Kihnu-Munalaid-Kihnu, Kihnu-Pärnu-Kihnu ja Munalaid-Manilaid-Munalaid reisiparvlaevaliinide avaliku teenindamise leping nr 2015/08-17

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kihnu-Munalaid-Kihnu, Kihnu-Pärnu-Kihnu ja Munalaid-Manilaid-Munalaid reisiparvlaevaliinide avaliku teenindamise leping nr 2015/08-17"

Väljavõte

1 Väljaandja: Pärnu Maavalitsus Akti liik: leping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I, , 11 Kihnu-Munalaid-Kihnu, Kihnu-Pärnu-Kihnu ja Munalaid-Manilaid-Munalaid reisiparvlaevaliinide avaliku teenindamise leping nr 2015/08-17 Vastu võetud Pärnu Maavalitsus, maavanem Kalev Kaljuste isikus, kes tegutseb Vabariigi Valitsuse seaduse alusel, edaspidi nimetatud Tellija ja AS Kihnu Veeteed, äriregistri kood esindaja, juhatuse liige Andres Laasma isikus, edaspidi nimetatud Vedajaleppisid kokku alljärgnevas: 1. Üldsätted 1.1. Lepingu eesmärk on reguleerida Poolte suhteid, õigusi, kohustusi ja vastutust Lepingu esemeks oleva laeva operaatorteenuse osutamisel reisiparvlaevaga Kihnu Virve Kihnu saare ja Munalaiu sadama, Kihnu saare ja Pärnu sadama ning Manija saare ja Munalaiu sadama vahel Käesoleva Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust (edaspidi nimetatud Leping) ja Lepingu lisadest ning muudatustest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu allakirjutamist Lepingu allkirjastamisel on Lepingule lisatud järgmised lisad: Sõiduplaan (lisa 1); Tasusumma arvestus (lisa 2); Pileti hinnad ja tariifid (lisa 3); Hankekutse (lisa 4); Reisiparvlaeva Kihnu Virve kasutusse andmise tingimused (lisa 5); Aruande vorm (lisa 6) Leping sõlmitakse ühistranspordiseaduse 10 lg 1, lg 4 riigivaraseaduse 17 lg 1 p 3 ja 18 lg 2 p 3 alusel kooskõlas riigihangete seadusega ja lähtuvalt riigihanke Operaatori leidmine Kihnu-Munalaid, Kihnu-Pärnu ja Munalaid-Manilaid reisiparvlaevaliinidele tulemustest pakkujaga (käesolevas Lepingus Vedaja), kelle poolt esitatud pakkumus tunnistati edukaks Pooled juhinduvad Lepingu täitmisel Lepingust ning Lepinguga reguleerimata küsimustes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja heast tavast. 2. Lepingu objekt, riigivara kasutamine ja Tellija tellimus 2.1. Käesoleva Lepingu objektiks on operaatorteenuse tellimine ning operaatorteenuse ning reisijate, sõidukite ja kauba veoteenuse osutamine reisiparvlaevaga Kihnu Virve Kihnu-Munalaid reisiparvlaevaliinil aastase veomahuga indikatiivselt 1060 Kihnu-Munalaid-Kihnu reisi, Kihnu-Pärnu reisiparvlaevaliinil aastase veomahuga indikatiivselt 30 Kihnu-Pärnu-Kihnu reisi ja Munalaid-Manilaid reisiparvlaevaliinil aastase veomahuga indikatiivselt 150 Munalaid-Manilaid-Munalaid reisi ning riigivara kasutamine alates kuni Tellijal on õigus Lepingu kehtivuse ajal hanke mahtu muuta kuni 20% Lepingu objekt hõlmab ka reisiparvlaevale sõidupiletite (sh e-piletite) müüki, eelmüüki ja korraldamist Vedaja poolt (piletite eelmüüki teostatakse interneti teel), toitlustamist ning internetiühenduse võimaldamist reisiparvlaeval Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Veeteede Amet - Kasutusse andja) annab Vedajale kasutada reisiparvlaeva Kihnu Virve (IMO number ) peale käesoleva Lepingu sõlmimist. Reisiparvlaeva kasutusse andmise tingimused on sätestatud käesoleva Lepingu lisas 5. Vedajal on kohustus tagastada laev Kasutusse andjale pärast käesoleva Lepingu lõppemist töökorras olevana, arvestades normaalset kulumist Kihnu-Munalaid-Kihnu, Kihnu-Pärnu-Kihnu ja Munalaid-Manilaid-Munalaid reisipa... Leht 1 / 8

2 vastavalt Lepingu lisale 5. Reisiparvlaeva kasutamise eest avaliku liiniveo teostamisel ei ole Vedaja kohustatud renditasu maksma, küll aga kandma kulud, mis tagavad vara majandusliku säilimise ja mis tulenevad vara käitamisest, hooldamisest, korrashoiust, remondist, kindlustamisest ja muudest vara säilimiseks tehtavatest toimingutest Tellija tellib Vedajalt reise käesoleva Lepingu lisas 1 (Sõiduplaan) toodud mahus. Iga-aastane sõidugraafik ja veomaht lepitakse kokku pärast vastava aasta riigieelarve vastuvõtmist ja toetuse suuruse teatamist Pärnu Maavalitsusele. Sõiduplaan kinnitatakse Tellija poolt arvestades võimalusel Vedaja ettepanekuid ja kooskõlastatult Kihnu ning Tõstamaa Vallavalitsusega. Sõiduplaan on Lepingu lisa. Ohtlike veoste alla kuuluvate reiside arv ja teostatavate reiside eripära määratakse kindlaks vastavalt erinevatele kaubagruppidele kehtestatud nõudeid järgides ja kooskõlastatult Tellijaga ning lülitatakse Tellija poolt sõiduplaani Reisiks nimetatakse käesolevas lepingus laeva liikumist algsadamast sihtsadamasse ja tagasi (s.t Kihnu- Munalaid-Kihnu, Kihnu-Pärnu-Kihnu ja Munalaid-Manilaid-Munalaid) Vedaja kohustub teostama avalikku liinivedu aastaringselt Tellija poolt kinnitatud sõiduplaani alusel tähtajaga kuni ja eeldatava kehtima hakkamise ajaga reisiparvlaevaga Kihnu Virve Tellija poolt kinnitatud sõiduplaani alusel (Lepingu lisa 1) ning Tellija poolt kinnitatud piletihindadega (Lepingu lisa 3). Jääoludes rakendatakse kooskõlastatult asjaomase vallavalitsuse ja Tellijaga erigraafikut, kui see on vajalik laeva ökonoomseks käitamiseks või tuleneb laeva võimekuse piirangutest Vedajal on õigus sõlmida iseseisvalt lepinguid veoteenuste tegemise kohta (juhuvedu) tingimusel, et see ei kahjusta ega sega Lepingu täitmist ning juhuveo teostamine on eelnevalt kooskõlastatud Tellijaga kirjalikult minimaalselt 3 (kolm) tööpäeva enne juhuveo teostamist. Juhuveo teostamisel maksab Vedaja Tellijale renditasu Avaliku liiniveo korraldamiseks kasutusse antud laevaga ei või Vedaja teenida ülemäärast kasu. Vedajale hüvitatavad kulud ja mõistlik tulukus peavad vastama Altmarki kriteeriumidele ja Euroopa komisjoni teatisele 2012/C 8/02 ( 3. Veoteenuse tasu ja arvelduste kord 3.1. Arvestades asjaoluga, et Tellijal ei ole õigust sõlmida lepinguid ja võtta rahalisi kohustusi eelseisvate eelarveaastate arvel rohkem kui riigieelarve seaduse 31 lõikes 1 näidatud mahus, võtab Tellija endale rahalisi kohustusi eelarveaastate kaupa arvates vastava aasta eelarveseaduse vastuvõtmisest. Sõiduplaanid ja Tellija poolt makstav veoteenuse tasu (edaspidi ka tasu) suurus parvlaeva veoteenuse korraldamiseks igaks järgnevaks eelarveaastaks vormistatakse eraldi Lepingu lisana pärast vastava aasta riigieelarve vastuvõtmist, arvestades riigieelarves ühistranspordi toetuseks Pärnu maakonnale eraldatud vahendite suurust Reisiparvlaeva veoteenuse osutamise kulud (sh kõik sadamatasud) kaetakse riigieelarvest ühistranspordi korraldamiseks Tellijale eraldatud vahenditest, arvestades Lepingus kokkulepitud veoteenuse tasu ja piletite müügist saadava tuluga. Kui Vedaja saab laevapiletite müügist ja muudest tuludest rohkem tulu, kui tema liiniveo tulude ja kulude prognoosis planeeritud, siis on see Vedaja täiendav tulu. Kui tulu on väiksem, siis on see Vedaja majanduslik risk. Vedaja kulude kujunemine suuremaks, kui on tema tulude ja kulude prognoosis, ei anna Vedajale alust nõuda reisi maksumuse korrigeerimist 3.3. Tellija maksab veoteenuse tasu üksnes osutatud teenuse eest vastavalt Vedajaga Lepingu tingimustele. Piletitulu laekub Vedajale Tellija maksab Vedajale ühistransporditoetusena veoteenuse tasu, mis koosneb järgmistest komponentidest: Reisitasuon veoteenuse tasu osa, mida arvestatakse eraldi iga teostatud reisi eest. Reisitasu võimaldab vedajal katta teostatud reiside arvust sõltuvad avaliku liiniveo muutuvkulud (v.a kulud kütusele ja kaldavoolule). Reisitasu arvestatakse Vedajaga kokku lepitava sõidugraafiku järgsete tegelikult teostatud reiside, samuti käesolevas Lepingus ettenähtud juhtudel sõidugraafikuväliselt teostatud lisareiside puhul. Reisitasu suurus on määratud vastavalt punktis 1.4 nimetatud hankel Vedaja poolt esitatud pakkumusele 33,66(kolmkümmend kolm eurot ja 66 senti) eurot Kihnu-Munalaid-Kihnu liinil, 1098,88(üks tuhat üheksakümmend kaheksa eurot ja 88 senti) eurot Kihnu-Pärnu-Kihnu liinil ja 7,62(seitse eurot ja 62 senti) eurot Munalaid-Manilaid-Munalaid liinil; Kütusetasuon veoteenuse tasu osa, mida arvestatakse kuupõhiselt. Kütusetasu võimaldab Vedajal katta teostatud reiside arvust sõltuva kütusekulu. Kütusetasu arvestatakse vastavalt vedaja poolt esitatud tegelikule kütusekulule, mille tõendamiseks esitab vedaja igakuiselt Tellija nõudmisel kuludokumendid (ostuarved, punkrilehed, logiraamatu väljavõtted vms); Kaldavoolutasuon veoteenuse tasu osa, mida arvestatakse kuupõhiselt. Kaldavoolutasu võimaldab Vedajal katta teostatud reiside arvust sõltumatu kaldavoolukulu. Kaldavoolu arvestatakse vastavalt vedaja poolt esitatud tegelikule voolutarbimisele, mille tõendamiseks esitab vedaja igakuiselt Tellija nõudmisel kuludokumendid (ostuarved, logiraamatu väljavõtted, tarbitud voolukogused ja näidud vms); Periooditasuon veoteenuse tasu osa, mis ei sõltu teostatavate reiside arvust. Periooditasu võimaldab vedajal katta kõik muud kulud, mis on vajalikud nõuetele vastava avaliku liiniveo teostamiseks ning mida vedaja ei kata Reisitasu ega kütuse- ja kaldavoolutasu arvelt. Periooditasu suurus on määratud vastavalt punktis 1.4 nimetatud riigihanke menetluses Vedaja poolt esitatud pakkumusele ,15(kolmsada kakskümmend kaheksa tuhat üheksasada üheksakümmend kaks eurot ja 15 senti) eurot aastas. Leht 2 / 8 Kihnu-Munalaid-Kihnu, Kihnu-Pärnu-Kihnu ja Munalaid-Manilaid-Munalaid reisipa...

3 3.5. Tellija maksab Vedajale igas kalendrikuus ühistransporditoetust mahus, mis võrdub eelmisel kuul käesoleva Lepingu kohaselt teostatud reiside eest arvestatud Reisitasu, tõendatud kütuse- ja kaldavoolutasu ning antud kuu eest arvestatud periooditasu (1/12 aastasest periooditasust) summaga Kütuse- ja kaldavoolutasu arvestamisel peab Vedaja lähtuma ühistransporditoetuse säästliku kasutamise printsiibist. Selleks peab vedaja vähemalt kord poolaasta jooksul võtma pakkumuse vähemalt kolmelt kütuse müüjalt ning tulenevalt pakkumustest ostma kütust odavaima pakkumuse teinud kütusemüüjalt. Pakkumused edastatakse Tellijale ning säilitatakse Vedaja poolt käesoleva lepingu lõppemiseni. Eeldatakse, et Vedaja lülitab laeva ümber kaldavoolule kui planeeritav või graafikujärgne seisuaeg on enam kui 30 minutit Vedaja kohustub iga kalendrikuu 10. kuupäevaks esitama Tellijale elektroonselt töödeldaval kujul aruande eelmisel kalendrikuul teostatud avaliku liiniveo kohta vastavalt Lepingu lisas 6 toodud vormile ning andma Tellijale viimase nõudel aruande kohta selgitusi ja lisateavet, sh võimaldama Tellija volitatud isikutel kontrollida Vedaja tegevuskohas avaliku liiniveo kohta peetavat arvestust (sealhulgas tutvuda vastavate raamatupidamise algdokumentide ja reisiparvlaeva dokumentidega). Tellija tagab, et kontrollimise käigus Tellijale teatavaks saanud Vedaja ärisaladus hoitakse konfidentsiaalsena. Ärisaladuseks ei loeta õigusaktide kohaselt avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet Tellija kannab Vedajale toetust eelneva kuu reiside eest pärast Vedaja poolt esitatud aruande aktsepteerimist 14 kalendripäeva jooksul vedaja pangakontole.tellija kohustub aruande aktsepteerima 3 tööpäeva jooksul peale korrektse aruande esitamist (koos Tellija poolt nõutud selgituste ja lisa-teabega) Vedaja poolt või teatama Vedajale aruande mitteaktsepteerimise põhjused Vedaja on kohustatud pidama arvestust käesoleva Lepingu alusel teostatava avaliku liiniveo kohta. Kui Vedaja tegeleb peale avaliku liiniveo teostamise ka muu ettevõtlusega, tuleb avaliku liiniveo kohta pidada eraldi majandusarvestust. Tellijal on õigus saada Vedajalt punktis 3.6 sätestatud korras informatsiooni avaliku liiniveo reiside, kulude ja tulude kohta. Vedaja võib talle makstud ühistransporditoetust kasutada üksnes järgmiste avaliku liiniveoga seotud kulude katmiseks: 1) tööjõukulu (sh laevapersonal, kaldapersonal); 2) sadamatasud (sh kaitasu, reisijatasu); 3) sadamateenused; 4) kütus ja määrdeained; 5) remont (sh klassiremont, dokiremont, jooksev remont); 6) kindlustus; 7) kalda tegevuskulud; 8) muud kulud, mis on veoteenuse osutamiseks vajalikud Reisitasude ja periooditasu suuruseid võib vajadusel korrigeerida Lepingu kehtivuse ajal üks kord aastas. Korrigeerimisel võetakse arvesse Statistikaameti statistikal põhinevat tarbijahinnaindeksi muutust, Statistikaameti statistikal põhinevat hinnatud keskmise brutokuupalga muutust veonduse ja laonduse tegevusalal ning sadamatasude muutust. Korrigeeritud tasud ümardatakse täissentideni. Järgmise korrigeerimise aluseks on ümardatud tasud. Tasude korrigeerimise kokkulepe sõlmitakse Lepingu lisana Eelnevalt Tellijaga kirjalikult kooskõlastatud juhuvedude teostamise eest maksab vedaja Tellijale renditasu tunnipõhiselt. Renditasu suurus leitakse järgmise valemiga: Renditasu tunnis = periooditasu/ Avaliku liiniveo tingimused, Poolte õigused ja kohustused 4.1.Vedaja teostab Kihnu-Munalaid, Kihnu-Pärnu ja Munalaid-Manilaid reisiparvlaevaliinidel sõitjate, sõidukite ja kaupade avalikku liinivedu reisiparvlaevaga Kihnu Virve kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja rahvusvahelise õigusega, punktis 1.4 nimetatud riigihankes Vedaja poolt esitatud ja Tellija poolt edukaks tunnistatud pakkumusega, käesoleva Lepingu ning selle lisadega. 4.2.Parvlaevakaisid ja teisi sadamarajatisi Kihnus, Munalaiul ja Manilaiul valdab ning sadamateenuseid osutab AS Saarte Liinid ( Pärnus valdab sadamarajatisi ning osutab sadamateenuseid AS Transcom ja AS Pärnu Sadam, sildumiseks kasutatakse kaid nr 2 (Kalda 2). Vedaja peab sõlmima sadamateenuste ostmiseks sadamate valdajatega eraldi lepingud. Vedaja kannab kõik sadamateenustega seotud kulud (sh reisija- ja kaitasu, laevade sildumine, ärasildumine, kanalitasu, vee ja elektrienergiaga varustamine, vedelkütuse punkerdamine, prügi äravedu ja muud teenused vms). 4.3.Vedaja kohustub: teostama reisi kokkulepitud sõiduplaanis sätestatud ajal ning tagama sõitjate kvaliteetse teenindamise, sh järelteenindamise, s.o Tellija poolt korraldatud ja tasustatud taksobussi ettetellimise korraldamine reisidele, milledel pole Munalaiu sadamas kohtumist maakonnaliini graafikujärgsete bussidega, välja arvatud vääramatu jõu tingimustes, samuti teostama tasuta lisareisi, kui sadamatesse jääb pärast viimast reisi maha vähemalt 30 liinimeetrit sõidukeid; Kihnu-Munalaid-Kihnu, Kihnu-Pärnu-Kihnu ja Munalaid-Manilaid-Munalaid reisipa... Leht 3 / 8

4 reisiparvlaeva Kihnu Virve mehitama, opereerima, varustama, tankima ning hooldama Lepingu kehtivuse ajal omal kulul; tagama ühe reisiotsa teostamise koos reisijate pardalevõtuks ja pardalt lahkumiseks ning sõidukite ja kauba lastimiseks ja lossimiseks kuluva ajaga normaaltingimustes Kihnu-Munalaid-Kihnu liinil 90 minuti jooksul (sh ülesõiduajaga normaaltingimustes kuni 65 minutit), Kihnu-Pärnu-Kihnu liinil 180 minuti jooksul (sh ülesõiduajaga normaaltingimustes kuni 150 minutit) ja Munalaid-Manilaid-Munalaid liinil 40 minuti jooksul (sh ülesõiduajaga normaaltingimustes kuni 10 minutit); korraldama sõidupiletite müügi Kihnu, Pärnu ja Munalaiu sadamates, e-piletite müügi interneti keskkonnas ning tagama sõidupiletite ja e-piletite müügi Lepingu alusel korraldatavatele reisidele Tellija poolt kehtestatud sõidupiletihindadega ning rakendama Tellija kehtestatud ja seadusejärgseid sõidusoodustusi, sh: e-piletiga müüdava tekipinna ala suurus, eelmüügist ostetud piletite kasutamise ja annulleerimise kord jms piletimüügi kord määratakse kindlaks Vedaja poolt kehtestavates sõitjate- ja sõidukiveo tüüptingimustes (vt p ); e-pileteid peab laevale minnes saama valideerida nii telefoni teel kui ka paberkandjal (triipkood) selliselt, et piletiomanik ei pea pöörduma piletikassasse; Sõidupiletite eest tasumist võimaldatakse nii sularahas kui ka kaardimaksetega, eelmüüki täiendavalt ka pangaülekannetega; korraldama piletikontrolli; avaldama Vedaja kodulehel, sadamates ja reisiparvlaeval Kihnu Virve sõiduplaanid, reisijateveo eeskirjad ning teabe piletihindade ja tariifidega koos piletiostu juhistega. Sõiduplaanide ja piletihindade muudatustest kohustub Vedaja teavitama kohalikus ajalehes ja oma veebilehel reeglina minimaalselt kaks nädalat enne nende kehtima hakkamist; ette valmistama iga-aastase sõiduplaani ja selle muudatused, kooskõlastama need eelnevalt Kihnu ja Tõstamaa Vallavalitsusega ja esitama Tellijale kinnitamiseks. Kui esitatud sõiduplaani ei kinnitata, lähtutakse eelmise aasta sama perioodi sõiduplaanist; teavitama Tellijat, Kihnu Vallavalitsust, Tõstamaa Vallavalitsust ja kliente õigeaegselt ning otstarbekal viisil takistustest, viivitustest ning edasistest juhistest sõiduplaanijärgse liiniveo teostamisel, sh pileti juba ostnud kliente teavitatakse SMS-sõnumi või telefoni teel esimesel võimalusel, kuid vähemalt 60 minutit enne sõiduplaanijärgse liiniveo teostamist; tervitama ja teavitama häälteavituse kaudu sõitjaid reisi alustamisel reisi eeldatavast kestvusest ning sihtsadamast, teenuste olemasolust laeval ning enne reisi lõppu vajadusest valmistuda laevalt lahkumiseks, samuti andma ohutusalast infot; võimaldama Tellijal, Kihnu vallal ja Tõstamaa vallal edastada tasuta infot ja reklaami saarel toimuvate ürituste kohta. Tasuta info ja reklaami all mõeldakse audiovisuaalset infot laeva reisijasalongi teleekraanidel (kogumahus vähemalt 5 minutit ühe reisi jooksul) kui Vedaja seadistab laeva televõrgu selliselt, et lisaks vähemalt ETV kanalile edastab ta ka ringhäälingu välist infot, sh Vedaja enda reklaami. Tasuta reklaami ja info all mõeldakse veel A4 või A3 lehtedel jagatavat infot ja reklaami laeva selleks ette nähtud infotahvlitel (kogumahus kuni 3xA3 pinnal) ning reklaammaterjali (infovoldikud jmt) jagamist läbi selle paigutamise voldikutaskutesse, kui sellised taskud (korvid vms) on laeval paigaldatud (mahuga kuni 30%); võimaldama eelisjärjekorras teenindamist ning ülevedu: teenistusülesannete täitmisel olevatele päästeteenistuse- ja politseisõidukitele; sügava puudega isikut või puudega last transportivale sõidukile; surnut vedavale sõidukile; eelisjärjekorras teenindamist võib Tellijaga kooskõlastatult korraldada ka kohalikele elanikele ja kohalikele sõidukitele; osalema sõitjateveo uurimisel ning reisiparvlaeva täituvuse kontrollil; pidama arvestust sõitjate ja sõidukite üle igal reisil ja omama tõest informatsiooni igal reisil pardale tulnud sõitjate ja sõidukite arvu kohta Tellija nõudmisel kohustub Vedaja esitama vastava informatsiooni Tellijale; kasutusele võtma asenduslaeva (mahutavusega vähemalt 10 sõiduautole ja 100 reisijale) sõiduplaanijärgse avaliku liiniveo jätkamiseks nii reisiparvlaeva rikete kõrvaldamise kui ka plaaniliste hoolduste ja remontide teostamise ajaks, kusjuures vajadusel peab Vedaja asenduslaevaga tagama reisijate ja sõidukite üleveo tasuta lisareisidega, sealjuures asenduslaev peab liinivedu graafikujärgselt alustama hiljemalt 48 tunni jooksul; kehtestama avaliku liiniveo teostamise käigus sõlmitavatele veolepingutele kohalduvad sõitjateja sõidukiteveo tüüptingimused, mis avalikustatakse Vedaja veebilehel tüüptingimused peavad vastama kehtivatele õigusaktidele ning olema enne nende kinnitamist Vedaja poolt saanud kooskõlastuse Tellijalt; korraldama reisiparvlaeva laadimise ja lossimise ning sõitjate ohutu pealevõtmise ja laevalt lahkumise; tagama sõitjate mereohutuse; vedama avaliku liiniveo käigus sõitjaid, kaupa ning sõidukeid Lepingus sätestatud tingimustel. Vedaja võib seaduses sätestatud juhtudel, samuti kooskõlas kinnitatud ja Tellija poolt kooskõlastatud sõitjate- ja sõidukiteveo tüüptingimustega keelduda kauba ja sõidukite vedamisest, mis võivad kahjustada reisiparvlaeva, sellega veetavaid muid kaupu, sõidukeid või sõitjaid; tagama, et laevapere liikmed ei tarbiks ega oleks tarbinud alkoholi, narkootilisi ega psühhotroopseid aineid vahiteenistuse ajal reisiparvlaeval Kihnu Virve ; sõlmima kolmandate isikutega oma nimel, kulul ning vastutusel kõik lepingud, mis on vajalikud reisiparvlaeva korrashoiuks ning häireteta liiniveo korraldamiseks käesolevas lepingus kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadel, sh sõlmima vara- ja vastutuskindlustuse lepingu(d), mis tagavad vara ning reisijatele, kolmandatele isikutele, pagasile, sõidukitele ja kaubale tekitatud kahjude hüvitamise kogu Lepingu kehtivuse ajal; tagama veoteenuse osutamisel kvaliteetse sõitjate teeninduse: Leht 4 / 8 Kihnu-Munalaid-Kihnu, Kihnu-Pärnu-Kihnu ja Munalaid-Manilaid-Munalaid reisipa...

5 reisiparvlaeval töötav personal teenindab sõitjaid asjatundlikult ja viisakalt, konfliktid klientidega laeval või sadamas lahendatakse laevapersonali poolt koheselt probleemi tekkides. Reisijate poolt esitatud küsimused ja pretensioonid, mida laevapere liikmed ei ole pädevad lahendama, registreeritakse ja edastatakse vastamiseks ning puuduste kõrvaldamiseks Vedajale; sõitjaid teenindavad laevapere liikmed räägivad eesti keelt ning igal reisil on vähemalt üks inglise keelt kõnelev laevapere liige, kes korraldab laeva laadimist ja lossimist ning sõitjate ohutut pealevõtmist ja laevalt lahkumist; kõik laevapere liikmed, sh klienditeenindajad, kannavad korrektset ja puhast vormiriietust; laeva hoitakse korras ja puhtana ning sõitjate salongis tagatakse vähemalt +19 ºC; laeval pakutakse kerget toitlustusteenust (kuumad joogid, jahutatud karastus- ja lahjad alkohoolsed joogid, jäätis, mitmesugused suupisted, võileivad, pirukad, salatid jms) ning võimaldatakse mikrolaineahjus sööki soojendada; laeva müügikiosk peab olema avatud hiljemalt 10 minutit pärast laeva väljumist ning kioski võib sulgeda alates 10 minutit enne saabumist sihtsadamasse, tasumine ostude eest võimaldatakse nii sularahas kui ka kaardimaksetega; võimaldama tekikauba vedudel vajadusel laeva elektrisüsteemilt varustatuse 230/380 V pingega (külmikautod jms); laevas on liini visuaalne skeem (kaart), elektroonilised infotablood ja töötab internetiühendusega 4G võrgus olev tasuta WiFi ning televiisorites on nähtav vähemalt ETV kanal; kasutama reisiparvlaeva Kihnu Virve eesmärgipäraselt sihtotstarbeliselt, säästlikult (sh optimaalsete kütuse- ning kaldavoolukuluga arvestades laeva optimaalseid kiiruseid jms) ja heaperemehelikult kooskõlas reisiparvlaeva tehnilises dokumentatsioonis ettenähtud otstarbega ning muudest reisiparvlaeva tootjapoolsetest tehnilise hooldamise, kasutamise ja ekspluateerimise eeskirjadest tulenevatest nõuetest vastavalt Lepingu lisale 5; esitama igakuiselt Tellija soovil informatsiooni reisiparvlaeva tehnilise ekspluatatsiooni ja sellega kaasnevate kulude kohta sh esitama vajadusel reisiparvlaeva punkrilehed, logiraamatu (sh masinaruumi logi) vms väljavõtted ning võimaldama reisiparvlaeval läbi viia vastavaid kontrolle. Tellija tagab, et kontrollimise käigus Tellijale teatavaks saanud Vedaja ärisaladus hoitakse konfidentsiaalsena. Ärisaladuseks ei loeta õigusaktide kohaselt avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet; tähtaegselt ja kohaselt tasuma iseseisvalt kõik reisiparvlaeva valduse, kasutuse ning säilitamisega seotud kulud, sealhulgas riiklikud ja kohalikud maksud, kindlustusmaksed ning teenuse osutamisega seonduvad maksed (sh sadamatasud jms); tagastama laeva Kasutusse andjale pärast Lepingu lõppemist töökorras olevana, arvestades normaalset kulumist vastavalt Lepingu lisale 5; kandma oma vahenditest kulud, mis tagavad Lepingu lisa 5 tingimustel Vedaja kasutusse antud reisiparvlaeva Kihnu Virve majandusliku säilimise ja mis tulenevad vara käitamisest, hooldamisest, korrashoiust, remondist, kindlustamisest ja muudest vara säilimiseks tehtavatest toimingutest. 4.4.Tellija kohustub: korraldama sõidudokumentide kontrolli; teavitama Vedajat sõiduplaani muudatustest vähemalt 14 kalendripäeva enne muudatuste rakendamist. Põhjendatud juhtudel ettenägematute asjaolude ilmnemisel (rasked ilmastiku- või jääolud vms) võib Tellija muuta graafikut, teavitades sellest Vedajat vähemalt 5 kalendripäeva enne muudatuste rakendamist; kindlustama Vedajale tööde eest tasumise vastavalt käesoleva Lepingu sätetele. 4.5.Vedajal on õigus: peatada sõitjate ja lasti vedu, kui ei ole tagatud sõitjate, lasti või reisiparvlaeva ohutus, teatades sellest kohe Tellijale; jätta ära sõiduplaanijärgseid reise raskete ilmastikutingimuste tõttu, informeerides eelnevalt sellest Tellijat ja avalikkust. Kui sõiduplaanijärgne reis jääb ära ilmastikuoludest tulenevalt, teostab Vedaja ärajäänud reisi nõudluse olemasolul pärast ilmastikuolude paranemist; teha Tellijale ettepanekuid sõiduplaanide muutmiseks; kulude põhjendatud muutuse (mida Tellija ega Vedaja ei saanud ette näha pakkumuse esitamisel) korral teenindusperioodil esitada Tellijale piletihinna ja tariifide muutmiseks või täiendavaks toetuseks põhjendatud taotlus. 4.6.Tellijal on õigus: kontrollida kõiki vedude algdokumente ja aruandeid (sh logisid, punkrilehti jms), mis on seotud käesoleva Lepinguga ja riikliku toetuse sihtotstarbelise kasutamisega ning reisiparvlaeva ekspluatatsiooninäitajate statistika kogumisega; kontrollida sõiduplaanide täitmist ja reiside vastavust Ühistranspordiseadusele ja Meresõiduohutuse seadusele ning käesolevale Lepingule; kontrollida laeva kasutamise vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele. Vastavat kontrolli võib teostada ka Veeteede Amet. 5. Poolte vastutus, viivis ja leppetrahv Kihnu-Munalaid-Kihnu, Kihnu-Pärnu-Kihnu ja Munalaid-Manilaid-Munalaid reisipa... Leht 5 / 8

6 5.1.Vedaja on vastutav kõikide tema süül Lepingus ette nähtud kohustuste täitmisel tekitatud kahjude eest sõltumata sellest, kas need kahjud on tekitatud Vedajale, Tellijale või kolmandale isikule. Lepingut rikkunud pool on kohustatud tekkinud kahju teisele Poolele hüvitama. 5.2.Kehtetu. 5.3.Juhul kui Vedaja ei täida Lepinguga võetud kohustusi avaliku liiniveo korraldamisel või täidab neid mittekohaselt, on Tellijal õigus rakendada Vedaja suhtes leppetrahvi: Leppetrahvi rakendatakse Vedaja suhtes, kui Vedaja ei alusta avalikku liinivedu sõlmitud Lepingu kohaselt või lõpetab avaliku liiniveo enne Lepingu lõppemist tingimustel, mis ei ole käsitletavad Vääramatu jõuna (Force Majeure); Leppetrahvi kuni rakendatakse Vedaja suhtes, kui Vedaja poolt on oluliselt rikutud Lepingu tingimusi (lepingu oluliseks rikkumiseks loetakse Lepingu punktides ja nimetatud asjaolusid, mis on ühtlasi aluseks Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks), sel juhul on Tellijal õigus ühepoolselt lõpetada Leping, teatades sellest Vedajale kolm kuud ette; Vedaja poolt aruannete või teadete mittenõuetekohast esitamist või selles tõele mittevastavate andmete esitamist, tõele vastavate andmete mitteesitamist, loetakse oluliseks lepingurikkumiseks ning iga rikkumise korra eest on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi summas kuni ; Vedajast tingitud asjaolude tõttu reisi ärajäämisel (välja arvatud Lepingu punktis nimetatud juhtumid) on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi kuni 3-kordsele reisitasu (HL p 3.4.1) maksumusele vastavas summas. 5.4.Lepingus ettenähtud maksetega viivitamisel on Tellija kohustatud maksma Vedajale viivist 0,05% päevas viivitatud summast. Viivise tasumine ei vabasta Tellijat võlgu oleva summa tasumise kohustusest. 5.5.Lepptrahvi rakendamisel on Tellijal õigus toetusena makstavat summat vastavalt vähendada. 5.6.Lepingus sätestatud viivise ja leppetrahvide tasumine ei vabasta Pooli Lepingust tulenevate kohustuste täitmisest. 6. Lepingu tähtaeg, Lepingu lõppemine või ennetähtaegne lõpetamine 6.1.Leping jõustub 01. oktoobril 2015 ning kehtib kuni 30.septembrini 2020, välja arvatud lepingu punktis 1.3 nimetatud lepingu lisad 1 kuni 3, millede jõustumine ja kehtivus sätestatakse nende koostamisel. Lepingu lisad 1 kuni 3 vaadatakse üle vähemalt kord aastas, hiljemalt kolme kuu jooksul pärast eelarveaasta algust. Lepingu jõustumine võib edasi lükkuda juhul, kui 1. oktoobriks 2015 ei ole Veeteede Ametil võimalik Vedajale üle anda reisiparvlaeva Kihnu Virve. 6.2.Poolel on õigus teha ettepanekuid käesoleva Lepingu muutmiseks, tehes selleks teisele Poolele vastava kirjaliku ettepaneku. Teine Pool on kohustatud ettepanekule vastama ühe (1) kuu jooksul arvates ettepaneku saamisest. Lepingu muutmisel arvestavad Pooled muuhulgas riigihangete seaduses hankelepingute muutmisele sätestatud nõudeid. 6.3.Kõik muudatused käesolevas Lepingus ja selle lisades vormistatakse kirjalikult käesoleva Lepingu lisadena ning kirjutatakse alla Poolte volitatud esindajate poolt. 6.4.Lepingu ennetähtaegne lõpetamine on lubatud Poolte kokkuleppel. 6.5.Tellijal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ennetähtaegselt: Vedaja pankrotistumisel või likvideerimisel; kui Vedaja rikub oluliselt (Võlaõigusseadus 116 lg 1 ja 2) käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi; kui Vedaja on rikkunud korduvalt (vähemalt kolm (3) korda aastase perioodi jooksul) Lepinguga võetud kohustusi ja Tellija on viivitamatult pärast rikkumisest teada saamisest sellest Vedajale kirjalikult teatanud ning hoiatanud teda Lepingu lõpetamise eest rikkumise kordumise korral; kui Vedaja tegevusluba on lõppenud või tunnistatud kehtetuks; kui Vedaja on jätnud korduvalt täitmata avaliku teenindamise lepingu täitmise üle järelvalvava asutuse või organi ettekirjutisi; kui see on tingimata vajalik ülekaaluka avaliku huvi raske kahjustamise vältimiseks, arvestades sealjuures Haldusmenetluse seaduse 102 lõike 3 nõudeid. 6.6.Vedajal on õigus Tellija olulise Lepingu rikkumise tõttu Leping ennetähtaegselt üles öelda. Oluliseks lepingu rikkumiseks loetakse Lepingu alusel maksmisele kuuluvate summade tasumisega viivitamist vähemalt kolmel korral aastase perioodi jooksul. 7. Garantii ja Kindlustus 7.1. Vedaja on kohustatud käesoleva Lepingu sõlmimisel esitama Tellijale Tellija poolt eelnevalt aktsepteeritud krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja tingimusteta tagatisse (garantii) Lepingus ettenähtud kohustuste (sh viivised ja leppetrahvid) täitmise tagamiseks summas eurot. Kui Lepingu sõlmimisel esitatava garantii kehtivusaeg on lühem kui Lepingu kehtivusaeg, on Vedaja kohustatud hiljemalt kolmkümmend päeva enne garantii kehtivusaja lõppemist esitama igakordselt Tellijale Tellija poolt eelnevalt aktsepteeritud krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja uue garantii. Ühe garantii kehtivusaeg ei Leht 6 / 8 Kihnu-Munalaid-Kihnu, Kihnu-Pärnu-Kihnu ja Munalaid-Manilaid-Munalaid reisipa...

7 või olla lühem kui üks aasta. Esimese garantii esitab Vedaja Tellijale hiljemalt kolmekümne päeva jooksul pärast käesoleva Lepingu allkirjastamist. 7.2.Vedaja on kohustatud sõlmima reisiparvlaeva kindlustuslepingu(d) kogu kasutusse andmise perioodiks laeva taastamisväärtuses eurot omal kulul. Kindlustuslepingu(te) koopia esitatakse Veeteede Ametile. Kui esitatava kindlustuslepingu kehtivusaeg on lühem kui Hankelepingu kehtivusaeg, on Vedaja kohustatud hiljemalt 30 päeva enne varakindlustuslepingu kehtivusaja lõppemist esitama igakordselt Veeteede Ametile uue varakindlustuse lepingu. Ühe varakindlustuse lepingu kehtivusaeg ei või olla lühem kui üks aasta. Vedaja on kohustatud kindlustuslepingu sõlmima Veeteede Ameti (kui laeva omaniku esindaja) poolt heaks kiidetud kindlustusandja poolt, mille reiting on vähemalt Moody s Baa3 tasemel (või tasemel, mis võrdsustatakse Moody s Baa3 tasemega). Kindlustuslepingu tingimused peavad olema rahvusvaheliselt tunnustatud (Institute Time Clauses (Hull) viimane avaldatud redaktsioon varakindlustuslepingu sõlmimise hetkeks) ning garanteerima reisiparvlaevale täieliku kindlustuskaitse reisiparvlaeva hävingu või vigastuste korral. Varakindlustusleping peab välistama standard tingimuse paid first by the member, mis tähendab, et kindlustaja menetleb ja kannab juhtumiga seonduvad kulud juhtumist teavitamisest alates. Varakindlustuslepingus sätestatakse, et esmaseks soodustatud isikuks (beneficiary) on Kasutusse andja. Kõik kindlustuse nõuetest tulenevad vaidlusküsimused lahendab Kasutaja vahetult kindlustusandja ja kolmandate isikutega. 7.3.Vedaja on kohustatud sõlmima vastutuskindlustuse lepingu(d), mis tagavad reisiparvlaevale, sõitjatele, kolmandatele isikutele, pagasitele, sõidukitele ja kaubale tekitatud kahjude hüvitamise. Kui esitatava vastutuskindlustuse lepingu kehtivusaeg on lühem kui Lepingu kehtivusaeg, on Vedaja kohustatud hiljemalt 30 päeva enne vastutuskindlustuse lepingu kehtivusaja lõppemist esitama igakordselt Tellijale ja Veeteede Ametile uue vastutuskindlustuse lepingu. Ühe vastutuskindlustuse lepingu kehtivusaeg ei või olla lühem kui üks aasta. Vedaja on kohustatud kindlustuslepingu sõlmima Veeteede Ameti (kui laeva omaniku esindaja) ja Tellija (kui teenuse tellija) poolt heaks kiidetud kindlustusandja poolt, mille reiting on vähemalt Moody s Baa3 tasemel (või tasemel, mis võrdsustatakse Moody s Baa3 tasemega). Vastutuskindlustuslepingu tingimused peavad vastama ühe Kasutaja poolt valitud laevaomanike vastastikuse vastutuskindlustuse klubide rahvusvahelisse gruppi (International Group of P&I Clubs) kuuluva kindlustusklubi (P&I Club) vastutuskindlustuse reeglitele (P&I Rules) või samaväärsetele vastutusekindlustuse reeglitele (P&I Rules), kuid mitte väiksemas ulatuses kui kaubandusliku meresõidu seaduse peatükis 7 1 nõutav. Lisaks peab vastutuskindlustuse lepinguga olema kaetud Kasutaja tegevusest või tegevusetusest tulenevad nõuded laeva omaniku vastu. Vastutuskindlustusleping peab välistama standardtingimuse paid first by the member, mis tähendab, et kindlustaja menetleb ja kannab juhtumiga seonduvad kulud juhtumist teavitamisest alates. 8. Vääramatu jõud (Force majeure) 8.1.Pooled ei kanna vastutust käesoleva Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmise eest, kui see on toimunud Vääramatu jõu (Force Majeure) tingimustes, välja arvatud juhul, kui käesoleva Lepingu mittetäitmine või mittekohane täitmine oli tingitud Poole ebaõigest tegevusest või hooletusest. Vääramatu jõu asjaolude esinemisest tuleb teist poolt viivitamata informeerida. Vääramatu jõu tõttu ärajäänud reisi eest Vedajale reisitasu ei maksta. 8.2.Vääramatu jõud (Force Majeure) on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle tagajärje. Selliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas streik, sõjad, revolutsioonid, mässud, muud ühiskondlikud massilised korratused ja epideemiad, samuti põhjused, mida rahvusvaheline meresõidu kohtupraktika või Eesti kohtupraktika käsitleb Vääramatu jõuna. Loodusnähtusi (sealhulgas, kuid mitte ainult udu, lainetus) loetakse käesoleva lepingu mõttes Vääramatuks jõuks (Force Majeure) juhul, kui laevaliinil kasutatava reisiparvlaeva sertifikaadiga ettenähtud tehniline seisund ja parameetrid ei võimalda tagada nendes oludes ohutut meresõitu vastavuses Meresõiduohutuse seadusega või reisiparvlaeva ohutut sadamast lahkumist või sildumist ning laeva kapten on ohutut meresõitu takistavatest asjaoludest teavitanud lähte- ja sihtsadama kaptenit või teda asendavat isikut. 9. Teated 9.1. Pooltevahelised, käesoleva Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel ei muudeta käesoleva Lepinguga kehtestatud tingimusi ja neil puuduvad õiguslikud tagajärjed Teade loetakse kätteantuks, kui: teade on üle antud allkirja vastu; teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga käesolevas Lepingus toodud aadressil ja postitamisest on möödunud viis kalendripäeva; teade on edastatud teisele poolele e-postiga digiallkirjastatult; informatsioonilist teadet võib edastada ka suuliselt, telefoni, e-posti teel jne. 10. Muud tingimused Kihnu-Munalaid-Kihnu, Kihnu-Pärnu-Kihnu ja Munalaid-Manilaid-Munalaid reisipa... Leht 7 / 8

8 10.1.Kõik käesolevast Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras Veoteenuse osutamisega ei või Vedaja teenida ülemäärast kasu. Veoteenuse kui üldist majandushuvi pakkuva teenuse hüvitatavad kulud ja mõistlik tulukus peavad vastama Altmarki kriteeriumidele ja Euroopa komisjoni teatisele 2012/C 8/02. Tellijal on õigus nõuda ja Vedajal on kohustus Altmarki kriteeriumidele ja riigiabi reeglitele mittevastav ning ebaseaduslikuks riigiabiks kvalifitseeruv ühistransporditoetuse summa Tellijale tagasi maksta koos intressidega Käesolev Leping tühistab kõik Tellija ja Vedaja vahelised käesolevas Lepingus ettenähtud toimingute ja tööde teostamist puudutavad varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped Tellija ega Vedaja ei tohi käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandale isikule ilma teise lepingupoole kirjaliku nõusolekuta Kõik käesoleva Lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist Tellija ja Vedaja poolt allakirjutamise momendist või kirjalikult määratud tähtajal. Poolte andmed: Tellija: Pärnu Maavalitsus Vedaja: AS Kihnu Veeteed Akadeemia 2 Kihnu vald Pärnu Pärnumaa Telefon Telefon Telefaks Telefaks e-post: info@parnu.maavalitsus.ee e-post: veeteed@veeteed.com Pärnu Maavalitsus AS Kihnu Veeteed (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) Kalev Kaljuste Andres Laasma Lisa 2 Tasusumma arvestus Lisa 3 Pileti hinnad ja tariifid Lisa 5 Reisiparvlaeva Kihnu Virve kasutusse andmise tingimused Lisa 6 Aruande vorm Leht 8 / 8 Kihnu-Munalaid-Kihnu, Kihnu-Pärnu-Kihnu ja Munalaid-Manilaid-Munalaid reisipa...

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Rapla Maavalitsus nr 3-3/2014/121-1 Rapla maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping Rapla Maavalitsus, registrinumber , a

Rapla Maavalitsus nr 3-3/2014/121-1 Rapla maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping Rapla Maavalitsus, registrinumber , a Rapla Maavalitsus 22.10.2014 nr 3-3/2014/121-1 Rapla maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping Rapla Maavalitsus, registrinumber 70002880., asukoht Tallinna mnt 14, 79513 Rapla (edaspidi: tellija),

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon 611 8000 ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne. Kõnejärjekord on pikem. tasuline infotelefon 11 800

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks   VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioonide üldise maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

3/2018 Reisiparvlaev Kihnu Virve madalikule sõit laevateelt kõrvalekaldumisel Juurdluse aruanne Reisiparvlaev Kihnu Virve madalikule sõit M

3/2018 Reisiparvlaev Kihnu Virve madalikule sõit laevateelt kõrvalekaldumisel Juurdluse aruanne Reisiparvlaev Kihnu Virve madalikule sõit M Juurdluse aruanne Reisiparvlaev Kihnu Virve madalikule sõit Munalaiu ja Kihnu sadama vaheliselt laevateelt kõrvalekaldumisel 11.03.2018 a. Tallinn 07.06.2018 Foto 1 Reisiparvlaev Kihnu Virve Eessõna Juurdluse

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem