Lihula linna soojusmajanduse arengukava täiendus

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lihula linna soojusmajanduse arengukava täiendus"

Väljavõte

1 OÜ Pilvero Lihula linna soojusmajanduse arengukava täiendus (aastateks ) KINNITATUD Ülo Kask Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8 kutsetunnistus nr Lihula Tallinn 2020

2 Eessõna Käesolev dokument on täienduseks planeerimisdokumendile Lihula linna soojusmajanduse arengukava (aastateks ), mille aruanne koostati OÜs Pilvero Lihula Vallavalitsuse tellimusel aastal [1]. Käesolev dokument täiendab Lihula linna soojusmajanduse arengukava ja võtab arvesse nii haldusreformist tulenevaid institutsionaalseid muutusi kui ka ajavahemikus Lihula kaugküttesüsteemis toiminud muudatusi. Lihula kaugküttevõrku on võrreldes aastaga oluliselt renoveeritud, lisandunud mitmeid uusi tarbijaid ja valmistutakse veel mitme uue tarbija lisandumiseks. Seega oli vajalik varem valminud arengukava täiendada. Arengukava täienduse koostas OÜ Pilvero töögrupp kooseisus: Ülo Kask (Volitatud soojustehnikainsener V ehk vastab tasemele 8, kutsetunnistuse nr ) ja Villu Vares (soojusenergeetika insener, TTÜ emeriitdotsent). Töö täitjad tänavad Lääneranna valla ja Lihula Soojus OÜ spetsialiste osutatud abi eest lähteandmete täpsustamisel. OÜ Pilvero, september /27

3 Sisukord EESSÕNA... 2 SISUKORD MUUDATUSED SEOSES HALDUSREFORMIGA MUUDATUSED LIHULA KAUGKÜTTESÜSTEEMIS PÄRAST LIHULA LINNA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA KINNITAMIST AASTAL SOOJUSTARBIJAD KAUGKÜTTESÜSTEEMIS KAVANDATAVAD MUUDATUSED PÄRAST AASTAT PLANEERITUD KAUGKÜTTESÜSTEEMI MUUDATUSTE MAJANDUSLIK HINDAMINE KOKKUVÕTE, JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD KASUTATUD KIRJANDUS LISAD JOONISED Joonis 1.1 Lääneranna vald pärast Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla valla ühinemist... 5 Joonis 1.2 Lääneranna valla rahvastiku vanuseline ja sooline koosseis seisuga Joonis 2.3 Kaugküttega ühendatud hooned: Tallinna mnt 17 apteegihoone (vasakul) ja kohvikhostel Sakste Maja Tallinna mnt 23 (paremal)... 9 Joonis 2.4 Konsumi kaupluse Tallinna mnt 12 laiendamine (vasakul) ja esmatasandi tervisekeskuse Tallinna mnt 35 ehitus (paremal)... 9 Joonis 2.5 Vallamaja Jaama tn 1 pärast kolmanda korruse valmimist (vasakul) ja uuendatud spordihoone Jaama tn 9 (paremal)... 9 Joonis 2.6 Lihula kaugküttesüsteemi soojusbilanss perioodil Joonis 3.7 Tegelik ja normaalaastale taandatud summaarne soojustarbimine Joonis 3.8 Kaugküttes olevate hoonete mõõdetud tarbimised kütteperioodidel , ja Joonis 3.9 Tallinna mnt 2a kavandatud ühendustorustik (punane katkendlik joon) Joonis 3.10 Linnuse tee 1 endise viinaaida hoone ühendustorustik (punane katkendlik joon) Joonis 3.11 Penijõe tee 3 AS L&L hoonete kaugkütteühendus alates Tallinna mnt 2a ühendusest (punane katkendlik joon) Joonis 4.12 Lihula Gümnaasiumi ja spordihoone kavandatav uus ühendustorustik, mis asendaks suures osas maapealse puudulikus tehnilises seisus torustiku ja arvestaks rekonstrueeritud spordihoone soojussõlme uut asukohta. Gümnaasiumi hoone ühendustorustik pikkusega 11 m valmis 2020.aastal Joonis 8.13 Lihula kaugküttevõrgu torustike ehitusaastad seisuga august OÜ Pilvero, september /27

4 TABELID Tabel 1.1 Lääneranna valla rahvastiku koosseis ja demograafiline tööturusurveindeks (enamus andmeid aasta alguse seisuga)... 6 Tabel 1.2 Valik andmeid Lääneranna valla kohta... 6 Tabel 2.3 Katlamajas kasutatud kütused, toodang, katlamaja kasutegur, soojuse müük ja kaugküttevõrgu soojuskaod alates 2017.a kuni 2020.a mai lõpuni Tabel 2.4 Kaugküttevõrgu pikkused vastavalt torude läbimõõdule ja ehitusviisile seisuga august Tabel 2.5 Kaugküttevõrgu torustike vanuseline struktuur seisuga august Tabel 3.6 Pärast aastat 2016 lisandunud uued kaugküttetarbijad ja muudatused seoses seniste tarbijate hoonetes tehtud rekonstrueerimistega Tabel 3.7 Perspektiivsed uued tarbijad ja liitumisvõimalustega hooned Tabel 4.8 Kaugküttevõrgus kavandatavate muudatuste kokkuvõte Tabel 5.9 Võrgu kaasajastamisega ja laiendamisega seotud investeeringute mahud ja tulemid.. 20 Tabel 5.10 Arvestuslik müügimahust sõltuv soojuse hind, mille aluseks on senine piirhind ning mis arvestab investeeringutest tulenevat püsikulude suurenemist ja võrgu soojuskadude vähenemist Tabel 8.11 Kaugküttevõrgu koondandmed seisuga august OÜ Pilvero, september /27

5 1 Muudatused seoses haldusreformiga Seoses haldusreformiga ühinesid Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla vald Lääneranna vallaks, keskusega Lihula linnas (Joonis 1.1). Lääneranna valla pindala on 1 362,67 km 2, elanikke seisuga ja asustustihedus 3,85 elanikku km 2 kohta. Lihula linna pindala on 4,19 km 2, elanike arv seisuga ja asustustihedus 283,1 elanikku km 2 kohta 1. Joonis 1.1 Lääneranna vald pärast Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla valla ühinemist Lääneranna valla ja Lihula linna sotsiaalset ja demograafilist olukorda peegeldab valla rahvastiku koosseisu ja demograafilise tööturusurveindeksi 2 muutumine (vt Tabel 1.1). 1 Eesti Statistikaamet (ES) 2 Demograafiline tööturusurveindeks ja ülalpeetavate määr on rahvastiku suhtarvud. Demograafiline tööturusurveindeks näitab 5 14-aastaste ja aastaste suhet ehk järgmisel kümnendil tööturule sisenevate ja tööturult lahkuvate inimeste suhet. Kui selle näitaja väärtus on üle 1, on tööturule sisenejaid rohkem kui lahkujaid. Ülalpeetavate määr näitab laste ja pensionäride arvu 100 tööealise kohta. OÜ Pilvero, september /27

6 Tabel 1.1 Lääneranna valla rahvastiku koosseis ja demograafiline tööturusurveindeks (enamus andmeid aasta alguse seisuga) Aasta Valla rahvaarv Lihula linna rahvaarv Rahvastik vanuses 5 14 Rahvastik vanuses Demograafiline tööturusurveindeks , , ,51 Järgnevas tabelis (vt Tabel 1.2) esitatakse täiendav valik andmeid Lääneranna valla iseloomustamiseks ja võimekuse hindamiseks. Rahvastiku koosseisu iseloomustab Joonis 1.2. Tabel 1.2 Valik andmeid Lääneranna valla kohta Näitaja Rahvaarv, 1. jaanuar Elussünnid Surmad Sisseränne Väljaränne Ülalpeetavate määr 56,7 58,5 58,9 59,8 Demograafiline tööturusurveindeks 0,57 0,54 0,54 0,51 Kohalikud eelarved, tuhat eurot Põhitegevuse tulud kokku 7 555, , ,6... füüsilise isiku tulumaks 3 267, , ,0... Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud 7 987, , ,1... kokku üldised valitsemissektori teenused 1 458,2 966, ,1... majandus 1 028, , ,9... vaba aeg, kultuur ja religioon 814, , ,9... haridus 3 398, , ,0... sotsiaalne kaitse 730, ,9 613,2... Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot , , ,0... Registreeritud töötud Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot 974, , ,33... Brutotulu saajad keskmiselt kuus Kasutusse lubatud eluruumide pind, m² mitteelamute suletud netopind, m² Üldhariduse päevaõpe Koolid Õpilased OÜ Pilvero, september /27

7 Joonis 1.2 Lääneranna valla rahvastiku vanuseline ja sooline koosseis seisuga Lääneranna valla suuremad ettevõtted on K.MET AS (metallitööstus), Lihula Tarbijate Ühistu (kaubandus), AS Uninaks (ehituskuivsegude tootmine), OÜ Kirbla (põllumajandus), AS Narma LV (vaipade tootmine), AS Lihula Maaparandus (kaeve- ja mullatööd), OÜ Vikträ (puitmajade tootmine), OÜ Greencube (moodulmajade tootmine) OÜ Lõpe Agro (põllumajandus), OÜ Maaharijad (põllumajandus), AS Torf (turbatootmine) OÜ Lihula Leib (pagaritooted), OÜ Kvaliteetaken (akende tootmine). Äriühingute kõrval on alates 2019.a arvestatavateks kohalikeks tööandjateks SA Lääneranna Hoolekanne ja OÜ Lihula Südamekodu, mis moodustusid endiste SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse baasil. Valla kõige suurem tööandja on Lääneranna vald oma allasutustega. Lihula linna kaugküttevõrku haldab ja käitab OÜ Lihula Soojus. OÜ Lihula Soojus on 100% Lääneranna valla omanduses olev äriühing, mille ülesandeks on Lihula linna kaugküttevõrgu varustamine soojusega. Alates 2008.a kuni käesoleva ajani on soojuse piirhind Lihula linna kaugküttevõrgus püsinud muutumatuna 57,71 EUR/MWh, millele lisandub käibemaks. OÜ Pilvero, september /27

8 2 Muudatused Lihula kaugküttesüsteemis pärast Lihula linna soojusmajanduse arengukava kinnitamist aastal 2016 Pärast Lihula linna soojusmajanduse arengukava koostamist 2016.a on Lihula kaugküttesüsteemis toimunud järgmised muudatused: aastal 2016 ühendati kaugküttega Tallinna mnt 17 apteegihoone, Joonis 2.3; aastatel rekonstrueeriti Lihula kaugküttevõrk 1,05 km ulatuses. Rekonstrueerimistööde tulemusel asendati eelisoleeritud torudega Lihula kaugküttevõrgu kõige vanemad ja suuremate soojuskadudega torustiku lõigud, demonteeriti amortiseerunud õhutorustik. Projekti rahastas 50% ulatuses projekti eelarvest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, meetme 6.2 "Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevusest "Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine" (6.2.2), eraldatud toetuse summa: ,00 eurot. Projekti number: Projekti käigus tehtud tööde lõppmaksumus: ,44 eurot. Projekti raames realiseeriti põhiline osa 2016.a vastuvõetud Arengukavas esitatud Lihula kaugküttetorustike uuendamise soovitustest. Maapealne torustik (ehitusaasta 1990) on tänaseks alles Ristiku 18 - Jaama 9 lõigul, mille kaudu saavad soojust Lihula gümnaasiumi kooli- ja spordihoone. See torustiku lõik on soovitav välja vahetada eelisoleeritud torudest uue maa-aluse torustiku vastu; 2017.a laiendati Konsumi kauplust aadressil Tallinna mnt 12, Joonis 2.4; 2018.a ühines kaugküttega Tallinna mnt 23 hoone (Sakste Maja kohvik ja hostel), Joonis 2.3; 2019.a uuendati rekonstrueerimise käigus Lihula kultuurimaja (Tallinna mnt 1a) avatäited ja 2020.a lõpetati uue küttesüsteemi ehitus; 2020.a valmis torustiku lõik uue tarbija Tallinna mnt 35 rajatava esmatasandi tervisekeskuse (perearstikeskuse) ühendamiseks. Esmatasandi tervisekeskuse hoone valmimistähtaeg on Senise Tallinna mnt 35 hoone suureneb juurdeehituse tõttu ca 3 4 korda, Joonis 2.4; 2020.a rekonstrueeriti ja laiendati Lihula gümnaasiumi spordihoonet (Jaama tn 9, Joonis 2.5) ning asendati hoone kaugkütteühendus; 2020 lõppes vallamaja (Jaama tn 1) juurdeehitus (Joonis 2.5) ja uue küttesüsteemi ehitus. Rekonstrueerimise käigus ehitati hoonele kolmas korrus. Lihula kaugküttesüsteemis soojuse tootmine, tarbimine ja kaugküttevõrgu soojuskaod aastatel on esitatud järgneval joonisel (vt Joonis 2.6) ja tabelis (Tabel 2.3), kusjuures soojuse piirhind on püsinud alates a muutumatuna 57,71 /MWh a alanud kaugküttevõrgu torustiku rekonstrueerimine alandas juba 2018.a märgatavalt võrgu soojuskadusid, kuid pikka aega avastamata leke uue ja vana torustikuosa ühenduskohas põhjustas 2019.a soojuskao järsu suurenemise. Vigane ühenduskoht parandati ehitaja poolt garantiikorras. OÜ Pilvero, september /27

9 Joonis 2.3 Kaugküttega ühendatud hooned: Tallinna mnt 17 apteegihoone (vasakul) ja kohvik-hostel Sakste Maja Tallinna mnt 23 (paremal) Joonis 2.4 Konsumi kaupluse Tallinna mnt 12 laiendamine (vasakul) ja esmatasandi tervisekeskuse Tallinna mnt 35 ehitus (paremal) Joonis 2.5 Vallamaja Jaama tn 1 pärast kolmanda korruse valmimist (vasakul) ja uuendatud spordihoone Jaama tn 9 (paremal) OÜ Pilvero, september /27

10 MWh ,0% ,0% ,0% ,0% 10,0% 8,0% 6,0% ,0% 500 2,0% (5 k) Toodang, MWh Müük, MWh Kaod kaugküttevõrgus, MWh Suhteline kadu 10,9% 8,6% 16,8% 9,1% 0,0% Joonis 2.6 Lihula kaugküttesüsteemi soojusbilanss perioodil Tabel 2.3 Katlamajas kasutatud kütused, toodang, katlamaja kasutegur, soojuse müük ja kaugküttevõrgu soojuskaod alates 2017.a kuni 2020.a mai lõpuni Näitaja (5 k) Toodang, MWh Müük, MWh Kaod kaugküttevõrgus, MWh Suhteline kadu 10,9% 8,6% 16,8% 9,1% Hein, t 1275,6 1252,0 1036,0 518,6 Hakkpuit, m Kütus kokku, t 1275,6 1252,0 1250,0 518,6 KM kasutegur 85,2% Pärast kaugküttevõrgu torustike rekonstrueerimist ja uute tarbijate ühendamist on seisuga august 2020 torustike kogupikkus m (vt Tabel 2.4, Tabel 2.5 ja Tabel 8.11), kusjuures eelisoleeritud maa-aluste torustike osatähtsus ulatub nüüd 74%-ni. Eelisoleeritud torustikud on ehitatud alates aastal 2009 või hiljem, välja arvatud üks 29 m pikkune lõik. Ülejäänud 25% torustikest on ehitatud aastatel , nende kogupikkus on 766 m, mille hulgas on veel 257 m maapealseid torustikke. OÜ Pilvero, september /27

11 Tabel 2.4 Kaugküttevõrgu pikkused vastavalt torude läbimõõdule ja ehitusviisile seisuga august 2020 DN Eelisoleeritud, m Kanalis, m Maapealsed, m Kokku Kõik kokku 3034 Tabel 2.5 Kaugküttevõrgu torustike vanuseline struktuur seisuga august 2020 Ehitusaastad Pikkus, m Kokku 3034 OÜ Pilvero, september /27

12 3 Soojustarbijad Lihula kaugküttesüsteemi tarbijate osas toimunud muudatused on esitatud järgnevas tabelis (vt Tabel 3.6). Lisandunud on hooned Tallinna mnt 17 ja 23, viit hoonet on kas laiendatud, rekonstrueeritud või renoveeritud. Tabel 3.6 Pärast aastat 2016 lisandunud uued kaugküttetarbijad ja muudatused seoses seniste tarbijate hoonetes tehtud rekonstrueerimistega N 0 Aadress Objekti andmed Köetav pind*, m 2 Kommentaarid 1 Tallinna mnt Kauplus Konsum (Lihula 1923,3 Aastatel 2016 ja 2017 hoonet laiendati 12 TÜ) 2 Tallinna mnt 17 3/4 hoonest valla omandis, 1/4 eravaldus 361,5 Apteek, II korrusel kontoriruumid. Ühines kaugküttega 2017.a 3 Tallinna mnt 1a Kultuurimaja 1896, a asendati avatäited (aknad ja uksed) ja 2020.a lõpetati uue küttesüsteemi ehitus 4 Tallinna mnt 23 Eravaldus 168,4 648,1 Kohvik-hostel Sakste Maja. Ühines kaugküttega 2018.a 5 Jaama tn 1 Vallamaja 403, valmis juurdeehitusena III korrus ja vahetati küttesüsteem 6 Jaama tn 9a Lihula Gümnaasiumi spordihoone 2020.a spordihoonet laiendati ning asendati kaugkütteühendus 7 Tallinna mnt 35 Esmatasandi tervisekeskus (perearsti keskus) 400 Esmatasandi tervisekeskuse valmimise tähtaeg Nagu järgnevad graafikud näitavad (vt Joonis 3.7)), on viimasel kolmel aastal tarbimine suhteliselt ühtlane. Seejuures on oluline märkida, et võrreldes nn normaalaastaga on tarbimised väiksemad, st välisõhutemperatuurid on kütteperioodil olnud normaalaasta näitajatest kõrgemad. Kaugküttetarbijate mõõdetud soojustarbimised kolmel viimasel kütteperioodil on näidatud Joonis 3.8-l. Jooniselt selgub, et kultuurimaja (Tallinna mnt 1a) renoveerimise ja küttesüsteemi ümberehituse tulemusena on hoone soojustarve vähenenud 30% võrra. Uute potentsiaalsete tarbijate põhiandmed on toodud järgnevas tabelis (vt Tabel 3.7). Tarbijate võimalik lisandumine on paljuski seotud ettevõtluse arenguga, sest rida potentsiaalseid tarbijaid on äriettevõtted. Elamute liitumiseks või taasliitumiseks on suhteliselt head eeldused arvestades stabiilselt mõõdukat soojuse hinda, kuid liitumine eeldaks tarbijate juures tehtavaid investeeringuid, milleks näiteks elanikel vahendeid napib. OÜ Pilvero, september /27

13 MWh (5 k) Müük, MWh N/a, MWh Joonis 3.7 Tegelik ja normaalaastale taandatud summaarne soojustarbimine Tallinna mnt 37 Pärna 4A Tallinna mnt 31B Lihula TÜ Tallinna mnt 1 Ristiku tn 13 Ristiku tn 10 Ristiku tn 9 Ristiku tn 5 Ristiku tn 4 Jaama tn 3 Tallinna mnt 17 Jaama tn 9A Jaama tn 9 Tallinna mnt 23 Lihula mõis Tallinna mnt 25 Tallinna mnt 1a Jaama tn 1 Lasteaia tn Lasteaia Jaama Tallinna Tallinna Lihula Tallinna Jaama Jaama Tallinna Jaama Ristiku Ristiku Ristiku Ristiku Ristiku Tallinna Lihula Tallinna Pärna Tallinna tn 6 tn 1 mnt 1a mnt 25 mõis mnt 23 tn 9 tn 9A mnt 17 tn 3 tn 4 tn 5 tn 9 tn 10 tn 13 mnt 1 TÜ mnt 31B 4A mnt Joonis 3.8 Kaugküttes olevate hoonete mõõdetud tarbimised kütteperioodidel , ja OÜ Pilvero, september /27

14 Tabel 3.7 Perspektiivsed uued tarbijad ja liitumisvõimalustega hooned N 0 Aadress Objekti andmed 1 Tallinna mnt 2a 2 Linnuse tee 1 viinaait 16 korteriga elamu (valla omandis) abihoone (valla omandis) Köetav pind*, m 2 Kommentaarid 937,3 Vald ehitab välja hoonesisese vesiküttesüsteemi, kaugkütte ühenduse arvestuslik võimsus 190 kw, ühendustorustiku pikkus 142 m ja DN 65 mm 794 Lihula mõisa viinaait, vajalik uus ühendustorustik 131 m. Torustiku asukohta ja rajamist mõjutab arheoloogilise järelvalve või väljakaevamiste vajadus 3 Penijõe tee 3 AS L&L 1093,6 Autotranspordi ettevõte, tehnoülevaatus, siiani kasutab lokaalset kombineeritud küttelahendust (2 õhk-õhk soojuspumpa, diislikütusel kalorifeer, halupuudega köetav nn Bullerjan ahi), arvestuslik ühendusvõimsus kaugküttega liitumiseks 55 kw 4 Ristiku tn 7 18 krt elamu 1569 Eraldus kaugküttevõrgust 1990-ndatel. Otsaseinad soojustatud. Liitumiseks vajalik maja küttesüsteemi taastamine. 5 Lasteaia tn 4 12-krt elamu 802 Ahjuküttega maja, kaugküttevõrk maja kõrval. Liitumine vähetõenäoline 6 Tallinna mnt 19 7 Tallinna mnt 21 8 Tallinna mnt 13 OÜ Greencube 847,2 Endine postkontor ja sidekeskus. Kaugküttevõrgu liitumisvõimalus hoone keldris alates 2017.a. Liitumine võimalik, kui hoone valdaja pole selleks soovi seni avaldanud Eravaldus 170,5 Soojusvõrgu torustik krundil alates 2012.a. Liitumine võimalik, kui hoone valdaja pole selleks soovi seni 8 korteriga elamu (valla omandis) avaldanud 577,4 Vajalik ehitada kaugkütteühendus Pioneeri tänava või Tallinna mnt 17 soojatorustiku lõigult. Ahiküttega hoone, vajalik ehitada vesiküttesüsteem. * Ehitisteregistri andmete alusel eeldatakse, et köetav pind on ligikaudu võrdne suletud netopinnaga Tabel 3.7-s esitatud perspektiivsetest tarbijatest on kindel valla omanduses oleva kortermaja Tallinna mnt 2a liitumine. Selleks on vajalik ühendustorustiku rajamine alates Lasteaia tänavalt ja Tallinna mnt alt läbi. Planeeritud torustiku tingläbimõõt on 65 mm pikkus 142 m (vt Joonis 3.9). Hoone suletud netopind on 937,3 m 2 ja projektikohane ühendusvõimsus 190 kw. Tallinna mnt 2a ühendustorustiku rajamine loob ühtlasi perspektiivi Lasteaia tn 2 8 korteriga elamu (suletud netopind 498,5 m 2 ) liitumiseks kaugküttega. Teine valla omanduses olev hoone, mida on võimalik kaugküttevõrguga ühendada, on Lihula mõisa kunagine viinaait, mis on kavas rekonstrueerida (käsi)töökodadeks maksimaalse soojuskoormusega 60 kw. Projekti kohaselt algaks ühendustorustik Lihula mõisa peahoone juurest, selle pikkus oleks 131 m ja DN=50 mm (vt Joonis 3.10). Hoone senisest aktiivsem kasutusele võtmine ja kaugküttesse lülitamine lähiaastatel sõltub rekonstrueerimiseks vajaliku tugiraha saamisest. AS L&L on avaldanud soovi liita kaugküttega hooned Penijõe tee 3. Praegu köetakse hooneid kombineeritult kahe õhk-õhk soojuspumbaga, Bullerjan ahjuga (halupuude kulu umbes 40 rm aastas) ja diislikütusel töötava kalorifeeriga. Kaugkütteühenduse võimsuseks on hinnatud 55 kw, selle pikkus on 237 m ja torustiku tingläbimõõt 32 mm. Perspektiivne kaugküttevõrguga liidetav hoone on valla omanduses oleva 8 korteriga Tallinna mnt 13. Vajalik on ehitada kaugkütteühendus olemasolevatelt Pioneeri tänava või Tallinna mnt 17 soojatorustiku lõigult. Praegu on hoone ahiküttel ja majja on vajalik ehitada uus küttesüsteem. OÜ Pilvero, september /27

15 Osa uutest perspektiivsetest tarbijatest asuvad väljaspool kehtivat kaugküttepiirkonda, samas ühes kaugküttepiirkonna osas (Penijõe tee 4a, 4b, 4c ja 4d hooned) on kaugküttetorustikud likvideeritud seega on otstarbekas kaugküttepiirkonda muuta. Teiste potentsiaalsete tarbijate (vt Tabel 3.7) liitumiseks on võimalused olemas ja need asuvad ka kaugküttepiirkonnas, samas nende liitumine pole eriti tõenäoline. Elamute liitumine või taasliitumine on seotud elanike investeerimisvõimega, sest hoonesisesed küttesüsteemid ja soojussõlmed vajavad kas väljaehitamist või taastamist. Enne liitumist või sellega paralleelselt oleks soovitav elamud kompleksselt soojustada. Hetkel ei ole eraomanduses olevate korterelamute liitumise tõenäosus kaugküttega väga suur. Joonis 3.9 Tallinna mnt 2a kavandatud ühendustorustik (punane katkendlik joon) Joonis 3.10 Linnuse tee 1 endise viinaaida hoone ühendustorustik (punane katkendlik joon) OÜ Pilvero, september /27

16 Joonis 3.11 Penijõe tee 3 AS L&L hoonete kaugkütteühendus alates Tallinna mnt 2a ühendusest (punane katkendlik joon) OÜ Pilvero, september /27

17 4 Kaugküttesüsteemis kavandatavad muudatused pärast aastat 2020 Seisuga august 2020 on teada järgmistest planeeritavatest muudatustest Lihula kaugküttesüsteemis: esmatasandi tervisekeskuse (perearstikeskuse) Tallinna mnt 35 ehituse valmimine 2020.aastal ja tervisekeskuse täies mahus käivitumine 2021.aastal. Ühendustorustik valmis 2020.aastal ja täiendavaid ettevalmistusi hoone kütmise alustamiseks pole vaja teha; valla omandisse kuuluva kortermaja Tallinna mnt 2a ühendamine kaugküttevõrguga. Vajalik ühendusvõimsus 190 kw, rajatava ühendustorustiku tingläbimõõt 65 mm ja pikkus umbes 142 m (vt Joonis 3.9); Linnuse tee 1 asuv Lihula mõisa endine viinaait on kavas rekonstrueerida töökodadeks ja ühendada mõisa peahoone juurest algava ühendustorustiku kaudu kaugküttesse. Maksimaalne soojuskoormus on 60 kw, ühendustorustiku pikkus 131 m ja DN=50 mm (vt Joonis 3.10); viinaaida ühendustorustiku rajamine võimaldab vajadusel ühendada kaugküttevõrku Lihula muuseumi poolt hallatava Lihula linnuse tee 1 asuva Lihula mõisa endise viljaaida hoone ning Lääneranna Noortekeskuse hallatava Penijõe tee 2 kinnistul asuva endise Lihula mõisa moonakate maja hoone; uue tarbija Penijõe tee 3 (AS L&L) võimalik ühinemine kaugküttevõrguga. Arvestuslik ühendusvõimsus 55 kw, ühendustorustiku hinnanguline pikkus 237 m ja tingläbimõõt 32 mm (vt Joonis 3.11); Ristiku 18 Jaama 9 kooli- ja spordihoone suure soojuskaoga kaugküttetorustiku lõigu, sealhulgas maapealne torustik pikkusega 257 m, likvideerimine ja asendamine eelisoleeritud maa-aluse torustikuga. Seoses sellega, et 2016.a valminud Arengukavas soovitatud kaugküttepiikonna muudatusi ei ole siiani tehtud ja osa uusi tarbijaid asuvad väljaspool kaugküttepiirkonda, on otstarbekas muuta Lihula kaugküttepiirkonna piire. Kavandatud muudatuste kokkuvõte on toodud Tabel 4.8-s, millest selgub, et vajalike investeeringute eeldatav kogumaht on (ilma Penijõe tee ühenduseta ) ja arvestuslik soojuskao vähenemine ilma Penijõe tee ühenduseta 11,8 MWh/a ning koos Penijõe tee ühendusega suureneks võrgu arvestuslik soojuskadu 1,9 MWh võrra aastas. OÜ Pilvero, september /27

18 X X X X X X X X Geoalus: Herman Inseneribüroo OÜ Reg. nr Punane 37, Tallinn Tegevusload: X X EEP EPE EEO X Tellija: Töö nimetus: Joonise nimetus: Projektijuht: Projekteeris: Vastutav spetsialist: X X Staadium: Projekti osa: Töö nr.: Joonise nr.: Mõõtkava: Lammutatav soojuskamber Lammutatav soojuskamber X X X X X X X X X X X X X 2xDN100/225 X X X X ÜK1 Ühendus ol.ol. torustikuga DN125/250 Eelisoleeritud üleminek DN125-DN100 Sugarmatuur tühjendusventiiliga Kaevudes D500 N1 90 N7 43 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2xDN80/180 N4 90 2xDN80/180 2xDN100/225 2xDN100/225 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X N5 86 HS1 45 2xDN100/225-2xDN80/180 SS1 Spordihoone soojussõlme Tõus põlvega. Sulgarmatuur soojussõlmes ÜL1 2xDN100/225-2xDN80/180 N2 90 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2xDN100/225 N3 90 Joonis 4.12 Lihula Gümnaasiumi ja spordihoone kavandatav uus ühendustorustik, mis asendaks suures osas maapealse puudulikus tehnilises seisus torustiku ja arvestaks rekonstrueeritud spordihoone soojussõlme uut asukohta. Gümnaasiumi hoone ühendustorustik pikkusega 11 m valmis 2020.aastal N8 90 X X X X X X 2xDN80/180 X X X X X X X X X X N6 55 N9 75 SS2 Koolihoone soojussõlme Tõus põlvega Sulgarmatuur soojussõlmes Tabel 4.8 Kaugküttevõrgus kavandatavate muudatuste kokkuvõte Torustikud DN, mm Inseneribüroo L, m Lihula Soojus OÜ TP Investeering KVV (ilma käibemaksuta), Lihula linna soojustorustiku projekteerimine. Spordihoone haru Lihula linn, Lääne maakond Asendiplaan Tingmärgid: Proj. soojustorustik, eelisoleeritud terastoru Likvideeritav soojustorustik Koostas Sirkel&Mall Geodeesia OÜ; töö nr ; mõõdistatud detsember Koordinaadid L-EST 97 süsteemis Kõrgused Balti süsteemis German Ladõgin Kaja Kohv Kaja Kohv :500 Soojuskadu, MWh/a Soojuskao muutus 3, MWh/a Likvideeritav maapealne torustik ,1-64,1 Gümnaasiumi ja spordihoone uus ühendustorustik 1. lõik ,1 2. lõik ,8 Kokku 29,9-34,2 Tallinna mnt 2a ühendustorustik ,4-21,8 3 Soojuskao muutus arvutatakse iga muudatuse mõjusid järjest summeerides. OÜ Pilvero, september /27

19 Torustikud DN, mm L, m Investeering (ilma käibemaksuta), Soojuskadu, MWh/a Soojuskao muutus 3, MWh/a Linnuse tee 1 hoone ühendustorustik ,0-11,8 Kokku ,4-11,8 Penijõe tee 3 ühendustorustik ,7 1,9 Kõik kokku ,1 1,9 Kuigi mitme aasta jooksul pole reservkütust Lihula Soojuse katlamajas vaja kasutada olnud, siis varustuskindluse tagamiseks tuleb tehniliselt siiski reservkütuse kasutamiseks valmis olla. Käesoleval ajal on katlamajas reservis katel põlevkiviõli jaoks arvestatud põletiga. Kahjuks on põlevkiviõli selline kütus, mille pikaajalisel seismisel hakkab mahutitesse moodustuma sade, mis võib torustikes ummistusi tekitada. Seetõttu tuleks aegajalt see kütus ära kasutada. Teiseks, põlevkiviõli vajab talvel vähesel määral eelsoojendamist, mis teeb selle kasutamisvalmiduses hoidmise suhteliselt kulukaks. Reservkatla kasutusvõimaluse säilitamiseks tulevikus võib kaaluda järgmisi alternatiivseid lahendusi. kuiva hakkpuidu ja pelletite põletamiseks sobiva tahkekütusepõleti sobitamine katlale. Kuna reservkatla töö on reeglina vaid lühiajaline, võib piirduda katla ette sellise kütuse punkri paigaldamisega, millesse kütus tuuakse laost mobiilse väikeveoki või frontaallaaduriga. Sellise lahenduse korral oleks ka reservkütus biokütus; vedelgaasi või veeldatud maagaasi kasutamine reservkütusena. Nende kütuste kasutamiseks tuleks paigaldada vastav põleti. Kuna vedelgaasi ja eriti veeldatud maagaasi hoidla loomine oleks kallis ja kütust vajatakse tõenäoliselt vaid mõne päeva jooksul mitme aastaste vahedega, oleks mõeldav kokkulepete sõlmimine kütusetarnijatega, et nad tarniksid kütust lühikese etteteatamistähtajaga mobiilse kütusemahuti veokiga. Lihula Aia tn 16 reservkatla edasise kasutuse, sealhulgas põlevkiviõli asendamine muu kütusega, vajab eelnevalt erinevate kütuseliikide kasutusvõimaluste võrdlust majanduslikult otstarbekaima lahenduse leidmiseks. OÜ Pilvero, september /27

20 5 Planeeritud kaugküttesüsteemi muudatuste majanduslik hindamine Planeeritud kaugküttevõrgu rekonstrueerimise ja laiendamisega suurenevad püsikulud ning muutub võrgu soojuskadu (vt Tabel 5.9). Penijõe tee 3 objekt ei kuulu valla omandisse ja selle ühendamiseks vajalikke kulutusi vald oma investeeringute hulka ei arva ja kavandatavate investeeringute hulka loetakse ainult valla poolt finantseeritavad kaugküttevõrgu tööd. Tabel 5.9 Võrgu kaasajastamisega ja laiendamisega seotud investeeringute mahud ja tulemid Näitaja Investeeringutoetuse määr Tulem Investeeringu maht, Ilma toetusteta Investeeringutest tingitud täiendav aastane kapitalikulu, 50% toetusega Ilma toetusteta % toetusega Arvestuslik võrgukadude vähenemine, MWh/a 11,8 Võrgukao vähenemisest tulenev sääst, /a 674 Tulu nüüdisväärtus, NPV (i=wacc=4,58% 4, amortisatsiooniaeg 40 a), Ilma toetusteta % toetusega Investeeringud võrgu uuendamisse on küll vajalikud, kuid nagu arvutused näitavad, pole majanduslikult tasuvad (vt Tabel 5.9). Võrgu uuendamise ja kolme valla omanduses oleva uue tarbija ühendamist kaod kaugküttevõrgus küll vähenevad, kuid sellega ei kaasne CO2 heitme vähenemist, sest katlamajas kasutatakse ainult biokütuseid ja reservkütust (põlevkiviõli) pole enam mitme aasta jooksul vaja kasutada olnud. Planeeritavad investeeringud suurendavad püsikulusid ja kuigi kaugküttevõrgu soojuskadude vähenemine mõnevõrra leevendab investeeringute mõju, siis kokkuvõttes siiski soojuse arvestuslik hind tõuseb. Soojuse müügihind sõltub lisaks investeeringutele ka müügimahust. Siinkohal analüüsiti kolme võimalikku müügimahu taset: müügimaht jääb käesolevale umbes MWh/a tasemele eeldusel, et aasta kraadpäevade arv on jätkuvalt väiksem kui külmemal nn normaalaastal; müügimaht väheneb energiasäästumeetmete rakendamise tõttu 20% ja müügimaht jääb tasemele MWh/a. See oleks eeldatavalt minimaalne müügimaht; olemasolevate tarbijate soojusvajadus jääb praegusele tasemele, lisanduvad mitmed uued tarbijad, seega maksimaalne oodatav müügimaht oleks MWh/a. Ligikaudne selline müügimaht võiks kujuneda ka juhul, kui tarbijate olulist lisandumist pole, kuid aasta kujuneb senisest külmemaks ja lähedaseks normaalaastale. 4 Alates rakenduvad kaugküttesektoris eraldi kaalutud keskmise kapitali hinna WACC väärtused soojuse tootjatele ja võrguettevõtjatele, mis 2020.a oli mõlemal ühine 5,76%. Alates tuleb seetõttu kaugküttevõrgu investeeringute majanduslikul analüüsil rakendada WACC väärtust 4,58%. OÜ Pilvero, september /27

21 Müügihinna arvustused tehti senise kulude struktuuri säilimise eeldusel (Tabel 5.10). Tulemused näitavad, et sõltuvalt tegelikust müügimahust tõstaksid ilma toetusteta investeeringud soojuse hinda 3,31 4,43 /MWh. 50% investeeringutoetuse korral oleks arvestuslik hinnatõus vahemikus 1,96 2,52 /MWh. Tabel 5.10 Arvestuslik müügimahust sõltuv soojuse hind, mille aluseks on senine piirhind ning mis arvestab investeeringutest tulenevat püsikulude suurenemist ja võrgu soojuskadude vähenemist Investeeringutoetuse määr Müügimaht, MWh/a Ilma toetusteta 61,54 60,77 60,42 50% toetusega 59,63 59,24 59,07 OÜ Pilvero, september /27

22 6 Kokkuvõte, järeldused ja ettepanekud Seoses haldusreformiga on muutunud Lihula linna administratiivne kuuluvus. Käesoleval ajal kuulub linna Lääneranna valla koosseisu on selle keskuseks. Lihula Soojuse tegevust haldusreform mõjutanud ei ole. Lihula kaugküttesüsteem on Eesti oludes unikaalne, sest alates katlamajja biokütusekatla paigaldamisest 2009.a kasutatakse põhikütusena Kasari jõe luhast Matsalu looduskaitsealalt keskkonnakaitselistel eesmärkidel niidetud luhaheina. Odav biokütus on võimaldanud suhteliselt madala tarbimistiheduse kaugküttepiirkonnas hoida soojuse kehtestatud piirhind alates aastast 2008 mõõdukalt madalal tasemel 57,71 /MWh. Luhaheina tohib niita alles pärast lindude pesitsusaja lõppu ( juuli) ja seetõttu see loomasöödaks enam hästi sobi. Seejuures niitmine on vajalik luha võssa kasvamise vältimiseks ja aitab säilitada Euroopas ainulaadseid poollooduslikke avamaastikke. Et paremini rakendada piiratud kasutusvõimalustega luhaheina ressurssi ja varustada Lihula tarbijaid biokütuse baasil toodetud soojusega, on otstarbekas Lihula kaugküttesüsteemi võimaluse piires laiendada. Uute kaugküttetarbijate ja tulevikus potentsiaalsete liitujate seas on mitmeid valla poolt hallatavaid hooned ning nende kaugküttesse lülitamine oleks vallale kasulik. Alates 2016.a Lihula kaugküttevõrgus tehtud rekonstrueerimistööd on andnud soovitud efekti ja võrgu soojuskaod on ootuspäraselt vähenenud. Mõningate tarbijate liitumine ja köetavate hoonete juurdeehitused ja renoveerimistööd koos mitmete tarbijate soojussõlmedes ja küttesüsteemides on koosmõjus jätnud aastase tarbimismahu ligikaudu varasemale tasemele, kuid kadude vähenemise tõttu on aastane soojustoodang veidi langenud. Eelnevaga seoses ei ole perioodil tehtud investeeringud mõjutanud soojuse hinda ja piirhind on püsinud muutumatuna 57,71 /MWh. Alates aastast ei ole Lihula Soojuse katlamajas muudatusi ja investeeringuid tehtud. Jätkuvalt on põhikütus hein, millele täienduseks kasutatakse hakkpuitu. Kui ilmastikuolud ei võimalda suvel kütuseks sobiva kvaliteediga heina varuda, kasutatakse umbes 20% kallimat hakkpuitu. Äärmuslikult ebasobiva suve järel võib hakkpuidu suuremas mahus kasutamine tõsta Lihula Soojuse kulusid sel määral, et võib olla vajalik tõsta soojuse hinda. Kuigi viimastel aastatel on kogu vajalik soojus toodetud biokütuste baasil, on reservkatla kasutusvõimaluse säilitamiseks tulevikus otstarbekas asendada reservkatla põlevkiviõli põletamiseks sobiv põleti teise kütuse põleti vastu ja luua võimalused teise ja sobivama reservkütuse varu loomiseks. Põhimõtteliselt võib selleks sobida mingi gaaskütus ja vastav põleti, kaaluda võib ka kuiva hakkpuidu ja pelletite põletamiseks sobiva biokütusepleti sobitamist reservkatlale. Täiendavalt on kaugküttesse lisandumas mõned uued tarbijad ja nende ühendamiseks on vajalik jätkata vanade halvas seisukorras torustikulõikude väljavahetamist ja rajada uued tarbijaühendused. Kaugküttevõrgus kavandatud rekonstrueerimistööd ja uute tarbijaühenduste rajamine nõuab arvestuslikult EUR investeeringuid, mille jaoks soovitame taotleda investeeringutoetust. Kavandatud investeeringute järel suureneb kaugküttevõrgu kogupikkus, kuid soojuskaod vähenevad. Põhilised järeldused ja ettepanekud. Vastavalt aastal valminud Lihula linna soojusmajanduse arengukavas (aastateks ) esitatud soovitustele on kaugküttevõrku oluliselt rekonstrueeritud, mille tulemusena on võrgu soojuskaod umbes kolmandiku võrra vähenenud. Kuna tarbimismaht on jäänud varesemale tasemele, kuid võrgu soojuskaod on alanenud, siis vajalik tootmismaht on mõnevõrra langenud. Seisuga august 2020 on eelisoleeritud torude osatähtsus kaugküttevõrgus tõusnud umbes 75%-ni. OÜ Pilvero, september /27

23 Vajalik on jätkata suurte soojuskadudega torustikuosade asendamist eelisoleeritud torudega. Asendada tuleks esmajärjekorras 257 m maa-pealset torustikku. Valla omanduses olevate hoonete kaugküttesse liitmiseks tuleks rajada nende juurde ühendustorustikud. Torustikuosade asendamise ja uute tarbijaühenduste rajamise järel väheneb arvutuslik soojuskadu võrgus umbes 11,8 MWh võrra aastas, kuid sellele vaatamata ei anna võrgu tehnilise seisukorra ja parandamine ja laiendamine majanduslikku säästu. Seetõttu on vajalik Lihula Soojus OÜ-l taotleda investeeringutoetust. Arvestades asjaolu, et osa praegusi ja mõned uued tarbijad paiknevad väljaspool kehtestatud kaugküttepiirkonda ning et ühes praeguse kaugküttepiirkonna osas on torustikud likvideeritud, on vajalik ajakohastada Lihula kaugküttepiirkonna piire. Pärast käesolevas Arengukava täienduses soovitatud kaugküttevõrgu rekonstrueerimistöid ja laiendamist ulatuks torustike kogupikkus 3242 meetrini, millest 84% oleks eelisoleeritud torudest, maapealseid torustikuosi enam poleks ja 16% e 519 m enne aastat 1990 ehitatud torustikuosad paiknevad betoonkünades ning on rahuldavas seisukorras. Pärast kavandatavate kaugküttevõrgu rekonstrueerimis- ja laiendustööde lõpetamist on soovitav alustada ettevalmistustöödega täiendavate uute hoonete kaugküttevõrku liitmiseks. Lisaks Tallinna mnt 13, 19 ja 21, Ristiku tn 7 ja Lasteaia tn 4 ja 2 hoonetele on head võimalused Ristiku tn 1, 3 ja 6 kortermajade kaugküttele viimiseks. Reservkatla kasutusvõimaluse säilitamiseks tulevikus tuleb asendada reservkatla põlevkiviõli põletamiseks sobiv põleti mõne teise põlevkiviõlist sobivama kütuse põleti vastu ja luua võimalused reservkütuse varu loomiseks. OÜ Pilvero, september /27

24 7 Kasutatud kirjandus 1. Lihula linna soojusmajanduse arengukava (aastateks ), Pilvero OÜ. 2. Lihula valla arengukava aastateks Lihula valla üldplaneering, AS Entec. 4. TTÜ STI, Pilliroo põletamiseks sobivaima soojuse ja elektri koostootmise tehnoloogia uuringu läbiviimine ning tehnoloogia tarnijate pakkumiskonkursi dokumentatsiooni ettevalmistamine, Lihula-Tallinn Kliimapoliitika põhialused aastani Lihula valla kaugküttepiirkonna kehtestamine. Lihula valla volikogu määrus. Vastu võetud nr 18, jõustumine Efektiivse kaugküttesüsteemi referentshinna arvutusmudeli auditeerimine. TTÜ STI aruanne Konkurentsiametile. Tallinn, Guidelines for technical assessment of Guidelines for technical assessment of District Heating systems. Prepared by Boris Lubinski, and Ingo Weidlich, AGFW, in cooperation with the Ecoheat4cities project. OÜ Pilvero, september /27

25 8 Lisad Joonis 8.13 Lihula kaugküttevõrgu torustike ehitusaastad seisuga august 2020 Tähistused: Roheline joon maa-pealne torustik, mis planeeritakse asendada Sinine joon ajavahemikus paigaldatud eelisoleeritud torustikud Punane joon enne aastat 2016 paigaldatud eelisoleeritud torustikud Lilla joon maa-alused kanalis torustikud OÜ Pilvero, september /27

26 Tabel 8.11 Kaugküttevõrgu koondandmed seisuga august 2020 DN, mm Maa-alused Maapealsed Märkused Eelisoleeritud Kanalis Eelisoleeritud Pikkus, m Aasta Pikkus, m Aasta Pikkus, m Aasta Pime Hoone sees Pime Pime Pime Lisaks 4 m vertikaalis OÜ Pilvero, september /27

27 DN, mm Maa-alused Maapealsed Märkused Eelisoleeritud Kanalis Eelisoleeritud Pikkus, m Aasta Pikkus, m Aasta Pikkus, m Aasta Kokku Kõik kokku 3034 OÜ Pilvero, september /27

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse Võru Linnavolikogu 08.06.2016 määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Osa IV Võrukivi võrgupiirkond

Rohkem

Microsoft Word - Puhja SMAK docx

Microsoft Word - Puhja SMAK docx Pilvero OÜ Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017 2026 täiendus Ülo Kask Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8 kutsetunnistus nr 086076 2018 Sissejuhatus Uurimis-arendustöö

Rohkem

Microsoft Word - Nõva SMAKi täiendus 2.docx

Microsoft Word - Nõva SMAKi täiendus 2.docx Pilvero OÜ NÕVA VALLA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA 2016 2028 täiendus Ülo Kask Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8 kutsetunnistus nr 086076 Nõva-Tallinn 2018 Sissejuhatus Uurimis-arendustöö alusel

Rohkem

Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi

Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi 2015 1 Kokkuvõte. Ridala vald on tegelenud regulaarselt soojusmajanduse arendamisega, koostatud on eelnevalt 2 väga põhjalikku

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft Word - A DOCX

Microsoft Word - A DOCX Riigi tegevus soojusvarustuse jätkusuutlikkuse tagamisel Kas elanikel on võimalik tarbida efektiivselt toodetud ja põhjendatud hinnaga energiat? Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 4. märts 2011

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Soojus

Soojus KINNITATUD Igor Krupenski, Volitatud soojusenergeetika insener tase 8 kutsetunnistus nr 096048 LOKSA LINNA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AASTATEKS 2015 2027 TALLINN 2014 2015 HeatConsult OÜ Katusepapi tn

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

OÜ PILVERO OÜ Pilvero Võhma linna soojusmajanduse arengukava aastateks KINNITANUD Siim Link Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 kutse

OÜ PILVERO OÜ Pilvero Võhma linna soojusmajanduse arengukava aastateks KINNITANUD Siim Link Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 kutse OÜ PILVERO OÜ Pilvero Võhma linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2025 KINNITANUD Siim Link Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 kutsetunnistus nr 096049 Võhma - Tallinn 2016 Sissejuhatus

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

OÜ PILVERO OÜ Pilvero Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks Harku Vallavolikogu määrus n

OÜ PILVERO OÜ Pilvero Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks Harku Vallavolikogu määrus n OÜ PILVERO OÜ Pilvero Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 Harku Vallavolikogu 30.03.2017 määrus nr 12 "Harku valla Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna

Rohkem

Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AS INFRAGATE Eesti T

Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AS INFRAGATE Eesti T Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA 2016-2030 Tallinn 2016 SISUKORD 1. Üldosa... 2 1.1. Töö nimetus... 2 1.2. Objekti

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

ENERGIASÄÄSTUBÜROO ESCO-EESTI

ENERGIASÄÄSTUBÜROO  ESCO-EESTI Kadrina aleviku soojusvarustussüsteemi arengu perspektiiv Objekti nimetus Aasta Orienteeruv maksumus, EEK 1. Keskkatlamaja --- OÜ Kadrina Sport soojustrassi väljaehitamine 2005 250 000 2. Pargi tänava

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

5

5 Energiatõhususmeetmed lähtudes Total Concept metoodikast Etapp 3 Järelmonitooring Dokument koostatud:, Riigi Kinnisvara AS Versioon: 1 : This document has been developed as part of the project The Total

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) Keskkonnaministri 12.11.2013. a määrus nr 66 Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded" Lisa 3 VÄLISÕHU SAASTELUBA (ERISAASTELUBA) Loa taotluse registreerimisnumber

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Grupiarutelu: Energia- ja ressursitõhusus Timo Tatar Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eili Lepik Riigikantselei Keskkonnasõbralik majandus ja energeetika: Eesti2020 eesmärk Kasvuhoonegaaside heitkoguste

Rohkem