Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13,"

Väljavõte

1 Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13, Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi a kohtuotsus Ain Satsi (Sats) kaebuses Rakvere Linnavalitsuse tegevusetuse õigusvastaseks tunnistamiseks RIIGIKOHTU HALDUSKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 9. märts 2009 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Harri Salmann Kohtuasi Ain Satsi (Sats) kaebus Rakvere Linnavalitsuse tegevusetuse õigusvastaseks tunnistamiseks Vaidlustatud kohtulahend Tartu Ringkonnakohtu 16. septembri a otsus haldusasjas nr Menetluse alus Riigikohtus Ain Satsi kassatsioonkaebus Asja läbivaatamine Kirjalik menetlus Resolutsioon 1.Rahuldada kassatsioonkaebus. 2.Tühistada Tartu Ringkonnakohtu 16. septembri a otsus haldusasjas nr ning jätta jõusse Tartu Halduskohtu 30. aprilli a otsus. 3.Jätta menetlusosaliste poolt apellatsiooni- ning kassatsiooniastmes kantud kulud nende endi kanda. 4.Tagastada kautsjon. Asjaolud ja menetluse käik 1.Ain Sats esitas 28. juunil 2007 halduskohtule kaebuse Rakvere Linnavalitsuse tegevusetuse õigusvastaseks tunnistamiseks. Kaebuse kohaselt on kaebaja õigusi rikutud sellega, et talle ei ole tagatud tema elukohas Rakveres Roosi 7 öörahu elumaja vahetus läheduses asuva OÜ-le Wesmo kuuluva kohviku «Kuur-saal» tegutsemise tõttu kuni kella kolmeni öösel. Rakvere Linnavalitsus andis 22. juunil 2005 OÜ-le Wesmo õiguse kaubandustegevuseks ja toitlustamiseks kohvikus «Kuur-saal» (Tööstuse 4) kuni kella kolmeni öösel. 10. aprillil 2008 muudeti kohviku lahtioleku aega kuni üheni öösel. Kaebajal on vastavalt Rakvere linna avaliku korra eeskirja punktile 3.7 õigus öörahule alates kella st, kuid seda õigust ei saa ta kasutada juba aastaid, sest kohvik on ehitatud selliselt, et sealt kostuv lärm kandub kaebaja elukohani. KÜ Roosi 7 on esitanud alates a korduvalt linnavalitsusele taotlusi olukorra parandamiseks, kuid linnavalitsus ei ole probleemi lahendamiseks midagi teinud. Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) -le 28 ja rahvatervise seaduse (RTerS) 4 lg 1 p-dele 1 ja 9, 6 lg-le 5 ja -le 10 on isikul õigus tervise kaitsele ning kohalik omavalitsus peab kontrollima ka tervisekaitse alaste õigusaktide täitmist (sh müratasemest kinnipidamist) oma pädevuse piires. Rakvere linna avaliku korra eeskirja kohaselt on keelatud tekitada müra, mis ületab sotsiaalministri määrusega kehtestatud müra normtaseme, ning igasugune ettevõtlusalane tegevus tuleb korraldada nii, et sellega ei häiritaks kaasinimeste rahu. Kaebaja peab ebanormaalseks, et vahetult mitmekorterilise elumaja läheduses on antud lõbustusasutusele tegevusluba tegutsemiseks kuni kella kolmeni öösel ja kasumi saamist peetakse olulisemaks inimeste õigusest öörahule. 14. aprilli a kohtuistungil teatas kaebaja, et taotleb Rakvere Linnavalitsuse tegevusetuse õigusvastaseks tunnistamist seoses sooviga esitada hiljem tervisekahju hüvitamise nõue. 2.Rakvere Linnavalitsus palus jätta kaebuse rahuldamata, leides, et tegemist ei ole tegevusetusega halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) mõttes. Linnavalitsus on KÜ-d Roosi 7 informeerinud küsimuse Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi a kohtuotsus Ain Sat... Leht 1 / 6

2 lahendamise käigust ning teatanud tema poolt korraldatavate toimingute (mõõdistused) tähtaegu niivõrd, kuivõrd see oli olemasolevatel asjaoludel võimalik. Tegevusetusega oleks tegemist juhul, kui linnavalitsus oleks jätnud nii 20. juuni a kirjas kui ka teistes kaebusele lisatud dokumentides toodud asjaoludest KÜ Roosi 7 elanikud teavitamata või ei oleks midagi ette võtnud. 3.Kolmas isik OÜ Wesmoleidis, et müranorme pole ületatud. Tervisekaitsetalitus käis müra mõõtmas ja tegi ettekirjutuse ventilatsioonimüra kõrvaldamiseks. 4.Tartu Halduskohus rahuldas 30. aprilli a otsusega kaebuse, tunnistas Rakvere Linnavalitsuse tegevusetuse OÜ-le Wesmo kuuluva kohviku «Kuur-saal» põhjustatud müraprobleemi lahendamisel õigusvastaseks ja mõistis Rakvere Linnavalitsuselt välja menetluskulud Ain Satsi kasuks summas 1746,66 krooni. Otsuse kohaselt otsustavad ja korraldavad PS 154 kohaselt kõiki kohaliku elu küsimusi kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Kaebajal on põhjendatud ootus, et linnavalitsus täidab Rakvere linna avaliku korra eeskirja (kinnitatud Rakvere Linnavolikogu 17. novembri a määrusega nr 36) p 5, mille kohaselt igasugune ettevõtlusalane tegevus tuleb korraldada nii, et sellega ei häiritaks kaasinimeste rahu. Nimetatud sätte eiramine võib olla aluseks tegutsemisloa väljastamisest või muutmisest keeldumisel, lahtioleku aja piiramisel, samuti tegutsemisloa kehtetuks tunnistamisel. Linnavalitsuse esindaja sõnul toimus müra mõõtmine 30. augustil Tervisekaitsetalitus mõõtis hoone seinte välismüra, mille tulemusena tuvastati, et mürataseme normi on ületatud. Pärast viimast mõõtmist tehti OÜ-le Wesmo ettepanekud müra vältimiseks, milleks tuleb ehitada tambur ja suitsetamisruum ning sulgeda Roosi 7 poolsed aknad. Ettevõtja on lubanud ehitada müra piirava ekraani. Kaebajal on võrdselt teiste Rakvere linna elanikega õigus öörahule kell Selle õiguse tagamata jätmine linnavalitsuse poolt on kaebaja poolt käesoleva kaebuse esitamise ajend ning moodustab põhjendatud huvi linnavalitsuse tegevusetuse õigusvastasuse tuvastamiseks. Põhiseaduse kohaselt on kaebajal õigus tervise kaitsele. RTerS 10 p 1 järgi on kohaliku omavalitsuse ülesandeks tervisekaitse alaste õigusaktide täitmise korraldamine ja nende järgimise kontrollimine, sama sätte p 2 kohaselt elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine kohaliku omavalitsuse maa-alal. Sagedane öörahu puudumine, mille tagajärjel inimene ei saa end välja puhata, toob kaasa halva enesetunde ja võimalikud tervisehäired ning töövõime kaotuse. Seetõttu ei ole kohane väita, et vastustaja ei ole kaebaja isiklikke õigusi rikkunud. Nii kaebaja abikaasa kui ka tütar on pöördunud arstide poole seoses naabermajast kostvast mürast tulenevate tervisehäiretega. Tervisekaitseinspektsioon on tuvastanud lubatust kõrgema mürataseme kohvikus ning ka asjaolu, et kohvik töötas kontrollimise ajal kuni kella neljani öösel. Puuduvad andmed, et linnavalitsus oleks sellele rikkumisele reageerinud. Kuigi linnavalitsus on vastanud kõigile kaebaja kirjadele, ei sisalda vastused lahendust probleemile. Linnavalitsuse väitel tuleb arvestada nii elanike kui ka ettevõtja huvidega, mis on küll iseenesest õige, kuid inimese tervis ja heaolu ning ärist saadava kasumi suurus ei ole võrreldavad väärtused. Kohalikul omavalitsusel on võimalus valida vahendid öörahu ja avaliku korra tagamiseks. Olukorda olnuks võimalik ennetada, ehitades kohviku mürakindlaks; kui seda ei tehtud, siis ei saa lugeda õigusega kooskõlas olevaks OÜ-le Wesmo loa andmist tegutsemiseks kuni kella kolmeni öösel (hiljem kella üheni öösel). Linnavalitsus on eiranud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) 3 p 2, mille kohaselt on omavalitsuse ülesandeks igaühe seaduslike õiguste ja vabaduste tagamine vallas ja linnas. 5.Rakvere Linnavalitsus esitas apellatsioonkaebuse, milles taotles halduskohtu otsuse tühistamist ja asjas menetluse lõpetamist. Apellatsioonkaebuse kohaselt on halduskohus rikkunud HKMS 11 lg 1 p-s 1 sätestatud kohustust kontrollida kaebuse vastavust HKMS -s 10 sätestatud nõuetele. Kaebus ei vasta HKMS -le 10. Tegevusetus HKMS 4 lg 2 mõttes on konkreetne piiritletud toiming, kuid kaebusest ei selgu selle täpne ese konkreetne toiming, mida kaebaja soovib vaidlustada. Tegemist on ilmselgelt põhjendamatu kaebusega HKMS 11 lg 3 p 5 mõttes, mis tulnuks kaebajale tagastada. Ebaselge kaebuse läbivaatamine tekitas olukorra, kus vastustaja ei saanud kasutada HKMS 15 lg-s 1 sätestatud menetlusosalise õigusi ei ole võimalik anda seletusi, esitada tõendeid ja vastuväiteid, kui kaebus on nii üldsõnaline. Kohus on rikkunud ka HKMS 25 lg-t 2, mille kohaselt peab kohtuotsus olema seaduslik ja põhjendatud. Kohtuotsus ei ole seaduslik, kui see on tehtud asjas, mis ei kuulu halduskohtu pädevusse. HKMS 4, 6 lg 2 ja 3 alusel ei ole halduskohtu pädevuses kohaliku elu küsimuste lahendamine ja kohaliku omavalitsuse tegevusele üldise hinnangu andmine. Otsuse resolutsioon ei vasta TsMS 442 lg 5 nõuetele, kuna sellest ei selgu konkreetne toiming, mis on õigusvastane, ja resolutsioon ei ole täidetav otsuse tekstita ega ka koos sellega. 6.Kolmas isik OÜ Wesmoleidis, et apellatsioonkaebus on õige ja põhjendatud. OÜ Wesmo on koostöös linnavalitsusega pidevalt probleemiga tegelenud. Pärast esmaseid tervisekaitselabori mõõtmisi, mis toimusid õhtusel ajal, kui kohvikus mängis ka ansambel, tehti koheselt uus projekt ja paigaldati täiendavad mürasummutid. Et suitsetajad ei käiks õues suitsetamas, ehitati korralik suitsetamisruum. Roosi 7 maja poolsesse külge paigaldati täiendavad müratõkestavad klaasid ja ehitati tuulekoda, et vältida muusika väljumist hoonest välisukse avamisel. Piiratud on ansamblite poolt tekitatava heli tugevust siseruumis pärast kella Koostöös linnaarhitektiga on projekteerimisel täiendava müra tõkestava seina ehitamine ja linnavalitsusega Leht 2 / Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi a kohtuotsus Ain Sat...

3 koostöös muutis OÜ Wesmo kohviku lahtioleku aega kella ni. Viimased mõõtmised on näidanud, et öisel ajal ei ületata enam mürataseme normi. 7.Tartu Ringkonnakohus rahuldas 16. septembri a otsusega apellatsioonkaebusening tegi asjas uue otsuse, millega jättis A. Satsi kaebuse Rakvere Linnavalitsuse tegevusetuse õigusvastaseks tunnistamiseks rahuldamata. Ringkonnakohus ei nõustunud halduskohtu seisukohaga, et Rakvere Linnavalitsus on olnud müraprobleemi lahendamisel tegevusetu. 18. mai a kirjas nr 16-3/05/2224 kinnitas linnavalitsus KÜ-le Roosi 7, et Rakvere linna avaliku korra eeskirja kohaselt on keelatud tekitada müra, mis ületab sotsiaalministri määrusega kehtestatud normtaseme, ning et igasugune ettevõtlus tuleb korraldada nii, et sellega ei häiritaks kaasinimeste rahu. Linnavalitsus lubas pöörduda M. Otsa poole tekkinud probleemile kõiki osapooli rahuldava lahenduse leidmiseks. Samuti soovitati avalduse esitajal pöörduda Virumaa Tervisekaitsetalituse Lääne-Virumaa osakonna poole, selgitamaks välja, kas elanikke häiriv müra jääb kehtestatud müra normtaseme piiridesse või mitte. 8. märtsi a kirjaga nr 16-3/07/2828 informeeris Rakvere Linnavalitsus KÜ-d Roosi 7, et linnavalitsus tegeleb müraprobleemidega. Linnavalitsus selgitas, et müra ja sellega seotud probleemide üle teostab järelevalvet Tervisekaitseinspektsioon oma kohalike asutuste kaudu. Kinnitati ka, et on toimunud erinevad müra taseme mõõtmised, kuid et lõplikud tulemused linnal puuduvad. Linnavalitsuse 12. märtsi a istungil otsustati korraldada ehitusjärelevalve korras kohviku «Kuur-saal» ekspertiis, et kontrollida ehitise vastavust ehitusseaduse (EhS) 3 lg-s 4 1 sätestatud nõuetele. 20. juuni a kirjaga nr 16-3/07/2828 informeeris linnavalitsus taas kord KÜ-d Roosi 7 oma toimingutest seoses vaidlusaluse probleemiga. 27. septembri a kirjaga nr 16-3/07/2828 teavitas Rakvere Linnavalitsus KÜ-d Roosi 7 sellest, et 16. juulil 2007 teostatud mõõdistamiste tulemusel selgus, et kehtestatud müranormidega vastavusse viimiseks on kohvikus «Kuur-saal» vajalik alandada muusika helirõhutaset ja suurendada elamu Roosi 7 poolsete akende heliisolatsiooni. 26. septembril 2007 andis OÜ Wesmo ülevaate kavandatavatest abinõudest müra leviku piiramiseks. Esmaseid abinõusid lubati tarvitusele võtta 1. novembriks Eeltoodud tõendite alusel leidis ringkonnakohus, et ei ole tõendatud Rakvere Linnavalitsuse tegevusetus kohviku «Kuur-saal» põhjustatud müraprobleemide lahendamisel. Linnavalitsus on ka selgitanud, et viivitus müraprobleemi lahendamisel oli tingitud sellest, et tal puudusid andmed mürataseme mõõtmise kohta. Ringkonnakohus ei nõustunud apellatsioonkaebuse väitega, et halduskohus oleks pidanud kaebuse esitajale tagastama, kuna tegemist on ilmselgelt põhjendamatu kaebusega. Kaebuse esitaja leidis, et Rakvere Linnavalitsuse tegevusetusega müraprobleemi lahendamisel on rikutud tema õigust öörahule. Seega ei ole tegemist kaebusega, mis kuulunuks kohesele tagastamisele. Ringkonnakohus mõistis Ain Satsilt välja Rakvere Linnavalitsuse poolt apellatsioonkaebuse esitamisel tasutud riigilõivu 80 krooni. Menetlusosaliste põhjendused 8.Ain Sats esitastartu Ringkonnakohtu 16. septembri a otsusele kassatsioonkaebuse. Kassaator juhtis kohtu tähelepanu asjaolule, et Rakvere Linnavalitsuse 27. septembri a kirja ajaks oli kaebus juba halduskohtule esitatud ning linnavalitsuse 20. juuni a kiri, mis saabus vahetult enne kaebuse esitamist, näitas, et linnavalitsus ei soovi probleemi kiiret lahendust ja on püüdnud probleemi lükata teiste ametkondade kaela. Ringkonnakohus tegi otsuse, tuginedes tõenditele, mis on tekkinud pärast kaebuse esitamist. Kassaator palub tühistada ringkonnakohtu otsuse ja jätta jõusse halduskohtu otsuse. 9.Rakvere Linnavalitsus vaidleb kassatsioonkaebusele vastu. Vastustaja leiab, et kassatsioonkaebus on põhjendamatu, kuna puuduvad viited rikutud menetlusnormidele ja materiaalõigusnormidele. Kassatsioonkaebusele lisatud kronoloogia sündmustest seoses müraprobleemiga tuleb jätta tähelepanuta tabelis on toodud loetelu erinevatest toimingutest ja haldusaktidest, mis on toimunud või antud pikema perioodi vältel, kuid kohtus menetlemiseks oleks tulnud juba kaebuses selgelt piiritleda konkreetsed toimingud või haldusaktid, mida sooviti vaidlustada. Vastustaja on endiselt seisukohal, et kaebus tulnuks tagastada või jätta läbi vaatamata kui ilmselgelt põhjendamatu, kuivõrd kaebuses ei olnud määratletud konkreetselt piiritletud toimingut, mille õigusvastasuse tuvastamist sooviti. Kassatsioonkaebuse menetlusse võtmise korral palub Rakvere Linnavalitsus jätta HKMS 72 lg 1 p 3 alusel kassatsioonkaebus rahuldamata, tühistada halduskohtu ja ringkonnakohtu otsused ning lõpetada asja menetlus. 10.Kolmas isik OÜ Wesmo vaidleb kassatsioonkaebusele vastu. OÜ Wesmo märgib, et kassaator ei ole välja toonud, millist materiaal- või protsessiõiguse normi ringkonnakohus rikkus sellega, et tugines tõenditele, mis tekkisid pärast kaebuse esitamist. Ükski seadus ei keela menetlusosalistel kohtumenetluses pärast kohtule kaebuse esitamist uute asjakohaste tõendite esitamist. Kolleegiumi seisukoht Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi a kohtuotsus Ain Sat... Leht 3 / 6

4 11.Vastustaja on kogu kohtumenetluse vältel olnud seisukohal, et kaebus tulnuks tagastada või jätta läbi vaatamata, sest kaebuses ei olnud täpselt määratletud toimingut, mille õigusvastasuse tuvastamist kaebaja soovis. Kolleegium nõustub esimese ja teise astme kohtute seisukohaga, et puudub alus kaebuse tagastamiseks või läbi vaatamata jätmiseks. HKMS 6 lg 3 p 1 kohaselt võib kaebusega taotleda haldusakti või toimingu õigusvastasuse kindlakstegemist. HKMS 4 lg 2 sätestab, et toiminguks, mille peale võib halduskohtusse kaevata või protestida, on avalik-õiguslikke haldusülesandeid täitva asutuse, ametniku või muu isiku tegevus või tegevusetus või viivitus avalik-õiguslikus suhtes. Käesoleval juhul leiab Ain Sats, et Rakvere Linnavalitsus on olnud tegevusetu müraprobleemi lahendamisel. 12.Kaebaja soovib saavutada eesmärki, et tema elumaja läheduses asuva kohviku «Kuur-saal» tegevus ei häiriks tema öörahu. Ta on seisukohal, et nimetatud eesmärgi saavutamise peaks tagama linnavalitsus. Algselt esitatud kaebuses taotles A. Sats kolmandat isikut OÜ-d Wesmo puudutava majandustegevuse registrikande tühistamist, alternatiivina kohviku «Kuur-saal» lahtioleku aja muutmist vastavas kandes, kuid kohtumenetluse kestel on välja toodud ka muid vastustaja tegevusviise, mis võimaldanuksid saavutada kaebaja taotletud eesmärki. Tegevusviisi valik on kohaliku omavalitsuse kaalutlusotsustus ning isik ei pea seda valikut tegema seega ei pidanud A. Sats kohtusse pöördumisel välja tooma konkreetset toimingut või akti, mida vastustaja pole sooritanud või andnud. Kaebaja nimetas probleemi, mille vastustaja pidanuks lahendama, kuid ei ole lahendanud, ning sellega on ta vaidlustatava tegevusetuse piisava täpsusega määratlenud. 13.Kaebaja soovib vastustaja tegevusetuse õigusvastasuse tuvastamist, tema põhjendatud huviks on kavatsus esitada kahju hüvitamise kaebus. Riigivastutuse seaduse (RVastS) 7 lg 1 sätestab, et isik, kelle õigusi on avaliku võimu kandja õigusvastase tegevusega avalik-õiguslikus suhtes rikkunud, võib nõuda talle tekitatud kahju hüvitamist, kui kahju ei olnud võimalik vältida ega ole võimalik kõrvaldada sama seaduse -des 3, 4 ja 6 sätestatud viisil õiguste kaitsmise või taastamisega. Ain Sats on taotlenud vastustajalt haldusakti andmist või toimingu sooritamist müraprobleemi lahendamiseks, kuid kaebuse esitamise ajaks see lahendatud ei olnud. Kohtule on ta esitanud üksnes õigusvastasuse tuvastamise kaebuse kavatsusega esitada hiljem kahju hüvitamise nõue. Riigikohtu üldkogu leidis otsuses kohtuasjas nr (p 33): «Halduskohtumenetluse seadustiku - d 6 ja 7 ei välista haldusakti õigusvastaseks tunnistamise kaebuse (tuvastamiskaebuse) läbivaatamist ühes halduskohtumenetluses ja kahjunõude esitamist riigi vastu teises halduskohtumenetluses. Sama seadustiku 7 lg 1 teise lause järgi võib kaebuse haldusakti või toimingu õigusvastasuse kindlakstegemiseks esitada isik, kellel on selleks põhjendatud huvi. Kui tuvastamiskaebus on esitatud selleks, et hiljem esitada kahju hüvitamise nõue, siis tuleb tuvastamiskaebuse rahuldamise ühe eeldusena kindlaks teha kaebaja subjektiivsete õiguste rikkumine. Kahjuhüvitise suuruse saab seejärel kindlaks teha kahju hüvitamiseks esitatud kaebuse lahendamisel.» Riigikohtu halduskolleegium on kohtuasja nr otsuse p-s 15 märkinud: «Kaebajal on õiguskaitsevahendi valiku vabadus. Nimetatud vabaduse kasutamisel on aga oluline, et valitud vahendi kaudu oleks võimalik isiku rikutud õiguste kaitse. Juhul kui õiguste kaitse on saavutatav mitme õiguskaitsevahendiga, saab kohus juhtida kaebaja tähelepanu sobivamale õiguskaitsevahendile. Kuigi kaebaja oleks saanud oma õigusi kaitsta ka muude, võimalik, et efektiivsemate vahenditega, ei ole selles asjas tuvastamiskaebuse näol tegemist sobimatu õiguskaitsevahendiga. AS TTP on kaebuses põhjendanud õiguskaitsevahendi valikut asjaoluga, et kompenseerimisest keeldumise õigusvastasuse tuvastamisel soovib ta esitada kahjunõuet. [ ] Tuvastamiskaebuse esitamine eraldiseisvana kahjunõudest ei ole vastuolus menetlusseadusega.» Eeltoodud seisukohtadest lähtudes leiab kolleegium, et kaebaja ei olnud kohustatud esitama lisaks haldusorgani poole pöördumisele kõigepealt kohtule kohustamiskaebust ning alles juhul, kui see ei viiks sihile, taotlema kahju hüvitamist. Õigusvastasuse tuvastamise kaebus kavatsusega esitada hiljem kahjunõue on sobiv vahend kaebaja õiguste kaitseks, eriti arvestades, et ajaks, kui selgus kaebaja lõplik taotlus (3. aprillil 2008 loobus kaebaja nõudest tühistada majandustegevuse registrikanne ning teatas, et jääb nõude juurde tunnistada õigusvastaseks Rakvere Linnavalitsuse tegevusetus), oli vastustaja koostöös kolmanda isikuga juba võtnud tarvitusele esmased abinõud probleemi lahendamiseks. 14.Selleks, et kindlaks teha, kas Rakvere Linnavalitsus on olnud õigusvastaselt tegevusetu, tuleb kõigepealt tuvastada, kas tal oli kohustus ning võimalus tegutseda. KOKS 2 lg 1 kohaselt on kohalik omavalitsus põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse valla või linna demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi. KOKS 3 p 2 sätestab kohaliku omavalitsuse põhimõttena igaühe seaduslike õiguste ja vabaduste kohustusliku tagamise vallas ja linnas. Kassaator heidab vastustajale ette Rakvere linna avaliku korra eeskirja p 3.7 ja p 5 järgimise mittetagamist. Eeskirja p 3.7 kohaselt on keelatud häirida öörahu (kella kuni 06.00). Eeskirja p 5 sätestab, et igasugune ettevõtlusalane tegevus tuleb korraldada nii, et sellega ei häiritaks kaasinimeste rahu. Eelnimetatu eiramine kaubandustegevuse käigus võib olla aluseks kauplemisloa väljastamisest või muutmisest keeldumisel, lahtiolekuaja piiramisel, samuti kauplemisloa kehtetuks tunnistamisel. KOKS 24 alusel kontrollivad seaduste ja volikogu määruste ning otsuste ja valla- või linnavalitsuse määruste ning korralduste täitmist seaduses ja valla või linna põhimääruses sätestatud korras volikogu ja valitsus. 15.Kolleegium nõustub halduskohtu seisukohaga, et Rakvere Linnavalitsus peab tagama linna avaliku korra eeskirja p 5 täitmise. Kohtumenetluse kestel on eeskirja rikkumisena käsitatud eelkõige müranormide rikkumist öörahu ajal. Müraga seonduvad piirangud sätestab peamiselt välisõhu kaitse seadus (VKS) ning Leht 4 / Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi a kohtuotsus Ain Sat...

5 müra normtasemed ning mürataseme määramise ja hindamise meetodid on kehtestatud sotsiaalministri määrusega VKS 129 lg 1 alusel. VKS 135 lg 1 kohaselt teostab välisõhus leviva müra üle järelevalvet Tervisekaitseinspektsioon, kusjuures järelevalveametnikul on vastavalt VKS 136 lg-le 2 õigus teha ettekirjutus ning selle täitmata jätmise korral rakendada sunniraha (VKS 136 lg 3). Riiklik järelevalve müranormide rikkumise üle Tervisekaitseinspektsiooni poolt ei välista siiski kohaliku omavalitsuse õigust ja kohustust tagada ettevõtlusalase tegevuse vastavus seadustele ja linna avaliku korra eeskirjale, seda ka juhul, kui rikkumine seisnebki müranormide ületamises. Kohalikul omavalitsusel on eelkõige kaubandustegevuse seadusest (KaubTS) tulenevalt mitmeid võimalusi ettevõtete käitumist mõjutada. Kaubandustegevuse seaduse (KaubTS) 4 lg 1 p 1 kohaselt on kaupleja kohustatud looma nõuetele vastavad tingimused kauba või teenuse müügiks ning tagama nende nõuete täitmise. Selliste tingimustena võib muu hulgas käsitada Rakvere linna avaliku korra eeskirja p-s 5 sätestatut. KaubTS 21 p 4 järgi teostab kaubandustegevuse seaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete järgimise üle järelevalvet valla- või linnavalitsus. KaubTS 22 lg 1 p 7 kohaselt on järelevalvet teostaval ametiisikul vastavalt oma pädevusele õigus teha ettekirjutus. KaubTS 23 lg 1 p-dest 1 ja 3 tuleneb, et järelevalvet teostav ametiisik võib teha ettekirjutuse, kui kaupleja, müüja või käesoleva seaduse 5 lg-s 2 nimetatud isik ei täida kauba või teenuse müügi nõudeid või kui tegevuskoht ei vasta nõuetele. KaubTS 23 lg 2 kohaselt ettekirjutuses järelevalvet teostav ametiisik 1) juhib tähelepanu õiguserikkumisele ja esitab nõude kauba või teenuse müügi osaliseks või täielikuks peatamiseks, lõpetamiseks või kauba või teenuse müügilt kõrvaldamiseks või 2) kohustab tegema kauba või teenuse edasise müügi õiguspäraseks jätkamiseks vajalikke toiminguid. KaubTS 16 lg 6 p 3 kohaselt võib lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule valla- või linnavalitsus kustutada registreeringu täielikult või osaliselt, kui kauba või teenuse müük registreeringus märgitud tegevuskohas või kauplemisajal kahjustab tegevuskoha vahetus läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste huve. KaubTS 16 lg 6 p-st 3 ja eeskirja p-st 5 tuleneb linnavalitsuse võimalus juhul, kui kaubandustegevus häirib tegevuskoha vahetus läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste rahu või kahjustab muul viisil nende huve, piirata ettevõtte lahtiolekuaega, kustutada registreering majandustegevuse registrist või muuta registreeringut. 16.Kui kohalikule omavalitsusele on esitatud taotlus, mille lahendamine on tema pädevuses, siis peab kohalik omavalitsus kõigepealt kindlaks tegema, kas taotluses väidetud asjaolud vastavad tõele. Antud juhul võis vastustaja selleks, et tuvastada, kas ettevõte rikub avaliku korra eeskirja ning välisõhu kaitse seaduse nõudeid, tellida ekspertiisi. Pärast asjaolude väljaselgitamist ning menetlusosaliste ärakuulamist saanuks vastustaja langetada kaalutlusotsuse, milliste vahendite abil õigusrikkumine kõrvaldada. Kõige efektiivsem võib olla lahenduse leidmine koostöös ettevõttega, kuid koostöö ebaõnnestumise korral võinuks vastustaja kas teha ettekirjutuse vastavalt KaubTS 23 lg 1 p-dele 1 ja 3 ning 23 lg-le 2 või muuta ettevõtte registreeringut majandustegevuse registris näiteks lahtiolekuaegade osas (KaubTS 16 lg 6 p 3). Äärmisel juhul võib kohalik omavalitsus kaaluda ka ettevõtte kustutamist majandustegevuse registrist (KaubTS 16 lg 6 p 3), kuid viimane kui eriti intensiivselt ettevõtte õigusi riivav tegevus nõuab erinevate isikute huvide eriti põhjalikku kaalumist. 17.Halduskohus märkis oma otsuses, et haldusasja materjalidest nähtuvalt tuvastas Tervisekaitseinspektsioon a suvel korraldatud mõõtmise tulemusena lubatust kõrgema mürataseme kohvikus ja asjaolu, et kohvik töötas kontrollimise ajal kuni kella neljani öösel. Samas puuduvad andmed selle kohta, et linnavalitsus oleks sellele rikkumisele kuidagi reageerinud. Õige on vastustaja väide, et Rakvere Linnavalitsus vastas kõigile kaebaja kirjadele. Vastustes ei sisaldu aga lahendust probleemile ning konkreetseid meetmeid olukorra kiireks parandamiseks ei rakendatud. Ringkonnakohus viitas oma otsuses mitmetele Rakvere Linnavalitsuse kirjadele, kus lubati probleemiga tegeleda ning osundati KÜ Roosi 7 võimalusele pöörduda Tervisekaitseinspektsiooni poole (18. mai a kiri, 8. märtsi a kiri, 20. juuni a kiri); samuti viitas kohus linnavalitsuse 12. märtsi a istungil vastu võetud otsusele korraldada ehitusjärelevalve korras kohviku «Kuur-saal» ekspertiis. Veel viitas ringkonnakohus Rakvere Linnavalitsuse 27. septembri a kirjale, 16. juulil 2007 teostatud müra mõõdistamisele ja kolmanda isiku OÜ Wesmo ülevaatele kavandatavatest abinõudest müra leviku piiramiseks, mille kohaselt võetakse esmased abinõud tarvitusele 1. novembriks Ringkonnakohus ei ole pööranud tähelepanu asjaolule, et Ain Sats esitas halduskohtule kaebuse juba 28. juunil Pärast seda toimunud sündmused ei tohiks olla aluseks kaebuse rahuldamata jätmisele, sest kaebusega taotletakse tegevusetuse õigusvastasuse tuvastamist kaebuse esitamise aja seisuga. 18.Kolleegium on seisukohal, et üksnes kõikidele kirjadele vastamine ei ole piisav välistamaks hinnangut, et vastustaja oli kaebaja taotlus(t)e lahendamisel tegevusetu. KÜ Roosi 7 liikmed pöördusid kohvikuga «Kuursaal» seonduva müraprobleemi lahendamiseks Rakvere Linnavalitsuse poole esimest korda 9. mail Sellest alates peaaegu kahe aasta osas (kuni 12. märtsini 2007) ei ole kohtud tuvastanud linnavalitsuse muud tegevust peale kirjadele vastamise. Kuigi linnavalitsuse 12. märtsi a istungil otsustati korraldada ehitusjärelevalve korras kohviku «Kuur-saal» ekspertiis, ei olnud kaebuse esitamise ajaks ekspertiisi toimunud. 19.HMS 5 lg 2 sätestab, et haldusmenetlus viiakse läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele. Kirjadele vastamist ei saa pidada müraprobleemi lahendamisel sobivaks (asjakohaseks) tegevuseks. HMS 5 lg 2, mis seondub ka hea halduse põhimõttega, eeldab isiku taotluse lahendamisel tõhusat ja tulemuslikku tegevust. Kohtud ei ole perioodil Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi a kohtuotsus Ain Sat... Leht 5 / 6

6 9. maist 2005 kaebuse esitamiseni 28. juunil 2007 tuvastanud linnavalitsuse toiminguid, mis oleksid olulisel määral aidanud kaasa müraprobleemi lahendamisele. Linnavalitsuse kirjadest nähtuvalt pidas vastustaja küll läbirääkimisi kolmanda isiku OÜ-ga Wesmo, kuid sellest hoolimata tuvastati ka pärast kaebuse esitamist toimunud mürataseme mõõtmistel lubatud mürataseme ületamine. 20.Ringkonnakohus on ebaõigesti sisustanud tegevusetuse mõistet (kohaldanud ebaõigesti materiaalõigust) ning lisaks võtnud arvesse sündmusi, mis on toimunud pärast kaebuse esitamist kohtule (rikkunud oluliselt menetlusõigust). Seetõttu tühistab kolleegium ringkonnakohtu otsuse ja jätab jõusse halduskohtu otsuse. 21.Halduskohtus kantud menetluskulude jaotus on lahendatud halduskohtu otsusega, millega mõisteti Rakvere Linnavalitsuselt välja Ain Satsi kantud menetluskulud summas 1746,66 krooni. Ringkonnakohtus on Ain Satsi esindaja märkinud vastuses apellatsioonkaebusele, et palub jätta kohtukulud apellandi kanda ning et Ain Sats on korteriühistu kaudu tasunud vastuse koostamise eest 200 krooni. Nimetatud dokumendile on lisatud 18. juunil 2008 koostatud arve, mille kohaselt KÜ Roosi 7 pidi 1. juuliks 2008 tasuma FIE-le Monica Meristo kokku 1400 krooni (seitsme apellatsioonkaebuse vastuse eest, iga vastuse eest 200 krooni). Muid dokumente menetluskulude kohta ei ole Ain Sats ringkonnakohtule esitanud. HKMS 92 lg 1 kohaselt kannab menetluskulud pool, kelle kahjuks otsus tehti. HKMS 93 lg 1 sätestab, et menetluskulude väljamõistmiseks esitatakse kohtule enne kohtuvaidlusi kohtukulude nimekiri ja kuludokumendid. Nende esitamata jätmise korral menetluskulusid välja ei mõisteta. HKMS 93 lg 2 alusel esitab asja menetlenud kohus menetluskulude jaotuse menetlusosaliste vahel ning mõistab menetluskulud välja kohtuotsuses või menetlust lõpetavas määruses. Asja järgmisena menetleva kohtu lahendis esitatakse kogu seni kantud menetluskulude jaotus. Riigikohtu halduskolleegiumi praktika kohaselt mõistetakse teiselt poolelt välja üksnes reaalselt kantud menetluskulud. Kohtuotsuses haldusasjas nr märkis kohus (p 28): «Õige on MTA kassatsioonkaebuse väide, et menetluskulude väljamõistmiseks ei piisa sellest, kui advokaat kinnitab õigusabikulude kandmist. Menetluskulude kandmine peab olema tõendatud kuludokumentidega, kust nähtub, et menetluskulud on menetlusosalise poolt reaalselt kantud. Advokaadi kinnitus arvete tasumise kohta ei ole piisav tõend. Sellele seisukohale on Riigikohtu halduskolleegium asunud korduvalt (viimati näiteks 25. märtsi a otsuses asjas nr , 17. septembri a otsuses asjas nr , 30. septembri a otsuses asjas nr ja 12. novembri a otsuses asjas nr ) ning ei näe põhjust oma seisukohta muuta.» Kolleegium on endiselt samal seisukohal. Seega ei saa välja mõista apellatsiooniastme õigusabikulusid, mille kohta on esitatud üksnes esindaja arve see ei tõenda, et kulud oleks reaalselt kantud. Riigikohtule esitas Ain Sats FIE Monica Meristo esitatud arve, mille kohaselt on kassaator tasunud sularahas õigusabi eest kassatsioonkaebuse koostamisel 1000 krooni. Kolleegium on seisukohal, et sularahaarve ei tõenda summa tasumist. Kulude tasumist oleks saanud ja pidanud tõendama kassa sissetuleku orderiga või pangakonto väljavõttega. Seega jätab kohus tõendite puudumise tõttu vastustajalt välja mõistmata Ain Satsi apellatsioonining kassatsioonimenetluses väidetavalt kantud kulud. Kassatsioonkaebuse esitamisel tasutud kautsjon tuleb HKMS 90 lg 2 alusel tagastada. Tõnu ANTON Indrek KOOLMEISTER Harri SALMANN Leht 6 / Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi a kohtuotsus Ain Sat...

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 10.06.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 22, 213 3-3-1-38-03 Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni 2003. a

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 15.05.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 21, 191 3-3-1-32-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 15. mai 2006. a kohtumäärus

Rohkem

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_ Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Ringkonnakohus Kaire Pikamäe, Monika Laatsit ja Virgo Saarmets 23.11.2017, Tallinn Haldusasja number Haldusasi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 31.05.2007 Avaldamismärge: RT III 2007, 23, 190 3-2-1-54-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2007. a

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.02.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 8, 54 3-3-1-81-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 11. veebruari 2009.

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.06.2008 Avaldamismärge: RT III 2008, 29, 197 3-2-1-44-08 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2008.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

ECHR

ECHR EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS TEINE OSAKOND KOHTUASI NIKITIN JT vs. EESTI (Kaebused nr 23226/16 ja veel 6) KOHTUOTSUS STRASBOURG 29. jaanuar 2019. a Käesolev kohtuotsus jõustub konventsiooni artikli 44 lõikes

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 21.12.2005 Avaldamismärge: RT III 2006, 3, 25 3-2-1-95-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri 2005.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Untitled

Untitled RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-81-12 Otsuse kuupäev 9. mai 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Ivo Pilving Kohtuasi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-72-12 Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Jüri

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 16.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2010, 1, 1 3-2-1-125-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri 2009.

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-2-1-71-12 Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulahend Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Tsiviilasja hind

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Haldusasja number Haldusasi Vaidlustatud kohtulahend Menetluse alus ringkonnakohtus Tallinna Ringkonnakohus Eesistuja

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei Teie nr Meie 21.06.2013 nr 6-1/130800/1302841 Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politseiteenistust puudutavate küsimuste osas. Esmalt küsite,

Rohkem

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x Tamur Tsäkko peadirektor Maanteeamet info@mnt.ee Teie 1.02.2011 nr 1-19/11-00004 Õiguskantsler 3.03.2011 nr 7-4/110021/1101118 Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks avaldajale teises Euroopa Liidu liikmesriigis

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex Hr Tarmo Vaik vallavanem Kiili Vallavalitsus info@kiilivald.ee Teie 30.09.2009 nr 3.3-4/1953-1 Õiguskantsler 7.12.2009 nr 7-8/091506/0907196 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks Lugupeetud

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus  ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 RIIGIKOHTU KRIMINAALKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Tartus 31. jaanuaril

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word otsus

Microsoft Word otsus Kohus Kohtunik Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Halduskohus Janek Laidvee 25.11.2016, Tallinn Haldusasja number Haldusasi MTÜ Hiiu Tuul kaebus Hiiu maavanema 20.06.2016

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, 339 3-2-1-134-01 RAS Ookean (pankrotis) hagis Postipankki Oy (uus ärinimi Sampo Pankki Oyj),

Rohkem

Microsoft Word - Vayser_otsus_est.doc

Microsoft Word - Vayser_otsus_est.doc EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME VIIES OSAKOND OTSUS VASTUVÕETAVUSE KOHTA Kaebus nr 7157/05 Aleksey Vayser versus Eesti Euroopa Inimõiguste Kohus (viies osakond), olles

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA  ÕIGUSABI  TAOTLUSE  VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

Microsoft Word - Dorochenko_otsus_est.doc

Microsoft Word - Dorochenko_otsus_est.doc CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS NELJAS OSAKOND OTSUS avalduse nr 10507/03, mille Vladimir ja Nina DOROŠENKO on esitanud Eesti

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 02.03.2005 Avaldamismärge: RT III 2005, 9, 86 3-2-1-167-04 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2. märtsi 2005. a

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

SAARDE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU nr 8 I lugemine Kilingi-Nõmme 17. märts 2019 nr Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Määrus kehtestata

SAARDE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU nr 8 I lugemine Kilingi-Nõmme 17. märts 2019 nr Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Määrus kehtestata SAARDE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU nr 8 I lugemine Kilingi-Nõmme 17. märts 2019 nr Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 5 lõike

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

Halduse kontoll

Halduse kontoll RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE AMETNIKE PÄDEVUSKOOLITUSPROGRAMM AARE REENUMÄGI HALDUSÕIGUS HALDUSE KONTROLL EESTI VABARIIGI RIIGIKANTSELEI EESTI HALDUSJUHTIMISE INSTITUUT Tallinn 1998 Käesolev väljaanne

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine Hr Tõnu Tamm Volikogu esimees Kuusalu Vallavolikogu Kiiu Mõis 74604 Kuusalu vald Teie nr Õiguskantsler.01.2006 nr 6-8/1922 ETTEPANEK Kuusalu Vallavolikogu 09.12.2004 määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem