Kinnitatud Transpordi- ja Logistika kutsenõukogu a otsusega nr 11 AS Eesti Raudtee KUTSE ANDMISE KORD raudteevaldkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kinnitatud Transpordi- ja Logistika kutsenõukogu a otsusega nr 11 AS Eesti Raudtee KUTSE ANDMISE KORD raudteevaldkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1"

Väljavõte

1 Kinnitatud Transpordi- ja Logistika kutsenõukogu a otsusega nr 11 AS Eesti KUTSE ANDMISE KORD raudteevaldkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist: 1) defektoskoopia operaatori abi, tase 2 2) defektoskoopia operaator, tase 3 3) defektoskoopia operaator, tase 4 4) eriveeremi juht, tase 4 5) liikluskorraldustöötaja, tase 2 6) liikluskorraldaja, tase 4 7) liikluskorraldaja, tase 5 8) liikluskorraldaja, tase 6 9) teemehaaniku abi, tase 2 osakutse pöörmete puhastaja, tase 2 osakutse ülekäikude ja ülesõitude puhastaja, tase 2 osakutse raudtee geoaluste mõõdistaja, tase 2 10) teemehaanik, tase 3 osakutse sillatööline, tase 3 11) teemehaanik, tase 4 osakutse mullatööde tööjuht, tase 4 osakutse rihtimis- ja tõstetööde tööjuht, tase 4 osakutse tööde teejärelevaataja, tase 4 12) teemehaanik, tase 5 osakutse sillameister, tase 5 13) keevitaja, tase 3 14) keevitusmeister, tase 5 15) turvanguseadmete nooremmehaanik, tase 2 16) turvanguseadmete mehaanik, tase 4 17) veoveeremi turvanguseadmete mehaanik, tase 4 18) turvanguseadmete mehaanik, tase 5 19) turvanguseadmete mehaanik, tase 6 20) Rongikoostaja abi, tase 2 osakutse vagunipidurdaja, tase 2 21) Rongikoostaja, tase 3 22) Vagunijärelevaataja, tase 3 23) Vagunijärelevaataja, tase 4 24) Vedurijuhi abi, tase 2

2 25) Vedurijuhi abi, tase 3 26) -elektrik, tase 3 27) -elektrik, tase 4 28) - elektrik, tase 5 29) veeremi lukksepp, tase 3 30) veeremi lukksepp, tase 4 31) veeremi hooldustehnik, tase 4 32) veeremi mehaanik, tase 3 33) veeremi mehaanik, tase Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus. 1.3 Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt kutseseaduse 17 lõikele 2), tasu suuruse kinnitab Transpordi- ja Logistika Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu). 1.4 Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustuvad kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse väljakuulutamisel (v.a. kutsekomisjoni koosseisu muudatused, mis jõustuvad kutsenõukogu otsuse tegemise hetkest). 1.5 Kutse andmisel järgitakse elukestva õppe põhimõtet - tunnustada inimeste oskusi ja teadmisi sõltumata nende omandamise ajast, kohast ja viisist ning tagada võrdsed võimalused kompetentsuse hindamisel ja tunnustamisel. 1.6 Kutse andmise alane nõustaja ja haldusjärelevalve teostaja on Kutsekoda. 2 KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID 2.1 Kutsete taotlemise ja taastõendamise eeltingimused on toodud käesoleva korra lisas Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimustele vastavust tõendavad dokumendid: 1) vanus vähemalt 18 aastat, 2) terviseseisund peab vastama kutsealale kehtestatud nõuetele, 3) haridustase peab vastama kutsestandardis toodud nõuetele haridust tõendavate dokumentide koopiad, 4) täienduskoolitus või varasem kvalifikatsioon täiendkoolituste läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, 5) tööalane kompetentsus ja töökogemus, mis peavad vastama kutsestandardis toodud nõuetele portfoolio (töid tutvustav mapp), CV, tööalase tegevuse kirjeldus, väljavõte vms, 6) proovitöö edukat sooritamist tõendav dokument punktis 3.2 toodud kutsete esmasel taotlemisel. 2.3 Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks esitatavad dokumendid: 1) Avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis), 2) koopia isikut ja isikukoodi tõendavast dokumendist (pass või ID kaart), 3) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta, 4) eelnevat töökogemust tõendavad dokumendid, 5) Töötervishoiuarsti poolt väljastatud tervisetõendi koopia 6) haridust tõendava dokumendi koopia.

3 2.4 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine Varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamine on toodud käesoleva korra lisas nr 1. Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid. 2.5 taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluseseaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid tingimusi. 3 TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE Kutse taotleja kompetentsuse hindamisvormid. 3.1 kirjalik või suuline eksam: 1) liikluskorraldustöötaja, tase 2 2) teemehaaniku abi, tase 2 osakutse pöörmete puhastaja, tase 2 osakutse ülekäikude ja ülesõitude puhastaja, tase 2 osakutse raudtee geoaluste mõõdistaja, tase 2 3) liikluskorraldaja, tase 4 4) liikluskorraldaja, tase 5 5) liikluskorraldaja, tase 6 6) turvanguseadmete mehaanik, tase 6 7) Rongikoostaja abi, tase 2 osakutse vagunipidurdaja, tase 2 8) Vagunijärelevaataja, tase 4 9) veeremi mehaanik, tase proovitöö ja peale seda teooriaeksam: 1) defektoskoopia operaatori abi, tase 2 2) defektoskoopia operaator, tase 3 3) defektoskoopia operaator, tase 4 4) teemehaanik, tase 3 5) teemehaanik tase 3 osakutse sillatööline, tase 3 6) teemehaanik, tase 4 7) teemehaanik tase 4 osakutse mullatööde tööjuht, tase 4 osakutse rihtimis- ja tõstetööde tööjuht, tase 4 osakutse teejärelevaataja, tase 4 8) teemehaanik, tase 5 9) teemehaanik tase 5 osakutse sillameister, tase 5 10) turvangusedmete nooremmehaanik, tase 2 11) turvanguseadmete mehaanik, tase 4

4 12) veoveeremi turvanguseadmete mehaanik, tase 4 13) turvanguseadmete mehaanik, tase 5 14) Vagunijärelevaataja, tase 3 15) veeremi mehaanik, tase 3 16) Vedurijuhi abi, tase 2 17) Vedurijuhi abi, tase 3 18) Rongikoostaja, tase 3 19) -elektrik, tase 3 20) -elektrik, tase 4 21) -elektrik, tase 5 22) veeremi lukksepp, tase 3 23) veeremi lukksepp, tase 4 24) veeremi hooldustehnik, tase 4 25) keevitaja, tase 3 26) keevitusmeister, tase teooriaeksam ja peale selle proovitöö: eriveeremi juht, tase 4. 4 KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE 4.1 KA kuulutab kutse andmise välja 1 kord kuus. 4.2 Kutse andja avalikustab SA kutsed koduleheküljel ( 1) avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisi, 2) hindamiste toimumise ajad, 3) tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks, 4) muu kutse andmise korralduse ning tingimusi puudutava teabe. 5 KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE 5.1 Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi. 5.2 KA teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult. 5.3 Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja -tulemuse kohta kutsekomisjonile. 5.4 Taotlejal on õigus vaidlustada kutsekomisjoni otsus kutset taotlevale isikule kutse andmise või andmata jätmise kohta haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras vaid esitamisega kutse andjale või kaebusega halduskohtusse halduskohtumenetluse seaduse alusel. 5.5 taotlejal on õigus kutsekomisjoni vaideotsus edasi kaevata halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras halduskohtusse. 5.6 Kutse andja sisestab kutse taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, selle puudumisel sünniaja, kutsetunnistuse väljaandja, antud kutse ja kutsetaseme ning kehtivusaja alguse ja lõpu

5 kutseregistrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva otsuse tegemisest. Trükitud kutsetunnistused väljastab kutse andjale Kutsekoda 5.7 KA väljastab kutsetunnistuse 60 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist. 5.8 Kutse andjal on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui: 1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel; 2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel; 3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele. 5.9 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele jne Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning KA teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes ( Kutsetunnistuse omanik võib taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutse andjalt. 6 KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG 6.1 Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon. 6.2 Kõigi kutsete ja osakutsete kutsetunnistuse kehtivusaeg on 5 aastat. 7 KUTSEKOMISJON 7.1 Kutse andja moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kolm kutsekomisjoni: AS Eesti kutsekomisjon, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS kutsekomisjon ja Enefit Kaevandused AS Logistika kutsekomisjon. Lisaks neile veel peakutsekomisjon. Kutsekomisjonide volitused kehtivad kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni. Peakutsekomisjon töötab välja ja kinnitab kutsekomisjonide töökorrad. Kutsekomisjonid lähtuvad oma töös kutseseadusest, kutsete andmise korrast ja kutsekomisjonide töökorrast, kutsestandarditest jm. kutse andja kehtestatud ja peakutsekomisjoni poolt heakskiidetud juhenditest. Kutsekomisjonide tööd korraldab kutse andja. 7.2 AS Eesti kutsekomisjoni koosseis Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad: 1) Tööandjad Mati Lõhmus, kutsekomisjoni esimees, AS Eesti Tarvi Viisalu, AS Eesti Oksana Ragozina, AS Eesti 2) Töötajad/spetsialistid Anto Looken, SA kutsed Nikolai Luik, AS Operail 3) Koolitajad Gennadi Jurkin

6 4) Ametiühing Oleg Tšubarov, Eesti laste Ametiühing 5) Järelevalve Karin Veskioja, Tehnilise Järelevalve amet 7.3 Enefit Kaevandused AS Logistika kutsekomisjon 1) Tööandjad Leo Saar, Enefit Kaevandused AS Nikolai Lis, Enefit Kaevandused AS 2) Spetsialistid Gennady Tsyko, Enefit Kaevandused AS Anna Nilova, AS Eesti Energia 3) Järelevalve Tiit Linnas, Tehnilise Järelevalve Amet 7.4. Edelaraudtee Infrastruktuuri AS kutsekomisjon 1) Tööandjad Tõnu Kipper, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS Eve Meres, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS Pille Rikka, Go Track OÜ Kersti Aasaväli, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS 2) Spetsialistid Riina Randväli, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS 3) Koolitajad Moonika Siniallik, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS 4) Järelevalve Kristina Fuks-Kuus, Tehnilise järelevalve Amet 7.5.Nõuded Kutsekomisjoni liikmetele 1) Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist. 2) Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet raudteevaldkonna kutsetest ja raudteelaste töö eripärast. 3) Kutsekomisjoni liige peab tegutsema erapooletult. 8 HINDAMISKOMISJON 8.1 Kutsekomisjon moodustab kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks hindamiskomisjon(id). Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele: 1) kutsealane kompetentsus taotleja tööalal, 2) kutsesüsteemialane kompetentsus, 3) hindamisalane kompetentsus. 4) tööõigusalaste seaduste tundmine, 5) töötervishoiu, -keskkonna ja -ohutusalaste seaduste tundmine. 8.2 Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakuga ning tegutsema erapooletult.

7 9 KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE Kutseandja dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse Kutsekoja välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse Kutsekoja kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud. LISAD Lisa 1 transpordi kutsealade kutse taotlemise eeltingimused Lisa 2 Peakutsekomisjoni isikuline koosseis

8 LISA 1 transpordi kutseala kutse taotlemise eeltingimused Kutsetase defektoskoopia operaatori abi, tase 2. defektoskoopia operaator, tase 3 defektoskoopia operaator, tase 4 Kutse taotlemise eeltingimused: miinimumnõuded haridusele ja töökogemusele Põhiharidus, defektoskoopia-alane algõpe ja 1 kuuline erialane väljaõpe Keskharidus, defektoskoopia-alane täiendusõpe ja 3 kuuline erialane väljaõpe Keskharidus, defektoskoopia-alane täiendusõpe, 3 aastat erialast tööd 3. taseme defektoskoopia operaatorina Kutsestandardite p A6 Kutsealane ettevalmistus Tavaliselt töötavad 2. taseme raudtee defektoskoopia operaatori abidena inimesed, kellel on põhiharidus, kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus kogenud raudtee defektoskoopia operaatori juhendamisel ja kes on läbinud defektoskoopia-alase algõppe. Tavaliselt töötavad rööbaste defektoskopeerimisele spetsialiseerunud 3. taseme raudtee defektoskoopia operaatoritena inimesed, kellel on üldkeskharidus, kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus rööbaste defektoskopeerimisele spetsialiseerunud kogenud raudtee defektoskoopia operaatori juhendamisel ja kes on läbinud defektoskoopiaalase täiendusõppe. veeremi detailide defektoskopeerimisele spetsialiseerunud 3. taseme raudtee defektoskoopia operaatoritena töötavad tavaliselt inimesed, kellel on üldkeskharidus, kutseoskused on omandatud vähemalt 3-kuulise praktilise töö käigus raudteeveeremi detailide defektoskopeerimisele spetsialiseerunud kogenud raudtee defektoskoopia operaatori juhendamisel ja kes on läbinud defektoskoopia-alase täiendusõppe. Tavaliselt töötavad rööbaste defektoskopeerimisele spetsialiseerunud 4. taseme raudtee defektoskoopia operaatoritena inimesed, kellel on üldkeskharidus, kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus

9 l liikluskorraldustöö taja, tase 2 liikluskorraldaja, tase 4 liikluskorraldaja, tase 5 Põhiharidus, kutsealane ettevalmistus ja 2 kuuline erialane väljaõpe rööbaste defektoskopeerimisele spetsialiseerunud kogenud raudtee defektoskoopia operaatori juhendamisel ja kes on läbinud defektoskoopia-alase täiendusõppe. veeremi detailide defektoskopeerimisele spetsialiseerunud 4. taseme raudtee defektoskoopia operaatoritena töötavad tavaliselt inimesed, kellel on üldkeskharidus, kutseoskused on omandatud töökohal õppides, läbitud on defektoskoopia-alane täiendusõpe ja neil on vähemalt 3-aastane töökogemus raudteeveeremi detailide defektoskopeerimisele spetsialiseerunud 3. taseme raudtee defektoskoopia operaatorina. Tavaliselt töötavad 2. taseme raudtee liikluskorraldustöötajatena inimesed, kellel on põhiharidus, kutsealane ettevalmistus ja vähemalt 2 kuuline järjepidev raudteeliiklusalane töökogemus. Keskharidus, kutsealane täiendusõpe Tavaliselt töötavad 4. taseme raudtee ja 4 kuuline erialane väljaõpe või liikluskorraldajatena inimesed, kellel on raudteealane kutseharidus ja 3 kuuline vähemalt keskharidus, läbitud on erialane väljaõpe kutsealane täiendusõpe ja kes on omandanud vähemalt 4-kuulise raudteeliiklusalase töökogemuse või alane kõrgharidus, kutsealane täiendusõpe, 3 kuud erialast tööd sama piirkonna põhijaamas või raudteealane kutseharidus, kutsealane täiendusõpe, 1 aasta tööd sama piirkonna põhijaama jaamakorraldajana või 4. taseme liikluskorraldaja kutse, kutsealane täiendusõpe ja 1 aasta erialast tööd sama piirkonna põhijaamas raudteealane kutseharidus ja kes on omandanud vähemalt 3-kuulise raudteeliiklusalase töökogemuse Tavaliselt töötavad 5. taseme raudtee liikluskorraldajatena inimesed, kellel on raudteealane kõrgharidus, läbitud on kutsealane täiendusõpe ja kes on omandanud vähemalt 3-kuulise raudteeliiklusalase töökogemuse piirkonna põhijaamas või

10 liikluskorraldaja, tase 6 Vagunijärelevaataj ataja, tase 3 Vagunijärelevaataj ataja, tase 4 eriveeremijuht, tase 4 raudteealane kutseharidus, läbitud on kutsealane täiendusõpe ja kes on omandanud vähemalt 1-aastase raudteeliiklusalase töökogemuse piirkonna põhijaamas või 4. taseme raudtee liikluskorraldaja kutse, läbitud on kutsealane täiendusõpe ja kes on omandanud vähemalt 1 aastase raudteeliiklusalase töökogemuse piirkonna põhijaamas. alane kõrgharidus, Tavaliselt töötavad 6. taseme raudtee kutsealane täiendusõpe, 2 aastat liikluskorraldajatena inimesed, kellel on tööd rongidispetšerina või raudteealane kõrgharidus, läbitud on raudteealane kutseharidus, kutsealane kutsealane täiendusõpe ja kes on omandanud täiendusõpe ja 5 aastat tööd vähemalt 2-aastase raudteeliiklusalase rongidispetšerina töökogemuse 5. taseme liikluskorraldajana (rongidispetšerina) või raudteealane kutseharidus, läbitud on kutsealane täiendusõpe ja kes on omandanud vähemalt 5-aastase raudteeliiklusalase töökogemuse 5. taseme liikluskorraldajana (rongidispetšerina). Põhiharidus ja kutsealane täiendusõpe või 4 kuuline väljaõpe kogenenud vagunijärelevaataja Tavaliselt töötavad 3. taseme vagunijärelevaatajatena inimesed, kellel on põhiharidus või kutseharidus ja kes on läbinud kutsealase täiendusõppe või omandanud kutseoskused vähemalt 4-kuulise praktilise töö käigus vähemalt samal kutsetasemel kogenud vagunijärelevaataja Põhi- või kutseharidus ja kutsealane Tavaliselt töötavad 4. taseme täiendusõpe või 4 kuuline erialane vagunijärelevaatajatena inimesed, kellel on väljaõpe põhiharidus või kutseharidus ja kes on läbinud kutsealase täiendusõppe või omandanud kutseoskused vähemalt 4-kuulise praktilise töö käigus vähemalt samal kutsetasemel kogenud vagunijärelevaataja Keskharidus, kutsealane täiendusõpe ja erialane väljaõpe kogenud raudtee eriveeremi juhi juhendamisel Kasuks tuleb vedurijuhi, liikurmasina juhi või autojuhi töökogemus Tavaliselt töötavad raudtee eriveeremi juhina inimesed, kellel on üldkeskharidus ja kes on läbinud kutsealase täiendusõppe ning omandanud kutseoskused praktilise töö käigus kogenud raudtee eriveeremi juhi

11 Rongikoostaja abi, tase 2 Rongikoostaja, tase 3 Rongikoostaja abi, tase 2 osakutse vagunipidurdaja, tase 2 teemehaaniku abi, tase 2 teemehaaniku abi tase 2 osakutse pöörmete puhastaja, tase 2 teemehaaniku abi tase 2 osakutse ülekäikude ja ülesõitude puhastaja, tase 2 teemehaaniku abi tase 2 osakutse Põhiharidus, 2 kuuline erialane väljaõpe Põhiharidus, 4 kuuline erialane väljaõpe, või erialane väljaõpe ja 1 aasta tööd rongikoostaja abi või vagunipidurdajana 2 kuuline väljaõpe töökohal või rongikoostaja abi, tase 2 põhikutse olemasolul 1 nädalane vagunipidurdaja väljaõpe Rongikoostaja abidena töötavad tavaliselt inimesed, kellel on vähemalt põhiharidus ja 1) rongikoostaja abi, tase 2 kutseoskused on omandatud vähemalt 2-kuulise praktilise töö käigus kogenud rongikoostaja juhendamisel või 2) osakutse vagunipidurdaja, tase 2 kutseoskused on omandatud vähemalt 4-kuulise praktilise töö käigus kogenud vagunipidurdaja Rongikoostajatena töötavad tavaliselt inimesed, kellel on 1) vähemalt põhiharidus ja kutseoskused on omandatud vähemalt 4-kuulise praktilise töö käigus kogenud rongikoostaja juhendamisel või 2) vähemalt üheaastane töökogemus rongikoostaja abina või vagunipidurdajana ja läbitud on väljaõpe praktilise töö käigus kogenud rongikoostaja Rongikoostaja abidena töötavad tavaliselt inimesed, kellel on vähemalt põhiharidus ja 1) rongikoostaja abi, tase 2 kutseoskused on omandatud vähemalt 2-kuulise praktilise töö käigus kogenud rongikoostaja juhendamisel või 2) osakutse vagunipidurdaja, tase 2 kutseoskused on omandatud vähemalt 4-kuulise praktilise töö käigus kogenud vagunipidurdaja 2 nädalane erialane väljaõpe töökohal Tavaliselt töötavad 2. taseme raudtee teemehaaniku abidena inimesed, kellel on vähemalt põhiharidus ja kutseoskused on omandatud töökohal õppides vähemalt 3. tasemel kogenud teemehaaniku juhendamise Erialane väljaõpe töökohal Erialane väljaõpe töökohal Põhiharidus ja erialane väljaõpe Tavaliselt töötavad 2. taseme raudtee teemehaaniku abidena inimesed, kellel on vähemalt põhiharidus ja kutseoskused on omandatud töökohal õppides vähemalt 3. tasemel kogenud teemehaaniku juhendamise Tavaliselt töötavad 2. taseme raudtee teemehaaniku abidena inimesed, kellel on vähemalt põhiharidus ja kutseoskused on omandatud töökohal õppides vähemalt 3. tasemel kogenud teemehaaniku juhendamise Tavaliselt töötavad 2. taseme raudtee teemehaaniku abidena inimesed, kellel on vähemalt põhiharidus ja kutseoskused on omandatud töökohal õppides vähemalt

12 raudtee geoaluste mõõdistaja tase 2 3. tasemel kogenud teemehaaniku juhendamise teemehaanik, tase 3 teemehaanik tase 3 osakutse sillatööline tase 3 keevitaja, tase 3 keevitus meister, tase 5 teemehaanik, tase 4 Põhiharidus ja erialane väljaõpe vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku juhendamisel Põhiharidus ja 1 kuuline erialane väljaõpe vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku Põhiharidus; Peale-, termiit- või kontaktkeevitustööde keevitussertifikaat; Tuletööde koolituse läbimine ja tuletöötunnistus. Keskharidus; Peale-, termiit- või kontaktkeevitustööde keevitussertifikaat; Tuletööde koolituse läbimine ja tuletöötunnistus. Keskharidus ja 6 kuuline erialane väljaõpe või raudtee teemehaanik 3 kutse omamine ja 6 kuud erialast tööd kogenud teemehaaniku juhendamisel Keskharidus ja 6 kuuline erialane teemehaanik, tase väljaõpe 4 osakutse mullatööde tööjuht, tase 4 teemehaanik, tase 4 osakutse rihtimis- ja tõstetööde tööjuht, tase 4 Keskharidus ja 6 kuuline erialane väljaõpe Tavaliselt töötavad 3. taseme raudtee teemehaanikutena inimesed, kellel on vähemalt põhiharidus ja kutseoskused on omandatud töökohal õppides vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku Tavaliselt töötavad 3. taseme raudtee teemehaanikutena inimesed, kellel on vähemalt põhiharidus ja kutseoskused on omandatud töökohal õppides vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku Tavaliselt töötavad 3. taseme raudtee keevitajatena inimesed, kellel on vähemalt põhiharidus ja kutseoskused on omandatud erialasel koolitusel. Tavaliselt töötavad 5. taseme raudtee keevitusmeistritena inimesed, kellel on keskharidus ja kutseoskused on omandatud praktilise rööpakeevitustöö käigus. Tavaliselt töötavad 4. taseme raudtee teemehaanikutena inimesed, kellel on vähemalt keskharidus ja kutseoskused on omandatud 6-kuulise praktilise töö käigus vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku Tavaliselt töötavad 4. taseme raudtee teemehaanikutena inimesed, kellel on vähemalt keskharidus ja kutseoskused on omandatud 6- kuulise praktilise töö käigus vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku Tavaliselt töötavad 4. taseme raudtee teemehaanikutena inimesed, kellel on vähemalt keskharidus ja kutseoskused on omandatud 6- kuulise praktilise töö käigus vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku

13 teemehaanik, tase 4 osakutse teejärelevaataja, tase 4 teemehaanik tase 5 Keskharidus, 6 kuuline erialane väljaõpe Keskharidus, 3 aastat erialast tööd või raudteealane kõrgharidus ja 3 kuuline erialane väljaõpe. Keskharidus ja 3 aastat erialast tööd teemehaanik, tase või raudteealane kõrgharidus ja 3 5 osakutse kuuline erialane väljaõpe. sillameister, tase 5 Vedurijuhi abi, tase 2 Vedurijuhi abi, tase 3 veeremi mehaanik, tase 3 Põhiharidus ja 2 kuuline erialane väljaõpe Keskharidus ja erialane väljaõpe Kesk- või kutseharidus ja kutsealane täiendusõpe või 1 aastane erialane väljaõpe Tavaliselt töötavad 4. taseme raudtee teemehaanikutena inimesed, kellel on vähemalt keskharidus ja kutseoskused on omandatud 6- kuulise praktilise töö käigus vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku Tavaliselt töötavad 5. taseme raudtee teemehaanikutena inimesed, kellel on vähemalt keskharidus ja kutseoskused on omandatud 3-aastase praktilise töö käigus vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku juhendamisel või erialane kõrgharidus ja kutseoskused on omandatud 3kuulise praktilise töö käigus vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku Tavaliselt töötavad 5. taseme raudtee teemehaanikutena inimesed, kellel on vähemalt keskharidus ja kutseoskused on omandatud 3-aastase praktilise töö käigus vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku juhendamisel või erialane kõrgharidus ja kutseoskused on omandatud 3kuulise praktilise töö käigus vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku Tavaliselt töötavad 2. taseme vedurijuhi abina inimesed, kellele on vähemalt põhiharidus ja kutseoskused on omandatud töökohal õppides vähemalt samal tasemel kogenud vedurijuhi abi või vedurijuhi Tavaliselt töötavad 3. taseme vedurijuhi abina inimesed, kellele on vähemalt üldkeskharidus ja kutseoskused on omandatud töökohal õppides vähemalt samal tasemel kogenud vedurijuhi abi või vedurijuhi Tavaliselt töötavad 3. taseme raudteeveeremi mehaanikutena inimesed, kellel on üldkeskharidus või kutseharidus ja kes on läbinud kutsealase täiendusõppe või omandanud kutseoskused vähemalt üheaastase praktilise töö käigus vähemalt samal kutsetasemel kogenud raudteeveeremi mehaaniku

14 veeremi mehaanik, tase 5 veeremi lukksepp, tase 3 veeremi lukksepp, tase 4 veeremi hooldustehnik, tase 4 Kesk- või kutseharidus, kutsealane täiendusõpe ja 1 aasta erialast tööd kogenud raudteeveeremi mehaaniku juhendamisel või raudtee alane kõrgharidus ja 3 kuuline veeremi hoolduse või remondi alane väljaõpe Põhi-või kutseharidus ja kutsealane täiendõpe või 4 kuuline erialane väljaõpe Kesk- või kutseharidus ja kutsealane täiendõpe Või 1 aasta tööd 3. taseme lukksepana samal kutsetasemel raudteeveeremi lukksepa juhendamisel Keskharidus või erialane kutseharidus, erialane väljaõpe Põhiharidus ja erialane väljaõpe turvanguseadmete nooremmehaanik, tase 2 turvanguseadmete mehaanik, tase 4 Kesk- või kutseharidus ja erialane väljaõpe kogenud turvanguseadmete mehaaniku juhendamisel Tavaliselt töötavad 5. taseme raudteeveeremi mehaanikutena inimesed, kellel on üldkeskharidus või kutseharidus ja kes on läbinud kutsealase täiendusõppe või omandanud kutseoskused vähemalt üheaastase praktilise töö käigus vähemalt samal kutsetasemel kogenud raudteeveeremi mehaaniku Tavaliselt töötavad 3. taseme raudteeveeremi lukksepana inimesed, kellel on põhiharidus või kutseharidus ja kes on läbinud kutsealase täiendusõppe või omandanud kutseoskused vähemalt neljakuulise praktilise töö käigus vähemalt samal kutsetasemel kogenud raudteeveeremi lukksepa Tavaliselt töötavad 4. taseme raudteeveeremi lukksepana inimesed, kellel on üldkeskharidus või kutseharidus ja kes on läbinud kutsealase täiendusõppe või omandanud kutseoskused vähemalt üheaastase praktilise töö käigus vähemalt samal kutsetasemel kogenud raudteeveeremi lukksepa Tavaliselt töötavad 4. taseme raudteeveeremi hooldustehnikuna inimesed, kellel on üldkeskharidus või kutseharidus ja kes on läbinud kutsealase täiendusõppe või omandanud kutseoskused vähemalt üheaastase praktilise töö käigusvähemalt samal kutsetasemel kogenud raudteeveeremi lukksepa juhendamisel Tavaliselt töötavad raudtee turvanguseadmete nooremmehaanikutena inimesed, kellel on põhiharidus ja kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus vähemalt 4. taseme raudtee turvanguseadmete mehaaniku Tavaliselt töötavad 4. taseme raudtee turvanguseadmete mehaanikutena inimesed, kellel on üldkeskharidus või kutseharidus ja kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus vähemalt 4. taseme raudtee turvanguseadmete mehaaniku

15 turvanguseadmete mehaanik, tase 5 turvanguseadmete mehaanik, tase 6 elektrik, tase 3 elektrik, tase 4 elektrik, tase 5 Kesk- või kutseharidus, erialane väljaõpe ja töökogemus 4. taseme raudtee turvanguseadmete mehaanikuna või Erialane kõrgharidus, 1 aasta tööd vähemalt 5. taseme raudtee turvanguseadmete mehaaniku Erialane kõrgharidus, erialane väljaõpe ja töökogemus turvanguseadmete mehaanikuna või erialane kutseharidus, 3 aastat tööd 5. taseme turvanguseadmete mehaanikuna Põhiharidus, elektrialane kutseharidus ja 3 kuuline erialane väljaõpe vähemalt samal tasemel kogenud raudtee-elektriku Keskharidus või elektrialane kutseharidus, erialane väljaõpe ja 2 aastat tööd vähemalt samal tasemel kogenud raudtee-elektriku Elektrialane kutseharidus, 3- aastat tööd raudtee-elektrikuna või Erialane kõrgharidus ja 3 kuuline raudtee-elektriku väljaõpe Keskharidus ja erialane väljaõpe veoveeremi turvanguseadmete mehaanik, tase 4 Tavaliselt töötavad raudtee turvanguseadmete mehaanikutena inimesed, kellel on üldkeskharidus või kutseharidus, eelnev töökogemus 4. taseme raudtee turvanguseadmete mehaanikuna ja 5. taseme kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus vähemalt 5. taseme raudtee turvanguseadmete mehaaniku Tavaliselt töötavad raudtee turvanguseadmete mehaanikutena inimesed, kellel on kõrgharidus, eelnev töökogemus 5. taseme raudtee turvanguseadmete mehaanikuna ja kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus 6. taseme raudtee turvanguseadmete mehaaniku Tavaliselt töötavad 3. taseme raudtee-elektrikuna inimesed, kellel on elektriala kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja kutseoskused on omandatud töökohal õppides vähemalt samal tasemel kogenud raudtee-elektriku Tavaliselt töötavad 4. taseme raudtee-elektrikuna inimesed, kellel on elektrialane kutseharidus või vähemalt keskharidus ja kutseoskused on omandatud töökohal õppides vähemalt samal tasemel kogenud raudtee-elektriku Tavaliselt töötavad 5. taseme raudtee-elektrikuna inimesed, kellel on vähemalt elektrialane kutseharidus ja kutseoskused on omandatud 3-aastase praktilise töö käigus vähemalt samal tasemel kogenud raudtee-elektriku juhendamisel või erialane kõrgharidus ja kutseoskused on omandatud 3kuulise praktilise töö käigus vähemalt samal tasemel kogenud raudteeelektriku Tavaliselt töötavad 4. taseme raudtee veoveeremi turvanguseadmete mehaanikutena inimesed, kellel on keskharidus ja kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus vähemalt 4. taseme raudtee veoveeremi turvanguseadmete mehaaniku või seadmete tootjapoolsel

16 Lisa 2 Peakutsekomisjoni isikuline koosseis Ivan Kappanen, AS Eesti komisjoni esimees Tõnu Kipper, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS komisjoni liige Priit Meos, AS Operail komisjoni liige Leo Saar, Enefit Kaevandused AS komisjoni liige Mati Lõhmus, AS Eesti komisjoni liige Anto Looken, SA kutsed komisjoni liige Margus Meius, TJA komisjoni liige Rita Ojala Tallinna Tehnikakõrgkooli - komisjoni liige Oleg Tšubarov - Eesti laste Ametiühing komisjoni liige

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu 05.06.2019 otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse kutseala kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi

Rohkem

Projekt

Projekt KUTSE ANDMISE KORD justiits- ja kohtuteenistuste kutseala kutsetele KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 20.04.2016 otsusega nr 1 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Projekt

Projekt KINNITATUD Energeetika, mäe- ja keemiatööstuse kutsenõukogu 26.04.2017 nr 6.1-7/6 otsusega nr 3.3 MTÜ EESTI MÄESELTSI KUTSE ANDMISE KORD Mäetehniku ja mäeinseneride kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD KINNITATUD Inseneride Kutsenõukogu Otsus nr KUTSE ANDMISE KORD Mäeinseneride ja mäetehniku kutsetele 1.1. Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmist: 1) Mäetehnik 5. tase;

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Kinnitatud Inseneride Kutsenõukogu otsusega nr. 21 KUTSE ANDMISE KORD TEEDEINSENERIDE KUTSETELE 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord reguleerib

Kinnitatud Inseneride Kutsenõukogu otsusega nr. 21 KUTSE ANDMISE KORD TEEDEINSENERIDE KUTSETELE 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord reguleerib Kinnitatud Inseneride Kutsenõukogu 16.12.2015 otsusega nr. 21 KUTSE ANDMISE KORD TEEDEINSENERIDE KUTSETELE 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord reguleerib (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

KUTSESTANDARD Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, tead

KUTSESTANDARD Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, tead KUTSESTANDARD Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Microsoft Word - KutseandmArhivKord_ _ESprot2

Microsoft Word - KutseandmArhivKord_ _ESprot2 KINNITATUD Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni eestseisuse 26.01.2015 otsusega protokoll nr 2 Kutse andmisega seotud dokumentide arhiveerimise kord Üldsätted 1. Käesolev kord sätestab Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

KUTSESTANDARD /2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU

KUTSESTANDARD /2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU KUTSESTANDARD 18-13122004-02/2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis määratletakse kutsekvalifikatsiooni nõudeid viiel tasemel. I tase

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmi

KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmi KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Korstnapühkija-meister,

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx)

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx) Euroopa Kutsehariuduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi MÕISTED ja terminid Mõiste/termin inglise keels Assessment of learning outcomes* Competence** Competent institution* ametlik tõlge ja definitsioon/selgitus

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuja, tase 5 5 Võimalikud spetsialiseerumised ja nimetused kutsetunnistusel Spetsialiseerumine Nimetus

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KUTSESTANDARD /1 MEHHATROONIK I, II, III MASINA-, METALLI- JA APARAADITÖÖSTUSE KUTSENÕUKOGU

KUTSESTANDARD /1 MEHHATROONIK I, II, III MASINA-, METALLI- JA APARAADITÖÖSTUSE KUTSENÕUKOGU KUTSESTANDARD 10-06112001-01/1 MEHHATROONIK I, II, III MASINA-, METALLI- JA APARAADITÖÖSTUSE KUTSENÕUKOGU EESSÕNA See kutsestandard sisaldab asjaomaste institutsioonide poolt kokkulepitud nõudeid mehhatrooniku

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

KUTSESTANDARD

KUTSESTANDARD KUTSESTANDARD 12-10122008-44/3 VAGUNIJÄRELEVAATAJA II TRANSPORDI JA LOGISTIKA KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis määratletakse kutsekvalifikatsiooni nõudeid viiel tasemel. I tase

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/ KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

KUTSESTANDARD /2 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU

KUTSESTANDARD /2 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU KUTSESTANDARD 05-02062004-04/2 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis määratletakse kutsekvalifikatsiooni nõudeid viiel tasemel.

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Hanna-Kaisa Niid MAJANDUSARVESTUSE SPETSIALISTIDE KUTSESTANDARDITE SÜSTEEMI ARENDAMINE E

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Hanna-Kaisa Niid MAJANDUSARVESTUSE SPETSIALISTIDE KUTSESTANDARDITE SÜSTEEMI ARENDAMINE E TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Hanna-Kaisa Niid MAJANDUSARVESTUSE SPETSIALISTIDE KUTSESTANDARDITE SÜSTEEMI ARENDAMINE EESTIS Bakalaureusetöö Juhendaja: lektor Sinaida Kalnin

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsenimetus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

KUTSESTANDARD Dekoraator III /4 Dekoraator IV /4 Dekoraator-kunstnik V /4 DEKORAATOR III, IV DEKORAATOR-K

KUTSESTANDARD Dekoraator III /4 Dekoraator IV /4 Dekoraator-kunstnik V /4 DEKORAATOR III, IV DEKORAATOR-K KUTSESTANDARD Dekoraator III 19-20112012-4.3/4 Dekoraator IV 19-20112012-4.4/4 Dekoraator-kunstnik V 19-20112012-4.5/4 DEKORAATOR III, IV DEKORAATOR-KUNSTNIK V KULTUURI KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Luua Metsanduskool Merle Koorts MAASTIKUEHITUSE ERIALA ÕPILASTE PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND Luua 2019

Luua Metsanduskool Merle Koorts MAASTIKUEHITUSE ERIALA ÕPILASTE PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND Luua 2019 Luua Metsanduskool Merle Koorts MAASTIKUEHITUSE ERIALA ÕPILASTE PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND Luua 2019 SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Portfoolio koostamine... 4 1.1. Milline on hea tõendusmaterjal... 4

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

KUTSESTANDARD Ehitusviimistleja I /1 Ehitusviimistleja II /2 Ehitusviimistleja III /1 EHITUSVIIMISTLEJA I, I

KUTSESTANDARD Ehitusviimistleja I /1 Ehitusviimistleja II /2 Ehitusviimistleja III /1 EHITUSVIIMISTLEJA I, I KUTSESTANDARD Ehitusviimistleja I 13-13062001-01/1 Ehitusviimistleja II 13-13062001-01/2 Ehitusviimistleja III 13-13062001-01/1 EHITUSVIIMISTLEJA I, II, III Kvalifikatsioonid spetsialiseerumisel: krohvija

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator оператор машины CNC Õppekava kood Ehises ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

KUTSESTANDARD Tantsuspetsialist, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste j

KUTSESTANDARD Tantsuspetsialist, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste j KUTSESTANDARD Tantsuspetsialist, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 4 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 4 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 4 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuja, tase 4 4 Võimalikud spetsialiseerumised ja nimetused kutsetunnistusel Spetsialiseerumine Nimetus

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 180857 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõidukitehnik Vehicle technician техник по автомобилям

Rohkem

KUTSESTANDARD /1 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU

KUTSESTANDARD /1 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU KUTSESTANDARD 05-22102001-01/1 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU EESSÕNA See kutsestandard sisaldab asjaomaste institutsioonide poolt kokkulepitud nõudeid sotsiaaltöötaja

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Energiamärgise väljastaja kutsestandard.doc

Microsoft Word - Energiamärgise väljastaja kutsestandard.doc KUTSESTANDARD Kutsestandard kirjeldab tööd ja määratleb selle tegemiseks vajalikud kompetentsid. Kutsestandard on aluseks inimeste hindamisele kutseomistamise protsessis ning õppe- ja koolituskavade koostamisele.

Rohkem

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardi kasutusalad

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Pagar, tase 4 Pagar, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse ja täiendusõppe õppeka

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Pagar, tase 4 Pagar, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse ja täiendusõppe õppeka KUTSESTANDARD Pagar, tase 4 Pagar, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel. Selle kutsestandardi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

8 Täiskasvanuhariduse programm docx

8 Täiskasvanuhariduse programm docx Lisa 8 Täiskasvanuhariduse programm 2019-2022 Sisukord 1. Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus... 2 2. Programmi eesmärk ja mõõdikud... 3 3. Programmi meetmed ja tegevused... 3 3.1. Meede 1: Haridustee

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

VÕTA Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine HINDAJA JUHEND Juhendmaterjali koostaja Einike Pilli Kaasautorid Maiki Udam, Aili Saluveer, Anna-L

VÕTA Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine HINDAJA JUHEND Juhendmaterjali koostaja Einike Pilli Kaasautorid Maiki Udam, Aili Saluveer, Anna-L VÕTA Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine HINDAJA JUHEND Juhendmaterjali koostaja Einike Pilli Kaasautorid Maiki Udam, Aili Saluveer, Anna-Liisa Peebo, Lilian Ariva, Kaire Kroos ja Mari-Ann Rebane

Rohkem

Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte

Tervise- ja tööministri määruse Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustuva

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x Tamur Tsäkko peadirektor Maanteeamet info@mnt.ee Teie 1.02.2011 nr 1-19/11-00004 Õiguskantsler 3.03.2011 nr 7-4/110021/1101118 Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks avaldajale teises Euroopa Liidu liikmesriigis

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

TEHNILISE JÄRELEVALVE AMETI AASTA ARUANNE ANNUAL REPORT OF TECHNICAL REGULATORY AUTHORITY OF ESTONIA 2016

TEHNILISE JÄRELEVALVE AMETI AASTA ARUANNE ANNUAL REPORT OF TECHNICAL REGULATORY AUTHORITY OF ESTONIA 2016 TEHNILISE JÄRELEVALVE AMETI 2016. AASTA ARUANNE ANNUAL REPORT OF TECHNICAL REGULATORY AUTHORITY OF ESTONIA 2016 Sisukord A.1 Raporti sisu... 3 A.2 Summary... 3 B. Tutvustav osa... 4 B.1 Üldine... 4 B.2

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppe

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppe KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel. Kutsenimetus Eesti

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem