Tallinna Linna kraamatukogu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tallinna Linna kraamatukogu"

Väljavõte

1 Kaitseliidu ülema tervitus noortele kotkastele. Tallinna Linna kraamatukogu Kindral-major J. Orasmaa. Kasutan juhust, et Kotka" veergudel tervitada teid armsad noored kotkad. Meie kõik oleme alati tundnud suurt rõõmu, kui näeme teid ja teie õnnestunud ettevõtteid. Ma tänan kõiki armastuse eest oma asja vastu. Ühte palun aga tänasel organisatsiooniaastapäeval: kui teil seljas noorkotka vorm või peas noorkotka müts kui olete meie noortepere liige ärge laskuge säärastesse vallatustesse, mille eest teid kooliõpetaja või isa-ema tõrelema peaks. Olge ise ikka ja alati tublid ja seega eeskujuks teistele! Palju rõõmu teile, palju õnne teile! J. Orasmaa, Kaitseliidu ülem.

2 Meist võrsub tugev meestepõlv oma iseseisva vaba riigi kandjaks ja kaitsjaks! Noorte Kotkaste üksused tähistavad 27. mail oma organisatsiooni kuuendat aastapäeva. Kuus aastat õn möödunud päevast, mil kaitseliidu vanematekogu kinnitas tänaseni kehtivad Põhimäärused ja valis Noorte Kotkaste peavanemaks praeguse peaministri K. EENPALU. Kuigi organisatsiooni struktuuri ja karakteri kujundamise juures tehti tööd juba paar aastat varem, algas töö juhtide rakendamine, organisatsiooni ideede ja tööviiside tutvustamine Põhimääruste kinnitamisega nimetatud päeval. Ei saa jätta märkimata, et selle juures tuli võita hulk raskusi, millest aga kergelt üle saadi, sest kõik juhid kõikides keskustes asusid suure vaimustusega uue ja laiaulatusliku noorte organisatsiooni teenistusse. Peab kahjuks tunnistama, et algul vähestel, peale kaitseliidu tegelaste eneste, oli usku ettevõttesse. Leiti sageli, et noorte kotkaste organisatsioon olevat enneaegne ja meie oludes liiga laiaulatuslik. Neist väiteist ei lastud end kohutada, sest teati, et ükskord tuleb ometi kartus nurka heita suurte ettevõtete ees, taanduda sissejuurdunud väikluslikkusest. Noorte kotkaste suurimaks eesmärgiks õn süvendada noortes vankumatut rahvusluse ja koduarmastuse aadet, et neist kasvaksid tublid ja tulised isamaalased. Asutamispäevil oli aga raskusi neile põhimõtteile leida laiemas ulatuses pinda, mil valitsevaks loosungiks oli veel internatsionalism ja paljude püüdeks oli ustavalt teenida oma huvisid kaitsvat parteid. Noored kotkad asusid kuue aasta eest rahvusliku taassünni teele sellele teele, kuhu kogu meie rahva tervik asus peale 12. märtsi sündmusi a. Kuue aasta jooksul õn noored kotkad vanemaist juhtidest kuni pisikeste pesapoegadeni olnud alati isamaa teenistuses ja pole väsinud rahvusluse mõtte levitamisest nende juures, kes passiivseks jäid ja otsisid eeskujusid Läänest ja Idast. Esmakordselt kogunesid noorte juhid, kes olid esimesteks noorteks kotkasteks, pealinna 19. juunil 1930, kus nad tutvusid noorte kotkaste sihtidega, omandasid organisatsiooni tööks vajalisi teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi. Sellelt viiepäevaselt kursuselt viidi kaasa igasse malevasse tööindu ja -rõõmu, mis õn kandnud meie tööd möödunud kuue aasta jooksul. Ja enamus neist juhtidest sellelt kui kä sama aasta sügisel korraldatud kursustest osavõtjaina õn jäänud truuks meie org anis at sioonile. Täpselt viis aastat hiljem, 19. juunil möödunud aastal, kogunesid pealinna üleriiklikku üldlaagrisse ligi poolteist tuhat poissi nii suurearvuliselt esmakordselt eesti noortelaagrite ajaloos. See oli väärikas saavutus meie töös. See tähistas organiseerimisperioodi lõppu, ja siit peale algas noorte sisulise töö süvendamine. Järgnevad aastad viigu meid selles edasi samas vaimus ja kindlusega, mille läbi oleme jõudnud praegusele tasemele, kus tehtud töö teeb au meie noorusele a. sügisel elasime üle peavanemate vahetuse. Suure töökoormatuse tõttu lahkus 1. augustil peavanema kohalt K. EENPALU. Tema asemel võttis jõudsalt kasvava ja areneva organisatsiooni juhtimise enese õlgadele meie Vabadussõjaaegne ja kä praegune kaitsevägede ülemjuhataja kindral J. LAIDONER, kes tänini sel vastutusrikkal kohal õn töötanud. Võime olla uhked, et meie kõrgemateks juhtideks õn olnud ja õn meie riigi suurmehed, kellele kuulub kogu rahva usaldus. Nende meeste juhtimisel õn noored kotkad täitnud ja täidavad edaspidigi tähele-

3 Väljavõte Peavanema käskkirjast nr. 85. Tallinnas, 27. mail a. 1. Täna kuue aasta eest rajati Noorte Kotkaste organisatsioon. Paljud noorkotkaste juhtidest õn kuus aastat jõuliselt tegutsenud noorte kotkaste arendamisel ja kasvatamisel. Nende ja kõikide teiste juhtide tööd kiidab saavutatud tagajärg ja suur noorkotkaste pere. Kuus aastat oleme sammunud üksmeelselt koos kaitseliidu ja naiskodukaitsega. Mõlemad õn meile alati tuge pakkunud ja abistava käe ulatanud meie suurematele ja vähematelegi ettevõtteile ja eluavaldusile. Kä hiljem tegevusse asunud kodutütardega oleme suure sõbralikkusega ja vastastikkuse mõistmisega ühisettevõtteid läbi viinud. Kaitseliidu, naiskodukaitse, noorkotkaste ja kodutütarde ühendatud töös peitub meie kõikide tugevus, mis meid kõiki ja iga üksikut viib sihile, valmistab meie noori meesteks meeste ridadesse. Tänan kõiki vanemaid, kõiki pealikuid ja kõiki meie arvukaid sõpru meie organisatsioonile osutatud tõhusa kaastöö eest. Soovin kõigile juhtidele ja kõigile noortele aastapäevaks õnne ning jõudu ja püsivust edasiseks tagajärjekaks tööks. J. Laidoner, J. Tedersoo, Peavanem. Peastaabi ülem. panu vääriva osa meie rahvusliku vaimu kujundamises, vaba ja iseteadva eestlase kujundamisel. Ei ole valda ega maanurka, kus puuduks noorte kotkaste üksus, meie organisatsioon õn haaranud kogu maa 750 üksusega. Ja see laialdane noorte pere töötab ja saavutab kõikjal edu. Meie ei oma ainult kvantumit, vaid kä kvaliteeti. Kõik üleriiklikud õppelaagrid, aga eriti I üldlaager Pirital, õn näidanud, et nii noored kui kä juhid õn olnud südilt töö juures, näidanud tõusu distsipliinis ja noorkotkalikus meelsuses ja me võime julgelt vaadata tulevikku. Noorte arv õn tõusnud paaril viimasel aastal kahekordse hooga. See näitab, et noorkotklus õn leidnud kindla pinna meie noorsoo paremikus noort ja vana õn koondunud suurele tähtsale ja aatelisele tööle noorkotkaste embleemi Põhjakotka tiibade alla, millel sõitis Kalev meie randa. Kalev õn uuesti tulnud elama meie noortesse, nendesse noortesse, kes õn alati valmis kaitsema seda maad, kuhu Kalev rajas kodu meie rahvale. Oma kuuendal aastapäeval õn meie kohus seda meelde tuletada ja tõotada, et oleme kõigil järgnevail aastail veelgi paremad noored kotkad kodumaa pojad, tõotada, et meist võrsub tugev ja iseteadev meestepõlv meie oma iseseisva vaba riigi kandjaks ja kaitsjaks. J. Tedersoo.

4 Annetati tunnustusväljendeid. Noorte Kotkaste organisatsiooni kuuenda aastapäeva puhul, 27. mail s. a. Peavanem annetas noorkotkaste Aitaja-, Teenete-, Kotkajuhi- ja Eeskujuliku noorkotka märgid ning Teenetekirjad järgmistele vanematele, pealikutele ja noortele: Aitaja märk. Järva malevast: Küng, Ernst; Treuberg, Edgar; Lääne malevast: Algma, Kustav; Luberg, Otto; Koobas, Tõnis; Narva malevast: major Lilleleht, Paul; Saks, Eduard; major Maasik, Kristof; Petseri malevast: Listakind, Ludmilla ; Õnnik, Kusma; Palgi, Eduard; Pärnumaa malevast: Kurik, Eduard; Toom, Ants; Virro, Artur; Martsoo, Mihkel; Laur, August; Siitam, Hans; Tamm, Jakob; Sidorenko, Marta; Raud, Anna; Lipman, Elsa; Saaremaa malevast: Endrekson, Georg; Perens, Johannes; Rauk, Anton; kolltn. Särev, Oskar; Koppel, Juhan; Steinberg, Bruno; Sakalamaa malevast: Koik, Theodor; Karu, Jaan; Tallinna malevast: Treumund, Arved; Lagus, Benita; Roos, Cornelia; Pärtelpoeg, Maria; Reinaste, Tiit; Soone, Herman; major Lints, Rudolf; Tartu malevast: Luik, Karl; Tartumaa malevast: Meinhard; Suurmann, Valga malevast: Tuul, Hans; Vassil, Karl; kolltn. Hiob, Johan; Klement, Friedrich; Uuemaa, Juhan; Univer, Markus; Viru malevast: Kents, Johannes; Kalda, Ants; Aro, Arnold; Saluveer, Enn; Kungur, Aleksander; Ederberg, Bruno; Kutti, Martin; Pajos, Karl; Võru malevast: Engelberg, Ferdinand; Tuvikene, Aleksander; Torop, Kristjan. Teenete märk. Petseri malevast: pr. Kalju, Elisabeth; kpt. Ilves, Osvald; Pärnumaa malevast: Uustalu, Jaan; Saaremaa malevast: Prooses, Joann; Laul, Jakob; Koel, Arvi; Kivi, Johan; Elmik, August; kpt. Raid, Villem; Lemet, Aleksander; Tallinna malevast: Randvee, Osvald ; Valga malevast: Jogi, Richard; Rööp, Hans; Viru malevast: Linsi, Hans. Teenetekiri. Avikson, Heinrich; Harju malevast: dr. Krausp, Curt; Rõõm, Artur; Räägul, Arnold; n-ltn. Kalda, Heinrich; Järva malevast: Kuulbach, Johannes; Veinberg, Ullrich; Looman, Eduard; Ehrenvert, Feliks; Viilup, Johannes; Lääne malevast: Einberg, Rudolf; Narva malevast: ltn. Aalperk, Valdeko; Kraaving, Paul; ltn. Talpak, Karl; Kiiver, Eduard; Hammer, Johannes; Pent, Julius; Martin, August; Kraavik, Johannes; Pikkoja, August; Petseri malevast: Maimik, Viktor; Uus, Robert; Vabama, Timo.fei; Pärnumaa malevast: Grau, Rudolf; Ilves, Orest; Saaremaa malevast: Hint, Adolf; Saabas, August; Vaga, Madis; Bermann, Johannes; Kivi, Aleks; major Pori, Anton; Sakalamaa malevast: Agu, Helmut; Tammaru, Leonid; Linnamägi, Arnold; Järv, Alfred; Mihkelson, Jaan; Tallinna malevast: Rajusi, Mikk; Lõmmikson, Elmar; Vahur, Jaan; Tartu malevast: Martinson, Arnold ; Tartumaa malevast: Sander, Aksel; Koppa, August; Alekõrs, Armin; Fuks, Georg; Pirn, Richard; Oijov, Eduard; Rosin, Alfred; Katalsepp, Jaan; Sarapuu, Rudolf;

5 Valga malevast: Soo, Karl; Karolin, Jaan; Luning, Artur; Sumberg, Harald; Visnapuu, August; Viru malevast: Liiv, Arnold; Raudla, Roman; Luik, Harald; Nõmmaru, August; Erm, Jüri; Pauskar, Hugo; Võru malevast: Pallits, Aksel; Akerman, Eduard; Hagivang, August; Vaher, Alfred; Puudist, August. Kotkajuhi märk. Harju malevast: Kulasalu, Endel; Järva malevast: Salk, Arnold; Petseri malevast: Nigol, Alfred; Sakalamaa malevast: Vilms, Albert; Muni, Jaan; Juhansoo, Eduard; Raidme, Valdo; Tartumaa malevast: Kepp, Aleksander. Eeskujulik noorkoika märk. Petseri malevast: Tensing, Hans ; Saarva, Richard; Saaremaa malevast: Elmik, Arno ; Tallinna malevast: Allik, August; Tartumaa malevast: Jagoman, Elmar ; Valga malevast: Pibul, Alfred. Millal korraldame See küsimus tundub küll vähe varajasena, kuna eelmine üldlaager toimus alles möödunud suvel. Kuid tegelikult pole see nii, sest üldlaager kui suurim noorte kotkaste ettevõte nõuab aastaid kestvaid eeltöid. Ainult siis see suudab anda ülevaadet organisatsiooni tööst, aidata kaasa noorkotkaliku vaimu aren- järgmise üldlaagri. damisele ja võimaldada laiemale seltskonnale tutvumist noorte kotkaste tegevusega. Neil põhjusil nimetatud küsimus tuleb lahendada juba eelolevaks sügiseks, sest siis võimaldub uute töökavade koostamisel arvestada kä üldlaagri eeltöid. Möödunud sügisel toimunud noorte- Lipu heiskamine I üldlaagris.

6 magistrite nõukogu koosoleku päevakorras oli kä üldlaagri korraldamise küsimus. Jõuti otsusele, et selleks sobivaks ajaks õn a. suvi, kuna saame siis väärikalt pühitseda Vabariigi 20-aasta juubelit. Välismaistes vastavais organisatsioones õn küll kombeks suuremaid laagreid korraldada viie aasta tagant, kuid meie olukorras näib viis aastat olevat liiga suur vahemaa, sest siis eelmisest üld- Iaagrist osavõtnud noortest tuleb järgmisse üldlaagrisse ainult väike protsent, kuna normaalajaks, mil poiss jääb Noorte Kotkaste organisatsiooni, õn 3 4 aastat. Sellistel kaalutlustel tuleks järgmine üldlaager korraldada ikkagi a. suvel. Laagrikoha leidmine õn juba sootuks raskem küsimus, sest kust leiame sobiva laagrivälja vähemalt 3000 noorkotkale. Näib, et siin võib kõne alla tulla kas Pärnu rand või Pirita laagriväli, kus toimus mullune üldlaager. Ent Pirita laagriväli vaevalt küll mahutab nii palju osavõtjaid, kuna see möödunud aastalgi oli peaaegu täiel määral ära kasutatud. Lahendades üldlaagri aja ja koha küsünusi, peame mõtlema kä laagri varustusele. Näiteks kust hangime telke? Peame järgmiseks üldlaagriks kindlasti jõudma nii kaugele, et igal rühmal õn oma telk. Muidu küll vaevalt suudame mahutada järgmisesse üldlaagrisse tulevad noorkotkad telkidesse, kuna kaitseliidu malevate telkide arv ei vasta enam meie jõudsalt areneva organisatsiooni telkide vajadusele suviste laagrite korraldamisel. Kõik need asjaolud põhjustavad eelnimetatud küsimuse lahendamist juba järgmise tööaasta alguseks. V. H. Noorte rivilisest kasvatusest (järg). Leitnant A. T a n n i a. Koondtegevus. Salk koondrivis. Kui poiss üksikult rivilised võtted õn omandanud, siis võib nende täitmist harjutada salga koosseisus, juurde võttes salga tegevusel vajalikud uued rivilised tegevused. Kuna salk õn noorte kotkaste väiksem iseseisev üksus, kes esineb iseseisvalt ja peab omaette võistlusi, siis õn soovitav, et salk rivilistel esinemistel jääks kä iseseisvaks üksuseks. Toon mõningad salga tegevusnormid eelpoolnim. põhimõtete alusel. Olgu antud juhul salga koosseis: salgapealik-j-8 poissi+salgapealiku abi. Sälgä rivistused koondrivis õn: a) joon ühes viirus; b) joon kolmes viirus; d) kolonn ühekaupa. e) kolonn kolmekaupa. a) Joon ühes viirus (joon. 1.) noorkotkad asuvad järjekorras üksteise kõrval, moodustades ühe sirgjoone. Vahed poiste vahel õn 1 m 10 sm, lugedes poisi jalakannast kõrvalseisva poisi sama jala kannani. Salgapealik asub salga paremal tiival, temast vasakul salga liikmed pikkuse järjekorras, väiksemad paremal tiival, vasakul tiival salgapealiku abi. b) Salk joonel kolmes viirus asub nii, nagu näidatud joon. 2. d) Salga kolonn ühekaupa õn paremale pööratud salga joon ühes viirus. Poisid asuvad üksteise taga, moodustades ühe sirgjoone. Kaugused poiste vahel 1,10 m lugedes eelmise poisi jalakannast järgmise poisi sama jala kannani (joon. 3.). e) Salga kolonn kolmekaupa õn paremale pööratud salga joon, nii nagu näidatud joon. 4. Ruumi vähesuse korral võib salga rivistada joonele ja kolonni lühendatud vahede ja kaugustega. Säärasel juhul poisid asuvad üksteisest niisugustel vahedel,

7 ^ # Joonyf. J, h Joon.2e * 4m*-* Joon.3. Joon.4. A«-.v-»ž Joon.6. *-«-*<-i!/*4 S vr/ / / / / S 4 / Joon.S. A«-<W-*0 (/-A I ~o Ö A Märge: A-Jalgapealik; 4-abi. * 0 t ž ž r I ^ A 2,Sm l i i Joon.7 & ^ S Ik*A o -au s -2 9 S O ^ a õ o c 2> Jooniste seletus: Joon. 1. Salk joonel ühes viirus, joon. 2. salk joonel kolmes viirus, joon.. 3. sälgä kolonn ühekaupa, joon. 4. salga kolonn kolmekaupa, joon. 5. salga rivistuste muutmine kolonnis, joon. 6. rühm joonel ja joon. 7. rühm kolonnis. et kõrvutiseisvate poiste küünarnukid puudutavad kergesti üksteist. Kaugused üksteise taga seisvate poiste vahel õn ligikaudu 50 sm, lugedes jalakannast jalakannani. Liikumist alates võetakse normaalkaugused ja -vahed. Märge: Iga poiss salgas peab täpselt teadma oma kohta salga rivis, et salga

8 pik. oleks võimalik salka rivistada täiesti vaikselt, ilma jututa, käskluste järgi üks kõik millises eelpoolnim. rivikorras. Sälgä kogumine joonele: tehakse ainult paigal. Sünnib harilikult salgapealiku järgi; kogumine teostatakse kiir jooksuga. S a 1 k joonele Kogu!" Salga parema tiiva poiss asub salgapealiku kõrvale ja võtab valvelseisangu, teised poisid asuvad temast vasakule ja joonduvad paremale. Joondumise juures tõsta veidi lõuga ja pöörata pea paremale. Nägema peab neljanda poisi rinda, enesest arvates. Peale parema tiiva poisi kohaleasumist salgapealik astub pool sammu ette, pöördub vasakule ja jälgib salga joonele kogumist. Joondumise kontrollimiseks salgapealik tarbekorral võib liikuda oma kohalt. Joondumise lõpetamiseks s.-pealik annab käskluse Valvel! ja astub oma kohale. Kogumine joonele kolme viirgu või lühendatud vahedele sünnib käsklustega J õõnele kolme viirgu Kogu!" või J õõnele lühendatud vahedele Kogu!11 Kogumine kolonni. (Paigal ja liikumisel.) Salk, kolonni Kogu!" Salga algepoiss asub salgapealiku selja taha ja võtab valvelseisangu. Salk rivistub tema selja taha joon. 5. näidatud viisil, nü et iga poiss näeks ainult eelseisja kukalt. Peale algepoisi kohaleasumist s.-pealik pöörab ümber ja jälgib salga joondumist. Joondumise lõpetamiseks s.-pealik annab käskluse,,valvel! ja pöördub ümber. Kui pärast käsklust K o g u! s.-pealik liigub edasi sammu või joostes, siis salk järgneb temale samal viisil. Kogumine kolonni kolmekaupa või lühendatud kaugustele sünnib käsklustega K oi onni kolmekaupa Kogu!" või..kolonni lühendatud kaugustele Kogu!" Liikumine. Salk liigub kolonnis harilikult, joonel ta liigub ainult väiksemateks ümberpaigutusteks. Salga liikumised, peatumine, sammu muutmine ja pöörded täidetakse samade käskluste ja juhiste järgi nagu käsitletud. Sälgä rivistuste muutmine kolonnis. a) Paigal. Kolonnist ühekaupa kolonni 3-kaupa sünnib käskluse järgi Kolmekaupa Marss!" Salk rivistub, nagu joonisel 5. näidatud. Salgaplk. ja nr. nr. 1, 2, 3 märgitud poisid jäävad kohale, kuna teised asuvad taktsammu liikudes joonisel märgitud kohale. Peale rivistumist salgaplk. astub joon. 5b näidatud kohale. b) Liikumisel. Käskluse järgi..kolmekaupa Marss!" nr. nr. 1, 2, 3 tähendatud poisid ühes salgapealikuga märgivad sammu paigal, kuna ülejäänud poisid asuvad joon. 5b näidatud kohtadele. Liikumist jätkatakse salgapealiku käskluse järel Otse Marss!" Tervitamine. Sarnaselt nagu üksiktegevuse juures käsitletud..tervitamine rivis". Rühm. Olgu antud juhul kolmesalgaline rühm. 1. salk 10 poissi, 2. salk 11 poissi ja 3. salk 8 poissi, (joon. 6. ja 7.) Käsklusi rühma rivistuste juures ja rühma liikumisel tarvitada samaseid kui salga tegevusel, asendades sõna salk" sõnaga rühm. Rännakutel ja rühma iseseisval liikumisel (üksikult) kotkaabi liigub rühma lõpul selleks, et jälgida korda rühmas. Ühtlasi hoolitseb selle eest, et poisid ei jääks rühmast maha ega mööduvate sõidukite alla. Eelpooltoodud rivilised võtted ja käsklused õn maksvad kä noorhaugastele, kusjuures sõna salk asemel tarvitada.pesa" ja rühma asemel pere.

9 Malevate vanemaid ja pealikuid. J. Keppel, Saaremaa maleva vanem. E. Valdas, Tartu maleva pealik. M. Ulk, Järva maleva vanem. H. Rosenberg, Lääne maleva pealik. Jutt ühest laagrikavast. Noortemagister R. Lahi. Istusin oma toas akna all ja vaatlesin tärkavat loodust. Laagriaeg läheneb välgatas mõte peast läbi. Imelik küll, alles mõningad aastad tagasi oli esimeseks mõtteks sellisel puhul: suvi läheneb, kuid nüüd, kus juba mõningad aastad maitstud laagrimürki, kui seda nii tohiks nimetada, ei oskakski nagu enam suve oodata, vaid ootan laagriaega. Samas kostis koputus uksele ja sisse astus üks meie salgapealikuid.,,härra vanakotkas! Kas tohin eksitada? Mul oleks mõned küsimused." Miks mitte? Palun väga! Härra vanakotkas! Minu salgas õn hulk pesakotkaid, kes enne maleva laagrit igatsevad varrukale kahte täppi. Aja ja teadmiste poolest sobivad poisid kõigiti, hulk katsepunkte sooritatudki, kuid katsepunkt nr. 2 teeb raskusi. Möödunud suvel olid nad alles algajad ja ei pääsenud laagrisse. Kas lubaksite korraldada salgaga nädalalõpu-laagri?" Ma jahmusin. Silmapilkselt meenusmulle pilt aastat viis tagasi, millal ise rühma kotkana esitasin oma vanakotkale peaaegu sõnasõnalt samase küsimuse- Üritasin ise sel ajal kotkapoja katset (südamesopis isegi laagrikorraldaja erikatset), kuigi ma ise veel päevagi laagris polnud veetnud. Asi oli seekord seda hullem, et siis polnud seda kuldset Noorkotka käsiraamatu" III annet, mille abil laagri korraldamine õn naljaasi. Nüüd võib laagri üles lüüa, see raamat ühes ja kirves teises käes, nagu üks kotkajuhte tähendas. Kuid nüüd, viis aastat hiljem pean tähendama, et selle laagri korraldasin siiski kõigile raskustele ja kogemuste puudumisele vaatamata, ja sellest laagrist kujunes sarnane laager, mis jääb toreda mälestusena mällu vist eluajaks, kuna selle laagri korraldamine oli suur õppetund, mida ei suuda anda käsiraamatu kolmekordne läbilugemine ega kogu talvine teoreetiline seletamine. Mis; kasu olekski päheõpitud teadmisist, kui

10 ise pole ühtegi telki püstitanud, ühtegi tundi laagri korrapidaja olnud ega ühelgi lõkkeõhtul viibinud. Kuid kä sellestki õn vähe, kui oleme küll elanud laagris, kuid ei tea, et iga laagri ettevalmistamine nõuab laagri juhtkonnalt mitmekordselt rohkem vaeva ja tööd, kui kogu laagri aeg ise. Alles siis, kui oled oma õlule võtnud kas või salgalaagrigi korraldamise, näed ja märkad, kuivõrd vähe õn sul laagrikogemusi, kuivõrd palju asju õn sul hoopis tundmatud, kui palju pisiasju tuleb sul arvestada ja kui palju ebaõnnestumisi, juhtumeid ja takistusi tuleb sul ette näha ja võita. Kui ma eelpool ütlesin, et sarnane aastat tagasi: Tehke, kui arvate hakkama saavat. Mina igatahes Teid aidata ei saa, sest ma ise pole päevagi laagris olnud." Mina vastasin oma salgapealikule: Tehke, kui arvate hakkama saavat. Kuid palun, et koostaksite enne kava, kus kõik eeltööd ette nähtud õn. Võib-olla õn seal mõnigi asi vahele jäänud või mõnigi punkt, kus head nõu teaksin anda!" Poiss punastus veidi ja lausus: Mul õn... üks säärane kava juba olemas," ja ulatas mulle paberilehe. Lugesin sealt järgmist: Laagri vanem vanakotkas. Laagri pealik mina ise. Tännasilma kodutütarde ja noorkotkaste õppeorkester. Keskel orkestri juhataja vanakotkas A. Vellomäe. laagri korraldamine õn selle korraldajale suur õppetund, siis ma siin parandan oma väljendust ja ütlen: sarnane laagri korraldamine õn terve kool selle korraldajale. Pidin juba andma eitava vastuse, sest kartsin, et laagri eeltööd õn siiski 14-aastasele poisile liiga rasked, kuid samas muutsin oma kavatsuse, sest kui Õpitakse võitma raskusi, siis õpitakse kä elus edasi jõudma. Ükski ei Õpi kingsepaks, kui ta töötoas aina vaatab kingsepa tööd. Alles siis võib midagi valmis saada, kui ise haarad haamri ja tikud. Minu vanakotkas vastas mulle viis Laagri koha esitab salga matkameister hiljemalt 1. juuniks. Mitte kaugemal kui 10 km. Laagri aeg enne maleva laagrit kaks nädalat. Laagri kestus laupäeva hommikul läheme, pühapäeval õhtueeli tuleme koju. Telgid 2 tükki maleva staabist. Kui ei saa, teeme voodilinadest ise. Toit iga poiss võtab kindlaksmääratud normi aineid kaasa, samuti keedunõud. Kokad määra-

11 takse järjekorras laagri käsukirjaga. Minek jalgsi. Seljakotid kellel ei ole, paneb jahukoti nurkadesse kartuli. Nööri asemel vana eesti vöö või muidu lai köidik. Varustis N. K. Käsiraamat 111 lk'. 15. Peale selle, mis kästakse. Laagri lipp saame vallamajast. Ehitus- ja põletuspuud palume sellelt, kelle mets õn.. Lõkkeettekanded poisid juba õpivad. Peale selle igal poisil vähemalt üks salaja. Tunniplaan ( N. K. Käsiraamat 111 lk. 118) ja muud ametimehed määratakse esimeses käsukirjas. Sellele järgnes poiste nimestik ja iga nime järel rida asju ja esemeid, mida keegi peab kaasa võtma. Karla 2 kilo herneid, kirves, naelad. Vello tangud, pann, labidas. Valdur päts leiba, nöör (15 m pikk), 4 muna jne. Esialgu ajas terve see kava naerma, kuid kui lugesin veel kord kava hoolega läbi, siis patsutasin poisile õlale ja ütlesin: Hästi! Teeme! Tulen ise kindlasti kaasa. Märgi oma nimestiku lõppu minu nimi kä ja selle järel, mitu kilo suhkrut või seapekki ja missuguse joogiveenõu või paja mina pean kaasa võtma.11 Kas tegin hästi või halvasti? Laskesporti. Noortemagister V. Pirsko. Laskesport väikesekaliibrilisest vintpüssist õn noorte kotkaste juures võrdlemisi uudne tegevusala, kuigi neid noori kotkaid küllalt, kes ise omavad spordipüssi ja sellega teostavad laskeharjutusi. Kindlakujuliselt organiseeritud laskurgrupid-laskurringid töötavad aga vaid üksikute rühmade juures. Et senini laskesport noorte seas õn arenenud kuidagi kartlikult, selleks õn küllaltki mõjuvad põhjused. See aeg ei ole veel väga kaugel, kui riigikaitselise Õpetuse näol püssi käsitamine ja laskmine viidi koolidesse, või ma väljendaksin täpsemalt kui laskmine selle näol viidi noorsoosse. Püssi oli senini peetud ikka vaid vanade asjaks, mida kätte võtta lubati alles kaitseväes ja kaitseliidus. Eks sellest tingituna leidu veel praegu küllalt neid noortetegelasi, kes heameelega hoiavad noori laskeplatsilt kui katkukoldest eemale. Et laskesport noori militariseeriks või ässitaks sõjakusele, see oletus ei kannata üldse mingisugust kriitikat. Püüan puudutada lühidalt alljärgnevate ridadega, kui tähtsad ülesanded õn täita laskespordil noorte arendamisel noorte kasvatamisel. Kui kõnelda laskesporti^! kui ühest noorte tegevusalast, siis tuleb selle all mõelda ainult laskeharjutusi ja -võistlusi väikesekaliibrilisest vintpüssist. Täiskaliiberpüssi ehk niinimetatud sõjapüssi andmisest noorkotkastele ei või juttugi olla. Laskmine õn ja jääb alati noorte juures ainult üheks spordiharuks. Distsipliin ja sport õn lahutamatult seotud üksteisega juba sellepärast tuleb tervitada iga sportlikku tegevust. Sport õn üks neid tegevusalasid, mis nõuab suurt enesevalitsemist. Kui üks spordiharu võib üldse rohkem distsipliini nõuda kui teine, siis selles suhtes sammub esimeses järjekorras just laskesport. Laskur kasutab relva ja sunnib selle tegevusele oma tahte kohaselt. Et püss noore (kä vana) käes ei muutuks hädaohtlikuks ümbruskonnale, selleks peab iga laskur-noor omandama aja jooksul tugeva endadistsipliini ja hea enese

12 valitsemise, mida saavutatakse ainult pideva enesekasvatusega ja hoolika järelevalvega lasketundides. Laskmine iseenesest õn juba suur tahtejõu kontsentreerimine. Ei ole sugugi kerge asi sihtida märki seega silma ja keha korraga panna tööle. Õigel hetkel päästa kukke, see nõuab enesevalitsemist ja tasakaalukust. Et saavutada oskust teostada täpset kukepäästmist sel silmapilgu murdosal, millal püss tõesti õn suunatud märki, see nõuab hästi väljakoolitatud ja otsustavat enesevalitsemist. Seesuguse distsipliini ja korranõuetega osutub laskesport suureks noortekasvatuslikuks teguriks. Seda distsipliini, mida noored omavad laskerajalt, õn väga kerge ära kasutada igapäevases elus. Üht tähtsat iseloomu kujundavat tegurit ei tohi jätta silmapaari vahele. Millal õn laskur täielikult rahuldatud oma lasust olgu see nii hea kuitahes? Iga lasu kohta õn tal erisoovid. Laskur analüüsib lasku, et jõuda selgusele, miks see lask asetses nii ja mitte teisiti, eriti siis kui eelmine lask ebaõnnestus. Noor otsib ise üles oma vead (kuigi algul laskejuhataja kaasabil) ja kõrvaldab need. Laskmise juures ta peab jätma enese ülehindamise selle tavalisema sportlase vea. Ei aita siin kä pealtvaatajate või kaaslaskurite meeleolu, nende kiitus või poolehoiuavaldus viimasele pingutusele. Kui noor laseb ennast sellest kaasa vedada, siis juba järgnevad lasud veenavad teda, et ta jõuab sihile ainult tegutsedes omaette ja omal jõul. Heitnud lühidalt pilku laskmise sisule, peaks eeltoodust olema selge, et selle tegevusala rakendamine noorte tegevusprogrammi väärib tõsist tähelepanu ja poolehoidu. Et laskespordil võivad halvemal juhul olla väga tõsised tagajärjed, sellepärast pean paratamatult puudutama küsimust, kuidas noorte kotkaste juures laskesporti organiseerida. Parim moodus õn seekohase laskurringi ellukutsumine rühma juures. Sellepärast just rühma juures, et laskurringi moodustamisel ei tohi taga ajada suurt liikmete arvu, kuna siis õn noori raskem jälgida ja õpetada (eriti veel kui kasutamiseks õn ainult 1 2 püssi). Õn selge, et meie pühendame noori kotkaid laskespordisse ainult sellepärast, et üksikuid noore iseloomujooni enam välja arendada. Suure liikmete arvu juures laskmise järjekorda ootajad võivad sattuda omavahelisse vallatusse, mis häirib laskurit ja võib põhjustada õnnetusi ettevaatamatuse tõttu. Kümmekond noort olgu juba paras arv ringi koosseisuks.. Enne laskeharjutustele asumist peab noor täielikult tundma relva, millega teostub laskmine. Ta peab sooritama katse selle relva tundmises alles siis tunnustatagu ta laskeõiguslikuks. Kui noor tunneb ja valitseb täie teadmisega oma käes olevat relva, üksnes siis ei ole karta kä õnnetusi. Sellepärast ei tohi lubada laskmist kord ühe, kord teise püssiga. Pealegi rikub see noore lasketagajärgi ja soovitud edu laske- ja kasvatusalal jääb tulemata. Õnnetuste vältimiseks tuleb pühendada erilist tähelepanu distsipliini ja korra nõuetele laskeplatsil. Kuidas laskeplatsil ennast ülal pidada ja kuidas teostub laskmine, see olgu täpselt fikseeritud vastavas laskurringi eeskirjas. Peale püssi tundmise katse tuleb noortel teha veel katse selle eeskirja tundmises. Selle tundmata ei tohi üldse keegi kaasa tulla laskeplatsile (laskurringide asutamisel võib eeskujuks võtta Tallinna Lõuna malevkonna Side rühma laskurringi eeskirja, milline peastaabi poolt saadeti kä igasse noortemalevasse). Igal laskurringil peab olema vanema isiku näol laskejuhataja-asjatundja, kes aga ühtlasi oleks kä distsipliinitundja ja selle austaja. Laskeplatsile laskmiseks pääsegu noored ainult koos laskejuhatajaga, kes kä tegelikku laskmist juhatab. Noori kotkaid iseseisvalt laskerajale ei tohi millalgi lubada. Natuke tagasi pöörates tahaksin veel

13 Kühma lipp. 6 VIBU - MAUALA GWBSE) MM &mpp [pqjfufl Igal noorkotkaste rühmal õn oma lipp, mille suurus ei ulatu üle 80 X 125 sm. Lipu parem külg sisaldab noorkotkaste märgi ühes järgmiste tekstidega: malev-malevkond-rühm nimedena ja NOORED KOTKAD organisatsiooni nimena. Näide: VIRU-HALJALA NOORED KOTKAD VÕHMA RÜHM. Lipu vasak külg õn rühma enda määrata, kusjuures sinna õn mõeldav asetada rühma juhtlause, rühma märk ja embleemid, kui need valitud. Juhtlause võib asetada kä eraldi lindile, mis kinnitatakse lipuvarda juurde. Lipu värvi valib rühm endale ise, kusjuures maleva (malevkonna) vanem selle enda käskkirjas kinnitab. Malevkonnal ei või olla kaht ühesugust värvi rühma lippu. Lipu kavand saadetakse kahes eksemplaris joonistatuna (paberi kaust 20x30 sm) maleva staabile, kes selle edasi saadab Peastaabile. Kinnitamise puhul saadetakse üks eksemplar rühmale tagasi. Lipuvarda pikkus õn 220 sm. Ülemises otsas asetub kotkakujuline ilustis (milline saadaval R. Tavasti juures Tallinnas). alla kriipsutada, et laskurringi pääsemine ei tohi olla liiga kerge. Tuleks pidada silmas, et sinna pääseksid ainult täiesti asjast huvitatud noored kotkad ja nimelt sellised, kes heameelega tegutsevad kaasa kä teistel rühma tegevusaladel. Olgu laskurringi pääsemine tublimate poiste eesõigus. Sellega meie seame üles suure ja küllalt tähtsa nõude laskurringi astujatele. Laskurring noorte kotkaste juures ei tohi millalgi kujuneda ainult nende poiste asjaks, kes löövad käega rühma muule tegevusele, löövad käega katsejärkude sooritamisele ja liikmeks õn ainult veel sellepärast, et nädalas üks kord saab püssi lasta. Sellega meie viiksime laskurringi kõrge aate liiga madalale. Välivoodite asjus. Välivoodeid (kuid ilma katteriideta) õn võimalik tellida peastaabi kaudu. Katteriideta voodi hinnaks õn kr Katteriidega kokku võib välivoodi hinnaks kujuneda kr Välivoodid õn saadaval kä A./S. Lutheri juures Tallinnas, hinnaga kr. 33., ent nimetatud voodid pole väljaotstarbeks kõige kohasemad.

14 Reporter igasse rühma! Noortemagister A. Allik. Ei ole küllalt sellest, et rühm töötab hästi, et seal õn eeskujulikud poisid, kes õn noorkotkaliku käitumise ja tegude tõttu kuulsad koolis ja ligemas ümbruskonnas. Tarvis õn kä, et selle rühma nimi leviks terve maakonna, maleva ulatuses, ulatuks mõnel juhul üle riigi, sest palju õn rühmi ja noorkotkaid, kes mitte nii kaugele ei ole jõudnud, et neil oleks pakkuda teistele eeskuju. Nemad vajavad ergutust teiste edasijõudmisest. Samuti vajab seltskond teateid noorte kotkaste tegevusest, millega ei viida ainult rühma nimi võõraste suhu, vaid aidatakse kaasa noorkotkluse levikule, tutvustamisele ja luuakse soodsaid eeldusi uute poiste värbamiseks, uute üksuste tekkimiseks. Ülesanne õn väga ulatuslik. Sellepärast peab iga rühma tegevuskavas olema ette nähtud pidev ajakirjanduse informeerimine oma tegevusest. Selle ülesande võtab enesele üks rühma sulemeestest, kellele ei tee raskust sündmust, kirjutatavat teemat loogiliselt ja kokkuvõtlikult paberile panna. Kui poistele see üle jõu käib, aitab vanakotkas siin kaasa. Ajakirjanduse kaastöö õn mitmesugune: päevauudised, juhtkirjad, följetonid, joonealused jne. Meie vajame aga teadmisi päevauudiste kirjutamiseks. Päevauudiste kirjutamisel peab kõige tähtsam olema paigutatud esimestesse ridadesse ja pealkirja. Üldse peab pealkiri hästi ja tabavalt valitud olema. Sellele kulutatud aeg ei ole kunagi maha visatud. Täiesti väär õn artiklit alata mitmesuguste kõrvalasjade ja sissejuhatusega. Esimese reaga tuleb hoop anda naelapea pihta! Graafiliselt kujutatuna peab artikkel olema kolmnurk, mille alus õn üleval, tipp all. Iga uus mõte esinegu iseseisvas kärpes, s. o. uuelt realt, siis õn toimetusel lihtsam vähemtähtsat vahelt välja jätta. Artikli koostamisel tuleb vastus leida järgmistele küsimustele: Kes? tuleb üles lugeda kõik asjaosalised. Kus? asukoht, kus sündmus toimus. Mis? sündmus ise. Millal? aja määramine. Kuidas? Mis otstarbel? Millega? See ei ole aga maksev juhtkirjade juures, nagu neid käesolev ajakiri vajab, kus õn järgmised elemendid: tees, tõestus ja kokkuvõte. Kõigele lisaks peab sündmus olema värske, ta tuleb esimesel võimalusel toimetusse edasi saata, sest päevauudis vananeb kiirelt. Sel juhul võib artiklit päästa paberikorvist ainult aja umbmäärane nimetamine, näit. möödunud nädalal, neil päevil jne. Artikkel tuleb kirjutada ühele leheküljele tindiga või kirjutusmasinaga. Nimed olgu eriti selged! Kiri harv, et toimetusel oleks kergem parandusi teha. Kui lehti mitu, siis tuleb nad nummerdada. Iga kirjutis peab varustatud olema kirjasaatja nii nimetab toimetus artikli kirjutajat täieliku nime ja aadressiga, mis kirjutatakse artikli lõppu või esimese lehe tagaküljele; seda tuleb kä siis teha, kui toimetusele õn ligi lisatud kaaskiri. Viimaste kirjutamisele mitte asetada pearõhku, vaid otstarbekohane õn neid hoopis ära jätta. Kaastöö saatmist rühma tööst ei maksa, teha taskuraha muretsemise ülesandel, pealkirja peäle paremasse nurka märkige seepärast: Tasuta kasutamiseks. Rühma tähtsamate sündmuste puhul, kui artikkel köidab laiemat lugejaskonda, võib see ära jääda. Lõpuks olgu veel märkida, et ärge laske end kohutada, kui esimene artikkel ei kannata trükimusta. Teine kord tehtagu paremini, võrreldagu ilmunud kirjutisi omadega, küllap leiab siis iga reporter õige tee, et valgustada oma meeste suuri tegusid arvukale noorte kotkaste ja nende sõprade perele.

15 V.> Noorte kotkaste ettevõtteid eeloleval suvel. Peastaabi korraldusel: juulini üleriiklik võistlejate laager Viljandis, juulini II üler. harjutuslaager (noorematele juhtidele) ja 29. juulist 8. augustini III üler. harjutuslaager (vanematele juhtidele) Viljandis. Harju malevas: juunil maleva staabi õpperühma laager, ühtlasi kä maleva juhtide harjutuslaager Keilas. Juuni lõpul Kuusalu malevkonna laager Kuusalus. Juuli algul ülemalevaline merinoorkotkaste laager Pedassaares (Soome rannas) juulini Nissi malevkonna õppelaager Riisiperes augustini Keila malevkonna laager Keila-Joal. Peale selle õn rühmades (2 3 rühma peale kokku) ette nähtud kuni 40 öö-päevast laagrit, missuguste tähtajad pole veel selgunud, kuna need olenevad telkide saamisest. Järva malevas: juunini õppelaager ja spordivõistlused üheaegselt K. L. Järva maleva aastapäeva pidustustega K. L. Järva maleva 10. aastapäeva pidustused Paides Maleva Õppelaager ja spordivõistlused Paides Matk jalgsi Paidest Pärnu Matk jalgrattad Paide Türi Viljandi Tõrva Otepää Elva Tartu Põltsamaa ja Paide Malevkondade ja üksuste laagrid Maleva võrkja pesapalli ning laske esivõistlused Tapal või Türil. Lääne malevas: 5. juulist 25. juulini mitmesuguste üksuste laagrid. Petseri malevas: 31. mail kevadpidustused koos kodutütardega juunini maleva laager Kolovino külas (3,5 km Petserist). Pärnu malevas: juulini maleva laager. Pärnumaa malevas: juulini maleva noorte ja vanemate juhtide laagrid Reius. 2. 4, augustini maleva pidustused Vändras.

16 Saaremaa malevas: Juunikuus malevkondade või nende jiihmitiste laagrid Leisis, Muhus, Poidel, Kihelkonnal ja Kuresaare läheduses. Sakalamaa malevas: 29. maist 1. juunini Tarvastu mvk. laager Tarvastu kirikumõisa pargis juunini Paistu ja Kesk-malevkondade laager Polli mägedes juunini Suure-Kõpu mvk. laager Suure-Kõpu kooli pargis juunini Põltsamaa mvk. laager Põltsamaa linna läheduses juunini Pilistvere mvk. laager Kabala koolimaja läheduses juunini Suure-Jaani mvk. laager Lõhavere täienduskooli pargis..30. juunist 7. juulini vanemate juhtide harjutuslaager Lõhavere täienduskooli pargis. (S.-Jaani lähedal). Tallinna malevas: juunini siderühma laager Keila- Joal..29. juunist 5. juulini Kalevi mvk. laager Lohul juulini maleva juhtide laager (arvatavasti Aegviidus) juulist 15. augustini Nõmme, Kopli, Ida ja Põhja malevkondade laagrid Aegviidus. Tartu malevas: augustini maleva laager Ranna - pungerjal. Tartumaa malevas: juunil Jõgeva mvk. laager Kuremaa järve ääres juunini Alatskivi mvk. laager ja 5. aastap. pidustused Alatskivil. 14. juunil Võnnu mvk. pidustused Ahjal. 30. juunist 6. juulini maleva üldlaager Elvas. Valga malevas: juunini maleva laager Helmes augustini maleva juhtide laager. Viru malevas: 13. juunil Rakvere I mvk. laager Palermos. 14. juunil Rakvere II noorkotkaste päev ja I mvk. lipu Õnnistamine. 14. juunil Haljala mvk. lipu õnnistamine juunini maleva laager Ao rannas. Võru malevas: juunini maleva võistluslaager kubja järve kaldal. Kaitseliitlaste tarvetelaost Tallinnas Kaarli tän. 8 saadaval järgmised noorkotkaste esemed hindadega: akselbant kr. 3., rinnamärk (kruviga) 50 senti, miitsimärk klambriga 30 s., organisatsioonimärk 16 s., j ärgutäpp 4 s., salgapealiku märk 5 s., pealiku märk hõbedane 6 s., pealiku märk kullane 8 s., kaelarätiku rõngas staabiliikmetele (hõbe ja kuld) 80 s., noorkotka vööpannal kr. 1.10, noorkotka vööpael (m) 85 s., noortemagistri märk kr. 2.20, vilepael (m) 25 s., noorkotka müts kr ja noorkotka eriala märk 18 s. Väljaandja: N. K. Peastaap. Vastutav toimetaja: G. Reial. Toimetuse nõukogu: kol.-ltn. P. Asmus, prof, E. Ein, rektor J. Kõpp, koolinõunik J. Lang, dir. V. Neggo, prof. A. Piip ja koi, A. Traksmaa. 'Toimetus: H. Treial (peatoimetaja), noortemagistrid V. Hiir (tegevtoimetaja), R. Lahi, K. Liping, A. Ohaka ja E. Taks. Toimetus-talitus: Tartus, Promenaadi 2, tuba 16, tel Tellimishind: aastas Kr. 1.20, 6 k. Kr. 0.70, 3 k. Kr Üksiknumber 15 senti. Ajakiri ilmub 12 korda aastas. K. Mattiesen! trükikoda o.-ü., Tartu 1936.

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Vabariigi Valitsus määrus terviktekst 01.

Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Vabariigi Valitsus määrus terviktekst 01. Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Vabariigi Valitsus määrus terviktekst 01.01.2009 31.03.2013 Vastu võetud 05.05.1998 nr 92 RT

Rohkem

Väljavõte Peavanema käskkirjast nr Noorte Kotkaste tegevusse asumise aastapäeval a. 1. J. LAIDONER, NK Peavanem. Seisame oma tegevuse 8. a

Väljavõte Peavanema käskkirjast nr Noorte Kotkaste tegevusse asumise aastapäeval a. 1. J. LAIDONER, NK Peavanem. Seisame oma tegevuse 8. a Väljavõte Peavanema käskkirjast nr. 105. Noorte Kotkaste tegevusse asumise aastapäeval 1937. a. 1. J. LAIDONER, NK Peavanem. Seisame oma tegevuse 8. aastasse astumise lävel. Meie iga järgnev aasta toob

Rohkem

Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Vabariigi Valitsus määrus terviktekst 22.

Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Vabariigi Valitsus määrus terviktekst 22. Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Vabariigi Valitsus määrus terviktekst 22.02.2008 31.12.2008 Vastu võetud 05.05.1998 nr 92 RT

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.09 0: Sorted on Best time Qualifying started at :: 9 0 9 0 9 99 9 Gregor KAARES Kaarel AAMER Kenor KOTKAS Rasmus LEHTER Jaan TANG Ken Robert KÕPP Alexey TEPLOV Robert URBANIK

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc)

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc) Järgmine karikasarja võistlus toimub 28 augustil Tartumaal, Tõrvandis Tuletõrjespordi karikavõistluste Pritsu karikas 2009 IV etapp peeti Jõgeval 14 augustil 2009.a. Mehed Võistluste tulemused I A. Oviir

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss TB edetabel 2015 60m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing 14.08.2001 VPK 22.05 K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas 30.07.2001 VKK 22.05 K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss 11.04.2001 AKG 22.05 K-Nuia 9,19 (+0,5) Kirti Pae 03.12.2000

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup Etapi paremusjärjestus Distants 54 km (4 x 3,5 km) Koht 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 Võitja keskmine kiirus 39,320

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii 3.- 6.01.2019 esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifikatsiooni žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Saarde laskmine 2017 tulemused

Saarde laskmine 2017 tulemused Automaat AK-4 Koht Võistkond Nimi Lamades Põlvelt Püsti KOKKU 1 KL Nõmme Priit Avarmaa 97 92 69 258 2 Kristjan Pahk 92 87 73 252 3 Andres Laas 83 78 84 245 4 Peeter Paisuots 90 80 73 243 5 Mjölnir Leo

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK jrk Võistkond 1 2 3 4 5 6 Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK 1 2.5 3 2.5 4 8 13 II 2 Saue MKK 3 1 3 3 4 8 14 I 3 Kose MKK 1.5 3 2.5 1.5 4 6 12.5 III 4 Kose vald 1 1 1.5 1 3 2 7.5 V 5 Kernu vald

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

Eestimaa Talimängud ujumine tulemused 2013.xls

Eestimaa Talimängud ujumine tulemused 2013.xls Event Girls & Under 00 LC Meter Freestyle Name Yr Team Seed Time Finals Time FIN 0 0 lnek, Kertu Ly Priiman, Eliise Hallik, nette Miilpalu, Mari Mitt, Liisu Jaomaa, Janeli Eevald, Jete Tarto, Ireen Solom,

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version alates 01.06.2018 ajavahemikus 01. september - 31. mai ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 01 1 Rakvere 15:10 2 Teater 15:13 3 Aiand 15:15 4 Põhjakeskus 15:16 5 Tõrremäe 15:17 6 Suvilad 15:18 7 Päide 15:19 8 Pahnimäe

Rohkem