Tartust leitud sajandi maalingutega klaaspeekrite elementanalüüside tulemustest

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tartust leitud sajandi maalingutega klaaspeekrite elementanalüüside tulemustest"

Väljavõte

1 Tartust leitud sajandi maalingutega klaaspeekrite elementanalüüside tulemustest Arvi Haak, Ahti Niilisk, Ain Mäesalu, Peeter Ritslaid, Jaak Kikas Sissejuhatus Tartu keskaja algussajanditega seostuvatest ladestustest on leitud arvukalt maalingutega klaaspeekrite katkeid, mille kohta on varem avaldatud põhjalik käsitlus (Mäesalu 1999). 1 Enamasti seostatakse nende valmistamist Veneetsiaga, ehkki on välja pakutud ka arvamusi, et valmistamiskohti on olnud rohkem. Seetõttu sobib varasemal ajal ka süüria-frangi, Aldrevandini tüüpi peekriteks või Veneetsia peekriteks nimetatud klaasnõude rühma üldnimetuseks kõige paremini termin sajandi maalinguga klaaspeekrid. Ülalnimetatud leide on viimase paarikümne aasta jooksul kogu Euroopas arvukalt lisandunud, 2 nii et aasta seisuga oli teada umbes 230st sellistest klaasnõudest pärinevaid kilde, 3 millest põhiosa on leitud Euroopa aladelt põhja poolt Alpe. Eestist on selliseid nõusid lisaks Tartule teada Viljandi ordulinnusest ja linnast 4, üksikuid katkeid ka Tallinna 5, Pärnu ja Haapsalu linnast ning Otepää 6 ja Pikasilla 7 linnusest aastal tekkis autoritel Tartu Ülikooli füüsikainstituudis võimalus uurida Eestist leitud klaaspeekrite ning nende kaunistamisel kasutatud värvide detailset koostist. Tartu leidudest uurisime kaht peekrit, mis leiti ülikooli humanitaarhoone (Lossi 3) ehitamisele eelnenud kaevamistel aastatel Ain Mäesalu. bemalte Glasbecher aus Tartu. The Medieval Town in the Baltic: Hanseatic History and Archaeology. Proceedings of the first and second seminar, Tartu, Estonia 6 th 7 th June 1997 and 26 th 27 th June Toim R. Vissak, A. Mäesalu. Tartu 1999, lk Varasemat kokkuvõtet vt nt Ingeborg Krueger. A second Aldrevandin beaker and an update on a group of enameled glasses. Journal of Glass Studies, 44 (2002), lk Peter Steppuhn. bemalte Gläser des 13./14. Jahrhunderts aus der Altstadt von Lübeck. Lübeck und der Hanseraum. Beiträge zu Archäologie und Kulturgeschichte. Festschrift für Manfred Gläser. Toim A. Falk, U. Müller, M. Schneider. Lübeck 2014, lk , siin joonealune märkus 2. 4 Andres Tvauri & Kärt Metsoja. Archaeological monitoring at Munga and Sepa streets in the old town of Viljandi. Archaeological Fieldwork in Estonia Toim E. Russow ja A. Haak. Tallinn, lk , siin lk 115, jn 4. 5 Monika Reppo. Consuming glass vessels in medieval and postmedieval hanseatic towns: the case of Tallinn (Reval), Estonia. Magistritöö. Tallinn 2015, lk 54 56, jn Ain Mäesalu. Haruldased klaaspeekrid Tartust. Horisont, nr 3/2000, lk ja joonis. 7 Martti Veldi & Heiki Valk. Archaeological investigations at Pikasilla Vooremägi hill fort and settlement site. Archaeological fieldwork in Estonia Toim E. Oras ja E. Russow. Tallinn, lk 85 94, siin lk

2 uuritud jäätmekastidest. Need Tartust leitud klaasnõude killud esindavad n-ö tüüpilisi sajandi maalingutega peekreid, mille kaunistamiseks kasutati punast, valget, rohelist, sinist, musta ja kollast värvi, ning maalitud on nii nõude välis- kui ka sisepinnale. Tartu maalingutega klaaspeekrite mõõtmistulemusi võrdlesime Viljandi linnusest leitud sinise ja läbipaistva maalingutega klaaspeekri vastavate andmetega, lisaks määrasime eeldatavasti 16. sajandil valmistatud sinise klaaskausi koostise. 9 Samuti kasutasime tulemuste paigutamiseks konteksti varem publitseeritud andmeid analoogiliste klaasileidude kohta mujalt Euroopast. 10 Lisaks tutvustame käesolevas artiklis põgusalt Tartust leitud uusi sajandi maalingutega peekrite kilde ja täiendame uute andmetega varem seda tüüpi klaasnõude kohta trükis avaldatut. Tartust leitud maalingutega peekrite katked ning sarnased leiud Euroopast Käesoleva töö tarbeks uuriti kahe Tartust leitud peekri katkeid, mis mõlemad tulid päevavalgele Tartus Lossi tänava õppehoone alal Ain Mäesalu kaevandis avastatud jäätmekastidest. Üks neist (joonis 1, edaspidi T-1) pärineb värvikirevaid lõvisid kujutava maalinguga peekrist, 11 mille ülaservas asus ladinakeelne tekst, paraku pole see enam loetav. Selle peekri katked leiti koos veel kahe maalingutega peekriga jäätmekastist IV. Teine uuritud katke (joonis 2, T-2) pärineb peekrist, millel on kujutatud kukkesid. 12 See leiti mainitud kaevandi varaseimast jäätmekastist I. Viimati nimetatud peekrit on maalingute kunstiajaloolise analüüsi põhjal seostatud Veneetsia klaasimaalija Doninusega. Nimelt on paariteistkümnel Euroopast leitud peekril esinevaid linde maalitud sarnase kunstnikukäekirjaga ja ühel neist, 8 Ain Mäesalu. Unikale Glasfunde aus Tartu. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 1986/4, lk ; Ain Mäesalu. Sechs Holzkonstruktionen in Tartu (Lossi-Strasse). Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused, 1990/4, lk Vt lähemalt Ahti Niilisk, Peeter Ritslaid, Jaak Kikas, Arvi Haak, Ain Mäesalu. Elemental and Raman investigation of 13th 14th and 16th century enamelled glass beakers found in Estonia. Journal of Archaeological Science: Reports, 16 (2017), lk Ian C. Freestone & Mavis Bimson. Early Venetian enamelling on glass: technology and origins. Materials Research Society Proceedings 352, Pittsburgh, Pennsylvania, 1995, lk ; Marco Verita. Analytical investigation of European enameled beakers of the 13th and 14th centuries. Journal of Glass Studies 37 (1995), lk 83 98; Bernard Gratuze, Isabelle Soulier, Jean-Noel Barrandon and Daniele Foy. The origin of cobalt blue pigment in French glass from the 13th to 18th century. Trade and discovery: the scientific study of artefacts from post-medieval Europe and beyond. Toim D. R. Hook & D. M. R. Gaimster. The occasional paper, 109. London 1995, lk ; Eva Černá, Václav Hulínský, Jan Macháček & Jaroslav Podliska On the origin of enamel-painted glass of the 12 14th centuries in Bohemia. Annales du Congrès de l Association Internationale pour l Histoire du Verre du 18e Congres. Thessaloniki 2009, lk ; Julian Henderson. Ancient glass. An Interdisciplinary Exploration. Cambridge 2013, siin lk A. Mäesalu, bemalte Glasbecher, lk 78, tahvel VI: Samas, lk 76 77, tahvel VI: 1. 56

3 Joonis 1. Lõvidega peeker Tartust (TM A-108: A652/2). Foto: Ain Mäesalu, töötlus: Jaana Ratas, Maria Smirnova. Joonis 2. Kukkedega peeker Tartust (TM A-108: A148, A329, A343). Foto: Ain Mäesalu, töötlus: Jaana Ratas, Maria Smirnova. Mainzist leitud paabulinnukujutisega peekril on ülaosas tekst (M)AGI(ST)ER DON(I)NVS (ME FECIT) 13, mida võib tõlkida Magister Doninus mind teinud on. Tartu leidudest kuulub lisaks kukkedega klaasnõule sellesse rühma veel kolm pelikanidega peekrit 14 ja Tallinnast üks katke klaasnõust, millele olid maalitud ilmselt paabulinnud. 15 Küsimusi tekitab siiski asjaolu, et selle rühma teiste peekrite ülaosas kohtab mitte Doninuse nime, vaid S-motiivi meenutavaid kaunistusi või muu sisuga teksti. Huvitavaim mõttetera on Saksamaalt Greifswaldist leitud pelikanidega peekril: IVVENES SUM[US] DUM TE[M] PU[S] HABEM[US] M 16 ehk Noored oleme niikaua, kui meil aega on. Peekreid, millel on maalija nimi, esineb selles nõurühmas suhteliselt harva. Veneetsia kirjalikes allikates märgitakse Doninuse kõrval aastail veel nelja klaasimaalijat: Gregorius, Zannus Totolus, Petrus ja Bartholameus, 17 aga peekritel kohtab vaid kahte viimast. 13 Ingeborg Krueger. Magister Doninus und seine Vögel. Ein Glas-Neufund aus Mainz und was damit zusammenhängt. Mainzer archäologische Zeitschrift, 5/6 (1998/99). Mainz 2005, lk , siin lk 275, , jn A. Mäesalu, bemalte Glasbecher, lk 77 78, 80, jn 6, tahvel VII: M. Reppo, Consuming glass vessels, lk 56, jn 1: 2; I. Krueger. Magister Doninus, lk Cathrin Schäfer, Heiko Schäfer. Ein bemalter Glasbecher aus Greifswald, unter besonderer Berücksichtigung des Befundes und der Beifunde. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern. Jahrbuch Lübstorf: Landesamt für Bodendenkmalpflege, 1998, lk , siin lk I. Krueger. Magister Doninus, lk

4 Joonis 3. Tartust leitud Aldrevandini peeker (TM A-45: 4000/6). Joonis: Pia Paris, täiendused: Ingeborg Krueger. Krueger 2002, jn 13. Petruse nimega tuntakse kolme meespühakuga peekrit Mainzist 18 ning Tartust leitud kahe nais- ja ühe meespühakuga klaasnõu. 19 Pühakute kujutamises näeb neil kahel peekril teatud selgeid erinevusi, aga näiteks taimede lehed on mõlemal eksemplaril väga sarnased. Bartholameusi nime kohtab väga rikkalike kaunistustega Stralsundi peekril 20 ja ühe või isegi kahe tunduvalt lihtsamate maalingutega peekri kildudel, mis leiti Londonist. 21 Eelnevate kõrval esineb veel nimi Aldrevandinus ühel terviklikult säilinud peekril, mis asub Briti muuseumis. 22 Lisaks õnnestus maalingutega klaasnõude parimal asjatundjal Ingeborg Kruegeril avastada sama nimi ühel maalingutega peekril, mis leiti Tartu vanalinna VII kvartalist Rünno Vissaku juhendatud kaevamistel, tekst sellel oli väga halvasti säilinud (joonis 3). 23 Aldrevandinust märgitakse Veneetsia allikates vaid ühel korral, aastal, aga mitte maalija, vaid hoopis klaasitegijana. 24 Lisaks varem teadaolevatele maalingutega peekrite katketele on autoritel seni publitseerimata andmeid veel kolme peekrikatke kohta Tartust. Üks servakatke (joonis 4: 1), mille ülaservas on sellele klaasnõude rühmale iseloomulikult kolm värviga joont ning nende all kaarekujuline jälg majuskelkirjast, leiti Tartus Lossi tänava õppehoone ehitusalal aasta uuringutel kaevandist 15, kus töid juhatas Romeo Metsallik ning mis asus Ain Mäesalu kaevandist vahetult kirdes. Katke leiti värviliste metallide töötlemisega seos- 18 Ingeborg Krueger. Mittelalterliches Glas aus dem Rheinland. Ein Glasfundkomplex mit bemaltem Becher der sogenannten syro-fränkischen Gruppe. Bonner Jahrbücher 184, 1984, , siin A. Mäesalu, bemalte Glasbecher, siin lk 77 78, tahvel VIII: Gunnar Möller. Ein gold bemalter Glasbecher des frühen 14. Jahrhunderts aus der Altstadt von Stralsund. In Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern, Jahrbuch 1993, 1994: John Clark. Medieval enamelled glasses from London. Medieval Archaeology 27, 1983, lk ; Erwin Baumgartner, Ingeborg Krueger. Phönix aus Sand und Asche. Glas des Mittelalters. München 1988, nr 75 ja E. Baumgartner, I. Krueger, Phönix aus Sand, kataloog, nr I. Krueger. A Second Aldrevandin Beaker, lk , jn I. Krueger. Magister Doninus, lk

5 1 2 Joonis 4. Varem avaldamata peekrikillud Tartust (TM A-42: 2548, A-126: 1950, 1827). Fotod: Arvi Haak. tatud ahjust 27, 25 selle katke kaasleidude seas on nii varauusaegset mõlemalt 3 küljelt glasuuritud keraamikat kui ka 14. sajandile iseloomulikku Siegburgi ja Lõuna-Alam-Saksimaa importkeraamikat. Seega on ilmselt tegemist hilisema täitekihiga, millest pärineb ka avastatud klaasnõukatke. Kaks maalingutega peekrite katket leiti aastal 2003 Tartu Riia-eeslinnast, praeguse Tartu uue kaubamaja alal tehtud kaevamistel, mida juhatas arheoloog Vladimir Sokolovski. Servakatke, millel on näha tähed DP(?) (joonis 4: 2), leiti looduslikul turbal asunud ladestusest, kus ainus konkreetne kaasleid oli tiigli katke, mis pxrf-analüüsi tulemuse järgi oli kasutusel ilmselt messingi valamisel. 26 Naaberruutudest saadud leide ning kõrvalruudus, uuritud tasapinnast vahetult madalamal asunud kraavi vitspunutisest radioaktiivse süsiniku meetodil tehtud dateeringuid 27 arvesse võttes on ladestuse kõige tõenäolisem kujunemisaeg 14. sajandil. Samast kaevandist, kuid äsja nimetatud leiukohast mõnevõrra eemalt tuli päevavalgele katke nõu külje ülaosast, kus samuti on säilinud väike katke legendist ning selle all asunud punase ja kollase värviga tehtud maalingust, 25 Romeo Metsallik. Tartu arheoloogiliste uuringute esialgseid tulemusi. Magistritöö. Tartu Käsikiri Tartu Ülikooli raamatukogus, siin lk TM A-126: 1949, pxrf-analüüsi tegi TÜ doktorant Ragnar Saage. 27 Vladimir Sokolovski. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Tartu hansakvartalis aastal. Tallinn 2004, lk 69, proovid 14 ja

6 mis arvatavasti kujutab samba ülaosa (joonis 4: 3). Kaasleidude põhjal (eelkõige Siegburgi ja Waldenburgi kivikeraamika) on kõnealune ladestus kujunenud tõenäoliselt 15. sajandil, mis lubab väita, et käsitletav klaaspeekri katke ilmselt ei asu algses ladestumiskohas. Pärast kõigi Tartust leitud sajandi maalingutega peekrikildude omavahelist võrdlemist võib kinnitada, et need pärinevad vähemalt 14 klaasnõust, mis on ka Euroopa mastaabis üks suurimaid kogumeid. Samal arvul analoogilisi leide on loendatud vaid Lüübeki arheoloogilistel kaevamistel. 28 Märkimisväärne on seejuures asjaolu, et pooltest Tartust leitud peekritest on säilinud piisaval hulgal kilde, mis võimaldab saada päris hea ettekujutuse neile maalitud kujunditest, aga Lüübekis on enamikust eksemplaridest vaid üksikud suhteliselt väikesed fragmendid. Enamik Tartust leitud maalingutega klaaspeekreid saadi kesklinnast kahest kõrvuti asuvast kvartalist turuplatsi läheduses. Võib arvata, et selles piirkonnas elasid keskaegse hansalinna jõukamad elanikud. Üks kild avastati siiski ka keskaegse linna põhjaservas asunud kinnistult ja mõned fragmendid linnamüürist lõuna poole jäänud eeslinna alalt. Pole välistatud, et viimati mainitud alale võisid need peekrikillud sattuda kesklinnast väljaveetud prügiga. Tartu sajandi maalingutega peekrikatkete koostisest Tartu klaasnõude koostise määramist spektraalanalüüsi abil katsetas esimest korda Lilli Paama tollases Tartu Riikliku Ülikooli analüütilise keemia kateedris kohe pärast nende leidmist. 29 Selgus, et tegemist on naatriumit sisaldava räniklaasiga, samuti saadi teavet klaasi elementkoostise kohta, kuid detailsem, kvantitatiivne klaasi koostise määramine, mis lubaks Tartu leide võrrelda Euroopa omadega, lükkus tulevikku aastal Tartu Ülikooli füüsikainstituudis tehtud uuringutel kasutati Ramani hajumise spektroskoopiat ja röntgenfluorestsents-spektromeetriat (XRF). Elementanalüüs tehti röntgenfluorestsents-spektromeetriga Rigaku ZSX 400, kasutades programmi ZSX versiooni Röntgenikiire torus kasutati standardmärklauana roodiumit (Rh). Röntgenfluorestsentsi signaali koguti tasapoleeritud klaasilt, uuritava ala läbimõõt oli 1 mm. Analüüsi tulemused esitati metalli(metalloidi)oksiididena. Ramani spektreid mõõdeti Renishaw InVia konfokaalse spektromeetriga, kasutades ergastamisel Ar + -laseri ja 488 nm jooni suhteliselt madala sisendvõimsusega (0,5 1 mw ide ja 28 P. Steppuhn. bemalte Gläser, lk A. Mäesalu. Unikale Glasfunde, lk

7 kuni 10 mw klaasimassi jaoks). Ar + -laseri kiir fookustati 50-kordse suurendusega objektiivi abil uuritava klaasi pinnale 1 2 μm suuruseks täpiks. Pinnalt tulevat Ramani hajumise signaali registreeriti Peltier elemendiga jahutatava CCD-sensoriga spektromeetri väljundis. Spektraalset lahutust mõõtmisel saab hinnata 1 2 cm -1 -le. Ramani hajumise signaali koguti ajavahemikus sekundit kuni sekundit. Klaasimaalingutel kasutatud värvi koostise kindlakstegemiseks Ramani spektrite järgi võrreldi saadud spektreid kirjandusest teadaolevate aineomaste andmetega. Värvitute klaasnõude klaasimassi koostis Klaaside keemilise koostise mõõtmise tulemused XRF-meetodil, väljendatud oksiididena massiprotsentides, on esitatud joonisel 5. Ootuspäraselt on mõlema nõu puhul tegemist naatriumsilikaatklaasiga. Läbipaistvast klaasist katkete puhul, nagu Tartu klaasnõud T-1 ja T-2, on tõenäoline, et need valmistati suhteliselt puhtast liivast, millele lisati sooda- ja lubjarohket taimse päritoluga tuhka. Siiski tundub Tartu klaaside naatriumdioksiidi hulk olevat pisut väiksem (alla 10 massiprotsendi) ja kaltsiumoksiidi osakaal pisut suurem (11 14 massiprotsenti) kui seni avaldatud enamiku Euroopa analoogsete klaasnõude analüüsides 30 (vrd andmeid joonisel 5). Vaid kahe Konstanzist ning ühe Breisachist leitud katke analüüsimisel on täheldatud sarnast CaO ja Na 2 O suhet, nagu ilmneb Tartu leidudel. 31 Selle erinevuse põhjus võib aga olla metodoloogiline, s.t tuleneda eri aegadel kasutatud aparatuuri ning proovide ettevalmistamise erinevustest, samuti ei saa välistada klaasimassi puhastamise või taaskasutuse mõju. Üldiselt ollakse seisukohal, et klaasi valmistamiseks kasutatud räniallikate puhtust saab hinnata alumiiniumoksiidi osakaalu põhjal klaasimassis: puhtast liivast või veeristest saadud räniliivas on Al 2 osa 1 massiprotsent või isegi alla selle. 32 Nagu tabelist näha, jääb mõlema Tartu peekri koostises Al 2 osa selle piiri lähedusse, seega on need klaasid tehtud väga puhtast algmaterjalist, nagu seda on teadaolevalt saadud Vahemere idarannikult, tänapäeva Iisraeli ja Türgi aladelt. Magneesiumi ja kaaliumi osa (ligikaudu 3 massiprotsenti vastavaid oksiide) on Lõuna-Euroopa keskaegsele klaasile iseloomulik 33 ning eristab seda 30 M. Verita, Analytical investigation; Ulrich Schüßler, Michael Wilde. Chemische Zusammensetzung ausgewählter Glasfunde aus der Altstadt von Lübeck. Lübecken Schriften zu Archäologie und Kulturgeschichte, 30. Toim M. Gläser. Baden/Westfalen, lk M. Verita, Analytical investigation, tabel 1: 4, 6, Samas, lk Samas; Freestone, Bimson, Early Venetian, lk

8 Joonis 5. Klaaside koostise diagrammid. T-1 ja T-2 Tartust leitud peekrid, V-3 Viljandist leitud läbipaistvast klaasist peeker, Euroopa Lõuna-Euroopast pärit peekrite analüüside keskmistatud andmed. 34 Joonis: Ahti Niilisk. märgatavalt varasemast Rooma päritolu väikese magneesiumisisaldusega 34 klaasist. 35 Klaasi hea läbipaistvuse tagab mangaanoksiidi ja raud(iii)oksiidi sobiv vahekord, kus MnO osakaal on Fe 2 omast mõõdukalt (kuni kolm korda) suurem. 36 Erinevalt varasematest koostiseuuringutest Saksamaalt, Inglismaalt ja Böömi aladelt leitud analoogsete klaasnõude kohta me Tartu klaaspeekrite koostises titaandioksiidi TiO 2 ei leidnud. Küll on märkimisväärne strontsiumi esinemine mikroelemendina kõigi uuritud peekrite koostises. Varasemad uuringud on tõestanud, et strontsiumi leidumist Rooma-aegsete klaasnõude koostises võib seostada lubjaga, mida lisati klaasimassi klaasi vastupidavuse (ilmastikukindluse) suurendamiseks. 37 Strontsiumi esinemine keskaegsete klaasnõude koostises võib olla lisatõend mereäärsete taimede naatriumi- ja lubjarik- 34 M. Verita, Analytical investigation, tabel 2 põhjal. 35 Selle kohta vt Ian Freestone. Glass production in Late Antiquity and the Early Islamic period: a geochemical perspective. The Geological Society of London. Special Publication, nr 257 (2006), lk ; Susanne Greiff, Jan Schuster. Technological study of enamelling on Roman glass: The nature of opacifying, decolourizing and fining agents used with the glass beakers from Lübsow (Lubieszewo, Poland). Journal of Cultural Heritage, 9, lisaseeria, e27 e M. Verita, Analytical investigation, lk I. Freestone, Glass production. 62

9 ka tuha kasutamisest Vahemere piirkonna aladelt. 38 Seega on kõnealuse nõutüübi puhul asjakohane võrrelda klaasimassis sisalduva strontsiumi hulka, mis meie näidetes on ligikaudu 1% kaltsiumi massist ning võib olla pärit klaasi valmistamisel kasutatud lubjast. Sarnane kaltsiumi ja strontsiumi suhe ilmneb ka Lübsowist leitud Rooma rauaaegse klaasi koostises. 39 Kokkuvõtvalt võib öelda, et Tartust (ja Viljandist) leitud läbipaistva klaasi koostise andmed on üsna sarnased varem publitseeritud andmetega, 40 ehkki päris täpset vastet leida ei õnnestunud. värvide koostis Käesolevas uuringus keskendusime kolmele värvile: kollasele, valgele ja punasele. Nii Tartu peekril T-1 kui ka Viljandist leitud värvitul peekril V-3 mõõtsime maalingutelt Ramani hajumise spektreid (joonis 6). Kollase i puhul eristus Tartu ja Viljandi mõlema peekri Ramani spektris väga intensiivne piik sagedusel cm -1, millele järgnes spektris nõrk lai ala sagedusel alla 500 cm -1. Selline Ramani spekter viitab plii- ja tinaoksiidi tüüpi kollasele pigmendile. 41 Saadud tulemust kinnitas ka XRF-analüüs Viljandi peekri kollasest värvist, kus peale PbO ja SnO 2 esines teisigi lisandeid, mitte aga värvumise seisukohast alternatiivset antimonoksiidi Sb 2. Valge värvi puhul tuli mõlemas Ramani spektris sisse piik ligikaudu sagedusel 633 cm -1, mida võib seostada tinamaagi kassiteriidiga (SnO 2 ). Tartu peekril T-1 oli kassiteriidi kaksikpiik sagedustel 633/773 cm -1 paremini jälgitav. 42 Viljandi peekril võiks 633 cm -1 piigi juures kõne alla tulla ka ahelsilikaatne β-vollastoniit (CaSi ), 43 sest selle puhul 773 cm -1 piik ei eristu spektris esineva segava fluorestsentskiirguse foonil. 38 Samas. 39 S. Greiff & J. Schuster, Technological study. 40 M. Verita, Analytical investigation; Freestone ja Bimson, Early Venetian. 41 Robin J. H. Clark, Lucas Cridland, Benson M. Kariuki, Kenneth D. M. Harris ja Robin Withnall. Synthesis, structural characterisation and Raman spectroscopy of the inorganic pigments lead tin yellow types I and II and lead antimonate yellow: their identification on medieval paintings and manuscripts. Journal of the Chemical Society Dalton Transactions, 16 (1995), lk ; Claudia Pelosi, Giorgia Agresti, Ulderico Santamaria ja Elisabetta Mattei. Artifical yellow pigments: production and characterization through spectroscopic methods of analysis. e-preservation Science, 7 (2010), lk ; Loredana Carratoni ja Veronica Alejandra Di Santo Albertali. Micro-Raman investigation of coloured glazes on majolica sherds from the Monk s Palace waste shaft in Capena (Rome). Journal of Applied and Laser Spectroscopy, 2/1 (2015), lk 20 28; Philippe Colomban, Lucie Arberet ja Burcu Kirmizi. On-site Raman analysis of 17th and 18th century Limoges enamels: Implications on the European cobalt sources and the technological relationship between Limoges and Chinese enamels. Ceramics International, 43/13 (2017), lk Vrdl Angel Die guez, Albert Romano-Rodrı guez, Anna Vila, Joan Ramón Morante. The complete Raman spectrum of nanometric SnO 2 particles. Journal of Applied Physics, 90/3 (2001), lk ; Colomban jt, On-site Raman; Rita Giannini, Ian C. Freestone, Andrew J. Shortland. European cobalt sources identified in the production of Chinese famille rose porcelain. Journal of Archaeological Science, 80 (2017), lk Paola Ricciardi, Philippe Colomban, Aurélie Tournie, Véronique Milande. Nondestructive on-site identification of ancient glasses: genuine artefacts, embellished pieces or forgeries? Journal of Raman spectroscopy, 40/6 (2009), lk

10 Joonis 6. Tartu (T-1) ja Viljandi (V-3) peekri maalingute Ramani spektrid. Joonis: Ahti Niilisk. Punase värvi puhul eristati nii T-1 katke sise- ja välispinnal kui ka V-1 peekril hematiiti (Fe 2 ). Seda õnnestus kindlaks teha ka peekri T-2 maalingul, kus teiste värvide tuvastamine ei andnud tulemusi. Mõõdetud hematiidi spektrites võib märgata punanihet ja Ramani ribade laienemist võrreldes puhta kristallilise α-fe 2 spektriga. Viimati nimetatud nähtus on iseloomulik juhule, kus raud on osaliselt asendunud mõne teise metalli (nt alumiiniumi, indiumi vms) aatomitega peendispersses raudoksiidi pigmendis. 44 Järeldused ja kokkuvõte Tartust leitud sajandi maalingutega klaaspeekrite üldarv on praeguseks kasvanud 14-le, see on ka Euroopa mastaabis seni teadaolevalt üks suurimaid kogumeid. Pooled Tartust leitud peekrid on esindatud piisaval hulgal kildudega, mis on võimaldanud saada ettekujutuse neile maalitud kujunditest ja kirjadest. Seetõttu omavad Tartu leiud suurt tähtsust mujalt Euroopast avastatud uute klaaspeekrite üksikkildude määramisel ja mitmete selle klaasirühmaga seotud üldisemate probleemide lahendamisel. Tartust leitud maalingutega peekrikildude koostise analüüs võimaldas saada lisaandmeid nende valmistamisprobleemide kohta, eriti aga valmistamiskoha väljaselgitamiseks. Klaasnõude koostise analüüs kinnitas, et nimetatud peekrid on valmistatud naatriumklaasist ning nii klaasimassi kui ka värvide koostise andmed on üsna sarnased varem publitseeritud selle nõurühma klaasnõude vastavate andmetega. Tartust, samuti Viljandist leitud peekrite koostis lubab ole- 44 Nt Zeljka Cvejic, Srdjan Rakic, Aleksandar Kremenovic, Bratislav Antic, Cedomir Jovalekic, Philippe Colomban. Nanosize ferrites obtained by ball milling: Crystal structure, cation distribution, size-strain analysis and Raman investigations. Solid State Sciences, 8 (2006), lk ; Françoise Froment, Aurélie Tournié, Philippe Colomban. Raman identification of natural red to yellow pigments: ochre and iron-containing ores. Journal of Raman spectroscopy, 39 (2008), lk

11 tada, et need valmistati Lõuna-Euroopas asunud töökojas, sh võib strontsiumi esinemine otseselt viidata Vahemere piirkonnale. Seega ei räägi nende peekrite koostise kohta kogutud andmed vastu kirjalike allikate põhjal tehtud järeldusele, et need on valmistatud Veneetsias Murano saarel. Viljandist leitud sinise klaaspeekri sinise värvi andis koobalt, mis pärineb ilmselt Vahemere idakaldale jäävatel aladel asunud maardlast. Tänuavaldus: Uuringut toetasid osaliselt Eesti Haridus- ja Teadusministeerium (projektid IUT2-24, IUT20-7) ning Eesti Teadusagentuur (PRG29). Täname laborianalüüsidel osutatud abi eest Aarne Maaroosi ja Aivar Tarret ning Jaana Ratast ja Maria Smirnovat abi eest jooniste 1 ja 2 vormistamisel. 65

12 Results of elemental analysis of 13 th 14 th -century enamelled glass beakers from Tartu Arvi Haak, Ahti Niilisk, Ain Mäesalu, Peeter Ritslaid, Jaak Kikas In 2016, elemental analysis was made of the fragments of two beakers from Tartu, and two from Viljandi, at the Institute of Physics of the University of Tartu. This article focuses on the analysis of a beaker with lions (Fig. 1) and another with roosters (Fig. 2) from Tartu. 13th 14th-century enamelled glass beakers (often termed the Aldrevandini group in English) have been found in various locations in Europe, and fragments of over 230 such vessels are known. The characteristic majuscule inscription near the upper edge of these beakers included names (Aldrevandinus, Petrus, Doninus, Bartholameus) that, based on the published Venetian sources, have been connected to Venetian glass makers. Fragments of 14 beakers in this group have been excavated in Tartu, and a large majority of these have been previously published. Among others, a beaker bearing the name Aldrevandinus (Fig. 3) has been recently identified among the Tartu finds. The present article introduces three new sherds from the collections of the Tartu City Museum (Fig. 4). The vessel glass and enamels were analysed, using x-ray fluorescence (XRF) and Raman spectroscopy. The results show that the composition of the glass mass is very similar to that of the previously published vessels of this group (Fig. 5), with only minor differences in composition. The small amount of alumina (Al 2 ) indicates a significantly pure silica source, currently known in the eastern Mediterranean region, and the existence of trace element strontium (Sr) may also refer to this area. Thus, the glass was certainly produced in southern Europe, possibly in the Mediterranean region, and the chemical composition does not exclude Venice/Murano, which, on the basis of the written sources, is considered to be the production place. The composition of the enamels (Fig. 6) showed that the yellow pigment originated from a combination of lead and tin oxides, the white colour was obtained from cassiterite (SnO 2 ), while the red colour was attained from impure hematite (Fe 2 ). These results are in good accordance with the earlier studies of the enamels used on such beakers. 66

VMaastaraamat2003.indd

VMaastaraamat2003.indd 62 ARHEOLOOGILISED KAEVAMISED VILJANDI ORDULINNUSEL 2002. 2003. AASTAL Arvi Haak, Tartu Ülikooli magistrant, Viljandi Muuseumi teadur Liina Pärnamäe, Tartu Ülikooli arheoloogiaüliõpilane Sissejuhatus 1998.

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b)

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) 2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded 9. 10. klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) oogivees on kloriidioonide kontsentratsioon 75 mg/dm

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Filosoofia teaduskond Ajaloo ja arheoloogia Instituut Ants Kree Viljandi linnuse relvaleiud Bakalaureusetöö Juhendaja: Ain Mäesalu Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Külmrelvad 6 1.1.

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN doc

Microsoft Word - EVS-EN doc EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 13: Müürikivide (välja arvatud looduslikud kivid) neto- ja brutokuivtiheduse määramine Methods of test for masonry units Part 13: Determination of net and gross

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Valmis_aknad_78-2

Valmis_aknad_78-2 Alljärgnevalt müügis olevad valmis PVC-, puit-, alumiiniumaknad ja klaaspaketid.sobivusel võtke ühendust Teile lähima Aknakoda OÜ müügiesindusega või aknatehasega Pärnus Pärlimõisa tee 27(tel.44 56 238).

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pitt-Hopkinsi sündroomi modelleerimine Drosophila melanogaster is Laura Tamberg Juhendajad: Mari Palgi, PhD ja Tõnis Timmusk, PhD 27.10.2014 Drosophila melanogaster Üks esimesi mudelorganisme Thomas Hunt

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MMFA For Laura

MMFA For Laura MMFA 2018 Master Schedule Team Legend Crunchers Atom Peewee Bantam Charleswood North Winipeg Green St Vital Black (.99) Eastside (.85) Sunrise (.70) Corydon Blue Portage Green Corydon (.81) Corydon (.83)

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title SUURTE KORTERMAJADE PIIRKONNAD EUROOPAS: SOTSIAALSED TRENDID JA PLANEERIMISLÄHENEMISED Tiit Tammaru ja Kadri Leetmaa TÜ Rände- ja linnauuringute keskus 14 linna Euroopas Large Housing Estates in Europe:

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx Tartu Ülikool Jaak Vilo 20. aprill 2009 Jaak Vilo 1 CV Karjääriredel Kuidas tehakse teadust Kuidas mõõta teadust Teadus on lahe saab teha mida tahad saab reisida lõpmatult saab suhelda lõpmatult PhD

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Pallini ajalugu 1875 Nicola Pallini asutas Antica Casa Pallini ja oli kõige tuntum kaupleja Abruzzos. Ta eksportis pähkeid, importis kivimeid Saksamaalt, oli pankur ja suurima poe omanik, valmistas veini

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Nurk, Mart. Inventarinimistu

Nurk, Mart. Inventarinimistu TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 177 NURK, MART 1939-1948 SISSEJUHATUS Nurk, Mart (Märt) (14. juuli 1892, Kaubi v. Pärnumaal - 5. nov. 1948, Hamburg), õigusteadlane, Tartu Ülikooli ja Balti Ülikooli (Saksamaa)

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

LOPLASTIKA VÕRKUDE JU IMMUNOLOOGILINE RAHVUSÜLIKOOL 95 LOOMUSTUS ASPEKTID ENDUSLIK PERSPEKTIIV URDENIMETUSTE NÄITA OLOOGIAST ANTROPOLO TITUTSIONAALNE

LOPLASTIKA VÕRKUDE JU IMMUNOLOOGILINE RAHVUSÜLIKOOL 95 LOOMUSTUS ASPEKTID ENDUSLIK PERSPEKTIIV URDENIMETUSTE NÄITA OLOOGIAST ANTROPOLO TITUTSIONAALNE LOPLASTIKA VÕRKUDE JU IMMUNOLOOGILINE RAHVUSÜLIKOOL 95 LOOMUSTUS ASPEKTID ENDUSLIK PERSPEKTIIV URDENIMETUSTE NÄITA OLOOGIAST ANTROPOLO TITUTSIONAALNE ARENG PRAKTIKA ASPEKTIDE NTEKSTIS USUNDILISED SA AMAD

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Funktsionaalne Programmeerimine

Funktsionaalne Programmeerimine Geomeetrilised kujundid Geomeetriliste kujundite definitsioon: data Shape = Rectangle Side Side Ellipse Radius Radius RtTriangle Side Side Polygon [Vertex] deriving Show type Radius = Float type Side =

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem