Operatiivseire Tallinn 2020

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Operatiivseire Tallinn 2020"

Väljavõte

1 Operatiivseire 2019 Tallinn 2020

2 Töö nimetus: Operatiivseire 2019 Töö autor: Allan Allas Ülle Leisk Eve Usin Töö tellija: Keskkonnaamet Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, Tel Fax Töö on teostatud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusel Operatiivseire (48)

3 Sisukord 1. Sissejuhatus Materjal ja metoodika Töö tulemused Reoveepuhastite meetmete tõhususe seire Harju maakond Järva maakond Rapla maakond Hiiu maakond Lääne maakond Saare maakond Jõgeva maakond Tartu maakond Pärnu maakond Viljandi maakond Põlva maakond Valga maakond Võru maakond Ida- Viru maakond Lääne- Viru maakond Kokkuvõte Suublaseire Tabelid: Tabel 1 Näitajate analüüsimiseks kasutatud meetodid... 7 Tabel 2 Operatiivseire raames heit- ja sadevees määratud komponendid ja kogused Operatiivseire (48)

4 Tabel 3 Operatiivseire pinnaveest määratud komponendid ja kogused Tabel 4 Setteproovidest määratud komponendid ja kogused Tabel 5: Harju maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused Tabel 6: Harju maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused Tabel 7: Järva maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused Tabel 8: Rapla maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused Tabel 9: Rapla maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused Tabel 10: Hiiu maakonnas võetud proovidest määratud komponendid ja kogused Tabel 11: Lääne maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused 22 Tabel 12: Lääne maakonnas võetud sette proovidest määratud komponendid ja kogused Tabel 13: Saare maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused.26 Tabel 14: Saare maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused Tabel 15: Jõgeva maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused.27 Tabel 16: Tartu maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused.. 28 Tabel 17: Pärnu maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused.29 Tabel 18: Pärnu maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused Tabel 19: Viljandi maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused.31 Tabel 20: Viljandi maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused Tabel 21: Põlva maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. 32 Tabel 22: Põlva maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused Tabel 23: Valga maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. 33 Tabel 24: Võru maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused.. 34 Tabel 25: Võru maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused Tabel 26: Ida- Viru maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. 35 Operatiivseire (48)

5 Tabel 27: Ida- Viru maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused Tabel 28: Lääne- Viru maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused 37 Tabel 29: Lääne- Viru maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused.. 38 Tabel 30 Keskkonnaloale mittevastavad heit- ja sadevee väljalaskme proovid Tabel 31 Operatiivseire suublad Joonised: Joonis 1: Lepinguperioodil teostatud tööde mahud Joonis 2 Vastavad ja mittevastavad heit ja sadevee väljalaskme proovid Joonis 3 Suublate füüsikalis-keemiline üldseisund ülalpool ja allpool heitvee väljalaskmeid ning puhasti seisund Joonis 4 Suublate BHT kvaliteediklass ülalpool ja allpool heitvee väljalaskmeid ning puhasti heitvee BHT7 sisaldus Joonis 5 Suublate üldlämmastiku kvaliteediklass ülalpool ja allpool heitvee väljalaskmeid ning puhasti heitvee Nüld sisaldus Joonis 6. Suublate üldfosfori kvaliteediklass ülalpool ja allpool heitvee väljalaskmeid ning puhasti heitvee Püld sisald Operatiivseire (48)

6 1. Sissejuhatus aasta veebruaris sõlmisid Keskkonnaamet tellijana ja OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (edaspidi EKUK) töövõtjana lepingu nr. 1-17/19/33 Operatiivseire Operatiivseire eesmärk on täpsustada veekogude seisundit ja sellele avalduva surve põhjuseid ning hinnata rakendatud meetmete tõhusust. Seiretulemusi kasutatakse väljalaskmete võimaliku mõju hindamiseks veekogumitele, samuti keskkonnalubades (vee erikasutusluba, keskkonnakompleksluba) seatud nõuete kinnipidamise ning vee erikasutaja poolt võetud omaseire tulemuste tõesuse hindamiseks. Seiretulemuste põhjal on võimalik keskkonnalubades väljalaskme heitvee nõuete karmistamine juhul, kui see mõjutab negatiivselt suubla seisundit. Seiretulemuste põhjal hinnatakse ka rakendatud meetmete tõhusust mitteheas seisundis veekogumitel. Samuti annavad operatiivseire tulemused sisendi veemajanduskavade (edaspidi VMK) meetmeprogrammide rakendamise tegevuskava koostamiseks ning selle tulemuslikkuse hindamiseks ja ettepanekute tegemiseks ülevaateseire korraldamiseks. Keskkonnaamet koostab ja esitab seireperioodi alguses Eesti Keskkonnauuringute Keskusele heitvee väljalaskmete seire aastaplaani tulenevalt veemajanduskava eesmärkidest, kus iga seirepunkti kohta on esitatud põhjendus seire teostamise vajalikkuse kohta. Seirepunktide lisamisel seireplaani arvestatakse kindlaid kriteeriume: - VMK tegevuskava ( ) rakendamine; - VMK meetmeprogrammi rakendamine; - saastetasu asendamine; - loata tegevus; - avariiolukord reoveepuhastis; - mittevastav proov (omaseire alusel); - mittevastav proov (operatiivseire alusel); - ohtlikud ained; - uus väljalask; - keskkonnakompleksload. Operatiivseire (48)

7 2. Materjal ja metoodika Operatiivsere raames toimus proovide võtmine ja analüüside teostamine Keskkonnaameti poolt esitatud nimekirjade alusel märgitud komponentide osas seireplaani järgi. Töö teostamisel kasutati asjakohaseid proovivõtu ja analüüsimeetodeid, mis kuuluvad EKUK akrediteerimisulatusse (EAK poolt akrediteeritud katselabor reg nr L008) 1 Proovid võeti EKUK spetsialistide poolt, kes on atesteeritud pinna-, heit-, mere- ja reovee proovivõtmise valdkonnas vastavalt keskkonnaministri määruses nr 53 on toodud korrale, akrediteeritud proovivõtumetoodikate kohaselt. Heit- ja sadeveest võetud punkt- ja keskmistatud proovid võeti üldjuhul vee erikasutusloas kinnitatud proovivõtupunktidest. Punktproovid on võetud kindlal ajahetkel, mis on märgitud proovivõtuprotokollile, keskmistatud proovid on võetud ajaskeskmistatuna (24h keskmistatud proovidena). Pinnavee ja põhjasetete proovivõtukoha määras töö tellija või määrati looduses proovivõtmise käigus. Proovivõtuprotokollid koostati lähtudes lepingus nõutud tegevustest. Heit- ja sadevee proovivõtuprotokollid täideti kahes eksemplaris, millest üks eksemplar jäi töö teostajale ja teine eksemplar reoveepuhasti valdajale. Proovivõtuprotokollile kirjutati reoveepuhastite töö seisukorra kirjeldus, mis põhineb visuaalsel vaatlusel proovivõtmise ajal. Selline seisukorra kirjeldus ei ole tõlgendatav inspekteerimise või sertifitseerimisena vastavalt standardile ISO/IEC või ISO/IEC juhendile 65. Reoveepuhastite tööseisukorra hindamiseks on koostatud töövõtja poolt standardtööjuhend STJnrP3. Lähtudes juhendist kirjeldati tööseisukorda etapiti. Pinnavee ja põhjasetete proovivõtuprotokollid koostati ühes eksemplaris. Protokollile märgiti seiratava veekogu üldine seisukord (veevoolu olemasolu, taimestik jne) Kohapeal mõõdeti kiiresti muutuvad näitajad: veetemperatuur, lahustunud hapniku sisaldus, elektrijuhtivus ja ph. Proovide võtmisel, säilitamisel ja käsitlemisel lähtuti Keskkonnaministri määruses nr 49 ning standardites ISO , ISO , ISO , ISO , ISO ; ISO ; ISO ja ISO toodud nõuetest. Heitvee- ja suublaseire proovide analüüsiti EKUK laborites järgnevate akrediteeritud meetoditega (Tabel 1). Tabel 1 Näitajate analüüsimiseks kasutatud meetodid Näitaja Katsemeetod Mõõteprintsiip Elektrijuhtivus (proovivõtul) EVS-EN Elektrokeemia 1 akrediteerimisulatus (L008), Operatiivseire (48)

8 Näitaja Katsemeetod Mõõteprintsiip ph (proovivõtul) ISO Elektrokeemia Veetemperatuur (proovivõtul) ISO ISO Elektrokeemia Lahustunud hapnik (proovivõtul) EVS-EN ISO 5814 Elektrokeemia Vooluhulk ISO 748 STJnrV74 Füüsikaline Hõljuvained EVS- EN 872 Gravimeetria Kuivjääk SFS 3008 Gravimeetria Biokeemiline hapnikutarve, ISO ,2 Elektrokeemia BHT7; BHT5 EVS-EN ,2 Keemiline hapnikutarve ISO 6060 Tiitrimeetria (dikromaatne), KHTCr EVS-ISO Fotomeetria Keemiline hapnikutarve SFS 3036 Tiitrimeetria (permanganaatne), KHTMn Üldlämmastik (Nüld) SFS 5505 Tiitrimeetria Üldlämmastik (Nüld) EVS-EN ISO Fotomeetria Üldlämmastik (Nüld) ISO Tiitrimeetria Ammoonium (NH4 + ) SFS 3032 Fotomeetria EVS-EN ISO Üldfosfor (Püld) EVS-EN ISO 6878 Fotomeetria ISO Üldfosfor (Püld) STJnrV26B Fotomeetria Naftasaadused C10-C40) (süsivesinikud Lahustunud orgaaniline süsinik (DOC) EVS-EN ISO EVS-EN 1484 GC/FID Ühe- ja kahealuselised fenoolid STJnrU12D HPLC Pentaklorofenool EVS-EN GC-MS Alküülfenoolid ISO GC-MS IR-spektromeetria Elavhõbe (Hg) EVS-EN ISO EVS-EN ISO AAS külmaur Fluorestsents-spektromeetria Elavhõbe STJnrMU84 STJnrMU84-2A AAS külmaur Fluorestsents-spektromeetria Elemendid (As, Cr, Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, Ba, Sn, Sb) EVS-EN ISO EVS-EN ISO ICP-MS, ICP-OES; ICP-AES Elemendid (AS, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sn, Zn, P) STJnrMU91 STJnrMU91A STJnrMU94 ICP-OES ICP-AES ICP-MS Sulfaat (SO4 2- ) AOAC Fotomeetria Nitrit (NO2 - N) EVS-EN ISO Fotomeetria Nitraat (NO3 - N) Fluoriid (F - ) ISO Elektrokeemia Kloriid (Cl - ) SM 4500-Cl D, APHA Tiitrimeetria Üldkaredus ISO 6059 Tiitrimeetria Operatiivseire (48)

9 Näitaja Katsemeetod Mõõteprintsiip Ftalaadid EVS-EN ISO GC-MS PAH ISO GC-MS/MS Tinaorgaaanika STJnrU89 GC-MS/MS PCB STJnrU63 GC-MS/MS Pestitsiidid STJnrU63 GC-MS/MS Pestitsiidid STJnrU63a GC-MS/MS Klorobenseenid STJnrU63a GC-MS/MS Lenduvad orgaanilised ühendid ISO GC-MS (VOC) Sulfiid (S 2- ) SM4500-S2-F Tiitrimeetria Värvus EVS-EN ISO 7887 secd Füüsikalis-keemiline Tabelis 1 kasutatud lühendid on järgmised: Meetodid: AAS - aatomabsorptsioonspektromeetria GC/FID gaasikromatograafia leekionisatsiooni detektoriga GC-MS gaasikromatograafia massispektromeetrilise detektoriga GC-MS/MS - gaasikromatograafia tandemmassispektromeetrilise detektoriga HPLC kõrgsurvevedelikkromatograafia ICP-OES Induktiivsidestusega plasma aatomemissioonspektromeetria ICP-AES - Induktiivsidestusega plasma aatomemissioonspektromeetria ICP-MS - Induktiivsidestusega plasma mass-spektromeetria IR-spektromeetria - infrapunaspektromeetria Operatiivseire (48)

10 3. Töö tulemused 3.1 Reoveepuhastite meetmete tõhususe seire Lepinguperioodil kontrolliti reoveepuhasteid ja sademevee väljalaskusid 523 korral ja võeti 447 punktproovi ning 76 keskmistatud proovi. Heitvee väljalaskmetest võeti 328 punktproovi ja 70 keskmistatud proovi. Üks keskmistatud proov võeti reoveest ning üks keskmistatud proov võeti seadme väljavoolust (NB ei ole suublasse juhitav heitvesi). Sademevee väljalaskmetest võeti 119 punktproovi ja 4 keskmistatud proovi. Heit- ja sademevee väljalaskudest ei olnud võimalik esinduslikke proove võtta 60-l korral. Proovivõtuprotokollidel fikseeriti vastavasisuline märge. Reoveepuhasti hinnang kujunes analüüsitulemuste võrdlemisel vee erikasutusloas määratud nõuetega. Ületamised märgiti näitajate kaupa. Analüüsitud proovidest vastas vee-erikasutusloa nõuetele 283 ja ei vastanud 211. Kontrollimise hetkel ei olnud avalikest andmebaasidest load leitavad 27 juhul. Ühel juhul oli tegemist reoveega ning ühel juhul seadme väljavooluga. Pinnavee seisundi hindamiseks võeti kokku 98 punktproovi. Pinnaveest ei olnud võimalik esinduslikke proove võtta 34 juhul. Seireperioodil võeti kokku 4 setteproovi Täpsustused, analüüside tulemused ning hinnangud on esitatud lisas 1. Joonis 1 Lepinguperioodil teostatud tööde mahud Tabelis 2 on esitatud heit- ja sadevee väljalaskmetes määratud komponendid ja kogused. Tabelis 3 on esitatud pinnaveest määratud komponendid ja kogused. Tabelis 4 on esitatud maavarade kaevandamise seotud väljalaskmetes määratud komponendid ja kogused. Tabel 2 Operatiivseire raames heit- ja sadevees määratud komponendid ja kogused Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 76 Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) ÜLD 40 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 445 Operatiivseire (48)

11 Hõljuvaine ÜLD 488 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 480 Nitraat (NO3- - N) // ÜLD 5 spektrofotomeetriline Nitrit (NO2- - N) ÜLD 5 Üldfosfor (Püld) ÜLD 490 Üldlämmastik (Nüld) ÜLD 489 Triklorometaan (kloroform) VOC 3 Dibutüültina-katioon (DBT) TINAORG 4 Dioktüültina-katioon (DOT) TINAORG 4 Monobutüültina-katioon (MBT) TINAORG 4 Monooktüültina-katioon (MOT) TINAORG 4 Tetrabutüültina-katioon (TTBT) TINAORG 4 Tributüültina-katioon (TBT) TINAORG 4 Trifenüültina-katioon (TPhT) TINAORG 4 Tritsükloheksüültina-katioon (TCyT) TINAORG 4 Vooluhulk Q 13 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 521 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 512 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 25 ph (proovivõtul) PROOV 522 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 513 Heksaklorobutadieen PEST 1 Antratseen PAH 94 Atsenafteen PAH 90 Atsenaftüleen PAH 90 Benso(a)antratseen PAH 90 Benso(a)püreen PAH 94 Benso(b)fluoranteen PAH 91 Benso(g,h,i)perüleen PAH 91 Benso(k)fluoranteen PAH 91 Dibenso(a,h)antratseen PAH 90 Fenantreen PAH 90 Fluoranteen PAH 94 Fluoreen PAH 90 Indeno(1,2,3-cd)püreen PAH 91 Krüseen PAH 90 Naftaleen PAH 94 PAH summa PAH 90 Püreen PAH 90 Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40) NAFTA 165 Antimon (Sb) MET 33 Arseen (As) MET 131 Baarium (Ba) MET 57 Elavhõbe (Hg) MET 158 Kaadmium (Cd) MET 134 Kroom (Cr) MET 134 Nikkel (Ni) MET 154 Plii (Pb) MET 152 Tina (Sn) MET 54 Tsink (Zn) MET 165 Vask (Cu) MET 164 Operatiivseire (48)

12 Fluoriid (F-) (IC) LISA 34 Kloriid (Cl-) (tiitr) LISA 4 Lahustunud orgaaniline süsinik, DOC LISA 4 Sulfaat (SO4 2- ) LISA 30 Sulfiidid (S 2- ) LISA 4 Värvus LISA 17 Üldkaredus LISA 3 Pentaklorofenool KLOROFEN 4 Bensüülbutüülftalaat (BBP) FTAL 1 Di-2-etüülheksüülftalaat (DEHP) FTAL 1 Dibutüülftalaat (DBP) FTAL 1 Dietüülftalaat (DET) FTAL 1 Diisobutüülftalaat (DIBP) FTAL 1 Dimetüülftalaat (DMP) FTAL 1 Di-n-oktüülftalaat (DNOP) FTAL 1 Di-n-propüülftalaat (DPP) FTAL 1 Ditsükloheksüülftalaat (DCP) FTAL 1 Diundetsüülftalaat (DUP) FTAL 1 2,3-dimetüülfenool, FENOOL 133 2,5-Dimetüülresortsinool FENOOL 133 2,6-dimetüülfenool FENOOL 133 3,4-Dimetüülfenool FENOOL 133 3,5-Dimetüülfenool FENOOL Metüülresortsiin FENOOL 133 Fenool FENOOL 133 o-kresool FENOOL 133 p/m-kresool FENOOL 133 Resortsiin FENOOL n-Nonüülfenool ALKÜÜLFEN 4 4-Nonüülfenool (hargnenud) ALKÜÜLFEN 3 Tabel 3 Operatiivseire pinnaveest määratud komponendid ja kogused Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 98 Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) ÜLD 96 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 2 Hõljuvaine ÜLD 96 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 6 Keemiline hapnikutarve (permanganaatne)khtmn ÜLD 9 Üldfosfor (Püld) ÜLD 98 Üldlämmastik (Nüld) ÜLD 98 Triklorometaan (kloroform) VOC 8 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 98 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 98 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 98 ph (proovivõtul) PROOV 98 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 98 Arseen (As) (filtreeritud) MET 4 Baarium (Ba) (filtreeritud) MET 4 Operatiivseire (48)

13 Kaadmium (Cd) (filtreeritud) MET 4 Nikkel (Ni) (filtreeritud) MET 4 Plii (Pb) (filtreeritud) MET 4 Tina (Sn) MET 4 Tsink (Zn) (filtreeritud) MET 4 Vask (Cu) (filtreeritud) MET 4 Kloriid (Cl-) (tiitr) LISA 8 Sulfaat (SO4 2- ) LISA 8 Sulfiidid (S 2- ) LISA 8 Värvus LISA 7 Tabel 4 Setteproovidest määratud komponendid ja kogused Komponent Tk. 1,2,3,4-Tetraklorobenseen 4 1,2,3,5-/1,2,4,5-Tetraklorobenseen 4 1,2,3-Triklorobenseen 4 1,2,4-Triklorobenseen 4 1,3,5-Triklorobenseen 4 2,4-D 2-EHE 4 Aklonifeen 4 Alakloor 4 Aldriin 4 Arseen (As) 4 Atrasiin 4 Baarium (Ba) 4 Bifenoks 4 Bifentriin 4 Boskaliid 4 Deltametriin 4 Diasinoon 4 Dieldriin 4 Diflufenikaan 4 Diklobeniil 4 Diklorofoss 4 Dikofool 4 Dimetakloor 4 Elavhõbe (Hg) 4 Endosulfaansulfaat_ 4 Endriin 4 Epoksikonasool 4 Esfenvaleraat 4 Fenitrotioon 4 Fenpropatriin 4 Fenpropidiin 4 Fenpropimorf 4 Fenvaleraat 4 Flutsütrinaat 4 Fosfamidoon 4 Fosfor (P) 1 Heksaklorobenseen 4 Operatiivseire (48)

14 Komponent Tk. Heksaklorobutadieen 4 Heptakloor-eksoepoksiid 4 Heptakloor-endoepoksiid 4 Heptakloor 4 Isodriin 4 Kaadmium (Cd) 4 Kinoksüfeen 4 Klorofenvinfoss 4 Kloropürifoss 4 Klorotoluroon 4 Krimidiin 4 Kroom (Cr) 3 Kvintoseen 4 Malatioon 4 Metabenstiasuroon 4 Metakrifoss 4 Metamitroon 4 Metasakloor 4 Metoksükloor 4 Metolakloor 4 Metribusiin 4 Mireks 4 Nikkel (Ni) 4 Oksüklordaan 4 PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB-77 4 PCB-81 4 Pentaklorobenseen 4 Permetriin 4 Plii (Pb) 4 Prometriin 4 Propaam 4 Propasiin 4 Propikonasool 4 Protiokonasool-destio 4 Sebutüülasiin 4 Simasiin 4 Terbutriin 4 Terbutüülasiin 4 Tina (Sn) 4 Triallaat 4 Trifluralin 4 Tsink (Zn) 4 Tsüaanasiin 4 Operatiivseire (48)

15 Komponent Tk. Tsübutriin 4 Tsüflutriin 4 Tsüpermetriin (isomeeride segu) 4 Vask (Cu) 4 alfa-endosulfaan_ 4 alfa-heksaklorotsükloheksaan 4 alfa-klordaan 4 beeta-endosulfaan_ 4 beeta-heksaklorotsükloheksaan 4 delta-heksaklorotsükloheksaan 4 epsilon-heksaklorotsükloheksaan 4 gamma-heksaklorotsükloheksaan 4 gamma-klordaan 4 lambda-tsühalotriin 4 metüül-kloropürifoss 4 metüül-pirimifoss 4 o,p -DDD 4 o,p -DDE 4 o,p -DDT 4 p,p -DDD 4 p,p -DDE 4 p,p -DDT 4 Üldfosfor (Püld) 3 Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl 4 Sette paksus 4 Operatiivseire (48)

16 Eesti Keskkonnauuringute Kesk Joonis 1: Lepinguperioodil teostatud tööde mahud Operatiivseire (48)

17 3.1.1 Harju maakond Harju maakonnas kontrolliti reoveepuhasteid 158 korral ja võeti 142 punktproovi ja 16 keskmistatud proovi. Vee- erikasutusloa nõuetele vastas määratud näitajate osas 83 ja ei vastanud 60 väljalaskme proovi. Kontrollimise hetkel ei olnud avalikest andmebaasidest load leitavad 15 juhul. 33-l juhul ei olnud esindusliku proovi võtmine võimalik. Pinnaveest võeti kokku 1 punktproov. Tabelis 5 on esitatud Harju maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabelis 6 on esitatud Harju maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabel 5: Harju maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 8 Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) ÜLD 8 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 132 Hõljuvaine ÜLD 143 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 138 Üldfosfor (Püld) ÜLD 145 Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl ÜLD 144 Dibutüültina-katioon (DBT) TINAORG 4 Dioktüültina-katioon (DOT) TINAORG 4 Monobutüültina-katioon (MBT) TINAORG 4 Monooktüültina-katioon (MOT) TINAORG 4 Tetrabutüültina-katioon (TTBT) TINAORG 4 Tributüültina-katioon (TBT) TINAORG 4 Trifenüültina-katioon (TPhT) TINAORG 4 Tritsükloheksüültina-katioon (TCyT) TINAORG 4 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 158 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 157 ph (proovivõtul) PROOV 158 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 158 Antratseen PAH 79 Atsenafteen PAH 79 Atsenaftüleen PAH 79 Benso(a)antratseen PAH 79 Benso(a)püreen PAH 79 Benso(b)fluoranteen PAH 79 Benso(g,h,i)perüleen PAH 79 Benso(k)fluoranteen PAH 79 Dibenso(a,h)antratseen PAH 79 Fenantreen PAH 79 Fluoranteen PAH 79 Fluoreen PAH 79 Operatiivseire (48)

18 Indeno(1,2,3-cd)püreen PAH 79 Krüseen PAH 79 Naftaleen PAH 79 PAH summa PAH 79 Püreen PAH 79 Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40) NAFTA 122 Antimon (Sb) MET 33 Arseen (As) MET 74 Baarium (Ba) MET 53 Elavhõbe (Hg) MET 101 Kaadmium (Cd) MET 77 Kroom (Cr) MET 76 Nikkel (Ni) MET 95 Plii (Pb) MET 94 Tina (Sn) MET 53 Tsink (Zn) MET 101 Vask (Cu) MET 101 Fluoriid (F-) (IC) LISA 33 Lahustunud orgaaniline süsinik, DOC LISA 4 Sulfaat (SO4 2- ) LISA 14 Värvus LISA 6 Üldkaredus LISA 3 2,3-dimetüülfenool, FEN 106 2,5-Dimetüülresortsinool FEN 106 2,6-dimetüülfenool FEN 106 3,4-Dimetüülfenool FEN 106 3,5-Dimetüülfenool FEN Metüülresortsiin FEN 106 Fenool FEN 106 o-kresool FEN 106 p/m-kresool FEN 106 Resortsiin FEN 106 Tabel 6: Harju maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 1 Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) ÜLD 1 Hõljuvaine ÜLD 1 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 1 Üldfosfor (Püld) ÜLD 1 Üldlämmastik (Nüld) ÜLD 1 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 1 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 1 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 1 ph (proovivõtul) PROOV 1 Veetemperatuur (proovivõtul) PROOV 1 Värvus LISA 1 Operatiivseire (48)

19 3.1.2 Järva maakond Järva maakonnas kontrolliti reoveepuhasteid 35 korral ja võeti 34 punktproovi ja 1 keskmistatud proovi. Vee -erikasutusloa nõuetele vastas määratud näitajate osas 31 ja ei vastanud 4 väljalaskmest võetud proovi. Kahel juhul ei olnud esindusliku proovi võtmine võimalik. Tabelis 7 on esitatud Järva maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabel 7: Järva maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 24 Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) ÜLD 12 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 23 Hõljuvaine ÜLD 35 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 35 Üldfosfor (Püld) ÜLD 35 Üldlämmastik (Nüld) ÜLD 35 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 35 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 35 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 12 ph (proovivõtul) PROOV 35 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 35 Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40) NAFTA 1 Tsink (Zn) MET 1 Sulfaat (SO4 2- ) LISA 1 2,3-dimetüülfenool, FEN 1 2,5-Dimetüülresortsinool FEN 1 2,6-dimetüülfenool FEN 1 3,4-Dimetüülfenool FEN 1 3,5-Dimetüülfenool FEN 1 5-Metüülresortsiin FEN 1 Fenool FEN 1 o-kresool FEN 1 p/m-kresool FEN 1 Resortsiin FEN 1 Operatiivseire (48)

20 3.1.3 Rapla maakond Raplamaal kontrolliti reoveepuhasteid 32 korral ja võeti 27 punktproovi ning 5 keskmistatud proovi. Veeerikasutusloa nõuetele vastas määratud näitajate osas 22 ja ei vastanud 8 väljalasku. Kontrollimise hetkel ei olnud avalikest andmebaasidest load leitavad 2 juhul. Esindusliku proovi võtmine ei olnud võimalik kahel juhul. Pinnaveest võeti ja analüüsiti 15 punktproovi. Tabelis 8 on esitatud Rapla maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabelis 9 on esitatud Rapla maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabel 8: Rapla maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 23 Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) ÜLD 20 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 12 Hõljuvaine ÜLD 32 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 29 Üldfosfor (Püld) ÜLD 32 Üldlämmastik (Nüld) ÜLD 32 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 32 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 32 ph (proovivõtul) PROOV 32 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 32 Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40) NAFTA 4 Arseen (As) MET 6 Elavhõbe (Hg) MET 6 Kaadmium (Cd) MET 6 Kroom (Cr) MET 6 Nikkel (Ni) MET 6 Plii (Pb) MET 6 Tsink (Zn) MET 6 Vask (Cu) MET 6 Värvus LISA 11 Operatiivseire (48)

21 Tabel 9: Rapla maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 15 Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) ÜLD 13 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 2 Hõljuvaine ÜLD 15 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 1 Keemiline hapnikutarve (permanganaatne)khtmn ÜLD 9 Üldfosfor (Püld) ÜLD 15 Üldlämmastik (Nüld) ÜLD 15 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 15 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 15 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 15 ph (proovivõtul) PROOV 15 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 15 Värvus LISA Hiiu maakond Hiiumaal kontrolliti reoveepuhasteid 5 korral ja võeti 5 punktproovi. Vee erikasutusloa nõuetele vastas määratud näitajate osas 1 ja ei vastanud 4 väljalaskmest võetud proovi. Esinduslikku proovi ei olnud võimalik võtta ühel juhul. Tabelis 10 on esitatud Hiiu maakonnas võetud proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabel 10: Hiiu maakonnas võetud proovidest määratud komponendid ja kogused Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 5 Hõljuvaine ÜLD 5 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 5 Üldfosfor (Püld) ÜLD 5 Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl ÜLD 5 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 5 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 5 ph (proovivõtul) PROOV 5 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 5 Operatiivseire (48)

22 3.1.5 Lääne maakond Lääne maakonnas kontrolliti reoveepuhasteid 19 korral ja võeti 19 punktproovi. Vee erikasutusloa nõuetele vastas määratud näitajate osas 7 ja ei vastanud 11 väljalaskmest võetud proovi. Kontrollimise hetkel ei olnud avalikest andmebaasidest load leitavad ühel juhul. Esinduslikku proovi ei olnud võimalik võtta ühel juhul. Põhjasetetest võeti ja analüüsiti 4 proovi. Tabelis 11 on esitatud Lääne maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabelis 12 on esitatud Lääne maakonnas võetud sette proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabel 11: Lääne maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 19 Hõljuvaine ÜLD 19 Keemiline hapnikutarve ÜLD 19 (dikromaatne)khtcr Üldfosfor (Püld) ÜLD 19 Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl ÜLD 19 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 19 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 19 ph (proovivõtul) PROOV 19 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 19 Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40) NAFTA 7 Arseen (As) MET 4 Elavhõbe (Hg) MET 4 Kaadmium (Cd) MET 4 Kroom (Cr) MET 4 Nikkel (Ni) MET 4 Plii (Pb) MET 4 Tsink (Zn) MET 4 Vask (Cu) MET 4 2,3-dimetüülfenool, FEN 4 2,5-Dimetüülresortsinool FEN 4 2,6-dimetüülfenool FEN 4 3,4-Dimetüülfenool FEN 4 3,5-Dimetüülfenool FEN 4 5-Metüülresortsiin FEN 4 Fenool FEN 4 o-kresool FEN 4 p/m-kresool FEN 4 Resortsiin FEN 4 Operatiivseire (48)

23 Tabel 12: Lääne maakonnas võetud sette proovidest määratud komponendid ja kogused Komponent Tk. 1,2,3,4-Tetraklorobenseen 4 1,2,3,5-/1,2,4,5-Tetraklorobenseen 4 1,2,3-Triklorobenseen 4 1,2,4-Triklorobenseen 4 1,3,5-Triklorobenseen 4 2,4-D 2-EHE 4 Aklonifeen 4 Alakloor 4 Aldriin 4 Arseen (As) 4 Atrasiin 4 Baarium (Ba) 4 Bifenoks 4 Bifentriin 4 Boskaliid 4 Deltametriin 4 Diasinoon 4 Dieldriin 4 Diflufenikaan 4 Diklobeniil 4 Diklorofoss 4 Dikofool 4 Dimetakloor 4 Elavhõbe (Hg) 4 Endosulfaansulfaat_ 4 Endriin 4 Epoksikonasool 4 Esfenvaleraat 4 Fenitrotioon 4 Fenpropatriin 4 Fenpropidiin 4 Fenpropimorf 4 Fenvaleraat 4 Flutsütrinaat 4 Fosfamidoon 4 Fosfor (P) 1 Heksaklorobenseen 4 Heksaklorobutadieen 4 Heptakloor-eksoepoksiid 4 Operatiivseire (48)

24 Komponent Heptakloor-endoepoksiid 4 Heptakloor 4 Isodriin 4 Kaadmium (Cd) 4 Kinoksüfeen 4 Klorofenvinfoss 4 Kloropürifoss 4 Klorotoluroon 4 Krimidiin 4 Kroom (Cr) 3 Kvintoseen 4 Malatioon 4 Metabenstiasuroon 4 Metakrifoss 4 Metamitroon 4 Metasakloor 4 Metoksükloor 4 Metolakloor 4 Metribusiin 4 Mireks 4 Nikkel (Ni) 4 Oksüklordaan 4 PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB-77 4 PCB-81 4 Pentaklorobenseen 4 Permetriin 4 Plii (Pb) 4 Prometriin 4 Tk. Operatiivseire (48)

25 Komponent Propaam 4 Propasiin 4 Propikonasool 4 Protiokonasool-destio 4 Sebutüülasiin 4 Simasiin 4 Terbutriin 4 Terbutüülasiin 4 Tina (Sn) 4 Triallaat 4 Trifluralin 4 Tsink (Zn) 4 Tsüaanasiin 4 Tsübutriin 4 Tsüflutriin 4 Tsüpermetriin (isomeeride segu) 4 Vask (Cu) 4 alfa-endosulfaan_ 4 alfa-heksaklorotsükloheksaan 4 alfa-klordaan 4 beeta-endosulfaan_ 4 beeta-heksaklorotsükloheksaan 4 delta-heksaklorotsükloheksaan 4 epsilon-heksaklorotsükloheksaan 4 gamma-heksaklorotsükloheksaan 4 gamma-klordaan 4 lambda-tsühalotriin 4 metüül-kloropürifoss 4 metüül-pirimifoss 4 o,p -DDD 4 o,p -DDE 4 o,p -DDT 4 p,p -DDD 4 p,p -DDE 4 p,p -DDT 4 Üldfosfor (Püld) 3 Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl 4 Sette paksus 4 Tk. Operatiivseire (48)

26 3.1.6 Saare maakond Saare maakonnas kontrolliti reoveepuhasteid 18 korral ja võeti 11 punktproovi ning 7 keskmistatud proovi. Vee erikasutusloa nõuetele vastas määratud näitajate osas 7 ja ei vastanud 9 väljalaskmest võetud proovi. Ühel juhul võeti proov reoveest ning ühel juhul seadme väljavoolust. Viiel juhul ei olnud esinduslik proovivõtt võimalik. Pinnaveest võeti ja analüüsiti 18 punktproovi.. Tabelis 13 on esitatud Saare maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabelis 14 on esitatud Saare maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabel 13: Saare maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 14 Hõljuvaine ÜLD 14 Keemiline hapnikutarve ÜLD 14 (dikromaatne)khtcr Üldfosfor (Püld) ÜLD 14 Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl ÜLD 14 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 17 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 17 ph (proovivõtul) PROOV 17 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 17 Vooluhulk Q 5 Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40) NAFTA 2 Elavhõbe (Hg) MET 1 Kaadmium (Cd) MET 1 Kroom (Cr) MET 1 Nikkel (Ni) MET 1 Plii (Pb) MET 1 Tsink (Zn) MET 1 Vask (Cu) MET 1 2,3-dimetüülfenool, FEN 1 2,5-Dimetüülresortsinool FEN 1 2,6-dimetüülfenool FEN 1 3,4-Dimetüülfenool FEN 1 3,5-Dimetüülfenool FEN 1 5-Metüülresortsiin FEN 1 Fenool FEN 1 o-kresool FEN 1 p/m-kresool FEN 1 Resortsiin FEN 1 Bensüülbutüülftalaat (BBP) FTAL 1 Operatiivseire (48)

27 Di-2-etüülheksüülftalaat (DEHP) FTAL 1 Dibutüülftalaat (DBP) FTAL 1 Dietüülftalaat (DET) FTAL 1 Diisobutüülftalaat (DIBP) FTAL 1 Dimetüülftalaat (DMP) FTAL 1 Di-n-oktüülftalaat (DNOP) FTAL 1 Di-n-propüülftalaat (DPP) FTAL 1 Ditsükloheksüülftalaat (DCP) FTAL 1 Diundetsüülftalaat (DUP) FTAL 1 Triklorometaan (kloroform) VOC 3 Heksaklorobutadieen PEST 1 Tabel 14: Saare maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused. Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 18 Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) ÜLD 18 Hõljuvaine ÜLD 18 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 4 Üldfosfor (Püld) ÜLD 18 Üldlämmastik (Nüld) ÜLD 18 Triklorometaan (kloroform) VOC 8 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 18 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 18 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 18 ph (proovivõtul) PROOV 18 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 18 Värvus LISA Jõgeva maakond Jõgevamaal kontrolliti reoveepuhasteid 21 korral ja võeti 21 punktproovi. Vee erikasutusloa nõuetele vastas määratud näitajate osas 11 ja ei vastanud 9 väljalaskmest võetud proovi. Kontrollimise hetkel ei olnud avalikest andmebaasidest load leitavad ühel juhul. Esinduslikku proovi ei olnud võimalik võtta kahel juhul. Tabelis 15 on esitatud Jõgeva maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabel 15: Jõgeva maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Operatiivseire (48)

28 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 21 Hõljuvaine ÜLD 21 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 21 Üldfosfor (Püld) ÜLD 21 Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl ÜLD 21 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 21 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 21 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 3 ph (proovivõtul) PROOV 21 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 21 Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40) NAFTA Tartu maakond Tartu maakonnas kontrolliti reoveepuhasteid 28 korral ja võeti 24 punktproovi ning 4 keskmistatud proovi. Vee erikasutusloa nõuetele vastas määratud näitajate osas 7, ei vastanud 18 väljalaskmest võetud proovi. Kontrollimise hetkel ei olnud avalikest andmebaasidest load leitavad kolmel juhul. Esinduslikku proovi ei olnud võimalik võtta kahel juhul. Tabelis 16 on esitatud Tartu maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabel 16: Tartu maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 26 Hõljuvaine ÜLD 26 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 26 Üldfosfor (Püld) ÜLD 26 Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl ÜLD 26 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 28 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 26 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 1 ph (proovivõtul) PROOV 28 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 26 Arseen (As) MET 2 Elavhõbe (Hg) MET 2 Operatiivseire (48)

29 Kaadmium (Cd) MET 2 Kroom (Cr) MET 2 Nikkel (Ni) MET 2 Plii (Pb) MET 2 Tsink (Zn) MET 2 Vask (Cu) MET 2 Sulfaat (SO4 2- ) LISA 1 2,3-dimetüülfenool, FEN 2 2,5-Dimetüülresortsinool FEN 2 2,6-dimetüülfenool FEN 2 3,4-Dimetüülfenool FEN 2 3,5-Dimetüülfenool FEN 2 5-Metüülresortsiin FEN 2 Fenool FEN 2 o-kresool FEN 2 p/m-kresool FEN 2 Resortsiin FEN Pärnu maakond Pärnumaal kontrolliti reoveepuhasteid 20 korral ja võeti 20 punktproovi. Vee erikasutusloa nõuetele vastas määratud näitajate osas 9 ja ei vastanud 10 väljalaskmest võetud proovi. Kontrollimise hetkel ei olnud avalikest andmebaasidest load leitavad ühel juhul. Esinduslikku proovi ei olnud võimalik võtta kuuel juhul. Pinnaveest võeti ja analüüsiti 26 punktproovi. Esinduslikku proovi ei olnud võimalik võtta 32-l juhul. Tabelis 17 on esitatud Pärnu maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabelis 18 on esitatud Pärnu maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabel 17: Pärnu maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 10 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 20 Hõljuvaine ÜLD 20 Operatiivseire (48)

30 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 20 Üldfosfor (Püld) ÜLD 20 Üldlämmastik (Nüld) ÜLD 20 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 20 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 20 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 7 ph (proovivõtul) PROOV 20 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 20 Arseen (As) MET 3 Elavhõbe (Hg) MET 3 Kaadmium (Cd) MET 3 Kroom (Cr) MET 3 Nikkel (Ni) MET 3 Plii (Pb) MET 3 Tsink (Zn) MET 3 Vask (Cu) MET 3 Tabel 18: Pärnu maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused. Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 26 Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) ÜLD 26 Hõljuvaine ÜLD 24 Üldfosfor (Püld) ÜLD 26 Üldlämmastik (Nüld) ÜLD 26 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 26 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 26 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 26 ph (proovivõtul) PROOV 26 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 26 Värvus LISA Viljandi maakond Viljandi maakonnas kontrolliti reoveepuhasteid 16 korral ja võeti 6 punktproovi ning 10 keskmistatud proovi. Vee erikasutusloa nõuetele vastas määratud näitajate osas 4 ja ei vastanud 10 väljalaskme proovi. Kontrollimise hetkel ei olnud avalikest andmebaasidest load leitavad kahel juhul. Pinnaveest võeti ja analüüsiti 8 punktproovi. Operatiivseire (48)

31 Tabelis 19 on esitatud Viljandi maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabelis 20 on esitatud Viljandi maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabel 19: Viljandi maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 16 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 16 ph (proovivõtul) PROOV 16 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 16 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 16 Hõljuvaine ÜLD 16 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 16 Üldfosfor (Püld) ÜLD 16 Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl ÜLD 16 Vooluhulk Q 4 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 1 Tabel 20: Viljandi maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused. Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 8 Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) ÜLD 8 Hõljuvaine ÜLD 8 Üldfosfor (Püld) ÜLD 8 Üldlämmastik (Nüld) ÜLD 8 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 8 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 8 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 8 ph (proovivõtul) PROOV 8 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV Põlva maakond Põlva maakonnas kontrolliti reoveepuhasteid 16 korral ja võeti 8 punktproovi ning 8 keskmistatud proovi. Vee erikasutusloa nõuetele vastas määratud näitajate osas 10 ja ei vastanud 6 väljalaskmest võetud proovi. Pinnaveest võeti ja analüüsiti 4 punktproovi. Operatiivseire (48)

32 Tabelis 21 on esitatud Põlva maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabelis 22 on esitatud Põlva maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabel 21: Põlva maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 16 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 16 ph (proovivõtul) PROOV 16 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 16 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 16 Hõljuvaine ÜLD 16 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 16 Üldfosfor (Püld) ÜLD 16 Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl ÜLD 16 Arseen (As) MET 8 Elavhõbe (Hg) MET 8 Kaadmium (Cd) MET 8 Kroom (Cr) MET 8 Nikkel (Ni) MET 8 Plii (Pb) MET 8 Tsink (Zn) MET 8 Vask (Cu) MET 8 Tabel 22: Põlva maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused. Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 4 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 4 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 4 ph (proovivõtul) PROOV 4 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 4 Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 4 Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) ÜLD 4 Hõljuvaine ÜLD 4 Üldfosfor (Püld) ÜLD 4 Üldlämmastik (Nüld) ÜLD 4 Arseen (As) (filtreeritud) MET 4 Baarium (Ba) (filtreeritud) MET 4 Kaadmium (Cd) (filtreeritud) MET 4 Nikkel (Ni) (filtreeritud) MET 4 Plii (Pb) (filtreeritud) MET 4 Operatiivseire (48)

33 Tina (Sn) MET 4 Tsink (Zn) (filtreeritud) MET 4 Vask (Cu) (filtreeritud) MET Valga maakond Valga maakonnas kontrolliti reoveepuhasteid 11 korral ja võeti 2 punktproovi ning 9 keskmistatud proovi. Vee erikasutusloa nõuetele vastas määratud näitajate osas 6 ja ei vastanud 5 väljalaskmest võetud proovi. Tabelis 23 on esitatud Valga maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabel 23: Valga maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 11 ph (proovivõtul) PROOV 11 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 11 Hõljuvaine ÜLD 11 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 11 Üldfosfor (Püld) ÜLD 11 Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl ÜLD 11 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 9 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 9 Arseen (As) MET 9 Elavhõbe (Hg) MET 9 Kaadmium (Cd) MET 9 Kroom (Cr) MET 9 Nikkel (Ni) MET 9 Plii (Pb) MET 9 Tsink (Zn) MET 9 Vask (Cu) MET Võru maakond Võru maakonnas kontrolliti reoveepuhasteid 23 korral ja võeti 17 punktproovi ning 6 keskmistatud proov. Vee erikasutusloa nõuetele vastas määratud näitajate osas 9 ja ei vastanud 12 väljalaskmest võetud proovi. Kontrollimise hetkel ei olnud avalikest andmebaasidest load leitavad kahel juhul. Neljal juhul ei olnud võimalik esinduslikku proovi võtta. Operatiivseire (48)

34 Pinnaveest võeti ja analüüsiti 12 punktproovi. Tabelis 24 on esitatud Võru maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabelis 25 on esitatud Võru maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabel 24: Võru maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 22 Hõljuvaine ÜLD 22 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 22 Üldfosfor (Püld) ÜLD 22 Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl ÜLD 22 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 23 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 23 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 1 ph (proovivõtul) PROOV 23 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 23 Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40) NAFTA 1 Nikkel (Ni) MET 1 Tsink (Zn) MET 1 Vask (Cu) MET 1 Tabel 25: Võru maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 12 Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) ÜLD 12 Hõljuvaine ÜLD 12 Üldfosfor (Püld) ÜLD 12 Üldlämmastik (Nüld) ÜLD 12 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 12 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 12 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 12 ph (proovivõtul) PROOV 12 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 12 Operatiivseire (48)

35 Ida- Viru maakond Ida- Viru maakonnas kontrolliti reoveepuhasteid 39 korral ja võeti 39 punktproovi. Vee erikasutusloa nõuetele vastas määratud näitajate osas 23 ja ei vastanud 16 väljalaskmest võetud proovi. Ühel juhul ei olnud esindusliku proovi võtmine võimalik. Pinnaveest võeti ja analüüsiti 8 punktproovi. Tabelis 26 on esitatud Ida- Viru maakonnas võetud heit- ja sadeveeproovidest määratud komponendid ja kogused Tabelis 27 on esitatud Ida- Viru maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabel 26: Ida- Viru maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 4 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 38 Hõljuvaine ÜLD 38 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 38 Üldfosfor (Püld) ÜLD 38 Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl ÜLD 38 Vooluhulk Q 4 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 39 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 39 ph (proovivõtul) PROOV 39 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 39 Antratseen PAH 3 Benso(a)püreen PAH 3 Fluoranteen PAH 3 Naftaleen PAH 3 Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40) NAFTA 11 Arseen (As) MET 8 Elavhõbe (Hg) MET 8 Kaadmium (Cd) MET 8 Kroom (Cr) MET 8 Nikkel (Ni) MET 8 Plii (Pb) MET 8 Tsink (Zn) MET 8 Vask (Cu) MET 8 Operatiivseire (48)

36 Kloriid (Cl-) (tiitr) LISA 4 Sulfaat (SO4 2- ) LISA 4 Sulfiidid (S 2- ) LISA 4 Pentaklorofenool KLOROFEN 4 2,3-dimetüülfenool, FEN 6 2,5-Dimetüülresortsinool FEN 6 2,6-dimetüülfenool FEN 6 3,4-Dimetüülfenool FEN 6 3,5-Dimetüülfenool FEN 6 5-Metüülresortsiin FEN 6 Fenool FEN 6 o-kresool FEN 6 p/m-kresool FEN 6 Resortsiin FEN 6 4-n-Nonüülfenool ALKÜÜLFEN 4 4-Nonüülfenool (hargnenud) ALKÜÜLFEN 3 Tabel 27: Ida- Viru maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 8 Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) ÜLD 8 Hõljuvaine ÜLD 8 Üldfosfor (Püld) ÜLD 8 Üldlämmastik (Nüld) ÜLD 8 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 8 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 8 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 8 ph (proovivõtul) PROOV 8 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 8 Kloriid (Cl-) (tiitr) LISA 8 Sulfaat (SO4 2- ) LISA 8 Sulfiidid (S 2- ) LISA Lääne- Viru maakond Lääne- Viru maakonnas kontrolliti 82 reoveepuhastit ja võeti 72 punktproovi ning 10 keskmistatud proovi. Vee erikasutusloa nõuetele vastas määratud näitajate osas 53 ja ei vastanud 29 väljalaskmest võetud proovi. Esinduslik proovivõtmine ei olnud võimalik ühel juhul. Pinnaveest võeti ja analüüsiti 6 punktproovi. Esinduslikku proovi ei olnud võimalik võtta kahel juhul. Operatiivseire (48)

37 Tabelis 28 on esitatud Lääne-Viru maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabelis 29 on esitatud Lääne- Viru maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused. Tabel 28: Lääne- Viru maakonnas võetud heit- ja sadevee proovidest määratud komponendid ja kogused Nitraat (NO3- - N) // spektrofotomeetriline ÜLD 5 Nitrit (NO2- - N) ÜLD 5 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) ÜLD 70 Hõljuvaine ÜLD 70 Keemiline hapnikutarve (dikromaatne)khtcr ÜLD 70 Üldfosfor (Püld) ÜLD 70 Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl ÜLD 70 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 77 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 77 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 81 ph (proovivõtul) PROOV 82 Atsenafteen PAH 11 Atsenaftüleen PAH 11 Benso(a)antratseen PAH 11 Dibenso(a,h)antratseen PAH 11 Fenantreen PAH 11 Fluoreen PAH 11 Krüseen PAH 11 PAH summa PAH 11 Püreen PAH 11 Antratseen PAH 12 Benso(a)püreen PAH 12 Benso(b)fluoranteen PAH 12 Benso(g,h,i)perüleen PAH 12 Benso(k)fluoranteen PAH 12 Fluoranteen PAH 12 Indeno(1,2,3-cd)püreen PAH 12 Naftaleen PAH 12 Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40) NAFTA 16 Tina (Sn) MET 1 Baarium (Ba) MET 4 Elavhõbe (Hg) MET 16 Kaadmium (Cd) MET 16 Operatiivseire (48)

38 Arseen (As) MET 17 Kroom (Cr) MET 17 Nikkel (Ni) MET 17 Plii (Pb) MET 17 Tsink (Zn) MET 21 Vask (Cu) MET 21 Fluoriid (F-) (IC) LISA 1 Sulfaat (SO4 2- ) LISA 10 2,3-dimetüülfenool, FEN 13 2,6-dimetüülfenool FEN 13 3,4-Dimetüülfenool FEN 13 3,5-Dimetüülfenool FEN 13 Fenool FEN 13 o-kresool FEN 13 p/m-kresool FEN 13 2,5-Dimetüülresortsinool FEN 13 5-Metüülresortsiin FEN 13 Resortsiin FEN 13 Tabel 29: Lääne- Viru maakonnas võetud pinnavee proovidest määratud komponendid ja kogused Ammoonium (NH4 + ) ÜLD 6 Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) ÜLD 6 Hõljuvaine ÜLD 6 Üldfosfor (Püld) ÜLD 6 Üldlämmastik (Nüld) ÜLD 6 Elektrijuhtivus (proovivõtul) PROOV 6 Lahustunud hapnik (proovivõtul) PROOV 6 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) PROOV 6 ph (proovivõtul) PROOV 6 Vee temperatuur (proovivõtul) PROOV 6 Operatiivseire (48)

39 Kokkuvõte Heit- ja sadevee väljalaskme proovi analüüside tulemuste võrdluses keskkonnalubadega vastas loa nõuetele 283 ning ei vastanud 211 väljalaskme proovi. Joonisel 2 on esitatud heit- ja sadevee vastavad ja mittevastavad väljalaskmete proovid. Tabelis 30 on protsentuaalselt välja toodud keskkonnaloale mittevastavad heit- ja sadevee proovid maakondade kaupa Tabel 30 Keskkonnaloale mittevastavad heit- ja sadevee väljalaskme proovid Maakond Mittevastavad proovid (%) Harju maakond 42 Järva maakond 11 Rapla maakond 27 Hiiu maakond 80 Lääne maakond 61 Saare maakond 56 Jõgeva maakond 45 Tartu maakond 76 Pärnu maakond 53 Viljandi maakond 71 Põlva maakond 38 Valga maakond 45 Võru maakond 57 Ida- viru maakond 41 Lääne- viru maakomnd 35 Operatiivseire (48)

40 Joonis 2 Vastavad ja mittevastavad heit ja sadevee väljalaskme proovid Operatiivseire (48)

41 3.2 Suublaseire Suublate kontrollseiret viiakse läbi vastavalt Keskkonnaameti poolt esitatud seirekavale a teostati suubla seiret ülalpool ja allpool heitvee väljalaskmeid 14 vooluveekogus (Tabel 31). Tabel 31 Operatiivseire suublad Suubla Väljalask suublasse Suubla kood Ida-Eesti vesikond Peipsi alamvesikond Koreli oja Valio Eesti AS, Võru Juustutööstus _1 Orajõgi Põlva reoveepuhasti _2 Viru alamvesikond Kohtla jõgi, VKG OIL AS _1 Seljajõgi Aktsiaselts Rakvere Vesi, Arkna RVP _3 Sõmeru jõgi, OÜ Askoterm, Vinni reoveepuhasti _1 Lääne-Eesti vesikond Matsalu alamvesikond Enge jõgi _2 Olerex AS, Jädivere teeninduse puhasti Poti oja Pärnu alamvesikond Pärnu jõgi _3 aktsiaselts Mako, Suurejõe BIO-50 Mustaru oja, Navesti jõgi, Viira oja Osaühing Variin Agro, Jõesuu farmi väljalask Viira hooldekodu väljalask _ Lõhavere oja Suure-Jaani Haldus AS, Suure-Jaani aktiivmudapuhast _1 Läänesaarte alavesikond Kärla jõgi, Est-Agar AS, Agaritööstuse biolodu _1 Kuke jõgi, Saaremaa vald, Audla biotiigid _2 Proovid võeti vastavalt KeA seireplaanile. Võtmata jäid proovid Kalda ojast (augustis oli oja kuiv, edasine proovivõtt jäeti ära vastavalt KeA otsusele), I kvartalil Pärnu jõest ja Mustaru ojast Suurejõe farmi väljalasu kontrolliks, III kvartalis Navesti jõest ja Viira ojast Jõesuu farmi väljalasu kontrolliks (oja oli kuiv), Viira oja hooldekodu väljalaske kontrolliks (vett ei olnud, väljalask suletud), Sõmeru jõest III kvartalil (vett ei olnud). Suublaseire andmeid on käsitletud Keskkonnaministri 28. juuli 2009.a määrus nr. 44 Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord 2 nõuete alusel. Määruses on BHT7, üldlämmastiku ja fosfori väärtused 2 Kehtetu alates Operatiivseire (48)

42 klassifitseerimiseks võetud keskväärtusena, 10%-lise tagatusega hapniku puhul ja 90%-lise tagatusega ammooniumlämmastiku puhul. Töös (Tabel Lisa_2_Operatiivseire_2019_suubla seisund) on punktproove võrreldud füüsikalis-keemiliste näitajate klassifikatsiooni piirnormidega ja kogu perioodi (2019) proovivõtu analüüside põhjal leitud füüsikalis-keemiliste (fü-ke) näitajate järgi üldseisund antud suubla ülal- ja allpool heitveelasu lävendis. Seisundiklassi hindamise aluseks on üldfosfori- ja lämmastiku ning BHT puhul võetud aritmeetiline keskmine, ammooniumlämmastiku puhul maksimaalne väärtus, hapnikuküllastusastme klassi määramisel minimaalne väärtus. Füüsikalis-keemilised näitajad vooluveekogumi ökoloogilise seisundiklassi määramiseks koosnevad järgmistest kvaliteedinäitajatest: ph, lahustunud hapniku sisaldus, biokeemiline hapnikutarve (BHT5), ammooniumioonide sisaldus (NH4 + ), üldlämmastikusisaldus (Nüld) ja üldfosforisisaldus (Püld). Füüsikalis-keemilise (Fü-Ke) koondmäärangu andmiseks määratakse igale kvaliteedinäitajale klass KeM määruse 44/2009 lisa 4 alusel ja antakse sellele klassile vastav hindepunkt skaalas 1 5 järgmiselt: 5 väga hea; 4 hea; 3 kesine; 2 halb; 1 väga halb. Füüsikalis-keemiliste üldtingimuste koondmääranguks on kvaliteedinäitajatele antud hindepunktide summa. Seisundiklassid on jagatud viide klassi, väga hea kvaliteedi klass (23-25 punkti) tabelis ja joonistel sinine; hea klass (18-22 punkti) roheline; kesine klass (13-17 punkti) kollane, halb klass (8-12 punkti) oranž ja väga halb klass (alla 8 punkti) punane. Kui vähemalt ühe kvaliteedinäitaja, välja arvatud ph, klass on halb või väga halb, ei saa füüsikalis-keemiliste koondmäärang sõltumata hindepunktide summast olla üle kesise. Pinnavesi peab vastama vähemalt heale kvaliteedi klassile. Tabelis on kogu perioodi seisundiklassid antud värvidega. Suubla kontrollseire lävendite füüsikalis-keemiline üldseisund nii ülal- kui ka allpool heitvee väljalasku kogu aruandlusperioodil on toodud joonisel 3. Puhasti seisundit hinnati heitvee mõõdetud näitajate vastavuse järgi keskkonnaloas lubatud piirväärtustele, kas vastab või ei vasta. Kui ühe proovi hinnang ei vasta vee-erikasutusloas olevatele nõuetele, on koondhinnanguks ei vasta.. BHT, üldlämmastiku ja üldfosfori kaartide puhul (Joonised 4; 5 ja 6) on puhasti juures olev väärtus väljalaskme heitvee vastava aine aasta keskmine kontsentratsioon. Ülalpool väljalaske (15 seirepunkti) kuulub KeM määruse 44/2009 järgi pinnavee seisundiklassi hindepunktide summana füüsikalis-keemilise üldseisundi (Fü-Ke) alusel väga heasse 6 suublat ja heasse klassi 1 suublat. 8 suubla vee seisund on enne heitvee väljalasku kesises klassis. Koreli oja, Lõhavere oja ja Viira oja (osa Navesti veekogumist _3) kuuluvad füüsikalis-keemiliste kvaliteedi näitajate kesisesse klassi, kuna vees on kõrge fosfori sisaldus, mis viib seisundi fü-ke järgi madalamasse klassi. Osas Seljajões on lisaks üldfosforile ka kõrge üldlämmastiku sisaldus. Kohtla jões on kesise klassi põhjuseks kõrge BHT7 sisaldus. Allpool väljalasku kuulub kesisesse klassi 62% suublatest. Kesise klassi väärtuse piiridesse Fü-Ke alusel on 9 suublat allpool väljalasku. Halvas klassis ja väga halvas ei olnud 2019.a ühtegi operatiivseire (väljalaskmete seire) raames analüüsitud suubla. Kesises klassis olid kvaliteedi näitajad suublates allpool puhasti väljalasku Lõhavere ojas (Suure-Jaani puhasti, VI602) Koreli ojas (Võru Juust, VÕ009), Kohtla jões (VKG Oil AS; IV002) Poti ojas (Olerex AS, RA051, enne Enge jõkke suubumist, osa Enge _2 kogumist), Seljajões (Arkna RVP, LV321), Sõmeru jões (Vinni reoveepuhasti, LV211) ja Viira ojas (Jõesuu farmi väljalask, PM840, Viira hooldekodu väljalask, PM841). Operatiivseire (48)

43 Suuremaid muutusi Fü-Ke väärtustes ülal- ja allpool suublat (Joonis 3) 2019.a. operatiivseires ei olnud. Orgaanilise aine (BHT) osas (Joonis 4) on suurim sisalduse kasv heitvee väljalaskme mõjul on Lõhavere ojas, Suure-Jaani puhastist ülalpool väljalasku 2,5 mgo2/l, allpool väljalasku 3,7 mgo2/l. Kõrge on BHT5 sisaldus Kohtla jões hoolimata VKG Oil AS heitveest, keskmine sisaldus on enne heitvee väljalasku isegi kõrgem kui peale väljalasku. Heasse ja väga heasse klassi kuulub 86% suublatest ülalpool heitvee väljalaskmeid ja 81% suublatest allpool väljalasku. Üldlämmastiku hea ja väga hea klassi piirväärtuse põhjal on 86% suublatest ülalpool ja 75% allpool heitvee väljalasku. Kvaliteediklasside võrra on muutunud lämmastiku sisaldus Kohtla jões, enne heitvee väljalasku 1,4 mg/l (väga hea klass) ja peale väljalasku 3,5 mg/l (kesine klass); Lõhavere ojas (Suure-Jaani puhasti heitveest enne 2,9 mg/l (hea klass) ja peale 4,1 mg/l (kesine klass), Koreli ojas, enne Valio AS heitvee väljalasku 1,0 mg/l ja peale väljalasku 2,5 mg/l; Navesti jões enne Viira oja (Jõesuu farm ja Viira hooldekodu) 1,4 mg/l, peale Viira oja 2,0 mg/l; Pärnu jões enne Mustaru oja (Suurejõe puhasti) 1,3 mg/l ja peale oja suubumist 1,8 mg/l; Orajõgi enne Põlva puhasti väljalasku 1,4 mg/l (väga hea klass) ja peale puhasti väljalasku 1,7 mg/l (hea klass). Kõrge on lämmastiku sisaldus (halb kvaliteediklass) Seljajões ja Sõmeru jões, vastavalt Arkna ja Vinni puhastiheitvee mõju ei ole määrav. Üldfosfori sisalduse osas ei vasta hea/väga hea klassi piirväärtustele 33% suublatest ülalpool heitvee väljalaske ja 50% allpool väljalaske. Suurimad fosfori sisaldused ja kasvud olid Koreli ojas (enne puhasti väljalasku 0,11 mg/l, peale biotiikide väljavoolu 0,27 mg/l), Viira ojas (enne jõesuu farmi 0,14 mg/l, peale farmi väljalasku 0,19 mg/l; enne Viira hooldekodu 0,2 mg/l, peale hooldekodu 0,24 mg/l) ja Lõhavere ojas (enne Suure-Jaani puhastit 0,11 mg/l, peale puhasti heitvee väljalasku 0,31 mg/l). Operatiivseire (48)

44 Joonis 3 Suublate füüsikalis-keemiline üldseisund ülalpool ja allpool heitvee väljalaskmeid ning puhasti seisund Operatiivseire (48)

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental

LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental Research Centre Llc 1. Akrediteerimisulatus on: Accreditation

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus Pestitsiidide jäägid vees, seire ja uuringute tulemused Ülle Leisk Pestitsiidid või taimekaitsevahe

Eesti Keskkonnauuringute Keskus Pestitsiidide jäägid vees, seire ja uuringute tulemused Ülle Leisk Pestitsiidid või taimekaitsevahe Eesti Keskkonnauuringute Keskus Pestitsiidide jäägid vees, seire ja uuringute tulemused Ülle Leisk ulle.leisk@klab.ee Pestitsiidid või taimekaitsevahendid kemikaalid, mida kasutatakse umbrohu, putukate,

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

soeluuring_210x297+3.indd

soeluuring_210x297+3.indd ARUANNE VEEKESKKONNALE OHTLIKE AINETE SÕELUURINGU TULEMUSTEST EESTIS Baltic Actions for Reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances Project LIFE07 ENV/EE/000122 BaltActHaz

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.01.2010 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.07.2010 Avaldamismärge: RTL 2010, 2, 22 Põhjaveekogumite moodustamise kord

Rohkem

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn 2018 1 Töö nimetus: Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Töö autor: Tiit Kakum Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet Töö teostaja: Eesti Keskkonnauuringute

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri 27.12.2016. a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vorm" lisa Loa kehtivusaeg Loa number

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12)

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12) Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn 2016 1 (12) Töö nimetus: Projekt Jälgimisnimekirja ainete uuringu korraldamine Töö autorid: Mailis Laht Greta Nurk Katri Vooro Töö tellija: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015 Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015 Töö nimetus: Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc Õhukvaliteedi hindamine Eestis kehtestatud tsoonides Tallinn 2005 Lepingu nr: K-13-2-2005/28 Tööde algus: 01.01.2005 Tööde lõpp: 31.12.2005 Enn Otsa Juhatuse esimees Margus Kört Juhatuse liige Erik Teinemaa

Rohkem

Estonian Environmental Research Centre

Estonian Environmental Research Centre Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames Eesti Keskkonnauuringute Keskus Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kogemus pestitsiidide analüüsimisel Laine

Rohkem

Saastetasud

Saastetasud Jäätmete prügilasse ladestamise saastetasud Harri Moora Säästva Eesti Instituut, SEI-Tallinn EL jäätmekäitluse põhineb JÄÄTMEHIERARHIAL 1. Jäätmetekke vältimine 2. Korduskasutus 3. Jäätmete ringlussevõtt

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Lõputöö keskkonnakorralduses ja planeerimises Ees

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Lõputöö keskkonnakorralduses ja planeerimises Ees Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Lõputöö keskkonnakorralduses ja planeerimises Eesti suurimate järvede ja pikimate jõgede seisund ning

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Antud töö on valminud projekti Põlevkivisektori tervisemõjude

Rohkem

Sademete keemia aruanne

Sademete keemia aruanne Riikliku keskkonnaseire alamprogramm Sademete keemia uuringud Tallinn 2004 Lepingu nr: Raamleping 1-5/250 Lisa 3 raamlepingule M-13-1-2003/104 Tööde algus: 01.01.2003 Tööde lõpp: 31.12.2003 Enn Otsa Juhatuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) Keskkonnaministri 12.11.2013. a määrus nr 66 Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded" Lisa 3 VÄLISÕHU SAASTELUBA (ERISAASTELUBA) Loa taotluse registreerimisnumber

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev KONTROLLI ARUANNE nr 1038558 KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA-181998 OÜ Linnu Talu Telefon/e-post 501 7500 Kohapealne ülevaatus etteteatamisega Kontrolli kokku leppimise aeg

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU 2006. a. määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid lisa 1 Loa registreerimisnumber Loa taotluse registreerimisnumber KESKKONNAKOMPLEKSLUBA Keskkonnalubade

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

I etapp

I etapp Töö tellija: Keskkonnaministeerium Põhjaveekogumite seisundi hindamine I etapp 18.08.2014 Töö on koostatud tellimiskirja 5-2.1/14/5434-2 alusel Töö koostaja: OÜ Hartal Projekt Rohu 12 93811 Kuressaare

Rohkem

EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaar

EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaar EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn......2006 nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaarsete heitkoguste vähendamise riikliku programmi aastateks

Rohkem

Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/ Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi aktsiasel

Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/ Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi aktsiasel Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/324931 1. Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi aktsiaselts Väätsa Agro 1.2. Registrikood / Isikukood 10069725

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

EMMASTE VALD

EMMASTE VALD Kinnitatud Emmaste Vallavolikogu 25. september 2014 määrusega nr 8 EMMASTE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENGUKAVA aastateks 2014-2026 Emmaste 2014 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 4 1.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/ Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Ee

Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/ Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Ee Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/317795 1. Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Eesti AS 1.2. Registrikood / Isikukood 12114252 2.1.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2012 a. aruanne Tallinn (45)

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2012 a. aruanne Tallinn (45) Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2012 a. aruanne Tallinn 2012 1 (45) Töö nimetus: Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus: 2012 a. aruanne Töö autorid Erik Teinemaa Marek Maasikmets Katri

Rohkem

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc SISUKOKKUVÕTE...3 Looduslikud tingimused...3 Sademevett käsitlev seadusandlus...3 Linna sademevee ärajuhtumise süsteemid...4 Sademevee kanalisatsiooni probleemid...4 Põhiprintsiibid sademevee väljaarendamisel...4

Rohkem

Microsoft Word - KKL_Nordic_Tsement_muudetud_sept_2014.docx

Microsoft Word - KKL_Nordic_Tsement_muudetud_sept_2014.docx Keskkonnaministri 19. juuni 2013.a määrus nr 36 Keskkonnakompleksloa taotluse ja selle vormid ning keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja vorm" Lisa KINNITATUD Keskkonnaameti Viru Regiooni juhataja

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Microsoft Word - Vesikonna tunnuste analüüs docx

Microsoft Word - Vesikonna tunnuste analüüs docx AS Marja 4d, 10617 Tallinn, tel: 6567300, e-post: maves@maves.ee aprill 2019 Töö nimetus: Töö number: 18115 Tellija: Keskkonnaministeerium Vastutav täitja: Koostamisel osales: Kadri Normak Kadri Normak

Rohkem

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b)

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) 2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded 9. 10. klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) oogivees on kloriidioonide kontsentratsioon 75 mg/dm

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - FV Steine - Keramik_Eesti

Microsoft Word - FV Steine - Keramik_Eesti Tõlge saksa keelest Austria Majanduskoja kivi- ja keraamikatööstuse erialaliidu töörühm Looduslikud ehitusmaterjalid puit Wiedner Hauptstraße 63 1045 Viin Erialaliit Kivid keraamika 16. nov. 2005 Kaust:

Rohkem

Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks

Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks Keskkonnaministeerium Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks KIK veemajanduse programmi joogiveevarustuse ja reoveekäitluse alamprogrammi toetuse taotluse kohustusliku lisana SISUKORD Sissejuhatus

Rohkem

Microsoft Word - kasutuspiirangud.doc

Microsoft Word - kasutuspiirangud.doc Eestis turule lubatud taimekaitsevahendid, millele on seatud kasutuspiirangud (seisuga 05.04.2019) Insektitsiid Atena 480 EC Kloorpürifoss 480 1 Insektitsiid Biscaya Tiaklopriid 240 Insektitsiid Cyperkill

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks Tallinn 2015

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks Tallinn 2015 Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks Tallinn 2015 Esmane versioon valmis 2014. aastal, käesolev versioon on korrigeeritud 2015. aastal

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Euroopa Liidu L 152 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 59. aastakäik 9. juuni 2016 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni

Euroopa Liidu L 152 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 59. aastakäik 9. juuni 2016 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni Euroopa Liidu L 152 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 59. aastakäik 9. juuni 2016 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/895, 8. juuni 2016, millega

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-15:00 Aadress Eesti, Harj

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-15:00 Aadress Eesti, Harj Käitise kontrolli aruanne Nr. 1088665 Kontrolli läbiviimise aeg 18.06.2019 11:00-15:00 Aadress Eesti, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn, 103 Asukoha täpsustus Kompleksloa number

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Radar hüdrometeoroloogilises seires Tanel Voormansik Riigi Ilmateenistus / Radarmeteoroloogia peaspetsialist 09.11.2017 Ettekande kava Radari tööpõhimõtted Rahvusvaheline koostöö Andmete kvaliteet Radariandmetest

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc)

(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc) PÄRNU KESKRANNA, VANA-PÄRNU, MAI JA RAEKÜLA RANNA SUPLUSVEE PROFIIL Pärnu linn Koostatud: märts 2011. a Profiili täiendamine vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel Profiili koostamises osalesid:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning moistab keemia rolli inimuhiskonna ajaloolises

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

CEN/TC 52

CEN/TC 52 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2018 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2018 MÄNGUASJADE OHUTUS Osa 3: Teatud elementide migratsioon Safety of toys Part 3: Migration of certain elements EESTI

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem