Microsoft Word - Eesti maaelu arengukava Leader meetme raames jagatud toetuste ülavaade MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.docx

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Eesti maaelu arengukava Leader meetme raames jagatud toetuste ülavaade MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.docx"

Väljavõte

1 Eesti maaelu arengukava Leader meetme raames jagatud toetuste ülavaade MTÜ Ida- Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas 2015

2 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Perioodil ellu viidud projektide ülevaade 4 2. Tagasiside taotlejatelt- hinnang elukeskkonnale 8 3. Ülevaade perioodis ellu viidud projektidest meetmete lõikes Meede 1.1 Teeme koos (Ühistegevuse edendamine) Meede 1.2 Kodukant korda (kogukonna investeeringud) Meede 2.1 Tööd ja leiba (ettevõtluse investeeringud) Tegevusgrupi poolt elluviidud projektid Strateegias seatud eesmärkide täitmine Ootused uueks perioodiks

3 Sissejuhatus Käeolev töö annab ülevaate Eesti Maaelu Arengukava Leader meetme raames jagatud toetustest MTÜ Ida- Harja Koostöökoja tegevuspiirkonnas. Ülevaate aluseks on PRIA poolt avaldatud tabel LEADER projektitoetuse raames heakskiidetud taotlused (seisuga ), ja MTÜ Ida- Harju Koostöökoda poolt läbi viidud toetatud projektide seire. Seire viidi läbi kahes osas. Esimene osa seirest viidi läbi perioodil 2013 lõpp 2014 algus ning arvesse võeti projektid, mis olid seisuga lõpetatud (st ka PRIA poolt viimane väljamakse teostatud). Seire küsimustikud töötati välja Eesti Maaülikooli tudengi Anni Haavakats i magistritöö raames, võttes aluseks aastal, perioodi piirkonna strateegia koostamise raames, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt läbiviidud elukeskkonna uuringu. Selleks, et tulemused oleksid võrreldavad, võeti aastal koostatud elukeskkonna uuringust erinevad näitajad ning mõõdeti seire raames samade näitajate arengut. Seire esimese osa põhjal valmis Anni Haavakatsi magistritöö 4.pdf. Teine osa seirest viidi läbi aastal ning arvesse võeti kõik tegevusgrupi ja PRIA poolt heaks kiidetud projektid (isegi kui viimane makse ei olnud veel toimunud). Mõlema osa puhul kasutati sama metoodikat ning samu küsimustikke, et seireandmed oleks võimalik siduda üheks tervikuks. Siin ja edaspidi toodud toetussummad on PRIA poolt määratud toetussummad. Tegelikud, lõplikud summad võivad siintoodutest veidi erineda, sest projektide elluviimise käigus võisid summad muutuda (osa tegevusi muudeti või jäeti ära). Kokkuvõtete tegemise ajaks ei olnud veel kõik toetussummad välja makstud ja seepärast ei olnud võimalik kasutata analüüsimisel lõplikke toetussummasid. Käesolevas kokkuvõttes on kõik summad ümmardatud tuhande euroni. 3

4 1. Perioodil ellu viidud projektide ülevaade Lõppenud perioodil said nii tegevusgrupilt kui PRIA- lt positiivse toetusotsuse 204 projekti, neist 192 projekti viidi ellu ja 12 katkestati. Elluviidud projektide PRIA poolt määratud toetussumma oli 1,567 miljonit eurot. Vastavalt kehtivale strateegiale sai toetust taotleda kolmest meetmest: 1.1 TEEME KOOS (ühistegevuse edendamine) 1.2 KODUKANT KORDA (elukeskkonna investeeringud) 2.1 TÖÖD JA LEIBA (ettevõtluse investeering) Järgnevalt jooniselt on näha toetatud projektide arv erinevates meetmetes. 109 PROJEKTIDE ARV (meetmete lõikes) TEEME KOOS 1.2 KODUKANT KORDA 2.1 TÖÖD JA LEIBA Joonis 1. Perioodil ellu viidud projektide arv meetmete lõikes Toetussummade alusel jagunesid toetused meetmete vahel järgmiselt: PROJEKTIDE TOETUSSUMMA JAOTUS MEETMETE VAHEL 2.1 TÖÖD JA LEIBA 33% 522 tuhat EUR 1.1 TEEME KOOS 21% 327 tuhat EUR 1.2 KODUKANT KORDA 46% 718 tuhat EUR Joonis 2. Projektide toetussumma jaotus meetmete vahel 4

5 Kõige suurem hulk vahendeid (46%) läks meetmele 1.2 Kodukant korda, kus viidi ellu 35 projekti, toetuste kogumaht oli 718 tuhat eurot. Keskmine määratud toetussumma 20,5 tuhat eurot. 33% rahast ehk 522 tuhat eurot läks meetmele 2.1 Tööd ja leiba, kus viidi ellu 48 projekti, toetuste kogumaht oli 522 tuhat eurot ja keskmine määratud toetussumma oli 10,9 tuhat erot. Kõige rohkem projekte, 109 projekti, oli meetmes 1.1 Teeme koos, sellele meetmele läks 21% rahast, toetuste kogumaht oli 327 tuhat eurot ja keskmine määratud toetussumma 3 tuhat eurot. Kõige enam toetust saanud projekte, 102 projekti viisid ellu mittetulundusühingud, 38 projekti kohalikud omavalitsused, 36 projekti osaühingud, 12 projekti sihtasutused, 2 projekti tulundusühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Taotlejate tegevusvorm, % taotluste koguarvust 1% 6% 19% 1% 20% Kohalik omavalitsus (KOV) Mittetulundusühing (MTÜ) Sihtasutus (SA) 53% Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) Osaühing (OÜ) Joonis 3. Taotlejate tegevusvorm, % toetuste koguarvust. Erinevates meetmetes oli projektitaotlejate arv tegevusvormide lõikes järgmine: 1.1 TEEME KOOS 1.2 KODUKANT KORDA 2.1 TÖÖD JA LEIBA KOKKU Kohalik omavalitsus (KOV) Mittetulundusühing (MTÜ) Sihtasutus (SA) Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) 2 2 Osaühing (OÜ) Tulundusühistu (TÜ) 2 2 KOKKU Tabel 1. Projektitaotlejate tegevusvormid, meetmete lõikes 5

6 ÜLEVAADE TAOTLEJATEST tegevusvormi järgi, meetmete lõikes Tulundusühistu (TÜ) Osaühing (OÜ) TEEME KOOS 1.2 KODUKANT KORDA Joonis 4 Ülevaade taotlejatest tegevusvormi järgi, meetmete lõikes Joonisest 4 on näha, et erineva tegevusvormiga taotlejaid jagus kõikidesse meetmetesse. Meetmes 1.1 Teeme koos oli valdav mittetulundusühingute, kohalike omavalitsuste ja sihtasutuste osakaal, sellest meetmest sai toetust vaid üks osaühing, kelle tegevus oli suunatud kultuuripärandi säilitamisele. Meetmest 1.2 Kodukant korda said toetust mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused ja sihtasutused. Meetmest 2.1 Tööd ja leiba said põhiliselt toetust äriühingud (35 OÜ- d, 2 FIE- t ja 2 TÜ- t) aga ka mittetulundusühngud, (8 korral), ja sihtasutused (1 kord). Meetmest 2.1 toetuste jagamisel oli määravaks projekti sisu, mitte taotleja tegevusvorm. MTÜ Ida- Harju Koostöökoja tegevuspiirkond asub nelja valla - Aegviidu, Anija, Kose ja Raasiku valla territooriumil. Toome siin ära projektitoetuste jagunemise valdade lõikes. Jaotus on tehtud taotleja asukoha järgi, samas paljud projektid ületavad valdade piire. Näiteks Aegviidu terviseraja valgustuse projekti viis ellu Aegviidu vallavalitsus, terviserada ise paikneb aga suuresti Anija vallas, seda kasutavad ka teistest valdadest pärit inimesed TÖÖD JA LEIBA Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) Sihtasutus (SA) Mittetulundusühing (MTÜ) Kohalik omavalitsus (KOV) 6

7 Vallaülene 3% 10 projekti 44 tuhat eurot Raasiku 24% 52 projekti 368 tuhat eurot KÕIK MEETMED KOOS (valdade lõikes, summa alusel) Aegviidu 15% 15 projekti 235 tuhat eurot Anija 19% 39 projekti 300 tuhat eurot Kose 39% 76 projekti 620 tuhat eurot Joonis 5. Toetussummade jagunemine omavalitsuste lõikes Jooniselt 5 on näha, et enim vahendeid läks Kose valla projektidele, järgnesid Raasiku, Anija ja Aegviidu projektid ning vallaülesed projektid. Vallaülesed projektid on projektid, mis on ellu viidud arendusorganisatsioonide poolt ja mõeldud kogu piirkonna arendamiseks. Siinkohal mainime, et omavalitsuste lõikes järelduste tegemine on üsna meelevaldne. Omavalitsused on väga erinevad, seda nii suuruse, elanike arvu, ajalooliste traditsioonide kui muude tegurite poolest. Oluline ja rõhutamistvääriv on pigem piirkonna kui terviku areng. Perioodil katkestati 12 projekti, so 6% kogu projektide arvust. Katkestatud projektidele arvelt vabanenud vahendid suunati uuesti jagamisele järgmistele projektidele. Meetmete lõikes oli katkestatud projektide arv järgmine: 1.1 Teeme koos - 8 projekti. Vaid üks projekt oli selline, kus tegevus viidi ellu ja toetussumma jäi väljamaksmata, kuna dokumendid ei vastanud PRIA nõudmistele. Kõikide teiste puhul loobus taotleja ise projekti elluviimisest. 1.2 Kodukant korda - 1 projekt. Esimesest taotlusvoorust anti toetust korteriühistule, toetussumma oli 8,5% projekti kogumaksumusest, ühistu leidis neile sobivama rahastamisallika ja loobus toetusest. 2.1 Tööd ja leiba - 3 projekti. Ettevõtjad loobusid ise projekti elluviimisest. Ettevõtjate puhul olid projektidest loobumise põhjusteks (ettevõtjate endi sõnul): omafinantseeringuks puuduvad vahendid; projekti kirjutamise ja PRIA- poolse toetusotsuse vaheline aeg venis ettevõtja jaoks liialt pikaks; ettevõtte plaanide muutumine. 7

8 2. Tagasiside taotlejatelt- hinnang elukeskkonnale aastal, perioodi piirkonna strateegia koostamise raames Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt läbiviidud elukeskkonna uuringus tuli välja, et elanike probleemid on eelkõige seotud igapäevaelu küsimustega töökohad, ühistransport, teed, teenindus. Nimetatud teemad on paljuski sellised, mida ainult Leaderi abil ei ole võimalik lahendada. Teatud asjad on piirkonna puhul paratamatud: ettevõtlus tekib sinna, kus on selleks soodne asukoht ja nõudlus teenuste järele; ühistransport toimib paremini seal, kus on teeninduspiirkond suurem ja infrastruktuur parem jne. Elukeskkonnaga seotud uuringus palusime vastajatel hinnata elukeskkonnaga seotud tegurite muutust Ida- Harju Koostöökoja Leader tegevuspiirkonnas perioodil ning hinnata samade tegurite hetkeolukorda. Kokkuvõtteid tehes ei keskendunud me valdade erinevuste väljatoomisele, vaid vaatasime kogu Ida- Harju piirkonda tervikuna. Seire viidi läbi projekti läbi viinud organisatsioonide hulgas. Perioodil oli meil 100 erinevat projekti elluviijat (organisatsiooni), küsitlusele vastas neist 76, sh 7 Aegviidu vallast, 10 Anija vallast, 32 Kose vallast ja 27 Raasiku vallast. Seega on esindatud kõik piirkonna vallad ja vastuste põhjal same hinnata kogu piirkonda tervikuna. Seire käigus palusime hinnata elukeskkonnaga (sh keskkond ja inimesed) seotud tegurite probleemsust oma piirkonnas. Välja oli toodud 21 erinevat tegurit, mis on näha allpool oleval joonisel. Inimesed said valida kuue vastusevariandi vahel: probleemid väga tõsised, esineb probleeme, probleeme esineb vähesel määral, probleeme pole, ei oska öelda. Vastuseid analüüsides jätsime kõrvale vastused ei oska öelda ja koondasime vastused ühtsesse tabelisse. 8

9 100% Hinnang elukeskkonnaga seotud teguritele ( %vastanutest ) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Probleemid väga tõsised Esineb probleeme Probleeme pole Probleemid tõsised Probleeme esineb vähesel määral Joonis 6 Hinnang elukeskkonnaga seotud teguritele (hetkeolukord) Selgus, et kõige väiksemad on probleemid päästeteenistuse ja joogiveega varustatusega, nii arvas üle 80% vastanutest. Üle 70 % vastanutest leiab, et probleeme pole ka ühisvee ja kanalisatsiooni kvaliteediga, samuti julgeolekuga ja iluteenuste kättesaadavusega. 9

10 Suuremad probleemid on: 1. teede olukord (77% vastanutest) 2. vananev rahvastik (76% vastanutest) 3. kvalifitseeritud tööjõu olemasolu (71% vastanutest) 4. teabe olemasolu piirkonna tööjõu nõudlusest ja pakkumisest (70% vastanutest) 5. inimeste osavõttlikkus (aktiivsus) (69% vastanutest) Ülejäänud tegurite hindamisel jagunesid vastused juba praktiliselt võrdselt st pooled vastanutest nägid probleemi ja pooled mitte. Lisaks hetkeolukorra hindamisele küsisime ka inimeste arvamust olukorra muutumisele viimaste aastate jooksul ( ). Järgmises koondtabelis on välja toodud elukeskkonnaga seotud tegurite muutus Ida- Harju Koostöökoja Leader tegevuspiirkonnas ajavahemikul

11 Hinnang elukeskkonnaga seotud tegurite muutustele (% vastanutest) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Palju kehvem Pigem kehvem Ei ole muutunud Pigem paranenud Palju paranenud Joonis 7 Hinnang elukeskkonnaga seotud tegurite muutumisele Üle 50 % vastanutest arvab, et olukord on jäänud samaks järgmiste tegurite osas: elanikkonna hajutatus, elekter, meditsiin, julgeolek, päästeteenistus, väätamisväärsused, ettevõtluse arendamise võimalused, teabe olemasolu piirkonna tööjõu nõudluses ja pakkumisest. Olukord on muutunud kehvemaks: 1. vananev rahvastik (33% vastanutest) 2. kvalifitseeritud tööjõu olemasolu (22% vastanutest) 3. teede olukord (20% vastanutest) Samas on teede olukorra muutust hinnatud ka väga positiivselt, 65% vastanutest leidis, et see on muutunud paremaks. Sellistest vastustest on väga hästi näha, et piirkond on küllaltki suur, viimastel aastatel on vallad rajanud kergliiklusteid, samuti on toimunud mitmel pool piirkonnas 11

12 riigimaantee remont, mis kindlasti on mõjutanud vastamist positiivselt, samas on kindlasti külateid, mida pole aastaid remonditud ja mis muutuvad üha kehvemaks, seega võivad vastused olla väga erinevad. Olukord on muutunud paremaks: 1. lastehoiu võimalused (74% vastanutest, sh 27% arvates palju paranenud) 2. sportimisvõimalused (74% vastanutest, sh 21 % arvates palju paranenud) 3. ühisvesi ja kanalisatsioon (69% vastanutest) 4. teede olukord (65% vastanutest) 5. varustatus joogiveega (62% vastanutest) 6. majutus ja toitlustuskohtade arv (60% vastanutest, sh 14 % arvates palju paranenud) 7. ettevõtjate ja omavalitsuste vaheline koostöö (60% vastanutest, sh 7 % arvates palju paranenud) 8. ühistransport (58% vastanutest) 9. elanikkonna osavõttlikus (aktiivsus)(56 % vastanutest) 10. ettevõtjate omavaheline koostöö (53% vastanutest) Tegevusgrupi vaatenurgast on rõõmustav, et positiivseid muutusi on märgatud valdkondades kuhu on läbi Leaderi panustatud. Need on paremate sportimisvõimaluste loomine, majutus- ja toitlustuskohtade arvu tõus, elanikkonna ettevõtlikkuse kasv ja koostöö. Samuti on vastustest näha, et viimastel aastatel on olukord muutunud paremaks ka nendes valdkondades, mis Leaderi võimusesse ei kuulu (teed, vesi, ühistransport). 3. Ülevaade perioodis ellu viidud projektidest meetmete lõikes 3.1.Meede 1.1 Teeme koos (Ühistegevuse edendamine) Meetme üldeesmärk on kohaliku omaalgatuse ja eestvedajate panuse väärtustamine läbi ühistegevuse võimaluste ning noorte algatuste avardamise, mis aitab kaasa piirkonna koostöö, identiteedi ja põlvkondade vaheliste sidemete tugevdamisele ning positiivsete eluväärtuste kujunemisele. Meetmest 1.1 Teeme koos said toetust 109 projekti. Toetuse kogumaht oli 327 tuhat eurot. Projektide kogumaht 417 tuhat eurot. Meetme toetussummade jagunemine valdade lõikes on toodud järgmisel joonisel. 12

13 Vallaülene 9% 9 projekti 30 tuhat eurot Raasiku 28% 30 projekti 90 tuhat eurot 1.1 TEEME KOOS (valdade lõikes, summa alusel) Anija 24% 25 projekti 78 tuhat EUR Joonis 8 Meetme 1.1 Teeme koos toetussummade jagunemine valdade lõikes Aegviidu 7% 9 projekti 24 tuhat eurot Kose 32% 36 projekti 105 tuhat EUR Toetust taotles 54 erinevat taotlejat. Nelja projekti elluviimise perioodi pikendati. Projektide seire raames viisime läbi küsitluse projekti elluviijate hulgas, millele saime 89 vastust, mis on 82% projektide koguarvust. Tulemuste analüüsist selgus, et 11% projektidest oli algatatud noorte poolt või noorteorganisatsiooni poolt ellu viidud. 65% projektidest olid suunatud noortele ning samuti 66% projektidest olid kasusaajad just noored. Tegevuspiirkonna tuntuse kasvule on ellu viidud projektidest kaasa aidanud 83% projektide koguarvust. Tegevuspiirkonna külastatavuse kasvule on kaasa aidanud 62% projektidest. Tervise- ja kultuuriteenuste tarbijate arvu kasvu osas on positiivset mõju avaldanud projektidest 63%. Nii huvitegevuse kättesaadavusele kui ka sisuka ajaveetmise võimalustele aitas kaasa 57% projektidest, ainult sisuka ajaveetmise võimaluste paranemisele 18% projektidest. Positiivsena saab välja tuua, et 22% projektidest on aidanud kaasa tegevuspiirkonnas töökohtade loomisele/säilitamisele. 3 projekti raames loodi näiteks kokku 19 ajutist töökohta. Viimaste puhul oli tegemist töökohtadega, mis säilisid ajani, mil projekt lõplikult ellu viidi (näiteks laagrijuhendajad ja projektijuht, töökohad seoses suveetendustega). Projektide raames viidi ellu väga palju mitmekesiseid tegevusi (üritusi, koolitusi, laagreid, pärandkultuuri väärtustavaid tegevusi, õpitubasid jne). Projektide hulgas oli ka tegevusi, mis olid suunatud näiteks erivajadustega noortele. Samuti koguti piirkonna ajalugu, mis talletati raamatukaante vahele. Välja anti ka fonogrammidega lastelaulude kogumik. Projektide raames parandati oluliselt ka huviringide toimimise kvaliteeti. Tähelepanuväärseks saab kindlasti pidada Anija vallas etendunud suvelavastusi, mis on suuresti kaasa aidanud nii piirkonna tuntusele kui ka külastatavusele. Muusikahuvilistele soetati projektide raames puhkpille, tänu millele on Kose vallas muusikahuvilistel paremad võimalused huvitegevuseks. Projektide elluviijad tunnetasid huvitegevuse kättesaadavuse kasvu ja sisuka vajaveetmise võimaluste paranemist. Samuti tunnetati, et elluviidud projektid on aidanud kaasa Ida- Harju Leader tegevuspiirkonna inimeste omavahelise 13

14 suhtluse paranemisele ning koostöövõimaluste loomisele. Positiivsena saab välja tuua, et nimesed tunnetasid ka kogukonna tunnetuse teket. Taotlejate tagasiside alusel oli projektide raames enim probleeme järgmistes valdkondades: Ajalised piirangud Pikk menetlemisperiood, projekti kirjutamise ja tegeliku elluviimise alguse vaheline periood venib väga pikaks, samuti venitab projekti, (eriti mitme kuludeklaratsiooni puhul) väga pikk raha laekumise periood; Finantsrobleemid Raha laekub alles kolm kuud peale projekti lõppu. MTÜ- del on väga raske leida raha ette, tihti puuduvad omavahendid mida kasutada. Ka laenu võtmine on MTÜ- l väga keeruline ja tihti võimatu. Samuti pole võimalik leida hankijaid, kes oleksid nõus nii pikalt ootama; Bürokraatia PRIA nõuded tekitavad segadust, sest tihti nõuab PRIA arvetel rohkem ja erinevat lahtikirjutust, kui Maksu- ja Tolliamet või Raamatupidamise seadus; segadust tekitavad nõuete muutused ning määruse erinev tõlgendus erinevate ametike poolt; Taotlejast tingitud probleemid Ajakava planeerimise ja info suunamisega seotud probleemid. Taotlejad leidsid ka, et esmataotlejate puhul oleks vaja rohkem nö käehoidmist ja superviseerimist, samuti sooviti, et kultuuriprojektidel oleks projektijuhtimise tasu abikõlbulik. Taotlejad tunnistasid, et peavad õppima ajaressurssi paremini hindama ja infot paremini suunama. Seire käigus palusime vastajatel nimetada 1-2 Ida- Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna (Raasiku vald, Kose vald, Anija vald, Aegviidu vald) projekti, mis on ellu viidud LEADER rahastuse toel ja mida võib pidada heaks eeskujuks nii piirkonnas üldiselt kui ka teistele projektitaotlejatele. Teiste taotlejate poolt leidsid äramärkimist järgmised projektid: o Suvelavastused (Tokerjad, Birkenruh episood, Kose suur aare) o Aruküla filmifestival o Ohutuspäev o Kose kihelkonnapäevad o Kose kunsti ja käsitööpäevad o Rahvariiete soetamine o Õpitoad (renoveerimine jm) o Koolitused (esmaabi ja kriisikäitumine) o Trükiste väljaandmine 3.2 Meede 1.2 Kodukant korda (kogukonna investeeringud) Meetme üldeesmärk on tegevuspiirkonna elukvaliteedi ja atraktiivsuse tõstmine läbi kogukonna aktiivsuse suurendamise ja mitmekesiste tegevusvõimaluste loomise, mis aitab kaasa inimeste väärtushinnangute paranemisele ja oma kodukandi väärtustamisele. 14

15 Meetmest 1.2 Kodukant korda said toetust 35 projekti, toetuse kogumaht oli 718 tuhat eurot, investeeringute kogumaht 917 tuhat eurot. Meetme toetussummade jagunemine valdade lõikes on toodud järgmisel joonisel. Raasiku 23% 8 projekti 160 tuhat eurot 1.2 KODUKANT KORDA (valdade lõikes, summa alusel) Aegviidu 29% 6 projekti 212 tuhat eurot Kose 29% 13 projekti 213 tuhat eurot Anija 19% 8 projekti 133 tuhat eurot Joonis 9 Meetme 1.2 Kodukant korda toetussummade jagunemine valdade lõikes Toetust taotles 26 erinevat taotlejat. Ühte projekti pikendati. Viisime läbi küsitluse projekti elluviijate hulgas, millele saime 33 vastust, mis on 94% projektide koguarvust. Meetme 1.2 Kodukant korda projektide hulgas ei olnud noorte poolt algatatud ja elluviidud projekte. Noortele oli suunatud 52% projektidest. Kasusaajateks olid noored 61% projektidest. Huvitegevuse kättesaadavusele ja sisuka ajaveetmise võimalustele on kaasa aidanud 64% projektidest. Ainult sisuka ajaveetmise võimalustele on kaasa aidanud 27% projektidest. Piirkonna tuntusele on kaasa aidanud 70% ehk üle poole projektidest. Piirkonna külastatavuse kasvule on positiivset mõju avaldanud 52% projekti. Tervise ja kultuuriteenuste tarbijate arvu kasvamisele on kaasa aidanud 67% projektidest. Ühe projektiga on loodud piirkonda ka üks täisajaga töökoht ning kaasa on aidatud kuue töökoha säilitamisele. Loodud töökoht on sobilik ka naistele. Projekti elluviimise käigus esinenud probleemidena tõid taotlejad välja järgmised probleemid: pikk taotlusperiood rahastamine (pikad tähtajad PRIA poolt) probleemid Muinsuskaitseametiga taotleja ebapädevus ehitusküsimustes Seire käigus palusime vastajatel nimetada 1-2 Ida- Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna (Raasiku vald, Kose vald, Anija vald, Aegviidu vald) projekti, mis on ellu viidud LEADER rahastuse toel ja mida võib pidada heaks eeskujuks nii piirkonnas üldiselt kui ka teistele projektitaotlejatele. Teiste taotlejate poolt leidsid äramärkimist järgmised projektid: o Raasiku staadion o Aegviidu suusaraja valgustus 15

16 o Aegviidu seikluspark o Kose laululava rekonstrueerimine o Kehra raudteejaama renoveerimine o Aegviidu Päästeseltsi hoone renoveerimine o Anija mõisa köögikompleksi renoveerimine 3.3 Meede 2.1 Tööd ja leiba (ettevõtluse investeeringud) Meetme üldeesmärk on tegevuspiirkonna ettevõtjate elujõulisuse suurendamine ja ettevõtluse mitmekesistamine läbi keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasutamise ning kohaliku tööjõupotentsiaali rakendamise, mis aitab kaasa piirkonna töökohtade säilimisele ja paremate töökohtade loomisele ning elanike kindlustunde saavutamisele. Meetmest 2.1 Tööd ja leiba said toetust 48 projekti. Toetuse kogumaht oli 522 tuhat eurot. Investwringute kogumaht 1,013 miljonit eurot. Meetme toetussummade jagunemine valdade lõikes on toodud järgmisel joonisel Vallaülene 3% 1 projekt 14 tuhat eurot Raasiku 23% 13 projekti 117 tuhat eurot 2.1 TÖÖD JA LEIBA (valdade lõikes, summa alusel) Kose 59% 27 projekti 302 tuhat eurot Anija 15% 7 projekti 89 tuhat eurot Joonis 10 Meetme 2.1 Tööd ja leiba toetussummade jagunemine valdade lõikes Toetust taotles 38 erinevat taotlejat. Üheksat projekti pikendati. Viisime läbi küsitluse projekti elluviijate hulgas, millele saime 24 vastust, mis on 50% projektide koguarvust. Uuringus osalenud projektide hulgas ei olnud ühtegi noorte poolt algatatud või ellu viidud projekti. Projektide hulgas oli antud meetmes kaks projekt, mis oli suunatud noortele (sh kasusaajad noored). Huvitegevuse kättesaadavusele ja sisuka ajaveetmise võimalustele on kaasa aidanud 30% antud meetme projektidest. 71% projektidest on kaasa aidanud piirkonna tuntuse kasvule. Külastatavusele on kaasa aidanud 50% uuringus osalenud projektidest. Tervise ja kultuuriteenuste tarbijate arvu kasvule on positiivset mõju avaldanud 42% projektidest. Kõik vastajad väitsid, et projekt on kaasa aidanud töökohtade säilitamisele, loodi 20 uut töökohta, millest 14 sobib ka naistele. Samas tõid taotlejad, kes alles alustasid ettevõtlusega välja, et töökohtade prognoosimisel oldi tegelikkusest optimistlikumad st, et kohe pärast projekti lõppu lisandus küll 16

17 palju tööd, kuid raha ei hakka sisse tulema nii kiiresti kui loodeti. Samas loodetakse palga maksmiseni jõuda aasta jooksul peale projekti lõppu. Projektipõhise ankeedi vastajate sõnalisest hinnangust saab välja tuua, et vastajad tunnetavad mõju piirkonna külastatavuse kasvus. Samuti tunnetavad vastajad, et tänu elluviidud projektidele on saadud parandada teenuste kvaliteeti ning vähendada teenuste sesoonsust pakkumise osas. On positiivne välja tuua, et vastajate arvates on paranenud ka koostöö piirkonna ettevõtjate vahel ning on suudetud stabiliseerida tööhõivet. Projekti elluviimise käigus esinenud probleemidena tõid taotlejad välja järgmised probleemid: keerukad taotlusvormid pikk raha ootamise periood Oodatakse selgemaid juhtnööre PRIA poolt milliseid tulemusi täpselt oodatakse ja mida kontrollitakse, kuidas hinnatakse tulevikus projektis kavandatavaid töökohti ja rahavooge. Seire käigus palusime vastajatel nimetada 1-2 Ida- Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna (Raasiku vald, Kose vald, Anija vald, Aegviidu vald) projekti, mis on ellu viidud LEADER rahastuse toel ja mida võib pidada heaks eeskujuks nii piirkonnas üldiselt kui ka teistele projektitaotlejatele. Teiste taotlejate poolt leidsid äramärkimist järgmised projektid: o Oxforell OÜ projektid, eraldi toodi välja panustamine liikumispuudega inimestesse o Mööbel Sinule projektid, rõhutati järjepidevat arengut o Männiaru puhkemaja projekt o Raasiku O.T.T. projekt 3.4 Tegevusgrupi poolt elluviidud projektid Perioodil viis MTÜ Ida- Harju Koostöökoda (tegevusgrupp) Leader meetme kaudu ise ellu 6 projekti. Projektide toetussumma kokku oli 33,8 tuhat eurot. Viis projekti: Vahendite soetamine piirkonna sündmuste jäädvustamiseks, Sündmuste läbiviimiseks vahendite soetamine ja varaaida süsteemi arendamine, Piirkonda tutvustava meene õpitubade sari, Koduköökide arendamine ja Piirkonna kohaliku toodangu propageerimine on tehtud meetme 1.1. Teeme koos alt. Üks projekt: Turismikool - koostöö ja partnerluse arendamine on tehtud meetmest 2.1 Tööd ja leiba. Kõik tegevusgrupi poolt elluviidud projektid on mõeldud laiemale kasusaajate ringile. Vahendid on soetatud MTÜ liikmetele kasutamiseks just selle mõttega, et kõik organisatsioonid ei peaks ise vahendeid (näiteks telke või salvestustehnikat) soetama. Samuti on õpitoad ja koolitused suunatud piirkonna inimestele. Kõikide projektide üks eesmärke on koostöö arendamine. Tegevusgrupp on läbi viinud projekte, millel on laiem huvi, kuid puudub organisatsioon, kes suudaks projekti kirjutada ja eestvedaja rollis olla. Siiani on tegevusgrupp konkureerinud toetusele oma meetmetes teiste taotlejatega 17

18 võrdsetel alustel. Samas on nende projektide puhul tihti laiem ulatus kui vaid ühe meetme eesmärkide täitmine. Seire käigus tõid taotlejad välja ka ootused uue perioodi projektidele (vt lk 22). Rõhutati koostööd nii Eesti siseselt kui välispartneritega, samuti oodatakse suuri ja piirkonnaüleseid üritusi. Just nende ootuste täitmine on uuel programmperioodil tegevusgrupi üheks ülesandeks. Tegevusgrupilt oodatavate tegevuste kõige tihemini korduv märksõna on koostöö. Arvestades, et ootuste hulgas on ka rahvusvaheline koostöö, millele on Põllumajandusministeeriumi ja PRIA poolt kehtestatud ülejäänud meetmetest eraldi reeglid, siis on uuel perioodil mõistlik luua eraldi koostöömeede, mille puhul on taotlejaks tegevusgrupp. Selliselt saab tegevusgrupp ellu viia piirkonna poolt soovitud ja vajalikke tegevusi (sh rahvusvahelisi koostööprojekte) ning samas ei konkureeri teistes meetmetes taotlejate poolt esitatud projektidega. 4. Strateegias seatud eesmärkide täitmine MEEDE 1.1 TEEME KOOS Toetatud projektide arv Väljundid Tulemused Toetatud noorte projektide arv* Kasusaajate arv (projektitoetuse taotluse andmetel) Läbiviidud ühistegevuste arv Noortele suunatud ühistegevuste arv Ühistegevuses osalenute arv Noortele suunatud ühistegevuses osalejate arv Tunnustatud sädeinimeste arv Sihttase rakenduskava viimases versioonis Tegelik näitaja Eesmärgi täitmine toetusotsuse alusel Sihttase Sihttase Sihttase Alla sihttaseme Sihttase Sihttase Sihttase Alla sihttaseme Eesmärgi täitmise % Märkused 156% tegevusgrupilt ja PRIAlt positiivse toetusotsuse saanud projektid 280% seire tulemuste põhjal 1002% seire tulemuste põhjal 87% seire tulemuste põhjal 127% seire tulemuste põhjal 1173% seire tulemuste põhjal 1126% seire tulemuste põhjal 0% läbi projektide ei ole sädeinimesi tunnustatud. 18

19 Mõjud Pärandkultuuri väärtustavate tegevuste arv Loodud töökohtade arv Läbi huvitegevuse kättesaadavuse ühistegevuses osalenute arv elanikkonnas suureneb Paremad võimalused sisukaks vaba aja veetmiseks soodustavad noorte jäämist kodukohta Sihttase 24 projekti aitas kasa töökohtade säiltamisele, 3 projekti raames loodi 19 ajutist ametikohta. Toimus palju mitmekesiseid tegevusi (koolitusi, laagreid, õpitubasid jne). Koguti piirkonna ajalugu, mis talletati raamatukaante vahele. Parandati sportimistingimusi ja loodi juurde sisuka aja veetmise võimalusi (mänguväljakud, spordivahendid, rahvariided, pillid). Projektide raames parandati oluliselt huviringide toimumise kvaliteeti. Projektide elluviijad tunnetasid huvitegevuse kättesaadavuse kasvu ja sisuka ajaveetmise võimaluste paranemist. Samuti tunnetati, et elluviidud projektid on aidanud kaasa Ida-Harju Leader tegevuspiirkonna inimeste omavahelise suhtluse paranemisele ning koostöövõimaluste loomisele. Tabel 2 Strateegias seatud sihttasemete saavutamine. Meede 1.1 Teeme koos *noorte projekt = projekt, mis on ellu viidud noorteorganisatsiooni poolt või suunatud otseselt noortele 260% tegevusgrupilt ja PRIAlt positiivse toetusotsuse saanud projektide projektikirjelduste põhjal seire tulemuste põhjal, küsitlus ja suulised vestlused Ainuke tulemus mida projektide kaudu ei täidetud on sädeinimeste tunnustamine. Viimastel aastatel on kohalikud omavalitsused üha enam hakanud oma piirkonna aktiivseid inimesi väärtustama ja tunnustama. Igal aastal jagatakse valla aukodaniku tiitleid ja korraldatud mitmeid üritusi (nt aasta tegijate konkurss). Samuti on tegevusgrupp, koos teiste Harjumaa arendusorganisatsioonidega, osalenud igaaastasel Harjumaa aasta tegija valimisel ja maakonna tasandil toimuva tunnususürituse korraldamises. Eraldi korraldatakse ka vabatahtlike tunnustusüritusi vabariigi tasemel. Taotlejatega vesteldes selgus, et juba korraldatud üritusi on piisavalt ja eraldi tunnustamist läbi Leader meetme ei peeta vajalikuks. MEEDE 1.2 KODUKANT KORDA Väljundid Tulemused Toetatud tegevuste* arv Tehtavate investeeringute maht Toetust saanud külade ja alevike arv Rekonstrueeritud, rajatud või korrastatud objektide arv Sihttase rakenduskava viimases versioonis 1,278 MEUR Tegelik näitaja Eesmärgi täitmine toetusotsuse alusel Sihttase 0,917 MEUR Alla sihttaseme Alla sihttaseme Sihttase Eesmärgi täitmise % Märkused 165% seire tulemuste põhjal 72% Toetatud projektide abikõlblik maksumus 47% seire tulemuste põhjal 160% seire tulemuste põhjal 19

20 Mõjud Parenenud teenustest ja rajatud objektidest kasusaajate arv Ettevalmistatud investeeringuobjektide arv Loodud töökohtade arv Piirkonna tuntuse ja külastatavuse kasv Tervise ja kultuuriteenuste tarbijate arv suureneb Inimeste rahulolu elukeskkonnaga kasvab ja elanike väljaränne väheneb Sihttase 8 4 Alla sihttaseme Ühe projektiga on loodud piirkonda ka üks täisajaga töökoht ning kaasa on aidatud kuue töökoha säilitamisele.piirkonna tuntusele on kaasa aidanud 23 projekti, piirkonna külastatavuse kasvule on kaasa aidanud 17 projekti, tervise ja kultuuriteenuste tarbijate arvu on suurendanud 22 projekti. Sisuka aja veetmise võimalusele on kaasa aidanud 30 projekti ja huvitegevuse kättesaadavusele 21 projekti. Projektide elluviijad tunnetasid rahulolu kasvu elukeskkonnaga. Tabel 3 Strateegias seatud sihttasemete saavutamine. Meede 1.2 Kodukant korda 578% seire tulemuste põhjal *tegevuseks loetakse ühe objektiga seotud tegevusi juhul kui need on võetavad tervikuna (nt hoone ehitamine mitmes etapis). Eraldi tegevusteks juhul kui objektiga seotud tegevused on erinevate eesmärkidega ning eraldiseisvalt toimivad (nt samale krundile mänguväljaku ja majutushoone rajamine) Investeeringute tegelik maht jäi pisut alla sihttaseme. Investeeringute tegelikku mahtu on raske hinnata, teada on vaid abikõlbliku maksumuse summa. Tihti kaasnes projektiga lisategevusi, (näiteks projekti ettevalmistusfaasis projekteerimine, mis enamikel juhtudel tehti taotleja omakuludega), milleks toetust ei küsitud ja seepärast reaalne investeeringu kogumaht projektist ega lõpparuandest ei selgu. Uuel perioodil tuleb kaaluda projektide seires kajastuva projektide kogumaksumuse tuvastamisel täpsemate alusandmete kokkuleppimist ning koguda süsteemsemalt infot projektide lõpliku kogumaksumuse kohta. Ettevalmistatud investeeringuprojektide arv jäi samuti alla sihttaseme. Taotlejatega vesteldes selgus, et enamikel juhtudel arvestasid taotlejad toetuste eelarve piiratud mahuga ja eelistasid ettevalmistavad tegevused omavahenditega valmis teha ning küsida raha investeeringuks. 50% seire tulemuste põhjal seire tulemuste põhjal, küsitlus ja suulised vestlused MEEDE 2.1 TÖÖD JA LEIBA Toetatud ettevõtmiste arv Väljundid Tehtavate investeeringute maht Sihttase rakenduskava viimases versioonis 1,278 MEUR Tegelik näitaja Eesmärgi täitmine toetusotsuse alusel Sihttase 1,013 MEUR Alla sihttaseme Eesmärgi täitmise % Märkused 160% Toetatud projektide arv, kõik projektid on erinevate eesmärkidega ja eraldiseisvalt toimivad 79% Toetatud projektide abikõlblik maksumus 20

21 Tulemused Mõjud Loodud töökohtade arv Alla sihttaseme Uuute/paranenud Sihttase teenuste hulk Paranenud ettevõtluse 20 9 Alla infrastruktuuri objektide sihttaseme arv Paranenud/uutest teenustest kasusaajate arv Keskkonnasäästlikusele suunatud projektide arv Külastatavuse kasv Koostöö piirkonna ettevõtjatega on paranenud Tööhõive seisund on piirkonnas stabiilne Teenuste pakkumise sesoonsus on vähenenud ja teenuste kvaliteet kasvanud Sihttase 96% seire tulemuste põhjal 150% seire tulemuste põhjal 45% seire tulemuste põhjal 127% seire tulemuste põhjal 8 5 Alla sihttaseme 63% seire tulemuste põhjal 17 projekti aitas kaasa piirkonna tuntuse seire tulemuste kasvule, 12 projekti külastatavuse arvu põhjal, küsitlus kasvule. Kõik projektid aitasid kaasa töötajate ja suulised arvu säilitamisele, loodi 20 uut töökohta. vestlused Vastajad tunnetavad, et tänu elluviidud projektidele on saadud parandada teenuste kvaliteeti ning vähendada teenuste sesoonsust pakkumise osas, on paranenud ka koostöö piirkonna ettevõtjate vahel ning on suudetud stabiliseerida tööhõivet Tabel 4 Strateegias seatud sihttasemete saavutamine. Meede 2.2 Tööd ja leiba Investeeringute maht jäi alla plaanitud sihttaseme. Põhjuseks sama, mis meetmes 1.2 kirjeldatud. Loodud töökohtade arv jäi pisut alla sihttaseme. Ettevõtjad tunnistasid, et töökohtade loomise suhtes oldi projekti kirjutades pisu liiga optimistlikud, seda eriti alustava ettevõtte puhul. Tegelikkus võis plaanidest erineda ja projekti lõppedes ettevõtte käivitusfaas (kus palkasid veel ei maksta) venida plaanitust pikemaks. Paranenud ettevõtluse infrastruktuuri arv jäi samuti alla sihttaseme. Väga paljud projektid olid suunatud pigem kvaliteedi tõstmisele ja uute teenuste arendamisele, just need tegevused tundusid ettevõtjatele kõige olulisematena. Samuti ei ole Leader vahendid piisavad suurte infrastruktuuri investeeringute tegemiseks. Kokuvõttes tuleb märkida, et kuna projektide lõpust on möödunud veel vähe aega on mõjusid väga raske hinnata (viimased projektid lõppesid ). Tihti ilmnevad projektiga kaasnevad mõjud alles paar aastat hiljem. 5. Ootused uueks perioodiks Seire käigus küsisime projekti elluviijatelt nende ootusi Ida- Harju Koostöökojale perioodil ( ). Palusime vastata mis oli hästi ja mida annaks paremini teha. Kiideti head nõustamise taset ja igakülgset abi Ida- Harju Koostöökoja töötajate poolt (16 korda), samas üks taotleja tõi välja, et tema ei saanud tagasisidet piisavalt kiiresti. Toodi välja, et hästi olid korraldatud koolitused, infopäevad ja 21

22 õppereisid. Oli ka vastukäivaid arvamusi, näiteks, et paljud üritused toimusid kodukohast väljaspool ja seetõttu oli kohalesaamine raskendatud. Samas arvati et koolitused ja infopäevad võiksid edasidi toimuda võimalikult erinevates kohtades, sest nii saaks parema ülevaate piirkonnas tegutsevates ettevõtetest ja nende poolt pakutavatest võimalustest. Mitmed vastajad tõid välja, et ei oota suuri muutusi, meetmed võiksid jääda samaks. Koostöökoda võiks organiseerida ja rahastada ühisprojekte, väljasõite jne, mille tulemusena suureneks ühisosa tunnetamine tegevuspiikonna liikmete vahel. Võiks korraldada MTÜ- de ümarlaudasid, et saadaks rohkem teada millega teised tegelevad. Mainiti, et koostööd pole kunagi liiga palju. Oodatakse rohkem teavet lõpetatud projektide kohta, arvatakse, et rohkem võiks olla meediakajastust. Vastajad tõid välja, et seireküsimustele vastamine oli aja- ja energiamahukas, vältida tuleks korduvaid küsimusi ja seire siduda projekti lõppdokumen- tatsiooniga. Küsisime seirele vastajatelt ka projektitaotlejate ootusi uueks LEADER perioodiks Vastused on jagatud kolmeks, selle järgi kellele ettepanekud on suunatud. Ida- Harju Koostöökojale tehti järgmised ettepanekud: o Pikem tähtaeg taotlusvooru väljakuulutamise ja vooru vahel o Oodatakse senise hea koostöö jätkumist o Oodatakse piirkonna- üleseid projekte tegevusgrupi eestvedamisel o Kindlaid mängureegleid kogu perioodi vältel (vähem määruse muudatusi, toetussummad ja protsendid samad, taotlusvoorud ette teada ja võimalikult ühel ajal) o Rohkem infot Ettepanekud PRIAle: o Käibemaksu abikõlblikkus KOV- idele o Raha laekumise periood on liiga pikk, ettepanek 1 kuu o Paberibürokraatia vähenemine o Suuremat selgust tulemuste hindamisel (näit kuidas ja kuna mõõdetakse loodud töökohtade arvu, milliste finantsnäitajatega mõõdetakse tulemuslikkust jne) Ootused projektidele: o Oodatakse, et pooleli jäänud tööd saaks lõpetatud o Ühiste suurürituste korraldamine o Piirkonnaüleste projektide korraldamine o Võtta suurem suund kogukonna ja esmatasandi teenuste arendamisele o Suurem toetus puudega inimestele suunatud projektidele o Rohkem toetust põllumajandusele o Koostöö- ja õppereise o Koostööd välisriikidega o Ettevõtlusmeetmes- personalikoolitused, eksporditoetus o Rohkem rõhku kultuuri- ja ajaloomälestiste säilitamisele 22

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

14_yldkoosolek _PROTOKOLL

14_yldkoosolek _PROTOKOLL MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Üldkoosoleku protokoll nr. 14 21. juuni 2015 Oxforell Puhkekeskus, Toominga 1, Kose- Uuemõisa, Harjumaa Koosoleku algus kell 13.40, lõpp kell 17.00 Juhatas: Tiina Sergo Protokollis:

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia me

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia me MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Piirkonna turismipotentsiaali

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus, rakendamistulemuste analüüs, VII taotlusvoor

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus, rakendamistulemuste analüüs, VII taotlusvoor Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus rakendamistulemuste

Rohkem

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava meetme 1.2 Põllumajandusliku tegev

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava meetme 1.2 Põllumajandusliku tegev Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus rakendamistulemuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

M T Ü K I R D E R A N N I K U K O O S T Ö Ö K O G U U K I R D E R A N N I K U I N F O L E H T V Ä L J A A N N E NR 25 S E L L E S N U M B R I S : L E

M T Ü K I R D E R A N N I K U K O O S T Ö Ö K O G U U K I R D E R A N N I K U I N F O L E H T V Ä L J A A N N E NR 25 S E L L E S N U M B R I S : L E M T Ü K I R D E R A N N I K U K O O S T Ö Ö K O G U U K I R D E R A N N I K U I N F O L E H T V Ä L J A A N N E NR 25 S E L L E S N U M B R I S : L E A D E R M E E T M E S E P T E M B R I K U U T A O T

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem