Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2013)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2013)"

Väljavõte

1 Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2013) Tallinn 2013

2 Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2013) on dokument, mis määrab tellija ja töövõtja õigused, kohustused ning vastutuse ehitustööde ja muude nendega kaasnevate tööde tegemisel. ETÜ 2013 on koostatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel ja toetusel. ETÜ 2013 on kooskõlastanud tellijate ja ehitusettevõtjate esindajad. ETÜ 2013 versioon asendab edaspidi nende väljatöötamisel aluseks olnud Ehituse töövõtulepingute üldtingimusi (ETÜ 2005). Käesolevad üldtingimused on soovituslikud, kuid on ehituse töövõtulepingute sõlmimisel käsitatavad ehituse valdkonna ja ehituslepingute sõlmimise hea tavana. ETÜ 2013 töötas välja töögrupp, kuhu kuulusid: Ehitusettevõtjate Liit Indrek Peterson ja Helje Johansoo Riigi Kinnisvara AS Merle Salmistu ja Igor Gerasenkov Nordecon AS Ingrid Aloe-Kiisel ja Avo Ambur Merko Ehitus AS Tarmo Pohlak ja Mihkel Mugur Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit Margus Tammik Eesti Linnade Liit Anne Läns AS Clik Villu Põldmäe AS Telora-E Valter Napits Riigihangete Keskus Margus Lantin Eesti Geodeetide Ühing Tiit Hiion. 2

3 SISUKORD: SISSEJUHATUS... 5 ERITINGIMUSED ÜLDTINGIMUSTE TÄPSUSTUSED ÜLDTINGIMUSTE TÄIENDUSED, MUUDATUSED VÕI MITTE- KOHALDAMINE... 9 ÜLDTINGIMUSED MÕISTED LEPINGU DOKUMENDID. LEPINGU TÕLGENDAMINE EHITUSPROJEKT Tellija poolt või korraldusel koostatud ehitusprojekt (ehitustöövõtt) Töövõtja poolt või korraldusel koostatav ehitusprojekt (projekteerimisehitustöövõtt) TEGEVUSED EHITUSPLATSIL Tegevused enne tööde alustamist Ehitusplatsile juurdepääsu õigus Töövõtja kohustused peatöövõtjana Vastutus alltöövõtjate tegevuse eest, alltöövõtjate kaasamine ja vahetamine Ehitustoodete hankimine ja ladustamine. Ehitusplatsi valve. Soojakud ja piirded Keskkond (sh tolm, praht, jäätmed) Ohutus, sh tuleohutus ja tööohutus Kommunikatsioonid (elekter, vesi, gaas jm), nende kasutamine ja nende eest maksmine Nõuded kvaliteedile V GARANTII Garantiiaeg Garantiiülevaatuste tegemine Garantiitööde tegemise tingimused ja tähtajad TAGATISED Töövõtja täitmisaja tagatised Töövõtja garantiiaja tagatised Tellija tagatised TÖÖDE TEGEMISE TÄHTAJAD LEPINGU MUUTMINE

4 8.1. Muudatustööd ja nende maksumuse hindamine Lisatööd JÄRELEVALVE JA KONTROLL Järelevalve üldine korraldus Katsetused Kaetud tööd TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE Mõõtmine ja hindamine Üleandmise ja vastuvõtmise protseduur Juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminek LEPINGU HIND JA TASUMISE KORD Lepingu hind Tasumise kord VASTUTUS JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID Vastutuse alused Viivised ja leppetrahv Lepingu peatamine Lepingust taganemine Lepingu ülesütlemine INTELLEKTUAALSE JA TÖÖSTUSOMANDIÕIGUS TEABEVAHETUS JA KOOSTÖÖ Poolte esindajad ja nende volitused lepingu täitmisel Koosolekud ja nõupidamised. Teave töö käigu kohta Teadete edastamine Teabe konfidentsiaalsus VAIDLUSTE LAHENDAMINE LÕPPSÄTTED

5 SISSEJUHATUS Ehituse töövõtulepingu üldtingimused (edaspidi ETÜ 2013 ) on dokument, mis määrab tellija ja töövõtja õigused, kohustused ning vastutuse ehitustööde ja muude nendega kaasnevate tööde tegemisel. Üldtingimustele viitamisel võib kasutada lühendit ETÜ Üldtingimusi kasutatakse nii projekteerimis-ehitustööde tegemiseks (projekteerib ja ehitab töövõtja) kui ka üksnes ehitustööde tegemiseks (tellija annab töövõtjale ehitusprojekti, töövõtja ehitab). Juhul kui leping sõlmitakse üksnes ehitustööde tegemiseks, ei välista see siiski töövõtjapoolset projekteerimistööde tegemist (nt tööprojekti, teostusjooniste jm koostamine) ehitustööde tegemise eesmärgil nende lõpetamiseks vajalikus mahus. Juhul kui üldtingimusi kasutatakse riigihankes (hankelepingu kavandina), on vajaduse korral võimalik riigihankeid reguleerivatest õigusaktidest tulenevad erisätted lisada eritingimustesse. Nii üld- ka kui eritingimused sisaldavad sätteid (eritingimused soovituslikke sõnastusi) ka juhuks, kui tegemist on riigihanke teel sõlmitava töövõtulepinguga. Ehituse töövõtulepingus lepivad pooled kokku ETÜ 2013 kasutamises ja eritingimustes, mille järgi tehakse ehitustöid või osutatakse ehitustöödega kaasnevaid teenuseid. Eritingimustega täpsustatakse või täiendatakse (vajaduse korral muudetakse) ETÜ tingimusi. Eritingimustes määravad pooled üldjuhul kindlaks kõik lepinguga seotud numbrilised näitajad. ETÜ kasutamisel on soovitatav mitte muuta ETÜ üldtingimusi vastava ETÜ üldtingimuse tekstis, vaid koostada selleks eraldi eritingimus. Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi täites juhinduvad pooled lepingust, õigusaktidest (sh tehnilistest normidest) ja heast tavast, aga ka Eesti Vabariigis kehtivatest standarditest, kui nende kohaldamises on kokku lepitud). Üldtingimuste rakendamist peetakse heaks tavaks ka siis, kui selles ei ole poolte vahel eraldi kokku lepitud. ETÜ 2013 ei välista, et teatud ehitustööde tegemisel võib hea tava lepingupoolte õiguste ja kohustuste puhul olla teistsugune, kui seda kirjeldab ETÜ 2013, samuti ei välista ETÜ muude lepingutingimuste või ETÜ-ga reguleerimata lepingutingimuste kohaldamist. ETÜ on oma loomult dispositiivne, st pooled võivad sõlmitavas lepingus ETÜ-s sätestatust kõrvale kalduda. 5

6 ERITINGIMUSED Leping nr number Leping sisaldab üldtingimusi ja eritingimusi. Eritingimused sisaldavad üldtingimuste täpsustusi, täiendusi ja muudatusi. Üldtingimustena on käsitatavad Ehituse töövõtulepingu üldtingimused (ETÜ 2013), mida kohaldatakse lepingule ka juhul, kui pooled ei ole üldtingimusi eraldi dokumendina allkirjastanud. 1. ÜLDTINGIMUSTE TÄPSUSTUSED Jrk nr Üldtingimus, mida eritingimusega täpsustatakse Viide ETÜ tingimuse punktile Tingimuse määratlus või sõnastus 1 Tellija ja tema esindaja ning nende kontaktandmed 2 Töövõtja ja tema esindaja ning nende kontaktandmed 3 Töövõtja esindaja lepingu täitmisel, kui tegemist on ühispakkujatega 4 Andmed riigihanke kohta (olemasolu korral) 5 Andmed ehitusprojekti kohta (olemasolu korral) 6 Andmed ehitusplatsi kohta 7 Ehitusprojekti koostamise Nimi: nimi Registrikood: number Asukoht/aadress: aadress Esindaja nimi: nimi Esindaja e-posti aadress: aadress Esindaja kontakttelefon: number Nimi: nimi Registrikood: number Asukoht/aadress: aadress Esindaja nimi: nimi Esindaja e-posti aadress: aadress Esindaja kontakttelefon: number Nimi: nimi --- Riigihanke nimetus: nimetus Viitenumber: number --- Ehitusprojekti autor: nimi Töö number: number Töö koostamise aeg: pp.kk.aaaa Autoriõigused on tööde tegemiseks vajalikus mahus üle antud tellijale: "jah / ei / ei ole vajalik" --- Kinnistu asukoht: aadress Kinnistu registriosa number: number Katastriüksus: number Kinnistu pindala: number m² Ehitusplats hõlmab kogu kinnistut: jah/ei eelprojekt/põhiprojekt/tööprojekt 6

7 staadium (kui töövõtja nõuab selle koostamist) 8 Tööprojekti koostamine 9 Teostusjooniste koostamine 10 Lubade hankimine ja vastavate riigilõivude tasumine ja "tellija/töövõtja / ei ole nõutav" ja tellija/töövõtja 2.9 Projekteerimistingimused: "tellija/töövõtja / ei ole nõutav" Kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek: "tellija/töövõtja / ei ole nõutav" Ehitusluba: "tellija/töövõtja / ei ole nõutav" Kasutusluba: "tellija/töövõtja / ei ole nõutav" number tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates Sõnastada vastav tingimus 11 Ajagraafiku esitamine 12 Ehitusplatsile juurdepääsu õigus (kui on muul juhul, kui alates lepingu sõlmimisest) 13 Garantiiaja kestus number kuud 14 Garantii pikendatud kestus ehitise osadele (kui kohaldatakse) jne 15 Tehnosüsteemide hooldamine töövõtja poolt garantiiajal 16 Tehnosüsteemide hoolduse kestus, arvestatuna garantiiaja algusest "Ehitise osa nimetus" number kuud "Ehitise osa nimetus" number kuud "Ehitise osa nimetus" number kuud "nõutav / ei ole nõutav" "ajavahemik kuudes vm ajaühikutes" 17 Täitmisaja tagatis "nõutav / ei ole nõutav" 18 Arveldusarve number tagatiste deponeerimiseks ja Arvelduskonto valdaja: nimi Arvelduskonto number: number Pank: ("panga nimetus" ) 19 Ettemaksu tegemine töövõtjale 20 Ettemaksu suurus, juhul kui ettemaksu makstakse 21 Ettemaksu tasaarvestamise määr (igast summast) 22 CAR kindlustuse nõutavus "tehakse / ei tehta" summa eurot (ilma käibemaksuta) (või nt: number protsenti tööde üldmaksumusest) number protsenti "nõutav / ei ole nõutav" 7

8 23 CAR kindlustuse hüvitise minimaalne piirmäär 24 CAR kindlustuse omavastutuse maksimaalne suurus 25 Tsiviilvastutuskindlustuse nõutavus 26 Tsiviilvastutuskindlustuse hüvitise minimaalne piirmäär 27 Tsiviilvastutuskindlustuse omavastutuse maksimaalne suurus Vähemalt võrdne lepingu hinnaga arvestatuna summast ilma käibemaksuta summa eurot "nõutav / ei ole nõutav" summa eurot summa eurot 28 Garantiiaja tagatis "nõutav / ei ole nõutav" 29 Täitmisaeg 7.1 pp.kk.aaaa 30 Põhilise kasutusvalmiduse teatise esitamise tähtaeg number kalendripäeva enne täitmistähtaega 31 Vahetähtajad 7.1 I vahetähtaeg pp.kk.aaaa II vahetähtaeg pp.kk.aaaa III vahetähtaeg pp.kk.aaaa jne 32 Lepingu hind (tööde üldmaksumus ja reserv selle olemasolu korral), ilma käibemaksuta ja selle alapunktid Lepingu hind: summa eurot Tööde üldmaksumus: summa eurot Reserv: summa eurot 33 Maksetähtajad number tööpäeva jooksul pärast arve saamist 34 Tellija spetsialistide tunnihinnad (ilma käibemaksuta) Omanikujärelevalve: summa eurot/tund Tellija spetsialistid: summa eurot/tund 35 Normaalne tööaeg Sätestada normaalne tööaeg, kui erineb punktis sätestatust 36 Viivisemäär päevas number protsenti tasumata summalt (kalendripäev) 37 Leppetrahv "rikkumise kirjeldus + leppetrahvi suurus" "rikkumise kirjeldus + leppetrahvi suurus" 8

9 38 Leppetrahvi maksimummäär tööde teostamise tähtaegade ületamise korral (lepingu hinnast, ilma käibemaksuta) 39 Dokumentide pädevusjärjestus 40 Lepingu lisade loetelu 41 Lepingus viidatud dokumentide vormid (kui kohaldatakse) "rikkumise kirjeldus + leppetrahvi suurus" jne number protsenti 2.2 Loetleda dokumendid nende tähtsuse järjekorras (kui erineb üldtingimustest) --- Loetleda lepingu sõlmimisel olemas olevad lepingu lisad Täitmisaja garantiikirja vorm Ettemaksu garantiikirja vorm Garantiiaja garantiikirja vorm Tehtud tööde rahalise akti vorm Põhilise kasutusvalmiduse akti vorm Täitmisakti vorm 2. ÜLDTINGIMUSTE TÄIENDUSED, MUUDATUSED VÕI MITTE- KOHALDAMINE Jrk nr Üldtingimuse punkt, mida täiendatakse, muudetakse või ei kohaldata 1 number "Tingimuse sõnastus" Tingimuse määratlus või sõnastus Näiteks: Üldtingimusi täiendatakse järgmise alapunktiga 2.10: "Tingimuse sõnastus" 2 number "Tingimuse sõnastus" Näiteks: Üldtingimuste punkti 2.2 muudetakse järgmiselt: "Tingimuse sõnastus" 3 number "Tingimuse sõnastus" 4 number 5 number 6 number Näiteks: Üldtingimuste punkti xx ei kohaldata 9

10 ÜLDTINGIMUSED 1. MÕISTED Käesolevates üldtingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid: 1.1. alltöövõtja töövõtja valitud juriidiline või füüsiline isik (sh füüsilisest isikust ettevõtja), keda on pakkumuses või lepingus alltöövõtjana nimetatud või isik, kes töövõtja juhtimisel ja korraldusel teeb alltöövõtuna tööd või selle osa. Alltöövõtjat võib esindada tema seadusjärgne või volitatud esindaja; 1.2. ehitusplats koht, mis on ette nähtud ehitustööde tegemiseks ja kuhu toimetatakse ehitustooted; ning kõik teised kohad, mida võidakse lepingus määratleda ehitusplatsi osana; 1.3. ehitusprojekt ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide komplekt, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest; 1.4. ehitustoode või ehitustooted ehitisse püsivaks paigaldamiseks ettenähtud ehitusmaterjalid ja -tooted; 1.5. ettenägematud füüsilised tingimused looduslikud tingimused ning inimese loodud või muud füüsilised takistused (sh nt ootamatud arheoloogilised leiud, fossiilid vm ehitusplatsil), muu hulgas aluspinnase ja hüdroloogilised olud, mida töövõtja ei näinud ega pidanud ette nägema enne pakkumuse esitamist. Ettenägematuks füüsiliseks tingimuseks ei peeta: a) selliseid tingimusi, millega kaasnevaid asjaolusid pidi töövõtja ise tööde tegemise käigus uurima; b) kliimatingimusi; c) reostust, kui selle likvideerimine ja sellega kaasnevad tööd kuuluvad lepingus sätestatud tööde hulka; 1.6. garantiiaeg lepingus kokkulepitud ajavahemik alates täitmisakti või põhilise valmiduse akti allkirjastamise päevale järgnevast päevast, mille jooksul on töövõtjal kohustus tagada, et tema tehtud töö vastab lepingu tingimustele ning töö tulemusena valminud ehitisel või selle osal säilivad määratud aja jooksul sihipärase kasutamise ja hooldamise korral ehitise või selle osa kasutamiseks vajalikud ohutuse ja kasutamise omadused ning kvaliteet. Kui töö võetakse vastu põhilises kasutusvalmiduses koos vaegtöödega, algab garantiiaeg ehitustööde puhul põhilise kasutusvalmiduse akti allkirjastamise päevale järgnevast päevast, v.a. vaegtööde puhul, mille korral algab garantiiaeg täitmisakti allkirjastamise päevale järgnevast päevast; 1.7. garantiitöö garantiiajal ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks tehtav töö. Garantiitööde hulka ei kuulu hariliku kulumisega seotud tööd ega selliste puuduste kõrvaldamine, mis tulenevad hooldus- või kasutusjuhendite rikkumisest, ehitise mittesihipärasest kasutamisest vm asjaoludest; 1.8. garantiiülevaatus garantiiajal või selle lõppemisel tehtav tööde ülevaatus, mille eesmärk on kindlaks teha, kas ehitisel või selle osal on säilinud vajalikud ohutuse ja kasutamise omadused ning kvaliteet ning vajaduse korral fikseerida esinevad puudused. Garantiiülevaatuse kohta koostatakse garantiiülevaatuse akt; 1.9. hankedokumendid tellija koostatud ning lepingu sõlmimise aluseks olev dokumentide komplekt, milles määratakse kindlaks töödele esitatavad nõuded. Juhul kui leping sõlmitakse riigihanke tulemusena, peetakse hankedokumentide all silmas hankedokumente riigihangete seaduse 10

11 tähenduses. Hankedokumendid hõlmavad muu hulgas ka hankedokumentide muudatusi ning tellija poolt enne lepingu sõlmimist hankedokumentide kohta antud selgitusi; hea ehitustava ehitusvaldkonnas tunnustatud tavad ja praktika, mis hõlmavad nii õigusaktidega kui ka standarditega kehtestatud nõudeid; kõrvaltöövõtja tellija valitud juriidiline või füüsiline isik (sh füüsilisest isikust ettevõtja), kes teeb tellija ja kõrvaltöövõtja vahelise lepingu objektiks olevaid töid ning kes tegutseb ehitusplatsil töövõtjaga ühel ajal. Kõrvaltöövõtjat võib esindada tema seadusjärgne või volitatud esindaja; leping tellija ja töövõtja vaheline ehitustööde või projekteerimisehitustööde töövõtuleping, mis sisaldab täielikku ja terviklikku pooltevahelist kokkulepet tööga seotud tingimuste kohta. Leping hõlmab kõiki lepingu dokumente; lepingu dokumendid dokumendid, mida on vaja lepingus kirjeldatud töö ettevalmistamiseks ja tegemiseks. Lepingu dokumendid hõlmavad nii tellija kui töövõtja dokumente; lepingu hind tasu, mis hõlmab tööde üldmaksumust ja reservi. Kui lepingus ei ole sätestatud teisiti, on lepingu hinnaks tasu suurus ilma käibemaksuta. Käibemaks lisandub lepingu hinnale kehtivate õigusaktide kohaselt; lepinguperiood ajavahemik lepingu jõustumise päevast kuni lepingu lõppemiseni, hõlmates nii täitmisaega kui ka garantiiaega; leppetrahv lepingust tulenev kõrvalkohustus, kui selle rakendamises ja selle määras on lepingus kokku lepitud. Leppetrahvi rakendamise eesmärk on eelkõige sundida töövõtjat täitma lepinguga võetud kohustusi ning leppetrahv ei asenda kohustuse täitmist ega piira kahjude hüvitamist osas, mida leppetrahv ei katnud; lisatöö töö, mis oma olemuselt ja lepingu eesmärgist tulenevalt ei kuulu töö hulka ja mida tehakse lisaks lepingus kokku lepitud töödele. Lisatööks ei peeta sellist lisanduvat tööd, millega kaasneb tööde mahu suurenemine või täiendavate tööde tegemine, kui sellised tööd on oma olemuselt seotud lepinguga ja selle eesmärgi saavutamisega ning ilma vastavate tööde tegemiseta ei oleks võimalik lepingu eesmärki saavutada. Vastavaid töid käsitatakse lepingu tähenduses muudatustöödena; lõplik kasutusvalmidus tööd on tervikuna lõpetatud, sh on kõrvaldatud põhilise kasutusvalmiduse aktis fikseeritud vaegtööd. Kasutusloa taotlemiseks tehnilisi takistusi ei ole, vastavad ametkonnad (nt päästeamet, terviseamet jne) on tööd vastavaks tunnistanud ja allkirjastanud ehitise ülevaatuse akti. Lõpliku kasutusvalmiduse tõendamiseks koostatakse ja allkirjastatakse täitmisakt; lõpliku kasutusvalmiduse teatis töövõtja teavitab tellijat mõistliku aja jooksul, et lepingus sätestatud töö on lõplikult valmis, arvestades aega, mis tellijal kulub tööde ülevaatamiseks ja et tellijapoolse puuduste avastamise korral oleks töövõtjal võimalik puudused enne täitmisakti allkirjastamist likvideerida. Koos teatisega esitatakse täitmisakt; muudatustöö muudatus (lisandumine, ärajäämine, vähenemine või suurenemine või muu muudatus) sellises töös, mis oma olemuselt ja lepingu eesmärgist tulenevalt kuulub töö hulka ja mis lepingu kohaselt on töövõtja kohustus ning ilma vastavate tööde tegemiseta ei oleks võimalik lepingu eesmärki saavutada; 11

12 1.21. omanikujärelevalve tegija tellija valitud juriidiline või füüsiline isik (sh füüsilisest isikust ettevõtja), kes omab selleks vastavat pädevust ning kellel on õigusaktide kohaselt õigus omanikujärelevalvet teha; pakkumus töövõtja esitatud siduv tahteavaldus lepingus kirjeldatud tööde tegemiseks; pool või pooled tellija ja töövõtja eraldi või koos nimetatuna; projekteerija juriidiline või füüsiline isik (sh füüsilisest isikust ettevõtja), kellel on õigusaktide kohaselt õigus projekteerida ja kes on koostanud või koostab tööde tegemise aluseks oleva ehitusprojekti; puudus töös tehtud töö või selle osa mittevastavus lepingule; põhiline kasutusvalmidus tööd on töövõtja hinnangul sellises valmiduses, et töö on põhiliselt lõpetatud (v.a vaegtööd), tellija fikseeritud puudused on likvideeritud, täitedokumentatsioon esitatud ning saab alustada kasutusloa taotlemist. Kasutusloa taotlemiseks tehnilisi takistusi ei ole, vastavad ametkonnad (nt päästeamet, terviseamet jne) on tööd vastavaks tunnistanud ja allkirjastanud ehitise ülevaatuse akti. Põhilise kasutusvalmiduse korral on lubatud vaegtööde olemasolu, mis fikseeritakse põhilise kasutusvalmiduse aktis. Põhilise kasutusvalmiduse tõendamiseks koostatakse ja allkirjastatakse põhilise kasutusvalmiduse akt; põhilise kasutusvalmiduse akt dokument, mis koostatakse ja allkirjastatakse pärast põhilise kasutusvalmiduse saavutamist. Põhilise kasutusvalmiduse akti allkirjastamise päevale järgnevast päevast algab garantiiaeg, v.a. vaegtööde puhul; põhilise kasutusvalmiduse teatis töövõtja teavitab tellijat mõistliku aja jooksul, et lepingus sätestatud töö on põhiliselt valmis, arvestades aega, mis tellijal kulub tööde ülevaatamiseks ja et tellijapoolse puuduste avastamise korral oleks töövõtjal võimalik puudused enne põhilise kasutusvalmiduse akti allkirjastamist likvideerida. Koos teatisega esitatakse põhilise kasutusvalmiduse akt reserv lepingus ette nähtud summa, mis selle olemasolu korral sisaldub lepingu hinnas, kuid ühelgi juhul ei sisaldu tööde üldmaksumuse hulgas. Reservi kasutamine on ette nähtud üksnes lepingus kirjeldatud juhtudel ning reserv kuulub töövõtjale väljamaksmisele üksnes lepingus sätestatud juhtudel ja tingimustel; riigihange tellija poolt tööde tegemiseks korraldatud riigihankemenetlus; tehniline kirjeldus lepingu dokumentide hulka kuuluvad dokumendid, milles määratakse kindlaks tehtav töö. Juhul kui leping sõlmitakse riigihanke tulemusena, peetakse tehnilise kirjelduse all silmas tehnilist kirjeldust riigihangete seaduse ja hankedokumentide tähenduses; tellija juriidiline või füüsiline isik (sh füüsilisest isikust ettevõtja), kes tellib töövõtjalt töö tegemise. Juhul kui leping sõlmitakse riigihanke tulemusena, käsitatakse tellijana ka hankedokumentides hankijana nimetatud isikut. Tellijat võib esindada tema seadusjärgne või volitatud esindaja; tehtud tööde rahaline akt dokument, mis pärast pooltepoolset allkirjastamist on aluseks töövõtjale arve esitamisel ja tellijale tööde eest tasumisel. Tehtud tööde rahalise akti eesmärk on fikseerida tehtud tööde mõõtmine, hindamine ning nende valmidus protsentuaalselt ja sellega seotud tellija rahalised kohustused. Tehtud tööde rahalise aktiga ei anta üle tööde valdust, juhusliku hävimise ega kahjustumise riisikot ega võeta töid vastu tellija poolt; 12

13 1.34. täitmisaeg ajavahemik lepingu jõustumise päevast kuni töö lõpetamiseni, puuduste kõrvaldamiseni ja täitmisakti allkirjastamiseni töövõtja ja tellija poolt. Täitmisaja sisse ei kuulu garantiiaeg. Kui töö võetakse vastu põhilises kasutusvalmiduses, lõppeb täitmistähtaeg põhilise kasutusvalmiduse akti allkirjastamisel; täitmisakt dokument, mis koostatakse ja allkirjastatakse pärast lõpliku kasutusvalmiduse saavutamist ning kõikide lepingus sätestatud tööde üleandmist tellijale; täitedokumentatsioon ehitamise tehnilised dokumendid õigusaktides sätestatud mahus ja ulatuses, kuid siiski vähemalt kaetud tööde aktid, teostusjoonised, töökoosolekute protokollid, kasutusjuhendid, ehitustööde päevikud, ehitustoodete vastavusdeklaratsioonid või sertifikaadid jm; töö või tööd ehitustöö või selle osa koos ehitusjuhtimise korraldamise ja vajalike hangetega, et teostada kõik tegevused töö tegemiseks ja lõpetamiseks ning puuduste kõrvaldamiseks ja saavutada lepingus kokkulepitud tulemus. Töö hõlmab muu hulgas kogu ehituseks vajaliku tööjõu kulu, kõiki ehitustooteid ning tööde tegemiseks kasutatavate seadmete ja masinate kulu, samuti ehitisse monteeritavaid seadmeid ja inventari ning muid tegevusi ja toiminguid, mis on vajalikud lõpliku kasutusvalmiduse ja lepingus kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks või mis on kooskõlastatud tellijaga (load, sulgemised jne), samuti ajutisi lepinguid (vesi, elekter, side jne) ja nendega kaasnevaid kulusid, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Tööde hulka kuuluvad ka kõik need tööd, mida ei ole lepingus otseselt kirjeldatud, kuid mis on heale ehitustavale ja töövõtja professionaalsusele tuginedes vajalikud lepingus kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks ja kokkulepitud tööde nõuetekohaseks tegemiseks. Tööde hulka ei kuulu sellised tööd, mis on lepingu kohaselt tööde hulgast välja arvatud; tööde üldmaksumus tasu, mille tellija kohustub töövõtjale lepingu alusel nõuetekohaselt tehtud töö eest maksma. Tööde üldmaksumus ei sisalda võimalikest lisa- või muudatustöödest tulenevaid summasid ega reservi. Kui lepingus ei ole sätestatud teisiti, on tööde üldmaksumuseks tasu suurus ilma käibemaksuta. Käibemaks lisandub tööde üldmaksumusele vastavalt kehtivatele õigusaktidele; töövõtja tellija valitud juriidiline isik, kes teeb tööd töövõtjana ja kes korraldab tellijaga sõlmitud lepingus ettenähtud tööd ehitusplatsil. Juhul kui leping sõlmitakse riigihanke tulemusena, käsitatakse töövõtjana ka hankedokumentides pakkujana nimetatud isikut. Töövõtjat võib esindada tema seadusjärgne või volitatud esindaja; vaegtööd sellised tööd, mida ei ole põhilise valmiduse akti vormistamise ajaks tehtud, ent mis ei takista töö ohutut ja eesmärgipärast kasutamist ning kasutusloa saamist ja mille tegemise ajal on võimalik alustada kasutusloa taotlemist (kui kasutusloa olemasolu või selle hankimine on nõutav) ja tööde vastuvõtmist tellija poolt. Vaegtööde hulka võivad kuuluda ka sellised lepingulised tööd, mille tegemine on edasi lükatud objektiivsetel asjaoludel (nt sesoonsed tööd); viivis õiguskaitsevahend, mida rakendatakse rahaliste kohustuse täitmisega viivitamisel; vääramatu jõud asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle 13

14 tagajärje ületaks. Vääramatuks jõuks ei ole asjaolu, mis on teisele poolele sisuliselt omistatav. Kui pooled on lepingus täpsustanud vääramatu jõu asjaolud või esitanud vastava loetelu, lähtutakse vääramatu jõuga seoses poolte täiendavast kokkuleppest. 2. LEPINGU DOKUMENDID. LEPINGU TÕLGENDAMINE 2.1. Lepingu dokumendid hõlmavad kõiki töö ettevalmistamiseks ja tegemiseks vajalikke dokumente. Lepingu dokumendid täiendavad üksteist Juhul kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, on lepingu dokumentideks järgmised dokumendid, mis on esitatud tähtsuse järjekorras, alustades kõige tähtsamast: lepingu muudatused, mis on allkirjastatud pärast lepingu sõlmimist. Töökoosolekute protokolle käsitatakse lepingu muudatustena üksnes juhul, kui protokollid on allkirjastanud poolte seaduslikud või volitatud esindajad; lepingu eritingimused koos lisadega (sh punktis viidatud ajagraafik); tellija poolt või korraldusel koostatud ehitusprojekt ja muud hankedokumendid (sh ehitusprojekt, kui tellija esitas selle hankedokumentide seas ja tehniline kirjeldus) koos muudatuste ja tellija antud selgitustega, samuti läbirääkimiste protokollid (nende olemasolu korral); lepingu üldtingimused (ETÜ 2013); pakkumuse töömahtude loetelu (olemasolu korral); muud lepingu juurde kuuluvad dokumendid, sh pärast lepingu sõlmimist koostatav ehitusprojekt; töövõtja pakkumus Lepingu dokumentide vastuolude korral lähtutakse hilisemast dokumendist. Lepingu allkirjastamise hetkel olemasolevaid lepingu dokumente loetakse samaaegseteks Poolte poolt pärast lepingu sõlmimist koostatud ja allkirjastatud lepingu muudatused asuvad tähtsuse järjekorras sellest dokumendist eespool, mida lepingu muudatusega muudeti Peale lepingu dokumentide arvestatakse lepingu tõlgendamisel eelkõige järgmist: lepingu olemus ja eesmärk; lepingueelsed läbirääkimised; tõlgendus, mille pooled on omavahel samale lepingutingimusele varem andnud; poolte käitumine enne ja pärast lepingu sõlmimist; tähendus, mida tavapäraselt antakse vastavatele majandus- või kutsetegevuse terminitele ja väljenditele; tavasid; poolte varasem käitumispraktika Lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos muude lepingu tingimustega, andes sellele tähenduse, mis tuleneb lepingu kui terviku olemusest ja eesmärgist. Kui sõnal või väljendil on mitu tähendust, tuleb sõna või väljendit mõista viisil, mis on lepingu olemuse ja eesmärgiga rohkem kooskõlas Lepingus on pealkirju kasutatud viitamise lihtsustamiseks ning need ei piira ega mõjuta lepingu sätete tähendust ega tõlgendamist. Lepingus ainsuses olevad sõnad tähendavad mitmust ja vastupidi, kui lepingu sättest või olemusest ei tulene teisiti. 14

15 2.8. Tellija vastutab tema poolt esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Töövõtja on kohustatud andmetes ja dokumentides avastatud vigadest tellijat viivitamata teavitama Töövõtja hangib tööde alustamise, tegemise, lõpetamise, ettenäitamise ning üleandmisega seotud load, kooskõlastused jm nõutavad dokumendid. Töövõtja taotleb projekteerimistingimused, kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku, ehitusloa ja kasutusloa (sh tasub asjaomased riigilõivud), kui lepingus on kokku lepitud, et nende hankimine on töövõtja kohustus. 3. EHITUSPROJEKT 3.1. Tellija poolt või korraldusel koostatud ehitusprojekt (ehitustöövõtt) Juhul kui ehitustööde aluseks olev ehitusprojekt on lepingu kohaselt koostatud tellija poolt või korraldusel (vähemalt põhiprojekti staadiumis) ning sellest tulenevalt on tegemist ehitustööde töövõtulepinguga, siis punkti 3.2 ei kohaldata. Sellisel juhul kohaldatakse järgmisi punkte: Tellija vastutab selle eest, et ehitusprojekt vastaks kõikidele kehtivatele õigusaktidele, sh selle eest, et ehitusprojektile oleks tehtud ekspertiis, kui see on õigusaktide kohaselt nõutav. Ehitusprojekt peab olema koostatud sellises mahus ja kvaliteediga, mis võimaldaks tööde nõuetekohast tegemist ilma täiendavate projekteerimistööde ja ekspertiisideta Juhul kui tööde tegemise käigus ilmnevad vead või puudused ehitusprojektis, kohustub töövõtja sellest tellijat mõistliku aja jooksul kirjalikult teavitama ning poolte vahel lepitakse kokku nende kõrvaldamise tingimused Töövõtja on kohustatud tegema tööd, võttes aluseks tellija esitatud ehitusprojekti ja muud lepingus kirjeldatud nõuded ja tingimused. Töövõtjal on õigus kalduda kõrvale ehitusprojektist tulenevatest nõuetest, mis käsitlevad tehnilisi parameetreid, üksnes tingimusel, et töövõtja fikseerib kõrvalekaldumised ehitusprojektist ehitustööde päevikus ja teostusjoonistel, ning järgmistel juhtudel: sellega ei muutu ettenähtud lõpptulemus, töö põhimõttelised ega funktsionaalsed lahendused; sellega ei vähendata ehitise ega selle osade ohutust, funktsionaalsust, kvaliteeti, planeeritavat eluiga ega suurendata ekspluatatsiooni- või hoolduskulusid; sellega ei muudeta ehitise muid olulisi näitajaid; tegemist on selliste kõrvalekaldumistega, mille puhul ei ole vaja ehitusprojekti muuta Töövõtja peab enne tööga alustamist veenduma, et tööde tegemiseks on olemas ehitusluba või kirjalik nõusolek, kui õigusaktide kohaselt on nende olemasolu nõutav. Kui ehitusprojekti koostab tellija või see koostatakse tema korraldusel, on ehitusloa või kirjaliku nõusoleku hankimise kohustus tellijal, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti Kui tellija ei anna töövõtjale lepingus kokkulepitud tähtpäeval üle ehitusprojekti või muid lepingu dokumente, mis on vajalikud töö tegemiseks (sh tööde tegemiseks vajalikke lubasid, kui nende hankimine on lepingu kohaselt tellija kohustus) ja ilma nendeta ei ole tööde tegemine mõistlikult 15

16 võimalik, on töövõtjal õigus täitmisaega tellija viivituse mõju võrra pikendada ja nõuda sellest tingitud mõistlike kulude hüvitamist Kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, koostab töövõtja tööprojekti või korraldab selle koostamise (v.a juhul, kui tellija poolt või korraldusel koostatud ehitusprojekt on koostatud tööprojekti staadiumis), vähemalt õigusaktides ettenähtud ulatuses ning koostab teostusjoonised või korraldab nende koostamise Töövõtja poolt või korraldusel koostatav ehitusprojekt (projekteerimisehitustöövõtt) Juhul kui ehitusprojekti koostamine (põhi- või tööprojekti staadiumis) on lepingu kohaselt töövõtja kohustus, st tegemist on projekteerimis-ehitustööde töövõtulepinguga, siis punkti 3.1 ei kohaldata. Sellisel juhul kohaldatakse järgmisi punkte: Projekteerimis-ehitustööde lepingu korral peab töövõtja poolt või korraldusel koostatav ehitusprojekt vastama tellija poolt enne lepingu sõlmimist kirjalikult esitatud ning lepingus sätestatud nõuetele ja tingimustele, sh kõikidele kehtivatele õigusaktidele. Kui see on vajalik ehitusprojekti koostamiseks ja tööde tegemiseks, kohustub töövõtja tegema ka kõik asjaomased uuringud. Projekteeritavad tehnosüsteemid peavad vastama tellija poolt enne lepingu sõlmimist esitatud tingimustele, kehtivatele õigusaktidele ja neist tulenevatele normidele; Ehitusprojekt peab olema koostatud lepingus sätestatud projektistaadiumis ja sisaldama lepingus sätestatud ehitusprojekti osi. Töövõtja kohustub esitama vastavad projektlahendused tellijale kooskõlastamiseks mõistliku aja jooksul enne iga etapi ehitustöödega alustamist, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Tellija kooskõlastus ei välista ega piira töövõtja vastutust ega tellija õigust esitada nõudeid mittevastava ehitusprojekti ja töö parandamiseks ega muid lepingust või õigusaktidest tulenevaid nõudeid Töövõtja vastutab selle eest, et ehitusprojektile oleks tehtud ekspertiis, kui see on õigusaktide kohaselt nõutav Kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, koostab või korraldab töövõtja ehitusprojekti vähemalt õigusaktides ettenähtud ulatuses ning koostab tööprojekti ja teostusjoonised või korraldab nende koostamise. 4. TEGEVUSED EHITUSPLATSIL 4.1. Tegevused enne tööde alustamist Tellija tagab, et töövõtjale ehitustööde tegemiseks üleantav ehitis ja ehitusplats on seisundis, mis võimaldab töövõtjal alustada tööde tegemist ja nende korraldamist lepingus sätestatud tingimustel ja korras. Eeldatakse, et tellija on võimaldanud töövõtjal tutvuda ehitusplatsiga enne pakkumuse esitamist ja esitanud töövõtjale kogu talle teada olnud teabe, mis võib mõjutada ehitustööde tegemist Töövõtja ei tohi põhjendamatult viivitada tööde alustamisega rohkem kui mõistlikest kaalutlustest tulenevalt on otstarbekas, kui lepingus ei lepita kokku teisiti, ning jätkama töö tegemist ettenähtud tempos ja viivitusteta Tellija edastab töövõtjale teabe, mis tellija parema äranägemise kohaselt võib aidata kaasa tööde optimaalsele teostamisele. 16

17 Töövõtja esitab kohalikule omavalitsusele hiljemalt 3 (kolm) tööpäeva enne ehitamise alustamist vormikohase teatise ehitamise alustamise kohta, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Töövõtja tagab, et enne tööde tegemist paigaldatakse ehitusplatsile teabetahvel. Kui lepingus on sätestatud täpsemad teabetahvlile esitatavad nõuded, kohustub töövõtja järgima selliseid nõudeid Töövõtja võib paigaldada pärast tellijaga kooskõlastamist ehitusplatsile oma reklaami ja teavet enda kohta. Tellija nõusolekul võib ehitusplatsile paigaldada ka alltöövõtjate reklaami. Asjaomase reklaamitasu maksab töövõtja või muu huvitatud isik Töövõtja on kohustatud tegema peale lepingus sätestatud ehitustööde ka nendega kaasnevad ettevalmistus- ja abitööd, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, sealhulgas: hankima, monteerima, installeerima, demonteerima ning eemaldama ehitusplatsil nii töö tegemiseks vajalikud või kasutatud töövahendid kui ka kõik ajutised seadmed, võttes arvesse kõiki sellega kaasnevaid kulusid (nt tellingud, masinad, laadimis-, ohutus- jm platvormid, ajutised kütte-, elektri-, veevarustus- ja kuivendusseadmed jm seadmed); ehitama tööks vajalikud ajutised teed, neid hooldama, korraldama neil liiklust ning vajaduse korral need hiljemalt täitmisakti allkirjastamise ajaks lammutama; kaitsma ning hooldama kõiki ehitusseadmeid ja -tooteid ning ehitusplatsi, sh asjasse puutuvat ehitist või selle osi, mille valduse on tellija kas aktiga või eraldi kokkuleppega töövõtjale üle andnud. See hõlmab ka seadmeid ja ehitustooteid, mille tellija on tööde tegemise eesmärgil varunud ning mille paigaldamine ja installeerimine ei ole seotud lepinguga, kuid mille kohta on töövõtjaga sõlmitud eraldi kirjalik kokkulepe; vajaduse korral võimaldama juurdepääsu järelevalvet teostavatele ametiisikutele (nt ehitusjärelevalvet või riiklikku järelevalvet teostavatele isikutele vm); korraldama kohustuslikud katsetused; kütma, kuivatama ja muul viisil hooldama ehitusplatsi, sh asjaomast ehitist ja selle osi ajutiste või alaliste seadmetega kuni täitmisakti allkirjastamiseni. Kui ehitis antakse üle osade kaupa, lepivad pooled hiljemalt vastavate osade üleandmisel kirjalikult kokku ehitise hoolduskulude kandmise tingimustes; kaitsma ja valvama ehitusplatsi, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti; koristama ehitusplatsi ja korraldama jäätmete äraveo selleks määratud kohtadesse; korraldama vajaduse korral ehitusplatsi piirdega eraldamise, et tagada ohutus ehitusplatsil Töövõtja kohustub kasutama ehitusplatsi ainult töödega seotud tegevuseks. Töövõtjal on õigus kasutada ehitist tööga mitteseotud tegevuseks üksnes tellija eelneval kirjalikul nõusolekul Töövõtja kohustub välja töötama ja tellijaga, sh vajaduse korral alltöövõtjate ja kõrvaltöövõtjatega, kirjalikult kooskõlastama tööde ajagraafiku hiljemalt 20 (kahekümne) tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti. Ajagraafiku allkirjastatakse poolte poolt ning 17

18 vormistatakse lepingu lisana. Juhul kui töövõtja tegevusest või tegevusetusest tulenevalt jäädakse kokkulepitud ajagraafikust maha, kohustub töövõtja esitama mõistliku aja jooksul selgitused meetmete kohta, mida töövõtja kavatseb võtta mahajäämuse likvideerimiseks ning koostama ja kooskõlastama tellijaga (vajaduse korral alltöövõtjate ja kõrvaltöövõtjatega) uue ajagraafiku, et tagada tööde tähtaegne ja nõuetekohane tegemine Ehitusplatsile juurdepääsu õigus Tellija tagab töövõtjale võimaluse pääseda ehitusplatsile ja selle kõikidele osadele ja võimaldab töövõtjal seda vallata ja kasutada kogu täitmisaja jooksul alates lepingus nimetatud tähtajast või ehitusplatsi üleandmise akti allkirjastamisest, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Tellija tagab, et töövõtjale üle antav ehitusplats on seisundis, mis võimaldab töövõtjal alustada lepingus sätestatud tööde tegemist ja neid teha. Juhul kui lepingus ei ole ehitusplatsi üleandmist sätestatud, peetakse ehitusplatsi valdust töövõtjale üle antuks lepingu sõlmimise hetkest Töövõtjal on õigus nõuda, et ehitusplatsil viibimise (kontrollimise, tutvumise, ülevaatamise, vastuvõtmise või mis tahes muu tegevuse) ajal järgiksid omanikujärelevalve tegija, projektijärelevalve tegija, tellija ja temaga kaasas olevad isikud (nt tellija töötajad, esindajad, eksperdid jne) ehitusplatsil kehtivaid sisekorraeeskirju ning töövõtja esindaja asjaomaseid korraldusi Töövõtja kohustused peatöövõtjana Töövõtja kohustub juhtima, koordineerima ja korraldama lepinguliste tööde tegemist ehitusplatsil kas ise või alltöövõtjate abil. Peale selle kohustub töövõtja juhtima, koordineerima ja korraldama kolmandatelt isikutelt (kõrvaltöövõtjad) tellitud tööde tegemist ehitusplatsil, kui see on sätestatud lepingus Töövõtja koostab ehitusplatsi sisekorraeeskirjad ja tagab, et neid on tutvustatud kõikidele ehitusplatsil vahetult tööd tegevatele isikutele (sh alltöövõtjatele ja kõrvaltöövõtjatele). Sisekorraeeskirjadega ei saa töövõtja ühepoolselt muuta lepingut ega piirata tellija lepingust või õigusaktidest tulenevaid õigusi Töövõtja kohustub võimaldama ning mitte takistama tellija määratud kõrvaltöövõtjatel ehitusplatsil tööd teha ning lähtuma tööde tegemisel (sh kõrvaltöövõtu puhul) lepingu alusel kooskõlastatud ajagraafikust, kui tellija on töövõtjat kõrvaltöövõtjatest enne pakkumuse esitamist teavitanud. Juhul kui tellija soovib lepingu täitmise käigus määrata kõrvaltöövõtjaid, kellest ta ei ole töövõtjat enne pakkumuse esitamist teavitanud, lepitakse selliste kõrvaltöövõtjate tegevus ehitusplatsil ja selle mõju lepingule (sh sellega kaasnevad kulud) eraldi kokku Töövõtja kohustub korraldama ja tegema tööd ja sellega seotud ülevaatusi, tehes seejuures mõistlikke jõupingutusi, et võimalikult vähe häirida kõrvaltöövõtjaid või isikuid, kes samal ajal teevad ehitusplatsil tööd tellija korraldusel, kuid kes ei ole kõrvaltöövõtjaks lepingu tähenduses. Töövõtja tagab, et tema alltöövõtjate teostatud tööd on tehtud nõuetekohaselt ning töövõtja on need üle vaadanud enne, kui need esitatakse üle vaatamiseks tellijale või omanikujärelevalve tegijale. 18

19 Juhul kui töövõtja soovib tööde tegemiseks kasutada tellijale kuuluvaid vahendeid (sh ehitustooteid, masinaid, seadmeid, ehitisi vm), mille kasutamist ei ole lepingu sõlmimisel ette nähtud, sõlmivad pooled selleks eelnevalt kirjaliku kokkuleppe Töövõtja ei tohi kahjustada ega ohustada tellijale või kõrvaltöövõtjatele kuuluvaid vahendeid (sh ehitustooteid, masinaid, seadmeid, ehitisi vm) ega teha muudatusi tellija ja/või kõrvaltöövõtjate tehtud töödes ilma tellija nõusolekuta, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti Vastutus alltöövõtjate tegevuse eest, alltöövõtjate kaasamine ja vahetamine Töövõtja vastutab tellija ees kõikide alltöövõtjate tehtavate tööde eest Juhul kui leping on sõlmitud riigihanke tulemusena, kohaldatakse järgmist: töövõtja peab töö tegemisel kasutama alltöövõtjaid, keda ta oli nimetanud pakkumuses. Juhul kui töövõtja soovib need alltöövõtjaid asendada, peab ta selle eelnevalt kirjalikult kooskõlastama tellijaga. Töövõtja valitud uued alltöövõtjad peavad konkreetse tööga seoses vastama vähemalt samadele nõuetele, mis oli esitatud pakkujale riigihanke kvalifitseerimistingimustes konkreetse tööga seoses. Tellijal on õigus keelduda alltöövõtja kasutamiseks nõusoleku andmisest, kui alltöövõtja ei vasta eelnimetatud nõuetele. Nõusoleku saamiseks esitab töövõtja tellijale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse alltöövõtjate kasutamiseks või vahetamiseks, näidates ära need tööd, mille ulatuses töövõtja soovib alltöövõttu teostada või alltöövõtjaid vahetada ning esitab koos taotlusega andmed ja dokumendid, mille alusel on tellijal võimalik hinnata alltöövõtja vastavust eelnimetatud tingimustele; töövõtja peab tellijaga kooskõlastama kõik alltöövõtjad, kui alltöövõtu korras tellitava konkreetse töö maksumus ületab 10 (kümmet) protsenti lepingu hinnast (arvestatuna summast koos käibemaksuga), kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Pakkumuses nimetatud alltöövõtjaid täiendavalt kooskõlastama ei pea; tellijal on õigus nõuda tellijaga mittekooskõlastatud alltöövõtjate eemaldamist tööde tegemiselt ning ehitusplatsilt ning vajaduse korral peatada tööde tegemine kuni lepingus sätestatud nõuetele vastavate alltöövõtjate kaasamiseni töövõtja poolt Ehitustoodete hankimine ja ladustamine. Ehitusplatsi valve. Soojakud ja piirded Tööde tegemiseks vajalikud ehitustooted hangib ning sellega kaasnevad kulud kannab töövõtja, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti Töövõtja paigaldab ehitisse üksnes sellised ehitustooted ja -seadmed, mis vastavad õigusaktide, standardite ja teiste lähteandmete nõuetele Töövõtja esitab tellijale kooskõlastamiseks põhilised tööde tegemisel kasutatavad ehitustooted ja viimistlusmaterjalid või nende näidised, v.a. juhul, kui toodete ja materjalide omadused on lepingus juba kokku lepitud. Juhul kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, kohustub tellija kooskõlastama kasutatavad ehitustooted ja viimistlusmaterjalid 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast nende esitamist või esitama sama tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis põhjenduse nende kasutamisest keeldumise kohta. 19

20 Töövõtja kohustub ehitustooted ja -seadmed ehitusplatsil ladustama üksnes selleks ettenähtud kohtadesse Töövõtja on kohustatud tegema kõik vajalikud toimingud, et tagada ehitusplatsile ladustatud töövõtja ja alltöövõtjate vara kaitse, sh kohustub töövõtja vajaduse korral sõlmima asjakohased lepingud ehitusplatsi ja sellel asuva vara valvamiseks. Tellija ja kõrvaltöövõtjate ehitusplatsile ladustatud vara kaitse ja sellega seotud kulud lepitakse kokku eraldi Töövõtjal on õigus püstitada omal kulul ehitusplatsile abiehitisi (soojakuid, piirdeid jne) tellijaga eelnevalt kokkulepitud asukohta Keskkond (sh tolm, praht, jäätmed) Töövõtja on kohustatud tegema tööd keskkonnasäästlikult, järgides tööde tegemisel nõuet säästa energiat, teha tööd optimaalselt, käidelda jäätmeid nõuetekohaselt ning minimeerida töödega kaasnevat keskkonnamõju (saaste, müra, tolm jms). Tellijal on õigus kontrollida nimetatud kohustuste järgimist tööde tegemise käigus ning nõuda töövõtjalt seda tõendavaid andmeid ning dokumente, samuti anda töövõtjale vajaduse korral juhiseid nimetatud kohustuste efektiivse järgimise tagamiseks Töövõtja kohustub hoidma ehitusplatsi, sh ehitise või selle osa pidevalt korras (sh tegema selleks vajalikke lumekoristus- jm töid) ning kandma sellega kaasnevad kulud. Ehitusplatsile ei tohi kuhjuda ehitustoodete jääke ja prahti Ehitustoodete jäätmed ja praht peavad olema ehitusplatsilt lõplikult eemaldatud hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast täitmisakti allkirjastamist Juhul kui lepingus on nii kokku lepitud, peab töövõtja hooldama ja koristama töövõtja valdusesse antud ehitusplatsi (sh sellega vahetult külgnevat maa-ala ja teid). Hooldamise ja koristamise tase ja sagedus lepitakse kokku lepingus Töövõtja on kohustatud tegema kõik mõistlikult vajaliku, et vältida ehitustolmu levimist raskesti puhastatavatele aladele (torustikud, radiaatorid, valgustid jm) ja ümbritsevasse keskkonda ning andma tellijale üle töö tolmust puhastatuna Ohutus, sh tuleohutus ja tööohutus Töövõtja töötab välja vastava tööga seotud tööohutus- ja töötervishoiunõuded (sealhulgas riskianalüüsi ja tööohutusplaani ning tegutsemisplaani avariide korral jm), samuti tuleohutusnõuded ning rakendab neid nõudeid ehitusplatsil tööde tegemisel ning teostab nende täitmise üle järelevalvet Töövõtja kohustub järgima kehtivaid õigusakte, juhendeid ja reegleid ning mistahes muid nõudeid, mis käsitlevad inimeste elu ja tervist, vara ja keskkonda, eesmärgiga vältida vigastuste ja kahjustuste tekkimist või nende tekke korral vähendada nende mõju ja tagajärgi. Töövõtja teavitab avariide ja õnnetuste vältimiseks tehtud toimingutest viivitamata tellijat. Tellijal on vajaduse korral õigus nõuda lisatoimingute tegemist avariide või õnnetuste vähendamiseks Töövõtja tagab, et tema poolt tööde tegemisel kasutatavate töövahendite (sh kraanade ja muude tõsteseadmete, tellingute, teisaldatavate raketiste, ajutiste tugede) ning kaitsevahendite konstruktsioon ja seisukord on ohutud. 20

21 Töövõtja peab olema väga hoolikas, kui töö tegemiseks on vaja kasutada või ladustada lõhkeainet või muid ohtlikke materjale ja tegema selliseid töid õigusaktide ja muude eeskirjade kohaselt üksnes vastava kvalifikatsiooniga isiku järelevalve all Töövõtja nimetab ehitusplatsil tööohutuse eest vastutava isiku, kelle kohustus on ära hoida õnnetusi ja võtta meetmeid, et vähendada võimalikke kahjusid ja kahjustusi Töövõtja peab võtma vajalikke meetmeid selleks, et oleks tagatud inimese elu, tervise või vara või keskkonna ohutus ja kaitse hävingu, vigastuste ja kahjustuste eest järgnevalt: tööga hõivatud töötajad ja kolmandad isikud (sh, kuid mitte ainult alltöövõtjad ja kõrvaltöövõtjad), kes võivad vigastada saada; töö ja selle tulem ning tööga seotud ehitustooted ja -seadmed olenemata sellest, kuidas neid ehitusplatsil hoiustatakse või valvatakse või kellele (töövõtjale, tellijale, alltöövõtjale, kõrvaltöövõtjale, kolmandale isikule vm) need kuuluvad; muu vara ehitusplatsil või sellega piirneval alal, kaasa arvatud puud, põõsad, muru, kõnniteed, teed, tarad ja muud ehitised, mille lammutamist või asendamist ei ole lepingus ette nähtud Kommunikatsioonid (elekter, vesi, gaas jm), nende kasutamine ja nende eest maksmine Juhul kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, kohustub töövõtja omal kulul sõlmima ajutised teenus-, liitumis- jm lepingud, et tagada tööde tegemisel vajalike kommunikatsioonide, ühenduste ning muude talle vajalike teenuste olemasolu. Sellisel juhul kannab töövõtja kommunikatsioonide kasutamisega seotud kulud vastavalt teenuseosutajatega kokku lepitud tingimustele Juhul kui lepingus on ette nähtud, et tööde tegemiseks vajalikud liitumised ning kommunikatsioonid (osaliselt või tervikuna) tagab tellija, kohustub tellija sõlmima teenus-, liitumis- jm lepingud ajal ja viisil, mis võimaldavad tööde tähtaegset tegemist, tasuma nimetatud lepingute sõlmimisega kaasnevad liitumistasud ning võimaldama töövõtjal kasutada tööde tegemiseks vajalikus mahus vett, elektrit, gaasi, kanalisatsiooni jms. Sellisel juhul hüvitab töövõtja tellijale selliste teenuste kasutamisega kaasnevad kulud vastavalt mõõtevahenditega fikseeritud näitudele või kokkuleppe kohaselt tellija esitatud arvete alusel, millel märgitud summad põhinevad vastava teenuseosutaja poolt tellijale esitatud arvetel Nõuded kvaliteedile Töövõtja teeb tööd kehtivate õigusaktide ja lepingus kokkulepitud nõuete (sh kvaliteedinõuete) kohaselt. Kui lepingus ei ole sätestatud täpsemaid nõudeid tööde kvaliteedi kohta ja need ei tulene ka õigusaktidest, peab töövõtja teostama tööd asjaolusid arvestades vähemalt keskmise kvaliteediga ja järgima tööde tegemisel head ehitustava Tööd ei või tekitada ohtu inimeste elule, tervisele, varale ega keskkonnale Töövõtja teeb oskuslikult ja hea ehitustava kohaselt lepingus kokku lepitud ning tulenevalt lepingu eesmärgist lepingus kirjeldatud tööd ja toimingud. Tööd tuleb teostada keskkonna- ja energiasäästlikult. 21

22 Töövõtja peab tööde tegemisel järgima ka ehitustoodete ja -seadmete tootjate ja tarnijate antud juhiseid või soovitusi nende installeerimiseks ja paigaldamiseks. Tellija kohustub põhiliste kasutatavate ehitustoodete ja -seadmete vastavussertifikaadid tellijale esitama enne paigaldustööde alustamist Tellija kohustub töövõtjat teavitama töö mittevastavusest 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast mittevastavuse avastamist, andes puuduste kõrvaldamiseks mõistliku aja, mis võimaldab töövõtjal suuremate kulutusteta ilmnenud mittevastavused kõrvaldada Juhul kui tellija või omanikujärelevalve tegija avastab tööde tegemise käigus puudusi töövõtja poolt või tema korraldusel tehtud töödes (sh tööde kvaliteedis), on töövõtja kohustatud nimetatud puudused omal kulul mõistliku aja jooksul kõrvaldama, jälgides, et puuduste kõrvaldamine ei takistaks tööde nõuetekohast ja õigeaegset valmimist. Juhul kui töövõtja ei kõrvalda ilmnenud puudusi, on tellijal õigus kõrvaldada puudused ja mittevastavused ise või tellida vastavad tööd kolmandalt isikult ning töövõtja on kohustatud tellijale hüvitama kõik sellega kaasnevad kulud vastavalt tellija esitatud arvetele Kui poolte vahel on tekkinud erimeelsused tööde kvaliteedi või tööde mahtudega seoses, korraldavad pooled hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kontrollmõõtmised või katsetused poolte esindajate juuresolekul. Juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti, korraldab kontrollmõõtmise või katsetuse töövõtja ning teatab sellest tellijale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 3 (kolm) tööpäeva ette. Kui tellija teatatud ajal kontrollmõõtmisel või katsetusel ei osalenud, on tal õigus mõõtmis- ja katsetustulemusi vaidlustada üksnes ilmsete vigade olemasolu korral. V GARANTII 5.1. Garantiiaeg Töövõtja avaldab ja kinnitab, et tema poolt ja korraldusel tehtud töödele, olenemata sellest, kas need on teinud vahetult töövõtja või töövõtja alltöövõtja, laieneb vähemalt 24 (kahekümne nelja) kuu pikkune, kuid mitte lühem kui õigusaktides sätestatud ehitise garantii. Ehitustöö käigus ehitisse püsivalt paigaldatud seadmetele kohaldatakse nende tootja ettenähtud garantiid, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, kusjuures ehitusettevõtja poolt seadmetele antava garantii kestus ei või olla lühem kui kuus kuud. Juhul kui vastavas lepingu tingimuses on nii kokku lepitud, laieneb ehitisele või ehitise osadele nimetatud tähtajast pikem garantii lepingus sätestatud tingimustel Õigusaktidest ja lepingust tulenev garantiiaeg algab ehitamise lõppemise päevale järgnevast päevast. Ehitamise lõppemise päevaks on kuupäev, mil pooled allkirjastavad täitmisakti. Kui töö antakse üle põhilises kasutusvalmiduses, algab garantiiaeg põhilise kasutusvalmiduse akti allkirjastamisele järgnevast päevast, v.a. vaegtööd. Vaegtöödele algab garantiiaeg täitmisakti allkirjastamisele järgnevast päevast Garantiiajal ilmnenud puudused on töövõtja kohustatud kõrvaldama omal kulul mõistliku aja jooksul või lepingus sätestatud tähtaja jooksul. Garantiitähtaja jooksul ilmnenud puuduse puhul eeldatakse, et see oli olemas 22

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007) SISUKORD PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED 2007...3 1. Üldmõisted...3 1.1. Lepingu eesmärk 1.2. Leping ja Lepingu Dokumendid 1.3. Lepingu

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc K I N N I T A N : /allkiri/ /nimi/ (ametiasutuse juht / tema asetäitja / teenistuse juht) /kuupäev/ Pirita Linnaosa Valitsus PIRITA LINNAOSA HALJASALADE AASTARINGNE HOOLDUS VIITENUMBER 132786 TEENUSE TELLIMINE

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

KUTSESTANDARD Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, t

KUTSESTANDARD Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, t KUTSESTANDARD Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem