SATELLIIDI TOORANDMETE SIMULATSIOONI TARKVARA ANALÜÜS, PROJEKTEERIMINE JA PROTOTÜÜPIMINE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SATELLIIDI TOORANDMETE SIMULATSIOONI TARKVARA ANALÜÜS, PROJEKTEERIMINE JA PROTOTÜÜPIMINE"

Väljavõte

1 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Informaatika instituut IDK40LT Dmitry Fisun IABB SATELLIIDI TOORANDMETE SIMULATSIOONI TARKVARA ANALÜÜS, PROJEKTEERIMINE JA PROTOTÜÜPIMINE Bakalaureusetöö Juhendaja: Inna Švartsman MSc Lektor Kaasjuhendaja: Sander Rikka MSc Nooremteadur Tallinn 2017

2 Autorideklaratsioon Kinnitan, et olen koostanud antud lõputöö iseseisvalt ning seda ei ole kellegi teise poolt varem kaitsmisele esitatud. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on töös viidatud. Autor: Dmitry Fisun

3 Annotatsioon Antud bakalaureusetöö eesmärk on pakkuda satelliidi toorandmete simulatsiooni lahendust TTÜ Mektory kuupsatelliidi pilditöötluse algoritmi testimiseks. Projekti raames kasutatakse satelliidi liikumise füüsilist modelleerimist monteeringu ja line scan kaamera abil. Töö ülesandeks oli simulatsiooni tarkvara analüüs, projekteerimine ja prototüüpimine. Töö tulemusena on kogutud ja analüüsitud süsteemi nõuded, nende alusel on valitud töövahendid, projekteeritud arhitektuur, realiseeritud monteeringu juhtimise funktsionaalsus ning on alustatud kaamera juhtimise mooduli arendamine. Tulemuste alusel on pakutud projekti tähtaegade hinnangud ning soovid projekti edasiseks arendamiseks. Prototüüp on realiseeritud programmeerimiskeeltes C ja Python, kasutatud töövahendid on PIXCI frame grabberi programmeerimisteek EPIX XCLIB Lite ning Python seriaalpordi juurdepääsu teek PySerial. Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ning sisaldab teksti 22 leheküljel, 4 peatükki, 5 joonist, 2 tabelit. 3

4 Abstract Analysis, Design and Prototyping of Satellite Raw Data Simulation Software The aim of this thesis is to provide a satellite raw data simulation solution for testing the TUT Mektory CubeSat image composition algorithm. CubeSat raw data is simulated using the line scan camera and a computerized mount. Goals of this thesis are analysis, design and prototyping of the simulation software. As a result, software requirements have been gathered and analyzed, programming tools analyzed and chosen, system architecture developed. The prototype is implemented in Python. The mount controller is fully functional and was implemented using the PySerial serial port access library. The camera controller is under development and relies on the EPIX XCLIB Lite frame grabber programming library for the PIXCI frame grabbers. Considering results and time spent on the project, deadline estimations were provided along with suggestions for continuing the project. This paper can be used by CubeSat developers who are interested in applying line scan cameras for Earth observation. The thesis is in Estonian and contains 22 pages of text, 4 chapters, 5 figures, 2 tables. 4

5 Lühendite ja mõistete sõnastik Line scan kaamera Area scan kaamera Monteering Frame grabber Pushbroom skanner Whiskbroom skanner Camera Link PCI DLL telemeetria ADCS pööre kallutus lengerdus WP3 WP6 Kaamera, mille sensor on valgustundlike pikslite riba (laiusega üks piksel) Kaamera, mille sensor on valgustundlike pikslite maatriks. Teleskoobi alus, mis võimaldab hoida vaateväljas Maa pöörlemise tõttu liikuvate taevaobjekte. Seade, mis salvestab üksikuid kaadreid analoog- või digitaal videojadast Satelliitkaugseires kasutatav seade, mis seisneb ühel liinil paigaldatud spektroskoopilistest sensoritest. Sensorite liin on asendatud perpendikulaarselt satelliidi liikumisele. Satelliitkaugseires kasutatav seade, mis seisneb liikuvate peeglite süsteemist ja sensoritest. Peeglite süsteem skaneerib maapinna ja suunab projektsiooni sensori sisse. Seriaal ühendusega arvutiliides, mis on mõeldud masinnägemise seadmetega ühendamiseks Peripheral Component Interconnect, personaalarvuti siini standard Dynamic Link Library Satelliidi kaader koos metaandmetega (nagu positsioon pildistamisel) Attitude Determination and Control System Suhteline pöörlemine ümber x-telje Suhteline pöörlemine ümber y-telje Suhteline pöörlemine ümber z-telje Work Package 3 Team Data Systems. Satelliidiprogrammi Andmetöötluse meeskond Work Package 6 Team On-Board Computer. Satelliidiprogrammi Pardaarvuti meeskond 5

6 Sisukord 1 Sissejuhatus Taust ja probleem Ülesande püstitus Metoodika Ülevaade tööst Analüüs Simulatsiooni seadme ülevaade Nõuete kogumine ja analüüs Funktsionaalsed nõuded Mittefunktsionaalsed nõuded Varustus Töövahendite valik Valikukriteeriumid Monteeringu juhtimine Kaamera juhtimine Valitud varustus ja tarkvara Arendusmetoodika valik Disain ja prototüüpimine Simulatsiooni tarkvara ülevaade Kasutajaliides Simuleerimismoodul Kaamera kontroller Liikumise kontroller Telemeetria andmebaas Kokkuvõte

7 Jooniste loetelu Joonis 1. Pushbroom ja whiskbroom skannerite skemaatiline kuju [2] Joonis 2. Monteeringu koos sellele paigaldatud line scan kaameraga skemaatiline kuju. Nooltega on näidatud pöörlemissuunad Joonis 3. Simulatsiooni seadme prototüüp [3] Joonis 4. Simulatsiooni tarkvara arhitektuur Joonis 5. Telemeetria andmebaasi kontseptuaalne diagramm

8 Tabelite loetelu Tabel 1. Seriaalpordi juurdepääsu teegide võrdlus Tabel 2. XCLIB teegi versioonide võrdlus [5]

9 1 Sissejuhatus Antud bakalaureusetöö eesmärk on pakkuda satelliitandmete simuleerimise lahendust TTÜ Mektory kuupsatelliidi pilditöötluse algoritmi testimiseks. TTÜ Mektory Satelliidiprogrammi raames plaanitakse esmakordselt kuupsatelliitide ajaloos kasutusele võtta line scan kaamerat, mis muudab selle suurte optiliste satelliitide lähedaseks. Satelliidi suurus ja kaal ei võimalda kasutada tööstussatelliitidel kasutatavaid stabiliseerimistehnoloogiaid, seega alternatiivlahendusena on valitud andmete tarkvaraline analüüs ja töötlemine. Saadud testandmed võimaldavad kontrollida pilditöötluse algoritmi korrektsust ning hinnata line scan kaamera kasutamise perspektiivsust ja tootlust. 1.1 Taust ja probleem Kaugseire valdkonnas kasutatakse laialdaselt pushbroom skannerid tänu nende madalale kaalule ja hinnale (võrreldes eelnevalt levinud whiskbroom skanneritega). Whiskbroom skanneri korral toimub pildiandmete saamine vähese sensorite arvuga, kui liikuvate peeglite süsteem skaneerib maapinna ja suunab projektsiooni sensori sisse. Pushbroom skanner on whiskbroom tehnoloogia edasiareng. Suurest sensorite arvust moodustatakse massiivi, mis skaneerib maapinna perpendikulaarselt satelliidi liikumisele [1]. 9

10 Joonis 1. Pushbroom ja whiskbroom skannerite skemaatiline kuju [2]. Line scan kaamera põhineb samal printsiibil, mis pushbroom skanner, kuid esimene on nõrgem spektraalse informatsiooni kogumise osas. Eritingimus seisneb samuti selles, et TTÜ Mektory kuupsatelliidi korral on võimatu üheaegselt liikumist kontrollida ja positsiooni määrata, kuna satelliidi pöörlemisel tekkiv magnetväli mõjutab asendi saamiseks kasutatavaid magnetomeetreid. Pildistamise režiimis liigub satelliit juhtimiseta, salvestades iga kaadri koos selle positsiooniga (telemeetriat). Telemeetria töötlemine ja tervikpildi konstrueerimine toimub satelliidi pardaarvutis ning lõpptulemus saadetakse TTÜ Mektory Kosmosekeskuse maajaamale. Pilditöötluse algoritmi valideerimise ja korrigeerimise jaoks on vajalik testandmete kogum, mis oleks lähedane orbiidil saadavatele andmetele. Projekti raames otsustati kasutada satelliidi liikumise füüsilist modelleerimist, et uurimise jooksul ehitatud testpinki saaks edaspidi kasutada satelliidi komponentide testimiseks. 1.2 Ülesande püstitus Valitud lahendus seisneb satelliidi liikumise simuleerimises monteeringu ja line scan kaamera abil. Line scan kaamera on arvutiga ühendatud läbi frame grabberi ning on paigaldatud monteeringule, mis on juhitav arvuti abil. Monteering võimaldab pöörata kaamerat kahes suunas. Eksperimendi jooksul kaamerat suunatakse testmustrile ning muudetakse kaamera asendit. Kaamera liikumisel salvestatakse pildiandmed koos 10

11 suhtelise positsiooniga. Saadud andmekogum võimaldab testida satelliidi pilditöötluse moodulit. Joonis 2. Monteeringu koos sellele paigaldatud line scan kaameraga skemaatiline kuju. Nooltega on näidatud pöörlemissuunad. Töö ülesanne on analüüsida ja projekteerida satelliidi toorandmete simuleerimise rakendust ning teha selle prototüüpi. 1.3 Metoodika Valitud metoodika seisneb järgmistest sammudest: 1. nõuete kogumine ja analüüs huvitatud osapooltega suhtlemise ja olemasoleva infrastruktuuri uurimise kaudu, 2. kehtestatud nõuete alusel arendusvahendite analüüs ja valik, 3. simulatsiooni tarkvara projekteerimine ja prototüüpimine, 4. tulemuste analüüs, 5. tähtaegade hinnang. 11

12 1.4 Ülevaade tööst Töö esimeses osas tutvustatakse TTÜ Mektory Satelliidiprogrammi ja satelliitide pildistamistehnoloogiaid, selgitakse töö tausta ja probleemi, kirjeldatakse ülesande püstitust ja metoodikat. Teises osas vaadeldakse analüüsi käigus kehtestatud nõuded, nende alusel valitud töövahendid ning arendusmetoodika. Kolmandas osas kirjeldatakse simulatsiooni tarkvara arhitektuuri ja prototüüpe. Neljandas osas analüüsitakse töö tulemusi, antakse tähtaegade hinnanguid ning pakutakse võimalusi ja soovitusi projekti edasiseks arendamiseks. 12

13 2 Analüüs Järgnevalt esitatakse simulatsiooni seadme ülevaadet, nõuete kogumise ja analüüsi käigus tehtud otsuseid ja nende põhjendusi. 2.1 Simulatsiooni seadme ülevaade Simulatsiooni seade koosneb Celestron monteeringust, mis on arvutiga ühendatud läbi Celestron NexStar+ juhtarvuti. Suhtlemine juhtarvutiga toimub RS-232 pordi kaudu. Monteeringule on paigaldatud Basler L103K-1k line scan kaamera, mis on ühendatud PIXCI CL1 frame grabberiga Camera Link liidese kaudu. Joonis 3. Simulatsiooni seadme prototüüp [3]. 13

14 2.2 Nõuete kogumine ja analüüs Analüüsi käigus uuriti nii Satelliidiprogrammi meeskondade nõudeid ja ettepanekuid, kui organisatsioonis olevat infrastruktuuri ja varustust Funktsionaalsed nõuded Analüüsi käigus sai püstitatud järgmised funktsionaalsed nõuded: Kasutaja saab määrata kasutatud objektiivi ning simuleeritava orbiidi kõrgust. Kasutaja saab määrata monteeringu liikumistrajektoori. Kasutaja saab testimistarkvara kasutada nii graafilise kui käsurea kasutajaliidesega. Kasutaja saab katsetust peatada Mittefunktsionaalsed nõuded Analüüsi käigus sai püstitatud järgmised mittefunktsionaalsed nõuded: Testimistarkvara peab automaatselt teisendama positsiooni andmeid vastavalt simuleeritavale orbiidile. Testimistarkvara komponendid peavad olema kergelt C keelde teisaldatavad. Iga kaader peab olema seostatud ühe positsiooniga. Kaadri maksimaalne pikkus on piksli. Positsioon koosneb kuuest elemendist laiuskraad, pikkuskraad, kõrgus, pööre (suhteline pöörlemine ümber x-telje), kallutus (suhteline pöörlemine ümber y- telje) ja lengerdas (suhteline pöörlemine ümber z-telje). Positsiooni andmete täpsus on 3 komakohti kraadides ning 5 komakohti radiaanides. Positsiooni arvnäitajad ümardatakse allapoole. Katsetuse maksimaalne kestus on 5 minutit. Maksimaalne ooteaeg andmebaasiga ühendamisel on 5 sekundit. Maksimaalne ooteaeg monteeringuga ühendamisel on 10 sekundit. Maksimaalne ooteaeg kaameraga ühendamisel on 10 sekundit. Vea korral lõpetatakse tööd ning näidatakse veateadet. 14

15 2.2.3 Varustus Projekti realiseerimiseks oli pakutud järgmised seadmed ja tarkvara: Celestron monteering kahe pöörlemismootoriga, Celestron NexStar+ juhtarvuti seriaal (RS-232) liidesega, Basler L103K-1k line-scan kaamera Camera Link liidesega, EPIX PIXCI CL1 Camera Link frame grabber PCI liidesega, Fujitsu Siemens Celsius M450 tööjääm (Core 2 Duo E6600, PCI, RS-232, Ubuntu LTS 64bit), HP Compaq dc5800 Microtower tööjääm (Intel Pentium E2220, PCI, RS-232, Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 64bit). 2.3 Töövahendite valik Järgnevalt esitatakse töövahendite valiku protseduuri ja põhjendust Valikukriteeriumid Tööriistade ja arhitektuuri valikul pöörati erilist tähelepanu järgmistele kriteeriumitele, mis lähtusid projekti akadeemilisest iseloomust ning infrastruktuurist: Multiplatvormilisus (Windows ja Linux), Levinumate programmeerimiskeelte kasutamine, Võimalikult madalamad kulud. Lisatingimused tulid satelliidi tarkvaraarenduse meeskondadest: Komponentide võimalikult lihtne C keelde teisaldamine nende käivitamiseks pardaarvutis (WP6), Komponentide integreeritavus.net platvormiga, kuna pildi komponeerimise tarkvara oli realiseeritud C# keeles (WP3) Monteeringu juhtimine Monteeringu juhtimine toimub seriaalpordi (RS-232) kaudu. Monteeringu ühendamine arvutiga on võimalik kas juhtarvuti läbi (sel juhul saab kasutada Celestroni ametliku juhtarvuti kommunikatsiooni protokolli) või otseselt (kuid sel juhul saab kasutada ainult mitteametlikku pöördprojekteerimise teel saadud monteeringu sisekäsude protokolli 15

16 kirjeldust) [3]. Kuna olemasolev NexStar+ juhtarvuti toetas ametliku kommunikatsiooni protokolli ja pakkus kõike lõputöö probleemi lahendamise jaoks vajalikke operatsioone, valiti selle kasutatavate tööriistade hulka. Monteeringu juhtimisel on vaja arvestada, et maksimaalne ooteaeg positsiooni või liikumiskäskude vastamisel on 3.5 sekundit [4]. Monteeringu kontrolleri arendamist võimaldavad järgmised teegid: Nimetus RXTX PySerial Serialio Serial Port Standard Windows Termios Keel Java Python Java C Multiplatvormiline + + (Windows) (Unix) Tasuta + + ($49.95) + Integreeritav C#-ga + (IronPythoni kaudu) + Tabel 1. Seriaalpordi juurdepääsu teegide võrdlus. Kõikidele valikukriteeriumitele vastav teek on PySerial, mille järgi võeti see kasutusele monteeringu kontrolleri arendamisel Kaamera juhtimine Seadmete spetsifikatsioonide uurimisel selgus, et kaadrite salvestamiseks EPIX PIXCI CL1 frame grabberi abil on vajalik EPIXi ametlik C keeles realiseeritud programmeerimisteek XCLIB, mis on saadav mitmel versioonil. Nimetus Toetatud platvorm Hind XCLIB for Windows XCLIB Lite for Windows Windows 10, 8, 7, Vista, XP (32 and 64 bit), Windows 2000, NT (32 bit) Windows 10, 8, 7, Vista, XP (32 and 64 bit), Windows 2000, NT (32 bit) $ $ XCLIB for Linux Linux on Intel i386 (32 bit), Intel x86-64 (64 bit) $ Tabel 2. XCLIB teegi versioonide võrdlus [5]. XCLIB Lite on programmeerimisteegi piiratud ja lihtsustatud versioon. Kuna see pakkus piisavat funktsionaalsust käesoleva lõputöö probleemi lahendamiseks ning 16

17 otsustamise ajal ei õnnestunud leida odavamaid alternatiive, valiti XCLIB Lite for Windows kaamera juhtimise töövahendina. Sellest lähtuvalt sai sihtplatvormiks Microsoft Windows 7. Kuna XCLIB Lite kasutusel kirjutatud tarkvara saab käivitada kasutades teegi edasijõudnud versiooni, on võimalik lõpplahenduse kasutamine ka Linux platvormil Valitud varustus ja tarkvara Eelnevalt langetud otsuste põhjal valiti järgmised seadmed ja tarkvara testpingi ehitamiseks: Celestron monteering kahe pöörlemismootoriga, Celestron NexStar+ juhtarvuti seriaal (RS-232) liidesega, Basler L103K-1k line-scan kaamera Camera Link liidesega, EPIX PIXCI CL1 Camera Link frame grabber PCI liidesega, HP Compaq dc5800 Microtower tööjääm (Intel Pentium E2220, PCI, RS-232), Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 64bit, EPIX XCLIB Lite for Windows, PySerial, Python Arendusmetoodika valik Kuna tarkvara analüüsi käigus oli tegemist suhteliselt ebakindlate nõudmistega; mõned tarkvaraarendajad ei olnud probleemi valdkonnaga tuttavad ning projektiga kaasnesid kõrged riskid, otsustati iteratiivset arendusmetoodikat kasutusele võtta [7]. Valitud arendusmetoodika on evolutsiooniline prototüüpimine. 17

18 3 Disain ja prototüüpimine Järgnevalt esitatakse simulatsiooni tarkvara arhitektuuri ja komponentide prototüüpe kirjeldust. 3.1 Simulatsiooni tarkvara ülevaade Analüüsi käigus kehtestatud nõuetest lähtudes valiti tarkvara arendusmetoodikaks komponent-orienteeritud tarkvaraarendust. Testimistarkvara funktsionaalsus on jagatud kuue komponendi vahel, millest tähtsaim on simuleerimismoodul. Käsurea kasutajaliides Graafiline kasutajaliides kasutab kasutab Simuleerimis moodul kasutab kasutab Kaamera kontroller kasutab Liikumise kontroller Telemeetria andmebaas Joonis 4. Simulatsiooni tarkvara arhitektuur. Simuleerimismoodul saab kasutajaliidese kaudu sisendit katsetuse korraldamiseks, seejärel kontrollib, kas liikumise ja kaamera kontrollerid on valmisolekus ning vastavad katsetuse seadistusele, ning alustab katsetust. Katsetuse jooksul saadab simuleerimismoodul päringuid kontrolleritele ning koheselt seostab saadud andmeid (kaadrit kaamera kontrollerist ja positsiooni liikumise kontrollerist) ja salvestab neid andmebaasi. 18

19 Järgnevalt vaadeldakse detailselt iga testimistarkvara komponendi. 3.2 Kasutajaliides Käsurea kasutajaliides ei ole interaktiivne. Kõik parameetrid sisestatakse programmi käivitamisel parameetritena. Programmi käivitamisel saab kasutaja määrata järgmisi parameetreid: viide tekstifaili liikumistrajektooriga (kohustuslik), liikumistelgede seadistus (laiuskraad, pikkuskraad, kõrgus, pööre, kallutus, lengerdus) sõltuvalt kaamera asendist testpingil, viide tekstifaili tulemuste salvestamiseks (mittekohustuslik, vaikimisi salvestatakse käivitamise kausta lisades nimele ajatempli). Graafiline kasutajaliides pakub identset funktsionaalsust. Parameetrite muutmine katsetuse jooksul ei ole võimalik. 3.3 Simuleerimismoodul Simuleerimismooduli ülesanne on sisendandmete alusel kaamera ja liikumise kontrolleri juhtimine ning kontrolleritest saadud andmete seostamine ja salvestamine andmebaasi. Simuleerimismoodulil on neli vastutusala: sisendandmete valideerimine ja lugemine, trajektoori teisendamine monteeringu juhtimiskäskudeks, liikumise kontrolleri juhtimine, kaamera kontrolleri juhtimine, katsetuse tulemuste salvestamine. 3.4 Kaamera kontroller Kaamera kontroller kasutab EPIX XCLIB Lite DLLi kaamera juhtimiseks. Kuna XCLIB on realiseeritud C keeles, integreerimine Pythoniga toimub ctypes kaudu, mis on Pythoni sisseehitatud teek väliste funktsioonide kasutamiseks. 19

20 3.5 Liikumise kontroller Liikumise kontroller vastutab liikumise ja positsiooni määramise eest. Monteeringu liikumine on võimalik kahes režiimis [5]: 1. Kindlas suunas liikumise alustamine või peatamine ( Slewing ). Saab määrata liikumise kiirust, peatamine toimub koheselt. 2. Liikumine kindlasse asendisse ( GoTo ). Monteering liigub maksimaalse kiirusega valitud asendisse ning seejärel aeglasemate pöörlemiste abil korrigeerib oma positsiooni. Kuna viimane meetod ei rahuldanud determineeritud liikumise nõuet, valiti esimest liikumise režiimi. Sellest lähtuvalt pakuti liikumiskäsu formaadi kasutaja saab määrata liikumiskäskude jada, kus iga käsk sisaldab ühe liikumiskomponendi liikumissuunda (positiivne või negatiivne), aega (sekundites) ja kiirust (kaaresekundites sekundis). Kui liikumine mingil teljel on võimatu, siis see käsu ignoreeritakse. Kui ei saa nõutud kiirusega liikuda, tagastatakse veateadet. Arvestades, et kaamera paigaldamine monteeringule on võimalik mitmel viisil, selgus lisanõue liikumise kontrolleri konfigureerimisele. Tarkvara käivitamisel peab olema võimalik testpingi andureid vastandada vajalikele liikumiskomponentidele. 3.6 Telemeetria andmebaas Telemeetria andmebaasi projekteerimisel lähtuti tingimusest, et peaks olema võimalik korrigeerida valesti seostatud telemeetriat (ehk muuta seost salvestatud kaadrite ja positsioonide vahel). Kontseptuaalse andmebaasi relatsiooni suhet kirjeldab järgmine lausend: Telemeetria on Katsetuse jooksul registreeritud Positsiooni ja Kaadri seos. 20

21 Joonis 5. Telemeetria andmebaasi kontseptuaalne diagramm. Kuna kasutatud monteering võimaldas ainult kaheteljelist kaamera liikumist ning edaspidi sooviti kasutada enam funktsionaalseid lahendusi, andmebaasi projekteerimisel arvestati kuus liikumiskomponenti (laiuskraad, pikkuskraad, kõrgus, pööre, kallutus, lengerdus). Et lihtsustada testimistarkvara parandamist ja silumist ning pakkuda rohkem informatsiooni pilditöötluse mooduli testimiseks, otsustati ajatempleid andmetele lisada koheselt tekkimise hetkel ehk kaamera ja liikumise kontrollerite sees. Sel juhul saab tuvastada simuleerimismooduli andmete vastandamisvigu ning tulemusi korrigeerida ilma katsetuse taaskäivitamiseta. Kaadri ja positsiooni seostamise tulemus (telemeetria) samuti saab ajatempli juurde. 21

22 4 Kokkuvõte Käesoleva töö eesmärgid olid simulatsiooni tarkvara nõuete kogumine ja analüüs, töövahendite analüüs ja valik, arhitektuuri projekteerimine ning prototüüpimine. Enamus nendest on edukalt sooritatud: ajalimiidi tõttu sai valmis ainult osa prototüüpi funktsionaalsusest. Liikumise kontrolleri prototüüp on täiesti funktsionaalne, kaamera kontrolleri prototüüp on arendamise faasis, simulatsiooni mooduli prototüüp ja telemeetria andmebaas on realiseerimata. Tulemuste alusel antakse järgmisi tähtaegade hinnanguid (2016. a. augusti seisuga): Simuleerimise tarkvara prototüüpi valmisolek a. novembri lõpp, Simuleerimisandmete tootmise metoodika väljatöötamine ja tõestamine a. juuni algus, Simuleerimisandmete tootmine a. juuni lõpp. Hinnangute alusel soovitatakse vaadelda lihtsamaid lahendusi satelliitpiltide saamiseks, kuna kavandatav tehnoloogia nõuab rohkem aja- ja inimressursse, kui on saadav TTÜ Mektory Satelliidiprogrammi raames. Vaatamata sellele, line scan kaamerate kasutamine väikestes satelliitides on uudne ja perspektiivne idee, millele tasub tähelepanu pöörata järgmistes satelliidiprogrammides. Antud lõputöö tuleb kasuks kuupsatelliidi arendajate, kes on huvitatud line scan kaamera kasutamisest. 22

23 Kasutatud kirjandus [1] NASA Earth Observatory Earth Observing 1 (EO-1) : The Earth-Sensing Legacy. [WWW]. ( ) [2] Jensen, J. R. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective. 2nd ed. NJ: Prentice Hall, [3] Kotov, E. Satelliidi testpingi prototüüp. [Foto]. WP3, TTÜ Mektory Satelliidiprogramm, [4] Swanson, M. Programming for NexStar Controlled Telescopes. [WWW]. ( ) [5] Celestron, LLC. NexStar Communication Protocol. [WWW]. ( ) [6] EPIX, Inc. XCLIB Frame Grabber Programming Library. [WWW]. ( ) [7] McConnell, S. Code Complete. 2nd ed. Microsoft Press, 2004, lk

24 Lisa 1 Liikumise kontroller import serial import math author = "Dmitry Fisun" copyright = "Copyright 2016 TUT-Mektory Satellite Project" credits = ["Dmitry Fisun", "Eduard Kotov", "Sander Rikka", "Kaan Sadik Karadag"] version = "0.3" maintainer = "Dmitry Fisun" = status = "Prototype" connection = serial.serial() def connect(port): """Connects to the required port if no connection exists. Most common values: '/dev/ttys0' for Linux systems 'COM1' for Windows systems""" if not connection.is_open: connection.baudrate = 9600 connection.bytesize = 8 connection.parity = 'N' connection.stopbits = 1 connection.port = port connection.open() def close(): """Closes active connection""" if connection.is_open: connection.close() def send_request(request, response_length=1): """Sends request to the serial port. Reads response with the length given (1 byte by default) Returns received response or empty string if error occurred""" if connection.is_open: print("sending request > " + str(request)) connection.write(request) 24

25 response = connection.read(response_length) print("response < " + str(response)) else: print("error while connecting to the port. Check connection.") response = '' return response def start_positive_azimuth_slew(speed): start_slew(speed, True, True) def start_negative_azimuth_slew(speed): start_slew(speed, True, False) def stop_azimuth_slew(): stop_slew(true) def start_positive_altitude_slew(speed): start_slew(speed, False, True) def start_negative_altitude_slew(speed): start_slew(speed, False, False) def stop_altitude_slew(): stop_slew(false) MAX_SPEED = 9 MIN_SPEED = 1 AZM = 16 ALT = 17 POSITIVE_SLEW = 36 NEGATIVE_SLEW = 37 def start_slew(speed, is_azm, is_positive): if MAX_SPEED >= speed >= MIN_SPEED: command = bytearray([80, 2, AZM if is_azm else ALT, POSITIVE_SLEW if is_positive else NEGATIVE_SLEW, speed, 0, 0, 0]) send_request(command) 25

26 def stop_slew(is_azm): command = bytearray([80, 2, AZM if is_azm else ALT, 36, 0, 0, 0, 0]) send_request(command) def convert_percents_to_radians(position): """Converts position in percent values to radians.""" position = [component * 2 * math.pi for component in position] return position def convert_percents_to_degrees(position): """Converts position in percent values to degrees.""" position = [component * 360 for component in position] return position REVOLUTION = POSITION_LENGTH = 10 PRECISE_REVOLUTION = PRECISE_POSITION_LENGTH = 18 def request_position(is_precise=false): """Requests position from the mount. Returns array of position components with each component describing a percentage of the revolution related to the point where the mount was powered on.""" request = bytearray(b'z') if is_precise else bytearray(b'z') response_length = PRECISE_POSITION_LENGTH if is_precise else POSITION_LENGTH response = send_request(request, response_length) current_azm = 0 current_alt = 0 if is_precise and len(response) == PRECISE_POSITION_LENGTH: current_azm = int(response[0:8], 16) / PRECISE_REVOLUTION current_alt = int(response[9:17], 16) / PRECISE_REVOLUTION elif not is_precise and len(response) == POSITION_LENGTH: current_azm = int(response[0:4], 16) / REVOLUTION current_alt = int(response[5:9], 16) / REVOLUTION return [current_azm, current_alt] 26

27 Lisa 2 Kaamera kontroller from ctypes import * import time author = "Dmitry Fisun" copyright = "Copyright 2016 TUT-Mektory Satellite Project" credits = ["Dmitry Fisun", "Eduard Kotov"] version = "0.1" maintainer = "Dmitry Fisun" = status = "Prototype" xclib = WinDLL("C:\\Program Files\\Epix\\XCLIB\\XCLYBW64.dll") PIXCI_LIVE = False last_captured_field = None FORMAT = "default" FORMATFILE = "xcvidset.fmt" UNITMAP = 1 BUF = c_long(1) def pixci_open(): xclib.pxd_pixciclose() i = xclib.pxd_pixciopen("", c_char_p(b'default'), None) if i < 0: print("pixci open failed with error code", xclib.pxd_mesgfault(1)) else: print("pixci opened successfully with code", i) def snap(): if PIXCI_LIVE: xclib.pxd_gounlive(1) PIXCI_LIVE = False else: xclib.pxd_gosnap(1, 1) def live(): PIXCI_LIVE = not PIXCI_LIVE if PIXCI_LIVE: xclib.pxd_golive(1, 1) else: xclib.pxd_gounlive(1) 27

28 def save(): if PIXCI_LIVE: xclib.pxd_gounlive(1) PIXCI_LIVE = False if True: xclib.pxd_savebmp(1, "example.bmp", 1, 0, 0, -1, -1, 0, 0) def timer(): if PIXCI_LIVE and last_captured_field is not pxd_capturedfieldcount(1): last_captured_field = pxd_capturedfieldcount(1) def test_bmp_saving(): pixci_open() image = create_string_buffer(8) result = xclib.pxd_savebmp(1, c_char_p(b'test.bmp'), 1, 0, 0, -1, -1, 0, 0) def test_pixci_functions(): pixci_open() print(xclib.pxd_gosnap(1, 1)) last_captured_buffer = xclib.pxd_capturedbuffer(unitmap) print(last_captured_buffer, "Last Captured Buffer") image_aspect_ratio = xclib.pxd_imageaspectratio() print(image_aspect_ratio, "Image aspect ratio") image_width = xclib.pxd_imagexdim() print(n_width, "Image x dimension") buffer = create_string_buffer(image_width) image = xclib.pxd_readuchar(unitmap, BUF, 0, 80, n_width, 81, buffer, n_width, c_char_p(b'grey')) print(image, repr(buffer.raw)) buffers_field_count = xclib.pxd_buffersfieldcount(unitmap, BUF) print(buffers_field_count, "Buffers Field Count") captured_buffer = xclib.pxd_capturedbuffer(unitmap) print(captured_buffer, "Captured Buffer") xclib.pxd_pixciclose() 28

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: GIMP Script-Fu 1 Skriptimiskeeli: Perl v1.0 loodud Larry

Rohkem

Funktsionaalne Programmeerimine

Funktsionaalne Programmeerimine Kõrvalefektid ja Haskell Kõik senised programmid on olnud ilma kõrvalefektideta; so. puhtalt funktsionaalsed. Programmi täitmise ainsaks efektiks on tema väartus. Osade ülesannete jaoks on kõrvalefektid

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt Tarkvaraarendusprotsess Lektor Oleg Mürk olegm@webmedia.ee Webmedia AS www.webmedia.ee Teema Mille poolest erineb üksinda programmeerimine mitmekesi tarkvaraarendamisest? Mitmekesi programmeerimine Mitmekesi

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Operatsioonisüsteemide ehitus

Operatsioonisüsteemide ehitus Lõimed Ülevaade Lõime mõiste Lõimede mudelid Probleemid lõimedega seoses Pthreads Solarise lõimed Windows 2000 lõimed Linuxi lõimed Java lõimed VARMO VENE & MEELIS ROOS 2 Ühe- ja mitmelõimelised protsessid

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Page 1 of 5 Tehniline Allikas: Pereregistri Kasutusjuhend Sisukord 1 Töö rahvastikuregistri menetlustarkvaraga 1.1 RR menetlustarkvara töökoha riistvara ning andmesideühendus 1.2 Klienditarkvara installeerimisele

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve CORBA Sissejuhatus IDL CORBA struktuur Serveri ehitus Objekti adapter Lisateenused MEELIS ROOS 1 CORBA sissejuhatus CORBA Common Object Request Broker Architecture Üldine Objektipäringute Vahendaja Arhitektuur:)

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com Nendesse saab kirjutada käske,

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com (tänapäevastes OS ei kasutata)

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

BIM360 ja RealityCapture

BIM360 ja RealityCapture DROONID EHITUSES KAASAEGNE PROJEKTIPANK ja selles Reality Capture töövood 10.06.2019 Ettekanne Hendrik Park MINA linkedin.com/in/hendrik park BIM konsultant 2018 - Tootejuht 2018 - Projekteerimise projektijuht

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüsteemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe Nendesse saab kirjutada käske, millega näiteks

Rohkem

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS Välitöö rakendused kasuta oma ruumiandmeid kõikjal Optimeeri välitöö tegevuste efektiivsust asukohapõhise teabega Survey123 Collector Navigator Planeeri

Rohkem

K-7_PC Connect_est

K-7_PC Connect_est e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 1 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Digitaalne peegelkaamera PC Connect e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 2 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Täname teid, et ostsite PENTAX Q digitaalkaamera.

Rohkem

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 1 / 16 7. loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 2 / 16 Sisend/väljund vaikimisi: Termid: read, write?-read(x). : 2+3. X = 2+3.?-write(2+3). 2+3 true. Jooksva sisendi vaatamine: seeing?-

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TÜ TVT - Kavandamine ja arhitektuur 2.ppt

Microsoft PowerPoint - TÜ TVT - Kavandamine ja arhitektuur 2.ppt Kavandamine ja arhitektuur Erik Jõgi erik.jogi@hansa.ee Muutused Muutused on elu igapäevane osa Meie peame tagama, et meie kirjutatud tarkvara need muutused üle elab Oleme valmis muutusteks, mitte ei võitle

Rohkem

MTAT Loeng 11 ( )

MTAT Loeng 11 ( ) Reageerimisaeg. Otsingud tekstis, andmebaasis ja multimeedias. Professionaalsed otsingu liidesed. Visualiseerimine (1/37) Reageerimisaeg (2/37) Reageerimisaeg ja selle mõjud Reageerimisaeg Sekundite arv,

Rohkem

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesugused realisatsioonid ka Windowsile erinevad realisatsioonid

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 3 GROUP POLICY JA ACTIVE DIRECTORY Group Policy Group Policy - vahend Active Directory arvutite ja kasutajate tsentraalseks haldamiseks. Group Policy abil on võimalik kontrollida süsteemi registri

Rohkem

Microsoft Word - Referaat.docx

Microsoft Word - Referaat.docx Tartu Ülikool Andmeturve Referaat teemal: CVE-2016-1499 Koostaja: Sander Sats Kursus: Informaatika Tartu 2016 Sissejuhatus Käesolev referaat on kirjutatud seoses Tartu Ülikooli kursuse MTAT.03.134 Andmeturve

Rohkem

Kfloppy vormindamistööriista käsiraamat

Kfloppy vormindamistööriista käsiraamat Kfloppy vormindamistööriista käsiraamat Thad McGinnis Nicolas Goutte Arendaja: Bernd Johannes Wuebben Arendaja (kasutajaliidese ümberkujundamine): Chris Howells Arendaja (BSD toetuse lisamine): Adriaan

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Graafilised mudelid ja nende koostamise vahendid MS Visio MYSQL Workbench (DB Designer) ER/Studio Data Architect Sybase PowerDesigner GRAAFILINE MODELLEERIMINE Mudel ja modelleerimine 3 11/3/2015 Matemaatiline

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

Ettevalmistavad tööd 3D masinjuhtimise kasutamisel teedeehituses ning erinevate masinjuhtimise võimaluste kasutamine

Ettevalmistavad tööd 3D masinjuhtimise kasutamisel teedeehituses ning erinevate masinjuhtimise võimaluste kasutamine Kaasaegsed mõõdistustehnoloogiad droonidest märkerobotiteni Mart Rae Filmimuuseumis 29.03.2019 Lugemist MEHITAMATA ÕHUSÕIDUKI ABIL TEHTUD AEROFOTODE PÕHJAL PUISTANGU MAHTUDE ARVUTAMISE TÄPSUS; Kaupo Kokamägi,

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Klassiskeem (class diagram) Klass (class) atribuut (attribute) meetod (method) Liides (interface) meetod (method) Viidatavus (visibility) avalik

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

MTAT Loeng 2 ( )

MTAT Loeng 2 ( ) Disainiprotsessi juhtimine. Juhisdokumendid (1/28) Disaini protsess (2/28) Kasutajasõbraliku disaini protsess Disaini ülesanne on tagada tellijate ja tegijate ühtne arusaam süsteemi käitumisest ja välimusest

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Operatsioonisüsteemid Intelligentne arvutikasutus IFI6070 Tanel Toova

Operatsioonisüsteemid Intelligentne arvutikasutus IFI6070 Tanel Toova Operatsioonisüsteemid Intelligentne arvutikasutus IFI6070 Tanel Toova Operatsioonisüsteemi mõiste "Tarkvara, mis juhib programmide täitmist, nt Windows" ÕS 2006 "Operatsioonisüsteem on tarkvara, mis töötab

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimu

Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimu Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimused: faili nimi faili vanus faili tüüp... 1 Failiotsing:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Magnetic MRO

Magnetic MRO 3D-tehnoloogiad õhusõidukite hoolduses 3D Printimine / Virtuaalreaalsus/ 3D Skänneerimine Pärtel-Peeter Kruuv Interior Workshop supervisor Magnetic MRO Arendused: mis mõjutab, mida rakendada? IT Google

Rohkem

Süsteemiintegratsioon

Süsteemiintegratsioon 2010 veebruar Ivo Mägi ivoätwebmediadotee Kes ma selline olen Kümme aastat tarkvaratööstuses Erinevad rollid, hetkel AS Webmedia tarkvara arendusjuht Kuus aastat Java SE/EE arendust Osalenud kokku 13 erineva

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

EIK-OSadmin-Edmund

EIK-OSadmin-Edmund Tarkvara haldamine Linux (UNIX) algajale Edmund Laugasson edmund.laugasson@itcollege.ee Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud ühega järgnevatest litsentsidest kasutaja

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi*r^2, Float -> Int Infixoperaatori kasutamiseks prefix-vormis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kalle Kukk, Estfeed.pptx

Microsoft PowerPoint - Kalle Kukk, Estfeed.pptx Keskne platvorm energiateenuste arendamiseks Estfeed Kalle Kukk Elering AS Strateegiajuht kalle.kukk@elering.ee 27.03.2014 110-330 kv liinid 5223 km kõrgepinge õhuja kaabelliine Ülepiirilised ühendused

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Dias nummer 1

Dias nummer 1 TEHNOLOOGIATE JA TARKVARA KASUTAMINE TÄPPISVILJELUSES Kristjan Ruusamäe, Haakeseadmete tootejuht, Baltic Agro Machinery OÜ TÄPPISVILJELUS 100 AASTAT TAGASI VS. TÄNAPÄEV PÕLLUMAJANDUSE ARENGUETAPID PÕLLUMAJANDUS

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Funktsionaalne Programmeerimine

Funktsionaalne Programmeerimine Geomeetrilised kujundid Geomeetriliste kujundite definitsioon: data Shape = Rectangle Side Side Ellipse Radius Radius RtTriangle Side Side Polygon [Vertex] deriving Show type Radius = Float type Side =

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ülevaade Mehhaanika ja elektroonika tooted, elektromehaanilised koosted 30 aastat kogemust Müügikäive 2018 MEUR 15,4 2 tootmisüksust Euroopas HYRLES OY Soome tehas Asutatud 1989 Tootmine 8500 m2 Personal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Microsoft Dynamix AX juurutus Kaubamajas 11.03.2015 Heli Viirand Kaubandusdirektor Teemad Ülevaade Kaubamajast ERP süsteemi juurutamise eeldused ERP süsteemi valik Miks Microsoft Dynamics AX Ülevaade projektist

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GIS_pilvelahendusena_final.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - GIS_pilvelahendusena_final.ppt [Compatibility Mode] GIS pilvelahendused Nils Nitov, AlphaGIS Millest räägime? AlphaGIS tutvustus Pilvetehnoloogiast Amazon valmislahendustest Näide pilvelahendusest AlphaGIS põhitegevusalad Põhitegevusalad - Esri tarkvara

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Andmebaasid, MTAT Andmebaasikeeled 11.loeng

Andmebaasid, MTAT Andmebaasikeeled 11.loeng Andmebaasid, MTAT.03.264 Andmebaasikeeled 11. loeng Anne Villems Eksamiaegade valimine Kas on vaja eksamiaega mai lõpus? I eksami aeg. valikud: 3., 4. või 5. juuni kell 10.00 II eksami aeg. 17. kell 12.00

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Eksam õppeainetes "Andmebaasid I" (IDU0220) ja "Andmebaaside projekteerimine" (IDU3381)

Eksam õppeainetes  Andmebaasid I (IDU0220) ja Andmebaaside projekteerimine (IDU3381) Eksam õppeainetes "Andmebaasid I" (IDU0220) ja "Andmebaaside projekteerimine" (IDU3381) 1.Eksamiajad ja registreerumine Eksamiajad "Andmebaasid I" (IDU0220) Kuupäev Kellaaeg Ruum Maksimaalne osalejate

Rohkem

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode]

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode] Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest CLARK: fast and accurate classification of metagenomic and genomic sequences using discriminative k-mers(2015) Rachid Ounit, Steve Wanamaker, Timothy J. Close

Rohkem