Microsoft Word - EVS_EN_15004_1;2008_et.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - EVS_EN_15004_1;2008_et.doc"

Väljavõte

1 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2009 Jõustunud Eesti standardina: august 2008 STATSIONAARSED TULEKUSTUTUSSÜSTEEMID Gaaskustutussüsteemid Osa 1: Projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine Fixed firefighting systems Gas extinguishing systems Part 1: General requirements for planning and installation (ISO :2006, modified)

2 EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on Euroopa standardi EN :2008 "Fixed firefighting systems Gas extinguishing systems Part 1: General requirements for planning and installation" ingliskeelse teksti identne tõlge eesti keelde ning tõlgendamise erimeelsuste korral tuleb lähtuda ametlikes keeltes avaldatud tekstidest, omab sama staatust, mis jõustumisteate meetodil vastuvõetud originaalversioon, on kinnitatud Eesti Standardikeskuse käskkirjaga nr 92, jõustub sellekohase teate avaldamisel EVS Teataja aasta juunikuu numbris. Standardi tõlkis OÜ Luisa Tõlkebüroo, eestikeelse kavandi ekspertiisi teostas Ülo Kala, standardi on heaks kiitnud tehniline komitee EVS/TK 5 "Tuletõrje- ja päästevahendid". Standardi tõlke koostamisettepaneku esitas Keskkonnaministeerium. Euroopa standardimisorganisatsioonide poolt rahvuslikele liikmetele Euroopa standardi teksti kättesaadavaks tegemise kuupäev on Käesolev standard on eestikeelne [et] versioon Euroopa standardist EN :2008. Teksti tõlke avaldas Eesti Standardikeskus ja see omab sama staatust ametlike keelte versioonidega. Date of Availability of the European standard EN :2008 is This standard is the Estonian [et] version of the European standard EN :2008. It was translated by Estonian Centre for Standardisation. It has the same status as the official versions. ICS Tulekaitsevahendid Võtmesõnad: gaaskustutussüsteemid, kustutusgaasi omadused, paigaldamine, projekteerimine, tulekustutussüsteemid Hinnagrupp XA Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata. Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega: Aru 10 Tallinn Eesti; Telefon: ; II

3 EUROOPA STANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN June 2008 ICS English Version Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 1: Design, installation and maintenance (ISO :2006, modified) Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations d'extinction à gaz - Partie 1: Calcul, installation et maintenance (ISO :2006, modifiée) Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln - Teil 1: Planung, Installation und Instandhaltung (ISO :2006, modifiziert) This European Standard was approved by CEN on 26 April CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN Management Centre or to any CEN member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN Management Centre has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels 2008 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Ref. No. EN :2008: E

4 SISUKORD EESSÕNA...5 ISO :2006 EESSÕNA...6 SISSEJUHATUS KÄSITLUSALA NORMIVIITED TERMINID JA MÄÄRATLUSED KASUTAMINE JA PIIRANGUD Üldist Kustutusgaasid Elektrostaatiline lahendus Kokkusobivus teiste kustutusgaasidega Temperatuuripiirangud OHUTUS Töötajate ohustatus Ohutusabinõud Üldist Tavaliselt hõivatusega piirkonnad Tavaliselt hõivatuseta piirkonnad Hõivatuseta piirkonnad Hõivatavad piirkonnad Elektrist põhjustatud ohud Elektrisüsteemi maandamine Elektrostaatiline lahendus SÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE Üldist Kustutusgaasiga varustamine Kogus Kvaliteet Mahutite paigutus Hoiumahutid Jaotamine Üldist Torustik Toruliitmikud Torude ja ventiilide toestus Ventiilid Pihustid Rõhualandusseadme suudmeava sõlm Tuvastus-, aktiveerimis- ja juhtsüsteemid Üldist Automaatne tuvastamine Toimeseadised Juhtseade Talitlushäirete häireseadmed ja indikaatorid Seiskamisseadmed KUSTUTUSGAAS Üldist Spetsifikatsioonid, kavad ja kinnitamine Spetsifikatsioonid Töödokumendid

5 7.3 Süsteemi vooluhulga arvutused Üldist Tasakaaluline ja mittetasakaaluline süsteem Hõõrdekaod Rõhulangus Ventiilid ja toruliitmikud Torustiku pikkus Joonised Veeldatud gaasid erinõuded Kaitstavad suletud piirkonnad Nõuded kustutusgaasi kontsentratsiooni kohta Leegi kustutamine Inertse atmosfääri loomine Täielikuks üleujutamiseks vajalik kogus Üldist Veeldatud gaasid Veeldamata gaas Meretasapinnast suhtelise kõrguse kompenseerimine Kaitstuse kestus Süsteemi efektiivsus Väljalaskmisaeg Pikemaajaline väljalaskmine KOMISJON-ÜLEVAATUS JA VASTUVÕTT Üldist Katsetused Üldist Kaitstava suletud piirkonna kontrollimine Mehaaniliste komponentide ülevaatus Suletud piirkonna terviklikkuse ülevaatus Elektriliste komponentide ülevaatus Funktsionaalsed eelkatsetused Süsteemi funktsionaalsuse katsetus tööolukorras Kaugseire töö (kui on rakendatav) Primaarse toiteallika juhtpult Funktsionaalsete katsetuste lõpetamine Valmiduse sertifikaat ja dokumentatsioon ÜLEVAATUS, HOOLDUS, KATSETAMINE JA VÄLJAÕPE Üldist Ülevaatus Üldist Mahuti Voolikud Kaitstavad suletud piirkonnad Hooldus Üldist Kasutajale mõeldud programm ülevaatuste kohta Teeninduse ajakava Väljaõpe

6 Lisa A (normlisa) Töödokumendid...39 A.1 Üldist...39 A.2 Töödokumendid...39 A.3 Spetsiifilised üksikasjad...39 Lisa B (normlisa) Leegi kustutamiseks kasutatava kustutusgaasi kontsentratsiooni määramine kupliga põleti meetodil...41 B.1 Üldist...41 B.2 Põhimõte...41 B.3 Aparatuurile esitatavad nõuded...41 B.4 Materjalidele esitatavad nõuded...42 B.5 Protseduur tuleohtlike vedelike korral...43 B.6 Protseduur tuleohtlike gaaside korral...44 B.7 Kustutusgaasi kustutuskontsentratsioon...44 B.8 Aruanne tulemuste kohta...45 Lisa C (normlisa) Põlengu kustutamise / piirkonna katmise katse protseduur tööstuse tehnilise dokumentatsiooni alusel paigaldatavad ja projekteeriva inseneri poolt projekteeritud kustutusmoodulite korral...46 C.1 Nõuded...46 C.2 Katsetuste tüüp...46 C.3 Kustutussüsteem...47 C.4 Kustutuskontsentratsioon...48 C.5 Pihustite jaotuse verifitseerimiseks kasutatavad katsetused...48 C.6 Katsetused kustutuskontsentratsiooni määramiseks...54 Lisa D (normlisa) Meetod kustutusgaasi inertset atmosfääri tagava kontsentratsiooni kindlakstegemiseks...65 D.1 Üldist...65 D.2 Põhimõte...65 D.3 Aparatuur...65 D.4 Protseduur...65 D.5 Inertsust tagav kontsentratsioon...66 Lisa E (normlisa) Ukse kaudu ventileerimiskatse minimaalse püsimisaja määramiseks...67 E.1 Üldist...67 E.2 Katse prognoositava püsimisaja määramiseks...67 E.3 Toimingud püsimisaja soovitatavatest väärtustest väiksemate püsimisaegadega suletud piirkondade korral...80 E.4 Aruanne...82 Lisa F (teatmelisa) Süsteemi efektiivsuse verifitseerimine...83 Lisa G (teatmelisa) Juhised töötajate ohutuse tagamiseks...84 G.1 Üldist...84 G.2 Ohutus...84 G.3 Töötajate ohustatus...84 G.4 Halogeenitud süsivesinikel põhinevad toimeained...85 G.5 Inertgaas (veeldamata gaas)...89 Lisa H (teatmelisa) Meetod voo arvutuse rakendamiseks ning voo arvutuse verifitseerimine ja tunnustamiseks vajalikud katsetused...91 H.1 Üldist...91 H.2 Arvutusmeetodi rakendamine...91 H.3 Soovitused minimaalse täpsuse kohta...91 H.4 Soovitatav katsetusprotseduur süsteemi arvutusmeetodi (tarkvara) valideerimiseks...92 H.5 Läbimise/ebaõnnestumise kriteeriumid...93 Kasutatud kirjandus

7 EESSÕNA Käesoleva dokumendi (EN :2008) on ette valmistanud CENi tehniline komitee CEN/TC 191 "Fixed firefighting systems", mille sekretariaati haldab BSI. Käesolevale Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või jõustumisteatega hiljemalt aasta detsembriks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt aasta detsembriks. Mõned selle dokumendi elemendid võivad olla patendi- või muu samaväärse õiguse objektiks. CEN [ja/või CENELEC] ei ole kohustatud mingeid selletaolisi õigusi välja selgitama. CEN/CENELECi sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik. Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) tehnilise komitee ISO/TC 21 "Equipment for fire protection and fire fighting" rahvusvahelise standardi ISO :2006 tekst võeti tehnilise komitee CEN/TC 191 "Fixed firefighting systems" poolt, mille sekretariaat asub BSIs, üle Euroopa standardina koos kõigi muutustega, mis on märgistatud püstkriipsuga lõigu kõrval. Kohtades, kus standardis ISO on viide "ISO " või "ISO käesolev osa", on käesolevas dokumendis üksnes viide "käesolev dokument" ja see ei ole märgistatud püstkriipsuga. Käesolev Euroopa standard koosneb järgmistest osadest ühise pealkirjaga "Fixed firefighting systems Gas extinguishing systems": - Part 1: Design, installation and maintenance (ISO , modified) - Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for FK , extinguishant (ISO , modified) - Part 3: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HCFC Blend A extinguishant (ISO , modified) - Part 4: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 125 extinguishant (ISO , modified) - Part 5: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 227ea extinguishant (ISO , modified) - Part 6: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 23 extinguishant (ISO , modified) - Part 7: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for lg-01 extinguishant (ISO , modified) - Part 8: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-100 extinguishant (ISO , modified) - Part 9: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55 extinguishant (ISO , modified) - Part 10: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-541 extinguishant (ISO , modified) 5

8 ISO :2006 EESSÕNA ISO (Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon) on ülemaailmne rahvuslike standardiorganite (ISO liikmete) liit. Rahvusvaheliste standardite ettevalmistustöö tehakse tavaliselt ISO tehnilistes komiteedes. Igal ISO liikmel, keda huvitab tehnilise komitee töövaldkond, on õigus selles komitees esindatud olla. Samuti osalevad töös ISOga koostööd tegevad rahvusvahelised, valitsustevahelised ja valitsusvälised organisatsioonid. ISO teeb tihedat koostööd Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoniga (IEC) kõigis elektrotehnika standardimist puudutavates küsimustes. Rahvusvahelised standardid kavandatakse vastavalt ISO/IEC direktiivide 2. osas esitatud reeglitele. Tehniliste komiteede põhiülesanne on rahvusvaheliste standardite koostamine. Tehnilistes komiteedes vastu võetud rahvusvaheliste standardite kavandid saadetakse ISO liikmetele hääletamiseks. Rahvusvahelise standardina avaldamiseks peab kavand saama vähemalt 75 % hääletanud liikmete heakskiidu. Mõned selle dokumendi elemendid võivad olla patendi- või muu samaväärse õiguse objektiks. ISO ei ole kohustatud mingeid selletaolisi õigusi välja selgitama. Rahvusvahelise standardi ISO koostas tehnilise komitee ISO/TC 21, Equipment for fire protection and fire fighting, alamkomitee SC 8, Gaseous media and fire fighting systems using gas. Käesolev teine versioon tühistab ja asendab esimese versiooni (ISO :2000), mis töötati tehniliselt ümber. Lisa C vaadati põhjalikult üle ja lisati polümeerkilet sisaldavate kütusevarude tulekindluse katsetamine [polümetüülmetakrülaat (PMMA)], [polüpropüleen (PP)] ja [akrüülnitriil-butadieen-stüreenkopolümeer (ABS)]. Need katsetused on mõeldud plastkütustest tulenevate ohtude täpsemaks iseloomustamiseks, mis võivad esineda infotehnoloogia-, telekommunikatsiooni- ja protsessijuhtimisseadmetes. Lisa E struktureeriti ümber kohandamiseks õhust kergemate gaaside juhu jaoks ja abinõude tagamiseks mittestandardsetele (vastandina korrapärase geomeetrilise struktuuriga) ohtlikele suletud piirkondadele. Samuti on ISO käesolevasse versiooni lisatud juhised isikute ohutu kokkupuute tagamiseks, lisa G, füsioloogiliselt põhjendatud tunnustatud farmakokineetiline (PBPK) modelleerimine ja hüpoksia-alased juhised inimesele ohutute kokkupuutepiiride määramiseks. ISO koosneb järgmistest osadest üldpealkirja "Gaseous media fire extinguishing systems Physical properties and system design" all: - Part 1: General requirements - Part 2: CF 3 I extinguishant - Part 5: FK extinguishant - Part 6: HCFC Blend A extinguishant - Part 8: HFC 125 extinguishant - Part 9: HFC 227ea extinguishant - Part 10: HFC 23 extinguishant - Part 11: HFC 236fa extinguishant - Part 12: IG-01 extinguishant - Part 13: IG-100 extinguishant - Part 14: IG-55 extinguishant - Part 15: IG-541 extinguishant 3., 4. ja 7. osa, mis käsitlesid vastavalt kustutusgaase FC-2-1-8, FC ja HCFC 124, on välja jäetud, sest neid tüüpe enam ei toodeta. 6

9 SISSEJUHATUS Käesoleva dokumendiga hõlmatud tulekustutussüsteemid on projekteeritud gaasiliste kustutuskeskkondade kohaletoimetamiseks tulekahju kustutamiseks. Viimastel aastatel on välja töötatud mitmeid erinevaid meetodeid kustutusgaaside kohaletoimetamiseks ja nende kasutamiseks nõutavas kohas tulekahju kustutamiseks ning seega on olemas vajadus levitada olemasolevate süsteemide ja meetodite kohta teavet. Käesolev dokument on koostatud selle vajaduse rahuldamiseks. Eelkõige on lisatud uued nõuded, mis välistavad vajaduse kustutusgaaside vabanemiseks katsetamise ja kasutusele võtmise ajal. Need on liidetud suletud piirkonna terviklikkuse katsetamisega. Käesoleva dokumendi nõuded on koostatud töörühmale koostamise ajaks teadaolevate parimate tehniliste andmete alusel, kuid hõlmatava valdkonna laiaulatuslikkuse tõttu ei saanud arvesse võtta kõiki võimalikke tegureid või asjaolusid, mis võivad mõjutada nende soovituste rakendamist. Käesoleva dokumendi koostamisel eeldati, et abinõude rakendamine on usaldatud inimestele, kes on sobiva kvalifikatsiooniga ja omavad kogemusi dokumendis käsitletavate süsteemide ja seadmete spetsifikatsiooni, projekteerimise, paigaldamise, katsetamise, tunnustamise, ülevaatamise, töö ja hoolduse valdkonnas ning kelle töökohustuste hulka kuulub kustutusgaaside mittevajaliku vabanemise vältimine. Tähelepanu on pööratud ka osoonikihti lagundavaid aineid käsitlevale Montreali protokollile. On oluline, et hoone või seadmestiku tulekaitsesüsteemi käsitletakse terviklikult. Kustutusgaase kasutavad süsteemid moodustavad üksnes ühe, seejuures olulise osa olemasolevatest seadmetest, kuid ei tohi arvata, et nende kasutamine välistab vajaduse lisameetmete järele nagu portatiivsete tulekustutitega varustamine või muud hädaolukorras või vältimatu abi andmiseks kasutatavad või eriohtude korral kasutatavad mittestatsionaarsed seadmed. Kustutusgaasid on palju aastaid olnud tunnustatud kustutusvahendiks tuleohtlike vedelike põlengu kustutamisel elektrilistes süsteemides ja tavaliste klassi A kuuluvate ohtude tingimustes, kuid üldiste skeemide koostamisel ei tohi unustada, et seejuures võivad esineda ohud, mille korral need kustutusvahendid ei ole kasutatavad, või teatud asjaolude või olukordade puhul võib nende kasutamine olla ohtlik ja vajab erilisi ettevaatusabinõusid. Sedalaadi nõuandeid võib saada vastava kustutusgaasi või tulekustutussüsteemi valmistajalt. Teavet võib saada ka vastavast tuletõrjeametist, tervisekaitse ja ohutusega tegelevatest ametkondadest ja kindlustusseltsidest. Lisaks tuleb vajaduse korral tutvuda ka asjaomase riigi muude riiklike standardite ja kohustuslike eeskirjadega. Oluline on tulekustutusvahendite õige hooldamine, et tagada nende pidev korrasolek. Süsteemide omanikud kalduvad tavahooldust unustama või ei pööra sellele piisavalt tähelepanu. Niisuguse hooletussejätmise korral ohustatakse aga ruumide elanikke ja riskitakse rahalise kahjuga. Hoolduse tähtsust on raske üle hinnata. Paigaldamist ja hooldust võivad teha üksnes vastava kvalifikatsiooniga töötajad. Ülevaatus, mida teeb eelistatavalt kolmas pool, peab hõlmama hinnangu andmist sellele, kas tulekustutussüsteem tagab jätkuvalt piisava kaitse ohtude eest (kaitstavad tsoonid ja ka nende tehniline tase võivad ajas muutuda). Käesoleva dokumendi lisas C oleva katsetuste protokolli töötas välja ISO/TC 21/SC 8 spetsiaalne töörühm. Lisa C käsitleb kustutuskontsentratsioonide ja süsteemi efektiivsuse määramiseks kasutatavaid katsetusi ning katsetused on kavandatud selliselt, et konkreetsed paigaldajad saavad oma süsteemi kasutada ja teha kõiki kustutustegevuseks vajalikke katsetusi. Vajadus lisas C toodud katsetuste järele tekkis seoses asjaoluga, et eelnevalt kasutatud klassi A kuuluvad tulekindluskatsed hõlmasid puuriida, heptaanivanni ja heptaaninõu katselisi põlenguid suletud ruumis, mille maht oli vähemalt 100 m 3, ning seejuures ei olnud tarvis ära tuua kustutuskontsentratsioone, mis on vajalikud põlevatest plastidest tulenevate ohtude kaitseks, mis võivad esineda infotehnoloogia-, telekommunikatsiooni- ja protsessijuhtimisseadmetes. Ülaltoodust tulenevalt töötati käesoleva dokumendi lisa C ümber eessõnas kirjeldatu kohaselt. 7

10 1 KÄSITLUSALA Käesolev dokument määrab nõuded ja annab soovitused kustutusgaase kasutavate süsteemide projekteerimise, paigaldamise, katsetamise, hoolduse ja ohutuse kohta hoonetes, seadmestikes või muudes struktuurides ning toob ära erinevate kustutusgaaside omadused ja tulekahjude tüübid, mille korral need on sobivad kustutusvahendid. Hõlmatud on täieliku üleujutamisega süsteemid, mis on kasutatavad hoonete, seadmestike ja muude spetsiaalsete rakenduste korral ning milles kasutatakse elektrit mittejuhtivaid kustutusgaase, millest ei teki kasutamisel jääke ja mille kohta on praegu olemas piisavalt andmeid, võimaldamaks pädeval sõltumatul ametkonnal kinnitada nende efektiivsuse ja ohutusega seonduvad parameetrid. Käesoleva dokumendi sätted ei ole rakendatavad plahvatuse summutamise korral. Käesolev dokument ei tähenda selles loetletud kustutusgaaside kinnitamist pädeva ametkonna poolt, sest samaväärselt aktsepteeritavad võivad olla ka muud kustutusgaasid. Loetelust puudub CO 2, sest see on hõlmatud teiste rahvusvaheliste standarditega. Käesolev dokument on rakendatav tabelis 1 loetletud kustutusgaaside korral. See on mõeldud kasutamiseks koos standardi EN iseseisvate osadega spetsiifiliste kustutusgaaside jaoks vastavalt tabelis 1 toodud viidetele. Tabel 1 Loetletud kustutusvahendid Kustutusvahend Kemikaal Valem CAS nr EN FK Dodekafluoro-2-metüülpentaan-3-oon CF 3 CF 2 C(O)CF(CF 3 ) HCFC Blend A HCFC-123 HCFC-22 HCFC-124 Diklorotrifluoroetaan Klorodifluorometaan Klorotetrafluoroetaan Isopropenüül-1-metüültsüklohekseen CHCI 2 CF 3 CHCIF 2 CHCIFCF 3 C 10 H HFC 125 Pentafluoroetaan CHF 2 CF HFC 227ea Heptafluoropropaan CF 3 CHFCF HFC 23 Trifluorometaan CHF IG-01 Argoon Ar IG-100 Lämmastik N IG-55 Lämmastik (50 %) Argoon (50 %) N 2 Ar IG-541 Lämmastik (52 %) Argoon (40 %) Süsinikdioksiid (8 %) N 2 Ar CO NORMIVIITED Järgmised dokumendid on vältimatult vajalikud käesoleva standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. EN 2 Classification of fires EN 54 (kõik osad) Fire detection and fire alarm systems 8

11 EN Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices EN Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 2: Requirements and test methods for non-electrical automatic control and delay devices EN , Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices EN Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 4: Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuators EN Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valves and their actuators EN Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices EN Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO 2 systems EN Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 8: Requirements and test methods for connectors EN Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches EN Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices EN Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves EN :2008 Fixed firefighting systems Gas extinguishing systems Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for FK , extinguishant (ISO , modified) EN :2008 Fixed firefighting systems Gas extinguishing systems Part 3: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HCFC Blend A extinguishant (ISO , modified) EN :2008 Fixed firefighting systems Gas extinguishing systems Part 4: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 125 extinguishant (ISO , modified) EN :2008 Fixed firefighting systems Gas extinguishing systems Part 5: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 227ea extinguishant (ISO , modified) EN :2008 Fixed firefighting systems Gas extinguishing systems Part 6: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 23 extinguishant (ISO , modified) EN :2008 Fixed firefighting systems Gas extinguishing systems Part 7: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for lg-01 extinguishant (ISO , modified) EN :2008 Fixed firefighting systems Gas extinguishing systems Part 8: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-100 extinguishant (ISO , modified) EN :2008 Fixed firefighting systems Gas extinguishing systems Part 9: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55 extinguishant (ISO , modified) EN :2008 Fixed firefighting systems Gas extinguishing systems Part 10: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for lg-541 extinguishant (ISO , modified) 9

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2017 AKNAD JA UKSED Õhuläbilaskvus Klassifikatsioon Windows and doors Air permeability Classification EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 METALLMATERJALID Järelevalvedokumentide tüübid Metallic materials Types of inspection documents EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2011 KEEVITAMINE JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevitusasendid Welding and allied processes Welding positions EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: märts 2011 TEEDE TALIHOOLDESEADMED Teeilmajaamade infosüsteemid Osa 1: Üldised määratlused ja koostisosad Winter maintenance

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: märts 2017 Jõustunud Eesti standardina: august 2016 RIPPFASSAADID Terminoloogia Curtain walling Terminology EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on Euroopa

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2015 Jõustunud Eesti standardina: november 2015 TÕLKETEENUSED Nõuded tõlketeenusele Translation Services Requirements for translation services (ISO 17100:2015)

Rohkem

EVS_EN_ISO_3381_2011_et.pdf

EVS_EN_ISO_3381_2011_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2011 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2011 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN doc

Microsoft Word - EVS-EN doc EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 13: Müürikivide (välja arvatud looduslikud kivid) neto- ja brutokuivtiheduse määramine Methods of test for masonry units Part 13: Determination of net and gross

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 71-8:2003+A4:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 See dokument on EVS-i poolt

EESTI STANDARD EVS-EN 71-8:2003+A4:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 See dokument on EVS-i poolt EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Mänguasjade ohutus Osa 8: Kiiged, liumäed ja teised sarnased mänguasjad sise- ja välistingimustes perekondlikuks

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14899;2006_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_14899;2006_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2009 Jõustunud Eesti standardina: märts 2006 JÄÄTMETE ISELOOMUSTUS Jäätmematerjalidest proovide võtmine Proovivõtukava koostamise ja rakendamise raamistik Characterization

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2019 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2019 KEEVITAMINE Põhilised terasest keevisliite detailid Osa 2: Survevabad komponendid Welding Basic weld joint

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2012 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2012 MEDITSIINISEADMED Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele Medical devices Application of risk management

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_13857;2008_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_13857;2008_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2008 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2008 MASINAOHUTUS Ohutusvahemikud, mis väldivad käte ja jalgade sattumist ohtlikku alasse Safety of machinery Safety

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2008 Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUS

EESTI STANDARD EVS-EN :2008 Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUS EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUSTE JA ILMASTIKUKINDLUSE KATSETAMINE Osa 6: Külmakindluse määramine soolalahuses

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_8968_1;2002_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_8968_1;2002_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2001 PIIM Lämmastikusisalduse määramine Osa 1: Kjeldahli meetod Milk Determination of nitrogen content Part 1: Kjeldahl

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_17450_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_17450_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2014 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2012 TOOTE GEOMEETRILISED SPETSIFIKATSIOONID (GPS) Üldised käsitlusviisid Osa 1: Geomeetriliste spetsifikatsioonide

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2016 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2015 ÄRAVOOLU- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE EHITAMINE JA KATSETAMINE Construction and testing of drains and sewers

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2015 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2000 TOOTE GEOMEETRILISED SPETSIFIKATSIOONID (GPS) Pikkuse etalonid Otsmõõdud Geometrical product specification

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 EHITUSTOODETE JA -ELEMENTIDE TULEOHUTUSALANE KLASSIFIKATSIOON Osa 5: Katusekatete klassifikatsioon tuletundlikkuse

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2016 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2010 MASINATE OHUTUS Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted Safety of

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2017 TOIDUAHELA MIKROBIOLOOGIA Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes e ja Listeria spp. tuvastamiseks ja loendamiseks

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN 13485

Microsoft Word - EVS-EN 13485 EESTI STANDARD EVS-EN 13485:2005 ÕHU JA TOODETE TEMPERATUURI MÕÕTMISE TERMOMEETRID JAHUTATUD, KÜLMUTATUD, SÜGAVKÜLMUTATUD/KIIR- KÜLMUTATUD TOIDU JA JÄÄTISE TRANSPORDIL, LADUSTAMISEL JA LEVITAMISEL Katsed,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61557_5;2007_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_61557_5;2007_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: mai 2007 ELEKTRIOHUTUS MADALPINGEVÕRKUDES VAHELDUVPINGEGA KUNI 1000 V JA ALALISPINGEGA KUNI 1500 V Kaitsesüsteemide katsetus-,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1317_5;2007+A2;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_1317_5;2007+A2;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2013 Jõustunud Eesti standardina: mai 2012 TEEPIIRDESÜSTEEMID Osa 5: Sõidukipiirdesüsteemidele esitatavad tootenõuded ja vastavushindamine Road restraint

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61439_2;2009_et

Microsoft Word - EVS_EN_61439_2;2009_et EESTI STANDARD EVS-EN 61439-2:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2010 MADALPINGELISED APARAADIKOOSTED Osa 2: Jõuaparaadikoosted Low-voltage switchgear and

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1342;2013_et

Microsoft Word - EVS_EN_1342;2013_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2013 LOODUSKIVIST SILLUTUSKIVID VÄLISSILLUTISEKS Nõuded ja katsemeetodid Setts of natural stone for external paving

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61228;2008_et

Microsoft Word - EVS_EN_61228;2008_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: mai 2008 PÄEVITUS-LUMINOFOOR-ULTRAVIOLETTLAMBID Mõõtmisviis ja andmete esitamine Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED VERTIKAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 1: Mõõdulindimeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration of vertical cylindrical tanks

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1434_2;2007_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_1434_2;2007_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2008 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2007 SOOJUSARVESTID Osa 2: Konstruktsiooninõuded Heat meters Part 2: Constructional requirements EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_13231_3;2006_et

Microsoft Word - EVS_EN_13231_3;2006_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2010 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2006 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Rööbastee Tööde vastuvõtmine Osa 3: Rööbaste lihvimis-, freesimis- ja hööveldamistööde

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_9606_1;2013_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_9606_1;2013_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2014 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2013 KEEVITAJATE KVALIFITSEERIMISE KATSE Sulakeevitus Osa 1: Terased Qualification testing of welders Fusion

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2019 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2019 LÕPPSTERILISEERITUD MEDITSIINISEADME PAKEND Osa 5: Poorsest materjalist ning plastkilest valmistatud sulgurpaunad

Rohkem

Microsoft Word - EVS_HD_60364_7_753;2015_et

Microsoft Word - EVS_HD_60364_7_753;2015_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: märts 2015 Jõustunud Eesti standardina: märts 2015 MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-753: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Küttekaablid ja sisseehitatud

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2013 INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas

Rohkem

EVS_EN_14227_13_2006_et.pdf

EVS_EN_14227_13_2006_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2011 Jõustunud Eesti standardina: august 2006 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Spetsifikatsioonid Osa 13: Hüdraulilise teesideainega töödeldud pinnas Hydraulically

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14730_1;2006+A1;2010_et

Microsoft Word - EVS_EN_14730_1;2006+A1;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2013 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2010 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Rööbastee Rööbaste termiitkeevitus Osa 1: Termiitkeevitusprotsessi heakskiitmine

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1838;2013_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_1838;2013_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2014 Jõustunud Eesti standardina: september 2013 VALGUSTEHNIKA Hädavalgustus Lighting applications Emergency lighting EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Avaldatud eesti keeles: ………

Avaldatud eesti keeles: ……… EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: mai 2015 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2014 KEEVITUS JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevisliidete tähistamine tingmärkidega joonistel Welding and allied processes

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2015 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2011 SUITSU JA KUUMUSE KONTROLLSÜSTEEMID Osa 8: Suitsutõkkeklapid Smoke and heat control systems Part 8: Smoke control

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2019 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 VEE KVALITEET Juhend kõva põhja koosluste merebioloogilisteks uuringuteks Water quality Guidance on marine

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2017 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2017 MÄNGUASJADE OHUTUS Osa 7: Sõrmevärvid Nõuded ja katsemeetodid Safety of toys Part 7: Finger paints Requirements

Rohkem

EVS_EN_14227_10_2006_et.pdf

EVS_EN_14227_10_2006_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2011 Jõustunud Eesti standardina: august 2006 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Spetsifikatsioonid Osa 10: Pinnase töötlemine tsemendiga Hydraulically bound mixtures

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14227_5;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_14227_5;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2008 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2004 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Nõuded Osa 5: Hüdraulilise teesideaine abil seotud segud Hydraulically bound mixtures

Rohkem

IECSTD - Version 4

IECSTD - Version 4 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2017 Jõustunud Eesti standardina: september 2017 MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-708: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Sõidukelamuväljakud,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO :2006 Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2006 AKENDE, USTE JA LUUKIDE SOOJUST

EESTI STANDARD EVS-EN ISO :2006 Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2006 AKENDE, USTE JA LUUKIDE SOOJUST EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2006 AKENDE, USTE JA LUUKIDE SOOJUSTEHNILINE TOIMIVUS Soojusjuhtivuse arvutus Osa 1: Üldosa Thermal performance

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 ASFALTSEGUD Materjali spetsifikatsioon Osa 7: Dreenasfalt Bituminous mixtures Material specifications Part 7:

Rohkem

CEN/TC 52

CEN/TC 52 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2018 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2018 MÄNGUASJADE OHUTUS Osa 3: Teatud elementide migratsioon Safety of toys Part 3: Migration of certain elements EESTI

Rohkem

ISO/IEC JTC 1/SC 27

ISO/IEC JTC 1/SC 27 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2015 Jõustunud Eesti standardina: september 2015 INFOTEHNOLOOGIA Pilvtöötlus Etalonarhitektuur Information technology Cloud computing Reference architecture

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2002 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade KIVISTUNUD BETOONI KATSETAMINE Osa 4: Survetugevus Katsemasinatele esit

EESTI STANDARD EVS-EN :2002 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade KIVISTUNUD BETOONI KATSETAMINE Osa 4: Survetugevus Katsemasinatele esit EESTI STANDARD KIVISTUNUD BETOONI KATSETAMINE Osa 4: Survetugevus Katsemasinatele esitatavad nõuded Testing hardened concrete Part 4: Compressive strength Specifications for testing machines EESTI STANDARDIKESKUS

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TS_80004_3;2014_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TS_80004_3;2014_et TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON CEN ISO/TS 80004-3:2014 Avaldatud eesti keeles: veebruar 2015 NANOTEHNOLOOGIAD Sõnastik Osa 3: Süsinik-nanoobjektid Nanotechnologies Vocabulary Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_976_1;2000_et

Microsoft Word - EVS_EN_976_1;2000_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: aprill 2015 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2000 KLAASPLASTIST (GRP) ALLMAAMAHUTID Horisontaalsed silindrilised mahutid vedelate naftabaasiliste kütuste ülerõhuta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN 61619

Microsoft Word - EVS-EN 61619 EESTI STANDARD ISOLEERVEDELIKUD SAASTATUS POLÜKLOORITUD BIFENÜÜLIDEGA (PCBd) Gaasikromatograafiline määramismeetod kapillaarkolonni kasutamisega Insulating liquids Contamination by polychlorinated biphenyls

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN doc;2007.doc

Microsoft Word - EVS-EN doc;2007.doc EESTI STANDARD ELEKTRILISTE KATSETUSPAIGALDISTE EHITAMINE JA KÄIT Erection and operation of electrical test equipment EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa standardi

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2016 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2007 PAIKSED TULEKUSTUTUSSÜSTEEMID Vahtsüsteemide komponendid Osa 1: Nõuded ja katsemeetodid Fixed firefighting

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2012 MÄÄRDEAINED, TÖÖSTUSÕLID JA NENDEGA SEOTUD TOOTED (KLASS L) Klassifikatsioon Osa 13: tüüp G (juhikud) Lubricants,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2019 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2013 EHITISTE JÄTKUSUUTLIKKUS Keskkonnadeklaratsioonid Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid Sustainability

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - EVS-HD S1

Microsoft Word - EVS-HD S1 EESTI STANDARD EHITISTE ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-711: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Näitused, esitused ja stendid Electrical installations of buildings Part 7-711: Requirements for special installations

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN ISO 2808.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN ISO 2808.doc - pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD VÄRVID JA LAKID Kihi paksuse määramine Paints and varnishes Determination of film thickness EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev standard on Euroopa standardi EN ISO 2808:1999

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARD VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on standardi EVS 875-3:2005 uustöötlus; on kinnitatud Eesti

Rohkem

EVS-EN :2006+NA:2008

EVS-EN :2006+NA:2008 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles koos rahvusliku lisaga: september 2017 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2006 Muudatus A1 jõustunud Eesti standardina: juuli 2015 EUROKOODEKS 3: TERASKONSTRUKTSIOONIDE

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON Avaldatud eesti keeles: november 2018 AUTOMAATNE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEM Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_60664_5;2008_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_60664_5;2008_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2008 MADALPINGEPAIGALDISTES KASUTATAVATE SEADMETE ISOLATSIOONI KOORDINATSIOON Osa 5: Üldmeetod enimalt 2 mm laiuste

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_12697_31;2007_et

Microsoft Word - EVS_EN_12697_31;2007_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2007 ASFALTSEGUD Kuuma asfaltsegu katsemeetodid Osa 31: Proovikehade valmistamine güraatortihendamisega Bituminous

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TARTU ETTEVÕTJATE INFOPÄEV ERNI KASK KALLE PAAS 13. veebruar 2018 Mis on Euroopa kultuuripealinn? 1985: Athens (Greece) 1986: Florence (Italy) 1987: Amsterdam (Netherlands) 1988: West-Berlin (Germany)

Rohkem

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc EESTI STANDARD ÜLDKASUTATATAVATE VÕRKUDE JA ABONENTIDE RAHVUSVAHELINE IDENTIFITSEERIMISPLAAN ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis The international identification plan for public networks and subscriptions

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2016 TÖÖSTUS-, KOMMERTS-, GARAAŽIUKSED JA GARAAŽIVÄRAVAD Tootestandard, toodete omadused Industrial, commercial,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The EESTI STANDARD RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis The international public telecommunication numbering plan Application of ITU-T recommendation E.164 in Estonia

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 ASFALTSEGUD Materjali spetsifikatsioon Osa 6: Valuasfalt Bituminous mixtures Material specifications Part 6:

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only])

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only]) Riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse edendamine RaM ja SoM 02.12.2015 Senine protsess Pensionisüsteemi eesmärkide ülevaatamine Suures osas analüüsitud, kuid osad sihttasemed vajavad veel täpsustamist.

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2002+A2:2003 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eest

EESTI STANDARD EVS-EN :2002+A2:2003 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eest EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eesti standardina: aprill 2003 MÕÕTETRAFOD Osa 2: Induktiivpingetrafod Instrument transformers

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

EVS-EN :2007+NA:2009

EVS-EN :2007+NA:2009 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles koos rahvusliku lisaga: jaanuar 2018 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2007 Muudatus A1 jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2018 EUROKOODEKS 3: TERASKONSTRUKTSIOONIDE

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: august 2015 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2014 TOIDU, LOOMASÖÖDA JA VEE MIKROBIOLOOGIA Söötmete ettevalmistamine, valmistamine, säilitamine ja toimivuse kontrollimine

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1991_3;2006+NA;2008_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_1991_3;2006+NA;2008_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles koos rahvusliku lisaga: detsember 2008 Jõustunud Eesti standardina: august 2006 EUROKOODEKS 1 Ehituskonstruktsioonide koormused Osa 3: Kraana- ja masinakoormused Eurocode

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2006+NA:2008 Avaldatud eesti keeles koos rahvusliku lisaga: detsember 2008 Jõustunud Eesti standardina: november 2006 S

EESTI STANDARD EVS-EN :2006+NA:2008 Avaldatud eesti keeles koos rahvusliku lisaga: detsember 2008 Jõustunud Eesti standardina: november 2006 S EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles koos rahvusliku lisaga: detsember 2008 Jõustunud Eesti standardina: november 2006 EUROKOODEKS 3: TERASKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMINE Osa 1-4: Üldreeglid Täiendavad

Rohkem

FprEN : English version

FprEN : English version EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2015 Jõustunud Eesti standardina: august 2011 Muudatus A1 jõustunud Eesti standardina: november 2014 ALARMISÜSTEEMID Osa 4: Elektromagnetiline ühilduvus

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem