EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Kuupäev: Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal Algus: 16:05 Delegaatid

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Kuupäev: Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal Algus: 16:05 Delegaatid"

Väljavõte

1 EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Kuupäev: Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal Algus: 16:05 Delegaatide arv: 19 Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) president Egon Elstein. Päevakord: aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne 2. Täpsustatud aasta eelarve kinnitamine hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine EJL-i president Egon Elstein esitas EJL-i juhatuse poolt ettepaneku valida Liidupäeva juhatajaks Egon Elstein ja protokollijaks EJL-i peasekretäri assistent Riina Ramst. Ettepanek kiideti heaks. Egon Elstein tutvustas Liidupäeva päevakorda aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne Egon Elstein andis ülevaate EJL-i aasta majandusaasta aruande juhtkonna tegevusaruandest aastal astus EJL-i liikmeks Nõuni Purjeklubi ning aasta lõpu seisuga oli liidul 34 täisliiget ja 1 toetajaliige (Eesti Mereakadeemia) hooaeg kulges plaanipäraselt. EJL-i juhatus töötas aastal välja töötatud ja kinnitatud EJL-i arengustrateegiast lähtudes. Hooaeg oli võistlustulemuste poolest edukas. Noorte- ja olümpiaklasside purjetajad, jääpurjetajad, avamerepurjetajad, purjelaudurid, lohesurfarid, Match Race purjetajad ja Melges 24 klassi purjetajad olid kõik rahvusvahelises konkurentsis edukad, saavutades võistlustel palju medalikohti ning tuues Eestisse uusi maailma- ja Euroopa meistri tiitleid. Täname EJL-i sponsoreid: Vopak E.O.S.-i, Livikot, Matekit, LTT-d, NG Investeeringuid, Eesti Olümpiakomiteed, Kultuuriministeeriumit, Eesti Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu Nõukogu. Samuti täname ka teisi ettevõtteid ja isikuid, kes sportlasi otse on toetanud. Rahvusvahelistest suurvõistlustest toimusid aastal Haapsalus jääpurjetamise maailma- ja Euroopa meistrivõistlused. Korraldajaks oli Poola, kuid võistlused toimusid Eestis siin valitsenud sobivate jääolude tõttu. Kõigis purjetamisklassides korraldati regatte ja peeti edetabeleid ning mängiti välja Eesti meistri tiitlid. Peeti EJL Olümpiapurjetamise Eesti karikavõistlused noorte- ja olümpiaklassidele. Sarjas oli 6 suurregatti, kus osales kokku 458 sportlast, neist 116 välismaalt. Toimusid EJL Avamerepurjetamise Eesti karikavõistlused uuenenud formaadis, kokku koosnes sari 35 regatist. Toimusid Eesti meistrivõistlused ka teistes

2 purjetamise distsipliinides: jääpurjetamine, purjelaud, lohesurf. Kõik võistlused peeti ära edukalt ning EJL tänab regattide korraldajaid: Pärnu Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, Saaremaa Merispordi Seltsi, ESS Kalev Jahtklubi, Haapsalu Jahtklubi, Ruhnu Jahtklubi, Eesti 470 Klassiliitu, Team Extreme'i ja Eesti Purjelaualiitu. Regattide korraldamine pole lihtne, kuid kõik nimetatud organisatsioonid tegid oma tööd suurepäraselt. EJL-i meediatöö muutus aruandeaastal professionaalsemaks. Büroo töötajad said Eesti Rahvusringhäälingust väljaõpet ja olid võimelised ise võistlustel korraldama telepilti ja tootma uudiseid, mis ERR-ile edastati ja ka spordiuudistesse jõudsid. Olümpiapurjetamise kajastamine jõudis heale tasemele, kuid teistes distsipliinides on meediakajastust vaja veel parandada ning töö selle nimel käib aastal jätkas EJL võistlusametnike koolitusprogrammi elluviimist. Kevadel toimusid võistlusametnike seminarid ning nii kevadel kui sügisel atesteerimised. Aasta lõpu seisuga oli võistlusametniku litsents Eestis 51 inimesel. Võistlusametnike programm jätkub ka aastal aasta kevadisel Liidupäeval juhtis EJL-i arenduskomisjon tähelepanu, et kui soovime EJL-i arengustrateegias püstitatud eemärke saavutada, vajame täiendavaid inim- ja materiaalseid ressursse ning tegi ettepaneku, et see on võimalik, kui purjetamise kogukond ise rohkem panustab. Sügisesel Liidupäeval tegi komisjon juba konkreetsemad ettepanekud EJL-i liikmemaksu süsteemi muutmiseks ja võistluspurjetaja litsentsi kasutuselevõtmiseks. Mullu sügisest on võimalik Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas omandada sporditeaduste bakalaureusekraad purjetamise erialal. Nüüd peame mõtlema, mis õppest edasi saab - soov ja eesmärk on, et see jätkuks. EJL-i juhatus aastal töötasu ei saanud. EJL-is olid tööl pesekretär Ott Kallas, spordidirektor Stefan de Vries ja peasekretäri assistent Riina Ramst, kelle töötasud koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksetega moodustasid kokku EUR. Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks. Delegaatidel küsimusi ei olnud. Egon Elstein andis sõna EJL-i peasekretärile Ott Kallasele aasta eelarve täitmisest ülevaate tegemiseks. EJL-i eelarve tulud olid aastal kokku EUR. Liidupäeva poolt kinnitatud eelarvega võrreldes täienesid tulud seoses Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt meile läbi Eesti Olümpiakomitee eraldatud spordistruktuuri toetusega. Tulude vähenemine oli fondide toetustes, kuna meie esitatud projekte loodetud mahus ei toetatud. Muid suuremaid muutusi tuludes võrreldes kinnitatud eelarvega pole. EJL-i eelarve kulud olid aastal kokku EUR. Tegevuskuludes oli kinnitatud eelarvega võrreldes suurem kindlustuse kulu, koondise kuludes transpordikulu ja riietuse kulu, kuna riietuse sponsor meil eelmisel aastal puudus ning pidime tegema esmavajaliku riietuse oma kuludega, et võimaldada ikkagi sponsorlogosid purjetamiskoondise rõivastusel näidata. Püsikuludes oli hooaja lõpetamise kulu veidi planeeritust suurem. Protsentuaalselt moodustas riigi toetus EJL-i eelarve tuludes aastal 25%, EOK toetus 27%, sponsorite toetus 31%, fondide toetus 9% ja muu tulu 9%. Eelarve kuludest moodustasid protsentuaalselt tegevuskulud 23%, koondise kulud 44%, püsikulud 28% ja reservi jäi 5%. Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks. Delegaatidel küsimusi ei olnud. Egon Elstein tutvustas EJL-i audiitori järeldusotsust. Audiitor Ilmar Tälli järeldusotsus on järgmine: meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Eesti Jahtklubide Liit MTÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2014 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea

3 raamatupidamistavaga. Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks. Delegaatidel küsimusi ei olnud. Egon Elstein esitas Liidupäevale EJL-i juhatuse poolse ettepaneku EJL-i aasta majandusaasta aruanne kinnitada. Hääletamine Poolt: 18 Vastu: 0 Erapooletuid: 1 Otsus: EJL-i aasta majandusaasta aruanne on Liidupäeva poolt kinnitatud. 2. Täpsustatud aasta eelarve kinnitamine Egon Elstein andis EJL-i aasta täpsustatud eelarve tutvustamiseks sõna EJL-i peasekretärile Ott Kallasele. EJL-i aasta täiendatud eelarve tuludes võrreldes aasta sügisesel Liidupäeval kinnitatud esialgse eelarvega riigi toetuses muudatusi pole. EOK toetus on suurenenud põhiliselt seetõttu, et saime ROK-i spordistruktuuri toetuse viimase osa kätte aasta alguses. Lisaks laekub meile läbi EOK ROK-i poolse rahastuse saanud spordidirektor Stefan de Vriesi veetav ISAF-i treenerite koolituse projekt, mis koosneb kahest etapist ja mille eesmärgiks on meie noored purjetamistreenerid heale tasemele viia. Esimene koolitus toimus projekti raames eelmisel nädalal ning noored treenerikandidaadid olid sellega igati rahul. Sponsorite osas on võrreldes esialgse eelarvega toimunud väike tõus seoses sellega, et loodame toetust saada ka Eesti Lootsilt. Lisaks on sponsorluse reale lisandunud Eesti Purjetamise Kongressi toetused osalejatelt, Tallinna linnalt ja Strand Projektilt. Fondide rahaline seis on tänavu kehv ja mitu meie projekti on saanud oodatust väiksema toetuse või eitava vastuse. Seetõttu on eelarves vähendatud fondide toetuse numbrit. Kindlasti aga esitame järgmistesse taotlusvoorudesse veel projekte. Muudes tuludes on näha kasv, sinna on lisandunud rahaline jääk aastavahetuse seisuga ning tulud tänavu rakenduvalt võistluspurjetaja litsentsilt. Eelarve kuludes on tegevuskulu võrreldes esialgsega suurenenud 25%, põhiliselt seoses ISAF-i treenerikoolituse 8000 EUR suuruse kuluga. Lisandunud on ka kulutused võistluspurjetaja litsentsiga soetud kindlustusele mahus 3000 EUR ning Eesti Purjetamise Kongressi kulude katmine EJL-i eelarvest mahus 1300 EUR. Koondise kulud on planeeritud kasvama 15%, klassi baastoetus on suurenenud jääpurjetamisele, RS Feva ja 49er klassidele. Lisaks on klassitreeningute maht 5000 EUR võrra suurem kui sügisel planeeritud. Koondise kuludesse on püsikuluna lisandunud veel treeneripaatide soetamine EJL-i juhatuse otsusel. Püsikuludes on kasv 3%, kuna EJL-i juhatus otsustas bürootöötajate palka tõsta. Eelarve mahu tõus võrreldes sügisel 2014 kinnitatud esialgse eelarvega on 14%. Eelarve tulude mahus on protsentuaalselt suurim sponsorite osa - 33%, järgmine EOK toetuste summa - 28%, riigi osa on 23%, fondide toetus 6% ja muu tulu 11%. Kulude mahust moodustab protsentuaalselt püsikulu 25%, koondise kulu 50% ja tegevuskulu 25%. Reserv on praktiliselt null. Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

4 Margus Hiet - kelle kasutusse uued treeneripaadid lähevad? Ott Kallas treeneripaadid on mõeldud kasutamiseks klassitreeningutel, milleks seni oleme klubidelt paate rentinud. Treeningute maht on tulevikus veelgi suurenemas, seega soetasime juurde kaks paati. Paatide kasutus on planeeritud aastaringsena, talvisel perioodil püüame varustusega toetada meie olümpialootusi. Margus Hiet kas on plaanis bürootöötajaid juurde palgata? Ott Kallas on plaanis täiendavat tööjõudu liidu tegevusse kaasata, aga seda teenuse osutamise korras, mis ei kajastu palgakulu real. Kerli Otti kas treenerikutse reale on arvestatud sisse ka ISAF-i lohesurfitreener? Ott hetkel planeeritud kaks ISAF-i koolitust on üldtreenerikoolitused. Stefan de Vries hetkel pole meil võimalik teha ISAF-i toel lohesurfitreenerite koolitusi, kuna lohesurf ei ole olümpiapüramiidis ning ROK eraldab vahendeid vaid olümpiaklasside edandamiseks. Püüame aga siiski omalt poolt Eesti Lohesurfiliidule igati abiks olla. Ott lohesurfitreeneritele oleks kindlasti kasulik osaleda treenerite üldkoolitustel, kuna nad saavad seal õpitavat samuti edukalt oma töös rakendada. Stefan de Vries EJL/ISAF treenerite kursus käsitleb treeneritööd üldisemalt ning on praktiline, mitte väga spetsiifiline. Lohesurfitreenerid on sellele kursusele väga oodatud. Lohesurfi spetsiifikale meil hetkel eraldi rahalisi vahendeid eraldada pole. Margus Hiet EJL on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige. Mis kasu liit sellest liikmelisusest saab? Ott Kallas teistele mandritele konteinervedusid korraldades saame Eesti Kabandus- Tööstuskoja liikmena poole väiksemate kuludega ATA Carnet dokumentatsiooni korraldada. Viimastel aastatel pole meil küll taolisi vedusid olnud, kuid 2016 Rio de Janeiro Olümpiaga seoses tuleb suure tõenäosusega jälle teemaks nimetatud eeliste kasutamine. Muus osas me Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tegevuses ei figureeri. Margus Hiet reklaamikulud on eelarves EUR, kas seda pole liiga palju? Mida selle raha eest saab? Egon Elstein Vopak E.O.S. tasub spordidirektori reklaamikulude arved. Margus Hiet kust pärineb sihtotstarbeline toetus, mis läheb läbi EJL-i Rein Ottosoni Purjespordikoolile? Miks on toetusele selline sihtotstarve määratud? Ott Kallas kui toetajal on selge soov, et terviktoetusest mingi osa mõne meie liikme konkreetse tegevuse jaoks suunatakse, oleme vastavalt käitunud. Margus Hiet kes need sihtotstarbelised toetajad on? Ott Kallas see on poliitiline toetus läbi Riigikogu, millest osa on toetaja soovi järgi suunatud sihtotstarbeliselt edasi. Margus Hiet kui Riigikogu on eraldanud EJL-ile toetuse, siis peaks see jääma EJL-i, mitte minema edasi ROPK-le.

5 Ott Kallas büroo poolt ei saa ma antud küsimust kommenteerida. Seletasin vaid meie käitumise põhimõtted lahti. Toomas Tõniste toetus liigub läbi EOK, kellega on kokkulepe, kuidas sellega edasi toimetada. Margus Hiet kas on lootust liidule sponsoreid juurde saada? Sponsortoetuste summa on eelarves praegu väike. Ott Kallas sponsorite toetuse osakaal eelarves on meil täna Eesti spordialaliitudest protsentuaalselt üks suuremaid. Egon Elstein esitas Liidupäevale EJL-i juhatuse poolse ettepaneku EJL-i aasta täpsustatud eelarve kinnitada. Hääletamine Poolt: 16 Vastu: 0 Erapooletuid: 3 Otsus: EJL-i aasta täpsustatud eelarve on Liidupäeva poolt kinnitatud hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine Egon Elstein andis ülevaate 2015 hooaja algusest ja tutvustas plaane ülejäänud hooajaks. EJL-i juhatuse tegevuse ja otsuste aluseks aastal on EJL arengustrateegia Juhatus on tänase seisuga pidanud aastal 6 koosolekut aasta algus on sportlike tulemuste poolest olnud edukas. Märtsi alguses toimusid Võrtsjärvel jääpurjetamise DN klassi Euroopa meistrivõistlused. Regati korraldajaks oli Holland, kuid kuna Eestis valitsesid sobivamad jääolud, valiti tiitlivõistluste läbiviimise kohaks Võrtsjärv. Osales 126 sportlast 17 riigist. Meie parimana tuli Jaan Akermann 5. kohale. Esikümnesse mahtus veel Vaiko Vooremaa 9. tulemusega. Jääpurjetamises võitsid noorte ja juunioride MM-il kulla Keith Luur Ice-Optimist klassis ja Kevin Grass DN klassis. Lisaks said DN-il üldarvestuses Johannes Puusepp hõbemedali ja tüdrukute arvestuses Johanna Saareke pronksmedali ning Ice-Optimistil said hõbeda Melvin Aasav ja pronksi Sten-Markus Andresson. EUROSAF meistrite karika esimesel etapil Palmal jõudis esikümnesse Laser klassis 9. koha saanud Karl-Martin Rammo. Hyeres'is peetud ISAF maailma karika regatil said meie parimatena nii Rammo Laseril kui naiste 470 klassis võistlevad Marjaliisa ja Elise Umb 11. kohad, kaugele ei jäänud neist ka Finnil 15. tulnud Deniss Karpak. Noorteklassis Zoom8 tuli Keith Luur poiste Euroopa meistriks. Äsja tuli Formula purjelaual noorte maailmameistriks Tristen Erik Kivi ning Karl-Erik Saarm saavutas 2. koha. Rahvusvahelistest tiitlivõistlustest toimuvad tänavu Eestis augustikuus Pärnus avamerepurjetamise Volvo ORC Euroopa meistrivõistlused, mille korraldustöö on praegu aktiivselt käimas. Läinud nädalavahetusel külastasid Eestit Offshore Racing Congressi juhtivad ametnikud, kes rääkisid PJK-s toimunud klubiõhtul ORC tegevusest maailmas ning said omakorda PJK-lt ülevaate EM-i korraldustööst. Lisaks toimus Tallinnas EJL-i korraldatud ORC mõõtjate rahvusvaheline seminar, mille eesmärgiks oli Eesti ja naaberriikide mõõtjate koolitamine ning ORC EM-i mõõtjate meeskonna koostöö ülesehitamine.

6 Seni EJL Olümpiapurjetamise Eesti karikavõistluste nime all peetud võistlussari on käesolevast hooajast uue atraktiivsema formaadiga EJL Purjetamise Eesti meistrivõistluste sari, mis koosneb 10 võistlusest ja kus enamusel regattidel võisteldakse tavapärasel pikal rajal peetavate fliidisõitude seerias ja parimatele kalda lähedal lühirajal peetavate finaalsõitude seerias. Jätkub ka EJL Avamerepurjetamise Eesti Karikasari aastal alustatud formaadis. Olümpiaklassid võistlevad klasside maailmameistrivõistlustel 2016 Rio de Janeiro olümpiakohtade eest. Ingrid Puusta lunastas olümpiapääsme 2014 MM-il, teistel seisab see ülesanne veel ees. Juulis toimuvad Laser Standard klassi maailmameistrivõistlused Kanadas. Ka teiste klasside maailmameistrivõistlused toimuvad väljaspool Euroopat, ajavahemikus oktoober-november. Võistlusametnike programmi raames toimusid aasta alguses võistlusametnike koolitused, millele järgnevad tavapäraselt kevadine ja sügisene ametnike atesteerimine. Vahekohtunikke käis meie juures koolitamas Mats Björklund Soomest ning seminaril osalesid lisaks eestlastele soomlased, venelased, lätlased ja leedukad. Ka purjetamistreeneritele on talvel-kevadel toimunud mitmeid koolitusseminare. Eelmisel nädalal viisid EJL-i spordidirektor Stefan de Vries ja ISAF-i poolne instruktor Bart van Roessel läbi EJL/ISAF treenerikoolituse esimese etapi, kus nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi oskusi omandasid 15 noort treenerit üle Eesti. Koolituse teine etapp toimub juuli lõpus. Koolitus aitab täita eesmärki ehitada üles Eesti purjetamistreenerite koolitamise struktuur ning selle läbiviimist toetab ROK. Kõik spordialad konkureerivad omavahel nii alaga tegelejate kui toetajate osas ning konkurents üha tiheneb. Edu saavutamiseks on väga oluline ala nähtavus meedias. Sellest tulenevalt ja vastavalt EJL-i arenduskomisjoni ettepanekutele, mida 2014 novembris Liidupäeval tutvustati, on juhatus otsustanud muuta alates aastast EJL-i liikmemaksu süsteemi ja alates 2015 hooajast viia sisse võistluspurjetaja litsentsi. Muudatuste eesmärk on tõsta liidu võimekust erinevaid eesmärke ellu viia ja kasvatada purjetajate panust nende eesmärkide saavutamisse. Plaanide elluviimine eeldab piisava inimressursi olemasolu. Maikuust on EJL-i juures ametis partnersuhete juht Indrek Ilves, kelle tegevusvaldkondadeks on töö liidu seniste ning potentsiaalsete uute toetajatega, et olemasolevaid toetajaid hoida ja uusi juurde leida, ning purjetamise meediakajastuse korraldamine ja edasiarendamine. Loodame süsteemse igapäevase töö kaudu EJL-i sponsorlustoetuste summat kasvatada. Eelmise aasta alguses tegi sama tööd Piret Salmistu, kuid kuna ta oli hõivatud ka muude tegemistega, jäi koostöö paraku lühikeseks. Ala nähtavuse parandamiseks, meiega arvestamise suurendamiseks ja purjetamise laiema ühiskondliku mõju näitamiseks korraldasime 2015 aprillis esimese Eesti Purjetamise Kongressi, kus osales 200 inimest. Esindajaid oli nii valitsuse, kohalike omavalitsuste kui ettevõtjate tasanditelt, samuti mitmeid väliskülalisi. Välisesinejatest tegid kongressil ettekande ISAF-i president Carlo Croce, Soome Purjetamise ja Paadisõidu Liidu president Samuli Salanterä, Kieli Nädala regati korraldaja Michael Walther ja Volvo Trucks Corporation'i globaalse sponsorluse direktor Christina Magnusson. Samuti esinesid Vopak E.O.S.-i juhatuse esimees Arnout Lugtmeijer, EAS-i juhatuse esimees Hanno Tomberg, Kultuuriministeeriumi asekantsler Tõnu Seil, Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas, Pärnu abilinnapea Romet Kosenkranius, Hiiu vallavanem Georg Linkov, Eesti Väikesadamate Arenduskeskuse esindaja Jaano-Martin Ots, purjetamistreener Rein Ottoson, EJL-i spordidirektor Stefan de Vries, EJL-i juhatuse liige Andrus Poksi ja kongressi korraldamise idee autor Paavo Pettai. Eesmärk on, et ettekanded peagi ka EJL-i kodulehel kättesaadavad, järelkuulatavad ja -vaadatavad oleksid. Kongress oli ühtlasi reaalajas jälgitav Postimehe online kanalis, kus vaatas seda enam kui 1100 inimest. Üritus läks igati korda ning on osalejatelt ohtralt kiidusõnu saanud. Samuti on purjetamine nii kongressi ajal kui järel

7 meedias head kajastust leidnud. Kongressil käidi välja ka idee luua Eesti Purjetamise Akadeemia. Tänaks on juba moodustatud töögrupp, kes hakkab antud teemat edasi arendama. Praegu on projekt veel algfaasis ning on ideede väljaütlemise aeg, mille kohta loodame ka laiemalt ringilt ettpanekuid, arvamusi, nõuandeid saada hooaeg on värskelt alanud, esimesed regatid on klubides juba toimunud. Nüüd seisab meil ees 4-5 võistlustega täidetud kuud. Nii klubid, EJL-i büroo kui juhatus soovivad, et kõik spordisündmused edukalt läbi viidud saaksid ja sügisesel Liidupäeval teeme taas kokkuvõtteid. Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste, ettepanekute ja arvamuste esitamiseks. Margus Hiet kas Indrek Ilves on endiselt ametis ka Kalevi Jahtklubis? Egon Indek Ilves on EJL-i juures praegu ametis osakoormusega, kuna meie finantsvõimekus hetkel täiskohaga töötajat palgata ei luba. Indrek Ilves on antud valdkonna tööd pikalt nii PJK-s kui KJK-s tublisti teinud. Ta toimetab kogu Eesti purjetamise arengu nimel, et edendada ala üleriigiliselt. Meie kommuunis on 2000 liiget ja mõistlik on vaadata Eestit kui ühte tublit klubi, millel on mitu eri sadamat. Mida väiksemad me oleme, seda enam peame tulemuste saavutamiseks ja ühise kandepinna leidmiseks kokku hoidma. Indrek Viiret millal käivitatakse võistluspurjetaja litsentsi infosüsteem ja vastav info klubidesse laiali saadetakse? Ott Kallas võistluspurjetaja litsentsi ellurakendamisega on planeeritust kauem aega läinud. Plaanisime vastava info veebi panna ja oma liikmetele saata aprillis. Paraku võttis kongressi korraldamine büroos palju ressurssi ära ja projekti infotehnoloogilise poole jaoks eelduste loomine viibis. Meie veebiarendaja kinnitusel on võistluspurjetaja litsentsi veebirakenduse töölehakkamine nüüd juba lähipäevade küsimus. Kui saame süsteemi ilusti tööle, saadame nii EJL-i liikmetele välja kui paneme veebi üles vastava juhendinfo. Kui midagi ebaõnnestub ja süsteem ei saa valmis esimese võistluse ajaks, kus võistluspurjetaja litsentsi nõuet rakendatakse, on meil olemas ka seni kindlustuse vahendamise süsteemi raames kasutatuga sarnanev varuplaan, mis büroo jaoks on küll töömahukas, kuid purjetajatele mingit täiendavat koormust ei tekita. Mart Meiel paar aastat tagasi tegi EJL-i juhatus otsuse anda välja Optimist klassi õpiku. Kui kaugel see projekt praegu on? Ott Kallas projekt seisab minu töökoormuse taga, kuid olen nüüdseks leidnud abilise, kes aitab selle lõpule viia. Algne tõlge ei olnud kahjuks piisavalt hea ja tuleb ümber teha, mis on väga ajamahukas. Jüri Sõber mõtteviis, et terve Eesti purjetamine on kui üks jahtklubi ja hulk sadamaid, ei ole vajalik. Parem on, kui on olemas selged ja tugevad jahtklubid, olgu või väikesed. Parem on, kui eksisteerivad eraldi Pärnu klubi, Tallinna klubi, Saaremaa klubi ja nii edasi. PJK näiteks saab tänavu juba 110 aastaseks. Egon Elstein klubid on olemas ja ei kao kuhugi. Aga meie eesmärk on kokku hoida, mitte omavahel konkureerida. Koos tehes suudame rohkem, eriti rahvusvahelisel tasandil. Näitena kildkondlikust lähenemisest üleolemisest võib tuua jääpurjetamise noorte MM-i kolmikvõidu TJK lapsi treenis PJK treener. Loomulikult on edu alus tugevad jahtklubid, aga kui hoiame kokku ja teeme koostööd, siis on meid kaugemale näha. Margus Hiet kas Hiiumaal on plaanis ka regatte korraldada?

8 Ott Kallas arutasime sellist mõtet Jahtklubi Dago treeneri Mart Rätsepaga eelmisel suvel. Plaan on, et idee leiab 2016 suvel rakenduse. Meie soov on Hiiumaa ja Kärdla uus sadam tuua sisse purjetamise suurregattide ringi, anda sinna omalt poolt koostöövaimu ja energiat ning arendadaa Hiiumaal purjetamist edasi. Egon Elstein tänas EJL-i juhatuse nimel kõiki osavõtjaid ja luges Liidupäeva lõppenuks. Liidupäev lõppes kell 17:10. Protokollis: Riina Ramst Egon Elstein Eesti Jahtklubide Liidu president

juh125

juh125 EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 125 kuupäev: 26.03.2013 koht: EJL algus: 15:05 osalejad: Andrus Poksi, Jüri Käo, Toomas Tõniste, Egon Mats, Arnout Lugtmeijer peasekretär: Ott Kallas protokollija:

Rohkem

EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 122 kuupäev: koht: EJL algus: 15:00 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Arnout

EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 122 kuupäev: koht: EJL algus: 15:00 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Arnout EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 122 kuupäev: 11.12.2012 koht: EJL algus: 15:00 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Arnout Lugtmeijer peasekretär: Ott Kallas protokollija: Riina

Rohkem

juh123

juh123 EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 123 kuupäev: 22.01.2013 koht: EJL algus: 15:05 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Egon Mats, Arnout Lugtmeijer, Toomas Tõniste peasekretär:

Rohkem

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmärgid ja fookusvaldkonnad... 3 Eesmärgid aastaks 2020...

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

Liidupäev 2014 MTÜ EESTI SÕUDELIIT 2014.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Liidupäeva toimumise aeg: 25.veebruar 2014, Algus kell 16.00, lõpp kell Liidupäev

Liidupäev 2014 MTÜ EESTI SÕUDELIIT 2014.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Liidupäeva toimumise aeg: 25.veebruar 2014, Algus kell 16.00, lõpp kell Liidupäev MTÜ EESTI SÕUDELIIT 2014.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Liidupäeva toimumise aeg: 25.veebruar 2014, Algus kell 16.00, lõpp kell 19.45 Liidupäeva toimumise koht: Tallinn, Valge tn 16, EMT peakontori koosolekusaal

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK Tallinn 11. detsember 2018.a. Päevakorrapunkt EOK kvalifikatsioonikriteeriumide kinnitamine 2020.a. olümpiamängudeks Tokios Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.09 0: Sorted on Best time Qualifying started at :: 9 0 9 0 9 99 9 Gregor KAARES Kaarel AAMER Kenor KOTKAS Rasmus LEHTER Jaan TANG Ken Robert KÕPP Alexey TEPLOV Robert URBANIK

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

EESTI JAHTKLUBIDE LIIT AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn, Pirita tee 17 Kalev Jahtklubi 13. jaanuar 2014 Koosolekul osalejad: Peeter Volkov

EESTI JAHTKLUBIDE LIIT AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn, Pirita tee 17 Kalev Jahtklubi 13. jaanuar 2014 Koosolekul osalejad: Peeter Volkov EESTI JAHTKLUBIDE LIIT AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn, Pirita tee 17 Kalev Jahtklubi 13. jaanuar 2014 Koosolekul osalejad: Peeter Volkov (esimees), Piret Salmistu (KJK), Indrek Ilves (KJK),

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

(Microsoft Word - MT\334 P\344rnu Jahtklubi arengukava )

(Microsoft Word - MT\334 P\344rnu Jahtklubi arengukava ) PÄRNU JAHTKLUBI ARENGUKAVA 2014-2018 Pärnu 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 PÕHIMÕISTED 4 1. PÄRNU JAHTKLUBI ÜLDISELOOMUSTUS 5 1.1 PÄRNU JAHTKLUBI SADAMA SEOTUS RIIGI JA PIIRKONNA ARENGUKAVADE JA PLANEERINGUTEGA

Rohkem

KJK MV NoR

KJK MV NoR KALEVI JAHTKLUBI MEISTRIVÕISTLUSED EESTI MV etapp klassides Laser Radial, Laser Standard, Finn, 470 Kutsutud klassid: Formula 18 31. Juuli.-02. August 2015, Vanasadam, TallinnBalloon ala, Tallinn KORRALDAV

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll..07 nr Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 0. oktoober 09. oktoober 07 kell 7.00. Taotlemiseks olid avatud alameedet, mille eelarve maht oli kokku 4 756

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft Word - protokoll_kolulehele.doc

Microsoft Word - protokoll_kolulehele.doc EESTI JALGRATTURITE LIIT JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 15 Koosolek toimus 16. veebruaril 2011. a. Silberauto AS ruumides, Järvevana tee 11, algusega kell 16.00, lõppes 17.00. OSALEJAD: juhatuse liikmed:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - minutit /0/0 0: Sorted on Best time Practice started at 0:: Best Tm s In Class Entrant..0..... :0.0. I Optitrans Armin-Marlon MÄNGEL:0.0. Noored :0. 0. 0 Noored A

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

ESL_PÕHIKIRI_

ESL_PÕHIKIRI_ EESTI SUMOLIIDU PÕHIKIRI I ÜLDSÄTTED Eesti Sumoliit (ametliku lühendina ESL, edaspidi kasutatud Liit) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid

Rohkem