Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Komisjoni dok nr: 11012/15 ENER 284 ENV 493 CONSOM 131 CODEC 1054 Teema: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse energiatõhususe märgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL Üldine lähenemisviis 1. Komisjon esitas 15. juulil 2015 nõukogule ja Euroopa Parlamendile eelnimetatud ettepaneku, mis on osa komisjoni energialiidu teemalisest suvepaketist ning mille eesmärk on kehtestada energiamõjuga toodete energiatõhususe märgistuse muudetud ja parandatud õigusraamistik. 2. Ettepaneku põhieesmärk on õhutada innovatsiooni ja üha energiatõhusamate toodete tootmist. Ettepanekuga võimaldatakse tarbijatel olla ostude sooritamisel teadlik toodete energiatõhususest ja -tarbimisest, misläbi toetatakse üldise energianõudluse vähenemist liidu tasandil. Ettepanek tugineb kehtiva õigusraamistiku põhimõtetele ning eelkõige võimaldatakse sellega tehnoloogia arengust tulenevalt korrapäraselt muuta märgise klassifikatsiooni, parandatakse turujärelevalvet ja täpsustatakse asjaomaste turuosaliste kohustusi /15 es/lo/tkb 1

2 3. Energeetika töörühm alustas aasta juulis eelnimetatud ettepaneku läbivaatamist ja hindas ka komisjoni mõjuhinnangut. Pärast töörühma mitmel koosolekul toimunud arutelu on eesistujariik muutnud komisjoni ettepaneku mitmeid punkte, et võtta arvesse liikmesriikide muresid. Ka põhjendusi on kohandatud vastavalt materiaalõiguslikele sätetele. 4. Üldise lähenemisviisi eelnõu esitati 11. novembril 2015 alaliste esindajate komiteele. Kõnealusel komitee koosolekul jõudsid delegatsioonid teksti suhtes kokkuleppele ning avaldasid tugevat toetust eesistujariigi kompromisstekstis saavutatud hapra tasakaalu säilitamisele. BG teatas, et ei poolda üldist lähenemisviisi. 5. Komisjon toetab üldise lähenemisviisi saavutamist nõukogu eelseisval istungil. Komisjon ei esita siiski menetluse käesolevas etapis veel oma seisukohta ettepaneku suhtes. 6. Transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogul (energeetika) palutakse sellest tulenevalt võtta üldine lähenemisviis vastu oma 26. novembri aasta istungil /15 es/lo/tkb 2

3 Ettepanek EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 194 lõiget 2, võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 1, võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust 2, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning arvestades järgmist: (1) Euroopa Liit on võtnud kohustuse ehitada üles energialiit koos tulevikku suunatud kliimapoliitikaga. Energiatõhusus on oluline element Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika aasta raamistikus ning energianõudluse vähendamise võtmeelement. 1 2 ELT C,, lk. ELT C,, lk /15 es/lo/tkb 3

4 (2) Energiamärgistus võimaldab tarbijatel olla otsuste tegemisel teadlik toodete energiatarbimisest ja soodustab seeläbi innovatsiooni. Energiamõjuga toodete tõhususe parandamine tarbijate teadlike valikute abil ning nendega seotud nõuete ühtlustamine liidu tasandil toob kasu tootjatele, tööstusele ja ELi majandusele tervikuna. (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL 3 tõhusust on hinnatud 4. Hindamise tulemusena selgus, et energiamärgistuse raamistikku on selle tõhususe suurendamiseks vaja ajakohastada. (4) Direktiiv 2010/30/EL on asjakohane asendada määrusega, mille kohaldamisala jääb samaks, kuid millega muudetakse ja tõhustatakse teatavaid direktiivi sätteid, et selgitada ja ajakohastada nende sisu. Kuna inimeste ja kaupade veoks ette nähtud transpordivahendite energiatarbimist reguleeritakse otseselt või kaudselt teiste liidu õigusaktide ja poliitikatega, on asjakohane need käesoleva määruse kohaldamisalast jätkuvalt välja jätta. Siiski on asjakohane täpsustada, et paikse mootoriga transpordivahendid, nagu liftid, eskalaatorid ja konveierilindid, peaksid kuuluma määruse kohaldamisalasse. (5) Määrus on asjakohane õigusakt, sest sellega kehtestatakse selged ja üksikasjalikud eeskirjad, mis ei võimalda liikmesriikidel neid erinevalt üle võtta ja mis seega tagavad suurema ühtlustatuse kogu liidus. Ühtlustatud õigusraamistik liidu, mitte liikmesriikide tasandil vähendab kulusid tootjate jaoks ja annab neile võrdsed võimalused. Ühtlustamine üle kogu liidu tagab kaupade vaba liikumise ühtsel turul. (6) Energianõudluse vähendamine on Euroopa energiajulgeoleku strateegia üks võtmemeetmeid 5. Energialiidu raamstrateegias 6 on peale selle rõhutatud energiatõhususe suurendamise eelistamise põhimõtet ja vajadust täielikult rakendada liidus kehtivaid energiavaldkonna õigusakte. Strateegia tegevuskavaga on ette nähtud toodete energiatõhususe raamistiku läbivaatamine aastal. Käesoleva määrusega parandatakse energiamärgistuse õigus- ja jõustamisraamistikku ELT L 153, , lk 1. COM(2015) 345. COM/2014/330 COM(2015) 80 final 13917/15 es/lo/tkb 4

5 (7) Energiamõjuga toodete tõhususe parandamine tarbijate teadlike valikute kaudu toob kasu liidu majandusele tervikuna, soodustab innovatsiooni ning aitab saavutada liidu ja aastaks seoses energiatõhususega seatud eesmärke. Samuti võimaldab see tarbijatel raha kokku hoida. (8) Euroopa Ülemkogu oktoobri aasta kohtumise järeldustes seati esialgseks eesmärgiks parandada energiatõhusust aastaks liidu tasandil vähemalt 27 % võrreldes tulevase energiatarbimise prognoosidega. See eesmärk vaadatakse läbi aastaks, lähtuvalt liidu tasandi 30 % eesmärgist. Samuti seati siduv ELi eesmärk vähendada liidus kasvuhoonegaaside heidet aastaks aasta tasemega võrreldes vähemalt 40 %, sealhulgas 30 % võrra heitkogustega kauplemise süsteemi välistes sektorites. (9) Täpse, asjakohase ja võrreldava teabe esitamine energiamõjuga toodete energiatarbimise kohta aitab tarbijatel valida tooteid, mis tarbivad kasutusetapis vähem energiat ja muid olulisi ressursse. Kohustuslik standardmärgis on tõhus viis anda potentsiaalsetele tarbijatele energiamõjuga toodete energiatarbimise kohta võrreldavat teavet. Seda tuleks täiendada tootekirjeldusega. Märgis peaks olema hõlpsasti äratuntav, lihtne ja kokkuvõtlik. Selleks tuleks märgistuse praegune värviskaala (alates tumerohelisest kuni punaseni) säilitada alusena, mille põhjal teavitada tarbijaid toodete energiatõhususest. (9a) Tarbijate jaoks on kulutõhusaks osutunud klassifikatsioon, mille puhul kasutatakse tähti A G. Siiski võib mõnel juhul, näiteks kui energiasääst on ebapiisav kõigi seitsme klassi ulatuses, olla asjakohane lühema skaala kasutamine. Olukordades, kus tooted ei saa direktiivi 2009/125/EÜ kohaste ökodisainimeetmete tõttu enam kuuluda klassi F või G, ei tohiks nimetatud klasse märgisel näidata. Erandjuhtudel peaks see kehtima ka klassidele D ja E, ehkki sellise olukorra teke on ebatõenäoline, arvestades et märgise klassifikatsiooni vaadatakse läbi, pidades silmas selle muutmist, kui 30 protsenti müüdud toodetest kuulub kõrgeimasse klassi ning eeldatavasti toimub peatselt tehnoloogia edasine areng /15 es/lo/tkb 5

6 (9b) Kui tarnijad varustavad märgisega toote, mille nad lasevad turule, tuleks sellele lisada paberkandjal kinnitus, et toote iga ühik vastab asjaomases rakendusaktis sätestatud nõuetele. Kui rakendusakt seda lubab, võib märgise trükkida toote pakendile. Asjakohastes rakendusaktides tuleks sätestada kõige tulemuslikum moodus märgiste esitamiseks, võttes arvesse selle mõjusid tarbijatele, tarnijatele ja edasimüüjatele. Edasimüüjal peaks olema lubatud esitada tarnitud märgis koos ühikuga sellises kohas, mis on ette nähtud asjakohases rakendusaktis. (10) Digitehnoloogia areng võimaldab märgiseid ja tootekirjeldusi tarnida ja esitada alternatiivsel viisil elektrooniliselt, näiteks internetis või toodete andmebaasi kaudu, aga ka kauplustes elektroonilistel ekraanidel. Selliseid tehnoloogia arenguid tuleks kasutada, mõjutamata seejuures tarnija kohustust esitada märgis füüsilisel kujul. Seetõttu peaks käesoleva määrusega lubama elektrooniliste märgiste kasutamise füüsilise energiamärgise tarnimise asemel või selle täiendusena ning nägema ette alternatiivse võimaluse, millega lubatakse rakendusaktides sätestada, et tootekirjeldused esitatakse üksnes toodete andmebaasis oleva teabe kujul. (10a) Nendel juhtudel, kui energiamärgise esitlemine ei ole teostatav, näiteks teatavate kaugmüügivormide puhul ning reklaamides ja tehnilistes müügiedendusmaterjalides, tuleks potentsiaalsetele tarbijatele esitada vähemalt toote energiaklass, märgisel olevate energiatõhususklasside ulatus ja võimaluse korral energiatarbimine. Raadioreklaami puhul oleks asjakohane, et rakendusaktides sätestatakse vähem põhjalike andmete esitamine. (11) Tootjad reageerivad energiamärgisele üha energiatõhusamate toodete väljatöötamisega. Sellise tehnoloogilise arengu tagajärjel kuuluvad tooted enamjaolt energiamärgise kõrgematesse klassidesse. Vajalikuks võib osutuda toodete täiendav eristamine, et tarbijatel oleks võimalik neid nõuetekohaselt võrrelda, millega kaasneb vajadus muuta märgiste klassifikatsiooni. Seepärast tuleks käesolevas määruses sätestada klassifikatsiooni muutmise üksikasjalik kord, et tagada tarnijatele ja edasimüüjatele maksimaalne õiguskindlus /15 es/lo/tkb 6

7 (11a) (11b) Sellise klassifikatsiooni muutmise sagedus peaks olema määratud kõrgeimasse klassi kuuluvate toodete müügi osakaaluga ja selle käigus tuleks võtta arvesse vajadust mitte panna tarnijatele ja edasimüüjatele liigset koormust ning tehnoloogilise arengu kiirust. Värskelt muudetud klassifikatsiooniga märgise puhul peaks üks kõrgem klass jääma tühjaks, et õhutada tehnoloogilist arengut, tagada regulatiivne stabiilsus ja piirata klassifikatsiooni muutmise sagedust. Erandlikel juhtudel, kui prognoositakse tehnoloogia kiiremat arengut, tuleks nõuded sätestada nii, et ükski toode ei kuuluks märgise kehtestamise ajal kahte kõrgemasse klassi. Klassifikatsiooni muutmise korral peaks komisjon läbi viima asjakohase ettevalmistava uuringu ning märgise ühtsuse säilitamiseks pikema aja jooksul tuleks ette näha võimalus klassifikatsiooni muutmiseks, kui on ebatõenäoline, et klassifikatsiooni muutmise tingimused on täidetud. (12) Märgise klassifikatsiooni muutmise korral tuleks tarbijate eksitamise vältimiseks asendada lühikese aja jooksul kõik energiamärgised. Muudetud klassifikatsiooniga märgise puhul peaksid tarnijad esitama edasimüüjatele teatava aja jooksul nii vana kui ka muudetud klassifikatsiooniga märgise. Esitletavatel toodetel (sh internetis) olemasolevate märgiste asendamine muudetud klassifikatsiooniga märgistega peaks toimuma võimalikult kiiresti pärast muudetud klassifikatsiooniga märgist käsitlevas rakendusaktis täpsustatud asendamise kuupäeva. Edasimüüjad ei tohiks esitleda muudetud klassifikatsiooniga märgist enne asendamise kuupäeva. (13) Ette tuleb näha selge ja proportsionaalne kohustuste jagunemine, mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja turustusprotsessis. Ettevõtjad peaksid vastutama nõuetele vastavuse eest kooskõlas oma vastava rolliga tarneahelas ning võtma asjakohaseid meetmeid selle tagamiseks, et nad teevad turul kättesaadavaks üksnes sellised tooted, mis vastavad käesolevale määrusele ja selle alusel vastu võetud rakendusaktidele /15 es/lo/tkb 7

8 (14) Selleks et säilitada tarbijate usaldus energiamärgise vastu, ei tohiks märgistusnõuetega hõlmatud energiamõjuga toodete puhul lubada kasutada muid märgiseid, mis jäljendavad energiamärgist. Kuni sellised tooted ei ole liidu tasandil hõlmatud teiste energiamõju nõuetega, peaks liikmesriikidel olema lubatud säilitada olemasolevaid toodete märgistamise siseriiklike kavasid või kehtestada uusi kavasid. Ei tohiks olla lubatud kasutada täiendavaid märgiseid, tähiseid, sümboleid või silte, mis võivad tarbijaid seoses energiatarbimisega eksitada. ELi õigusaktidega sätestatud märgiseid, nagu näiteks rehvide märgistus seoses kütusesäästlikkuse ja muude keskkonnanäitajatega, ning täiendavaid märgiseid, nagu ELi Energy Star ja ELi ökomärgis, ei tohiks käsitada eksitavate või segadusttekitavatena. (15) Õiguskindluse tagamiseks on vaja selgitada, et energiamõjuga toodete suhtes kohaldatakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/ sätestatud eeskirju liidu turu järelevalve ja liidu turule sisenevate toodete kontrolli kohta. Kaupade vaba liikumise põhimõtet arvesse võttes on äärmiselt oluline, et liikmesriikide turujärelevalveasutused teeksid omavahel tõhusat koostööd. Komisjon peaks sellist energiamärgistuse alast koostööd tugevdama omapoolse toetusega ökodisaini ja energiamärgistuse alase halduskoostöö töörühma eksperdirühmale (ADCO). (15a) Tuletatakse meelde, et määrusega (EÜ) 765/2008 hõlmatud turujärelevalve tegevuste eesmärgiks ei ole üksnes tervise ja ohutuse kaitse, vaid seda kohaldatakse ka selliste liidu õigusaktide jõustamiseks, mille eesmärk on kaitsta teisi avalikke huvisid, sealhulgas energiatõhusust. Euroopa toodete ohutumaks ja nõuetele vastavaks muutmise turujärelevalve tegevuskava kohaselt peaks komisjon viima lõpule RAPEXi suunistes 8 sisalduva üldise riskihindamismetoodika väljatöötamise ja seda ajakohastama, et see hõlmaks kõiki riske, sealhulgas energiamärgistusega seonduvaid riske. 7 8 ELT L 218, , lk 30. ELT L 22, , lk /15 es/lo/tkb 8

9 (15b) Komisjon peaks liidu kaitsemenetluse rakendamisel ühetaoliste tingimuste tagamise eesmärgil määrama rakendusaktidega kindlaks, kas liikmesriikide poolt nõuetele mittevastavate energiamõjuga toodete suhtes võetud meetmed on õigustatud. (16) Ilma et see piiraks kohustust kontrollida toote vastavust, peaksid nõuetele vastavuse kontrollimise hõlbustamiseks ning tootepõhiste märgiste ja tootekirjelduste läbivaatamisega seotud reguleerimisprotsessi jaoks ajakohaste turuandmete esitamiseks tarnijad elektrooniliselt sisestama oma märgised, tootekirjeldused ja tehnilise dokumentatsiooni komisjoni loodud andmebaasi. Energiamärgiseid ja tootekirjeldusi käsitlev teave tuleks teha avalikult kättesaadavaks, et pakkuda tarbijatele teavet ja edasimüüjatele alternatiivseid võimalusi märgiseid kätte saada. Tehnilist dokumentatsiooni ei tuleks teha avalikult kättesaadavaks, vaid üksnes turujärelevalveasutustele ja komisjonile. Kui teatud tehniline teave on nii tundlik, et seda ei ole asjakohane lisada asjakohastes rakendusaktides täpsustatud tehnilise dokumentatsiooni hulka, peaks turujärelevalveasutustele jääma pädevus saada vajaduse korral kõnealusele teabele juurdepääs kooskõlas tarnijate koostöökohustusega. Kui juba turule lastud tootele tehakse muudatusi, mis on märgise ja tootekirjelduse seisukohast olulised, käsitatakse toodet uue mudelina ning tarnija peab selle registreerima toodete andmebaasis. (17) Käesoleva määruse ja selle alusel vastu võetud rakendusaktide sätete rikkumise suhtes kohaldatavad karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. (18) Energiatõhususe, kliimamuutuste leevendamise ja keskkonnakaitse edendamiseks peaks liikmesriikidel olema võimalus kehtestada soodustusi energiatõhusate toodete kasutamiseks. Liikmesriikidel on õigus otsustada selliste soodustuste laadi üle. Kõnealused soodustused peaksid vastama liidu riigiabi eeskirjadele ega tohiks endast kujutada põhjendamatuid turutõkkeid. Käesolev määrus ei piira selliste soodustustega seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaselt rakendatavate tulevaste riigiabimenetluste tulemusi /15 es/lo/tkb 9

10 (19) Käesoleva määruse kohaste tootepõhiste nõuetega hõlmatud toodete energiatarbimise, energiatõhususe ja toodetega seotud muu teabe mõõtmiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid meetodeid, milles võetakse arvesse üldtunnustatud ajakohaseid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid. Liidu tasandil ühtlustatud standardid parandavad siseturu toimimist. Kui tootepõhiste nõuete kohaldamise ajaks ei ole standardeid avaldatud, peaks komisjon avaldama Euroopa Liidu Teatajas asjaomaste tootepõhiste nõuetega seotud, üleminekuperioodil kasutatavad mõõtmis- ja arvutusmeetodid. Kui viide sellisele standardile on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, tuleks selle täitmise korral eeldada vastavust ka käesoleva määruse alusel vastu võetud asjaomaste tootepõhiste nõuetega seotud mõõtmismeetoditele. (20) Komisjon peaks koostama tööplaani konkreetsete toodete märgiste läbivaatamiseks koos esialgse loeteluga täiendavatest energiamõjuga toodetest, mille puhul võiks kehtestada energiamärgise. Tööplaani rakendamise lähtepunktiks peaks olema asjaomaste tooterühmade tehniline, keskkonnaalane ja majanduslik analüüs. Analüüsi käigus tuleks kooskõlas eesmärgiga edendada ringmajandust käsitleda ka lisateavet, sh millised ja kui kulukad on võimalused teavitada tarbijaid energiamõjuga toote omadustest, sh selle energiatarbimine, vastupidavus või keskkonnatoime. Selline lisateave peaks muutma märgise tarbija jaoks mõistetavamaks ja tõhusamaks ega tohiks tarbijale kaasa tuua halba mõju. (20a) Hoolimata sellest, et direktiiv 2010/30/EL tunnistatakse kehtetuks, peaksid enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva kõnealuse direktiivi kohaselt turustatavate toodete tarnijad olema jätkuvalt kohustatud tegema turujärelevalveasutuste taotluse korral kättesaadavaks asjaomaste toodete tehnilise dokumentatsiooni elektroonilise versiooni. Asjakohased üleminekusätted peaksid antud küsimuses tagama õiguskindluse ja järjepidevuse /15 es/lo/tkb 10

11 (21) Selleks et konkreetsete kriteeriumide kogumi põhjal kehtestada energiamõjuga toodete konkreetsed tooterühmad, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil ja nõuandefoorumis. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule. (21a) (21b) Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et kehtestada üksikasjalikud nõuded seoses konkreetsete tooterühmade märgistega ja toodete andmebaasi toimimisega seotud üksikasjad. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/ Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt anda asjakohast teavet ja võimaldada seeläbi tarbijatel valida tõhusamaid tooteid, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, vaid neid saab ühtlustatud õigusraamistiku edasise väljatöötamise ja tootjatele võrdsete võimaluste tagamise kaudu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev otsus kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. (22) Käesolev määrus ei tohiks mõjutada liikmesriikide kohustusi, mis on seotud direktiivi 2010/30/EL liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtaegadega. (23) Direktiiv 2010/30/EL tuleks seepärast kehtetuks tunnistada, 9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, , lk 13) /15 es/lo/tkb 11

12 ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: Artikkel 1 Kohaldamisala ja reguleerimisese 1. Käesolevat määrust kohaldatakse energiamõjuga toodete suhtes, mis on lastud liidu turule või on võetud kasutusele liidu turul. Kõnealused tooted peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud käesolevas määruses ja asjakohastes rakendusaktides. 2. Seda ei kohaldata järgneva suhtes: a) [ ] b) inimeste ja kaupade veoks ette nähtud transpordivahendid, välja arvatud paikse mootoriga töötavad transpordivahendid. 3. Käesoleva määrusega sätestatakse raamistik energiamõjuga toodete kasutusetapi energiatõhususe ning energia- ja muude ressursside tarbimise näitamiseks märgisel ja ühtses tootekirjelduses ning energiamõjuga toodete kohta lisateabe esitamiseks, et võimaldada tarbijatel valida energiatõhusamaid tooteid ja vähendada energiatarbimist. Artikkel 2 Mõisted Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid: 1) tarbija füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või rendib või saab käesoleva määrusega hõlmatud toote oma tarbeks, olenemata sellest, kas ta teeb seda oma kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevusega seotud eesmärkidel või mitte; 2) turule laskmine toote esmakordne liidu turul kättesaadavaks tegemine; 3) turul kättesaadavaks tegemine toote tasu eest või tasuta tarnimine liidu turule kaubandustegevuse käigus kas turustamiseks või kasutamiseks; 13917/15 es/lo/tkb 12

13 4) kasutuselevõtmine toote esmakordne eesmärgipärane kasutamine liidu turul; 5) tarnija liidu tootja, sellise tootja volitatud esindaja, kelle asukoht ei ole liidus, või importija, kes laseb käesoleva määrusega hõlmatud tooted liidu turule; 6) tootja füüsiline või juriidiline isik, kes toodab toodet või on lasknud sellise toote kujundada või valmistada ja turustab seda toodet oma nime või kaubamärgi all; 7) volitatud esindaja liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes on saanud tootjalt kirjaliku volituse tegutseda tema nimel seoses teatavate ülesannetega; 8) importija liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes laseb kolmandast riigist pärit toote liidu turule; 9) edasimüüja jaemüüja või muu isik, kes kaubandustegevuse käigus müüb, annab rendile, müüb järelmaksuga või esitleb tooteid tarbijatele või paigaldajatele, tehes seda tasu eest või tasuta; 10) kaugmüük müük, rendile andmine või järelmaksuga müük posti teel, kataloogide, interneti või telefonimüügi kaudu või muul viisil, mille puhul ei saa eeldada, et potentsiaalne [ ] tarbija esitletavat toodet näeks; 10a) energiatõhusus töö, teenuse, kauba või energiaväljundi ja energiasisendi vaheline suhe; 11) energiamõjuga toode (edaspidi toode ) mis tahes toode või süsteem, mille kasutamine mõjutab energiatarbimist ning mis lastakse turule või võetakse kasutusele liidus; 13917/15 es/lo/tkb 13

14 12) harmoneeritud standard määruse (EL) nr 1025/ artikli 2 lõike 1 punktis c määratletud Euroopa standard; 13) märgis trükitud või elektrooniline graafiline diagramm, sealhulgas klassifikatsioon, mille puhul kasutatakse energiatõhususe ja energiatarbimise näitamiseks tähti A G seitsmes eri värvitoonis alates tumerohelisest kuni punaseni. See hõlmab muudetud klassifikatsiooniga märgiseid ning märgiseid, millel on vastavalt artikli 7 lõigetele 1b ja 4 vähem klasse ja värve; 14) mudel toote versioon, mille kõikidel ühikutel on ühesugused, märgise ja tootekirjelduse seisukohast asjakohased tehnilised näitajad ning millel on sama mudelitähis; 15) mudelitähis tavaliselt tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset tootemudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest; 16) võrdväärne mudel mudel, mille on turule lasknud sama tarnija, millel on erinev mudelitähis, kuid millel on samad märgise seisukohast asjakohased tehnilised näitajad ja sama tootekirjeldus nagu teisel mudelil; 17) tootekirjeldus tootega seotud teavet sisaldav standardtabel, mis on kas trükitud või elektrooniline; 18) klassifikatsiooni muutmine konkreetse toote märgisel teatava energiaklassi saavutamise nõuete rangemaks muutmine; 19) [ ] 20) lisateave teave toote funktsionaalse toimimise ja keskkonnatoime kohta, nt toote energiatarbimine; 10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist (ELT L 316, , lk 12) /15 es/lo/tkb 14

15 21) tehniline dokumentatsioon dokumentatsioon, mis võimaldab hinnata toote märgise ja tootekirjelduse täpsust, sealhulgas katsearuanne või sarnane tehniline tõendusmaterjal; 22) süsteem mitme kauba kogum, mis täidavad koos konkreetset funktsiooni eeldatavas keskkonnas ning mille energiatõhusus on seejärel võimalik määrata ühe üksusena; 23) lubatud hälve turujärelevalveasutuste teostatud või nende nimel teostatud kontrollkatsete suurim lubatud mõõtmis- ja arvutustulemuste hälve, võrreldes deklareeritud või avaldatud parameetrite väärtustega, mis kajastavad laboritevaheliste katsetulemuste erinevuste hälvet; 24) tooterühm seotud funktsioonidega sarnaste toodete rühm /15 es/lo/tkb 15

16 Artikkel 3 Tarnijate ja edasimüüjate kohustused 1. Tarnijad peavad: a) tagama, et turule lastud toodete iga ühik varustatakse tasuta täpsete märgiste ja tootekirjeldustega kooskõlas käesoleva määruse ja asjaomaste rakendusaktidega, mis on vastu võetud käesoleva määruse artikli 12 alusel. Toote tootekirjeldusega varustamise alternatiivina võidakse rakendusaktidega sätestada, et piisav on sellise tootekirjelduse parameetrite sisestamine artikli 8 kohaselt loodud toodete andmebaasi (edaspidi toodete andmebaas ). Rakendusaktidega võidakse sätestada, et märgis trükitakse toote pakendile; b) esitama edasimüüjate taotluse korral märgised, sealhulgas artikli 7 lõike 5 kohaselt muudetud klassifikatsiooniga märgised, ning tootekirjeldused kiiresti ja tasuta; c) tagama, et nende esitatud märgised ja tootekirjeldused on täpsed, ning koostama piisava tehnilise dokumentatsiooni, mis võimaldab teabe täpsust hinnata; d) mitte laskma turule tooteid, mis on kavandatud selliselt, et automaatselt muuta testimise käigus mudeli tulemusi eesmärgiga parandada selle tulemusi mis tahes parameetri osas, mis on täpsustatud rakendusaktis või mis sisalduvad tootele lisatud dokumentatsioonis /15 es/lo/tkb 16

17 1a. Toodete andmebaasiga seoses tarnijad: a) peavad enne käesoleva määruse alusel vastu võetud rakendusaktiga hõlmatud mudeli ühiku turule laskmist sisestama antud mudeli kohta toodete andmebaasi I lisas kirjeldatud teabe. Kui tootele tehakse muudatusi, mis on märgise ja tootekirjelduse osas olulised, käsitatakse toodet uue tootemudelina. Nad teevad andmebaasi kande, kui mudeli ühikuid ei lasta enam turule; b) peavad mudelite osas, mille ühikud on turule lastud 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2018, sisestama toodete andmebaasi I lisas kirjeldatud teabe ning tegema seda hiljemalt 1. juulil Kuni andmete sisestamiseni toodete andmebaasi, teevad nad tehnilise dokumentatsiooni elektroonilise versiooni kontrollimiseks kättesaadavaks 10 päeva jooksul pärast vastava turujärelevalveasutuste või komisjoni taotluse saamist; c) võivad mudelite osas, mille ühikud on turule lastud enne 1. jaanuari 2017, sisestada toodete andmebaasi I lisas kirjeldatud teabe /15 es/lo/tkb 17

18 2. Edasimüüjad peavad: a) esitlema rakendusaktiga hõlmatud toote kohta tarnijalt saadud või teise lõigu punkti b kohaselt kättesaadavaks tehtud märgist nähtaval viisil, sealhulgas ka interneti kaudu toimuva kaugmüügi korral; aa) tegema tarbijatele kättesaadavaks tootekirjelduse; b) kui neil lõike 1 punkti a sätetest hoolimata ei ole märgist või tootekirjeldust, peavad nad: i) neid tarnijalt taotlema; või ii) iii) need toodete andmebaasist trükkima või alla laadima elektroonilistel ekraanidel esitamiseks, kui kõnealused võimalused on asjaomase toote osas kättesaadavad; või need tarnija veebisaidilt välja trükkima või alla laadima elektroonilistel ekraanidel esitamiseks, kui kõnealused võimalused on asjaomase toote osas kättesaadavad /15 es/lo/tkb 18

19 3. Tarnijad ja edasimüüjad peavad: a) osutama kooskõlas asjaomase rakendusaktiga kõikides konkreetset mudelit käsitlevates reklaamides ja tehnilistes müügiedendusmaterjalides toote energiatõhususklassile ja märgisel olevate energiatõhususklasside ulatusele ning energiatarbimisele, kui asjaomases rakendusaktis ei ole sätestatud teisiti; b) tegema koostööd turujärelevalveasutustega ja võtma omal algatusel või turujärelevalveasutuste nõudmisel viivitamata meetmeid selliste olukordade parandamiseks, kus ei ole täidetud käesolevas määruses ja selle alusel vastu võetud rakendusaktides sätestatud nõuded, mis kuuluvad nende vastutusalasse; c) käesoleva määruse alusel vastu võetud rakendusaktidega hõlmatud toodete puhul mitte kasutama käesoleva määrusega hõlmatud toodete puhul muid märgiseid, tähiseid, sümboleid või silte, mis ei vasta käesoleva määruse ja asjaomaste rakendusaktide nõuetele, kui see võib tarbijaid tõenäoliselt eksitada või segadusse ajada seoses energiavõi muude ressursside tarbimisega toote kasutamisel; d) mitte esitama ega esitlema käesoleva määruse alusel vastu võetud rakendusaktidega hõlmamata toodete puhul märgiseid, mis jäljendavad käesolevas määruses määratletud märgist. See ei mõjuta liikmesriikide õigusaktidega sätestatud märgiseid, kui need ei ole hõlmatud käesoleva määruse alusel vastu võetud rakendusaktidega /15 es/lo/tkb 19

20 Artikkel 4 Liikmesriikide kohustused 1. Liikmesriigid ei takista käesoleva määrusega hõlmatud küsimustes käesoleva määruse ja käesoleva määruse alusel vastu võetud asjaomaste rakendusaktide nõuetele vastavate toodete turule laskmist või kasutuselevõttu oma territooriumil. 2. [ ] 3. Kui liikmesriigid teevad käesoleva määrusega hõlmatud ja rakendusaktis täpsustatud toote puhul mis tahes soodustusi, peavad need olema suunatud kohaldatavas rakendusaktis sätestatud kõrgeimatele energiatõhususklassidele, milles tooted on kättesaadavad. 4. Liikmesriigid tagavad, et märgiste, sealhulgas muudetud klassifikatsiooniga märgiste kehtestamisega kaasnevad õppe- ja reklaamiotstarbelised teavituskampaaniad energiamärgistuse kohta, mida tehakse vajaduse korral koostöös edasimüüjate ja tarnijatega. Komisjon toetab kõnealuste kampaaniate osas tehtavat koostööd ja parimate tavade vahetamist, sealhulgas keskse stsenaariumi andmise kaudu. 5. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste ja nõuete täitmise tagamise mehhanismide kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse või selle alusel vastu võetud rakendusaktide sätete rikkumise eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Direktiivi 2010/30/EL artiklis 15 sätestatud nõuetele vastavaid eeskirju käsitatakse karistuste osas kõnealustele nõuetele vastavatena. Liikmesriigid edastavad komisjonile eelnevalt edastamata eeskirjad karistuste ja nõuete täitmise tagamise mehhanismide kohta käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevaks ja teatavad viivitamata kõikidest hilisematest muudatustest, mis neid sätteid mõjutavad /15 es/lo/tkb 20

21 Artikkel 5 Liidu turujärelevalve ja liidu turule sisenevate toodete kontrollimine 1. Käesoleva määruse ja selle alusel vastu võetud rakendusaktidega hõlmatud toodete suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artikleid Komisjon toetab toodete energiamärgistuse alase turujärelevalvega seotud koostööd ja teabevahetust liikmesriikides turujärelevalve või välispiirikontrolli eest vastutavate asutuste vahel ning selliste asutuste ja komisjoni vahel. Artikkel 6 Ohtu kujutavate toodetega tegelemise siseriiklik menetlus 1. Kui teatava liikmesriigi turujärelevalveasutustel on piisavalt põhjust asuda seisukohale, et käesoleva määruse kohaldamisalasse jääv toode kujutab endast ohtu käesolevas määruses käsitletud avaliku huvi kaitse aspektidele, näiteks keskkonna- ja tarbijakaitseaspektidele, viivad nad läbi asjaomase toote hindamise, mis hõlmab kõiki energiamärgistuse nõudeid, mis on ohu osas asjakohased ning sätestatud käesolevas määruses või selle rakendusaktides. Vajaduse korral teevad tarnijad ja edasimüüjad turujärelevalveasutustega sel eesmärgil koostööd. 2. Kui turujärelevalveasutused leiavad nimetatud hindamise käigus, et toode ei vasta käesolevas määruses ja selle alusel vastu võetud asjakohastes rakendusaktides sätestatud nõuetele, nõuavad nad viivitamata, et tarnija või edasimüüja võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed toote vastavusse viimiseks kõnealuste nõuetega, kõrvaldaks vajaduse korral toote turult või võtaks selle vajaduse korral tagasi mõistliku aja jooksul, mille nad ohu laadi arvestades määravad. Käesolevas lõikes osutatud meetmete suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit /15 es/lo/tkb 21

22 3. Kui turujärelevalveasutused on seisukohal, et mittevastavus ei piirdu üksnes nende riigi territooriumiga, teavitavad nad komisjoni ja teisi liikmesriike hindamise tulemustest ja meetmetest, mille võtmist nad tarnijatelt või edasimüüjatelt nõudsid. 4. Tarnija või edasimüüja tagab, et kõigi asjaomaste toodete suhtes, mille ta liidu turul kättesaadavaks on teinud, võetakse kõik vajalikud parandusmeetmed. 5. Kui tarnija või edasimüüja ei võta lõikes 2 osutatud ajavahemiku jooksul piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik sobivad ajutised meetmed, et keelata või piirata toote kättesaadavaks tegemist oma riigi turul, toode turult kõrvaldada või see tagasi võtta. Turujärelevalveasutused teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike nendest meetmetest viivitamata. 6. Lõikes 5 osutatud teave sisaldab kõiki kättesaadavaid üksikasju, eelkõige mittevastava toote tuvastamiseks vajalikku teavet, toote päritolu, väidetava mittevastavuse ja kaasneva ohu laadi, võetud riiklike meetmete laadi ja kestust, samuti tarnija või edasimüüja esitatud seisukohti. Eelkõige osutavad turujärelevalveasutused, kas mittevastavuse põhjus on toote mittevastavus käesolevas määruses sätestatud nõuetele, mis käsitlevad avaliku huvi kaitse aspekte, või esinevad puudused artiklis 9 osutatud harmoneeritud standardites, mille alusel vastavust eeldatakse. 7. Liikmesriigid, kes ei ole menetluse algatajad, teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike kõikidest võetud meetmetest ja muust nende käsutuses olevast täiendavast teabest asjaomase toote nõuetele mittevastavuse kohta ning juhul, kui nad ei ole nõus teatatud riikliku meetmega, oma vastuväidetest /15 es/lo/tkb 22

23 8. Kui 60 päeva jooksul alates lõikes 5 nimetatud teabe kättesaamisest ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud vastuväiteid liikmesriigi võetud ajutise meetme kohta, loetakse meede põhjendatuks. 9. Liikmesriigid tagavad, et asjaomase toote suhtes võetakse viivitamata asjakohased piiravad meetmed, näiteks toote kõrvaldamine nende turult. Artikkel 6a Liidu kaitsemenetlus 1. Kui artikli 6 lõigetes 4 ja 5 sätestatud menetluse käigus esitatakse liikmesriigi võetud meetmele vastuväiteid või kui komisjon leiab, et riiklik meede on liidu õigusaktidega vastuolus, alustab komisjon viivitamata konsulteerimist liikmesriikidega ja tarnija või edasimüüjaga ning hindab riiklikku meedet. Hindamise tulemuste põhjal võtab komisjon vastu rakendusakti, milles tehakse kindlaks, kas riiklik meede on põhjendatud või mitte. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 12a lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. 2. Komisjon adresseerib oma otsuse kõikidele liikmesriikidele ning edastab selle viivitamata neile ja tarnijale või edasimüüjale. 3. Kui riiklik meede loetakse põhjendatuks, siis võtavad kõik liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada mittevastava toote kõrvaldamine oma turgudelt, ja teavitavad sellest komisjoni. Kui riiklikku meedet peetakse põhjendamatuks, tunnistab asjaomane liikmesriik selle kehtetuks. 4. Kui riiklikku meedet peetakse põhjendatuks ja toote mittevastavust põhjendatakse artikli 6 lõikes 6 osutatud puudustega harmoneeritud standardites, kohaldab komisjon määruse (EL) nr 1025/2012 artiklis 11 sätestatud menetlust /15 es/lo/tkb 23

24 Artikkel 7 Märgised ja klassifikatsiooni muutmine 1. Komisjon võib artiklites 11a ja 12sätestatud korra kohaselt kehtestada märgiseid või muuta olemasolevate märgiste klassifikatsiooni. 1a. Märgiste klassifikatsiooni muudetakse, kui asjaomases tooterühmas toimuv tehnoloogiline areng muudab selle asjakohaseks. Komisjon teostab märgiste läbivaatamise protsessi käivitamise eesmärgil ettevalmistava uuringu. Komisjon vaatab märgise läbi, kui ta a) leiab, et 30 protsenti liidu turul müüdud toodetest kuuluvad kõrgeimasse energiatõhususe klassi ja peatselt on oodata edasisi tehnoloogilisi arenguid; või b) tõendab, et pärast olemasoleva märgise toimimist kaheksa aasta jooksul kehtivate klasside jaotuse raames ei ole tõenäoline, et järgmise seitsme aasta jooksul täidetakse punktis a sätestatud tingimused. 2. Kui tehnilistel põhjustel on võimatu määratleda seitse energiaklassi, mis vastavad tarbija vaatepunktist märkimisväärsele energiasäästule ja kulutuste kokkuhoiule, võib märgis erandina artikli 2 lõikest 13 sisaldada vähem energiaklasse. Sellisel juhul säilitatakse märgise värvid tumerohelisest kuni punaseni. 3. Komisjon tagab, et märgise kehtestamise või selle klassifikatsiooni muutmise korral sätestatakse nõuded sellisel viisil, et eeldatavasti ei kuulu ükski toode märgise kehtestamise ajal energiaklassi A ning et hinnanguliselt kuulub enamik mudeleid kõnealusesse klassi mitte varem kui kümne aasta pärast. 4. Kui teatava tooterühma puhul ei tohi energiaklassi D, E, F või G kuuluvaid mudeleid direktiivi 2009/125/EÜ alusel vastu võetud rakendusmeetme tõttu enam turule lasta, ei näidata kõnealust klassi või kõnealuseid klasse enam märgisel /15 es/lo/tkb 24

25 5. Märgise klassifikatsiooni muutmise korral: a) tarnivad tarnijad artikli 3 lõike 1 punkti a kohaselt nii praeguse kui ka muudetud klassifikatsiooniga märgise kuuekuulise ajavahemiku jooksul enne punktis b osutatud kuupäeva. Lisaks esitavad tarnijad artikli 3 lõike 1 punkti b kohaselt edasimüüjate taotluse korral muudetud klassifikatsiooniga märgise ühikute kohta, mis on turule lastud enne esimeses lõigus osutatud ajavahemikku. Käesoleva punkti teist lõiku kohaldatakse mudelite suhtes, mille ühikuid ei lasta enam turule pärast kõnealuse ajavahemiku algust, üksnes juhul, kui uute katsete teostamine ei ole vajalik. Edasimüüjad saavad teises ja kolmandas lõigus osutatud toodete muudetud klassifikatsiooniga märgise artikli 3 lõike 2 punkti b kohaselt. b) edasimüüjad asendavad esitletavatel toodetel olevad märgised (sealhulgas internetis) muudetud klassifikatsiooniga märgistega 10 päeva jooksul pärast asjaomases rakendusaktis selleks ette nähtud kuupäeva. Edasimüüjad ei esitle muudetud klassifikatsiooniga märgiseid enne seda kuupäeva; c) erandina punktidest a ja b võib rakendusaktidega sätestada erieeskirjad, millega käsitletakse juhtumit, mil energiamärgised on trükitud pakendile. 6. Enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva kooskõlas direktiivi 2010/30/EL artikliga 10 vastu võetud delegeeritud õigusaktidega kehtestatud märgiseid käsitatakse käesoleva määruse kohaldamisel märgistena /15 es/lo/tkb 25

26 Artikkel 8 Toodete andmebaas 1. Komisjon loob ja haldab toodete andmebaasi ning teeb seda selleks, et: a) hõlbustada turujärelevalveasutustel täita oma ülesandeid, mis tulenevad käesolevast määrusest; b) esitada komisjonile ajakohastatud teavet toodete energiatõhususe kohta, et vaadata läbi nende energiamärgised; c) esitada avalikkusele teavet turule lastud toodete, nende energiamärgiste ja tootekirjelduste kohta; d) võimaldada tarnijatel täita oma kohustusi, mis tulenevad artikli 3 lõike 1a punktidest a ja b; e) võimaldada edasimüüjatel täita oma kohustusi, mis tulenevad artikli 3 lõike 2 punkti b alapunktist ii. 2. Andmebaas sisaldab I lisas osutatud teavet. 3. Tarnijad sisestavad andmebaasi teavet vastavalt artikli 3 lõike 1a punktidele a ja b. Tarnijatel on juurdepääs enda sisestatud teabele ning neil on õigus seda toimetada. Turujärelevalve teostamise eesmärgil säilitatakse muudatuste logi, mis sisaldab teavet kõigi teostatud toimetamiste kuupäevade kohta. 4. I lisa punktis 1 loetletud teave tehakse avalikult kättesaadavaks. Turujärelevalveasutustel ja komisjonil on juurdepääs I lisa punktis 2 loetletud teabele ning samal ajal peavad nad tagama konfidentsiaalse teabe kaitse. 5. Komisjon ja turujärelevalveasutused tagavad, et isikuandmeid töödeldakse kooskõlas vastavalt määrusega (EÜ) nr 45/2001 ja direktiiviga 95/46/EÜ /15 es/lo/tkb 26

27 6. Andmebaasi loomisel võetakse arvesse tarnijate ja teiste andmebaasi kasutajate halduskoormuse vähendamise, kasutajasõbralikkuse ja kulutõhususe kriteeriume ning tagatakse asjakohane julgeolekukord ja juurdepääs teadmisvajaduse põhimõtte alusel. 7. Komisjonil on õigus rakendusaktide abil täpsustada toodete andmebaasi toimimise üksikasju, sealhulgas tarnijate ja edasimüüjate mis tahes kohustusi. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 12a lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Artikkel 9 Harmoneeritud standardid Pärast rakendusakti vastuvõtmist, millega kehtestatakse konkreetsed märgistusnõuded, avaldab komisjon kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/ Euroopa Liidu Teatajas viited harmoneeritud standarditele, mis vastavad rakendusaktis sisalduvatele asjakohastele mõõtmis- ja arvutusnõuetele. Kui selliseid harmoneeritud standardeid kohaldatakse toote vastavushindamise käigus, loetakse toode rakendusaktis sisalduvatele asjakohastele mõõtmis- ja arvutusnõuetele vastavaks. Asjakohaste mõõtmis- ja arvutusnõuete ning lõikes 1 osutatud harmoneeritud standarditele tehtavate viidete kehtestamiseni võib komisjon avaldada üleminekuperioodil kasutatavaid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid. 11 ELT L 316, , lk /15 es/lo/tkb 27

28 Artikkel 10 Nõuandefoorum Komisjon tagab, et oma käesoleva määruse kohases tegevuses jälgib ta iga delegeeritud õigusakti ja rakendusakti puhul ning selliste sektorite kindlakstegemisel, mille puhul ei ole tõenäoline, et täidetakse tingimus, mille kohaselt 30 protsenti liidu turul müüdud toodetest kuuluvad kõrgeimasse energiatõhususe klassi, liikmesriikide esindajate ja kõikide kõnealuse tooterühmaga seotud huvitatud isikute, nagu tööstuse, sealhulgas VKEde ja käsitöönduse, ametiühingute, hulgi- ja jaemüügiga tegelevate ettevõtjate, importijate, keskkonnakaitseorganisatsioonide ja tarbijaorganisatsioonide tasakaalustatud kaasamist. Sel eesmärgil loob komisjon nõuandefoorumi, kus kõnealused isikud kokku tulevad. Kõnealune nõuandefoorum ühendatakse direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 18 osutatud nõuandefoorumiga. Kui see on asjakohane, testib komisjon rakendusaktide väljatöötamise käigus konkreetsete tooterühmade märgiste kujundust ja sisu tarbijate seas eesmärgiga tagada, et nad märgistest selgelt aru saavad. Artikkel 11 Tööplaan Olles konsulteerinud artiklis 10 osutatud nõuandefoorumiga, koostab komisjon tööplaani, mis tehakse avalikult kättesaadavaks. Tööplaan sisaldab esialgset loetelu tooterühmadest, mida käsitatakse esmatähtsana, kui vastavalt artiklile 11a kehtestatakse konkreetsed tooterühmad ja vastavalt artiklile 12 kehtestatakse üksikasjalikud energiamärgistuse nõuded. Samuti kehtestatakse tööplaanis kavad toodete või tooterühmade märgiste läbivaatamiseks ja nende klassifikatsiooni muutmiseks. Komisjon muudab tööplaani korrapäraselt pärast nõuandefoorumiga konsulteerimist. Tööplaan ühendatakse direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 16 nõutud tööplaaniga ning vaadatakse läbi iga kolme aasta järel /15 es/lo/tkb 28

29 Artikkel 11a Tooterühmade tehnilised kirjeldused 1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada energiamõjuga toodete konkreetsed tooterühmad (edaspidi konkreetsed tooterühmad ), mis vastavad järgmistele kriteeriumitele: a) vastavalt kõige värskematele kättesaadavatele arvnäitajatele ja arvestades liidu turule lastud koguseid, on tooterühmal märkimisväärne potentsiaal säästa energiat ja vajaduse korral muid olulisi ressursse; b) samaväärse funktsiooniga tooterühmade asjakohased tõhususnäitajad on väga erinevad; c) puudub märkimisväärne negatiivne mõju seoses tooterühma taskukohasuse ja olelusringi kuludega; d) tooterühma osas energiamärgistuse nõuete kehtestamisel ei ole märkimisväärset negatiivset mõju kasutatava toote töökindlusele. 2. Direktiivi 2010/30/EL ja komisjoni direktiivi 96/60/EÜ 12 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega hõlmatud tooteid käsitatakse konkreetsete tooterühmadena käesoleva artikli tähenduses. 12 Komisjoni 19. septembri aasta direktiiv 96/60/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate pesumasin-kuivatite energiamärgistuse puhul. ELT L 266, , lk 1. NB! Kõnealuse komisjoni direktiivi märkimine on vajalik, et hõlmata uues raamistikus ainus seni kehtiv õigusakt, mis on vastu võetud direktiivi 92/75/EMÜ kohaselt /15 es/lo/tkb 29

30 Artikkel 12 Energiamärgistuse nõuete kehtestamine 1. Komisjonil on õigus rakendusaktide abil täpsustada üksikasjalikke nõudeid seoses artikli 11a kohaselt kehtestatud konkreetsete tooterühmade märgistega. 2. Kõnealuste rakendusaktidega määratakse eelkõige kindlaks: a) artikli 2 punktis 11 sätestatud energiamõjuga toote määratlusega hõlmatud konkreetse tooterühma määratlus, mille suhtes kohaldatakse üksikasjalikke energiamärgistuse nõudeid; b) märgise kujundus ja sisu, sealhulgas energiatarbimist näitav skaala vahemikus A G, kusjuures märgiste vorm on tooterühmade lõikes võimalikult ühetaoline ning igal juhul selge ja loetav. Klassifikatsiooni astmed A G peavad vastama märkimisväärsele energiasäästule ja kulutuste kokkuhoiule ning tarbija seisukohast toodete asjakohasele eristamisele; c) vajaduse korral muude ressursside tarbimine ja lisateave energiamõjuga toodete kohta, millisel juhul tuleb märgisel rõhutada toote energiatõhusust. Lisateave peab olema ühemõtteline ja see ei tohi halvendada märgise mõistetavust ja tõhusust tarbijate jaoks. See peab põhinema andmetel toote füüsikaliste omaduste kohta, mis on mõõdetavad turujärelevalveasutuste poolt; d) kohad, kus märgist esitletakse, näiteks kinnitatud tootele, trükitud pakendile, esitatud elektrooniliselt või esitletud internetis, võttes arvesse selle mõju tarbijatele, tarnijatele ja edasimüüjatele; 13917/15 es/lo/tkb 30

31 e) vajaduse korral elektroonilised viisid toodete märgistamiseks; f) märgise ja tootekirjelduse esitamise viis kaugmüügi korral; g) tehnilise dokumentatsiooni ja tootekirjelduse sisu ning vajaduse korral vorm ja muud üksikasjad; ga) keeld lasta turule tooteid, mis on kavandatud selliselt, et automaatselt muuta testimise käigus mudeli tulemusi eesmärgiga parandada selle tulemusi mis tahes parameetri osas, mis on täpsustatud rakendusaktis või mis sisalduvad tootele lisatud dokumentatsioonis; h) asjaolu, et kui liikmesriigid kontrollivad nõuetele vastavust, lubatakse ainult selliseid kõrvalekaldeid, mis on sätestatud rakendusakti(de)s; i) tarnijate ja edasimüüjate kohustused seoses toodete andmebaasiga; j) konkreetne viide energiaklassile, mis tuleb esitada reklaamides ja tehnilistes müügiedendusmaterjalides, sealhulgas nõue, et see peab olema nähtavas ja loetavas vormis; k) mõõtmis- ja arvutusmeetodid, mida kasutatakse märgisel ja tootekirjelduses esitatava teabe kindlaksmääramiseks; l) viide sellele, kas suuremate seadmete puhul nõutakse teatava energiaklassi saavutamiseks kõrgemat energiatõhususe taset; m) viide sellele, millises vormis esitatakse märgisel mis tahes täiendavad viited, mis võimaldavad tarbijatel tutvuda elektrooniliselt üksikasjalikuma teabega tootekirjelduses esitatud tõhususnäitajate kohta; 13917/15 es/lo/tkb 31

32 n) viide sellele, kas ja kuidas tuleks toote interaktiivsel ekraanil näidata energiaklasse, mis kirjeldavad energiatarbimist toote kasutamisel; o) rakendusakti hindamise ja võimaliku järgneva läbivaatamise kuupäev; p) vajaduse korral energiatõhususe erinevused erinevates klimaatilistes piirkondades; q) asjaolu, et mudelitähis peab olema kättesaadav nii tarbijatele kui liikmesriikide ametiasutustele. Seoses esimese lõigu punktis m osutatud viidete vormiga võib sellised viited esitada veebiaadressina, ruutkoodina (QR-koodina), elektrooniliste märgiste lingina või mis tahes muul asjakohasel tarbijasõbralikul viisil. 3. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 12a lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. 4. Erandina lõigetest 1 3 võtab komisjon iga artikli 11a lõikega 2 hõlmatud konkreetse tooterühma kohta vastu rakendusakti, milles korratakse üksnes ja täielikult üksikasjalikke nõudeid, mis on sätestatud delegeeritud õigusaktides, mis on vastu võetud direktiivi 2010/30/EL artikli 10 alusel. Kõnealustes rakendusaktides muudatuste tegemisel või kõnealuste rakendusaktide asendamisel järgitakse lõigetes 1 3 sätestatud korda /15 es/lo/tkb 32

33 Artikkel 12a Komiteemenetlus 1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses. Kõnealune komitee on komitee, millele on osutatud direktiivi 2009/125/EÜ artiklis Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5. Artikkel 13 Delegeeritud volituste rakendamine 1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel. 2. Artiklis 11a osutatud delegeeritud volitused antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt kuus kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist /15 es/lo/tkb 33

34 2a. On eriti oluline, et komisjon järgiks oma tavapärast praktikat ning konsulteeriks enne nende delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist ekspertidega, sealhulgas liikmesriikide ekspertidega. Liikmesriikide ekspertidega konsulteerimine toimub pärast artikli 10 kohaselt toimuvat konsulteerimist. 3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 11a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse käesolevas määruses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. 4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 5. Artikli 11a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra. Artikkel 14 Hindamine ja aruandlus Komisjon hindab käesoleva määruse kohaldamist hiljemalt kaheksa aasta möödumisel selle jõustumisest ning esitab aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Kõnealuses aruandes hinnatakse, kui tulemuslikult on käesolev määrus ning selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid võimaldanud tarbijatel valida tõhusamaid tooteid, võttes arvesse selle mõju ettevõtjatele /15 es/lo/tkb 34

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

CL2011R1169ET _cp 1..1

CL2011R1169ET _cp 1..1 02011R1169 ET 01.01.2018 003.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha EUROOPA KOMISJON Brüssel, 2.12.2015 COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

untitled

untitled MÄNGUASJADE OHUTUS Laste kõrgetasemelise kaitse tagamine Euroopa Komisjon Ettevõtluse tööstuse peadirektoraat Fotolia Orange Tuesday ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 14 aasta vanust last ning otseselt

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

C(2010)6619/F1 - ET

C(2010)6619/F1 - ET ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 28.9.2010 K(2010) 6619 lõplik KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr /..., 28.9.2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/30/EL seoses televiisorite

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2014 COM(2014) 724 final 2014/0346 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja millega tunnistatakse

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

TA

TA 11.9.2017 A8-0258/ 001-035 MUUDATUSTEPANEKUD 001-035 Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Raport Julie Girling A8-0258/2017 ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusj

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusj EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.12.2016 COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu (23. 24. oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030 I. KLIIMA- JA EERGIAPOLIITIKA RAAMISTIK 2030

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem