5_ Ainekavad_võõrkeeled

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "5_ Ainekavad_võõrkeeled"

Väljavõte

1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 12 AINEKAVAD Ainevaldkond VÕÕRKEELED INGLISE KEEL (A-keel) VENE KEEL VÕI SAKSA KEEL (B-keel) I kooliaste Aine: inglise keel Üldpädevuste kujundamine A-võõrkeele (inglise keele) teemade õppimine arendab kõiki üldpädevusi. Kõik pädevused on lahti sõnastatud õppekava üldosa punktides Kultuuri- ja väärtuspädevust kujundatakse õppides mõistma ja aktsepteerima kaaslaste ja pereliikmete erinevaid väärtussüsteeme. Sotsiaalne- ja kodanikupädevus. Kultuuri- ja väärtuspädevusega seotud sotsiaalse- ja kodanikupädevuse kujundamisele aitab kaasa erinevate õpitöövormide kasutamine nagu rühmatöö ja projektõpe. Enesemääratluspädevust, mis on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga, saab käsitleda rollimängude kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni. Õpi- ja suhtluspädevus, sh suutlikkus organiseerida õpikeskkonda, planeerida õppimist ning seda plaani järgida, on kesksed üldpädevused, mida kujundatakse läbi kõikide teemade ja õpitöövormide. Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiapädevust kujundame arvuliste näitajatega opereerimisel võõrkeeles (kodukoht Eesti, vaba aeg, mina ja teised). Ettevõtlikkuspädevuse annab õpilasele rahulolu toimetulekust võõrkeelses keskkonnas, mis on võimalik läbi teadmiste ja oskuste omandamise eesmärkide püstitamiseks ja elluviimiseks. Digipädevust kujundatakse kasutades erinevaid keeleõppeks loodud veebimaterjale ja appe. Võõrkeelt õppides kasutatakse digivahendeid internetis info otsimiseks ning saadud teabe rakendamiseks, arutledes erinevate kultuuri- ja igapäevaeluteemade üle. Rakendatakse veebisõnastikke, tõlkeprogramme ja muid asjakohased digitaalseid rakendusi, luuakse sisu ning säilitatakse loodut digitaalsel kujul. Digikeskkonnas võõrkeeles suheldes jälgitakse info

2 ohutut kasutamist ja jagamist. Eraelu kajastavaid, sh isikuandmeid sisaldavaid, tekste koostades ning jagades pööratakse tähelepanu interneti turvalisusele. Kultuuri-, väärtus- ja sotsiaalset pädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: Mina (II ja III kl.) Perekond ja kodu (II ja III kl.) Sõbrad (III kl.) Igapäevased tegevused (III kl.) Keskkond (III kl.) Õppimine ja töö (II ja III kl.) Õpitavat keelt kõnelevad maad (II ja III kl.) Harrastused ja kultuur ( III kl.) Enesemääratluspädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: Perekond ja kodu (II ja III kl.) Mina (II ja III kl.) Sõbrad (III kl.) Igapäevased tegevused (III kl.) Keskkond (III kl.) Õppimine ja töö (II ja III kl.) Õpitavat keelt kõnelevad maad (II ja III kl.) Harrastused ja kultuur ( III kl.) Õpi- ja suhtluspädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: Perekond ja kodu (II ja III kl.) Mina (II ja III kl.) Sõbrad (III kl.) Igapäevased tegevused (III kl.) Keskkond (III kl.) Õppimine ja töö (II ja III kl.) Õpitavat keelt kõnelevad maad (II ja III kl.) Harrastused ja kultuur ( III kl.) Matemaatika- loodus ja tehnoloogiapädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: Sõbrad (III kl.) Mina (II ja III kl.) Õppimine ja töö (II ja III kl.) Ettevõtlikkuspädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: Igapäevased tegevused (III kl.) Keskkond (III kl.) Õppimine ja töö (II ja III kl.) Harrastused ja kultuur ( III kl.) Digipädevus kujundatakse erinevate teemade käsitlemisel: Mängides etteantud veebilehel lihtsamaid ingliskeelseid mänge ( I III kl.) Trükkimise harjutamine, ingliskeelsete tähemärkide kasutamine klaviatuuril (II - III kl.) Tahvelarvutites temaatiliste appide kasutamine (I - III kl.) Valdkonnapädevuste kujundamine Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada erinevaid kultuure, oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi. Põhikooli lõpuks õpilane:

3 1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt toimida 2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus 3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure 4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid 5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel Taotletavad pädevused I kooliastme lõpus õpilane: 1) peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas, täidab lubadusi; teab, et kedagi ei tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida; oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada; 2) tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning koos teistega, paaris ja rühmas, oskab jaotada aega õppimise, harrastustegevuse, koduste kohustuste ning puhkamise vahel; 3) teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt; 4) oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites mõtestada; oskab koostada päevakava ja seda järgida; 5) suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet (sealhulgas andmeid, termineid, tegelasi, tegevusi, sündmusi ning nende aega ja kohta) ning seda suuliselt ja kirjalikult esitada; 6) mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapäevaseid ära õpitud väljendeid ja lihtsamaid fraase; 7) arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid erinevates eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid lahendades; 8) käitub loodust hoidvalt; 9) oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab esemeid ja nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel rühmitada ning lihtsat plaani, tabelit, diagrammi ja kaarti lugeda; 10) oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi seadmeid; 11) austab oma kodupaika, kodumaad ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab nendega seostuvaid käitumisreegleid; 12) oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest; 13) hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve; 14) oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda, oskab ohutult liigelda; 15) teab, kelle poole erinevate probleemidega pöörduda, ning on valmis seda tegema. Lõimumine teiste valdkondadega Lõimingu põhimõtted on lahti sõnastatud õppekava üldosa punktides Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri kohta teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid erinevate valdkondadega seonduvate teemade käsitlemiseks. Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed, võõrkeelne kirjandus, internet jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine jaoks. Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele omandamisel on suureks toeks koostöös teiste ainevaldkondadega keeleoskuse

4 integreeritud õppematerjalide kasutamine lõimitud aine- ja keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus). Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti. Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele ainekavad haakuvad ennekõike ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika ning kunstiõpetuse teemadega. Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning teemade (nt Riigid ja nende kultuur, Vaba aeg ) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus areneb arvutit kasutades. Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise vahend. Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide kaudu. Läbivad teemad Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted on lahti sõnastatud õppekava üldosa punktides Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad erinevates kooliastmeis õpieesmärke ja teemasid, mis toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid. Eelkõige on läbivad teemad seotud alljärgnevate teemavaldkondadega: 1) Õppimine ja töö elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 2) Kodukoht Eesti keskkond ja jätkusuutlik areng; 3) Kodukoht Eesti, Riigid ja nende kultuur kultuuriline identiteet; 4) Igapäevaelu. Õppimine ja töö, Riigid ja nende kultuur, Vaba aeg teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon; 5) Mina ja teised, Kodu ja lähiümbrus, Igapäevaelu. Õppimine ja töö tervis ja ohutus; 6) Mina ja teised, Kodu ja lähiümbrus, Kodukoht Eesti, Igapäevaelu. Õppimine ja töö, Riigid ja nende kultuur, Vaba aeg väärtused ja kõlblus Õpitulemused I kooliastme lõpuks: 3. klassi lõpetaja 1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 2) kasutab õpitud sõnavara 3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 4) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse; 5) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks; 6) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist; 7) oskab õpetaja juhendamisel töötada paaris. INGLISE KEEL 1. klass Õppekava toetav 1 ringitund Õppe-kasvatustöö eesmärgid Huvi tekitamine võõrkeelte õppimise vastu ja silmaringi laiendamine, motivatsiooni tekitamine.

5 Baasõpioskuste kujundamine Inglise keele äratundmine teiste võõrkeelte hulgast Positiivse õpihoiaku kujundamine Õppesisu-ja tegevused kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 1. MINA: nimi, vanus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused. 2. PEREKOND JA KODU: pereliikmed, maja/korter, õu. 3. SÕBRAD: nimi, vanus, ühised tegevused. 4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: loomad, linnud, keel. 5. ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: keel, tähtsamad pühad. 6. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: liiklus ja liiklusvahendid. 7. ÕPPIMINE JA TÖÖ: sõbrad, õpetajad, õppevahendid. keeleteadmised I klassis on suurem rõhk kuulamise ja kõnelemise osaoskuste õpetamisel, keeleteadmisi eraldi ei kontrollita Õpitulemused Keeleoskuse hea tase 1. klassi lõpus: Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine A1.1 A1.1 Õpitulemused Õpitulemused Kuulamine Algtase / teadmine Kesktase / rakendamine Kõrgtase / arutlemine Tunneb õpitava keele teiste hulgast ära Tunneb õpitava keele teiste hulgast ära õpetaja abiga Tunneb enamjaolt õpitava keele teiste hulgast ära Tunneb õpitava keele teiste hulgast ära iseseisvalt Saab aru õpetaja antud väga lihtsatest korraldustest ja reageerib nendele adekvaatselt Saab aru õpetaja antud väga lihtsatest korraldustest, vajab lisaabi Saab aru õpetaja antud väga lihtsatest korraldustest, reageerib neile enamasti õigesti Saab aru õpetaja antud lihtsatest korraldustest, reageerib neile adekvaatselt Saab aru lihtsatest, temale tuttavatest sõnadest Saab õpetaja abiga aru lihtsatest tuttavatest sõnadest Saab enamasti aru tuttavatest lihtsatest sõnadest Saab aru tuttavatest lihtsatest sõnadest Kõnelemine Oskab tervitada ja hüvasti jätta, Oskab enamasti õigesti vastata tervitusele, Teab viisakusväljendeid Kasutab viisakusväljendeid

6 paluda ja tänada, soovida õnne sünnipäevaks hüvastijätule, palumisele, tänamisele ja õnnitleda sünnipäeval (tervitamine, hüvastijätmine, palumine, tänamine, õnnitlemine sünnipäeval) ja kasutab õpetaja abiga iseseisvalt vastavalt olukorrale Oskab ennast tutvustada Oskab ennast tutvustada (nimi ja vanus) kasutades lisaabi Oskab tutvustada ennast (nimi ja vanus), esineb üksikuid eksimusi Oskab ennast tutvustada iseseisvalt (nimi ja vanus) Teab õpitud sõnu ja keelendeid Tunneb õpitud sõnavara ja keelendeid õpetaja abiga Oskab kasutada õpitud sõnavara ja keelendeid, esineb eksimusi Kasutab õpitud sõnavara ja keelendeid iseseisvalt INGLISE KEEL 2. klass Tundide arv nädalas: 1tund + õppekava toetav 1 ringitund Õppe-kasvatustöö eesmärgid: Huvi tekitamine võõrkeelte õppimise vastu ja silmaringi laiendamine, motivatsiooni tekitamine. Baasõpioskuste kujundamine Inglise keele äratundmine teiste võõrkeelte hulgast. Positiivse õpihoiaku kujundamine Õppesisu-ja tegevused kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 1. MINA: nimi, vanus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused. 2. PEREKOND JA KODU: pereliikmed, maja/korter, õu. 3. SÕBRAD: nimi, vanus, ühised tegevused. 4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: loomad, linnud, keel. 5. ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: keel, tähtsamad pühad. 6. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: liiklus ja liiklusvahendid. 7. ÕPPIMINE JA TÖÖ: sõbrad, õpetajad, õppevahendid. keeleteadmised II klassis on suurem rõhk kuulamise ja kõnelemise osaoskuste õpetamisel, keeleteadmisi eraldi ei kontrollita Õpitulemused Keeleoskuse hea tase 2. klassi lõpus: Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine A1.1 A 1.1 A1.1 A.1.1

7 Õpitulemused Õpitulemused Kuulamine Algtase / teadmine Kesktase / rakendamine Kõrgtase / arutlemine Tunneb õpitava keele teiste hulgast ära Tunneb õpitava keele teiste hulgast ära õpetaja abiga Tunneb enamjaolt õpitava keele teiste hulgast ära Tunneb õpitava keele teiste hulgast ära iseseisvalt Saab aru õpetaja antud väga lihtsatest korraldustest ja reageerib nendele adekvaatselt Saab aru õpetaja antud väga lihtsatest korraldustest, vajab lisaabi Saab aru õpetaja antud väga lihtsatest korraldustest, reageerib neile enamasti õigesti Saab aru õpetaja antud lihtsatest korraldustest, reageerib neile adekvaatselt Saab aru lihtsatest, temale tuttavatest sõnadest Saab õpetaja abiga aru lihtsatest tuttavatest sõnadest Saab enamasti aru tuttavatest lihtsatest sõnadest Saab aru tuttavatest lihtsatest sõnadest Kõnelemine Oskab tervitada ja hüvasti jätta, paluda ja tänada, soovida õnne sünnipäevaks Oskab enamasti õigesti vastata tervitusele, hüvastijätule, palumisele, tänamisele ja õnnitleda sünnipäeval Teab viisakusväljendeid (tervitamine, hüvastijätmine, palumine, tänamine, õnnitlemine sünnipäeval) ja kasutab õpetaja abiga Kasutab viisakusväljendeid iseseisvalt vastavalt olukorrale Oskab ennast tutvustada Oskab ennast tutvustada (nimi ja vanus) kasutades lisaabi Oskab tutvustada ennast (nimi ja vanus), esineb üksikuid eksimusi Oskab ennast tutvustada iseseisvalt (nimi ja vanus) Teab õpitud sõnu ja keelendeid Tunneb õpitud sõnavara ja keelendeid õpetaja abiga Oskab kasutada õpitud sõnavara ja keelendeid, esineb eksimusi Kasutab õpitud sõnavara ja keelendeid iseseisvalt Lugemine Tunneb hääldusmärke ja kasutab neid sõna häälduse lugemisel Tunneb ära hääldusmärgid ja veerib sõna häälduse õpetaja abiga Teab enamasti hääldusmärke ja veerib kokku sõna häälduse, esineb eksimusi Teab hääldusmärke ja veerib sõna häälduse iseseisvalt Oskab õige intonatsiooni ja Teeb õpitud sõnu lugedes hääldusvigu, eksib Loeb õpitud sõnu valdavalt õige Loeb soravalt õpitud sõnu õige häälduse ja

8 rõhuga lugeda õpitud sõnu sõnarõhu suhtes. Lugemise tempo väga aeglane häälduse ja rõhuga, esinevad üksikud eksimused rõhuga Kirjutamine Oskab kirjutada enda nime Kirjutab enda nime õpetaja abiga Kirjutab enda nime enamasti õigesti Oskab kirjutada enda nime iseseisvalt Oskab teha juhendamisel õpitud hääldusmärkide ja üksikute sõnade ärakirja tahvlilt ja töölehelt Ärakirjas esineb palju eksimusi, on suuteline vigu parandama õpetaja abiga Teeb ärakirja töölehelt ja tahvlilt, esineb eksimusi Teeb veatut ärakirja töölehelt ja tahvlilt INGLISE KEEL Klass: 3. klass Tundide arv nädalas: 3 Õppe-kasvatustöö eesmärgid Huvi tekitamine võõrkeelte õppimise vastu ja silmaringi laiendamine, motivatsiooni tekitamine. Baasõpioskuste kujundamine Inglise keele äratundmine teiste võõrkeelte hulgast. Positiivse õpihoiaku kujundamine Inglise keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri tutvustamine Õppesisu-ja tegevused kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 1. MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused. 2. PEREKOND JA KODU: pereliikmed, sugulased, aadress, maja, korter, aed, õu. 3. SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused. 4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; Eesti asukoht, keel, pealinn, sümbolid; 5. ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: keel, pealinn, tähtsamad pühad. 6. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid, tee küsimine ja juhatamine. 7. ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, sõbrad, õpetajad, õppeained, õpioskused, kooliruumid, õppevahendid, koolivaheajad, ametid. 8. HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, reisimine, pühad. Õpitulemused Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine A1.2 A 1.1 A1.2 A.1.1

9 Õpitulemused Kuulamine Algtase / teadmine Kesktase / rakendamine Kõrgtase / arutlemine Tunneb õpitava keele teiste hulgast ära Tunneb õpitava keele teiste hulgast ära õpetaja abiga Tunneb enamjaolt õpitava keele teiste hulgast ära Tunneb õpitava keele teiste hulgast ära iseseisvalt Saab aru õpetaja antud korraldustest ja reageerib nendele adekvaatselt Saab aru õpetaja antud lihtsatest korraldustest, vajab lisaabi Saab aru õpetaja antud lihtsatest korraldustest, reageerib neile enamasti õigesti Saab aru õpetaja antud lihtsatest korraldustest, reageerib neile adekvaatselt Saab aru lihtsatest, temale tuttavatest sõnadest, lühitekstidest ja lauludest Saab õpetaja abiga aru lihtsatest tuttavatest sõnadest, lühitekstidest ja lauludest Saab enamasti aru tuttavatest sõnadest ja lühikestest lihtsatest lausetest lühitekstides ning lauludes Saab aru lihtsatest lühitekstidest ja lauludest Kõnelemine Oskab tervitada, hüvasti jätta, paluda, tänada ja õnnitleda sünnipäeval Oskab enamasti õigesti vastata tervitusele, hüvastijätule, palumisele, tänamisele ja õnnitleda sünnipäeval Teab viisakusväljendeid (tervitamine, hüvastijätmine, palumine, tänamine, õnnitlemine sünnipäeval) ja kasutab õpetaja abiga Kasutab viisakusväljendeid iseseisvalt vastavalt olukorrale Oskab ennast ja oma kaaslast tutvustada, küsida kaaslase nime; häälida oma nime Oskab ennast ja kaaslast tutvustada (öelda ja häälida enda nime) kasutades lisaabi Oskab tutvustada ennast ja oma sõpra või pereliiget (öelda ja häälida enda ja sõbra nime, küsida kaaslase nime), esineb üksikuid eksimusi Oskab ennast ja kaaslast tutvustada, kaaslase nime küsida, häälida lihtsamaid võõraid nimesid Oskab ütelda oma vanust ja numbreid (1 20); oskab ütelda oma ja küsida sõbra aadressi ning telefoninumbrit; Räägib endast ja küsib kaaslase kohta õpetaja abiga (vanus, aadress, telefoninumber, numbrid 1-20) Teab väljendeid endast rääkimiseks ja kaaslase kohta info küsimiseks (vanus, aadress, telefoninumber, numbrid 1-20), oskab näite abil neid väljendeid kasutada Kasutab iseseisvalt väljendeid endast rääkimiseks ja kaaslase kohta info küsimiseks (vanus, aadress, telefoninumber, numbrid 1-20)

10 päevaaegu, nädalapäevi ja kellaaega (täistunde); päevaaegu, nädalapäevi, kellaaegu, kasutab lisaabi Kasutab päevaaegu, nädalapäevi, kellaaegu näidise järgi lausetes. Kasutab iseseisvalt päevaaegu, nädalapäevi, kellaaegu lausetes Oskab õpitud sõnavara piires rääkida kodust, perekonnast, sõbrast, oskustest, koolitarvetest Oskab õpitud sõnavara piires rääkida kasutades õpetaja abi Oskab õpitud sõnavara piires rääkida kasutades näidist, esineb eksimusi Oskab iseseisvalt õpitud sõnavara piires rääkida Oskab õpitud keelendeid kasutades end igapäevastes olukordades arusaadavaks teha. Kasutab õpitud keelendeid toetudes õpetaja abile Kasutab õpitud keelendeid toetudes näidisele, esineb eksimusi Kasutab iseseisvalt õpitud keelendeid Lugemine Saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest Saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest, õpetaja abiga Saab enamasti aru kirjalikest lühitööjuhenditest, küsib ja otsib vajadusel abi Saab õigesti aru kirjalikest lühitööjuhenditest Saab aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest Teeb tuttavat teksti lugedes hääldusvigu, eksib sõna-ja lauserõhu suhtes. Lugemise tempo aeglane Loeb tuttavat teksti valdavalt õige hääldusega, sõna- ja lauserõhk üldiselt õige. Esinevad üksikud eksimused Loeb soravalt tuttavat teksti õige häälduse, sõna- ja lauserõhuga Oskab õige intonatsiooni, rõhu ja rütmiga lugeda õpitud dialooge, lühijutte ja luuletusi Saab aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest õpetaja abiga Saab enamasti aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest, vajadusel leiab abi Saab täielikult aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest Kirjutamine Oskab kirjutada enda ja oma lähimate kaaslaste nime Oskab juhendamisel lõpetada lauseid ja fraase Kirjutab enda ja oma lähimate kaaslaste nime õpetaja abiga Lõpetab laused ja fraasid koos õpetajaga Kirjutab enda ja oma lähimate kaaslaste nime enamasti õigesti Lõpetab laused ja fraasid toetudes näidisele, esineb eksimusi Oskab kirjutada enda ja oma lähimate kaaslaste nime Lõpetab iseseisvalt laused ja fraasid

11 Oskab teha veatut ärakirja õpikust ja tahvlilt Ärakirjas esineb palju eksimusi, on suuteline vigu parandama õpetaja abiga Teeb ärakirja õpikust ja tahvlilt, esineb eksimusi Teeb veatut ärakirja õpikust ja tahvlilt Oskab õigesti kirjutada harjutuste, mõistatuste, ristsõnade jt ülesannete lahendamiseks vajalikke sõnu Keeleteadmised Lauseõpetus Õigekiri õpitud sõnavara piires Kirjutab harjutuste, mõistatuste, ristsõnade jt ülesannete lahendamiseks vajalikke sõnu tuginedes õpetaja juhendamisele ja abimaterjalidele Kirjutab õpitud sõnu ja väljendeid Oskab enamasti õigesti kirjutada harjutuste, mõistatuste, ristsõnade jt ülesannete lahendamiseks vajalikke sõnu, kuid esineb eksimusi Tähestik Loeb tähestiku peast Loeb tähestiku peast ja teab tähe asukohta tähestikus Suur ja väike täht nimedes Lihtlause enam kasutatavad rinnastavad sidesõnad (and, but) Tegusõna Present Simple (be/have); Present Continuous. Nimisõna Ainsus ja reeglipärane mitmus; Tunneb suure ja väikese algustähe reegleid Moodustab lihtlause õpetaja abiga Teab sidesõnade and ja but tähendust Tunneb ära ja teeb õige valiku etteantud variantidest abimaterjale kasutades Tunneb ära ja teab tähendust Tunneb ära nimisõna ainsuses ja mitmuses, teab moodustamise Oskab õigesti kirjutada harjutuste, mõistatuste, ristsõnade jt ülesannete lahendamiseks vajalikke sõnu Kirjutab õpitud lauseid Moodustab ja kirjutab lause iseseisvalt Kasutab suurt ja väikest algustähte etteantud reeglite abil Moodustab lihtlause näidise põhjal Oskab sidesõnu and ja but kasutada erinevat tüüpi harjutustes õiges kontekstis mudeli järgi Moodustab põhi- ja abitegusõna näidise järgi Saab aru ja oskab valida sobiva antud kontekstis, moodustab näite põhjal enda lause Oskab kasutada nimisõnu ainsuses ja mitmuses Oskab sõnu tähthaaval öelda Kasutab tekstis suurt ja väikest algustähte veatult või teeb üksikuid vigu Moodustab iseseisvalt lihtlauseid Kasutab sidesõnu and ja but erinevat tüüpi harjutustes õiges kontekstis iseseisvalt Moodustab ise lause kasutades põhi-ja abitegusõnu Moodustab iseseisvalt lauseid Moodustab ise lause kasutades nimisõnu ainsuses

12 omastav kääne; umbmäärane ja määrav artikkel + loendatav nimisõna. Omadussõna Üldlevinud omadussõnad (good, big, red). Asesõna Isikulised asesõnad; omastavad asesõnad. Eessõna Enimkasutatavad eessõnad koha- ja ajamäärustes (in, on, at, to jt.). Arvsõna Põhiarvud 1 100; telefoninumbrid. Määrsõna reeglit Oskab tõlkida ja teab moodustamise reeglit Tunneb ära ja teab reeglit Teab õpitud artikleid (sh a/an reegel koos loendatava nimisõnaga) Tunneb ära omadussõna teiste õpitud sõnaliikide hulgast õpetaja abil Teab isikulisi ja omastavaid asesõnu Teab käsitletud eessõnu põhiarve 100 piires näidise järgi, teab õpitud nimisõnade ebareeglipärast mitmust Oskab moodustada fraase tuginedes reeglile Saab aru ja oskab valida sobiva antud kontekstis, moodustab näite põhjal enda lause Kasutab õpitud artikleid näidise järgi etteantud lausetes, tunneb reegleid (sh a/an ja the) Valib õpitud omadussõnade hulgast sobiva õppeülesande sisust lähtuvalt Oskab kasutada isikulisi ja omastavaid asesõnu kontekstis Oskab kasutada kontekstis Kasutab põhiarve 100 piires lauses näidise järgi ja mitmuses (reeglipärane ja ebareeglipärane) Moodustab iseseisvalt lauseid kasutades omastavat käänet õigesti Oskab iseseisvalt moodustada korrektseid lauseid Kasutab õpitud artikleid lauses õigesti Kasutab omadussõnu kontekstis õigesti Koostab ise lauseid kasutades isikulisi ja omastavaid asesõnu Moodustab iseseisvalt lauseid kasutades eessõnu Kasutab põhiarve korrektselt Levinumad aja- ja Teab käsitletud määrsõnu Oskab kasutada õpitud Koostab lauseid

13 kohamäärsõnad (now, here); määrsõnu näidise järgi kasutades õpitud määrsõnu Sõnatuletus -teen, -ty Teab arvsõna moodustamise reeglit Moodustab arvsõnu tuginedes reeglile, teab õpitud erandeid Moodustab iseseisvalt arvsõnu ja oskab neid kasutada lauses II kooliaste Aine: inglise keel Üldpädevuste kujundamine A-võõrkeele (inglise keele) teemade õppimine arendab kõiki üldpädevusi. Kõik pädevused on lahti sõnastatud õppekava üldosa punktides Kultuuri- ja väärtuspädevust kujundatakse õppides mõistma ja aktsepteerima kaaslaste ja pereliikmete erinevaid väärtussüsteeme. Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Kultuuri- ja väärtuspädevusega seotud sotsiaalse- ja kodanikupädevuse kujundamisele aitab kaasa erinevate õpitöövormide kasutamine nagu rühmatöö ja projektõpe. Enesemääratluspädevust, mis on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga, saab käsitleda rollimängude kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni. Õpi- ja suhtluspädevus, sh suutlikkus organiseerida õpikeskkonda, planeerida õppimist ning seda plaani järgida, on kesksed üldpädevused, mida kujundatakse läbi kõikide teemade ja õpitöövormide. Matemaatika, loodus ja tehnoloogiapädevust kujundame arvuliste näitajatega opereerimisel võõrkeeles (kodukoht Eesti, vaba aeg, mina ja teised), asukohtade kirjeldamisega jms. Ettevõtlikkuspädevuse annab õpilasele rahulolu toimetulekust võõrkeelses keskkonnas, mis on võimalik läbi teadmiste ja oskuste omandamise eesmärkide püstitamiseks ja elluviimiseks. Digipädevus kujundatakse teadvustades Internetiga kaasnevaid ohte ja kujundades end teadlikuks Interneti kasutajaks. Võõrkeelt õppides kasutatakse digivahendeid internetis info otsimiseks ning saadud teabe rakendamiseks, arutledes erinevate kultuuri- ja igapäevaeluteemade üle. Rakendatakse veebisõnastikke, tõlkeprogramme ja muid asjakohased digitaalseid rakendusi, luuakse sisu ning säilitatakse loodut digitaalsel kujul. Kultuuri- ja väärtus- ja sotsiaalset pädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: Mina Perekond ja kodu Sõbrad Igapäevased tegevused Keskkond, kodukoht, Eesti Õppimine ja töö Õpitavat keelt kõnelevad maad Harrastused ja kultuur Igapäevased tegevused Enesemääratluspädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: Mina Perekond ja kodu

14 Sõbrad Igapäevased tegevused Keskkond, kodukoht, Eesti Õppimine ja töö Õpitavat keelt kõnelevad maad Harrastused ja kultuur Igapäevased tegevused Õpi- ja suhtluspädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: Perekond ja kodu Mina Sõbrad Igapäevased tegevused Keskkond, kodukoht, Eesti Õppimine ja töö Õpitavat keelt kõnelevad maad Harrastused ja kultuur Matemaatika, loodus- ja tehnoloogiapädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: Sõbrad Mina Õppimine ja töö Keskkond, kodukoht, Eesti Ettevõtlikkuspädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: Igapäevased tegevused Keskkond, kodukoht, Eesti Õppimine ja töö Harrastused ja kultuur Digipädevus kujundatakse läbi järgnevate tegevuste: Mõne tekstitöötlusprogrammi eakohasel tasemel kasutamine Eakohase kiirusega trükkimise harjutamine Eakohasel tasemel esitluse koostamine Lihtsamate internetiotsingute teostamine, allikatele viitamine Netisõnastike kasutamine Online keeleõppekeskkondade ja appide kasutamine õppetöös Valdkonnapädevuste kujundamine Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada erinevaid kultuure, oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi. Põhikooli lõpuks õpilane: 1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt toimida 2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus 3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure 4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid 5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel (ainenädal, viktoriinid, olümpiaadid, IKT)

15 Taotletavad pädevused II kooliastme lõpus õpilane: Teise kooliastme lõpus õpilane: 1) hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, kaaslasena ja õpilasena; peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne ning vastutab oma tegude eest; 2) oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, oskab suunamise abil kasutada eakohaseid õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja rühmatöövõtteid) olenevalt õppeülesande iseärasustest; 3) väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ning kultuuride seas, suhtub inimestesse eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi ning mõistab kompromisside vajalikkust; 4) oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks vajalikke tegevusi valida ja rakendada, oma eksimusi näha ja tunnistada ning oma tegevust korrigeerida; 5) oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku külgi ning püüab selgusele jõuda oma huvides; 6) oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel keeleliselt korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke tekste ning mõista suulist kõnet; 7) tuleb vähemalt ühes võõrkeeles toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel; 8) on kindlalt omandanud arvutus- ja mõõtmisoskuse ning tunneb ja oskab juhendamise abil kasutada loogikareegleid ülesannete lahendamisel erinevates eluvaldkondades; 9) väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest; 10) oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga vormistada tekste; 11) oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, seda tõlgendada, kasutada ja edastada; oskab teha vahet faktil ja arvamusel; 12) tunnetab end oma riigi kodanikuna ning järgib ühiselu norme; 13) väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada; 14) väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja sõltuvusainete ohtlikkusest; 15) on leidnud endale sobiva harrastuse ning omab üldist ettekujutust töömaailmast Lõimumine teiste valdkondadega Lõimingu põhimõtted on lahti sõnastatud õppekava üldosa punktides Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri kohta teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid erinevate valdkondadega seonduvate teemade käsitlemiseks. Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed, võõrkeelne kirjandus, internet jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine jaoks. Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele omandamisel on suureks toeks koostöös teiste ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjalide kasutamine lõimitud aine- ja keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus). Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti. Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele ainekavad haakuvad ennekõike ajaloo ja

16 ühiskonnaõpetuse, geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika ning kunstiõpetuse teemadega. Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning teemade (nt Riigid ja nende kultuur, Vaba aeg ) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus areneb arvutit kasutades. Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise vahend. Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide kaudu. Läbivad teemad Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted on lahti sõnastatud õppekava üldosa punktides Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad erinevates kooliastmeis õpieesmärke ja teemasid, mis toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid. Eelkõige on läbivad teemad seotud alljärgnevate teemavaldkondadega: 1) Õppimine ja töö elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 2) Kodukoht Eesti keskkond ja jätkusuutlik areng; 3) Kodukoht Eesti, Riigid ja nende kultuur kultuuriline identiteet; 4) Igapäevaelu. Õppimine ja töö, Riigid ja nende kultuur, Vaba aeg teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon; 5) Mina ja teised, Kodu ja lähiümbrus, Igapäevaelu. Õppimine ja töö tervis ja ohutus; 6) Mina ja teised, Kodu ja lähiümbrus, Kodukoht Eesti, Igapäevaelu. Õppimine ja töö, Riigid ja nende kultuur, Vaba aeg väärtused ja kõlblus Õpitulemused II kooliastme lõpuks: II kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. Õpilane: 1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 2) mõistab olulist õpitud temaatika piirides; 3) kirjutab lühemaid tekste õpitud temaatika piires; 4) tuleb toime lihtsates teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades; 5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab neid arvestada; 6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi; 7) töötab õpetaja täpsustavate juhiste järgi iseseisvalt ja paaris; 8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. INGLISE KEEL 4. klass Tundide arv nädalas: 3 Õppe-kasvatustöö eesmärgid: Motivatsiooni ja huvi äratamine võõrkeelte vastu Baasõpioskuste kujundamine Inglise keele äratundmine teiste võõrkeelte hulgast Positiivse õpihoiaku kujundamine

17 Õppesisu-ja tegevused kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 1. MINA JA TEISED: iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondsetega, ühised tegevused, viisakas käitumine. 2. KODU JA LÄHIÜMBRUS: kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased kodused tööd ja tegemised. 3. KODUKOHT EESTI: Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm, käitumine looduses. 4. RIIGID JA NENDE KULTUUR: Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid. IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ: kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes käik, arsti juures käimine; kool ja klass, koolipäev, õppeained; ametid. 6. VABA AEG: huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid. Õpitulemused Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine A2.1 A 1.2 A2.1 A.1.2 Õpitulemused Kuulamine Saab aru lihtsatest korraldustest. Leiab kuulatavast tekstist infot. Saab aru lihtsamatest sõnadest, lühitekstidest ja lauludest. Kõnelemine Oskab õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest. Oskab võrrelda oma ja sõbra perekonda ning koolielu. Algtase / teadmine Saab aru lihtsatest korraldustest õpetaja abiga. Leiab kuulatavast tekstist infot õpetaja abil. Saab õpetaja abiga aru lihtsatest sõnadest, lühitekstidest ja lauludest. Oskab moodustada üksikuid lauseid igapäevastest tegevustest ja harrastustest õpetaja abiga. Moodustab üksikuid lauseid perekonnast õpetaja abiga. Kesktase / rakendamine Saab enamasti aru lihtsatest korraldustest. Leiab kuulatavast tekstist enamasti vajalikku infot. Saab enamasti aru ja lühikestest lihtsatest lausetest lühitekstides ning lauludes. Oskab rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest näidise järgi. Oskab näidise järgi võrrelda oma perekonda sõbra perekonnaga, oma koolielu teiste omaga. Kõrgtase / arutlemine Saab aru lihtsatest korraldustest iseseisvalt Leiab kuulatavast tekstist vajalikku infot iseseisvalt. Saab iseseisvalt aru lihtsatest lühitekstidest ja lauludest. Oskab õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest iseseisvalt. Oskab võrrelda iseseisvalt oma perekonda sõbra perekonnaga, oma koolielu teiste omaga.

18 Oskab kirjeldada pilte. Oskab hääldada võõrhäälikuid. Lugemine Oskab leida olulist infot lihtsamatest tekstidest. Saab õpitud temaatika piires aru lühitekstidest. Kirjutamine Oskab täita aadressi ja isiklikke andmeid nõudvat ankeeti. Oskab kirjutada lihtsamat postkaarti. Oskab õpitud sõnavara piires lõpetada lauseid ja fraase. Oskab kirjutada lühijutukesi. Keeleteadmised Lauseõpetus Õigekiri õpitud sõnavara piires. Moodustab üksikuid lauseid pildi kohta õpetaja abiga. Teeb palju vigu võõrhäälikute hääldamisel. Oskab leida olulist infot õpetaja abiga. Saab õpetaja abiga enamasti aru tundmatuid sõnu sisaldavatest lühitekstidest. Täidab aadressi ja isiklikke andmeid nõudvat ankeeti õpetaja abiga. Oskab õpetaja abiga kirjutada lihtsamat postkaarti. Lõpetab lauseid ja fraase õpetaja abiga. Oskab kirjutada lühijutukesi õpetaja abiga. Kirjutab õpitud sõnu ja väljendeid õpetaja abiga Kirjeldab pilte näidise järgi. Teeb võõrhäälikute hääldamisel vigu. Oskab enamasti leida tekstist olulist infot. Saab sõnaraamatu abiga enamasti aru tundmatuid sõnu sisaldavatest lühitekstidest. Täidab aadressi ja isiklikke andmeid nõudvat ankeeti näidise järgi. Oskab näidise järgi kirjutada lihtsamat postkaarti. Oskab lõpetada lauseid ja fraase näidise järgi. Oskab kirjutada lühijutukesi näidise järgi. Kirjutab õpitud sõnu ja lauseid näite järgi Oskab kirjeldada pilte iseseisvalt. Hääldab võõrhäälikuid korrektselt. Oskab leida tekstist olulist infot iseseisvalt. Saab iseseisvalt sõnaraamatu abiga aru tundmatuid sõnu sisaldavatest lühitekstidest. Oskab iseseisvalt täita aadressi ja isiklikke andmeid nõudvat ankeeti. Oskab iseseisvalt kirjutada lihtsamat postkaarti. Oskab õpitud sõnavara piires iseseisvalt lõpetada lauseid ja fraase. Oskab iseseisvalt kirjutada lühijutukesi. Moodustab ise õpitud sõnadest lauseid Sõnajärg jaatavas, eitavas, küsivas lauses. Suur ja väike algustäht (kuud, nädalapäevad, keeled, riigid). Tunneb ära jaatava, eitava, küsiva lause, kasutab abi Kasutab suurt ja väikest algustähte õpetaja abiga Kasutab kirjavahe-märke õpetaja abiga Oskab kasutada jaatavat, eitavat, küsivat lauset, esineb eksimusi Kasutab suurt ja väikest algustähte reegli järgi Moodustab ise jaatava, eitava, küsiva lause Kirjutab iseseisvalt teksti kasutades suurt ja väikest algustähte Kasutab iseseisvalt kirjavahemärke teksti

19 Kirjavahemärgid (punkt, koma, küsi-ja hüüumärk, ülakoma) Tegusõna Põhi- ja abitegusõnad; isikuline tegumood (Present Simple, Present Continuous, Past Simple) Enam kasutatavad reegli- ja ebareeglipärased tegusõnad; Modaaltegusõnad (can, can t, must, mustn t); Nimisõna Reeglipärane ja ebareeglipärane mitmus (man/men, tooth/teeth); Tunneb ära ja teeb õige valiku etteantud variantidest abi kasutades Tunneb ära ja teab tähendust, kasutab abi Tunneb ära nimisõna ainsuses ja mitmuses õpetaja abiga Kasutab kirjavahemärke reegli abil Moodustab põhi- ja abitegusõna näidise järgi Saab aru ja oskab valida sobiva antud kontekstis, moodustab näite põhjal enda lause Oskab kasutada nimisõnu ainsuses ja mitmuses näidise järgi, teab õpitud nimisõnade ebareeglipärast mitmust kirjutamisel Moodustab ise lause kasutades põhi-ja abitegusõnu Moodustab iseseisvalt lauseid Moodustab ise lause kasutades nimisõnu ainsuses ja mitmuses (reeglipärane ja ebareeglipärane) Omastav kääne Aluse ja öeldise ühildumine Oskab kasutada omastavat käänet õpetaja abiga Tunneb ära õpetaja abiga Oskab moodustada fraase tuginedes reeglile, näitele Saab aru ja oskab valida sobiva antud kontekstis, moodustab näite põhjal enda lause Moodustab iseseisvalt lauseid kasutades omastavat käänet õigesti Oskab iseseisvalt moodustada korrektseid lauseid Umbmäärane ja määrav artikkel Omadussõna Üldlevinud omadussõnad (good, big, red). Kasutab antud artikleid (sh a/an reegel koos loendatava nimisõnaga) õpetaja abiga Tunneb ära omadussõna alg-, kesk- ja ülivõrde, oskab neid tõlkida õpetaja Kasutab näidise järgi etteantud lausetes, tunneb reegleid (sh a/an ja the) Teab õpitud omadussõnu ja oskab moodustada nende Kasutab iseseisvalt artikleid lauses õigesti Oskab iseseisvalt moodustada lauseid kasutades

20 Omadussõnade võrdlusastmed; omadussõnade võrdlemine (keskvõrre, ülivõrre, erandid, as as, than) Asesõna Isikulised asesõnad; omastavad asesõnad omastavate asesõnade absoluutvormid (mine, yours); Eessõna Enam kasutatavad eessõnad koha- ja ajamäärustes (in, on, at, to). Enam kasutatavad eessõnalised väljendid ( next to, in the middle). Arvsõna Põhi- ja järgarvud 1-100; Kuupäevad, kellaajad Määrsõna Levinumad aja- ja kohamäärsõnad (now,every, yesterday, last); Sagedusmäärsõnad (never, always, sometimes, usually) Sõnatuletus Arvsõna tuletusliited (-teen, -ty, - th); abiga Kasutab isikulisi ja omastavaid asesõnu õpetaja abiga Kasutab õpitud eessõnu õpetaja abiga Kasutab põhi- ja järgarve 100 piires õpetaja abiga Kasutab käsitletud määrsõnu õpetaja abiga Teab arvsõna moodustamise reeglit, kasutab abi kesk- ja ülivõrret näidise abil, teab moodustamise reegleid ja erandeid Oskab kasutada isikulisi ja omastavaid asesõnu kontekstis näite abil Oskab kasutada eessõnu kontekstis näite abil Oskab kasutada põhija järgarve 100 piires lauses näidise järgi Oskab kasutada õpitud määrsõnu näidise järgi Moodustab arvsõnu tuginedes reeglile, näitele teab õpitud erandeid omadussõnade erinevaid võrdeid Koostab ise lauseid kasutades isikulisi ja omastavaid asesõnu Moodustab iseseisvalt lauseid kasutades eessõnu Kasutab iseseisvalt korrektselt põhi-ja järgarve kõnes ja kirjas Koostab iseseisvalt lauseid kasutades õpitud määrsõnu Kasutab õpitud arvsõnu lausetes iseseisvalt

21 INGLISE KEEL Klass: 5. klass Tundide arv nädalas: 4 Õppe-kasvatustöö eesmärgid Huvitub võõrkeelte õppimisest; Omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; Omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust; Huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; Oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku info. Õppesisu-ja tegevused kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad MINA JA TEISED: iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondsetega, ühised tegevused, viisakas käitumine. KODU JA LÄHIÜMBRUS: kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased kodused tööd ja tegemised, käitumine koduümbruses ja looduses. KODUKOHT EESTI: Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm. RIIGID JA NENDE KULTUUR: Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad. IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ: kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poeskäik, arsti juures käimine; kool ja klass, koolipäev, õppeained; ametid. VABA AEG: huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid. Õpitulemused Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine A2.1 A 2.1 A2.1 A2.1 Õpitulemused Kuulamine Saab aru lihtsatest korraldustest. Leiab kuulatavast tekstist infot. Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete ja sõnumite sisu, kui need on talle tuttaval teemal, Algtase / teadmine Saab aru lihtsatest korraldustest õpetaja abiga. Leiab kuulatavast tekstist infot õpetaja abiga. Saab õpetaja abiga aru lihtsatest vestlustest, lühitekstidest, teadetest ja sõnumitest tuttavatel teemadel. Kesktase / rakendamine Saab enamasti aru lihtsatest korraldustest. Leiab kuulatavast tekstist enamasti vajalikku infot. Saab enamasti aru lühikestest lihtsatest vestlustest, lühitekstidest, teadetest ja sõnumitest tuttavatel teemadel. Vajab kordamist ja Kõrgtase / arutlemine Saab aru lihtsatest korraldustest iseseisvalt. Leiab kuulatavast tekstist vajalikku infot iseseisvalt. Saab aru lühikestest lihtsatest vestlustest, lühitekstidest, teadetest ja sõnumitest tuttavatel teemadel.

22 seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud aeglaselt ja selgelt. Kõnelemine Oskab õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest. Oskab võrrelda oma ja sõbra perekonda ning koolielu. Oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust ja inimesi. Oskab hääldada võõrhäälikuid. Oskab moodustada üksikuid lauseid igapäevastest tegevustest ja harrastustest õpetaja abiga. Moodustab üksikuid lauseid perekonnast, koolielust õpetaja abiga. Oskab moodustada lühikesi kirjeldavaid lauseid lähiümbruse ja inimeste kohta õpetaja abiga. Teeb palju vigu võõrhäälikute hääldamisel. selget hääldust. Oskab rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest näidise järgi. Oskab näidise järgi võrrelda oma perekonda sõbra perekonnaga, oma koolielu teiste omaga. Oskab moodustada lühikesi kirjeldavaid lauseid lähiümbruse ja inimeste kohta näidise järgi. Kõne on takerduv, esineb hääldusvigu. Teeb võõrhäälikute hääldamisel vigu. Oskab õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest iseseisvalt. Oskab võrrelda iseseisvalt oma perekonda sõbra perekonnaga, oma koolielu teiste omaga. Oskab moodustada lühikesi kirjeldavaid lauseid lähiümbruse ja inimeste kohta iseseisvalt. Hääldab võõrhäälikuid korrektselt. Lugemine Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt isiklikud kirjad, dialoogid, luuletused, juhised). Leiab lühitekstis sisalduvat infot ja saab aru teksti mõttest. Kirjutamine Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja Oskab lugeda õpetaja abiga. Lugemise tempo on väga aeglane. Saab õpetaja abiga enamasti aru tundmatuid sõnu sisaldavatest lühitekstidest. Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi õpetaja Oskab enamasti lugeda. Lugemise tempo on aeglane. Saab sõnaraamatu abiga enamasti aru tundmatuid sõnu sisaldavatest lühitekstidest. Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja Oskab lugeda soravalt. Saab iseseisvalt sõnaraamatu abiga aru tundmatuid sõnu sisaldavatest lühitekstidest. Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja

23 inimeste kirjeldusi. abiga. inimeste kirjeldusi. näidise järgi. Kirjutab lihtsaid Oskab õpetaja abiga Oskab näidise järgi teateid kirjutada lihtsamat teadet kirjutada lihtsamat igapäevaeluga seotud igapäevaeluga seotud teadet igapäevaeluga tegevustest. tegevustest. seotud tegevustest. Oskab kasutada sidesõnu ja, ning jt. Oskab koostada lühikesi tekste, abivahendina kasutab õpiku- või koolisõnastikku. Keeleteadmised Lauseõpetus Õigekiri õpitud sõnavara piires. Oskab kasutada sidesõnu ja, ning jt. õpetaja abiga. Oskab koostada lühikesi tekste õpetaja abiga. Kirjutab õpitud sõnu ja väljendeid õpetaja abiga. Oskab kasutada sidesõnu ja, ning jt. näidise järgi. Oskab koostada lühikesi tekste näidise järgi, abivahendina kasutab õpiku- või koolisõnastikku. Kirjutab õpitud sõnu ja lauseid näite järgi. inimeste kirjeldusi iseseisvalt. Oskab iseseisvalt kirjutada lihtsamat teadet igapäevaeluga seotud tegevustest. Oskab kasutada sidesõnu ja, ning jt. iseseisvalt. Oskab koostada lühikesi tekste iseseisvalt, abivahendina kasutab vajadusel õpiku- või koolisõnastikku. Moodustab ise õpitud sõnadest lauseid. Sõnajärg jaatavas, eitavas, küsivas lauses. Suur ja väike algustäht (kuud, tähtpäevad, nädalapäevad, keeled, riigid). Tunneb ära jaatava, eitava, küsiva lause, kasutab abi. Kasutab suurt ja väikest algustähte õpetaja abiga. Oskab kasutada jaatavat, eitavat, küsivat lauset, esineb eksimusi. Kasutab suurt ja väikest algustähte reegli järgi. Moodustab ise jaatava, eitava, küsiva lause. Kirjutab iseseisvalt teksti kasutades suurt ja väikest algustähte. Kirjavahemärgid (punkt, koma, küsi-ja hüüumärk, ülakoma) Kasutab kirjavahemärke õpetaja abiga. Kasutab kirjavahemärke näidise abil. Kasutab iseseisvalt kirjavahemärke teksti kirjutamisel. Tegusõna Põhi- ja abitegusõnad; isikuline tegumood (Present Simple, Present Continuous, Past Simple) Tunneb ära ja teeb õige valiku etteantud variantidest abi kasutades. Kasutab põhi- ja abitegusõna näidise järgi õiges ajavormis. Moodustab ise lause õiges ajavormis kasutades põhi-ja abitegusõnu. Enam kasutatavad Tunneb ära ja teab Saab aru ja oskab Moodustab iseseisvalt

24 reegli- ja ebareeglipärased tegusõnad; Modaaltegusõnad (can, can t, must, mustn t); Nimisõna Reeglipärane ja ebareeglipärane mitmus (man/men, tooth/teeth, fleece/ the fleece); tähendust, kasutab abi. Tunneb ära ja teab tähendust, kasutab abi. Tunneb ära nimisõna ainsuses ja mitmuses õpetaja abiga. valida sobiva antud kontekstis, moodustab näite põhjal enda lause. Saab aru ja oskab valida sobiva antud kontekstis, moodustab näite põhjal enda lause. Oskab kasutada nimisõnu ainsuses ja mitmuses näidise järgi, teab õpitud nimisõnade ebareeglipärast mitmust. lauseid. Moodustab iseseisvalt lauseid modaaltegusõnu kasutades. Moodustab ise lause kasutades nimisõnu ainsuses ja mitmuses (reeglipärane ja ebareeglipärane). Aluse ja öeldise ühildumine Omadussõna Omadussõnade võrdlusastmed; omadussõnade võrdlemine (keskvõrre, ülivõrre, erandid, than) Asesõna Isikulised asesõnad; omastavad asesõnad Eessõna Enam kasutatavad eessõnad koha- ja ajamäärustes (in, on, at, to). Enam kasutatavad eessõnalised väljendid Tunneb ära õpetaja abiga. Tunneb ära omadussõna alg-, kesk- ja ülivõrde, oskab neid tõlkida õpetaja abiga. Kasutab isikulisi ja omastavaid asesõnu õpetaja abiga. Kasutab õpitud eessõnu õpetaja abiga. Tunneb ära ja kasutab enam kasutatavaid Saab aru ja oskab valida sobiva antud kontekstis, moodustab näite põhjal enda lause. Teab õpitud omadussõnu ja oskab moodustada nende kesk- ja ülivõrret näidise abil, teab moodustamise reegleid ja erandeid. Oskab kasutada isikulisi ja omastavaid asesõnu kontekstis näite abil. Oskab kasutada eessõnu kontekstis näite abil. Kasutab enam kasutatavaid Oskab iseseisvalt moodustada korrektseid lauseid. Oskab iseseisvalt moodustada lauseid kasutades omadussõnade erinevaid võrdeid. Koostab ise lauseid kasutades isikulisi ja omastavaid asesõnu. Moodustab iseseisvalt lauseid kasutades eessõnu. Kasutab enam kasutatavaid

Eesti keel teise keelena kuulmispuudega õpilaste jaoks Eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatuseesmärgid kuulmispuudega õpilastele I kool

Eesti keel teise keelena kuulmispuudega õpilaste jaoks Eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatuseesmärgid kuulmispuudega õpilastele I kool Eesti keel teise keelena kuulmispuudega õpilaste jaoks. 2.1.3. Eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatuseesmärgid kuulmispuudega õpilastele I kooliastmes Põhikooli eesti keele kui teise keele õpetusega

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väl

Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väl Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Voorkeeled.doc

Microsoft Word - Voorkeeled.doc Võõrkeeled Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada

Rohkem

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada

Rohkem

AINEKAVA

AINEKAVA AINEKAVA INGLISE KEEL 1.klass Laste salmid ja laulukesed (nursery rhymes). Tervitamine. Lihtsale küsimusele vastamine. Tähestik. Värvid. Numbrid 1-10 Tunneb inglise keele teiste hulgast ära. Hääldab (sõnu,

Rohkem

Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9

Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9 Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9.kl) 1.Õppeprotsessi kirjeldus 1.1. Õppeaine kirjeldus A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks A-võõrkeele õppe

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_2_PK_Voorkeeled_PK.docx

Microsoft Word - Lisa_2_PK_Voorkeeled_PK.docx Lisa 2 Ainevaldkond Võõrkeeled 1. Üldalused 1.1. Võõrkeelepädevus Võõrkeelte õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane võõrkeelepädevus, s.o suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles

Rohkem

Võõrkeelte ainekava 1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes

Võõrkeelte ainekava 1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes Võõrkeelte ainekava 1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista

Rohkem

VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1. Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1.Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suh

VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1. Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1.Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suh VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1. Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1.Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õppekava lisa 2 VÕÕRKEELED Sisukord 1 AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS Valdkonna pädevus Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotum

Õppekava lisa 2 VÕÕRKEELED Sisukord 1 AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS Valdkonna pädevus Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotum Õppekava lisa 2 VÕÕRKEELED Sisukord 1 AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS... 3 1.1 Valdkonna pädevus... 3 1.2 Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotumine klassiti... 3 1.3 Ainevaldkonna kirjeldus... 3

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

AINEVALDKOND VÕÕRKEELED 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitat

AINEVALDKOND VÕÕRKEELED 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitat AINEVALDKOND VÕÕRKEELED 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas,

Rohkem

Põlva Ühisgümnaasium PÕHIKOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA SISUKORD 1. ÜLDOSA Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1. Võõrkeeltepädevus..lk Ainevaldkonna õppeaine

Põlva Ühisgümnaasium PÕHIKOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA SISUKORD 1. ÜLDOSA Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1. Võõrkeeltepädevus..lk Ainevaldkonna õppeaine Põlva Ühisgümnaasium PÕHIKOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA SISUKORD 1. ÜLDOSA Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1. Võõrkeeltepädevus..lk 3 1.2. Ainevaldkonna õppeained.. lk 3 1.3. Ainevaldkonna traditsioonid..lk 4 1.4.

Rohkem

Microsoft Word - Ainevaldkond Võõrkeeled

Microsoft Word - Ainevaldkond Võõrkeeled Ainevaldkond Võõrkeeled Ainevaldkond Võõrkeeled... 1 A-võõrkeel põhikoolis... 2 2. klass... 2 3. klass... 3 4. klass... 4 5. klass... 5 6. klass... 6 7. klass... 7 8. klass... 8 9. klass... 9 B-võõrkeel

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

PÕHIKOOLI AINEKAVA ÜLESEHITUS

PÕHIKOOLI AINEKAVA ÜLESEHITUS PÕHIKOOLI AINEKAVA ÜLESEHITUS Kooliaste : II Ainevaldkond: sotsiaalained Aine: ajalugu Klass : 5 Tundide arv nädalas klassiti: 1 tund Üldpädevuste kujundamine: 5 klassis taotletavad pädevused 5. klassi

Rohkem

TARTU KESKLINNA KOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA DIGIPÄDEVUS Võõrkeelt õppides kasutatakse digivahendeid internetis info otsimiseks ning saadud teabe rakenda

TARTU KESKLINNA KOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA DIGIPÄDEVUS Võõrkeelt õppides kasutatakse digivahendeid internetis info otsimiseks ning saadud teabe rakenda TARTU KESKLINNA KOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA DIGIPÄDEVUS Võõrkeelt õppides kasutatakse digivahendeid internetis info otsimiseks ning saadud teabe rakendamiseks, arutledes erinevate kultuuri- ja igapäevaeluteemade

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Inglise keel A-võõrkeel B1 keeletaseme 1. I kooliaste 1.1. Inglise keel 3.klass Õpitulemused 3. klassi lõpetaja: 1) räägib õpitud sõnavara piir

Inglise keel A-võõrkeel B1 keeletaseme 1. I kooliaste 1.1. Inglise keel 3.klass Õpitulemused 3. klassi lõpetaja: 1) räägib õpitud sõnavara piir Inglise keel A-võõrkeel B1 keeletaseme 1. I kooliaste 1.1. Inglise keel 3.klass 1.1.1. Õpitulemused 3. klassi lõpetaja: 1) räägib õpitud sõnavara piires kodust, perekonnast, sõbrastja endast, kodukohast,

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

Saksa keele ainekava II kooliaste 6. klass 1. Õpetamise eesmärgid Saksa keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1. saavutab keeleoskuse taseme, mis v

Saksa keele ainekava II kooliaste 6. klass 1. Õpetamise eesmärgid Saksa keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1. saavutab keeleoskuse taseme, mis v Saksa keele ainekava II kooliaste 6. klass 1. Õpetamise eesmärgid Saksa keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1. saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Saksa keele ainekava III kooliaste

Saksa keele ainekava III kooliaste Saksa keele ainekava III kooliaste 7. klass 1. Õpetamise eesmärgid Saksa keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1. saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

AINEKAVA 10

AINEKAVA 10 GÜMNAASIUMI VÕÕRKEELTE AINEKAVA ÜLDOSA Valdkonna pädevus Võõrkeelte õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes võõrkeelepädevus, s.o suutlikkus kasutada võõrkeelt iseseisva keelekasutaja tasemel,

Rohkem

II kooliaste Õpitulemused II kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 6. klassi lõpetaja: 1. saab õpitud temaatika piires aru lauset

II kooliaste Õpitulemused II kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 6. klassi lõpetaja: 1. saab õpitud temaatika piires aru lauset II kooliaste Õpitulemused II kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 6. klassi lõpetaja: 1. saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 2. mõistab

Rohkem

1. Ainevaldkond Võõrkeeled VALIKKURSUSS VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1.1. Valdkonna pädevus Gümnaasiumi lõpetaja: 1) suhtleb eesmärgipäraselt nii kõnes kui

1. Ainevaldkond Võõrkeeled VALIKKURSUSS VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1.1. Valdkonna pädevus Gümnaasiumi lõpetaja: 1) suhtleb eesmärgipäraselt nii kõnes kui 1. Ainevaldkond Võõrkeeled VALIKKURSUSS VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1.1. Valdkonna pädevus Gümnaasiumi lõpetaja: 1) suhtleb eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; 2)

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 28, a. AINEVALDKOND VÕÕR

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 28, a. AINEVALDKOND VÕÕR AINEVALDKOND VÕÕRKEELED gümnaasiumis 1 EESTI KEELE KUI TEISE KEELE Üldosa Ainevaldkond Võõrkeeled Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus tähendab suutlikkust suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1. KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.1. Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Õppeaine: eesti keel Klass: 4 Eesmärgid: Eesti keele kui rahvuskultuuri kandja väärtustamine; eesti keele väärtustamine avaliku suhtlusvahendina; keeleoskuse

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

EESTI KEELE AINEKAVA GÜMNAASIUMILE 1. Eesti keele õpetus gümnaasiumis toeteb mitmekülgse isiksuse kujunemiseks ja ühiskonnas toimetulemiseks vajaliku

EESTI KEELE AINEKAVA GÜMNAASIUMILE 1. Eesti keele õpetus gümnaasiumis toeteb mitmekülgse isiksuse kujunemiseks ja ühiskonnas toimetulemiseks vajaliku EESTI KEELE AINEKAVA GÜMNAASIUMILE 1. Eesti keele õpetus gümnaasiumis toeteb mitmekülgse isiksuse kujunemiseks ja ühiskonnas toimetulemiseks vajaliku keelekasutuse, mõtlemis-, analüüsi- ja üldistamisoskuse

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1 2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 15. detsembri 2015. a määrusest nr 54 Tasemetööde ning

Rohkem

(Hispaania_keel_\365ppekava_ainekava_koondfail_2016)

(Hispaania_keel_\365ppekava_ainekava_koondfail_2016) KINNITATUD MTÜ Keeltemaja 06.06.2016. a käskkirjaga nr 8. MTÜ KEELTEMAJA ERAKOOL KEELTEMAJA HISPAANIA KEELE ÕPPEKAVA 1. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid (ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioon).

Rohkem

Õppekava

Õppekava Eesti Kooligeograafia konverents 7.-8. jaanuar, 2005 Õppekava uuendamisest Ülle Liiber TÜ geograafia instituut Miks jälle uus õppekava? Muutused ühiskonnas toimuvad aina kiiremini. Nendega peab kaasas

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: VÕÕRKEELED 1

TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: VÕÕRKEELED 1 TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: VÕÕRKEELED 1 AINEVALDKOND: VÕÕRKEELED 1. SISUKORD 1.AINEVALDKOND: VÕÕRKEELED 5 1.1. VÕÕRKEELEPÄDEVUS JA ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE 5 1.1.1. ÜLDPÄDEVUSTE

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujundada õpilastes loodusteaduslik pädevus, see tähendab

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Microsoft Word - eesti keel, 4.klass.docx

Microsoft Word - eesti keel, 4.klass.docx EESTI KEELE TEISE KEELENA AINEKAVA 4.KLASSILE ÕPITULEMUSED 4.klassi lõpuks õpilane: Ø saab aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; Ø kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA VALIKAINE VANASLAAVI KEEL gümnaasiumis 1 VANASLAAVI KEEL ÜLDOSA Vanaslaavikeel gümnaasiumis Vanaslaavi keel (kirikuslaavi keel), on vene keel esialuseks, selle omapäraseks vundamendiks, mille peal põhineb

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Lisa 4 Põhikooli ainekavad AINEVALDKOND Loodusained 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub lo

Lisa 4 Põhikooli ainekavad AINEVALDKOND Loodusained 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub lo Lisa 4 Põhikooli ainekavad AINEVALDKOND Loodusained 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis

Rohkem

Väärtusõpetus

Väärtusõpetus Väärtusõpetus I Õppe- ja kasvatuseesmärgid Taotletakse, et õpilane: 1) suhtub lugupidavalt erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse, mis ei ole inimsusevastased; tunneb ära eelarvamusliku ja

Rohkem

KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li

KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse liik: Õppekava maht: Õppeaeg: Õppetöö korraldus: Õpingute

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

II kooliastme loodusõpetuse e-tasemetöö eristuskiri Alus: 1) põhikooli riiklik õppekava; vastu võetud 6. jaanuaril 2011; 2) kordade määrus, vastu võet

II kooliastme loodusõpetuse e-tasemetöö eristuskiri Alus: 1) põhikooli riiklik õppekava; vastu võetud 6. jaanuaril 2011; 2) kordade määrus, vastu võet II kooliastme loodusõpetuse e-tasemetöö eristuskiri Alus: 1) põhikooli riiklik õppekava; vastu võetud 6. jaanuaril 2011; 2) kordade määrus, vastu võetud 15. detsembril 2015; 3) loodusvaldkonna õpitulemuste

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

LISA 4 Ainevaldkond Loodusained Saue Gümnaasiumi põhikooli õppekava Ainevaldkond LOODISAINED Sisukord 1 Ainevaldkond Loodusained Loodusteadus

LISA 4 Ainevaldkond Loodusained Saue Gümnaasiumi põhikooli õppekava Ainevaldkond LOODISAINED Sisukord 1 Ainevaldkond Loodusained Loodusteadus Ainevaldkond LOODISAINED Sisukord 1 Ainevaldkond Loodusained... 3 1.1 Loodusteaduslik pädevus... 3 1.2 Ainevaldkonna õppeained... 3 1.3 Ainevaldkonna kirjeldus... 4 1.4 Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna

Rohkem

Digikogumike loomine Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš

Digikogumike loomine   Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš Digikogumike loomine http://lingid.ee/digikogumik Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš 29.06.2018 Teemad 2 1. Digipädevus õppekavas (Siret) suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti

Rohkem

Ilmatsalu Põhikooli

Ilmatsalu Põhikooli Kehtestatud direktori 12.01.2015 käskkirjaga nr. 1-4/26 Kooskõlastatud: hoolekogus 11.12.2014, protokoll nr 1-8/2; õppenõukogus 12.01.2015, protokoll nr 1-7/2; õpilasesinduses 15.01.2016, protokoll nr

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Ainevaldkond Loodusained 1. Põhilool 1.1. Valdkonnapädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõ

Ainevaldkond Loodusained 1. Põhilool 1.1. Valdkonnapädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõ Ainevaldkond Loodusained 1. Põhilool 1.1. Valdkonnapädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõlmab oskust vaadelda, mõista ning selgitada loodus-,

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

(Hispaania_keel_\365ppekava_ainekava_koondfail_2018_19)

(Hispaania_keel_\365ppekava_ainekava_koondfail_2018_19) MTÜ KEELTEMAJA ERAKOOL KEELTEMAJA HISPAANIA KEELE ÕPPEKAVA KINNITATUD MTÜ Keeltemaja 22.05.2018. a käskkirjaga nr 41 1. Õppekavarühm: keeleõpe (ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioon). 2. Õppekava

Rohkem

Microsoft Word - 1Inglise keele vestluskursus.doc

Microsoft Word - 1Inglise keele vestluskursus.doc GÜMNAASIUMI VALIKAINE VESTLUSKURSUS inglise keeles AINEKAVA I. AINEVALDKOND - VÕÕRKEELED 1.1. AINEVALDKONNA PÄDEVUSED Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt

Rohkem

7_Ainekavad_kunstiained

7_Ainekavad_kunstiained KINNITATUD direktori 24.01.2018 käskkirjaga nr 12 AINEKAVAD Ainevaldkond KUNSTIAINED I kooliaste Ained: kunst ja muusika KUNST Üldpäedevuste kujundamine Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kõigis tegevustes väärtustatakse

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

BIOLOOGIA GÜMNAASIUM

BIOLOOGIA GÜMNAASIUM Bioloogia ainekava. III. kursus Pärilikkus ja IV. kursus Evolutsioon ja ökoloogia. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem