Sõitjateveo avaliku teenindamise otseleping nr 2020/06-30 Kihnu-Munalaid ja Munalaid-Manilaid parvlaevaliinidel

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Sõitjateveo avaliku teenindamise otseleping nr 2020/06-30 Kihnu-Munalaid ja Munalaid-Manilaid parvlaevaliinidel"

Väljavõte

1 Väljaandja: Pärnumaa Ühistranspordikeskus Akti liik: leping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I, , 9 Sõitjateveo avaliku teenindamise otseleping nr 2020/06-30 Kihnu-Munalaid ja Munalaid-Manilaid parvlaevaliinidel Vastu võetud Mittetulundusühing PärnumaaÜhistranspordikeskus, registrikood , asukohaga Pikk 13, Pärnu (info@pytk.ee)(edaspidi Tellija), mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige AndrusKärpuk ja Aktsiaselts Kihnu Veeteed,registrikoodiga , asukohagakurase, Sääre küla, Kihnu vald, Saare maakond (veeteed@veeteed.com), (edaspidi Vedaja), mida esindab juhatuseliige Andres Laasma, eraldi ja koos nimetatud ka Poolvõi Pooled, võttes arvesse, et: a)ühistranspordiseaduse (edaspidi ÜTS) 21 lõikest 4 võib avalikuteenindamise kohustuse sõitjateveoteenuse osutamiseks siseveeteedel ja EestiVabariigi territoriaalvetes vedajatele panna avaliku teenindamise otselepingugatingimusel, et avaliku teenindamise otselepingu alusel osutataksesõitjateveoteenust aastas vähem kui kilomeetri ulatuses siseveeteedelja Eesti Vabariigi territoriaalvetes; b)sõitjateveoteenust Eesti Vabariigi territoriaalvetes asuvatel Kihnu-Munalaid ja Munalaid-Manilaid parvlaevaliinidelosutatakse aastas indikatiivselt kokku ( km km) kilomeetrit,st vähem kui kilomeetri ulatuses; c)vedajale antakse kasutamiseks riigivara, parvlaev Kihnu Virve, kuni 5(viieks) aastaks avaliku teenindamise lepingu alusel liiniveo teostamiseksmaakonnasisestel Kihnu-Munalaid ja Munalaid-Manilaid parvlaevaliinidel; sõlmisid käesoleva sõitjateveo avaliku teenindamise otselepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas: 1.Üldsätted 1.1.Lepingueesmärgiks on reguleerida Poolte suhteid, õigusi, kohustusi ja vastutust avalikuliininiveo teostamisel veoteenuse (reisijate, sõidukite ja esemete veoteenus edaspidi Veoteenus) osutamisel reisiparvlaevaga KihnuVirve Kihnu-Munalaid ja Munalaid-Manilaid parvlaevaliinide teenindamisel Vedajapoolt. 1.2.Lepingudokumendid koosnevad Lepingust, Lepingu lisadest, mis moodustavad Lepingulahutamatu osa ning muudatustest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu allakirjutamist. 1.3.Leping sõlmitakse ÜTS 19 lõike 1 punkt 3, 20 lõike 1, 21 lõike4, riigivaraseaduse (edaspidi RVS) 17 lõike 1 punkt3 alusel, arvestades halduskoostöö seaduses (edaspidi HKTS) ja Vedajapoolt Tellijale esitatud hinnaettepanekut ning Vedaja nõustumustlepingu ja selle lisade kõikide tingimustega. 1.4.Lepingus kasutatakse alljärgnevaid mõisteid järgmises tähenduses: Reis reisiparvlaevaliikumine ühest sadamast teise; Juhuvedu väljaspool Lepinguga kokku lepitud sõiduplaani kolmanda isiku tellimiselteostatud reis, mille eest Tellija tasu ei maksa ja mille teostamisel tasubvedaja Tellijale renditasu; Renditasu eelnevalt Tellijaga kirjalikult kooskõlastatud juhuveo teostamise eest Vedajapoolt Tellijale makstav tasu. 1.5.Vedaja esindaja avaldab ja kinnitab, et Vedajal on tehnilinekompetents ja majanduslikud võimalused täita Leping professionaalselt janõuetekohaselt ning et ta on õigustatud Lepingus sätestatud veoteenust osutama. Sõitjateveo avaliku teenindamise otseleping nr 2020/06-30 Kihnu-Munalaid ja M... Leht 1 / 10

2 1.6.Pooled juhinduvad Lepingu täitmisel Lepingust ning Lepingugareguleerimata küsimustes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja heasttavast. 1.7.Poolte esindajad kinnitavad, et neil on kõik õigused ja volitusedsõlmida Leping esindatava nimel ning nad ei tea ühtegi takistust Lepingugavõetud ja selles sätestatud kohustuste täitmiseks. 1.8.Lepingul on selle sõlmimise hetkel järgmised lahutamatud lisad: Lisa 1 - Sõidugraafik ja veomaht; Lisa 2 Aruande vorm; Lisa 3 Teenuse kvaliteedi miinimumnõuded; Lisa 4 Hinnaettepaneku küsimine; Lisa 5 Vedaja esitatud hinnaettepanek teenuse osutamiseks; Lisa 6 - Reisiparvlaeva Kihnu Virve (riigivara) kasutusse andmise leping; Lisa 7 - Reisiparvlaeva Kihnu Virve tehniline kirjeldus Lisa 8 Reisiaruande vorm 1.9.Kõiki Lepingus Tellijale ette nähtud toiminguid võib põhjendatud juhtudel teha ka Maanteeamet. 2.Lepingu ese ja alus 2.1.Lepingu esemeks on avaliku liini Veoteenuse tellimine Tellija pooltja Veoteenuse osutamine Vedaja poolt reisiparvlaevaga Kihnu Virve avalikulliiniveol Kihnu-Munalaid ja Munalaid-Manilaid parvlaevaliinidel, aastaseveomahuga indikatiivselt kilomeetrit, mis on kokku reisi (Kihnu-Munalaid2096, Munalaid- Manilaid 264 reisi), ning eeltoodu tarbeks riigivara kasutamine algusega kuni Lepingu ese hõlmab ka reisiparvlaevale sõidupiletite müüki, eelmüüki(e-pileti müük) ja müügi korraldamist Vedaja poolt ning internetiühendusevõimaldamist reisiparvlaeval. 2.3.Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium volitab Veeteede Ametit (edaspidikasutusse andja) andma Vedajale kasutada reisiparvlaeva Kihnu Virve (IMO number ) peale Lepingu sõlmimist. Reisiparvlaeva kasutusse andmisetingimused on sätestatud Lisas 6. Vedajal on kohustus tagastada laev Kasutusseandjale pärast Lepingu lõppemist töökorras olevana, arvestades normaalsetkulumist. 2.4.Reisiparvlaeva kasutamise eest avaliku liiniveo teostamisel ei olevedaja kohustatud renditasu maksma, küll aga kandma kulud, mis tagavad varamajandusliku säilimise ja mis tulenevad vara käitamisest, hooldamisest,korrashoiust, remondist, kindlustamisest ja muudest vara säilimiseks tehtavatesttoimingutest. 2.5.Leping sätestab Veoteenuse teostamise tingimused, samuti Veoteenuse tasu arvestamise põhimõtted ning Vedajale sihtotstarbelise toetuse (edaspidi Ühistransporditoetus) maksmise korra. 3.Veoteenuse teostamine, tasu ning vedajale ühistransporditoetusemaksmine 3.1.Tellija tellib Vedajalt reise Lisas 1 toodud mahus. Iga-aastane sõidugraafikja veomaht lepitakse kokku ja vormistatakse eraldi Lepingu lisana pärastvastava aasta riigieelarve vastuvõtmist, arvestades riigieelarves Ühistransporditoetusekseraldatud vahendite suurust ning Lepingu punktis 4.5. toodut. Kokkuleppemittesaavutamisel või juhul, kui riigieelarvet ei ole vastava eelarveaastaalguseks vastu võetud, lähtutakse kuni kokkuleppe saavutamiseni võiriigieelarve vastuvõtmiseni ja kokkuleppe sõlmimiseni eelmise aasta samaperioodi sõidugraafikutest, veomahust ja rahalistest vahenditest. 3.2.Sõidugraafik ja veomaht aastaks lepitakse kokku hiljemalt Tellijal on õigus Lepingu kehtivuse ajal Lepingus toodud teenuse mahtumuuta kuni 20%. Mahu muutmisest teavitatakse Vedajat vähemalt 2 (kaks) kuudenne muutmise jõustumist. Kokkuleppel vedajaga võib rakendada ka lühematetteteatamise tähtaega. 3.4.Tellijal on õigus reiside sõidugraafikut muuta kahenädalaseetteteatamisega. Parvlaevaliinil muudetakse reiside korralist sõidugraafikut,kooskõlastades muudatused eelnevalt Kihnu Vallavalitsustega. Jääoludes võibkokkuleppel Kihnu Vallavalitsuse ja Tellijaga rakendada erigraafikut; 3.5.Vedaja on kohustatud tegema vajadusel eraldi reise ohtlike veostevedamiseks. Ohtlike veoste arv määratakse vastavalt vajadusele,kooskõlastatakse Kihnu Vallavalitsusega ning kajastatakse sõidugraafikus. 3.6.Tellija tellib Vedajalt lisareisi juhul, kui sadamas on ootel rohkemkui 50 liinimeetrit sõidukeid ja järgmise sõidugraafiku järgse reisiväljumiseni on aega rohkem kui kaks tundi. Liinimeeter on maa-ala pikkusega 1meeter ja laiusega 2 meetrit. Samuti võib Tellija eelneva etteteatamisegatellida lisareise sõidugraafiku ajutise tihendamise eesmärgil, kui see on Vedajaltehniliselt võimalik. Lisareisid teostatakse üksnes juhul, kui seejuures onvõimalik kinni pidada õigusaktides sätestatud laevapere liikmete töö- japuhkeaja piirangutest. Samuti võib Tellija eelneva etteteatamisega tellidalisareise sõidugraafiku ajutise tihendamise eesmärgil, kui see on Vedajaltehniliselt võimalik. 3.7.Vedajal on õigus osutada teenust parvlaevaga Kihnu Virve väljaspool avaliku teenindamise lepingut (juhuvedu) tingimusel, et see ei kahjustaega sega Lepingu täitmist ning juhuveo teostamine on Tellijaga Leht 2 / 10 Sõitjateveo avaliku teenindamise otseleping nr 2020/06-30 Kihnu-Munalaid ja M...

3 eelnevalt kirjalikultkooskõlastatud minimaalselt 3 tööpäeva enne juhuveo teostamist. Juhuveoteostamisel maksab Vedaja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile renditasu400 eurot tunnis. 3.8.Lepingu täitmiseks kohustub Tellija maksma Vedajale Ühistransporditoetustosutatud Veoteenuse eest kulude alusel vastava eelarveaasta riigieelarvesselleks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvelt seaduses ja Lepingussätestatud korras. Vedajale ei maksta Veoteenuse tasu juhuvedude teostamise ningsellega seotud kulude eest. 3.9.Tellija maksab Vedajale alates Lepingu järgse liiniveo alustamisest ÜhistransporditoetusenaVeoteenuse tasu ja Vedajale laekunud piletitulu ning Vedaja makstava renditasu(juhul kui juhuvedu on osutatud) vahe. Veoteenuse tasukoosneb järgmistest komponentidest: 1) Reisitasu on Veoteenuse tasu osa, midaarvestatakse eraldi iga teostatud reisi eest Kihnu-Munalaid ja Munalaid- Manilaidparvlaevaliinidel. Reisitasu võimaldab Vedajal katta teostatud reiside arvustsõltuvad avaliku liiniveo muutuvkulud. Reisitasu arvestatakse Vedajaga kokkulepitava sõidugraafiku järgsete tegelikult teostatud reiside, samuti Lepingusettenähtud juhtudel sõidugraafikuväliselt teostatud lisareiside puhul.reisitasu suurus on määratud vastavalt punktis 1.3. nimetatud hinnaettepanekus Vedajapoolt esitatud maksumusele 163eurot Kihnu-Munalaid ja 36eurot Munalaid-Manilaidparvlaevaliinil teostatud reisi kohta. Reisitasu suurust korrigeeritaksevastavalt Lepingu punktis toodud valemile tarbijahinnaindeksi muutuse osas1 kord aastas alates aastast ning kütuse hinna muutuse osas kvartaalseltalates Reisitasu ei maksta juhuvedude eest. 2) Periooditasu on Veoteenuse tasu osa, mis ei sõltu teostatavatereiside arvust. Periooditasu võimaldab Vedajal katta kõik muud kulud, mis onvajalikud nõuetele vastava avaliku liiniveo teostamiseks ning mida Vedaja eikata Reisitasu arvelt. Periooditasu suurus on määratud vastavalt Lepingupunktis 1.3 nimetatud hinnaettepanekus Vedaja poolt esitatud maksumusele eurot kuus. Periooditasu suurust korrigeeritakse vastavalt Lepingupunktis toodud valemile 1 kord aastas alates Kogu kuudmittehõlmava ajavahemiku eest makstakse Vedajale proportsionaalne osa kuuperiooditasust Vedaja kohustub laeva opereerima säästlikult, st optimaalseima kütuse- ja kaldavooluga. Eeldatakse, et Vedaja lülitab laeva ümber kaldavoolule, kui planeeritav või graafikujärgne seisuaeg on enam kui 30 minutit Tellija teostab Vedajale Ühistransporditoetuse makseid Tellija maksab Vedajale vastava eelarveaasta riigieelarves selleks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvelt igas kalendrikuus (edaspidi Arvestusperiood) Ühistransporditoetust mahus, mis võrdub eelmisel kuul Lepingu kohaselt teostatud reiside eest arvestatud Reisitasu ning jooksva kuu eest arvestatud Periooditasu (1/12 aastasest Periooditasust) summaga, millest on maha arvestatud eelmises kuus laekunud piletitulu ja teostatud juhuvedude korral renditasu. Juhul kui Arvestusperioodis teenitud piletitulu ja renditasu ületab vastava Arvestusperioodi Veoteenuse tasu, arvestatakse enamteenitud piletitulu järgmise Arvestusperioodi ettemaksena. Ühistransporditoetust makstakse iga kuu 20. kuupäevaks või hiljemalt 10 päeva jooksul alates Vedajalt eelneva perioodi elektroonselt töödeldaval kujul Lisa 2 vormil aruande saamisest ja selle aktsepteerimisest Tellija poolt.tellija kohustub aruande aktsepteerima 3 tööpäeva jooksul peale korrektse aruande esitamist (koos Tellija poolt nõutud selgituste ja lisateabega) Vedaja poolt või teatama Vedajale aruande mitteaktsepteerimise põhjused Reisitasu ja periooditasu suurust korrigeeritakse Lepingu kehtivuse ajal järgmiselt: 1)Reisitasu (vastaval parvlaevaliinil) korrigeeritakse kütuse hinnamuutuste osas kvartaalselt alates ja tarbijahinnaindeksi muutuseosas üks kord aastas alates Reisitasu q = Reisitasu q-1 * (0,9 * (1+Kütuse hinna muutus q-1 )+0,1 * (1 + THI muutus n-1 ), kus q= III kvartal 2020 kuni III kvartal 2025 n= aastad Reisitasu q on reisitasu reisi kohta, mis kehtib kvartalis qsooritatud reiside osas. Kütuse hinna muutus q on Statistikaameti statistikal põhinev diislikütuse hinnaindeksi protsentuaalne muutus kvartalis qvõrreldes eelmise kvartaliga. Kütuse hinna muutusega korrigeeritakse reisitasu esimest korda III kvartali 2020 reisitasu arvestamisel. THI muutus n-1 on Statistikaameti poolt avaldatav lõplik hinnang aastasetarbijahinnaindeksi protsentuaalse muutuse kohta aastal n-1võrreldes eelmise aasta keskmisega.tarbijahinnaindeksiga korrigeeritakse reisitasu Sõitjateveo avaliku teenindamise otseleping nr 2020/06-30 Kihnu-Munalaid ja M... Leht 3 / 10

4 esimest korda aastal.tarbijahinnaindeksi muutust võetakse arvesse vaid üks kord aastas, I kvartalireisitasu korrigeerimisel. II, III ja IV kvartali reisitasu arvestamisel (1 +THI muutus n-1 ) = 1. Korrigeeritud tasuümardatakse täissentideni. Järgmise korrigeerimise aluseks on ümardatud tasu. Näide: Reisitasu 2020 III kv = Reisitasu 2020 II kv * (0,9*(1+Kütuse hinna muutus 2020 II kv ) )+0,1) Reisitasu 2021I kv = Reisitasu 2020 IV kv * (0,9*(1+Kütuse hinna muutus 2020 IV kv )+0,1* (1 + THI muutus 2020 ) 2) Periooditasu korrigeeritakse üks kord aastas alates Periooditasun= Periooditasun-1* (0,6 * PALKn-2/ PALKn-3+ 0,4* (1 + THI muutusn-1)), kus n= aasta Periooditasunon periooditasu, mis kehtib aastal nosutatud Veoteenuse eest. PALKn-2on Statistikaameti poolt hinnatud keskmine brutopalk veonduse ja laonduse tegevusalal aastal n-2. Lõplikud hinnangud keskmise palga kohta avaldatakse aruandeaastale järgneva aasta märtsis. THI muutusn-1on Statistikaameti poolt avaldatav lõplik hinnang aastase tarbijahinnaindeksi protsentuaalse muutuse kohta aastal n-1võrreldes eelmise aasta keskmisega. Korrigeeritudtasu ümardatakse täissentideni. Järgmise korrigeerimise aluseks on ümardatudtasu. Näide: Periooditasu 2021 = Periooditasu2020* (0,6 * PALK2019/ PALK ,4* (1 + THI muutus2020)) Sadamatasude jasadamateenuste ning riiklikult kehtestatud maksude ja hindade muutumisesttulenev Vedaja kulude suurenemine kuulub Vedajale eraldi kompenseerimiselejuhul, kui tasude korrigeerimismehhanism ei kata sadamatasude ja sadamateenustening riiklikult kehtestatud maksude ja hindade tõusu Vedaja on kohustatud talle makstud Ühistransporditoetust kasutama üksnes järgmiste avaliku liiniveoga seotud kulude katmiseks: 1) tööjõukulu (sh laevapersonal, kaldapersonal); 2) sadamatasud (sh kaitasu, reisijatasu); 3) sadamateenused; 4) kütus ja määrdeained; 5) remont (sh klassiremont, dokiremont, jooksev remont, hooldus); 6) kindlustus; 7) tegevuskulud kaldal; 8) muud kulud, mis kaasnevad avaliku teenindamise kohustusega Avaliku liiniveo korraldamiseks kasutusse antud laevaga ei või Vedaja teenida ülemäärast kasu. Vedajale hüvitatavad kulud ja mõistlik tulukus peavad vastama Altmarki kriteeriumidele ja Euroopa komisjoni teatisele 2012/C 8/02 ( Tellijal on õigus nõuda ja Vedajal on kohustus Altmarki kriteeriumidele ja riigiabi reeglitele mittevastav ning ebaseaduslikuks riigiabiks kvalifitseeruv Ühistransporditoetuse summa Tellijale tagasi maksta koos intressidega. 4. Avaliku liiniveo tingimused 4.1.Vedaja osutab parvlaevaliinidel Veoteenust parvlaevaga Kihnu Virve kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja rahvusvahelise õigusega, Lepingu punktis1.3. nimetatud hinnaettepanekus Vedaja poolt esitatud ja Tellija poolt parimakstunnistatud maksumusega ning Lepingu ja selle lisadega. 4.2.Vedaja peab sõlmima sadamateenuste ostmiseks sadamate valdajaga eraldilepingu. Vedaja kannab kõik sadamateenustega seotud kulud (sh reisija- jakaitasu, laevade sildumine ja ärasildumine, kanalitasu, vee ja elektrienergiagavarustamine, vedelkütuse punkerdamine, prügi äravedu ja muud teenused). 4.3.Vedaja kohustub: 1)omama Veoteenuse osutamiseks kõiki vajalikke lubasid, litsentse ningsertifikaate kogu Lepingu kehtivasja jooksul; 2)teostama reise vastavalt Lepingule ja sõidugraafikule, samuti teostama Lepinguskokku lepitud sõidugraafiku väliseid lisareise. Sõidugraafik koostatakse,kooskõlastatakse ja kinnitatakse Lepingus sätestatud korras ning see on Lepingulahutamatuks lisaks; 3) korraldama sõidupiletite müüki laeval ja e-keskkonna vahendusel (e-pileti müük) ning tagama müügi Lepingu alusel korraldatavatele reisidele ÜTS alusel kehtestatud sõidupiletihindadega ja rakendama seadusega või seaduse alusel kehtestatud sõidusoodustusi, sh: Leht 4 / 10 Sõitjateveo avaliku teenindamise otseleping nr 2020/06-30 Kihnu-Munalaid ja M...

5 2.1) müüdavate e-piletite arv, eelmüügist ostetud piletite kasutamise ja annulleerimise kord jms piletimüügi kord määratakse kindlaks Vedaja poolt kehtestatavates reisijate- ja sõidukiveo tüüptingimustes; 2.2) sõidupiletite eest tasumist võimaldatakse nii sularahas kui ka kaardimaksetega, sh viipemaksetena, eelmüüki täiendavalt ka pangaülekannetega; 4)korraldama piletikontrolli; 5)avaliku teenuse osutamiseks Vedajale kasutusse antud reisiparvlaeva KihnuVirve mehitama, opereerima, varustama, punkerdama ja hooldama Lepingukehtivuse ajal oma kulul; 6)hankima, töökorda seadma ja töökorras hoidma vajaminevaid töövahendeidning tasuma kõik vastavate töövahendite kasutus- ja muud kulud; 7)teostama reisi koos reisijate pardalevõtuks ja pardalt lahkumiseks ningsõidukite lastimiseks ja lossimiseks kuluva ajaga tavapärastes ilmastikuoludes Kihnu-Munalaidliinil 90 minuti jooksul (sh ülesõiduajaga normaaltingimustes kuni 65 minutit),ja Munalaid-Manilaid liinil 40 minuti jooksul (sh ülesõiduajaganormaaltingimustes kuni 10 minutit) minutit; 8)teostama reisid kokkulepitud sõidugraafikus sätestatud kellaaegadel,välja arvatud Lepingu punktis 5 defineeritud vääramatu jõu tingimustes.ajutiselt suurenenud sõidunõudluse tingimustes on Vedajal õigus teha Tellijaleettepanek tellida Lepingu punkti 3.2. kohaselt lisareise ja ajutiselt tihendadasõidugraafikut; 9) tagama asenduslaeva (mahutavusega alternatiivselt vähemalt 10 sõiduautot või 1 autorong (laiusega 2,85 m, pikkusega 19 m, kõrgusega 4,2 m ja teljekoormusega 13 tonni ja 60 reisijat) sõiduplaanijärgse avaliku liiniveo jätkamiseks parvlaeva Kihnu Virve hooldus- ja remonditööde perioodiks ja parvlaeva tehnilise rikke likvideerimise perioodiks. Lepingu punktis 2.3 nimetatud reisiparvlaevast väiksema asenduslaeva kasutamisel arvestatakse Reisitasuks 1 reisi eest 80% tavapärase Reisitasu maksumusest. Kokkulepitust suurema reisiparvlaeva kasutamisel täiendavat tasu ei maksta; 10)avalikustamasõidugraafiku vähemalt 1 nädal enne selle kehtima hakkamist parvlaeval KihnuVirve ning Vedaja veebilehel ja edastama selle avalikustamiseks KihnuVallavalitsuse veebilehel ja parvlaevaliinide sadamates; 11)teavitamahäälteavituse ja elektrooniliste infotabloode kaudu reisijaid reisi alustamiselreisi eeldatavast kestvusest ning sihtsadamast, teenuste olemasolust laevalning enne reisi lõppu vajadusest valmistuda laevalt lahkumiseks, samuti andmaohutusalast infot; 12)teavitamaTellijat ja teisi huvitatud isikuid (kliendid, sadamad, Kihnu Vallavalitsus,avalikkus) õigeaegselt ning otstarbekal viisil takistustest ning viivitustestsõidugraafiku-järgse liiniveo teostamisel, sh vastav info esitatakse Vedajaveebilehel ja sotsiaalmeedias ning pileti juba ostnud kliente teavitataksesms-sõnumi või telefoni teel esimesel võimalusel, kuid vähemalt 60 minutit ennesõiduplaanijärgset aega; 13)võimaldamaKihnu Vallavalitsusel edastada reisiparvlaeval tasuta infot Kihnu, selle avalikukorra eeskirjade ning kultuurisündmuste kohta eeldusel, et kõnealune info eisisalda kommertsreklaaminfot; 14)teavitamaTellijat ja teisi huvitatud isikuid (kliendid, sadamad, Kihnu Vallavalitsus,avalikkus) õigeaegselt ning otstarbekal viisil jääoludest ning sellest tingitudreiside ajalisest pikenemisest võrreldes sõidugraafikus sätestatuga; 15)korraldamaparvlaeva laadimise ja lossimise ning reisijate ohutu pealevõtmise ja parvlaevaltlahkumise; 16)vedamaavaliku liiniveo käigus reisijaid ning sõidukeid Lepingus sätestatudtingimustel. Vedaja võib seaduses sätestatud juhtudel, samuti kooskõlaskinnitatud ja Tellija poolt kooskõlastatud reisijate- ja sõidukiteveotüüptingimustega keelduda sõidukite ja nendel asuvate esemete vedamisest, misvõivad kahjustada parvlaeva, sellega veetavaid muid sõidukeid, esemeid või reisijaid; 17)tagamareisijate mereohutuse; 18) tagama Veoteenuse osutamisel reisiparvlaeval reisijate kvaliteetseteenindamise (sh toitlustusteenus) vähemalt Lisas 3 esitatud teenuse kvaliteedimiinimumnõuetele vastavalt. Vedaja peab kindlustama, et reisiparvlaeval töötavpersonal teenindab reisijaid viisakalt ja korrektselt, heade kommete ja parimatava kohaselt ja et konfliktid klientidega saavad koha peal klienditeenindajapoolt lahendatud viisakalt ja professionaalselt; 19)tagama,et laevapere liikmed ei tarbiks ega oleks tarbinud alkoholi, narkootilisi egapsühhotroopseid aineid vahiteenistuse ajal parvlaeval Kihnu Virve ; 20)sõlmimakolmandate isikutega oma nimel, kulul ning vastutusel kõik lepingud, mis onvajalikud reisiparvlaeva korrashoiuks ning häireteta liiniveo korraldamisekslepingus kokkulepitud tingimustel ja Sõitjateveo avaliku teenindamise otseleping nr 2020/06-30 Kihnu-Munalaid ja M... Leht 5 / 10

6 tähtaegadel, sh sõlmima vara- javastutuskindlustuslepingud, mis tagavad vara ning kolmandatele isikutele, reisijatele,pagasitele, sõidukitele ja esemetele tekitatud kahjude hüvitamise kogu Lepingukehtivuse ajal; 21) pidama arvestust Lepingu alusel teostatava avaliku liiniveo kohta Lepingu punktis 8.1 sätestatud viisil ning esitama Tellijale avaliku liiniveo teostamise kohta aruandeid Lepingu punktis 8.2 sätestatud korras; 22)maksmamittesihipäraselt kasutatud Ühistransporditoetuse Tellijale tagasi. Tellijal onõigus mittesihipäraselt kasutatud Ühistransporditoetus tasaarveldada; 23)esitamaTellija nõudmisel Tellijale piletimüüki puudutava andmestiku vastavalt Lepingupunktis 8.3 sätestatule; 24)kasutamaparvlaeva Kihnu Virve eesmärgipäraselt, sihtotstarbeliselt, säästlikult (shoptimaalsete kütusening kaldavoolukuluga, arvestades laeva optimaalseid kiiruseidjms) ja heaperemehelikult kooskõlas parvlaeva tehnilises dokumentatsioonisettenähtud otstarbega ning muudest parvlaeva tootjapoolsetest tehnilisehooldamise, kasutamise ja ekspluateerimise eeskirjadest tulenevatest nõuetest; 25)tähtaegseltja kohaselt tasuma iseseisvalt kõik parvlaeva valduse, kasutuse ningsäilitamisega seotud kulud, sealhulgas riiklikud ja kohalikud maksud,kindlustusmaksed ning teenuse osutamisega seonduvad maksed (sh sadamatasudjms); 26)tagastamaparvlaeva Kihnu Virve Kasutusse andjale pärast Lepingu lõppemist töökorrasolevana, arvestades normaalset kulumist vastavalt Lisale 6; 27)kandmaoma vahenditest kulud, mis tagavad Lisa 6 tingimustel Vedaja kasutusse antudparvlaeva Kihnu Virve majandusliku säilimise ja mis tulenevad vara käitamisest,hooldamisest, korrashoiust, remondist, kindlustamisest ja muudest varasäilimiseks tehtavatest toimingutest. 4.4.Tellijakohustub maksma Vedajale Ühistransporditoetust vastavalt Lepingule. 4.5.Vedajavalmistab ette iga-aastase sõidugraafiku, kooskõlastab selle KihnuVallavalitsusega ning esitab Tellijale kinnitamiseks. Kihnu Vallavalitsuse pooltsõidugraafiku kooskõlastamata või Tellija poolt kinnitamata jätmisel lähtutakseeelmise aasta sama perioodi sõidugraafikust ja riigieelarves ettenähtudsihtotstarbelistest vahenditest. Tellijal on õigus suurendada või vähendadasõidugraafikujärgsete reiside arvu vastavalt Lepingu punktile 3.2. Juhul, kuivedaja soovib muuta kokkulepitud sõidugraafikut, esitab Vedaja eelnevalt Kihnu Vallavalitsusegakooskõlastatud sõidugraafiku muutmise taotluse Tellijale kinnitamiseks 30 päevaenne kavandatava muudatuse jõustumist. Taotlus tuleb esitada kirjalikkutaasesitamist võimaldavas vormis. 4.6.Vedaja kehtestab, lähtudes Lisas 3 esitatud teenusekvaliteedi miinimumnõuetest, avaliku liiniveo teostamise käigus sõlmitavatele veolepingutelekohalduvad reisijate- ja sõidukiteveo tüüptingimused, mis avalikustataksevedaja veebilehel. Tüüptingimused peavad vastama kehtivatele õigusaktidelening olema enne nende kinnitamist Vedaja poolt saanud kooskõlastuse Tellijalt. 4.7.Vedaja tagab sõidugraafiku järgimise ning reisijate tavapärase teenindamise kogu Lepingu kestel, välja arvatud Lepingus vääramatu jõuna käsitletavates tingimustes. 5. Vääramatu jõud 5.1.Pooled ei kanna vastutust Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmise eest, kui see on toimunud vääramatu jõu tingimustes, välja arvatud juhul, kui Lepingu mittetäitmine või mittekohane täitmine oli tingitud Poole ebaõigest tegevusest või hooletusest. Vääramatu jõu asjaolude esinemisest tuleb teist Poolt viivitamata informeerida. Vääramatu jõu tõttu ärajäänud reisi eest Vedajale reisitasu ei maksta. 5.2.Vääramatu jõuna käsitletakse Lepingu täitmist takistavaid põhjusi, mis ei allu Poolte kontrollile ega ole Poolte poolt välditavad ega kõrvaldatavad. Selliste põhjuste hulka kuuluvad muuhulgas sõjad, revolutsioonid, mässud, muud ühiskondlikud massilised korratused ja epideemiad, samuti põhjused, mida rahvusvaheline meresõidu kohtupraktika või Eesti kohtupraktika käsitleb vääramatu jõuna. Loodusnähtusi (sh, kuid mitte ainult, jää, udu, lainetus) loetakse Lepingu mõttes vääramatuks jõuks juhul, kui parvlaevaliinil kasutatava parvlaeva sertifikaadiga ettenähtud tehniline seisund ja parameetrid ei võimalda tagada nendes oludes ohutut meresõitu vastavuses meresõiduohutuse seadusega või parvlaeva ohutut sadamast lahkumist või sildumist ning parvlaeva kapten on ohutut meresõitu takistavatest asjaoludest teavitanud lähte- ja sihtsadama kaptenit või teda asendavat isikut. 6. Vedaja tegutsemine erandolukorras 6.1.Erandolukorras, kui Vedajal tehnilistel, ilmastikuoludest tulenevatel või muudel põhjustel ei ole võimalik jätkata sõidugraafiku järgset avalikku liinivedu, on Vedaja kohustatud võtma tarvitusele kõik endast olenevad abinõud sõidugraafiku järgse avaliku liiniveo võimalikult kiireks taastamiseks. Erandolukorrast, mis takistab sõidugraafiku järgset avalikku liinivedu, on Vedaja kohustatud viivitamatult teatama Tellijale ja teistele huvitatud isikutele (kliendid, sadamad, Kihnu Vallavalitsus). Liiniveo katkemisel lepivad Vedaja ja Tellija eraldi kokku sõidugraafiku järgse liikluse taastamiseks võetavad meetmed, sh vajaduse teha ärajäänud reisid järgi. Leht 6 / 10 Sõitjateveo avaliku teenindamise otseleping nr 2020/06-30 Kihnu-Munalaid ja M...

7 6.2.Juhul, kui erandolukorrast tingitud liiklustakistus kestab üle 2 (kahe) tunni, on Vedaja kohustatud takistusest lisaks Tellijale teavitama ka avalikkust. 6.3.Juhul, kui sõidugraafiku järgse avaliku liiniveo katkemine on tingitud parvlaeva rikkest, on Vedaja kohustatud tooma sõidugraafiku järgse liikluse taastamiseks parvlaevaliinile asenduslaeva mitte hiljem kui 48 (neljakümne kaheksa) tunni jooksul ning teavitama Tellijat asenduslaeva kasutusele võtmisest. Vedaja on kohustatud võtma tarvitusele kõik mõistlikud abinõud Lepingu punktis 2.3. nimetatud parvlaeva taaskasutuselevõtuks. 7. Garantii ja kindlustus 7.1.Hiljemalt 30 päeva enne liiniveo alustamist peab Vedaja esitama tingimusteta tagatise summas eurot oma lepinguliste kohustuste täitmise tagamiseks Tellija ees, mida tõendatakse krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja (mille reiting on vähemalt Moody s Baa3 tasemel või tasemel, mis võrdsustatakse Moody s Baa3 tasemega) esimesel nõudmisel (first demand) garantiiga või rahasumma deponeerimisega Tellija arvelduskontole. 7.2.Vedaja on kohustatud reisiparvlaeva majandusliku säilimise nõude ning muude Vedaja poolsete kohustuste võimalikust mittetäitmisest tekkivate nõuete tagamiseks esitama kasutusse andmise lepingu sõlmimisel Kasutusse andjale tagatise, mille suurus on vähemalt eurot, kuid mitte väiksem, kui summaarne vara- ja vastutuskindlustuse lepingutes toodud omavastutus. Tagatise olemasolu tõendatakse finantsjärelevalve asutuse kontrollile alluva ja vastavat tegevusluba omava krediidi-, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiiga Vedaja peab sõlmima oma kulul ning hiljemalt reisiparvlaeva üleandmisel-vastuvõtmisel esitama Kasutusse andjale kogu Lepingu perioodiks sõlmitud reisiparvlaeva varakindlustuslepingu (H&M) reisiparvlaeva taastamisväärtuses, mille Kasutaja kooskõlastab eelnevalt Kasutusse andjaga. Varakindlustuslepingu võib sõlmida ka lühemaks ajaks (minimaalse perioodiga 1 aasta) tingimusel, et uus kindlustusleping sõlmitakse vähemalt 30 päeva enne kehtiva kindlustuslepingu lõppemist ja kogu reisiparvlaeva kasutusse andmise periood on kaetud kindlustuslepinguga. Vastaval juhul esitab Vedaja Kasutusse andjale viivitamata uue kindlustuslepingu. Vedaja on kohustatud varakindlustuslepingu sõlmima kindlustusandjaga, mille reiting on vähemalt Moody s Baa3 tasemel (või tasemel, mis võrdsustatakse Moody s Baa3 tasemega). Kindlustuslepingu tingimused peavad olema rahvusvaheliselt tunnustatud (Institute Time Clauses Hull, viimane avaldatud redaktsioon varakindlustuslepingu sõlmimise hetkeks) ning garanteerima laevale täieliku kindlustuskaitse laeva hävingu või vigastuste korral. Varakindlustusleping peab välistama standardtingimuse paid first by the member, seega peab olema tagatud, et kindlustaja menetleb ja kannab juhtumiga seonduvad kulud juhtumist teavitamisest alates. Varakindlustuslepingus sätestatakse, et esmaseks soodustatud isikuks (beneficiary) on Kasutusse andja. Kõik kindlustuse nõuetest tulenevad vaidlusküsimused lahendab Kasutaja vahetult kindlustusandja ja kolmandate isikutega päevaenne liiniveo alustamist peab Vedaja esitama Kasutusse andjale kogu Lepingu perioodiks vastutuskindlustuslepingu, mis tagab laevale, kolmandatele isikutele (sh laeva teenindavale sadamale), reisijatele, pagasile, sõidukitele ja esemetele tekitatud kahjude hüvitamise. Kindlustuslepingu võib sõlmida ka lühemaks ajaks (minimaalse perioodiga 1 aasta), eeldusel, et uus kindlustusleping sõlmitakse vähemalt 30 päeva enne kehtiva kindlustuslepingu lõppemist. Vedaja on kohustatud vastutuskindlustuslepingu sõlmima kindlustusandjaga, mille reiting on vähemalt Moody s Baa3 tasemel (või tasemel, mis võrdsustatakse Moody s Baa3 tasemega). Vastutuskindlustuslepingu tingimused peavad vastama ühe Kasutaja poolt valitud laevaomanike vastastikuse vastutuskindlustuse klubide rahvusvahelisse gruppi (International Group of P&I Clubs) kuuluva kindlustusklubi (P&I Club) vastutuskindlustuse reeglitele (P&I Rules) või samaväärsetele vastutusekindlustuse reeglitele (P&I Rules), kuid mitte väiksemas ulatuses kui kaubandusliku meresõidu seaduse peatükis 7 1 nõutav. Lisaks peab vastutuskindlustuse lepinguga olema kaetud Kasutaja tegevusest või tegevusetusest tulenevad nõuded laeva omaniku vastu. Vastutuskindlustusleping peab välistama standard tingimuse paid first by the member, seega peab olema tagatud, et kindlustaja menetleb ja kannab juhtumiga seonduvad kulud juhtumist teavitamisest alates. 8. Aruandlus 8.1.Vedaja on kohustatud pidama arvestust Lepingu alusel teostatava avaliku liiniveo kohta. Lepingu alusel teostatava avaliku liiniveo ja enda muu majandustegevuse tulude ja kulude arvestust peab Vedaja eraldatuna ja dokumenteerituna nii, et on võimalik Lepingu täitmise tulude ja kulude kontroll lahus Vedaja muust majandustegevusest.tellijal on õigus saada Vedajalt punktides Lepingu sätestatud korras informatsiooni avaliku liiniveo reiside, tulude ja kulude kohta. 8.2.Vedaja on kohustatud esitama Tellijale elektroonselt ja töödeldaval kujul iga kalendrikuu 10. kuupäevaks digitaalselt allkirjastatud aruande ja e-arve (raamatupidamise seaduse 71 lõike 7 mõistes), vastavalt Lisas 2 toodud vormile ja tingimustele eelmise kalendrikuu kohta. Vedaja on kohustatud andma Tellijale viimase nõudel aruande kohta selgitusi ja lisateavet, sh võimaldama Tellija volitatud isikutel kontrollida Veoteenuse kohta peetavat arvestust (sh tutvuda vastavate raamatupidamise algdokumentidega). Tellijal on õigus saada koopiaid kõigist raamatupidamise algdokumentidest (sh lepingutest, arvetest, aktidest jne), mis tõestavad Sõitjateveo avaliku teenindamise otseleping nr 2020/06-30 Kihnu-Munalaid ja M... Leht 7 / 10

8 aruandluses kajastatud tulu või kulu. Tellija tagab, et kontrollimise käigus Tellijale teatavaks saanud Vedaja või tema lepingupartneri ärisaladus hoitakse konfidentsiaalsena. Ärisaladuseks ei loeta õigusaktide kohaselt avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet, seal hulgas toetuse summa suurus ja selle arvutamise aluseks olevad andmed. 8.3.Vedaja on kohustatud esitama Tellijale elektroonselt Tellijanõudmisel ja Tellija määratud ajaperioodi kohta kogu piletimüüki puudutavaidandmeid vastavalt Lepingu lisale 8 ja võimaldama Tellija nõudmisel Tellijavolitatud isikutel tutvuda kogu piletimüügi andmestikuga. Kui vedajal on andmed kogutud jasüstematiseeritud Vedajale kuuluvas piletimüügikeskkonnas, piisab käesolevaspunktis toodud kohustuse täitmiseks Tellijale juurdepääsu tagamises piletimüügikeskkonnale.lisaks Tellijale võimaldab Vedaja juurdepääsu ka Maanteeametile. 8.4.Vedaja on kohustatud esitama igakuiselt Tellija soovil informatsiooni parvlaeva tehnilise ekspluatatsiooni ja sellega kaasnevate kulude kohta sh esitama vajadusel parvlaeva punkrilehed, logiraamatu (sh masinaruumi logi) vms väljavõtted ning võimaldama parvlaeval läbi viia vastavaid kontrolle. Tellija tagab, et kontrollimise käigus Tellijale teatavaks saanud andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele. 8.5.Kui Vedaja kasutab lepingupartnereid või teeb allhankeid või annab enda ülesannete täitmise muul alusel üle kolmandale isikule, peab ta tagama, et aruandlus esitatakse Tellija poolt nõutavas koosseisus ja vormis ka selle tegevuse kohta, mida tegi kolmas isik, ning et kolmas isik täidab Lepingu punktis 8.1. sätestatud nõudeid. 8.6.Vedaja on kohustatud esitama Tellijale või Tellija volitatud isikutele viimase nõudel Veoteenuse ja Veoteenusega seotud majandustegevuse kohta muud informatsiooni. 9.Vastutus 9.1.Tellija ei vastuta Vedajaga eelnevalt kokkulepitud reiside ning Vedaja poolt tegelikult teostatud reiside arvu erinevuse ja sellest erinevusest tekkivate tagajärgede eest. 9.2.Lepingu nende sätete, mis reguleerivad konkreetsete reiside tegemise kohustust ja selle täitmist, rikkumise eest ei kanna Vedaja vastutust juhul, kui see on tingitud vääramatust jõust. 10. Viivis, leppetrahv 10.1.Lepingus ettenähtud maksetega viivitamisel on viivitanudpool kohustatud maksma teisele Poolele viivist 0,03% päevas viivitatud summast.viivise arvestamist alustatakse maksetähtpäevale järgnevast päevast. Viivisetasumine ei vabasta viivitanud Poolt võlgu oleva summa tasumise kohustusest Kui Vedaja ei alusta Veoteenuse osutamist Lepingus jaselle lisades kokkulepitud ajal, korras ja mahus või lõpetab ühepoolselt Veoteenuseosutamise osaliselt või täielikult enne Lepingu kehtivuse lõppemist, on Tellijalõigus nõuda Vedajalt leppetrahvi kuni eurot. Tellijal puudub õigusnõuda leppetrahvi, kui Vedaja ei täida Lepingus toodud kohustusi vääramatu jõutõttu või kui Vedaja lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne Lepingukehtivuse lõppemist Tellija poolse olulise Lepingu rikkumise tõttu. Leppetrahvnõutakse sisse ka juhul, kui Tellija on Lepingu erakorraliselt üles öelnudvedaja olulise Lepingu rikkumise tõttu Tellijal on õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi kuni eurot,kui Vedaja rikub Lepingu kehtivusperioodi jooksul 2 või enam korda Lepingutning Tellija on rikkumisest teadasaamisel Vedajale vastava teate saatnud ninghoiatanud teda leppetrahvi kohaldamise eest rikkumise kordumise korral Tellijal on õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi kuni eurot, kui: Vedaja rikub sõiduplaanijärgse liiniveo kohustust või liiniveo tingimusi ning jätab ära sõiduplaanijärgse reisi muul põhjusel kui vääramatu jõu tõttu. Parvlaeva tehnilise rikke korral on sõidugraafiku-järgse reisi ärajätmine vabandatav esimese 48 (neljakümne kaheksa) tunni jooksul; Vedaja on korduvalt jätnud täitmata Lepingu täitmise üle järelvalvava asutuse või organi ettekirjutusi; Vedaja esitab Tellijale aruandes valeandmeid või aruandeid mittenõuetekohaselt Lepptrahvi rakendamisel on Tellijal õigus toetusenamakstavat summat tasaarvelduse korras vähendada Lepingus sätestatud viivise ja leppetrahvide tasumine ei vabasta Pooli Lepingust tulenevate kohustuste täitmisest. 11. Lepingu kehtivus ja muutmine 11.1.Lepingjõustub selle allakirjutamisest Poolte poolt ja kehtib kuni nõuetekohasetäitmiseni või ennetähtaegse lõpetamiseni. Lepingu järgne teenuse osutaminealgab ning kehtib kuni Kui üks või mitu Lepingu sätet osutuvad kehtetuks seosesnende vastuoluga seaduse või teiste õigusaktidega, ei too nende kehtetus kaasakogu Lepingu või Lepingu teiste sätete kehtetust. Sel juhul kohaldavad PooledLepingu neid sätteid, mis on lähedased kehtetule sättele ning teevad omaparimad jõupingutused kehtetu sätte asendamiseks või muul viisil vastavusseviimiseks õigusaktidega. Leht 8 / 10 Sõitjateveo avaliku teenindamise otseleping nr 2020/06-30 Kihnu-Munalaid ja M...

9 11.3.Kõik muudatused Lepingus ja selle lisades vormistatakse kirjalikult Lepingu lisadena ning kirjutatakse alla Poolte volitatud esindajate poolt, välja arvatud juhul, kui seadusest ei tulene teisiti. 12. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine 12.1.Käesoleva Lepingu ennetähtaegne lõpetamine on lubatudainult Lepingus toodud tingimustel või Poolte kirjalikul kokkuleppel, väljaarvatud juhul, kui seadusest ei tulene teisiti Tellijal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ennetähtaegselt, kui: Vedaja suhtes kuulutatakse välja pankrot või algatatakse Vedaja likvideerimine, ilma Vedajale etteteatamiseta; Vedaja rikub oluliselt (võlaõigusseadus 116 lõige 1 ja 2) Lepingust tulenevaid kohustusi, teatades sellest Vedajale vähemalt 30 kalendripäeva ette; Vedaja on korduvalt (vähemalt 3 korda) rikkunud Lepinguga võetud kohustusi ja Tellija on mõistliku aja jooksul pärast rikkumisest teadasaamist sellest Vedajale kirjalikult teatanud ning hoiatanud teda Lepingu lõpetamise eest rikkumise kordumise korral, teatades sellest Vedajale vähemalt 30 kalendripäeva ette; Vedaja ei ole esitanud või uuendanud Lepingu punktides nõutud kindlustuslepinguid või Lepingu punktides nõutud tagatisi Lepingus sätestatud tähtaegade jooksul, ilma Vedajale etteteatamiseta; Vedaja Veoteenuse osutamiseks vajalikud tunnistused või sertifikaadid on lõppenud või tunnistatud kehtetuks, ilma Vedajale etteteatamiseta; Vedaja on jätnud korduvalt (vähemalt 3 korda) täitmata Lepingu täitmise üle järelevalvava asutuse ettekirjutisi, teatades sellest Vedajale vähemalt 30 kalendripäeva ette; Kasutusse andja on reisiparvlaeva Kihnu Virve kasutusse andmise lepingu ennetähtaegselt üles öelnud; Vedaja on jätnud täielikult või olulises osas tasumata Lepingu punktis 3.14 alapunktides 1-8 nimetatud avaliku liiniveoga seotud kulud kahe või enama kuu eest; vastav alus on ette nähtud seaduses. 13. Vaidluste lahendamine Lepingule ja Lepingu alusel tekkida võivate vaidluste lahendamisele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Pooled püüavad lahendada Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused heas usus läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse see Eesti Vabariigi õigusaktide alusel Tellija asukohajärgses kohtus. 14. Teated ja informatsioon 14.1.Pooled kohustuvad teist Poolt teavitama kõikidestasjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada Lepingus sätestatud kohustustetäitmist või õiguste realiseerimist Lepingu täitmisega või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon edastatakse alljärgnevatel aadressidel: Tellijale suunatud teated edastab Vedaja aadressil Pikk 13, Pärnu või e-posti teel info@pytk.ee Vedajale suunatud teated edastab Tellija aadressil Papiniidu 5, Pärnu või e-posti teel veeteed@veeteed.com Teade loetakse teisele Poolele kättetoimetatuks, kui: teade on edastatud teisele Poolele e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna (teate edastamisele järgneval tööpäeval); teade on teisele Poolele üle antud allkirja vastu (teate allkirjastamise kuupäeval); teade on saadetud postiasutuse tähitud kirjaga teise Poole näidatud aadressil (kui postitamisest on möödunud 3 kalendripäeva) Punktis14.3. nimetatud viisil peavad olema edastatud eelkõige Poolte Lepingulõpetamise avaldused, samuti Poole nõue teisele Poolele, mis esitataksetulenevalt Lepingu rikkumisest. Muul viisil kui Lepingu punktis sätestatuvõivad Pooled vahetada teateid, mis on kiireloomulise iseloomuga või milleedastamisel puuduvad õiguslikud tagajärjed Kõigist muudatustest Lepingus nimetatud andmetes teatatakse teisele Poolele 2 tööpäeva jooksul muudatuste tegemisest arvates. Kui üks Pool rikub käesolevat sätet, siis loetakse kohaselt saadetud teateks teade, mille teine Pool on edastanud Lepingus märgitud aadressile või e-posti aadressile. 16. Poolte allkirjad Mittetulundusühing Pärnumaa AktsiaseltsKihnu Veeteed: Ühistranspordikeskus: Sõitjateveo avaliku teenindamise otseleping nr 2020/06-30 Kihnu-Munalaid ja M... Leht 9 / 10

10 /allkirjastatud digitaalselt/ Andrus Kärpuk /allkirjastatuddigitaalselt/ AndresLaasma Lisa 1 Sõidugraafik ja veomaht Lisa 2 Aruande vorm Lisa 3 Teenuse kvaliteedi miinimumnõuded Lisa 6 Reisiparvlaeva Kihnu Virve (riigivara) kasutusse andmise leping Lisa 7 Reisiparvlaeva Kihnu Virve tehniline kirjeldus Lisa 8 Reisiaruande vorm Leht 10 / 10 Sõitjateveo avaliku teenindamise otseleping nr 2020/06-30 Kihnu-Munalaid ja M...

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Rapla Maavalitsus nr 3-3/2014/121-1 Rapla maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping Rapla Maavalitsus, registrinumber , a

Rapla Maavalitsus nr 3-3/2014/121-1 Rapla maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping Rapla Maavalitsus, registrinumber , a Rapla Maavalitsus 22.10.2014 nr 3-3/2014/121-1 Rapla maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping Rapla Maavalitsus, registrinumber 70002880., asukoht Tallinna mnt 14, 79513 Rapla (edaspidi: tellija),

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 muudetud 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks  VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega ( GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määratakse GSMvalve

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Rendilepingu vorm

Rendilepingu vorm Rendilepingu vorm LISA 3 RENDILEPING Käesolev rendileping (edaspidi nimetatud Leping) on sõlmitud DD.MM.2014 Rendileandja Registrikood: 75020380 Asukoht: Ulvi küla, Rägavere vald, 46701 Lääne-Viru maakond

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem