Inpay reisikindlustuse tingimused

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Inpay reisikindlustuse tingimused"

Väljavõte

1 Inpay reisikindlustuse tingimused

2 Mõned reisid viivad Sind kaugele, teised kõigest naaberriiki. Koostöös If Kindlustusega oleme loonud Inpay Platinum ja Platinum Metali kaardiomanikule reisikindlustuse tingimused (TTIB EST), mis tagavad Sulle meelerahu kuhu iganes Sa teel oled. Palun tutvu nendega, sest need on lepingu oluline osa. Tabelis on kindlustussummade ja hüvitislimiitide maksimaalsed summad, mida If kindlustusjuhtumi korral hüvitab. Kui tegelik kahju on väiksem, lähtutakse sellest. Muretuid reise! KINDLUSTUSKAITSE Kindlustussumma või hüvitislimiit Viide kindlustustingimuste punktile Kindlustussummad ja hüvitislimiidid kindlustatud isiku kohta MEDITSIINIABI KINDLUSTUS eurot sh hambaravi 200 eurot 26 sh kindlustatu juurde jääva reisikaaslase kulud 100 eurot 32 sh meditsiinilised abivahendid 500 eurot 35 last ootav ema kindlustus kehtib kuni 27. rasedusnädalani 28 ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS eurot sh surm õnnetusjuhtumi tagajärjel sh püsiv puue õnnetusjuhtumi tagajärjel Kindlustussummad ja hüvitislimiidid kaardi kohta PAGASIKINDLUSTUS eurot sh hüvitislimiit ühe eseme kohta maksimaalselt 50% 85 pagasikindlustuse kindlustussummast (2 000 eurot) sh pagasi hilinemine üle 4 tunni eurot 88 sh asendusdokumendi kulud 100 eurot 86 REISITÕRKEKINDLUSTUS eurot lennupiletite muutmine 150 eurot 121 lahkuva lennu hilinemine üle 4 tunni maksimaalselt 500 eurot, 40 eurot iga hilinenud tunni eest, alates neljandast tunnist 111 TALVESPORDI LISAKAITSED suusa- või lulmelauaraja sulgemine tormi vms tõttu haigusest või vigastusest tingitud võimetus suusatada või lumelauaga sõita 30 eurot päevas, maksimaalselt 200 eurot kokku 30 eurot päevas, maksimaalselt 300 eurot kokku talvepordivarustuse vargus või kahjustumine 300 eurot VASTUTUSKINDLUSTUS eurot ÕIGUSABIKULUKINDLUSTUS eurot 156 kautsjon eurot 157 RENDIAUTO KINDLUSTUS eurot, 181, 188 omavastutus 250 eurot sh isiklikud asjad eurot 179 VÄLISMAALT TEHTUD KÕNED JA E-SÕNUMID 200 eurot 220 2

3 Kindlustussummad ja hüvitislimiidid 1. If ei hüvita kõigi sama reisi kindlustusjuhtumite kohta kokku rohkem kui käesolevates kindlustustingimustes toodud vastava kindlustuskaitse kindlustussumma, kusjuures hüvitis ühe kindlustusjuhtumi kohta võib olla piiratud ka hüvitislimiidiga. 2. Hüvitislimiidid sisalduvad vastavas kindlustussummas. Hüvitislimiidid ei lisandu kindlustussummale. 3. Kindlustussummasid ja hüvitislimiite rakendatakse järgnevalt: 3.1. meditsiiniabikindlustuses ja õnnetusjuhtumikindlustuses kehtivad need iga kindlustatud isiku ja iga reisi kohta; 3.2. teiste kindlustuskaitsete puhul kehtivad need iga kindlustusega hõlmatud pangakaardi ja iga reisi kohta vastavalt eeltoodud tabelile. Kindlustuslepingu pooled 4. Kindlustuslepingu pooled on kindlustusvõtja Inbank AS, registrikood , aadress Niine 11, Tallinn, Estonia, e-post: (edaspidi kindlustusvõtja) ja kindlustusandja If P&C Insurance AS (edaspidi If), registrikood , aadress Lõõtsa 8a Tallinn, e-post Kindlustusega hõlmatud pangakaardid 5. Kindlustus kehtib koos Inpay Platinum ja Platinum Metal kaardiga (edaspidi Kaart ). Kindlustatud isikud ja nende Koduriik 6. Kindlustatud isikud (edaspidi Kindlustatu ) on kuni 79-aasta vanune Kaardi omanik (79-aastased kaasaarvatud) ja tema järgnevalt nimetatud perekonnaliikmed, kes reisivad koos Kindlustatuga: 6.1. Kindlustatu kuni 79-aastane abikaasa või elukaaslane (79-aastased kaasa arvatud); 6.2. Kindlustatu või tema abikaasa/elukaaslase kuni 21-aastased lapsed (21-aastased kaasa arvatud). 7. Koduriik on Kindlustatu alalise elukoha riik. 8. Kindlustus ei kehti punktides 6.1 ja 6.2 nimetatud isikute suhtes, kui nad reisivad Kaardi omanikust eraldi. 9. Kindlustus ei kehti juriidilistele isikutele. Reis 10. Reisiks loetakse Kindlustatu reisimist Koduriigist teise riiki eesmärgiga viibida seal ajutiselt. Koduriigi-sisesed reisid ei ole kindlustatud. 11. Reis algab, kui Kindlustatu ületab Koduriigi riigipiiri eesmärgiga reisida teise riiki. Reis lõpeb, kui Kindlustatu ületab Koduriiki tagasi pöördudes Koduriigi riigipiiri. 12. Kindlustus kehtib ainult Koduriigist algavatele reisidele. 13. Kindlustus kehtib reisidele, mis algavad Kaardi kehtivuse ajal, välja arvatud järgmises punktis toodud juhtudel ning kindlustuslepingu lõppemise korral (vt p ja 263). Kindlustuse kehtivus 14. Kindlustus kehtib iga reisi esimese 90 päeva jooksul. 15. Kindlustus ei kehti nende juhtumite osas, mis toimuvad pärast 90 päeva möödumist reisi algusest, v.a kindlustuskaitse erakorralise pikendamise korral järgmises punktis toodud tingimustel. 16. Kui kindlustusjuhtumi tõttu on Kindlustatu reisi 90. päeval veel välismaal, pikeneb kindlustuskaitse automaatselt 48 tunni võrra. 17. Kindlustuskaitse lõpeb ennetähtaegselt, kui enne 90 päeva möödumist reisi algusest lõpeb Kaardi kehtivus ja Kaarti ei uuendata või asendata nii, et uus Kaart hakkab kehtima senise Kaardi kehtivuse lõppedes. 18. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustuslepingu lõppemisel. 19. Kui kindlustuslepingut muudetakse, see lõpeb või lõpetatakse, teavitab kindlustusvõtja kaardiomanikke sellest 2 kuud ette. Kindlustuse kehtivuspiirkond 20. Kindlustus kehtib kogu maailmas, v.a järgmises punktis toodud juhtudel. 21. Kindlustus ei kehti Kindlustatu Koduriigis, v.a käesolevates kindlustustingimustes toodud juhtudel. Meditsiiniabi kindlustus 22. Meditsiiniabi kindlustuse kindlustusjuhtum on järgmine välisriigis Kindlustatuga toimunud sündmus: tervisliku seisundi ootamatu halvenemine, mis saab alguse või mille esmased sümptomid ilmnevad kindlustuse kehtivuse ajal; surm kindlustuse kehtivuse ajal. 23. Meditsiiniabi kindlustus kehtib ka juhul, kui meditsiiniabi kindlustuse kindlustusjuhtumi põhjustas sõda, relvakonflikt, terrorism, massilised korratused või muu sarnane avaliku korra ulatuslik rikkumine; loodusõnnetus; epideemia. 24. Eelmises punktis toodud kindlustuskaitse kehtib ainult juhul, kui reis oli punktides nimetatud sündmuse ilmnemise ajaks juba alanud ja kindlustusjuhtum toimus kuni 14 päeva jooksul peale eelmises punktis nimetatud sündmuse ilmnemist. Ravikulud ja retseptiravimid 25. If hüvitab reisi ajal tehtud ja meditsiiniabi kindlustusjuhtumist tingitud kulud retseptiravimitele ja ravikulud, kui retseptiravim osteti ja/või ravi osutati väljaspool Koduriiki 60 päeva jooksul arvates kindlustusjuhtumist. Hambaravi 26. Meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral hüvitab If ootamatu hambavalu ravikulud, sealhulgas ravimid, hüvitislimiidiga kuni 200 eurot ainult järgmiste protseduuride eest: põletikukolde avamine; juurekanali puhastamine; ajutine plombeerimine; hamba eemaldamine; õnnetusjuhtumist (nt kukkumine) tingitud hambaravi esmaabi kulud. 27. If ei hüvita plaanilist hambaravi. Last ootav ema 28. If hüvitab meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral esimese 27 rasedusnädala jooksul raseduse ootamatust komplikatsioonist tingitud vältimatud arstiabi kulud. 3

4 29. Raseduse ootamatuks komplikatsiooniks loetakse ka enneaegset sünnitust 27 rasedusnädala jooksul. 30. Kui rasedus on kestnud enam kui 27 nädalat, If raseduse komplikatsioonidest, sh sünnitusest tingitud kulu ei hüvita. 31. If ei hüvita sünnitusest, sellega seotud tüsistustest, samuti sünnitusjärgsest ravist või hooldusest tingitud kulu, v.a punktis 27 toodud juhul. Välistus kehtib nii ema kui ka lapsega seotud kuludele. Kindlustatu juurde jääv reisikaaslane 32. Meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral hüvitab If haige, vigastatud või surnud Kindlustatu juurde jääva ühe reisikaaslase, samuti haige või vigastatud Kindlustatu alaealiste laste täiendavad mõistlikud majutuskulud välisriigis ja Koduriiki tagasipöördumise transpordikulud, kui see on hädavajalik (näiteks ema jääb lapse juurde). Kulud hüvitatakse Kindlustatu meditsiiniabi kindlustussummast, kuid mitte rohkem kui 100 eurot päevas. 33. Ifil on õigus nõuda arstitõendit haige või vigastatud Kindlustatu juurde jäämise hädavajalikkuse kohta. 34. If ei hüvita Kindlustatut saatva reisikaaslase transpordi- ja majutuskulusid ulatuses, mida ta oleks pidanud tegema ka juhul, kui kindlustusjuhtumit ei oleks toimunud. Proteesid, prillid, kuuldeaparaat, kargud ja ratastool 35. If hüvitab meditsiiniabi kindlustusjuhtumi tõttu purunenud Kindlustatu proteesi, kuuldeaparaadi või prillide, parandamise või uute ostmise kulu kuni 500 eurot iga kindlustusjuhtumi kohta. 36. If hüvitab meditsiiniabi kindlustusjuhtumist tingitud kulutused välisriigis karkude soetamiseks ja ratastooli vms üürimiseks. Kindlustatu surm 37. If hüvitab meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral: Kindlustatu matmis- või tuhastamiskulud välisriigis; Kindlustatu surnukeha Koduriiki toomise kulu. 38. Kindlustatu välisriigis matmise, tuhastamise või Kindlustatu surnukeha Koduriikide toomise korraldamiseks tuleb helistada Ifile. 39. If ei hüvita Kindlustatu juurde reisimise kulu, samuti kindlustatu matusel või tuhastamistseremoonial osalevate isikute reisikulu (transport, ööbimine jms) ega peielauakulu. Transpordikulud 40. If hüvitab meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral: Kindlustatu transpordikulud meditsiiniabi saamiseks reisi sihtkohas või läbisõiduriigis; raskelt haige või vigastatud Kindlustatu Koduriiki toomise kulu. Ifi poolt heaks kiidetud arst otsustab, kas ja millal Kindlustatu Koduriiki toomine on võimalik ja vajalik ning määrab selleks transpordivahendi. 41. Kindlustatu Koduriiki toomise korraldamiseks tuleb helistada Ifile. Meditsiinilised dokumendid 42. If hüvitab meditsiiniabi kindlustuse alusel meditsiiniliste dokumentide vormistamise, paljundamise ja saatmise kulu, kui see oli vajalik kahju käsitlemiseks. If ei hüvita majutus- ja transpordikulu, mis on seotud dokumentide saamisega. Tegevus meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral 43. Kui Kindlustatu vajab kindlustusjuhtumi korral arstiabi, mis ei ole haiglaravi, võib ta otse pöörduda tegevusloaga raviasutusse. Kui Kindlustatu ei tea, millisesse raviasutusse pöörduda, võib ta helistada ravi korraldamiseks Ifile. 44. Kui Kindlustatu vajab kindlustusjuhtumi korral haiglaravi, tuleb kohe helistada Ifile. 45. Meditsiiniabi kindlustusjuhtumi puhul korraldab If Kindlustatu haiglaravi, Koduriiki toomise, matmise või tuhastamise välisriigis. If hüvitab eeltoodud teenuste kulud ainult siis, kui need on Ifiga eelnevalt kooskõlastatud. Tõendid meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral 46. Hüvitise taotlemiseks tuleb esitada kahjukäsitluseks ja otsuse tegemiseks vajalikud dokumendid: teade kindlustusjuhtumi toimumise ja asjaolude kohta ning taotlus kindlustushüvitise saamiseks; diagnoosi sisaldav arstitõend; retseptiravimite, ravi- ja transpordiarveid. 47. Ifil on õigus nõuda täiendavate tõendite esitamist (nt tõend välisriigis viibimise aja kohta, varasem haiguslugu vm). Kõrge riskiga tegevus, sh sport 48. Meditsiiniabi kindlustus ei kehti kõrge riskiga tegevustega tegelemisel. Kõrge riskiga tegevused on: mistahes võistlusspordiga tegelemine, sh võistlusteks ettevalmistumine, osalemine treeninglaagris; võitluskunst või enesekaitsega seotud alad nagu karate, judo, poks, kickbox ja tai poks, maadlus vms; sukeldumine sügavamale kui 20 m, avamerel purjetamine, veemoto, rafting, veesuusatamine, lofesurf; auto- või motospordialad, sh osalemine mootorsõidukite katsetustel, rallil, kardisõidul, mootorsaanisõidul, mootorrattaspordis, sh treeningud, ATV-ga sõitmine; lennuspordialad nagu sõitmine deltaplaaniga, paraplaaniga, purilennukiga, õhupalliga; alad, mis nõuavad spetsiaalse erivarustuse kasutamist, sh alpinism, jää-, kalju-, seina- mägironimine; käesolevat välistust ei kohaldata murdmaasuusatamisele, mäesuusatamisele talvespordikeskuse tähistatud radadel, ja lumelauaga sõitmisele talvepordikeskuse tähistatud radadel; ekspeditsioonid, matkad, kui tõustakse kõrgemale kui 3500 m merepinnast; iseseisvalt korraldatud retked, ekspeditsioonid vihmametsa, kõrbesse, tundrasse, arktilistele aladele, põlismetsadesse jms; ekstreemspordialad, sh jalgratta down-hill, jalgrattatrikid, sõitmine BMX trikirattaga, rulatrikid, free-ride, heli-ski jms; langevarju- ja benji-hüpped; lumelauasõit ja mäesuusatamine, slaalom väljaspool talispordikeskuse tähistatud radasid; sportkelgutamine, suusahüpped, sööstlaskumine; 49. Meditsiiniabikindlustus ei kehti ka muude eelnimetamata aladega tegelemisel (sh ekstreemspordialad), mille käigus esineb tavapärasest kõrgem risk saada kehavigastusi või surra. 4

5 Füüsiline palgatöö 50. Meditsiiniabi kindlustus kehtib tööl ja teenistuses, v.a järgnevalt toodud juhtudel. Meditsiiniabi kindlustus ei kehti töötamisel järgmistel kõrge riskiga töödel või ametites: elukutseline sportlane, kaskadöör; kaevandustöötaja, puurtornil töötaja; kalur, laeval töötaja, tuuker; lennukimeeskonna liige; politseinik, turvatöötaja, päästetöötaja, demineerija; veoautojuht; kaitseväeteenistuse tegevteenistuja, piirivalveteenistuja; sõjalisest tegevusest, õppustest ja harjutustest osavõtja, sõjalisel missioonil osaleja, sh vaatleja või muu töö tegemisel; mistahes töö, amet või tegevus, mille täitmisel Kindlustatu kannab või kasutab relva või käitleb lõhkeainet. Meditsiiniabikindlustuse välistused NB! Palun lugege ka üldisi välistusi, neid kasutatakse ka meditsiiniabikindlustuses. Koduriigis tehtud kulu 51. If ei hüvita Koduriigis tehtud kulu isegi juhul, kui kulutuse põhjustas välisriigis toimunud kindlustusjuhtum. Enne reisi algust alanud haigustega või tekkinud vigastusega seotud kulud 52. If ei hüvita ravikulu, mille põhjuseks on enne reisi alanud haigus või enne reisi tekkinud vigastus. Seda välistust ei kasutata kroonilise haiguse eluohtlikul ägenemisel antava esmaabi puhul. Etteplaneeritud ravi kulu 53. If ei hüvita etteplaneeritud ravi kulu, sh etteplaneeritud kosmeetilised operatsioonid. Rasedus, sünnitus 54. If ei hüvita sünnituse, sellega seotud komplikatsioonidest, samuti sünnitusjärgsest ravist või hooldusest tingitud kulu, v.a esimese 27 rasedusnädala jooksul raseduse ootamatust komplikatsioonist (vt p 28) tingitud vältimatud arstiabi kulu välisriigis. Välistust kasutatakse nii ema kui ka lapsega seotud kuludele. Välistused kindlustatu koduriiki tagasipöördumisel 55. If ei hüvita Koduriiki pöördumise kulu, kui Kindlustatu pöördus ise reisilt tagasi seda Ifiga kooskõlastamata või eiras Ifi või arsti juhiseid Koduriiki pöördumisel. 56. Kui Ifi poolt heaks kiidetud arst peab Koduriiki toomist võimalikuks, kuid haige või vigastatud Kindlustatu keeldub sellest, ei hüvita If mistahes edasisi kulusid. 57. Kui Ifi poolt heaks kiidetud arst ei pea Koduriiki toomist arstlikult põhjendatuks, ei hüvita If Koduriiki toomise kulu. Muud välistused 58. If ei hüvita kulu: mis ei ole vältimatu; arsti ettekirjutuseta protseduuridele ja teenustele; retseptita ostetud ravimitele; taastusravile; mittemeditsiinilistele või alternatiivmeditsiini ravimeetoditele; ravile, mida osutas ilma ravimisõiguseta isik; tätoveerimisele, tätoveeringu eemaldamisele või selle tüsistustele; psüühika- ja käitumishäire, sealhulgas depressiooni, diagnoosimisele ja ravile; suguhaiguste, HI-viiruse ja AIDS-i diagnoosimisele ja ravile; vaktsineerimisele, v.a vaktsineerimine meditsiiniabi kindlustusjuhtumi raviks. Õnnetusjuhtumikindlustus 59. Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtum on välisriigis Kindlustatuga toimunud õnnetusjuhtum, mille tagajärjel: Kindlustatu sureb kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest; Kindlustatul kujuneb püsiv puue ühe aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest. 60. Kindlustusjuhtum ei ole surm või püsiva puude tekkimine haiguse tagajärjel. 61. Õnnetusjuhtumiks loetakse ootamatut ja äkilist sündmust, mille käigus Kindlustatu-väline füüsiline jõud, sh mürgine gaas, keemiline, termiline või muu füüsiline mõju kahjustab Kindlustatut tema tahte vastaselt, põhjustades Kindlustatu kehavigastuse või surma. If loeb õnnetusjuhtumiks ka ootamatult tekkinud raske või mõõduka mürgistuse, kui selle põhjuseks on mürgine gaas, mürgine taim, seen või kemikaali või ravimi ekslik manustamine. Mürgistuse raskusaste peab olema meditsiiniliselt kindlaks tehtud ja kajastuma arsti väljastatud tõendis või haigusloos. Surmajuhtumihüvitis 62. Surmajuhtumihüvitise suuruseks on käesolevates kindlustustingimustes toodud õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussumma. Surmajuhtumihüvitis hüvitis makstakse Kindlustatu pärijatele. Kui Kindlustatu sureb hiljem kui kolme aasta jooksul, surmajuhtumihüvitist ei maksta. 63. Surmajuhtumihüvitist vähendatakse sama kindlustusjuhtumi tõttu varem makstud püsiva puude hüvitise võrra. Püsiva puude hüvitis 64. If maksab Kindlustatule püsiva puude hüvitist, kui Kindlustatu tervislik seisund on kindlustusjuhtumi tõttu püsivalt halvenenud ja vastab kindlustusjuhtumist ühe aasta möödudes alltoodud tabelile. Hüvitise määr Tervisliku seisundi kirjeldus 25% Inimene ei vaja enamasti kõrvalist abi, kuid tema võimekus on alanenud: mälu halvenemine, kõne takistatud, raskendatud suhtlemine, liigutuste täpsus vähenenud, tasakaaluhäired, inimene väsib kiiresti jne. 50% Inimene on võimeline tegema vaid kergeid ja lühiajalisi toiminguid. Tema võimekus on tunduvalt alanenud. Seetõttu sõltub ta osade igapäevaste toimingute tegemisel (nt söömine, pesemine, riietamine, liikumine kodus või väljaspool kodu jms) olulisel määral teise isiku abist. 100% Inimesel on kõikide igapäevaste toimingute tegemiseks (nt söömine, riietamine, liikumine ruumisiseselt, pesemine jms) vältimatult vaja teise isiku abi. 5

6 65. Kindlustusjuhtumist põhjustatud püsiva puude olemasolu ja suurus kindlustuslepingu tähenduses määratakse aasta pärast kindlustusjuhtumi toimumist, võttes aluseks Kindlustatu tervisliku seisundi sellel hetkel. 66. Püsiva puude määramisel võrreldakse Kindlustatu tervislikku seisundit samaealise terve isiku individuaalseid omadusi nagu näiteks eluviisi, ametit ega harrastusi. Puude määramisel ei arvestata töövõimekaotust ega sissetuleku vähenemist. Arstliku ekspertiisi otsusega määratud püsiva puude raskusaste ei ole Ifile siduv püsiva puude määramisel. 67. Püsiv puue määratakse meditsiiniliste dokumentide põhjal. Püsiva puude hüvitist makstakse protsendina õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussummast. 68. If ei maksa püsiva puude hüvitist: Kindlustatu hammaste või hambaproteeside vigastuste korral; kui püsiv puue ilmneb hiljem kui aasta pärast kindlustusjuhtumi toimumist; kui Kindlustatu sureb kindlustusjuhtumi tagajärjel ühe aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumi toimumise päevast. Õnnetusjuhtumikindlustuse välistused NB! Palun lugege ka üldisi välistusi, neid kasutatakse ka õnnetusjuhtumikindlustuses. 69. If ei hüvita, kui surma või püsiva puude põhjustas või sellele aitas kaasa: Kindlustatu haigus; mistahes meditsiiniline protseduur, sh operatsioon. Välistus ei kehti, kui meditsiinilise protseduuri põhjuseks on kindlustuse kehtivuse ajal välisriigis juhtunud õnnetusjuhtum; puugi või putuka piste või hammustus; raseduse katkemine või sünnitus, raseduse katkemisest või sünnitusest tingitud tüsistused; õnnetusjuhtum, mis toimus ajal, kui Kindlustatu viibis vangistusasutuses vahistatuna, arestialusena või kinnipeetavana. Pagasikindlustus 70. Pagasikindlustuse kindlustusjuhtumiks on kindlustatud pagasi: vargus või röövimine välisriigis; hilinemine välisriigis rohkem kui 4 tundi transpordiettevõtte tõttu; kahjustumine transpordiettevõtte süül; kadumine transpordiettevõtte süül. 71. Kindlustatud pagas on Kindlustatuga reisil kaasas olevad asjad, v.a järgmises punktis loetletud asjad. 72. Pagasikindlustus ei kehti: piletitele, rahale, väärtpaberitele, pangakaartidele; klaasist, savist või portselanist asjadele; prillidele, päikeseprillidele, kontaktläätsedele; tööriistadele ja nende osadele; toiduainetele, jookidele; müügiks pakutavale kaubale ja -näidistele; dokumentidele, näiteks käsikirjad, joonised, fotod, reklaam- ja koolitusmaterjal. Pagasikindlustus kehtib isikut tõendavale dokumendile, viisale ja vaktsineerimistõendile (vt p 86); tarkvarale ja andmebaasidele; mootorsõidukitele, haagistele, paatidele, nende varuosadele, lisavarustusele; taimedele, sealhulgas seemned, sibulad, risoomid; loomadele, sealhulgas linnud, putukad, kahepaiksed, roomajad; asjadele, mille omandamine või Koduriiki toomine on ebaseaduslik. Ohutusnõuded pagasi hoidmisel 73. Pagasit tuleb hoida lukustatud ruumis või nii, et see oleks mõistlikult ja piisavalt valvatud. 74. Sõidukisse jäetud asjad tuleb paigutada või katta nii, et need ei ärata tähelepanu. Sõiduki juurest lahkumisel tuleb sulgeda kõik aknad ja katuseluuk, lukustada uksed ja sisse lülitada turvaseadmed. 75. Asju ei tohi jätta ööseks sõidukisse. 76. Asjad, mis asusid sõiduki lahtises või tendiga kastis, lukustamata katuseboksis, mootorratta pagasikastis või pagasikotis, hüvitamisele ei kuulu. 77. Jalgratas tuleb ajaks, mil see jäeti järelevalveta, kinnitada lukuga kindla aluse külge. 78. Järgmised asjad peavad olema Kindlustatu katkematu ja vahetu valve all, majutusettevõtte seifis või valvatavas hoiuruumis: elektroonilised seadmed; tulirelvad; muusikariistad; väärisasjad, kellad, kunsti- ja antiikesemed; kollektsioonid; isikut tõendav dokument, viisa, vaktsineerimistõend. 79. Eelmises punktis nimetatud asju tuleb transportida käsipagasis. Neid ei tohi anda lennuki, laeva bussi või rongi pagasiruumi ega jätta valveta sõidukisse. Tulirelvi ja muusikariistu tohib transportida väljaspool käsipagasit vastavalt vedaja eeskirjadele. Pagasikahju hüvitamine 80. Kui kahjustunud asja on otstarbekas parandada, hüvitab If remondikulu. Ifil ei ole kohustust korraldada vara taastamist. 81. Kui pagas on varastatud, röövitud, transpordiettevõtte tõttu kadunud või selle parandamine ei ole otstarbekas, hüvitab If asja turuväärtuse Koduriigis. 82. Kui asja turuväärtust ei ole võimalik määrata, on hüvitise määramise aluseks asja ostuhind. Ostuhinnast lahutatakse asja väärtuse vähenemine ajas, määraga 20% ostuhinnast aastas. 83. Kui If on pagasi hüvitanud ja pagas leitakse üles, peab Kindlustatu pagasi leidmisest Ifile esimesel võimalusel teatama. 84. Hüvitamise korral on Ifil õigus nõuda vara jäänuste või asendatud vara või selle väljanõudmise õiguse üleandmist Ifile. Kuni üleandmiseni on Ifil õigus peatada hüvitise maksmine või hüvitist vara jäänuste või asendatud vara turuväärtuse võrra vähendada. Hüvitislimiidid 85. If hüvitab ühe asja eest kuni 50% pagasikindlustuse kindlustussummast (ühe asja hüvitislimiit). Eeltoodud hüvitislimiiti ei kasutata kohvri ja reisikoti hüvitamisel. 6

7 Näide. Kindlustatult rööviti tahvelarvuti, mille väärtus on 1200 eurot. Pagasikindlustuse kindlustussumma on 2000 eurot. If hüvitab tahvelarvuti eest 1000 eurot, mis on 50% kindlustussummast. 86. Hüvitislimiit isikut tõendava dokumendi, viisa või vaktsineerimistõendi asendusdokumendi saamiseks on 100 eurot. 87. Hüvitislimiit pagasi hilinemise korral vältimatult vajalike asjade eest on kuni 2000 eurot (vt p 88). Vältimatult vajalikud asjad pagasi hilinemisel 88. Kui pagas hilineb välisriigis transpordiettevõtte tõttu rohkem kui 4 tundi, hüvitab If hilinenud pagasis olnud reisi ajal vältimatult vajalike asjade ostmise või üürimise kulu. Eelnimetatud kulu hüvitislimiit on 2000 eurot. If ei maksa hüvitist ravimite, söögi, joogi ja tubakatoodete eest. 89. If ei maksa vältimatult vajalike asjade eest, mis osteti Koduriigis. 90. If ei maksa vältimatult vajalike asjade hüvitist, kui pagas hilines Koduriigis ja/või välismaal Koduriiki tagasipöördumisel. Tegevus pagasikahju korral 91. Kui tekib pagasikahju, tuleb esmalt pöörduda selle eest vastutava isiku (transpordiettevõte, hotell jms) poole ning esitada avaldus kahju hüvitamiseks. 92. Pagasi hilinemisel tuleb esitada tõend pagasi hilinemise kohta ja vältimatult vajalike asjade ostmise või üürimise arved. 93. Kui pagasikahju tekkis transpordi-, majutusettevõtte või muu hoiuteenuse osutaja tõttu, tuleb Ifile esitada selle ettevõtte tõend pagasikahju põhjuse kohta. 94. Pagasi vargusest või röövimisest tuleb viivitamatult teavitada politseid. Ifile tuleb esitada politsei tõend juhtumi asjaolude kohta. 95. Ifil on õigus nõuda täiendavate tõendite esitamist, näiteks asjade parandamise arved, fotod, täiendavad selgitused jms. Pagasikindlustuse välistused NB! Palun lugege ka üldisi välistusi, neid kasutatakse ka pagasikindlustuses. 96. If ei hüvita kahju, mis tekkis: asjade kokkupuutel pagasis olevate vedelikega; pagasi valveta jätmisest, kaotamisest või maha unustamisest. 97. If ei hüvita kahju, mis on tekkinud klaasist, portselanist, keraamilisest vms haprast materjalist eseme purunemise tõttu, sealhulgas kahju, mis tekkis teistele esemetele. Reisitõrke kindlustus 98. Reisitõrge on reisi ärajäämine, transpordivahendiga seotud reisitõrge või reisi poolelijäämine edaspidi kirjeldatud põhjustel. 99. Reisitõrke kindlustusjuhtumi korral hüvitab If kindlustustingimustes määratud kulud, kui need on tehtud Kindlustatu jaoks, sõltumata sellest, kes kulud kandis Kui kulutusi mitme inimese peale ühiselt, näiteks viis sõpra üürisid maja, lähtub If hüvitise arvutamisel sellest, et ühised kulud jagunesid kõigi osaliste vahel võrdselt. Reisi ärajäämine 101. Reisi ärajäämine on kindlustusjuhtum, kui Kindlustatu ei saa Koduriigist reisile minna või pöördub 24 tunni jooksul arvates kindlustusperioodi algusest Koduriiki tagasi ja selle põhjuseks on: Kindlustatu ootamatu haigestumine, kehavigastus või surm; Kindlustatu reisikaaslase, kellega koos kavatseti reisile minna, ootamatu haigestumine, kehavigastus või surm; Kindlustatule lähedase inimese eluohtlik seisund, raske kehavigastus või surm; Kindlustatu Koduriigis asuvale varale äkiliselt ja ettenägematult tekkinud kahju, kui Kindlustatu kohalolek on hädavajalik Reisi ärajäämise kindlustusjuhtumi korral hüvitab If selle reisiga seotud kasutamata jäänud teenuste maksumuse (transpordikulu, majutus, kontserdipiletid jms), mida teenuse osutaja Kindlustatule ei tagasta. Transpordivahendiga seotud reisitõrge 103. Transpordivahendiga seotud reisitõrke kindlustusjuhtum on reisiplaanist vältimatu kõrvalekaldumine järgmise sündmuse tõttu: regulaarliini transpordi, tšarterlennu või tellitud bussi hilinemine või mitte-väljumine sõiduplaani muutuse tõttu tingimusel, et hilinenud või mitte-väljunud transpordi pilet oli juba ostetud või broneeritud; regulaarliini transpordist mahajäämine ülebroneeringu tõttu tingimusel, et selle transpordivahendi pilet oli juba ostetud või broneeritud; sõiduki sattumine liiklusõnnetusse; sõiduki rehvi purunemine; lennuki hädamaandumine; pagasi hilinemine väljaspool Koduriiki transpordiettevõtte süül If ei hüvita, kui transpordivahendiga seotud reisitõrke põhjuseks oli eelmises punktis nimetamata asjaolu, näiteks valesti planeeritud reisigraafik jms Transpordivahendiga seotud reisitõrke kindlustusjuhtumi korral hüvitab If reisi jätkamiseks vajalikud täiendavad mõistlikud transpordi- ning majutuskulud. Muid kulusid ei hüvitata Kui transpordivahendiga seotud reisitõrke kindlustusjuhtum toimub 24 tunni jooksul arvates kindlustusperioodi algusest ning Kindlustatu ei soovi reisi jätkata, hüvitab If selle reisiga seotud kasutamata jäänud teenuste maksumuse, mida Kindlustatu ei saa tagasi. Lennu hilinemine 4 tundi või enam 107. Kindlustusjuhtum on Lennu Hilinemine Lennureisi käigus Lennureis tähendab peatükis Lennu hilinemine 4 tundi või enam Kindlustatu poolt planeeritud reisi lennukiga Koduriigist reisi sihtpunkti välisriigis ja/või lennukiga Koduriiki tagasipöördumist välisriigis asuvast sihtpunktist Kui Kindlustatu on vastavalt esialgsele reisiplaanile viibinud samas välisriigis rohkem kui 24 tundi, loetakse Lennureisi sellest riigist reisi lõplikku sihtpunkti välisriigis eraldi Lennureisiks käesoleva peatüki tähenduses Lennu Hilinemine tähendab käesolevas peatükis, et Kindlustatu hilines reisi lõpliku sihtkoha lennujaama vähemalt 4 tundi arvates esialgse väljaostetud lennupileti ajakavas märgitust. 7

8 110. Lennu hilinemine ei ole kindlustusjuhtum, kui selle põhjuseks on: ametivõimude poolt rakendatud reisipiirangud või muud meetmed, mis olid Kindlustatule teada või pidid teada olema enne lennupileti ostmist; asjaolud, mis ei ole seotud lennuettevõtte või lennujaama tegevusega, nt Kindlustatu jääb lennujaama hiljaks jne; asjaolu, et lendude vahel on ümberistumiseks liiga vähe aega (palun küsige infot lennujaamast või reisiettevõttest); mistahes reisitõrge, mille tõttu Kindlustatu ei jõuagi reisi lõpliku sihtpunkti lennujaama; lennu tühistamine lennuettevõtte poolt vähemalt 12 tundi enne planeeritud väljalendu Kindlustusjuhtumi korral maksab If hüvitis alates 4. hilinetud tunnist (4. tund kaasa arvatud) 40 eurot hilinetud tunni kohta, kuid kokku mitte rohkem kui 500 eurot Lennu Hilinemise kestvust arvestatakse alates ajast, mil Kindlustatu oleks pidanud reisi lõpliku sihtkoha lennujaama saabuma vastavalt esialgse lennupileti ajakavale. If maksab hüvitist ainult täistundide eest. Näide. Vastavalt lennupileti ajakavale oleks lennuk pidanud reisi lõpliku sihtkoha lennujaama jõudma 12. oktoobril kell 13:20. Toimus kindlustusjuhtum. Lennuk saabub reisi lõpliku sihtkoha lennujaama 12. oktoobril kell 21:55. Lend hilines 8 tundi ja 35 minutit. If maksab hüvitist 5 tunni eest summas 200 eurot. Reisi poolelijäämine 113. Reisi poolelijäämine on kindlustusjuhtum, kui Kindlustatu peab reisilt ennetähtaegselt tagasi pöörduma kindlustusperioodil toimuva reisi ajal tekkinud järgmise sündmuse tõttu: Kindlustatuga koos reisiva pereliikme või reisikaaslase eluohtlik seisund, raske kehavigastus või surm; Kindlustatu Koduriigis viibiva lähedase inimese eluohtlik seisund, raske kehavigastus või surm; Kindlustatu Koduriigis asuvale varale äkiliselt ja ettenägematult tekkinud kahju, kui Kindlustatu kohalolek on hädavajalik; Kindlustatu isikut tõendava dokumendi, viisa või vaktsineerimistõendi röövimine, vargus, hävimine või kahjustumine Reisi poolelijäämise kindlustusjuhtumiks ei loeta reisi poolelijäämist põhjusel, et Kindlustatu ise reisi ajal haigestus, sai kehavigastuse või suri. Hüvitamise tingimusi vaata meditsiiniabi kindlustuse peatükist Reisi poolelijäämise kindlustusjuhtumi korral hüvitab If täiendavad transpordi- ja majutuskulud, mis tekkisid välisriigis seoses Koduriiki tagasipöördumisega. Muid kulusid ei hüvitata. Reisi poolelijäämine evakueerimise tõttu 116. Reisi poolelijäämine on kindlustusjuhtum, kui Kindlustatu evakueeritakse Koduriiki kindlustusperioodil toimuva reisi ajal tekkinud järgmise sündmuse tõttu: sõda, relvakonflikt, terrorism, massilised korratused või muu sarnane avaliku korra ulatuslik rikkumine; loodusõnnetus; epideemia If hüvitab eelnimetatud kindlustusjuhtumi korral täiendavad transpordi- ja majutuskulud, mis tekkisid välisriigis seoses Koduriiki tagasipöördumisega 14 päeva jooksul arvates punktis 116 nimetatud sündmuse ilmnemisest. Muid kulusid ei hüvitata If ei korralda Kindlustatu evakueerimist. Evakueerimine peab toimuma vastavalt kohalike võimuorganite või Koduriigi välisministeeriumi juhistele If ei hüvita kahju ega kulutusi, kui evakueerimise põhjustanud sündmus algas enne, kui Kindlustatu jõudis punktis 116 märgitud sündmusega kriisipiirkonda Kui Koduriigi välisministeerium on avalikustanud info või soovituse piirkonna või riigi vältimiseks ning Kindlustatu reisis sinna pärast info väljastamist, If hüvitist ei maksa. Lennupiletite muutmine või vahetamine 121. Reisi ärajäämise kindlustusjuhtumi, transpordivahendiga seotud reisitõrke kindlustusjuhtumi või lennureisiga seotud reisitõrke kindlustusjuhtumi korral hüvitab If täiendava kulu lennupileti muutmiseks või vahetamiseks samaväärse vastu, kuid mitte rohkem kui 150 eurot If ei maksa hüvitist ulatuses, mille hüvitab transpordi- või reisiettevõte. Tegevus reisitõrke korral 123. Reisitõrke korral tuleb reisiga seotud teenuste pakkujaid sellest viivitamata teavitada, et taotleda ettemakse tagastamist või tõrkega seotud lisakulude hüvitamist Ifile tuleb esitada tõendid kindlustusjuhtumi toimumise kohta, näiteks lennuettevõtte tõend lennu hilinemise kohta, arstitõend haigestumise ja diagnoosi kohta jms. Samuti tuleb Ifile esitada tõendid kindlustusjuhtumist tingitud kulude kohta Ifil on õigus nõuda täiendavate tõendite esitamist, näiteks tõend välisriigis viibimise aja kohta, varasem haiguslugu vm. Reisitõrke kindlustuse välistused NB! Palun lugege ka üldisi välistusi, neid kasutatakse ka reisitõrkekindlustuses. Kasutamata teenused 126. Kui reis on juba alanud ja Kindlustatul tekib reisitõrge, ei maksa If hüvitist reisiga seotud kaupade ja teenuste eest, mida Kindlustatu ei saanud kasutada, näiteks reispaketi kasutamata osa, ettemaksed hotelli või ekskursioonide eest, kasutamata lennupiletid, mäepiletid jms. Välistust ei kasutata punktides 106 (reisilt tagasipöördumine 24 jooksul) ja (talvespordi lisakaitsed) toodud juhtudel. Tervislik seisund 127. If ei hüvita, kui reisitõrke põhjuseks on enne kindlustuslepingu sõlmimist alanud Kindlustatu haigus, sealhulgas krooniline haigus või Kindlustatule tekkinud vigastus. Välistus kehtib ka eelnimetatud haiguse või vigastuse tagajärgede ägenemise või kestmise suhtes If ei hüvita, kui reisitõrke põhjustas kindlustus ärevushäire, depressioon või muu psüühikahäire If ei hüvita, kui reisitõrke põhjustas rasedus, sellest tingitud komplikatsioonid või sünnitus. Valesti planeeritud ajagraafik 130. If ei hüvita, kui reisitõrke põhjustab valesti planeeritud reisigraafik, milles ei arvestata ümberistumisteks ja turvakontrolliks ettenähtud vajalikku aega, tavapäraseid ilmastikuolusid, asukohamaa transpordisüsteemi eripärasid, liiklusummikuid jms. 8

9 Koduriigis tehtud kulu 131. If ei hüvita reisi ärajäämise tõttu Koduriigis tekkinud kulu majutusele ja transpordile. Muud välistused 132. If ei hüvita: kui reisitõrke põhjuseks on dokumentide puudumine või puudulikud dokumendid, näiteks pass ei kehti, viisa puudub, vaktsineerimistõendit ei ole jms; reisitõrke tõttu saamata jäänud tulu; kahju, mis on tingitud reisiga seotud võimaluste äralangemisest, näiteks sõlmimata leping, saamata jäänud kontaktid, kogemused, elamused jms; transpordivahendi remondi, hoidmise, mahakandmise ega transpordi kulu, sealhulgas Koduriiki tagasitoomise kulu; kui reisitõrke põhjuseks on isikliku auto, üüritud või renditud sõiduki tehniline rike; kulutusi toidule, joogile kui reisitõrke põhjustab reisikorraldaja või -büroo tegevus või tegevusetus kui reisitõrke põhjuseks on lennuki ebaseaduslik hõivamine. Talvespordi lisakaitsed Suusa- või lumelauaraja sulgemine tormi, laviini või liigse lume tõttu 133. Kindlustusjuhtum on ametliku suusa- või lumelauaraja sulgemine tormi, laviini või liigse lume tõttu, kui Kindlustatu oli ostnud pileti (pääsme) selle raja kasutamiseks Lume või jää puudumine või ebapiisav hulk ei ole kindlustusjuhtum Suusa- või lumelauaraja sulgemine, kui Kindlustatu ei ole ostnud piletit (pääset) selle raja kasutamiseks, ei ole kindlustusjuhtum Käesolev kindlustuskaitse ei kehti, kui pilet (pääse) suusavõi lumelauaraja kasutamiseks osteti pärast tormi või laviini algust või pärast ülemäärase lume ilmnemist Kindlustushüvitis sõltub sellest, mitu päeva oli suusa- või lumelauarada kindlustusjuhtumi tõttu suletud. Hüvitis arvutatakse eraldi iga Kindlustatu kohta, kellele suusa- või lumelauaraja pilet oli ostetud. Hüvitise suurus on 30 eurot iga päeva eest, mil suusa- või lumelauarada oli kindlustusjuhtumi tõttu suletud, kuid kokku mitte rohkem kui 200 eurot. If ei maksa hüvitist päevade eest, mil Kindlustatu oleks vastavalt esialgsele reisiplaanile talvespordikeskusest lahkunud If ei maksa hüvitist ulatuses, mis hüvitatakse käesolevate kindlustustingimuste reisi ärajäämise kindlustuse alusel. NB! Palun lugege ka üldisi välistusi, neid kasutatakse ka talvepspordi lisakaitsete korral. Haigusest või vigastusest tingitud võimetus suusatada või lumelauaga sõita 139. Kindlustusjuhtum on Kindlustatu haigusest või vigastusest tingitud võimetus suusatada või lumelauaga sõita tingimusel, et Kindlustatu oli ostnud pileti (pääsme) ametliku suusa- või lumelauaraja kasutamiseks Kui Kindlustatu, kelle jaoks suusa- või lumelauaraja pilet oli ostetud, ei saa suusatada või lumelauaga sõita oma kuni 16-aastase lapse ootamatu haigestumise või kehavigastuse tõttu, loetakse seda samuti kindlustusjuhtumiks Suusa- või lumelauaraja kasutamisest loobumine, kui Kindlustatu ei ole ostnud piletit (pääset) selle raja kasutamiseks, ei ole kindlustusjuhtum Käesolev kindlustuskaitse ei kehti, kui pilet (pääse) suusavõi lumelauaraja kasutamiseks osteti pärast haiguse või kehavigastuse ilmnemist Kindlustushüvitis sõltub sellest, mitme päeva jooksul ei saanud Kindlustatu kindlustusjuhtumi tõttu suusa- või lumelauarada kasutada. Hüvitis arvutatakse eraldi iga Kindlustatu kohta, kellele suusa- või lumelauaraja pilet oli ostetud Hüvitise suurus on 30 eurot iga päeva eest, mil Kindlustatu ei saanud kindlustusjuhtumi tõttu suusa- või lumelauarada kasutada, kuid kokku mitte rohkem kui 200 eurot If ei maksa hüvitist päevade eest, mil Kindlustatu oleks vastavalt esialgsele reisiplaanile talvespordikeskusest lahkunud If ei maksa hüvitist ulatuses, mis hüvitatakse käesolevate kindlustustingimuste reisi ärajäämise kindlustuse alusel. NB! Palun lugege ka üldisi välistusi, neid kasutatakse ka talvepspordi lisakaitsete korral. Talvespordivarustuse kahjustumine või vargus 147. Kindlustusjuhtum on järgnevalt loetletud talvespordivarustuse vargus, samuti ootamatu ja äkiline hävimine või kahjustumine: suusad, suusad, suusakepid, suusasaapad, suusaprillid, lumelaud, kiiver, talvepordirõivad, suusakott Kui parandamine on võimalik ja mõistlik, hüvitab If parandamise kulu, kuid mitte rohkem kui 300 eurot Kui parandamine ei ole võimalik või mõistlik, hüvitab If eseme turuväärtuse, kuid mitte rohkem kui 300 eurot Eseme turuväärtuseks loetakse turuväärtust Kindlustatud Koduriigis, välja arvatud üüritud või renditud esemete puhul, kus turuväärtuseks loetakse üürile- või rendileandja nõudes toodud summast Kui asja turuväärtust ei ole võimalik määrata, on hüvitise määramise aluseks asja ostuhind. Ostuhinnast lahutatakse asja väärtuse vähenemine ajas, määraga 20% ostuhinnast aastas. NB! Palun lugege ka üldisi välistusi, neid kasutatakse ka talvespordi lisakaitsete korral Vastutuskindlustus 152. Vastutuskindlustuse kindlustusjuhtum on välisriigis toimunud ootamatu ja äkiline sündmus, mille tõttu tekkis kannatanule otsene varaline kahju, mille eest Kindlustatu vastutab seaduse alusel Kannatanu on isik, kellele Kindlustatu tekitas otsese varalise kahju Kannatanuteks ei loeta Kindlustatu reisikaaslasi ja pereliikmeid. Nendele isikutele tekkinud kahju ei hüvitata If hüvitab kindlustusjuhtumi tõttu kannatanule tekkinud otsese varalise kahju ja kindlustusjuhtumist tingitud õigusabikulud, mis on vajalikud Kindlustatule esitatud otsese varalise kahju nõude lahendamiseks. NB! Vastutuskindlustuse välistused asuvad peatükis Vastutuskindlustuse ja õigusabikulukindlustuse välistused. Palun lugege ka üldisi välistusi, neid kasutatakse ka vastutuskindlustuses. 9

10 Õigusabikulukindlustus 156. Õigusabikulukindlustuse kindlustusjuhtum on Kindlustatu poolt reisi ajal väljaspool Koduriiki tahtmatult toime pandud õigusevastane tegu, mille tõttu: pädev ametiasutus algatas kriminaal- või väärteomenetluse või esitas Kindlustatule seaduse alusel kautsjoni tasumise otsuse või kolmas isik esitas Kindlustatule seaduse alusel eraõigusliku nõude Õigusabikulukindlustuse kindlustusjuhtumi korral hüvitab If kautsjoni vastavalt kohtu- või muu pädeva ametiasutuse otsusele ning mõistlikud ja/või vajalikud õigusabikulud, arvestades juhtumi asjaolusid, õigusliku vaidluse keerukust, nõude suurust ning õigusteenuse tavalist hinda õigusteenuse osutamise riigis Kautsjoni tagastamise korral on Kindlustatu kohustatud kautsjoni Ifile tagasi maksma 10 päeva jooksul arvates kautsjoni tagastamisest. Kindlustatu peab kautsjoni tagastamisest Ifi viivitamatult informeerima. Vastutuskindlustuse ja õigusabikulukindlustuse välistused NB! Palun lugege ka üldisi välistusi, neid kasutatakse ka vastutuskindlustuses ja õigusabikulukindlustuses. Kohustuslik vastutuskindlustus (nt liikluskindlustus) 159. If ei hüvita kohustusliku vastutuskindlustusega hüvitatavat kahju. Kindlustatu valduses või kasutuses olevad asjad 160. If ei hüvita Kindlustatu valduses või kasutuses oleva asja hävimise, kahjustumise või kaotsimineku kahju, näiteks rendiauto kahjustamine. Saamata jäänud tulu 161. If ei hüvita saamata jäänud tulu. Isikud, kelle kahju ei hüvitata 162. If ei hüvita kahju, mis tekkis Kindlustatule endale, tema reisikaaslasele või pereliikmele. Sanktsioonid 163. If ei hüvita Kindlustatule määratud trahve ega muid karistusi. Kindlustusega mittehõlmatud tegevused 164. If ei hüvita kahju, mis on seotud Kindlustatu: tahtluse või raske hooletusega; majandus- või kutsetegevusega; töö- või teenistusülesannete täitmisega; juriidilise isiku juhtimisorgani liikmeks olemisega; tasulise teenuse osutamisega; spordivõistluse või elukutselise sporditegevusega; mistahes sõiduki valdamise või kasutamisega; Käesolevat välistust kasutatakse isegi juhul, kui sõiduki juhil oli kehtiv juhtimisõigus või juhiluba (See on erisus punktist 229.2) relva kasutamisega. Tegevus vastutuskindlustuse ja õigusabikulukindlustuse korral 165. Kui Kindlustatule esitatakse nõue või ilmnevad asjaolud, mis võivad olla nõude aluseks, näiteks kahju tekitamine, tuleb kohe pöörduda Ifi poole ja toimida vastavalt Ifilt saadud juhistele. Õigusabikulud tuleb Ifiga eelnevalt kooskõlastada Kui kohus mõistab Kindlustatu kasuks välja Ifi poolt kantud õigusabi- ja/või kohtukulud, tuleb need Ifile tagasi maksta 10 päeva jooksul arvates päevast, mil eelnimetatud kulud kohtulahendi alusel Kindlustatule tasuti Kindlustusjuhtumi korral tuleb sõltuvalt kahjujuhtumist esitada vastutuse tekkimist või äralangemist, kriminaal- või väärteomenetluse algatamist, kautsjoni määramist või nõude esitamist tinginud asjaolude kirjeldus, kolmanda isiku nõue, Kindlustatule õigusteenust osutanud isiku poolt koostatud kirjad, avaldused, pöördumised vms, nimekiri osutatud õigusteenustest, õigusabikulude arved ja maksekviitungid. Ifil on õigus nõuda täiendavate tõendite esitamist. Rendiauto kindlustus Kindlustusobjekt 168. Rendiauto kindlustuse objektiks on Kindlustatu kohustus hüvitada Kindlustatu valdusesse antud üüri- või rendiauto remondikulu, turuväärtus ja äraveokulu Käesolev kindlustus hõlmab Kindlustatu poolt renditud või üüritud sõiduautot (edaspidi rendiauto ) tingimusel, et rendiauto omanik või liisinguvõtja on ettevõte, kelle ametlik tegevusala on sõidukite lühiajaline rentimine. Muud sõidukid ei ole käesoleva kindlustusega hõlmatud, näiteks veoautod, haagised, mootorrattad, ATV-d (all terrain vehicle) jms Koduriigist üüritud või renditud sõidukid ei ole käesoleva kindlustusega hõlmatud, sh juhul, kui sõidukit kasutatakse välismaale reisimiseks Käesolev Kindlustus hõlmab rendiauto varustust, mis on rendiautole paigaldatud viisil, et seda ei saa ilma jõudu või tööriistu kasutamata sõidukist eemaldada Käesolev rendiauto Kindlustus ei kehti sõidukitele, mille omanik ei ole nimetatud punktis 169, näiteks sõbralt, naabrilt, tööandjalt või äripartnerilt üüritud või renditud sõiduk jms Kindlustatu peab võimalike kahjustuste avastamiseks rendiauto enne rendiauto valduse üleandmist üle vaatamata. Mistahes nähtavad puudused ja kahjustused tuleb koos sõiduki rendile- või üürileandjaga dokumenteerida. Kindlustusjuhtum 174. Kindlustusjuhtum on rendiauto vargus, röövimine, kahjustumine või hävimine mistahes äkilise ja ettenägematu sündmuse tõttu (nt liiklusõnnetus, tulekahju, loodusõnnetus), mille eest Kindlustatu vastutab, välja arvatud sündmused ja kahjud, mis on käesolevate kindlustustingimustega välistatud Erinevalt punktist katab rendiauto kindlustus ühtlasi liiklusõnnetused, mis on tekkinud teeliikluses Kindlustatu raske hooletuse tõttu. Käesolev kindlustus ei kata kahju ja kulutusi, mis on tingitud Kindlustatu raskest hooletusest rendiauto kasutamisel väljaspool teed Kindlustusjuhtum tuleb koos rendiauto üürile- või rendileandjaga dokumenteerida. Samuti tuleb järgida kõiki kahjujuhtumi registreerimise ja dokumenteerimisega seotud reegleid Kindlustatu peab küsima rendiauto üürile- või rendileandjalt tõendi rendiauto kaskokindlustuse (sõidukikindlustuse) puudumise või kaskokindlustuse omavastutuse suuruse kohta. 10

11 Kindlustushüvitis 178. Kindlustusjuhtumi korral hüvitab If rendiauto remondikulu. Kui remont on tehniliselt võimatu või remondikulu ületab 70% rendiauto turuväärtusest, samuti varguse või röövimise korral, hüvitab If rendiauto turuväärtuse If hüvitab täiendavalt rendiauto kindlustuse kindlustusjuhtumi toimumise ajal rendiautos olnud ning selle tõttu hävinud või kahjustunud Kindlustatu isiklike asjade remondikulu või turuväärtuse. Käesolevas punktis toodud kahju hüvitislimiit on 2500 eurot Käesolevate kindlustustingimuste punktides 72, 96 ja 97 toodud välistusi kasutatakse ka Kindlustatu isiklike asjade eest hüvitise maksmisel Rendiauto kindlustuse kindlustushüvitis on alati piiratud euroga, sh äraveokulud If ei hüvita kahju, mis kuulub hüvitamisele kohustusliku liikluskindlustuse või muu samalaadse kindlustuse alusel Kui rendiautol on kaskokindlustus (sõidukikindlustus), siis käesoleva rendiauto kindlustuse alusel hüvitab If ainult omavastutuste vahe, kui rendiauto kaskokindlustuse omavastutus on käesoleva kindlustuse omavastutusest suurem NB! See ei ole kohustuslik liikluskindlustus. If ei hüvita mistahes kahju, mis tekkis kolmandatele isikutele, näiteks teisele liiklusõnnetuses osalenud sõidukile tekkinud, kahju, kehavigastusest tingitud kahju, kahju kolmanda isiku isiklikele asjadele jne. Äraveokulu 185. If hüvitab rendiauto mõistliku ja vajaliku äraveokulu kindlustusjuhtumi kohast lähimasse hoiukohta või töökotta sama riigi piires Kui äravedu toimub üle riigipiiri, hüvitab If äraveo kulud tingimusel, et need on Ifiga eelnevalt kooskõlastatud If ei hüvita äraveokulu ega muid kulutusi (päästmine, teele tõstmine jms), mis on seotud rendiauto haagise, samuti sõidukis või haagises olnud kaubaga. Omavastutus 188. If peab hüvitisest kinni omavastutuse summas 250 eurot. Ohutusnõuded 189. Rendiautost lahkudes peab juht sulgema kõik aknad ja katuseluugi, lukustama kõik uksed, kaasa võtma kõik võtmed, puldid ja dokumendid, eemaldama ja kaasa võtma audiotehnika eemaldatava esipaneeli ja rakendama vargusevastased seadmed Võtmeid, pulte ja dokumente tuleb hoida kohas ja viisil, mille puhul röövimata või hoonesse sisse murdmata ei saa neid ära võtta. Seda nõuet ei kasutata, kui rendiauto varastati remonditöökojast, kuhu If suunas selle remondiks Rendiauto võtmeid, pulte ja dokumente ei tohi jätta rendiautosse või haagisesse Pärast rendiauto kahjustumist võib seda kasutada siis, kui on kontrollitud ja veendutud, et see on kasutamiseks nõutavas tehnilises seisundis, näiteks õli või kütus ei leki, rehvid on terved, rool ja pidurid töötavad Rendiautot tohib juhtida ainult vastavat rendiauto kasutamise riigis kehtivat juhtimisõigust ja juhiluba omades Rendiauto peab kasutamisel olema õigusaktidega nõutud tehnilises seisundis, näiteks aastaajale vastavad rehvid, rehvide kulumisaste, korras pidurid, tuled Rendiautot tuleb kasutada tootja poolt lubatud piirides. Rendiauto kindlustuse välistused NB! Palun lugege ka üldisi välistusi, neid kasutatakse ka rendiauto kindlustuses. Seotud isikud 196. If ei hüvita kahju, kui rendiauto tahtlik kahjustamine, vargus, röövimine või nende tegude katse pandi toime järgmise isiku poolt: kindlustusvõtja või Kindlustatu; rendiauto seaduslik valdaja, tema esindaja, töötaja või tema eestkostel olev inimene; Kindlustatu või rendiauto seadusliku valdaja vanem, laps, lapselaps, abikaasa, elukaaslane, minia, väimees; isik, kes elab koos Kindlustatu või rendiauto seadusliku valdajaga ühises majapidamises Eelmises punktis loetletud isikud loetakse seotud isikuteks. Joobeseisund 198. Joobeseisundi määramisel lähtub If kindlustusjuhtumi toimumise asukohariigi seadustega lubatud piirmääradest If ei hüvita kahju, kui rendiauto oli liiklusõnnetuse toimumise ajal joobeseisundis If ei hüvita kahju, kui juht tarvitab joovet tekitavat ainet pärast liiklusõnnetuse toimumist ja enne joobeseisundi kontrollimist politsei või meditsiiniasutuse poolt või keeldub joobe tuvastamisest. Lahkumine sündmuskohalt 201. If ei hüvita kahju, kui rendiauto juht lahkub seadust rikkudes pärast õnnetusjuhtumit sündmuskohalt. Rendiauto kasutamine väljaspool teed 202. If ei hüvita liiklemiseks suletud territooriumil (nt lennuväli, kaevandus, tee-ehituse ala jms) tekkinud kahju If ei hüvita kahju, mis tekkis veekogul väljaspool ametlikult avatud jääteed If ei hüvita kahju, mis tekkis liiklemiseks mitte ette nähtud alal, kui kahju on seotud ala omadustega, näiteks soos mülkasse vajumine, maastikul kännule otsasõit jms. Sõitmine sügavas vees 205. If ei hüvita, kui kahju põhjustas vee tungimine rendiautosse, selle mootorisse või seadmetesse seetõttu, et sõidukiga sõideti sügavas vees, näiteks tee on üle ujutatud jms. Võistlused ja võidusõidud 206. If ei hüvita kahju, mis tekkis rendiauto kasutamisel võistlusel või võidusõidul, samuti harjutamisel võistluseks või võidusõiduks, sõltumata sellest, kas see oli õiguspäraselt korraldatud. 11

12 Hooldus, kulumine, garantii 207. If ei hüvita kahju, mis tekkis seetõttu, et Kindlustatu või rendiauto kasutaja parandas või hooldas sõidukit ise, sh laadis akut, vahetas sõiduki kuluvosi, paigaldas rehve jms If ei hüvita kahju, mille eest vastutab tootja, müüja või remontija, näiteks tootjagarantii alusel hüvitatav kahju If ei hüvita kulutusi rendiauto rikke kõrvaldamiseks, v.a juhul, kui rikke põhjuseks oli äkiline ja ettenägematu rendiautoväline asjaolu If ei hüvita kahju, mis tekkis puuduliku, oskamatu või mittenõuetekohase hoolduse või remondi tõttu, välja arvatud remont, mille on kindlustusjuhtumijärgselt teinud Ifi poolt heaks kiidetud remonditöökoda If ei hüvita kulutusi hooldusele või kulunud osade vahetusele If ei võta arvesse punktides toodud välistusi tulekahju, teelt väljasõidu, ümbermineku või kokkupõrke korral, kui rendiauto on nõuetekohaselt hooldatud ja läbinud tehnoülevaatuse. Õli või muu vedelik, gaas rendiauto seadmetes 213. If ei hüvita kahju, mis on tingitud õli või muu vedeliku või gaasi valest kogusest, ringlusest või kasutamisest rendiauto seadmetes, välja arvatud juhul, kui see oli tingitud kindlustusjuhtumist. Ebaseaduslik või vale kütus 214. If ei hüvita rendiauto mootorile ebaseadusliku või vale kütuse kasutamise tõttu tekkinud kahju. Tavapärane kulumine, amortisatsioon, roostetamine 215. If ei hüvita kahju, mis on tingitud rendiauto tavapärasest kulumisest, amortisatsioonist või roostetamisest. Esemed, mida ei hüvitata 216. If ei hüvita kahju, mis tekkis kaamerale, navigatsiooniseadmele ja tarvikule, mida saab rendiautolt ilma jõudu või tööriistu kasutamata eemaldada. Päästeameti vms kulud 217. If ei hüvita Päästeameti või muu avalik-õigusliku institutsiooni kulu. Kahju pärast rendiauto hävimist 218. If ei hüvita kahju, mis tekkis pärast rendiauto hävimist. Rendiauto loetakse hävinuks, kui selle taastamine ei ole otstarbekas. Välisriigist ifile tehtud telefonikõned ja e-sõnumid 219. If hüvitab välisriigist Ifile või Ifi kahjukäsitluspartnerile, transpordiettevõttele, reisibüroole, majutusasutusele või muule reisiteenust osutavale ettevõttele kindlustusjuhtumi tõttu tehtud telefonikõned, saadetud e-kirjad, veebiteated, e-vestlused jms Telefonikõnede hüvitislimiit on 200 eurot kõigi reisi kindlustusperioodi telefonikõnede ja e-kirjade, veebiteadete, e-vestluste jms kohta kokku. Üldised välistused 221. Üldisi välistusi kasutatakse kõigi kindlustusjuhtumite korral If ei maksa hüvitist, kui tegemist pole kindlustusjuhtumiga If ei maksa hüvitist, kui kahju põhjustanud sündmus on ettenähtav If ei hüvita kahju või kulu, mis ei vasta hüvitatava kahju või kulu tunnustele If ei hüvita kulu, mida Kindlustatu oleks pidanud tegema kindlustusjuhtumist sõltumata. Ettenähtav sündmus 226. If ei hüvita, kui kahju põhjustas asjaolu, mis oli reisile mineku ajaks Kindlustatule teada või ettenähtav. Moraalne kahju 227. If ei hüvita moraalset ehk mittevaralist kahju. Koduriigis toimunud juhtum 228. If ei maksa hüvitist, kui kahju põhjustanud sündmus toimus Koduriigis. Seda välistust ei kasutata kindlustustingimustes ettenähtud juhtudel reisitõrke kindlustuses. Kindlustusvõtja ja Kindlustatu tegevus 229. If ei hüvita, kui Kindlustatu põhjustas kindlustusjuhtumi tahtlikult või raske hooletuse tõttu; Kindlustatu põhjustas kindlustusjuhtumi juhtides sõidukit, mille juhtimiseks tal ei olnud juhtimisõigust; kahju põhjustas või sellele aitas kaasa tahtliku kuriteo tunnustega teo toimepanemine Kindlustatu poolt; kindlustusvõtja või Kindlustatu esitas Ifile ebaõigeid andmeid. Joobeseisund 230. If ei hüvita, kui kindlustusjuhtumi või kahju põhjustas või selle tekkimisele aitas kaasa Kindlustatu joobeseisund või selle järelnähud. Kindlustatu otsimine 231. If ei hüvita Kindlustatu otsimise kulu. Teise isiku poolt hüvitatav kulu 232. If ei hüvita kahju, mida makstakse Koduriigi või välisriigi liikluskindlustuse seaduse alusel If ei hüvita kahju, kui haigekassa, teine kindlustusandja, transpordiettevõte, reisiteenuse osutaja või muu isik on kulud juba kandnud või teinud otsuse kulude kandmise kohta. Streik, töökatkestus 234. If ei hüvita, kui kahju põhjustas streik või töökatkestus. Pankrot, maksejõuetus 235. If ei hüvita, kui kahju põhjustas reisiga seotud teenuse osutaja pankrot või maksejõuetus. Loodusõnnetus 236. If ei maksa hüvitist, kui kahju põhjustas maavärin, laviin, üleujutus, metsatulekahju, orkaan, keeristorm, vulkaanipurse, tsunami, v.a reisitõrke hüvitis reisi poolelijäämisel evakueerimise tõttu. Samuti ei kasutata eeltoodud välistust meditsiiniabi kindlustuses, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates loodusõnnetuse algusest ja Kindlustatu oli reisil juba enne loodusõnnetuse toimumist. 12

13 Epideemia 237. If ei maksa hüvitist, kui kahju põhjustas riiklikult välja kuulutatud epideemia, v.a reisitõrke hüvitis reisi poolelijäämisel evakueerimise tõttu. Samuti ei kasutata eeltoodud välistust meditsiiniabi kindlustuses, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates epideemia puhkemisest ja Kindlustatu oli reisil juba enne epideemia puhkemist. Sõda, relvakonflikt, ülestõus, massiline korratus 238. If ei maksa hüvitist, kui kahju põhjustas sõda või relvakonflikt, ülestõus, massiline korratus, v.a reisitõrke hüvitis reisi poolelijäämisel evakueerimise tõttu Kui Kindlustatu ei osale ise eelnimetatud tegevuses ja saabus vastavasse piirkonda enne ohuolukorra algust, kehtib meditsiiniabikindlustus täiendavalt veel 14 päeva arvates ohuolukorra algusest Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) julgeolekunõukogu alaliste liikmete vahelise sõja puhul kasutatakse sõja-välistust kohe sõja puhkemisest, 14-päevast kindlustuskaitset ei ole. Terrorism 239. Terrorismiks loetakse mistahes tegu, sealhulgas vägivalla kasutamist: mis on toime pandud ühe inimese või inimeste grupi poolt, kes tegutseb iseseisvalt või seoses mõne organisatsiooniga ja sellel teol on poliitiline, usuline või ideoloogiline eesmärk, sh valitsuse mõjutamine või avalikkuses hirmu tekitamine poliitilisel, usulisel või ideoloogilisel eesmärgil If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorism v.a reisi poolelijäämisel evakueerimise tõttu. Samuti ei kasutata eeltoodud välistust meditsiiniabi kindlustuses, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates terroriaktist ja Kindlustatu oli reisil juba enne terroriakti toimumist If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorismiakti vältimise abinõud (sh transpordi peatamine, täiendav kontroll, piirangud asjade transpordil jms). Rahvusvahelistest sanktsioonidest tulenevad piirangud 242. Kõik riskid, mille kindlustamine on vastuolus või mis muutuvad vastuolus olevaks piirangute, keeldude või sanktsioonidega, mis kehtestati ÜRO, Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi või Ameerika Ühendriikide poolt, on kindlustuskaitsest välistatud alates päevast, mil eelnimetatud piiranguid, keelde või sanktsioone kohaldatakse vastava lepingu suhtes Kui ÜRO, Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi või Ameerika Ühendriikide kehtestatud sanktsioonid takistavad otseselt või kaudselt kindlustusteenuse osutamist vastava lepingu alusel, on Ifil õigus leping üles öelda, saates kindlustusvõtjale kirjaliku teate. Leping loetakse üles öelduks 14 päeva möödumisel päevast, mil ülesütlemisteade jõudis kindlustusvõtjani. Kommunikatsioonikatkestuse korral loetakse, et ülesütlemisteade on üle antud, kui teade on välja saadetud või teadet on üritatud välja saata. Muud välistused 244. If ei hüvita, kui: kindlustusjuhtumi põhjustas tuumarelv, tuumaenergia või radioaktiivsus; kui kahju põhjustab politsei, piirivalve, tollitöötajate või muude avalikku võimu teostavate ametiisikute tegevus; kahju põhjustab vara arestimine, kinnipidamine, konfiskeerimine või sundvõõrandamine. Üldised juhised kahjujuhtumi korral 245. Ifile tuleb kahjujuhtumi toimumisest esimesel võimalusel teatada. Ifist saab täpsemaid juhiseid edasiseks käitumiseks Kindlustatu peab tegema kõik endast oleneva, et hoida ära kahju edasist suurenemist, näiteks pöörduma haigestumise korral arsti poole, teavitama koheselt lennuettevõtet pagasi kadumisest jms Kindlustatu peab esmalt taotlema hüvitist või ettemaksu tagastamist reisiga seotud teenuse osutajalt, näiteks lennuettevõttelt, majutusettevõttelt jms Kahjujuhtumi korral tuleb Ifile anda õiget ja täielikku teavet kahjujuhtumi asjaolude, kahju suuruse ja võimalike vastutavate isikute kohta Kahjujuhtumi korral tuleb Ifile esitada dokumente, kirjalikke seletusi ja vastata Ifi küsimustele. Kui Ifile esitati koopiad, on Ifil õigus nõuda originaaldokumente Ifil on õigus saada kolmandatelt isikutelt kahjujuhtumiga seotud dokumente ja informatsiooni Ifi nõudel tuleb esitada tõendid Kindlustatu reisi alguse, lõpu, läbisõidukohtades viibimise aja ja reisi marsruudi kohta Palun lugege tegutsemisjuhiseid ka kindlustuskaitsete juurest! Täpsema info saamiseks helistage Ifi kindlustustelefonil Kindlustushüvitis 253. Kindlustushüvitise saamiseks on vaja esitada Ifile info kahjujuhtumi ja kulutuste kohta If teeb kindlaks kas on tegemist kindlustusjuhtumiga ja millises ulatuses on kohustus kahju hüvitada Hüvitise saamise õigus on Kindlustatul või talle teenust osutanud ettevõttel, näiteks reisibürool, meditsiiniasutusel vms Kui hüvitamine sõltub kohtu- või kohtueelses menetluses tuvastatavatest asjaoludest, on Ifil õigus teha hüvitamise või sellest keeldumise otsus pärast menetluse peatamist või lõpetamist. Kindlustuslepingu rikkumine 257. Kui If viivitab hüvitamisega, maksab If viivist vastavalt võlaõigusseadusele Kui Kindlustatu või kindlustusvõtja on kindlustuslepingut, sh ohutusnõudeid, rikkunud, on Ifil õigus vähendada hüvitist või keelduda hüvitise maksmisest, kui võlaõigusseaduses ei ole ette nähtud teisiti Ifil on õigus hüvitis osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui If sai kindlustuslepingu rikkumisest teada alles pärast hüvitamist. Teadete saatmine 260. If edastab kindlustuslepinguga seotud teated e-posti, posti või sms-i teel If loeb e-kirja saatjaks isiku, kelle e-posti aadressilt kiri on saadetud, kui see aadress on kindlustuslepinguga seotud dokumentides märgitud, isiku kodulehel või muul viisil Ifile teatavaks tehtud. 13

14 Ifi kohustus teavitada andmete muutumisest 262. Kui muutub Ifi nimi või õiguslik vorm, Ifi aadress või pädeva kindlustusjärelevalve aadress, teavitab If sellest oma veebilehel või massiteabevahendite kaudu. Kindlustuslepingu lõppemine, lõpetamine või muutmine 263. Kui kindlustusleping Inbank AS ja If P&C Insurance AS vahel lõpeb, seda muudetakse või see lõpetatakse, teavitab Kindlustusvõtja Kindlustatuid sellest 2 kuud ette. Vaidluste lahendamine ja kohaldatav õigus 264. Vaidluste korral lähtutakse kindlustuslepingu eestikeelsest tekstist If soovib kindlustusvaidlused lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus või kindlustuslepitaja juures. Kindlustuslepitaja poole saab pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu ( Mustamäe tee 46, Tallinn 10621) kaudu. If peab osalema lepitusmenetluses. Lepitusmenetlus on tasuta. Enne kindlustuslepitaja poole pöördumist tuleb esitada nõue Ifile Ifi tegevuse peale saab kaebuse esitada Eesti Finantsinspektsioonile, Sakala 4 Tallinn Käesolevale kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kindlustuslepingust tulenevad vaidlused alluvad Harju maakohtule. 14

REIS Ifi reisikindlustuse tingimused TT Helista meile numbril või vaata lisaks REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TT

REIS Ifi reisikindlustuse tingimused TT Helista meile numbril või vaata lisaks   REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TT REIS Ifi reisikindlustuse tingimused TT-20191 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TT-20191 1 SISUKORD KINDLUSTUSSUMMADE TABEL... 3 LEPINGUGA SEOTUD ISIKUD...

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK Helista meile numbril või vaata lisaks IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIM

LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK Helista meile numbril või vaata lisaks   IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIM LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK-20191 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIMUSED TKK-20191 1 Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks   VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

Seesam_soidukikindlustus.indd

Seesam_soidukikindlustus.indd SEESAMI SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED 1/2018 (Kehtivad alates 01.02.2018) SISUKORD KINDLUSTATUD ESE 2 Sõiduautode ja väikeveokite erimaksega osad 2 KINDLUSTUSTERRITOORIUM 3 KINDLUSTATAVAD RISKID JA KINDLUSTUSJUHTUM

Rohkem

TK EST Sõidukikindlustuse tingimused-P&C.indd

TK EST Sõidukikindlustuse tingimused-P&C.indd Sõidukikindlustuse tingimused TK-20111-EST IF P&C INSURANCE AS. ÄRIREGISTRI KOOD 10100168 Tingimuste kohaldamine 1. Sõidukikindlustuse tingimusi kohaldatakse sõidukite ja töömasinate kindlustamisel koos

Rohkem

Reisikindlustuse tingimused RK Kehtivad alates

Reisikindlustuse tingimused RK Kehtivad alates Reisikindlustuse tingimused RK112-2016 Kehtivad alates 01.11.2016 Reisikindlustuse tingimused RK112-2016 Kehtivad alates 01.11.2016 Sisukord 1. Üldised mõisted lk 3 2. Meditsiiniabikindlustus lk 4 3. Õnnetusjuhtumikindlustus

Rohkem

Reisikindlustuse tingimused RK Kehtivad alates

Reisikindlustuse tingimused RK Kehtivad alates Reisikindlustuse tingimused RK101-2019 Kehtivad alates 19.02.2019 Reisikindlustuse tingimused RK101-2019 Kehtivad alates 19.02.2019 Sisukord 1. Üldised mõisted lk 3 2. Kindlustuskaitse lk 4 2.1. Meditsiiniabikindlustus

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ELISA EESTI REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED 1. TINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED 1.1. Kindlustatud isik Elisa Eesti ASi (registrikood 10178070) pakutavate mobiilsideteenuste tarbija, täpsemalt eraklient, kelle

Rohkem

arst2

arst2 Erialane tsiviilvastutuskindlustus Tallinna Arstide Liidu liikmetele Tallinna Arstide Liidu (edaspidi TAL) juhatus informeerib TAL liikmeid selles, et 24.09.2002. a kirjutati ERGO Kindlustuse AS ja Tallinna

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

(Microsoft Word - K\344esolev kokkuv\365te on koostatud AS SEB \334hisliisingu Kindlustusmaakler.doc)

(Microsoft Word - K\344esolev kokkuv\365te on koostatud AS SEB \334hisliisingu Kindlustusmaakler.doc) Käesolev kokkuvõte on koostatud AS-i SEB Kindlustusmaakler (edaspidi nimetatud: kindlustusmaakler) poolt vastavalt kindlustustegevuse seaduse 141 lg 1 punktidele 8 ja 9 ning see hõlmab järgmiste kindlustusandjate

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

(Microsoft Word - Gjensidige s\365idukikindlustuse tingimused SK , kehtivad alates )

(Microsoft Word - Gjensidige s\365idukikindlustuse tingimused SK , kehtivad alates ) SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED SK101 2015 Sõidukikindlustuse tingimusi kohaldatakse kindlustusandja AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaaliga (edaspidi Gjensidige) sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles

Rohkem

EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED

EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED Käesolevaid ehitusmasinate ja -seadmete kindlustuse tingimusi kohaldatakse ADB Gjensidige Eesti filiaalis sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles

Rohkem

Veosekindlustuse üldtingimused TC if p&c insuranse as. äriregistri kood Kindlustusobjekt 1. Kindlustusobjektiks on veos, so transpordit

Veosekindlustuse üldtingimused TC if p&c insuranse as. äriregistri kood Kindlustusobjekt 1. Kindlustusobjektiks on veos, so transpordit Veosekindlustuse üldtingimused TC 20031 if p&c insuranse as. äriregistri kood 10100168 Kindlustusobjekt 1. Kindlustusobjektiks on veos, so transporditavad kaubad, näituse või messi eksponaadid või muud

Rohkem

Dokument

Dokument KINDLUSTUSTEENUSE HEA TAVA Kindlustusteenuse hea tava kirjeldab põhimõtteid, mida kindlustusandjad kliendisuhetes järgivad. Hea tava on abiks kliendile ja kolmandatele isikutele kindlustusandja tegevuse

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Kodukindlustuse tingimused KK Kehtivad alates

Kodukindlustuse tingimused KK Kehtivad alates Kodukindlustuse tingimused KK101-2016 Kehtivad alates 01.11.2016 Kodukindlustuse tingimused KK101-2016 Kehtivad alates 01.11.2016 Sisukord 1. Mõisted lk 3 2. Kindlustatud ese lk 3 3. Kindlustuskaitse lk

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksuaalselt, tööalaselt või kuritegevuseks ära kasutatud

Rohkem

Liikurmasina_ja_haakeseadme_kindlustuse_tingimused_KT indd

Liikurmasina_ja_haakeseadme_kindlustuse_tingimused_KT indd LIIKURMASINA JA HAAKESEADME KINDLUSTUSE TINGIMUSED KT.0929.16 Käesolevaid tingimusi kohaldatakse ERGO Insurance SEs sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles kindlustusobjektiks on liikurmasin, traktor

Rohkem

Ehitusmasinate kindlustuse tingimused

Ehitusmasinate kindlustuse tingimused E100/2018 Käesolev dokument moodustab ühe osa AB Lietuvos draudimas Eesti filiaaliga (edaspidi PZU ) sõlmitud kindlustuslepingust, milles kindlustatud ese on ehitusmasin koos lisaseadmetega. Siin reguleerimata

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Ehitaja Koguriskikindlustuse tingimused 2005 CAR Gjensidige

Ehitaja Koguriskikindlustuse tingimused 2005 CAR Gjensidige EHITAJA KOGURISKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TR101 2005 Käesolevaid ehitaja koguriskikindlustuse tingimusi kohaldatakse AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaalis sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles kindlustusobjektiks

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

REISITINGIMUSED Kidy Tour OÜ reisiteenuste üldtingimused Kehtivad alates a 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisi

REISITINGIMUSED Kidy Tour OÜ reisiteenuste üldtingimused Kehtivad alates a 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisi REISITINGIMUSED Kidy Tour OÜ reisiteenuste üldtingimused Kehtivad alates 21.01.2019. a 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisiteenustele, mille teeb kättesaadavaks Kidy Tour OÜ,

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

SALVA KINDLUSTUSE AS ÕJKT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ÕNNETUSJUHTUMIKIN

SALVA KINDLUSTUSE AS ÕJKT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ÕNNETUSJUHTUMIKIN ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSE TINGIMUSED SISUKORD 1. KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE...1 2. KINDLUSTATUD ISIK...1 3. SOODUSTATUD ISIK...1 4. USALDUSARST, AKTIIVRAVI, TAASTUSRAVI...1 5. KINDLUSTUSJUHTUM JA ÕNNETUSJUHTUM...1

Rohkem

SALVA KINDLUSTUSE AS EVT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ETTEVÕTTE VARAKIND

SALVA KINDLUSTUSE AS EVT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ETTEVÕTTE VARAKIND ETTEVÕTTE VARAKINDLUSTUSE TINGIMUSED SISUKORD 1. KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE...1 2. KINDLUSTUSKOHT...1 3. KINDLUSTATUD ESE...1 4. HOONE...1 5. HOONE OSA...1 6. HOONEKARP - KORTERIOMANIKE KAASOMANDIS OLEV

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Vabariigi Valitsuse 25. aprilli 2013. a korraldus nr 208 Nende hädaolukordade nimekiri, mille kohta koostatakse riskianalüüs ja lahendamise plaan, ning hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Ehitusriskide kindlustamine Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL Alar Urm Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL Mai 2013 Päevakava 9.30 9.55 Registreerimine ja hommikukohv 9.55 10.00 Seminari

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

Magistritöö_Tigasson _muudetud

Magistritöö_Tigasson _muudetud TARTU ÜLIKOOL SOTSIAALTEADUSTE VALDKOND ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse osakond Tauri Tigasson LIIKLUSKINDLUSTUSE KINDLUSTUSANDJA KAHJU HÜVITAMISE KOHUSTUSE ULATUS ASJA KAHJUSTAMISE VÕI HÄVIMISE JA MITTEVARALISE

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

(Microsoft Word - EK Etev\365tte varakindlustuse tingimused)

(Microsoft Word - EK Etev\365tte varakindlustuse tingimused) Ettevõtte varakindlustuse tingimused EK101-2016 (kehtivad alates 25.07.2016) Käesolevaid tingimusi kohaldatakse AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaalis (edaspidi Gjensidige) sõlmitud kindlustuslepingutele,

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

(Microsoft Word - Kodukindlustuse \374ldtingimuste v\365rdlus.doc)

(Microsoft Word - Kodukindlustuse      \374ldtingimuste v\365rdlus.doc) KODUKINDLUSTUS KINDLUSTUSTINGIMUSTE VÕRDLUS SISUKORD: Üldosa lk. 1 A. Kindlustatud ese lk. 2-4 B. Kindlustusriskid (riskikirjeldus, piirangud ja välistused) lk. 5-9 B.1 Tuli lk 5-6 B.2 Loodusjõud lk. 6

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

KODUKINDLUSTUSE TINGIMUSED VARAKINDLUSTUS 1/2017 Kehtivad alates SISUKORD KINDLUSTUSE EESMÄRK 2 KINDLUSTUSKOHT 2 KINDLUSTATUD ESE 2 KINDLUS

KODUKINDLUSTUSE TINGIMUSED VARAKINDLUSTUS 1/2017 Kehtivad alates SISUKORD KINDLUSTUSE EESMÄRK 2 KINDLUSTUSKOHT 2 KINDLUSTATUD ESE 2 KINDLUS KODUKINDLUSTUSE TINGIMUSED VARAKINDLUSTUS 1/2017 Kehtivad alates 30.01.2017 SISUKORD KINDLUSTUSE EESMÄRK 2 KINDLUSTUSKOHT 2 KINDLUSTATUD ESE 2 KINDLUSTUSKAITSE VARIANDID 7 KINDLUSTUSJUHTUMID JA PIIRANGUD

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmise

PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmise PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmised tarbija õigustest ja kohustustest. Arendada õpilaste

Rohkem