooksul väljamakse taotluse esitamisest arvates ja teeb väljamakse toetuse saaja esitatud kontole 10 tööpäeva jooksul väljamakse otsusest Toetuse väljamakse tegemise eeldusteks on järgmised asjaolud: toetuse väljamaksmise hetkeks on teostatud rekonstrueerimistööd või paigaldatud taastuvenergiaallikaid kasutavad seadmed; toetuse saaja on tasunud teenuse eest vähemalt 70% abikõlblikest kuludest ning esitanud KredExile maksekorralduse või konto- või krediitkaardi väljavõtte, mis kinnitab tasumist teostatud tööde eest; toetuse saaja on esitanud kinnituse ehitusseadustiku kohase ehitise kasutusteatise esitamise kohta või kasutusloa väljastamise kohta Kui teenuse eest tasuti väljamakse taotluse esitamise hetkeks vaid 70% ulatuses abikõlblike kulude mahust, peab toetuse saaja esitama KredExile teenuse eest täielikku tasumist tõendava taotleja tasutud maksekorralduse või konto- või krediitkaardiväljavõtte 30 tööpäeva jooksul arvates toetuse väljamakse tegemisest Toetuse saaja peab KredExile esitama kulude tekkimist tõendavad dokumendid (koopiad), milleks on: vastava tehingu toimumist tõendav arve; töö üleandmise-vastuvõtmise aktid ja ehitus- või töövõtulepingud (olemasolul); esitatud arve ja selle tasumist kinnitavad maksekorraldused, konto- või krediitkaardiväljavõtted; vastava ehitise kasutusteatis või kasutusluba, välja arvatud juhul, kui vastav informatsioon on kantud ehitisregistrisse või ei ole abikõlblike tegevuste puhul nõutud Pärast väljamakse taotluse saamist kontrollib KredEx kulude tekkimist tõendavaid dokumente ja väljamakse taotluse nõuetele vastavust ning nende vastavuse korral algatab väljamakse KredEx võib teha toetuse väljamaksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui: esitatud väljamakse taotlus või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele; esitatud kuludokumendid ei vasta toetuse taotluses esitatud projekti perioodile, tegevustele või eesmärkidele; teostatud tegevused ei vasta toetuse taotluses kirjeldatud tegevustele või nende toimumine või tulemuste nõuetele vastavus ei ole tõendatud. 5.2 Aruannete esitamise tähtajad ja kord Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgise hiljemalt ühe kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest Toetuse saaja esitab energiamärgise KredExile või tema volitatud isikule elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult. 6. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 6.1 Toetuse saaja kohustused Toetuse saaja on kohustatud: viima teostatavad tööd ellu taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt; teavitama KredExit taotluse tegevuste, eelarve ja tähtaegade muutmise vajadusest; kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega; maksma toetuse tagasi tagasinõudmise otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks;

14 vastama KredExi poolt esitatud küsimustele toetuse saaja ja tööde teostamise kohta; esitama KredExile tähtaegselt tööde teostamisega seonduvat informatsiooni ja energiamärgise; tagama toetuse andmise eesmärgile vastava vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates; kindlustama väikeelamu vähemalt viiel järjestikusel aastal alates toetuse taotluse rahuldamise otsusest; säilitama taotluse, toetuse ja tööde teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt 7 aastat alates toetuse väljamaksmisest; võimaldama teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid (edaspidi järelevalve); võimaldama järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu toetuse saamisega seotud elamusse, andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik tööde teostamisega seotud andmed ja dokumendid 3 tööpäeva jooksul nõudmisest arvates; osutama auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi; viivitamata kirjalikult informeerima KredExit kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist; tagama, et väikeelamu võõrandamisel lähevad toetuse saaja kohustused edasi uuele omanikule, vastasel juhul kuulub toetus proportsionaalselt väikeelamu mittekasutamise ajale tagasimaksmisele; täitma teisi toetuse andmisega seonduvates õigusaktides sätestatud kohustusi. 6.2 KredExi õigused ja kohustused KredExil on õigus: teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid ning sooritada paikvaatlust vähemalt 10% ulatuses taotluse rahuldamise otsuste mahust; kontrollida toetuse sihtotstarbelist kasutamist; nõuda taotluses sisaldunud rekonstrueerimistööde ja taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete paigaldamise kestuse, tegevuste, eesmärkide ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad tegevuste nõuetekohast teostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist; vähendada toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja poolt tööde teostamisel vähem kasutatud summa võrra, kui esitatud dokumentidest selgub, et toetuse saaja on osaliselt või täielikult jätnud tegemata planeeritud tegevusi, mille tulemusel on eelarve võrreldes planeerituga vähenenud või on teostatud tööd odavnenud; peatada toetuse väljamaksmine ja nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub käesoleva toetuse andmise tingimustes sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust; peatada toetuse väljamaksmine ning nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui esineb vähemalt üks käesoleva toetuse andmise tingimuste punktis toodud asjaolu; vähendada väljamakstava toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja tegevuste toetamisel investeeringu kogusumma vähenemisel alla taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määra; teostada muid toetuse andmisega seonduvates õigusaktides kehtestatud toiminguid.

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 KOV-dele suunatud meetmed Lauri Suu 15.04.2016 Rekonstrueerimise toetus Struktuurivahenditest perioodiks 2014-2020 planeeritud 102 mln Taotleja - enne 1993 ehitatud elamus moodustatud korteriühistu (vähemalt

Rohkem

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi KÄSKKIRI 20.09.2018 nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 Maaeluministeeriumi põhimäärus 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kuidas planeerida ühistu renoveerimise finantseerimist Mirja Adler SA KredEx 9.12.2011 Mis on KredEx? Finantsasutus, mis: Aitab eesti ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda

Rohkem

Norra kord

Norra kord EESTI - NORRA KOOSTÖÖPROGRAMM GREEN ICT VÄIKESKEEMI PROGRAMMI KORD JA TINGIMUSED Sisu tutvustus: Käesolev programmi kord (edaspidi Programmi kord) sätestab Norra finantsmehhanismist rahastatava programmi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega 07.03.19 nr 44 Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse 2019.-2020. aasta toetusvoorude tingimused (edaspidi tingimused) on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

ABIKS TAOTLEJALE Bioenergia tootmise investeeringutoetus Eesti maaelu arengukava meede

ABIKS TAOTLEJALE Bioenergia tootmise investeeringutoetus Eesti maaelu arengukava meede ABIKS TAOTLEJALE Bioenergia tootmise investeeringutoetus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 1.4.3 2012 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 I PEATÜKK. TOETUS, TAOTLEJA, TAOTLEMINE... 4 MILLEGA ARVESTADA ENNE

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1

Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word AT 2011

Microsoft Word AT 2011 ABIKS TAOTLEJALE Bioenergia tootmise investeeringutoetus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 1.4.3 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 I PEATÜKK. TOETUS, TAOTLEJA, TAOTLEMINE... 4 MILLEGA ARVESTADA ENNE

Rohkem

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri Sissejuhatus Vabariigi valits

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri Sissejuhatus Vabariigi valits Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri 29.05.2017 1. Sissejuhatus Vabariigi valitsuse tegevusprogramm 2016 2019 seab eesmärgiks töötada

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem