MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital registri

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital registri"

Väljavõte

1 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital registrikood: tänav ja number: Toompuiestee 33a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: telefon: , e-posti aadress: veebilehe aadress:

2 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital a. majandusaasta aruanne Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 12 Bilanss 12 Tulemiaruanne 13 Rahavoogude aruanne 14 Netovara muutuste aruanne 15 Raamatupidamise aastaaruande lisad 16 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 16 Lisa 2 Raha 17 Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 18 Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 19 Lisa 5 Kasutusrent 19 Lisa 6 Võlad ja ettemaksed 20 Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 20 Lisa 8 Annetused ja toetused 22 Lisa 9 Muud tulud 22 Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused 22 Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud 23 Lisa 12 Tööjõukulud 23 Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud 24 Lisa 14 Seotud osapooled 24 Lisa 15 Lisa a sõlmitud RET lepingute kasutamine 25 Aruande allkirjad 26 Vandeaudiitori aruanne 27 2

3 Sihtasutus Koda S 2015.a majandusaasta aruanne Tegevusaruanne aastal jätkus SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) tegevus vastavalt KÜSKi põhikirjale ja aasta lõpus kinnitatud KÜSKi strateegiale perioodiks Nendest alusdokumentidest lähtudes koostati ja kiideti KÜSKi nõukogus heaks KÜSKi 2015.a. tegevuskava ja finantsplaan. Nõukogu koosolekute ja e-hääletuste protokollid ning KÜSKi teave on esitatud sihtkapitali kodulehel KÜSKi töö toimus sihtkapitali strateegiast lähtudes, pidades silmas 2 eesmärki: 1. Vabaühendused on võimekad ja tegutsevad tõhusalt; 2. Kodanikuühiskonna ja vabaühenduste areng on toetatud sihtgrupi vajadustest lähtuva soodsa tegevuskeskkonna kujundamisele kaasaaitamisega ning arendus- ja tugitegevustega. Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks toetab ja toetas ka aastal KÜSK vabaühendusi järgmiste tegevuste kaudu: 1. Taotlusvoorude korraldamine; 2. Kodanikuühiskonna ja vabaühenduste arengut edendavate tegevuste ning uuenduslike lahenduste rahastamine ja korraldamine; 3. Rahvusvahelise koostöö soodustamine. Eraldi on tegevusaruandes ära toodud ka Kohaliku Omaalgatuse Programmi, Šveitsi Vabaühenduste Fondi ja EL programmi Kodanike Euroopa kontaktpunktiga seonduv ning lühike ülevaade maakondlike arenduskeskuste kodanikuühenduste konsultantide töö koordineerimisest, mis on KÜSKi ülesandeks alates a. Kõikide toetust saanud projektide kohta on võimalik lähemalt infot lugeda KÜSKi kodulehelt 1. Taotlusvoorude korraldamine KÜSKi taotlusvoorud keskenduvad alati ühingute tegevusvõimekuse arendamisele aastal lõppes kahe aastal käivitatud taotlusvooru projektide elluviimine, mille tulemusi analüüsisime. Avasime ka kaks uut taotlusvooru. Samuti esitati aasta jooksul KÜSKile järelaruanded kahe aastal käivitatud taotlusvooru kohta (Ida-Viru ühingute võimekuse tõstmine ja asumiseltside võimekuse tõstmine). Uute voorude puhul korraldasime traditsiooniliselt piirkondlikke infopäevi (iga taotlusvooru puhul vähemalt kuues erinevas kohas). Projektide elluviijatele toimusid hiljem ka eraldi infotunnid, kus rääkisime üle kõik vooruga seonduva, kaasa arvatud aruandlust puudutava. Iga lõppenud vooru puhul korraldasime projektide elluviijatele vooru tulemusi analüüsiva kokkuvõtva seminari. Igas voorus toimusid mitmete toetust saanud projektide kohakülastused tutvumaks projektide elluviimisega ja asjakohase dokumentatsiooni vormistamisega toetuse saaja juures.

4 Sihtasutus Koda S 2015.a majandusaasta aruanne aastal lõppenud (2014.a käivitunud) voorud: 1) Arenguhüppe taotlusvoor ehk AH14. Toetust sai 24 piirkondlikku organisatsiooni summas ,17 eurot ja 17 üleriigilist organisatsiooni summas ,83 eurot. Projekti katkestasid kaks ühendust. Esimest arenguhüppe taotlusvooru (ehk taotlusvooru, kus taotleja saab ise oma arenguvajadust kaardistada) loeme kindlasti õnnestunuks. Silma jäi see, et edukamad olid need ühendused, kes oma arengule lähenesid kompleksselt ja edendati nii juhtimis-, finants- kui kommunikatsioonivõimekust. Samas oli ka ühendusi, kes keskendusid kitsalt ühele võimekusele (nt finantsvõimekus, raamatupidamisvõimekus). Enim arendati kommunikatsiooni-, koostöö-, juhtimis-, huvikaitsevõimekust ja teenuse pakkumise võimekust. KÜSKi hinnangul on arenguhüppe taotlusvoorud vajalikud ning nende elluviimist igal aastal ühe taotlusvooruna tasub jätkata. Oma tegevusvõimekuse kasvamisel paistsid teiste hulgas hästi silma näiteks: MTÜ Ökokogukonnad kaardistati kogukonnad, tugevdati võrgustikku, suurendati kommunikatsioonivõimekust ja seati selged sihid edaspidiseks. MTÜ Kohila Mõisakool tehti ettevalmistusi alustamaks eraüldhariduskoolina, koolitati meeskonda, koostati arengukava, plaaniti edaspidist finantsvõimekust. MTÜ Pagulasabi tugevdati organisatsiooni olemaks võimekam humanitaarabi pakkuja kriisipiirkonnas, suutmaks läbi viia avalikku debatti pagulastemaatikas ja pakkuda analüüsi rahvusvahelistele võrgustikele Eesti varjupaiga- ja pagulaspoliitikast. 2) Sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise taotlusvoor ehk SE14. Toetati kokku 15 projekti, kogusummas ,80 eurot. Vooru projektid sisaldasid väga kirevaid tegevusi (toetust said äriplaanid väga erinevates tegevusvaldkondades) ning esmaseks kokkuvõtteks saab öelda, et ellu viidud projektid andsid valdavalt õnnestunud tulemusi. KÜSKi hinnangul on sotsiaalne ettevõtlus valdkond, mille toetamisega on mõistlik ka tulevikus jätkata. Mõned näited: Luke Mõis SA finantssuutlikkuse tõstmine omatulu teenimise kaudu, täpsemalt kohvikuteenuse arendamine ja toiduainetest valmistatud meenete väljatöötamine (mõisa moos). Eesmärgiks piirkonna kultuuriväärtuse säilitamine, kohalikele töö pakkumine, paikkonna atraktiivsemaks muutmine. MTÜ Ökokratt teraapiateenuse pakkumine erivajadustega inimestele Meelteaias ja ratastoolirajal. Valmistati ette teenus ja teenusepakkujad aastal käivitatud taotlusvoorud: 1) Arenguhüppe taotlusvoor (AH15). Taotlusvooru esitati 132 taotlust, (piirkondlikke 88, üleriigilisi 44) taotletav kogusumma oli ,91 eurot. Toetust sai 21 piirkondlikku organisatsiooni summas ,05 eurot ja 16 üleriigilist organisatsiooni summas ,12 eurot. Projektid lõpevad aasta augustis.

5 Sihtasutus Koda S 2015.a majandusaasta aruanne Taolise taotlusvooru, kus ühendused saavad ise oma arenguvajadusi analüüsida ja selle alusel arengut kavandada ning tulemsute saavutamiseks vajalikke tegevusi ellu viia, jätkamise vajaduse kohta oleme saanud tagasisidet ühendustelt ja nende vajalikkuses on KÜSK ka oma analüüside põhjal veendunud aasta perspektiivis mõtlesime läbi veelgi efektiivsemat tugisüsteemi ühingutele et arenguvajadusi osataks veelgi paremini analüüsida ning oma võimekuse tõstmist eesmärgipäraselt plaanida. 2) Koostöövõrgustike taotlusvoor (KV15). Taotlusvooru esitati 83 taotlust, taotletav kogusumma oli ,77 eurot. Toetust sai 24 ühingut summas ,40 eurot (kuna tugevaid taotlusi oli väga palju, otsustas nõukogu KÜSKi teiste finantsvahendite arvelt vooru raha juurde panna) 2. Kodanikuühiskonna ja vabaühenduste arengut edendavate tegevuste ning uuenduslike lahenduste rahastamine ja korraldamine. Heade ideede konkurss Kokku esitati seitse hea idee lühikirjeldust, millest toetuse summas ,84 eurot sai ainult üks idee. Probleemiks oli see, et taotlejad ei ole kas abikõlblikud või ideed ei vasta piisavalt konkursi tingimustele. Aina vähem tuli selliseid ideid, mis oleksid uudsed ja laiahaardeliselt Eesti kodanikuühiskonda arendavad või teostus põhjalikult läbi mõeldud. Eelnevast tulenevalt otsustati konkurssi uuendada ning alates aastast käivitada Nupukate lahenduste konkurss, mis samuti otsib ühiskondlikke probleeme lahendavaid uuenduslikke ideid, kuid sisaldab lahendusi pakkuvatele meeskondadele KÜSKi ja Heateo SA poolt ka arengukiirendit aastal lõppesid juba varem käivitatud projektid: Eesti Muinsuskaitse Selts Õppides ajaloost eesmärgid täideti ning õppefilm ja näitus liigub mööda Eesti koole ringi. MTÜ Tule Maale Tule Maale. Katsetati läbi Misso valla baasil mudel, kuidas maale elama asunuid kogukonda sulatada. Ollakse valmis kogemusi ja mudelit laiemalt üle Eesti levitama. Hooandja MTÜ Hooandja portaalis kodanikualgatuste ühisrahastusplatvormi loomine, mis asub aadressil ja võimaldab vabaühendustel lisaks rahalisele ressursile tuge koguda ka vabatahtliku töö panustamise või muu panuse näol. Edasi kestsid ja kestavad kuni aasta alguseni: EMSL Strateegilise filantroopia fondi asutamise ettevalmistamine Eestis Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik Action Learning pilootprojekt aastal alguse saanud projekt: Selts Rääma Meie ehitame linna. Mäng lastele. Projekti eesmärgiks on anda lastele võimalus osaleda nende enda poolt loodavas miniühiskonnas ja mängida läbi erinevaid rolle linnaelus. Seda tehakse Pärnu kesklinna loodavas minilinnas, kuhu ehitatakse väiksed puidust ametimajad. Suursündmuste konkurss Kokku toetati aastal 11 erinevat sündmust kogumahus ,72 eurot: MTÜ Noortekonverentsid - Noortekonverents Lahe Koolipäev 2015 ;

6 Sihtasutus Koda S 2015.a majandusaasta aruanne Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit - Vabakonna suvekool; MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant - Eesti külade XI Maapäev: Kuulakem, külad kõnelevad ; MTÜ Civitas - Kodanikualgatus loob ühiskonda (Eesti Kongressi 25. aastapäev); Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit - Arvamusfestival 2015; SOS Lasteküla Eesti Ühing - Konverents Aita last mõtetest tegudeni ; MTÜ Partnerlus - Maale elama messile ettevõtluse fookus Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit - Ajakiri Hea Kodanik; SA Eestimaa Looduse Fond - Teeme Ära talgupäev 2015; MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant - Tunnustusüritus Märka vabatahtlikku 2015! ; Maakondlike Arenduskeskuste poolt veetav Üle-eestiline Ühisnädal, mille raames toimusid tegevused 15 maakonnas, lisaks tehti ühiselt nädalale turundust. Tugitegevused Kokku esitati tugitegevuste konkursile 22 taotlust, millest rahuldati kokku 16 taotlust (sh nõukogu otsusega üheksa taotlust ja juhatuse otsusega seitse väiketaotlust) aasta detsembris otsustas KÜSKi nõukogu konkursi sellisel kujul lõpetada ning edasi minna vormis, mille kohaselt oleks tugitegevuste konkursil aastas mitu vooru ning lõpetatakse vähetulemuslikuks osutunud väiketaotluste rahastamine juhatuse otsusega aastal said tugitegevuste konkursilt toetust kogusummas ,30 eurot järgmised taotlused: MTÜ Noored Ühiskonna Heaks - TEDxLasnamäe konverentsi korraldamiseks; MTÜ Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskus - Tartu Jaamamõisa kogukonna raamatukogu arendamiseks; Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit - Vene töökeelega ühenduste arenguprogrammi läbiviimiseks; MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik - Arenguprogramm võitis pakkumuse Sotsiaalvaldkonnas avalikke teenuseid osutavate vabaühenduste võimekuse tõstmine vabatahtlike kaasamise kaudu ; Mittetulundusühing Jalgpallihaigla - Jalgpallihaigla osalemiseks jalgpalliturniiril EuroFan 2015; Noorte Spordiselts GRAND - Tagurpidikohviku ehk vaba aja veetmise keskuse käivitamiseks; MTÜ Civitas - Lähiajalugu käsitlevate videoklippide tootmiseks; Ida-Viru Loomemajanduskeskus - TEDx Narva konverentsi läbiviimiseks; Eesti Noorteühenduste Liit - Projekti Loo oma linn! läbiviimiseks; MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik - Lisategevused sotsiaalse innovatsiooni konkursil; Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus - Koolituse Organisatsiooni eneseanalüüs ning arenguvajaduste välja selgitamine (vene keeles) läbiviimiseks; Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond - Projekti Kliimabuss läbiviimiseks Mittetulundusühing Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik - SEV juhatuse liikme Rasmus Pedanik osalemiseks teenusedisaini koosloome töötoas Amsterdamis;

7 Sihtasutus Koda S 2015.a majandusaasta aruanne Mittetulundusühing SPORDIAASTA - Eesti Spordivaba-tahtlike Liikumise käivitamiseks; Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus - Mitmekesisuse päeva läbiviimiseks 2016 aastal; Maakondlikud arenduskeskused - MAKide arenguprogrammide läbi viimiseks ühendustele. maakonna aastal toimus Sotsiaalse Innovatsiooni konkurss, mille viisime läbi koostöös Heateo Sihtasutusega. Eesmärgiks oli leida nutikaid, uuenduslikke ja kaasavalt välja töötatud lahendusi ühiskonna oluliste probleemide lahendamiseks. Võitjaks tuli MTÜ Hoovõtukeskus projektiga Tugiperede süsteemi väljatöötamine Läänemaa õpiraskustes noortele. Projekt viidi ellu aasta lõpuks ning projekti tulemusel koostati terviklik mentorperede teenuse mudel. Ka Kogemuspäev väärib eraldi väljatoomist kui tugitegevus, mida KÜSK ise ühingutele korraldas aasta Kogemuspäev oli ühtlasi ka Šveitsi Vabaühenduste Fondi lõpuüritus, kus jagati KÜSKi toetatud projektide kohta rohkemat infot, toetuse saajad rääkisid ise oma kogemustest, toimusid mitmed töötoad. Päeva märksõnaks oli koostöö ja osalejaid oli kokku üle 100. Uuringute konkurss KÜSK tellis aastal hanke korras uuringu teemal Vene töökeelega vabaühenduste tegevusvõimekuse analüüs summas ,20 eurot. Edukaks osutus Tallinna Ülikooli pakkumus ning uuring valmib märtsis aastal valmis ka uuringuraport Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi poolt läbiviidud uuringu Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 2014 kohta. Kõikide uuringute raportitega saab tutvuda kodulehel: 3. Rahvusvahelise koostöö soodustamine Reisitoetused Kokku esitati 2015 aastal 28 reisitoetuse taotlust, millest rahuldati 21 summas ,10 eurot: 15 Eesti eksperdi osalemist rahvusvahelisel üritusel, kolm koostööprojekti ettevalmistaval koosolekul osalemiseks, kolm väliseksperdi kutsumist üritusele Eestis. Neist jäi eraldamata üks väliseksperdi reis, kuna üritus jäi vähese osalejate arvu tõttu ära. Reisitoetuse saajatega on võimalik tutvuda kodulehel: Alates aastast on KÜSKi reisitoetuste konkurssi tingimused uuendatud. Välisrahastaja toetatud projekti omafinantseeringu osalise toetamise konkurss Lisaks välisrahastaja toetatud projekti omafinantseeringu toetamise konkursi tingimustele kinnitas KÜSKi nõukogu kindlasummalistel maksetel põhineva välisprojekti toetamise konkursi tingimused, mis on sobiv toetusmeede nendele, kes Kodanike Euroopa programmist toetust taotlevad aastal sai toetuse üks ühing: MTÜ Eesti Vabaharidusliit EuropeAid projekti Know Your Lifestyle omafinantseeringu osaliseks tasumiseks summas eurot.

8 Sihtasutus Koda S 2015.a majandusaasta aruanne Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) KÜSK vastutab KOPi elluviimise eest alates aastast. KOPi üldise koordineerimise ja programmi väljatöötamise eest vastutab alates aastast Rahandusministeerium. Maakondades rakendavad programmi maavalitsused. Siseministeerium eraldas aastal KOPi raames toetust eurot, mis sisaldab nii KÜSKi kui maavalitsuste programmi rakenduskulusid ning toetusteks eraldatud summat kevadvoorus avati kaks meedet: Meede 1 Kogukonna areng. Üleriigiliselt esitati 564 taotlust summas ,35 eurot. Rahastati 283 taotlust summas ,66 eurot. Meede 2 Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine. Üleriigiliselt esitati 459 taotlust summas ,61eurot. Rahastati 202 taotlust summas ,17 eurot sügisvoorus avati kaks meedet: Meede 1 Kogukonna areng. Üleriigiliselt esitati 331 taotlust summas ,32 eurot. Rahastati 151 taotlust summas ,25 eurot. Meede 2 Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine. Üleriigiliselt esitati 358 taotlust summas ,98 eurot. Rahastati 151 taotlust summas ,06 eurot. Kokku esitati aasta jooksul üleriigiliselt 1712 taotlust summas ,26 eurot ning neist rahastati 787 taotlust summas ,14 eurot. Kokku rahastati 633 erineva ühenduse poolt esitatud projekte. Maakondade lõikes oli esitatud taotlusi ja rahastatud taotlusi 2015 kokku alljärgnevalt: Maakond Taotluste arv Taotletud summa Toetatud Toetuste summa projekte Harjumaa , ,78 Hiiumaa , ,89 Ida-Virumaa , ,66 Jõgevamaa , ,32 Järvamaa , ,79 Läänemaa , ,64 Lääne-Virumaa , ,50 Põlvamaa , ,58 Pärnumaa , ,81 Raplamaa , ,97 Saaremaa , ,04 Tartumaa , ,90 Valgamaa , ,71 Viljandimaa , ,23 Võrumaa , ,32

9 Sihtasutus Koda S 2015.a majandusaasta aruanne Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond 21. märtsil aastal allkirjastas KÜSK kolmepoolse Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi (VÜF) koostööleppe. Sama aasta aprillist alustati VÜFi elluviimisega ning fondi leping lõppes 31. detsembril aasta algusesse jäävad kokkuvõtete tegemine, aruandlus ja auditiga seotud tegevused. Kokku viidi VÜFi raames läbi seitse taotlusvooru (kolm teenuse väljatöötamiseks ja äriplaanide koostamiseks ja neli nende elluviimiseks). VÜFi taotlusvoorudes toetati projekte, mille eesmärgiks oli arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele aastal lõppenud (2014.a käivitunud) taotlusvoor Viimast VÜFi taotlusvooru võib pidada õnnestunuks, kuigi huvi täiendava taotlusvooru vastu oli senisest väiksem ning taotlusvoorus oli ka üks projekt, mille elluviimise toetamine lõpetati ennetähtaegselt. Valdav enamus teenustest, mida taotlusvooru raames toetati, olid sotsiaalteenused, kuid sekka oli ka üks haridusteenus ja üks noorsootööd puudutav teenus. Projektide tulemusena muutusid vabaühendused võimekamateks teenuse pakkujateks ning professionaalsemateks partneriteks avalikule sektorile. Kasvas ka teenuste kvaliteet ja kättesaadavus. Üks näidetest: MTÜ Hiirekese Mängutuba avas Keila linnas perekeskuse, et pakkuda senisest suuremas mahus avaliku teenusena tasuta mängimist ja koolitusi lapsevanematele ning lühiajalist lapsehoiu teenust. Kasvasid ühingu sissetulekud, ühingu finantsvõimekus ja üleüldine tegevusvõimekus, millele andis olulise tõuke lepingulisele delegeerimisele jõudmine Keila linna ja Keila vallaga aastal viidi läbi ka VÜFi mõjuanalüüs, mida teostas MTÜ Balti Uuringute Instituut. Kokkuvõttes võib öelda, et VÜF on olnud väga edukas nii oma tulemustelt kui ka potentsiaalsetelt mõjudelt valdkonna arengusse, aidates kaasa nii vabaühenduste ja avaliku sektori koostööle kui ka vabaühenduste suutlikkuse tõstmisele avalike teenuste osutamisel. Mõjuanalüüsi lõppraport (eesti- ja ingliskeelne) on kättesaadav KÜSKi kodulehel Programmi Kodanike Euroopa kontaktpunkt (ECP) Kodanike Euroopa kontaktpunkti ülesanne on viia läbi infoseminare ja koolitusi potentsiaalsetele taotlejatele, et suureneks taotlemine programmist ning edukate taotluste arv Eestist. Kontaktpunkt tegutseb alates aastast Kontaktpunkti koduleht: aasta põhitegevused olid: Kodanike Euroopa programmi tutvustamine omavalitsusliitudele üle Eesti; Euroopa Liidu programmide Kodanike Euroopa, Erasmus+ ka Loov Euroopa koolitused ja seminarid; Läänemere riikide kontaktseminari korraldamine; Baltimaade mäluorganisatsioonide kontaktseminari korraldamine; edukate Kodanike Euroopa projektide näidisbrošüüri koostamine;

10 Sihtasutus Koda S 2015.a majandusaasta aruanne konverentsi #vabakond, logi sisse! korraldamine; partnerite infopäevadel ja üritustel osalemine; jooksev nõustamine. Lisaks töötasime välja toetusmeetme Eesti vabaühingutele kindlasummalistel maksetel põhinevate projektide jaoks, mida Kodanike Euroopa programm toetab, selleks, et paremini programmi tutvustada ning pakkuda ühingutele tuge rahvusvahelise koostöövõimekuse tõstmiseks. Maakondlike arenduskeskuste kodanikuühenduste konsultantide töö koordineerimine KÜSK koordineerib alates 1. juunist 2015 maakondlike arenduskeskuste (MAK) kodanikuühenduste konsultantide tööd ning vastutab konsultantide elluviidavate ja kodanikuühendustele suunatud info- ja kommunikatsiooniteenuste osutamise eest. Eelnevalt tegeles selle koordineerimisega EAS. KÜSK tagab konsultantide tegevuse koordineerimise, sh infovahetuse korraldamise Siseministeeriumi (SIM) ja MAKidega, klienditagasiside kogumise ja analüüsi ning MAKide tegevuse kontrolli kodanikuühenduste suunal aasta lõpu seisuga töötas üle Eesti kokku 19 kodanikuühenduste konsultanti, neist kaks vene töökeelega. Enamikes maakondades üks, erandiks Järvamaa kahe eestikeelse, Ida-Virumaa ühe eesti- ja ühe venekeelse ning Harjumaa kahe eesti- ja ühe venekeelse konsultandiga. Konsultantide nimekiri koos kontaktandmetega on leitav KÜSKi kodulehel KÜSK alustas nõustamisteenuse ülevõtmisega 1. aprillist 2015, kui KÜSKis alustas tööd MAK MTÜ konsultantide koordinaator. Kahekuuline ettevalmistusperiood oli vajalik, et tagada teenuse sujuv üleminek klientidele. KÜSKi tellitav teenus katab kogu organisatsiooni arengutsükli, mis algab eestvedajate inspireerimisega, jätkub organisatsiooni asutamise, kasvamise ja kanna kinnitamisega ning lõppeb uuenemisega. Kogu tsüklit toetab läbivalt kodanikualgatuse tekkeks soodsa keskkonna loomine. KÜSKi koordineerimisel ja MAKide elluviimisel jätkus kodanikuühenduste veebipõhise nõustamisportaali MAKIS ( töö, kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustava nädala korraldamist ning alustati aasta lõpus maakonna vabaühenduste juhtidele mõeldud kuuekuuliste arenguprogrammidega. Täiendavad tegevused Käivitasime koostöö Ajujahi konkursiga ja anname koostöös Heateo SA ja SEB-ga välja eriauhinna selle hooaja parimale sotsiaalse ettevõtluse ideele. Jätkasime koostöös ka paremate praktikate vahetamist Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie inimesed ning algatasime omavahelise koostöö Eesti Leader Liiduga. KÜSKi töötajad osalesid mitmete teiste rahastajate hindamistöös (nt Välisministeeriumi arengukoostöö taotlused, Avatud Eesti Fondi juures olev Vabaühenduste Fond, Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteprojektid).

11 Sihtasutus Koda S 2015.a majandusaasta aruanne Osalesime mitmetes töörühmades nagu sotsiaalse innovatsiooni võrgustiku kohtumised, EKAKi ühiskomisjoni koosolekud, Avatud Valitsemise partnerluse ümarlauad jms. Tutvustasime KÜSKi ja Eesti avaliku sektori rahastamispraktikaid mitmetele väliskülalistele, nt Serbia, Valgevene, Türgi, Albaania esindajad. Tasud 2015.aastal on KÜSK nõukogu liikmetele tasu makstud kokku eurot, millele lisandus sotsiaalmaks. Juhatuse liikmeid on üks ja juhatuse liikme tasu kogusumma oli eurot, millele lisandus sotsiaalmaks. Töölepinguga töötavate isikute aasta keskmine arv oli 9 ja töötasude kogusumma eurot ning töövõtulepinguga töötanud ekspertide arv oli 14 ja neile makstud tasude kogusumma 6731 eurot. Tasudele lisanduvad sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Aruande esitamise seisuga on sihtkapitalis juhataja ja 10 töötajat: vabaühenduste toetusprogrammi juht, 2 programmi koordinaatorit, infojuht, KOP programmi koordinaator, MTÜ konsultantide koordinaator, Kodanike Euroopa programmi kontaktpunkti koordinaator, pearaamatupidaja ja raamatupidaja assistent ning IT-juht. Tallinnas, 05.aprill 2016

12 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital a. majandusaasta aruanne Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss Lisa nr Varad Käibevara Raha Nõuded ja ettemaksed Kokku käibevara Kokku varad Kohustused ja netovara Kohustused Lühiajalised kohustused Võlad ja ettemaksed , 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused Kokku lühiajalised kohustused Kokku kohustused Netovara Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Kokku netovara Kokku kohustused ja netovara

13 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital a. majandusaasta aruanne Tulemiaruanne Lisa nr Tulud Annetused ja toetused Muud tulud Kokku tulud Kulud Jagatud annetused ja toetused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõukulud Kokku kulud Põhitegevuse tulem Muud finantstulud ja -kulud Aruandeaasta tulem

14 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital a. majandusaasta aruanne Rahavoogude aruanne Lisa nr Rahavood põhitegevusest Põhitegevuse tulem Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Laekunud intressid Kokku rahavood põhitegevusest Kokku rahavood Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

15 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital a. majandusaasta aruanne Netovara muutuste aruanne Kokku netovara Akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Aruandeaasta tulem SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital asutati Vabariigi Valitsuse korralduse nr 586 alusel. Regionaalminister allkirjastas asutamisotsuse a. Sihtasutuse asutamisel asutaja poolt sissemakset põhikapitali (sihtkapitali) ei tehtud. 15

16 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital a. majandusaasta aruanne Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. Raha Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Sihtasutuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil. Nõuded ja ettemaksed Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, see on nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused ja tagasimaksed. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Kõiki muid nõudeid (intressinõuded, maksude ettemaksed,tulevaste perioodide kulud) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajaliste nõuete grupis kajastatud ühingutele tehtud ettemaksetena arvestatakse toetuste maksed, mis on üle kantud toetuse saajatele, kuid tekkepõhine toetuse kuluna kajastamise periood ei ole veel saabunud (saaja ei ole teinud kulutusi bilansipäevaks ära või bilansipäevaks ei ole saadud dokumente, mis tõendavad saaja poolt kulutuste tegemist). Peale toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse kasutatud ettemaksete osa sihtfinantseerimise kuludesse ja lühiajalistest nõuetest maha. Rendid Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. Finantskohustused Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Annetused ja toetused Tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et sihtasutus vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Programmide raames väljastatavad toetused mittetulundusühingutele ja sihtasutustele kajastatakse ettemaksete tegemisel ettemakstud sihtfinantseerimisena bilansis lühiajaliste nõuete grupis. Peale toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse kasutatud ettemaksete osa sihtfinantseerimise vahendamise kuludesse ja vähendatatkse lühiajalisi nõudeid. Samal ajal kajastatakse sihtfinantseerimise tulu ning vähendatakse sihtfinantseerimise vahendamiseks saadud ettemakseid. Tulud Tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et sihtasutus vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke 16

17 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital a. majandusaasta aruanne kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena. Programmide raames väljastatavad toetused mittetulundusühingutele ja sihtasutustele kajastatakse ettemaksete tegemisel ettemakstud sihtfinantseerimisena bilansis lühiajaliste nõuete grupis. Peale toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse kasutatud ettemaksete osa kuludesse ja lühiajalistest nõuetest maha. Samal ajal kajastatakse sihtfinantseerimise tulu ning vähendatakse sihtfinantseerimise vahendamiseks saadud ettemakseid. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kulud Tegevuskuludena näidatakse sihtasutuse tegevusega seotud tekkepõhiseid kulusid. Tööjõukulud ning nendega setud maksukulud kajastatakse tekkepõhiselt perioodis, mille eest kulu arvestati. Kasutamata puhkepäevade ja väljamaksmata puhkusetasude kohustust hinnatakse ümber üks kord aastas aastaaruande lõpu seisuga. Seotud osapooled SA Kodanikühiskonna Sihtkapital aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: * Siseministeeriumi kui asutajaõiguste teostajat, * tegev- ja kõrgemat juhtkonda, * eelpool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid. Lisa 2 Raha Kokku raha Arvelduste teostamine toimub riigikassa kaudu. 17

18 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital a. majandusaasta aruanne Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed kuu jooksul Lisa nr Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Muud nõuded Intressinõuded Viitlaekumised Ettemaksed Tulevaste perioodide kulud Ettemaksed: Vabaühenduste toetusprogramm Ettemaksed: Kohaliku omaalgatuse programm Muud nõuded ja makstud deposiidid Kokku nõuded ja ettemaksed kuu jooksul Lisa nr Muud nõuded Ettemaksed Tulevaste perioodide kulud Ettemaksed: Vabaühenduste toetusprogramm Ettemaksed:Šveitsi Vabaühenduste Fondi programm Ettemaksed: Kohaliku omaalgatuse programm Muud nõuded ja makstud deposiidid Kokku nõuded ja ettemaksed Bilansireal "Nõuded ja ettemaksed" on kajastatud sealhulgas sihtasutustele ja mittetulunduühingutele makstud toetuste ettemaksed, mille kohta pole veel esitatud kuluaruandeid toetusrahade kasutamise kohta. Peale toetusesaajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse kasutatud ettemaksete osa kuludesse ja vähendatakse lühiajalisi nõudeid. Real "Muud nõuded; Viitlaekumised" on kajastatud seisuga veel saamata sihtfinantseerimine tegevuskuludeks. 18

19 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital a. majandusaasta aruanne Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg Üksikisiku tulumaks Erisoodustuse tulumaks Sotsiaalmaks Kohustuslik kogumispension Töötuskindlustusmaksed Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad Lisa 5 Kasutusrent Aruandekohustuslane kui rentnik Kasutusrendikulu Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest kuu jooksul aasta jooksul Kasutusrendina on kajastatud kontoriruumide, kontoritehnika ning raamatupidamisprogrammi rendikulu, samuti SA töötjatele nende isiklikus omandis olevate sõiduautode töösõitudeks kasutamise eest makstavad hüvitised on sõlmitud kontoripinna kasutamiseks üürileping kümneks aastaks. Vastavalt kokkuleppele on võimalik lepingut ennetähtaegselt lõpetada peale kolme aasta möödumist teatades sellest ette vähemalt 6 kuud. Seisuga oli rendi mittekatkestatav osa lepingute ennetähaegse lõpetamise korral eurot. Aruandeperioodil maksti rendileandjale üüri koos kommunaalkuludega kokku netosummas eurot (2014.aastal eurot). SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on sõlminud kontoritehnika kasutamiseks kasutusrendi lepingud. Lepingud on sõlmitud 3 aastaks ja lepinguid saab lõpetada 6-kuulise etteteatamise tähtajaga. Seisuga oli rendi mittekatkestatav osa lepingute ennetähaegse lõpetamise korral eurot. Aruandeperioodil on makstud rendileandjale tasu kokku summas eurot (2014.aastal eurot). Lisaks on sõlmitud tarkvara litsentsileping raamatupidamisprogrammi kasutamiseks. Leping on tähtajatu ja lepingut saab lõpetada 1-kuulise etteteatamistähtajaga. Aruandeperioodil maksti tarkvara kasutamise eest kokku netosummas 677 eurot (2014.aastal 794 eurot). 19

20 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital a. majandusaasta aruanne Lisa 6 Võlad ja ettemaksed kuu jooksul Lisa nr Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad Muud viitvõlad Sihtfinantseerimisega seotud kohustused Kokku võlad ja ettemaksed kuu jooksul Lisa nr Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad Muud viitvõlad Sihtfinantseerimisega seotud kohustused Kokku võlad ja ettemaksed Real "Sihtfinantseerimisega seotud kohustused" on kajastatud võlad toetusesaajatele seisuga Programmide raames väljastatavad toetused kajastatakse ettemaksete tegemisel ettemakstud sihtfinantseerimisena bilansis nõuete grupis. Peale toetuste saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse kasutatud osa kuludesse ja vähendatakse lühiajalisi nõudeid. Kui toetuse saaja on kulutusi teinud rohkem kui eelnevalt on ettemakseid talle makstud, siis tekkib sihtasutusel seisuga kohustus toetusesaaja ees. Majandusaasta aruande koostamise hetkeks on sihtfinantseerimisega seotud kohustused likvideeritud. Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused Varad bruto soetusmaksumuses 20

21 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital a. majandusaasta aruanne Saadud Tagastatud Tulu Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Vabaühenduste toetusprogramm (s.h. halduskulud) Kohaliku omaalgatuse programm (s.h. rakenduskulud) Šveitsi Vabaühenduste Fond (s.h. halduskulud) Kodanike Euroopa kontaktpunkt (s.h.halduskulud) NEET-projekt (Noorte vabatahtlikus tegevuses osalemise edendamine) Uuringuprojekt: Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis 2013 Toetusleping: Kodanikuühenduse kommunikatsioonivõimekuse arendamine Era- ja juriidilistelt isikutelt saadud sihtotstarbelised annetused Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused Saadud Tagastatud Tulu Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Vabaühenduste toetusprogramm (s.h. halduskulud) Kohaliku omaalgatuse programm (s.h. rakenduskulud) Šveitsi Vabaühenduste Fond (s.h. halduskulud) Kodanike Euroopa kontaktpunkt (s.h.halduskulud) Toetusleping: Kodanikuühenduse kommunikatsioonivõimekuse arendamine Maakondlike arenduskeskuste koordineerimine Vabaühenduste juhtide arenguprogramm 2015 (Riigikantselei) Era- ja juriidilistelt isikutelt saadud sihtotstarbelised annetused Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused Aruandetabeli veerus "Saadud" kajastuvad riigieelarveliste lepingute alusel Siseministeeriumilt, Rahandusministeeriumilt ja Riigikantseleilt laekunud summad (s.h. halduskuludeks, programmide ja projektide toetamiseks) ning era- ja juriidilistelt isikutelt saadud sihtotstarbelised annetused. Veerus "Tulu" kajastuvad summad, mis on aruandeaastal sihtfinantseerimise tuludesse kantud. Sihtfinantseerimise tulude jagunemine on välja toodud Lisas nr 8. Seisuga on programmi Kodanike Euroopa kontaktpunkt lepingu raames nõue sihtfinantseerimisele summas eurot 21

22 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital a. majandusaasta aruanne ja Riigikantseleile nõue summas eurot. Lisa 8 Annetused ja toetused Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks Kokku annetused ja toetused SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetuste tulu on seotud kodanikuühiskonna arendamise alase tegevusega Eestis. Lisa 9 Muud tulud Tulu koolitusteenuse osutamisest Kokku muud tulud Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused Vabaühenduste toetusprogramm Šveitsi Vabaühenduste Fond Kohaliku omaalgatuse programm Makstud liikmemaksud Maakondlikud arenduskeskused Kokku jagatud annetused ja toetused Programmide raames väljastatavad toetused mittetulundusühingutele ja sihtasutustele kajastatakse ettemaksete tegemisel ettemakstud sihtfinantseerimisena bilansis lühiajaliste nõuete grupis. Pärast toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse kasutatud osa kuludesse aastal sõlmitud toetuslepingute elluviimise perioodid hõlmavad nii 2015 kui ka 2016.aastat ning sellepärast 2015.aastal sõlmitud toetuslepingute summad ei kajastu kõik 2015.a kuludes, vaid osaliselt ka 2016.a kuludes. 22

23 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital a. majandusaasta aruanne Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud Üür ja rent Energia Elektrienergia Soojusenergia Mitmesugused bürookulud Lähetuskulud Koolituskulud Administreerimiskulud Info- ja PR teenused Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitised Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud(s.h. kontoritehnika rent, IT-alased teenused) Inventari majandamiskulud Koolituste korraldamiskulud MTÜ-dele Avalike ürituste korraldamise kulud (s.h. seminarid, KÜSK Kogemuspäev) Tellitud uurimistööd ja mõjuanalüüs Auditeerimisteenused Muud kulud: käibemaksukulu Kokku mitmesugused tegevuskulud Tegevuskulud jaotatakse lähtuvalt riigi raamatupidamise ÜE-le: majandamiskulud ja muud kulud. Lisa 12 Tööjõukulud Palgakulu s.h. tasud nõukogule tasud juhatusele põhikohaga töötajate töötasu ja hüvitised ajutiste lepinguliste töötajate töötasu Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed Töötajatele antud erisoodustused Erisoodustustelt arvestatud maksud (tulumaks ja sotsiaalmaks) Kokku tööjõukulud Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale on 10 (s.h. töölepinguga töötavate isikute aasta keskmine arv on 9, juhatajaga on sõlmitud juhatuse liikme leping). Sihtasutuses töötas 2015.aastal töölepingute alusel 10 töötajat, lisaks on sõlmitud 23

24 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital a. majandusaasta aruanne juhatajaga juhatuse liikme leping. Palgakuludes on kajastatud ka puhkusekohustuse muutus. Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud Intressitulu e-riigikassa kontodelt Kokku muud finantstulud ja -kulud Lisa 14 Seotud osapooled Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes Nõuded Kohustused Kohustused Asutajad ja liikmed Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused Arvestatud tasu isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapooleks Siseministeeriumi kui asutajaõiguste teostajat. Aruandes on kajastatud sihtasutuse kohustused ja nõuded Siseministeeriumile seisuga a on laekunud Siseministeeriumilt eurot a on sihtfinantseerimise tuludesse kantud Siseministeeriumilt laekunud summadest eurot. Aruandeaastal on arvestatud tasu SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhatajale summas eurot ja tasu nõukogu liikmetele kokku summas 4847 eurot. Juhatajale on makstud isikliku sõiduauto hüvitist kokku summas 1676 eurot. Muid tasusid ja olulisi soodustusi tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud ei ole. 24

25 Lisa a-l riigieelarveliste toetuste kasutamine 2015.a riigieelarvelise eradlise lepingud Jääk Riigieelarvelised eraldised Väljamaksed (täitmine) Aktsepteeritud kulud Lepingulised kohustused tulevasteks väljamakseteks perioodil Eelarve vaba jääk seisuga Leping nr 7-4/ (KÜSK) Kohustustega kaetud Vaba jääk 2015.a 2015.a 2015.a , , , , , , ,65 KÜSK halduskulud: , , , ,92 tööjõukulud , ,43 - majandamiskulud , ,78 - antud toetused ja tugitegevused , , , , , , ,73 Leping nr 7-4/ (KOP): , , , , ,57 toetused ja rakenduskulud maavalitsustele , , , , ,57 rakenduskulud KÜSKile 5 701, , , , Leping nr 7-4/ (MAK): , , , ,04 289,90 Halduskulud , , , ,04 283,33 Sihtfinantseerimise vahendamine , , ,43-6,57 Leping nr 7-4/ (Kodanike Euroopa kontaktpunkt kaasfinantseering) , , ,45-0,55 tööjõukulud , ,38 - majandamiskulud , ,07 - Leping 7-4/ (Šveitsi Vabaühenduste Fondi kaasfinantseering): , , , , , , ,34 tööjõukulud 5 544, ,24 933,75 majandamiskulud 6 834, ,67 864,00 antud toetused , ,18 - KOKKU , , , , , , ,01

26 Aruande digitaalallkirjad Aruande lõpetamise kuupäev on: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (registrikood: ) majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud: Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg AGU LAIUS Juhatuse liige

27 SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogule Oleme auditeerinud Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga , tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 12 kuni 24 on kaasatud käesolevale aruandele. Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist. Vandeaudiitori kohustus Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta. Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele. Arvamus Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital finantsseisundit seisuga ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. /digitaalselt allkirjastatud/ Enn Leppik Vandeaudiitori number 57 /digitaalselt allkirjastatud/ Margit Leppik Vandeaudiitori number 412 Audiitorbüroo ELSS AS Nexia International liige Audiitorettevõtja tegevusloa number 59 Vanemuise 21, Tartu

28 Audiitorite digitaalallkirjad Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (registrikood: ) majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud: Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg ENN LEPPIK Vandeaudiitor MARGIT LEPPIK Vandeaudiitor

29 Tegevusalad Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse Jah Sidevahendid Liik Sisu Telefon Mobiiltelefon E-posti aadress Veebilehe aadress

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90005937 tänava/talu nimi, Sõle 23 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Pagulasabi registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Pagulasabi registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80137003 tänava/talu nimi, Lai tn 30 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80189879 tänava/talu nimi, Keskväljak 1 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn vald: Jõhvi vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90012892 tänava nimi, maja number: Vabrikuväljak 8 linn: Kärdla linn vald: Hiiumaa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 keskus nimi: Gagarin registrikood: 80228237 tänava/talu nimi, Gerassimovi 6-102 maja ja korteri number: linn: Narva linn

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009. a. Majandusaasta 01.01.2009-31.12.2009 Ettevõtte nimi: Registrikood: 80186467 Aadress: Jüri tn. 12, Võru 65605 Telefon: 50 76 444 E-post: fem@fem.ee Ettevõtluse vorm: Aastaaruande

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa vallasisene linn vald: Tapa

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90010410 tänava/talu nimi, Telliskivi 60a (A3 hoone) maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Raplamaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Raplamaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80196268 tänava nimi, maja number: Tallinna mnt 14 linn: Rapla linn vald: Rapla vald maakond: Rapla

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Võru Segakoor Tervis registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Võru Segakoor Tervis registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80046275 tänava/talu nimi, Liiva 13 maja ja korteri number: linn: Võru linn maakond: Võru maakond

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Lääne-Eesti Turism registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Lääne-Eesti Turism registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80267208 tänava/talu nimi, Jaama tn 1 maja ja korteri number: linn: Lihula linn vald: Lääneranna vald

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Seksuaaltervise Liit registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Seksuaaltervise Liit registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80102393 tänava/talu nimi, Mardi 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem