EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi 2006/117/EURATOM (radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta) rakendamist liikmesriikides {SWD(2018) 4 final} ET ET

2 Sisukord 1. Sissejuhatus Õiguslik raamistik Vedude järelevalve ja kontrolli üldpõhimõtted Üldsätete rakendamine Direktiivi ülevõtmine Vedude järelevalve ja kontrolli tüüpvorm Pädevad asutused Kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vedude seireandmed ja suundumused Vedudest üldiselt Import, eksport ja transiit läbi ühenduse Järelmeetmed seoses komisjoni esimese aruandega Järeldused

3 1. SISSEJUHATUS Nõukogu direktiivis 2006/117/Euratom 1 on sätestatud radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse piiriüleste vedude ühenduse järelevalve- ja kontrollisüsteem, et tagada elanikkonna piisav kaitse. Selle abil tagatakse, et asjaomaseid liikmesriike teavitatakse radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedudest nende territooriumile või läbi nende territooriumi, kusjuures liikmesriigid on kohustatud andma vedudele oma nõusoleku või teatama põhjendatud keeldumisest. Direktiiv täiendab nõukogu direktiivi 2011/70/Euratom, 2 mis keskendub radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud kütuse pikaajalise käitlemise poliitikale ja kohustustele. Käesolev aruanne on teine komisjoni aruanne nõukogu direktiivi 2006/117/Euratom rakendamise kohta ning annab ülevaate asjaomastest vedudest ja nendega seotud aspektidest. Selles sisalduv teave täiendab komisjoni aruannet nõukogu direktiivi 2011/70/Euratom rakendamise kohta 3. Kõikides ELi liikmesriikides tekib radioaktiivseid jäätmeid, mis pärinevad erinevatest rajatistest (nt tuumaelektrijaamad, uurimisreaktorid) ja tegevustest nagu radioaktiivsete isotoopide kasutamine meditsiinis, tööstuses, põllumajanduses ning teadus- ja haridussektoris. Määratluse kohaselt on radioaktiivsed jäätmed gaasilises, vedelas või tahkes olekus radioaktiivne materjal, millele päritolu- või sihtriik ega füüsiline või juriidiline isik, kelle otsust nimetatud riigid tunnustavad, ei näe ette edasist kasutust ja mida reguleeriv organ kontrollib päritolu- ja sihtriigi õiguslikus ja reguleerivas raamistikus kui radioaktiivseid jäätmeid. Tuumaelektrijaamade reaktorite ja uurimisreaktorite töö käigus tekib ka kasutatud tuumkütust. Kasutatud tuumkütus on määratluse kohaselt tuumkütus, mida on kiiritatud ning mis on reaktori südamikust alaliselt eemaldatud. Seda võib käsitada kasutatava ressursina, mida saab ümber töötada, või suunata radioaktiivse jäätmena lõppladustamisele, kuna edasist kasutamist ei ole ette nähtud. Pärast kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete tekkimist säilitatakse neid enne võimalikku töötlemist, ümbertöötamist või lõppladustamist. Objektidelt, kus kasutatud tuumkütus ja radioaktiivsed jäätmed on tekkinud, veetakse need materjalid 1 Nõukogu 20. novembri aasta direktiiv 2006/117/Euratom radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta, ELT L 337, , lk Nõukogu 19. juuli aasta direktiiv 2011/70/Euratom, millega luuakse ühenduse raamistik kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks, ELT L 199, , lk Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile Nõukogu direktiivi 2011/70/Euratom rakendamise edusammud ja ülevaade ühenduse territooriumil olevate kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete kohta ning nende ainete tekkimise tulevikuprognoos, COM(2017)236 final,

4 ära peamiselt maanteed või raudteed mööda või meritsi ning vähestel juhtudel ka õhuteed pidi. Radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse import, eksport ja transiit läbi liikmesriikide on ELis tavapärane. Nimetatud materjale liigub teisisõnu neid veetakse enamikus liikmesriikides olenemata konkreetse riigi tuumaprogrammi mahust. Praegu asuvad tuumareaktorid 16 liikmesriigi territooriumil 4 ning töötavaid tuumareaktoreid on 14 liikmesriigis. Lisaks on 20 ELi liikmesriigis 5 kasutatud või kasutatakse ka praegu uurimisreaktoreid. Mõned liikmesriigid veavad kasutatud tuumkütuse ümbertöötamiseks ELi või kolmandatesse riikidesse. Enamik uurimisreaktoritega liikmesriike plaanivad tagastada kasutatud tuumkütuse selle tarnijale (Ameerika Ühendriigid või Venemaa Föderatsioon) enne aastat, ehkki osade koolitus- ja uurimisreaktorite kasutatud tuumkütuse pikaajalise käitlemise (näiteks lõppladustamise) viis on veel määratlemata. Paljudel juhtudel on radioaktiivseid jäätmeid ELis ja EList välja veetud ka selleks, et minimeerida radioaktiivsete jäätmete mahtu enne säilitamist ja/või lõppladustamist töötlemise (nt sulatamise, tuhastamise) teel. Vastavalt nõukogu direktiivi 2006/117/Euratom artikli 20 lõikele 1 peavad liikmesriigid alates 25. detsembrist 2011 esitama iga kolme aasta järel komisjonile aruande direktiivi rakendamise kohta. Seega oli teise aruande esitamise tähtpäev 25. detsember Kõik liikmesriigid on esitanud oma riigi teise aruande radioaktiivsete jäätmete ja tuumkütuse vedude kohta nende territooriumitel ajavahemikul , vaid Horvaatia esitas aruande esmakordselt 6. Kõnesolevas teises aruandlusvoorus esines olulisi viivitusi, kuna vaid kolm liikmesriiki esitasid aruanded õigeaegselt 7 (ülejäänud saatsid teated eri pikkuste viivitustega 8 ). Riikide aruannete põhjal ning pärast arvamuste vahetamist nõuandekomiteega 9 ja aruannete tema poolt vastuvõtmist koostas komisjon vastavalt direktiivi artikli 20 lõikele 2 käesoleva aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. See põhineb kõigi liikmesriikide teatistel ning Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Madalmaad, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik (Leedus ja Itaalias on tuumareaktorid seisatud). Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Läti, Madalmaad, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik. Horvaatia ühines ELiga 1. juulil Taani, Leedu ja Rumeenia. Kuni 6 kuud: Bulgaaria, Eesti, Kreeka, Luksemburg, Läti, Poola, Portugal, Rootsi, Soome, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ühendkuningriik; 6 12 kuud: Austria, Belgia, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Küpros, Madalmaad, Malta, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ungari; üle 1 aasta: Itaalia. Nõuandekomitee moodustati aastal, nagu on ette nähtud direktiivi artikliga 21. 3

5 järgneb komisjoni aastal avaldatud aruandele ajavahemiku kohta 10. Aruandluse eesmärk on saada ülevaade kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vedudest ühenduses, kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete impordi, ekspordi ja transiidi uutest suundumustest ja probleemidest, teatatud keeldumistest ja ebaõnnestunud vedudest ning kavandatavatest meetmetest. Üksikasjalikum teave direktiivi rakendamise kohta igas liikmesriigis on esitatud komisjoni talituste töödokumendis SWD(2018)4. Käesoleva aruande järeldustes tuuakse välja teemad, mis vajavad täiendavat tähelepanu Õiguslik raamistik Radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse ohutu ja vastutustundlik käitlemine, sealhulgas nende materjalide ohutu vedamine liikmesriikide territooriumitel ja neist väljaspool, on õigusaktidest tulenev nõue. See nõue põhineb nii rahvusvahelisel kui ka ELi õigusel. Rahvusvahelisel tasandil reguleerib seda valdkonda peamiselt tuumkütuse käitlemise ohutust ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust käsitlev ühiskonventsioon (edaspidi ühiskonventsioon ) 11. Muude sätete seas kehtestatakse ühiskonventsiooniga konventsiooniosalistele kohustused seoses kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete piiriülese liikumisega (import, eksport ja transiit). Konventsiooni artikkel 27 nõuab, et iga piiriüleste liikumistega seotud konventsiooniosaline astuks vajalikud sammud tagamaks, et nimetatud liikumine toimuks kooskõlas konventsiooni sätete ja asjaomaste siduvate rahvusvaheliste õigusaktidega. Pärast komisjoni esimest aruannet direktiivi 2006/117/Euratom rakendamise kohta sai konventsiooniosaliseks ka Malta ja kõik 28 ELi liikmesriiki on nüüd konventsiooni osalised, 12 mis näitab liikmesriikide pühendumust kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete kõrge ohutustaseme tagamisele alates tekkimisest kuni lõppladustamiseni. Pärast komisjoni esimest aruannet direktiivi 2006/117/Euratom rakendamise kohta muudeti ELi tasandil aastal põhilisi ohutusnorme käsitlevat nõukogu direktiivi 96/29/Euratom, mille üldeesmärgiks on endiselt tugevdada kaitset ioniseeriva kiirgusega kiiritamise ohtude eest, sealhulgas kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 10 COM(2013) 240 final, komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, milles käsitletakse nõukogu direktiivi 2006/117/Euratom (radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta) rakendamist liikmesriikides, , ja SWD(2013) 150 final. 11 Ühiskonventsioon jõustus 18. juunil Seda kohaldatakse tsiviilotstarbelistest tuumareaktoritest ja rakendustest pärinevale kasutatud tuumkütusele ja radioaktiivsetele jäätmetele ning sõjalise ja kaitseotstarbega projektidest pärinevale kasutatud tuumkütusele ja radioaktiivsetele jäätmetele, kui need materjalid antakse alaliselt üle ja neid käideldakse puhtalt tsiviilotstarbeliste programmide raames, või kui konventsiooniosaline tunnistab need konventsiooni tähenduses kasutatud tuumkütuseks või radioaktiivseteks jäätmeteks. Konventsiooni kohaldatakse ka vedelate või gaasiliste radioaktiivsete materjalide kavakohasele ja kontrollitud keskkondaheitmisele järelevalve alla kuuluvatest tuumarajatistest septembri aasta seisuga oli konventsioonil 73 osalist ( 4

6 vedamise käigus. Muudetud direktiiviga 96/29/Euratom (uus direktiiv 2013/59/Euratom 13 ) tunnistati kehtetuks ja konsolideeriti ühte õigusakti viie ELi direktiivi sätted, millest üks on kõrgaktiivseid kinniseid kiirgusallikaid käsitlev direktiiv 2003/122/Euratom 14. Uue direktiiviga, mille liikmesriigid peavad oma õigusse üle võtma 6. veebruariks 2018, on kindlaks määratud ka ühtlustatud vabastamiskriteeriumid ja materjali regulatiivsest kontrollist vabastamise üldised tasemed. Seoses looduslikult esinevate radioaktiivsete materjalidega (NORM) on direktiivi 2013/59/EURATOM kohaldamisala laiendatud looduslike kiirgusallikatega seotud inimtegevusele, sealhulgas looduslikke radionukliide sisaldava materjali töötlemisele. Direktiivis on nõutud, et kaitset looduslike kiirgusallikate eest ei tuleks käsitleda erijaotises, vaid see tuleks täielikult lõimida üldistesse nõuetesse. Eelkõige tuleks nende tööstusharude suhtes, kes tegelevad looduslikke radionukliide sisaldavate materjalide töötlemisega, mis nõuab regulatiivset kontrolli, kohaldada sama reguleerivat raamistikku kui kõigi muude kiirgustegevuste suhtes 15. Selles on nõutud, et liikmesriigid tuvastaksid kiirgustegevuse klassid või -liigid, mis on seotud looduslikult esinevate radioaktiivsete materjalidega ning põhjustavad töötajatele või elanikele kiiritust, mida kiirguskaitse seisukohalt ei ole võimalik tähelepanuta jätta (artikkel 23). Loetelu looduslikult esinevate radioaktiivsete materjalidega seotud tööstusharudest lisaks uraani kaevandamisele ja eraldamisele millele tuleb tuvastamisel tähelepanu pöörata, on esitatud direktiivi 2013/59/Euratom VI lisas. Kui liikmesriik tunnistab looduslikult esinevad radioaktiivsed materjalid radioaktiivseteks jäätmeteks, tuleb nende vedamisest aru anda vastavalt direktiivi 2006/117/Euratom artiklile 20. ELi terviklikus tuuma- ja kiirgusohutuse raamistikus reguleeritakse direktiiviga 2006/117/Euratom konkreetselt tsiviilotstarbelistest rajatistest ja tegevustest pärinevate radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse piiriüleste vedudega seonduvaid reguleerivate asutuste lube ja protseduurilisi aspekte. Direktiivi kohaldatakse alati, kui: kasutatud tuumkütuse või radioaktiivsete jäätmete päritoluriik või sihtriik või mis tahes transiidiriik on ELi liikmesriik; kasutatud tuumkütuse või radioaktiivsete jäätmete (ehk saadetise) kogused ja kontsentratsioon ületavad direktiivi 96/29/Euratom 16 (hiljuti asendatud nõukogu direktiiviga 2013/59/Euratom) artikli 3 lõike 2 punktides a ja b nimetatud tasemeid detsembri aasta direktiiv 2013/59/Euratom,, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom, ELT L 13, , lk Nõukogu 22. detsembri aasta direktiiv 2003/122/Euratom kõrgaktiivsete kinniste kiirgusallikate ja omanikuta kiirgusallikate kontrollimise kohta, ELT L 346, , lk Kiirgustegevuse mõiste on artikli 4 punktis 65 määratletud järgimiselt: inimtegevus, mis võib suurendada üksikisikute kiiritamist kiirgusallikast pärineva kiirgusega ja mida ohjatakse kui kavandatavat kiiritusolukorda. 16 Nõukogu 13. mai aasta direktiiv 96/29/Euratom, millega sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest, EÜT L 159, , lk

7 1.2. Vedude järelevalve ja kontrolli üldpõhimõtted Vastavalt direktiivile 2011/70/EURATOM on iga liikmesriik täielikult vastutav oma jurisdiktsioonis olevate radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse haldamist käsitleva poliitika eest, mis võib hõlmata kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete eksporti või nende materjalide importi tema territooriumile (nt töötlemiseks või ümbertöötamiseks). Direktiivi 2006/117/Euratom artikli 17 lõikes 1 on nõutud, et liikmesriigid kasutaksid radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli tüüpvormi. Kui nimetatud materjale soovitakse vedada kolmandatesse riikidesse, peavad liikmesriigid lisaks kohaldama direktiivi artikli 16 lõikes 2 ja komisjoni soovituses 17 sätestatud veokriteeriume. Kui vedu ei saa lõpule viia või kui veo tingimused ei ole vastavalt kõnealusele direktiivile täidetud, tagavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused, et kõnealuste radioaktiivsete jäätmete või kasutatud tuumkütuse valdaja võtab need tagasi, kui olukorda ei saa mõne alternatiivse ohutu kokkuleppe abil lahendada. Kõnealused pädevad asutused tagavad, et veo eest vastutav isik võtab vajaduse korral ohutusalaseid parandusmeetmeid. Kui vedu ei saa või ei tohi lõpule viia, kannab sellest tulenevad kulud valdaja 18 (direktiivi artikkel 12). Iga kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete veo loa andmisest keeldumine peab i) olema põhjendatud direktiivis sätestatud kriteeriumide alusel; ii) ei tohiks olla meelevaldne; ja iii) peaks lähtuma asjakohasest riiklikust, ühenduse või rahvusvahelisest õigusest. Liikmesriikide otsused ekspordi või loa andmisest keeldumise kohta peavad olema kooskõlas ühiskonventsiooni sätete ja direktiivi artikliga 16, mis keelab radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse ekspordi sihtkohta, mis asub lõuna pool 60 lõunalaiust, ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidesse või kolmandasse riiki, kus puuduvad ressursid radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse ohutuks käitlemiseks. Lisaks iga kolme aasta järel komisjonile esitatavale aruandele (vastavalt direktiivi 2006/117/Euratom artikli 20 lõikele 1) peavad liikmesriigid: teatama igal aastal komisjonile ja nõuandekomiteele kõikidest loata vedudest kolmandasse riiki, millel ei ole halduslikku ja tehnilist suutlikkust ning õiguslikku struktuuri radioaktiivsete jäätmete või kasutatud tuumkütuse ohutuks haldamiseks (direktiivi artikli 16 lõike 1 punkt c); 17 Komisjoni 4. detsembri aasta soovitus, mis käsitleb radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse kolmandatesse riikidesse eksportimise kriteeriume (teatavaks tehtud numbri C(2008) 7570 all (2008/956/Euratom)). 18 valdaja füüsiline või juriidiline isik, kes enne radioaktiivsete jäätmete või kasutatud tuumkütuse vedu on nimetatud materjalide eest vastutav kohaldatava siseriikliku õiguse alusel ja plaanib veose saajale kätte toimetada. 6

8 edastama komisjonile pädeva asutuse nime ja aadressi ning kogu vajaliku teabe kiireks kontakteerumiseks selle asutusega (direktiivi artikkel 18). 2. ÜLDSÄTETE RAKENDAMINE 2.1. Direktiivi ülevõtmine Aruandlusperioodil ühines ELiga Horvaatia (1. juulil 2013) ja võttis direktiivi üle. Sellega loetakse direktiivi ülevõtmine kõigis 28 liikmesriigis lõpule viiduks Vedude järelevalve ja kontrolli tüüpvorm Tüüpvorm (mis kehtestati komisjoni aasta otsusega aastal) sisaldab järgmisi vorme: ja mida muudeti kasutatud tuumkütuse või radioaktiivsete jäätmete veoloa taotlus; taotluse vastuvõtuteatis kasutatud tuumkütuse või radioaktiivsete jäätmete kohta puuduva teabe esitamise nõue; asjaomase pädeva asutuse keeldumine või nõusolek radioaktiivsete jäätmete või kasutatud tuumkütuse veoks; radioaktiivsete jäätmete saadetise kirjeldus ja pakkeüksuste loetelu; radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vastuvõtuteatis; kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete veoluba. Mõned liikmesriigid on soovitanud tüüpvormi veelgi täiendada. Näiteks soovitati täpsustada selgitavaid märkusi ning lisada tüüpvormile eraldi jaotis, mis võimaldaks viidata varasemale loale/nõusolekule, juhul kui veotaotlus on seotud kõnesoleva varasema veoga seotud jääkide tagasitoomisega. See lihtsustaks seiret ja looks töötlemiseks/ümbertöötamiseks välja mineva veo ning saadud jäätmete ja kõrvalsaaduste veo või vedude vahelise kontrolljälje. Lisaks juhiti tähelepanu vajadusele ühtlustada tüüpvormi B-1 jaos Kasutatud tuumkütuse veoloa taotlus nõutav teave, mis ei sisalda kasutatud tuumkütuse radioaktiivsuse tasemeid, ning teave B-5 jaos Kasutatud tuumkütuse saadetise kirjeldus ja pakkeüksuste loetelu (mis sisaldab nimetatud teavet). Komisjon jätkab nende ettepanekute menetlemist. 19 Komisjoni 5. märtsi aasta otsus, millega kehtestatakse nõukogu direktiivis 2006/117/Euratom nimetatud radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli tüüpvorm (teatavaks tehtud numbri C(2008) 793 all), (2008/312/Euratom), ELT L 107, , lk

9 2.3. Pädevad asutused aasta juuli seisuga on kõik liikmesriigid esitanud ajakohastatud teabe oma pädevate asutuste kohta vastavalt direktiivi artikli 5 lõikele ning see teave on esitatud komisjoni talituste töödokumendis SWD(2018)4. Vastavalt direktiivi 2006/117/Euratom artikli 19 nõudele ja soovitusele 21 direktiivi sätetega seotud dokumentide ja teabe edastamise turvalise ja tõhusa süsteemi kohta on liikmesriikide pädevate asutuste ajakohastatud loend kättesaadav komisjoni veebisaidil aadressil 3. KASUTATUD TUUMKÜTUSE JA RADIOAKTIIVSETE JÄÄTMETE VEDUDE SEIREANDMED JA SUUNDUMUSED Ajavahemikul teatasid enamik liikmesriike kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vedudest oma territooriumitel, kasutades selleks mittesiduvat vormi, mis sisaldab teavet i) direktiivi rakendamise ja ii) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete impordi, ekspordi ja transiidi kohta. Üldiselt on liikmesriikide poolt komisjonile esitatud aruannete vorming, üksikasjalikkus ja esitatud teabe kvaliteet erinevad. Näited: kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vedusid käsitlevates liikmesriikide aruannetes kasutatud terminoloogia polnud alati kooskõlas direktiivis ning otsuses 2008/312/Euratom määratletuga (nt import ühendusse, eksport ühendusest ja transiit läbi ühenduse, samuti luba ja nõusolek); ka ei sisaldanud liikmesriikide aruannetes esitatud teave alati saadetiste üksikasju või ei eristatud kasutatud tuumkütuse vedusid radioaktiivsete jäätmete vedudest; kahe liikmesriigi aruanded, mis hõlmasid 48 % kõikidest kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete veo lubadest, olid osaliselt koostatud üksnes kokkuvõtetena ega sisaldanud vedude kohta piisavalt üksikasju, mida nõuti aruandevormiga; mõnede liikmesriikide veolubade aruannetes oli vastuolusid. Teise aruande raames ei teavitatud komisjoni deklareerimata radioaktiivsete jäätmetega seotud ümbersuunamistest (vastavalt artiklile 4), vedude luhtumisest (vastavalt artiklile 12) ega direktiivi artikli 16 lõike 1 punkti c alla kuuluvast keelatud ekspordist. Lubade andmisest keelduti vaid kahel korral seoses saastunud vanametalliga ning ühel korral seoses veoseandmete mittetäielikkusega. Kõik keeldumised lahendati asjaomaste liikmesriikide poolt. 20 Direktiivi 2006/117/Euratom artikli 5 lõike 13 määratluse kohaselt on pädev asutus mis tahes asutus, kes on päritoluriigi, transiidiriigi või sihtriigi õigusnormide alusel volitatud rakendama radioaktiivsete jäätmete või kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve- ja kontrollisüsteemi. 21 Komisjoni 7. juuli aasta soovitus nõukogu direktiivi 2006/117/Euratom sätetega seotud dokumentide ja teabe edastamise turvalise ja tõhusa süsteemi kohta, ELT L 177, , lk

10 Rohkem üksikasju liikmesriikide vedude kohta on esitatud aruandele lisatud komisjoni talituste töödokumendis SWD(2018) Vedudest üldiselt Direktiivis 2006/117/Euratom on sätestatud raamistik radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse veoks liikmesriikide vahel, mis peaks toimuma üksnes kõikide asjaomaste liikmesriikide (sh transiitliikmesriikide) pädevate asutuste eelneva teadliku nõusoleku korral. 20 liikmesriiki on teatanud, et andsid ajavahemikul lube direktiivi kohaldamisalasse kuuluvateks vedudeks. Liikmesriigid teatasid 400 heakskiidust, 22 millest 192 olid päritoluliikmesriikide load ning nõusolekud kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vedudeks. Aruanded esitanud 20 liikmesriigist viie 24 arvele langes 74 % kõigist ajavahemiku kohta teatatud 192 loast. Lisaks seondus 81 % kõigist antud lubadest (157) radioaktiivsete jäätmete veoga; 17 % kasutatud tuumkütusega (32) ja 2 % muude materjalidega kui radioaktiivsed jäätmed ja kasutatud tuumkütus. Eelmisel aruandlusperioodil seondus 74 % lubadest raadioaktiivsete jäätmete vedudega ning ülejäänud 26 % kasutatud tuumkütuse vedudega. Komisjon nendib, et võrreldes eelmise aruandlusperioodiga ( ), mil 14 liikmesriiki andsid 161 direktiivi kohaldamisalasse kuuluvat luba, on lubade koguarv suurenenud (15 %) Import, eksport ja transiit läbi ühenduse Aruandlusperioodil toimus enamik kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vedudest liikmesriikide vahel ning import ühendusse või eksport ühendusest moodustas vaid umbes 17 % kõigist piiriülestest liikumistest. Seejuures teatasid 11 liikmesriiki, 25 et nad on andnud 30 luba radioaktiivsete jäätmete ja/või kasutatud tuumkütuse ekspordiks kolmandatesse riikidesse Venemaale (47 %), USAsse (30 %), Šveitsi ja Jaapanisse (kumbki 10 %) ja Norrasse (3 %). 22 Ehkki direktiivis pole heakskiidu mõistet määratletud ning selgelt viidatakse üksnes päritoluliikmesriigi loale, transiit- ja sihtliikmesriigi nõusolekule ja keeldumisele, ei tehtud liikmesriikide aruannetes alati vahet lubadel ja nõusolekutel. Seetõttu kasutatakse käesolevas komisjoni aruandes mõistet heakskiit nii lubade kui ka nõusolekute kohta. 23 Vastavalt artiklile 9 teatavad asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused hiljemalt kaks kuud pärast kättesaamistõendi väljastamise kuupäeva päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele oma nõusolekust või tingimustest, mille täitmist nad nõusoleku andmiseks vajalikuks peavad või nõusoleku andmisest keeldumisest Belgia, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Austria, Bulgaaria, Itaalia, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik. 9

11 30 ühendusest eksportimise loast 20 (st 67 %) olid seotud kasutatud tuumkütuse veoga. Kõik need kasutatud tuumkütuse eksportimised peale ühe olid aruannete kohaselt seotud ümbertöötamisega; üks kasutatud tuumkütuse eksport oli aruande kohaselt seotud uurimistegevusega. Eelmisel aruandlusperioodil ( ) andsid üheksa liikmesriiki 29 ekspordiluba ning 59 % ühendusest eksportimise lubadest olid seotud kasutatud tuumkütuse ekspordiga, mis näitab kasutatud tuumkütust ja/või radioaktiivseid jäätmeid eksportivate liikmesriikide arvu kasvu. Ehkki kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete ekspordilubade arv kokkuvõttes pisut kasvas, märgib komisjon, et kasutatud tuumkütuse ekspordilubade koguarv on alates aastast vähenenud. Radioaktiivsete jäätmete ekspordist koos tagasitoomisega ja kolmandates riikides töötlemiseks teatas viis liikmesriiki, kelle arvele langes kokku üheksa ühendusest eksportimise luba. Kolm liikmesriiki (Prantsusmaa, Rootsi ja Ühendkuningriik) on teatanud radioaktiivsete jäätmete või kasutatud tuumkütuse impordist, kuid radioaktiivsete jäätmete või kasutatud tuumkütuse transiidist läbi ühenduse sel perioodil ei teatatud. 3.3 Järelmeetmed seoses komisjoni esimese aruandega Liikmesriikide esimesest aruandest direktiivi 2006/117/Euratom rakendamise kohta ilmnes kaks tähelepanu nõudvat küsimust, mida kirjeldati komisjoni aruandes COM(2013) 240 final järgmiselt. Asjaolu, et ELis ei ole radioaktiivsete jäätmete jaoks ühtlustatud vabastamistasemeid, võib viia olukorrani, mille puhul radioaktiivseid aineid sisaldavad materjalid vabastatakse ühes liikmesriigis, kuid neid võidakse endiselt käsitada radioaktiivsete jäätmetena teises liikmesriigis. Kui liikmesriigid võtavad aasta veebruariks üle põhilisi ohutusnorme käsitleva direktiivi 2013/59/Euratom, võib eeldada, et üldised vabastamiskriteeriumid ja ühtlustatud üldised vabastamistasemed on liikmesriikides ühetaolisemad. Samas on oluline märkida, et liikmesriikidel on võimalus määrata konkreetsed vabastamistasemed kooskõlas direktiivis sätestatud vabastamiskriteeriumitega. Mujalt kui loa alusel toimuvatest direktiivis 96/29/Euratom määratletud kiirgustegevustest pärinevate looduslikult esinevaid radioaktiivseid materjale sisaldavate jäätmete piiriülesed veod ei kuulunud direktiivi 2006/117/Euratom 26 ega ka kaevandustööstuse jäätmete käitlemist käsitleva direktiivi 2006/21/EÜ 27 kohaldamisalasse. 26 Vt direktiivi 2006/117/Euratom artikli 1 lõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi aasta direktiiv 2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise ja direktiivi 2004/35/EÜ muutmise kohta, ELT L 102, , lk

12 Direktiivi 2013/59/EURATOM kohaldamisala on laiendatud looduslike kiirgusallikatega seotud inimtegevusele, sealhulgas looduslikke radionukliide sisaldava materjali (NORM) töötlemisele. Seetõttu kuuluvad kõik looduslikke radionukliide sisaldavad jäätmed, mis kuuluvad regulatiivse kontrolli alla ning liigitatakse radioaktiivseteks jäätmeteks, 28 õiguslikult seisukohalt direktiivi 2006/117/Euratom kohaldamisalasse. Et tagada nii direktiivi 2006/117/Euratom kui ka direktiivi 2013/59/Euratom sujuv rakendamine ning lahendada eespool nimetatud küsimused, käivitas komisjon aastal uuringu 29. Uuringu eesmärk on vaadata läbi liikmesriikide praegused vabastamistasemete kohaldamise ja looduslikult esinevad radioaktiivseid materjale sisaldavate jäätmete veoga seotud tavad, mis võib anda parema arusaama liikmesriikide tavadest, väljakutsetest, headest näidetest selliste materjalide vedude kohta ELi uue õigusliku raamistiku alusel ning vajadusest ELi õigusaktide ja/või algatuste järgi antud valdkonnas. 4. JÄRELDUSED Praegune ELi õigusraamistik, mis koosneb direktiivist 2006/117/Euratom, uuest direktiivist 2013/59/Euratom ja direktiivist 2011/70/Euratom, loob tervikliku õigusliku aluse töötajate ja üldsuse tervise kaitseks ioniseeriva kiirgusega seotud ohtude eest, sealhulgas kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vedude käigus. Liikmesriigid esitasid aruanded siseriiklikes radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli raamistikes toimunud vedude kohta. Kõnealustes raamistikes on nõutud, et radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse piiriülene liikumine toimuks üksnes kõikide asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste eelneva teadliku nõusoleku korral ning kasutataks ühendusse importimise, ühendusest eksportimise ja ühendust läbiva transiidi tüüpvormi. Liikmesriigid ei teatanud sellel aruandlusperioodil luhtunud vedudest seoses radioaktiivsete jäätmete või kasutatud tuumkütuse piiriülese liikumisega. Teatati kahest keeldumisest, mille põhjuseks oli radioaktiivse materjali radioaktiivsete jäätmetena deklareerimata jätmine ja ebapiisav teave, kuid asjaomased liikmesriigid lahendasid need küsimused Enamik liikmesriikide aruandeid esitati hilinemisega ja nende üksikasjalikkuse tase on erinev ning erinevad ka lähenemisviisid kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vedude aruandlusele. 28 radioaktiivsed jäätmed gaasilises, vedelas või tahkes olekus radioaktiivne materjal, millele päritolu- või sihtriik ega füüsiline või juriidiline isik, kelle otsust nimetatud riigid tunnustavad, ei näe ette edasist kasutust ja mida reguleeriv organ kontrollib päritolu- ja sihtriigi õiguslikus ja reguleerivas raamistikus kui radioaktiivseid jäätmeid (direktiivi 2006/117/Euratom artikli 5 lõige 1). 29 Ülevaade praegusest olukorrast seoses radioaktiivse materjali veoga ELi liikmesriikides. 11

13 Komisjon võtab käesolevas aruandes esitatud järeldusi nõuetekohaselt arvesse ning algatab arutelu või võtab vajalikud meetmed, et: täiendada nõukogu direktiivis 2006/117/Euratom nimetatud radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli tüüpvormi, arvestades liikmesriikide tagasisidet ja nõuandekomiteele esitatud soovitusi; toetada liikmesriike kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vedude aruandluse ühtlustamisel (direktiivi artikkel 20), parandades sellega ka tulevikus nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele esitatavate komisjoni aruannete ühtlust ja üksikasjalikkust. Lisaks võtab komisjon asjakohased meetmed käimasoleva uuringu tulemuste põhjal; selle uuringu sisuks on ülevaade praegusest olukorrast seoses radioaktiivse materjali veoga ELi liikmesriikides. Uuring hõlmab looduslikke radionukliide sisaldavate jäätmete vedusid ja vabastamistasemete kohaldamist, et teha kindlaks konkreetsed meetmed, mis on vajalikud vedude täiustamiseks ELi ja riikide tasandil ning läbipaistvuse ja üldsuse usalduse suurendamiseks. Komisjon jälgib hoolikalt direktiivi ja kirjeldatud meetmete rakendamist, et tihedas koostöös ELi liikmesriikidega tagada eelseisva aruandlusperioodi aruannete õigeaegne esitamine (liikmesriikide aruanded 25. detsembriks 2017). 12

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamine Siseriiklikud õigusnormid, mis jätavad õiguse sellise

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

COM(2006)528/F1 - ET

COM(2006)528/F1 - ET TRANSPORDIPOLIITIKA A. MAANTEETRANSPORT 1. 31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega: 11994 N: ühinemistingimusi

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

COM(2010)88/F1 - ET

COM(2010)88/F1 - ET ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 12.3.2010 KOM(2010)88 lõplik EUROOPA KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE IMO Hongkongi konventsiooni (laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta), Baseli konventsiooni

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 DAPIX 9 FREMP 4 CODEC 52 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha EUROOPA KOMISJON Brüssel, 2.12.2015 COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 619 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne määruse (EL) nr 181/2011 (mis käsi

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 619 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne määruse (EL) nr 181/2011 (mis käsi EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.9.2016 COM(2016) 619 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne määruse (EL) nr 181/2011 (mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2015 COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta {SWD(2015)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem