EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC/IEEE 15289:2013 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentat

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC/IEEE 15289:2013 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentat"

Väljavõte

1 EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentatsiooni) sisu Systems and software engineering Content of life-cycle information products (documentation) (ISO/IEC/IEEE 15289:2011)

2 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard This Estonian Standard Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Elutsükli infosaaduste consists of the (dokumentatsiooni) sisu sisaldab rahvusvahelise identical English text of the International Standard standardi ISO/IEC/IEEE 15289:2011 Systems and ISO/IEC/IEEE 15289:2011 Systems and software software engineering -- Content of life-cycle engineering -- Content of life-cycle information information products (documentation) identset products (documentation). ingliskeelset teksti. Ettepaneku rahvusvahelise standardi ümbertrüki meetodil ülevõtuks on esitanud EVS/TK 4, standardi avaldamist on korraldanud Eesti Standardikeskus. Standard on jõustunud sellekohase teate avaldamisega EVS Teataja aasta detsembrikuu numbris. Proposal to adopt the International Standard by reprint method has been presented by EVS/TK 4, the Estonian standard has been published by the Estonian Centre for Standardisation. This standard has been endorsed with a notification published in the official bulletin of the Estonian Centre for Standardisation. Standard on kättesaadav Eesti Standardikeskusest. The standard is available from the Estonian Centre for Standardisation. Käsitlusala See standard spetsifitseerib süsteemide ja tarkvara elutsükli kõigi piiritletud infoüksuste ning infotehnoloogiliste teenuste halduseks vajalike infoüksuste (dokumentatsiooni) otstarbe ja sisu. Infoüksuste sisu määratletakse vastavalt üldistuslikele dokumenditüüpidele, mis on esitatud peatükis 7, ja dokumendi konkreetsele otstarbele (peatükk 10). See standard eeldab, et organisatsioon rakendab elutsükli protsesse vastavalt standardile ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) Systems and software engineering System life cycle processes või ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) Systems and software engineering Software life cycle processes, või sooritab teenusehaldust vastavalt standarditele ISO/IEC :2005. Information technology Service management Part 1: Specification ja ISO/IEC :2005 Information technology Service management Part 2: Code of practice. ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) ja ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) määratlevad ühe protsessikogumi, millega hallata ja sooritada süsteemi elutsükli järke. Need määratlevad teabehalduse protsessi, kuid nad ei detailiseeri dokumentatsiooni selle nimetuste, vormingu, otsese sisu ja talletava infokandja mõttes [ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ), 1.4)]. ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) rajab elutsükli protsessidele ühe ühise karkassi ning piiritleb seejuures rea dokumentatsiooniüksusi või nõuab neid. Protsessi etalonmudel ei esinda mingit kindlat lähenemisviisi protsessi teostamisele ega kirjuta ette mingit süsteemi või tarkvara elutsükli mudelit, metoodikat ega meetodit. ISO/IEC :2005 kehtestab üldised nõuded dokumentidele ja andmikele (3.2). ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) ei täpsusta alati, millal tuleb koostada tarkvara infoüksused ega piiritle infoüksuste sisu. See standard seab ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) ja ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) jaotised vastavusse ühe infoüksuste kogumiga. Üldistuslikke dokumenditüüpe (mida võib nimetada infoüksuste tüüpideks) tuleb kasutada sellise teabe piiritlemiseks, mida vajatakse ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) leppe-, ettevõtte-, projekti- ja tehniliste protsesside, ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) primaar-, abi- ja organisatsiooniliste elutsükliprotsesside või ISO/IEC :2005 teenusehalduse protsesside toetuseks. See standard piiritleb andmikud ja infoüksused ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ), ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), ISO/IEC :2005 ja ISO/IEC :2005 viidete analüüsi põhjal; mõnedel juhtudel pakuvad need viited konkreetsete dokumentide sisu täielikke või osalisi visandeid. Nõuded elutsükli protsessidele ei sõnasta aga üheselt ja ühemõtteliselt nõudeid infoüksuse sisule ega teabele, mida vajab infoüksuse kasutaja. Peale selle võib elutsükli protsessidest pärit teave osaliselt kattuda või see võidakse luua ja läbi vaadata eri aegadel. Ühesõnaga ei anna analüüsitud viited tulemuseks infoüksuste loogiliselt täielikku loetelu.

3 Elutsükli iga protsessi puhul oleks võimalik koostada plaani, protseduure ja aruandeid, samuti rohkeid andmikke, taotlusi, kirjeldusi ja spetsifikatsioone. Niisugune dokumentatsiooniskeemi detailiseering oleks rangem sellest, mida spetsifitseerib ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) või ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ). Nagu rõhutab ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) (jaotis 1.4): See standard ei detailiseeri elutsükli protsesse neile esitatavate nõuete rahuldamiseks ja tulemite saavutamiseks vajalike meetodite ega protseduuride mõttes. Niisiis võib infoüksusi vastavalt projekti või organisatsiooni eesmärkidest tulenevatele vajadustele ühendada või tükeldada; lähemalt on seda käsitletud peatükis 2 ( Rakendatavus ) ja peatükis 3 ( Vastavus ). Selle standardi käsitlusalasse ei kuulu: a) soovitatavate lähteandmete või lähte-infoüksuste vorming või sisu, välja arvatud niisuguste lähteüksuste sisu, mis on ühtlasi tulem-infoüksused; b) loomult sarnaste infoüksuste ja nende sisu ühendamise või tükeldamise juhised; c) süsteemi ja tarkvara elutsükli andmete, andmike, infoüksuste või dokumentatsiooni sobiva esitusvormingu, väljastuskandja ja hooldustehnoloogia, näiteks elektroonilise kirjastamise süsteemide, sisuhalduse süsteemide või andmehoidlate valimise juhised; d) äritegevuse, organisatsiooni ja rahanduse üldise haldusega seotud infoüksuste detailne sisu, mis ei ole spetsiifiline süsteemi- ja tarkvaratehnikale ega infotehnoloogia teenusehaldusele, näiteks äristrateegiad, inimressursi- ja investeerimispoliitikad, personali valimise kriteeriumid, eelarvestuse ja rahalise arvestuse poliitikad ja protseduurid, kuluaruanded või palgaandmed; e) infoüksused, mis tõendavad ainult ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) ühe sätte, näiteks ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), sätte järgimist; f) ükski ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) või ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) säte, mis ei määra otseselt ega kaudselt teabe jäädvustamist mingi tegevuse või töö kohta, näiteks ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) säte 6.4.4; g) töösaadused, mudelid, tarkvara ning muud elutsükli saaduste ja teenuste tehised, mis ei ole infoüksused ega infoüksustes kasutatavad andmikud. MÄRKUS 1 Tarkvara kasutajadokumentatsiooni vormingute kohta annab juhiseid ISO/IEC 26514:2008 Systems and software engineering Requirements for designers and developers of user documentation. MÄRKUS 2 Töösaaduste ja infoüksuste sisu detailiseerib ISO/IEC TR :1999 Information technology Software Process Assessment Part 5: An assessment model and indicator guidance. Selle juhised kirjeldavad infoüksuste (dokumentide) kogumit, millega hindajal tuleb võib-olla tegemist teha. Nendes juhistes nimetatud infoüksusi võidakse luua selles standardis nõutavaid infoüksusi ühendades ja tükeldades. Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile ICS Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud. Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: Aru 10, Tallinn, Eesti; telefon ; e-post The right to reproduce and distribute standards belongs to the Estonian Centre for Standardisation No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, without a written permission from the Estonian Centre for Standardisation. If you have any questions about copyright, please contact Estonian Centre for Standardisation: Aru 10, Tallinn, Estonia; phone ;

4 Contents Page Foreword...vii Introduction...viii 1 Scope Applicability Purpose Intended users of this International Standard Applicability to work efforts Applicability to information item audiences Conformance Definition of conformance Conformance situations Type of conformance Normative references Terms and definitions Life cycle data and information items Life cycle data characteristics Records compared to information items (documents) Management of life cycle data (records) Management of information items (documents) Developing the documentation plan Managing and controlling information items Generic types of information items General Description generic content Plan generic content Policy generic content Procedure generic content Report generic content Request generic content Specification generic content Mapping of information items to the life cycle and service management processes Mapping of information items to the system life cycle Mapping of information items to the software life cycle Mapping of information items to the service management processes Records Record generic content Specific record contents Specific information item (document) contents General Acceptance plan Acceptance review and testing report Acquisition plan Asset management plan Audit acknowledgement report Audit plan Audit procedure Audit report...44 IEEE 2011 All rights reserved iii

5 10.10 Capacity plan Capacity management procedure Change request Complaint procedure Concept of operations Configuration management plan and policy Configuration management procedure Configuration status report Contract Customer satisfaction survey Database design description Development plan Disposal plan Documentation plan Domain engineering plan Evaluation report Implementation procedure Improvement plan Improvement policy Incident management procedure Incident report Information management plan Information security plan Information security policy Installation plan Installation report Integration and test report Integration plan Interface description Life cycle policy and procedure Maintenance plan Maintenance procedure Measurement plan Monitoring and control report Operational test procedure Problem management procedure Problem report Process assessment procedure Process improvement analysis report Product need assessment Progress report Project management plan Proposal Qualification test procedure Qualification test report Quality management plan Quality management policy and procedure Release plan Request for proposal (RFP) Resource request Reuse plan Review minutes Risk action request Risk management policy and plan Service availability and continuity plan Service catalog Service level agreement (SLA) Service management plan Service report Software architecture description...68 iv IEEE 2011 All rights reserved

6 10.70 Software design description Software requirements specification Software unit description Software unit test procedure Software unit test report Supplier management procedure Supplier selection procedure System architecture description System element description System requirements specification Training documentation Training plan User documentation User notification Validation plan Validation report Validation test specification Verification plan Verification report...77 Annex A (informative) Procedure for identifying information items and their contents...78 Annex B (informative) Information Items and Records by Source...79 Bibliography...83 IEEE 2011 All rights reserved v

7 List of Tables Table 1 Mapping of ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ), Clauses to Information Items for Each System Life Cycle Process Table 2 Mapping of ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) Clauses to Information Items for Each Software Life Cycle Process Table 3 Mapping of ISO/IEC :2005 and ISO/IEC :2005 Clauses to Information Items for Each Service Management Process Table 4 Record References and Contents Table B.1 Information Items by Source Table B.2 Records by Source vi IEEE 2011 All rights reserved

8 Foreword ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and nongovernmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work. In the field of information technology, ISO and IEC have established a joint technical committee, ISO/IEC JTC 1. IEEE Standards documents are developed within the IEEE Societies and the Standards Coordinating Committees of the IEEE Standards Association (IEEE-SA) Standards Board. The IEEE develops its standards through a consensus development process, approved by the American National Standards Institute, which brings together volunteers representing varied viewpoints and interests to achieve the final product. Volunteers are not necessarily members of the Institute and serve without compensation. While the IEEE administers the process and establishes rules to promote fairness in the consensus development process, the IEEE does not independently evaluate, test, or verify the accuracy of any of the information contained in its standards. International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. The main task of ISO/IEC JTC 1 is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the joint technical committee are circulated to national bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the national bodies casting a vote. Attention is called to the possibility that implementation of this standard may require the use of subject matter covered by patent rights. By publication of this standard, no position is taken with respect to the existence or validity of any patent rights in connection therewith. ISO/IEEE is not responsible for identifying essential patents or patent claims for which a license may be required, for conducting inquiries into the legal validity or scope of patents or patent claims or determining whether any licensing terms or conditions provided in connection with submission of a Letter of Assurance or a Patent Statement and Licensing Declaration Form, if any, or in any licensing agreements are reasonable or non-discriminatory. Users of this standard are expressly advised that determination of the validity of any patent rights, and the risk of infringement of such rights, is entirely their own responsibility. Further information may be obtained from ISO or the IEEE Standards Association. ISO/IEC/IEEE was prepared by Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1, Information technology, Subcommittee SC 7, Software and systems engineering, in cooperation with the Software & Systems Engineering Standards Committee of the IEEE Computer Society, under the Partner Standards Development Organization cooperation agreement between ISO and IEEE. This first edition of ISO/IEC/IEEE cancels and replaces ISO/IEC 15289:2006, which has been technically revised. IEEE 2011 All rights reserved vii

9 Introduction The purpose of this International Standard is to provide requirements for identifying and planning the specific information items (information products) to be developed and revised during systems and software life cycles and service processes. This International Standard specifies the purpose and content of all identified systems and software life-cycle information items, as well as information items for information technology service management. The information item contents are defined according to generic document types and the specific purpose of the document. Information items may be combined or subdivided as needed for project or organizational purposes. This International Standard is based on the life-cycle processes specified in ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), Systems and software engineering Software life cycle processes; ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ), Systems and software engineering System life cycle processes; and the service management processes specified in ISO/IEC :2005, Information technology Service management Part 1: Specification; and ISO/IEC :2005, Information technology Service management Part 2: Code of practice. IEEE contributed IEEE , Industry Implementation of International Standard ISO/IEC 12207:1995. (ISO/IEC 12207) Standard for Information Technology Software life cycle processes Life cycle data, as a source for this International Standard. viii IEEE 2011 All rights reserved

10 INTERNATIONAL STANDARD Systems and software engineering Content of life-cycle information products (documentation) 1 Scope This International Standard specifies the purpose and content of all identified systems and software life-cycle and service management information items (documentation). The information item contents are defined according to generic document types, as presented in Clause 7, and the specific purpose of the document (Clause 10). This International Standard assumes an organization is implementing life-cycle processes in conformance with ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ), Systems and software engineering System life cycle processes, or ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), Systems and software engineering Software life cycle processes, or practising service management in conformance with ISO/IEC :2005, Information technology Service management Part 1: Specification, and ISO/IEC :2005, Information technology Service management Part 2: Code of practice. ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) and ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) define a set of processes for managing and performing the stages of a systems life cycle. They define an Information Management process, but they do not detail documentation in terms of name, format, explicit content, and recording media [ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ), 1.4)]. ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) establishes a common framework for software life-cycle processes and in passing identifies or requires a number of documentation items. The Process Reference Model does not represent a particular process implementation approach, nor does it prescribe a system/software life-cycle model, methodology, or technique. ISO/IEC :2005 establishes general requirements for documents and records (3.2). ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) does not always specify when software information items are to be prepared, nor does it identify information item contents. This International Standard provides a mapping of ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) and ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) clauses with a set of information items. The generic document types (which may be referred to as information item types) are to be used to identify the information necessary to support the ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) agreement, enterprise, project, and technical processes; the ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), primary, supporting, and organizational life-cycle processes; or the ISO/IEC :2005 service management processes. This International Standard identifies records and information items based on analysis of references in ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ), ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), ISO/IEC :2005 and ISO/IEC :2005, which in some cases provide partial or complete outlines for the content of specific documents. However, the requirements for the life-cycle processes do not uniquely and unambiguously state the requirements for the information item contents or the information needed by a user of an information item. Moreover, the information from the life-cycle processes may overlap or may be created and revised at different times. In short, the analysed references do not result in a logically complete list of information items. For each life-cycle process, it would be possible to prepare a plan, procedures, and reports, as well as numerous records, requests, descriptions and specifications. Such an elaboration of the documentation schema would be more rigorous than specified by ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) or ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ). As ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) points out (1.4), This International Standard does not detail the life-cycle processes in terms of methods or procedures required to meet the requirements and outcomes of a process. Thus, information items may be combined or subdivided as needed for project or organizational purposes, as further defined in Clause 2, Applicability, and Clause 3, Conformance. IEEE 2011 All rights reserved 1

11 Not included in the scope of this International Standard are the following: a) the format or content of recommended input data or input information items, except for the content of those input items that are also output information items; b) instructions on combining or subdividing information items and information item contents of a similar nature; c) guidance on selecting an appropriate presentation format, delivery media, and maintenance technology for system and software life-cycle data, records, information items, or documentation, such as electronic publishing systems, content management systems, or data repositories; d) detailed content for information items related to general business, organizational, and financial management that is not specific to systems and software engineering and information technology service management, such as business strategies, human resources and investment policies, personnel selection criteria, financial budgeting and accounting policies and procedures, cost reports, or payroll data; e) information items showing only approval of an ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) subclause, such as ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), ; f) any ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) or ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) subclause not explicitly or implicitly identifying the recording of information about an activity or task, for example, ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), 6.4.4; g) work products, models, software, and other artifacts of the life-cycle products and services that are not information items or records used in information items. NOTE 1 ISO/IEC 26514:2008, Systems and software engineering Requirements for designers and developers of user documentation, provides guidance on formats for software user documentation. NOTE 2 ISO/IEC TR :1999, Information technology Software Process Assessment Part 5: An assessment model and indicator guidance, details the content of work products as well as information items. Its guidance includes descriptions of a set of information items (documents) that an assessor may encounter. The information items in its guidance may be produced by combinations and subdivisions of the required information items in this International Standard. 2 Applicability 2.1 Purpose The purpose of this International Standard is to provide requirements for users of ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) and ISO/IEC :2005 for identifying and planning the specific information items (information products) to be developed and revised during systems and software life cycles and service processes. This International Standard is intended for use as follows. a) To address the technical information needed by those involved in ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) and ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) processes. b) To specify information in an agreement process as described in ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) or a two-party situation as described in ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), ISO/IEC :2005 and ISO/IEC :2005. The two-party situation may range from an informal agreement within an organization to a legally binding contract between organizations. c) To develop information items that provide evidence for process assessment performed with respect to ISO/IEC 15504, and to guide process improvement activities. d) To guide a single party in self-imposed tasks. 2 IEEE 2011 All rights reserved

12 2.2 Intended users of this International Standard This International Standard is applicable for use by: a) project managers responsible for the Information Management process of ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) (5.4.8) during a system life cycle; b) project managers responsible for identifying information item requirements and document contents when using ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), or any other software engineering life-cycle process, to help determine what should be documented, when the documentation should occur, and what the contents of the documents should be; c) acquirers responsible for determining what information items are needed to ensure the quality of the project, or delivered system, product or service; d) individuals who write or support the design and development of service, systems and software information items; e) individuals responsible for identifying information items required to claim conformance with ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ), or ISO/IEC :2005; f) individuals undertaking service, system or software process improvement in their organizations. 2.3 Applicability to work efforts Use of this International Standard is not limited by size, complexity or criticality of the project. It may be applied to: a) any type of project and life-cycle process; b) any of the activities and tasks of a project and system or software product or service life cycle; c) all forms of information items, information item content and document delivery media; d) documentation in Commercial-Off-The-Shelf (COTS) products when the COTS product is specified as a deliverable under a two-party situation. NOTE See ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), Applicability to information item audiences Users should map this International Standard to the requirements and needs of their agreements, or project and organizational procedures. The type of decision to be made, or work to be performed, by users of the information should be considered before an information item is prepared. Reviewing and understanding the requirements, needs, and background of users and stakeholders are essential to applying this International Standard accurately and economically, since some information items are designed for various purposes and user groups: To provide information to specialized types of users who may not be a part of a particular project. To address the same type of user but in environments not normally coexisting in the same effort. To aid both users who are expected to be computer-literate and understand technical terminology, and users who may not have this background. IEEE 2011 All rights reserved 3

13 3 Conformance 3.1 Definition of conformance This International Standard may be used as a conformance or a guidance document for projects and organizations claiming conformance to ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ), ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), or ISO/IEC :2005. NOTE 1 Service providers should refer to ISO/IEC :2005 and ISO/IEC TR :2010 regarding claims of conformance for a defined certification scope, for example, organizational units, services, location. To claim conformance to this International Standard, having tailored the selected system or software life-cycle processes, the users of this International Standard shall prepare the information items identified in this International Standard applicable to the selected and tailored ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ), ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), or ISO/IEC :2005 processes. The generic and specific record and information item contents in Clauses 7, 9, and 10 of this International Standard may be tailored to satisfy requirements of an organization, its projects, or agreements based on the tailored conformance to ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) or ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ). In tailoring, information item titles and contents provided in this International Standard may be modified (added to, combined or retitled). The contents of the information items shall correspond to the selected and tailored processes. NOTE 2 Annex A of ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ) and ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) provide requirements for the Tailoring Process. In this International Standard, for simplicity of reference, each information item is described as if it were published as a separate document. However, information items shall be considered as conforming if they are unpublished but available in a repository for reference, divided into separate documents or volumes, or combined with other information items into one document. Use of the nomenclature of the specific records in Clause 9 or the information item titles in Clause 10 is not required to claim conformance with this International Standard. Throughout this International Standard, shall is used to express a provision that is normative, should to express a recommendation among other possibilities, and may to indicate a course of action permissible within the limits of this International Standard. The verb include used in this International Standard indicates that either (1) the information is present or (2) a reference to the information is listed. 3.2 Conformance situations Conformance may be claimed for organizations, projects, multi-supplier projects, services, and information items, as identified in the claim of conformance: a) When conformance is claimed for an organization or a service provider, the organization or service provider shall make public a document declaring its tailoring of the records and information items, and its interpretation of any clauses of the standard that reference the contract. b) When conformance is claimed for a project (or program), the project plans or the contract shall document the tailoring of the records and information items, and the interpretation of any clauses of the standard that reference the contract. c) When conformance is claimed for multi-supplier projects, it may be the case that no individual project can claim conformance because no single contract calls for all the required records and information items. Nevertheless, the projects, as a whole, may claim conformance if each of the required records and information items is produced by an identified party. The program plans shall document the tailoring of the records and information items, and their assignment to the various parties, as well as the interpretation of any clauses of the standard that reference the contract. 4 IEEE 2011 All rights reserved

14 d) When conformance is claimed for an information item, the item shall contain the generic contents required in Clause 7 of this International Standard and the specific content required in Clause 10. NOTE 1 One possible way for an organization to deal with clauses that cite the contract is to specify that they shall be interpreted in the project plans for any particular project. A project s claim of conformance is typically specified with respect to the organization s claim of conformance. NOTE 2 In accordance with ISO/IEC 17000:2004, Conformity assessment Vocabulary and general principles, an organization or a project or a multi-supplier program may be said to comply with this document when its products (the information items) fulfil the requirements, but the organization, project or program has not met the specific requirements for conformance stated in items (a), (b) or (c) above. 3.3 Type of conformance One of the following types of conformance shall be asserted. The selected type shall be identified in the claim of conformance: a) Tailored: The minimum set of required information items is determined by tailoring of processes and activities in accordance with Annex A of ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ) or Annex A of ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ). b) Absolute: The minimum set of required information items is all of those specified as normative (that is, clauses containing shall ) in the text of the normative reference standards. NOTE Absolute conformance may be claimed for selected processes or information items even if absolute conformance with the entire standard is not claimed. 4 Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), Systems and software engineering Software life cycle processes ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std ), Systems and software engineering System life cycle processes ISO/IEC :2005, Information technology Service management Part 1: Specification ISO/IEC/IEEE 24765:2010, Systems and software engineering Vocabulary 5 Terms and definitions For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std ), ISO/IEC/IEEE 24765:2010 and the following apply. 5.1 approval written notification, by an authorized representative, that a deliverable item appears to satisfy requirements and is complete NOTE Such approval does not shift responsibility from the supplier to meet requirements under a two-party situation. 5.2 complete [documentation] including all critical information and any necessary, relevant information for the intended audience IEEE 2011 All rights reserved 5

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j EESTI STANDARD INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade ja sõnavara Information technology Security techniques Information security management systems Overview and vocabulary

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_IEEE_26511;2011_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_IEEE_26511;2011_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC/IEEE 25611:2014 SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Nõuded kasutajadokumentatsiooni haldajaile Systems and software engineering Requirements for managers of user documentation (ISO/IEC/IEEE

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2012 MÄÄRDEAINED, TÖÖSTUSÕLID JA NENDEGA SEOTUD TOOTED (KLASS L) Klassifikatsioon Osa 13: tüüp G (juhikud) Lubricants,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_3574;2008_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_3574;2008_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO 3574:2010 KÜLMALT MÕÕTUVALTSITUD ÜLDTÖÖSTLUSLIKU KVALITEEDIGA JA TÕMBEKVALITEEDIGA SÜSINIKTERASLEHT Cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities EVS-ISO 3574:2010

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC :2005 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Avatud süsteemide vastastikune ühendamine Tehingut

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC :2005 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Avatud süsteemide vastastikune ühendamine Tehingut EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 10026-1:2005 INFOTEHNOLOOGIA Avatud süsteemide vastastikune ühendamine Tehingute hajustöötlus Osa 1: OSI TP mudel Information technology Open Systems Interconnection Distributed

Rohkem

Microsoft Word - C035736e.doc

Microsoft Word - C035736e.doc EESTI STANDARD Süsteemi- ja tarkvaratehnika Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Andmekvaliteedi mudel Software engineering Software product Quality Requirements and

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO RISKIJUHTIMINE Põhimõtted ja juhised Risk management Principles and guidelines EVS-ISO EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-ISO Riskijuhtimine. Põhimõtted

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 90003:2009 TARKVARATEHNIKA Juhised ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvarale See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade Softw

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 90003:2009 TARKVARATEHNIKA Juhised ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvarale See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade Softw EESTI STANDARD TARKVARATEHNIKA Juhised ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvarale Software engineering Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software (ISO/IEC 90003:2004) EESTI STANDARDI

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18019:2008 TARKVARA- JA SÜSTEEMITEHNIKA Juhised rakendustarkvara kasutajadokumentatsiooni kavandamiseks ja koostamiseks (IS

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18019:2008 TARKVARA- JA SÜSTEEMITEHNIKA Juhised rakendustarkvara kasutajadokumentatsiooni kavandamiseks ja koostamiseks (IS EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC TARKVARA- JA SÜSTEEMITEHNIKA Juhised rakendustarkvara kasutajadokumentatsiooni kavandamiseks ja koostamiseks (ISO/IEC 18019:2004) Software and system engineering Guidelines for

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee EESTI STANDARD JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee- ja kanalisatsiooniteenuste hindamiseks ning parandamiseks kasutajale Activities relating to drinking water and wastewater

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO :2013 This document is a preview generated by EVS INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Dokumentide haldamise põhimõtted ja f

EESTI STANDARD EVS-ISO :2013 This document is a preview generated by EVS INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Dokumentide haldamise põhimõtted ja f EESTI STANDARD EVS-ISO 16175-1:2013 INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas Osa 1: Ülevaade ja lähtekohad Information and

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 METALLMATERJALID Järelevalvedokumentide tüübid Metallic materials Types of inspection documents EESTI STANDARDI

Rohkem

ISO/IEC JTC 1/SC 27

ISO/IEC JTC 1/SC 27 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2015 Jõustunud Eesti standardina: september 2015 INFOTEHNOLOOGIA Pilvtöötlus Etalonarhitektuur Information technology Cloud computing Reference architecture

Rohkem

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc EESTI STANDARD ÜLDKASUTATATAVATE VÕRKUDE JA ABONENTIDE RAHVUSVAHELINE IDENTIFITSEERIMISPLAAN ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis The international identification plan for public networks and subscriptions

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The EESTI STANDARD RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis The international public telecommunication numbering plan Application of ITU-T recommendation E.164 in Estonia

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu tingimused Eesti Vabariigi osalemiseks programmis Kultuur

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO :2013 This document is a preview generated by EVS VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovid

EESTI STANDARD EVS-ISO :2013 This document is a preview generated by EVS VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovid EESTI STANDARD VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovide võtmiseks Water quality Sampling Part 10: Guidance on sampling of waste waters (ISO 5667-10:1992) EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2013 INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2017 AKNAD JA UKSED Õhuläbilaskvus Klassifikatsioon Windows and doors Air permeability Classification EESTI STANDARDI

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2011 KEEVITAMINE JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevitusasendid Welding and allied processes Welding positions EESTI STANDARDI

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2019 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2019 KEEVITAMINE Põhilised terasest keevisliite detailid Osa 2: Survevabad komponendid Welding Basic weld joint

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_10646;2012_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_10646;2012_esilehed.doc EESTI STANDARD INFOTEHNOLOOGIA Universaalne koodimärgistik (UCS) Information technology Universal Coded Character Set (UCS) (ISO/IEC 10646:2012) EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: märts 2011 TEEDE TALIHOOLDESEADMED Teeilmajaamade infosüsteemid Osa 1: Üldised määratlused ja koostisosad Winter maintenance

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14064_3;2012_et_en

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14064_3;2012_et_en EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2012 KASVUHOONEGAASID Osa 3: Kasvuhoonegaaside hinnangu valideerimise ja tõendamise nõuded koos juhistega Greenhouse

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO :2007 TRÜKITEHNOLOOGIA Protsessi kontrollimine pooltooni värvilahutuste, proovitrükkide ja tootmistrükkide valmistamisel

EESTI STANDARD EVS-ISO :2007 TRÜKITEHNOLOOGIA Protsessi kontrollimine pooltooni värvilahutuste, proovitrükkide ja tootmistrükkide valmistamisel EESTI STANDARD EVS-ISO 12647-1:2007 TRÜKITEHNOLOOGIA Protsessi kontrollimine pooltooni värvilahutuste, proovitrükkide ja tootmistrükkide valmistamisel Osa 1: Parameetrid ja mõõtmismeetodid (ISO 12647-1:2004)

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN doc

Microsoft Word - EVS-EN doc EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 13: Müürikivide (välja arvatud looduslikud kivid) neto- ja brutokuivtiheduse määramine Methods of test for masonry units Part 13: Determination of net and gross

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 22.04.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Soome Vabariigi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ülevaade Mehhaanika ja elektroonika tooted, elektromehaanilised koosted 30 aastat kogemust Müügikäive 2018 MEUR 15,4 2 tootmisüksust Euroopas HYRLES OY Soome tehas Asutatud 1989 Tootmine 8500 m2 Personal

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2015 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2000 TOOTE GEOMEETRILISED SPETSIFIKATSIOONID (GPS) Pikkuse etalonid Otsmõõdud Geometrical product specification

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: märts 2017 Jõustunud Eesti standardina: august 2016 RIPPFASSAADID Terminoloogia Curtain walling Terminology EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on Euroopa

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2015 Jõustunud Eesti standardina: november 2015 TÕLKETEENUSED Nõuded tõlketeenusele Translation Services Requirements for translation services (ISO 17100:2015)

Rohkem

HARMONEERITUKS TUNNISTATUD STANDARDID

HARMONEERITUKS TUNNISTATUD STANDARDID Avaldatud 02.08.2017 Uued Eesti standardid Standardikavandite arvamusküsitlus Asendatud või tühistatud Eesti standardid Algupäraste standardite koostamine ja ülevaatus Standardite tõlked kommenteerimisel

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabari

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabari Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 19.11.2005 Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN 13485

Microsoft Word - EVS-EN 13485 EESTI STANDARD EVS-EN 13485:2005 ÕHU JA TOODETE TEMPERATUURI MÕÕTMISE TERMOMEETRID JAHUTATUD, KÜLMUTATUD, SÜGAVKÜLMUTATUD/KIIR- KÜLMUTATUD TOIDU JA JÄÄTISE TRANSPORDIL, LADUSTAMISEL JA LEVITAMISEL Katsed,

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.08.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Iraani Islamivabariigis

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD DOKUMENDIHALDUS Digidokumendi pikaajalise säilitamise vorming Osa 1: PDF 1.4 (PDF/A-1) kasutamine Document management Electronic document file format for long-term preservation Part 1: Use

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14899;2006_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_14899;2006_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2009 Jõustunud Eesti standardina: märts 2006 JÄÄTMETE ISELOOMUSTUS Jäätmematerjalidest proovide võtmine Proovivõtukava koostamise ja rakendamise raamistik Characterization

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1317_5;2007+A2;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_1317_5;2007+A2;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2013 Jõustunud Eesti standardina: mai 2012 TEEPIIRDESÜSTEEMID Osa 5: Sõidukipiirdesüsteemidele esitatavad tootenõuded ja vastavushindamine Road restraint

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED VERTIKAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 1: Mõõdulindimeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration of vertical cylindrical tanks

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2012 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2012 MEDITSIINISEADMED Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele Medical devices Application of risk management

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

COM(2004)651/F1 - ET

COM(2004)651/F1 - ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 11.10.2004 KOM(2004) 651 lõplik KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa lepinguõigus ja ühenduse õigustiku muutmine: tulevikuplaanid ET ET 1. SISSEJUHATUS

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TS_80004_3;2014_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TS_80004_3;2014_et TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON CEN ISO/TS 80004-3:2014 Avaldatud eesti keeles: veebruar 2015 NANOTEHNOLOOGIAD Sõnastik Osa 3: Süsinik-nanoobjektid Nanotechnologies Vocabulary Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_17450_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_17450_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2014 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2012 TOOTE GEOMEETRILISED SPETSIFIKATSIOONID (GPS) Üldised käsitlusviisid Osa 1: Geomeetriliste spetsifikatsioonide

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_8968_1;2002_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_8968_1;2002_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2001 PIIM Lämmastikusisalduse määramine Osa 1: Kjeldahli meetod Milk Determination of nitrogen content Part 1: Kjeldahl

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_9606_1;2013_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_9606_1;2013_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2014 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2013 KEEVITAJATE KVALIFITSEERIMISE KATSE Sulakeevitus Osa 1: Terased Qualification testing of welders Fusion

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO :2013 This document is a preview generated by EVS VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 9: Juhised mereveest proovide võtmiseks Wa

EESTI STANDARD EVS-ISO :2013 This document is a preview generated by EVS VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 9: Juhised mereveest proovide võtmiseks Wa EESTI STANDARD VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 9: Juhised mereveest proovide võtmiseks Water quality Sampling Part 9: Guidance on sampling from marine waters (ISO 5667-9:1992) EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.04.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi viisaküsimustes Venemaa

Rohkem

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C,

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding : Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of : 17 June 2019, starting at 11.00 (Warsaw Time). Pursuant to the printout

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.06.1994 Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabariigi valitsuse ja Maailma Terviseorganisatsiooni nõustamiskoostöö

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

EVS_EN_ISO_3381_2011_et.pdf

EVS_EN_ISO_3381_2011_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2011 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2011 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse toornafta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Tarkvaratehnika

Tarkvaratehnika Kaspar Loog Kaspar Loog - Know IT Estonia Kaspar Loog Know IT Estonia Austa kõiki teisi loengutes ja praksides viibijaid Meeskonnatöös küsi endalt, Kas kõigi arvamust on arvestatud? Ole positiivne ja haara

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEHNOLOOGIAPLATVORMI KUJUNDAMINE (Manufuture) Tallinn, 20.04.2011 Innovative Manufacturing Engineering Systems Competence Centre (IMECC) is co-financed by Enterprise Estonia and European Union Regional

Rohkem

Avaldatud eesti keeles: ………

Avaldatud eesti keeles: ……… EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: mai 2015 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2014 KEEVITUS JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevisliidete tähistamine tingmärkidega joonistel Welding and allied processes

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 71-8:2003+A4:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 See dokument on EVS-i poolt

EESTI STANDARD EVS-EN 71-8:2003+A4:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 See dokument on EVS-i poolt EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Mänguasjade ohutus Osa 8: Kiiged, liumäed ja teised sarnased mänguasjad sise- ja välistingimustes perekondlikuks

Rohkem

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Kool (edaspidi sihtasutus) on asutatud Tallinna Euroopa

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2019 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2013 EHITISTE JÄTKUSUUTLIKKUS Keskkonnadeklaratsioonid Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid Sustainability

Rohkem

Tarkvaratehnika

Tarkvaratehnika Kaspar Loog Kaspar Loog Austa kõiki teisi loengutes ja praksides viibijaid Meeskonnatöös küsi endalt, Kas kõigi arvamust on arvestatud? Ole positiivne ja haara initsiatiivi Õppejõu käest võib küsida kõike,

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (õ) 27.02.2009 Lisaprotokolli

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2004, 35, 128 Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Li

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2004, 35, 128 Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Li Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2004, 35, 128 Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja (Genf, 1992) muutmisdokument Rahvusvahelise

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 EHITUSTOODETE JA -ELEMENTIDE TULEOHUTUSALANE KLASSIFIKATSIOON Osa 5: Katusekatete klassifikatsioon tuletundlikkuse

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14730_1;2006+A1;2010_et

Microsoft Word - EVS_EN_14730_1;2006+A1;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2013 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2010 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Rööbastee Rööbaste termiitkeevitus Osa 1: Termiitkeevitusprotsessi heakskiitmine

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2016 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2010 MASINATE OHUTUS Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted Safety of

Rohkem