132. Riigikontroll on oma tegevuses sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "132. Riigikontroll on oma tegevuses sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan."

Väljavõte

1 Põhiseaduse 11. peatükk "Riigikontroll" Sissejuhatus Riigi tegevuse kontroll, sealhulgas majanduskontroll, on demokraatliku riigi olemuslik element. Kontroll täidab põhiõigusi ja -vabadusi tagavat, demokraatia põhiprintsiipidega seonduvat funktsiooni. Kontrollist on huvitatud peamiselt riigi kodanikud, kes soovivad kaitset riigi omavoli eest ning kes maksumaksjatena on huvitatud riigi raha otstarbekast kulutamisest. Kontroll teenib ka halduse huvisid, sest kontrolli tulemusena saab haldus kinnitust omaenese tegevuse kvaliteedi üle ja puuduste korral on olemas korrigeerimise võimalus. Lisaks tagab kontroll halduse läbipaistvuse, mis on aga eelduseks halduse usaldamisele. Põhiseaduse 11. peatüki aluseks oli Põhiseaduse Assamblees võetud nii varem kehtinud põhiseaduse vastavad sätted, muudes riikides omaksvõetud praktika kui ka 1990.a vastuvõetud Eesti Vabariigi Riigikontrolli seaduses sätestatud põhimõtted. Põhiseaduse Assamblee üldkogu istungitel ei esinenud Riigikontrolli institutsiooni kohta oluliselt lahknevaid arvamusi, ka rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertidel ei olnud selle peatüki kohta olulisi etteheiteid. Riigikontrolliga sarnase institutsiooni kohta käivad normid sisalduvad enamike riikide põhiseadustes. Harvemini on Riigikontrollile pühendatud eraldi peatükk. Eesti Riigikontrolli kajastav põhiseaduse peatükk ei ole oma ulatuse ja sisu poolest Euroopa riikide hulgas erandlik. Riigikontrolli kohta oli eraldi peatükk ka aasta põhiseaduses, 1920.a põhiseaduses on Riigikontrolli kohta kaudne viide -s 55. Põhiseadus peab garanteerima Riigikontrolli eksistentsi ja tema sõltumatuse kontrollitegevuses, kindlaks määrama tema pädevuse ning suhted teiste põhiseaduslike institutsioonidega Riigikontroll on oma tegevuses sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan. 1. Riigikontroll kui riigiorgan Põhiseadus ei määra täpselt kindlaks Riigikontrolli asendit riigi institutsionaalses süsteemis, sätestatud on vaid tema olemus riigiorganina. Küsitav on, kas tegemist on võimude lahususe printsiibi kohaselt seadusandliku, täitev- või kohtuvõimu organiga. Viimane seisukoht Eesti õiguskultuuris on välistatud, kuigi paljude Euroopa riikide vastavad kontrollorganid loetakse kohtuvõimu kuuluvaks. Eelkõige räägitakse Riigikontrollist kui seadusandliku võimu juurde kuuluvast organist. Ka mitme Euroopa riigi põhiseadused rõhutavad Riigikontrolli otsest seotust parlamendiga või sellele allumist. Kuna Riigikontroll on abiks eelkõige parlamendile kontrollifunktsiooni (eelarve täitmise aruande kinnitamine või tagasilükkamine) teostamisel, käsitatakse teda parlamentaarse organina. Materiaalses mõttes ei teosta Riigikontroll seadusandlikku võimu. Siiski ei ole Riigikontrolli näol tegemist vaid parlamenti abistava organiga. Riigikontroll teenib lisaks Riigikogule ka täidesaatva võimu huve, abistades Vabariigi Valitsust kontrolli teostamisel valitsusasutuste üle. Funktsionaalset seotust täidesaatva võimuga iseloomustab põhiseaduse 136,

2 mis annab riigikontrolörile õiguse osaleda sõnaõigusega Vabariigi Valitsuse istungitel oma ülesannetesse kuuluvais asjus. See võimaldab täitevvõimu tegevusele reageerida juba varakult. Riigikontroll teenib ka maksumaksjate huve, kontrollides kõigi riigiorganite majandustegevust. Seega on Riigikontroll institutsioon, mis tagab võimude lahusust ja tasakaalustatust, ise riigivõimu teostamata. Selles mõttes on ta võimude lahususe suhtes neutraalne, kuid samas tugevdab võimude tasakaalustatuse põhimõtet, nagu see on omane teistelegi tagasiside funktsiooni täitvatele organitele. 2. Riigikontrolli sõltumatus ja selle tagatised Riigikontrolli sõltumatust rõhutavad peaaegu kõikide Euroopa riikide põhiseadused. Oluline on sõltumatus mitte ainult täidesaatvast võimust kui peamisest kontrollitavast, vaid ka Riigikogust, mis tuleneb Eesti riigikorra parlamentaarsest iseloomust. Vabariigi Valitsusel peab olema Riigikogu usaldus, järelikult toetab Riigikogu enamus üldjuhul Vabariigi Valitsust ning ei ole huvitatud selle finantsmajanduslike tegevushälvete väljatoomisest. Sõltumatust võib määratleda isikliku ja sisulise sõltumatusena. Kuna põhiseaduse 132 kohaselt on Riigikontroll sõltumatu oma tegevuses, on Riigikontrolli puhul sarnaselt õiguskantsleriga ( 139) ja kohtutega ( 146) rõhutatud eelkõige sisulist sõltumatust. Sisuline sõltumatus ehk tegevusvabaduse põhimõte tähendab, et Riigikontroll on seaduse piires sõltumatu kontrollimeetodite, kontrollimise viisi ja ulatuse ning aruandluse viisi valikul. Seadustes ei ole nendes valdkondades Riigikontrollile ülemääraseid piiranguid seatud. Lisaks nendele valdkondadele on sisulise sõltumatuse elemendiks töö planeerimise iseseisvus. Seaduses ei ole üheselt sätestatud, kas Riigikontroll peab arvestama parlamendi, selle komisjoni või liikme, samuti valitsuse palvega mingit konkreetset kontrollimist läbi viia, mistõttu seadust tuleb selles osas täpsustada. Tegevusvabaduse tagamiseks on oluline ka isikliku sõltumatuse tagamine, mis seondub ametisse nimetamise ja ametist vabastamisega. Riigikontrolöri ametisse nimetamist ja ametist vabastamist on vaadeldud 134 juures. Riigikontrolli kõik ülejäänud teenistujad nimetatakse ametisse riigikontrolöri poolt ja neile laienevad avaliku teenistuse seaduses ja riigikontrolli seaduses sätestatud garantiid, mis on piisavad nende sõltumatuse tagamiseks. Selleks, et vältida subjektiivset mõju kontrollijatele, peavad nendele laienema teatud töökoha- ja tegevuspiirangud. Riigikontrolöri tegevuspiirangud tuleks sätestada Riigikontrolli seaduses, praegusel hetkel avaliku teenistuse seaduses riigiametnikele kehtestatud piiranguid ei saa riigikontrolöri suhtes alati kohaldada. 3. Majanduskontroll ja selle tulemused Põhiseadus ei ava Riigikontrolli poolt teostatava majanduskontrolli sisu. Maailmas üldlevinud majanduskontrolli liikidena eristatakse õiguspärasuse ja tulemuslikkuse kontrolli, kusjuures need kriteeriumid ei kattu täielikult haldusõiguses kasutatava seaduslikkuse ja otstarbekuse järelevalvega.

3 Õiguspärasuse kontroll hõlmab kontrollitavate üksuste finantsaruannete tõesuse kontrolli, kogu valitsusadministratsiooni finantstegevuse hindamist, finantssüsteemide ja tehingute kontrolli, sisekontrolli ning selle funktsioonide kontrolli, samuti kontrollitava üksuse sees tehtud haldusotsuste kontrolli. Tulemuslikkuse kontroll on kontrollitava üksuse ülesannete täitmisel ressursside kasutamise säästlikkuse, tõhususe ja efektiivsuse kontroll. Säästlikkuse all mõeldakse tegevuseks vajalike ressursside maksumuse minimeerimist, pidades silmas kvaliteeti. Tõhusus on seos kaupade, teenuste või muul viisil antud väljundi ning nende tootmiseks kasutatud ressursside vahel. Efektiivsus on seotud tulemustega, mida võrreldakse eesmärkidega ning ressurssidega, mis on eesmärkide saavutamiseks kasutatud. Majanduskontrolli sisu on ajaloos läbi teinud suure arengu ning laieneb ka tänapäeval. Näiteks teostavad erinevate riikide Riigikontrollid sotsiaal- ja keskkonnamõjude, samuti elektroonilise andmeside turvalisuse hindamist. Seetõttu ei ole otstarbekas põhiseaduses majanduskontrolli mõistet täpsemini piiritleda, kuid äärmiselt oluline on Riigikontrolli tegevuse piiride täpsustamine seaduses. Riigikontrolli tegevuse tulemusena ei saa järgneda automaatselt sanktsioonid. Riigikontrolli kontrollimine on abiks asutusele töö korraldamisel ning informatsiooniks asutuse kõrgemalseisvale organile alluvate töö kohta. Vajalikud meetmed rakendab see, kelle pädevusse see kuulub. Riigikontrolli ülesanne on jälgida, kas neid meetmeid on rakendatud. Riigikontrolli kontrollimise tulemusena tehtud sisulised soovitused ja ettepanekud ei ole siduvad. Riigikontrolli staatusele ning olemusele ei vasta riigikontrolli seaduse 19 lg 3, mille kohaselt peakontrolöri otsuse peale võib kaevata riigikontrolörile või kohtusse. Sama seaduse 13 järgi on ka riigikontrolöri otsus vaidlustatav kohtus. Selles osas, kus Riigikontroll ei tee kohustuslikke ettekirjutusi, ei saa soovitusi kohtus põhimõtteliselt vaidlustada (välja arvatud juhtumid, kui riivatakse kellegi au ja väärikust, millisel juhul saab pöörduda tsiviilkohtusse). Ebatäpne on ka haldusõiguserikkumiste seadustiku 159 lg 2, mille kohaselt Riigikontrolli otsuste tähtajaks täitmata jätmise eest määratakse rahatrahv kuni kahesaja päevapalga ulatuses. Põhjendamatu täidesaatev võim on Riigikontrollile antud haldusõiguserikkumiste seadustiku -s ning 228 lg 1 p-s 25, kuna protokolli koostamine riigieelarve seaduse rikkumise kohta ei ole kooskõlas Riigikontrolli staatusega. 4. Kokkuvõte Põhiseaduse 132 on vajalik norm, mille muutmiseks vajadus puudub Riigikontroll kontrollib: 1) riigiasutuste, riigiettevõtete ja muude riiklike organisatsioonide majandustegevust; 2) riigi vara kasutamist ja säilimist; 3) kohalike omavalitsuste valdusse antud riigivara kasutamist ja käsutamist; 4) nende ettevõtete majandustegevust, kus riigil on üle poole osakute või aktsiatega määratud häältest või kelle laene või lepinguliste kohustuste täitmist tagab riik. 1. Sissejuhatus

4 Põhiseaduse 133 sätestab Riigikontrolli teostatava majanduskontrolli objekti. Nii nagu majanduskontrolli sisu, ei ole ka kontrolliobjekte üldjuhul Euroopa riikide põhiseadustes põhjalikult kajastatud, piirdutud on üldise kirjeldusega, mille kohaselt Riigikontrolli pädevuses on avaliku sektori, riikliku sektori, riigi vahendite või riigieelarve täitmise kontrollimine. Siiski lähtutakse rahvusvaheliselt tunnustatud eeldusest, et sõltumatu ja kompetentne majanduskontroll peab toimima kogu avaliku halduse üle, hõlmates kõiki halduskandjaid ning ei tohi eksisteerida kontrollivaba ruumi. Eesti põhiseaduses on 133 sisuliselt jaotunud kahte ossa, loetledes nii kontrollimisele kuuluvaid organisatsioone kui ka üldsättena riigi vara kasutamise ja säilimise kontrolli. Käesoleva sätte sõnastus on aga problemaatiline. Kuna toimunud on põhimõtteline muudatus tsiviilõiguse ja haldusorganisatsiooni normides, ei ole võimalik vastuolusid ületada tõlgendamise teel. 2. Riigiasutuste, riigiettevõtete ja muude riiklike organisatsioonide majandustegevus Põhiseaduse 133 p-s 1 esitatud loetelu lähtub põhiseaduse ajal kehtinud juriidiliste isikute kolmikjaotusest asutused, ettevõtted ja muud organisatsioonid, mis tänapäeval enam kasutusel ei ole. Riigiettevõtted tuli 1. septembriks 1997 ümber kujundada. Seetõttu tuleks põhiseaduses loobuda riigiettevõtete ja muude riiklike organisatsioonide eristamisest. Praegune põhiseaduse sõnastus jätab ebaselgeks, kas Riigikontrolli pädevuses on riigieelarve täitmise kontroll. Riigieelarve täitmise kontrollimine täidesaatvast võimust sõltumatu kontrollorgani poolt on aga kogu maailmas üldtunnustatud printsiip, mille sõnaselge sätestamine Eesti põhiseaduses on vajalik. Kuigi formaalselt teostab riigieelarve täitmise üle kontrolli Riigikogu, kinnitades eelarve täitmise aruande ( 65 p 6), on selge, et parlamendil ei ole võimalik eelarve täitmist üksikasjalikult välja selgitada. Selles osas abistab parlamenti Riigikontroll, kes aitab kontrollida täidesaatva võimu tegevuse seaduslikkust ja efektiivsust eelarves ettenähtud vahendite kasutamisel. See ei tähenda, et iga-aastaselt peaks toimuma kontroll kõikide kulude ning tulude üle, sest riigieelarve täitmise kontroll võib olla valikuline. Kuna Riigikontroll kontrollib riigivara kasutamist ning täiendavalt Riigikontrollile riigieelarve täitmise kontrollimise õiguse sisseviimisel on ebaotstarbekas eraldi nimetada riigiasutusi Riigikontrolli kontrollimise objektina. Riigiasutuste valitsemisel oleva vara omanik on riik ning riigiasutuste poolt vara kasutamise üle saab Riigikontroll kontrolli teostada tulenevalt 133 p-st 2. Kuna riigiasutused ei ole iseseisvad subjektid, siis nende poolt kogutud tulud ja kantud kulud on 115 kohaselt riigi tulud ja kulud, mis peaksid olema kajastatud riigieelarves ning seega kuulub riigiasutuste tegevus Riigikontrolli poolt kontrollimisele ka riigieelarve täitmise kontrollimise käigus. Põhiseaduse 133 p 1 muutmine on hädavajalik, kuna vastuolusid ei saa ületada tõlgendamise teel. Riigikontrolli pädevusena on vajalik sätestada riigieelarve täitmise kontroll. 3. Riigivara kasutamine ja säilimine Riigivara kasutamise ja säilimise kontrolli puhul väljub Riigikontrolli pädevus riigiorganisatsiooni piirest. Riigikontroll võib põhiseaduse kohaselt kontrollida ka eraõiguslike subjektide valduses oleva riigivara kasutamist, näiteks rendile antud riigivara kasutamist ja säilimist. Põhiseadus jätab ebaselgeks, mida mõistetakse vara kasutamise ja säilimise all ning need mõisted on selgelt jäetud

5 avamata ka seadustes. Siiski ei ole selline ebamäärasus ohtlik ning seetõttu ei vaja põhiseaduse 133 p 2 muutmist. 4. Kohalike omavalitsuste valdusse antud riigivara kasutamine ja käsutamine Kuna põhiseaduse 133 p 3 annab Riigikontrollile õiguse kontrollida kohalike omavalitsuste valdusse antud riigivara kasutamist ja käsutamist, ei ole Riigikontrolli pädevuses majanduskontroll kogu kohaliku omavalitsuse tegevuse üle. Põhiseaduse 133 p 3 praeguses sõnastuses on üleliigne, kuna riigivara kasutamise ja säilimise kontroll on sätestatud sama paragrahvi 2. punktis, vara säilimise ja käsutamise eristamine on aga raske. Samas ei ole Riigikontrollile antud selgesõnaliselt õigust kontrollida kohalikele omavalitsustele riiklike ülesannete täitmiseks eraldatud vahendite kasutamist (vt 154 lg 2). Seejuures on kaheldav sõltumatu ja kompetentse majanduskontrolli olemasolu kohalikes omavalitsustes, kuna peamine kontrolli teostaja, revisjonikomisjon, moodustatakse volikogu liikmete hulgast. Seetõttu on otstarbekas Riigikontrolli pädevuse laiendamine kohalike omavalitsuste kontrollimisel, kuigi põhiseaduse muutmine ei ole hädavajalik. 5. Nende ettevõtete majandustegevus, kus riigil on üle poole osakute või aktsiatega määratud häältest või kelle laene või lepinguliste kohustuste täitmist tagab riik Põhiseaduse 133 p 4 laiendab Riigikontrolli pädevust eraõiguslikele isikutele, kuna riigi haldusfunktsioonide täitmine eraõiguslikele normidele (sh eraõiguslikele isikutele) toetudes on riigi tegevuse laienemise sage tulemus. Riigikontrolli poolne kontroll on õigustatud märkimisväärse avaliku huvi olemasolu tõttu. Riigi osalusega eraõiguslikud isikud on tihti monopoolses seisundis, mistõttu konkurentsi puudumine tingib tulemuslikkuse kontrolli. Põhiseaduse 133 punktis 4 on Riigikontrollile ülesanne kontrollida teatud ettevõtteid. Selline mõistekasutus on ebaõnnestunud, kuna eristatakse ettevõtet kui teatud varakogust ning ettevõtjat kui juriidilist või füüsilist isikut, kes ettevõtte kaudu tegutseb. Põhiseaduses mainitud osalus võib olla ainult juriidilistes isikutes, mitte aga ettevõtetes. Samuti on ebaõnnestunud mõiste osak, kuna osaühingul, milles riik osaleda võib, on äriseadustiku kohaselt osad. 6. Kontrollipädevuse laiendamine. Kuna majanduskontroll peab toimima kogu avaliku halduse üle, hõlmates kõiki halduskandjaid ning ei tohi eksisteerida kontrollivaba ruumi, on vajalik laiendada Riigikontrolli põhiseaduses kindlaksmääratud pädevust. Lisaks praegu põhiseaduse -s 133 nimetatud haldusekandjatele tuntakse ka avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid. Eksisteerib ka selliseid eraõiguslikke juriidilisi isikuid, kes täidavad haldusülesandeid muudel viisidel peale 133 p-s 4 sätestatu. Avalik-õiguslik juriidiline isik lähtub avalikest huvidest ning seetõttu peab tema tegevus olema sõltumatu kontrolli all. Kontrolli teostaja iga konkreetse avalik-õigusliku juriidilise isiku juures tuleb ette näha seaduses, millega vastav avalik-õiguslik isik asutatakse. Kuigi praegune põhiseaduse tekst ei saa piirata Riigikontrolli kontrollipädevust, sest põhiseaduse vastuvõtmisel ei tuntud avalik-õiguslikke

6 juriidilisi isikuid, vajab põhiseadus selles osas korrektiive ning sätestama Riigikontrolli õiguse kontrollida avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid. Eraõiguslikud isikud haldusekandjatena võivad teostada avalikku võimu (notarid) või muid avalikke ülesandeid (riigilt vahendeid saavad eraõiguslikud sihtasutused, riigi osalusega mittetulundusühingud, riigilt subsiidiume saavad isikud, riigieelarvest toetust saavad erakonnad, avalik-õiguslike isikute ja kohalike omavalitsuste poolt asutatud äriühingud, riigi osalusega äriühingute tütarettevõtjad). Sarnaselt teiste riikidega võib tekkida vajadus nende kontrollimise õigus anda ka Riigikontrollile. Eelkõige on oluline riigi poolt eraldatud vahendite kasutamise kontrollimine selliste eraõiguslike isikute poolt. Seetõttu tuleb Riigikontrolli kontrollipädevust eraõiguslike isikute osas võrreldes praegusega laiendada. 7. Pädevusvaidlused Ebaselge on Riigikontrolli ja potentsiaalsete kontrollitavate vaheliste pädevusvaidluste lahendamise kord. Haldusõiguserikkumiste seadustiku 159 lg 1 sätestab vastutuse riiklikku järelevalvet ja kontrolli teostavate ametiisikute järelevalve- ja kontrollialase tegevuse takistamise eest. Seega pädevusvaidluse lahendamiseks peaks kontrollimisel vastuseisu kohanud Riigikontrolli ametnik koostama väidetava haldusõiguserikkumise kohta protokolli ning halduskohus otsustaks, kas Riigikontrollil on õigus antud organisatsiooni majandustegevust kontrollida. Ühe riigiorgani haldusvastutusele võtmine teise riigiorgani taotlusel ei ole õigustatud. Pädevusvaidluste lahendamiseks tuleb seaduses selgelt sätestada Riigikontrolli infosaamise ja kontrollimise õigus, mille ebaseaduslikku teostamist võivad eraõiguslikud subjektid, kelleni Riigikontrolli kontrollipädevus ei ulatu, vaidlustada halduskohtus. Selline põhimõte ei ole seaduses piisavalt selgelt väljendatud. 8. Kokkuvõte Põhiseaduse 133 sõnastus on ebaõnnestunud ning vajab täpsustamist ning kaasajastamist Riigikontrolli juhib riigikontrolör, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Riigikogu Vabariigi Presidendi ettepanekul. Riigikontrolöri volituste kestus on viis aastat. 1. Riigikontrolöri ametisse nimetamine Riigikontrolöri ametisse nimetamine Riigikogu poolt on Riigikontrolli sõltumatuse üks tagatis, kuna valik ei sõltu Vabariigi Valitsusest. Põhiseaduse kohaselt on riigikontrolöri ametisse nimetamiseks vajalik Vabariigi Presidendi ning Riigikogu üksmeel, kuna Riigikogul kui rahvaesindusel on õigus otsustada kõrgemate ametnike ametisse nimetamise üle. Sarnane olukord on ka Riigikohtu esimehe, Eesti Panga nõukogu esimehe, õiguskantsleri ja kaitseväe juhataja või ülemjuhataja puhul (vt 65 p 7). Kui Riigikogu ei kinnita esitatud kandidaati või Vabariigi President ei esitagi riigikontrolöri kandidaati, juhib Riigikontrolli määramata tähtajaga tema asetäitja. Samas ei ole selge, kes sellise blokaadi eest vastutaks, põhiseaduse ülesanne on aga blokaade vältida. Igal juhul peab Vabariigi President

7 riigikontrolöri ametisse nimetamisel arvestama Riigikogus valitsevatest arvamustest võimaliku kandidaadi kohta. Seetõttu on otstarbekas riigikontrolöri sisulise valimise õigus jätta Riigikogu kui rahva esindusorgani pädevusse ning Vabariigi Presidendi ülesanne oleks kontrollida valiku põhiseaduslikkust, mis vastab Eesti põhiseaduses väljendatud parlamentaarse riigi ideele. 2. Ametist vabastamine Kuigi põhiseaduse kohaselt on Riigikogule antud õigus riigikontrolöri Vabariigi Presidendi ettepanekul ametist vabastada, jääb lahtiseks, millised on alused ametist vabastamiseks. Põhiseaduse teksti kohaselt võib Riigikogu vastava otsuse teha igasugusel alusel, eeltingimuseks on vaid Vabariigi Presidendi ettepanek. Sarnast võimalust ei ole õiguskantsleri ( 140) ja Riigikohtu esimehe ( 150) ametist vabastamisel, küll aga kaitseväe juhataja ja ülemjuhataja ( 127 lg 2) puhul. Ametist vabastamine vaid poliitilistest kaalutlustest lähtuvalt ei ole kooskõlas Riigikontrolli tegevuse sõltumatuse põhimõttega ( 132), mistõttu põhiseadusest tuleks välja jätta ametist vabastamise võimalus ning sätestada analoogiliselt õiguskantsleriga võimalus Riigikontrolöri ametist tagandamiseks üksnes kohtuotsusega. Riigikontrolli seaduse kohaselt lõpevad riigikontrolöri volitused ametist tagasiastumise avalduse rahuldamise päevast, volituste kestuseks ettenähtud tähtaja möödumisel, tema tervisliku seisundi tõttu, mis takistab üle kuue kuu järjest täita oma ametiülesandeid - Riigikohtu otsuses märgitud päevast, teda süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise päevast ning tema surma päevast. Seaduses ei ole sätestatud ametist vabastamise menetlus Riigikohtus tervisliku seisundi tõttu, samuti see, kes peaks Riigikohtule vastava ettepaneku tegema. Riigikontrolli seadus vajab selles osas täpsustamist. 3. Riigikontrolöri volituste kestus Riigikontrolöri volituste kestus on samuti Riigikontrolli sõltumatuse tagatis. Riigikontrolöri volitused peavad kestma piisavalt kaua, et jääda sõltumatuks parlamendis valitsevatest poliitilistest jõududest. Volituste kestusena on seetõttu Eestis määratletud viis aastat. Euroopa riikides on riigikontrolöri volitused üldjuhul pikema kestusega. Üle poole Euroopa riikide riigikontrollide juhtidest nimetatakse ametisse eluaegsena, vähem kui viis aastat on vaid Läti ja Norra vastavate organite juhtide volituste kestus (4 aastat). Ka 1990.a Riigikontrolli seaduses oli riigikontrolöri volituste kestusena määratletud seitse aastat. Volituste lühike kestus võib kujutada probleemiks seoses Riigikontrolli sõltumatusega, kuid selles osas pole põhiseaduse muutmine hädavajalik. 4. Riigikontrolli võimalik muutmine kollegiaalorganiks Riigikontrolli puhul eeldab põhiseadus, eelkõige 134 ja 136 lg 2, ainujuhtimisel põhinevat ülesehitust. Sõltumatuse tagamiseks on tulevikus võimalik kaaluda Riigikontrolli staatuse muutmist sarnaselt paljude Euroopa riikidega kollegiaalselt juhitavaks organiks, kuna sellisel juhul oleks äärmiselt raske muuta Riigikontroll ühe erakonna vaadete esindajaks. Kollegiaalorgani olemasolu aitab tagada ka otsuste kvaliteeti. Sellisel juhul peaks kollegiaalorgani liikmete volitused algama ja lõppema eri aegadel, mis tagaks nende valimise eri aegadel, vältimaks nende määramise ühe poliitilise jõu poolt ning eeldab põhiseaduse muutmisel rakendussätteid. Praegusel hetkel ei ole Riigikontrolli staatuse radikaalne ümberkorraldamine vajalik.

8 5. Kokkuvõte Põhiseaduse 134 muutmine on vajalik, kuna puudub lahendus Vabariigi Presidendi ja Riigikogu erimeelsuse korral riigikontrolöri ametisse nimetamisel, riigikontrolöri ametist vabastamine poliitilise otsusena on vastuolus Riigikontrolli tegevuse sõltumatuse printsiibiga Riigikontrolör esitab Riigikogule ülevaate riigi vara kasutamise ja säilimise kohta eelmisel eelarveaastal üheaegselt riigieelarve täitmise aruande arutamisega Riigikogus. Põhiseaduse 135 kohaselt peab Riigikontrolör esitama Riigikogule ülevaate vastavalt praeguses põhiseaduses sätestatud ühele põhitegevusele, riigivara kasutamise ja säilimise kontrollile. Kuigi põhiseadus seostab ülevaate ajaliselt riigieelarve täitmise aruande arutamisega, ei ole selle objektiks otseselt riigieelarve täitmine, vaid riigi vara kasutamine ja säilimine. On loogiline, et Riigikontroll esitaks iga-aastaselt ülevaate kogu oma kontrollitegevuse tulemuste kohta, eriti seoses temale omase funktsiooni, riigieelarve täitmise kontrolli, teostamisega. Seetõttu on põhjendatud ülevaate andmine Riigikontrolli kõikide kontrollitulemuste kohta, kuid tugeva seose tõttu eelarveprotsessiga peaks see toimuma üheaegselt riigieelarve täitmise aruande arutamisega Riigikogus Riigikontrolör võib oma ülesannetesse kuuluvais asjus võtta sõnaõigusega osa Vabariigi Valitsuse istungitest. Riigikontrolöril on oma ametkonna juhina samad õigused, mis on seadusega antud ministrile ministeeriumi juhina. 1. Osalemine Vabariigi Valitsuse istungil Riigikontrolöri õigus osaleda Vabariigi Valitsuse istungitel ei ole maailmas levinud. Tegemist näitega Riigikontrolli koostööfunktsioonist täidesaatva võimuga, sealjuures saab Riigikontroll oma arvamust avaldada enne toimingute tegemist, mis aitab tõsta nii tema kui ka valitsuse töö efektiivsust. Osavõtt Vabariigi Valitsuse istungitest ei valmista probleeme ka riigikontrolöri sõltumatuse seisukohast, mistõttu tegemist on õnnestunud normiga. Riigikontrolöri volitusi on siiski põhjendamatult kärbitud. Kõik Vabariigi Valitsuse otsused omavad otseseid või kaudseid majanduslikke tagajärgi, mistõttu on äärmiselt raske, kui mitte võimatu piiritleda neid küsimusi, mis kuuluvad riigikontrolöri ülesannetesse. See vahetegemine võib tekitada asjatuid vaidlusi riigikontrolöri õiguse puhul osaleda Vabariigi Valitsuse istungitel. Ka õiguskantsleri õigust Vabariigi Valitsuse istungitel osalemiseks ei ole piiratud ( 141 lg 2). Erinevalt õiguskantslerist ( 141 lg 2) ei ole riigikontrolöril õigust osaleda sõnaõigusega Riigikogu istungitel. Sellise õiguse olemasolu on vajalik, kuna seaduste vastuvõtmisega kaasnevad majanduslikud tagajärjed, mille kohta riigikontrolör saaks Riigikogule vajalikku informatsiooni anda. 2. Funktsioonid ametkonna juhina Põhiseadus annab riigikontrolörile Riigikontrolli juhtimisel need õigused, mis on seadusega pandud ministrile ministeeriumi juhtimisel, sarnane säte kehtib ka õiguskantsleri kohta ( 141 lg 1). Ministri

9 õigused ministeeriumi juhtimisel on sätestatud Vabariigi Valitsuse seaduses, kuid need õigused ei kattu riigikontrolli seaduses sätestatud riigikontrolöri õigustega Riigikontrolli juhtimisel. Põhiseaduse muutmine ei ole siiski hädavajalik, kuna riigikontrolli seadusega võib riigikontrolöri osas erisusi teha Riigikontrolli korralduse sätestab seadus. Põhiseaduse kohaselt saab seadusega kindlaks määrata Riigikontrolli korralduse, sealjuures on Riigikontrolli seadus konstitutsiooniline seadus, mille vastuvõtmiseks on vaja koosseisu häälteenamust. Praegune riigikontrolli seadus sätestab küll lisaks Riigikontrolli kui asutuse korraldusele ka muid küsimusi. Kuna riigikontrolli korralduse all võib mõista mitte ainult Riigikontrolli kui asutuse korraldust, vaid kontrollimise korraldust laiemalt, on teatav ebaselgus põhiseaduse 137 osas ületatav tõlgendamise abil ning antud säte muutmist ei vaja Riigikontrolöri saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul. Põhiseaduse -s 138 on toodud täiendav riigikontrolöri sõltumatuse tagatis immuniteedi näol analoogiliselt teiste kõrgemate riigiametnikega. See norm kaitseb riigikontrolöri meelevaldsete süüdistuste eest täidesaatva võimu poolt. Kuna tegemist on põhiseaduses levinud normiga, ei ole seda vaja käesoleva teema juures põhjalikumalt käsitleda. Muudatusettepaneku sisuks on loa seostamine kriminaalmenetluse algatamisega, mitte aga kriminaalvastutusele võtmisega.

Halduse kontoll

Halduse kontoll RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE AMETNIKE PÄDEVUSKOOLITUSPROGRAMM AARE REENUMÄGI HALDUSÕIGUS HALDUSE KONTROLL EESTI VABARIIGI RIIGIKANTSELEI EESTI HALDUSJUHTIMISE INSTITUUT Tallinn 1998 Käesolev väljaanne

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Siseminister härra Hanno Pevkur Siseministeerium Teie nr 2-3/41-3 Meie nr 6-2/141070/ Märgukiri

Siseminister härra Hanno Pevkur Siseministeerium Teie nr 2-3/41-3 Meie nr 6-2/141070/ Märgukiri Siseminister härra Hanno Pevkur Siseministeerium info@siseministeerium.ee Teie 15.10.2014 nr 2-3/41-3 Meie 05.03.2015 nr 6-2/141070/1501002 Märgukiri Isikut tõendavate dokumentide andmekogu põhimääruse

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei Teie nr Meie 21.06.2013 nr 6-1/130800/1302841 Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politseiteenistust puudutavate küsimuste osas. Esmalt küsite,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine Hr Tõnu Tamm Volikogu esimees Kuusalu Vallavolikogu Kiiu Mõis 74604 Kuusalu vald Teie nr Õiguskantsler.01.2006 nr 6-8/1922 ETTEPANEK Kuusalu Vallavolikogu 09.12.2004 määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex Hr Tarmo Vaik vallavanem Kiili Vallavalitsus info@kiilivald.ee Teie 30.09.2009 nr 3.3-4/1953-1 Õiguskantsler 7.12.2009 nr 7-8/091506/0907196 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks Lugupeetud

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Koopia üksusest M.Tõniste magistritöö,

Koopia üksusest M.Tõniste magistritöö, TARTU ÜLIKOOL Õigusteaduskond Avaliku õiguse instituut Riigi- ja haldusõiguse õppetool Monika Tõniste PALGAKORRALDUS EESTI AVALIKUS TEENISTUSES JA SELLE VÕIMALIKUD ALTERNATIIVID Magistritöö Juhendaja Urmas

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 15.05.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 21, 191 3-3-1-32-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 15. mai 2006. a kohtumäärus

Rohkem

Microsoft Word - HÃŁNTE_

Microsoft Word - HÃŁNTE_ Normitehnika käsiraamat Sissejuhatus Kui Riigikogu kodu- ja töökorra seadus sätestab seaduseelnõu menetlemise korra, siis käesolev Normitehnika käsiraamat sisaldab selgitusi ja näiteid Riigikogu juhatuse

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte

Tervise- ja tööministri määruse Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustuva

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem