Arvamuste ja kooskõlastuste koondtabel

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Arvamuste ja kooskõlastuste koondtabel"

Väljavõte

1 Korralduse Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn Narva km 143,5-144,3 Varja Voorepera lõigu ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks lisa 2 Arvamuste ja kooskõlastuste koondtabel 1. KOOSKÕLASTUSED Jrk nr Kaasatud kooskõlastaja 1 Maa-amet Alus: Projektalal paikneb Aseri maardla M191 (maapõueseadus 5,14,15) 2 Muinsuskaitseamet Alus: Projektalal paikneb kultusekivi tunnusega 9095 muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitsevöönd (muinsuskaitseseadus 8,14,33,49,50) Kooskõlastuse sisu Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud kooskõlastuse osas - Põhjendus: *vt märkus Kirja nr /545-1 väljavõte: Tee ümberehituse projekti koostamisel tuleb arvestada arheoloogiapärandiga seotud tingimustega. 1. Märkida projekti asendiplaanile Kultusekivi reg-nr 9095 ja selle kaitsevöönd. Mainida ka projekti seletuskirjas, et tööd toimuvad Kultusekivi reg-nr 9095 kaitsevööndis. 2. Kultusekivi liigutamine teetööde käigus on keelatud. 3. Kaevetöödel kultusekivi kaitsevööndis kiviga samal pool teed tuleb kaevetöödel tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine (meetod: arheoloogiline jälgimine, vajadusel arheoloogilised kaevamised), et võimalik häviv kultuurkiht saaks korrektselt dokumenteeritud. Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vaid vastava pädevusega isik või ettevõtja (MuKS -d Lugeda projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastaja poolt kooskõlastatuks. 1. Lugeda projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastaja poolt kooskõlastatuks. 2. Projekti koostamisel arvestada arheoloogiapärandi kaitsmiseks seotud tingimustega: 2.1. Märkida projekti asendiplaanile Kultusekivi reg.nr 9095 ja selle kaitsevöönd Projekti seletuskirjas käsitleda, et tööd toimuvad Kultusekivi reg.nr 9095 kaitsevööndis Kultusekivi liigutamine teetööde käigus on keelatud Käsitleda projektis, et kaevetöödel kultusekivi kaitsevööndis kiviga samal pool teed tuleb kaevetöödel tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine (meetod: arheoloogiline jälgimine, vajadusel arheoloogilised kaevamised), et võimalik häviv kultuurkiht saaks korrektselt dokumenteeritud. Arheoloogilisi uuringuid võib

2 46 47, 68 lg 2 p 3 -d 69 70). Muinsuskaitseameti määratud arheoloogilised uuringud on juriidilisele isikule hüvitatavad 50 % ulatuses (1500 euro piires); 4. Arvestada, et tegu on muististerohke piirkonnaga, kus viimasel ajal on avastatud arvukalt uusi muistiseid. Seetõttu tuleb olla teetöödel ka väljaspool Kultusekivi kaitsevööndi ala tähelepanelik ja arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt ( 31 lg 1, 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. Projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks digitaalselt allkirjastatult pdf-failiformaadis Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa nõunikule. Kalle Merilai/Ida-Virumaa nõunik läbi viia vaid vastava pädevusega isik või ettevõtja (MuKS -d 46 47, 68 lg 2 p 3 -d 69 70). Muinsuskaitseameti määratud arheoloogilised uuringud on juriidilisele isikule hüvitatavad 50% ulatuses (1500 euro piires) Käsitleda projektis, et tegemist on muististerohke piirkonnaga, kus viimasel ajal on avastatud arvukalt uusi muistiseid. Teetöödel ka väljaspool Kultusekivi kaitsevööndi ala arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt ( 31 lg 1, 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. 3. Projekt esitada kooskõlastamiseks pdf-failiformaadis Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa nõunikule. 2. ARVAMUSED 2.1.Puudutatud asutused ja isikud Jrk nr Arvamuse esitaja Arvamuse sisu Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud arvamuse osas 1 Lüganuse Vallavalitsus Kiri nr 6-4/905-1 Esitasite projekteerimistingimuste andmise eelnõu riigitee 1 Tallinn Narva km 143,5-144,3 Varja Voorepera lõigu ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks arvamuse avaldamiseks. Lüganuse Vallavalitsus ei esitanud projekteerimistingimuste eelnõule märkuseid. 2

3 2 MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus Lüganuse Vallavalitsus, tutvunud projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisiga, ei oma vastuväiteid eelnõule ega eskiislahendusele. Andrea Eiche/vallavanem - Põhjendus: *vt märkus Pädev asutus eeldab, et menetlusosaline ei soovinud projekteerimistingimuste osas arvamust avaldada Menetlusse kaasatud kinnisasjade omanikud Kinnisasja nimi Katastriüksuse tunnus Arvamuse sisu Savimetsa 44201:001:0461 Viljandi Naftabaas OÜ ja Texor Tanklad OÜ kirja väljavõte: Viljandi Naftabaas OÜ võõrandas hiljuti Savimetsa kinnistu (44201:001:0461) uuele omanikule Texor Tanklad OÜ (registrikood ) ja seetõttu kaasasime käesoleva arvamuse koostamisse ka Texor Tanklad OÜ juhatuse liikme. Vaatamata eeltoodule omab Viljandi Naftabaas OÜ kõrvalolevat Viido kinnistut (43701:002:0314) ja on seega ikkagi asutus, mille huve kavandatav teeehitus puudutab. Käesolev arvamus on Viljandi Naftabaas OÜ ja Texor Tanklad OÜ ühine arvamus, mida kinnitame juhatuse liikmete digitaalallkirjadega. Arvamus. Iseenesest on positiivne, et pakutud lahenduses säilib mahasõit Kaalumaja ja Savimetsa kinnistule, samas me teame, et selle Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud arvamuse osas Põhjendus: Selgitame, et Maanteeamet lähtub projekti koostamisel töö eesmärgist ja selle täitmiseks teehoiukavas kavandatud rahalistest vahenditest. Maanteeamet on kaalunud kinnisasja omanike poolt pakutud liikluslahendust ja jõudnud järeldusele, et projekteerimistingimuste eelnõule lisatud eskiislahendus tagab projekti eesmärkide täitmise - põhimaanteel ristumiskohtade vähendamise, säilivates ristumiskohtades ohutuma vasakpöörete sooritamise ja kohaliku liikluse transiitliiklusest eraldamise. Olemasolevate kohalike teede 3

4 olemasoleva mahasõidu kaudu ei ole lahendatav pääs planeeritavasse tanklakompleksi Savimetsa kinnistule. Terviklahendust kaaludes oleme arvamusel, et raskeveokitele pakutud tagasipöördega lahendus Halli ja osaliselt Tuule kinnistul, ei ole rasketehnikat ja nende igapäevast liiklust silmas-pidades kõige ratsionaalsem ja kasutajasõbralikum lahendus. Me nimelt teame, et igasugune tagasipööre rasketehnikaga avaldab tohutut koormust raskeveokite kesktelgedele, rehvidele, jne ning samavõrra avaldab koormust pöörangu teekattele. Igapäevane ekspluatatsioon kujuneb sõidukitele vaevarikkaks ja teekattele hävitavaks. Olukorras, kus tagasipöördeid võivad sooritavad korraga kaks või enam sõidukit, võib tekkida lisaks liiklusohtlik olukord. Arvestades asjaoluga, et endine ja praegune Savimetsa kinnistu omanik soovib rajada Savimetsa kinnistule tanklakompleksi ja teadmisega, et liikluslahendust vajab kogu kõnealune teelõik ja kinnistud, pakume kaalumiseks liikluslahenduse, milles väljaehitamisele tuleks pisut pikem kogujatee, mis külgneks kinnistutega Savimetsa, Sibritsa, Liivapõllu, Halli, Töökoja, Kaido ja Tuule. Kogujateelt saaks rajada mahasõidud tänastele teedele ja laheneks põllupidajate mure teele pääsemise osas. Välja tuleks ehitada kaks ristmikku, so tee nr 1 ristumine teedega ja Põhimõtteliselt nihkuks Teie pakutud lahenduse ristmik Liivapõllu ja Halli kinnistu vahelt Kaalumaja ja Savimetsa kinnistute vahele ning tee ristmik tuleks lahendada selliselt, et arvestab kogujateega. Ära langeksid tagasipöörde lahendus raskeveokitele ja laiendustasku Töökoja kinnistu ees. Mitte vähemtähtis ei ole loomulikult ka pakutud lahenduse puhul asjaolu, et selliselt saaks meile soodsaima lahenduse pääs rajatavasse tanklakompleksi. ühendamiseks kavandatakse kogujatee kuni Varja uudismaa teeni. Kuna riigitee 1 Tallinn Narva, Varja Moldova ja Savimetsa kinnistul paikneva eratee ristmiku ümberehitamine on vajalik Savimetsa kinnisasjale kavandatava tankla liikluskoormuse kasvu tõttu, siis riigitee liiklusohutuse taseme säilitamiseks vajalik ristmiku ümberehitamine on huvitatud isiku kohustus. Projekteeritava raskeveokite tagasipöördekoha jt projekteeritavate teede liikluskorraldus ja katend lahendatakse tee ehitusprojektis lähtudes normatiivsetest koormustest ja liiklusohutuse põhimõtetest. 1. Projekteerimistingimusi täiendada: Projektlahenduse koostamisel arvestada raskeveokite ja topeltratastega 4,5 m laiuse põllumajandustehnika liiklusega. 2. Mitte arvestada pika kogujatee ja sellega seonduvate ristmike ümberehitamise ettepanekuga. 4

5 Illustreerime kirjeldatud lahendust alloleva fotokaardiga, kuhu joonistasime peale võimaliku kogujatee, suletavad teeotsad ja ristmikud. Arli Okas/ juhatuse liige Viljandi Naftabaas OÜ; Mark Orav/juhatuse liige Texor Tanklad OÜ Halli Halli Liiva Liivapõllu Heina Sireli 43701:002: :002: :001: :001: :003: :003:0570 Saka Era OÜ kirja väljavõte: Tänan, et kaasasite Saka ERA OÜ ja Eesti ERA OÜ projekteerimistingimuste andmise menetlusse riigitee 1 Tallinn- Narva km 143,5-144,3 Varja-Voorepera lõigu ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks. Projekti on õigustatud, sest antud kohas on sageli liiklusõnnetusi ja muid avariiohtlikke olukordi. Vaadates läbi teie poolt saadetud eskiisi, peab aga Saka ERA ja Eesti ERA tunnistama, et me ei saa antud lahendusega rahul olla. Antud eskiisi järgi projekteeritav mahasõit lahendab ära küll maanteel valitseva olukorra, aga muudab väga keeruliseks Saka ERA ja Eesti ERA edaspidise majandustegevuse. Põhjendus: Eskiisi joonisele on kantud maksimaalset liikumisruumi nõudva sadulveoki l=16,5 m pöördekoridori šabloon, mis on sobiv ka kombainidele jm põllumajandustehnikale piisava ruumivajaduse (pöördekoridori) kontrollimiseks. Projekti koostamisel ristmiku lahendus ja pöörderaadiused täpsustatakse. Eskiisi täiendatakse kogujateelt mahasõiduga, et tagada Töökoja 5

6 Meil on kahe ettevõtte peale 6 suurt traktorit ja 2 kombaini. Kuna põllud on sageli pehmed, siis suuremalt osalt ajast liiguvad masinad topeltratastega, mis teeb masina laiuseks kuni 4,5 meetrit. Kui praegu saab töökoja eest maanteele sõita otse, siis pakutava lahenduse puhul tuleb poe ees teha jarsk pööre vasakule. Meil on krundi Tallinnapoolses osas küll ka värav, aga sealt väljapööramine saaks veelgi keerulisem olema. Segavaks faktoriks muinsuskaitse all olev kultusekivi. Kuidas me saame laiade suurte masinatega liikuda kui mõni rekka tangib AdBlued või jääb rekka lihtsalt tee äärde poekülastuseks seisma? Meil puudub võimalus oma masinatega suurte rekkade ja ka teiste poekülastajate vahel liigelda. Edasi on teil planeeritud kõik muud mahasõidud sulgeda ja liiklus peaks hakkama kulgema roosaga näidatud trajektoori pidi. Meil on seda trajektoori pidi edaspidi siis vajalik kogu liiklus nii töökojast lõuna poole jäävatele põldudele kui kuivatisse korraldada. Kuivati mahutab 3000 tonni vilja ja sealt on sügisel vaja see välja vedada. Tavaliselt laeva. Laev on reeglina ees 5 kuni max 6 päeva, st et selle ajaga tuleb vili välja vedada. Üks rekka võtab 25 tonni vilja peale, seega on vaja 5-6 päevaga kuivatis käia 120 rekkal, ehk siis umbes 20 rekkat ööpäevas. Teie poolt planeeritav tee ei pea sellisele koormusele vastu. Samuti mis saab, kui tuleb vastu mõni kohaliku elaniku auto, traktor, kombain (lisaks Saka ERA ja Eesti ERA tehnikale hakkab seda teed kasutama ka Sigwari tehnika, sest ka temal on enne meie kuivatit angaar ja sealt edasi ka põllud, kuhu vaja ligi pääseda) või teine rekka? Möödasõidu võimalus puudub, sest kasutada on ainult üks, teie eskiisil roosaks tehtud tee. Me saame aru, et olukord on vaja ära lahendada ja seetõttu oletegi te kutsunud asjaosalised projektis osalema. kinnisasjale juurdepääs. põllumajandustehnika Selgitame, et Maanteeamet lähtub projekti koostamisel töö eesmärgist ja selle täitmiseks teehoiukavas kavandatud rahalistest vahenditest. Projekti eesmärkide täitmiseks ei ole ühe täiendava ristmiku ja pikema kogujatee ehitamine vajalik. Olemasolevate kohalike teede ühendamiseks kavandatakse kogujatee kuni Varja uudismaa teeni. Projekteeritavate teede liikluskoormusele vastava katendi konstrueerimine toimub ehitusprojekti staadiumis peale uuringute teostamist. Projekti koostamisel tuleb arvestada raskeveokite ja põllumajandustehnika liiklusega. 1. Täiendada eskiislahendust alljärgnevalt: 1.1. Kogujateelt näha ette Töökoja kinnistule mahasõit 4,5 m laiusele topeltratastega põllumajandustehnikale Kogujatee pikendada Moldau teest kuni Varja uudismaa teeni. 6

7 Momendil oleme teinud omapoolselt täiendusi teie eskiisile. Meie pakkumine oleks, et mahasõit hakkaks tunduvalt varem ehk kaalukoja juurest kulgeks maanteega paralleelselt Saka ERAst ja Sigwari poest mööda ja tuleks uueti maanteele välja Moldova kärjääri keerava tee ristis. Eskiisil on see trajektoor märgitud meie poolt musta katkendjoonega. Mahasõit oleks kahesuunaline, tähendab planeeritavale haruteele pääseks nii Narva kui ka Tallinna poolsest otsast. See oleks inimsõbralik nii liiklejatele, poe külastajatele kui ka meile. Kõik teised mahasõidud suletaks, aga samal ajal jääksid haruteelt neile kõigile juurdepääsud, mis muudaks liikluse nii masinatele kui ka külaelanikele tunduvalt lihtsamaks ja inimsõbralikumaks. 2. Põhiprojekti koostamisel arvestada kogujateel topeltratastega 4,5 m põllumajandustehnika hooajalise liiklusega. 3. Mitte arvestada pika kogujatee ja sellega seonduvate ristmike ümberehitamise ettepanekuga. Palun tungivalt leida võimalus teie, Saka ERA ja Eesti ERA ning Sigwari esindajate kohtumiseks, et leida kõik osapooli rahuldav lahendus. Peeter Grigorjev/ Saka ERA OÜ ja Eesti ERA OÜ Kirjale lisatud eskiisi väljavõte Saka ERA ettepanekuga Pussi 43701:002:0159 Kirja väljavõte: Seoses Varja-Voorepera lõigu ümberehitusega: 1) eeldame, et Saka era OÜ ja Sigwar OÜ kavandavad rasketehnika (traktorid, kombainid) liikumiseks uut lahendust, mitte ei kasuta Lilleoja teed. Lilleoja tee:on halvas seisukorras (augud); tee ei ole tolmuvaba; tee on kitsas; tee asub lähedal elamule. Küsimus: Kuidas on mõeldud rasketehnika liikumine? 7 Põhjendus: Teede projekteerimise normide järgi ei ole Lilleoja tee, mille eeldatav liiklussagedus on kuni 50 a/ööp, äärde jalgtee rajamine põhjendatud. Kohaliku tee seisundinõuetele vastavuse peab kohalik omavalitsus tagama aastaringselt. Info Lilleoja tee halva seisukorra kohta on edastatud tee

8 Teed kasutavad elanikud jalutamiseks, ratastega sõitmiseks, sõiduautodega liikumiseks, bussipeatusesse minemiseks. Jalgtee, kergliiklustee puudub. 2) Kuidas on lahendatud üleminek bussipeatusesse Kiviõli suunal? 3) Miks projektiga ei ole võimalik: valgustus, bussiootekojad, kergliiklustee? Palume võimalusel arvestada meie kirjaga, arutelu kaasata Lüganuse Vallavalitsus. M.P/Pussi talu omanikule ehk Lüganuse Vallavalitsusele. Arvestades väljakujunenud kohaliku liikluse ja kergliiklejate liiklusohutusega, pikendatakse kogujatee Moldau teest kuni Varja uudismaa teeni. Sellise lahendusega jääb raskeliiklus olemasolevatele kohalikele teedele ja projekteeritavale kogujateele. Projektis lahendatakse bussipeatustele juurdepääsud jalgteedega või laiendatud teepeenral. Riigiteega ristumised lahendatakse ohutussaartega. Põhiprojekti koostamisel kaalutakse teeületuskohtadele füüsiliste ohutussaarte rajamist. Teevalgustuse vajadust kaalutakse põhiprojekti koostamisel lähtudes lõplikust liikluslahendusest, sh tankla asukohast (tankla ristmiku valgustamine on arendaja ülesanne). Kohalik omavalitsus kavandab bussipeatustesse ootekojasisese valgustusega ootekodade paigaldamist. Maanteeamet arvestab projektis ootekodade aluste rajamisega. 8

9 Kaido Pajusti Sibritsa Sibritsa Sigvari 43701:002: :003: :002: :002: :002:0103 Sigwar OÜ kirja väljavõte: OÜ Sigwar arvates oleks hetkel parimaks lahenduseks sellel lõigul kehtestada kiirusepiirang, mis ei tekitaks märkimisväärseid kulutusi. 1. Eskiisil kavandada kogujatee Moldau teest kuni Varja uudismaa teeni. 2. Projekteerimistingimusi täiendada alljärgnevalt: 2.1. Võimalusel projekteerida teeületuskohtadele füüsilised ohutussaared Projekti koostamisel hinnata teevalgustuse vajadust lähtuvalt projektlahendusest ja Maanteeameti peadirektori a käskkirjaga nr 0340 kinnitatud juhisest Riigimaanteede valgustamise juhis Bussipeatuste valgustamine lahendatakse koos ootekodade paigaldamisega kohaliku omavalitsuse poolt Projektis näha ette ootekodade paigaldamise valmidus. Ootekodade paigaldamise korraldab kohalik omavalitsus. 3. Projekti koostamisel teha koostööd kohaliku omavalitsusega. Põhjendus: Selgitame, et kahe kanaliseeritud ristmiku vahelisel lühikesel lõigul ei ole riigitee 1 km 144,00 Sigvari kinnisasja 43701:002:0103 mahasõidu 9

10 Tuule Tuule Angaari 43701:003: :003: :002:0184 Kõigepealt arvamus farmipoolsest lahendusest. Teie poolt pakutud variant tekitab OÜ Sigwar-le väga palju rohkem lisakulusid. Ainuüksi kahele kaubabussile teeb see aastas juurde ca 1240 km. Samuti töölised ja kogu transport, mis suundub ettevõttesse Tallina poolt. Miks ei ole võimalik teha mahakeeramist poe vastast meie kinnistutelt. Selleks me takistusi ei sea. Sel juhul ei pea ehitama lisaks teed põllule. Tee, mis suundub poe vastest otse farmi suunas on paralleelne tugevalt puhuvate tuultega. Meie otsetee asub tammil, mis välistab täis tuiskamised esimestel tundidel. Kõik risti paiknevad teed ummistuvad kiirelt. Meie kogemuste põhjal ei õnnestu isegi väiksemate tuiskude puhul sõita põhimaanteega paraleelselt paiknevatel ümber farmi asuvatel teedel. Hommikutundidel pole võimalik tagada kaupade kättetoimetamist õigeaegselt. Seega oleks vaja kogu Teie poolt pakutav paralleelne lisasissesõit tõsta vähemalt pool meetrit (kui mitte rohkem, sest kogu varem paiknenud mullavall on planeeritud samadele kinnstutele) olemasolevast pinnasest. Samuti olete kasutanud vana versiooni maaameti pildist. Tänasel päeval pole seal enam mullavalli ja olemasolev aed asub farmile lähemal. Kuna OÜ Sigwar ei tee takistusi oma kinnistute kasutamisel parima lahenduse (ka majanduslikult) leidmisel, siis oleks mõstlik ehitada sissesõit otse põhitrassilt olemasolevale otseteele katastriüksusel 43701:002:0103. Arvamus põhjapool asuvast kogumisteest. Oleme koos Saka Era OÜ ga eskiisi üle vaadanud ja meie arvamused enamjaolt ühtivad. Teie poolt välja pakutud variant ei võimalda meil kasutada majanduslikult efektiivseid aastate jooksul väljatöötatud lahendusi. Näiteks OÜ Sigwar on soetanud Tuule kinnistu eesmärgiga seal toimetada olemasolevat olukorda silmas pidades. Juurdepääs mnt. poolt peab jääma, sest planeerime mnt. äärset osa tulevikus kasutada ärilistel eesmärkidel. Samuti pole meil võimalik tuule kinnistul ümberehitamine võimalik vasakpöörderadade pikkuse ja paigutuse tõttu. Kuna olemasoleva mahasõidu kasutamine on aktiivne ja vajalikud on ka vasakpöörded, siis mahasõidu kasutamine ei ole ohutu ka tänase põhimaantee liikluskorraldusega. Seetõttu on juurdepääs Sigvari kinnisasjale kavandatud kõrvalmaantee Moldova karjääri tee kaudu. Projektiga lahendatakse olemasolevate teede ühendamine. Lahendus täpsustub peale uuringute teostamist ehitusprojekti koostamise käigus. Projektlahenduse koostamisse tuleb kaasata kinnisasja omanik, et leida osapooletele sobivaim lahendus. Juurdepääsutee ja kogujatee projektlahenduse koostamisel tuleb arvestada tuisuohtliku teelõiguga. Tuule kinnisasjani (43701:003:0831) kavandatakse kogujatee laiuseks 6,0 m, mis tagab juurdepääsu tagasipöördekohale, põllule, bussipeatuseni jätkuvale jalgteele ja arvestab võimaliku arendustegevusega. Selgitame, et Maanteeamet lähtub projekti koostamisel töö eesmärgist ja selle täitmiseks teehoiukavas 10

11 paiknevale põllule suurema rasketehnikaga pääseda. Sama võib juhtuda Sibritsa kinnistuga 43701:002:0157, kui Saka Era OÜ otsustab Liivapõllu kinnistul nr.43801:001:0292 olemasoleva teeosa põlluks rajada. Kuna ka koguja tee jääb risti tugevate tuulte suunle, siis peab lumesadude ja tuiskudega ajal arvestama pideva lumelükkamise ja soolatamisega eriti Teie poolt joonistatud ümberpööramise lõigul. Meie poolt pakutav lahendus oleks kogujatee mõlema otsa ühendamine põhimaanteega (tuule ja Savimetsa kinnistute kaudu), kus enamus olemasolevaid teesid saab sellega ühendada. Kogujatee peaks olema laiusega, kus on võimalik topeltratastega kombainist mööduda. Samuti peab jääma rekkadele parkimiseks ruumi poodi külastada ja AdBlue tanklas tankida. Marko Jääger/juhatuse liige Sigwar OÜ Lisatud Sigwar OÜ ettepanek eskiisi joonisel kavandatud rahalistest vahenditest. Projekti eesmärkide täitmiseks ei ole ühe täiendava ristmiku ja pikema kogujatee ehitamine vajalik. Olemasolevate kohalike teede ühendamiseks kavandatakse kogujatee kuni Varja uudismaa teeni. Kogujatee katte laius on AdBlue tanklaga külgneval lõigul 10 m, mis on piisav peatuvast sõidukist ülegabariidilise põllumajandustehnikaga möödumiseks. Raskeveokite parkimiseks täiendava parkla rajamine ei ole käesoleva projekti eesmärk. Parkla on võimalik rajada kogujateega külgnevatele kinnisasjadele, lahendades juurdepääsu põhimaanteele kogujatee kaudu. 1. Eskiisil kavandada kogujatee Moldau teest kuni Varja uudismaa teeni. 2. Eskiisil kavandada kogujatee kuni Tuule kinnisasjani (43701:003:0831) 6 m laiusena. 3. Projekti koostamisel arvestada: 3.1. Sigvari tootmisala (kinnisasjal 43701:002:0103) juurdepääsutee asukoht täpsustada projekti koostamise 11

12 käigus. Lahenduse koostamisel kaasata kinnisasja omanik Projektlahenduse koostamisel tuleb arvestada tuisuohtliku teelõiguga Põhiprojekti koostamisel arvestada kogujateel topeltratastega 4,5 m põllumajandustehnika hooajalise liiklusega. 4. Mitte arvestada riigiteelt 1 mahasõidu säilitamise ettepanekuga. 5. Mitte arvestada pika kogujatee ja sellega seonduvate ristmike ümberehitamise ettepanekuga. Pajusti 43701:003: * 1 Tallinn :001:0545 Omandi ulatus selgitamisel (Maa-amet) * Narva tee - 1 Tallinn- Narva tee 44201:001:0820 Kaera 44201:001:0629 Remmelga 43701:002: * Varja veski 44201:001: * Paju 43801:001: * Tammealuse 43701:002: * Kraavi 43701:002: * Töökoja 43701:002: * alajaam 12

13 Lehtse 43701:002: * Piiri 43701:002: * Lilleoja 43701:002:0650 Kirja väljavõte: Seoses Tallinn- Narva mnt 143,5-144,5 Varja Voorepera teelõigu Põhjendus: Teede projekteerimise normide järgi ei ümberehitusega on tekkinud mõningad küsimused. Vaadates teie poolt edastatud joonist, ei saa mitte aru, kuidas on lahendatud hetkel nn Lilleoja teel sõitvate Saka Era OÜ ja Sigwar OÜ kasutuses olevate raskeveokite, ehk traktorite, kombainide liikumine Varja küla poole ja tagasi, sest seda teed pidi liigutakse põldudele. ole Lilleoja tee, mille eeldatav Niinimetatud Lilleoja tee, kuulub Lüganuse vallale, on väga halvas seisus, kitsas, tolmab ja mida ei ole juba ammustest aegadest hooldatud,vajab juba suuremat teeremonti, tolmuvaba katet, sest kuivadel suveilmadel on koguaeg tolm üleval. Seda nn Lilleoja teed suunaga Varja küla suunas kasutavad külaelanikud jalutamiseks, rattaga sõitmiseks ja Sigwari poes käimiseks. Kuidas te kujutate ette liikumist Varja külast poodi ja külla tagasi, kui tee äärde ei tule kõnniteed, kergliiklusteed ja pealegi veel ilma valgustuseta, kus liiguvad ka traktorid. Kas need inimesed kes elavad põhi külast natuke kaugemal peavadki elama nii, et ei saa normaalselt liigelda ja pimeduses olema? Paluks ka see küsimus edastada Lüganuse Vallavalitusele, kui teie ise selle valgustusega ja kergliiklusteega ei tegele. Seoses sellega palun teha ettepanek, Lüganuse Vallavalitsusele, et kui maanteeamet hakkab tegelema ümberehitustöödega Varja Voorepera teelõigul tehtaks korda ka ümberkaudsed teed, mida pole ammu remonditud, kaasarvatud see nn Lilleoja tee. liiklussagedus on kuni 50 a/ööp, äärde jalgtee rajamine põhjendatud. Kohaliku tee seisundinõuetele vastavuse peab kohalik omavalitsus tagama aastaringselt. Info Lilleoja tee halva seisukorra kohta on edastatud tee omanikule ehk Lüganuse Vallavalitsusele. Arvestades väljakujunenud kohaliku liikluse ja kergliiklejate liiklusohutusega, pikendatakse kogujatee Moldau teest kuni Varja uudismaa teeni. Sellise lahendusega jääb raskeliiklus olemasolevatele kohalikele teedele ja projekteeritavale kogujateele. Projektis lahendatakse bussipeatustele juurdepääsud jalgteedega või laiendatud teepeenral. Riigiteega ristumised lahendatakse ohutussaartega. Põhiprojekti koostamisel kaalutakse teeületuskohtadele füüsiliste ohutussaarte rajamist. 13

14 Samuti tuleks tagada normaale tee Moldova bussipeatustesse, mida siinsed ümbruskonna elanikud kasutavad tööle ja kooli käimiseks. Bussipeatustes puuduvad ootepaviljonid ja valgustus, mis oleks ka tänapäeva ühiskonnas juba normaalne nähtus. Ei ole palju palutud, et ka ääremaadel elavad inimesed saaksid sõita rattaga, käia jooksmas, jalutamas mööda kergliiklusteed. Loodan, et seekord arvestatakse ka ümbruskonna elanike soovidega. Kaasatakse projekti Lüganuse Vallavalitsus. D.K ja M.L/Lilleoja talu Teevalgustuse vajadust kaalutakse põhiprojekti koostamisel lähtudes lõplikust liikluslahendusest, sh tankla asukohast (tankla ristmiku valgustamine on arendaja ülesanne). Kohalik omavalitsus kavandab bussipeatustesse ootekojasisese valgustusega ootekodade paigaldamist. Maanteeamet arvestab projektis ootekodade aluste rajamisega. 4. Eskiisil kavandada kogujatee Moldau teest kuni Varja uudismaa teeni. 5. Projekteerimistingimusi täiendada alljärgnevalt: 5.1. Võimalusel projekteerida teeületuskohtadele füüsilised ohutussaared Projekti koostamisel hinnata teevalgustuse vajadust lähtuvalt projektlahendusest ja Maanteeameti peadirektori a käskkirjaga nr 0340 kinnitatud juhisest Riigimaanteede valgustamise juhis Bussipeatuste valgustamine lahendatakse koos ootekodade 14

15 paigaldamisega kohaliku omavalitsuse poolt Projektis näha ette ootekodade paigaldamise valmidus. Ootekodade paigaldamise korraldab kohalik omavalitsus. 6. Projekti koostamisel teha koostööd kohaliku omavalitsusega. Andrese 43701:002: * * Kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud või arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada (EhS 31 lg 6). 15

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE 3

LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE 3 LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE. PAIKNEMINE RISTMIKU ÜLETAMISEL. LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE Sõidu alustamine Sõiduki asukoht sõites Sõidu alustamine Seadusandlusest tulenevad

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft Word - Rae jalgrattatee KMH eelhinnang ELLE

Microsoft Word - Rae jalgrattatee KMH eelhinnang ELLE RAE KÜLA JALG- JA JALGRATTATEEDE PÕHIPROJEKTI KESKKONNAMÕJU EELHINNANG 2017 Nimetus Versioon Esitamiseks tellijale Töö nr 17/PA/31 Aeg 31.10.2017 Tellija Maanteeamet Rae Vallavalitsus Projekteerija Teedeprojekt

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai Sissejuhatus Jalgratas on sõiduvahendina muutumas üha populaarsemaks ja igapäevaliikluses kohtab jalgrattaid sagedamini kui kunagi varem. Rohkem kui kunagi varem on päevakorral ka jalgratturite turvalisus.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Anu Lepp Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor anu.lepp@muinsuskaitseamet.ee Muinsuskaitseameti põhiülesanded: Pärandi kaitsmine järelevalve kui ohu ennetamine tegevuste kooskõlastamine Arendustegevus

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on juurde tulnud ja läbikriipsutatud sõnad on ära kustutatud.

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Slide 1

Slide 1 8 tund 15. Sõidukiirus Mille järgi valid sõidukiiruse? (1)Suurim lubatud sõidukiirus on: 1) asulavälisel teel 90 km/h; 2) asulasisesel teel 50 km/h; 3) jääteel 10 25 km/h või 40 70km/h, kui jää paksus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Planeeringu koostaja Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu tel , Konsultant Ramboll Eesti AS Laki 34, Talli

Planeeringu koostaja Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu tel ,   Konsultant Ramboll Eesti AS Laki 34, Talli Planeeringu koostaja Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu tel 4479733, www.parnu.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS Laki 34, 12915 Tallinn Tel 698 8362, www.ramboll.ee Tellija Elering AS

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Microsoft Word TP_seletuskiri

Microsoft Word TP_seletuskiri Turu tn 34, Tartu 51004, tel 7 475 333, registrikood 10149499. Tegevuslitsentsid: Nr 0853/11019, 738 MA, 544 MA-k. TELLIJA: Maanteeamet TÖÖ: 10-18-TP Asukoht: Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Laagna küla

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESTI STANDARD LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Linnatänavad põhineb Eesti ehitusprojekteerimisnormidel EPN 17 Linnatänavad. Standardi kavandi koostasid

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk Versioon 04.11.2018 /// TÖÖ NR 18003104 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Keskkonnamõjude eelhinnang ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges 2 JUHI KOHUSTUSED Lk 4 1. 16. Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev 15.06.2018 Projekti nr 15-18 LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHPROJEKT Versioon

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem