Vanemarst õppejõud Tiina Kahre, tel: , faks: Loetelus olemasoleva teenuse piirhinna muutmine 2

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Vanemarst õppejõud Tiina Kahre, tel: , faks: Loetelus olemasoleva teenuse piirhinna muutmine 2"

Väljavõte

1 LISA: EESTI HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU MUUTMISE TAOTLUSELE (Esitatu Jaanuaris 2015.a.) 1. Taotluse algataja Organisatsiooni või ühenuse nimi Eesti Meitsiinigeneetika Selts (registrikoo ) Postiaaress L. Puusepa 2, Tartu Telefoni- ja faksinumber , E-posti aaress Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktanme meitsiinigeneetika@gmail.com Vanemarst õppejõu Tiina Kahre, tiina.kahre@kliinikum.ee; tel: , faks: Teenuse nimetus, koo ja kohalamise tingimus(e) 2.1. Teenuse nimetus Toitumisterapeui nõustamine pärilike haiguste korral eriarsti suunamisel 2.2. Teenuse koo tervishoiuteenuste loetelus (easpii loetelu) olemasoleva teenuse korral Puuub 2.3. Kohalamise tingimus(e) 2.4. Ettepaneku eesmärk Uue tervishoiuteenuse (easpii teenuse) lisamine loetellu 1 Loetelus olemasoleva teenuse piirhinna muutmine 2 1 Täietakse kõik taotluse välja või tuuakse selgitus iga mittetäietava välja kohta, miks sea ei ole võimalik/vajalik täita. 2 Kui teenuse piirhinna muutmise tingib uue meitsiiniseame, ravimi vm lisamine teenuse kirjelusse, täietakse taotluses uue ressursi kohta kõik välja või tuuakse selgitus iga vastava mittetäietava välja juure, miks sea ei ole võimalik/vajalik täita. Kui piirhinna muutmise tingib ressursi maksumuse muutus, täietakse vähemalt välja 1-2 ning 8.1.

2 Teenuse kohalamise tingimuste muutmine 3 Teenuse nimetuse muutmine 4 Teenuse kustutamine loetelust 5 Teenuse omaosaluse määra muutmine 6 Muu (selgitaa) 2.5. Peatükk loetelus, kus teenus peaks sisaluma Ülarstiabi Ambulatoorne eriarstiabi Meitsiiniseame ja ravimi Statsionaarne eriarstiabi Uuringu ja protseuuri Operatsiooni Laboriuuringu, lahangu ja kuee transplantaai Veretoote ja protseuuri veretooetega Hambaravi Kompleksteenuse Ei oska määrata/ Muu (selgitaa) 3 Täietakse kõik allpool esitatu välja või tuuakse selgitus iga vastava mittetäietava välja kohta, miks sea ei ole võimalik/vajalik täita. 4 Täietakse punkti 1-2 ning esitatakse vaba tekstina põhjenus teenuse nimetuse muutmise vajalikkuse kohta. 5 Täietakse taotluse punkti 1-2 ning esitatakse vaba tekstina põhjenus teenuse kustutamise kohta. 6 Täietakse punkti 1-2, 4.6, 9 ning esitatakse vaba tekstina põhjenus omaosaluse muutmise kohta.

3 Käesolevaga saaame antu taotluse kohta punkt 3.2. teenuse tõenuspõhisus avalatu kliiniliste uuringute alusel taotletu näiustuste lõikes uut informatsiooni, mis on avalatu viimase viie aasta jooksul peale algse taotluse esitamist. Kõik välja toou uue teaustöö on lisatu antu taotlusele täies mahus erali failiena. Nr Uuringu autorite nime Uuringu kvaliteet 7 Uuringusse hõlmatu isikute arv ja lühiiseloomustus Uuritava teenuse kirjelus Esmane tulemus, mia hinnati/ järeluse Muu() tulemus(e), mia mõõeti/hinnati Alternatiiv millega võrreli Jälgimise perioo Van Spronsen et al 2017 [1] metanalüüsil; AGREE meeto (The Appraisal of Guielines for Research an Evaluation metho); Euroopa Liiu ametlik FKU ravijuhen Fenüülketonuuriat (FKU) käsitleva PubMe-ist, läbivaatamine ja hinamine vastavalt SIGN meetoile ( kokku 975 FKU- käsitlevat artiklit (1)FKU ieetravi ja selle jälgimine, (2) ravi järgne neurokognitiivne tulemus, (3) ravi täiskasvanu eas ja raseuse ajal, (4) hilisiagnoosiga FKU ravi, (5) FKU varajane iagnostika ja ravi algus, (6) FKU farmakoloogilise raviviisi Kokku formuleeriti 70 soovitust, milleest 10 olulisemat avalati antu artiklis: a) FKU ravi alustalaks on ieetravi, kuigi mõne FKU patsieni saava kasu tetrahürobiopteriin ravist; b) ieetravi alustamise vajalikkuse määrab ravimata patsieni fenüülalaniini (FA) tase; c) minimaalse FKU ravinõue määratakse vastavalt patsieni vanusele, ieetravi vastusele ja kliinilisele seisunile; ) regulaarne toitumise, kliiniliste tunnuste ja biokeemiliste analüüsie jälgimine on häavajalik kõikiele FKU patsientiele sõltumata raviviisist. a) FKU ieetravi ei ole vajalik kui FA tase on alla 360 µmol/l; b) ieetravi on eluaegne kui FA tase on >600 µmol/l, c) ieetravi võib lõpetaa peale 12 eluaastat kui FA tase on vahemikus µmol/l; ) FKU-ga last sooviv isikule peaks enne rasestumist olema FA tase < alla 360 µmol/l; e) FA tase peaks ieetravi ajal olema alla vahemikus µmol/l vanuses 0-12 aastat ja raseuse ajal; f) >12 aastastel peaks FA tase olema vahemikus µmol/l. analüüsiti kõik sellel inglisekeelsei Märgitakse järgmiselt: A tugevalt tõenuspõhine (põhineb süstemaatilisel ülevaatel kõigist asjakohastest ranomiseeritu kliinilistest uuringutest ja/või metaanalüüsil); B tõenuspõhine (põhineb vähemalt ühel korralikult isainitu ranomiseeritu kliinilisel uuringul), C kahelav või nõrgalt tõenuspõhine (juhul, kui pole A ega B, aga tõenuspõhisus on kirjelatu kirjanuse põhjal); D muu, selgitaa.

4 2 Van Wegberg et al 2017 [2] metanalüüsil; AGREE meeto (The Appraisal of Guielines for Research an Evaluation metho); Euroopa Liiu ametlik FKU ravijuhen FKU käsitleva PubMe-ist, läbivaatamine ja hinamine vastavalt SIGN meetoile ( kokku 975 FKU- käsitlevat artiklit (1)FKU ieetravi, selle jälgimine, (2) ravi järgne neurokognitiivne tulemus, (3) ravi täiskasvanu eas ja raseuse ajal, (4) hilisiagnoosiga FKU ravi, (5) FKU varajane iagnostika ja ravi algus, (6) FKU farmakoloogilise raviviisi Kokku formuleeriti 70 soovitust, milleest 10 olulisemat avalati artiklis [1] ja põhjalikuma soovituse antu artiklis [2]. Neist olulisema antu taotluse kontekstis on järgmise: a) minimaalne FKU raviga tegelev tervishoiu meeskon koosneb 2 isikust: metaboolsete haigustele spetsialiseerunu arst ja toitumisterapeut; b) ieetravi läbiviimise hinamine peab toimuma iga kliinilise visiii ajal ja ekstra tähelepanuga nenele patsientiele kes ei suua korrektselt eriieeti järgia; c) kui <12 aastasel FKU patsienil on FA tase üle >50% juhtuest üle lubatu piiri siis tasub kaalua nõustamiste sageuse tõusu. Kokku formuleeriti 70 soovitust, mia ei ole võimalik siin välja tuua (kogu artikkel on 56 lk). Olulisema muu tulemuse antu taotlusele on: a) FKU ieetravi tuleb alustaa nii kiiresti kui võimalik, ieaalis enne 10 elupäeva; b) kõikiele FKU patsientiele on näiustatu eluaegne ravi; c) Patsientie Euroopa FKU tugiliiu arvates peaks FKU raviga tegelevasse tiimi kuuluma lisaks arstile ja toitumisterapeuile ka psühholoog; ) tervishoiu töötajate toetus FKU-ga isikule on vajalik läbi kogu elu; e) suurt tähelepanu tuleb pöörata FKU-ga naistel planeerimata raseuste ennetamiseks. analüüsiti kõik sellel inglisekeelsei Vockley et al 2014 [3] kogu FKU kirjanuse metanalüüsil; USA ametlik FKU ravijuhen FKU käsitleva PubMe-ist, läbivaatamine ja hinamine vastavalt SIGN meetoile USA FKU ravijuheni koostamine. Konsensus saavutati kahel NIH poolt rahastatu konverentsil 2012.a., kus oli kaasatu enamus USA spetsialiste kes tegeleva FKU raviga Peamise konsensusotsuse on: a) FKU ravi on eluaegne; b) FA tase peaks olema ravi ajal vahemikus µmol/l; c) FKU ravi peamine osa on ieetravi kasutaes selleks maala valgu ja FA sisalusega toiuainei; ) FKU ravi on iniviualiseeritu kombineeries erinevai toiusegusi ja toiuainei; Olulisema muu tulemuse antu taotlusele on: a) Teatu juhtuel võib FKU raviks kasutaa farmakoteraapiat (saptopteriin); b) Ravi peamiseks eesmärgiks on FA taseme langetamine < 360 µmol/l; analüüsiti kõik sellel inglisekeelsei Alates 50natel aastatel avalatu esimestest uuringutest kuni septembrini 2012.a. 4 Welling et al 2017 [4] kogu galaktoseemia GAL käsitleva PubMe-ist, Antu ravijuheni koostamine algatati Galactosemia Peamise iagnostikat ja ieetravi käsitleva konsensusotsuse antu taotluse Olulisema muu tulemuse antu taotlusele on: a) GAL iagnoositakse kas analüüsiti kõik Alates 50natel aastatel

5 (GAL) kirjanuse metanalüüsil; EL ja USA ametlik GAL ravijuhen läbivaatamine ja hinamine vastavalt GRADE meetoile (The Graing of Recommenations Assessment, Development, an Evaluation); kokku 297 teausartiklit Network (GalNet) poolt, mis liiab kõiki EL ja USA GAL spetsialiste. Uuritava küsimuse jaotusi järgmistesse kategooriatesse: 1) iagnostika; 2) biokeemiline jälgimine, 3) ieetravi, 4) kognitiivne areng, 5) kõne areng, 6)neuroloogilise kompliktatsiooni,7) vaimne tervis, 8) enokrinoloogia ja fertiilsus, 9) luue tervis, 10) silmae kahjustus kontekstis on järgmise: a) <10% ensüümiaktiivsuse või patogeensete mutatsioonie leimisel tuleb koheselt alustaa galaktoosi sisalust piiravat ieetravi; b) galaktoosi piiravat eriieetravi tuleb koheselt alustaa igal GAL kahtlusega vastsüninul; c) GAL isikutele on näiustatu eluaegne ieetravi; ) iga aastane D vitamiini ja kaltsiumi omistamise taseme hinamine on vajalik. ensüümanalüüsi või DNA testi abil; b) Duarte geenivarianiga isikui ei ravita; c) toiuainete, kus galaktoosi sisalus on <25 mg/100 g, piiramine ei ole vajalik; ) regulaarne ensüümi aktiivsuse mõõtmine on vajalik ieetravi ajal; e) regulaarne galaktoosi erituse mõõtmine ei ole piisavalt näiustatu. sellel inglisekeelsei avalatu esimestest uuringutest kuni 2015.a. 5 Kossoff et al 2018 [5] D konsensus põhineb 31 rahvusvahelise autori arvamusel; neist 6 (19%) oli toitumisterape ui Ketogeense ieei (KD) läbiviimise kriteeriumi ravile raskesti alluva epilepsia ja mõnene ainevahetus haiguste korral KD läbiviimise inikaatori, KD alustamise ja pikemaajalise kasutamise tüsistuse, kasuteguri ja KD lõpetamise kriteeriumi. Peamise KD käsitleva konsensusotsuse antu taotluse kontekstis on järgmise: a) KD tasuks raviviisina kaalua peale sea kui 2 antiepileptilist ravimit ei ole annu raviefekti või kui lapsel esineb epileptiline entsefalopaatia; b) On olemas neli erinevat KD alavormi (raskusastet) ja raviks valitu KD alavorm peaks olema iniviualiseeritu vastavalt patsieni vajaustele; c) KD ieei alustamine peaks olema painlik; ) KD olev laps peaks regulaarselt külastama toitumisterapeuti koos KD efektiivsus on >70% järgmiste ainevahetuse haiguste korral: mitokonriaalse haiguse (I kompleksi puuulikkus), GLUT1 efekt, PDH puuulikkus. Ei ole; 2009.a. ilmus esimene ravijuhen sama grupi poolt koostatuna ja käesolev juhen on kaasajastatu ;

6 regulaarsete laboranalüüsie teostamisega. 6 Mauch et al 2016 [6] C- 15 a kirjanuse ülevaae ( ) Tsüstilist fibroosi (TF) käsitleva anmebaasiest PubMe, Meline, Cochrane, Lilacs ja Scielo. Kokku 104 artilit, millest 7 selekteeriti otsingukriteeriumite le vastavaks ja kaasati kirjanuse ülevaatesse Kokku hinnati patsienti, vanuses aastat Kehakaalu, kehakasvu, toitumuse, kehamassiineksi ja kopsufunktsiooni omavaheline seos 6 uuringut tõi esile kopsufunktsiooni ja keha kasvu omavahelise seose, seitsmenas assotsieerus maalam kehakaal kopsufunktsiooni halvemate näitajatega pikaajalisel jälgimisel (3 aasta mööumisel). Kõik 7 uuringut näitasi seost toitumuse ja kopsuhaiguse raskusastme (peamine TF surmapõhjus) vahel. Nii kasvu, toitumuse kui ka kopsufunktsiooni paranamine viib parema prognoosi ja ooatava eluea pikenemiseni. Muu() tulemus(e), mia mõõeti/hinnati Ühes töös leiti pikaajalisel jälgimisel välja seos väikelapse (4a) kõrgema kehakaalu ning väiksema hospitaliseeimiste arvu, väiksema haiglas veeetu aja ja parema elulemuse 18 aastaselt. analüüsiti kõiki sellel inglise-, portugali- ja hispaaniakeel sei Nutritional Managemen t of Cystic Fibrosis, 2016 [7] kirjanuse metanalüüsil (396 artiklit) Tsüstilise Fibroosi Usalusfoni (CF Trust) juures tegutsev toitumisterapeutie juhtrühm Inglismaalt anis kokku 157 praktilist soovitust sõltuvalt patsientie vanusest haiguse raskusastmest, kaasuvatest haigustest, toitmisviisist jne Toitumisterapeut annab iniviuaalse toitumise hinnangu arvestaes energeetilist vajaust, valkue, rasvae, süsivesikute tasakaalu arvestaes pankrease ensüümie asenusravi ning mineraalie, vitamiinie ja mikroelementie vajaust Tsüstilise fibroosi (TF) patsientie ravimeeskon peab olema multiistsiplinaarne, hõlmates ka toitumisterapeuti. 150 patsieni kohta peaks olema üks toitumisterapeut (Eestis on juba üle 60 TF patsieni). Kõigil TF patsientiel peaks olema võimalus toitumisterapeuiga kohtumiseks igal vastuvõtul ja aastasel kontrollil. Haiglaravil olles peab toitumisterapeut tegam vähemalt 2 visiiti näalas vajausel rohkem. Toitumisterapeut tegeleb isu probleemiega, enteraalse ja gastrostoomiga toitmisega, toiu tõhustamisega, menüü tasakaalustamisega mineraalie, mikroelementie ja vitamiinie vajause seisukohast, TF iabeei nõustamisega, pre- ja post transplantatsioonii aegse toitmisega jne Täienati varasemat TF patsientiele kehtivat toitumisnõust amise juhenit (Nutritional Management of cystic fibrosis, April 2002)[8] Alates 2016 aastast

7 TÄIENDAV INFORMATSIOON Toitumisalane nõustamine on kinla struktuuriga protsess, mis hõlmab patsieni toitumusliku seisuni ja vajauste välja selgitamist, söömisharjumuste ja menüü hinamist, patsieni juhenamist toiuvalikute tegemisel ja toitmisravi preparaatie kasutamisel ning ka sobivate nõustamistehnikate kasutamist soovitu muutuste loomiseks. Tulemuslik toitumisalane nõustamine eelab, et spetsialistil on kvaliteetne ja tõenuspõhine toitumisalane väljaõpe, mis kestab tavapäraselt minimaalselt 1-2 aastat. Kuna vajalik on eriväljaõpe, vastuvõtt kestab reeglina tun aega ning töö sisalab tihti ka menüüanalüüsi ja/või toitumiskavae koostamist, siis arstil ja õel puuuva selleks vajaliku teamise ja ressursi. Seetõttu näeme, et toitumisterapeui konsultatiivne vastuvõtt peaks toimuma eriarsti suunamisel analoogselt logopeei või kliinilise psühholoogi vastuvõtule. Toitumisterapeui teenuse lisamine tervishoiuteenuste loetellu aitaks kaasa korrektse okumentatsiooni ja info eastamisele TEHIK-sse ja tagaks kõikiele patsieniga tegelevatele arstiele juurepääsu ja ülevaate patsieni kogu ravist. Ühtlasi saaks seeläbi paranaa ka patsieniga seotu muu meitsiinipersonali tealikust toitmisravi eesmärkiest ja sekkumistest. Eestis on võimalik taotlea toitumisterapeui kutsetunnistust alates aastast. Kutsetunnistus on okument, mis tõenab, et vastav spetsialist on omananu kutsestanaris kirjelatu oskuse ja teamise ning annab kinlustune, et erinevates riikies hariuse omananu ja erinevate väljaõpetega spetsialistie oskuse vastava samaele kriteeriumitele. Eestis on hetkel 6 kutsetunnistusega toitumisterapeuti, kellest mitme sellel aastal oma kutset taastõenava ning on lisanunu ka uusi taotlejai. Ilma kutsetunnistuseta, kui põhjaliku väljaõppe saanu tegutsevai toitumisnõustajai võib olla u ja toitumisterapeute Vaaates toitumisterapeutie rolli Eesti meitsiinisüsteemis laiemalt, siis lisaks pärilike ainevahetushaiguste käsitlemisele on ka teiste toitumise ja toitumusega seotu haiguste ja haigusseisunite ennetamine ning käsitlemine oluline [9, 10, 11]. Kasvavat vajaust toitumisspetsialistie järele kinnitab ka asjaolu, et aastal avatakse Tartu Ülikoolis uus magistriõpe nimega Clinical Nutrition [12]. Toitumisterapeutie vajalikkust on rõhutatu ka Eestis välja antu ravijuhenites nagu Ülekaalulise või rasvunu patsieni käsitlus esmatasanil [13] ja Bariaatrilise patsieni käsitlus enne ja pärast kirurgilist sekkumist [14]. Ühtlasi on hetkel koostamisel tervisetehnoloogiate hinamise (TTH) raport teemal Suukause toitmisravi efektiivsus ja kulu, mis hõlmab samuti küsimusi toitumisterapeui teenuse ning selle vajalikkuse kohta [15]. Sea, kui palju toitumisterapeute vaja oleks, on üheselt keeruline hinnata, kuna sõltub kinla haiguse ja raviteenuse spetsiifikast. Haiglates, kus on palju intensiivravi osakoni või ialüüsikeskus, on toitumisnõustamise teenus suuremas mahus vajalik kui näiteks maakonna haiglates aastal tõi Marcason välja ADA (American Dietetic Association) registreeritu ietoloogie ja patsientie suhte, milleks oli 1:65-1:75 meitsiinilise teenuse ja 1:30-1:60 intensiivravi osakonna korral [16]. Küll aga on rahvusvaheline töörühm, kes tegeleb patsientie õigusega toitumisalasele toele, öelnu, et kõikiel inimestel peaks olema ligipääs tõenuspõhisele meitsiinilisele toitumisteraapiale [17]. Tuginees aastal Eesti Meitsiinigeneetika Seltsi poolt esitatu taotlusele ning järgnevatel aastatel esitatu lisaanmetele, näeme jätkuvat vajaust toitumisterapeui teenuse lisamise järele Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu.

8 KASUTATUD KIRJANDUS: 1. van Spronsen, F.J., et al., Key European guielines for the iagnosis an management of patients with phenylketonuria. Lancet Diabetes Enocrinol, (9): p van Wegberg, A.M.J., et al., The complete European guielines on phenylketonuria: iagnosis an treatment. Orphanet J Rare Dis, (1): p Vockley, J., et al., Phenylalanine hyroxylase eficiency: iagnosis an management guieline. Genet Me, (2): p Welling, L., et al., International clinical guieline for the management of classical galactosemia: iagnosis, treatment, an follow-up. J Inherit Metab Dis, (2): p Kossoff, E.H., et al., Optimal clinical management of chilren receiving ietary therapies for epilepsy: Upate recommenations of the International Ketogenic Diet Stuy Group. Epilepsia Open, (2): p Mauch, R.M., et al., Association of growth an nutritional parameters with pulmonary function in cystic fibrosis: a literature review. Rev Paul Peiatr, (4): p Nutritional Management of Cystic Fibrosis, e. S. Collins. Vol. 2n eition. 2016, Lonon: Cystic Fibrosis Trust. p Nutritional Management of cystic fibrosis, e. C. Taylor Vol 1 st eition. 2002, Lonon: Cystic Fibrosis Trust.p Mitchell, L. J., et al., Effectiveness of Dietetic Consultations in Primary Health Care: A Systematic Review of Ranomize Controlle Trials. J Aca Nutr Diet, (12). 10. Abbot, S., et al., Experiences an Perceptions of Dietitians for Obesity Management: a General Practice Qualitative Stuy. J Hum Nutr Diet, 2021, 34(3). 11. Sikan, G., et al., Clinical an cost benefits of meical nutrition therapy by registere ietitian nutritionists for management of yslipiemia: A systematic review an meta-analysis, J Clin Lipiol, 2018, 12(5) Marcason, W., What is ADA s staffing ratio for clinical ietitians?, J Am Diet Assoc, 2006, 106(11). 17. Carenas, D., Clinical nutrition an human rights. An International position paper. Clin Nutr, 2021, 40(6).

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Ravimite soodusnimekirja lisamise protsess 14.11.2012 Päevakava 9.00 9.15 Hommikukohv ja registreerumine 9.15 9.30 Sissejuhatus (moderaator Ain Aaviksoo) 9.30 9.55 Priit Kruus tutvustab uuringu tulemusi

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakord 31. oktoober 2017 Paide, Hindreku talu, kell: 13.00-16.00

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

TOITUMINE MÜÜDID JA TEGELIKKUS

TOITUMINE MÜÜDID JA TEGELIKKUS Kas toidul võib olla tervistav toime? Mis tingimustel see avaldub? Funktsionaalse toitumise ja teraapia olemus Annely Soots www.toitumisterapeudid, www.tervisekool.ee www.toitumisteraapia.ee Toitumisteraapia

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt ENERGEETILISES METABOLISMIS OSALEVATE GEENIDE EKSPRESSIOON MÜOKARDIS JA HL-1 RAKULIINIS Mart Roosimaa TÜ arstiteaduskond EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ÜLIÕPILASTÖÖDE KONKURSI VÕITJATE KONVERENTS 2008 Südamelihas

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Sepsise ravijuhend

Sepsise ravijuhend Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi koosoleku protokoll nr 3 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juhataja 12.mai 2017, 12.00-15.00 Tartu, Ravila 19, ruum 1038 Joel Starkopf (juht),

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

1_Toitumis_terviseteraapia_Imoodul_Toitumisnoustaja2017

1_Toitumis_terviseteraapia_Imoodul_Toitumisnoustaja2017 TOITUMIS- JA TERVISETERAAPIA I MOODUL: TOITUMISNÕUSTAJA VÄLJAÕPE Täiendkoolitusasutuse nimetus Rahvatervise Akadeemia (Nutrilligent OÜ). Õppekava nimetus Toitumis- ja terviseteraapia I moodul: toitumisnõustaja

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

TET_seminar_Maripuu_

TET_seminar_Maripuu_ Ida-Tallinna Keskhaigla: suitsuvaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekas

Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekas Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekassa, Harju osakond, nõupidamiste saal, Tallinn Algus

Rohkem

DIABEET ja NEER

DIABEET ja NEER DIABEET ja NEER Pille Pärnakivi LTKH endokrinoloog Helsinki study 1997 1 Diabeedi hind USAs 2012 245 miljardit $ (176 miljardit $ otsesed med kulud + 69 miljardit $ langenud tootlikkuse tõttu) Meditsiini

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

EMA ENET

EMA ENET II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 5 Teaduslikud järeldused Ravimi Valebo ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Taustteave Valebo on kombinatsioonpakend,

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse m

SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi a määruse nr 33 Ravimite piirhinnad muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse m SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse muutmine kehtestatakse Ravikindlustuse seaduse paragrahvi

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ELMÜ 2018.aasta aruanne Karel Tomberg ELMÜ üldkoosolek, 20.03.2019 Tallinn Kavas Aastaaruanne Revisjonikomisjoni kokkuvõte Aastaaruande kinnitamine ELMÜ liikmed ELMÜ-s 225 liiget (+5), s.h. 19 seeniorliiget

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Kroonilise sageduskontrolli ravim Kliiniline küsimus Kas kroonilise sageduskontrolli strateegia puhul tuleks kodade virvendusarütmia patsientidel esmavalikuna eelistada BBL vs KKB vs muid ravimeid? Olulised

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Kliiniliste soovituste koostamine

Kliiniliste soovituste koostamine Kliiniliste soovituste koostamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Ida-Tallinna Keskhaigla arengukava

Ida-Tallinna Keskhaigla arengukava KINNITATUD Tervise- ja tööministri...09.2017 käskkirjaga nr... Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla funktsionaalse arengukava I etapi ambulatoorse eriarstiabi kinnitamine AS Ida-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

Maris Jesse 2017_06_09_EHL_konverents_

Maris Jesse 2017_06_09_EHL_konverents_ Lähiaja tervishoiupoliitilised muutused Sotsiaalministeerium 6.09.2017 1. Tervishoiu rahastamine 2. Muudatused Eesti Haigekassa juhtimises 3. Muudatused täiendavas ravimihüvitises Haigekassast tasutud

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 20 Kas hingamishäiretega enneaegsetel vastsündinutel kasutada parema ravitulemi saavutamiseks varast surfaktantravi võrreldes hilise surfaktantraviga?

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Microsoft Word - SANCO ET-TRA-00.DOC

Microsoft Word - SANCO ET-TRA-00.DOC EUROOPA KOMISJON TERVISHOIU JA TARBIJAKAITSE PEADIREKTORAAT Direktoraat C Rahvatervis ja riskianalüüs C2 Tervishoiualane teave AVALIK ARUTELU HARULDASED HAIGUSED: EUROOPA EES SEISVAD VÄLJAKUTSED Käesolev

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr.11 Kas Alzheimeri tõvega patsientide ravis on kindlad kriteeriumid spetsiifilise farmakoloogilise ravi lõpetamiseks vs. mitte? Tulemusnäitajad: patsiendi

Rohkem

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia intensiivravi osakonnas Intensiivravi osakonnas rakendatav füsioteraapia parandab elukvaliteeti ja funktsionaalset

Rohkem

THKK 2004

THKK 2004 Sotsiaalministeerium Terviseinfo ja analüüsi osakond Tallinn 2006 Terviseinfo ja analüüsi osakonna missioon: Rahva tervis ja heaolu parema statistika ja informatsiooni kaudu. Koostaja: Natalja Jedomskihh-Eigo

Rohkem