Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,"

Väljavõte

1 Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri a kohtumäärus XXXX AS (likvideerimisel), AS XXXXX XXXXXXXXXXXXX (pankrotis), AS X.X.XXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXX ja AS XXXXX XXXXX XXXXXXX kaebustes Eesti Vabariigi kohustamiseks määrata hüvitus Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega kompenseeritud nõuete eest RIIGIKOHTU HALDUSKOLLEEGIUMI KOHTUMÄÄRUS Kohtuasja number Määruse kuupäev 12. detsember 2006 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Harri Salmann Kohtuasi XXXX AS (likvideerimisel), AS XXXXX XXXXXXXXXXXXX (pankrotis), AS X.X.XXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXX ja AS XXXXX XXXXX XXXXXXX kaebused Eesti Vabariigi kohustamiseks määrata hüvitus Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega kompenseeritud nõuete eest Vaidlustatud kohtulahend Tallinna Ringkonnakohtu 10. juuli a määrus haldusasjas nr Menetluse alus Riigikohtus XXXX AS (likvideerimisel), AS XXXXX XXXXXXXXXXXXX (pankrotis), AS X.X.XXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXX ja AS XXXXX XXXXX XXXXXXX määruskaebus Asja läbivaatamine Kirjalik menetlus Resolutsioon 1.Jätta XXXX AS (likvideerimisel), AS XXXXX XXXXXXXXXXXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXX ja AS XXXXX XXXXX XXXXXXX määruskaebused rahuldamata. 2.Rahuldada AS X.X.XXXX (pankrotis) määruskaebus osaliselt. 3.Tühistada Tallinna Ringkonnakohtu 10. juuli a määrus haldusasjas nr osas, millega kohus lõpetas AS X.X.XXXX (pankrotis) kaebuses menetluse ning saata AS X.X.XXXX (pankrotis) kaebus eelmenetluse jätkamiseks Tallinna Halduskohtule. Ülejäänud osas jätta ringkonnakohtu määrus muutmata. 4.Arvata XXXX AS (likvideerimisel), AS XXXXX XXXXX ja AS XXXXX XXXXX XXXXXXX kautsjonid riigituludesse. Asjaolud ja menetluse käik 1.Vene Föderatsiooni Ülemnõukogu Presiidiumi 13. jaanuari a määrusega nr 2172/1 külmutati määramata ajaks Põhja-Eesti Aktsiapanga (PEAP) ja Balti Ühispanga (UBB) korrespondentkontod NSVL Välismajanduspangas. 18. novembril 1992 kuulutati Eestis moratoorium Tartu Kommertspangale, Põhja-Eesti Aktsiapangale ja Balti Ühispangale Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri a kohtumäärus XX... Leht 1 / 6

2 20. jaanuaril 1993 võttis Riigikogu seoses Vene Föderatsiooni sanktsioonidega Eesti pankade vastu ning arvestades sellest tingitud olukorda PEAP-s ja UBB-s, vastu otsuse «NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontode kohta». Sellega otsustas Riigikogu moodustada Eesti Panga juures endises NSVL Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade summadest Eesti Vabariigi nõuete fondi nimetusega Riiklik VEB Fond (praegu SA VEB). Fondi koondati PEAP ja UBB nõuded endises NSVL Välismajanduspangas külmutatud kontode kohta, lubati fondil lasta välja fondi koondatud nõuete ulatuses vabalt ringlevaid sertifikaate, mille tingimused määrab Eesti Pank ning millega pidi kompenseeritama PEAP ja UBB klientide need nõuded nimetatud pankade vastu, mis on seotud endises NSVL Välismajanduspangas külmutatud kontodega. Riikliku VEB Fondi peaülesandeks määrati lahenduste leidmine Eesti pankade ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute nõuete rahuldamiseks endises NSVL Välismajanduspangas külmutatud kontode suhtes. 2. XXXX AS (likvideerimisel), AS X.X.XXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXXXXXXXXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXX ja AS XXXXX XXXXX XXXXXXXesitasid Tallinna Halduskohtule kaebusedtaotlusega kohustada Eesti Vabariiki (Vabariigi Valitsuse kaudu) kompenseerima kaebajatele väljastatud Riikliku VEB Fondi sertifikaadid kas riigi võlakirjade, raha maksmise või muu õiglase hüvitise määramise kaudu. Kaebajad väitsid, et pole tõendatud, et nende UBB-s või PEAP-s olnud arvelduskontodele laekunud välisvaluuta summade, millega teostati arveldusi eelnimetatud pankade NSVL Välismajanduspanga korrespondentkontode kaudu, käsutamisõigust oleks nendel korrespondentarvetel piiratud, mistõttu tuleb kaebajatele kompenseerida nendele väljastatud Riikliku VEB Fondi sertifikaadid kas riigi võlakirjade, raha maksmise või muu õiglase hüvitise määramise kaudu. Ka juhul, kui nende arvelduskontodele laekunud välisvaluuta kasutamine on piiratud, kuuluvad sertifikaadid hüvitamisele. Eesti haldusorganite ja Riigikogu poolt Eesti pankade ja nende võlausaldajate ning Eesti majanduse kaitseks tarvitusele võetud meetmed, mis seisnesid UBB ja PEAP kohustuste hulgast teatud grupi võlausaldajate, kelle arveldusi need pangad teostasid NSVL Välismajanduspanga kaudu, eraldamises ja Riiklikku VEB Fondi koondamises, olid õigusvastased, sest ei vastanud võrdse kohtlemise põhimõttele. Nende meetmete tagajärjel on eelnimetatud suvalise tunnuse alusel eraldatud isikute grupp oma varast faktiliselt ilma jäänud, sest Eesti riik on vastuolus põhiseaduse -ga 14 olnud tegevusetu lahenduste leidmisel Riikliku VEB Fondi sertifikaadi omanike nõuete rahuldamiseks, rikkudes kaebajate põhiõigust korraldusele ja menetlusele. Kaebust täiendati juhuks, kui eelnimetatud nõue ei kuulu rahuldamisele, nõudega tunnistada õigusvastaseks Eesti Vabariigi tegevusetus ja viivitus kaebajatele väljastatud Riikliku VEB Fondi sertifikaadi õiglasel kompenseerimisel. 3.Tallinna Halduskohus lõpetas 12. mai a määrusegahaldusasjas nr menetluse kaebuste taotlustes kohustada Eesti Vabariiki kompenseerima kaebuse esitajatele väljastatud Riikliku VEB Fondi sertifikaat riigi võlakirjade, raha maksmise või muu õiglase hüvitise määramise kaudu (p 1), samas otsustati läbi viia ettevalmistavad ja eelmenetluse toimingud seoses esitatud kaebuste tõlgendamisega kahju hüvitamise ja toimingu õigusvastasuse tuvastamise kaebustena, jättes need kaebused käiguta ja andes tähtaja kaebuste puuduste kõrvaldamiseks. Määruse põhjendused olid järgmised: 1) HKMS 19 lg 7 teise lause kohaselt tuleb kaebuses sõnastatud kohustamistaotlusi Eesti Vabariigi kohustamiseks kompenseerima kaebuse esitajatele väljastatud Riikliku VEB Fondi sertifikaat riigi võlakirjade, raha maksmise või muu õiglase hüvitise määramise kaudu tõlgendada kahju hüvitamise kaebusena, mille esemeks on rahasumma, mis vastab kaebuse esitaja arvel olnud rahasummale või selles väärtuses riigi võlakirjale. Kaebuste eesmärgiks on õiguste rikkumisega tekitatud kahju eest hüvitise saamine. Järeldust, et tegemist on kahju hüvitamise kaebusega, kinnitab ka kaebajate esindaja poolt kohtuistungil toodud väide, et kaebuse täpsustusena esitatud tuvastamistaotluse esitamise põhjendatud huviks on kahju hüvitamise kaebuse esitamine. Kaebajad pole näidanud, millisest õigusaktist tuleneb riigi kohustus kompenseerida neile väljastatud VEB Fondi sertifikaat, mistõttu pole täidetud riigi vastu esitatud kohustamiskaebuse rahuldamise eeldused; 2) kuna kohus on esitatud kaebused võtnud menetlusse kohustamiskaebustena, kuid menetlusse võtmisel on kaebusi tõlgendades ja uurimisprintsiipi rakendades jõudnud järeldusele, et tegemist on sisuliselt kahju hüvitamise kaebustega, kuulub menetlus kohustamisnõuetes lõpetamisele ning kahju hüvitamise kaebuste suhtes tuleb läbi viia ettevalmistava ja eelmenetluse toimingud. Kaebajatel tuleb kõrvaldada kaebuse puudused, esitades kohtule kahju hüvitamise kaebusele kehtestatud suuruses riigilõivu tasumist tõendav dokument. Kahju hüvitamise kaebused on esitatud riigivastutuse seaduse (RVastS) 31 lg-s 2 sätestatud tähtaja rikkumisega, sest kaebused esitati halduskohtule aasta detsembris ning kaebuste kohaselt tekitati kahju nõuete Riiklikusse VEB Fondi koondamisega, mis leidis aset Riigikogu 20. jaanuari a otsuse alusel, millest kaebuse esitajad pidid otsuse Riigi Teatajas avaldamise päeval aru saama, et lisaks fondi sertifikaatidele täiendava kompensatsiooni maksmist neile ette nähtud ei ole ning sertifikaadid on kompensatsiooniks nõuete koondamise eest. Kaebajatele tuleb anda võimalus esitada tähtaja ennistamise põhjendatud taotlused. 4.XXXX AS (likvideerimisel), AS X.X.XXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXXXXXXXXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXX ja AS XXXXX XXXXX XXXXXXXesitasid halduskohtu määruse peale määruskaebused, taotledes määruse tühistamist osas, milles lõpetati kaebuste menetlus. Määruskaebuste esitajad leidsid, et halduskohus on ebaõigesti tõlgendanud kaebusi kahju hüvitamise kaebustena. Kaebajatele väljastatud Riikliku VEB Fondi sertifikaatide kompenseerimise regulatsioon on hetkel selgelt puudulik ja isikute õigusi mittetagav, toimudes avalik-õiguslikke funktsioone kandva Eesti Panga ja Sihtasutuse VEB kaudu. Sertifikaadid kinnitavad kaebajate õigusi saada nimetatud halduskandjate poolt läbi viidava menetluse lõppresultaat. Kaebajate õiguste pöördumatu rikkumise hetkeks saab nimetada alles seda hetke, kui fondi kreeditoride suhtes nõuete kompenseerimisele suunatud haldusmenetlus lõpetatakse ja kaebajatele teatatakse, et sertifikaate ei hüvitatagi ja mingit muud kohast menetlust ei järgne. Sellist otsust pole tänaseni vastu võetud. Seega pole õige kohtu järeldus, nagu oleks kaebused esitatud kaebetähtaja rikkumisega. Küll saab esitada kohustamiskaebuse ja vaidlustada viivitust, kui mõistliku aja jooksul ei ole asja lahendatud. Leht 2 / Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri a kohtumäärus XX...

3 Kaebajad ei ole vaidlustanud Riigikogu 20. jaanuari a otsuse õiguspärasust. Kaebajatele loodi ühene ettekujutus, et isikud, kelle arveldusi teostati NSVL Välismajanduspanga kaudu, ei ole Riikliku VEB Fondi moodustamise tõttu oma varast ilma jäänud, vaid saavad riigi poolt loodud mehhanismide kaudu selle eest õiglase hüvitise. Nende meetmete lõpuleviimata jätmine on ebaõiglane ja kujutab endast võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumist, kus avalikku huvi realiseeritakse teatud grupi eraõiguslike isikute arvel. 5.Tallinna Ringkonnakohusrahuldas 10. juuli a määrusegaxxxx AS (likvideerimisel), AS XXXXX XXXXXXXXXXXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXX ja AS XXXXX XXXXX XXXXXXX määruskaebused. AS X.X.XXXX (pankrotis) määruskaebuse jättis ringkonnakohus rahuldamata. Ringkonnakohus tühistas halduskohtu määruse osas, milles halduskohus lõpetas XXXX AS (likvideerimisel), AS XXXXX XXXXXXXXXXXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXX ja AS XXXXX XXXXX XXXXXXX kaebuste menetluse. Selles osas saatis ringkonnakohus asja halduskohtule eelmenetluse edasiseks läbiviimiseks, sealhulgas menetluse lõpetamise uueks otsustamiseks. AS X.X.XXXX (pankrotis) kaebuse menetluse lõpetamise osas asendas ringkonnakohus halduskohtu määruse põhjendused oma määruse p-s 11 toodud põhjendustega. Ringkonnakohus märkis, et kuigi halduskohus on juhtinud kaebajate tähelepanu võimalusele käsitada esitatud nõudeid kahju hüvitamise taotlustena, on kaebajate advokaadist esindaja järjekindlalt väljendanud kaebajate tahet esitada mitte kahju hüvitamise kaebust, vaid kohustamiskaebust. Kohtupraktika järgi on üksnes kaebuse esitajal õigus määrata kaebuse ese. Põhjendatud ei ole sellise nõude lahendamine, mille menetlemist kaebuse esitaja ei soovi. Seetõttu ei pea ringkonnakohus põhjendatuks esitatud kaebuste käsitamist kahju hüvitamise kaebustena. Kaebustes nõutakse sisuliselt kaebajate Riigikogu 20. jaanuari a otsuse p-s 4 nimetatud nõuete kompenseerimist muul viisil kui Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega. Õigus nõuda Riigikogu 20. jaanuari a otsuse p-s 4 nimetatud nõuete muul viisil kompenseerimist ei saa tuleneda Riikliku VEB Fondi sertifikaatidest, sest need sertifikaadid ise olidki eelviidatud sätte kohaselt ette nähtud kompensatsiooniks selles sättes viidatud nõuete eest. Kaebused on esitatud Eesti Vabariigi vastu seoses sellega, et Riigikogu 20. jaanuari a otsuse kohaselt nähti ette teatud Eesti pankade nõuete koondamine Riiklikku VEB Fondi ja nende pankade kohustuste nende klientide ees kompenseerimine eelnimetatud fondi moodustamise ja selle sertifikaatide väljalaskmise kaudu. Nõuete selline koondamine ja kompensatsioonimehhanismi loomine oli riigi avalik-õiguslik meede. Sellise meetme rakendamisest ei tekkinud Eesti Vabariigil tsiviilõigussuhteid PEAP ja UBB klientidega (või nende õigusjärglastega nõuetes, mis olid seotud NSVL Välismajanduspangas külmutatud kontodega). Käesolevas asjas esitatud kaebuste sisulisel lahendamisel kuulub muuhulgas tuvastamisele, kas ja milline avaliku õiguse norm annab endiste PEAP ja UBB klientidele (või nendelt NSVL Välismajanduspangas külmutatud kontodega seotud nõuded omandanud isikuile) subjektiivse õiguse nõuda nende nõudeõiguste kompenseerimist Eesti Vabariigilt tulenevalt asjaolust, et riik eelnimetatud avalik-õiguslikku meedet rakendas. Sellise vaidluse sisu on avalik-õiguslik. Tallinna Ringkonnakohtu 28. novembri a otsusega haldusasjas nr 2-3/612/2003 jõustus Tallinna Halduskohtu 5. märtsi a otsus haldusasjas nr 3-83/2003. Nimetatud otsusega jäeti rahuldamata AS X.X.XXXX (pankrotis) kaebus nõudes mõista välja Rahandusministeeriumilt kompensatsioon nõude eest UBB vastu seoses viimase valuutakontol NSVL Välismajanduspangas blokeeritud summadega. Seega eksisteerib jõustunud kohtuotsus AS X.X.XXXX (pankrotis) käesolevas asjas esitatud nõude suhtes kohustada riiki kompenseerima kaebuse esitaja nõudeõigus seoses NSVL Välismajanduspangas külmutatud valuutakontoga. Selle nõude osas kuulub menetlus lõpetamisele HKMS 24 lg 1 p 4 alusel. Halduskohus ei ole eelmenetluses veel kontrollinud, kas XXXX AS (likvideerimisel), AS XXXXX XXXXXXXXXXXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXX ja AS XXXXX XXXXX XXXXXXX kaebused Eesti Vabariigi kohustamise nõudes määrata kompensatsioon viimaste nõudeõiguste eest Eesti pankade vastu seoses viimaste NSVL Välismajanduspangas külmutatud kontodega on esitatud tähtaegselt. Seetõttu ei pidanud ringkonnakohus võimalikuks määruses otsustada, kas nendes kaebustes kuulub menetlus lõpetamisele HKMS 12 lg 3 alusel. Seda saab nende kaebuste eelmenetluse edasisel läbiviimisel HKMS 12 lg 3 alusel otsustada halduskohus. Menetlusosaliste põhjendused 6. XXXX AS (likvideerimisel), AS X.X.XXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXXXXXXXXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXX ja AS XXXXX XXXXX XXXXXXXesitasid määruskaebusedriigikohtule, milles paluvad kohtumääruse tühistada AS X.X.XXXX suhtes menetluse lõpetamise osas ning jätta resolutsioonist välja viide, et asi saadetakse tagasi muu hulgas menetluse lõpetamise otsustamiseks, ka tuleks osalt muuta ringkonnakohtu põhjendusi. Määruskaebuse esitajad ei ole nõus ringkonnakohtu käsitlusega, et Riikliku VEB Fondi sertifikaadid iseenesest olidki kompensatsiooniks, vaid leiavad, et sertifikaate tuleb lugeda eelhaldusaktideks kompenseerimismenetluses. Kaebajatel on VEB fondi sertifikaadid olemas ja need kehtivad tänaseni, kuid ainuüksi sertifikaadi omandamisega ei ole kaebajatele nende nõudeid kompenseeritud. Sertifikaat üksnes kinnitab kaebajate õigust saada kompenseerimismenetluse lõppresultaadina hüvitust NSVL Välismajanduspangas külmutatud vahendite eest. Riigikogu 20. jaanuari a otsuse p 5 kohaselt oli Riikliku VEB Fondi eesmärk leida lahendusi külmutatud varade tõttu pankade vastu esitatud nõuete rahuldamiseks Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri a kohtumäärus XX... Leht 3 / 6

4 Kaebajatel oli õiguspärane ootus uskuda, et riik on loonud mehhanismi, mille kaudu nende nõuded õiglaselt rahuldatakse. Kompenseerimismenetlus tuleb lõpule viia ning selle kohustamisele ongi kaebused suunatud. Kaebajate õigust kompenseerimismenetluse lõpuleviimisele ei mõjuta ka asjaolu, et vastustajate arvates on Riikliku VEB Fondi eesmärkide saavutamise eelduseks kokkulepe Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, mis aga seni puudub ja ilmselt jääbki tulemata. Kui riik on andnud siseriiklikult lubaduse, mis on seotud välislepinguga, siis peab ta tegema ka endast oleneva, et lubadus täidetud saaks. Kui täitmine osutub võimatuks, tuleb rakendada muid kompensatsioonimehhanisme. Praegune tegevusetus riivab oluliselt Riikliku VEB Fondi sertifikaatide omanike põhiõigust korraldusele ja menetlusele (PS 14). Tallinna Ringkonnakohus märkis, et halduskohus ei ole eelmenetluses veel hinnanud kaebuste tähtaegsust. Määruskaebuste esitajad leiavad, et kaebetähtaeg ei ole möödunud. Kaebajate õiguste pöördumatu kahjustamine tekiks alles juhul, kui kaebajatele teatataks, et sertifikaate ei hüvitatagi ning muud kohast menetlust ei järgne. Seda seni tehtud ei ole, sertifikaadi väljaandmine oli eelhaldusakti tähenduses. Kaebajad leiavad, et eksitav on ringkonnakohtu määruse resolutsioonis sisalduv rõhutus, et asi saadetakse «halduskohtule eelmenetluse edasiseks läbiviimiseks, sealhulgas menetluse lõpetamise uueks otsustamiseks». AS X.X.XXXX (pankrotis) osas puudub jõustunud kohtulahend sama nõude osas. Ringkonnakohus on vääralt samastanud käesolevas asjas ja varasemas asjas esitatud nõudeid. Varasemalt taotles AS X.X.XXXX (pankrotis) kohtult kindla rahasumma väljamõistmist küll samal alusel (Riigikogu 20. jaanuari a otsuse alusel nõuete koondamine Riiklikku VEB Fondi), kuid kohus tookord jättis seisukoha võtmata Eesti Panga, VEB Fondi ja riigi tegevusetuse suhtes, kuna sellist nõuet ei esitatud (Tallinna Ringkonnakohtu 28. novembri a otsuse lk 10 kolmas lõik). Kaebuse ese on küll sama, aga praegusel juhul on kaebuse aluseks asjaolu, et Eesti Vabariigi, Eesti Panga ja SA VEB tegevusetuse tõttu pole Riikliku VEB Fondi sertifikaatide omanikeni jõudnud mingit reaalset kompensatsiooni. Selle nõude osas jõustunud kohtulahend puudub ja ei ole tegemist kaebusega samas asjas HKMS 24 lg 1 p 4 tähenduses. Ka Tallinna Halduskohus jättis selles asjas rahuldamata taotluse HKMS 24 lg 1 p 4 alusel menetluse lõpetamiseks AS X.X.XXXX (pankrotis) kaebuse osas põhjendusega, et varasemas asjas riigi tegevusetust ei olnud vaidlustatud ega esitatud taotlust sellise kahju hüvitamiseks. Seda osa halduskohtu määrusest ei vaidlustatud ning ka ringkonnakohus ei ole oma määruses märkinud, et ta tühistab halduskohtu määruse punkti 6. Ringkonnakohtu määrus on vastuolus halduskohtu määruse resolutsiooni p-ga 6 ning ringkonnakohus otsustas küsimuse üle, mida ei vaidlustanud ükski menetlusosalistest. Kohtute määrused on selles osas üksteist välistavad ning kohtumääruse täitmine ei ole võimalik. Vastuolu tuleb kõrvaldada. Õige oli halduskohtu seisukoht ning väär ringkonnakohtu oma. 7.Vabariigi Valitsusvaidlebkirjalikus vastusesmääruskaebustele vastu ja palub need jätta rahuldamata. Ükski Riikliku VEB Fondi sertifikaadi saanud isik ei ole kunagi vaidlustanud, et NSVL Välismajanduspangas külmutati just nende nõuetega seotud vara. Vastustaja leiab, et ringkonnakohus ei ole andnud halduskohtule väärat juhendit, mille alusel peaks halduskohus kaebuste menetlemise lõpetama, vaid viitas üksnes sellele, et tuleb kontrollida tähtaegsust ja selle alusel otsustada, kas esinevad menetluse lõpetamise alused. Sisuliselt taotlevad määruskaebuste esitajad, et Riigikohus viiks ise läbi eelmenetluse ja kontrolliks kaebuste tähtaegsust. See ei ole lubatav. Arusaamatuks jääb määruskaebuste esitajate käsitlus Riikliku VEB Fondi sertifikaatidest kui eelhaldusaktidest. Riigikogu otsus sätestab selgelt, et sertifikaadid on vabalt ringlevad nimelised väärtpaberid, mis väljendavad selle omaniku õigust sertifikaadiga esindatud osale fondi varadest. Sertifikaadid on seega eraõigusliku olemusega väärtpaberid, mitte haldusaktid. Sertifikaatide vaba ringlust tõendab seegi, et AS X.X.XXXX omandas oma sertifikaadi just nn järelturult. Ebaõige on käsitlus, mille kohaselt viib riik kaebajate suhtes läbi jätkuvat kompensatsioonimenetlust. Kuna Eesti Vabariik ei ole kaebajate varasid külmutanud, siis ei pea riik ka neid hüvitama. Riigipoolne haldusmenetlus lõppes Riikliku VEB Fondi loomise ja sertifikaatide väljaandmisega. Seejuures võivad sertifikaatide omanikud oma nõudeõigust teostada ka iseseisvalt ning nad ei ole seotud SA-ga VEB. Riigikogu otsusega ei ole riik võtnud endale mingit kohustust maksta hüvitist Vene Föderatsiooni külmutatud varade eest. Ringkonnakohus lõpetas õigesti AS X.X.XXXX (pankrotis) kaebuse menetluse. Kaebaja taotles varasemas menetluses esmajoones küll kahju hüvitamist, kuid esitas ka alternatiivse nõude Rahandusministeeriumilt õiglase hüvituse saamiseks selle eest, et nõuded Riiklikku VEB Fondi koondati. Ka käesolevas menetluses nõuab AS X.X.XXXX (pankrotis) kaebust üksnes teisiti sõnastades sisuliselt sedasama õiglast hüvitust. Asjaolu kohta, et ringkonnakohtu määrus on vastuolus halduskohtu määruse resolutsiooni p-ga 6, märgib vastustaja, et halduskohtu määruse resolutsiooni p 6 ei olnud määruskaebusega vaidlustatav. HKMS 24 lg 1 p 5 alusel pidi ringkonnakohus menetluse lõpetama, menetlusosaliste taotlused pole selles küsimuses määravad. Halduskohtu määruse resolutsiooni p-ga 6 jäeti rahuldamata menetlusosaliste taotlused menetluse lõpetamiseks. Ringkonnakohus lõpetas menetluse 24 lg 1 p 5 alusel omal algatusel. Seega ei eksisteeri vastuolu kohtumääruste vahel. Kolleegiumi seisukoht 8.Riigikohtu halduskolleegium on seisukohal, et XXXX AS (likvideerimisel), AS XXXXX XXXXXXXXXXXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXX ja AS XXXXX XXXXX XXXXXXX määruskaebused ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata. AS X.X.XXXX (pankrotis) määruskaebus tuleb rahuldada osaliselt. 9.Kolleegium märgib, et Tallinna Ringkonnakohtu 10. juuli a määrusega ei ole kaebusi veel lahendatud sisuliselt. Ringkonnakohus on õigesti märkinud, et Riikliku VEB Fondi sertifikaatidest ei saa tuleneda õigust Leht 4 / Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri a kohtumäärus XX...

5 nõuda Riigikogu 20. jaanuari a otsuse p-s 4 nimetatud nõuete muul viisil kompenseerimist, sest need sertifikaadid ise olidki otsuse kohaselt ette nähtud NSVL Välismajanduspangas külmutatud kontodega seotud nõuete kompenseerimiseks. Ringkonnakohus ei ole määruses lahendanud küsimust, kas Eesti Vabariik on kohustatud eelnimetatud nõuded kompenseerima ning kas Riikliku VEB Fondi sertifikaatide väljastamine on olnud piisavaks kompensatsiooniks. Nimetatud küsimused lahendatakse asja sisulisel läbivaatamisel. 10.Kohustamiskaebuste tähtaegsuse küsimust Riigikohtu halduskolleegium käesolevas määruses ei käsitle, sest seda ei ole madalama astme kohtud senise menetluse käigus veel läbi vaadanud. Õige on vastustaja seisukoht, et ringkonnakohus ei ole halduskohtule andnud juhist, mille alusel peaks halduskohus kaebuste menetluse lõpetama. Ringkonnakohus viitas üksnes sellele, et kuivõrd halduskohus käsitas kaebusi kahju hüvitamise taotlustena, kuid ringkonnakohus tõlgendas kaebuste taotlusi teisiti, ei ole eelmenetluses veel kontrollitud kohustamiskaebuste tähtaegsust. Kuivõrd kahju hüvitamise kaebuse ja kohustamiskaebuse vaidlustamistähtajad ei lange kokku, tuleb kaebuse taotluse varasemast erineva tõlgendamisega seoses vastavalt hinnata teiste kriteeriumide järgi ka menetluse lõpetamise aluste esinemist või puudumist. Kaebuse tähtaegsuse üle peab esmalt otsustama asja menetlev kohus, antud juhul Tallinna Halduskohus. Ringkonnakohus ega Riigikohus ei saa kohustamiskaebuste tähtaegsuse küsimust otsustada enne selle lahendamist halduskohtu poolt. 11.AS X.X.XXXX (pankrotis) kaebuse osas lõpetas Tallinna Ringkonnakohus kolleegiumi arvates HKMS 24 lg 1 p 4 alusel menetluse ebaõigesti. Kohus viitas, et Tallinna Ringkonnakohtu 28. novembri a otsusega haldusasjas nr 2-3/612/2003 jõustus Tallinna Halduskohtu 5. märtsi a otsus haldusasjas nr 3-83/2003, millega jäeti rahuldamata AS X.X.XXXX (pankrotis) kaebus mõista välja Rahandusministeeriumilt kompensatsioon seoses NSVL Välismajanduspangas blokeeritud summadega, sest Riikliku VEB Fondi rahatuse tõttu tema nõue praktiliselt sundvõõrandati. Ringkonnakohus leidis, et eeltoodut arvestades eksisteerib jõustunud kohtuotsus AS X.X.XXXX (pankrotis) käesolevas asjas esitatud nõude suhtes kohustada riiki kompenseerima kaebuse esitaja nõudeõigus seoses NSVL Välismajanduspangas külmutatud valuutakontoga ja menetlus tuleb seetõttu lõpetada. Riigikohtu halduskolleegium selle käsitlusega ei nõustu. Õige on määruskaebuse esitajate viide Tallinna Ringkonnakohtu 28. novembri a otsuse lehekülje 10 kolmandas lõigus sisalduvale, millest nähtub käesolevas asjas esitatud ringkonnakohtu seisukoha ekslikkus. Ringkonnakohus märkis 28. novembri a otsuses, et kaebuse esitaja taotles kohtult kindla rahasumma väljamõistmist. Nõude aluseks oleva toiminguna käsitles kaebuse esitaja Riigikogu 20. jaanuari a otsuse alusel toimunud nõuete koondamist Riiklikku VEB Fondi. Kohus leidis nimetatud otsuses, et kaebuse esitaja ei ole õigusvastase tegevusena käsitlenud VEB Fondi ja Eesti riigi tegevusetust koondatud nõuete tagamisel ega ole esitanud taotlust sellise tegevusetuse läbi tekkinud kahju hüvitamiseks. Ringkonnakohus asus varasemas asjas seisukohale, et seega esitati apellatsioonkaebuses uus taotlus raha väljamõistmiseks Eesti Pangalt, VEB Fondilt ja Eesti riigilt ning kuivõrd uute nõuete esitamine ringkonnakohtus pole võimalik, jäeti see nõue tähelepanuta. Ringkonnakohus märkis lisaks, et samadel asjaoludel pole esimese astme kohus rikkunud ka menetlusnorme kui Eesti Panga, VEB Fondi ja Eesti riigi tegevusetusele hinnangut ei andnud, sest sellist nõude alust kaebuse esitaja oma taotlustes ei märkinud. 12.Käesolevas asjas on XXXX AS (likvideerimisel), AS X.X.XXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXXXXXXXXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXX ja AS XXXXX XXXXX XXXXXXX kaebustes esitatud nõude aluseks aga nimelt käsitlus, et õigusvastane on Eesti Vabariigi tegevusetus, mille tõttu kaebajateni ei ole pika aja jooksul jõudnud reaalset kompensatsiooni Riiklikku VEB Fondi koondatud nõuete hüvitamiseks. Sellisel alusel esitatud nõuet Tallinna Ringkonnakohtu 28. novembri a otsusega ei lahendatud. Seega ei ole AS X.X.XXXX (pankrotis) kaebuses esitatud nõude osas olemas jõustunud kohtuotsust või kohtumäärust menetluse lõpetamise kohta, mistõttu puudus ringkonnakohtul alus lõpetada HKMS 24 lg 1 p 5 (kuni 31. augustini 2006 HKMS 24 lg 1 p 4) järgi asja menetlus. 13.Iseenesest õige on vastustaja arvamus, mille kohaselt halduskohtu määruse resolutsiooni punkt 6 ja ringkonnakohtu määruse resolutsioon ei ole vastuolus. Menetluse lõpetamine HKMS 24 lg 1 p 4 (alates 1. septembrist 2006 kehtiva HKMS 24 lg 1 p 5) alusel on kohtu kohustus ega sõltu menetlusosaliste taotlustest. Seetõttu juhul, kui ringkonnakohus asub seisukohale, et samas asjas on juba olemas jõustunud kohtuotsus, peab ta menetluse lõpetama. Tähtsust ei oma asjaolu, et halduskohus leidis samas küsimuses, et menetlusosalise taotlus menetluse lõpetamiseks tuleb jätta rahuldamata. Kuna aga kolleegium asus eespool seisukohale, et AS X.X.XXXX (pankrotis) ei ole esitanud käesolevas asjas nõuet samal alusel nagu Tallinna Ringkonnakohtu 28. novembri a otsusega lahendatud asjas, oli menetluse lõpetamine ringkonnakohtu poolt selles osas siiski sisuliselt ebaõige. 14.Eeltoodust tulenevalt jäävad XXXX AS (likvideerimisel), AS XXXXX XXXXXXXXXXXXX (pankrotis), AS XXXXX XXXXX ja AS XXXXX XXXXX XXXXXXX määruskaebused rahuldamata. Kolleegium rahuldab AS X.X.XXXX (pankrotis) määruskaebuse osaliselt ja tühistab Tallinna Ringkonnakohtu 10. juuli a määruse osas, millega kohus lõpetas HKMS 24 lg 1 p 4 alusel AS X.X.XXXX (pankrotis) kaebuses menetluse. AS X.X.XXXX (pankrotis) kaebus tuleb eelmenetluse jätkamiseks saata Tallinna Halduskohtule. Ülejäänud osas jääb AS X.X.XXXX (pankrotis) määruskaebus rahuldamata ja ringkonnakohtu määrus muutmata. XXXX AS (likvideerimisel), AS XXXXX XXXXX ja AS XXXXX XXXXX XXXXXXX tasutud Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri a kohtumäärus XX... Leht 5 / 6

6 kautsjonid tuleb arvata riigituludesse. AS XXXXX XXXXXXXXXXXXX (pankrotis) ja AS X.X.XXXX (pankrotis) olid kautsjoni tasumisest vabastatud. Tõnu ANTON Indrek KOOLMEISTER Harri SALMANN Leht 6 / Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri a kohtumäärus XX...

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 15.05.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 21, 191 3-3-1-32-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 15. mai 2006. a kohtumäärus

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 09.03.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 13, 98 3-3-1-94-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi 2009. a kohtuotsus

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_ Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Ringkonnakohus Kaire Pikamäe, Monika Laatsit ja Virgo Saarmets 23.11.2017, Tallinn Haldusasja number Haldusasi

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 10.06.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 22, 213 3-3-1-38-03 Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni 2003. a

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.02.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 8, 54 3-3-1-81-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 11. veebruari 2009.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 31.05.2007 Avaldamismärge: RT III 2007, 23, 190 3-2-1-54-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2007. a

Rohkem

ECHR

ECHR EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS TEINE OSAKOND KOHTUASI NIKITIN JT vs. EESTI (Kaebused nr 23226/16 ja veel 6) KOHTUOTSUS STRASBOURG 29. jaanuar 2019. a Käesolev kohtuotsus jõustub konventsiooni artikli 44 lõikes

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 16.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2010, 1, 1 3-2-1-125-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri 2009.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei Teie nr Meie 21.06.2013 nr 6-1/130800/1302841 Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politseiteenistust puudutavate küsimuste osas. Esmalt küsite,

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.06.2008 Avaldamismärge: RT III 2008, 29, 197 3-2-1-44-08 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2008.

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-72-12 Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Jüri

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 21.12.2005 Avaldamismärge: RT III 2006, 3, 25 3-2-1-95-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri 2005.

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Haldusasja number Haldusasi Vaidlustatud kohtulahend Menetluse alus ringkonnakohtus Tallinna Ringkonnakohus Eesistuja

Rohkem

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x Tamur Tsäkko peadirektor Maanteeamet info@mnt.ee Teie 1.02.2011 nr 1-19/11-00004 Õiguskantsler 3.03.2011 nr 7-4/110021/1101118 Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks avaldajale teises Euroopa Liidu liikmesriigis

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Untitled

Untitled RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-81-12 Otsuse kuupäev 9. mai 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Ivo Pilving Kohtuasi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, 339 3-2-1-134-01 RAS Ookean (pankrotis) hagis Postipankki Oy (uus ärinimi Sampo Pankki Oyj),

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 RIIGIKOHTU KRIMINAALKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Tartus 31. jaanuaril

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA  ÕIGUSABI  TAOTLUSE  VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Microsoft Word otsus

Microsoft Word otsus Kohus Kohtunik Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Halduskohus Janek Laidvee 25.11.2016, Tallinn Haldusasja number Haldusasi MTÜ Hiiu Tuul kaebus Hiiu maavanema 20.06.2016

Rohkem

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS 69 lg 4 alusel Kohtupraktika lühianalüüs Liina Kanger haldusõiguse analüütik Tartu September 2011 Sisukord Sissejuhatus...

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-2-1-71-12 Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulahend Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Tsiviilasja hind

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 02.03.2005 Avaldamismärge: RT III 2005, 9, 86 3-2-1-167-04 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2. märtsi 2005. a

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine Hr Tõnu Tamm Volikogu esimees Kuusalu Vallavolikogu Kiiu Mõis 74604 Kuusalu vald Teie nr Õiguskantsler.01.2006 nr 6-8/1922 ETTEPANEK Kuusalu Vallavolikogu 09.12.2004 määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö Juhendaja: dr iur Mari Ann Simovart Tallinn 2013 SISUKORD

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - HagiTagamine.doc

Microsoft Word - HagiTagamine.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND HAGI TAGAMINE TSIVIILKOHTUMENETLUSES Kohtupraktika analüüs Margit Vutt analüütik Tartu november 2009 1. Analüüsi eesmärk...3 2. Valdkonna õiguslik reguleerimine TsMS-i muudatused

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Microsoft Word - Vayser_otsus_est.doc

Microsoft Word - Vayser_otsus_est.doc EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME VIIES OSAKOND OTSUS VASTUVÕETAVUSE KOHTA Kaebus nr 7157/05 Aleksey Vayser versus Eesti Euroopa Inimõiguste Kohus (viies osakond), olles

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex Hr Tarmo Vaik vallavanem Kiili Vallavalitsus info@kiilivald.ee Teie 30.09.2009 nr 3.3-4/1953-1 Õiguskantsler 7.12.2009 nr 7-8/091506/0907196 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks Lugupeetud

Rohkem

2012_04_03_Liina_Puu

2012_04_03_Liina_Puu KAUBAMÄRGI JA TÖÖSTUSDISAINI ÕIGUSKAITSE Liina Puu Kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja kt Liina.puu@epa.ee Kaubamärgiosakonna ülesanded Kaubamärgi, tööstusdisaini, geograafilise tähise registreerimise

Rohkem

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja Tarbijaküsimused Kasutusjuhend Euroopa väiksemate

Rohkem

Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Haldusasja number Haldusasi Menetlusosalised Tallinna Ringkonnakohus Viive Ligi, Silvia Truman ja Kaire Pikamäe

Rohkem

Siseminister härra Hanno Pevkur Siseministeerium Teie nr 2-3/41-3 Meie nr 6-2/141070/ Märgukiri

Siseminister härra Hanno Pevkur Siseministeerium Teie nr 2-3/41-3 Meie nr 6-2/141070/ Märgukiri Siseminister härra Hanno Pevkur Siseministeerium info@siseministeerium.ee Teie 15.10.2014 nr 2-3/41-3 Meie 05.03.2015 nr 6-2/141070/1501002 Märgukiri Isikut tõendavate dokumentide andmekogu põhimääruse

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Halduse kontoll

Halduse kontoll RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE AMETNIKE PÄDEVUSKOOLITUSPROGRAMM AARE REENUMÄGI HALDUSÕIGUS HALDUSE KONTROLL EESTI VABARIIGI RIIGIKANTSELEI EESTI HALDUSJUHTIMISE INSTITUUT Tallinn 1998 Käesolev väljaanne

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Har

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: 1. Har Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem