PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM KELLI-KARITA JEFIMOV 11.A KLASS KUJUNDAV HINDAMINE JA TAGASISIDE PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KLASSIDE SEAS JUHENDAJA: A

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM KELLI-KARITA JEFIMOV 11.A KLASS KUJUNDAV HINDAMINE JA TAGASISIDE PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KLASSIDE SEAS JUHENDAJA: A"

Väljavõte

1 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM KELLI-KARITA JEFIMOV 11.A KLASS KUJUNDAV HINDAMINE JA TAGASISIDE PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KLASSIDE SEAS JUHENDAJA: AGNE KOSK SISSEJUHATUS Kujundav hindamine on otsetõlkes inglise keelest formative assessment. Õppimist toetav hindamine on õppeprotsess, kuhu on kaasatud nii õpetaja kui ka õppija partneritena. Selline õpetamisviis käsitleb enamat kui lihtsalt hinnete panemist. Kujundav hindamine tähendab terve õppimisprotsessi organiseerimist algusest lõpuni, ühiste eesmärkide püstitamist, igapäevast suhtlemist, erinevaid infokogumisviise ning tõhusat tagasisidestamist. Kujundav hindamine käib läbi eneseanalüüsi, kaasõpilastelt ja õpetajatelt saadud tagasiside kaudu. Selline hindamine on mõtteviis, mille aluseks on koostöö ja jagatud vastused. Uurimistöö teemaks valisin kujundava hindamise, sest ma olen tundnud, et minu tehtud koolitööd saavad harva tagasisidet või see tagasiside ei ole põhjalik. Lisaks sellele huvitas mind kujundava hindamise teema juba varem, sest sellist hindamismeetodit mainiti tihti meedias ja seega ma soovisin seda ise lähemalt uurida. Kujundav hindamine on tänapäeval muutunud väga aktuaalseks, kuid kuna koolis on õpilasi palju ja meil kõigil, kaasa arvatud õpetajatel, aega napib, siis tundub, et seda ei praktiseerita Põltsamaa Ühisgümnaasiumis piisavalt või ei osata seda õpilasena teadvustada. Uurimistöö käigus soovisin teada saada, kas minu kartustel on üldse alust. Minu eesmärgiks oli uurida, kui palju kasutatakse õpilaste hinnangul Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes kujundavat hindamist ja kuidas õpilased ennast hindamise ja tagasisidestamise suhtes tunnevad. Uurimisküsimustest lähtuvalt püstitasin hüpoteesi, et Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilaste hinnangul tagasisidestatakse suuremaid õpiülesandeid vastavalt kujundava hindamise põhimõtetele ja hindamine vastab õpilaste ootustele.

2 Töö esimeses peatükis seletan lahti, mis on hindamine, kujundav hindamine, traditsioonilise ja kujundava hindamise erinevus, kuidas anda head tagasisidet ning milline on Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hindamisjuhend. Töö teises peatükis seletan lahti uurimismeetodi. Kolmandas peatükis on läbi viidud küsitluse tulemused ja analüüs. Neljandas peatükis on järeldused hindamisest ja tagasisidestamisest meie koolis. SISUKORD 1. HINDAMINE Hindamise eesmärgid Kujundav hindamine Traditsioonilise ja kujundava hindamise võrdlus Tagasiside andmine Hindamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumis UURIMISMEETOD KÜSITLUSE KIRJELDUS Valim ja vastajad Mis on õpilaste arvates hindamine? Matemaatika kontrolltöö tagasiside Eesti keele kirjandi tagasiside Ajaloo kontrolltöö tagasiside Bioloogia kontrolltöö tagasiside Kehalise kasvatuse võimlemiskava tagasiside Millest tunnevad õpilased hindamises ja tagasisidestamises puudust? Mis on meie kooli hindamises ja tagasisidestamises hästi? JÄRELDUSED HINDAMISEST JA TAGASISIDESTAMISEST MEIE KOOLIS KOKKUVÕTE SUMMARY KASUTATUD ALLIKAD LISAD Lisa Lisa Lisa

3 1. HINDAMINE Hindamine on osa õppeprotsessist, kus antakse kindlate hindamiskriteeriumide põhjal aus, erapooletu ja täiesti usaldatav hinnang õpilase teadmiste ja oskuste omandamise taseme kohta ning sealhulgas peab toetuma õppekavas kirjeldatud õpiväljunditele. Hindamisel on kaks tähendust: see tähendab õpitulemuste hindamist ja õpilase arengu hindamist, laiemalt ka õpetamise ja õppimise, õppeprotsessi ja eesmärkide hindamist. Hindamine mõjutab suuresti nii õpilase kui ka õpetaja tahet tööd teha. Õpilasi tuleb hinnata pidevalt ning põhjalikult, et saada aus ja usaldusväärne ülevaade õpilase edusammudest ja võimetest. Hindamine mõjutab õpilaste ja üldsuse arusaamu ja hinnanguid hariduse suhtes. See aitab näha, missugust õppimist ja milliseid tulemusi hariduses tähtsaks peetakse. (Hunt, 2014, lk 5) Õppimise lahutamatu osa on õppija hindamine tehtud töö põhjal. Tavapäraselt on õpilasi hinnatud pärast õppimist koduste tööde kontrollimine, tunnikontrollid, kontrolltööd, eksamid või tasemetööd. Hindamist on võimalik vaadelda ka laiemalt hindamine kui info kogumine õppija algtaseme ja arenguprotsessi kohta; hindamine kui õppija enesehindamine; hindamine, mille tulemuseks on tagasiside, mitte numbriline hinne. Viimasena nimetatud ideed on oma koha leidnud nii Euroopa kui ka maailma eri piirkondades haridusdokumentides. Ka Eesti õppekavas on 2010/2011. aastast laiema hindamise käsitlus ning see on kirja pandud uue mõistena kujundav hindamine. (Jürimäe, Kärner, Tiisvelt, 2014, lk 5) 1.1. Hindamise eesmärgid Gümnaasiumi riikliku õppekava (2014) kohaselt Hindamise eesmärk on: 1) toetada õpilase arengut; 2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; 3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee valikul; 5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel; 3

4 6) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks. Hindamise eesmärgid on väga olulised, et saaks hinnata kooli hindamissüsteemi efektiivsust. Tõhusus näitab, kas hindamissüsteemi kaudu jõutakse eesmärkideni. Tõhusus on kõrge, kui hinded motiveerivad ja suunavad õpilast sihikindlalt õppima; hindamine tõstab enesehinnagut; õppijad saavad tagasisidet, mis aitab areneda; hinded suunavad õpetajat toetama õpilase õppeprotsessi ja tema arengut. Kui need tingimused pole täidetud, võib järeldada, et hindamissüsteem ei toimi ning et seda tuleks korrigeerida või võtta kasutusele mõni muu hindamismeetod. (Hunt, 2014, lk 7) 1.2. Kujundav hindamine Kujundav hindamine ehk õppimist toetav hindamine. Kujundav hindamine on otsetõlkes inglise keelest formative assessment (Hunt, 2014, lk 11). Tuntud uurijad on andnud kujundavale hindamisele ka teistsuguseid definitsioone. Sadler (1998) nimetab seda tagasiside andmiseks, Shepard (2000) dünaamiliseks hindamiseks, Johnson (2005) varaseks hoiatavaks hindamiseks ja Erickson (2007) pidevaks hindamiseks (Tiisvelt no date, lk 1). Eesti keeles kasutatakse veel mõisteid õppimist soodustav hindamine, protsessihindamine, pidevhindamine, formatiivne hindamine, formeeriv hindamine (Hunt, 2014, lk 8). Õppimist toetav hindamine on õppeprotsess, kuhu on kaasatud nii õpetaja kui ka õppija partneritena (Tiisvelt n.d., lk 1). Selline õpetamisviis käsitleb enamat kui lihtsalt hinnete panemist. Kujundav hindamine tähendab terve õppimisprotsessi organiseerimist algusest lõpuni, ühiste eesmärkide püstitamist, igapäevast suhtlemist, erinevaid infokogumisviise ning tõhusat tagasisidestamist. Kujundav hindamine käib läbi eneseanalüüsi, kaasõpilastelt ja õpetajatelt saadud tagasiside kaudu. Selline hindamine on mõtteviis, mille aluseks on koostöö ja jagatud vastused. (Noored Kooli, 2016, lk 100) Tähtis on samuti ka see, et kujundav hindamine suurendaks oluliselt õpimotivatsiooni. Sisu poolest sarnaneb kujundav hindamine ka juhendamisega. Õpilase sooritus täpsustatakse sisuliste kommentaaridega, mille sihiks on lõpuks jõuda parema tulemuseni. Õppimist toetav hindamine sisaldab info kogumist õppija hetketaseme ja arengu kohta, seatud eesmärkidest lähtudes tulemuste analüüsimist, koostööd ning efektiivse ja motiveeriva tagasiside andmist. (Hunt, 2014, lk 9) Kujundav hindamine ei välista kindlasti hinnete kasutamist. Tagasiside jaoks kasutatakse ka tähti, protsente ning numbreid, kuid sellise hindamise ülesanne on siiski teistsugune kui tavaliselt. Kiitmise ning noomimise asemel annavad hinded ülevaate sellest, mis tasemeni on õpilane jõudnud, mis on tema vead ning kuidas kavandada edasist õppimist. Õppija saab sellisel viisil teavet oma taseme kohta ning saab ennast arendada ja parandada. Lõpphinde panemisel ei lähe tavaliselt tagasisidena antud täht või hinne arvesse. (Hunt, 2014) 4

5 Kujundav hindamine kaasab õpilasi rohkem õppeprotsessi ja see aitab õpilasi kuuldavamaks teha. Õppimist toetav hindamine annab tagasisidet ka õpetajale, kuna õpilased on sinna kaasatud ja neilt saadud tagasiside tõstab ka õpetaja töömotivatsiooni. Kujundav hindamine aitab paremini jälgida õppimist, selle paremuse poole liikumist; toetab õpioskuste arenemist ning parandab suhtlemist ja koostööd õpetajatega. (Noored Kooli, 2016, lk 101) Kujundava hindamise üheks osaks on töös vigade tegemine. Õpilane peab aru saama, et vigade tegemine on loomulik ning siis õpib ta oma vigu analüüsima ning õpib sellest. Õppeprotsess peaks kulgema ilma võrdlusteta, õpilasi ei tohiks oma vahel võrrelda. Rõhk peaks olema sellel, et õpilane võrdleks ennast iseendaga ja siis nähakse oma arengut. Õppimist toetav hindamine ei ole õpetamisele lisandiks, see on midagi, mis on integreerunud õpetamisega ning õppimisega. Kujundav hindamine muudab õppimise kõikidele meeldivamaks, huvitavamaks ning lõpuks ka tulemuslikumaks. (Hunt, 2014, lk 10) 1.3. Traditsioonilise ja kujundava hindamise võrdlus Kujundav hindamine on üldjuhul protsess (lisa 2), kus on tegemist sõnalise tagasiside andmisega, mis muudab õppeprotsessi paremaks enne kokkuvõtva hinde panemist. Nii kujundavat hindamist kui ka kokkuvõtvat hindamist rakendatakse hindamiskriteeriumide järgi. Kujundava hindamise üheks eesmärgiks on õppimisprotsessi muuta nii, et õppija saavutaks oodatava pädevuse kokkuvõtvaks hindamiseks. (Hunt, 2014, lk 10) Traditsiooniline hindamine on keskendunud rohkem vigade otsimisele ja nende esiletoomisele. Sellisel juhul on õpilase peamiseks eesmärgiks vältida vigu. Kujundava hindamise juures on aga vigade tegemine üks osa õppeprotsessist, millest õpitakse. Vigade põhjal saab areneda ja õppida, seega ei peaks vigu iga hinna eest vältima. Kujundav hindamine ja traditsiooniline ehk kokkuvõttev hindamine erinevad peamiselt eesmärkide poolest. Kokkuvõttev hindamine võtab kokku tulemused ning alles siis vaadatakse, kas eesmärk õnnestus või mitte. Kujundavas hindamises kasutatakse hindamistulemusi ära, et õppimist ja protsessi paremaks muuta ning suunata. Õpetajad mõistavad, et tavapärase hindamise probleemiks on see, kuidas arvestada õpilaste erinevate tasemete, võimete ja õpistiiliga. Sellise hindamise puhul võivad õpilased välja mõelda viise, et saada võimalikult hea hinne. See omakorda soodustab pinnapealset õppimist. Koolid peavad samuti kokkuvõtvat hindamist tähtsaks, kuna hinnete kaudu saab lihtsasti koguda teavet nii õpilaste kui ka õpetajate tulemuste kohta. (Hunt, 2014, lk 10, 11) Kujundava hindamise väga tähtsaks osaks on hindamisel hinnete osa vähendamine. Õpilasel pole vaja numbrilist hinnet, et teada, kuidas ta õppimine sujub, vaid ta vajab motiveerivat ja 5

6 edasiviivat tagasisidet ja informatsiooni. Kui aga antakse tagaside koos numbrilise hindega, siis tagasiside jääb pigem tagaplaanile. (Hunt, 2014, lk 11) Kujundav hindamine ei ole Eestis sugugi uus asi, kuigi me oleme just hiljuti sellest palju lugenud ja kuulnud. Juba aastal hakati kujundavast hindamisest rääkima, kuigi tollal see sellist nimetust veel ei kandnud. Johannes Käis, kes oli väga silmapaistev pedagoog, rajas siin kooliuuendusliku pedagoogilise mõtte. Ta põhiline tõekspidamine oli, et õpilasi tuleks suunata võimalikult palju isetegevusele. Õpetaja peaks õppimisprotsessi rohkem kõrvalt jälgima ning õpilase keskkohta asetama. Õpetaja koos õppijaga jõuab toimeka õppimisega soovitud tulemuseni. Lapsed peaksid oskama pigem fakte otsida kui neid peast teadma. Tema uuenduspedagoogika peamiseks eesmärgiks oli isiksuse kujundamine, mille põhimõteteks olid individuaalsus ja sotsiaalsus. Johannes Käis rõhutas üleminekut passiivselt õpetuselt isetegevale ehk aktiivsele õpetusele. See on võimalik vaid õppijate huvide arendamise seaduste tundmisel ja kasutamisel. (Jänesselja lasteaed, 2013, lk 1) Kujundav hindamine pole seega üldse uus õppimisviis, kuid ka senini ei aktsepteerita ja kasutata seda täielikult Tagasiside andmine Kujundava hindamise üks tähtsamaid osasid on tagasiside andmine ja saamine nii õpilasele kui ka õpetajale. Tagasiside aitab õppimist paremaks, püsivamaks ja meeldivamaks muuta. Tagasisidet peab andma õppija kindla töö kohta, see peab sisaldama soovitusi ja nõuandeid, peab andma nõu, kuidas puudusi likvideerida ja see peab vältima võrdlusi teiste õpilastega. Kui õpilasele anda selge ülevaade sellest, mida ta valesti teeb ja kuidas saab asja parandada, suudab õppija vastu võtta ka enda kohta käivat kriitilist infot ja ta on valmis sellega edasi töötama. (Jürimäe, Kärner, Tiisvelt, 2014, lk 56, 57) Õppimist toetava hindamise käigus õpilasele antav tagasiside koosneb kolmest komponendist (lisa 3): 1) kuhu ollakse jõutud; 2) kuhu tahetakse jõuda; 3) kuidas sinna kõige paremini saada. (Taimsoo, 2011) Tavaline numbriline hindamine ei anna meile nii palju informatsiooni. Kui näiteks õppija saab kolme, annab see pinnapealset teavet nii õppijale, lapsevanemale kui ka õpetajale. Milliseid 6

7 puudujääke õpilase teadmistes on, seda sellest hindest näha ei ole. (Jürimäe, Kärner, Tiisvelt, 2014, lk 56) Õige ja asjakohase tagasiside andmiseks tuleb leida vastused küsimustele: Mis on põhiline viga? Millest viga võis tekkida? Kuidas õppijat juhendada nii, et tulevikus viga ei korduks? Selles kontekstis tuleb viga mõista laiemalt kui vaid kui vale vastust tunnikontrollis. Viga kui probleem arusaamises, puudulikes õpioskustes, sobivate meetodite leidmises ja nii edasi. Tagasiside andmisel on väga oluline arvestada iga õpilast individuaalselt, kõigil on oma iseärasused. (Jürimäe, Kärner, Tiisvelt, 2014, lk 56, 57) Tagasiside peab olema tõhus ning tõstma õpilase õpimotivatsiooni. Tagasiside võib olla nii kirjalik kui ka suuline. Suuline tagasiside on hea võimalus dialoogiks õpilasega, kuid konkreetsem ja täpsem on anda kirjalikku tagasisidet. Tagasisidet ei pea andma ainult õpetaja õpilasele, vaid õpilased õpetajale ning õpilased oma kaasõppijatele. Õpilased mõistavad paremini oma kaasõpilase kriitikat ja tagasisidet. Kaaslasel on lihtsam seletada, kuidas ja mida teisiti teha ta kasutab oma põlvkonna keelt ja suhtleb samal tasandil. (Jürimäe, Kärner, Tiisvelt, 2014, lk 102, 103) Efektiivne tagasiside võib teenida kolme eesmärki: 1) motiveerib õpilast; 2) muudab soorituse paremaks; 3) kinnistab õpitut. (Ojassalu, 2013, lk 36) Tagasisidel võib esined ka teatud ohtusid: mõned õpilased võivad hakata tagasisidest liialt sõltuma ning kui tagasiside jääb andmata, hakkab sooritus halvenema. Seega ei tohi anda tagasisidet liiga tihti ja palju, sest see võib tekitada tagasisidestamisest sõltuvust. (Ojassalu, 2013, lk 39) Tagasisidestamisel tuleb pöörata tähelepanu sellele, kuidas anda positiivset ja negatiivset tagasisidet. Väga hea soorituse puhul peab välja tooma positiivse tagasisidena kõige tugevamad küljed. Halvema või puuduliku soorituse korral peab hinnanguvabalt välja tooma kõige olulisemad puudused ja tuleks anda positiivseid soovitusi. Miski ei tohiks olla liiga negatiivne ega ka positiivne. (Ojassalu, 2013, lk 41) Tagasisidet tuleks anda kohe pärast mingi asja sooritust (nt luuletuse lugemine klassi ees). 10 sekundit tuleks lasta õpilasel tagasisidet seedida. Minut või enam pausi soorituse ja tagasiside vahel on palju, kuna õpilasel võib ununeda sooritus ning ka suutlikkus tagasisidet sooritusega 7

8 seostada. Tagasiside peab olema antud keeles, millest õpilane aru saab. Õpetaja peab ennast väljendama selgelt, kindlalt ja lihtsalt. (Ojassalu, 2013, lk 41, 42) 1.5. Hindamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumis Põltsamaa Ühisgümnaasiumi (PÜG) hindamine põhineb Eesti riiklikul õppekaval. PÜGi hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut; anda õpilasele tagasisidet; suunata ning innustada õpilasi sihikindlalt õppima; suunata õpilase enesehinnangu kujunemist ja toetada edasist haridusteed; suunata õpetaja tegevust iga õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel; anda alus järgmisesse klassi üleviimiseks ja kooli lõpetamiseks. (Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hindamisjuhend, 2015) Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hindamisjuhendis on kirjas ka kujundav hindamine. Põltsamaa Ühisgümnaasium kasutab seda kui hindamist, mille eesmärk on keskenduda õpilase arengule ja võrrelda seda endiste tulemustega. Tagasiside sisaldab õpilase tugevate külgede väljatoomist, puudujääke ning selles antakse nõuandeid, mis toetavad edasist arengut. Tagasiside andmisel lähtutakse kindlast ülesandest, sooritusest; õpitulemusi võrreldakse eelmiste tulemustega; tagasiside on antud kirjeldavas vormis; tagasisidet antakse õnnestumiste kohta ja selle kohta, kuidas peaks edasi tegutsema, et järgmised tulemused oleks võimalikult head. Iga õpilane kaasatakse enese ja kaasõpilaste hindamisse, mis arendab oskust seada eesmärke ja analüüsida oma tegevusi, see aitab tõsta õpimotivatsiooni. Terve päeva jooksul annavad õpetajad ja teised õppealal töötavad inimesed õpilastele tagasisidet, et kujundada nende tegevust, käitumist ning väärtushinnanguid tulevikuks. (Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hindamisjuhend, 2015) Kokkuvõttev hindamine näitab, kui hästi on omandatud informatsioon. Tulemust väljendatakse numbri, protsendi või sõnalisel kujul. Kokkuvõttev hindamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes hindab õpitulemusi kokkuvõtvalt kursuse- või kooliastmehindega viie palli süsteemis. (Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hindamisjuhend, 2015) 2. UURIMISMEETOD Töö 1. peatüki koostamiseks lugesin läbi mitmeid internetiallikaid. Sain teada, mis on hindamine, mis on kujundav hindamine, mis on traditsiooniline hindamine ning mis on kahe hindamismetoodika vahe. Samuti sain teada, kuidas õpilasi kõige efektiivsemalt hinnata. 8

9 Sellele informatsioonile toetudes koostasin küsimustiku meie kooli õpilastele, et nad saaksid avaldada arvamust Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hindamise ja tagasisidestamise kohta. Oma uurimusliku osa läbiviimiseks koostasin küsitluse veebipõhiselt, täpsemalt Google Forms i keskkonnas. Küsitluses said osaleda Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilased. Sellise vanusegrupi valisin, sest ma ise käin gümnaasiumis ning mind väga huvitab, mida kaasõpilased meie kooli hindamisest ja tagasisidestamisest arvavad ja kuidas nad end selle suhtes tunnevad. Gümnaasiumiastmes on väga tähtis omandada reaalseid teadmisi, mitte õppida hinnete nimel, seega kujundav hindamine on meile eriti kasulik, sest see aitab paremini asju talletada ja arengus edasi liikuda. Küsitlusest võttis osa 91 gümnaasiumiõpilast, kellest 42 olid tüdrukud ning 49 olid poisid õppeaastal õpib meie koolis 178 õpilast, mis tähendab, et küsitlusele vastas natuke üle poolte õpilastest. Küsitluse saatsin Stuudiumi keskkonnas kõikidele gümnasistidele. Küsitluse viisin läbi novembrikuus: avasin ning sulgesin Küsitlus koosnes 15 küsimusest. 15 küsimusest 2 olid avatud vastustega küsimused, kus õpilased said välja tuua, mis neile meie kooli hindamises meeldib ja mis on nende arvates hindamises ja tagasisidestamises puudu. Ülejäänud küsimused uurisid, mis on õpilaste arvates hindamine ning kuidas nad eri õppeainetes suurematele töödele tagasisidet saavad. Küsitlus oli anonüümne. Et uurida kujundava hindamise kasutamist, valisin välja mõned suuremad tööd, mida iga õpilane on tõenäoliselt teinud ja mille puhul võiks oodata, et saadakse mahule vastavalt ka rohkem tagasisidet. Iga õpiülesanne esindas mingit õpisuunda. Matemaatika kontrolltöö esindas reaalaineid, bioloogia kontrolltöö esindas loodusaineid, eesti keele kirjand esindas keeli, kehaline kasvatus esindas loovusega seotud tunde ning ajaloo kontrolltöö on üks tavalisem ülesanne oma aineteblokis (ajalugu, ühiskonnaõpetus, kunstiajalugu, inimeseõpetus jne). Valisin ülesandeid eriti selle järgi, millega on minu teada kõigil õpilastel kogemusi olnud. Proovisin üldistada õppeaineid, et küsimustik ei läheks liiga pikaks ja õpilased, kes vastavad, saaks paremini aru. Lähtuvalt teooriaosast koostasin valikvastustega küsimused kujundava hindamise tagasisidestamise põhimõtetest: toetusin nii numbrilisele hindamisele, suulisele ja kirjalikule tagasisidele, tugevuste ja nõrkuste väljatoomisele kui ka edasiviivale tagasisidele. Kõik küsimused olid kohustuslikud. Õpilane sai valida nii mitu vastust, kui ta soovis. 9

10 3. KÜSITLUSE KIRJELDUS 3.1. Valim ja vastajad Küsitlesin PÜG-i gümnaasiumiastme õpilasi. Küsitlusele vastas kokku 91 õpilast, kellest 49 (54%) olid noormehed ja 42 (46%) olid neiud (joonis 1). 10. klassidest vastas 26 õpilast 61-st õpilasest. Küsitlusele vastas 40 õpilast 66-st 11. klassi õpilasest. 12. klassidest vastas 25 abiturienti 51-st. Kõige rohkem vastasid 11. klassi õpilased: 40 õpilast (joonis 2). 46% Poiss 54% Tüdruk Joonis 1. Vastanute sooline jaotus (n = 91). 10

11 27% 29% 10. klass 11. klass 12. klass 44% Joonis 2. Vastanute klassidevaheline jaotus (n = 91) Mis on õpilaste arvates hindamine? Selles küsimuses sai valida mitu vastusevarianti, mida õpilased ka kasutasid. Küsitlusest tuli välja, et 45 õpilase arvates on hindamine sõnaline tagasiside. 71 õpilase arvates on hindamine numbriline hindamine, see variant oli ka kõige populaarsem. 25 õpilase arvates on hindamine kiitmine ning 28 õpilase arvates kritiseerimine. 9 õpilast arvas, et hindamine on hoopis midagi muud, kuid seda ei täpsustatud, mis ta siis on (joonis 3). Numbriline hindamine 71 Sõnaline tagasiside 45 Kritiseerimine 28 Kiitmine 25 Muu Joonis 3. Hindamise olemus õpilaste arvates (n = 91). 11

12 3.3. Matemaatika kontrolltöö tagasiside Vastanud saavad matemaatika kontrolltöö eest peaaegu alati esmase tagasisidena hinde. 81% (74 õpilast) vastas, et nad on saanud ka protsente ja/või punkte. 34% õpilastest on kuulnud, kui õpetaja ütleb tunnis, kas töö läks hästi või halvasti. 32% õpilastest on saanud õpetajalt suulist tagasisidet selle kohta, mis olid töö nõrkused. 23% õpilastest on saanud pärast matemaatika kontrolltööd õpetaja käest nõu, mida järgmisel korral saaks paremini teha. 22%- le õpilastest on õpetaja öelnud tunnis, mis olid täpselt töö tugevused. 19% õpilastest on saanud tagasisidet töö peale või Stuudiumisse, kuhu õpetaja on kirjutanud, kas töö läks hästi. 9% õpilastest on saanud töö nõrkuste kohta ka kirjalikku tagasisidet töö peale või Stuudiumisse. Vähestele õpilastele on õpetaja kirjutanud töö peale või Stuudiumisse, mis on töö tugevused. Mõni õpilane on saanud õpetaja käest ka mingit muud informatsiooni, kuid seda ei täpsustatud (joonis 4). Kõige enam soovivad õpilased matemaatika kontrolltöö tagasisidena saada hindeid. Protsente ja/või punkte tahaks saada 85% vastanutest. 56% õpilastest sooviks ka, et õpetajad annaksid pärast tööd nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha. 45% õpilastest sooviks, et õpetaja kirjutaks töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused. 41% õpilastest tahaks ka, et õpetaja annaks kirjalikult teada, mis olid töö tugevused. 38% vastas, et nad sooviks tagasisidet kirjalikult töö peale või Stuudiumisse selle kohta, kas neil läks hästi või halvasti. 37% vastas, et nad sooviks, et õpetaja ütleks neile, kas neil läks hästi või halvasti. 36% õpilastest sooviks, et õpetaja ütleks tunnis, mis olid nende töö nõrkused. 34% õpilastest sooviks, et õpetaja ütleks tunnis, mis olid töö tugevused (joonis 5). 12

13 Matemaatika kontrolltöö tagasiside saamine Hinne 88 Protsent ja/või punktid 74 Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha 21 Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli hästi) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks paremini teha või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused ( mis täpselt oli hästi) Muu Joonis 4. Tagasiside saamine pärast matemaatika kontrolltööd (n = 91). 13

14 Tagasiside, mida õpilased soovivad pärast matemaatika kontrolltööd Hinne 83 Protsent ja/või punktid Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha Õpetaja kirjutab töö peale või stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks paremini teha või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused ( mis täpselt oli hästi) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli hästi) Muu Joonis 5. Tagasiside saamise soov pärast matemaatika kontrolltööd (n = 91). 14

15 3.4. Eesti keele kirjandi tagasiside Kõige enam saadakse eesti keele kirjandi eest hinnet. Sellele järgnes protsent ja/või punktid, mille valis 66% vastanutest. Populaarsuselt kolmas oli see, et õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks kirjandis järgmine kord paremini kirjutada. Selle variandi valis 48% õpilastest. Õpetaja ütleb 43%-le vastanutest tunnis, mis olid töö nõrkused. 39%-le õpilastest on õpetaja tunnis öelnud, kas tal läks hästi või halvasti. 35%-le õpilastest on õpetaja kirjutanud töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused. 33%-le õpilastest on õpetaja on kirjutanud töö peale või Stuudiumisse, kas õpilasel läks hästi või halvasti. 30% õpilastest on saanud tagasisidet oma töö kohta tunnis. Õpetaja ütles neile, mis täpselt olid töö tugevused. Vaid 20% õpilastest vastasid, et õpetaja on kirjutanud tööle või Stuudiumisse, mis täpselt olid töö tugevused. Mingit muud informatsiooni on andnud õpetajad kolmele õpilasele, kuid mida, seda ei täpsustatud (joonis 6). Kõige rohkem soovitakse kirjandi (kõigis keeltes) eest hindeid. 78% sooviks saada ka protsente ja/või punkte. 61% õpilastest tahaks saada õpetajalt nõu, mida ja kuidas järgmisel korral paremini teha. 48% õpilastest sooviks, et õpetaja kirjutaks töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused ja sama palju õpilasi soovis veel ka seda, et õpetaja kirjutaks töö peale või Stuudiumisse, kas neil läks hästi või halvasti. 45% õpilastest sooviks, et kirjutatakse töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused. 39% õpilastest soovis seda, et õpetaja ütleks tunnis, mis olid töö nõrkused, ning ka seda, et õpetaja ütleks tunnis, kas neil läks hästi või halvasti. 36% õpilastest sooviks, et neile öeldakse tunnis, mis olid töö tugevused (joonis 7). 15

16 Eesti keele kirjandi tagasiside saamine Hinne 86 Protsent ja/või punktid 60 Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha 44 Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks paremini teha või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli hästi) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli hästi) 18 Muu Joonis 6. Tagasiside saamine pärast eesti keele kirjandi kirjutamist (n = 91). 16

17 Tagasiside, mida õpilased soovivad pärast kirjandi kirjutamist Hinne 80 Protsent ja/või punktid 71 Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha 56 Õpetaja kirjutab töö peale või stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks paremini teha või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused ( mis täpselt oli hästi) Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli hästi) 33 Muu Joonis 7. Tagasiside saamise soov pärast kirjandi kirjutamist (n = 91). 17

18 3.5. Ajaloo kontrolltöö tagasiside Ajaloo kontrolltööde eest saavad õpilased kõige enam hindeid. Protsente ja/või punkte saavad 70% vastanutest. Õpetaja on 20%-le õpilastest öelnud ka töö nõrkused. 16%-le õpilastest on õpetaja öelnud pärast tööd, kas neil läks hästi või halvasti. Õpetaja on andnud 15%-le õpilastest nõu, mida ja kuidas saaks järgmine kord paremini teha. 13% õpilastest on saanud tagasisidet kirjalikult töö peale või Stuudiumisse selle kohta, kas neil läks hästi või halvasti. 12% õpilastest on saanud tunnis õpetaja käest suuliselt teada, mis olid töö tugevused. 11%- le õpilastest on õpetaja kirjutanud töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused. Muud infot on saanud seitse (8%) õpilast. Kõige vähem on õpetaja kirjutanud töö peale või Stuudiumisse, mis on töö tugevused (joonis 8). Kõige enam soovitakse saada hinnet. Protsente ja/või punkte tahavad 75% õpilastest. 49% sooviks saada õpetajalt nõu, mida ja kuidas järgmine kord paremini teha. 43% õpilastest sooviks, et õpetaja kirjutaks töö peale või Stuudiumisse, kas neil läks hästi või halvasti. 41% õpilastest sooviks saada kirjutist töö peale või Stuudiumisse selle kohta, mis olid nende töö tugevused ja ka oma töö nõrkuste kohta. 27% õpilastest tahaks, et õpetaja kiidaks neid ka tunnis või siis ütleks, et läks halvasti. 26% õpilastest sooviks, et õpetaja kirjutaks töö peale või Stuudiumisse välja tema nõrkused. 22% õpilastest sooviks, et õpetaja ütleks tunnis, mis olid täpselt tema töö tugevused (joonis 9). 18

19 Ajaloo kontrolltöö tagasiside saamine Hinne 85 Protsent ja/või punktid Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli hästi) Õpetaja kirjutab töö peale või stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks paremini teha või mis ebaõnnestusid) Muu Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli hästi) Joonis 8. Tagasiside saamine pärast ajaloo kontrolltööd (n = 91). 19

20 Tagasiside, mida õpilased soovivad pärast ajaloo kontrolltööd Hinne 81 Protsent ja/või punktid 68 Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli hästi) Õpetaja kirjutab töö peale või stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks paremini teha või mis ebaõnnestusid) Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli hästi) Muu Joonis 9. Tagasiside saamise soov pärast ajaloo kontrolltööd (n = 91). 20

21 3.6. Bioloogia kontrolltöö tagasiside Bioloogia kontrolltöö eest saadakse enim hindeid. Protsente ja/või punkte on saanud 78% õpilastest. 20%-le õpilastest on õpetaja tunnis öelnud, kas neil läks hästi või halvasti. 16%-le õpilastest on õpetaja andnud nõu, mida ja kuidas saaks järgmine kord paremini teha. 13%-le õpilastest on õpetaja tunnis öelnud, mis olid töö nõrkused ja kirjutanud töö peale või Stuudiumisse, kas neil läks hästi või halvasti. Õpetaja on öelnud 12%-le õpilastest, mis olid töö tugevused. Kaheksa (9%) õpilast on saanud kirjalikku tagasisidet töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused. Seitsmele (8%) õpilasele on õpetaja kirjutanud töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused ning samuti on saanud seitse õpilast ka muud informatsiooni, kuid millist, seda ei täpsustatud (joonis 10). Kui õpilased saaksid ise valida, siis nad sooviksid enim hindeid. 77% õpilastest sooviks saada veel protsente ja/või punkte. 46% õpilastest sooviks ka nõu, mida ja kuidas saaks teinekord paremini teha. 36% õpilastest sooviks, et õpetaja kirjutaks töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused. 35% õpilastest tahaks, et kirjutatakse töö peale või Stuudiumisse, kas neil läks hästi või halvasti. 31% õpilastest sooviks, et neile kirjutatakse töö peale või Stuudiumisse, mis olid nende töö tugevused. 26% õpilastest sooviks, et neile öeldakse, mis olid nende töö murekohad, ning sama palju soovib, et õpetaja ütleks neile tunnis, kas neil läks hästi või halvasti. 24% õpilastest sooviks, et õpetaja ütleks, mis olid nende töö tugevused (joonis 11). 21

22 Bioloogia kontrolltöö tagasiside saamine Hinne 84 Protsent ja/või punktid 71 Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti 18 Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli hästi) Õpetaja kirjutab töö peale või stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks paremini teha või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused ( mis täpselt oli hästi) Muu Joonis 10. Tagasiside saamine pärast bioloogia kontrolltööd (n = 91). 22

23 Tagasiside, mida õpilased soovivad saada pärast bioloogia kontrolltööd Hinne 81 Protsent ja/või punktid 70 Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha 42 Õpetaja kirjutab töö peale või stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks paremini teha või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli hästi) Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti 24 Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli hästi) 22 Muu Joonis 11. Tagasiside saamise soov pärast bioloogia kontrolltööd (n = 91). 23

24 3.7. Kehalise kasvatuse võimlemiskava tagasiside Kehalises kasvatuses saavad õpilased kõige enam hindeid. 71%-le õpilastest on õpetaja öelnud, kas neil läks hästi või halvasti. 40%-le õpilastest on õpetaja andnud nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha. Õpetaja on 39%-le õpilastest öelnud, mis olid soorituse tugevused. 36% õpilastest on saanud suulist tagasisidet ka oma nõrkuste kohta. 34% õpilastest on näinud ka oma soorituse videot ning õpetaja on öelnud, mis tuli neil hästi välja või mida peaks veel harjutama. 13% õpilastest on saanud hindeks ka protsente ja/või punkte. Seitsmele (8%) õpilasele on õpetaja kirjutanud Stuudiumisse, kas neil läks hästi või halvasti. Viiele õpilasele on õpetaja kirjutanud ka Stuudiumisse, mis olid nende soorituse (töö) tugevused. Neljale õpilasele on õpetaja andnud ka muud infot. Kõige vähem õpilasi on saanud tagasisidet Stuudiumisse oma nõrkuste kohta (joonis 12). Kõige enam soovitakse võimlemiskava eest hindeid. 58% õpilastest sooviks, et õpetaja ütleks neile, kas neil läks hästi või halvasti. 57% õpilastest sooviks, et õpetaja näitaks neile soorituse videot ning ütleks, mis tuli hästi välja või mida peaks veel harjutama. 55% sooviks, et õpetaja annaks neile nõu, mida ja kuidas järgmine kord paremini teha. 47% õpilastest soovivad, et õpetaja ütleks neile soorituse tugevused. 44% õpilastest tunneb, et nad vajaks suulist infot oma soorituse nõrkuste kohta. 36% õpilastest tahaks saada töö eest protsente ja/või punkte. 22% õpilastest sooviks, et õpetaja kirjutaks Stuudiumisse, mis olid nende töö tugevused. 18% õpilastest vajaks informatsiooni Stuudiumisse selle kohta, mis olid nende soorituse tugevused, ning ka selle kohta, mis olid nende töö nõrkused (joonis 13). 24

25 Võimlemiskava soorituse tagasiside saamine Hinne 84 Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti 65 Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli hästi) Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja näitab mulle soorituse videot ja ütleb, mis tuli hästi välja või mida peaks veel harjutama Protsent ja/või punktid 12 Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi(olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli hästi) Muu Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks paremini teha või mis ebaõnnestusid) Joonis 12. Tagasiside saamine pärast võimlemiskava sooritust (n = 91). 25

26 Tagasiside, mida õpilased soovivad pärast võimlemiskava sooritust Hinne 81 Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja näitab mulle soorituse videot ja ütleb, mis tuli hästi välja või mida peaks veel harjutama Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli hästi) 43 Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) 40 Protsent ja/või punktid 33 Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli hästi) Õpetaja kirjutab töö peale või stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks paremini teha või mis ebaõnnestusid) Muu Joonis 13. Tagasiside saamise soov pärast võimlemiskava sooritust (n = 91). 26

27 3.8. Millest tunnevad õpilased hindamises ja tagasisidestamises puudust? Õpilased said kirjutada, mis on nende arvates meie kooli hindamises ja tagasisidestamises murekohad. Võrdselt (23 vastajat 91-st) vastati, et puudust pole millestki ja et puudus on individuaalsest tagasisidestamisest. 11% arvas, et õpetajad annavad liiga vähe nõu, mida ja kuidas järgmisel korral paremini teha. Seitse õpilast arvas, et puudu on kiitmisest. Kolm õpilast ei oska üldse öelda, mis on hindamises ja tagasisidestamises puudu. Kaks õpilast arvas, et puudus on headest hinnetest; suulisest tagasisidest; numbritest/hinnetest; arvestuslikkudest kursustest; hinnete parandamise võimalustest ning sellest, et õpetajad ei võta õpilasi võrdsetena. Üksikud õpilased tunnevad, et meie koolis on vähe keskmise hinde arvestamist; kirjalikku tagasisidet; protsentide kasutamist; konkreetsete vigade väljatoomist; arengule keskendumist; mõistmist; suhtlemist; puuduste väljatoomist; selget hindamist; et hindamisjuhendis on puudused; tugevuste ja nõrkuste väljatoomist. Lisaks arvati ka, et õpitavat võetakse liiga kiiresti läbi ja on liiga palju üldistamist (joonis 14). 27

28 Hindamise ja tagasisidestamise puudused õpilaste arvates Millestki pole puudus Vähe individuaalset tagasisidestamist Vähe nõuandmist Puudus on kiitmisest Ei oska öelda Puudus on headest hinnetest Vähe suulist tagasisidet Rohkem numbreid/hindeid Rohkem arvestuslikke kursuseid Ei võeta õpilasi võrdsetena Rohkem võimalusi hinnete parandamiseks Arvestatakse vähe keskmist hinnet Õpitavat teemat läbitakse liiga kiiresti Vähe kirjalikku tagasisidet Rohkem protsente Ei tooda välja konkreetseid vigu Liiga palju üldistamist Ei keskenduta arengule, vaid hinnetele Mõistmist on vähe (õpilastel on ka teised ained) Puudus on suhtlemisest Liiga palju numbrilist hindamist Vähe puuduste väljatoomist Puudus on selgemast hindamisest ja hindamisjuhendist Vähe tugevuste ja nõrkuste esiletoomist Joonis 14. Hindamise ja tagasisidestamise puudused õpilaste arvates (n = 91). 28

29 3.9. Mis on meie kooli hindamises ja tagasisidestamises hästi? Kõige populaarsem vastus oli, et mõned õpetajad hindavad, tagasisidestavad ja annavad nõu põhjalikult. 18% õpilastest arvas, et meie kooli hindamises ja tagasisidestamises ei ole midagi hästi. Kõik on meie koolis hästi üheksa õpilase arvates. Seitse õpilast ei oska öelda, mis on kooli hindamissüsteemis hästi. Viie õpilase arvates on asjad enam-vähem hästi. Neli õpilast 91-st arvas, et meie koolis on õiglane hindamine. Kolme õpilase arvates on hea see, et pannakse hindeid; kasutatakse protsente; õpetajad on alati valmis aitama ja seletama; tööle kirjutatakse punktisumma; halbade tulemuste korral ei mõnitata. Kahe õpilase arvates 91-st on hea see, et antakse personaalset tagasisidet; pärast tööd saab hinded kiiresti teada, ja see, et meie koolis pole liialt karm hindamine. Üksikute õpilaste arvates on meie kooli hindamise ja tagasisidestamise plussid need, et antakse konstruktiivset kriitikat; ümardatakse hinded paremaks; hinnet 3 ei pea vastama; õpetajad on abivalmid; kommenteeritakse sooritust; õpetajad kiidavad; lähtutakse hindamisjuhendist; meie koolis on arvestuslikud ained; antakse nõu, mida ja kuidas saaks teine korda paremini teha (joonis 15). 29

30 Hindamise ja tagasisidestamise plussid õpilaste arvates Mõned õpetajad hindavad, tagasisidestavad ja annavad nõu põhjalikult Midagi pole hästi Kõik on hästi Ei oska öelda Enam-vähem kõik on hästi Õiglane hindamine Pannakse hindeid Kasutatakse protsente Õpetajad on alati valmis kõike uuesti seletama ja aitama Tööle pannakse sageli punkte Halbade tulemuste korral ei mõnitata Andakse personaalset tagasisidet Pärast tööd saab hinded kiiresti teada Pole liialt karm hindamine Konstruktiivne kriitika Keskmine hinne ümardatakse ülespoole, et saaks panna parema hinde Hinnet "3" ei pea vastama Õpetajad on abivalmid Andakse sooritustele kommentaare Osad õpetajad kiidavad Jälgitakse hindamisjuhendit Arvestuslikud ained on parimad Tööle kirjutatakse, mida ja kuidas saaks teisiti teha Joonis 15. Hindamise ja tagasisidestamise plussid õpilaste arvates (n = 91) 30

31 4. JÄRELDUSED HINDAMISEST JA TAGASISIDESTAMISEST MEIE KOOLIS Uurimistöö hüpoteesiks oli, et Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilaste hinnangul tagasisidestatakse suuremaid õpiülesandeid vastavalt kujundava hindamise põhimõtetele, ja et PÜG-i hindamine ja tagasisidestamine vastab õpilaste ootustele. Uurimistöö tulemused näitavad, et hüpotees pigem ei pea paika, kuna hindamises ja tagasisidestamises on selgelt domineerival kohal ja liiga suurte erinevustega teistest tagasisidestamise võimalustest hinne, protsent või punktid. Suuremate tööde tagasisidestamise kohta olid paljud õpilased läbivalt valinud, et neile öeldakse, kas neil läks hästi või halvasti ja öeldakse nende nõrkused. Eesti keele kirjandi ja võimlemiskava soorituste eest on õpilased saanud ka täpsemat tagasisidet. Umbes pooltele on välja toodud ka tugevusi ja kehalises kasvatuses on näidatud võimlemiskava videot. Küsimuses, kus õpilased said välja tuua hindamise ja tagasisidestamise puudused, tuli samuti välja, et meil on liiga vähe individuaalset tagasisidestamist; vähe nõuandmist ning ka kiitmisest on puudu. Eriti jäi silma see, et oli välja toodud, et ei keskenduta arengule, vaid hinnetele, mis kokkuvõttes soodustab pinnapealset õppimist. Küsimuses, kus õpilased said välja tuua kooli hindamise ja tagasisidestamise plussid, selgus, et mõned õpetajad hindavad, tagasisidestavad ja annavad nõu põhjalikult. Võib-olla ongi meie koolis tagasisidestamist palju rohkem, kuid õpilased ise ei pruugi seda lihtsalt märgata. Küsitlusest selgus, et meie kooli hindamine on õpilaste arvates pigem traditsiooniline, mis keskendub rohkem vigade otsimisele ja nende väljatoomisele. Õpilaste ootused meie kooli hindamisele ja tagasisidestamisele erinesid tajutud hindamisest mitmes aspektis. Hinnet, protsente ja punkte soovitakse saada esmajärjekorras, kuna see kõnetab neid kõige enam ja õpilased on numbritega harjunud ning uurimuse tulemustest selgub, et need ootused enamasti täidetakse. Kuid siiski ei erinenud tagasiside andmise võimaluse vastusevariandid enam sedavõrd palju numbrite omadest. Küsitlusest selgub, et õpilased sooviksid saada head ja kvaliteetset nõu õpetaja käest, mis aitaks neil järgmine kord tööd paremini teha. Tihti oli kahekordne erinevus nende vastajate arvu vahel, kes on saanud ja kes tahaksid kujundava hindamise põhimõtetele vastavat tagasisidet. Neile on samuti vajalik kirjalik tagasiside, mis on palju täpsem ja jääb paremini ka meelde. Õpilased eelistavad kirjalikku tagasisidet suulisele. Õpilased soovivad enam tagasisidet lisaks hinnetele. See aitab neil paremini eesmärke saavutada ja asju talletada. Õpilaste soov pigem ei vasta kujundava hindamise põhimõtetele, sest kuigi enamik õpilasi soovib tagasisidena saada hindeid, protsente või punkte, siis ainult umbes pooled või vähemgi soovivad põhjalikumat tagasisidet. Tehtud küsitluse põhjal oskan õpetajatele ja koolile soovitada seda, et tuleks õpilastega rohkem suhelda. Õpilased soovivad rohkem individuaalset tagasisidet ning nõu, kuidas midagi 31

32 järgmine kord paremini teha. Tagasiside aitab neil tehtud töid paremini analüüsida ning see aitab jõuda soovitud eesmärgini. Õpetaja ja õpilase suhe peab olema vaba ja aitama edasi liikuda ja õppimist meeldivamaks muuta. Meie koolis on samuti sisse toodud kujundav hindamine, mis ütleb, et keskenduma peab õpilase arengule ja sellele, et õpilane muutuks ainult paremuse poole. Meie kooli hindamisjuhendi järgi peab õpilasele antav tagasiside sisaldama õpilase tugevate külgede ja puudujääkide väljatoomist ning tagasisides peab andma nõuandeid, mis toetavad edasist arengut. Tagasiside andmisel peab lähtuma kindlast ülesandest või sooritusest; õpitulemusi peab võrdlema eelmiste tulemustega; tagasiside peab olema antud kirjeldavas vormis; tagasisidet peab andma õnnestumiste kohta ja selle kohta, kuidas peaks õpilane edasi tegutsema, et järgmised tulemused oleks võimalikult head. Küsitluses ei valinud paljud õpilased vastusevarianti, et nende tugevusi tuuakse välja. Seega peaks hakkama rohkem keskenduma ka positiivsetele külgedele. Piisav ja edasiviiv tagasiside õpetaks õpilasi ennast analüüsima ja hindama enda tehtud pingutusi. KOKKUVÕTE Oma uurimistöö teemaks valisin kujundava hindamise ja tagasiside teema Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes. Töö hüpotees oli, et Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilaste hinnangul tagasisidestatakse suuremaid õpiülesandeid vastavalt kujundava hindamise põhimõtetele ning et PÜG-i hindamine ja tagasisidestamine vastab õpilaste ootustele. Sellest tulenevalt uurisingi hindamist, kujundavat hindamist ja sellega tihedalt seotud tagasisidestamist. Uurimuslikus osas küsitlesin Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilasi. Kujundav hindamine on hindamisviis, kus õpilane ja õpetaja on kui partnerid. Nad teevad kõike koos ja pürgivad ühise eesmärgi poole. Kujundav hindamine on õppetöö põhjalik analüüsimine ja tagasiside andmine. Tagasiside peab olema lapsele arusaadav, asjakohane, täpne, tugevusi ja nõrkusi esiletoov ning kindlasti motiveeriv. Kujundav hindamine sisaldab asjalikku nõu, mis aitab pürgida soovitud tulemuseni. Minu püstitatud hüpotees pigem ei pidanud paika. Õpilaste arvates tagasisidestatakse töid vähem, kui nad tahaksid, ja nad sooviksid kindlasti rohkem individuaalset tagasisidestamist. Nad ei soovi nii palju üldistamist. Selgus ka, et kui tagasisidestada, siis kirjalikult töö peale või kirjutada Stuudiumisse. Seega tundub, et meie koolis on levinud pigem traditsiooniline hindamine kui kujundav hindamine. Kooli hindamisjuhendis küll leidub eraldi peatükk, kus on kirjas, et peab kujundavalt hindama, kuid seda siiski ei ei kasutata meie koolis nii palju, vähemalt õpilaste arvates. 32

33 Seoses uurimistöö koostamisega olen omandanud uusi teadmisi nii hindamise, kujundava hindamise kui ka tõhusa tagasisidestamise kohta. Lisaks on paranenud minu arvutikasutamise, info otsimise ja ajaplaneerimise oskus. Kõige enam loodan, et nüüd ma oskan õpetajatelt ise tagasisidet küsida ja oskan antavat tagasisidet õigesti kasutada. Ma suudan ennast nüüd paremini analüüsida ja iga õpiülesannet võtta nii, et see mulle tulevikus ka kasu tooks. Veel on arenenud mu tegevuspädevus ma suudan probleeme paremini näha ja neile kõige mõistlikuma lahenduse leida; suudan paremini oma tegevusi kavandada; oskan seada tegevuseesmärke ja näha ette oodatavaid tulemusi; oskan valida tegevusvahendeid; suudan hinnata oma tegevuste tulemusi ning paranenud on ka mu koostööoskus. Minu arvates oli uurimistööd teha huvitav. Ma sain palju uusi, kasulikke ja huvitavaid teadmisi hindamise ja tagasisidestamise kohta nii meie koolis kui ka mujal Eestis või maailmas. Sain teada ka kaasõpilaste arvamusi meie kooli hindamissüsteemi suhtes. Kindlasti oleks kujundava hindamise kohta veel palju uurida ja teada saada, sest minu töö keskendub vaid killukesele sellest. SUMMARY Formative assesment and feedback in the upper secondary school of the Põltsamaa Gymnasium I did my research paper on formative assesment and feedback in our upper secondary school. Formative assesment is very topical in Estonia and all around the world. It seemed interesting and I wanted to know more about that topic. I wanted to know if our upper secondary students are happy with the assessment and feedback that we get in Põltsamaa Gymnasium. My research paper includes four chapters. The first chapter talks about what assesment, and formative assesment are, how to give proper feedback and what the curriculum of our school says about it. The second one contains methods. I framed one hypothesis: in the upper secondary school of Põltsamaa Gymnasium students are satisfied with the feedback that they get. To find out whether it is true, I made an inquiry. The third chapter gives the results of the survey. In the fourth chapter there are the conclusions and the answer to my hypothesis. The hypothesis that I formulated was not correct. The students think that they get too little feedback and they want more individual, especially written feedback. In conclusion, it seems that in our school we have traditional assesment rather than formative assessment. 33

34 KASUTATUD ALLIKAD Gümnaasiumi riiklik õppekava ( ) Hunt, K. Tartu klassi teadlikkus kujundavast hindamisest. ( ) Jänesselja lasteaed Ajakiri Laps. Nr 3. Pedagoog ja loodusemees Johannes Käis. ( ) Jürimäe, M; Kärner, A; Tiisvelt, L Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine. ( ) Noored Kooli Aabits. Tallinn Ojassalu, K Õpilast toetav hindamine. ( ) Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hindamise korraldus Põltsamaa Ühisgümnaasium. 0korraldus% pdf ( ) Taimsoo, R Hindamine, enesehindamine, tagasiside. ( ) Tiisvelt, L. Kujundav hindamine. ( ) 34

35 LISAD Lisa 1 Küsimustik hindamisest Põltsamaa Ühisgümnaasiumis Tere! Mina olen Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 11. a klassi õpilane Kelli-Karita Jefimov. Palun teie abi oma uurimistöö Kujundav hindamine ja tagasiside Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes uurimusliku osa läbiviimisel. Küsitluse täitmine võtab aega 5 10 minutit. Küsimustik on anonüümne. Aitäh! Sugu* Tüdruk Poiss Klass* Mis on sinu arvates hindamine?* Sõnaline tagasiside Numbriline hinne Kiitmine Kritiseerimine Muu... Hindamine ja tagasiside Põltsamaa Ühisgümnaasiumis Kujuta ette, et oled just tagasi saanud matemaatika kontrolltöö. Millist informatsiooni 35

36 töö kohta said? (Vali 1 või mitu vastust oma kogemuste põhjal)* Hinne Protsent ja/või punktid Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha Muu... Kujuta ette, et oled just tagasi saanud kirjandi (eesti keeles). Millist informatsiooni töö kohta said?* Hinne Protsent ja/või punktid Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha Muu... 36

37 Kujuta ette, et oled just tagasi saanud ajaloo kontrolltöö. Millist informatsiooni töö kohta said?* Hinne Protsent ja/või punktid Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha Muu... Kujuta ette, et oled just tagasi saanud bioloogia kontrolltöö. Millist informatsiooni töö kohta said?* Hinne Protsent ja/või punktid Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha Muu... 37

38 Kujuta ette, et oled just sooritanud kehalises kasvatuses võimlemiskava. Millist informatsiooni töö kohta said?* Hinne Protsent ja/või punktid Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha Õpetaja näitab mulle soorituse videot ja ütleb, mis tuli hästi välja või mida peaks veel harjutama Muu... 38

39 Õpilaste ootused hindamisele ja tagasisidele PÜG-is Millist tagasidet järgnevatest soovid Sina saada, kui saad tagasi matemaatika kontrolltöö?* Hinne Protsent ja/või punktid Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha Muu... Millist tagasidet järgnevatest soovid Sina saada, kui saad tagasi kirjandi (eesti keeles või võõrkeeles)?* Hinne Protsent ja/või punktid Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) 39

40 Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha Muu... Millist tagasidet järgnevatest soovid Sina saada, kui saad tagasi ajaloo kontrolltöö?* Hinne Protsent ja/või punktid Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha Muu... Millist tagasidet järgnevatest soovid Sina saada, kui saad tagasi bioloogia kontrolltöö?* Hinne 40

41 Protsent ja/või punktid Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha Muu... Millist tagasidet järgnevatest soovid Sina saada, kui sooritasid kehalises kasvatuses võimlemiskava?* Hinne Protsent ja/või punktid Õpetaja ütleb tunnis, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, kas sul läks hästi (olid tubli) või halvasti Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö tugevused (mis täpselt oli töös hästi tehtud) Õpetaja ütleb tunnis, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) Õpetaja kirjutab töö peale või Stuudiumisse, mis olid töö nõrkused (töö osad, mida saaks teha paremini või mis ebaõnnestusid) 41

42 Õpetaja annab nõu, mida ja kuidas saaks järgmisel korral paremini teha Õpetaja näitab mulle soorituse videot ja ütleb, mis tuli hästi välja või mida peaks veel harjutama Muu... Millest sa tunned hindamises ja tagasisidestamises puudust?* Mis on meie kooli hindamises ja tagasisidestamises hästi?* 42

43 Lisa 2 (Ojassalu 2013) 43

44 Lisa 3 44

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 KOMPETENTSIPÕHINE HINDAMINE JA SELLE MEETODID Anu Vaagen, Raili Laas Mis on hindamine? Esimese asjana seostub õppuril selle sõnaga õpetaja autoriteedile alluva otsuse vorm, mis kajastub numbrilisel kujul.

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujundada õpilastes loodusteaduslik pädevus, see tähendab

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ SISUKORD 1. ÜLDALUSED... 3 1.1 Hindamise alused... 3 1.2 Hindamise eesmärgid... 3 1.2.1 Teadmiste ja oskuste hindamisega püütakse:... 3 1.2.2 Käitumise ja hoolsuse hindamisega põhikoolis:... 3 1.3 Kujundav

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppeka

Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppeka Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppekava kaudu rakendatakse Vabariigi Valitsuse määrusega

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT Interaktiivsusest e-õppes Anne Villems Seneca (4.-56.a. m.a.j.) Mitte sellepärast me ei söanda uusi asju katsetada, et asjad on keerulised, vaid kuna me ei söanda neid katsetada, on nad keerulised. It

Rohkem

Microsoft Word - 23jaan07.doc

Microsoft Word - 23jaan07.doc Õppijate haldamine hindamine, tulemuste vaatamine, tegevuste jälgimine jne. Aadress: http://webct6.e-uni.ee Disainerijuhend: http://portaal.e-uni.ee/webct6/webct6_disainerijuhend.pdf Kursuse ülekandmine

Rohkem

Microsoft Word - G uurimistoo alused

Microsoft Word - G uurimistoo alused Valikaine - uurimistöö alused Kooliaste: gümnaasium 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Valikainega Uurimistöö alused taotletakse, et õpilane: 1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Õppimist toetava hindamise arendustöö aruanne Maria Jürimäe Anita Kärner Tartu 2014

Õppimist toetava hindamise arendustöö aruanne Maria Jürimäe Anita Kärner Tartu 2014 Õppimist toetava hindamise arendustöö aruanne Maria Jürimäe Anita Kärner Tartu 2014 Tulemuste lühikokkuvõte 2011. 2013. aastatel tegeles Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus Haridus-

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

sojateadlane_4.indd

sojateadlane_4.indd KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES 1 Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen Võtmesõnad:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

ÕPETAMISOSKUSTE ARENDAMINE: ÕPI ÕPPEJÕULT! ÕPPETÖÖ VAATLUSED Üheks õppejõu õppimise viisiks, professionaalse arengu toetamisel, on õppimine oma kollee

ÕPETAMISOSKUSTE ARENDAMINE: ÕPI ÕPPEJÕULT! ÕPPETÖÖ VAATLUSED Üheks õppejõu õppimise viisiks, professionaalse arengu toetamisel, on õppimine oma kollee ÕPETAMISOSKUSTE ARENDAMINE: ÕPI ÕPPEJÕULT! ÕPPETÖÖ VAATLUSED Üheks õppejõu õppimise viisiks, professionaalse arengu toetamisel, on õppimine oma kolleegidelt õppetöö vaatlemise kaudu. Igal õppejõul on õpetamise

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem