Microsoft Word - eelnõud_

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - eelnõud_"

Väljavõte

1 Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. märtsil 2015 algusega kell 16:00 vallamaja saalis. Päevakorra eelnõu: 1. Päevakorra kinnitamine 2. Sihtasutuse Kadrina Spordikeskus asutamine, osaühingu Kadrina Sport ettevõtte sihtasutusele Kadrina Spordikeskus üleandmine, sihtasutusega Kadrina Spordikeskus kinnistu mõttelise osa tasuta kasutamise lepingu kirjalik vormistamine ning osaühingu Kadrina Sport lõpetamine - ettekanne vallavanem Erich Petrovits, kaasettekanne Advokaadibüroo Aivar Pilv vandeadvokaat Pirkka-Marja Põldvere 3. Kadrina valla aasta lisaeelarve vastuvõtmine - ettekanne vallavanem Erich Petrovits 4. Laenu võtmine - ettekanne vallavanem Erich Petrovits 5. Kadrina valla haridusasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise alused ja töötasu alammäärad - ettekanne vallavanem Erich Petrovits 6. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks - ettekanne vallavanem Erich Petrovits 7. Taokünka kinnistu registriosa number katastriüksusele katastritunnusega 27202:001:0026 sihtotstarbe määramine - ettekanne vallavanem Erich Petrovits 8. Vee-ettevõtja määramine - ettekanne vallavanem Erich Petrovits 9. Kadrina valla hankekord - ettekanne vallavanem Erich Petrovits 10. Loa andmine avatud hankemenetlusega hanke Kadrina Keskkooli koristusteenuse osutamine korraldamiseks - ettekanne vallavanem Erich Petrovits 11. Lasteaia tn 1 ja Viru tn 6 detailplaneeringu kehtestamine - ettekanne vallavanem Erich Petrovits 12. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmise lepingu eellepingu sõlmimiseks - ettekanne vallavanem Erich Petrovits 13. Vallavanema puhkuseaja määramine ettekanne vallavanem Erich Petrovits Teave Jaanus Reisner Vallavolikogu esimees

2 Päevakorrapunkt nr 2 OTSUSE EELNÕU O T S U S Kadrina 25. märts 2015 nr Sihtasutuse Kadrina Spordikeskus asutamine, osaühingu Kadrina Sport ettevõtte sihtasutusele Kadrina Spordikeskus üleandmine, sihtasutusega Kadrina Spordikeskus kinnistu mõttelise osa tasuta kasutamise lepingu kirjalik vormistamine ning osaühingu Kadrina Sport lõpetamine Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lõike 3 ja Kadrina vallavara valitsemise korra 8 lõiked 5 ja 9, lõike 2 punkti 5 ning 10 lõike 1 punkti 1 Kadrina Vallavolikogu o t s u s t a b: 1. Asutada Sihtasutus Kadrina Spordikeskus alljärgnevatel tingimustel: 1.1 sihtasutuse asukohaks on Eesti Vabariik, Kadrina vald; 1.2 sihtasutus on asutatud tähtaega määramata; 1.3 sihtasutus tegutseb avalikes huvides ega ole suunatud kasumi teenimisele; 1.4 sihtasutuse eesmärgiks on kehakultuuri, liikumise ning noorte- ja tervisespordi edendamine ja vajalike liikumis- ja sportimistingimuste loomine Kadrina vallas; 1.5 kinnitada sihtasutuse Kadrina Spordikeskus põhikiri käesolevale otsusele lisatud kujul; 1.6 volitada Kadrina Vallavalitsust allkirjastama notariaalselt tõestatavat sihtasutuse Kadrina Spordikeskus asutamisotsust ning tegema kõiki muid sihtasutuse asutamiseks vajalike toiminguid; 1.7 anda osaühingu Kadrina Sport, registrikood , ettevõte tervikuna üle asutatavale sihtasutusele Kadrina Spordikeskus. Ettevõtte üleminek vormistatakse pärast sihtasutuse asutamist eraldi lepinguga osaühingu Kadrina Sport ja sihtasutuse Kadrina Spordikeskus vahel. Asutamisel Kadrina vald sihtasutusele vara üle ei anna 2. Vormistada asutatava sihtasutuse Kadrina Spordikeskus ja Kadrina valla vahel kirjalikult ja viieteistkümneks (15) aastaks seni Kadrina valla ja osaühingu Kadrina Sport vahel suuliselt kehtinud Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, Eesti Vabariik, asuva kinnistu nr (katastritunnus 27304:002:0034), mõttelise osa tasuta kasutamise leping ning volitada Kadrina Vallavalitsust tegema kõiki lepingu vormistamiseks vajalikke toiminguid. 3. Lõpetada pärast osaühing Kadrina Sport ettevõtte sihtasutusele Kadrina Spordikeskus üleminekut osaühing Kadrina Sport (registrikood ) ning volitada Kadrina Vallavalitsust tegema kõiki osaühingu lõpetamiseks vajalikke toiminguid. 4. Otsust jõustub teatavakstegemisest. Jaanus Reisner Vallavolikogu esimees

3 Seletuskiri Sihtasutuse Kadrina Spordikeskus asutamine, osaühingu Kadrina Sport ettevõtte sihtasutusele Kadrina Spordikeskus üleandmine, sihtasutusega Kadrina Spordikeskus kinnistu mõttelise osa tasuta kasutamise lepingu kirjalik vormistamine ning osaühingu Kadrina Sport lõpetamine juurde Kadrina Vallavalitsus teeb vallavolikogule ettepaneku asutada avalikes huvides tegutsev sihtasutus Kadrina Spordikeskus, mille eesmärgiks oleks kehakultuuri, liikumise ning noorte- ja tervisespordi edendamine ja vajalike liikumis- ja sportimistingimuste loomine Kadrina vallas. Seoses sihtasutuse loomisega tehakse volikogule ettepanek osaühingu Kadrina Sport all tegutseva ettevõtte (asjad, õigused, kohustused ja lepingud) üleandmiseks loodavale sihtasutusele Kadrina Spordikeskus ning osaühingu Kadrina Sport lõpetamiseks. Osaühing Kadrina Sport, registrikood , mille ainuosanikuks on Kadrina vald, on registrisse kantud 19. augustil 1997 ja äriühing on alates sellest ajast tegutsenud Kadrina vallas kehakultuuri, liikumis-ja sporditegevuse arendamise ja korraldamisega. Äriühing asutati munitsipaalettevõtte Kadrina Sport baasil: 28. mai 1997 otsusega otsustati ümber kujundada munitsipaalettevõte Kadrina Sport osaühinguks, mille osakapital kuulub 100 %-liselt Kadrina vallale. 01. juuni 1997 vara üleandmise-vastuvõtmise aktiga andis Kadrina Vallavalitsus Kadrina valla põhimääruse alusel munitsipaalettevõtte Kadrina Sport tasuta kasutusse Kadrina vallas Rakvere tee 14 asuva insenerikorpuse, ujula ja ühiselamu. Osaühingule üleantud vara omanikuks kinnistusregistris on Kadrina vald.õiguslikult on Kadrina valla ja OÜ Kadrina Sport vahel kehtinud suuline Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, Eesti Vabariik, asuva kinnistu nr (katastritunnus 27304:002:0034), mõttelise osa tasuta kasutamise leping. Kuigi osaühingu kui äriühingu eesmärgiks peaks olema kasumi teenimine, ei ole OÜ Kadrina Sport aastate jooksul kasumit teeninud, kuna äriühing on tegutsenud avalikes huvides ja lähtudes vajadusest tagada sportimisvõimalused Kadrina vallas. Seetõttu on tekkinud küsimus, kas vallas kehakultuuri, liikumise ning noorte- ja tervisespordi edendamiseks ning selleks vajalike liikumisja sportimistingimuste loomiseks oleks otstarbekam asutada juriidiline isik, mille olemuslikuks eesmärgiks ei ole kasumi teenimine ning mis vastaks paremini avalikele huvidele. Kadrina Vallavalitsus ning osaühing Kadrina Sport juhtkond on analüüsinud erinevaid võimalusi eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks ning on leidnud, et sobivaim vorm nende saavutamise korraldamiseks on sihtasutus. Sihtasutuse seaduse 1 lg 1 sätestab, et sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Kokkuvõtlikult on avalikes huvides loodava ja kasumit mittetaotleva sihtasutuse kaudu eelnimetatud tegevuse korraldamine põhjendatud ja Kadrina valla parimates huvides alljärgnevatel põhjustel: 1. sihtasutuse eesmärgiks ei ole kasumi teenimine, vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamine; 2. sihtasutusel on võimalik taotleda oma eesmärkide saavutamiseks erinevatest fondidest ning muudest allikatest projektipõhist finantseerimist; 3. Kadrina vallal on võimalik avalikes huvides tegutseva sihtasutuse tegevust valla eelarvest sihtfinantseerida, mis tagab avalike eesmärkide saavutamiseks vajalike vahendite olemasolu ja sihtasutuse jätkusuutlikkuse; 4. sihtasutusel on võimalik taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmist. Eelnevast nähtuvalt on sihtasutuse asutamise eesmärgiks seni osaühingu Kadrina Sport poolt avalikes huvides tehtava tegevuse sihtasutusele üleandmine ja tegevuse sihtasutuse kaudu jätkamine. Selleks on vajalik anda pärast sihtasutuse Kadrina Spordikeskus asutamist sihtasutusele üle kogu äriühingu tegevus: asjad, õigused, kohustused ja lepingud (sh töölepingud). Õiguslikult on tegemist ettevõtte üleminekuga võlaõigusseaduse 180 mõistes. Ettevõttesse kuuluvad ettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja kohustused, muu hulgas ettevõttega seotud lepingud (VÕS 180 lg 2). Ettevõtte

4 üleandmist tuleb õiguslikult eristada osade üleandmisest. Nimelt jääb ettevõtte ülemineku puhul äriühing, millesse ettevõtte kuulus õiguslikult alles ja selle omand ei muutu. Üle läheb aga sisuliselt kogu äriühingu all tegutsev majandusüksus (asjad, õigused, kohustused ja lepingud). Ettevõtte ülemineku tulemusena osaühingu Kadrina Sport aktiivne majandustegevus lõpeb. Osaühingu osade omanik samas ei muutu, s.t Kadrina vald jääb endiselt osaühingu Kadrina Sport ainuosanikuks (kuigi äriühingul aktiivne majandustegevus puudub). Ettevõte antakse üle ettevõtte üleandmise lepingu sõlmimisega. Seejuures sätestab VÕS 182, et ettevõttesse kuuluvad asjad antakse omandajale üle vastavate asjade üleandmise sätete järgi ja õigused vastavate õiguste üleandmise sätete järgi, lepingud aga lepingute ülevõtmise sätete järgi. Ettevõtte üleandja on kohustatud andma omandajale üle asjade valduse, registreerimisele kuuluva vara puhul tagama ka vastavate kannete tegemise registrites. Oluline on see, et ettevõttesse kuuluvate asjade ja õiguste üleminekuga lähevad omandajale üle ka kõik üleandja ettevõttega seotud kohustused, muu hulgas töölepingutest tulenevad kohustused ettevõtte töötajate suhtes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Võlausaldaja või teise lepingupoole nõusolekut ei ole kohustuse või lepingu üleminekuks vaja, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Võlaõigusseaduse 183 sätestab, et enne ettevõtte üleminekut tekkinud kohustuste eest, mis on ülemineku ajaks muutunud sissenõutavaks või mis muutuvad sissenõutavaks viie aasta jooksul pärast üleminekut, vastutab üleandja võlausaldajate ees solidaarselt omandajaga. Eeldatakse, et omavahelises suhtes üleandjaga on kohustatud isikuks ettevõtte omandaja. Osaühingu Kadrina Sport ettevõtte koosseisus läheb sihtasutusele Kadrina Spordikeskus üle ka suuline Kadrina valla omandis oleva Rakvere tee 14 asuva kinnistu mõttelise osa tasuta kasutamise leping. Sihtasutuse asutamise ja ettevõtte ülemineku kontekstis on otstarbekas vormistada seni suuliselt kehtinud leping ka kirjalikult. Pärast sihtasutuse Kadrina Spordikeskus asutamist ja OÜ Kadrina Sport ettevõtte sihtasutusele üleminekut puudub OÜ-l Kadrina Sport aktiivne majandustegevus, mistõttu on põhjendatud tegevusetu osaühingu lõpetamine ning likvideerimine juhindudes seaduses sätestatud korrast. Pärast likvideerimist allesjäänud vara jääb Kadrina vallale. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 3 kohaselt otsustab sihtasutuse, mille ainuasutajaks on vald, asutamise ning põhikirja kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu. Sihtasutuse nõukogu liikmed nimetab ja muid asutaja õigusi teostab vallavalitsus. Sama paragrahvi kohaselt otsustab osaühingu, mille ainsaks osanikuks on vald, lõpetamise kohaliku omavalitsuse volikogu. Seega kuulub ka osaühingu Kadrina Sport lõpetamise otsustamine vallavolikogu pädevusse. Kadrina vallavara valitsemise korra kohaselt otsustab vallavara kasutusse andmise volikogu, kui kasutusse antakse kinnisasi. Valla nimel sõlmib vallavara kasutuslepingu vallavalitsus. Lepingu allkirjastab vallavanem või tema poolt volitatud isik. Kuigi antud juhul ei ole Rakvere tee 14 asuva kinnistu mõttelise osa sihtasutuse Kadrina Spordikeskus kasutusse andmisel tegemist uue lepingu sõlmimisega, vaid aastaid valla ja osaühingu Kadrina Sport vahel kehtinud suulise lepingu kirjaliku vormistamisega, on sihtasutuse asutamise ja ettevõtte ülemineku kontekstis selguse huvides otstarbekas, et ka selle lepingu vormistamise kinnitab vallavolikogu.

5 SIHTASUTUS KADRINA SPORDIKESKUS PÕHIKIRI 1. Üldsätted 1.1. Sihtasutuse nimeks on Sihtasutus Kadrina Spordikeskus (edaspidi sihtasutus vastavas käändes) Sihtasutuse asukohaks on Eesti Vabariik, Kadrina vald Sihtasutus on asutatud tähtaega määramata Sihtasutus tegutseb avalikes huvides ega ole suunatud kasumi teenimisele Sihtasutuse eesmärgiks on kehakultuuri, liikumise ning noorte- ja tervisespordi edendamine ja vajalike liikumis- ja sportimistingimuste loomine Kadrina vallas. 2. Sihtasutuse vara 2.1 Sihtasutuse vara moodustub: sihtasutusele asutamisel üle anda otsustatud varast; sihtotstarbelistest eraldistest Kadrina valla poolt; riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvelistest vahenditest; majandustegevusest; toetustest ja annetustest; muudest laekumistest. 3. Vara valitsemine ja kontroll 3.1. Sihtasutusele laekuva vara võtab vastu ja korraldab selles osas raamatupidamist sihtasutuse juhatus Sihtasutuse vara vastuvõtmine vormistataks üleandmis-vastuvõtmise aktiga Sihtasutuse vara kasutamist korraldab juhatus vastavalt nõukogult saadud korraldustele ja pädevusele Sihtasutuse vara võib kasutada üksnes sihtasutuste eesmärkide saavutamiseks Sihtasutus ei või anda laenu juhatuse ja nõukogu liikmetele ega nende laene tagada Sihtasutus ei jaga oma vara või tulu ega anna rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, viimase kaheteistkümne kuu jooksul sihtasutusele annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele. 4. Nõukogu 4.1. Nõukogu koosneb 3 (kolmest) kuni 5 (viiest) liikmest Nõukogu liikme volitused kehtivad 5 (viis) aastat Nõukogu liikmed määrab ja võib igal hetkel tagasi kutsuda Kadrina Vallavalitsus. 5. Juhatus 5.1. Juhatus koosneb 1 (ühest) kuni 3 (kolmest) liikmest Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kuni 5 (viieks) aastaks Juhatuse liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu. 6. Audiitor 6.1. Audiitorite arvu määrab ja audiitori nimetab nõukogu, kes määrab ka nende tasustamise korra Nõukogu määrab audiitori 1 (ühekordse) audiitorkontrolli tegemiseks või kuni 3 (kolmeks) aastaks Nõukogu võib ilma otsust põhjendamata audiitori enne volituste lõppu tagasi kutsuda ja

6 nimetada uue audiitori. 7. Põhikirja muutmine Põhikirja võib muuta üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides sihtasutuse eesmärki. Põhikirja muutmise õigus on ainult asutajal. Ettepaneku põhikirja muutmiseks võib teha nõukogu. 8. Sihtasutuse lõpetamine 8.1. Sihtasutus lõpetatakse kas (a) asutaja otsusega mis tahes põhjusel; või (b) muul seaduses ettenähtud alusel Sihtasutuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine seaduses ettenähtud korras Sihtasutuse likvideerijaks on juhatuse liikmed või nõukogu poolt selleks määratud isikud Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara antakse üle Kadrina vallale.

7 Päevakorrapunkt nr 3 MÄÄRUSE EELNÕU M Ä Ä R U S Kadrina 25. märts 2015 nr Kadrina valla aasta lisaeelarve vastuvõtmine Määrus kehtestataks lähtudes Vabariigi Valitsuse aasta 12. veebruari korraldusest nr 64 Tasandus- ja toetusfondi jaotus aastal ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahvi 26 alusel. 1 Üldsätted Käesoleva määrusega muudetakse aasta 28. jaanuari määrusega nr 28 Kadrina valla aasta eelarve vastuvõtmine vastuvõetud eelarve tulusid ja kulusid vastavalt lisale. 2 Määruse jõustumine Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Jaanus Reisner Vallavolikogu esimees Eelnõu koostas: Aili Purk

8 Päevakorrapunkt nr 4 OTSUSE EELNÕU O T S U S Kadrina 25. märts 2015 nr Laenu võtmine Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahvi 38 ja lähtudes vajadusest teha investeeringuid aastal ja eelolevatel aastatel Kadrina Vallavolikogu o t s u s t a b: 1. Võtta laenu aaasta investeeringute finantseerimiseks summas (kolmsada üheksa tuhat kolmsada üheksakümmend viis) eurot vastavalt käesoleva otsuse lisale. 2. Võtta laenu valla laenude refinantseerimiseks summas (üks miljon kolmsada kuuskümmend kolm tuhat üheksasada kaheksakümmend) eurot. 3. Kinnitada laenu tagasimaksmise tähtajaks 10 aastat alates 01. jaanuarist aastast. 4. Vallavalitsusel korraldada laenu võtmiseks riigihange Laenu võtmine laenude refinantseerimiseks ja aasta investeeringute finantseerimiseks 5. Volitada vallavanem Erich Petrovitsi laenulepingule alla kirjutama. 6. Otsus jõustub teatavakstegemisest. Jaanus Reisner Vallavolikogu esimees

9 Seletuskiri Kadrina Vallavolikogu otsuse Laenu võtmine eelnõule 1. Otsuse eelnõu koostamise aluseks on 28. jaanuaril 2015 vastuvõetud Kadrina valla eelarve. Eelarves plaanitud investeeringute finantseerimiseks on vajalik võtta laenu, kuna põhitulude arvelt ei ole võimalik rahastada investeeringuid. Plaanitud laenu suuruseks on eurot. Laenu arvelt tehtavate investeeringute loetelu on lisatud käesoleva otsuse eelnõule. 2.Vallavalitsus teeb ettepaneku võtta laenu varem võetud laenude refinantseerimiseks. Vallas oli 01.jaanuari aasta seisuga tagastamata laenude suuruseks 1,91 miljonit eurot, tagasimaksmise kohustusega aastani alljärgnevalt: Kohustuse jääk Lõpptähtaeg 1.Swedbank AS Swedbank AS SA KIK Danske Bank AS/Eesti filiaal Vallavalitsus teeb ettepaneku refinantseerida laenud punktides 1-3, kuna nende laenude osas on intressimäär täna kehtivast suurem. Refinantseeritavate laenude kogusummaks seisuga on eurot. Valla võlakohustuste maht ei ole suur, moodustades aasta lõpul valla eelarve põhituludest ~ 40%. Küll aga on probleem võetud laenude tagasimaksmise osas, mille suuruseks aastate lõikes on keskmiselt üle euro (summale lisanduvad intressid). Vallale on probleemiks olukord, et põhitulude ja kulude vahe s.o. põhitegevustulem ei ole nii suur, et sellest katta võlateeninduskulud (laen+ intressid) 100%-liselt. Seletuskirja koostas Aili Purk Rahandusnõunik

10 Päevakorrapunkt nr 5 OTSUSE EELNÕU O T S U S Kadrina 25. märts 2015 nr Kadrina valla haridusasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise alused ja töötasu alammäärad Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse aasta 18. detsembri määruse nr 187 Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär ja Kadrina Vallavolikogu poolt aasta 28. jaanuari määrusega nr 28 vastuvõetud aasta eelarve Kadrina Vallavolikogu o t s u s t a b: 1. Kehtestada alates 01. jaanuarist 2015 Kadrina valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste (edaspidi haridusasutused) juhtide, õpetajate ja teiste pedagoogiliste töötajate töötasustamise alused järgmiselt: 1.1 Haridusasutuste juhtide palgaastmed ja töötasu määrad kuus: Kadrina Keskkooli direktor palgaaste Vohnja Lasteaed-Algkooli direktor palgaaste 11-13; Kadrina Kunstidekooli direktor palgaaste 13-14; Kadrina Lasteaed Sipsik direktor palgaaste 16-17; Kadrina Keskkooli õppealajuhataja palgaaste Kadrina Lasteaed Sipsik õppealajuhataja palgaaste Punktides 1.1.2, ja töötasu sisse võib arvestada kuni 8 õppetundi nädalas, mis vormistatakse töölepinguga. 1.3 Punktides kuni toodud palgaastmetest tuleneva töötasu kuus kehtestab vallavalitsus. 1.4 Punktides ja toodud palgaastmetest tuleneva töötasu kuus kehtestab vastava asutuse juht. 1.5 Õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 900 eurot kuus Tasu suurused klassijuhatamise eest on: - põhikoolis kuni 120 eurot kuus; - gümnaasiumis kuni 80 eurot kuus. 1.7 Koolieelsete lasteasutuste õpetaja töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral: õpetaja kõrgharidusega 800 eurot; õpetaja kesk-eri haridusega 721,50 eurot.

11 1.8. Huvikooli õpetaja töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral: õpetaja kõrgharidusega 800 eurot; õpetaja kesk-eri haridusega 765 eurot; õpetaja - ringijuht 735 eurot. 1.9 Teiste pedagoogiliste töötajate (logopeed, eripedagoog, õpilaskodu juhataja, psühholoog, huvijuht jt.) töötasu alammäärad vastavad punktile 1.5 ja Lisatasude ja preemiate määramine 2.1 Haridusasutuse juhil on õigus aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires määrata preemiaid ja ühekordseid lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest. 2.2 Vallavanemal on õigus haridusasutuse aastaeelarves ettenähtud vahendite arvelt ja piires määrata preemiaid ja ühekordseid lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest haridusasutuste juhtidele. 2.3 Täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest õpetajatele ühekordse lisatasu maksmise maksimummääraks on tema töölepingus kokkulepitud töötasu alammäär. 2.4 Igakordne preemia ja lisatasu maksmine kinnitatakse õpetajate ning haridusasutuse juhi asetäitjate puhul haridusasutuse juhi käskkirjaga, haridusasutuse juhi puhul vallavalitsuse korraldusega. 2.5 Kõikidele haridusasutuste töötajatele ühesuguste põhimõtete alusel makstavaid preemiaid makstakse samadel alustel ka haridusasutuse juhile. 3. Tunnistada kehtetuks alates 01. jaanuarist 2015 Kadrina Vallavolikogu aasta 26. märtsi otsus nr 31 Kadrina valla haridusasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise alused ja töötasu alammäärad. 4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. Jaanus Reisner Vallavolikogu esimees

12 Seletuskiri otsuse Kadrina valla haridusasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise alused ja töötasu alammäärad eelnõule Aluseks, otsuse eelnõu esitamisel, on Vabariigi Valitsuse aasta määrusega nr 187 kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär kuus. Töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral alates 01. jaanuarist 2015 on 900 eurot kuus. Käesolevas otsuses on vormistatud õpetajate töötasu alammäärad valla haridusasutustes vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele ja vastuvõetud aasta eelarvele vallas. Vallavolikogu poolt vastuvõetud eelarvega on tagatud õpetajatele eeltoodust tulenev palgatõus. Haridusasutuse juht sõlmib õpetajatega (töötajatega) töölepingud, mille järgi õpetaja töötasu kuus ei vähene võrreldes õppeaasta algul kokkulepitud töötasust. Kokkulepitud töötasule lisanduvad tasud klassijuhatamise eest põhikooli osas kuni 120 eurot ja gümnaasiumi osas kuni 80 eurot kuus. Vallavalitsus teeb ettepaneku jääda koolieelsete lasteasutuste õpetajate, huvikooli õpetajate ja teiste pedagoogiliste töötajate töötasude suurenemise juurde, mis on plaanitud vastuvõetud aasta eelarves, tõusuks 11%. Haridusasutuse juhiga lepitakse kokku iga õpetaja konkreetne töökoormus ja vastavalt sellele makstav konkreetne töötasu kuus. Juhile on kokkulepete piiriks kinnitatud töötasufond. Aili Purk,

13 Päevakorrapunkt nr 6 OTSUSE EELNÕU O T S U S Kadrina 25. märts 2015 nr Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Aluseks võttes Kadrina Vallavolikogu aasta 30. mai määrusega nr 50 kehtestatud Kadrina vallavara valitsemise korra paragrahvi 35 ja paragrahvi 37 lõike 2 punkti 2 ning lähtudes Eesti Lairiba Arendamise Sihtasutuse aasta 03. märtsi taotlusest nr J-KV479 Kadrina Vallavolikogu o t s u s t a b: 1. Anda nõusolek alljärgneva Kadrina vallale kuuluva vara koormamiseks isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arendamise Sihtasutuse kasuks eesmärgiga rajada üle-eestiline lairiba internetiühendust võimaldav jätkusuutlik infrastruktuur: 1.1 Lääne-Viru maakond Kadrina vald Läsna küla Loobu-Läsna tee katastriüksus katastritunnusega 27301:001:0196 kinnistu registriosa number isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus kokku m²; 2. Isikliku kasutusõiguse seadmise tingimused: 2.1 isikliku kasutusõigusega koormamine on tähtajatu ja tasuta; 2.2 isikliku kasutusõiguse sisuks on õigus omada maaüksusel maatükiga püsivalt ühendatud elektroonilise side võrke ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektroonilise side võrkude ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, remontimiseks ja likvideerimiseks; 2.3 Eesti Lairiba Arendamise Sihtasutus kohustub igat liiki hooldus- ja remonditööde lõpetamisel omal kulul taastama tööde alustamisele eelnenud olukorra; 2.4 Isikliku kasutusõigusega koormamise vormistamisega seotud kulud tasub Eesti Lairiba Arendamise Sihtasutus. 3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. Jaanus Reisner Vallavolikogu esimees Eelnõu koostas: Erika Roger

14 Päevakorrapunkt nr 7 OTSUSE EELNÕU O T S U S Kadrina 25. märts 2015 nr Taokünka kinnistu registriosa number katastriüksusele katastritunnusega 27202:001:0026 sihtotstarbe määramine Aluseks võttes maakatastriseaduse paragrahvi 18 lõiked 6 ja 7, Vabariigi Valitsuse aasta 23. oktoobri määruse nr 155 Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord ja Vabariigi Valitsuse aasta 20. detsembri määruse nr 251 Aadressiandmete süsteem ning lähtudes Jaanus Kulbase avaldusest Kadrina Vallavolikogu o t s u s t a b: 1. Määrata Kadrina valla Jõepere külas asuva Taokünka katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa (001; E). 2. Otsus jõustub teatavakstegemisest. Jaanus Reisner Vallavolikogu esimees Eelnõu koostas: Erika Roger

15 Päevakorrapunkt nr 8 OTSUSE EELNÕU O T S U S Kadrina 25. märts 2015 nr Vee-ettevõtja määramine Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 1, paragrahvi 22 lõike 1 punkti 37, konkurentsiseaduse paragrahvi 14, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse paragrahvi 7 lõigete 1 2, 2 1, 2 2, 2 3, 3, perioodi struktuuritoetuse seaduse 14, keskkonnaministri määruse nr 59 Toetuse andmise tingimused meetmes Veemajandustaristu arendamine avatud taotlemise korral paragrahvi 13 lõike 2 punktid 10, 18 ja paragrahvi 19 lõike 3 alusel ning lähtudes AS Kadrina Soojus poolt kirjaga nr 36 Kadrina Vallavalitsusele esitatud ettepanekust vee-ettevõtja määramiseks ja tegevuspiirkonna kehtestamiseks Kadrina Vallavolikogu o t s u s t a b: 1. Määrata vee-ettevõtjaks AS Kadrina Soojus, registrikood , asukohaga Rakvere tee 11, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, vee- ja kanalisatsioonivarustusteenuse osutamiseks kümneks aastaks alates 1. aprillist 2015 kuni 31. märtsini Kehtestada vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks Kadrina valla haldusterritoorium. Vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks loetakse tema valduses või hallata olevat veevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi, mille kaudu vee-ettevõtja teostab kinnistute veega varustamist, heitvee ärajuhtimist või heitvee puhastamist. 3. Teenuse hinna ja rahastamise aluseks on vee-ettevõtjale Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hind. 4. AS-i Kadrina Soojus poolt osutatava ühisveevärgist veega varustamise ja reovee ühiskanalisatsiooni juhtimise teenuse üle teostab järelevalvet Kadrina Vallavalitsus. 5. AS Kadrina Soojus peab vähemalt 12 kuud enne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse pakkumise peatamist või lõpetamist informeerima kirjalikult kohalikku omavalitsust ja Konkurentsiametit peatamise või lõpetamise ajakavast ja esitama ülevaate abinõudest, mis tagavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja kohaliku omavalitsusega sõlmitud lepingutest tulenevate nõuete täitmise. 6. AS-l Kadrina Soojus esitada tegevuse avalikustamiseks ning läbipaistvuse tagamiseks veeettevõtja majandusaasta aruande kokkuvõte avaldamiseks Kadrina valla veebilehel 30 päeva jooksul pärast majandusaasta aruande kinnitamist. Aruande kokkuvõte peab sisaldama ülevaadet viimase aasta jooksul tehtud investeeringutest, joogivee kvaliteedist, reovee puhastamisest, tuleviku arengusuundadest ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks kavandatud investeeringutest.

16 7. Kadrina Vallavalitsusel avaldada vee-ettevõtja määramise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Kadrina valla ajalehes Kodukant. 8. Otsus teha teatavaks AS-le Kadrina Soojus. 9. Tunnistada kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 2000.aasta 24. mai otsus nr 51 Vee-ettevõtja määramine. 10. Otsus jõustub teatavakstegemisest. Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada Kadrina Vallavalitsusele asukohaga Rakvere tee päeva jooksul, kui seadus ei sätesta teisiti, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama, vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või pöörduda kaebusega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2, Jõhvi). Jaanus Reisner Vallavolikogu esimees

17 Seletuskiri eelnõu juurde: Kadrina Vallavolikogu otsuse nr 51 Vee-ettevõtja määramine kehtetuks tunnistamise vajadus tuleneb asjaolust, et seoses perioodi struktuuritoetuste avanemisega ja 2014 aastal jõustunud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) paragrahv 7 muudatustega, täpsustus vee-ettevõtja määratlemine. ÜVVKS 7 lõike k 1 2 kohaselt on vee-ettevõtja üldhuviteenuse osutaja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse tähenduses struktuuritoetuste andmisel on tegu riigiabiga ja toetuste andmise tingimused ja taotlused tuleb vastavalt sellele seada struktuuritoetuste taotlejal tuleb taotluses esitada muuhulgas volikogu otsus vee-ettevõtja määramise kohta (keskkonnaministri määruse nr 59 Toetuse andmise tingimused meetmes Veemajandustaristu arendamine avatud taotlemise korral paragrahvi 13 lõike 2 punktid 10, 18), milles on kindlaks määratud avalike teenuste osutamise kohustuse täpne laad ja kestvus, asjaomane ettevõtja ja vajaduse korral territoorium. ÜVVKS paragrahvi 7 lõike 2 1 kohaselt, kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on eraõigusliku juriidilise isiku omandis, võib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik esitada kohaliku omavalitsuse üksusele ettepaneku määrata ta vee-ettevõtjaks käesoleva seaduse tähenduses. Kui eraõiguslikust juriidilisest isikust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku suhtes ei ilmne alljärgnevaid asjaolusid: 1) isikut või tema seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteokorras karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest, riigihangete nõuete rikkumise, kelmuse või ametialase või rahapesu- või maksualase süüteo toimepanemise eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) isik on pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus on peatatud või ta on muus sellesarnases seisukorras tema asukohariigi seaduse kohaselt; 3) isiku suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohariigi seaduse kohaselt; 4) isikul on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema asukohariigi kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) vee-ettevõtjaks määramise ettepaneku tegemise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud vee-ettevõtjaks määramise ettepaneku tegemise päevast arvates, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud, määrab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsusega ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni omaniku vee-ettevõtjaks ja kehtestab tegevuspiirkonna. ÜVVKS paragrahvi 7 lõike 2 3 kohaselt peab volikogu otsuses vee-ettevõtja määramise kohta sisaldama järgmist: 1) eraõiguslikule juriidilisele isikule antav haldusülesanne; 2) haldusülesande täitmise rahastamise alused ja rahastamise ulatus, kui haldusülesande täitmist rahastatakse riigieelarvest või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest; 3) haldusülesande täitmise üle järelevalvet teostav kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus või organ; 4) eraõigusliku juriidilise isiku kohustus esitada majandusaasta aruanne; 5) haldusakti kehtivusaeg, kui haldusakt on tähtajaline; 6) järelevalveasutuse või -organi õigused ning eraõigusliku juriidilise isiku kohustused haldusakti lõpetamise korral haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamiseks, arvestades käesolevas seaduses sätestatut. Eelnõu koostas L. Uueni

18 Päevakorrapunkt nr 9 MÄÄRUSE EELNÕU M Ä Ä R U S Kadrina 25. märts 2015 nr Kadrina valla hankekord Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 13¹ ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 37 alusel. 1. Üldsätted (1) Kadrina valla hankekord (edaspidi hankekord) reguleerib Kadrina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi allasutused) korraldatavate riigihangete planeerimist, riigihanke ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramist ning riigihangete, sh alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete ning lihtsustavas korra tellitavate teenuste riigihangete korraldamist. (2) Riigihange (edaspidi hange) on käesoleva määruse kohaselt asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine. Sõltumata hankelepingu maksumusest tuleb järgida riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid. Hanke maksumused on määruses esitatud maksumustena käibemaksuta. (3) Hankekorda rakendatakse koostoimes RHS-i ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega. 2. Hangete planeerimine (1) Hangete planeerimiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan, milles kajastatakse hanked üldjuhul alates lihthanke piirmäärast. (2) Erakorralised riigihanked kooskõlastatakse vallavalitsusega ja viiakse läbi plaaniväliselt. (3) Hankeplaani koostamiseks esitavad vallavalitsuse struktuurüksuste juhid ja allasutuste juhid iga aasta 15. detsembriks hangete eest vastutavale isikule järgneval eelarveaastal planeeritavate hangete kohta järgneva informatsiooni: 1) planeeritava hanke nimetus; 2) hankelepingu sõlmimise eeldatav tähtpäev ja hankelepingu kestus; 3) hankelepingu eeldatav maksumus. (4) Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt ühe kuu jooksul pärast Kadrina valla eelarve vastuvõtmist. (5) Hankeplaani märgitakse vähemalt: 1) hanke nimetus; 2) hankemenetluse liik; 3) hankelepingu eeldatav maksumus; 4) hanke korraldamise aeg kuu(de) täpsusega; 5) hankelepingu eeldatav täitmise aeg kuu(de) täpsusega; 6) hanke eest vastutav(-ad) isik(-ud); 8) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;

19 9) kas hange korraldatakse e-hankena; (6) Hankeplaan avalikustatakse Kadrina valla veebilehel. (7) Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele. (8) Võimalusel teostatakse hankimist läbi riigihangete keskkonna e-menetlusena, kuid mitte vähem kui 50% ulatuses hankija eelarveaastal planeeritavate riigihangete rahalisest mahust. 3. Hanke korraldamine maksumusega üle riigihanke piirmäära (1) Riigihanke hankemenetluse korraldamise kohustuse maksumuse piirmäär on: 1) asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral eurot; 2) ehitustööde hankelepingu korral euro. (2) Hanke korraldamisel, mille maksumus on võrdne riigihangete piirmääraga või ületab seda, kohaldatakse RHS-s ja käesolevas määruses sätestatud korda. 4. Lihthanke korraldamine (1) Lihthanke korraldamise kohustuse maksumuse piirmäär on: 1) asjade ja teenuste hankelepingu korral eurot; 2) ehitustööde hankelepingu korral eurot. (2) Lihthanke korraldamisel tuleb järgida RHS 18² ja käesolevas määruses sätestatud korda. (3) Lihthanke korraldamiseks koostatakse lihthanke hankedokument, mille koostamisel tuleb lähtuda RHS 23-24, 31 lõigetes 2-5 ja 8, -des 32 ja 33, 38 lõigetes 1-3¹ ja 5, -des 39-41, -des sätestatust või mõnest neist. (4) Juhul kui pakkujatega võimaldatakse läbirääkimisi, sätestatakse selline võimalus lihthanke teates ja läbirääkimiste kord määratletakse lihthanke hankedokumendis. 5. Lihtsustatud korras tellitavad teenused (1) Teenuste lepingu sõlmimisel, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50 % moodustavad ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) määruse VII lisas nimetatud teenused, ei ole kohustust korraldada hankemenetlust RHS sätestatud korras. (2) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel tuleb järgida RHS 19 sätestatut ja lähtuda määruse -st 4 juhul, kui eeldatav maksumus suurem kui eurot. 6. Hanke korraldamine alla lihthanke piirmäära (1) Hanke korraldamisel alla lihthanke piirmäära juhindutakse järgmistest põhimõtetest: 1) rahalisi vahendeid peab kasutama säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi olemasolu korral parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte: 2) peab tagama hanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse; 3) kõiki isikuid peab kohtlema võrdselt ja mittediskrimineerivalt ning jälgima, et kõik isikutele seatud piirangud ja kriteeriumid oleksid hanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud; 4) peab tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise; 5) vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti; 6) võimaluse korral peab eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi; 7) kui hanke objekti, mille hooldust, tarvikuid jms on edaspidi võimalik hankida ainult samalt pakkujalt, korraldatakse hange koos hanke objekti teenindamisega ning pakkumuste hindamisel võetakse arvesse ka hanke objektiga kaasnevad hoolduskulud; 8) hanget ei või jaotada osadeks hanke teostamiseks kehtestatud korra või nõuete eiramiseks, eriti kui hankelepinguesemeks on funktsionaalselt koos toimivad või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad, teenused või ehitustööd; 9) võimalusel kasutatakse pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilist esitamist.

20 (2) Hanke läbiviimise eest vastutav isik, valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik või allasutuse juht koostab pakkumuse küsimiseks lähteülesande (hinnapakkumise päring) ja edastab selle konkurentsi korral vähemalt kolmele pakkujale vältides huvide konflikti. (3) Alates 5000 eurose maksumusega hangete läbiviimise kohta avaldatakse teade Kadrina valla kodulehel. Vastutav isik võib pärast teate avaldamist edastada lähteülesande enda poolt valitud pakkujatele. (4) Lähteülesanne edastatakse samaaegselt e-posti teel valitud pakkujatele ning see peab sisaldama järgmist: 1) hangitava asja, teenuse või ehitustöö lühikirjeldus; 2) vajadusel nõuded pakkuja kvalifikatsioonile ja nõutavad dokumendid; 3) pakkumuse esitamise tähtaeg; 4) lepingu eeldatav täitmise tähtaeg; 5) muu pakkuja jaoks oluline informatsioon. (5) Pakkumused esitatakse e-posti teel asutuse ametlikule e-posti aadressile. Vallavalitsuse ametnike poolt läbi viidavate hangete korral on aadressiks (6) Vastutav isik peab vajadusel läbirääkimisi ja koostab hinnapakkumuse edukaks tunnistamise kohta protokolli. Juhul kui pakkumust küsitakse vähem kui kolmelt isikult, tuleb protokollis selgitada konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid. (7) Juhul kui tegemist on raamatupidamise mõistes väheväärtuslike ja kiiresti kuluvate asjade soetamisega või kiireloomulise teenuse või ehitustöö tellimisega, võib hangete puhul, mille eeldatav maksumus on asjade ostmisel või teenuse tellimisel või ehitustöödel kuni 2000 eurot, vastutav isik kauba osta või teenuse või ehitustöö tellida ühelt pakkujalt. (8) Käeolevas paragrahvis sätestatud korda ei ole vaja järgida erakorralistel juhtudel: 1) avariitööde teostamiseks teenuste tellimisel maksumusega kuni 6000 eurot (k.a). 7. Hanke korraldamise otsustamine (1) Kadrina Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsustab loa andmise hanke korraldamiseks, kui sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta. (2) Hangete korraldamise alla lihthanke piirmäära otsustab valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik kooskõlastatult struktuurüksuse juhi ja hangete eest vastutava isikuga või allasutuse juht kooskõlastatult hangete eest vastutava isikuga. (3) Hangete korraldamise alates lihthanke piirmäärast otsustab vallavalitsus oma korraldusega. (4) Valitsuse korraldusega kinnitatakse: 1) hanke nimetus; 2) hankemenetluse liik; 3) hankekomisjoni koosseis; 4) hanke eest vastutav isik; 5) hanketeade ja hankedokumendid; 6) vajadusel hanke eeldatav maksumus. 8. Hanke eest vastutava isiku määramine ja pädevus (1) Hanke eest vastutav isiku määrab vallavanem või allasutuse juht. (2) Hanke eest vastutava isiku pädevus: 1) hanke läbiviimiseks vajalike eelotsustuste ja toimingute teostamine; 2) hanketeate ja hankedokumentide koostamise korraldamine; 3) riigihangete registris vajalike toimingute teostamine; 4) pakkujate küsimustele vastamine ja selgituste andmine; 5) vallavalitsuse ja vajadusel volikogu haldusaktide eelnõude koostamine; 6) hankekomisjoni protokollide koostamine; 7) vajadusel Kadrina valla veebilehel hanke kohta teabe avaldamine; 8) muude käesolevast määrusest tulenevaid hanke eest vastutava isiku ülesannete täitmine.

21 9. Hankekomisjoni moodustamine ja pädevus (1) Vallavalitsuse korraldusega moodustatakse 3 ja 4 nimetatud hangeteks vähemalt kolmeliikmeline hankekomisjon, mille koosseisus on esimees, hangete eest vastutav isik ja komisjoni liikmed. Komisjoni tegevus lõpeb hanke lõppemisega. (2) Hankekomisjoni pädevus: 1) hanketeate ja hankedokumentide kooskõlastamine; 2) pakkumuste avamine; 3) pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine; 4) pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine või mitte kvalifitseerimine; 5) pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine; 6) vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamine; 7) pakkumuste hindamine ja eduka pakkumuse valimine. (3) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa rohkem kui pool komisjoni liikmetest. (4) Hankekomisjoni töösse võib kaasata hääleõiguseta sõltumatuid eksperte. (5) Hankekomisjoni koosolekute kohta koostatakse protokollid, millele kirjutavad alla komisjoni koosolekul osalejad. Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus. 10. Vallavalitsuse otsused hankemenetluses (1) Vallavalitsus võtab vastu otsused hangetes maksumusega, kui: 1) asjade ostmise ja teenuste tellimise hankelepingu maksumus on võrdne või ületab eurot; 2) ehitustööde hankelepingu maksumus on võrdne või ületab eurot; 3) lihtsustatud korras tellitava teenuse hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne või ületab eurot; 4) ideekonkursi eeldatav maksumus on võrdne või ületab eurot; 5) ehitustööde kontsessiooni eeldatav maksumus on võrdne või ületab eurot. (2) Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse: 1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine; 2) pakkuja kvalifitseerimine või mitte kvalifitseerimine; 3) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine; 4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine; 5) kõigi pakkumuste tagasilükkamine; 6) pakkumuse edukaks tunnistamine; 7) hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine; 8) hankemenetluse lõpetamine; 9) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused. (3) Valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik või allasutuse juht võtab vastu hankija otsused hangetes maksumusega, kui: 1) asjade ostmise ja teenuste tellimise hankelepingu maksumus on alla euro; 2) ehitustööde hankelepingu maksumus on alla euro; 3) lihtsustatud korras tellitava teenuse hankelepingu eeldatav maksumus on alla euro; 4) ideekonkursi eeldatav maksumus on alla euro; 5) ehitustööde kontsessiooni eeldatav maksumus on alla euro. 11. Hankelepingu sõlmimine (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult, kui hankelepingu alusel teostatud ettemaksu või hanke maksumus ületab või on võrdne euroga. (2) Alla euro maksumusega asja ostmisel, teenuse tellimisel või ehitustöö teostamisel, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise/teenuse tellimise/tööde teostamise aluseks valla eelarves kulude kasutamise eest vastutava ametniku või allasutuse juhi kinnitatud protokoll ning hinnapakkumine ja arve.

22 12. Teabe avaldamine (1) Riigihanke piirmäära ületavate ja lihthangete korraldamise kohta avaldatakse hanketeade riigihangete registris ja viide Kadrina valla veebilehel. (2) Kadrina valla veebilehel avaldatakse teave alla lihthanke piirmäära jäävate hangete kohta, kui hankelepingu eeldatav maksumus on 5000 eurot või ületab seda. 13. Määruse kehtetuks tunnistamine Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu aasta 26. septembri määrus nr 58 Kadrina valla hankekord. 14. Määruse jõustumine Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Jaanus Reisner Vallavolikogu esimees

23 Seletuskiri määruse eelnõu Kadrina valla hankekord juurde Uue hankekorra kehtestamise vajadus tuleneb riigihangete seaduse ning rahaliste vahendite väärtuse muutumisega ajas. Samuti soovime hankekorra viia kooskõlla üldise tõekspidamisega, et kordades seadust ümber ei kirjutata. Käesolevas korras reguleeritakse eelkõige riigihangete menetlus, mida seadus üheselt pole reguleerinud ning mille menetlusreegleid seadus kohustab sätestama. Riigihangete seaduse juhises on välja toodud, et hankeplaanis on põhjendatud ära näidata ostud (sh teenused, ehitustööde tellimine), mis ületavad lihthanke piirmäära. Seetõttu peaks Kadrina valla hankekord samuti ette nägema, et hankeplaanis näidatakse hanked alates lihthangetest. Alla riigihangete piirmäära jäävate hangete menetlusreeglid on hankekorras määratletud ning kajastatakse Kadrina valla kodulehel korraga määratletud piirmaksumusest. Kodulehel avaldamise teade alates 3000 eurost on liiga madal, kuna aeglustab põhjendamatult asjaajamist ja kulutab inimressurssi. Ametnikul on endiselt kohustus võtta võrdlevaid hinnapakkumisi ning koostada tulemuste kohta protokoll. Kehtiv hankekord - Kehtivas hankekorras on järgmised piirmäärad ja sõnastused: 1) 2 lõige 1- Hangete planeerimiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan, milles kajastatakse hanked eeldatava maksumusega üle 3000 euro. 2) 2 lõige 3 - Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt kahe nädala või ühe kuu jooksul pärast Kadrina valla eelarve vastuvõtmist. 3) 2 lõige 4 - Hankeplaani märgitakse: 1) hanke nimetus; 2) hankemenetluse liik; 3) hankelepingu eeldatav maksumus; 4) hanke korraldamise aeg; 5) hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg; 6) hanke eest vastutav isik; 7) hankelepingu täitmise eest vastutav isik. 4) 6 lõige 1 - Hanke korraldamisel alla lihthanke piirmäära tuleb järgida raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet, ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi olemasolu korral parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte. 5) 6 lõige 3 - Üle 3000 euro maksumusega hangete läbiviimise kohta avaldatakse teade Kadrina valla kodulehel. Vastutav isik võib pärast teate avaldamist edastada lähteülesande enda poolt valitud pakkujatele. 6) 6 lõige 7 - Protokoll lisatakse vallavalitsuse korralduse eelnõu juurde juhul kui hanke maksumus ületab 3000 eurot. Hanke puhul maksumusega alla 3000 euro lisatakse protokoll allkirjastamisele saadetava lepingu juurde. 7) 6 lõige 8 - Juhul kui tegemist on raamatupidamise mõistes väheväärtuslike ja kiiresti kuluvate asjade soetamisega või kiireloomulise teenuse või ehitustöö tellimisega, võib hangete puhul, mille eeldatav maksumus on asjade ostmisel või teenuse tellimisel kuni 1000 eurot ja ehitustöödel kuni 2000 eurot, vastutav isik kauba või teenuse osta või ehitustöö tellida ühelt pakkujalt. 8) 7 lõige 1 - Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse hanke korraldamine, kui selle eeldatav maksumus asjade ja teenuste ostmisel, ideekonkursi ning lihtsustatud korras tellitavate teenuste puhul on vähemalt eurot ja ehitustööde ning ehitustööde kontsessiooni puhul vähemalt eurot. 9) 7 lõige 3 - Hanke korraldamise alla lihthanke piirmäära otsustab hankeplaani kinnitamisega vallavalitsus. Alla 3000 euro hangete korraldamise otsustab valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik või allasutuse juht.

24 10) 8 lõige 1 - Hanke eest vastutav isik määratakse vallavalitsuse korraldusega. 11) 8 lõige 3 - Hanketeates või hankedokumentides muudatuste tegemisel peab hanke eest vastutav isik selle kooskõlastama hankekomisjoniga. 12) 9 lõige 1 - Vallavalitsuse korraldusega moodustatakse 3 ja 4 nimetatud hangeteks vähemalt kolmeliikmeline hankekomisjon (esimees ja komisjoni liikmed), mille tegevus lõpeb hanke lõppemisega. 13) 9 lõige 5 - Hankekomisjoni koosolekute kohta koostatakse protokollid, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus. 14) 10 lõige 1 - Vallavalitsus võtab vastu otsused hangetes maksumusega 3000 eurot ja üle selle. 15) 11 lõige 1 - Hankeleping sõlmitakse kirjalikult kui hanke maksumus ületab või on võrdne 2000 euroga. 16) 11 lõige 2 - Alla 2000 euro asja ostmisel, teenuse tellimisel või ehitustöö teostamisel, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise/teenuse osutamise/tööde teostamise aluseks valla eelarves kulude kasutamise eest vastutava ametniku või allasutuse juhi kinnitatud protokoll või hinnapakkumine ja arve. 17) 12 lõige 3 - Kadrina valla veebilehel avaldatakse teave alla lihthanke piirmäära jäävate hangete kohta, kui hankelepingu eeldatav maksumus on 3000 eurot või ületab seda. Koostaja: Kaire Kullik

25 Päevakorrapunkt nr 10 OTSUSE EELNÕU O T S U S Kadrina 25. märts 2015 nr Loa andmine avatud hankemenetlusega hanke Kadrina Keskkooli koristusteenuse osutamine korraldamiseks Aluseks võttes Kadrina Vallavolikogu aasta 30. mai määrusega nr 50 kehtestatud Kadrina vallavara valitsemise korra paragrahvi 7 lõike 2 punkti 2, lõike 10, Kadrina Vallavolikogu aasta 26. septembri määrusega nr 58 kehtestatud Kadrina valla hankekorra paragrahvi 7 lõike 4 Kadrina Vallavolikogu o t s u s t a b: 1. Anda luba vallavalitsusele avatud hankemenetlusega hanke Kadrina Keskkooli koristusteenuse osutamine korraldamiseks 4 aastaks. 2. Otsus jõustub teatavakstegemisest. Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada Kadrina Vallavalitsusele asukohaga Rakvere tee päeva jooksul, kui seadus ei sätesta teisiti, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama, vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või pöörduda kaebusega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajasse (Kooli 2, Jõhvi 41532). Jaanus Reisner Vallavolikogu esimees

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx Euroopa Regionaalarengu Fond fondi projekti 2014-2020.11.01.16-0011 ELA 099 PROJEKTIAUDIT toetuse saaja: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus rakendusüksus: Riigi Infosüsteemi Amet Lõpparuanne ERF-274/2018

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - Peep Pukk.doc

Microsoft Word - Peep Pukk.doc Sisekaitseakadeemia Peep Pukk PAKKUJATE JA TAOTLEJATE KVALIFITSEERIMINE RIIGIHANGETE MENETLUSES Lõputöö Juhendaja: Kadri Teder Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem