PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3"

Väljavõte

1 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

2 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED KOOLI AJALUGU TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED PAIKUSE PÕHIKOOLI MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED MISSIOON VISIOON PÕHIVÄÄRTUSED HETKESEIS ÕPILASED ÕPILASTE TERVIS TURVALINE KOOL ÕPETAJAD HOONE JA TERRITOORIUM RAAMATUKOGU INFOTEHNOLOOGIA HETKESEIS KOOLI ARENGUT SOODUSTAVAD TEGURID: KOOLI ARENGUT TAKISTABVAD TEGURID: KOOLI ARENGUT SOODUSTAVAD VÕIMALUSED KOOLI ARENGUT TAKISTAVAD OHUD STRATEEGILISED EESMÄRGID VALDKONNITI EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE PERSONALIJUHTIMINE KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA RESSURSSIDE JUHTIMINE ÕPPE - JA KASVATUSPROTSESS EESMÄRK: KONKURENTSIVÕIMELINE HARIDUS HUVITEGEVUS KOOLIS ÕPPETEGEVUST TOETAVAD TUGIMEETMED JA -SÜSTEEMID OHUTU JA TURVALINE ÕPIKESKKOND KAASAEGNE ÕPPEKESKKOND KOOL ON TUNTUD JA HEA MAINEGA TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS TEGEVUSED STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS ARENGUKAVA TÄIENDAMISE JA MUUTMISE KORD LISA - Paikuse Põhikooli arengukava realisatsiooniplaan

3 Paikuse Põhikooli käesoleva arengukava eesmärgiks on tagada kooli õppetaseme ja kasvatuse vastavus riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele ja ühiskonna ootustele. Antud arengukava tuleb pidevalt edasi arendada, kaasates protsessi kooli hoolekogu, vallavolikogu, õpetajad, õpilased ja vanemad. Arengukava täitmist hinnatakse vastavalt kooli enesehindamise süsteemile ja tehakse muudatusi iga aasta lõpus. Arengukava alusel koostatakse kooli iga-aastane üldtööplaan. Paikuse Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Paikuse Põhikooli arengukava aluseks on võetud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koostatud Üldharidussüsteemi arengukava aastateks Paikuse valla arengukava Paikuse aleviku arengukava Paikuse Põhikooli põhimäärus ja sisehindamise esildised Kooli arengukava on õpetajaskonna, hoolekogu, õpilaste koostöö tulemus. Hariduspoliitika kujundamisel arvestatakse lapsevanemate ja õpilaste algatusi ning ettepanekuid õppekorralduse, õppekava- ja keskkonna arendamisel ÜLDANDMED Paikuse Põhikool asub Paikuse vallas Pärnumaal Paide mnt 19 Kooli telefonid: üldtelefon direktor Kooli kodulehekülg: E-posti aadress: Alates 28. juunist 2001.a. on koolil HM koolitusluba nr.1602hm 3

4 1.2 KOOLI AJALUGU Paikuse Põhikool asub Pärnumaal Pärnu ja Sindi vahel ja on käesoleval ajal Pärnumaa suurim kool. 01. septembril a. alustas Paikusel õppetööga Paikuse Algkool kolme klassikomplektiga a. muudeti algkool põhikooliks ja avati 7. klass a. töötas kool 2 vahetuses 8 klassilisena seoses ruumi puudumisega a. oktoobris alustati endise EPT administratiivhoone ümberehitamist Paikuse Põhikooliks a. 1. septembril alustas Paikuse Põhikool 9 klassilisena 282 õpilasega. Käesoleval õppeaastal õpib Paikuse Põhikoolis 19 klassikomplektis 411 õpilast. Seega on tegemist ühe kiiremini kasvava kooliga. Ka prognoos lähiaastateks on positiivne - soodne asend Pärnu külje all loovad eeldused edasiseks õpilaste arvu suurenemiseks TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED Paikuse Põhikool tugineb oma tegevuses järgmistele õigusaktidele: 1) Paikuse Põhikooli põhimäärus 2) Eesti Vabariigi haridusseadus 3) Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 4) Täiskasvanute koolituse seadus Riiklikus arengukavas on ministeeriumi püstitatud üldharidussüsteemi arendamise üldeesmärk on määratletud järgmiselt: 2.PAIKUSE PÕHIKOOLI MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 2.1. MISSIOON Haridus on valmisolekute kujunemise elukestev jada. Haridus on iga inimese ja riigi arengu peamine ressurss. Haridust ei saa anda ei kodu ega kool - inimene saab harituks üksnes ise kujuneda. Paikuse Põhikooli missiooniks on luua keskkond, kus kõigil on vastavalt oma võimetele võimalik kujuneda haritud inimeseks. Kooli missioonist tulenevalt on õppe- ja kasvatustöö eesmärgid järgmised: Aidata õpilasel kujuneda isiksuseks, kes peab lugu enesest ja kaasinimestest, oma ja teiste rahvuste kultuurist peab lugu kodust, hindab perekonda, tunneb ja armastab oma kodukohta 4

5 on omaks võtnud ja omandanud õpioskused ja pidevõppe põhimõtted; käitub kodanikuna ja järgib õigusnorme ja demokraatlikke põhimõtteid on laia silmaringiga, tunneb igakülgset huvi maailma vastu hindab terveid eluviise, arendab oma vaimu ja keha suudab teha valikuid, otsustusi, oma tegevust kriitiliselt hinnata ja kanda vastutust hoiab loodust ja elab keskkonda säästvalt suudab hankida ja kasutada infot peab lugu koolikultuurist, ajaloost, traditsioonidest ja õppesuundadest. 2.2 VISIOON Paikuse Põhikool on maakonnas aktsepteeritav, arenev, traditsioone järgiv kuid uuendusmeelne põhikool, milles õpilastele ja õpetajatele on loodud kaasaja nõuetele vastav õpi- ja töökeskkond; kus arvestatakse õppija individuaalsete võimetega, huvidega ja isikupäraga; kus valitsevad õppimist ja õpetamist soodustavad vastastikused suhted. Paikuse Põhikool on kool, kuhu tahetakse tulla õppima ja õpetama PÕHIVÄÄRTUSED Paikuse Põhikool väärtustab: Iga lapse arengut - kool aitab koostöös koduga lapsel selgusele jõuda oma võimetes ja huvides, toetab loovat ja pühendunud tegevust, peab oluliseks töökust ja püüdlikkust; Isamaalisust - austust oma maa, kodu, perekonna, keele, kultuuri ja traditsioonide vastu; Inimväärikust - kõlbelisi tõekspidamisi ja käitumist vastavalt headele tavadele, võrdset kohtlemist, ausust, endast ja teistest lugupidamist; Sallivust - eelarvamustevaba suhtumist erisustesse, kaasinimeste märkamist ja toetamist; Meeskonnatööd - valmisolekut anda endast parim, oskust kuulata ja arvestada teiste arvamusega, olla vastutustundlik; Tervislikku eluviisi - füüsilist aktiivsust, tervist tugevdavat elustiili; Keskkonnahoidu - teadlikku ja vastutustundlikku suhtumist elukeskkonda. Kooli väärtused loovad aluse ühiseks tegutsemiseks ja eesmärkide saavutamiseks. Väärtused kirjeldavad, mida me väärtustame ja kuidas me seda teeme. 5

6 3. HETKESEIS 3.1. ÕPILASED Paikuse vald on üks vähestest omavalitsusüksustest, kus kooli astuvate õpilaste arv ei ole aastatega vähenenud. Alltoodud tabelis on andmed praegu vallas sissekirjutatud õpilaste kohta. Arvestamata on mehhaaniline migratsioon, mis on tänu elamuehitusele Paikuse vallas küllalt kõrge. Arvestada saab ka Sindi Gümnaasiumi teeninduspiirkonda jäävate õpilastega, kes elavad Paikuse valla vahetus ümbruses. Õpilaste arvu prognoos sündivuse järgi: Sünniaasta Sünde/ elab tegelikult Koolimineku aasta Klassikomplektide arv / / / / / / /

7 2011/12. õ. a. õpib Paikuse Põhikoolis 411 õpilast. Klass Õpilaste arv Tüdrukud Poisid 1a b c kl 2a b a b a b a kl 5b a b a b a kl 8b a b Kokku ÕPILASTE TERVIS Koolitervishoiuteenust Paikuse Põhikoolis osutab igapäevaselt kooli meditsiiniõde ja ühel päeval nädalas ka kooliarst. Koolitervishoiu tegevuste hulka kuuluvad järgmised ülesanded: õpilaste profülaktiline tervisekontroll (sh tagasiside lapsevanemale) haiguste ennetamine ja tervisekasvatuslik nõustamine (sh koolitoitlustuse jälgimine, esmaabivõtete õpetamine õpilastele, terviseteemaliste ürituste läbiviimine) esmaabi traumade, vigastuste ja õnnetuste korral turvalise õpikeskkonna loomine vaktsineerimine Paikuse Põhikool kuulub Tervistedendavate Koolide (TEK) võrgustikku. Koolil on toimiv tervisenõukogu, kes käib koos 1x õppeveerandi jooksul. Tervisenõukogu koordineerib koolis 7

8 tervise edenduslikku tööd, korraldab üritusi, teemapäevi jne. Osaletakse erinevatel koolitustel. Traditsiooniliseks üritusteks on saanud kevadine tervise (südame) nädal, kui nädala jooksul toimuvad erinevad tervisega seotud üritused : võimlemispäev, tervislike toitude propageerimine, liikumisüritused, loengud, töötajatel on võimalus mõõta oma veresuhkru ja kolesteroolitaset. Paikuse Põhikool on igal aastal võtnud osa järgmistest tervise ja turvalisusega seotud projektidest: Parim Koolisöökla Kaitse end ja aita teist Suitsuprii klass Kevadeti toimub 3.klasside õpilastele jalgrattalubade teooriaõpe ja liiklustest. Eesmärk Paikuse Põhikooli õpilane on terviseteadlikum, sest oskab teha turvalisi ja tervislikke valikuid TURVALINE KOOL Kooli juhtkonna ja kõigi töötajate kohustuseks on kindlustada kõigile õpilastele turvaline koolikeskkond, kus ei esine ei vaimset ega füüsilist vägivalda Pidevalt on tähelepanu all: õpilaste omavahelised suhted, õpilase-õpetaja suhted, õpetaja-lapsevanem suhted, kooli sisemine mikrokliima tervikuna. Tagasiside saamiseks korraldatakse erinevates vanuseastmetes õpilaste küsitlusi. Regulaarselt viiakse keskastmes läbi küsimustikke koolikiusamise kohta. Positiivseks muudatuseks on valla lastekaitsespetsialisti tööle võtmine. Turvalise koolitee kindlustab 2010.a. rekonstrueeritud Paide maantee ülekäigurajad ja ohutussaared. 3.2 ÕPETAJAD Tänapäeva õpetaja on koolis õppija toetaja, juhendaja, tegevuse juht, organiseerija ja läbiviija, eakohase kasvatusprotsessi juhtija. Õpetaja ülesanne on luua keskkond, kus õpilased tahaksid õppida. Õpetaja peab olema motiveeritud pidevale enesetäiendamisele. 8

9 Õpetajate üldiseloomustus 2011/12 Õpetajate jagunemine ametijärkude järgi (% üldarvust) 3% 3% 29% nooremõpetaja õpetaja vanemõpetaja 65% metoodik 9

10 Õpetajate vanuseline jaotus üldriikliku statistilise aruandluse vanuserühmade järgi (% üldarvust) 3% 32% 44% 21% kuni 29-aastased aastased aastased üle 50-aastased Õpetajate jagunemine hariduse järgi (% üldarvust) 0% kõrgharidus keskeriharidus 100% keskharidus 3.3.HOONE JA TERRITOORIUM Paikuse Põhikooli tervikprojektist 3588,16 m valmis aasta l. septembriks 1. järk - õppehoone üldpinnaga 1925,89 m. Koolimajaks projekteeriti ja ehitati ümber endine EPT kontorihoone. Koolimaja on III korruseline, valgusküllane, kaasaegne tervisekaitse nõuetele vastav ehitis. Majas on kaasaja nõuetelevastavalt sisustatud klassiruumid: laste kasvule vastav mööbel enamikes klassiruumides kaasaegsed tahvlid 10

11 normidele vastav valgustus lõunapoolsetel akendel päikesekatted aastal valmis ja sisustati kaasaegne arvutiklass 16 arvutiga. Majas asuvad administratiivse personali ruumid. Kooli kasutada on Paikuse valla spordikompleks: normaalmõõtmetega spordisaal, jõusaal, maadlussaal aastal valmis Paikuse Põhikooli II ehitusjärk, mille tulemusena kool sai juurde 815 m 2 kasulikku pinda. Juurdeehituse esimesel korrusel asub kõigile tervisekaitse nõuetele vastav kaasaegsete seadmetega sisustatud koolisöökla. II korrusel on sisustatud 3 aineklassi, nõuetele vastav arstikabinet ja raamatukogu 1. ehitusjärk a. ehitati ümber endine EPT garaaži, kus hakkasid paiknema tööõpetusklassid, ringiruumid, ladu. Teisel korrusel sisustati kunstiklass ja 2 algklasside ruumi a. valmis tänapäevase rajakattega 300 m pikkuse jooksurajaga staadion. Käesoleval ajal puudub koolil olulistest rajatistest veel aula a avati tööõpetusmaja baasil Paikuse Huvikool, kus hetkel saab õppida kunsti, multimeediumi, loovus- ja draamaõppe ning tehnoloogiaõpetuse erialadel a. sügisel valmis algklassidele mõeldud juurdeehitus. Juurdeehituses on ruumid 6 algklassi jaoks, logopeedi klass, auditoorium õppepäevade läbiviimiseks ja väike saal. Uue majaga lahendati ka seni probleeme tekitanud kahe maja ühenduse puudumine, mis võimaldab turvalisema koolikeskkonna. 3.4.RAAMATUKOGU Kooliraamatukogu põhiülesandeks on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi. Ülevaade: Raamatukogu arvudes, seisuga Lugejaid kokku: 502 Raamatuid (teatme - ja ilukirjandus): eksemplari Fondeeritud õpikud: 7054 eksemplari Raamatukogu on avatud koolipäevadel Kooliraamatukogu toetab kõikide õppeainete õpetamist koolis. Aastaks 2011 on kooliraamatukogus arvutiprogramm RIKS, toimib veebipõhine elektronkataloog RiksWeb. Kogud on korras, vananenud kirjandus on maha kantud. Kogude komplekteerimisel lähtutakse kooliõppekavast. Õpilastele on 11

12 kooliraamatukogus üks arvutikoht interneti ühendusega, õpilaste arvuti on ühendatud raamatukogu printeriga, et õpilased saaksid oma kodutöid välja printida. Raamatukogus on televiisor, DVD mängija, paljundus-, kiletamis-ja köitmisaparaadid, telefon. Aastaks 2011 on kooliraamatukogu, 50m² suurune ruum seoses õpilaste arvu kasvuga väikseks jäänud. Laoruum, õpikute ja töövihikute hoidmiseks on ka liialt väike, ei mahuta kõiki õppetööks vajalikke materjale. Probleemiks on jäänud Infotehnoloogia areng (kooskõlas kooli infotehnoloogilise arengukavaga). 3.5.INFOTEHNOLOOGIA Koolis on läbi aegade toimunud õpetamine õpilase ja õpetaja vahetu kontakti teel ja raamatute abil. Tänapäeval lisanduvad õpikule infotehnoloogia vahendid. Kooli eesmärgiks on maksimaalselt heade õppimisvõimaluste loomine õpilastele ja infotehnoloogia kasutamine vahendina selle saavutamiseks. HETKESEIS Käesoleval ajal on koolis 124 õpilaste ja töötajate kasutuses olevat arvutit. Kõik arvutid on ühendatud ühtsesse arvutivõrku. Arvutiklassis on 17 arvutitöökohta, õpetajate toas on 3 arvutitöökohta. Kõigis klassides on õpetaja kasutada arvuti. Juhtkonna käsutuses on 2 sülearvutit ja 2 personaalarvutit, arvutid on kasutada ka raamatukoguhoidjal, peakokal. Raamatukogus on üks arvutitöökohta õpilastele kasutamiseks. Koolil on 24 kohaga klass ainetundide läbiviimiseks arvuti abil. Arvutiklassis, eesti keele kabinetis geograafia-, füüsika-, matemaatika ja kunstiklassis on statsionaarsed videoprojektorid. Käesoleval hetkel on aineklassides kokku 18 videoprojektorit. Geograafia klassis on lisaks projektorile paigaldatud interaktiivne tahvel Smart. Teine interaktiivne tahvel Qomo on paigutatud auditooriumi loengute läbiviimiseks Huvikooli meediaruumis on lisaks statsionaarsele videoprojektorile ka Smarttahvel, dokumendikaamera ja kodukinosüsteem. Tööõpetusmajas on olemas oma WiFi leviala. Printimine toimub tsentraliseeritult (v.a osad kabinetid kust võrguprinterini liiga pikk maa ja palju printimist - sellistes kohtades kasutusel lokaalsed printerid). Õpetajate tuppa, raamatukokku ja kooli sööklasse on loodud WiFi levialad. Veebipõhistest rakendustest kasutatakse ekooli, EHIS-t ja MOODLE õpikeskkonda. Kooli dokumentatsiooni haldamine toimub EKIs süsteemi abil. Kooli tunniplaani koostamiseks kasutatakse veebipõhist programmi asc. Õpetajate käsutuses on ka 2 dokumendikaamerat. Teist aastat töötab koolis osalise koormusega haridustehnoloog. 12

13 3.6. KOOLI ARENGUT SOODUSTAVAD TEGURID: Tugevused Kooli soodne asukoht Õpilaste arvu kasv Kvalifitseeritud kaader Head töötingimused Erivajadustega õpilaste toetamine (logopeed, õpiabi rühmad) Vallapoolne toetus Huvikooli olemasolu Kaasaegse infotehnoloogia rakendamine Head enesetäiendusvõimalused Mitmekülgsed sportimisvõimalused ( võimla, maadlussaal, aeroobikasaal, jõusaal, staadion) Tegelemine sisehindamisega Enamuses õpperuumides uus ja ergonoomiline klassimööbel ning tervisekaitse nõuetele vastav valgustus Võimalus kasutada tugigrupi teenuseid (abiõpetaja, õpiabi komisjon, ÕNK teenused) Kooli lõpetanute hea hakkamasaamine gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes Töötajad teavad oma ülesandeid, otsustus- ja vastutuspädevust Töötajad osalevad kooli arendustöös ja nendega viiakse läbi arenguvestlusi Koolil on ülevaade lastevanemate ootustest ja muredest Võimaldatud regulaarne infovahetus kodu ja kooli vahel Toimiv e-kool Kogu koolipersonalil on arvutikasutamise oskus Lapsevanemad on rahul kooli tugisüsteemidega Demokraatlik juhtimine Kooliraamatukogu on kaasajastunud, kasutatakse elektroonset laenutus- ja infosüsteemi Huvigruppide positiivne toetus Inglise keele süvaõppe rühmade toimimine. 13

14 3.7. KOOLI ARENGUT TAKISTAVAD TEGURID: Nõrkused Puuduvad ruumid puhkamiseks ja eraldumiseks õpilastele Õppevahendite nappus oskusainetes, loodusainetes Käitumisprobleemidega õpilaste arvu suurenemine Aula ja kaasaegse muusikaklassi puudumine I kooliastme mõningane eraldumine seoses uue maja valmimisega Vähene koostöö lastevanematega (huvipuudus) Vähesed ressursid andekate õpilastega tegelemiseks. Väike raamatukogu - ei ole õpikeskust Puuduvad koolipsühholoog ja sotsiaalpedagoog Kooli territooriumi avatus Erivajadustega õpilaste arvu suurenemine Õpetajate suur koormus, mis raskendab õppetöö korraldamist Õpilaste vähene haaratus huvi- ja sporditegevustesse. Pinged õpilaste omavahelistes suhetes Meesõpetajate vähesus koolis, sageli meheliku eeskuju puudumine ka kodus Kutse-ja karjäärinõustamisalane tegevus pole käivitunud soovitud tasemel Lastevanemate ja kooli erinevad arusaamad kodu ja kooli ülesannetest Paljude õpilaste vähene õpihuvi ja -harjumus (puudumised, tunnis kaasatöötamine, suhtumine õppetöösse) KOOLI ARENGUT SOODUSTAVAD VÕIMALUSED Ühiskonna suurenenud tähelepanu ja toetus erivajadustega õpilastele Koolide rahastamismudeli täiustamine Kooli maine tõus Kooli soodne asukoht ja ajakohastatud ruumid Koostöö erinevate haridusasutustega (ÕNK) Sujuv koostöö vallaga spordiehitiste kasutamisel Projektide kaudu saadavad täiendavad ressursid Kooliruumide kasutamine ka õppetööväliselt Kooli välis- ja sõprussidemete loomine ja tugevdamine Karjäärispetsialistide olemasolu ja kättesaadavus 14

15 Infotehnoloogiavahendite järjest suurem kättesaadavus Suur koolituspakkumiste arv Õpiõue loomise võimalus Algklasside maja rakendumine Lastevanemate koolitused Omavalitsuse tugev toetus Huvikooli laienemine (keeled, muusika, sport) Sportimisvõimaluste paranemine 3.9. KOOLI ARENGUT TAKISTAVAD OHUD Õpitulemuste langus seoses õpiraskustega ja psüühiliste häiretega õpilaste osakaalu pidev suurenemine kooli õpilaskonnas Linnaläheduse negatiivne mõju - laps läheb sinna, kus saab rohkem valikuid teha Kooliõue avatus võib põhjustada lõhkumisi ja õnnetusi Liberaalne ühiskond - määratlemata on osapoolte kohustused Hariduspoliitika ebastabiilsuse Õpetajate motiveerituse langus, läbipõlemine ja töölt lahkumine Andmekaitseseadus muudab raskeks/võimatuks õpiabi osutamise, kuna puudub juurdepääs infole õpilase kohta (info õpilase erivajaduse kohta on vaid üldsõnaline) Narkootikumide pealetung., alkoholi tarvitamine noorte seas Seadustest, määrustest tulenevad liig reglementeeritud ettekirjutused. Koolitusvõimaluste (sisu) ammendumine, vajalike koolituste / koolitajate puudumine. Sotsiaalsed pinged - õpetaja on kogukonna liige Spordirajatiste kasutamine (oma õpilaste jaoks vähe) Raskus leida loodusainete õpetajaid uue õppesuuna avamiseks 4.STRATEEGILISED EESMÄRGID VALDKONNITI Paikuse Põhikooli strateegilised arengueesmärgid on püstitatud aastateks järgmistes võtmetegevuste lõikes: Eestvedamine ja juhtimine Personalijuhtimine Koostöö huvigruppidega Ressursside juhtimine 15

16 Õppe- ja kasvatusprotsess Ülaltoodud võtmetegevused on aluseks ka kooli sisehindamise korrale Võtmealade raames on püstitatud eesmärgid, väljatöötatud meetmed ning määratletud indikaatorid EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE I Eesmärk: Kooli personali suurem kaasatus kooli juhtimis- ja arendusprotsessi, koolijuhtimine toetub uuenenud sise- ja välishindamissüsteemile. Tegevused: 1. Paikuse Põhikooli arengukava koostamine ja tegevuste strateegiline planeerimine valdkondade lõikes 2. Koolisisese infosüsteemi arendamine 3. Töötajate tunnustamissüsteemi täiendamine 4. Kompleksse sisehindamise läbiviimine, vajadusel nõustaja tellimine hiljemalt aastal Indikaatorid: Koolil on kinnitatud arengukava ja sellest lähtuva tegevuskava Koolil on toimiv infosüsteem Koolil on uuendatud tunnustamissüsteem Koolil on täiustatud kooli sisehindamissüsteem ja HTM -lt saadud hinnang sisehindamisele PERSONALIJUHTIMINE Eesmärk: Õppiv ja arenev organisatsioon Tegevused: 1. Personalipoliitika uuendamine 2. Süsteemse täiendkoolituse korraldamine, jätkates koolitusi kogu kollektiivile 3. Ametijuhendite ja töösisekorraeeskirja uuendamine 4. Mentorite või juhendajate määramine uutele töötajatele töö- ja koolikeskkonnaga kohanemiseks 5. Töötajate töökoormuse optimeerimine 6. Töö- ja tervisekaitse korraldamine 16

17 7. Arenguvestluste läbiviimine töötajatega 8. Rahuloluküsimustike läbiviimine Indikaatorid: Kõik õpetajad vastavad kvalifikatsiooninõuetele Kõikidele uutele töötajatele on määratud juhendaja või mentor On loodud toimiv personalipoliitika - personalivajaduse hindamine, personali värbamine Ametijuhendid on vastavuses tööülesannetega Toimub õpetajate vabaharidusvõimaluste osaline kompenseerimine Töötajad tegelevad süstemaatiliselt eneseanalüüsiga, osalevad igaaastasel arenguvestlusel Igal aastal on koostatud ja ellu viidud koolitusplaan vastavalt koolitusvajadusele ja arenguvestluste tulemustele ning hinnatud koolituste efektiivsust KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA Eesmärk: Kool ja kodu teevad koostööd erinevate organisatsioonidega Tegevused: 1. Koostöö kavandamine huvigruppidega, kasutades erinevaid koostöövorme 2. Koostöö tihendamine Paikuse vallavalitsuse ja naaberkoolidega 3. Õppekäigud vastavalt õppekavale 4. Hoolekogu liikmete koolitamine ja koostöösse kaasamine 5. Lapsevanemate regulaarne koolitamine parema koostöö saavutamiseks kooli ja kodu vahel 6. Lastevanemate osavõtu suurendamine klassi- ning kooli üldkoosolekutest 7. Lastevanemate julgustamine otsima kontakti nii aineõpetajate, klassijuhataja kui ka kooli juhtkonnaga 8. Huvigruppide suurem kaasamine kooli arendustegevusse 9. Rahuloluuuringute läbiviimine. 17

18 Indikaatorid: Igaks aastaks on koostatud hoolekogu eesmärgistatud tegevuskava Hoolekogu kooskäimine on regulaarne ja plaanipärane On korraldatud infopäevi huvigruppidele Hoolekogu, ÕE ja vallavalitsuse esindajal on võimalus osaleda õppenõukogu töös Toimuvad õpilastele suunatud ühisüritused teiste piirkonna koolidega Igal aastal toimub õpetajatele üks ühiskoolitus ja üks ühisüritus kooli personalile On koostatud õppekäikude kava vanuseastmeti. Igal aastal on õpilasega läbi viidud arenguvestlusi RESSURSSIDE JUHTIMINE IV Eesmärk: Säästlik majandamine ja keskkonnahoid Tegevused: 1. Koolihoone kaasajastamine ja territooriumi heakorrastamine 2. Kooli varustamine kaasaegsete õppevahenditega. 3. Säästlik majandamine ja kokkuhoid (elekter, vesi, materjalide taaskasutus) 4. Kooli õppekava täiendamine säästliku tarbimise ja kokkuhoiu teemadega, esteetilise elukeskkonna säilitamine ja kujundamine (materjalide taaskasutus, kodukorrapäev). 5. Õpilased osalevad erinevates keskkonna-alastes projektides, konkurssides. Indikaatorid: Koolil on hoolekogus kooskõlastatud eelarve Igal aastal on heakorrastatud kooli /valla territooriumi Kooli õppekava on täiendatud säästliku tarbimise ja kokkuhoiu teemadega Igal aastal on paranenud materiaal-tehniline baas ( juurde muretsetud/ välja vahetatud koolimööblit, arvuteid jne) Investeeringud on optimaalsed. 18

19 4.5. ÕPPE - JA KASVATUSPROTSESS EESMÄRK: KONKURENTSIVÕIMELINE HARIDUS Tegevused: 1. Kooli õppekava pidev arendamine ja analüüs 2. Õpioskuste õpetamine igas õppetunnis 3. Tasemerühmade moodustamine 2. ja 3. kooliastmes 4. Kujundava hindamise rakendamine õppeprotsessis 5. Väärtushinnangute- ja hoiakute pidev kujundamine õppe- ja kasvatusprotsessis 6. Õpilaste pidev osalemine maakondlikel ja vabariiklikel konkurssidel, TÜ Teaduskooli kursustel 7. Õpilaste individuaalsusega arvestamine. Indikaatorid: Põhikooli eksamite ja tasemetööde tulemused on analüüsitud Õpilaste õppeedukus on analüüsitud klassiti ja aineti Õpingute katkestanute protsent õpilaste arvust III kooliastmes enne põhihariduse omandamist on minimaalne Põhikooli II ja III astmes toimub õpe põhiainetes võimalusel tasemegruppides Iga-aastaselt on toimunud projektipäevad õppekava toetamiseks, õppekäigud- ja õppeekskursioonid ning õpilaskonverents teadmiste kinnistamiseks Õpilased osalevad maakondlikel ja vabariiklikel olümpiaadidel ja konkurssidel. Õpilased osalevad TÜ Teaduskooli ja Pärnu Kolledži kursustel HUVITEGEVUS KOOLIS Tegevused: 1. Õpilastele erinevate huvitegevuse võimaluste loomine, noorte töökasvatuse arendamine 2. Õpilaste initsiatiivi toetamine huvitegevuse rikastamiseks läbi ringide, klubide jms. 3. Läbi õpilasesinduse õpilaste suurem kaasamine koolielu korraldamisel. Õpilaste huvide kaitsmisel arvestatakse õpilaste õiguste ja kohustustega 4. Kooli traditsioonide kujundamine ja järjepidevuse tagamine 5. Koolivälistest kultuuri- ja spordiüritustest teavitamine ning uute võimaluste leidmine õpilaste vaba aja sisustamiseks 6. Osalemine erinevates rahvusvahelistes projektides ( Comenius, E-twinning jms) 7. Koostöö erinevate koolidega huvihariduse valikute mitmekesistamiseks. 19

20 Indikaatorid: Iga-aastaselt kinnitatud õpilasürituste tegevuskava ning selle realiseerimine Õppevälises tegevuses on kaasatud vähemalt 60 % õpilastest Õpilasesindaja osalemise võimalus kooli õppenõukogus, hoolekogus ja teistes töörühmades Toimunud on traditsioonilised üritused Koolis on toimiv õpilasesindus Õpilased on kaasatud rahvusvahelistesse projektidesse ÕPPETEGEVUST TOETAVAD TUGIMEETMED JA -SÜSTEEMID Tegevused: 1. Õpilase vajaduste ja soovidega ning õpilaste ealiste, sooliste, kultuuriliste ja individuaalsete iseärasustega arvestamine 2. Väljalangemist ennetavate tegevuste kava väljatöötamine ja tugimeeskonna moodustamine 3. Hariduslike erivajadustega arvestamine, tugisüsteemide efektiivne kasutamine õppija toetuseks 4. Andekate laste toetamine 5. Õpilaste ja lastevanemate nõustamine 6. Kutse- ja karjäärinõustamise tagamine 7. Regulaarsete arenguvestluste läbiviimine koolis. 8. Huvitegevus ning õpiabi peale tunniplaanijärgsete tegevuste lõppu II ja III kooliastmes 9.Huvikooli võimaluste kasutamine tegevuste mitmekesistamiseks. Indikaatorid: Õpingute katkestanute protsent õpilaste arvust enne põhihariduse omandamist on 0% Toimib koostöövõrgustik õpilase toetamiseks (klassijuhataja, lastekaitsespetsialist, sotsiaalpedagoog, lapsevanem, jt). Õpilastele on tagatud psühholoogiline abi Igal õppeaastal toimub õpilaskonverents Tegutsevad pikapäevarühmad Igal aastal toimuvad õpilastega arenguvestlused. 20

21 OHUTU JA TURVALINE ÕPIKESKKOND Tegevused: 1. Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine ja avastatud puuduste kõrvaldamine 2. Süsteemsete ja järjepidevate meetmete kaudu õpilaste ja töötajate turvalisuse suurendamine 3. Demokraatliku, vaimselt ja füüsiliselt turvalise, õppimist ning õppija arengut toetava keskkonna loomine õpetaja poolt 4. Õpilaste tervislike eluviiside harjumuste kujundamine. Indikaatorid: Koolis on kinnitatud turvalisuse tagamise tegevuskava ning selle realiseerimine Koolis on kinnitatud tervisenõukogu tegevuskava ja selle realiseerimine Konfliktsituatsioonid puuduvad või nende lahendamine on toimunud rahulikult kõigi osapoolte osavõtul Kool osaleb tervist edendavate koolide liikumises Töötajate rahulolu töökeskkonnaga Õpilaste rahulolu õpikeskkonnaga KAASAEGNE ÕPPEKESKKOND Tegevused: 1. Õppeprotsessi kvaliteedi parendamiseks sisustada kooli juurdeehitus tänapäevaste audiovisuaalsete ja muude tehniliste abivahenditega 2. Veebipõhise õppe laiendamine 3. Koolimaja katmine Wifi ühendusega 4. Klasside mööbli uuendamine 5. Raamatukogu kujundamine kaasaegseks õpikeskuseks 6. Käsitöö- ja kodunduse klasside sisustamine uute õppevahenditega ja sobiva mööbliga 7. Muuseumitoa loomine ja kujundamine kooli ajaloo talletamiseks. Indikaatorid: Igal aastal on 2 kabinetti sisustatud audiovisuaalsete abivahenditega ja vajadusel uue mööbliga. Õpilaste arv põhikooli klassides ei ületa 26 õpilast IKT varustatus, igal õpetajal on igas ainetunnis võimalik arvutit ja projektorit kasutada 21

22 Kõik tunniplaanid, õppekavad ja õppematerjalid on elektrooniliselt kättsaadavad kõigile kooliga seotud huvigruppidele. E-kooli võimaluste täielik kasutamine Raamatukogus on olemas täiuslik kogu õppevahendeid kvaliteetse õppeprotsessi korraldamiseks Raamatukogus kasutatakse aktiivselt elektroonilist laenutussüsteemi Tehnoloogia kabinetid on sisustatud vastavalt õppekava nõuetele Kõigil kooli töötajatel ja õpilastel on vaba pääs internetile KOOL ON TUNTUD JA HEA MAINEGA Tegevused: 1. Süsteemne ja pidev reklaamtegevus kõiki potentsiaalseid huvi- ja sihtgruppe kaasates 2. Pidev osalemine haridusasutuste koostöös 3. Pidev osalemine regionaalsetes ja riiklikes koostöövõrgustikes 4. Osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides 5. Kooli kodulehe toimimine 6. Piirkondlike konverentside korraldamine Indikaatorid: Igaks õppeaastaks koostatud ja täideviidud kooli tegemisi tutvustav plaan Regulaarselt toimuvad üritused lastevanematega. Paikuse Põhikool on esindatud maakondlikes, riiklikes ja rahvusvahelistes koostöövõrgustikes Koolil on pidevalt uuenev kodulehekülg Koolil on oma ajaleht 22

23 5. TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS 5.1. TEGEVUSED STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS 1) Eestvedamine ja juhtimine Tegevused 1. Arengukava täiendamine 2. Üldtööplaani koostamine ja kinnitamine 3. Kooli õppekava - õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüs 4. Sisehindamise süsteemi täiendamine 5. Sisehindamise läbiviimine 6. Huvigruppide rahulolu uuringute läbiviimine Tulemus Täiendatud arengukava Kinnitatud üldtööplaan Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüsi ning õppeaasta kokkuvõtte aruanne Täiendatud sisehindamise kord Sisehindamise õiendid ja akt Rahulolu küsimustike kokkuvõtted või koosolekute protokollid 7. Organisatsioonikultuuri arendamine patrioot Personal on oma kooli 2011/ 2012/ Vastutaja Direktor, raamatukoguhoidja, huvijuht Direktor õppealajuhataja huvijuht Õppealajuhataja x Direktor, õppealajuhataja Direktor, õppealajuhataja, huvijuht Direktor õppealajuhataja Direktor 8. Arenguvestluste Personal on saanud Direktor, õppeala läbiviimine tagasidet oma tööle juhataja personalile 23

24 2) Personali juhtimine Tegevused Tulemus Uuendatud 1. Töösisekorraeeskirjade täiendamine töösisekorraeeskirjad 2. Täiendada töötajate Personal on motiveerimis- süsteemi 3. Personali ametijuhendite uuendamine 4. Kooli personali täiendkoolituse planeerimine 5. Personalivajaduse hindamine 6. Personali värbamine 7. Mikrokliima parandamine 8. Töötingimuste parandamine 9. Arenguvestluste läbi viimine motiveeritud ja tunnustatud Ametijuhendite vastavus tööülesannetele ja kooli õppekavale Personali täiendkoolitus on eesmärgistatud ja planeeritud vastavalt sisekontrolli tulemustele On olemas riskianalüüs On olemas kvalifitseeritud kaader Personal tunneb end ühtse kollektiivina Personalile on tagatud töö- ja tervisekaitse nõuete täitmine Personalile antud tagasisidet ning püstitatudeesmärgid / 2012 x 2012/ / 2014 Vastutaja Direktor x x Direktor x Direktor Õppealajuhataja x x Direktor Direktor Direktor, õppealajuhataja, ainesektsiooni juhatajad, majandusjuhataja Direktor, majandusjuhataja Direktor õppealajuhataja järgnevaks perioodiks 10 Noore ja uue Mentorluse / x x Õppealajuhataja

25 . õpetaja tugisüsteemi rakendamine juhendamise kaudu paranenud noore õpetaja töötulemused 3) Koostöö huvigruppidega Tegevused Tulemus Vastutaja 1. Huvigruppide määratlemine 2. Koostöövajaduse määratlemine ja kavandamine 3. Rahulolu uuringute korraldamine 4. Veebipõhise infosüsteemi ajakohastamine 5. Huvigruppide kaasamine kooli arendustegevusse 6. Hoolekogu töö plaanipäraseks muutmine ja koosolekute toimumine 7. Lahtiste uste päeva läbiviimine 8. Kooli tublimatele õpilastele tänupäeva korraldamine 9. Lastevanemate üldkoosolekute läbiviimine vähemalt üks kord aastas Huvigrupid määratud x Direktor, õppealajuhataja Selgunud, millised on x Direktor, koostöövormid õppealajuhataja huvigruppidega Tagasiside huvigruppidelt Kooli info jõuab huvigruppideni Huvigrupid on otsustesse kaasatud Hoolekogu tööplaan ja koosolekute protokollid Vanematel on võimalus jälgida oma last õppetöös Tublimad õpilased, vanemad ja õpetajad on tunnustatud Lastevanemate koosolekute protokollid Õppealajuhataja, huvijuht Direktor Direktor Hoolekogu esimees, direktor Õppealajuhataja Direktor, õppealajuhataja Direktor, õppealajuhataja 25

26 4)Ressursside juhtimine Tegevused Tulemus 2011/ 2012/ 2013/ Vastutaja 1. Finantsanalüüsi tegemine On selgunud ressursside Direktor, majandusjuhataja plaanipärane 2. Finantskontrolli kasutamine On selgunud Vallavalitsus teostamine sihipärane ressursside 3. Eelarveliste kasutamine Eelarve on planeeritud Direktor, ressursside ja vastu võetud majandusjuhataja kavandamine ja uue hoolekogu, 4. eelarve koostamine Inforessursside juhtimine Info kogumine ja kättesaadavuse raamatupidaja Direktor, haridustehnoloog 5. Materiaal-tehnilise parendamine Paranenud on Direktor 6. baasi arendamine Lisaressursside hankimine koolikeskkond Projektid x x x Direktor, huvijuht, majandusjuhataja 26

27 ) Õppe- ja kasvatusprotsess Tegevused Tulemus Õpilase arengu tagamine Erivajadustega Õppe- ja kasvatustöös on arvestatud iga õpilase vajaduste, soovide ning iseärasustega õpilaste jälgimine ja õpilased on välja nende arengu hindamine Erivajadustega õpilastele tugisüsteemide rakendamine Individuaalsete õppekavade rakendamine 5. Toimuvad 6. õppekava täitmise, hindamise ja parendustöö koosolekud Õpilasekesksete õpetamis- ja kasvatus metoodikate rakendamine Erivajadustega selgitatud Tugisüsteemid toimivad. Õpilased ja vanemad on nõustatud Paranenud on õpilaste toimetulek õppimisega Õpetajad mõistavad õppekava sisu ja eesmärke Õpilased on motiveeritud õppima 2011/ / / 2014 Vastutaja Klassijuhatajad, aineõpetajad, ringijuhid, huvijuht Klassijuhatajad, aineõpetajad, logopeed sotsiaalpedagoog Klassijuhatajad, aineõpetajad, logopeed, sotsiaalpedagoog, õppealajuhataja Õppealajuhataja, klassijuhatajad, aineõpetajad Õppealajuhataja Klassijuhatajad, aineõpetajad 27

28 7. Kaasaaegsete Õpilased on Klassijuhatajad, õpetamise omandanud aineõpetajad meetodite tundmine õpioskused ja oskavad ja kasutamine õppida individuaalselt õppetöös ja rühmiti 8. Õppemetoodilise Õppetöö ja kooli Õppealajuhataja, töö planeerimine, päevakava on ainesektsioonide korraldus ja planeeritud esimehed hindamine 9. Õpilasele suunatud Õpilased järgivad Aineõpetajad, Terviseedenduse tervislikke eluviise klassijuhatajad 10. tegevused Väärtuseliste Õpilastel kujunenud kooliarst, kooliõde Klassijuhatajad, hinnangute ja välja kindlad väärtused aineõpetajad hoiakute ja eetika kujundamine õppe- ja kasvatusprotsessis 6) Õpilasega seotud tulemused Tegevused Tulemus 2011/ 2012/ 2013/ Vastutaja Tasemetööde ja lõpueksamite analüüs Järeldused õpijõudlusest ja planeeritud tegevused selle tõstmiseks Õppealajuhataja 2. Õpilastele Igal õpilasel on võimalus Õppealajuhataja tugisüsteemi kasutada abi õppetöös, edasiarendamine HEV õpilastele toimivad (tugiõpe, tugiteenused logopeed, pikapäevarühm, 28

29 järeleaitamise tunnid 3. Õpilaste Puudumiste ja haaramine tervist edendavatesse haiguspäevade analüüs projektidesse Huvitegevuse analüüs Õpilaste osalemine erinevates projektides Aineõpetajad osalevad uue õppekava koolitustel Noorsootöö integreerimine õppe-ja kasvatus protsessi Kutsesuunitlus alane töö koolis Õpilaste rahulolu- uuringute läbiviimine Õpilaste tulemuste tunnustamine Õpilaste osalemine, soovid ja võimalused Kirjutatud ja rahastatud projektid, osalemine projektides Aineõpetajad vastavad kvalifikatsiooninõuetele Õpilasesinduse tegevus toetab õppetööd koolis Õpilased osalevad kutsesuunitlus- programmis Tagasiside kooli kohta ning tegevuste planeerimine puuduste kõrvaldamiseks Õpilased on tunnustatud Õppealajuhataja, kooli arst. TEK nõukogu Huvijuht Õppealajuhataja, huvijuht, ainesektsioonide esimehed Õppealajuhataja Õppealajuhataja, huvijuht Õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog klassijuhatajad Õppealajuhataja, huvijuht Direktor 29

30 7) Personaliga seotud tulemused Tegevused 1. Päästeameti /politsei õppused personalile 2. Personali täiendkoolituse planeerimine 3. Arenguvestluste läbi viimine Tulemus Kõik kooli töötajad ja õpilased oskavad tegutseda ohu korral Töötulemused on paranenud Personalil olemas tagasiside oma tööle 2011/ 2012/ 2013/ Vastutaja Direktor majandusjuhataja Õppealajuhataja, majandusjuhataja Direktor, õppealajuhataja 4. Personali rahuloluuuringute korraldamine 5. Personali tunnustamissüsteemi täiustamine 6. Personali kaasamine otsustesse 7. Mikrokliima jälgimine koolis 8. Personali ühisürituste läbiviimine ja nende analüüs 9. Töötingimuste parandamine Saadud tagasiside kooli juhtimise kohta ning on planeeritud tegevused puuduste kõrvaldamiseks Personal on motiveeritud Personal on kaasatud kooli juhtimisse Omavahelised suhted personalil korras Terve õhkkond kollektiivis, kolleegide tundmine ning tegevused puuduste kõrvaldamiseks Personali rahulolu kasvanud Direktor Direktor, hoolekogu Direktor, Õppealajuhataja, majandusjuhataja Direktor, õppealajuhataja, majandusalajuhata ja Direktor, õppeala juhataja,huvijuht, ainesektsioonide esimehed Direktor, majandus juhataja 30

31 8) Huvigruppidega seotud tulemused Tegevused Tulemus 2011/ / / 2014 Vastutaja 1. Hoolekogu aktiivne tegevus 2 Õpilasesinduse koosolekute regulaarsuse tagamine 3. Koolisündmuste kajastamine meedias 4. Huvigruppide kaasatus otsustamisse 5. Ühisürituste korraldamine huvigruppidele 7. Vanemate kaasamine 8. Kodulehe pidev uuendamine 9. E-kooli täiendavate teenuste rakendamine 10 Koostöö Paikuse lasteaiaga 11 Koostöö Seljametsa Lasteaed- Algkooliga 12 Koostöö Pärnu linna gümnaasiumide ja PKHK-ga 13 Koostöö arendamine Pärnu ÕNK-ga Hoolekogu kaasatud kooliellu Õpilasesindus kaasatud kooliellu Hoolekogu esimees Huvijuht Koolil on hea maine Direktor huvijuht Tehtud ettepanekute hulk ja nende arvestamine Tugevnenud oma kooli tunne huvigruppidel Kodu ja kooli koostöö paranenud Info jõuab huvigruppideni Infokanal: kodu kool toimib Lasteaia vanema rühma õpetajad on kaasatud koolivalmiduse toetamisse Lasteaia vanema rühma õpetajad on kaasatud koolivalmiduse toetamisse Õpilased on teadlikud edasiõppimisvõimalustest Pedagoogilis-psühho loogiliste uuringute võimaldamine HEV õpilastele Direktor Direktor, huvijuht Direktor Õppealajuhataja Klassijuhatajad Direktor, sekretär Arvutiõpetaja, Aineõpetajad Õppealajuhataja Algklasside õpetajad Õppealajuhataja Algklasside õpetajad Klassijuhatajad, õppealajuhataja Õppealajuhataja 31

32 6.ARENGUKAVA TÄIENDAMISE JA MUUTMISE KORD Kooli arengukava on pidevalt uuenev ja täienev dokument. Kooli arengukava muutmised ja täiendused arutatakse läbi õppenõukogus, hoolekogus ja õpilasomavalitsuses iga järgneva aasta oktoobrikuus. Kinnitatakse õppenõukogu otsusega. Arengukava kinnitab Paikuse valla volikogu Arengukava on kõigile huvilistele kättesaadav kooli koduleheküljel, kooli ja valla raamatukogus ja kooli sekretäri juures. Kooli arengukava kuulub muutmisele seoses: haridusalase seadusandluse muudatustega muudatustega riiklikus õppekavas koolivõrgu korrastamise muudatustega muudatustega kooli investeeringutes kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega 32

33 7. LISA - Paikuse Põhikooli a. arengukava realisatsiooniplaan Vastutaja Finants Allikas Eestvedamine ja juhtimine Organisatsiooni liikmete suurem kaasatus organisatsiooni juhtimis- ja arendusprotsessi, koolijuhtimine toetub uuenenud sise- ja välishindamissüsteemile. Arengukava koostamine Direktor KOV Koolisisese infosüsteemi arendamine Töötajate tunnustamissüsteemi täiendamine Sisehindamissüsteemi täiustamine, sisehindamise akti esitamine HTM-le Direktor, haridustehnoloog Direktor Juhtkond, ainesektsioonide esimehed KOV; Tiigrihüpe 300 KOV Personalijuhtimine Õppiv ja arenev organisatsioon Personalipoliitika täiendamine + Direktor 33

34 Täiendkoolituste Õppealajuhataja 3000 KOV korraldamine kogu kollektiivile Ametijuhendite ja töösisekorraeeskirjade uuendamine Mentorite või juhendajate + Direktor KOV Õppealajuhataja KOV rakendamine (vastavalt vajadustele) Töö- ja tervisekaitse korraldamine Direktor, 400 KOV majandusjuhataja Vastutaja Finants Allikas Töötajatega arenguvestluste Direktor. õppealajuhataja. KOV läbiviimine Koostöö huvigruppidega Kool ja kodu töötavad koos erinevate organisatsioonidega Koostöö huvigruppidega, tegevuskava koostamine Hoolekogu liikmete koolitamine Juhtkond KOV + + Direktor 300 KOV 34

35 Lastevanemate koolitamine Õppealajuhataja 600 KOV, Projektid Õppekäikude korraldamine Direktor, KOV, Projektid õppealajuhataja, Rahulolu - uuringute huvijuht Direktor, 300 KOV läbiviimine õppealajuhataja, Ressursside juhtimine huvijuht Säästlik majandamine ja keskkonnahoid Koolihoone kaasajastamine Kooli varustamine kaasaegsete õppevahenditega Paikuse Põhikooli pargi rekonstrueerimine Paikuse Põhikooli aula rajamine spordisaali asemele Kooli välisfassaadi rekonstrueerimine. Õppe- ja kasvatusprotsess Konkurentsivõimeline haridus Kvaliteetne õppetöö Direktor, majandusjuhataja Direktor + + Vallavanem, direktor Vallavanem, direktor + Majandusjuhataja direktor KOV, projektid KOV, projektid, sponsorid KOV KOV, projektid 4000 Kooli õppekava arendamine Direktor, õppealajuhtaja, ainesektsioonide esimehed 35

36 Kaasaegne õppekeskkond Õppesuundade kujundamine Õppealajuhataja, ainesektsioonide esimehed Loovtööde koostamise õppepäev Õppealajuhataja Õpilaste osalemine olümpiaadidel, TÜ Teaduskooli töös; Õpilaskonverentside korraldamine; koduloolise uurimistegevuse toetamine Õppekabinettide sisustamine audiovisuaalsete ja muude tehniliste abivahenditega (Qomo vastamissüsteem, videoprojektorite paigaldamine, dokumendikaamerad) Klasside sisustamine uue mööbliga Elektroonilise laenutussüsteemi täiustamine Ainesektsioonide esimehed, aineõpetajad Õppealajuhataja, ainesektsioonide esimehed KOV 300 KOV 300 KOV KOV,projektid Vastutaja Finants Allikas Direktor, majandusjuhataja Direktor Majandusjuhataja KOV, Tiigrihüpe, Sponsorid KOV + Raamatukoguhoidja KOV 36

37 Veebipõhise õppe juurutamine ja laiendamine Direktor, haridustehnoloog KOV, projektid, Tiigrihüpe Arenguvestluste läbiviimine Direktor, õppealajuhataja 2000 KOV Pikapäevarühmade toimimine Direktor KOV Kutse- ja karjäärinõustamise tegevuskava väljatöötamine ja selle rakendamine Täiendavate klasside projekteerimine ja väljaehitamine uues juurdeehituses. Muuseumitoa loomine ja sisustamine kooli ajaloo jäädvustamiseks. Ohutu ja turvaline õppekeskkond Tervistedendavate Koolide liikumises osalemine Riskianalüüsi läbiviimine ja avastatud puuduste likvideerimine Õppealajuhataja, huvijuht, klassijuhatajad Vastutaja Finants Allikas Huvijuht, kooliarst TEK nõukogu Vallavanem, direktor Algklasside huvijuht. majandusjuhataja Direktor, majandusjuhataja 300 KOV, projekt KOV 400 KOV 300 KOV, projektid 600 KOV 37

38 Koolivägivalla vastaste programmide algatamine; tugiõpilaste liikumise toetamine Sotsiaalpedagoog, huvijuht 400 KOV; projektid Turvakaamerate paigaldamine sisehoovi Veebipõhise jälgimissüsteemi rakendamine ja täiustamine Kool on tuntud ja hea mainega + + Majandusjuhataja 1200 KOV Direktor. majandusjuhataja Vanematega ürituste korraldamine Õppealajuhataja, huvijuht Maakondlike ürituste läbiviimine Direktor, koolis õppealajuhataja Rahvusvahelistes Huvijuht, koostööprojektides õppealajuhataja, osalemine Ainesektsioonide esimehed Kodulehe pidev uuendamine Juhtkond, õpetajad, ainesektsioonide esimehed Piirkondliku Ideelaada korraldamine + + Direktor, õppealajuhataja. ainesektsioonide esimehed Piirkondlik IT alane konverents Õpetajalt õpetajale korraldamine + Direktor, õppealajuhataja Aastaraamatu koostamine Kooli juhtkond, klassijuhatajad 1800 KOV 600 KOV, projektid 200 KOV, projektid 4000 KOV, projektid 300 KOV, Tiigrihüpe 800 KOV, projektid 600 KOV, Tiigrihüpe, projektid 600 KOV, projektid 38

39 Kooli huvitegevus Kooli traditsioonide järgimine ja edendamine Huvijuht 600 KOV, projektid Huvihariduse mitmekesistamine Huvijuht Projektid Rahuloluküsimustike läbiviimine Koostöö arendamine Paikuse Huvikooli ja Panokega Hästitoimivad tugisüsteemid Õppealajuhataja, huvijuht Direktor, huvijuht, õppealajuhataja KOV KOV, projektid IÕK koostamine vastavalt vajadusele; hariduslike erivajadustega õpilaste kaardistamine. Koolil on toimiv koostöövõrgustik (sotsiaalpedagoog, lastekaitse spetsialist, noorsoopolitsei ÕNK ) Õppealajuhataja, logopeed, aineõpetajad 300 KOV Arengukavas kasutatud lühendid: KOV ÕNK TEK Panoke IÕK ÕE HEV HTM kohalik omavalitsus Õppenõustamis Keskus Tervistedendav Kool Paikuse Noortekeskus Individuaalne õppekava õpilasesindus hariduslikud erivajadused Haridus - ja Teadusministeerium 39

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

12.2 lisa KÜG Arengukava

12.2  lisa  KÜG Arengukava KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a KEILA 2010 KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 3 1.1 Arengukava (eelmine arengukava) täitmine... 3 1.2 Kooli hetkeolukord...

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

П Р О Е К Т

П Р О Е К Т KOHTLA-JÄRVE JÄRVE VENE GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA ÕPPEAASTATEKS 2010-2013 Kohtla-Järve SISU 1.SISSEJUHATUS 1.1 Arengukava eesmärk 3 2. ÜLDANDMED 2.1. Gümnaasiumi üldandmed 2.2. Missioon 2.3. Väärtused 2.4.

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

VHK õppekava üldosa

VHK  õppekava üldosa Kinnitatud direktori 20.11.2013 Käskkirjaga nr. 1.2-3/17 VHK õppekava üldosa I Üldsätted (1) Vanalinna Hariduskolleegiumi õppekava (edaspidi VHK õppekava) lähtub põhikooli riiklikust õppekavast, gümnaasiumi

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017 KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2017-2021 TALLINN 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs... 4 1.2. Hetkeolukorra analüüs... 5 1.2.1. Organisatsiooni ja personali juhtimine....

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Tere

Tere KINNITATUD: Tori Vallavolikogu 26.03.2014 määrusega nr 5 Tori Põhikool ARENGUKAVA 2014-2017 SISUKORD I SISSEJUHATUS 3 II ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 4 2.1. Kooliarenduse

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Microsoft Word - Narva Soldino Gumnaasium,aruanne, doc

Microsoft Word - Narva Soldino Gumnaasium,aruanne, doc Gümnaasium Projektitegevus Aruanne 01.01.2007-01.06.2012 perioodi eest 1.Käesolev olukord Käesoleval ajal on projektitöö gümnaasiumis järgnevas olukorras: 1.1.Lõpetatud projektid-38 tk. Üldsumma -121 670,01

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem