Uuendatud

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Uuendatud"

Väljavõte

1 Uuendatud

2 Sisukord I Enampakkumiste korraldamise ja neil osalemise õiguslikud alused... 3 II Kasutusjuhend... 5 Oksjonikeskkonda sisenemine... 5 Avavaade... 6 Otsingu teostamine... 8 Otsingu salvestamine... 8 Enampakkumisele registreerimine... 9 Osalemine seadusliku esindajana või volituse alusel Enampakkumisel osalemine ja pakkumiste tegemine Pikenev lõpp Enampakkumiste edasilükkamine ja tühistamine Minu enampakkumiste töölaud Salvestatud enampakkumiste töölaud Teadete töölaud Kalender

3 I Enampakkumiste korraldamise ja neil osalemise õiguslikud alused Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite elektrooniliste enampakkumiste oksjonikeskkond (edaspidi e- oksjonikeskkond) on loodud kohtutäituri seaduse 115 lõike 2 alusel. E-oksjonikeskkond on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) omand. E-oksjonikeskkonda kasutavad kohtutäiturid ja pankrotihaldurid elektrooniliste enampakkumiste korraldamiseks kooskõlas kohtutäituri seaduse, pankrotiseaduse ja teiste normatiivaktide sätetega. E- oksjonikeskkonna kasutamise tingimused kohtutäituritele ja pankrotihalduritele ning teistele kasutajatele oksjonite korraldamiseks kehtestatakse Koja esimehe otsustega. Oksjoni korraldamise nõuetele vastavuse ja õiguspärasuse eest vastutab oksjoni korraldaja. Oksjonil võivad pakkujana osaleda kõik selleks vajalikku õigus- ja teovõimet omavad isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad pakkumisi teha ka selle täite- või pankrotimenetluse menetlusosaline, millise raames on konkreetne vara elektroonilisele enampakkumisele pandud. Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda oksjonikorraldaja ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik. Vara müümine täitemenetluse seadustiku 87 lõikes 2 nimetatud isikule, kellel ei ole õigust oksjonil pakkujana osaleda, ja asja käsutamine nimetatud isiku poolt on tühised. Kui seetõttu tuleb korraldada uus enampakkumine, kannab sätet rikkunud isik selle korraldamise kulud ja peab tasuma tema poolt pakutud hinna ning uuel enampakkumisel pakutud hinna vahe, kui uuel enampakkumisel pakutud hind on tema pakutud hinnast madalam. Oksjonil osalemiseks peab enampakkumisel osaleda sooviv isik end registreerima konkreetsele oksjonile enampakkumise teates märgitud korras ja tähtajal ning tasuma tagatisraha täitemenetluse seadustiku 83 lõigetes 2 ja 2 1 sätestatud korras, kui tagatisraha tasumine on seatud oksjonil osalemise tingimuseks ning isik ei ole seaduse alusel tagatisraha tasumisest vabastatud. Pakkumisi saavad oksjonil teha oksjonile registreeritud osalejad, kellel on selleks vajalik õigus- ja teovõime ning kelle õigust oksjonil osaleda ei ole seadusega või muul alusel piiratud. Oksjoni korraldaja lükkab tühise pakkumise tagasi. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige: 1) pakkumist, mis ei kata alghinda; 2) selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda; 3) tingimuslikku pakkumist. Samuti võib oksjoni korraldaja tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab oksjoni korraldaja pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata. Elektroonilisel enampakkumisel tunnistatakse parimaks pakkumiseks enampakkumise lõppemisel oksjonikeskkonnas tehtud hinnalt kõrgeim pakkumine. 3

4 Parimale pakkumisele nõustumuse andmine toimub enampakkumise läbiviija otsusega. Pakkumise parimaks tunnistamine tehakse elektroonilisel enampakkumisel enampakkumise päevale järgneval tööpäeval oksjonikeskkonnas. Kui pakkuja osales pakkumiste avamisel, loetakse ta enampakkumise tulemustest informeerituks. Oksjonikorraldaja võib erandjuhtudel teatavakstegemise kuni seitsmeks päevaks edasi lükata. Edasilükkamisest annab oksjonikorraldaja enampakkumisel osalejatele viivitamata teada. Pakkumise parimaks tunnistamine kehtib teatavakstegemise ajast alates. Oksjonikorraldaja ei tunnista pakkumist parimaks, kui on oluliselt rikutud enampakkumise tingimusi või kui enampakkumist või selle jätkamist takistab kolmanda isiku õigus. Oksjoni korraldaja kuulutab enampakkumise nurjunuks, kui: 1) enampakkumisele ei ilmu ühtegi osavõtjat või ei esitata ühtegi pakkumist; 2) ei tehta pakkumist vähemalt alghinna ulatuses; 3) parim pakkuja ei tasu ostuhinda või üht kümnendikku sellest ettenähtud ajaks; 4) kõik pakkumised lükatakse tagasi. Kui ostja rikub enampakkumisel ostetud asja eest ostuhinna või sellest ühe kümnendiku tasumise kohustust, pannakse asi kohe kordusenampakkumisele. Esialgne ostja ei või täitemenetluse seadustiku 100 lõikes 3 nimetatud asjaoludel toimuval kordusenampakkumisel osaleda. Tema makstud tagatisraha ei tagastata ja see kantakse Koja eelarve ühisossa. Samuti peab ta tasuma tema pakutud hinna ning kordusenampakkumisel pakutud hinna vahe, kui kordusenampakkumisel pakutud hind on tema pakutud hinnast madalam. Võlgnikul on õigus nimetatud hinna vahe esialgselt ostjalt sisse nõuda. Oksjonil osaleda soovivale isikule ja osalejale teeb oksjonil osalemise ning oksjonil osalemiseks E- oksjonikeskkonna kasutamise tingimused teatavaks oksjoni korraldaja registreerimisprotseduuri käigus. 4

5 II Kasutusjuhend Oksjonikeskkonda sisenemine Oksjonikeskkond asub aadressil: Oksjonikeskkonda sisselogimiseks kasutatakse ID-kaarti või Mobiil-ID. Välisriikide elanikud, kel puudub ID-kaart või MobiilID, saavad E- oksjonikeskkonda siseneda kasutajatunnuse ja parooliga, olles registreerinud ennast enampakkumisele eelnevalt oksjonikorraldaja juures. Välismaalastele võimaldatava ID-kaardi kohta lugege lähemalt Peale registreerimist väljastab süsteem registreerimisvormil näidatud e-posti aadressile kasutajatunnuse ja parooli. Kasutajatunnuse ja parooliga saab sisse logida ainult sellele enampakkumisele, millele esitatud osalemistaotlus on oksjonikorraldaja poolt kinnitatud. Oksjonikeskkonda sisselogimisel avaneb oksjonikeskkonna kasutustingimustega nõustumise kinnitusvorm: Kasutustingimustega saab tutvuda vajutades nupule Vaatan kasutustingimusi. Kui tingimustega ei soovita nõustuda, siis vajutage nupule Loobun, kui olete nendega tutvunud ja nõustute kasutustingimustega, vajutage nupule Tutvunud ja nõustun. Seejärel avaneb aken, milles on võimalik valida sisenemise viis ID-kaart, Mobiil-ID või kasutajatunnus ja parool. 5

6 Avavaade Oksjonikeskkond on kujundatud kaheveerulisena. Vasaku veeru ülemises reas on vara gruppi tähistavale nupule Kinnisvara, Sõidukid, Veesõidukid, Varalised õigused, Muu vallasvara vajutades võimalik sõeluda kõikides enampakkumiste teadetest välja vastavasse gruppi liigitatud enampakkumiste teated. Päise all on otsinguväli (vt. lähemalt järgnevad peatükid Otsingu teostamine ja Otsingu salvestamine ), Otsinguvälja all on toimetamisväli. Toimetamisvälja ülemises vasakus nurgas on kuvatud esimeste ja viimaste lehekülgede numbrid, millele vajutades on võimalik kuvada vastavalt leheküljestatud osa enampakkumiste teadetest. Teadete jaotus lehekülgede vahel sõltub enampakkumiste teadete üldarvust, aga ka lehekülje pikkusest (leheküljele on võimalik toimetamisvälja alumises vasakus nurgas valides kuvada kas 5, 10, 6

7 50 või 100 enampakkumiste teadet), vara grupi valikust, sisestatud otsingusõnast ning teadete järjestuse alusest. Enampakkumiste teadete jaotumine lehekülgede vahel on ajas muutuv, kuna oksjonikeskkonda lisandub järjest uusi enampakkumiste teateid. Toimetamisvälja ülemises paremas nurgas on kaks lisavõimalust enampakkumiste teadete järjestuse seadmiseks. Üldjuhul järjestatakse enampakkumiste teated vastavalt avaldamise järjekorrale (kõige uuem teade on loetelus esimene). Vajutades nupule Hind on võimalik järjestada enampakkumiste teateid enampakkumise alg- või hetkehinna alusel kas väikseimast suurimani või vastupidi. Vajutades nupule Aeg on võimalik järjestada enampakkumiste teateid enampakkumise alguse aja järgi kas varaseimast hiliseimani või vastupidi. Toimetamisvälja all on enampakkumiste teadete väli, kuhu kuvatakse enampakkumiste teadete üldandmed vastavalt Teie valitud hulgale, järjestusele ja koosseisule. Kui Te ei ole valikukriteeriumeid märkinud, siis kuvatakse enampakkumiste teated üldises järjestuses alates uusimast lisatud teatest. Teatega lähemaks tutvumiseks vajutage teate pealkirjale (vt lähemalt ka peatükist Enampakkumisele registreerimine ). Parempoolse veeru ülesehitus on mõnevõrra erinev sõltuvalt sellest, kas olete end oksjonikeskkonda sisse loginud või liigute oksjonikeskkonnas anonüümselt. Oksjonikeskkonna parema veeru ülemises otsas on menüüs Uued enampakkumised kuvatud neli uusima enampakkumise teate pealkirja koos alghinnaga. See menüü on nähtav igas vaates ning uueneb jooksvalt vastavalt enampakkumiste lisandumisele. Kõik varad on parempoolses menüüs Vaata (kuvatakse vaid anonüümses vaates) grupeeritud kolme rühma: varad enampakkumisel, varad ümberhindamisel ning registreerimiseks avatud enampakkumised. Sulgudes on märgitud vastavasse rühma kuuluvate varade enampakkumiste arv. Staatus varad enampakkumisel võimaldab leida kõik hetkel enampakkumisel olevate varade enampakkumise teated. Staatus varad ümberhindamisel võimaldab leida kõik varad, mida on varem e-oksjonikeskkonna kaudu müüdud, kuid müük ei ole õnnestunud. Staatus registreerimiseks avatud enampakkumised võimaldab leida kõik varade enampakkumise teated, kus on hetkel võimalik registreeruda enampakkumisel osalemiseks. Isikustatud vaates on parempoolses veerus ülalt teine menüü Minu enampakkumised (vt. lähemalt ka peatükist Minu enampakkumiste töölaud ). Menüüst Salvestatud enampakkumised on võimalik liikuda kiirvalikuna enampakkumistele, mille olete võtnud jälgimisele või mis vastavad Teie salvestatud otsingusoovidele (vt. lähemalt ka peatükist Salvestatud enampakkumiste töölaud ). Menüü Teated alt on võimalik lugeda oksjonikeskkonna administraatori teateid või tutvuda oksjonikeskkonna kasutusjuhendiga (vt. lähemalt ka peatükist Teadete töölaud ). Parempoolse veeru alumises otsas on menüü Kalender (vt. lähemalt ka peatükist Kalender ). 7

8 Otsingu teostamine Otsingut saab teostada märksõna või enampakkumise ID numbri ning vara kategooria järgi. Detailotsingu nupule vajutades saab lisaks otsida vara liigi, staatuse, hinna või oksjonikorraldaja nime järgi. Otsingu salvestamine Sisestades vajalikud kategooriad, märksõna või muud otsitavad tunnused, kuvatakse peale otsingu teostamist nupp Salvesta otsing. Vajutades Salvesta otsing nupul kuvatakse teade: 8

9 Peale otsingu pealkirja ja e-posti aadressi sisestamist ning salvestamist saadetakse e-posti aadressile teade koos lingiga, mis on vaja aktiveerida. Aktiveeritud otsingusoovid asuvad parempoolses menüüs Salvestatud enampakkumiste all: Salvestatud otsingute lingi kaudu saab otsinguid vaadata ja kustutada. Kui avaldatakse uus enampakkumine, mis vastab salvestatud otsingusoovile, saadab oksjonikeskkond vastava teate otsingusoovi salvestanud isiku e-posti aadressile ja lisab selle ka oksjonikeskkonna teadete menüüsse (vt. lähemalt ka peatükist Salvestatud enampakkumiste töölaud ). Enampakkumisele registreerimine Enampakkumisele saab registreerida nii enampakkumise teate pealkirja all oleva lingi kui ka enampakkumise teate sees oleva nupu Registreeri kaudu. Enne registreerimiseks avanemist kuvatakse teade registreerimise aja algusega: 9

10 24 tundi enne registreerimisaja lõppemist kuvatakse registreerimisnupu juures vastav tekst: Pärast Registreeri nupule vajutamist avaneb enapakkumist reguleerivate õigusnormidega nõustumise kinnitusvorm: 10

11 Enampakkumist reguleerivate õigusnormidega saab tutvuda vajutades nupule Enampakkumist reguleerivad õigusnormid. Kui avaldatud õigusnormide alusel ei soovita enampakkumisel osaleda, siis vajutage nupule Loobun (sellejärgselt kuvatakse oksjonikeskkonna avaleht), kui olete nendega tutvunud ja nõustute enampakkumist reguleerivate õigusnormidega, vajutage nupule Tutvunud ja nõustun. Seejärel avaneb enampakkumisele pandud vara kohta avaldatud oluliste asjaoludega tutvumise kinnitusvorm. Enapakkumisele pandud vara oluliste asjaoludega saate tutvuda vajutades nupule Tutvun kinnitustega. Kui soovite avaldatud asjaoludest tulenevalt loobuda enampakkumisele osalejana registreerumisest, siis vajutage nupule Loobun (sellejärgselt kuvatakse oksjonikeskkonna avaleht), kui soovite enampakkumisel osaleda, vajutage nupule Kinnitan. Seejärel avaneb registreerimistaotluse vorm: 11

12 Isikukood, eesnimi ja perekonnanimi eeltäidetakse infosüsteemi poolt, kontaktandmed sisestab osaleja. Kohustuslik on sisestada e-posti aadress ning vähemalt üks lahtritest Linn/Küla/Alev/Alevik ja Vald. Teistkordsel taotluse esitamise kuvatakse eeltäidetud taotluse vorm viimatise salvestamise andmetega. Kui taotleja on vabastatud tagatisraha maksmisest või kui vara soetatakse ühisomandisse, peab tegema vastava märke vastava märkeruudu sees. Arveldusarve numbrina tuleb sisestada see number, kuhu taotleja soovib makstud tagatisraha saada vajadusel tagasi. Kui taotleja soovib osaleda enampakkumisel volituse alusel või seadusliku esindajana (teise isiku nimel), siis peale vastava valiku tegemist avaneb lisavorm: 12

13 Seejärel peab valima esindatava isiku liigi (Eesti Vabariigi füüsiline isik, Eesti Vabariigi juriidiline isik, välisriigi füüsiline isik, välisriigi juriidiline isik) ning täitma kõik lahtrid. Vajadusel võib lisada volitust tõendava faili. Lisatud faili saab eemaldada vajutades dokumendi järel oleva risti peal: Sarnaselt avaneb lisaandmeväli ka juhul, kui enampakkumisel osaleja soovib soetada vara ühisomandisse. Sel juhul tuleb esitada ka andmed isiku kohta, kellega koos ühisvara soetatakse. Kui enampakkumisel osaletakse teise isiku esindajana, siis registreeritakse osalejaks esindatav isik. Volituse alusel osalemise kohta vt. lähemalt peatükist Osalemine volituse alusel. 13

14 Peale kõikide andmete sisestamist muutub nupp Saada taotlus aktiivseks. Lisaks saab vajadusel taotluse juurde salvestada muid dokumente (näiteks volikirja). Peale taotluse esitamist kuvatakse järgmine teade: 14

15 Manustatud maksekorraldus väljastatakse osalejale tagatisraha maksmiseks. Kui enampakkumine on korraldatud kohtutäituri ametitoiminguna ning nõutava tagatisraha tasumiseks on ette nähtud erikord, siis maksekorraldust manusesse ei genereerita. Ekraanile kuvatakse teade, mis viitab tagatisraha tasumise juhistele enampakkumise teates. Enampakkumisele registreerumiseks esitatud taotlus on võimalik tagasi võtta, kuni oksjonikorraldaja pole taotluse esitanut enampakkumisele registreerinud. 15

16 Enampakkumise teate ülaosas paikneval lühiinformatsiooni väljal on avaldatud informatsioon, kas osaleja vastavale enampakkumisele esitatud registreerimistaotlus on kinnitatud. Osalemine seadusliku esindajana või volituse alusel Enampakkumisel saab osaleda teise füüsilise või juriidilise isiku volitatud esindajana. Selleks tuleb esitada volituse andja kohta vajalikud andmed registreerimistaotluse esitamisel (vt. lähemalt peatükk Enampakkumisele registreerimine ). Kui osaleja on registreeritud enampakkumisele volituse alusel, siis kuvatakse osalejale oksjonikeskkonda sisenemisel rollivaliku menüü: Sarnane rollivalik kuvatakse ka juhul, kui oksjonikeskkonda sisenev isik on mõne juriidilise isiku seaduslik esindajana (kantud äriregistri B-kaardile). Seadusliku esindaja või volituse alusel osaleja rollis sisenemisel kuvatakse vastav teavitus ka oksjonikeskkonna päise paremas ülanurgas. Seadusliku esindajana või volituse alusel osalemise rollis on võimalik teha pakkumisi vaid nendel enampakkumistel, kuhu osaleja on konkreetse isiku esindajana või volituse alusel osalema kinnitatud. Kui isik osaleb enampakkumistel erinevate isikute esindajana või volituste alusel, siis tuleb pakkumise tegemiseks siseneda oksjonikeskkonda vastavas rollis. Seadusliku esindajana või volituse alusel 16

17 osalemine ei piira isiku võimalusi osaleda samal enampakkumisel ka enda nimel. Lingi Vaheta roll abil on võimalik oksjonikeskkonnas osalemise rolli vahetada ilma keskkonnast väljumata. Kiirviited enampakkumistele, kus on osaletud sama isiku seadusliku esindajana või volituse alusel, on avaldatud ka parempoolses menüüs Minu enampakkumised (vt. ka peatükk Minu enampakkumiste töölaud ). Enampakkumisel osalemine ja pakkumiste tegemine Kui osaleja on enampakkumisele registreeritud enne pakkumiste tegemise algust, siis avaneb registreerimistaotluse kinnitamise järgselt alljärgnev vaade: Töölaud võimaldab käivitada automaatpakkumise juba enne pakkumiste tegemise algust. Automaatpakkumise käivitamisega seab osaleja pakkumise ülempiiri, milleni võib tema pakutav hind teiste pakkujatega konkureerimisel kerkida. Kui keegi teistest pakkujatest konkureerivat pakkumist ei esita, siis registreerib oksjonikeskkond automaatpakkumise käivitanud osaleja poolt pakkumise alghinna väärtuses. Automaatpakkumise ülempiiri saab seadistada nuppude + ja abil. Limiit suureneb või väheneb enampakkumise sammu võrra, limiiti ei ole lubatud seadistada alla alghinna (pakkumiste tegemise faasis alla hetkehinna). Kuna antud hetkel ei ole pakkumiste esitamine avatud, siis ei küsi süsteem kinnitust automaatpakkumise limiidi seadmise kohta. Pärast automaatpakkumise limiidi sisestamist kuvab oksjonikeskkond järgmise vaate: Seadistatud automaatpakkumise limiiti on võimalik muuta nuppude + ja abil ning vajutades seejärel nupule Muuda. Vajutades nupule Katkesta tühistatakse seatud automaatpakkumise limiit. Kui pakkumiste tegemise tähtpäev on saabunud, avaneb registreeritud osalejale alljärgnev vaade: 17

18 Jooniselt on näha, et pakkumiste tegemise avanemisel registreeris oksjonikeskkond pakkumise alghinna ulatuses osalejalt, kes seadistas automaatpakkumise enne pakkumiste tegemise avamist. Kui enne pakkumiste tegemise avamist käivitati mitu automaatpakkumist, siis kerkib hetkehind pakkumiste tegemise avamisel tasemeni, kus konkurentsi jääb vaid üks osaleja. Kui enne pakkumiste tegemise avamist käivitati mitu samaväärse suurusega automaatpakkumist, millest kõrgemat automaatpakkumist keegi muu osaleja ei käivitanud, siis registreeritakse pakkumuste tegemise avamisel hetkehinna pakkumus sellelt osalejalt, kes käivitas automaatpakkumuse ajaliselt varem. Esmaseks võimalikuks pakkumiseks on alati alghind. Kõik järgmised pakkumised on eelneva ülepakkumised. Pakkumisi saab teha kas käsitsi või automaatselt pärast automaatpakkumise käivitamist. Peale automaatpakkumise limiidi sisestamist kuvatakse teade, mis küsib kinnitust: Peale kinnituse andmist annab süsteem teada, kas automaatpakkumise käivitamine õnnestus ning teeb pakkumise. Automaatpakkumise käivitamisel pakub e-oksjonikeskkond automaatselt teiste pakkujate tehtud pakkumised üle ühe sammu võrra kuni automaatpakkumise määratud limiidini. Automaatselt tehakse pakkumus siis, kui pärast oksjonil osaleja poolt pakkumuse tegemist on olemas vähemalt üks 18

19 konkurentsi jäänud automaatpakkumine, konkureeriv pakkuja teeb pakkumuse käsitsi või pikeneva lõpuga osa algusajaks pole ühtegi pakkumust tehtud, aga on seadistatud vähemalt üks automaatpakkumine. Kui ka teine osaleja on seadnud automaatpakkumise limiidi sama summa peale, siis jääb peale selle osaleja pakkumine, kes käivitas automaatpakkumise varem ning teisele osalejale saadetakse teade, et ülepakkumiseks peab ta oma limiiti tõstma. Samal osalejal ei ole üldjuhul lubatud teha kahte ega enamat järjestikust pakkumist. Kaks pakkumist järjestikku on lubatud registreerida vaid juhul, kui käsitsi tehakse konkureeriv pakkumine automaatpakkumisele nii, et hetkehind tõuseks selle tulemusel automaatpakkumise limiidiga võrdsele tasemele. Sellisel juhul loetakse juhtivaks automaatpakkumise teinud osaleja. Kui hetkehinna pakkunud osaleja (juhtiv pakkuja) muudab oma automaatpakkumise limiidi suurust, siis see ei mõjuta hetkehinna suurust. Kui mittejuhtiv pakkuja seadistab oma (uue) automaatpakkumise limiidi hetkehinnast kõrgemale, kuid juhtiva pakkuja seadistatud automaatpakkumise limiidist madalamaks, siis on uus hetkehind 1 sammu võrra suurem, kui mittejuhtiva pakkuja uus limiit. Uus hetkehind võib ülepakkumiste sammude reeglipära (sama osaleja kahe järjestikuse pakkumise keeld) kohaselt olla mittejuhtiva pakkuja seadistatud limiidiga samaväärne. isikule, kelle pakkumine pakuti samaaegselt selle tegemisega üle, kuvatakse ekraanil järgmine teade: Pakkumine, mis pakuti samaaegselt selle tegemisega üle, registreeritakse oksjonikeskkonnas pakkumise tegemise katsena. Osaleja pakkumised ja pakkumise tegemise katsed kuvatakse osaleja ekraanile Minu pakkumiste ajalugu lingilt: Automaatpakkumine loetakse konkurentsis olevaks siis, kui automaatpakkumise limiit ületab hetkehinna vähemalt ühe sammu võrra. Kui konkurent on ületanud Teie automaatpakkumise limiidi, on võimalik järgmine pakkumine teha nii käsitsi kui ka automaatpakkumise uue limiidi seadmise abil. Automaatpakkumise limiidi suurendamiseks tuleb sisestada + -nupu abil hetkehinnast suurem limiit ning vajutada seejärel nupule Muuda. 19

20 Käsitsi pakkumiste sisestamisel saab kasutada + ja märke: Pakkumisi on võimalik teha vaid oksjonikorraldaja määratud sammu kordsetena, seetõttu ei ole võimalik käsitsi pakkumiste esitamisel iseseisvalt sisestada pakutavat summat, aga on võimalik muuta sammukordset, ehk esitada pakkumus korraga ühe või mitme sammu võrra. + märgil vajutades liidetakse eelmisele pakkumisele üks pakkumise samm. Vaikimisi väärtusena pakub oksjonikeskkond viimasest pakkumisest ühe sammu võrra suuremat hinda. Kui ühtegi pakkumust pole tehtud, siis võrdub vaikimisi pakutav hind alghinnaga. Kui mitu osalejat teeb pakkumise peaaegu samal ajal, siis süsteem kuvab vastava teate osalejatele, kes on sisestanud pakkumise ajaliselt hiljem ning seejärel peab teine osaleja ülepakkumiseks tegema uue pakkumise. Kui osaleja pakkumine on hetke kõrgeim, kuvatakse vastav teade pakkumise juures. Pikenev lõpp Enampakkumise pikeneva lõpuga osa algab pikenemise intervalli jagu minuteid (kestus on esitatud enampakkumise teates) enne enampakkumise väljakuulutatud lõpu aega. Kui enampakkumise pikeneva lõpu intervalli sees tehakse uus pakkumine, siis pikeneb oksjon uue intervalli võrra arvates pakkumise tegemise ajast. Kui selle aja jooksul uusi pakkumisi ei sisestata, lõpeb enampakkumine intervalli lõppedes. Enampakkumise võidab see, kes sisestas viimasena pakkumise. Kui aga enne intervalli möödumist sisestatakse uus pakkumine, siis pikeneb enampakkumine taas uue intervalli võrra. Enampakkumine lõpeb peale 120 tunni möödumist, isegi kui 120 tunni möödumisel tehakse 20

21 intervalli sees uus pakkumine. Enampakkumise võidab see, kelle pakkumine oli kõrgeim 120 tunnise perioodi lõppemisel alates pikeneva lõpu osa algusajast. Peale võitu kuvatakse osalejale automaatne eelteavitav võiduteade ning teistele osalejatele automaatne eelteade mittevõitmise kohta. Enampakkumise teavitus saadetakse nii registreeringuvormil näidatud e-posti aadressile kui ka oksjonikeskkonna teadete menüüsse: Enampakkumiste edasilükkamine ja tühistamine Süsteemi plaanilise katkestuse ajaks peatatakse kõik enampakkumised ning peale oksjonikeskkonna taaskäivitamist lükkuvad kõik aktiivsed enampakkumised katkestuse aja võrra edasi. Kui katkestuse aja sisse jääb enampakkumise lõppaeg, siis kuulutatakse enampakkumine nurjunuks. Plaaniliste hooldustööde aeg antakse eelnevalt teada ning enampakkumiste lõpu ajale neid ei planeerita. Plaanilistest hooldustöödest teavitatakse eelnevalt osalejaid oksjonikeskkonna avalehel. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas erakorraline katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.oksjonikorraldajal on õigus käimasolev oksjon tühistada. Selle kohta saadetakse osalejale vastav teade. Minu enampakkumiste töölaud Minu enampakkumiste töölaual on enampakkumised, kus osaleja on osalenud, enampakkumised, mille osaleja on võitnud, enampakkumised, kus osaleja osaleb antud ajahetkel ning enampakkumised, millele on registreerimistaotlus saadetud. 21

22 Menüü lihtsustab Teie liikumist Teid huvitavatele enampakkumistele. Valiku olen osalenud alt avaneb loetelu enampakkumistest, millele on Teid registreeritud, sh nii võidetud enampakkumised kui ka mittevõidetud enampakkumised. Valiku olen võitnud alt avaneb loetelu enampakkumistest, mille olete võitnud. Valiku osalen praegu alt avaneb loetelu toimuvatest enampakkumistest, millele on oksjonikorraldaja Teid registreerinud. Valiku osalemise taotlus saadetud alt avaneb loetelu enampakkumistest, millele olete osalemise taotluse saatnud, kuid oksjonikorraldaja pole taotlusele veel vastanud. Kui olete oksjonikeskkonda sisse loginud teise isiku esindajana, siis kuvatakse loeteludes esindatavat isikut puudutavad enampakkumised. Samuti avanevad nende valikute alt loetelud enampakkumistest, kuhu on taotluse esitanud või registreeritud teine isik, kuid Teid on registreeritud isikuna, kellega koos ühisvara soetatakse. Sulgudes on märgitud vastavasse rühma kuuluvate varade enampakkumiste arv. Need enamakkumised, mis on nurjunud ja vara läinud ümberhindamisele, on tähistatud halli värvi tekstiga. Ümberhindamisel oleva vara enampakkumisteates kuvatakse oksjonikorraldaja kontaktandmed, et vajadusel saaksite tema käest küsida informatsiooni vara realiseerimise kohta. 22

23 Salvestatud enampakkumiste töölaud Salvestatud enampakkumiste töölaual saab hallata salvestatud otsinguid ning jälgitavaid enampakkumisi. Jälgitavate enampakkumiste all on kõik enampakkumised, millel osaleja ei soovi osaleda, kuid soovib teada enampakkumise hetketulemusi. Töölaud võimaldab vaadelda selliseid enampakkumisi koos, ilma et osaleja peaks otsima enampakkumisi avalehel. Selleks, et enampakkumised jõuaksid sellele töölauale, peab vajutama märkima avaldatud enampakkumise juures märkeruutu Jälgi enampakkumist. Jälgimisele on võimalik võtta nii enampakkumisel kui ka ümberhindamisel olevaid varasid. Kui olete oksjonikeskkonda sisenenud isikuna või tema esindajana, kes on menetlusosaline enampakkumisele pandud varaga seonduvas täite- või pankrotimenetluses, siis kuvatakse minu jälgitavate enampakkumiste loetelus ka vastava täite- või pankrotimenetlusega seonduvad enampakkumised. Kui olete varasemalt salvestanud otsingusoovi (vt. peatükk Otsingu salvestamine ), siis valikule Salvestatud otsingud vajutades kuvatakse loetelu salvestatud otsingusoovidest. Töölaual on võimalik kuvada loetelud otsingusoovile vastava märksõnaga varustatud enampakkumiste teadetest, neid teateid vaadata või otsingusoov kustutada. Sulgudes on märgitud vastavasse rühma kuuluvate varade enampakkumiste või otsingusoovide arv. Teadete töölaud Teadete töölaual on nii teated kui ka juhendid. Teadete töölauale jõuavad kõik enampakkumistega seotud osalejale saadetud teated: registreerimistaotluse saatmine, registreerimistaotluse kinnitamine, enampakkumise lõppemise tulemused jm. Samuti jõuavad sellele töölauale muud oksjonikorraldaja poolt saadetud teated. Kui oksjonikorraldaja on teate saatnud konkreetse enampakumisega seonduvalt, siis on teate pealkirja juurde kuvatud enampakkumise ID-number. Teateid on võimalik kustutada vajutades teate pealkirja 23

24 kõrval olevale nupule. Oksjonikorraldaja teated saadetakse ka enampakkumisel osaleja e- postiaadressile. Kalender Kõik enampakkumised on seotud ka kalendriga ning vajutades valitud päevale kuvatakse kõik sellel päeval toimuvad enampakkumised. 24

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 6 2 Mõisted ja lühendid... 7 3 Kasutajaks

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 Sisukord 1. Üldinfo... 3 2. Juhtumimenetluse algatamine... 4 3. Kliendi nõusoleku sisestamine... 11 4. Kliendi

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Enampakkumisteade

Enampakkumisteade Avalik kirjalik enampakkumine Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on

Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on meie jaoks oluline ka põhimõte, et me omaksime mingit

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

Ehitisregistri kasutajajuhend

Ehitisregistri kasutajajuhend Ehitisregistri kasutajajuhend Ver 16 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 5 2. KASUTAJAD, ROLLID JA ÕIGUSED... 5 3. RAKENDUSSE SISENEMINE... 7 4. ÜLESEHITUS... 9 4.1 Üldist... 9 4.2 Rakenduse ülaosas asuvad

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem