MergedFile

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MergedFile"

Väljavõte

1 Staadium: Eelprojekt Koostatud: Katastritunnus: 52801:001:0574 Ehitise asukoht: Tartumaa, Nõo vald, Meeri küla, Lagedi Tellija, kinnistu omanik: Gaili Kangur tel: , Tartumaa, Nõo vald, Meeri küla, Lagedi Elamu Gaili ARHITEKTUUR-EHITUSLIK EELPROJEKT Vastutav spetsialist: Väino Aedmaa Telefonid: , Telefon: Tellija: Gaili Järvela Inseneribüroo TANDEM OÜ, Tartu 51014, Tuglase , reg kood tel fax MTR EP

2 SISUKORD 1. ÜLDOSA JA PROJEKTEERIMISE LÄHTEANDMED ALUSDOKUMENDID ASENDIPLAAN LÄHTEANDMED ASUKOHA KIRJELDUS ASENDIPLAANILINE LAHENDUS KINNISTU ANDMED OLEMASOLEV HOONESTUS KRUNDI KIRJELDUS, RELJEEF OLEMASOLEVAD TEED JA TÄNAVAD HALJASTUS VERTIKAALPLANEERING HOONE PAIGUTUS KRUNDIL HEAKORD PIIRDED JA VÄRAVAD JÄÄTMEKÄITLUS JA KESKKONNAKAITSE PARKIMINE SADEMEVEED KESKKONNAMÕJU HINDAMISE VAJADUS TULEOHUTUS ARHITEKTUURNE OSA KAVANDATUD TEGEVUSED ARHITEKTUURNE ÜLDLAHENDUS VÄLISVIIMISTLUS HOONE TEHNILISED ANDMED HOONE RUUMIDE LOETELU KONSTRUKTIIVNE OSA KONSTRUKTSIOONIDE ARVUTUSTE ALUSED KONSTRUKTSIOONID KATUS SEINAD LAGI PÕRANDAD VUNDAMENT TERRASS TREPID PÄÄSUD PÖÖNINGULE KORSTEN AVATÄITED MÜRAKAITSE TERVISEKAITSE TULEOHUTUSNÕUDED ALUSEKS VÕETUD DOKUMENDID TULEPÜSIVUSKLASS KASUTUSOTSTARVE Leht 2 / Lehti 22

3 6.4. HOONE ASUKOHT PÕLEMISKOORMUS KORRUSTE ARV TULETÕKKESEKTSIOONID TULETUNDLIKKUS TULEOHUTUSABINÕUD KÜTTESEADMED KORSTNAD JA KÜTTESEADMED NÕUDED KORSTENDE JA KÜTTEKEHADE ÜHENDUSTELE JA LÄBIVIIKUDELE KOLLETE TULEOHUTUS SUITSUEEMALDUS EVAKUATSIOON PÄÄSUD KATUSELE, PÖÖNINGULE TULEOHUTUSABINÕUD HOONE VÄLISPERIMEETRIL PIKSEKAITSE JUURDEPÄÄS KINNISTULE TULETÕRJEVESI VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON VEEVARUSTUS VEETORUSTIK KANALISATSIOON KANALISATSIOONITORUSTIK SADEMEVESI KASUTUSIGA KÜTE, VENTILATSIOON, JAHUTUS KÜTE VENTILATSIOON JAHUTUS KASUTUSIGA ELEKTRIVARUSTUS ENERGIATÕHUSUS ENERGIATÕHUSUS ENERGIAMÄRGIS EHITUSTEGEVUS EHITUSTÖÖS JÄRGITAVAD DOKUMENDID, JÄRELEVALVE ÜLDISED DOKUMENDID EHITUSMATERJALID MATERJALIDE KVALITEEDINÕUDED EHITUSJÄÄTMETE KÄITLEMINE JA UTILISEERIMINE EHITUSJÄÄTMED JÄÄTMETE KOGUMINE LIIGITI JÄÄTMETE ÜLEANDMISE KORD JA KOHAD PAKENDID, TRANSPORT, LADUSTAMINE EHITUSEL EHITUSVAHENDID JA MEETODID Leht 3 / Lehti 22

4 Asendiplaan M 1:500 A-1 Vaade A M 1:100 A-2 Vaade B M 1:100 A-3 Vaade C M 1:100 A-4 Vaade D M 1:100 A-5 Põhikorrus M 1:100 A-6 Katusekorrus M 1:100 A-7 Vundamendiskeem M 1:100 A-8 Lõige A-A M 1:100 A-9 Projekti konstruktiivse osa kontrollis: Tandem OÜ, MTR EP , reg kood Kontaktisik: Väino Aedmaa, juhatuse liige Telefonid: , Aadress: Tartu linn, Tuglase Telefon: Leht 4 / Lehti 22

5 S E L E T U S K I R I 1. ÜLDOSA JA PROJEKTEERIMISE LÄHTEANDMED Käesoleva projektiga on lahendatud Tartumaal, Nõo vallas, Meeri külas, Lagedi kinnistul (kü :001:0574) asuva elamu laiendus. Projekti koostamise aluseks on Nõo Vallavalitsuse väljastatud projekteerimistingimused nr /01636, ja tellija lähteülesanne. Projekti tellija ja hoonestaja on Gaili Kangur. Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud tellija soovidest ja heast ehitustavast. 2. ALUSDOKUMENDID Projekteerimise aluseks on võetud järgmised õigusaktid ja normdokumendid: - Ehitusseadustik (Riigikogu ) - Majandus- ja taristuministri a. määrus nr.97 Nõuded ehitusprojektile - Majandus- ja taristuministri a. määrus nr 57 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused - Siseministri määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele Majandus- ja taristuministri määrusest nr 55 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded - EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus - EVS 812-3:2013 Ehitise tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid - EVS 812:2012 Hoone ehitusprojekt - Sotsiaalministri määrus nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid - EPN 16.1 ja Eesti standardist EVS 842:2003 Ehitise heliisolatsiooninõuded - Vabariigi Valitsuse määrus nr 171 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded 1 - Nõo Vallavalitsuse väljastatud projekteerimistingimused nr /01636, EVS Eesti Projekteerimisnormidest ja standardist - EVS-EN :2002 Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud ja hoonete kasuskoormused - EVS-EN :2006 Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus. - EVS-EN :2005+NA:2007 Tuulekoormused - EVS-EN Üldkoormused. Tulekahjukoormus - Vabariigi Valitsuse määrus nr 38 Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine. - Vabariigi Valitsuse määrus nr. 99 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed, vv Leht 5 / Lehti 22

6 3. ASENDIPLAAN 3.1. LÄHTEANDMED Asendiplaani aluseks on Maa-ameti kaardiserver. Plaan on koostatud M 1:500, kõrgused vastavalt asendiplaanil näidatud vertikaalplaneeringule ASUKOHA KIRJELDUS Joonis 1. Situatsiooniskeem Väljavõte Maa-ameti kaardiserverist. Kaardiserveris olev info ja sellest tehtud väljavõtted on informatiivsed ega ole ametlikud. Väljavõtete kasutamisel peab ära märkima nende päritolu. Laiendatava hoone asukoht on Tartumaal, Nõo vallas, Meeri külas, Lagedi kinnistul. Kinnistule pääseb Nõo-Meeri teelt. Asendiplaani joonisel on näidatud käesoleva projektiga kavandatud laiendatava elamu asukoht ja Lagedi kinnistuga piirnevad maaüksused. Lagedi kinnistu piirneb 2 maaüksusega: Kinnistu Katastritunnus Sihtotstarve Nõo-Meeri tee 52801:001:0082 Transpordimaa 100% Lagendiku 52801:001:0575 Maatulundusmaa 100% ASENDIPLAANILINE LAHENDUS Asendiplaani joonisel on näidatud käesolevalt projekteeritud hoone ja olemasolev hoone, juurdepääsutee kinnistule ja hoonele, prügikonteineri asukoht, horisontaal- ja vertikaalsidumine, olemasolevad ja planeeritud tehnovõrgud, majaühendused tehnovõrkudega, olemasolev haljastus ja sõiduautode parkimisala. Sõiduautode parkimine lahendatud krundisiseselt. Leht 6 / Lehti 22

7 KINNISTU ANDMED Kinnistu andmed (Maa-amet): Pindala 7482 m 2 Sihtotstarve Elamumaa 100% Katastritunnus 52801:001: OLEMASOLEV HOONESTUS Olemasolevalt asub Lagedi kinnistul elamu, EHR kood ja laut-küün, EHR kood (kasutusest maas, vare) KRUNDI KIRJELDUS, RELJEEF Krunt on valdavalt tasase reljeefiga, esineb kohtseid ebatasasusi. Suures osas kaetud kõrghaljatusega ja muruga OLEMASOLEVAD TEED JA TÄNAVAD Kinnistule pääseb Nõo-Meeri teelt mööda krundisisest juurdepääsuteed. Kinnistusisene juurdepääsutee on pinnastee HALJASTUS Olemasoleva olukorra alusel kasvab suures osas kõrghaljastus ja muru, esineb üksikuid põõsaid. Asendiplaani joonisel on näidatud olemasolev haljastus. Vundamendisüvendi kaevamisel kooritakse hoonealusel pinnalt kasvupinnas ja seda kasutatakse pärast hoone valmimist krundi vertikaalplaneerimiseks ja haljastuseks. Olemasolevat haljastust projektiga ei muudeta ja see säilib olemasolevas mahus, ka ei kavandata lisanduvat haljastust VERTIKAALPLANEERING Krunt on langusega põhjast lõunasse. Absoluutkõrgused jäävad vahemikku 66,50 68,00 m (Balti süsteemis). Sadeveed juhitakse hoonest eemale maapinna planeerimisega vajadusel tõstetakse hoone perimeetril maapinna kõrgust. Vundamendisüvendi kaevamisel kooritakse hoonealusel pinnalt kasvupinnas ja seda kasutatakse pärast hoone valmimist krundi vertikaalplaneerimiseks ja haljastuseks. Hoone soklijoone kõrgus on 0,35 m ümbritsevast maapinnast. Hoone laienduse arvestuslik +/-0.00 = 67,70 m (kontrollida olemasoleva hoone järgi) HOONE PAIGUTUS KRUNDIL Olemasolev elamu asetseb krundi loodepoolses osas, katusehari põhja-lõuna suunas. Hoone laiendus rajatakse olemasoleva elamu põhjapoolsele küljele HEAKORD Krunt peab olema haljastatud ja heakorrastatud. Krundi ilme peab olema esteetiline. Soovituslik on tagada krundil hea valgustatus ja krundi jälgitavus kuritegelike riskide maandamiseks. Vajadusel likvideeritakse väheväärtuslikud ja/või ohtlikud puud või kärbitakse olemasolevat kõrghaljastust et parandada kinnistu esteetilist ilmet ja allesjäänud puude valgustingimusi PIIRDED JA VÄRAVAD Piirded puuduvad. Käesoleva projektiga piirdeid ei kavandata. Leht 7 / Lehti 22

8 3.7. JÄÄTMEKÄITLUS JA KESKKONNAKAITSE Nõuetekohase tegevuse puhul keskkonnale ohtu ei ole. Hoones tekkivad orgaanilised ja anorgaanilised jäätmed kogutakse eraldi prügikonteineritesse, mis paiknevad antud krundil sissesõidu läheduses. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda eraldi kinnistesse konteineritesse. Jäätmete äravedu tuleb tellida selleks litsentsi omavatelt ettevõtetelt vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud korrale. Keelatud on jäätmete ja olmeprügi põletamine kinnistul. Prügikonteiner asub kinnistu juurdepääsutee ääres PARKIMINE Sõiduautode parkimine lahendatud krundisiseselt. Asendiplaani joonisel on tähistatud autode parkimisala vastava tingmärgiga SADEMEVEED Looduslikult langevad sademeveed kogutakse hoonelt vihmaveesüsteemiga ja suunatakse pinnasesse. Keelatud on sademevee juhtimine naaberkinnistule. Kavandatud ei ole sademevee kogumist ja immutamist pinnasesse KESKKONNAMÕJU HINDAMISE VAJADUS Keskkonnamõju hindamise vajadus puudub. Käesoleva projektiga kavandatud hoone püstitamine ja selle sihtotstarbepärane kasutamine ei kujuta endast keskkonnaohtu ega avalda negatiivset mõju keskkonnale TULEOHUTUS Päästetehnika juurdepääs kinnistule ja hoonele on tagatud. Projekteeritud hoone tuleohutuskujasse ei jää teisi hooneid. Normatiivne tuleohutuskuja (8 m) on tagatud. 4. ARHITEKTUURNE OSA 4.1. KAVANDATUD TEGEVUSED Käesoleva projektiga käsitletud elamu on 2-korruseline. Olemasolev elamu konstruktsioonid on puidust (palk ja karkass). Ehitustööde käigus eemaldatakse vanas osas välisvooder ja katusekorrus. Vana osa soojustatakse ja viimistletakse uue laudvoodriga. Juurdeehitus rajatakse madalvundamendile, kandekonstruktsioonid puidust. Kogu hoonele on projekteeritud uue katusekonstruktsiooni rajamine. Katusekonstruktsioon rajatakse puidust ning soojustatakse ARHITEKTUURNE ÜLDLAHENDUS Projekteeritud hoone on 2 korruseline elamu. Hoone katus on projekteeritud viilkatusena, katusekorruse osas vintskapid kaldkatusega, tuulekoda madala viilkatusega. Põhimahus on katusekalle 45 o, vinskappidel 14 o, tuulekoja katusel 25 o. Katusekatteks on tumepruun profiilplekk (kiviprofiil). Välisseinad viimistletakse puitvoodriga. Aknad on PVC raamidega klaaspakettaknad, välisuks puidust. Avatäidete toon tumepruun. Hoone räästa-, viilu- ja tuulekastilauad valged. Maja nurgalauad ja avade äärelaudade toon on tumepruun. Hoone sokkel viimistletakse halli tooni tsementkiudplaadiga. Hoone siseseinad on puitkarkass-seinad, mis viimistletakse või kipsplaadiga. Terrass projekteeritud sügavimmutatud puidust, toon pruun. Laienduse põhjapoolsele küljele, 2. korrusel katusega rõdu (hoone mahu sees). Välisviimistluses kasutatakse naturaalseid materjale ja keskkonda sobivaid värvitoone. Leht 8 / Lehti 22

9 Elamus on tuulekoda, esik, WC, vannituba, köök, söögituba, elutuba, vaheruum, garderoob, majapidamisruum, magamistuba, sauna eesruum ja leiliruum. Katusekorrusel asub 3 tuba ja trepihall. Katusekorruse osas on hoonele projekteeritud katuslagi, pennid jäetakse nähtavale. Hoone on kavandatud kasutamiseks aastaringselt VÄLISVIIMISTLUS 1. Korstnapits kaetud plekiga, toon - tumepruun RR Katusekate plekk, toon tumepruun RR Räästa-, viilu- ja tuulekastilauad laud 18x95 mm, toon valge. 4. Vihmaveesüsteemid kandiline profiil, toon tumepruun RR Avade äärelauad laud 18 x 95 mm, toon tumepruun. 6. Aknad PVC, toon tumepruun. 7. Maja nurgalauad laud 18x120 mm, 8. Fassaad kare voodrilaud 18x136 mm, toon helebeež. 9. Sokkel viimistletud tsementkiudplaadiga, toon - hall. 10. Välisuks puit, soojustatud, toon tumepruun. 11. Välitrepp betoon, toon hall. 12. Rõdupiire puit, toon tumepruun. 13. Terrass sügavimmutatud puit, terrassilauad 28x145 mm, toon pruun. 14. Statsionaarsed katuseredlid, käiguteed metall, toon tumepruun RR HOONE TEHNILISED ANDMED maapealse osa alune pind 140,1 m 2 ehitisealune pind 140,1 m 2 suletud netopind 166,8 m 2 köetav pind 166,8 m 2 eluruumide pind 166,8 m 2 tehnopind 0 m 2 maapealsete korruste arv 2 maa-aluste korruste arv 0 absoluutne kõrgus 74,7 m sügavus 0,0 m maapealse osa maht 772 m 3 maht 772 m 3 kõrgus maapinnast 7,4 m pikkus 17,3 m laius 9,6 m katusekalle 45 kasutusotstarbe kood üksikelamu tulepüsivusklass planeeritud tööiga TP3 50 aastat, klass D (1997a. ET kartoteegis avaldatud eelnõu EPN 15.1 pt.3 Ehitise tööiga (ET ) ) Leht 9 / Lehti 22

10 4.5. HOONE RUUMIDE LOETELU RUUMI NR NIMETUS PINDALA m 2 Põhikorrus 1 Tuulekoda 4,1 2 WC 2,0 3 Esik 1,9 4 Köök 10,3 5 Söögituba 11,4 6 Elutuba 27,4 7 Vannituba 4,5 8 Garderoob 3,0 9 Vaheruum 6,1 10 Majapidamisruum 8,4 11 Eesruum 6,3 12 Dušširuum 2,0 13 Leiliruum 3,9 14 Tuba 1 16,5 Põhikorrus kokku 107,8 Katusekorrus 21 Tuba 2 13,9 22 Tuba 3 17,6 23 Trepihall 6,3 24 Tuba 4 21,2 Põhikorrus kokku 59,0 Kõik ruumid kokku 166,8 Leht 10 / Lehti 22

11 5. KONSTRUKTIIVNE OSA 5.1. KONSTRUKTSIOONIDE ARVUTUSTE ALUSED Konstruktsioonide arvutustel on järgitud EPN-ENV 1, EPN-ENV 2.1.1, EPN-ENV 5.1, EPN-ENV 6.1, EPN-ENV 7.1 nõudeid. KOORMUSED Hoonete konstruktsioonidele mõjuvad koormused on arvutatud vastavalt Eesti Standardile EVS-EN 1990:2002. Kasuskoormused EVS :2002 Vahelaed qk = 2,0 kn/m 2, Qk = 2,0 kn Lumekoormus EVS-EN :2006 Lumekoormuse normväärtus maapinnal sk = 1,5 kn/m 2. Tuulekoormus EVS-EN :2005+NA:2007 Tuulekoormus - maastikutüüp III: maastik, mis on kaetud ühtlase taimkatte või ehitistega või üksikute takistustega, mille vaheline kaugus ei ole suurem 20-kordsest kõrgusest (maa-asulad, äärelinnapiirkonnad, ühtlaselt metsaga kaetud alad) ning hoone arvutuskõrgusega kuni 8,5 m. Omakaalukoormused EVS-EN :2002. Vastavalt konstruktsioonidele. Koormuste tähtsamad osavarutegurid EVS-EN 1990: KONSTRUKTSIOONID KATUS Hoone katus on viilkatus, kalle 45 o, projekteeritud katuslaena. Olemasolev katusekonstruktsioon eemaldatakse, katusekorrus rekonstrueeritakse. Hoone katus rajatakse puidust kandekonstruktsioonile. Vertikaalsetele kandvatele seintele paigaldatakse sarikad ja nende vahele soojustuseks mineraalvill. Sarikatele paigaldatakse hingav aluskate, tuulutuslatt, roovid ja katusekate. Katusekatteks tumepruun kiviprofiilplekk. Seestpoolt lisatakse katuslaele lisakarkass ja selle vahele lisasoojustus, kaetakse OSB ja kipsplaadiga. Katuse kihid: Katus K: - katusekate, plekk - roovid 25x100 mm - tuulutuslatt 50x50 mm - tuuletõkkeriie - sarikad 50x200 mm, vahel mineraalvill 200 mm - aurutõke Leht 11 / Lehti 22

12 - puitkarkass 45x95 mm, vahel mineraalvill 100 mm - OSB 12 mm - kipsplaat 13 mm U = 0,12 W/(m2 K) SEINAD Elamu välisseinad on olemasolevas hoone osas puitpalkidest. Ehituse käigus eemaldatakse olemasolevalt hoonelt välisvooder, lisatakse väljast lisasoojustus, tuuletõke ja viimistletakse puitvoodriga. Laienduse osas rajatakse välisseinad puitkarkassist, mis soojustatakse, väljast viimistluseks puitvooder ja seest kipsplaat. Laiendus on projekteeritud viisil, mis võimaldab ühtlustada hoone fassaadi. Olemasolevas osas on siseseinad palkidest, rihitud karkassiga ja viimistletud kipsplaadi ja värviga. Laienduse osas rajatakse siseseinad puitkarkassist. Leiliruumi osas tehakse siseseinad väikeplokkidest. Siseseinte viimistlus vastavalt tellija soovidele. Niisketes ruumides kasutada niiskuskindlaid materjale ja tagada korrektne hüdroisolatsioon. Seinte kihid: Välissein olemasolevas osas: - puitvooder 18x136 mm - tuulutuslatt 22x50/100 mm - tuuletõkkeplaat Isover RKL31 30 mm - puitkarkass 50x100 mm, vahel vill 100 mm - palk 220 mm - puitkarkass 50x50 mm, vahel vill 50 mm - kipsplaat U = 0,15 W/(m2 K) Välissein, olemasolev tuulekoda: - puitvooder 18x136 mm - tuulutuslatt 22x50/100 mm - tuuletõkkeplaat Isover RKL31 30 mm - puitkarkass 50x100 mm, vahel vill 100 mm - väikeplokk 200 mm - puitkarkass 50x50 mm, vahel vill 50 mm - kipsplaat 13 mm U = 0,15 W/(m2 K) Välissein, laienduse osas: - puitvooder 18x136 mm - tuulutuslatt 22x50/100 mm - tuuletõkkeplaat Isover RKL31 30 mm - puitkarkass 45x195 mm, vahel vill 200 mm - aurutõke - puitkarkass 45x45 mm, vahel vill 50 mm - OSB 12 mm - kipsplaat 13 mm U = 0,14 W/(m2 K) Leht 12 / Lehti 22

13 Toolvärk: - tuulutuslatt 22x50/100 mm - tuuletõkkeplaat Isover RKL31 30 mm - puitkarkass 45x195 mm, vahel vill 200 mm - aurutõke - puitkarkass 45x45 mm, vahel vill 50 mm - OSB 12 mm - kipsplaat 13 mm U = 0,14 W/(m2 K) Sisesein olemasolevas osas: - kipsplaat 13 mm - puitkarkass 50x50 mm - palk 150 mm - puitkarkass 50x50 mm - kipsplaat 13 mm Sisesein laienduse osas: - kipsplaat 13 mm - OSB 12 mm - Puitkarkass 45x95/70 mm, vahel vill 100 mm - OSB 12 mm - kipsplaat 13 mm Sisesein, leiliruum/magamistuba: - laudis 15 mm - distantsliist 20 mm - fooliumiga aurutõke - puitkarkass 50x50 mm, vahel vill 50 mm - FIBO plokk 100 mm - siseviimistlus (krohv või pahtel) LAGI Olemasoleva elamu vahelagi on puitkandekonstruktsiooniga (palgid) ja see säilib. Laienduse osas on vahelagi projekteeritud puittaladele. Talade vahe täidetakse heliisolatsiooni eesmärgil villaga, altpoolt lisatakse lisalatid, mille vahe täidetakse villaga; viimistluseks OSB ja kipsplaat. Pealtpoolt kaetakse talad OSB plaadiga ja kaetakse põrandakattega. Olemasoleva ja laienduse osa 2.k põrandate tasapinnad ühtlustatakse vajadusel rihtlattidega. 2. korruse osas on hoonel katuslagi, pööning puudub. Katuslae ehitamisel paigaldatakse katusekate koos roovide, tuulutuslattide ja tuuletõkkeriidega. Seestpoolt lisatakse sarikatevaheline soojustus, aurutõke, lisasoojustuslatid ja viimistluskihid. Katusekorrusel jäetakse pennid nähtavale. 2. korruse toolvärgi taha jäävale vahelaele ja tuulekoja laele paigaldatakse lisasoojustuseks puistevill. Lagede kihid: Vahelagi laienduse osas: - OSB 22 mm Leht 13 / Lehti 22

14 - Puittalad 50x200 mm, vahel vill - aurutõke - puitkarkass 45x45 mm, vahel vill 50 mm - OSB 12 mm - kipsplaat 13 mm Vahelagi toolvärgi taga: - puistevill 200 mm - puittalad 50x200 mm, vahel vill - aurutõke - puitkarkass 45x45 mm, vahel vill 50 mm - OSB 12 mm - kipsplaat 13 mm U = 0,09 W/(m2 K) Tuulekoja lagi: - puistevill 200 mm - laetala 50x200 mm, vahel vill 200 mm - aurutõke - puitkarkass 45x45 mm, vahel vill 50 mm - OSB 12 mm - kipsplaat 13 mm U = 0,09 W/m 2 K Katuslagi: - katusekate, plekk - roov 25x100 mm - tuulutuslatt 50x50 mm - tuuletõkkeriie - sarikad 50x200 mm, vahel vill 200 mm - aurutõke - puitkarkass 45x95 mm, vahel vill 100 mm - OSB 12 mm - kipsplaat 13 mm U = 0,12 W/m 2 K PÕRANDAD Hoone põrandaplaat kuulub keskkonnaklassi XC2 (betoonist plaatelement mõõduka või kõrge õhuniiskusega siseruumides). Põrandaplaat on monoliitraudbetoonist (C25/30). Betoonpõrandad eraldatakse vertikaalsetest kandekonstruktsioonidest min 10 mm paksuse vett mitteimava materjaliga. Betoneerimisel tuleb jälgida, et armatuurvardad püsiksid õiges asendis. Järelhoolduse alla kuulub põrandate kastmine. Õhutemperatuur põrandapinnal peab betoonivalu ja järelhoolduse ajal olema vähemalt +5 C. Kvaliteedinõuded põrandatele: - tasasuse klass B; - kulumiskindluse klass 2. Leht 14 / Lehti 22

15 Laienduse osas tehakse põranda alla tagasitäide, paigaldatakse vajalikud tehnosüsteemid (kanalisatsioon), paigaldatakse soojustusplaat ja terasarmeering, millele valatakse betoonist põrand. Põrand ehitatakse välja vesipõrandakütte torustikuga. Põrand kaetakse siseruumides tellija soovitud põrandakattega. Niisketes ruumides kaetakse põrand niiskuskindlate materjalidega. Korstna ja kerise alla rajada tugiplaat vastavalt kütteseadme ja korstna tootja juhistele. Kütteseadmete ja korstna asukohad näidatud vundamendiskeemi joonisel. Põranda kihid: Põrand: - põrandakate - armeeritud betoon + küttetorustik 80 mm - ehituskile - EPS soojustus 300 mm - tihendatud tagasitäide, kruus või liiv 200 mm - rikkumata pinnas U = 0,12 W/(m2 K) Rõdu põrand: - SBS kate 2 kihti - OSB 22 mm - tuulutuslatt 45x45 mm - tuuletõke Isover RKL31 30 mm - laetalad 50x200 mm, vahel vill 200 mm - aurutõke - puitkarkass 45x45 mm, vahel vill 50 mm - OSB 12 mm - kipsplaat 13 mm U = 0,15 W/(m2 K) VUNDAMENT Olemasoleval hoonel on monoliitne betoonist lintvundament. Hoone laienduse vundamendiks on projekteeritud väikeplokkidest lintvundament. Vundamendi alalt eemaldatatakse kasvupinnas ja kaevatakse vundamendikraavid. Kraavi põhja rajatakse tihendatud killustikupadi, mille peale ehitatakse vundamenditaldmik (monoliit või taldmikuplokk). Taldmikule laotakse vundamendilindid. Vundamendi sokliosa soojustatakse väljast 100 mm EPS soojustusega ja viimistletakse tsementkiudplaadiga. Soklite tasapindade ühtlustamisel vana ja uue hoone osa vahel võib olla vajalik lisada vanale osale paksem soojustuse kiht. Vundamendi kihid: Sokkel S: - tsementkiudplaat - roovid 25x100 mm või paigaldusprofiil - EPS soojustus 100 mm - vundamendiplokk 200 mm TERRASS Elamule on projekteeritud puidust terrass ja rõdu. Terrass ja rõdu rajatakse sügavimmutatud puidust. Terrassilaud 28 x 145 mm, samm 150 mm. Leht 15 / Lehti 22

16 TREPID Hoones on puidust sisetrepp, mis viib 1. korruselt katusekorrusele PÄÄSUD PÖÖNINGULE Katusekorruse osas on hoonel kogu ulatuses katuslagi. Pööning puudub KORSTEN Hoonel on 2 korstent. Laienduse osasse projekteeritud 1 lõõriga moodulkorsten. Korsten on ette nähtud sauna kerise kütmiseks. Olemasolevas hoone osas on 1 lõõriga müüritiskorsten, mida kasutatakse köögis asuva ahju kütmiseks. Korstna paigaldus toimub vastavalt tootja juhendile. Korstna kõrgus katusest peab olema vastavuses standardiga EVS 812-3:2013/A1:2015. Käesolevalt projekteeritud hoone korstna kõrgus on 1000 mm üle katusepinna. Korstnapits kaetakse katuse tooni plekiga. Korstna suitsulõõrid peavad olema vähemalt kahelt poolt vaadeldavad, s.t neid ei tohi kinni ehitada varjekonstruktsioonidega (tuleb tagada lõõride vaadeldavus kontrolliks vastavalt standardile EVS 812-3:2013 Ehitise tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid ). Tahmapuhastusluugid paiknevad ca 200 mm põrandast. Lõõride puhastamine peab toimuma üks kord aastas ja vähemalt iga 5 aasta tagant selleks litsentsi omava isiku poolt AVATÄITED Aknad on PVC klaaspakettaknad, toon - tumepruun. Hoone välisuks soojustatud puituks, toon tumepruun. Avatäidete äärelauad 18x95 mm, toon tumepruun MÜRAKAITSE Hoone ruumide piirdekonstruktsioonid vastavad normidele Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest. ET Välispiirde konstruktsioon tagab õhumüra indeksi Rw=55 db. Normitud õhumüra isolatsiooni indeks on Rw=55 db TERVISEKAITSE Kõik siseviimistlusmaterjalid peavad vastama kasutusohutuse nõuetele klass B. Ehituses kasutatavatel materjalidel on nõutav riigi Terviseinspektsiooni sertifikaadid. 6. TULEOHUTUSNÕUDED 6.1. ALUSEKS VÕETUD DOKUMENDID - Ehitusseadustik - Majandus- ja taristuministri määrus nr.97 Nõuded ehitusprojektile - Siseministri määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele - Majandus- ja taristuministri a. määrus nr 57 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused - EVS 812-3:2013 Ehitise tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid - EVS 812-2:2014 Ehitise tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid - EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus - EVS 812:2012 Hoone ehitusprojekt - EVS-EN Üldkoormused. Tulekahjukoormus Leht 16 / Lehti 22

17 6.2. TULEPÜSIVUSKLASS Hoone tulepüsivusklass on TP3 (tuld kartev) KASUTUSOTSTARVE Hoone kasutusotstarve on 11101, üksikelamu, I kasutusviis HOONE ASUKOHT Hoone asub hajaasustuse piirkonnas. Hoone aadress Tartumaa, Nõo vald, Meeri küla, Lagedi PÕLEMISKOORMUS TP3 klassi hoonel ei ole nõutud KORRUSTE ARV Hoonel on 2 korrust TULETÕKKESEKTSIOONID Hoone moodustab ühtse tuletõkkesektsiooni TULETUNDLIKKUS - seinte ja lae tuletundlikkus: D-s2,d2 - põrandate tuletundlikkus: nõudeid ei esitata - välisseinte välispinna tuletundlikkus: D-s2,d2 - õhutuspilu välispinna tuletundlikkus: D-s2,d2 - katusekate kivikatus, katuse tuletundlikkus: B ROOF 6.9. TULEOHUTUSABINÕUD Hoonesse on kohustuslik paigaldada vähemalt 1 suitsuandur. Üldjuhul paigaldatakse suitsuandurid magamistubadesse, muudesse eluruumidesse ja evakuatsiooniteedele (koridorid, trepihall, läbikäigud). Suitsuandurit ei paigaldata üldjuhul kohtadesse, kus see võib anda valehäiret, näiteks kööki. Soovituslik on tagada hoones ka teiste tuleohutusabinõude olemasolu, näiteks vähemalt üks 6 kg pulberkustuti hästi kättesaadavas kohas KÜTTESEADMED Hoone põhikütteks on kavandatud maasoojuspumba baasil vesipõrandaküte. Maasoojuspump asub majapidamisruumis. Lisakütteks on elamu köögis ahi. Sauna kütmiseks on kavandatud puuküttega keris. Kõigi kütteseadmete võimsus on alla 25 kw. Kütteseadmed ja nende paigaldus peab vastama standardile EVS 812-3:2013 Ehitise tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid. Kõikide küttseadmete võimsus jääb alla 25 kw KORSTNAD JA KÜTTESEADMED Hoonel on 2 korstent. Laienduse osasse projekteeritud 1 lõõriga moodulkorsten. Korsten on ette nähtud sauna kerise kütmiseks. Olemasolevas hoone osas on 1 lõõriga müüritiskorsten, mida kasutatakse köögis asuva ahju kütmiseks. Korstna paigaldus toimub vastavalt tootja juhendile. Korstna kõrgus katusest peab olema vastavuses standardiga EVS 812-3:2013/A1:2015. Käesolevalt projekteeritud hoone korstna kõrgus on 1000 mm üle katusepinna. Korstnapits kaetakse katuse tooni plekiga. Korstna suitsulõõrid peavad olema vähemalt kahelt poolt vaadeldavad, s.t neid ei tohi kinni Leht 17 / Lehti 22

18 ehitada varjekonstruktsioonidega (tuleb tagada lõõride vaadeldavus kontrolliks vastavalt standardile EVS 812-3:2013 Ehitise tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid ). Tahmapuhastusluugid paiknevad ca 200 mm põrandast. Lõõride puhastamine peab toimuma üks kord aastas ja vähemalt iga 5 aasta tagant selleks litsentsi omava isiku poolt NÕUDED KORSTENDE JA KÜTTEKEHADE ÜHENDUSTELE JA LÄBIVIIKUDELE Üldjuhul ühendatakse müüritud kütteseade korstna suitsulõõriga kütteseadme üla- ja/või allosas ühenduslõõride abil. Kütteseade ja suitsulõõr müüritakse kokku allosas asuvas ühenduses kahe müüritisekihi võrra kõrgemal. Mõnes kütteseadmes, nagu kaminas, võib ühendus asetseda ainult kütteseadme ülaosas. Kuna kütteseade ja suitsulõõr võivad omavahel erinevalt liikuda, tagatakse ülaühenduse tihedus näiteks metalltoruga, mille külge võib kinnitada ka kütteseadme suitsusiibri. Ühendustoru ja müüritise vahelise soojuspaisumise võimaldamiseks jäetakse nende vahele 5 mm kuni 10 mm laiune pilu, mis tihendatakse tulekindla isolatsioonimaterjaliga, kasutustemperatuuriga min 1000 C. Ühenduslõõrile esitatakse korstnaga samased nõuded. Põlevmaterjalist ehitisosa ja müüritiskorstna vahele paigaldatakse 100 mm (sauna kerise korstna puhul 250 mm) paksune kiht mineraalvilla, mahukaaluga vähemalt 100 kg/m3 ja töötemperatuuriga vähemalt 600⁰ C (EVS 812-3:2013). Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist põranda- või katteliistud, mille kõrgus on kuni 150 mm. (EVS 812-3:2013) Moodulkorstna paigaldus ja läbiviigud vastavalt tootja juhendile ja vastavuses standardiga EVS 812-3: KOLLETE TULEOHUTUS Mittepõlev põrandakate (keraamiline plaat või plekk) peab olema ulatuma suletava uksega kolde ukseavast 400 mm ettepoole ning 100 mm külgedele mõõdetuna kolde ukseava servast. Ukseta kolde puhul peab mittepõlev põrandakate (keraamiline plaat või plekk) ulatuma kolde ukseavast 750 mm ettepoole ning 150 mm külgedele mõõdetuna ukseava servast SUITSUEEMALDUS Suits eemaldatakse tulekahjujärgselt avatavate uste ja akende kaudu EVAKUATSIOON Evakuatsioon toimub avatavate uste ja akende kaudu PÄÄSUD KATUSELE, PÖÖNINGULE Pööning puudub. Katusele pääseb väljastpoolt teisaldatava redeliga. Katusele paigaldatakse statsionaarsed käiguteed ja katuseredlid TULEOHUTUSABINÕUD HOONE VÄLISPERIMEETRIL Päästetehnika juurdepääs kinnistule ja hoonetele on tagatud. Tuleohutuskuja 8 m tagatud PIKSEKAITSE Hoonele ei nähta ette piksekaitset. Hoone on I kasutusviisiga ja tema kõrgeim punkt maapinnast on 7,4 m JUURDEPÄÄS KINNISTULE Kinnistule pääseb Nõo Meeri teelt. Leht 18 / Lehti 22

19 6.19. TULETÕRJEVESI Projekteeritud hoone asub hajaasustuse piirkonnas. Lagedi kinnistule lähim tuletõrje veevõtukoht (tiik) asub Meeri külas, Vaino kinnistul, kaugus projekteeritud hoonest ca 850 m. Veevõtukoht vastab standardile EVS 812 / OSA 6. Vajalik kustutusvee hulk - 10 l/s 3 tunni jooksul - tagatud. 7. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 7.1. VEEVARUSTUS Olemasoleva olukorra alusel on hoones toimiv veevarustus Lagedi kinnistu salvkaevu baasil. Laienduse veevarustus tagatakse olemasoleva hoone veevarustuse baasil. Veega varustatakse hoones duššid, WC-d, valamud köögis ja pesuruumides ning vett tarbivad kodumasinad. Soe vesi saadakse maasoojuspumba tarbeveeboilerist VEETORUSTIK Olemasoleva krundisisese veetrassi asukoht on kujutatud asendiplaani joonisel. Hoonesisene ja krundisisene veevarustus lahendatakse eraldi projektiga KANALISATSIOON Hoones tekkiv reo- ja heitvesi juhitakse olemasolevasse omapuhastisse (septik ja imbväljak). Laienduse kanalisatsioon olemasoleva lahenduse baasil. Septikus laguneb orgaaniline aine anaeroobselt, heitvesi immutatakse pinnasesse. Septiku tühjendamine toimub vastavalt vajadusele. Tagada juurdepääs septikule selle tühjendamiseks. Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 171 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded, on septiku minimaalne kuja 5 m, imbväljakul 10 m. Asendiplaani joonisel on kujutatud septiku asukoht koos kujaga graafiliselt. Heitvee juhtimine pinnasesse peab olema vastavuses Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 99 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heitja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed KANALISATSIOONITORUSTIK Olemasolev krundisisene kanalisatsioonitorustik näidatud asendiplaani joonisel. Sademevee- ja drenaaživee juhtimine kanalisatsioonitorustikku on keelatud. Hoonesisene kanalisatsioon ja sanitaartehnika lahendatakse eraldi projektiga SADEMEVESI Looduslikult langevad sademeveed kogutakse hoonelt vihmaveesüsteemiga ja suunatakse pinnasesse. Keelatud on sademevee juhtimine naaberkinnistule KASUTUSIGA Vee- ja kanalisatsioonivarustuse minimaalne planeeritud kasutusiga vähemalt 50 aastat. 8. KÜTE, VENTILATSIOON, JAHUTUS 8.1. KÜTE Hoone põhikütteks on kavandatud maasoojuspumba baasil vesipõrandaküte.. 1. korruse põrand ehitatakse laienduse osas välja koos põrandaküttetorustikuga. Katusekorrusele paigaldatakse Leht 19 / Lehti 22

20 vesipõrandaküte vahelaele (kergpõrandakütte lahendus) kasutades selleks ette nähtud paigaldustarvikuid (nt. Uponor lahendus vms) ja ehituslikke võtteid. Olemasolevas hoone osas paigaldatakse vesiradiaatorid vannituppa, esikusse ja WC-sse (olemas on elektriline põrandaküte), teised olemasolevad põrandad ehitatakse välja vesipõrandaküttega. Küttesüsteemi soojuskandjaks hoones on vesi, maakollektoris kasutatakse kütteseadme tootja poolt spetsifitseeritud ainet (üldjuhul piirituslahus). Väline maaküttetorustik rajatakse maakollektorina. Maasoojuspump asub 1. korrusel majapidamisruumis. Lisakütteks on elamu köögis asuv ahi, mida köetakse tahkekütusega (puit). Sauna kütmiseks on ette nähtud puuküttega keris. Sauna kerise jaoks on ette nähtud eraldi korsten. Kerise ja korstna paigaldus peab vastama standardile EVS 812-3:2013 Ehitise tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid. Küttesüsteem lahendatakse eraldi projektiga, milles dimensioneeritakse hoone küttevajadus ja soojuspumba parameetrid VENTILATSIOON Hoonesse rajatakse soojustagastusega sundventilatsioon. Hoonesse juhitav ja hoonest väljuv õhk läbib ventilatsiooniseadmes soojusvaheti, mille käigus eraldatakse heitõhust soojus ja sellega soojendatakse sisenevat õhku. Ventilatsiooniseadme soojustagastus peab olema vähemalt 80%. Siirdeõhu liikumise hõlbustamiseks võib kasutada lävepakuta siseuksi või ventilatsioonirestiga varustatud siseuksi. Ventilatsiooniseade paigutatakse majapidamisruumi. Ventilatsioon lahendatakse eraldi projektiga, milles dimensioneeritakse ventilatsioonitorustik, vajalik õhuvahetus ja ventilatsiooniseadme täpsed parameetrid JAHUTUS Puudub KASUTUSIGA Kütte- ja ventilatsioonisüsteemi (v.a. seadmed) minimaalne planeeritud kasutusiga vähemalt 50 aastat. 9. ELEKTRIVARUSTUS Kasutatav pinge: 220/380v. Hoone elektrivarustus on tagatud elektrivõrgust olemasoleva liitumislepingu alusel. Laienduse elektrivarustus tagatakse olemasoleva hoone elektrivarustuse baasil. Vajadusel taotleda peakaitsme amperaaži suurendamist vastavalt vajadusele (maasoojuspumba tarbeks). Hoonesisene elektrivarustus lahendatakse eraldi projektiga. Elektrisüsteemi (v.a. seadmed) minimaalne planeeritud kasutusiga vähemalt 50 aastat. 10. ENERGIATÕHUSUS ENERGIATÕHUSUS Hoone energiatõhususe arvutamisel lähtutakse Majandus- ja taristuministri määrusest nr 55 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded, määrusest nr 58 Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika ja määrusest nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele ENERGIAMÄRGIS Projekteeritud hoone vastavus energiatõhususe miinimumnõuetele tõendatakse arvutuslikul meetodil. Energimärgis laetakse üles EHR andmebaasi ja seostatakse hoone projektiga selle esitamisel EHR-i. Leht 20 / Lehti 22

21 10.3. ENERGIAARVUTUSE LÄHTEANDMED Piirete arvutuslikud soojusläbivused: Aknad: U = 1,1 W/m 2 K Uksed: U = 1,2 W/m 2 K Välisseinad laienduse osas (k.a. toolvärk): U = 0,14 W/m 2 K Välisseinad olemasoleva hoone osas: U = 0,15 W/m 2 K Katuslagi: U = 0,12 W/m 2 K Põrandad: U = 0,12 W/m 2 K Vahelagi tuulekojal ja toolvärgi taga: U = 0,09 W/m 2 K 11. EHITUSTEGEVUS EHITUSTÖÖS JÄRGITAVAD DOKUMENDID, JÄRELEVALVE Ehitaja on kohustatud järgima ehitustegevuses kõiki projekteerija ja ehitusjärelvalve jooniseid ning kirjalikke juhendeid, samuti kehtivaid seadusi ja määrusi (näiteks kohaliku omavalitsuse määruste kogu). Samuti omavad seaduslikku jõudu riiklike järelevalveorganite poolt tehtavad ettekirjutused ÜLDISED DOKUMENDID Ehitustöös juhindutakse järgmistest dokumentidest: - Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid - RT-kartoteek, kehtivate teabelehtedega Tööde teostamisel juhindutakse ka heast ehitustavast EHITUSMATERJALID Kõik ehitusprotsessis kasutatavad materjalid ja tarvikud (näit. betoon, armatuur, jne.) peavad vastama sertifikaatidele ja muudele nende omadusi kindlaksmääravatele dokumentidele. Materjalide asendamine analoogidega, mille näitajad ei vasta täielikult esialgselt ettenähtule, tuleb kooskõlastada nii tellija kui projekteerijaga MATERJALIDE KVALITEEDINÕUDED Kasutatavatel materjalidel, nende pakenditel või saatedokumentides peab olema märge, mille põhjal materjali kvaliteet on kontrollitav, või tuleb need andmed teatada mingil muul viisil. Kui vajalikku materjali ei ole dokumentides konkreetselt määratud, näiteks tootenimetust või standardit mainides, siis esitatakse materjali näide kooskõlastamiseks enne kõne all oleva materjali hankimist EHITUSJÄÄTMETE KÄITLEMINE JA UTILISEERIMINE Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemine ja utiliseerimine peab toimuma vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale. Järgnevalt on välja toodud olulisemad punktid ehitusplatsil tekkivate jäätmete kogumise ja utiliseerimise kohta EHITUSJÄÄTMED Ehitus- ja lammutusjäätmete (edaspidi ehitusjäätmed) hulka kuulub pinnas ning puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed (sh asbesti ja teisi ohtlikke aineid sisaldavad materjalid), mis tekivad ehitamisel, sh remontimisel ja lammutamisel (edaspidi ehitamine). Leht 21 / Lehti 22

22 JÄÄTMETE KOGUMINE LIIGITI Ehituspraht tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Sorteeritavate liikide arv lähtub jäätmete taaskasutus võimalustest. Eraldi tuleb sorteerida: - puit - kiletamata paber ja papp - metall (eraldi must- ja värviline metall) - mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne) - raudbetoon- ja betoondetailid JÄÄTMETE ÜLEANDMISE KORD JA KOHAD Ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik peab olema registreeritud Keskkonnaametis. Ehitusjäätmeid ei tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks ega taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub sellekohane jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab jäätmevaldaja kontrollima, et isikul, kellele jäätmed üle antakse, on lisaks jäätmeloale ka ohtlike jäätmete käitluslitsents PAKENDID, TRANSPORT, LADUSTAMINE EHITUSEL Materjalid ja tooted peavad transportimise ja vaheladustamise ajal olema kindlalt kaitstud. Pakendil peab olema märge selle sisust. Lahtistena kohaletoimetatavate materjalide hulk, liik ja kvaliteet peavad olema märgitud saatedokumentides. Materjalide kohaletoimetamisajad tuleb viia kooskõlla ehitusgraafikuga. Ehitusmaterjale tuleb hoida ja ladustada selliselt, et nende kvaliteet ja väljanägemine ei halvene. Materjalide ja toodete ladustamisel võetakse arvesse igale ainele või tootele vajalikud tingimused, järgides valmistaja või edasimüüjate juhiseid. Kohe, kui materjalid või tooted saabuvad objektile, peab objektijuht kontrollima nende välimust, võimalikke puudusi ja transpordikahjustusi visuaalsel vaatlusel. Leitud kahjustuste, vigastuste või muude puudujääkide teatamise eest vastutab materjalide tellija. Reklamatsioonidest teavitatakse materjalide kohaletoimetajat EHITUSVAHENDID JA MEETODID Töötsooni piirile ja ohtlikesse kohtadesse tuleb välja panna vastavad hoiatussildid ja liikumistõkked. Töökaitsetingimused peavad alati olema täidetud, kasutama peab kvalifitseeritud tööjõudu. Leht 22 / Lehti 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 SISSEJUHATUS Ehitusseadustiku 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus-

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT Krundi sisepääs Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika, Rae vald, Patika

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine 2014-001 Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on koostatud kliendi poolt 01.01.2014 saadetud arhitektuursete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Muudatused standardis EVS 812-3 Karmo Gudinas PÕHJA PÄÄSTEKESKUS INSENERTEHNILINE BÜROO PEAMISED MUUDATUSED Müüritiskorstnad, suitsugaas üle 350 C Erinevate läbiviikude teostus ja paigaldus šahtidesse

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK001088 Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU000042 Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Arhitektuur Registrikood 11052342 Niine 11, Tallinna

Rohkem

AE_3

AE_3 EELPROJEKT ASUKOHASKEEM AS-4-0 Joonis AS-0 R00 Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant TINGMÄRGID REKONSTRUEERITAV HOONE R00 B. Musta A. Altküla R. Varul 30.0.03 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ 154166-1 1(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva 8.1.2016 Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: 27.11.2015 Kontaktisik: Raigo Salong PROJEKTEERITUD PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE AKUSTILINE HINNANG

Rohkem

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks 2018 info@brphaldus.ee, 5569 9674. Projekteerimise lähteülesanne ja töövõtumaht Eskiisprojekti eesmärk Vajadus puudub Eskiisprojekt Eelprojekt Eelprojekti eesmärk

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

(Microsoft Word \334ldosa.docx)

(Microsoft Word \334ldosa.docx) OSA 1 - ÜLDOSA SISUKORD 1.1. SISSEJUHATUS... 2 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID... 2 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD 2 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED... 3 1.4.1. Tellija eesmärk... 3 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus

Rohkem

Microsoft Word - kui korsten ei tomba.doc

Microsoft Word - kui korsten ei tomba.doc Kui katel ajab suitsu sisse, on peamiseks põhjuseks kas halb tõmme või kütteseadme enese puudused. Katla normaaltõmme on tootja poolt antud katla tehnilises passis. Üldjuhul väikese võimsusega katelde

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 10.10.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.06.2015 Avaldamismärge: RT I, 07.10.2014,

Rohkem

(Microsoft Word - A1_2014_01_E_seletuskiri_ P\365ltsamaa Konsum.doc)

(Microsoft Word - A1_2014_01_E_seletuskiri_ P\365ltsamaa Konsum.doc) 1 Tellija: Põltsamaa Majandusühistu, äriregistri kood 10136344 Projekteeritava hoone asukoht: lähiaadress Kesk tn 5 (kinnistu nr 2083535/20835) Katastriüksused: 61701:006:0021 J. Kuperjanovi tn 2A; 61701:006:0240

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 KOV-dele suunatud meetmed Lauri Suu 15.04.2016 Rekonstrueerimise toetus Struktuurivahenditest perioodiks 2014-2020 planeeritud 102 mln Taotleja - enne 1993 ehitatud elamus moodustatud korteriühistu (vähemalt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t 0 :50 KOKKU 2. Suitsulõõrid on joonistele kantud tinglikult, võttes aluseks 956. aastal koostatud mõõdistuse. I korruse põhiplaan 2 2,0 m² 3 Riidekapp,0 m² 4 -duširuum 3, m² KOKKU 27,6 m² 4 Duširuum 5

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Narva_mnt_1C_sisu_seletuskiri_EP.doc

Microsoft Word - Vana-Narva_mnt_1C_sisu_seletuskiri_EP.doc Projekti sisukord A. Projekti kooskõlastamisega kaasnevad dokumendid Jrk. Nr. Dokumendi nimetus 1 Projekteerimistingimused 2 Võrguvaldajate tehnilised tingimused, lepingud 3 Kooskõlastuste koondtabel 4

Rohkem

Gyproc [Compatibility Mode]

Gyproc [Compatibility Mode] Gyproc Ardo Aolaid Saint-Gobain Ehitustooted AS 1 1. Roller Coating tehnoloogia 2. Gyproc 4 PRO 3. GypSteel teraskarkassid 4. AquaBead nurgakaitse 5. Gyproc tuuletõkked ja fassaadilahendused 6. Joonised

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Põhja-Tallinnas Timuti tn 8 krundil paikneva 2- korruselise korterelamu rekonstrueerimine ja katusekorruse laiendamine Staadium: Eelprojekt

Põhja-Tallinnas Timuti tn 8 krundil paikneva 2- korruselise korterelamu rekonstrueerimine ja katusekorruse laiendamine Staadium: Eelprojekt KÄESOLEVA KÖITE KOOSSEIS: OSA 1 SELETUSKIRI. OSA 2 LISAD OSA 3 JOONISED ASENDIPLAAN. ARHITEKTUUR OSA 4 KOOSKÕLASTUSED 1 SELETUSKIRI Seletuskirja sisukord 1 ÜLDOSA... 5 1.1 Seletuskirja ülesehitus... 5

Rohkem

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L SELETUSKIRI ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON Võistlustöö KUKERPALL kontseptsiooniks on lihtsad ja kompaktsed hoonemahud, mis on funktsionaalselt seotud ümbritseva välialaga. Rahuliku ja orgaanilise keskkonna

Rohkem

Microsoft Word - Poska EP seletuskiri.doc

Microsoft Word - Poska EP seletuskiri.doc O Ü T I I T T R U M M A L A R H I T E K T I D ELAMUKOMPLEKS KADRIORUS P o s k a t n. 3 1, 3 3, 3 5 T A L L I N N E H I T U S P R O J E K T E E L P R O J E K T I S T A A D I U M I S T Ö Ö N R. 1 1 2 6 S

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Microsoft Word - ARH_LINDA12_EP.doc

Microsoft Word - ARH_LINDA12_EP.doc LINDA TN.12 tn 12 HOONE REKONSTRUEERIMINE EHITUSPROJEKT EELPROJEKT Mõisa tn.4, Narva linn Ida-Virumaa Tellija: OÜ Pi Engineering Reg.nr 11236527 Aadress: Suur Aguli tn.8, 20309 Narva Miroslaw Pienkowski

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Kodumajatehase AS

Kodumajatehase AS Me ehitame tulevikku Kodumaja www.kodumaja.ee 2015 1 Mida tähendab Kodumaja? Kodumaja kaubamärgi nimetus - ettevõtete grupp, kes tegutsevad Kodumaja kaubamärgi all sageli kasutatakse mõistet Kodumaja ka

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1 EESTI STANDARD GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1: General rules EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Geotehniline projekteerimine. Osa

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

KM Kodumaja presentatsioon Ver 6 (4)

KM Kodumaja presentatsioon Ver 6 (4) Me ehitame tulevikku Kodumaja www.kodumaja.ee 2017 1 Mida tähendab Kodumaja? Kodumaja kaubamärgi nimetus - ettevõtete grupp, kes tegutsevad Kodumaja kaubamärgi all sageli kasutatakse mõistet Kodumaja ka

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

(Microsoft Word - Kanali 2c, P\344rnu linn ehitusprojekt, seletuskiri, korrireeritud)

(Microsoft Word - Kanali 2c, P\344rnu linn ehitusprojekt, seletuskiri, korrireeritud) Töö nr.: PP 2010/09-17 Staadium: Põhiprojekt Tellija: KÜ Kanali 2c KANALI 2c, Pärnu linn KORTERELAMU VÄLISPIIRETE RENOVEERIMINE EHITUSPROJEKT Projektijuht: Aleksander Paulman Pärnu linn, 2010 1 S I S U

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Vabariigi Valitsus

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Vabariigi Valitsus Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.09.2009 Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Energiatõhususe miinimumnõuded muutmine Vastu võetud 27.08.2009 nr 146

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

06 uste akende spets _ Layout

06 uste akende spets _ Layout TINGMÄRGID X = 300 Y = 330 M. Metsanurga tn 404:40:0 ate tn 3 404:40:30 V K KRUNDI PIIR PROJ/REK.HOONE PROJ.TERRSS OL.OLEV MP.ÕHULIIN OL.OLEV VEETRSS OL.OLEV KNLISTSIOON OL.OLEV.SIDE KEL OL.OLEV/PROJ.GSITRSS

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc URMAS TEHVER ERKI ARAKAS RÜNNO SULG Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ Reg. nr 11550241 Post: Uus-Tatari 25/Veerenni 13 10134 Tallinn Tel. 5131 410, 522 9390 E-post: info@upc.ee www.upc.ee Tere, Seekordsetes

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015 Avade ruumivaruobjektid Õige asukoht. Mõõdud, projekteerimisala, abs. kõrgus. Läbiviigud Õige asukoht ja toode. Torude materjal ja mõõdud, abs. kõrgus. Tarkvara välised nn "enda poolt modelleeritud 3D-objektid"

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Microsoft Word - System docx

Microsoft Word - System docx ROTEX system 70 Kombineeritud soojuse jaotussüsteem põrandküttele ja radiaatoritele Soojuse jaotussüsteemi System 70 kasutatakse põrandkütte rajamiseks koos radiaatorküttega. Süsteemis kasutatav küttevee

Rohkem

Soojussääst ja ventilatsioon.doc

Soojussääst  ja ventilatsioon.doc Soojussääst ja elamu ventilatsioon. Soojusenergiahinna pidev kallinemine sunnib nõukogudeaegsete elamute korteriühistuid soojuse säästmisele, mõningail juhul ka odavama soojusallika otsingule. Kuigi käesoleval

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik 29.01.2018 1. Tellimine.... 2 1.1. Puuliigi valik... 2 1.2. Viimistletud terrassilauad. Erinevad võimalikud töötlused... 2 2. Transport ja ladustamine.... 3 2.1. Transport.... 3 2.2. Ladustamine.... 3

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus

Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Ehitus- ja Puiduosakond Kaidar Kenk STAŽEERIMINE ETTEVÕTTES PVH EHITUS ARUANNE Juhendaja Reio Treier Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus... 4 I peatükk... 6 SILS- tehnoloogia tutvustus...

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2017 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2017 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2017 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

Töövõtja: Pekko Projekt OÜ Tööstuse 4-1, Turba alevik, Nissi vald, Harjumaa Telefon: Ehitiste ekspertiis MTR

Töövõtja: Pekko Projekt OÜ Tööstuse 4-1, Turba alevik, Nissi vald, Harjumaa Telefon: Ehitiste ekspertiis MTR Töövõtja: Pekko Projekt OÜ Tööstuse 4-1, Turba alevik, Nissi vald, 76201 Harjumaa Telefon: +372 5279558 e-mail: info@pekko.ee Ehitiste ekspertiis MTR - EEK000873 Ehitusprojektide ekspertiis: MTR - EPE000747

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Vesuvi eestikeelne juhend.pdf

Vesuvi eestikeelne juhend.pdf Ummistunud korsten. Ülijahutatud korstna kasutamine. Põlemisõhku ei ole piisavalt, tihedalt suletud aknad ja uksed. Tõmbe vähendamine õhu eraldumise tõttu läbi pragude ja korstnapuhastus luukide. Puhastage

Rohkem

(Microsoft Word Vatla m\365isa peahoone)

(Microsoft Word Vatla m\365isa peahoone) EHITUSTEHNILINE ÜLEVAATUS TEGEVUSKAVA nr. 15/018 Mälestis Mälestise registri number VATLA MÕISA PEAHOONE 15433 Aadress: Lääne maakond, Hanila vald, Vatla küla, Vatla mõis Kadastrikood 19502:002:0255 Ülevaatuse

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem