Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS"

Väljavõte

1 Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

2 SISUKORD SISSEJUHATUS VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED VISIOON MISSIOON KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED HETKEOLUKORRA KIRJELDUS JA ANALÜÜS ÜLDANDMED PEDAGOOGILINE PERSONAL JA ÕPILASKOND 2016/2017. ÕPPEAASTAL ÕPPETEGEVUSE KORRALDUS 2016/2017. ÕPPEAASTAL TURVALISUSE TAGAMINE ÕPETAJATE TÄIENDUSKOOLITUS TEGEVUSKAVA AASTATEL EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE PERSONALIJUHTIMINE KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA RESSURSSIDE JUHTIMINE ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS ARENGUKAVA UUENDAMINE JA MUUTMINE LISA 1 PÕLVA KOOLI RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ ARENGUKAVA

3 Sissejuhatus Põlva Kooli arengukava on koostatud aastateks Arengukava on koostatud hetkeolukorra analüüsimiseks, eesmärkide püstitamiseks ning arengustrateegia väljatöötamiseks, et suurendada kooli konkurentsivõimet ning luua kaasaegsed õpi- ja arengutingimused. Põlva Kooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskavad neljaks aastaks (kolmeks õppeaastaks) ning arengukava uuendamise korra. Põlva Kooli arengukava on koostatud lähtuvalt ühisarutelude tulemustest, Põlva Kooli põhimäärusest ning Põlva valla arengukavast. Põlva Kooli hoolekogus, õppenõukogus ja õpilasesinduses läbi arutatud arengukava kinnitab Põlva Vallavalitsus. 3

4 1. Visioon, missioon, põhiväärtused 1.1. Visioon Põlva Kool on turvaline, tänapäevane ja hea mainega kool, kus on loodud võimalused parima hariduse saamiseks. Koolis arvestatakse õpilase individuaalsust ja luuakse tingimused vastutustundlike, õpivõimeliste ja elus hakkama saavate isiksuste kujunemiseks Missioon Põlva Koolis on väärtusi toetav lõimitud ainealane õppe- ja kasvatustöö, kus arvestatakse erinevate huvide, sotsiaalse ning kultuurilise taustaga õpilaste vajadusi, tehakse koostööd vanemate ja kogukonnaga Kooli põhiväärtused Koostöö koostöö õpilaste, õpetajate, koolitöötajate ja vanemate vahel, tähtis on iga liikme panus. Avatus oleme sallivad ja arvestame erinevustega, innustume uutest ideedest ja loome kooli traditsioonid. Austus väärtustame nii ennast kui teisi ning ümbritsevat keskkonda ja kultuuri. Positiivsus suhtume ellu entusiastlikult, oleme ettevõtlikud ja väärtustame tervislikke eluviise. Järjepidevus ja vastutus püstitame eesmärgid ja vastutame nende täideviimise eest. 2. Hetkeolukorra kirjeldus ja analüüs 2.1. Üldandmed Põlva Kool Aadress: Kesk 25, Põlva Registrikood: Kodulehekülg: Õppekeel: eesti Kooli pidaja: Põlva Vallavalitsus Moodustatud on kooli hoolekogu, mille ülesandeks on kooli õpetajate, Põlva Vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja mõjutamisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine. Tänane hoolekogu koosneb kümnest liikmest. Õppetegevus Põlva Koolis toimub valdavalt kolmes erinevas õppehoones, mis asuvad aadressidel Kesk 25, Koolimaja tee 1 ja Lina 21. Lisaks töötab üks klass Lina 13. Kesk 25 hoonega on kokku ehitatud Põlva Spordikooli hallatav spordihoone Mesikäpa Hall ning kooli siseõuel asub jalgpalliklubi FC Lootos hallatav jalgpallistaadion Pedagoogiline personal ja õpilaskond 2016/2017. õppeaastal Põlva Kool on Põlva maakonna suurim üldhariduskool. 2016/2017. õppeaastal õpib Põlva Koolis 844 õpilast. Klassikomplekte on kokku 49, millest 8 on klassid hariduslike erivajadustega õpilastele, kus õpivad õpiraskustega või käitumis- ja tundeeluhäiretega õpilased ning lihtsustatud õppekava alusel õppivad õpilased. 4

5 Põlva Koolis töötab 83 õpetajat, sealhulgas osalise tööajaga 10 õpetajat. Naisõpetajaid on 73 ning meesõpetajaid 10. Kuni 30-aastaseid õpetajaid on 8, aastaseid 13, aastaseid 18, aastaseid 37 ja üle 60-aastaseid Õppetegevuse korraldus 2016/2017. õppeaastal Põlva Kool on üldhariduskool, kus 2016/2017. õppeaastal toimub õppetegevus kõigis kooliastmetes (1. 9. klassini). Esimesse klassi võetakse esmajärjekorras lapsed, kellele Põlva Kool on elukohajärgne munitsipaalkool, vabadele kohtadele ka teised soovijad. Alates 7. klassist on õpilastel võimalik valida III kooliastmeks oma huvidest ja võimetest lähtuvalt erinevate õppesuundade vahel: reaalsuund reaal-loodussuund humanitaarsuund üldklass hariduslike erivajadustega õpilaste klass (vajadusel) Kooli õppekorraldus tuleneb kooli õppekavast. Kooli kodukord ja päevakava reguleerivad õppekorraldust. Õppemeetodite osas on eesmärgiks kasutada rohkem õpilasi aktiveerivaid ja kaasaegseid õppekeskkondi. Aktiviseerides õpilasi tunnis, tõuseb nende õpimotivatsioon ja paranevad ka õpioskused. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse õpilaste individuaalsust ning tagatakse võimetekohane haridus. Õpivõimaluste mitmekesistamisel on jälgitud, et raamatukogus oleks kooli õppekava täitmiseks olemas vajalik õppekirjandus. Teenuse kättesaadavus tagatakse kõigile õpilastele kõigis õppehoonetes. Õpivõimaluste mitmekesistamise võimalusena on nähtud ka IT-vahendite kaasamist õpetamisse ja õppimisse. On loodud arvutiklassiklasside kasutamise graafikud, kust õpetaja saab valida vaba aja ainetunni läbiviimiseks. Kehalise kasvatuse tunde viiakse läbi Mesikäpa Hallis ning MTÜ Jalgpalliklubi "Lootos" hallataval jalgpallistaadionil. Lisaks toimub kehalise kasvatuse õppetegevus ka Põlva Spordikeskuse saalides ja linnastaadionil. Suusatunde viiakse läbi Intsikurmus ja tehakse koostööd Mammaste Tervisespordikeskusega. Lisaks õppetegevusele pakub Põlva Kool õpilastele võimalust osaleda erinevates huvialaringides. 2016/2017. õppeaastal tegutseb koolis 24 erinevat huvialaringi. Õppetegevuse mitmekesistamiseks otsitakse võimalusi ka rahvusvahelise koostöö tegemiseks. Mitmed klassid osalevad elektroonilistes rahvusvahelistes projektides (nt etwinning) ning kavandatakse ka riikidevahelisi õpilasvahetusi. Rahvusvahelist koostööd reguleerib Põlva Kooli rahvusvahelise koostöö arengukava (Lisa 1). Koolis on õpilasesindus, mis korraldab õpilaste kaasamist ja osalemist koolielu juhtimise ja korraldamisega seotud küsimustes ning organiseerib koostöös huvijuhiga õpilaste kooli- ja tunnivälist tegevust. Õpilasesindusse kuulub 15 liiget. Õppetegevuse paremaks korraldamiseks ja koostöö tõhustamiseks on koondunud erinevatesse aineühendustesse. Koolis töötavad järgmised aineühendused: algõpetuse aineühendus eesti keele ja ajaloo aineühendus 5

6 võõrkeelte aineühendus (saksa, inglise ja vene keel) matemaatika aineühendus loodusteaduste aineühendus (bioloogia, geograafia, keemia, füüsika) loovusainete aineühendus (käsitöö, tehnoloogia, kunstiõpetus, muusika, kehaline kasvatus) Koolis on korraldatud töö hariduslike erivajadustega õpilaste märkamiseks ja abistamiseks. Koolis töötavad logopeed, sotsiaalpedagoogid ja eripedagoogid. Tugikeskuse tööd koordineerib tugikeskuse juht. Vastavalt vajadusele rakendatakse individuaalset õpet ja riikliku õppekava alusel lihtsustatud õpet. On avatud viis õpiraskustega ning käitumis- ja tähelepanuhäiretega õpilaste rühma või klassi ning kolm lihtsustatud õppekavaga klassi. Kogu õppeperioodi vältel on õpilastel kõigis ainetes võimalik saada lisaõpet, konsultatsiooni ja õpiabi tundides. Õpilasel võimalus õpetaja toetamisel 4 korral nädalas pärast tunde vastata järele ebaõnnestunud või tegemata tunni- või kodutööd. Puuduliku trimestrihinde saanud õpilastele koostatakse järeleaitamiseks uue trimestri alguses individuaalne õppekava ning aineõpetaja pakub õpiabi selle täitmiseks klassi õpilased saavad osaleda pikapäevarühmas. 3. Turvalisuse tagamine Turvalisuse tagamiseks on Põlva Koolis koostatud ja kinnitatud kooli kodukord, kooli töökorralduse reeglid, hädaolukorra lahendamise plaan, üldine tuleohutusjuhend ning tulekahju korral tegutsemise plaan. Kooli kodukorra eesmärk on tagada koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisus ning kooli vara kaitstus. Kooli kodukord on kohustuslik täitmiseks koolimajas, kooli territooriumil ja kooli üritustel. Kooli töökorralduse reeglid määravad Põlva Kooli ja tema töötajate üldised käitumisreeglid ning pooltevahelised kohustused töösuhetes lisaks töölepingutes sätestatule. Töökorralduse reeglite eesmärgiks on kindlustada töödistsipliin, töö õige ja ratsionaalne korraldamine, ohutud töötingimused ning uute töötajate informeeritus kooli töökorraldusest, töötajate üldistest kohustustest, õigustest ja soodustustest. Hädaolukorra lahendamise plaan, üldine tuleohutusjuhend ja tulekahju korral tegutsemise plaan on koostatud kooli tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks võimalike kriisiolukordade tekkides. Dokumentides on määratud kriisimeeskonda kuuluvad isikud, kirjeldatud on erinevad kriisisituatsioonid, kriisisituatsioonide tegevusjuhised ja teavitamine ning lisatud on kriisiplaanid. 4. Õpetajate täienduskoolitus Põlva Kooli õpetajate täienduskoolituse kava lähtub eelkõige arengukava perioodi eesmärkidest. Töötaja kannab hoolt pideva enesearendamise ja professionaalsuse arendamine. Koolitustegevus on osa kooli personalijuhtimisest ja toetab kooli eesmärkide saavutamist. Seega arvestatakse koolituste võimaldamisel ja korraldamisel kooli kui terviku ja personali individuaalseid vajadusi ning elukestva õppe põhimõtteid. Koolitusvajadus selgitatakse välja lähtudes õppeaastaks püstitatud eesmärkidest ja sisehindamise tulemustest. Individuaalne koolitusvajaduse selgitatakse välja töötajaga peetud vestluse käigus. Kooli ülesandeks on tagada õpetajatele nii ainealane kui pedagoogilis-psühholoogiline täienduskoolitus. Põlva Kooli koolitusvormid on järgmised: sisekoolitus kogu personalile mõeldud koolitus grupikoolitus aineühendustele, klassijuhatajatele, aineõpetajatele mõeldud koolitus 6

7 kogemuskoolitus koolitus kolleegilt kolleegile individuaalne koolitus töötaja arengut toetav individuaalne koolitus Põlva Kooli käesoleva arengukava perioodil käsitletavad olulisemad teemad: õpilaste individuaalse arengu ja hariduslike erivajaduste arvestamine õppeprotsessis (sh andekate õpilaste toetamine) muutunud õpikäsitus, professionaalne tagasisidestamine ja kujundav hindamine väärtuskasvatus koolis õpetaja eneseabi koolitused (enesekehtestamine, esinemisoskus, ajaplaneerimine, stressiga toimetulek, kiirlugemine, mälutreening jm) digipädevuste arendamine ainetevahelised lõimingud personalile ja õpilastele suunatud turvalisuskoolitused (esmaabi, evakuatsioon, kriisiolukord, liikluskorraldus vms) õppekäigud teistesse õppeasutustesse, muuseumidesse, asutustesse jne (kogemuskoolitus) töötajatega arenguvestlustel kokku lepitud individuaalkoolitused 5. kava aastatel Kooli põhiväärtused on aluseks pidevalt areneva ja õppijakeskse kooli kujunemisel. Õppeasutuse tegevused toetavad eesmärkide ja väärtuste elluviimist, rõhku pööratakse kooli usaldusväärse mikrokliima loomisele, loodusest hoolimisele ning õppetegevuse mitmekesistamisele ja kaasajastamisele õppijate igakülgse arengu toetamiseks Eestvedamine ja juhtimine Eesmärk: Strateegilise juhtimise eesmärgiks on kogu organisatsiooniga kooli visiooni suunas liikumine. Kooli juhtimises väärtustatakse kõigi töötajate õigust ja võimalust kaasa rääkida koolielu planeerimisel, analüüsimisel ja kokkuvõtete tegemisel. Kooli tegevust ja selle arengut võimaldavad dokumendid on kaasajastatud. Iganädalaselt toimuvad juhtkonna nõupidamised, tugipersonali koosolekud (kuhu sageli kaasatakse ka klassijuhatajaid ja/või aineõpetajaid), oluline tööalane info on kättesaadav kooli elektroonses siseinfosüsteemis Stuudium. Võtmetegevused: arengukava täitmise jälgimine ja uuendamine kooli sisehindamissüsteemi väljatöötamine õpetajate kaasamine koolielu juhtimisse rahuloluküsitluste läbiviimine ja analüüsimine 7

8 Arengukava uuendamine Üldtööplaani uuendamine ja kinnitamine Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüs Kooli kodukorra täiendamine ja selle järelevalve teostamine Sisehindamise läbiviimine Töötajate innustamine koostööle, õppimisele ja loovusele Dokumendivormide väljatöötamine Kooli sümboolika väljatöötamine Arengukava on uuendatud Iga õppeaasta lõpus läbi vaadatud ja täiendatud tegevuskavad Kinnitatud kooli arengukavas seatud eesmärkidega kooskõlas olev üldtööplaan Koostatud kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüs ning aasta tööd kokkuvõttev aruanne Õpilased, ja kooli töötajad täidavad kooli kodukorda Valminud sisehindamise aruanne Õppeaasta lõpus on ÕNle esitatud kokkuvõtted ja vahearuanded Õppeaasta lõpus on toimunud rahulolu uuringud. Rahulolu uuringute tulemusi on tutvustatud kooli töötajatele ja vanematele Koostatud ja kättesaadavaks tehtud erinevad dokumentide põhjad ja blanketid Kujundatud ja kasutusele võetud ühtse sümboolikaga tänukirjad, diplomid, meened jne + Vastutaja arendusjuht arendusjuht 8

9 5.2. Personalijuhtimine Eesmärk: Koolis on vajalike teadmiste, oskuste ja motivatsiooniga personal ning erialaspetsialistid, kes tagavad kvaliteetse hariduse ja tugiteenuste andmise ning edendavad õpilaste kaasatust ühiskonda. Personali arendamine lähtudes kooli ja õpetajate vajadustest. Võtmetegevused: personalivajaduse optimeerimine töötajatega arenguvestluste läbiviimine õpetajate omavahelise koostöö tõhustamine täienduskoolituste süstematiseerimine süsteemne töö väärtustamine positiivse tööõhkkonna tagamine Personalipoliitika koostamine Töölepingute ajakohastamine Ametijuhendite avalikustamine Psühholoogi palkamine Abiõpetaja, asendusõpetaja vajaduse väljaselgitamine Logopeedi vajaduse väljaselgitamine Koolis ei ole täitmata ametikohti ning koolis töötavad kvalifikatsioonile vastavad inimesed Töötajate töölepingud vastavad nõuetele Töötajatel on ülevaade ja info, kelle poole milliste küsimuste korral pöörduda Tööle on võetud koolipsühholoog Hinnatud on abiõpetaja ja asendusõpetaja vajalikkust koolis, vajadusel loodud vastavad ametikohad Hinnatud on logopeedi töö sisu ja efektiivsust, vajadusel on juurde palgatud oma ala spetsialist Vastutaja 9

10 Eripedagoogi rakendamine väikeklasside õpetamisel vastavalt vajadusele Väikeklasside õpilaste paremad tulemused., Õpetajate täienduskoolituskava koostamine ja rakendamine Toimub õpetajate süsteemne täienduskoolitus, mis lähtub muutustest hariduselus ja õpetajate vajadustest Õpetajate individuaalse arengu jälgimine Valminud on õpetajate eneseanalüüsi aruanded. Igal õppeaastal toimuvad arenguvestlused kooli töötajatega Õpikodade loomine Õpetajad tutvustavad üksteisele igapäevases töös kasutatavaid võimalusi õpilaste õppimise toetamiseks, paraneb õpetajate koostöö ja üksteise toetamine Õpetajate ettevalmistamine hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamiseks Õpetajatel on valmisolek ja oskused õpetada hariduslike erivajadustega õpilasi. Leida huvitavaid ja harivaid koolitusi Õpetajate digipädevuste tõstmine Õpetajate digipädevused on kaardistatud ning tegeletakse süsteemselt digipädevuste tõstmisega haridustehnoloog 10

11 Projektijuhi rakendamine õppetegevust toetavate projektide läbiviimiseks Õpilastel on rohkem võimalusi õppekäikudeks ja praktilisteks tegevusteks Laiendatud juhtkonna nõupidamiste läbiviimine (direktsioon + aineühenduste esimehed) Regulaarselt on toimunud direktsiooni ja aineühenduste esimeeste nõupidamised aineühenduste esimehed Kollektiivi ühtsuse loomine ja säilitamine Toimuvad õpetajate ühisüritused huvijuhid arendusjuht Töötajate tunnustamine Välja on töötatud kooli töötajate tunnustamise kord. Toimib süsteemne töö väärtustamine Välja on töötatud ja tööle rakendatud lisatasude maksmise kord Koostöö huvigruppidega Eesmärk: Kaasata huvigrupid õppija ja õppeasutuse arengu toetamisse. Koolis toimuvat tegevust populariseeritakse ja tutvustatakse huvigruppidele ning avalikkusele. Võtmetegevused: huvigruppide ootuste väljaselgitamine koostöövormide määratlemine huvigruppe ja partnerite informeerimine õppeasutuse tööst ja tegemistest koostöö tugevdamine riigigümnaasiumi, kutsehariduskeskuste, huvikoolide, lasteaedade, kohalike ettevõtete, Rajaleidja, rahvusvaheliste organisatsioonidega jne vanematele koolituste ja ühisürituste korraldamine ning vanemate ja kooli kontakti tugevdamine kooli tegevuste läbipaistvuse tagamine 11

12 Vastutaja Õpilasesinduse kaasamine kooli igapäevaelu korraldamisse ja arengu kavandamisse Kord kuus toimuvad õpilasesinduse (ÕE) nõupidamised direktsiooniga. ÕE esindaja osaleb õppenõukogu tegevuses ÕE president Tähelepanu pööramine õpilaste rahulolu uuringust selgunud kitsaskohtadele ja neile lahenduste otsimine Toimunud on igaaastane ülekooliline rahulolu uuring koolielu kitsaskohtade väljaselgitamiseks ning üheskoos leitakse kitsaskohtade vähendamiseks lahendusi huvijuht ÕE president Koostöö hoolekoguga Hoolekogu on informeeritud ning kaasatud kooli planeerimisse ja arendustegevustesse. Õpetajaid on teavitatud hoolekogu töö eesmärkidest ja põhimõtetest. Toimuvad regulaarsed hoolekogu koosolekud hoolekogu esimees Koostöö kooli vilistlastega Vilistlased on kaasatud (õpilas)ürituste korraldamisse (nt Tagasi Kooli) Vanemate kaasamine kooli arendustegevusse Vanemate osalus on kasvanud klassikoosolekutel, kooli poolt organiseeritud koolitustel ja rahulolu uuringutes. Kõigis kooliastmetes on toimunud üritused koos vanematega (spordipäevad, isadepäev, jõulupidu, emadepäev, perepäev, kevadkontsert vm), 12

13 Infosüsteemide täiustamine Infolehtede väljaandmine Koostöö lasteaedadega Koostöö huvikoolidega Koostöö Põlva Gümnaasiumi ja teiste (kutse)õppeasutustega Koostöö Rajaleidjaga Vanemate ja muude huvigruppide tunnustamine ja tänamine Vanemad saavad Stuudiumi kaudu tagasisidet õpilase õppeedukuse ja käitumise kohta. Ürituste eelinfo ja hilisem kajastus on kooli FB lehel. Kooli koduleht on kaasajastatud ja jooksvalt uuendatud Orienteeruvalt iga kolme õppenädala tagant ilmub kooli sündmusi kajastav infoleht, mis on kättesaadav kooli kodulehel Toimuvad kooliga tutvumise infopäevad Tehakse koostööd erinevate huvikoolidega, toetatakse ja tunnustatakse huvitegevust Valmistatakse õpilasi ette edasise haridustee jätkamiseks. Korraldatakse informatiivseid teabepäevi koolis ja teistes õppeasutustes Toimuvad infopäevad. Kõigil huvigruppidel on võimalus individuaalseks või grupinõustamiseks Välja on töötatud ja tööle rakendatud vanemate ja muude huvigruppide tunnustamise ja tänamise vormid ja viisid. infojuht arendusjuht arendusjuht huvijuht tugikeskuse juht Rajaleidja spetsialistid huvijuht 13

14 5.4. Ressursside juhtimine Eesmärk: lik ja säästlik ressursside juhtimine kaasaegse õpikeskkonna loomiseks. Kooli rahaliste vahendite jaotus ning taristu haldamine on majanduslikult otstarbekas ning lähtub kooli õppekava eesmärkidest ning toetab nende saavutamist. Personali töötingimused ning õpilaste õppekeskkond vastavad valdavalt kooli vajadustele ning kehtestatud nõuetele. Võtmetegevused: arengukavast lähtuva aastaeelarve koostamine projektide koostamine lisaressursside hankimiseks Kesk 25 koolihoone renoveerimine kaasaegse ja tänapäevasel tehnoloogilisel tasemel sisustatud õpikeskkonna loomine õpilastele vaba aja veetmiseks puhkenurkade ning kaasaaegsete sportimisvõimaluste loomine säästlik majandamine Aastaeelarve koostamine Kesk 25 B-korpuse renoveerimine Lina 21 õpperuumide renoveerimine Töö- ja tehnoloogiakabinettide kaasajastamine Sportimisvõimaluste laiendamine Puhkenurkade loomine Kinnitatud kooli arengukavas seatud eesmärkidega kooskõlas olev aastaeelarve. Eelarvet on tutvustatud kooli töötajatele Kesk 25 õppehoone B-korpus on renoveeritud Lina 21 õppetegevuseks kasutatavad ruumid on kaasaegsed ja korras Ruumid on kohandatud nii, et samal ajal saab töökojas tunde anda kaks õpetajat Sisustatud ja tööle rakendatud jõusaal ning võimlemissaal Õpilastele on loodud võimalused vahetundide ja vaba aja sisustamiseks puhkenurkade näol. Puhkenurki kasutatakse vajadusel rühmatööde läbiviimiseks Vastutaja

15 Koostatud plaan ITvahendite ja süsteemide kaasajastamiseks, efektiivseks ja järjepidevaks toimimiseks ja arendamiseks + + infojuht arendusjuht haridustehnoloog Kaasaegsete tehniliste vahendite soetamine Kõigis ainekabinettides on kaasaegne internetiühendusega arvuti Kõigis ainekabinettides on videoprojektor ja ekraan 50% ainekabinettides on dokumendikaamera infojuht haridustehnoloog Igas õppehoones on vähemalt ühe klassikomplekti jagu nutiseadmeid, mida saab kasutada ainetundide läbiviimiseks + + infojuht haridustehnoloog Kõigis õppehoonetes on loodud võimalus kasutada õppetegevuseks kvaliteetset ja turvalist WIFI-leviala + + infojuht haridustehnoloog Õppematerjalide kaasajastamine Kooli raamatukogu põhikirjanduse kogu on uuendatud vastavalt õppekava nõuetele On loodud võimalus kasutada digiõpikuid ja muid digitaalseid materjale raamatukogu juhataja infojuht haridustehnoloog Säästlik tarbimine Vähem kasutatakse paljundatud materjale, võimaldatakse prügi sorteerida, propageeritakse taaskasutust kooli töötajad 15

16 Projektide koostamine lisaressursside hankimiseks Koostatakse projekte lisaressursside (ITvahendid, õppevahendid, õppekäigud, koolitused jm) hankimiseks arendusjuht Õppehooned vastavad kõikidele päästeameti kehtestatud turva- ja ohutusnõuetele koordinaator Ohutus- ja turvanõuete tagamine Kooli personal oskab hädaolukorras käituda vastavalt tegevuskavale Igal sügisel toimub evakuatsiooniõppus. Evakuatsiooniõppuse käigus selgunud puudujääkide kohta antakse tagasisidet ning vajadusel korratakse õppust. koordinaator koordinaator Esmaabi kursused personalile Regulaarselt korraldatakse esmaabi kursusi koolitöötajatele meditsiini töötaja 5.5. Õppe- ja kasvatusprotsess Eesmärk: Õpilaste arengu igakülgne toetamine on kooli peamine eesmärk, mistõttu kõik kavandatavad tegevused on seotud selle eesmärgi täitmisega. Õpilane on teadmistele, enesearendamisele ja iseseisvusele orienteeritud, positiivse ellusuhtumise ja adekvaatse enesehinnanguga. Kõigile õpilastele tagatakse võimetekohane haridus, väärtustatakse teadmiste ja isiksuse mitmekülgset arengut. Tõsta ainetunni tulemuslikkust, kujundada üldkultuurilisi ja kõlbelisi väärtusi. Võtmetegevused: õpilaste individuaalsustega arvestamine hariduslike erivajadustega õpilasele sobiva tugiteenuse osutamine õpilase arengu kohta vanemale tagasiside andmine koolist väljalangemise ennetamine kooli kodukorrast kinnipidamine heade käitumistavade kinnistamine õpilaste huvitegevusse suunamine tervislike eluviiside väärtustamine 16

17 Vastutaja Õppetegevus Tunnijaotusplaani ja ainekavade uuendamine Kooli õppekava arendamine III kooliastme õppesuundade arendamine Õpetajate ja ainetevahelise koostöö efektiivsem rakendamine Uute õppemeetodite rakendamine Õpilaste toetamine Arenguvestluste läbiviimine Tugikeskuse info jagamine Valminud tunnijaotusplaan ja ainekavad Õppekavasid uuendatakse ja kaasajastatakse järjepidevalt Õppesuundades on välja töötatud õpilaste huvidele ja ootustele vastavad õppekavad, mis toetavad õpilaste tugevate külgede arendamist On toimunud aineühenduste ühisarutelud lõimingute võimalikkusest ning lõimingut kasutatakse reaalselt ainetundides. Külastatakse kolleegide tunde Kaasaegne, huvitav ja arendav õpitegevus Vähemalt kord õppeaasta jooksul toimub arenguvestlus õpilase ja vanema(te)ga Õpilastele, õpetajatele ja vanematele jagatakse vajalikku infot tugikeskuse tegevuse kohta (koosolekud, Stuudiumi kaudu, koduleht) + + aineühenduste esimehed aineühenduste esimehed tugikeskuse juht 17

18 Õpetaja saab abi ja nõu HEV õpilaste toetamiseks koolis töötavatelt spetsialistidelt (logopeed, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, tugikeskuse juht). Regulaarselt toimuvad HEV õpilaste õpet toetavad ümarlauad tugikeskuse juht Vastavalt vajadusele on avatud HEV klassid tugikeskuse juht Õpilasel on võimalik õppida talle sobiva õppekava alusel tugikeskuse juht Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste märkamine ja toetamine Rakendatakse individuaalset õppekava lähtuvalt õpilase erivajadusest Vastavalt vajadusele moodustatakse tasemerühmasid tugikeskuse juht, Vastavalt vajadustele toimuvad individuaalsed ja/või gruppidele õpiabi tunnid Uue trimestri alguses rakendatakse puuduliku hinde saanud õpilastele järeleaitamiseks individuaalne õppekava Kõigis ainetes toimuvad konsultatsiooni- ja järelevastamistunnid klasside õpilastel on võimalus osaleda pikapäevarühmas Tugikeskuse spetsialistide abi Õpilastele, õpetajatele ja vanematele on tagatud tugispetsialisti teenus tugikeskuse juht 18

19 Kooli kodukorra täitmine Koostöö koolivälise tugivõrgustikuga Andekate õpilaste toetamine Olümpiaadide koolivoorude korraldamine T.O.R.E. õpilaste liikumine Ennetavates ja toetavates programmides osalemine Projektides osalemine Õpilased ning koolipersonal arvestavad kooli põhiväärtustega ning järgivad kodukorda lik koostöö vallavalitsuse sotsiaaltöötajate, maakonna nõustamiskomisjoni, Rajaleidja keskusega jt Märgatakse, arendatakse ja tunnustatakse andekat õpilast. Toimuvad aineringid, töötoad, õpikojad andekatele õpilastele. Tehakse koostööd Tartu Ülikooli Teaduskooliga Toimuvad olümpiaadide koolivoorud, selgitamaks välja maakondlikule olümpiaadile saadetavad õpilased Õpilased on osalenud T.O.R.E. koolitustel ja koolis toimib tugiõpilaste süsteem Põlva Kool on liitunud kiusamisvastase programmiga (KIVA). Õpetajad kasutavad õppetegevuses käitumisoskuste mängu VEPA metoodikat Koolielu elavdamiseks ja mitmekesistamiseks osaletakse erinevates projektides, sh rahvusvahelistes projektides (NordPlus, Erasmus+, e- Twinningu jt) Õpetajad kasutavad enesetäiendamiseks Erasmus+ õpirände võimalusi tugikeskuse juht tugikeskuse juht koordinaator aineühenduste esimehed sotsiaalpedagoog eripedagoog 19

20 Karjäärinõustamine Koostöö Rajaleidja keskusega Edasiõppimise võimaluste tutvustamine Huviringid Huviringide tegevuse arendamine ja laiendamine Aineringide rakendamine Minifirmade tegutsemine Õpilaste tunnustamine Õpilaste tunnustamine Rajaleidja spetsialistide loengud 8. ja 9. klassidele 8. ja 9. klasside õpilastele toimuvad erinevaid koole ja edasiõppimise võimalusi tutvustavad loengud Toimuvad huviringid õpilaste huvidest lähtuvalt. Õpilastel on võimalik ennast arendada ja kasulikult vaba aega sisustada Koolis toimivad huvilistele õpilastele aineringid Koolis tegutsevad minifirmad. Minifirmad esindavad kooli õpilasfirmade konkurssidel ja laatadel Välja töötatud ja tööle rakendatud ühtne süsteem õpilaste tunnustamiseks väga heade tulemuste eest õppetegevuses Välja töötatud ja tööle rakendatud konkurssidel, olümpiaadidel, võistlustel jne edukalt osalenud õpilaste tunnustamise kord ja vorm huvijuht huvijuht ringide juhendajad huvijuht ringijuhid 20

21 Tervisliku eluviisi propageerimine/ Liikluskasvatus Tervisliku eluviisi propageerimine ja riskikäitumise ennetamine Tervist Edendavate Koolide võrgustikuga ühinemine Süstemaatiliselt propageeritakse tervislikke eluviise. Õpilasteni ja õpetajateni jõuab kaasaegne ja adekvaatne informatsioon riskikäitumise mõjust Põlva Kool on ühinenud Tervist Edendavate Koolide liikumisega meditsiini töötaja Suitsuprii klassi konkursil osalemine Suitsuprii klassi konkursil osalevate klasside arv on suurenenud Tervislik toitumine Õpilased on teadlikud ja jälgivad tervisliku toitumise põhimõtteid. Kooli sööklas pakutakse toiduks tervislikku ja tasakaalustatud toitu söökla juhataja Turvalisuse teemade käsitlemine Välja on töötatud klassijuhatajate tundides turvalisuse teemade käsitlemise kava ja materjalid ning seda rakendatakse tundides + + aineühenduste esimehed Liikluskasvatus II kooliastmes jalgratturi koolitus ja lubade taotlemine. Toimuvad liiklusteemalised loengud ja infopäevad erinevatele vanuseastmetele 21

22 6. Arengukava täitmine ja muutmine Arengukava täitmise ja uuendamise eest vastutab kooli. Kooli arengukava täitmist analüüsitakse ja tehakse vajadusel täiendusi üks kord aastas õppeperioodi lõpus. Täitmata jäänud ning uute muudatuste põhjal tehakse vajalikud täpsustused ja parandused eesmärkides ja sellele vastavalt tegevuskavas. Lisatakse üks aasta. Kooli õppeaasta üldtööplaan, samuti ka eelarve projekt koostatakse silmas pidades arengukava strateegilist tegevuskava ning üldeesmärke. Arengukava muudatused peavad olema läbi arutatud kooli õppenõukogus, õpilasesinduses ja hoolekogus. Muudatused kinnitab Põlva Vallavalitsus.

23 LISA 1 PÕLVA KOOLI RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ ARENGUKAVA AASTATEKS Sissejuhatus Põlva Kooli rahvusvahelise koostöö arengukava on osa Põlva Kooli arengukavast. Kool on loodud aastal kolmest Põlva valla senisest koolist. Kõigil eelnevatel koolidel on rahvusvahelise koostöö kogemus, mida soovitakse jätkata uues koolis. Rahvusvahelise koostöö peamisteks märksõnadeks Põlva Koolis on rahvusvaheliste õpivõimaluste loomine, lõiming, huvigruppide koostöö, ja ametialaste teadmiste täiendamine. Põlva Kooli visioon ja missioon ühendavad vaated parimatele hariduse saamise võimalustele ja sätestavad mitmekülgsed ning väärtusi toetavaid lõimitud õppimisvõimalusi. Parimate valikute tegemiseks on oluline olla kursis meie kooli puudutavate teemadega rahvusvahelisel tasandil. Rahvusvaheline koostöö teiste koolide ja organisatsioonidega võimaldab koolielu ja pakutavaid teadmisi rikastada. Vajadused Uus kool on suur ja kooli töötajad pingutavad hea koostöö nimel. Põlva Kooli töötajatele ja õpilastele on oluline õppida, kuidas mujal Euroopas on toimunud erinevate huvigruppide koostöö ning kuidas ja millised muutused on toimunud ja toimuvad erinevatel tasanditel Euroopa maade kultuuris ja hariduses. Eesmärgid Peamiseks eesmärgiks on arendada Põlva Kooli rahvusvahelist koostööd igal tasandil ja kõigi huvigruppidega. Rahvusvahelise koostöö kogemus aitab kaasa nii kooli personali kui ka õpilaste professionaalsele arengule ja parandab konkurentsivõimet tööturul. Väljastpoolt Eestit saadud teadmised ja kogemused on oluliseks vahendiks uuenenud õpikäsituse rakendamiseks koolis. Ülesanded Põlva Kool võtab osa strateegilise partnerluse ja mobiilsuse projektidest (nt Erasmus+, Nordplus). Põlva Kool soodustab ja aitab kooli personalil ning õpilastel leida võimalusi mobiilsuseks. Põlva kooli kasutavad aktiivselt virtuaalseid mobiilsusprojektide võimalusi (nt etwinning). Õpirände taotlemiseks koostatakse vastavalt õpetajate soovidele projekte. Õpetajad ja teised kooli töötajad osalevad rahvusvahelistel koolitustel ja konverentsidel nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Õpetajad osalevad rahvusvahelises koostöös töövarjuna ja võtavad ise vastu töövarjusid teistest Euroopa riikidest. Õpilastele ja õpetajatele tagatakse piisav keeleõpe õpirändes osalemiseks. Rahvusvahelise koostöö kogemust, uut infot ja teadmisi jagatakse kolleegide ja kogukonnaga; info levitamine kooli- ja kohalike meediakanalite kaudu Rahvusvahelise koostöö sihttasemed Aastaks 2020 on toimunud vähemalt 10 õpetajate ja 50 õpilaste rahvusvahelist mobiilsust. Läbi on viidud 10 virtuaalset rahvusvahelist projekti ja kaks strateegilise koostöö projekti. 23

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD direktori a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused j

Lisa 1 KEHTESTATUD direktori a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused j Lisa 1 KEHTESTATUD direktori 03.10.2018. a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused ja ülesehitus (1) Võru Gümnaasiumi (edaspidi kooli)

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUM ARENGUKAVA

PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUM ARENGUKAVA PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2009-2012 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 VISIOON... 3 MISSIOON... 3 MOTO... 3 KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED... 4 OLUKORRA KIRJELDUS JA ANALÜÜS... 4 ÜLDANDMED... 4 AJALUGU... 4 PEDAGOOGILINE

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Järveküla Kooli arengukava Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava ko

Järveküla Kooli arengukava Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava ko Järveküla Kooli arengukava 2018-2021 Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava koostamise protsessi kaasati koolipere, lapsevanemad,

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr 155 28. augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil 2015. Sisukord 1. Üldsätted... 2 2. Töökorraldus...

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

VHK õppekava üldosa

VHK  õppekava üldosa Kinnitatud direktori 20.11.2013 Käskkirjaga nr. 1.2-3/17 VHK õppekava üldosa I Üldsätted (1) Vanalinna Hariduskolleegiumi õppekava (edaspidi VHK õppekava) lähtub põhikooli riiklikust õppekavast, gümnaasiumi

Rohkem

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017 KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2017-2021 TALLINN 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs... 4 1.2. Hetkeolukorra analüüs... 5 1.2.1. Organisatsiooni ja personali juhtimine....

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Tere

Tere KINNITATUD: Tori Vallavolikogu 26.03.2014 määrusega nr 5 Tori Põhikool ARENGUKAVA 2014-2017 SISUKORD I SISSEJUHATUS 3 II ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 4 2.1. Kooliarenduse

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

EMILI KOOL Esimese ja teise kooliastme õppekava Tallinn 2019

EMILI KOOL Esimese ja teise kooliastme õppekava Tallinn 2019 EMILI KOOL Esimese ja teise kooliastme õppekava Tallinn 2019 Sisukord Sisukord 2 Sissejuhatus 4 Kooli missioon, visioon ja väärtused 6 Emili kooli eripära 9 Kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid 13 Õppekorraldus

Rohkem

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujundada õpilastes loodusteaduslik pädevus, see tähendab

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem