Alustava ettevõtte. Tallinna Suveniir OÜ äri- ja IT strateegia

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Alustava ettevõtte. Tallinna Suveniir OÜ äri- ja IT strateegia"

Väljavõte

1 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Alustava ettevõtte Tallinna Suveniir OÜ äri- ja IT strateegia Magistritöö Üliõpilane: Helen Ertis Üliõpilaskood: IABMM Juhendaja: lektor Karin Rava Tallinn 2015

2 AUTORIDEKLARATSIOON Kinnitan, et olen koostanud antud lõputöö iseseisvalt ning seda ei ole kellegi teise poolt varem kaitsmisele esitatud. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on töös viidatud.. (kuupäev) (allkiri)

3 ANNOTATSIOON Magistritöö Alustava ettevõtte Tallinna Suveniir OÜ äri- ja IT strateegia eesmärgiks on kavandada ühe alustava kaubandusettevõtte äri- ja IT strateegia, mis koos autori bakalaureusetöös koostatud äriplaaniga võimaldaks asutada ja tööd alustada jaekaubandusega tegeleval ja keraamikatooteid valmistaval väikeettevõttel. Ettevõte vajab töö alustamiseks äristrateegiat, selle väljatöötamisele keskendub käesoleva töö äristrateegia osa. Äristrateegia on koostatud ja analüüsitud selle erinevate osade lõikes, on koostatud SWOT analüüs ja tasakaalus tulemuskaart. Töös peetakse oluliseks leida vastused küsimustele, millised on äristrateegia põhilised tegurid, mis peaksid tagama ettevõttele edu ja millised peaksid olema protsessid selleks, et saada ootuspärane tulemus nii omanikule, töötajatele kui klientidele. Ettevõtte efektiivseks juhtimiseks, töökorralduse toimimiseks ja struktuuriüksuste omavahelise koostöö tagamiseks vajab ettevõte infosüsteemi. Infotehnoloogiline infrastruktuur peab vastama tema kasutaja eesmärkidele. Käesoleva töö IT strateegia osa keskendub rajatava ettevõtte infosüsteemi vajaduste kaardistamisele, selle strateegilisele juhtimisele ja arendamisele. Töös piiritletakse IT strateegia eesmärgid, otsitakse ja põhjendatakse ettevõtte konkreetseid vajadusi. Töös koostatakse kolme kaupluse, keraamikatöökoja, IT üksuse ja kesklao infosüsteemi struktuuri kirjeldus, funktsionaalne vaade, arhitektuur ja arenduskava. Eesmärgiks on, et töö võimaldaks anda vajaminevat informatsiooni ettevõtte infosüsteemi arenduse teostamiseks. Töö tulemusena valmib ettevõtte äri- ja IT strateegia, mis loob eelduse selleks, et asutatav ettevõte saaks olla oma töötulemustes edukas ja saavutada oma kavandatud eesmärgid. Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ning sisaldab teksti 84 leheküljel, 4 peatükki, 17 joonist, 19 tabelit.

4 ABSTRACT The goal of the master thesis Business and IT strategy for start-up company Tallinna Suveniir OÜ is to design one of the starting trade company s business and IT strategy which with the author s bachelor work would enable to create and start small company what will operate with retail trade and produce ceramics. The company needs a business strategy plan to start working, a business strategy part of the current thesis focuses on the development of this. Business strategy is made-up and analyzed within its different parts. There are considered essential to find answers to questions what are the main factors to guarantee success to the company and what should be the processes to get expected outcome to the owner, to the workers and to the clients. Company needs an information system for effective managering, operating the workflow and guaranteeing mutual cooperation between the departments. Information technological infrastructure must meet the goals of the user. The current work s IT strategy part focuses on the mapping of needs for the future company information system, on the strategic managering and developing. IT strategy objectives will be specified and concrete needs of the company will be justified in this work. Description of the three shops, ceramics workshop, IT department and information system structure of the central warehouse, functional view, architecture and development plan are made-up in this work. The target is that work could enable to give needed information to perform to develop the company s information system. As a result of this thesis the company s business and IT strategy will be ready, which creates a presumption that the future company could be successful in its work results and achieve the planned objectives. The thesis is in Estonian and contains 84 pages of text, 4 chapters, 17 figures, 19 tables.

5 TÖÖS SISALDUVATE TABELITE LOETELU Tabeli number Tabeli pealkiri Lehekülje number 1 Tallinna Suveniir OÜ 27 SWOT analüüs 2 Tallinna Suveniir OÜ 29 ärieesmärgid 3 Tallinna Suveniir OÜ tasakaalus 43 tulemuskaardi finantsaspekt 4 Tallinna Suveniir OÜ tasakaalus 44 tulemuskaardi kliendiaspekt 5 Tallinna Suveniir OÜ tasakaalus 45 tulemuskaardi protsessiaspekt 6 Tallinna Suveniir OÜ tasakaalus 46 tulemuskaardi arenguaspekt 7 Tallinna Suveniir OÜ IS tarkvaraline 57 keskkond 8 Tallinna Suveniir OÜ IT protsessid 60 9 Tallinna Suveniir OÜ IT arengukava Tallinna Suveniir OÜ keskkonnast 64 tulenevate riskide analüüs 11 Tallinna Suveniir OÜ protsessidest 67 tulenevate riskide analüüs 12 Tallinna Suveniir OÜ IT tugiteenuste 70 riskide analüüs 13 Tallinna Suveniir OÜ riski maatriks Tallinna Suveniir OÜ IT SWOT 73

6 15 Tallinna Suveniir OÜ IT tasakaalus 75 tulemuskaardi finantsaspekt 16 Tallinna Suveniir OÜ IT tasakaalus 75 tulemuskaardi kliendiaspekt 17 Tallinna Suveniir OÜ IT tasakaalus 76 tulemuskaardi protsessiaspekt 18 Tallinna Suveniir OÜ IT tasakaalus 77 tulemuskaardi arenguaspekt 19 Tallinna Suveniir OÜ projektid ja 78 programmid

7 TÖÖS SISALDUVATE JOONISTE LOETELU Joonise number Joonise pealkiri Lehekülje number 1 MappIT raamistik 15 2 Äritegevuse strateegia koostisosad 20 3 Tallinna Suveniir OÜ põhiprotsesside 34 ülevaade ja tugiteenuste protsessikaart 4 Tallinna Suveniir OÜ IT 35 arendusprojekti protsessikaart 5 Tallinna Suveniir OÜ IT halduse 35 protsessikaart 6 Tallinna Suveniir OÜ raamatu- 36 pidamise protsessikaart 7 Tallinna Suveniir OÜ laotegevuste 37 protsessikaart 8 Tallinna Suveniir OÜ kaupluste poolt 38 uute tellimuste esitamine protsessikaart 9 Tallinna Suveniir OÜ nõuete kirjeldamise 39 protsessikaart 10 Tallinna Suveniir OÜ hangete 40 protsessikaart 11 Tallinna Suveniir OÜ kasutajatoe 41 protsessikaart 12 Infosüsteemi loodetav tulemus IT strateegia planeerimine Tallinna Suveniir OÜ infosüsteemi ja 53 ärieesmärkide saavutamise vahelised seosed

8 15 Tallinna Suveniir OÜ müügisüsteemi 55 funktsionaalsus 16 Tallinna Suveniir OÜ laosüsteemi 55 funktsionaalsus 17 Tallinna Suveniir OÜ IT infrastruktuur 56

9 Sisukord 1. SISSEJUHATUS Töö eesmärk taust, probleem ja ülesande püstitus Ülevaade ettevõtte äristrateegiast Ülevaade ettevõtte IT strateegiast infosüsteemi strateegilise juhtimise ja arendamise lühitutvustus ÄRISTRATEEGIA Ettevõtte jaoks väljatöötatavate strateegiate teoreetiline raamistik Äristrateegia kujundamine Taust Konkurentsijõud tegevusharus Asukoht ja tegevusala Ettevõtte oodatav suurus Pakutavate kaupade ja teenuste kirjeldus, turg antud sektoris ja selle arengutendentsid Äriidee edukuse eeldused tugevad ja nõrgad küljed, taotletav konkurentsieelis Planeeritavad partnerlussuhted Sisseostetavad teenused Missioon Visioon Põhiväärtused SWOT analüüs Ärieesmärgid Peamised äriprotsessid Protsesside kaardistamine, juhtimine ja analüüs Äriprotsesside kaardistamise tähtsus Ettevõtte erinevate äriprotsesside loetelu Töövahendite valik Ettevõtte protsesside kaardistamine Põhiprotsesside ülevaade ja tugiteenuste protsessid IT arendusprotsess IT haldusprotsess Raamatupidamine... 36

10 Laoprotsess Uute tellimuste esitamine kaupluste poolt Nõuete kirjeldamine Hankimisprotsess Kasutajatugi Tasakaalus tulemuskaart Tasakaalus tulemuskaardi otstarve ja põhistruktuur Finantsaspekt Kliendiaspekt Protsessiaspekt Arenguaspekt IT STRATEEGIA IT strateegia põhimõtted IT rolli kirjeldus Ettevõtte IT üksuse missioon Ettevõtte IT üksuse visioon Infosüsteemile esitatavad nõuded Infosüsteemi eesmärgid Müügi- ja laosüsteemi funktsionaalsus Ettevõtte IT infrastruktuur Ülevaade Riistvaraline keskkond Tarkvaraline keskkond IT infrastruktuuri toimimise põhimõtted IT arenguetapid IT protsessid IT arengukava Riskianalüüs Keskkonnast tulenevate riskide analüüs Protsessidest tulenevate riskide analüüs IT riskid Riski maatriks IT SWOT IT tasakaalus tulemuskaart... 74

11 Finantsaspekt Kliendiaspekt Protsessiaspekt Arenguaspekt Projektid ja programmid IT valitsemine KOKKUVÕTE SUMMARY KASUTATUD KIRJANDUS... 83

12 12 1. SISSEJUHATUS 1.1. Töö eesmärk taust, probleem ja ülesande püstitus Käesoleva töö eesmärgiks on kavandada ühe alustava kaubandusettevõtte, Tallinna Suveniir OÜ, äristrateegia ja IT strateegia, mis koos juba varem kirjutatud äriplaaniga võimaldaks jõuda jaekaubandusega tegeleva ja keraamikatooteid valmistava väikeettevõtte rajamiseni. Käesoleva töö tulemusena valmib rajatava ettevõtte äri- ja IT strateegia kirjeldus ning kolme kaupluse, keraamikatöökoja ja kesklao infosüsteemi struktuuri kirjeldus, funktsionaalne vaade, arhitektuur ja arenduskava. Eesmärgiks on, et töö võimaldaks anda vajaminevat informatsiooni ettevõtte infosüsteemi arenduse teostamiseks, mis tagaks vajaliku infovahetuse ettevõtte kõigi struktuuriüksuste vahel. IT strateegia väljatöötamise eesmärkideks on, et infosüsteemi rajamisega oleks tagatud: - juhtimis- ja arenguotsuste vastuvõtmiseks operatiivse info kiire kättesaamine - kiire ja lihtne infovahetus struktuuriüksuste vahel - tööprotsesside optimaalse korraldamise teostamine Kavandatud äristrateegia ja seda toetav IT strateegia peavad koos looma aluse sellise ettevõtte efektiivseks majandamiseks, mis täidab eesmärki teenida kasumit omanikele, olla konkurentsivõimeline omas sektoris ja pakkuda klientidele head teenindust koos kvaliteetsete toodetega Ülevaade ettevõtte äristrateegiast Tallinna Suveniir OÜ, mida edasises töös käsitletakse ka sõnaga ettevõte, äristrateegia aluseks on plaan pakkuda Tallinna vanalinnas asuvates kauplustes Eestit ja Tallinna tutvustavaid meeneid ja eesti käsitöömeistrite toodangut. Ostjatelt saadav vahetu tagasiside võimaldab ettevõtte keraamikatöökojas toodete kavandamisel ja valmistamisel arvesse võtta ostjate soove ja ootusi. Käesoleva töö autori bakalaureusetöös TALLINNA suveniir OÜ äriplaan, kesklao ja kaupluste infosüsteemi analüüs koostatud ettevõtte äriplaan näitas, et kavandatud on majanduslikult elujõuline ettevõtte. Esimese kaupluse tööle hakates on kindlustatud igapäevane kassavoog. Finantsarvutused näitasid, et brutokasum katab jooksvad kogukulud ja raha liikumise tsükkel võimaldab efektiivselt majandada. Käesolevas töös on välja töötatud ettevõtte äristrateegia, mis on analüüsitud ja koostatud strateegia järgmiste osade lõikes: - tegevusharu määratlemine ja konkurentsijõud tegevusharus;

13 13 - turg antud sektoris ja selle arengutendentsid; toote-turu prioriteedid; - juhtmõte, strateegiline visioon, missioon ja põhiväärtused; - planeeritavad partnerlussuhted; - SWOT analüüs; - ärieesmärgid ja nende seos SWOT-iga; - peamised äriprotsessid; - tasakaalus tulemuskaart; Kõiki analüüsides saadud tulemusi kasutatakse ettevõtte äristrateegia väljatöötamisel. Töö käigus selgitatakse välja, millised on põhilised tegurid, mis tagavad ettevõttele edu ja millised peavad olema protsessid selleks, et saada ootuspärane tulemus nii omanikele, töötajatele kui klientidele. Oluline on välja tuua vastused küsimustele, miks ettevõte selles äris kavatseb tegutsema hakata, kuhu ta tahab jõuda ning milliseid teid kasutatakse eesmärgile jõudmiseks Ülevaade ettevõtte IT strateegiast - infosüsteemi strateegilise juhtimise ja arendamise lühitutvustus IT tugiteenuse pakkumiseks on käesolevas töös kavandatud rajatava infosüsteemi tarbeks ettevõtte jaoks vajalik IT strateegia ja vastavad arendustööd IT eesmärkide saavutamiseks. IT strateegiline planeerimine rajaneb juhtkonna sõnastatud vajadustel ja ärieesmärkide prioriteetidel. Infosüsteem peab olema orienteeritud klientide, kauplusteketi ja kesklao sidusale koostööle. Infosüsteem peab aitama juhtkonnal vastu võtta õigeid strateegilisi otsuseid, selleks peavad alati olema olemas õiged ja operatiivselt kättesaadavad aruanded ning kokkuvõtted. Infosüsteemi rajamiseks on käesolevas töös välja töötatud ettevõtte IT strateegia. Kavandatud IT strateegia aluseks on äristrateegia, sest eksisteerib ju IT vaid selleks, et äritegemist võimaldada ja parendada. Seega ärieesmärkide saavutamiseks on vaja IT tuge, ärieesmärkidest tulenevad IT eesmärgid. IT eesmärkide saavutamiseks ongi kavandatud IT strateegia [ Leis, P. 2013]. Töös kavandatud IT strateegia koosneb järgmistest osadest: - infosüsteemi eesmärgid ja talle esitatavad nõuded; - IT üksuse missioon ja visioon; - infosüsteemi funktsionaalsus; - infrastruktuur: riistvaraline- ja tarkvaraline keskkond; - IT arenguetapid ja arengukava; - IT protsessid; - riskianalüüs; - IT SWOT; - IT tasakaalus tulemuskaart;

14 Teostatud analüüsi põhjal töötataksegi välja ettevõtte IT strateegia. Strateegias paika pandud IT arendamise prioriteedid tuleb ettevõtte tööle rakendudes realiseerida vastavalt IT arengukavale. IT lahenduste väljatöötamise tase mõjutab otseselt ettevõtte majandustulemusi ja seega kogu ettevõtte tegevust tervikuna. 14

15 15 2. ÄRISTRATEEGIA Peatükis on käsitletud ettevõtte jaoks väljatöötatavate strateegiate teoreetilist raamistikku, äristrateegia osi ja elemente ning ettevõtte tausta. Välja on töötatud ettevõtte missioon, visioon ja põhiväärtused. Püstitatud on ärieesmärgid, teostatud SWOT analüüs, kaardistatud ettevõtte peamised protsessid ja koostatud tasakaalus tulemuskaart Ettevõtte jaoks väljatöötatavate strateegiate teoreetiline raamistik Ettevõtte strateegia vajab väljatöötamisel kindlat struktuuri ja raamistikku. Üheks võimaluseks on võtta aluseks F. Wilsoni poolt välja töötatud MappIT raamistik. MappIT raamistik määratleb ja paneb paika kõik põhimõisted, mis selgitavad IT strateegia definitsiooni (joonis 1). Joonisel toodud mõisted hõlmavad ühest küljest Ettevõtluse Äri ja IT Arhitektuuri, Kulutamise ja Allhangete Opereerimise Mudelit; teisest küljest Äristrateegiat, IT Strateegiat ja lõpuks Suutlikkust ja Algatusi. Terviklikkuse põhjustel sisaldab raamistik ka IT-juhtimise kontseptsioone nagu Teenuste Mudel ja IT Protsessid ja Protseduurid. IT Strateegia. Ärilised eesmärgid ja vajalikud IT oskused, mis toetavad IT visiooni. Äri Arhitektuur. Äri kontekst (Kliendi segmendid, Firma tootetüüp) ja vajalikud äriprotsessid firma juhtimiseks ja äristrateegia säilitamiseks. IT Arhitektuur. Rakendused, Informatsiooni ja Integratsiooni Arhitektuur (moodulid/teenused, andmed, liidesed) ja füüsiline infrastruktuur (asukohad, server, seadmed) on vajalik selleks, et hoida IT Arhitektuuri samal joonel Äri Strateegiaga. Ekspluatatsiooni Kulutuste Mudel. Kapitali ja Ekspluatatsioonikulud on vajalikd selleks, et disainida, ehitada ja säilitada Ekspluatatsiooni Mudelit ja Rakenduste/Infrastruktuuri Arhitrktuuri. Ekspluatatsiooni Allhangete mudel. IT Organisatsiooni struktuur on vajalik selleks, et disainida, ehitada ja säilitada Rakenduste/ Infrastruktuuri Arhitrktuuri ja sellega seotud protsesse. Initsiatiiv. Komplekteerida IT projekt Joonis 1. MappIT raamistik [Wilson, F. 2013].

16 16 Raamistik määratleb kõiki nõutud kontseptsioone, selleks et vastata neljale võtmeküsimusele: MIKS? Millised äri- ja IT põhjused juhivad meie strateegiat? MIS? Mida vajab IT strateeg selleks, et saavutada võrreldes olemasolevaga uut vajalikku strateegiat? KUIDAS? Kuidas on IT strateegil vaja muuta olemasolevat IT arhitektuuri ja IT tegutsevaid mudeleid? MILLAL? Millised on plaanid nende oskuste rakendamisega seoses? Raamistik jagatakse kahte peamisesse domeeni, millest ülemine pool raamistikus on Äri ja alumine pool IT. MappIT raamistikku kujutab joonis 1. Raamistikku saab kasutada tervikuna, et suunata kõiki peamisi meetmeid kõigis IT valdkondades. Teiseks võimaluseks on liikuda raamistikus vertikaalselt konkreetse IT alamdomeenini või alternatiivina liikuda horisontaalselt võttes arvesse arengut kõigis IT valdkondades (nagu arhitektuur, kulutamine, organisatsioon jt.) Sõltuvalt valitud navigatsiooniteest, võimaldab raamistik teha eri tüüpi analüüse, näit.: - Äri hindamine: hinnata ja jälgida oma praeguse äri konteksti; - Infrastruktuuri hindamine: hinnata ja jälgida oma praegust tehnilist maastikku (nii rakendusi kui infrastruktuuri); - IT organisatsiooni ja allhanke analüüs: kaardistada ja analüüsida IT organisatsiooni ja personali teadmisi ning oskusi; - Kulutuste analüüs: liigitada ja analüüsida oma praegusi IT kulusid või tulevast eelarvet; - Äri analüüs: määratleda ja kaardistada tuleviku visioon ja eesmärgid; - IT Arhitektuuri Disain: hinnata erinevaid stsenaariume ja projekteerida IT arhitektuur; - IT Toimimismudeli Disain: kujundada IT organisatsiooni eesmärk, hanked ja oskused; Analüüsi tüübi valik on selgelt juhitud konkreetse aktuaalsust omava äristsenaariumi poolt, millega IT strateeg peab silmitsi seisma, näiteks: - IT osakonna restruktureerimisel või reorganiseerimisel olete ilmselt kõige rohkem huvitatud organisatsioonilistest aspektidest, nii et antud juhul Organiseerimise ja Allhanke analüüs on olulisim - Teie aastaeelarve või IT süsteemi kava määratlemisel olete ilmselt rohkem keskendunud kuluartiklitele, nii et antud juhul on Kulutuste Analüüs peamine teostatav analüüs [Wilson, F. 2013].

17 Äristrateegia kujundamine Äristrateegia on eesmärkide ja tegevuste kompleks, mis hõlmab äriedu saavutamiseks juhtkonna poolt algatatud muutusi ja suunitlusi. Keskseks küsimuseks on, kuidas luua pikaajaliselt tugev konkurentsi-seisund. Äristrateegia on edukas, kui ta loob firmale olulisi ja püsivaid konkurentsi-eeliseid [Rünkla, J., 1996 lk 75]. Strateegiat vajatakse selleks, et teada, kuidas saavutada püstitatud eesmärke ja järgida organisatsiooni missiooni. Põhimõtteliselt võib samu eesmärke saavutada erinevate strateegiate abil. Oluline on välja valida strateegia, mis viib soovitud tulemusteni kõige efektiivsemal viisil, arvestades ka erinevate valikute riskantsust. Strateegia on küsimus sellest, kuidas viia ettevõte sealt, kus ta on, sinna, kuhu tahetakse jõuda, s.t. soovitud lõpptulemuste saavutamiseni. Strateegia on tegevusele orienteeritud: ta käsitleb seda, mida teha, millal teha ja kes peab tegema [Leimann, J., Skärvad, P-H., Teder, J., 2003 lk 93]. Väikeettevõtte jaoks on strateegia sarnane väikese lahingurühma tegevusplaaniga kes on meie vaenlane ning kuidas talle ära teha. Lahingurühmaga võrreldes on ettevõttes strateegiline juhtimine siiski mõnevõrra keerulisem, sest vaenlase asemel on klient. Siin tuleb mõelda, mida klient tahab ja kuidas me saame talle seda kõige paremini pakkuda, et temas tekiks ja säiliks soov meile võimalikult palju teenuse või kauba eest maksta [Valmra, E. 2012]. Tallinna Suveniir OÜ puhul on tegemist turismisektori kaubandusse siseneda sooviva, alustava väikeettevõttega ja seepärast on ka meil eriti vajalik analüüsida klientide soove ja koostada strateegia, kuidas rahuldada klientide soove võimalikult hästi. Strateegia kujundamine koosneb viiest omavahel seotud osast: 1) tuleb määratleda, millises äritegevuse valdkonnas ollakse tegevad ja luua visioon sellest, kuhu tahetakse jõuda, kusjuures fikseeritakse ettevõtte missioon ning tema pikaajalised tegevuspõhimõtted ja sihid 2) strateegiline visioon ja missioon arendatakse edasi mõõdetavateks eesmärkideks ja oodatavateks tulemusteks 3) kavandatakse strateegia soovitud tulemuste saavutamiseks 4) valitud strateegia viiakse ellu 5) hinnatakse ettevõtte tegevust ja saavutatud tulemusi, võetakse arvesse uued arengusuunad, vajaduse korral korrigeeritakse pikaajalisi tegevussuundi, eesmärke, strateegiat või selle rakendamise meetodeid võttes arvesse omandatud kogemusi, muutuvaid tingimusi ning uusi ideid ja võimalusi.

18 18 Strateegial on neli põhielementi [Reiljan, A lk ]: 1) Juhtmõte e. milles seisneb meie tulevikuäri? Juhtmõte paneb täpselt paika ettevõtte visiooni. Ta määratleb sellega ära ettevõtte tulevase äritegevuse piirid. 2) Võimalused ettevõtte profileerimiseks e. kuidas me saame end oma tegevuses eriliselt profileerida? Juhtideega määratud äritegevuse piirides püütakse välja tuua need võtmevõimalused, mille abil ettevõte end konkurentide suhtes profileerida saaks (nt. laialdane sortiment, kiire klienditeenindus, madalaimad kulud jne.) 3) Toote-turu prioriteedid e. milliseid prioriteete arvestades arendame oma tooteid ja teenuseid? Pannakse täpselt paika edaspidine toodete ja teenuste programm. Seejuures fikseeritakse, milliste turgude (kliendigruppide) jaoks, millist toodangut, millistest prioriteetidest lähtudes toodetakse ning millise intensiivsusega ja milliseid turge töödeldakse. 4) Strateegilised võtmepositsioonid e. milliseid valdkondi ettevõttes tuleks eriti oluliselt edasi (välja) arendada? Uued raskuspunktid toodetes või turgudes tingivad muutusi ettevõtte tegevuse erinevates valdkondades. Eduka strateegia tunnusteks on, et need: - võimaldavad kontsentreerida oma jõud ettevõtte tugevatele külgedele - on suunatud keskkonna- ja turušansside ärakasutamisele - võimaldavad üles leida ja ära kasutada konkurentide nõrgad küljed - on innovaatilised võimaldavad teatud valdkondades realiseerida tippsaavutusi, mis loovad ettevõttele konkurentsieelise - on tasakaalustatud kooskõlas kasutuses olevate vahendite ja võimalustega - loovad eeldused efektiivseks majandamiseks Selleks, et välja töötada ettevõttele edutoovat strateegiat, kogub ettevõtja (ettevõtte juhtkond) kõigepealt piisavalt informatsiooni. Eesmärgiks on välja tuua ettevõtte võimalused, mis baseeruvad ettevõtte eriti tugevatel külgedel võrreldes konkurentidega või siis turuniššide leidmisel. Ettevõtte tugevad küljed võivad peituda mistahes valdkondades, näiteks töötajates, tootmises, müügis, üksikutes toodetes, sortimendis jne. Ettevõtte liikumise põhilise suuna paneb paika juhtmõte. Selles seoses mõeldakse põhiliselt tulevikupildile ettevõttest kui tervikust. Keskendutakse ettevõtte tulevasele käitumisele, mitte vahetule äritegevusele. Juhtmõte peab aitama ettevõtjal kontsentreeruda olulisele, mis viib pikaajalise eesmärgi realiseerimisele ning mitte killustuma igapäevatoimingutes.

19 19 Juhtmõtte leidmiseks võib välja tuua kolm põhilist valdkonda. Ettevõte võib - olla spetsialist kitsalt piiritletud turgudel mingi toote osas (mingis valdkonnas) - tippkvaliteedi või klienditeenindusega ületada konkurente - luua endale konkurentsieelise madalate kulude ja seega ka madalate hindade kaudu. Väikeettevõttele, nagu seda on ka Tallinna Suveniir OÜ, on kõige reaalsemaks võimaluseks olla spetsialist turuniššides või tippkvaliteedis, eriti aga konkurentide ületamises klienditeeninduses. Kulueelise võimalus on üsna ebatõenäoline, sest kulueelis saavutatakse ennekõike just toodangu suure hulga korral, kus kulud tooteühikule on väiksemad. Teooria kohaselt loetakse, et ettevõttel on strateegia koostamiseks kolm moodust [Alas, R lk 12]: 1) Ettevõtja tee. Sellisel juhul koostab strateegia üks jõuline isiksus. Ta keskendub võimalustele. Aluseks on tema isiklik arusaam. Sellisel viisil formuleeris strateegia näiteks Bill Gates. 2) Kohanev lähenemistee. See on pigem olemasolevatele probleemidele lähenemise viis kui uute võimaluste otsimine. Selliselt koostatud strateegia on tavaliselt fragmentaarne. Niisugust lähenemist on kasutanud näiteks riigiasutused ja üllatavalt isegi suured korporatsioonid. 3) Planeerimismoodus. See sisaldab nii uute võimaluste otsimist kui ka püüet lahendada olemasolevaid probleeme. Korporatsiooni otsuseid integreeriv strateegia koostatakse süstemaatilise võrdlusanalüüsi tulemusena. Tallinna Suveniir OÜ ettevõttepoliitika töötatakse välja kasutades ettevõtja tee moodust s.t. lähtudes omaniku-tippjuhi visioonist ja väärtushinnangutest ning ettevõtte potentsiaalsetest tugevatest külgedest, arvestades seejuures ettevõtte profileerimise võimalusi võrreldes konkurentidega. Selle etapi tulemuseks on ettevõtte strateegilise edupotentsiaali väljakujundamine. Strateegilise edupotentsiaali all mõistetakse ettevõttes olemasolevaid või väljaarendatavaid (potentsiaalseid) võimalusi, mis tagavad ettevõttele pikaajalise konkurentsieelise ja seega pikaajalise turuedu. [Reiljan, A. 2002] Ettevõttel tuleb koostada mitmed erinevate valdkondade strateegiad, nagu näit. turundusstrateegia, tootmis- ja logistikastrateegia, personalistrateegia, majandusstrateegia. Kõik need erinevate valdkondade strateegiad moodustavadki kokku ettevõtte äritegevuse ehk äristrateegia, mida on kujutatud joonisel 2.

20 20 ÄRITEGEVUSE STRATEEGIA Missioon Millises ärivaldkonnas tegutsetakse Organisatsiooni väärtused Visioon TEHNO- LOOGIA- STRA- TEEGIA Põhioskused Tehnoloogiamix Võtmetehnoloogiad Läbimur detehno -loogiad Liidetud tehnoloogiad Väärtusahel (kõrgkoolid teadusa sutused, ettevõtted) TURUNDUS- STRATEEGIA Sihtrühmad ja segmenteerimine Nõudlus Turgude suurus ja potentsiaal Marketingmix Olulisemad mõjurid Tootekontseptsioonid Teenuste osutamise põhimõtted Lisaväärtus Väärtuse kujunemise loogika TOOTMIS- JA LOGISTIKA- STRATEEGIA Tootmise ja jaotamise juhtimine Make or buy Väärtusahel Tootmisteh noloogia Kvaliteedistrateegia Keskkonnasüsteemid PERSONALI- STRATEE- GIA Võtmeoskuste valdkonnad ja nõuded Ressurssi de juhtimine (valik, arendus, liitmine, prognoosi mine) Koostöövõrgustikud MAJANDUS- STRA- TEEGIA Arvulised eesmärgid Majandus näitajad Juhtimine ja aruandlus Rahavoogude juhtimine Omandisuhe/Oma nikud Joonis 2. Äritegevuse strateegia koostisosad. [Sjöholm, H lk 4]

21 21 Tallinna Suveniir OÜ äristrateegia koostatakse analüüsitud informatsiooni põhjal ettevõtja tee moodusel, arvestades eduka strateegia tunnuste järgimist, aluseks võttes nii strateegia kujundamise erinevad osad kui ka strateegia neli põhielementi Taust Konkurentsijõud tegevusharus Ettevõtte äristrateegia määratlemiseks on oluline sõnastada ettevõtte missioon ja visioon. Kõigepealt aga tuleks määratleda, millises tegevusharus ettevõte tegutsema asub. Tegevusharu on määratletav kui firmade rühm, mis pakub üksteist asendavaid tooteid ja teenuseid, kuna nad rahuldavad tarbijate ühtesid ja samu vajadusi. Iga juhi ülesanne on analüüsida tegevusharu sees toimivaid konkurentsijõude. Michael Porter eristas viis konkureerivat jõudu tegevusharu sees, mida tuleb arvestada [Alas, R lk 35]: - potentsiaalsete uute sisenejate poolt tekitatavat ohtu; - informeeritud ostjate võimu firma üle; - hankijafirmade positsiooni hinnaläbirääkimistes; - teiste poolt välja toodavaid asendustooteid; - firmade harusisest rivaalitsemist. Mida tugevamad on need jõud, seda väiksem on ettevõtte võimalus hinda tõsta ja suuri kasumeid teenida. Tugevat konkurentsijõudu loetakse ettevõttele ohuks ja nõrka tema võimaluseks. Kuna konkurentsijõud ei ole stabiilsed, vaid muutuvad aeg-ajalt, on juhi ülesanne võimalused ja ohud ära tunda ning neile strateegiaga vastata. Konkurentide arv tegevusharus, kus Tallinna Suveniir planeerib tegutsema hakata, on suur. Tallinna vanalinnas avatavaid suveniirikauplusi tuleb igal aastal juurde. Silmatorkav osa nendest müüb suures valikus merevaiku, matrjoškasid ja muud väljaspool Eestit valmistatud kaupa. Võimaluseks saavutada selles turusegmendis konkurentsieelis, on erineda teistest konkurentidest ostjatele pakutavate kaupade sortimendi osas ja panna rõhku professionaalsele klienditeenindusele. Ettevõtte põhiline konkurent meiega sarnases kaubagrupis on ettevõte Eesti Käsitöö. Konkurentsi leevendavaks teguriks on, et Tallinna Suveniir OÜ esimese avatava kaupluse lähikonnas s.t. Toompeal ei ole ühtegi selle firma kauplust. Tegevusharust sõltumatult mõjutavad konkurentsis püsimist töötajate professionaalsus ja nende palgatase. Mõjufaktoriks on samuti see, millisel tasemel suudab ettevõte hoida oma püsikulud. Madalad püsikulud annavad eelise konkurentide ees seetõttu, et võimaldavad ootamatus müügitulu languse olukorras paremini hakkama saada.

22 22 Ettevõtte edukuse kaks olulist tegurit on tema tegevusharu ja asukoht. Need mõlemad tegurid kuuluvad ettevõtte väliskeskkonna alla. Väliskeskkond võib mõjutada ettevõtte tegevust soodsalt või olla takistuseks konkurentsieelise saavutamisel Asukoht ja tegevusala Tallinna Suveniir OÜ kavatseb tegutsema hakata nišši turul tegemist on peamiselt turistidele suunatud nišši kaubandusega. Sellise äriidee rakendamise võimaldab ja annab eelduse turismile suunatud kaubandussektoris tegutsemiseks ettevõtte esimese kaupluse asukoht. Kauplus hakkab paiknema Toompeal, Kohtu tänava ääres ja sellest mööduvad kõik turistid, kes külastavad Tallinna vanalinna vaateplatvormi Ettevõtte oodatav suurus Ettevõtte tööle rakendudes on esialgu plaanis luua töökohad neljale inimesele ettevõtte juhile ja kolmele klienditeenindajale. Turismisektori kõrghooajal, juulist kuni augustini, võetakse tähtajaliste lepingutega tööle veel lisaks kaks klienditeenindajat. Keraamikatöökoja tööle hakkamisel lisanduvad esimesel aastal kaks töökohta keraamikutele. Teisest tegutsemisaastast lisanduvad veel töökohad kahe avatava kaupluse klienditeenindajatele, ühele IT spetsialistile ja kahele kesklao töötajale. Arenguplaani järgi peaks kolmanda tegutsemisaasta lõpuks olema ettevõttes kokku töötajat Pakutavate kaupade ja teenuste kirjeldus, turg antud sektoris ja selle arengutendentsid Tallinna Suveniir OÜ poolt plaanitav kauba valik hakkab osaliselt erinema teistest seni turistidele suunatud jaekaubandusega tegelevate ettevõtete kaubasortimendist. Ettevõtte kaubavalikusse ei hakka kuuluma enamuses Tallinna suveniiripoodides müügil olev merevaik ja matrjoškad. Ettevõtte kaupluste kaubavaliku moodustavad eesti ehedad käsitöötooted eesti keraamikute ja klaasikunstnike tööd, kelle looming on senini Tallinna vanalinna kauplustes olnud esindatud vähesel määral. Ettevõttel on kavas osaleda uute toodete väljatöötamisprotsessis ja tuua turule ka mõningaid täiesti uudseid meeneid. Traditsioonilisele jaekaubandusele kavatseb ettevõte anda lisandväärtust erinevate teenuste lisamisega näiteks postipakiga kaupade saatmisega ostja määratud sihtkohta või ostetud suuremamahuliste kaupade toimetamisega lennujaama ja sadamasse. Turism kui majandusharu on senini, isegi majanduslanguse aastatel, olnud kasvutrendis aastal on Tallinna planeeritud tuua kruiisituriste 280 kruiisilaeva külastusega. Vene turistide arvu vähenemise aastal on mõningal määral

23 23 kompenseerinud turistid teistest riikidest. Suurt kasvupotentsiaali nähakse Aasiast tulevate turistide näol. Osa Tallinna huviväärsustega tutvuma sõitnutest kuulub ka Tallinna Suveniir OÜ potentsiaalsete klientide hulka. Ettevõtte sooviks on Tallinna külastanud turisti muljet ja emotsiooni jäädvustada meilt mälestuseks ostetava meene näol Äriidee edukuse eeldused tugevad ja nõrgad küljed, taotletav konkurentsieelis. Rajatava ettevõtte olulisimaks eduka töötamise eelduseks on kaubanduspinna hea asukoht. Traditsioonilisele kaubandusele on kavas anda lisandväärtust erinevate teenuste lisamisega kaupade toimetamine sadamasse ja lennujaama; kaupade saatmine postipakiga ostja määratud sihtkohta jmt. Äriidee edukuse peab tagama ka ettevõtte poolt pakutavate kaupade ja teenuste kindel sihtturg, sest peaaegu iga Tallinna külastav turist soovib siit kaasa osta mingi meene, mis jääb talle meenutama Tallinna kauneid vaatamisväärsusi, siit saadud muljeid ja elamusi. Järelikult ettevõtte poolt pakutavale kaubale on olemas potentsiaalne turg. Kolmandaks äriidee edukuse aluseks on kõrge kvalifikatsiooniga klienditeenindajatest töötajad, kes valdavad mitmeid võõrkeeli. Töötajatelt nõutakse professionaalset klienditeeninduse taset ja neile võimaldatakse klienditeeninduse alast täiendkoolitust. Ettevõtte likviidsete vahendite olemasolu kindlustab igapäevane raha kassavoog. Taotletavaks konkurentsieeliseks, teiste samas turusegmendis töötavate kaupluste ees, peab kujunema ettevõtte poolt pakutav, teistest samasse turusegmenti kuuluvatest kauplustest erinev kaupade sortiment, professionaalne klienditeenindus ja kaubanduspinna atraktiivne asukoht Planeeritavad partnerlussuhted Ettevõtte kõige olulisemad partnerid on kaubatarnijad need on eesti käsitöömeistrid. Ettevõttel on plaanis kasutada seda majandusressurssi, mis on Eestis olemas meie klaasikunstnike, keraamikute jt. käsitöömeistrite oskuste ja ande näol. Eestis on palju suurepäraste oskustega käsitöömeistreid, ainult nende toodetele ei ole turustusvõimalusi veel piisavalt. Praegu müüvad nad oma kaupa peamiselt erinevatel laatadel, kuid laadapäevade arv aastas on väike. Seepärast on atraktiivset kaubanduspinda omaval ettevõttel võimalik enda seatud tingimustel omale erinevaid kaubatarnijaid valida. Ettevõte kavatseb sõlmida lepingud mitmete erinevate kaubavalmistajatega

24 24 (tarnijatega), kes hakkavad varustama kauplust vajamineva kaubaga. Ettevõtte tegevjuhi eelnevad töökogemused ja suhete võrgustik erinevate väärtusahela osadega võimaldavad saavutada varustatuse sobiva hinnaga kaupadega ja sõlmida sobiva (vähemalt ühe kuu pikkuse) maksetähtajaga tarnelepingud. Ettevõtte esimese tegevusaasta olulisemad partnerid kaubatarnijad on: Kadri Kaerma keraamik, endine Tallinna Keraamikatehase peakunstnik (kuni tehase pankrotistumiseni) ettevõtte kaubavalikus on tema erinevad keraamilised autoritööd Tiina Kannistu klaasikunstnik ettevõtte kaubavalikus on tema erinevad Tallinna ja loodusteemalised vitraažid Urve Sikemäe klaasikunstnik ettevõtte valikus on tema erinevad loodustemaatilised vitraažid Tatjana Zolotukhina Moskva Riikliku Ülikooli kunstteadlasena lõpetanud, praegu Tallinnas elav ja töötav keraamik ettevõtte kaubavalikus on tema Tallinna arhitektuuriteemaline keraamika Larissa Gavrilova keraamik ettevõtte kaubavalikus on tema Tallinna teemaline keraamika OÜ Kvaliteetsuveniir siin töötavad eesti traditsioonilise nahkehistöö tegijad ettevõtte kaubavalikus Tallinna temaatilised nahkehistööd Eelpooltoodud ja veel mitmete teiste kunstnikest ja käsitöömeistritest kaubatarnijate toodang moodustabki ettevõtte esimese avatava kaupluse kaubavaliku. Tarne maksumuse moodustab kaupade maksumus. Transpordikulu sisaldub kaupade ostuhinnas ja kaubad transpordivad kohale tarnijad. Ettevõttel esimesel tegevusaastal laoruumid puuduvad ja seetõttu laokulu puudub. Alates teisest tegutsemisaastast veel kahe kaupluse tööle hakates rakendub tööle keskladu. Kaupade kohaletoimetamine tarnijate poolt toimub siis kesklattu. Õigesti valitud käsitöömeistritest partnerid ja hea koostöö nendega on väga oluliseks osaks Tallinna Suveniir OÜ äristrateegias Sisseostetavad teenused Tarbitavatest teenustest planeerib ettevõte sisse osta järgnevad teenused: 1. Kaubanduspindade üürimine 2. Laopinna koos büroopinnaga ja keraamikatöökoja ruumide üürimine 3. Turvateenus 4. Interneti- ja telefoniühenduse teenus

25 Missioon Missioon peaks sisaldama äri definitsiooni, peamisi eesmärke ja filosoofilisi väärtusi. Äri definitsiooni koostisosad on [Alas, R lk 24]: - Klientide grupid s.t. Kelle vajadusi me rahuldame? - Tarbija vajadused s.t. Milliseid vajadusi me rahuldame? - Meie põhilised oskused s.t. Kuidas me neid vajadusi rahuldame? Ettevõttel Tallinna Suveniir on plaanis, läbi oma müüdavate toodete ja pakutavate teenuste, pakkuda klientidele positiivset emotsiooni ja meeldivat mälestuseset Tallinnast. Eesmärgiks on, et ka kohalik elanik võiks olla rahul ja uhke nende toodete üle, millega me tutvustame turistidele meie käsitöömeistrite oskusi. Tallinna Suveniir OÜ üleskutse oma potentsiaalsetele klientidele, mis kajastab meie filosoofiat, on Avasta maailma selle kõikides värvides, kogu muljeid ja mälestusi! 2.5. Visioon Edukad ettevõtted järgivad alati selgelt formuleeritud eesmärke. Neil on olemas visioon, mis kajastub juhtmõttes. Sellest tulenevalt ei killustu nad igapäevases rutiinis, vaid kontsentreerivad oma jõu olulisele: arendavad välja oma tugevad küljed ja profileerivad seeläbi oma ettevõtte turul [Reiljan, A lk 176]. Tallinna Suveniir OÜ visiooniks on - olla usaldusväärne partner meiega koostööd teha soovivatele käsitöömeistritele. Pakkuda ostjatele laialdast kaubavalikut, mis algab odavatest masstoodetest ja lõpeb rikkamale turusegmendile suunatud eesti kunstnike autoritöödega. Traditsioonilisele jaekaubandusele planeerime anda lisandväärtust erinevate teenuste pakkumisega Põhiväärtused Ettevõtte põhiväärtused on tõekspidamised, millest töötajad oma tegevuses lähtuvad. Nad aitavad sageli saavutada suuremat ühtekuuluvustunnet ja kui nende viimine töötajateni õnnestub nii, et neisse tõesti usutakse ja neid tähtsaks peetakse, siis võib see oluliselt kaasa aidata ettevõtte edukusele [Leimann, J., Skärvad P-H., Teder, J lk 69]. Järgnevalt on toodud loetelu põhiväärtustest, mida tahab hakata järgima Tallinna Suveniir OÜ: Usaldusväärsus Tahame olla usaldusväärsed partnerid kõigile, kellega teeme koostööd. Peame kinni lubadustest ja tähtaegadest.

26 26 Pädevus Hindame häid ameti- ja erialaseid teadmisi, kogemusi ning oskusi. Õpime elukestvalt ja täiendame end pidevalt. Sihikindlus Püüdleme püstitatud eesmärkide täitmise poole. Kliendikesksus Seame esikohale klientide rahulolu tagamise. Väärtustame oma kliente, püüame vastata nende ootustele ja täita nende soove. Erinevatest riikidest pärit klientidega peame oskama suhelda suuremal või vähemal määral nende emakeeles. Kvaliteet Müüme kaupu, mille kõrge kvaliteedi saame garanteerida. Töötajate väärtustamine Teame, et meie töötajatest sõltub, kuidas ja millise kvaliteediga me töötame ja areneme. Me hindame oma töötajate ühtekuuluvust, sõprust ja nende arengupüüdlusi. Kindlustame sellised töötingimused, et töötajad tunneksid ennast väärtustatutena, et neil säiliks innukus ja sära silmades. Innovaatilisus Püüame olla innovaatilised ja konkurentsivõimelised omas sektoris, tuua turule uusi tooteid ning teenuseid. Läbi uuenduste ja töötajate koolituse soovime pakkuda oma klientidele kvaliteetset kaupa ja anda omanikele kõrge investeeringute tasuvuse. Hoolivus Võtame vastu sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt vastutustundlikke äriotsuseid. Püüame oma aega ja raha investeerida arukalt, luues lisandväärtust. Kasumlikkus Ainult tulemuslik tegevus ja ettevõtte majanduslik stabiilsus tagavad jätkusuutlikkuse ja kasumlikkuse. Olles kasumis saab ettevõte täita oma kohustusi partnerite, töötajate ja omanike ees SWOT analüüs SWOT-analüüs (strengths, weaknesses, opportunities, threats) on tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude süsteemne vastandamine. SWOT-i väärtus väljendub võimes muuta algselt isegi emotsionaalsena tundunud informatsioon ratsionaalselt mõõdetavaks. See tähendab, et iga SWOT-i koondatud väide tuleneb otseselt kas ettevõtte sise- või väliskeskkonna auditi konkreetsest analüüsist, pakkudes juhtidele selgeid otsustusaluseid. Kaardistades ettevõtte edukust kõige enam määravad strateegilised tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud, pakub SWOT reaalse võimaluse kanda see info üle strateegilisteks juhtimisotsusteks. Selle käiguga antaksegi SWOT-ile nn tarbimisväärtus. Edasises strateegia põhialuste loomise osas ei tegeleta enam täiendava info hankimisega, vaid keskendutakse SWOT-i abil kokku võetud võimekuse sobitamisele väliskeskkonna võimalustega [Karjus, P lk 184].

27 27 Tabelis 1 on välja toodud Tallinna Suveniir OÜ strateegilised tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud, mis on aluseks edaspidiste strateegiliste juhtimisotsuste langetamisele. Tabel 1. Tallinna Suveniir OÜ SWOT analüüs Tugevused T1:Ettevõtte omaniku ja tegevjuhi töökogemus kaubanduses T2:Hea geograafiline asukoht ja mugav juurdepääs T3:Hästikorraldatud logistika T4:Kaupluse müügisaali hubane interjöör T5:Proffessionaalsed töötajad T6:Kliendisõbralik teenindus T7:Teistest konkurentidest erinev ja omanäoline kaubavalik T8:Kõrge kvaliteediga kaup T9: Muutuvkulude määra vähendamise võimalus T10:Usaldusväärsed koostööpartnerid T11: Innovaatilisus Ohud O1:Konkurentsi lisandumine O2:Personalirisk kvalifitseeritud tööjõu vähesus O3:Koostööpartner lõpetab olulise toote valmistamise O4:Prognoosimatud turumuutused (ülemaailmne või lähiriikide majanduskriis) O5:Klientide eelistuste ja vajaduste järsk muutumine O6: Kvalifitseeritud tööjõu puudus O7: Maksumuudatused turismisektoris O8: Püsikulude suurenemine (esmajoones muutused üüripindade turul) O9: Kulude suurenemine seoses muutustega seadusandluses O10: Pandeemiate puhkemine O11: Tehnoloogia areng O12: Valuutakursside ja välisriikide poliitika muutumine meile kahjulikus suunas Nõrkused N1:Omaniku vähene ettevõtlusalane kogemus N2:Väike meeskond N3:Puuduvad püsikliendid N4:Olulised kaubatarnijad ei pea kinni tarnetähtaegadest N5:Kitsas turusegment N6: Töötajate kõrge kvalifikatsiooni nõue Võimalused V1:Kaubale lisandväärtust andvate uute teenuste väljatöötamine V2:Teeninduse kõrge kvaliteedi hoidmine V3:Kaupade sortimendi laiendamine V4:Uute toodete väljatöötamine V5: V2, V3 ja V4 loovad võimaluse suurendada müügitulu V6: Tarkvara arendamise võimalus vastavalt vajadustele V7:Suurenev nõudlus turismisektoris

28 Ärieesmärgid Eesmärkidel on täita oluline roll ettevõtte juhtimises. Eesmärkide sisu määrab kindlaks, mida tahetakse saavutada. Sellest aspektist lähtudes võib eesmärgid jagada kahte põhilisse gruppi: 1) Formaalsed eesmärgid, milles väljendub ettevõtlustegevuse tegelik mõte 2) Eesmärgid, mis on seotud konkreetse tegutsemisega ettevõtte funktsioonide täitmisel. Formaalsed eesmärgid on nn. kõrgeimad eesmärgid, mis on orientiiriks konkreetsete funktsioonide täitmisega seotud eesmärkidele. Formaalsetes eesmärkides väljendub ettevõtte tegevuse mõte ning nad väljendavad ettevõtte edukust, selle töö tulemuslikkust. Ettevõtete tegevus on reeglina suunatud rohkem kui ühe eesmärgi realiseerimisele. Ettevõtte poolt järgitavad eesmärgid moodustavad eesmärkide süsteemi. Hierarhilisest aspektist lähtudes võib eesmärkide süsteemis välja tuua pea- ja alameesmärgid [Reiljan, A lk 73]. Tallinna Suveniir OÜ ärieesmärgid on välja toodud tabelis 2. Kui eesmärgid muutuvad ebaselgeks või nende realiseerimine ebareaalseks, ei ole ettevõttel võimalik edukalt tegutseda. Seetõttu on oluline, et ettevõtte eesmärkide süsteem oleks kooskõlas ettevõtte võimaluste, tugevuste, nõrkuste ja ohtudega. Tabelis 2 on näha ka ettevõtte eesmärkide seos SWOT-iga.

29 29 Tabel 2. Tallinna Suveniir OÜ ärieesmärgid ID Eesmärk Alameesmärgid Seos SWOTiga ÄE1 Kaupluste käibe suurendamine ÄE2 ÄE3 ÄE4 Kulude optimeerimine Kasumi maksimeerimine Töötajate arendamine ÄK1:Kaupade sortimendi laiendamine ÄK2:Kaupade hinna ja kvaliteedi suhte optimeerimine ÄK3:Kaupade atraktiivse väljapaneku loomine/teostamine ÄC1:Infosüsteemi arendamine ÄC2:Logistika protsesside optimeerimine ÄC3:Töötajate efektiivsem rakendamine ÄF1:Müügitulu suurendamine ÄF2:Püsikulude vähendamine ÄF3:Muutuvkulude vähendamine ÄF4:Suurema turuosa hõivamine ÄA1:Töötajate oskuste ja kvalifikatsiooni tõstmine ÄA2:Töötajate lojaalsuse loomine ÄA3:Töötajate rahulolu suurendamine ÄS T9 ÄS T7 ÄS T1 ÄS T3 ÄS T9 ÄS T4 ÄS T9 ÄS T3 ÄS T5 ÄS N6 ÄS O6 ÄS V1 ÄS O7 ÄS T3 ÄS V4 ÄS V1 ÄS V3 ÄS T5 ÄS N2 ÄS O6 ÄS T6 Tallinna Suveniir OÜ üheks peaeesmärgiks on ettevõtte kui äriüksuse efektiivne toimimine ja kasumi teenimine ja selleks on püstitatud ning tuleb ellu viia rea alameesmärkide täitmine. Püstitatud eesmärgid on seotud ettevõtte võimaluste, tugevuste, nõrkuste ja ohtudega.

30 Peamised äriprotsessid Protsesside kaardistamine, juhtimine ja analüüs Protsess on eesmärgile suunatud tegevuste järgnevus ajas. Algusest lõpuni kes, mida, millal ja kuidas ehk DETAILNE TEGEVUSKAVA. Protsessid on objektiivsed meie töö ja igapäevane elu kulgebki protsessides. Juhtimisteooria kinnitab: Juhtida saab ainult protsesse s.t. me saame mõjutada tegevuste sisu (sh nende järgnevust) ning inimeste käitumist nendes tegevustes [Sild, A. 2012]. Protsesside kaardistamist kasutatakse ettevõtte protsesside piltlikuks kujutamiseks graafilisel teel. Protsesside kaardistamine on abivahendiks ettevõttes toimuvate tegevuste optimeerimiseks. Protsesside kaardistamine aitab saada adekvaatset ja objektiivset ülevaadet ettevõttes toimivatest protsessidest ehk kuidas ja missuguses järjekorras mingi töötsükkel toimub. Kaardistamise tulemusel saab leida võimalused protsessi efektiivsemaks toimimiseks. Äriprotsesside juhtimine (BPM business process management) tähendab, et ettevõtte tegevused seatakse süsteemselt paika nii, et klient maksimaalselt rahule jääks. Äriprotsesside juhtimine on kogu ettevõtet hõlmav püüdlus parema tulemuse poole. Äriprotsessid on nagu vara, mille eest tuleb hoolitseda ja mida tuleb arendada. Kui seda teha järjepidevalt, teenib see vara teid ju märksa paremini. Praktikas tähendab äriprotsesside juhtimine seda, et ettevõttes ei ole keskseks struktuurielemendiks enam üksus, vaid äriprotsess või selle etapid. Ka tulemusi mõõdetakse äriprotsessi lõikes [Talmar, M. 2011]. Äriprotsesside analüüs on meetod, mis aitab määratleda äriprotsesside efektiivsust ettevõtte eesmärkide saavutamisel. Analüüsi tulemusel peaksid olema määratletud valdkonnad, kus protsesside muutmisega või täieliku ümberkorraldamisega on võimalik muuta ettevõtte tegevust efektiivsemaks. Paljud ettevõtted võivad avastada, et mitmetel protsessietappidel nagu polegi seost soovitud tulemusega ja tekib küsimus, kas need on üldse vajalikud. Nendest ebamäärastest või mittevajalikest etappidest vabanemine võib viia tulemuseni, mille läbi kiireneb toote valmistusaeg, tõuseb klienditeenindustase või vähenevad tootmiskulud Äriprotsesside kaardistamise tähtsus Helmese juhatuse esimees Jaan Pillesaar on öelnud: Kui kümme aastat tagasi räägiti IT turul, et kohe-kohe standardiseeritakse tööstusharude äriprotsessid nii ära, et iga ettevõte võib endale riiulist valmis äriprotsesside paketi osta, siis nüüd olen veendunud, et selle standardiseerimisega ei ole kuhugi jõutud. Seega jääb äriprotsesside väljamõtlemine ilmselt iga ettevõtte enda tööks. Kõige efektiivsemate äriprotsessidega ettevõttel on turul selge eelis. [ Talmar, M. 2011]

31 31 Lähtudes asjatundja hinnangust peakski iga ettevõtja mõtlema, kuidas kaardistada oma ettevõtte äriprotsesse. Äriprotsess on ülesannete ja tegevuste kogum, mis algab kliendi vajaduste määratlemisega ja lõpeb kliendi vajaduste täitmisega. Protsessipõhise juhtimise aluseks on ettevõtte protsessikaardistus, mis annab ülevaate ettevõtte toimimise põhimõtetest, ülesannete jaotusest ja ressursikasutusest. Protsessikaardistus loob head eeldused mõõdikute süsteemi väljatöötamiseks ja seeläbi ettevõtte efektiivsuse tõstmiseks. Praktikas peakski äriprotsesside juhtimine toimuma viisil, kus keskseks elemendiks ei ole ettevõtte mingi struktuuriüksus, vaid konkreetne äriprotsess. See võimaldab ka tulemusi jälgida ja mõõta äriprotsesside toimumise lõikes ja vastavalt tunnustada erinevate struktuuriüksuste poolt ühiselt saavutatud lõpptulemust Ettevõtte erinevate äriprotsesside loetelu Tallinna Suveniir OÜ peamisteks äriprotsessideks lisaks juhtimisprotsessidele on: 1. Kliendisuhete arendusprotsess, mis päädib kaupade müügiga, milleks on meened ja eesti käsitöötooted. 2. Toodete väljatöötamine, arendamine ja valmistamine. Toodeteks on keraamikatöökojas valmivad keraamilised meened ja tarbeesemed ning portselanmaalinguga tooted. 3. Tarnijatega suhete arendusprotsess. 4. Kaupade tarneprotsess. 5. Kaupade müügiprotsess. 6. Arveldusprotsess. 7. Teenindusprotsess kogu klienditeeninduse tsüklit kätkev protsess. 7.1.Teenuste arendamine ja müük, milleks on ostetud kaupade postipakiga saatmisteenus ostja valitud sihtkohta ja ostetud kaupade toimetamine sadamasse või lennujaama. Ettevõtte peamiseid äriprotsesse toetavad tugiprotsessid on: 1. IT arendusprotsess 2. Personalijuhtimine 3. Raamatupidamine 4. Aruandluse protsess 5. IT haldusprotsess Ettevõtte juhtimisprotsessid on: 1. Ettevõtte strateegiline juhtimine 2. Ettevõtte operatiivjuhtimine 3. Tootmisprotsessi juhtimine 4. Turunduse juhtimine 5. Müügiprotsessi juhtimine 6. Finantsjuhtimine

32 Töövahendite valik Tänapäeval on saadaval palju protsesside modelleerimiseks sobivaid tarkvarapakette, mille seast leiab iga soovija sobiva oma eesmärkide täitmiseks. Töövahendi valiku üheks olulisimaks kriteeriumiks on selle vastuvõetavus kasutajale. Alustaval ettevõttel ei ole mõistlik teha investeeringuid töövahenditesse juhul, kui on olemas tasuta alternatiivid. Käesolevas töös on protsesside modelleerimisel kasutatud vabavaralist tarkvara Bizagi Process Modeler ( ). Tarkvarapakett kasutab laialt levinud BPMN notatsiooni ning pakub mugava ja paindliku töökeskkonna erinevas mahus kaardistusprojektide läbiviimisel. Antud töö protsessikaartide jooniste koostamisel on kasutatud BPMN-i põhielemente ja laiendatud elemente Ettevõtte protsesside kaardistamine Protsesside kaardistamine loob eelduse protsesside korrastamiseks ja tulemuslikkuse tõstmiseks. Tallinna Suveniir OÜ protsesside kaardistamise eesmärgid on järgmised: - Protsesside töökindluse tagamine. - Läbivusaja lühendamine. - Seonduvate kulude alandamine. - Protsesside arusaadavuse suurendamine, infovoogude korrastamine. - Klientide rahulolu ja ettevõtlustulemi väärtuse suurendamine. - Paindlikkuse tagamine s.t. valmisolek reageerida muutuvatele oludele ja klientide muutuvatele vajadustele. Protsessid on kaardistatud To-Be seisundina ehk näidates, millised võiksid antud protsessid tulevikunägemuses olla. Protsessidest parema ja kompaktsema ülevaate saamiseks vaadeldakse nii äriprotsesse kui ka IT tugiprotsesse koos töö selles osas. Ettevõttes on mitmeid protsesse ja kõigi protsesside käsitlemine selles töös ei ole selle valdkonna suure mahu tõttu otstarbekas. Töö selles osas on vaadeldud ettevõtte efektiivse toimimise saavutamise seisukohalt olulisemaid protsesse: - kliendisuhete arendusprotsess; - tugiteenuste protsessid; - IT arendusprotsess; - IT haldusprotsess; - raamatupidamisprotsess; - laoprotsess; - laost kauba tellimise protsess; - nõuete kirjeldamise protsess; - hankimisprotsess; - kasutajatoe protsess;

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja)

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja) Alternatiivne pangandusvõimalused ja õppetunnid Priit Põldja 18. Aprill 2013 Alternatiivsed ärimudelid panganduses Alternatiivne ärimudel ETK Finantsi näitel Mis n pildil? M-Pesa- suurima kliendiarvuga

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Hip Green1 Template

Hip Green1 Template Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud

Rohkem

Innar Liiv, Juhataja, Vertical ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical

Innar Liiv, Juhataja, Vertical ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical Ettekande sisu Mis on andmeladu ja millised on sellele püstitatud eesmärgid? Mis kasu sellest on? Paindlikum aruandlus; Automaatne kaupade

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Summer Universities SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT Project period 01.09.2017-31.08.2020 9 Partners: Estonia (3), Latvia (2), Slovenia (3) and Portugal (2) Study Trips EUROPARC sertificate Total budget

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Microsoft Dynamix AX juurutus Kaubamajas 11.03.2015 Heli Viirand Kaubandusdirektor Teemad Ülevaade Kaubamajast ERP süsteemi juurutamise eeldused ERP süsteemi valik Miks Microsoft Dynamics AX Ülevaade projektist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt Tarkvaraarendusprotsess Lektor Oleg Mürk olegm@webmedia.ee Webmedia AS www.webmedia.ee Teema Mille poolest erineb üksinda programmeerimine mitmekesi tarkvaraarendamisest? Mitmekesi programmeerimine Mitmekesi

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem