Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu"

Väljavõte

1 Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017

2 Sisukord 1. Detailplaneeringu koostamise alused ja eesmärk Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja arengukavad Olemasolevad geodeetilised alusplaanid Planeeringu algatamisest huvitatud isik ja koostaja Olemasoleva olukorra iseloomustus Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed Planeerimisettepanek Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine Krundi ehitusõigus Insolatsioon Krundi hoonestusala piiritlemine Arhitektuurinõuded ehitistele Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus Parkimiskorraldus Haljastuse ja heakorra põhimõtted Vertikaalplaneerimine Ehitistevahelised kujad Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad Veevarustus Tuletõrjevee veevarustus Reoveekanalisatsioon Sademevee kanalisatsioon Elektrivarustus ja välisvalgustus Kaugküte Telekommunikatsioonivõrk Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks Servituutide vajaduse määramine ning muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ja nende ulatus Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Planeeringu elluviimise võimalused Koostöö kokkuvõte Graafiline osa Joonis 1 Situatsiooniskeem Joonis 2 Olemasolev olukord Joonis 3 Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed Joonis 4 Põhijoonis Joonis 5 Tehnovõrgud ja maakasutus Joonis 6 Tehnovõrkude skeem Joonis 7 Illustreeriv joonis 2

3 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused ja eesmärk Planeeringu koostamise aluseks on Antsla Vallavalitsuse korraldus nr. 169 Tamme tn 8c krundi ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise kohta. Planeeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kasutusotstarvete ja krundi ehitustingimuse määramine, hoonestusala piiritlemine ühiskondlike ehitiste (sotsiaalmaja) ja kortermaja ehitamiseks, reformimata riigimaa staatuse määratlemine ning planeerimisprotsessi läbiviimine vastavalt planeerimisseadusele. Detailplaneeringuga lahendatakse liikluskorralduse (juurdepääsuteede ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, samuti määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringualasse on kaasatud Tamme tn 8a, Tamme tn 8b katastriüksused ning Tamme tn 8c (munitsipaalomandisse taotletav seni reformimata riigimaa). Planeeringuala pindala on ca 7300 m 2. Andmed planeeringualal asuvate kruntide kohta on toodud tabelis 1. Tabel 1. Andmed planeeringualal asuvate kruntide kohta Aadress Pindala Sihtotstarve Antsla linn, Tamme tn 8a (katastritunnus 14401:004:0026) Antsla linn, Tamme tn 8b (katastritunnus 79505:001:0027) Antsla linn, Tamme tn 8c (seni reformimata riigimaa maa-ala) 1721 m² elamumaa 100% 2729 m² elamumaa 100% 2818 m Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja arengukavad Võru maakonna teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused (kehtestatud Võru Maavanema korraldusega 02.detsember 2005 nr 1.1-1/196) ; 3

4 Antsla valla üldplaneering (vastu võetud Antsla Vallavolikogu 25.septembri 2012 määrusega nr 13, jõustunud 01.oktoober 2012); Antsla valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks (vastu võetud Antsla Vallavolikogu 16. veebruari 2016 määrusega nr 4); Planeeringu käigus toimunud kirjavahetus ametkondade ja eraisikutega asub planeeringu teises köites planeeringu lisad. Planeering on koostatud vastavalt kehtivatele seadusandlikele aktidele ning normidele Olemasolevad geodeetilised alusplaanid Detailplaneeringu koostamise alusplaaniks on võetud Tartu Maakorralduse OÜ poolt koostatud Antsla vald, Antsla linn Tamme tn 8a, 8b ja lähiümbruse topo-geodeetiline alusplaan (töö nr KE7948) mõõtkavas M 1:500. Mõõdistused on tehtud aasta detsembris Planeeringu algatamisest huvitatud isik ja koostaja Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus (registrikood ) F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla linn 66403, Antsla vald, Võrumaa Planeeringu koostaja: Plaan OÜ (registrikood ) Tamme pst 111, Tartu Planeeringu töögrupp: Ruumilise keskkonna kutseline planeerija: Kärt Vabrit (Tase 7, tunnistuse nr ) Maastikuarhitekt-planeerija: Tiina Kuusepuu 2. Olemasoleva olukorra iseloomustus Planeeringuala asub Võrumaal, Antsla vallas, Antsla linnas. Planeeringuala pindala on ca 7300 m 2. Planeeringuala asukoht on toodud situatsiooniskeemil (joonis 1). Ehitisregistri andmetel Tamme tn 8a krundil asub 2-korruseline 140 m 2 ehitisaluse pinnaga elamu (ehr kood ), 1-korruseline kuur (ehr kood ) ehitusaluse pinnaga 48,3 m² ning 4

5 käimla (ehr kood ). Tamme tn 8b läänenurka on omavoliliselt püstitatud 34,5 m 2 ehitusaluse pindalaga kõrvalhoone, mis osalisel ulatub Tamme tn 8 kinnistule. Planeeringuala piirinaabrid on: Tamme tn 10 (katastritunnus 14401:004:0003) 100% elamumaa; Põik tn 18 (katastritunnus 14401:004:0018) 100% elamumaa; F. R. Kreutzwaldi tn 19 (katastritunnus 14401:004:0480) 100% elamumaa; F. R. Kreutzwaldi tn 17 (katastritunnus 14401:004: % elamumaa; Tamme tn 4a (katastritunnus 14401:004:0035) 100% elamumaa; Tamme tn 8 (katastritunnus 14401:004:0054) 100% elamumaa; Tamme tänav T2 (katastritunnus 14301:001:0356) 100% transpordimaa. Juurdepääs planeeritavale alale on tagatud Tamme tänavalt ca 3,4 m laiuse kruusakattega mahasõidu kaudu. Parkimine on lahendatud õuealal. Planeeringuala lõunaosas asuvad naabrite poolt rajatud aiamaad koos puuviljaaedadega ning kasvuhoonetega. Ülejäänud planeeringuala on korrapäraselt hooldatav haljasala. Kõrghaljastust ja võsa leidub olemasoleva hoonekompleksi ümbruses ning aiamaade piirkonnas (valdavalt viljapuud ja põõsad). Planeeritaval alal Põik tn 18 krundi poolses osas kulgeb paralleelselt krundi piiriga okaspuudest koosnev puuderivi. Käsitletaval alal on maapinna reljeef tasane tõustes sujuvalt lõuna- ja ida suunas. Maapinna kõrgused jäävad vahemikku 83,00 84,60 meetrit. Tamme tn 8 ja Tamme tn 8c (seni reformimata riigimaa) piiril asub ca 125 m 2 pindalaga tiik (sügavus ca 1,7 m). Lisaks asub planeeringu lõunanurgas ca 54 m 2 tiik, mida kasutatakse sealsete aiamaade kastmiseks. Planeeringuala põhjaküljel asub kraav, mis suubub Tamme tänava ääres asuvasse kraavi. Planeeringualal on olemas ühendus ühisvee- ja kanalisatsioonivõrguga Tamme tänavalt. Elektriühendus on tagatud 0,4 kv õhuliiniga Tamme tänaval asuvast elektripostist. Tamme tänaval asub ka tänavavalgustus. Planeeritaval alal on tegevus kitsendatud tehnovõrkude kaitsevööndite ulatuses. Planeeringualal ja selle lähiümbruses ei asu kultuurimälestisi ega looduskaitse all olevaid üksikobjekte, mis tekitaksid täiendavaid kitsendusi planeeringualale. Planeeringualal olemasolev situatsioon on esitatud joonisel 2 Olemasolev olukord. 5

6 3. Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed Planeeringuala jääb Antsla linnas kesklinna vahetus lähedusse. Ala koosneb Tamme tn 8a ja Tamme tn 8b elamumaa sihtotstarbega krundist ning seni reformimata riigimaa maatükist (Tamme tn 8c). Olemasolev eluhoone Tamme tn 8a krundil on kasutuses sotsiaalmajana. Planeeringuala kontaktvööndis valdav maakasutus on elamumaa, läheduses leidub ka ühiskondlike ehitiste maad, nt. Kooli tee 14 Antsla Gümnaasium, Kooli tee 12 Antsla Tervisekeskus. Antsla valla üldplaneeringus kohaselt on planeeringualal Tamme tn 8a maakasutuse juhtfunktsiooniks ette nähtud perspektiivne ühiskondlike hoonete maa ning ülejäänud alal elamumaa. Vastavalt üldplaneeringu seletuskirja punktile on elamumaale muuhulgas lubatud ehitada ka sotsiaalelamut. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Kontaktvööndis elamumaa kruntide pindalad jäävad valdavalt ca m 2 vahemikku, ühiskondlike ehitiste maa krundid on ca m 2. Ühtset ehitusjoont Tamme tn ääres välja kujunenud ei ole. Piirkonnale on iseloomulik aedlinnale omane hoonestus (kuni 2 korrust), kus hoonekompleks koosneb pereelamust ning sinna juurde kuuluvast ühest kuni kahest abihoonest. Valdavalt valitsevaks on puitarhitektuur. Ühiskondlike ehitiste maksimaalne korruselisus piirkonnas on kuni 4 korrust. Kontaktvööndis on välja ehitatud tihe tänavavõrgustik. Tamme tänav ristub lähipiirkonnas Veski, Uus ja Põik tänavaga ning Kooli teega, mille kaudu on tagatud liikumisteed teistele tänavatele. Suuremate asulate vaheline liikumine on tagatud Antsla-Vabina teelt (Sõmerpalu ja Võru suunas), Antsla-Kanepi teelt (Vana Antsla suunas), Laatre-Antsla teelt (Kobela ja Tsirguliina suunas), Antsla-Haabsaare teelt (Oe küla suunas) ning Antsla-Sänna teelt (Varstu suunas). Antsla linna läbib Valga-Petseri raudtee. Planeeringualast ca 500 m kaugusele lõunasuunda jääb Antsla raudteejaam. Jalakäijate liikumisvõimalused planeeringuala kontaktvööndis on head. Suuremate tänavate äärde ning kooli ümbrusse on eraldi ehitatud välja jalgteed. Ülejäänud osas jalakäijad liiguvad tänava ääres. Lähim bussipeatus asub Antsla Gümnaasiumi juures. Planeeringualal kontaktvööndi funktsionaalsed seosed on esitatud joonisel 3 Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed. 6

7 4. Planeerimisettepanek 4.1. Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine Planeeringulahendus näeb ette 2 krundi moodustamist. Olemasolevast Tamme tn 8a krundist, Tamme tn 8c (seni reformimata riigimaa) maa-alast ning osaliselt Tamme tn 8b krundist moodustatakse üks krunt kavandatava sotisaalhoone tarbeks (edaspidi positsioon 1) ning ülejäänud Tamme tn 8b maa-alast moodustatakse eraldi elamumaa krunt (positsioon 2). Krundipiiride muutmine ja maakasutuse koondtabel on esitatud joonisel 5 Tehnovõrgud ja maakasutus Krundi ehitusõigus Planeeringuga on määratud Positsioonile 1 ehitusõigus sotsiaalmaja rajamiseks. Positsioonil 1 olemasolevad hooned on planeeritud likvideerida. Positsioonile 2 on planeeritud ehitusõigus kuni 2-korruselise kortermaja ehitamiseks. Sealsed aiamaad jäävad kasutusse kuni ehitusõiguse realiseerimiseni. Ehitusõigusega on määratud krundi kasutamise sihtotstarve, hoonete suurim lubatud arv krundil, hoonete suurim lubatud kõrgus, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala. Kruntide ehitusõigus on esitatud joonisel 4 Põhijoonis Insolatsioon Planeeringulahendus näeb ette positsioonile 1 kahe põhihoone rajamise võimalust kõrgusega kuni 10 m (kuni 2 korrust). Hoonestusala planeerimisel on arvestatud, et tekiks võimalikult vähe varjutust naaberkinnistutele ning tagatud oleks EVS 894:2008 standardis toodud insolatsiooni nõuded eluruumidele. Insolatsioon tähendab otsese päikesevalguse pääsemist ruumi mingi aja vältel. Vastavalt EVS 894:2008 punktile peab eluruumides olema tagatud vähemalt 3-tunnine katkematu insolatsioon päevas ajavahemikul 22. aprillist kuni 22. augustini. Et päikesekiirgus insolatsioonina arvesse läheks, peab päikese tõusunurk olema vähemalt 6º ning nurk päikese asimuudi ja vaadeldava fassaadi vahel peab olema vähemalt 10º. Pimedamal sügis- ja talve perioodil 7

8 insolatsiooni hinnata ei saa, sest päikese tõusu nurk ei ole piisav ning valgustatud aega on liiga lühike. EVS 894:2008 punkt kohaselt peab kuni kolmetoalise korteri/maja puhul 3-tunnine katkematu insolatsioon olema tagatud vähemalt ühes toas, suurema arvu tubade puhul kahes toas. Uusehitiste projekteerimisel tuleb tagada olemasolevate elamute insolatsiooni säilimine vähemalt 3 tunni ulatuses, kusjuures insolatsiooni vähenemine ei tohi ületada 50% esialgsest kasutusest. Insolatsiooni kestuse määramisel on antud juhul kasutatud nomogramm-meetodit, kus joonis koostatakse kindla geograafilise asukoha ja kuupäeva kohta. Antud juhul on varju liikumise graafik koostatud Antslas päikese liikumise järgi EVS 894:2008 tulenevatel kuupäevadel 22. aprill ja 22. august asukohaga 57 49' 32" N / 26 32' 26" E. Varjutus kell Varjutus kell Päikese tõus kell Päikese loojang kell Käesolevaga on esitatud ainult 22.aprilli varjugraafik, sest aprilli ja augusti päikese tõusude kellajaline vahe on 4 minutit ning loojangute vahe 5 minutit, mida võib üldisel foonil lugeda kaduvväikeseks erinevuseks. Planeeritava hoone on kavandatud vähemalt 8 m kaugusele Tamme tn 10 krundist ning sellisel juhul planeeritava hoone ja Tamme tn 10 olemasoleva elamu vaheline kaugus on 15 m. Graafikult on näha, et päikesetõusust kuni kella ni hoonest tekkinud vari ei varjuta eluhoonet ning asukohast tingituna varju suund ei ole otse hoonele Krundi hoonestusala piiritlemine Hoonestusala sidumine krundipiiride ja olemasolevate hoonetega on esitatud joonisel 4 Põhijoonis. Hoonestusalad on näidatud suuremana kui lubatud suurim ehitusalune pindala, mis projekteerimise käigus lubab vabamalt valida hoonete asukohta ja kuju. Hoonestusala sisse on lubatud rajada ka parklaid ja teid. 8

9 4.4. Arhitektuurinõuded ehitistele Kavandatavate hoonete arhitektuurinõuete määramisel on tuginetud lähipiirkonnas välja kujunenud hoonestuse laadile. Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ja üldtunnustatud linnaehituslike põhimõtete järgi. Olulisemad arhitektuurinõuded on järgmised: välisviimistluse materjalid: fassaad puit või kivi, lubatud kombineeritult. Välisviimistlus peab olema kõrge kvaliteediga, esinduslik. hoonete katusetüüp ja kalle: viil- või lamekatus; kalle hoone põhimahul 0 45º; hoonete katusekate: kivi-, rull- ja plekkmaterjalid; hoonete kohustuslik ehitusjoon: määratakse planeeritud tänavate suhtes.; avatäited: määratakse ehitusprojektiga; piirded: Tänavapoolses osas on lubatud võrk- ja lippaed, mida võib kombineerida hekiga. Piirete kõrgus lahendatakse edasise projekteerimise käigus arvestades olemasolevate kõrgustega. Minimaalne tulepüsivusklass: TP1 Positsioonil 1 hoonete kasutamise otstarve on majandus- ja taristuministri 02. juuni 2015 määruse nr 51 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu alusel hoolekandeasutuste ja ühiselamute hoone (kood 11300). Positsioonil 2 kolme ja enam korteriga elamu (kood 11220). Detailplaneeringu lisana esitatud planeeringulahendust illustreeriv joonis ei viita projekteeritavale hoonele, ehituses kasutatavatele materjalidele, arhitektuursetele elementidele ega värvitoonidele, vaid illustreerib planeeritavat ehitusmahtu ja miljööd Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus Juurdepääs positsioonile 1 on tagatud olemasolevalt mahasõidult Tamme tänavalt. Tamme tänav on kahe suunaline (sõidutee laius ca 5,5 m) asfaltkattega linnatänav. Eraldi kõnniteid välja ehitatud ei ole, sõidutee äärest algab haljasala, sademevee kogumiseks tee äärde on rajatud kraav. Olemasolev mahasõit on planeeritud laiendada 4,5 m laiuseks, mistõttu tuleb rekonstrueerida ka olemasolev truup juurdepääsutee all. Positsioon 1 krundi mahasõit ning parkimisala on planeeritud katta tolmuvaba kattega. 9

10 Positsioonile 2 juurdepääs on planeeritud läbi positsiooni 1. Tekib juurdepääsuservituudi seadmise vajadus positsiooni 2 kasuks Parkimiskorraldus Hoonestusele vastav parkimiskohtade arv on lahendatud vastavalt Eesti Standardile EVS 843:2016 "Linnatänavad". Sõidukite parkimisvajadus on toodud tabelis 2. Positsioonil 2 parkimisvajadus puudub. Tabel 2. Sõidukite parkimiskohad Positsiooni nr Suletud brutopind (m 2 ) Parkimisnormatiiv (parkimiskoht/ brutopind) Normeeritud parkimiskohtade arv Pos / Planeeritud parkimiskohtade arv Pos Lahendada edasise projekteerimise käigus, kui on teada kavandatavate korterite arv, arvestusega vähemalt 1,5 parkimiskohta korteri kohta. Jalgrataste parkla täpsed asukohad ja suurused tuleb välja arvutada edasise projekteerimise käigus kui on teada täpsed voodikohtade arvud ning korterite arv ja sellest tulenevalt ka reaalne vajadus. Jalgrattaparkla vajadus puudub kui rataste hoiustamine lahendatakse panipaikade näol projekteeritud hoones siseselt. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus on esitatud joonisel nr 4 Põhijoonis Haljastuse ja heakorra põhimõtted Planeeringualal säilitatakse olemasolev haljastus maksimaalselt, et säilitada piirkonnas aedlinnale omane rohelus. Likvideerimisele kuulub kavandatud hoonete alla jäävad puud ning heakorrastada tuleb positsioonil 1 tiigi ümbruses olev võsa. Positsioonile 2 jäävatel aiamaadel jätkub senine kasutus kuni ehitusõiguse realiseerimiseni. Täiendavat uushaljastust võib lisaks istutada kogu krundi ulatuses, v.a tehnovõrguliinidele lähemale kui 2 m. Täpsem haljastus (likvideeritavad ja säilitatavad puud) pannakse paika hoone ehitusprojektiga. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted on esitatud joonisel 4 Põhijoonis. 10

11 Vertikaalplaneerimine Planeeringuala maapind on üldjoontes tasane, ühtlaselt kaldu Tamme tänava suunas, märkimisväärsed järsud reljeefi muutused puuduvad. Planeeringuala keskosas on olemasolevad mullahunnikud tasandatud ühtlaseks pinnaks. Positsiooni 1 juurdepääsutee kõrval asub prahihunnik, mis edasise arendustegevuse käigus tuleb likvideerida. Kõvakattega aladelt ning katuselt kokku kogutud sademeveed on võimalik juhtida kraavi, mille kalle on Tamme tänava suunas või olemasolevasse tiiki, mis on planeeritud ühendada Tamme tänava äärse kraaviga. Naaberkinnistutele sademevee juhtimine ei ole lubatud. Positsioonil 1 hoone ±0.00 on planeeritud vahemikku , positsioonil 2 vahemikku Täpne ±0.00 tuleb lahendada edasise projekteerimise käigus arvestusega, et naaberkinnistu suhtes ei toimi suuremahulisi maapinna tõstmisi. Teede ja parklate ±0.00 on toodud joonisel 4 Põhijoonis Ehitistevahelised kujad Ehitistevahelised kujad on lahendatud vastavalt Vabariigi Valitsuse aasta 02. juuni määrusele nr 54 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded. Vastavalt sellele peab olema tagatud hoonete vahel minimaalselt 8 meetri ulatusega tuleohutuskuja, mida tuleb arvestada ka hoonestusala siseselt hooneid paigutades. Kui hoonete vahelise kuja laius on alla 8 meetri, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike (tulemüür, tuletõkkesein) või muude abinõudega. Planeeritud uute hoonete vähimaks tuleohutusklassiks on TP Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad on toodud joonisel 5 Tehnovõrgud ja maakasutus. Olemasolevalt on olemas ühendus vee- ja kanalisatsiooniga ning elektriga. Lisaks antakse võimalus liituda kaugkütte- ja telekommunikatsiooni võrguga Veevarustus Veevarustuse planeerimise aluseks on võetud AS Võru Vesi tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks nr 5-18/3 (vt. lisad). 11

12 Planeeringualal ühisveevärgiga ühendus on ainult Tamme tn 8a krundil Tamme tänaval asuvast veetorustikust (De 50). Olemasolev liitumispunkt asub sissesõidu tee all (maakraan DN32). Positsioonil 1 säilitatakse olemasolev ühendus. Uued krundisisesed torustikud tuleb projekteerida minimaalselt De 32 ning paigaldada vähemalt 1,8 m sügavusele maapinnast. Vundamendist läbiviimisel tuleb torustik paigaldada kaitsehülssi. Kuni veemõõtesõlmeni kasutada torustikul ainult elekterkeevisliitmikke. Enne veemõõtesõlme torustiku hargnemised on keelatud. Nõuetekohase veemõõdusõlme paigaldab vee-ettevõtja pärast teenuslepingu sõlmimist. Positsioonile 2 ühendus on planeeritud läbi positsiooni 1. Täpne krundisisene veetorustiku kulgemine lahendatakse edasise projekteerimise käigus kui on teada hoonete täpsed asukohad ning väljastatud vastavad tehnilised tingimused projekti koostamiseks. Ennem ehitustöid esitada AS-ile Võru Vesi kooskõlastamiseks torustike rajamise ehitusprojekt (vähemalt põhiprojekti staadiumis). Rajatud tänava torustikud ja ühendustorustikud kuni liitumispunktideni (kaasa arvatud) tuleb kirjaliku aktiga koos ehitus ja teostusdokumentatsiooniga anda tasuta üle AS-ile Võru Vesi Tuletõrjevee veevarustus Tuletõrjevee veevarustuse planeerimise aluseks on võetud AS Võru Vesi tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks nr 5-18/3 (vt. lisad). Planeeringualale lähimad tuletõrjehüdrandid asuvad Põik ja Oru tänava ristmikul (nr H 304 DN 100, maapealne, E-tüüpi) ning Tamme tn ja Kooli tee ristmikul (nr H 310 DN 100). Hüdrantide asukohad on toodud joonisel 3 Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed. Kuna Antsla linnas puuduvad veereservuaarid ning II-astme pumplad, siis pole hüdrandid käesoleval hetkel kasutusel kuna olemasolev süsteem ei suuda tagada nõuetekohast veekogust ja survet torustikus. Vastavalt Antsla valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavale aastateks on ühisveevärgi arendamise teises etapis (aastatel ) Antsla linna planeeritud rajada Kooli tee puurkaev-pumpla juurde ligikaudu 200 m 3 suurune veereservuaar ning II-astme pumpla. See võimaldab tagada tarbijatele paremat varustuskindlust ning ühtlasi võimaldab eesmärgi päraselt kasutada rajatud tuletõrjehüdrante. II-astme pumpla abil tagatakse piisav veesurve ja kogus tuletõrjehüdrantide kasutamiseks. 12

13 Kui planeeringulahendust hakatakse realiseerima enne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava II etapi ellu viimist, jääb lähim toimiv tuletõrjevee veevõtukoht Nässmõisa järve äärde Reoveekanalisatsioon Reoveekanalisatsiooni planeerimise aluseks on võetud AS Võru Vesi tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks nr 5-18/3 (vt. lisad). Planeeringualal reoveekanalisatsiooni ühendus on ainult Tamme tn 8a krundil Tamme tänaval asuvast reoveekanalisatsioonitorustikus (De 160). Olemasolev liitumispunkt on vaatlustoru De 200/160 kaevust nr KK Reoveekanalisatsioon toimib isevoolsena, pumpla vajadus puudub. Positsioonil 1 säilitatakse olemasolev ühendus. Positsioonile 2 on reoveekanalisatsiooni ühendus kavandatud läbi positsiooni 1. Krundisiseselt pöördekohtadesse paigaldatud plastist voolurenniga kanalisatsioonikaevud peavad olema minimaalselt De 400/315. Vajadusel paigaldada reovee tagasivoolu tõkestamiseks kinnistu torustikule tagasivooluklapp. Uued kanalisatsioonitorustikud ja kaevud peavad olema veekindlad ja vastama kehtivatele nõuetele. Planeeringuala siseselt täpne torustik lahendatakse edasise projekteerimise käigus, kui on teada hoone täpne asukoht ning väljastatud vastavad tehnilised tingimused. Ühiskanalisatsiooni juhitud reoveed peavad vastama kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale. Vajadusel näha ette edasise projekteerimise käigus kohtpuhasti või vajalikud püüdurid (nt rasvapüüdur) ennem ühiskanalisatsiooni juhtimist. Püüduri järgi paigaldada nõuetekohane sulgarmatuuriga proovivõtukaev min De 560. Ennem ehitustöid esitada AS-ile Võru Vesi kooskõlastamiseks torustike rajamise ehitusprojekt (vähemalt põhiprojekti staadiumis). Rajatud tänava torustikud ja ühendustorustikud kuni liitumispunktideni (kaasa arvatud) tuleb kirjaliku aktiga koos ehitus ja teostusdokumentatsiooniga anda tasuta üle AS-ile Võru Vesi Sademevee kanalisatsioon Sademevee kanalisatsiooni planeerimise aluseks on võetud AS Võru Vesi tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks nr 5-18/3 (vt. lisad). 13

14 Planeeringualal ja selle lähipiirkonnas sademeveekanalisatsioon puudub. Tamme tänava ääres sademevee ärajuhtimiseks on rajatud kraav (sügavus ca 1-1,2 m). Sademevesi on planeeritud juhtida kallakuga hoonetest eemale kus see imbub pinnasesse või valgub kraavi. Positsioonile 1 Tamme tn 10 ja Põik tn 18 poolsesse ossa paralleelselt krundipiiriga on planeeritud pikendada olemasolevat kraavi ning positsioonil 1 asuv tiik on planeeritud täiendavalt ühendada Tamme tn ääres asuva kraaviga. Sademevee juhtimine naaberkinnistutele ei ole lubatud. Sademe, pinna ja drenaaživee juhtimine ühiskanalisatsiooni on keelatud. Enam kui 10- kohalise parkla või muu võimaliku õlireostusega platside sademevee puhastamiseks tuleb planeerida I klassi õlipüüdur. Pinnasesse sademevee juhtimisel tuleb lähtuda Vabariigi Valitsuse määrusest Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed 1 (jõustus ) Elektrivarustus ja välisvalgustus Elektrivarustuse planeerimise aluseks on võetud Elektrilevi OÜ Kagu-Eesti regiooni tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr (vt. lisad). Planeeringualal Tamme tn 8a krundil on olemas elektriühendus Tamme tänaval asuvast elektripostist 0,4 kv õhuliiniga. Olemasolev ühendus on planeeritud likvideerida kuna piisav võimus ei ole tagatud. Lisaks kulgeb üle planeeringuala loodenurga 0,4 kv õhuliin, mis tagab elektriühenduse Tamme tn 10 kinnistule. Planeeringualale on elektrivarustus planeeritud ca 180 m kaugusel asuvast Kultuurimaja 10/0,4kV jaotusalajaamast 0,4 kv maakaabliga. Jõukaablid alajaamast liitumispunktini on planeeritud tee maa-alale selliselt, et need ei jääks sõidutee alla. Liitumiskilp on planeeritud Positsiooni 1 juurdepääsutee äärde krundi piiri lähedale. Kilbile on tagatud vaba juurdepääs. Kilbist krundisisene elektrivarustus on planeeritud 0,4 kv maakaabelliinidega. Madalpingekaablite asukoht liitumiskilbist hooneteni lahendatakse edasise projekteerimise käigus sõltuvalt hoonete täpsetest asukohtadest. Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites on 3x63A. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus lahendatakse eraldi elektriprojektiga, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus ning sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab taotleja. 14

15 Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Tamme tänaval on välja ehitatud välisvalgustus. Valgustid on kinnitatud elektripostidele. Planeeringuala sisene välisvalgustus lahendatakse edasise projekteerimise käigus Kaugküte Planeeringualal ühendus kaugküttega puudub. Kaugküte on planeeritud lahendada Antsla Gümnaasiumi juures asuva katlamaja baasil. Hoonete kütmiseks on lubatud kasutada ka teisi alternatiivseid lahendusi nt (päikeseenergia, soojuspump) Telekommunikatsioonivõrk Telekommunikatsioonivõrgu planeerimise aluseks on võetud Telia Eesti AS telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr (vt lisad). Planeeringualal sidevarustus on tagatud mobiilside baasil, hetkel puudub statsionaarne ühendus telekommunikatsioonivõrguga. Lähimad sidekaablid asuvad Tamme tänaval. Sideühendus on planeeritud Tamme tänaval asuvast sidekaevust ANT-33 vähemalt 100 mm PVC sidetoruga. Sissesõidutee äärde on planeeritud paigaldada KKS-2 1/2 sidekaev (plast). Kaevule tuleb panna 40T kandevõimega kaas. Kaevust planeeritud hooneteni on kavandatud 50mm PVC sidetoru. Välis- ja sisevõrkude täpne lahendus lahendatakse edasise projekteerimise käigus ning kooskõlastatakse täiendavalt võrgu valdajaga. Planeeritud tehnovõrgud on toodud joonisel 5 Tehnovõrgud ja maakasutus ning tehnovõrkude liitumiskohad, mis jäävad väljapoole planeeringuala, on toodud joonisel 6 Tehnovõrkude skeem Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks Planeeringualal ei asu ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi jääkreostust tekitavaid objekte, samuti ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke rajatisi ega tegevusi. 15

16 Jäätmemajandus lahendatakse vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadusandlikele aktidele.. Prügikonteinerite tarbeks tuleb rajada soovitavalt varikatused. Kõik ohtlikud jäätmed tuleb koguda vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Olmejäätmete ära vedu tuleb korraldada jäätmekäitlusluba omavate ettevõtete kaudu. Parkimisalal tekkiv sademevesi tuleb enne pinnasesse juhtimist kokku koguda ja õlipüüdurites puhastada. Pinnasesse sademevee juhtimisel tuleb lähtuda Vabariigi Valitsuse määrusest Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heitja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed 1 (jõustus ) Servituutide vajaduse määramine ning muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ja nende ulatus Positsioonil 1 on vajalik määrata liiniservituut elektripaigaldistele (jaotuskilp ning elektriõhuliin) võrgu valdaja kasuks. Positsioonile 1 on vajalik seada teeservituut Positsiooni 2 kasuks ning liiniservituut/isiklik kasutusvaldus positsiooni 2 ja tehnovõrkude valdajate kasuks. Kõikidele tehnorajatistele kehtivad seadusest tulenevad kaitsevööndid. Tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb kaeve- ja ehitustööd kooskõlastada vastava tehnovõrgu valdajaga. Tehnovõrkude kaitsevööndid on: 0,4 kv elektrikaablil 1 m kummalegi poole liini. 0,4 kv elektriõhuliinil 2 m kummalegi poole liini. Veetorul torustiku telgjoonest mõlemale poole on alla 250 mm siseläbimõõduga torustikul 2 m. 250 mm kuni alla 500 mm siseläbimõõduga torustikul 2,5 m ning 500 mm ja suurema siseläbimõõduga torustikul 3 m. Reoveekanalisatsioonitorul sh sademeveekanalisatsioon (isevoolne) torustiku telgjoonest mõlemale poole on 2 m torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud kuni 2 m sügavusele; torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on paigaldatud kuni 2 m sügavusele 2,5 m. Sidekaablil 1 m kummalegi poole kaablit. 16

17 Soojatorul (maa-alune) läbimõõduga 200 mm ja vähem - 2 meetrit kummalegi poole torustiku konstruktsiooni (soojusisolatsioon) äärmistest punktidest, maa-alusel torustikul läbimõõduga rohkem kui 200 mm - 3 meetrit kummalegi poole torustiku konstruktsiooni (soojusisolatsioon) äärmistest punktidest Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Planeeringut koostades on välisruumi kavandamisel arvestatud erinevate kuritegevust vähendavate meetmetega. Olulisemad on toodud järgnevalt: tänavate ja hoonete vaheline hea nähtavus ja valgustatus; konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed; tagumiste juurdepääsude vältimine; hea vaade ühiskasutatavatele aladele; erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine; jälgitavus (videovalve); valdusele sissepääsu piiramine; atraktiivsed materjalid, värvid; vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, pingid prügikastid, märgid); atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur, kõnniteed; üldkasutatavate alade korrashoid Planeeringu elluviimise võimalused Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Tuleb tagada, et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei ehitamise ega kasutamise käigus. Võimalikud ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud tuleb kahju tekitajal hüvitada. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad kulud haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste (sh kraav) väljaehitamiseks kannab detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik. 17

18 5. Koostöö kokkuvõte Tabel 3. Koostöö kokkuvõte ametite ja asutustega Asutus/aadress Kuupäev Koostöö tulemus Koostöö tegija Päästeameti Lõuna päästekeskus Keskkonnaameti Lõuna regioon AS Telia Eesti Elektrilevi OÜ Lõuna piirkond Võru Vesi AS Maa-Amet Tabel 4. Koostöö naabrite ja huvigruppidega Asutus/aadress Kuupäev Koostöö tulemus Koostöö tegija 18

19 6. Graafiline osa 19

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Lossi 9

Lossi 9 Tellija: Algataja: Täitja: OTEPÄÄ VALLAVALTSUS SA TEHVANDI SPORDIKESKUS Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Rohu tn 5 93819 Kuressaare Tel 453 3723 Mob 508 4489 Faks 453 3695 E-mail: klotoid@sarma.ee Maanteeameti

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

(Microsoft Word - A1_2014_01_E_seletuskiri_ P\365ltsamaa Konsum.doc)

(Microsoft Word - A1_2014_01_E_seletuskiri_ P\365ltsamaa Konsum.doc) 1 Tellija: Põltsamaa Majandusühistu, äriregistri kood 10136344 Projekteeritava hoone asukoht: lähiaadress Kesk tn 5 (kinnistu nr 2083535/20835) Katastriüksused: 61701:006:0021 J. Kuperjanovi tn 2A; 61701:006:0240

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem