Arvamuse avaldaja, kirja kuupäev ja number, Arvamuse sisu (kokkuvõtlikult) Tõrva Vallavalitsuse seisukoht

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Arvamuse avaldaja, kirja kuupäev ja number, Arvamuse sisu (kokkuvõtlikult) Tõrva Vallavalitsuse seisukoht"

Väljavõte

1 TÕRVA VALLA ÜLDPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDE EELNÕU AVALIKUSTAMINE Jrk nr Arvamuse avaldaja, kirja kuupäev ja number, Arvamuse sisu (kokkuvõtlikult) Tõrva Vallavalitsuse seisukoht 1. Riigimetsa Majandamise Keskus Palume üldplaneeringusse lisada mõiste metsatee seletus. 2. RMK hallataval maal paiknevate avalikku kasutusse määratud teedele peavad olema sõlmitud metsatee avalikuks otstarbeks kasutusse andmise lepingud: - Soe-Emajõe tee - metsatee avalikuks otstarbeks kasutusse andmise lepingut ei ole RMK-ga sõlmitud, - Valgjärve tee - metsatee avalikuks otstarbeks kasutusse andmise leping on RMK-ga sõlmitud, - Illimatu-Metskonna tee - metsatee avalikuks otstarbeks kasutusse andmise lepingut ei ole RMK-ga sõlmitud. Palume valla abi Illi-Matu maaomanikuga suhtlemisel, et tagada RMK hallatavale maale juurdepääs, - Siigu tee - metsatee avalikuks otstarbeks kasutusse andmise lepingut ei ole RMK-ga sõlmitud. RMK ei pea vajalikuks avalikku kasutusse määramist, - Kabeli tee - metsatee avalikuks otstarbeks kasutusse andmise leping on RMK-ga sõlmitud, - Aigo tee - metsatee avalikuks otstarbeks kasutusse andmise leping on RMK-ga sõlmitud, - Rässa tee - metsatee avalikuks otstarbeks kasutusse andmise lepingut ei ole RMK-ga sõlmitud, - Vana tee (osa teest) ja Kulli tee - metsatee avalikuks otstarbeks kasutusse andmise leping on RMK-ga sõlmitud, - Palu tee - metsatee avalikuks otstarbeks kasutusse andmise leping on RMK-ga sõlmitud. 3. Erateede avalikku kasutusse määramisel palume arvestada juurdepääsu tagamise vajadusega RMK külastuskorraldustaristule ning RMK hallatavale metsale. 4. Puhke- ja virgestuse maa-ala - RMK hallatavatel maadel on ala mitmes kohas plaanitud/joonistatud metsateedele. Osaliselt on määratud puhkeja virgestusalaks maaüksus tunnusega 20302:003: mille alusel puhke- ja virgestusalad määrati? 5. Tiheasustusala - maaüksus tunnusega 20302:003:1712 ja 20301:001:0042 on määratud tiheasustuse alaks, RMK ei nõustu tiheasustusala määramisega neile kinnistutele. 6. Roheala Tõrva linnas - selle kohta puudub kaardikiht. Palume selgitada mõistete roheala, rohevõrgustik, rohelised puhkealad tähendust. 7. Rohevõrgustik - mille alusel valitud? Kas ainult RMK metsamaa? Seoses Rulli taimla laiendamisega palume eemaldada maaüksus tunnusega 20302:003:1704 rohevõrgustikust. 8. Väärtuslik põllumajandusmaa - kas on vaja tagada väärtuslik põllumajandusmaa hoidmine põllumajanduslikus kasutuses ja metsastamise keelamine? RMK majandab hetkel 88-st väärtuslikust metsamaa alast 56-l metsa (kõlvik MT)! 9. Lennuvälja lähiümbrus - millised piirangud kaasnevad lennuvälja 1. Ettepanekuga arvestatakse. Seletuskirja ptk 1 täiendatakse. 2. Metsatee metsaseaduse mõistes on kasutamiseks igaühele, kui riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutus ei ole metsateed või selle osa sulgenud või metsateel liiklust piiranud. Lepingu sõlmimist ei pea Tõrva Vallavalitsus seega vajalikuks. 3. Palun esitada konkreetsed külastuskorraldustaristute asukohad ja erateed, millised on RMK hinnangul vajalikud määrata avalikuks kasutamiseks, et tagada juurdepääs. RMK hallatavatele metsadele juurdepääsu tagamine ei ole Tõrva Vallavalitsuse ülesanne. Selleks vajalikud kokkulepped kinnistu omanikuga tuleb sõlmida RMK-l. Samas palume täpsustada, milliste erateede avalikuks kasutamiseks määramist RMK peab vajalikuks, et tagatud oleks RMK hallatavale maale juurdepääs. Teeme ettepaneku vastav info seejärel valla ja RMK koostöös üle vaadata, kas erateed vastavad ka teistele kriteeriumitele, mille puhul tuleb avalikuks kasutamiseks määramist kaaluda. Nt teenindab avalikku objekti, ühendab avalikus kasutuses olevaid teid, tagab juurdepääsu mitmetele majapidamistele vms. 4. Puhkeala kattumine metsateedega on seotud maakasutuse määramisega tulenevalt üldplaneeringu täpsusastmest. Vaatame määratud puhkealad RMK hallatavatel maadel üle ja vajadusel korrigeerime. Üldplaneering täpsustab asustusüksuse piire. Piiride muutmise järgselt jääb maaüksus 20302:003:1712 osaliselt linna koosseisu. Maaüksus piirneb elamu maa-alaga, täidab puhkefunktsiooni ning on oluline asula või ehitiste kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest, tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks. Maaüksuse tiheasustusega alast välja arvamine ei ole seega põhjendatud. 5. Maaüksus 20301:001:0042 arvatakse tiheasustusega ala koosseisust välja. Kuid maaüksuse 20302:003:1712 tiheasustusega ala koosseisust välja arvamine ei ole põhjendatud. Asustusüksuse piiride muutmise järgselt jääb maaüksus osaliselt linna koosseisu. 6. Märgime, et vastav selgitus on seletuskirjas juba esitatud rohealadeks loetakse haljas-, pargi- ja metsaalad Tõrva linnas, mis on määratud puhke- ja virgestuse maa-alaks ja/või haljasalaks (st vastava juhtotstarbega alaks). Samuti on antud rohelise võrgustiku mõiste ja selgitatud võrgustiku määramise aluseid. Rohealade kohta eraldiseisvat kaardikihti luua ei ole vaja, kuna rohealad moodustuvad puhke- ja virgestuse maa-alade ja haljasalade kaardikihtidest. 7. Selgitame, et rohelise võrgustiku määramise aluseks ei ole ainult riigimetsa maade paiknemine. Esmane sisend tuleneb kehtivast maakonnaplaneeringust ning selle koostamise raames teostatud analüüsist. Samuti on arvestatud rohevõrgustiku planeerimisjuhendis toodud suunistega (vt seletuskiri ptk 6.6) rohevõrgustiku piiride täpsustamisel. Ettepanekuga maaüksus 20302:003:1704 rohevõrgustikust eemaldada, arvestame. 8. Selgitame, et väärtusliku põllumajandusmaa sihipärane kasutamine põllumajanduslikul eesmärgil on vajalik. Vajadust rõhutab ka Maaeluministeerium. Maaeluministeeriumis on välja töötatud väärtuslikku põllumajandusmaad käsitlev seaduse eelnõu, mis edastati 18. juunil 2020 Vabariigi Valitsusele ning see peaks eeldatavasti jõudma sügisel Riigikogu menetlusse. Ka eelnõu kohaselt ei tohi väärtusliku põllumajandusmaad metsastada. Kuid täiendame seletuskirja ptk 6.5 tingimuste osa eelnõus toodud erisusi arvestades, et väärtuslikule põllumajandusmaale võib mulla kaitseks, kliimakahjustuste 1 / 8

2 2. Maanteeamet planeerimisega metsa majandamisel? (maaüksus 61301:002:0972). 10. Väärtuslik maastik - millised on valiku põhimõtted ja piirangute mõju metsa majandamisele? 11. Kergliiklusteed - maaüksusele 20302:003:1702 enne Rullit on planeeritud kergliiklustee, samas kohas soovitab tellitud ekspertarvamus ehitada sinna ulukitõkke piirdeaia. Ulukitõkke ehitus on plaanitud aastasse Kas kergliiklustee ehitusega peaks aia uude asukohta teisaldama. Tuleks tegevused omavahel kooskõlla viia? 12. Kuidas tagatakse rohelise võrgustiku sidususe hoidmine planeeritavate kergliiklusteede rajamisel? 1. Nõustume riigitee kaitsevööndi vähendamisega 10 meetri peale järgnevates lõikudes: - riigitee nr Asu-Soe km 1,4-2,1 - riigitee nr Ala-Taagepera-Raiksilla km 2,58-3,1 - riigitee nr Ala-Kähu km 0-0,28 Ülejäänud teelõikude osas palume Maanteeameti ettepanekutega arvestada. 2. Lisaks olete eelnevas menetluskäigus teavitanud, et üldplaneeringu joonistel seadusest tulenevaid teede ja raudteede kaitsevööndeid ei esitata. Maanteeameti seisukoht on selles osas muutunud ning nõustume valla sooviga, kui kaartidel tuuakse selguse mõttes välja ainult leevendamiseks või põllumajandusmaa massiivi ruumikuju mitmekesistamiseks rajada või lasta looduslikult tekkida maastikuelementidel, nagu puuderida või hekk, kiviaed või puudesalu. Samuti täiendame, et väärtuslikku põllumajandusmaad võib kasutada taimlana, puukoolina või kuni viie aasta vanuse raieringiga puude ja põõsaste kasvatamiseks. Lisaks märgime, et eelnõu vastuvõtmisel tuleb tegevustes lähtuda õigusaktist, mis on üldplaneeringu ülene. Palume esitada konkreetsed maaüksused, kus juba kasvab RMK hallatav mets ning mis tuleb seoses metsade majandamiseks väärtusliku põllumajandusmaa koosseisust välja arvata. 9. Selgitame, et üldplaneeringuga uut lennuvälja ei planeerita, tegemist on olemasoleva Riidaja lennuväljaga, kuid kehtivatest õigusaktidest tuleb lähtuda ka hilisemas etapis nt hobilennuvälja rajamisel. Lennuvälja lähiümbrus on maa-ala lennuvälja ümber, millel asuvatele ehitistele kehtestatakse ohutu lennuliikluse tagamise eesmärgil kõrguspiirangud ning kus reguleeritakse lennuliiklust mõjutada võivat muud inimtegevust. Lennuvälja lähiümbrus koosneb takistuste piirangupindade kogumist ja kaitsevööndist. Takistuste piirangupindade projektsioonid maapinnal moodustavad lennuvälja lähiümbruse. Vastavalt lennundusseadusele lennuvälja kaitsevööndis hooldatakse metsa ja muud puittaimestikku vastavalt Lennuameti poolt kinnitatud hoolduskavale ning kaitsevööndis on keelatud uute metsaistanduste rajamine, metsaraie või muud oluliselt looduskeskkonda muutvad tööd ilma Lennuametiga kooskõlastamata. Vt täpsemalt lennundusseadusest. 10. Selgitame, et väärtuslikud maastikud on määratud kehtiva maakonnaplaneeringu alusel (esitatud maakonnaplaneeringus informatiivse kihina, mida kohalikest oludest tulenevalt üldplaneeringu koostamise käigus täpsustatakse). Seletuskirja ptk 6.4 sisaldab ka selgitusi, mis on olnud maastike väärtuslikuna määramise aluseks. Väärtuste säilitamiseks on muuhulgas seatud tingimus hoida traditsioonilist maakasutust, kuid täiendavaid tingimusi metsa raie reguleerimiseks seatud ei ole. 11. Oleme teadlikud ulukitõkke ehitamisest, kuid valla hinnangul üks ei välista teist. Samas pöörame tähelepanu, et joonist tuleb alati vaadata koos seletuskirjaga, mis moodustavad terviku ja täiendavad üksteist. Tulenevalt üldplaneeringu täpsusastmest ei määrata kergliiklusteede osas kummal pool teed see kulgeb, kus asub täpne, loogiline ja vajadustest lähtuv algus- ja lõpp-punkt jne. 12. Selgitame, et kergliiklusteede rajamine ei ole taksituseks sidususe hoidmisel, kuna liiklussagedus nendel on siiski väga väike sõiduteedega võrreldes. Seega kergliiklusteid ei saa pidada rohelise võrgustiku seisukohalt oluliseks konfliktobjektiks. 1. Võetakse teadmiseks, et olete osaliselt nõustunud riigitee kaitsevööndi vähendamisega 10 m. Riigitee kaitsevööndi laiendamise ettepanekuga 30 m ei nõustu, kuna ettepanekutega hõlmatud teelõigud asuvad linnalises keskkonnas, kus lisaks väljakujunenud ehitatud keskkonnale tuleb arvestada ka planeeritava maakasutusega. 2. Arvestame ettepanekuga. Seletuskirjas toodud selgitus (Riigiteede kaitsevööndi 1 laius on määratud õigusaktiga. Üldplaneeringu joonist tuleb alati vaadelda koos asja- ja ajakohaste seadusest tulenevate kitsendustega, mis kuvatakse Maa-ameti kaardil. Vastava seadusandluse muutumisel lähtutakse kaitsevööndi laiuse määramisel õigusaktist) lisatakse ka joonistele. 1 Kaitsevöönd on leitav Maa-ameti kitsenduste kaardilt. 2 / 8

3 3. Maaeluministeerium muudetavad kohad. Märkus üldiste kitsenduste osas (sh riigitee kaitsevööndite kohta) on olemas seletuskirja punktis Riigiteed teises lõigus, kuid selguse mõttes palume lisada see ka asjakohastele joonistele. 3. Selguse mõttes on oluline, et üldplaneeringu materjalide hulgas oleks kajastatud ka Maanteeameti poolsed ettepanekud kirjaga nr 15-2/18/ esitatud riigiteede 30 m kaitsevööndite määramise kohta. 1. Leiame, et jaotises 6.5 toodud väärtuslikku põllumajandusmaad ja selle kaitse- ja kasutustingimusi käsitlevad põhimõtted on üldjoontes vastavuses seaduse eelnõus sätestatud põhimõtetega. Põhimõte, et üldplaneeringuga ei kavandata valdavalt hajaasustusega alade kohta määrata juhtotstarvet, ei ole kooskõlas seaduse eelnõus kavandatuga. Seaduse eelnõuga nähakse ette nõue (planeerimisseaduse 75 täiendatakse lõikega 5), et üldplaneeringuga tuleb määrata väärtuslikule põllumajandusmaale põllumajandusmaa sihtotstarbelist kasutamist tagav maakasutuse juhtotstarve. 2. Seletuskirja jaotises 6.5 on väärtusliku põllumajandusmaa kaitseks sätestatud tingimus, et väärtusliku põllumajandusmaa metsastamine ei ole lubatud. Peame vajalikuks siinkohal selgitada, et seaduse eelnõu 359 kohaselt võib üldplaneeringuga seatud kaitse- ja kasutustingimustega ette näha, et väärtuslikule põllumajandusmaale võib mulla kaitseks, kliimakahjustuste leevendamiseks või põllumajandusmaa massiivi ruumikuju mitmekesistamiseks rajada või lasta looduslikult tekkida maastikuelementidel, nagu puuderida või hekk, kiviaed või puudesalu. Samuti on võimalik üldplaneeringuga ette näha, et väärtuslikku põllumajandusmaad võib kasutada taimlana, puukoolina või kuni viie aasta vanuse raieringiga puude ja põõsaste kasvatamiseks. 3. Peame vajalikuks üldplaneeringu koostajatele tähelepanu juhtimiseks selgitada, et seaduse eelnõuga kavandatakse täiendada ka planeerimisseaduse 142 lõiget 1 punktiga 11, mille kohaselt kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine on üldplaneeringuga määratud väärtusliku põllumajandusmaa maakasutuse juhtotstarbe muutmine, kui see ei ole kooskõlas üldplaneeringuga seatud kaitse- ja kasutustingimustega või muu avaliku huviga, mis kaalub üles väärtusliku põllumajandusmaa säilitamise avaliku huvi. See tähendab, et detailplaneeringu koostamise kohustus, mis on sätestatud ka eelnõu 3511 lõikega 2, puudutab neid väärtuslikke põllumajandusmaid, mille kohta ei ole üldplaneeringuga seatud eelnõukohaseid kaitse- ja kasutustingimusi. Seega nähakse seaduse eelnõus ette võimalus kohaliku omavalitsuse otsustusõiguse laiendamiseks olukordadeks, mida näiteks ei ole võimalik üldplaneeringu koostamise ajal ette näha. Meie arvates tagavad nimetatud õiguslikud alused ja sellest johtuvalt üldplaneeringus sätestatud täpsed meetmed tõhusamalt ja üheselt mõistetavamalt väärtusliku põllumajandusmaa kaitse. Lähtuvalt eeltoodust leiame, et jaotises 4.3 peaks siiski täpsemalt kirjeldama väärtusliku põllumajandusmaa hõlmamisega seonduvaid võimalikke juhtumeid, välistusi ja põhjendusi. 4. Üldplaneeringu seletuskirjas on kasutatud korduvalt tingivat kõneviisi. Selleks, et tagada üldplaneeringus kui pikaajalist arengut käsitlevas 3. Selgitame, et kirjavahetus kuulub üldplaneeringu menetlusdokumentatsiooni ja jääb lisana üldplaneeringu juurde. 1. Juhtotstarbe ja eelnõu kohaste kaitse- ja kasutustingimuste määramist kaalume ning seisukoht kujundatakse pärast avalike arutelude toimumist. Avalikel aruteludel tutvustame ka Maaeluministeeriumi ettepanekuid ning väärtusliku põllumajandusmaa teemat täpsemalt. Tõrva vald on seisukohal, et antud teemakäsitluse juures on seisukoha kujundamisel oluline arvestada ka kohalike maaomanike ja maakasutajate arvamusega. 2. Võtame teadmiseks ning täiendame seletuskirja ptk Juhtotstarbe ja detailplaneeringu koostamise kohustuse määramise, samuti kaitse- ja kasutustingimuste täpsustamise osas kujundame seisukoha pärast avalike arutelude toimumist. 4. Võtame teadmiseks. Üldplaneeringu seletuskiri tingiva kõneviisi osas vaadatakse üle. Samas märgime, et üldplaneering suunava dokumendina võib sisaldada ka soovitusi ja suuniseid, seetõttu ei pea üldjuhul, pigem, peaks olema eemaldamist vajalikuks. Tingimuste rakendamisel peab jääma kohaliku omavalitsusele ka piisav kaalutlusruum, tulenevalt konkreetsest olukorrast, asukohast, tegevuse iseloomust jne. 3 / 8

4 4. AS Vigrelle ja Elanike ühispöördumine dokumendis toodud väidete ja põhimõtete üheselt mõistetavus, soovitame kasutada dokumentides läbivalt kindlat kõneviisi ja vältida ebamääraseid mõisteid nagu pigem, üldjuhul, peaks olema jms. 1. Planeerimisseaduse 76 lõike 2 alusel kaasatud isikuna teeme ettepaneku käsitleda Tõrva valla üldplaneeringus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes AS Vigrelle maaüksusi Pliuskamäe (katastritunnus 60802:001:0025), Pliuska (katastritunnus 60802:001:0024), Pliuskajõe (katastritunnus 60802:001:0026) ja Pliuskajärve (katastritunnus 60802:001:0027) kui perspektiivseid elmualasid. Pliuskamäe ja Pliuska maaüksustele planeerime kahte elamukrunti võimalusega kummagi katastriüksuse jagamiseks eraldi kaheks katastriüksuseks. Pliuskajõe ja Pliuskajärve maaüksustele planeerime kummalegi ühte elamukrunti. 2. Ühtlasi palume vastavalt planeerimisseaduse 75 lõige 1 punktile 12 vähendada maaüksustel ranna ja kalda ehituskeelu vööndit kuni 10 meetrini tavalisest veepiirist. 3. Planeerimisseaduse 76 lõike 2 alusel kaasatud isikuna teeme ettepaneku käsitleda Tõrva valla üldplaneeringus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes AS Vigrelle maaüksuse Väike-Roonimaa (katastritunnus 60802:001:0318) kaasasoleval plaanil näidatud ala kui perspektiivset elamuala. Väike-Roonimaa maaüksusele planeerime ühte elamukrunti. Ühtlasi palume vastavalt planeerimisseaduse 75 lõige 1 punktile 12 vähendada maaüksustel ranna ja kalda ehituskeelu vööndit kuni 25 meetrini tavalisest veepiirist. Käesolevaga, meie, allakirjutanud Tõrva elanikud, oleme kategooriliselt vastu valla üldplaneeringu eelnõus välja toodud muudatustele, kus Riiska järve idakallas, mis on ammusest ajast olnud kõigile linnaelanikele vaba puhke- ja virgestusala, kavatsetakse muuta elamu- ja ärimaaks Väike-Emajõgi on lõigus Alamõisa külast kuni Võrtsjärveni suure üleujutusalaga siseveekogu 2, mille korral tuleb arendus- ja ehitustegevuse kavandamisel arvestada üleujutusohuga. Väike-Emajõel kui suure üleujutusohuga siseveekogul on kõrgveepiiriks alaliselt liigniiskete alluviaalsete soomuldade leviala piir veekogu veepiirist arvates. Teie poolt nimetatud kinnistud piirnevad kõik Väike-Emajõega. Ehk kinnistute Väike-Emajõe poolsetel aladel levivad lammi-madalsoomullad, mis on liigniisked ja kõrgveepiiri määramise aluseks. Piirkondades, kus üleujutus võib osutuda probleemiks, tuleb ehitustegevuse ja piisavate meetmete rakendamise võimalikkust põhjalikult kaaluda ja üleujutusohuga arvestada. Üleujutusohuga aladega kattuvalt tuleb arendus- ja ehitustegevust kavandades läbi viia üleujutusohust tulenevate kitsenduste ja leevendavate meetmete ning erilahenduste väljatöötamiseks vajalik uuring (eksperthinnang), et tagada nii ehitise püsivus kui ka looduslike protsesside jätkumine. Ehituskeeluvööndi vähendamine üleujutusohuga alal ei ole põhjendatud, kuna eeldab maapinna täitmist. Kuna soovite üksnes 1-2 majapidamise rajamist kinnistutele, mille suurused on vahemikus ca 1,7-6,5 ha, ei ole maaüksuste elamu maa-alaks määramine vajalik. Kinnistuid jagada ja ehitada saab hajaassutusega ala tingimusi arvestades. Elamu maaalaks määramisel tuleb seada ka krundi miinimumsuurused, mis 1-2 majapidamise rajamise eesmärgil ja piirkonna asustustihedust arvestades oleks kindlasti suuremad tiheasustusega aladega võrreldes. Arvestades Teie ettepaneku sisu ja arendussoove, me ettepanekut ei arvesta. 3.Ühe elamukrundi ehk majapidamise planeerimiseks puudub vajadus elamu maa-ala määramiseks. Võimalus on ehitada hajaasustuse põhimõttel, vt ptk 4.2. Ehituskeeluvööndi vähendamine on erand üldnormist, sest ehituskeeluvööndis ehitamine on üldjuhul keelatud. LKS 40 lg 1 kohaselt võib kalda ehituskeeluvööndit vähendada, arvestades ranna või kalda kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud asustusest. LKS 40 lg 3 kohaselt toimub ehituskeeluvööndi vähendamine Keskkonnaameti nõusolekul. LKS 40 lg 4 p 1 kohaselt esitab KOV ehituskeeluvööndi vähendamiseks Keskkonnaametile taotluse ja planeerimisseaduse kohaselt vastuvõetud üldplaneeringu. LKS 40 lg 5 kohaselt Keskkonnaamet hindab ehituskeeluvööndi vähendamise vastavust ranna või kalda kaitse eesmärgile ja 40 lõikes 1 sätestatule. Keskkonnaamet oma veebilehel annab teada, et KOV-l tuleb Keskkonnaametile pärast planeeringu vastu võtmist esitada motiveeritud taotlus, milles tuleb põhjendada, miks on vajalik teha erand üldisele normile, mis keelab ehituskeeluvööndis ehitamise. Ehituskeeluvööndi ulatuse määramine (ÜP-ga vähendamine) sõltub konkreetse asukoha looduslikest tingimustest, väljakujunenud asustusest, ehitusjoonest jne. Vähendamist olukorras, kus asustus seda ei toeta ning maaüksus on piisavalt suur ja annab võimaluse ehitamiseks ka väljaspool ehituskeeluvööndit, ei ole taotlus vähendamiseks võimalik põhjendada. Eeltoodust tulenevalt ettepanekuga ei arvesta. Ettepanekuga arvestatakse osaliselt. E/Ä juhtotstarbega ala määratakse senisest väiksemas ulatuses, vähendades E/Ä ala ulatust järve kirde- ja kaguosas, samas puhke- ja virgestuse maa-ala laiendades. Joonisele kantakse vastava leppemärgiga ka planeeritud kaldapromenaad, mis tagab vaba liikumise ja juurdepääsu järve idakaldale. Rõhutame, et 2 Suurte üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord, vastu võetud nr / 8

5 6. Maa-amet Terviseamet See muudatus võimaldab selle edasise mineku erakätesse. Tõrva elanikud on seda maad senini kasutanud intensiivselt aastaringseks puhkamiseks. Eriti hinnatud on see maa-ala inimeste seas, kes soovivad vaikust ja rahu, mitte järve teistel kallastel toimuvat melu ja lärmi ning seoses praeguse pandeemiaohuga aitab kaasa ka inimeste eraldamiseks üksteisest. 1. Üldplaneeringu joonisele Maakasutusplaan on kantud maardlate piirid seisuga ja mäetööstuse ja turbatööstuse maa-alad. Täpsustame, et mäetööstusmaa juhtotstarve on jäänud määramata Vanaveski kruusakarjääri (kaevandamisloa nr VALM 027) mäeeraldise ja teenindusmaa alale. Üldplaneeringus tervikliku ruumilahenduse saavutamiseks ning tagamaks, et maavarale juurdepääsu osas olemasolev olukord ei halvene, palume üldplaneeringus anda mäetööstusmaa juhtotstarve kehtivate lubadega mäeeraldiste ja nende teenindusmaade aladele, sh ka Vanaveski kruusakarjääri mäeeraldise ja teenindusmaa alale. Palume anda vajadusel reserveeritava mäetööstusmaa juhtotstarbe nendele aladele, kus on menetluses maavara kaevandamise loa taotlus. Palume juhtotstarvete määramisel lähtuda Maa-ametist saadetud mäeeraldiste ja nende teenindusmaade piiridest ning maardlate ja mäeeraldiste andmeid enne lõpliku planeeringulahenduse koostamist ajakohastada. Ajakohaste andmete saamiseks on võimalus kasutada ka WFS-teenust aadressil equest=getcap abilities. 2. Selgitame, et väärtusliku põllumajandusmaa säilitamise kohustus maardla alal halvendab maavara kaevandamisväärsena säilimise ja maavarale juurdepääsu osas olemasolevat olukorda ja on seetõttu vastuolus MaaPS 14 lõikega 2. Palume planeeringuga mitte tekitada alasid, kus kaevandamine on keelatud, aga seadusest tulenevat alust kaevandamise piiramiseks ei ole. Tagamaks maavaradele juurdepääsu säilimist palume lisada seletuskirja selgituse, et väärtuslikud põllumajandusmaad ei ole takistuseks kaevandamislubade taotlemisele ning väljaandmisele õigusaktidega sätestatud korras, näiteks palume käesoleva kirja punktis 2 tsiteeritud lausesse lisada ka väärtuslikud põllumajandusmaad. Maa-amet nõustub ka üldplaneeringusse soovituse lisamisega, et: Väärtusliku põllumajandusmaa, väärtusliku maastiku ja rohelise võrgustiku toimimise tagamisega tuleb arvestada kaevandamisloale tingimuste seadmisel, korrastamistingimuste andmisel ja nende alusel korrastamisprojekti koostamisel. Vajadusel tuleb lisada kaevandamisloale tingimused leevendavate meetmete rakendamiseks. Maa-amet kooskõlastab Tõrva Vallavalitsuse kirjaga nr 7-1/2020/15-91 edastatud Tõrva valla üldplaneeringu tingimusel, et täpsustatakse planeeringu dokumente vastavalt eeltoodud märkustele. Märkustega arvestamata jätmisel halveneb maavarale juurdepääsu osas olemasolev olukord ja planeering on vastuolus MaaPS Jääme jätkuvalt seisukohale, et tootmistegevuse müra on reeglina ebaregulaarne ja keeruline hinnata. Juhuslikud mürasündmused ja müra muutlik iseloom võivad lähipiirkonna elanikele põhjustada häiringuid isegi siis, kui tööstusmüra vastab normtasemetele. Olemasolevate müra tekitavate ettevõtete puhul on mõistlik kaaluda kaitsehaljastuse rajamist, veekogul on kallasrada, mis on avalik ning mida ei tohi sulgeda. Üldplaneering ei ole ehitustegevuse aluseks. Üldplaneering annab võimaluse Riiska järve äärde atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonna rajamiseks, kuid üldistusastmest tulenevalt ei määra hoonete iseloomu ja kasutusotstarvet. Täpsem lahendus määratakse detailplaneeringuga. Detailplaneeringu menetlus on avalik protsess ja selle koostamisel on kõigil huvitatud isikutel õigus kaasa rääkida ja ettepanekuid esitada. 1. Ettepanekuga arvestatakse osaliselt. Määrame mäetööstusmaa juhtotstarbe olemasolevatele mäeeraldiste ja nende teenindusmaade aladele, sh Vanaveski kruusakarjäär. Aladele, kus on menetluses maavara kaevandamise loa taotlus, mäetööstusmaa juhtotstarvet ei määrata, kuna puudub kindlus, kas kaevandamisluba antakse või keeldutakse selle andmisest. Kuna tegemist on ajas muutuva infoga, ajakohastame andmed enne üldplaneeringu PlanS 86 kohast vastuvõtmist. 2. Ettepanekuga arvestatakse. Seletuskirja ptk 5.16 punkti 6 täiendatakse, et uute karjääride avamisel vältida võimalusel alasid, mis asuvad väärtuslikul põllumajandusmaal, väärtuslikel maastikel ja rohevõrgustikus ning lisatakse täiendav punkt, et Väärtusliku põllumajandusmaa, väärtusliku maastiku ja rohelise võrgustiku toimimise tagamisega tuleb arvestada kaevandamisloale tingimuste seadmisel, korrastamistingimuste andmisel ja nende alusel korrastamisprojekti koostamisel. Vajadusel tuleb lisada kaevandamisloale tingimused leevendavate meetmete rakendamiseks. Ptk 6.6 täiendatakse, et väärtuslikud põllumajandusmaad ei ole takistuseks kaevandamisloa taotlemisele ja väljastamisele õigusaktidega sätestatud korras. 1. Võetud teadmiseks. Samas selgitame, et üldplaneeringu ptk on antud suunis, et elamupiirkondade lähistel on üldjuhul soovitatav vältida olulise negatiivse mõjuga tööstusobjektide arendamist ning seatud tingimus, et juhul, kui võib eeldada olulise mõju levimist tootmisaladest/hoonetest väljapoole (nt rasketööstus, 24h töötav puidutööstus), on oluline välja töötada leevendusmeetmed. Täiendame seletuskirja ptk , et 5 / 8

6 8. Muinsuskaitseamet Keskkonnaministeerium mis toimiks puhvrina ja tagaks visuaalse privaatsuse. 2. Samuti rõhutame, et aladel kus ÜP ja KSH lisa 2 Tõrva valla tööstusalade mürauuring tuvastas mürataseme piirväärtuse ületamine (Patkülas Helme Graanul OÜ/Helme Energia tootmisalal) on otstarbekas enne mürahäiringute (kaebuste) tekkimist alustada müra leevendavate meetmete rakendamisega. 3. Üheks levinud müraallikaks tiheasustusaladel on tehnoseadmed (kaupluste, ühiskondlike hoonete, elamute ventilatsiooni- ja külmaseadmed, õhksoojuspumbad jms), mis asudes hoonetel ebasoodsa positsiooniga naabruses asuvate ehitiste suhtes, võivad põhjustada mürahäiringut. Seetõttu soovitab amet ennetada mainitud olukordade teket. 1. Seletuskirja ptk lisada militaarpärandit puudutav teave, kuna Tõrva vallas asub militaarpärandina Soontaga (Rooni) raketibaas. 2. Ptk on kirjutatud, et kinnismälestise kaitsevööndis kavandatavate tegevuste korral tuleb see Muinsuskaitseametiga kooskõlastada. Selgituseks ja täiendamiseks, et ka mälestisel kavandatavad tööd (välja arvatud remont) tuleb Muinsuskaitseametiga kooskõlastada. Samas ptk-s on toodud, et mälestisena registris olevate hoonete algne välisilme tuleb säilitada/taastada. Selgituseks ja täiendamiseks, et mitte ainult välisilme, vaid ka interjööris tuleb ajalooliselt väärtuslikud detailid säilitada. 3. Ptk 4.2 loetelus toodud punktid on ebaselgelt sõnastatud, palun korrigeerida. 4. Tõrva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu ptk-s 4.4 on toodud, et Tõrva valla kultuuripärandit on kirjeldatud KSH VTK ptk 6.3.5, kuid sellist peatükki keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuses ei ole. KSH aruanne võiks sisalda ülevaadet Tõrva vallas olevast kultuuripärandist. Väärtuslike kultuurimälestiste ja kohaliku pärandi seisukohalt oluliste objektide välja toomine annab kohaliku omavalitsusele suunise arvestada oma tegevuses pärandiga laiemalt ja tagada sealhulgas sellega arvestamine oma territooriumil edaspidistes ruumilise planeerimise protsessides. Muinsuskaitseseaduse (edaspidi MuKS) -s 3 on sõnastatud muinsuskaitse põhimõtted üldise väärtusruumi loomiseks, sh see, et kultuuripärandi väärtustamine ja hoidmine on ühiskonna ühine kohustus, mistõttu on üldplaneeringu koostamisel oluline kultuuripärandile tähelepanu pööramine, kuna see kinnitab valdkonna aktuaalsust ja kohaliku omavalitsuse väärtuspõhimõtteid oma valla kultuuripärandiga tegemisel. Teiste põhimõtete hulgas on eraldi välja toodud, et riik ja kohaliku omavalitsuse üksused arvestavad oma ülesannete täitmisel kultuuripärandi kui avaliku väärtusega ning teevad omavahel koostööd, et toetada kultuuripärandi säilimist ja kasutuses hoidmist (MuKS 3 lg 7). Kinnisasjadele, mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Maa amet, soovime kavandatud maakasutusega seoses märkida järgmist: 1. Ala küla asuvale Tambergi (katastritunnus 82401:001:0096) kinnisasjale on määratud haljasala maakasutuse juhtotstarve. Teeme ettepaneku määrata kinnisasjale pere- ja ridaelamu maa-ala maakasutuse juhtotstarve kuna kinnisasi piirneb põhjast elamumaaga ja ka lõunasse jäävad elamumaad. tegevuste korral, millega põhjustataks ülenormatiivset mürataset naaberaladel, tuleb täpsemal planeerimisel ja/ projekteerimisel ette näha kaitsehaljastuse rajamine. 2. Võetud teadmiseks. 3. Arvestame ettepanekuga. Seletuskirja ptk täiendatakse, et Elamupiirkondadesse tehnoseadmete paigaldamisel (nt õhksoojuspumbad jms) peab seadme paigaldaja (omanik) tagama müraolukorra vastavuse normatiividele. Tehnoseadmete poolt tekitatava müra piirväärtusena rakendatakse tööstusmüra sihtväärtust ehk II kategooria elamute läheduses on lubatud müra hinnatud tasemed 50 db päeval ning 40 db öösel. 1. Ettepanekuga arvestatakse. Seletuskirja ptk täiendatakse. 2. Ettepanekuga arvestatakse. Seletuskirja ptk täiendatakse. 3. Palume tuua välja konkreetselt, millised punktid alapeatükkides on sõnastatud ebaselgelt. Tõrva Vallavalitsus leiab, et praegune käsitlus on arusaadav, kuid arvestades Keskkonnaministeeriumi märkust täpsustatakse ptk sõnastust, et arvestada tuleb ka alapeatükkides toodud tingimustega. 4. KSH VTK valla veebilehel väljas olevas dokumendis esineb vormistuslikke vigu, sh peatükkide numeratsioonis, vabandame. Kodulehelt allalaetavas versioonis kajastuvad kultuuriväärtused ptk Tõrva Vallavalitsus on seisukohal, et üldplaneering arvestab nii riiklikul kui kohalikul tasandil väärtusliku kultuuripärandiga piisavalt määral. Militaarpärandit puudutav info lisatakse seletuskirja ptk Ettepanekuga arvestatakse. 2. Ettepanekuga arvestatakse. Seletuskirja ptk 4.2. sõnastust täpsustatakse, et arvestada tuleb ka alapeatükkides toodud tingimustega. 3. Ettepanekuga arvestatakse. Seletuskirja ptk 1 täpsustatakse mõistega looduslik ala (loodusliku maakattega ala haritav maa, metsamaa, rohumaa, märgalad (nt sood, rabad, üleujutatavad jõeluhad, veekogud) jm looduslikud alad, mis ei ole asendunud tehislikuga (hoonestusalad, tehniline taristu jm). 4. Ettepanekuga nõus. Sõnastust vaadatakse üle, tegemist on suunistega. 6 / 8

7 2. Üldplaneeringu peatükis 4.2. Hajaasustusega ala (lk 14) on kirjas, et Hajaasustusega alal ei ole valdavalt määratud juhtotstarvet, ehitustegevusel tuleb järgida alljärgnevaid tingimusi. Peatükis 4.2 (lk 15) on toodud neli tingimust. Leiame, et sõnastust tuleks selles osas täpsustada, kas alljärgnevate tingimustena on mõeldud ainult peatükis 4.2 toodud tingimusi või ka järgnevates peatükkides toodud tingimusi. 3. Üldplaneeringu peatükis 6.6. Roheline võrgustik on toodud: tegevuste kavandamisel tuleb lähtuda rohelise võrgustiku eesmärkidest ja tagada, et roheline võrgustik jääb toimima. Võrgustiku funktsioneerimiseks on vajalik, et looduslike alade osatähtsus ei langeks katastriüksusel alla 90%. Toetame seda põhimõtet, kuid palume üldplaneeringu edasise rakendamisselguse huvides täpsustada, mida mõista loodusliku alana, sh näiteks maatulundusmaal asuvate looduslike koosluste puhul. Palume üldplaneeringut täiendada juhul, kui looduslike alade säilimise tagamiseks on vajalik peale ehitamise ja taristute arendamise suunata ka teisi valdkondi. 4. Ptk 6.6. punktis 7 tuuakse välja vajadus säilitada maastikulist ja bioloogilist mitmekesisust metsakooslusi, poollooduslikke ja looduslikke niite ja neid ümbritsevaid koridore. Samuti tuuakse välja, et oluline on maastikulist mitmekesisust suurendavate põlluservade, kraavide, tee- ja metsaservade ning väikesepinnaliste biotoopide, nagu kivikuhjad ja põlluvahe-metsatukad, hoidmine. Toetame esitatud seisukohti, aga leiame, et antud sõnastuse juures jääb ebaselgeks kas tegemist on soovituslike punktidega või on tegemist konkreetsete kasutustingimuste seadmisega. Leiame, et sõnastust tuleks selles osas täpsustada arvestades, et juhul, kui tegemist on täiendavate kasutustingimustega, siis peaks need tingimused olema täpsemalt välja toodud (sõnade hoidmine ja säilitamine detailsemalt sisustada) ja üheselt arusaadavad. Samuti tuleks seatavaid tingimusi põhjendada sh kirjeldada lähtuvalt PlanS 75 lg 10 tulenevad asjaolud miks tingimuste seadmist vajalikuks peetakse. Kasutustingimuste seadmisel tuleks KSH aruande eelnõus käsitleda seatavatest tingimusest tulenevaid mõjusid keskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile, varale (KeHJS 21). 5. Üldplaneeringu peatükis 6.7. Veealad (lk 39) on kirjas, et Olemasolevate ja väljakujunenud hoonestatud alade teenindamiseks rajatavaid avalikult kasutatavaid teid (sh sillad, kergliiklusteed, matkarajad vms) ning tehnovõrke ja -rajatisi (sademevee settetiigid, tuletõrje veevõtukohad vms) käsitletakse looduskaitseseaduse 38 lõike 5 mõistes kui üldplaneeringuga kavandatuid ja neile ei laiene ehituskeeld kalda ehituskeeluvööndis. Looduskaitseseaduse 38 lõigetes 4 ja 5 on sätestatud erandid, millisel juhul ehituskeeld ehituskeeluvööndis ei laiene. Kui tegemist on erisustega, mis eeldab planeeringuga kavandamist, siis peame praegust lähenemist liiga üldistatuks ja palume täpsustada, kuhu ja mida kavandatakse ja/või vajadusel taotleda kalda ehituskeeluvööndi vähendamist. 6. Peame vajalikuks KSH aruande eelnõu peatüki Roheline võrgustik täiendamist, et aruandest selguks, kuidas analüüsiti rohevõrgustiku toimivust Tõrva vallas ja mille põhjal saab väita, et väljapakutud 5. Ettepanekuga ei arvestada. Üldplaneeringuga määratakse maakasutuse juhtotstarve üldisel tasandil valla ruumilise arengu põhimõtetest lähtuvalt. Maakasutust planeerides ei ole kõiki teid, tehnovõrke ja -rajatisi jm looduskaitseseaduse 38 lg 5 nimetatud ehitiste vajadust, kulgemist ja asukohti võimalik ette näha. Üldplaneering annab juba juhtotstarbe mõistest tulenevalt suure kaalutlusruumi kavandatu elluviimiseks. Üldplaneeringut koostades ei ole võimalik ette prognoosida, kuidas arendustegevuste elluviimine täpselt toimub, kus rakendub nt kõrvalotstarve ja milline on juhtotstarbele ja kõrvalotstarbele vastav krundijaotus, teede ja tehnovõrkude vajadus. Jääme senise sõnastuse juurde. 6. Ettepanekuga ei arvestata. KSH aruande ptk juba sisaldab kirjeldust konfliktide ja nende ulatuse kohta. Järeldus põhineb analüüsil, mis näitab, et olulised looduslikud alad, mis on määratletud tugialadena, on ÜP lahenduses säilivad ja omavahel ühendatud koridoridega, mis tähendab, et sidusus on tagatud. Tõrva vald on hajaasustusega piirkonda, suurima liiklussagedusega on põhimaantee nr 6 Valga-Uulu, kus Maanteeameti aasta loendusandmetel jäid aasta keskmised ööpäevased liiklussagedused Tõrva valla osas alla 1800 auto/ööpäevas. Sellise liiklussageduse juures ei ole ka maantee enamiku liikide jaoks oluliseks liikumistakistuseks. Arvestades valla asustatust ja kahanevat rahvastikku, ei ole ka asustuse laienemine rohelisele võrgustikule suureks ohuks. Seega Tõrva valla puhul ei ole rohelise võrgustiku toimimise osas kriitilisi konflikte ega eeldada ehitussurvet rohelise võrgustikuga kattuvatel aladel. 7. Ettepanekuga arvestatakse. 7 / 8

8 rohevõrgustiku struktuur ja asetus (eriti selle koridoride asetus) on piisav ja tagab rohevõrgustiku toimivuse. 7. KSH aruande eelnõu peatükis 5 on toodud soovitused planeeringulahenduse täiendamiseks. Osas Heited õhku, välisõhu kvaliteet on toodud soovitus Soovitav on lisada üldplaneeringusse suunis mitte planeerida müra- ja saastetundlike objekte (elamud, mänguväljakud, lasteasutused, koolid, hooldekodud) tiheda liiklussagedusega teede lähedusse. Teeme ettepaneku lisada suunis mitte planeerida müra- ja saastetundlike objekte ka tööstuse mõjualade lähedusse. 8 / 8

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul Töö number 2019-0047 Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti 34 90504, Haapsalu Telefon: 4725300; e-post: hlv@haapsalulv.ee Registrikood: 75012802 Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek Reet Alev Pajusi Vallavalitsus info@pajusi.ee Teie 08.11.2016 nr 7-1/1032-42 Meie 28.11.2016 nr 6-3/16/12593-4 Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine PÕHIMAANTEE NR 2 (E263) TALLINN-TARTU- VÕRU-LUHAMAA KM 118,3-119,2 LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISE TEHNILINE PROJEKT: OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2469/15

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft Word - KSH_programm.doc

Microsoft Word - KSH_programm.doc Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil Programm Töö teostaja:

Rohkem

Töö number Tellija Planeerija ja konsultant Raasiku Vallavalitsus Tallinna mnt 24, Aruküla Raasiku vald Tel ; e-post: raasiku

Töö number Tellija Planeerija ja konsultant Raasiku Vallavalitsus Tallinna mnt 24, Aruküla Raasiku vald Tel ; e-post: raasiku Töö number 2017-0064 Tellija Planeerija ja konsultant Raasiku Vallavalitsus Tallinna mnt 24, Aruküla 75201 Raasiku vald Tel 60 70 348; e-post: raasiku.vald@raasiku.ee Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

VaLGA VALLA ÜLDPLANEERING

VaLGA VALLA ÜLDPLANEERING VALGA VALLA ÜLDPLANEERING Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus Versiooni kuupäev 26.11.2018 Valgas 2018 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. PLANEERINGUALA ASUKOHT,

Rohkem

Versioon 15/08/2016/// TÖÖ NR 2507/16 Avinurme valla üldplaneering. Lähteseisukohad. Arvamuse küsimiseks Töö nr 2507/16 Tartu 2016 Pille Metspalu KSH

Versioon 15/08/2016/// TÖÖ NR 2507/16 Avinurme valla üldplaneering. Lähteseisukohad. Arvamuse küsimiseks Töö nr 2507/16 Tartu 2016 Pille Metspalu KSH /// TÖÖ NR 2507/16 Avinurme valla üldplaneering. Lähteseisukohad. Arvamuse küsimiseks Töö nr 2507/16 Tartu 2016 Pille Metspalu KSH juhtekspert Ann Ideon Üldplaneeringu projektijuht Avinurme üldplaneeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx Tapa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus 2018 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt... 4 2.1 Üldplaneering ja selle

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

Põlva Vallavalitsus OÜ Pärnu Instituut PÕLVA VALLA ÜLDPLANEERING Vastuvõetud 29. juuni 2017 Põlva

Põlva Vallavalitsus OÜ Pärnu Instituut PÕLVA VALLA ÜLDPLANEERING Vastuvõetud 29. juuni 2017 Põlva Põlva Vallavalitsus OÜ Pärnu Instituut PÕLVA VALLA ÜLDPLANEERING 2029+ Vastuvõetud 29. juuni 2017 Põlva 2015-2017 Sisukord Sissejuhatus...3 1. Planeeringu lähtesisukohad...4 2. Planeeringulahendus...7

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM (12.03.2014) Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y Alutaguse valla üldplan

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y Alutaguse valla üldplan Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2018-048 Asukoht (L-Est 97) X 6562090 Y 691635 seletuskiri ja lisad Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

KVKP_REP_ettepanekute_koond

KVKP_REP_ettepanekute_koond EELNÕU AVALIKUSTAMISEL LAEKUNUD ETTEPANEKUTE KOONDTABEL ärakiri 1 2 3 4 5 6 1 Maa-amet 18.09.2018 nr 6-3/18/12646-3 2 Päästeamet 25.09.2018 nr 1.2-1/15029-2 Planeeringujoonistel Põhijoonis ja Lahenduse

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc TALLINNA LINNAS PIRITA LINNAOSAS RANDVERE TEE 82A JA 88A KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE Töö nr. 1103 Tellija: Tallinna Keskkonnaamet Koostaja: Corson OÜ Tallinn

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem