MAAVANEMA KORRALDUS nr 1-1/17/301. Krootuse Lasteaia haldusjärelevalve õiendi kinnitamine

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAAVANEMA KORRALDUS nr 1-1/17/301. Krootuse Lasteaia haldusjärelevalve õiendi kinnitamine"

Väljavõte

1 MAAVANEMA KORRALDUS nr 1-1/17/301 Krootuse Lasteaia haldusjärelevalve õiendi kinnitamine Koolieelse lasteasutuse seaduse 31 lõigete 1 ja 4 alusel ning haridus- ja teadusministri a määruse nr 14 Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2016/2017. õppeaastal 7 lõike 1 ja 9 lõigete 1 ja 2 alusel: 1. Kinnitada Krootuse Lasteaia haldusjärelevalve õiend (juurde lisatud) ning teha õiendi seitsmendas, kaheksandas ja üheksandas osas nimetatud ettekirjutused. 2. Kohustada kooli pidajat esitama maavanemale kirjalik aruanne ettekirjutuse täitmist tõendavate dokumentidega viie tööpäeva jooksul pärast ettekirjutuse täitmise tähtaega. 3. Kohustada lasteaia direktorit esitama maavanemale kirjalik aruanne ettekirjutuste täitmist tõendavate dokumentidega viie tööpäeva jooksul pärast ettekirjutuste täitmise tähtaega. 4. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus või vaide maavanemale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. (allkirjastatud digitaalselt) Igor Taro

2 ÕIEND HALDUSJÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA KROOTUSE LASTEAIAS I. SISSEJUHATAV OSA 1.1. Haldusjärelevalvet Krootuse Lasteaias (edaspidi lasteaed) teostati Põlva maavanema korralduse nr 1-1/16/356 Haldusjärelevalve teostamine Krootuse Lasteaias alusel Haldusjärelevalve lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostati ajavahemikul ja selle viis läbi Põlva maavalitsuse haridusnõunik Katrin Ohakas Haldusjärelevalve käigus vesteldi lasteaia direktori, õpetajate ja hoolekogu esindajaga, tutvuti dokumentidega ja analüüsiti nende sisu, tutvuti lasteaia andmetega Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS), vaadeldi õppetegevusi liit- ja lasteaiarühmas Lühiülevaade õppeasutusest: 1) aadress: Kooli 1, Krootuse, Põlva maakond; 2) liik: koolieelne lasteasutus; 3) omandivorm ja pidaja: munitsipaallasteaed, Kõlleste Vallavalitsus; 4) õppekeel: eesti keel; 5) laste arv EHISes ja lasteaias kohapeal kontrollitud andmetel seisuga oli 38; 6) pedagoogide üldarv EHISes ja lasteaias kohapeal kontrollitud andmetel seisuga oli kuus. Kõikide pedagoogide kvalifikatsioon vastab koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele Järelevalve eesmärk oli välja selgitada, kuidas on igale lapsele loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond, et saavutada kõigi laste arengu toetamine; saada ülevaade sellest, kas lasteaia tegevus on kooskõlas kehtivate õigusaktidega. II. OLUKORRA KIRJELDUS JA ANALÜÜS 2.1. Lastevanemate ja hoolekogu kaasamine õppekava koostamise protsessis ning lastele valikute võimaldamisel Lapsevanemate kaasamine õppekava koostamise protsessi Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus põhineb lasteaia õppekaval, mis on kinnitatud direktori käskkirjaga nr Krootuse Lasteaia õppekava kinnitamine. Õppekava hiljem muudetud ei ole. Krootuse lasteaia arengukava tegevuskavas oli õppe- ja kasvatusprotsessi üks planeeritud tegevusi õppekavaarendus: avastusõppe metoodika rakendamine ja hindamine; kokkulepitud väärtuste lisamine õppekavasse; õppeaasta eesmärgipüstitus toetub väärtustele. Sisehindamise aruandes aasta kohta õppekava

3 arendamist õppe- ja kasvatustegevusena analüüsitud ei ole. Pedagoogilise nõukogu koosolekutel aastatel õppekavaga seotud teemasid käsitletud ei ole. Lapsevanematele on üldkoosolekutel tutvustatud õppekavas kirjeldatud lapse üldoskuste eeldatavaid tulemusi ja lapse koolivalmiduse kaarti. Lapsevanemate koosolekul tegi õpetaja ülevaate koolivalmidusest lasteaia õppekavast lähtudes (protokoll nr 2/3.3.-7), koosolekul direktor väärtuste kujunemist eelkoolieas (protokoll nr 1/3.3-7) ja õpetaja lapse koolivalmiduse kaardist (protokoll nr 1/3.3-7). Direktor, kes töötab alates aasta augustist, soovib algatada õppekava muutmise ( vestluse protokoll nr 3) Hoolekogu kaasamine õppekava koostamise protsessi Hoolekogu lasteaia õppekava koostamise protsessis osalenud ei ole. Hoolekogu koosolekutel aastatel õppekavaga seotud teemasid käsitletud ei ole. Hoolekogu esindaja sõnul hoolekogu käesoleval õppeaastal lasteaia õppekavaga seotud teemasid arutanud ei ole. ( vestluse protokoll nr 2). Hoolekogu liikmed on olnud kaasatud õppekavas nimetatud traditsiooniliste ürituste läbiviimisse. Üks lapsevanemate esindaja hoolekogus on kirjutanud loodusteemalisi projekte Keskkonnainvesteeringute Keskusele, olles eelnevalt lasteaia juhiga kokku leppinud teemas. ( vestluse protokoll nr 2) Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse (edaspidi KELS) 24 lõikes 6 sätestatule toimub hoolekogu koosolek vähemalt üks kord kvartalis. Hoolekogu koosolekuid eelmistel õppeaastatel nõutud mahus toimunud ei ole. Hoolekogu koosolekuid oli 2014/2015. õppeaastal kaks, 2015/2016. õppeaastal üks. Käesoleval õppeaastal on aprilli alguseks toimunud kaks hoolekogu koosolekut. 2016/2017. õppeaastaks on hoolekogu vastu võtnud hoolekogu tööplaani (hoolekogu koosoleku protokoll nr 1.1-3/1), mille järgi on planeeritud õppeaastasse viis hoolekogu koosolekut. Märtsikuusse planeeritud koosolekut ei toimunud, kuna sinna oli planeeritud uue arengukava arutelu, kuid direktori sõnul otsustati oodata ära sisehindamise nõuniku tagasiside, et selles tehtavaid parendusettepanekuid arengukava koostamisel arvestada. ( vestluse protokoll nr 3) Lapsevanemate esindatus lasteaia hoolekogus on lasteaia laste ja rühmade arvu arvestades suur. Lasteaia põhimääruse 13 lõikes 2 on sätestatud, et lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja. Krootuse lasteaia hoolekogu on 7liikmeline, neist lapsevanemate esindajaid viis. Hoolekogu koosseisu kinnitab Kõlleste Vallavalitus korraldusega, võttes aluseks lasteaia direktori ettepaneku (Kõlleste Vallavalitsuse korraldus nr 144). Lastevanemate esindajad valitakse lasteaia lastevanemate üldkoosolekul (lastevanemate koosoleku protokoll nr 1). Hoolekogu esimehe sõnul on hea, et lapsevanemate esindajaid on rohkem, ja lapsevanemate esindajate valimisel arvestatakse, et hoolekogus oleks lapsevanemate esindajaid valla erinevatest piirkondadest, sest valla erinevate piirkondade elanike vajadused ning võimalused on erinevad. ( vestluse protokoll nr 2) KELS 24 lõike 2 järgi kuulub hoolekogusse iga rühma vanemate esindaja, seega saab iga rühma esindada väiks üks lapsevanem, teistel lapsevanematel hääletus- ja otsustusõigust hoolekogus ei ole.

4 Seega on lasteaia hoolekogu koosseis vaja viia vastavusse lasteaia põhimääruse ja KELS 24 lõikega 2. Hoolekogu ei ole ametlikult informeerinud oma tegemistest teisi lapsevanemaid ( vestluse protokoll nr 2). Lasteaia veebilehel on avaldatud hoolekogu koosseis, muu hoolekogu tegevust kajastav informatsioon puudub. Direktori sõnul on hoolekogu tegutsemise korras (vastu võetud hoolekogu koosolekul) sätestatud hoolekogu ülesanne anda oma tegevusest aru üks kord aastas, sügisesel lastevanemate üldkoosolekul. ( vestluse protokoll nr 3) Seega on vajalik hoolekogu tegutsemise korras sätestada hoolekogu ülesanne informeerida lapsevanemaid ajakohaselt hoolekogus käsitletud teemadest ja küsimustest Paikkonna kultuurilisest ja looduslikust eripärast ning rahvatraditsioonidest tulenevad tegevused, suunad ja eripära lasteaia õppekavas. Õppekava II. peatükis on välja toodud paikkonnast lähtudes lasteaia eripära, mis seisneb looduse ja maaelu väärtustamises ning laste rohkes looduses viibimises. Eripära toetavad avastusretked parki, virgestusrajale ja õppetegevused õues, kevadised ja sügisesed metsapäevad, näitused ning loodusliku materjali kasutamine igapäevategevustes. Hoolekogu esindaja sõnul väljendub lasteaia eripära, looduse väärtustamine, igapäevases tegevuses: lapsed on palju õues, jälgitakse ja vaadeldakse loodust ( vestluse protokoll nr 2). Direktori sõnul on õues tegevusi palju, loodusobjekte ja nähtusi vaadeldakse ja uuritakse õues ( vestluse protokoll nr 1). Päevakavas, mida järgitakse, on õuetegevusteks aeg planeeritud nii päeva esimeses kui teises pooles. Rühma nädalaplaanides on liikumistegevused planeeritud õue (parki, liikumisrajale, lasteaia õuealale), samuti teemakohased vaatlused, uuringud ning ühismängud. Kuigi õppekava nimetab lasteaia eripärana peale looduse ka maaelu väärtustamist, siis õppekavas ega nädalaplaanides pole kirjeldatud maaelu väärtustamisega seotud tegevusi. Hoolekogu esimehe sõnul on varasematel aastatel toimunud õppekäike, kus lapsed on tutvunud maaelu ja kodukoha tööstusega. Ettepaneku sellisteks õppekäikudeks on teinud lapsevanemad. ( vestluse protokoll nr 2) Lasteaia õppekavas pole paikkonna kultuurilisest eripärast lähtuvaid tegevusi kirjeldatud. Küll aga tähistatakse rahvakalendri ja üldriiklikke tähtpäevi: hingedeaeg, mardi- ja kadripäev, advendi- ja jõuluaeg, vabariigi aastapäev, vastlapäev, kevadpühad, isade- ja emadepäev. Nimetatud tähtpäevad kajastuvad rühmade nädalaplaanides ja õppekavas traditsiooniliste ürituste loetelus Seosed lasteaia arengukava, õppekava, õppeaasta üldeesmärkide ja eelmise õppeaasta sisehindamise tulemuste vahel Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Olemas on sisehindamise aruanne aastate kohta, mida on arutatud pedagoogilise nõukogu koosolekul (protokoll nr 3/1.1.-4). Hoolekogu kooskõlastas aruande koosolekul (protokoll nr 2/1.1-3). Direktor on kinnitanud sisehindamise aruande käskkirjaga nr 9/1.1-

5 2. Pidaja, Kõlleste Vallavalitsus, kooskõlastas ja kiitis sisehindamise aruande heaks korraldusega nr 42. Direktor esitas taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumile sisehindamise nõustamise algatamiseks. Järelevalve läbiviimise ajaks oli sisehindamise nõunik külastanud lasteaeda ja nõustamise tagasisidearuande esitamise tähtajaks oli kokku lepitud Lasteaial puudub sisehindamise läbiviimise kord, millega on täitmata KELSi 24 2 lõike 2 nõuded. Sisehindamise aruannet koostades lähtus direktor kolme eelmise õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüsidest, millele oli lisatud statistika laste arvu, aasta nimestikulise keskmise ja aasta keskmise kohalkäimise kohta. Vastavalt haridus- ja teadusministri a määruse nr 44 Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord 2 sättele on lasteasutusel tegevuskava, 4 lõikes 1 ja 2 on esitatud tegevuskava täitmise üldnõuded. Lasteaia tegevuskava määruse 4 lõikes 2 sätestatud nõuetele ei vasta, kuna määratlemata on lasteasutuse arengukava valdkondadest tulenevad eesmärgid, tegevused, vastutajad ja tähtajad. Lasteaias püstitavad õpetajad lasteaia õppeaasta üldeesmärgi, mis on seotud õppekava, arengukava õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärgi ja tegevustega ning eelmise õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüsiga. Näiteks 2015/2016. õppeaasta üldeesmärk oli Mäng on väiksese inimese töö, mis tulenes asjaolust, et rühmades ei planeeritud mängutegevusi ( vestluse protokoll nr 4). Üldeesmärgid on õppeaastati sõnastatud erinevalt, üldjuhul lapsest lähtudes. 2016/2017. õppeaasta üldeesmärk on Olen terviseteadlik laps, mille sisu on täpsustatud järgmiselt: tahan olla terve, loov ja julge; toitun tervislikult; tahan liikuda ja erinevaid liikumismänge mängida; olen aktiivne tegutseja avastades ja mängides; oskan hinnata vaikuse- ja puhkusehetki, sest puhanuna olen heatujuline ja suudan paremini keskenduda; rõõmuga naudin muusikat ja loodushääli. Tegevusi nimetatud eesmärkide realiseerimiseks tegevuskavas pole esitatud. Lasteaia olemasoleva tegevuskava osadeks on veel nädalateemade nimekiri kuude ja nädalate kaupa ning ürituste kalenderplaan. Järelevalve läbiviija võrdles kahe viimase õppeaasta nädalateemade loendit. Pooled teemad kordusid, näiteks kõik detsembri- ja jaanuarikuu teemad olid mõlemal õppeaastal samad. Käesoleva õppeaasta üldeesmärk ja ürituste kava kinnitati pedagoogilise nõukogu koosolekul (protokoll nr 1/1.1-4). Õppeaasta eesmärke ja ürituste kava on direktor tutvustanud lapsevanematele vanemate üldkoosolekul (protokoll nr 1/3.3-7). Hetkel lasteaial kehtivat arengukava ei ole. Krootuse Lasteaia arengukava aastateks kehtestati Kõlleste Vallavalikogu määrusega nr 4. Lasteaed on koostamas uut arengukava. Seosed lasteaia arengukava, õppekava ja õppeaasta üldeesmärgi vahel on olemas. Kuna lasteaial puudub sisehindamise läbiviimise kord ja nõuetekohane õppeaasta tegevuskava, siis sisehindamise tulemustel õppeaasta eesmärkide seadmine ei põhine.

6 Aasta tegevuskavas planeeritud lapse arengut toetavad tegevused ja nende seotus õppekava üldeesmärkidega Lasteaia õppekava III. peatükis on esitatud õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, mis on sõnastatud lapsest lähtuvalt saavutatava seisundina: meie lapsed on aktiivsed õppijad, kes suudavad otsustada ja teha valikuid; meie lapsed on avatud, loovad ja uudishimulikud, kes hoolivad endast ja kaaslastest; meie lapsed tunnevad koduümbrust ja selle kultuuripärandit, suhtudes sellesse hoolivalt ja säästvalt; meie lapsed tunnevad end turvaliselt, mida toetab lasteaia personali koostöö, põhinedes vastastikusele usaldusele, lugupidamisele ja avatud dialoogile. Ühes eesmärgis on mitu saavutatavat seisundit, seepärast on nende eesmärkide saavutamist raske hinnata. Lasteaial puudub nõuetekohane aasta tegevuskava. Lapse arengu toetamise eesmärki täidavad aasta ürituste kalenderplaanis planeeritud tegevused. Kultuuripärandi tundmaõppimiseks ja rahvatraditsioonide elushoidmiseks toimuvad näiteks kadri- ja mardipäeva, isade- ja emadepäeva tähistamine. Traditsiooniliseks ürituseks on kohaliku talurahvamuuseumi külastus koos leivategemisega sügisel. Käesoleva õppeaasta eesmärgist Olen tervisteadlik laps lähtuvalt on planeeritud õppekäik Meenikunna rappa, isadepäev Maanteemuuseumis, traditsiooniline tervisespordipäev ja vastlapäeva tähistamine, südamenädala tegevustena liikumised ja tegevused õues. Enne õueminekut saavad lapsed puu- või juurvilja, mida süüakse vaikselt istudes Lastevanemate kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamisse ja läbiviimisse Direktori sõnul on lapsevanemaid õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamisse ja läbiviimisse kaastatud vähe. Tahetakse sisse viia avatud uste päevad, et lapsevanemad teaksid rohkem lasteaia õppe- ja kasvatustegevustest. Direktor on innustanud õpetajaid kutsuma õppetegevusse lapsevanemaid. ( vestluse protokoll nr 3) Lastevanematele tutvustatakse õppeaasta algul toimuval vanemate üldkoosolekul lasteaia ürituste kava, nädalateemasid ja õppeaasta üldeesmärki. Vanemate koosoleku protokollidest nähtub, et lapsevanematega arutatakse ürituste läbiviimist ning vanemad saavad teha omapoolseid ettepanekuid ürituste korraldamise ja läbiviimise kohta. Samuti nähtub hoolekogu protokollidest, et hoolekogu koosolekutel on üheks teemaks ürituste korraldamisega seonduv. Õpetajate, direktori ja hoolekogu esindaja sõnade kohaselt on aastate jooksul välja kujunenud ettevõtmised, milles lapsevanemad osalevad. Emadepäeva piknikust võtavad osa kõik pered. Isadepäeva üritusel esinevad emad etteastetega. Lasteaia luuleja laulupäevaks valib ja õpetab lapsevanem oma lapsele selgeks ühe luuletuse Lapsevanemate ettepanekutega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel Lasteaias on lapsevanemate ettepanekud ja mõtted oodatud ning nendega arvestatakse. Lapsevanem on mitmel aastal enda initsiatiivil ja koostöös õpetajatega koostanud ning esitanud KIKile keskkonnahariduse projekte. Kõik rahastatud projektid on lasteaia personal lapsevanemaga koos läbi viinud. ( vestluse protokoll nr 2) Lapsevanemad on välja pakkunud õppekäike kohalikesse ettevõtetesse, rühma hommikuringis on käidud rääkimas oma tööst.

7 Lasteaia direktor, õpetajad ja lapsevanemate esindaja nõustuvad väitega, et lapsevanemate ettepanekuid on oodatud ja nendega arvestatakse. Õpetajate arvates võiksid lapsevanemad olla aktiivsemad, aga tõdetakse ka, et lasteaia personal saaks rohkem vanemaid kaasata ning innustada ettepanekuid tegema ja osalema. (vestluse protokoll nr 2, 3, 4) Meetodid lapsevanemate informeerimiseks ja kaasamiseks Lasteaia tegevuse kajastamiseks on olemas veebileht ( Veebilehel on avalikustatud lasteaia arengukava aastateks , lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord, lasteaia päevakava, kodukord, hoolekogu koosseis, töötajate nimed ja kontakt. Direktori selgituste kohaselt ei suuda veebilehe praegune haldaja kodulehele lisada kiiresti ajakohast infot, mistõttu veebilehe sisu ei vasta lapsevanemate ootustele. Direktor soovib hakata ise veebilehte haldama. ( vestluse protokoll nr 3) Hoolekogus ja lastevanemate koosolekul on arutatud veebilehe sisu üle. Hädavajalik info on seal olemas, aga lapsevanemate ootus on, et see võiks olla huvitavam ja info võiks seal uueneda. ( vestluse protokoll nr 2) Lapsevanemad saavad ajakohast informatsiooni ja tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult. Rühmaõpetajatega saavad vanemad vestelda hommikul ja õhtul, samuti telefonitsi, sest üks osa lapsi käib lasteaias valla koolibussiga ning nende vanemad ei käi igapäevaselt lasteaias. Kirjalikult edastatakse teateid rühmade listide kaudu ja teated-kutsed pannakse kirjalikult ka infostendile lasteaia koridoris ning kuulutused ka välisuksele. Lasteaed arvestab nende peredega (kaks peret), kes Internetti ei kasuta, ja neile edastatakse vajalik info paberkandjal. ( vestluse protokoll nr 3) Lasteaia töötajad ja lapsevanemad kuuluvad sotsiaalmeedia suletud gruppi, mida haldab üks rühmaõpetaja koos mõne lapsevanemaga. Lapsevanemate informeerimiseks korraldatakse lasteaias koosolekuid. Üldkoosolekud toimuvad kord õppeaastas, tavaliselt septembris. Käesoleval õppeaastal toimus vanemate koosolek ka jaanuaris, teemaks kooliks ettevalmistus ja koolivalmiduskaart. Lasteaed on uurinud lapsevanemate informeerimisega seotud rahulolu. 2014/2015. õppeaastal läbi viidud rahuloluküsitluses (vastas 74% peredest) küsiti, kuidas nad on rahul lasteaiast saadud info ja tagasisidega. Infot ja tagasisidet hindasid lapsevanemad piisavaks Lapsevanemate rahulolu väljaselgitamine, hinnatavad aspektid ja nende seotus lasteaia tegevust reguleerivate dokumentide eesmärkidega Lapsevanemate rahulolu on varem välja selgitatud rahuoluküsitlustega ja lapse arenguvestlusel, alates aastast seda lasteaias tehtud ei ole. Viimane rahuoluküsitlus toimus aasta aprillis (pedagoogilise nõukogu koosoleku protokoll nr 3). Seni on tegemist olnud paberil esitatud avatud vastustega küsimustikuga. Küsiti lapse lasteaeda tuleku meeleolu, lapse soovi hommikul lasteaeda tulla, lapse lasteaiapäeva muljeid, lapsevanema arvamust info ja tagasiside kohta ja

8 hinnangut ettetulnud probleemide lahenemisele. Lisaks küsimustele sooviti lapsevanemate ettepanekuid koostööks lasteaiaõpetajatega. Direktor on teinud rahuloluküsimustike vastustest kokkuvõtte. Kokkuvõtet lapsevanematele tutvustatud pole. Kuna tegemist on olnud avatud vastustega küsimustikuga, siis pole erinevate aastate tulemused võrreldavad ning hinnatavate aspektide seost lasteaia tegevust reguleeritavate dokumentide eesmärkidega pole. Lasteaia praegune direktor soovib rahuloluküsimustikku muuta, seetõttu käesoleval aastal seda plaanis läbi viia ei ole ( vestluse protokoll nr 1). Käesoleva õppeaasta maikuus osalevad lasteaia õpetajad ja lapsevanemad Innove korraldatud rahuloluküsitluses. Varasematel aastatel oli arenguvestluse ettevalmistavas küsimustikus lapsevanematele küsimus lasteaiaga rahuolu kohta. Alates aastast enam nimetatud küsimustikku ei kasutata ja arenguvestlusel keskendutakse lapse oskustele ja teadmistele (pedagoogilise nõukogu koosoleku protokoll nr 2). Hoolekogu peab lapsevanemate rahuolu hindamist oluliseks ja hoolekogus on arutatud rahuloluküsimustiku koostamise üle. ( vestluse protokoll nr 2) 2.2. Lapse arengu toetamine õppetöö läbiviimisel Lasteaias kasutatavad õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamise võimalused Õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamiseks kasutatakse ära looduskeskkonda. Õppekavas on fikseeritud, et õues toimuvad avastusretked ja õppetegevused, igapäevategevustes kasutatakse looduslikku materjali, kevadel ja sügisel on üks metsapäev. Nädalaplaanidest ja rühmapäevikutest nähtub, et osa õppe- ja kasvatustegevustest, eelkõige liikumistegevused ja vaatlused, on planeeritud õue, mõningatel juhtudel oli ka ühismäng õue planeeritud. Direktori selgituste kohaselt minnakse ennelõunal varakult õue, samuti kasutatakse õues olekuks õhtupoolikut ( vestluse protokoll nr 1) Rühmapäevikustes oli fikseeritud käigud lasteaia õuealast kaugemale: parki, järve äärde ja liikumisrajale. Rühma töötajate tööaeg võimaldab korraldada käike lasteaia õuealast kaugemale, sest õues viibimise ajal töötab lastega kaks õpetajat. Lasteaia aiarühmas (4 7aastased) rakendatakse alates 2014/2015. õppeaastast Kiusamisest vabaks metoodikat ja reedeti on hommikuringi planeeritud vestlusvoor karudega. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse vaatlusel oli näha, et ka teistel päevadel kasutatakse selle metoodika mitmeid võtteid: üksteise masseerimine, kaaslase tunnustamine. Lapsi innustatakse osa võtma maakondlikest konkurssidest. Märtsikuus toimuva Põlvamaa lasteaialaste luulelugemise konkursi eel toimub lasteaia luule- ja laulupäev Krootuse kultuurimajas. Sellel esinevad kõik lasteaialapsed suurel laval ja luuletused õpetavad lastele nende vanemad. Osaletakse maakondlikul laulupäeval ja kevadisel lasteaedade spordifestivalil, milleks valmistatakse ette kas tantsu- või võimlemisnumber. Lasteaias toimuvad erinevad teatrietendused lastele. Kaks korda õppeaastas teevad lasteaia õpetajad ise lastele etenduse. Järelevalve ajal etendati lastele lühinäidendit Karupoeg kaotas kallistuse. Lasteaias käivad erinevad trupid etendustega.

9 Individuaalselt ja väikestes gruppides läbiviidavad tegevused Kuna lasteaias on rühmades erivanuselised lapsed (liitrühmas 1,5 4aastased; aiarühmas 4 7aastased), siis on lasteaia õppekavas kirjeldatud rühma tegevuse organiseerimisel kasutatavad võtted: kogu rühm tegeleb ühe tegevusega, üht liiki tegevuse puhul on ülesannete raskusaste erinev, nooremal ja vanemal vanuserühmal on tegevus erineva kestvusega, tegevus toimub ühe alarühmaga, teine mängib iseseisvalt või õpetaja abi juhendamisel. Rühmade nädalakavadega tutvudes selgus, et aiarühma nädalakavas on õpitulemused ja tegevused planeeritud kahes vanuseastmes, liitrühma nädalakavas vanuseti ei planeerita. Liitrühma õppe- ja kasvatustegevusi vaadeldes selgus, et noorema vanuseastme lastega (1,5 2aastased) peale hommikuringi eesmärgistatud õppetegevust ei toimunud. Direktor selgitas, et ta ei pea sellist planeerimist ning õppetegevuse läbiviimist õigeks ja tahab seda muuta uuest õppeaastast. Aiarühmas toimusid õppetegevused peale hommikuringi kahes vanusegrupis. Koolieelikutega viiakse eraldi arvutamise-võrdlemise, lugemise-kirjutamise ja kunstitegevusi. Nädalaplaanis aga kunstitegevusi vanuseastmeti planeeritud ei olnud. Aiarühma töötajate koosseis ja tööaeg soosib tegevuste korraldamist gruppides. Rühmas töötab lasteaiaõpetaja, õpetaja assistent ja õpetaja abi. Hommikupoolikul on planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste ajal rühmas tööl kolm töötajat. Individuaalseid tegevusi viib läbi logopeed laste kõne arengu toetamiseks ja grupis. eripedagoogilisi tegevusi koolieelikutele. Lasteaias on 2016/2017. õppeaastal seitse logopeedilist abi ja kolm eripedagoogilist abi vajavat last, kellele on ka vastav abi rakendatud. Individuaalselt tegeleb rühmaõpetaja lapsega juhtudel, kui lapse mingi oskus vajab arendamist. Aiarühma õppe- ja kasvatustöö päevikus on tehtud märkmeid laste individuaalse töö vajaduse ja läbiviimise kohta, liitrühmas päevikus ja ka nädalaplaanis vastav info puudus Lastele tegevustes valikute võimaldamine Direktori selgituste kohaselt õppetegevuses lastele eriti valikuid ei anta: tehakse õpetaja poolt planeeritud tegevust, täidetakse üht ülesannet ja kasutatakse ühesugust töölehte. ( vestluse protokoll nr 1). Lapsed saavad teha valikuid erinevate tegevuste ja tegevuskohtade vahel vabategevuse ajal rühmatoas ja õues. Õpetaja sõnul küsitakse lastelt õuetegevuste puhul, kus nad tahavad mängida, kas lasteaia õuealal, pargis, järve ääres, staadionil. Järelevalve läbiviimise ajal vaadeldud õppetegevustes said lapsed kunstitegevuses valida meelepärase töövahendi (kas pintsel või vahtkumm), värvi ja materjali vahel. Õpetajad ei olnud teinud näidistööd ja lastel oli tööjuhendist ja kasutada olnud vahenditest lähtudes võimalik otsustada, kuidas nad ülesande lahendavad Võimalused loovmängu mängimiseks Lapsed saavad loovmänguga tegelda rühmaruumides peamiselt hommikul enne planeeritud õppetegevuste algust ja õues oleku ajal hommiku- ja õhtupoolikul. Aiarühmas on loovmäng planeeritud ka mõnede nädalateemade puhul (nt arstimäng

10 kehaosade, kevade teema juures; tüdrukute nädalal printsessimäng; elukutsete nädalal ehitusmäng), kuid tegemist pole õppetegevuse osaga, vaid vabamänguga, milleks õpetajad, lähtudes nädalateemast, loovad võimalused väljapandud vahendite näol. Rühmade loovmänguvahendid vajavad täiendamist. Direktori sõnul peaks rühmade loovmänguvahendeid olema rohkem ja mitmekesisemaid ( vestluse protokoll nr 1). Mõlemas rühmas polnud piisavalt eakohaseid kodumängu-, poe- ega ehitusmänguvahendeid, liitrühma laste kasutuses polnud järelevalve läbiviimise ajal nukke, aiarühma kasutuses kostüümide garderoobi. Rühmaruumide mööbli ja mänguvahendite paigutus ei soodusta loovmängu Laste loovuse arendamiseks kasutatavad meetodid Õppetegevuses kasutatakse vaatlust ja uurimist looduses ning loodusest korjatud esemeid (käbid, oksad, marjad jms). Järelevalve läbiviimise ajal otsisid aiarühma lapsed loodusest urbadega pajuoksi ja vaatlesid pajuurva ehitust. Loodust ja loodusnähtusi uuritakse looduses. Laste loovuse arendamiseks julgustatakse lapsi käelises tegevuses tegema ise valikuid ning töö kompositsiooni üle ise otsustama. Seetõttu ei tee õpetajad näidistöid. Laste valmistööd pannakse üles lasteaia garderoobi, kus ka lapsevanematel on neid võimalik näha. Lasteaiarühmades on erinevaid lauamänge ja konstruktoreid. Vaatluse käigus oli näha, et lapsed olid nendega harjunud mängima ja ka uue konstruktori puhul asuti kohe tegutsema, kusjuures suur osa lastest tegutses juhendi järgi. Rühmades ja ka õuepaviljonis on valik lasteraamatuid, mida õpetajate sõnul lastele meeldib vaadata. Lapsed on julged ka ise oma jutukesi ja luuletusi ette kandma. Aiarühmas rakendatav Kiusamisest vabaks metoodika soodustab laste probleemide lahendamise, kaaslaste aitamise ja tunnustamise oskust Lasteaia õppevara ja inventari vastavus õppe diferentseerimise vajadusele Lasteaia mõlemas rühmas on erivanuselised lapsed, mistõttu peab nii inventar kui õppevara vastama eri vanuserühma laste vajadustele. Mõlemas rühmas oli laste mööbel kahe suurusega. Rühmades on kõrged riiulid, mille madalamatel pindadel on mängu- ja õppevahendid. Rühmaruumid olid liigendamata. Liitrühmas oli avariiulitel sõimeealistele lastele sobivate mänguvahendite valik väike. Rühmaruumides olev õppevara ja inventar võimaldab õppetegevusi nii individuaalselt kui väiksemates gruppides läbi viia. Õpetaja ja direktori selgituste kohaselt soetatakse õppevara ja mänguvahendeid vajaduspõhiselt, kus rühmaõpetajad saavad ise otsustada, mida rühmale ostetakse. Õpperaha peetakse piisavaks, kuid tõdetakse, et vajalik on põhjalikumalt läbi mõelda mänguvahendite vajadust. ( vestluse protokoll nr 4; vestluse protokoll nr 1) Logopeedile on eraldi ruumi sisustatud töökoht Lapse arengu dokumenteerimine

11 Lasteaia õppekava X. peatükis on sätestatud lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ning korraldus lasteaias. Sätestatud korra järgi toimub lasteaias lapse arengu hindamine ja arenguvestluste läbiviimine, koolivalmiduse hindamine ja koolivalmiduse kaardi täitmine ning väljaandmine. Õppekavas nimetatud esmakordselt lasteaeda tuleva lapse tutvumisvestlust lapse arengunäitajate väljaselgitamiseks ei toimu. Lapsevanem täidab lapse lasteaeda tulles küsimustiku Õpime üksteist paremini tundma. ( vestluse protokoll nr 1) Lasteaia pedagoogid hindavad lapse arengut kaks korda õppeaastas sügisel (oktoobris) ja kevadel (märtsis-aprillis), tehes mõlemal korral märkmeid lapse arengu hindamise tabelisse, 6-7aastate kohta koolivalmiduse kaardile. Pedagoogiline nõukogu on laste arengulehtede vormi kinnitanud koosolekul (protokoll nr ) Arengu hindamise tabelites olevad oskused ja õpitulemused põhinevad õppekava valdkondade mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine ja muusika eeldatavatel tulemustel. Vaadeldud lapse arengu hindamise tabelites olid tehtud märkmed oktoobris ja märtsis. Aiarühmas oli õpetaja pikemalt kirjeldanud lapse saavutatud arengutulemusi, liitrühmas oli tehtud ainult märge jah või ei. Koolieelikute arengut dokumenteeritakse koolivalmiduskaardil. Lasteaia õppekava X. peatükis on kirjas, et koolivalmiduse kaardil on kirjeldatud lapse arengu tulemused üldoskustes ning õppe- ja kasvatustegevuste valdkondades. Koolivalmiduskaardi koostamine ja vormistamine ei ole toimunud kooskõlas haridus- ja teadusministri määruse nr 44 Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord 6 lõigetes 1 ja 4 kehtestatuga. Lasteaia õppekava lisas nr 1 olevas vormis ja järelevalve läbiviimise käigus vaadeldud kaartidel on lapse arengu kirjeldus vaid kahes õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas keeles ja kõnes ning matemaatikas. Koolivalmiduse kaardil pole märgitud lapse lasteasutuses viibitud ajaperioodi. Lapsevanematele tutvustatakse koolivalmiduskaarti ja eeldatavaid õpitulemusi üldjuhul õppeaasta algul. (lastevanemate üldkoosoleku protokoll nr 1; koosoleku protokoll nr 2) Kooli minevate laste arenguvestlused jäetakse aprilli lõppu ja arenguvestluse toimumise ajaks on kaart täidetud. ( vestluse protokoll nr 1) Lasteaia direktor, lähtudes KELS 16 lõikest 5, annab välja käskkirja lasteaia õppekava läbinud õppuritele koolivalmiduskaardi edastamise kohta (direktori käskkiri nr 2.6-3). Nimetatud käskkirjas on fikseeritud ka õppuri lasteaias viibitud ajaperiood. Väljaantud koolivalmiduskaartide koopiad on lasteaias säilitatud. Lapse arengut dokumenteeritakse arenguvestluse kokkuvõttes. Arenguvestlused toimuvad üks kord õppeaastas märtsis ja aprillis. Arenguvestluse ajaks täidavad pedagoogid lapse arengu hindamise tabeli ning rühma meeskonnaga arutatakse läbi lapse arenguvajadused. Lapsevanemad saavad enne arenguvestlust lehe lapse ealiste eeldatavate tulemustega. Järelevalve läbiviimise käigus võrreldi lapsevanematele antavaid lapse eeldatavaid oskusi ja õpitulemusi ning lapse arengu hindamise tabelis hinnatavaid tulemusi. Lapse arengu eeldatavad tulemused neis dokumentides osaliselt erinevad. Direktori selgituste kohaselt vajavad lapse arengu hindamise dokumendid ja fikseerimine ülevaatamist ( vestluse protokoll nr 1) Perede osalemise üle lapse arenguvestlusel on ülevaade rühmas ja ülemajaliselt neid andmeid ei koguta ega analüüsita. Õpetaja, lasteaia eelmine direktor selgitas, et lasteaed on väike ja ta töötas

12 direktorina ka osaajaga rühmaõpetajana ja kui pere jättis arenguvestlusele tulemata või keeldus arenguvestlusest, siis juhil on olnud info mittetuleku põhjuse kohta. Iga lapse kohta on sisse seatud arengumapp. Mappi kogutakse lapse arengu hindamise tabelid, toimunud arenguvestluste kokkuvõtted ja mitmed kunstitööd. Mappide vaatluse ja õpetajatega toimunud vestluste põhjal selgus, et rühmades ega pedagoogilises nõukogus pole kokku lepitud, millised lapse tööd ja miks mappi pannakse. Ka ei osalenud lapsed mappi pandavate kunstitööde valimisel, kuigi lasteaia õppekava X. peatükis on vastav võimalus nimetatud Õpetaja(te) ja õpetaja abi(de) koostöö tegevuste ettevalmistamisel ja lapse arengu hindamisel Liitrühma meeskonnas on kaks õpetajat ja õpetaja abi. Ühe õpetaja tööaeg on , teisel Sellise töökorralduse puhul on kaks õpetajat lastega õues ja saab läbi viia õppekäike, matku, liikumistegevusi. Õpetaja abi aitab hommikupoolikul õppe- ja kasvatustegevusi läbi viia vastavalt õpetaja antud juhistele. Nädalaplaani teeb kord üks, kord teine õpetaja, olles eelnevalt kolleegiga teemast lähtudes kavandatava õppe- ja kasvatustegevuse läbi arutanud. Aiarühma meeskonnas on õpetaja, õpetaja assistent (alates aprilli algusest) ja õpetaja abi. Õpetaja tööaeg on ja assistendil , sh lõuna Õpetaja assistent viib hommikupoolikul koos õpetajaga läbi õppe- ja kasvatustegevusi vastavalt nädalaplaanile ja õpetaja suunistele, samuti osaleb hommikupoolikul õppe- ja kasvatustegevustes õpetaja abi. Nädalaplaani on koostanud seni õpetaja üksi. Ülemajaliselt tehakse koostööd pedagoogilise nõukogu koosolekutel ja töökoosolekutel. Õppeaasta alguseks töötavad lasteaia õpetajad koos välja õppeaasta üldeesmärgi ja nädalateemad, millest rühmad nädala tegevusi planeerides lähtuvad. Liitrühma õpetajad teevad koostööd lapse arengu hindamisel. Enne arenguvestlust vaadatakse koos lapse arengu hindamise tabel üle. Arenguvestlusel osalevad üldjuhul mõlemad rühmaõpetajad. Koostööd tehakse rühma mängu- ja õppevahendite vajaduse väljaselgitamisel ja soetamisel. ( vestluse protokoll nr 1) Õpetajate koostatud õppeaasta kokkuvõttes ja eneseanalüüsis hinnati rühmasisest koostööd väga heaks ja sooviti, et ka õpetaja abid saaksid osa võtta pedagoogilistest koolitustest. III. TEMAATILISE JÄRELEVALVE PRIORITEEDIST LÄHTUV KOKKUVÕTE 3.1. Krootuse lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppekava alusel, mis kehtib alates aastast ja millesse hiljem muudatusi tehtud ei ole. Hoolekogu õppekavaga seotud teemasid käsitlenud ei ole. Hoolekogu liikmed ja lapsevanemad on kaasatud õppekavas nimetatud traditsiooniliste ürituste läbiviimisse. Lapsevanematele on koosolekutel tutvustatud õppekavas kirjeldatud lapse üldoskuste eeldatavaid tulemusi ja koolivalmiduse kaarti Lapsevanemad on õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisse ja läbiviimisse kaasatud vähesel määral. Õppeaasta algul tutvustatakse vanematele koosolekul lasteaia ürituste kava, nädalateemasid ja õppeaasta üldeesmärki. Lapsevanematega arutatakse ürituste läbiviimist. Õppe- ja kasvatustegevuste kohta saavad vanemad anda tagasisidet ja teha

13 ettepanekuid arenguvestlusel. Lapsevanemate informeerimiseks kasutatakse erinevaid viise ja lapsevanemad on rahuloluküsitluses hinnanud infot piisavaks Lasteaias püstitavad õpetajad õppekavast ja eelmise õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüsist lähtudes õppeaasta üldeesmärgi, koostavad ürituste kalenderplaani ja nädalateemade loendi. Lasteaial puudub nõuetekohane õppeaasta tegevuskava. Püstitatud eesmärgist ja nädalateemade loendist lähtudes koostatakse rühmas nädalakava. Liitrühma nädalakavas pole õpitulemusi ega tegevusi vanuseastmeti planeeritud Õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamiseks kasutatakse erinevaid metoodikaid ja looduskeskkonda. Osa õppetegevusi viiakse läbi vanuserühmades. Individuaalselt toetatakse laste kõne arengut logopeedilise abi kaudu. Lastega viiakse individuaalseid tegevusi läbi ka rühmades, kuid liitrühmas seda ei planeerita ega fikseerita. Lastele võimaldatakse õppetegevuses valikuvõimalusi vähesel määral Lapse arengut hinnatakse ja dokumenteeritakse kaks korda õppeaastas täidetava arengulehe ning üks kord aastas toimuva arenguvestluse kaudu. Igale lapsele on avatud arengumapp, mille koostamise põhimõtted vajavad lasteaias kokkuleppimist. Koolivalmiduskaardi vorm vajab seaduses sätestatuga kooskõlla viimist Lasteaias viiakse läbi sisehindamist, sisehindamise läbiviimise kord puudub. IV. MUUD TÄHELEPANEKUD 4.1. Lasteaia liitrühma nimekirjas on 19 last. KELSi 7 lõikes 1 1 on sätestatud, et lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga liitrühma kohta eraldi. Kõlleste Vallavalitsuse korraldusega nr 93 on kinnitatud lasteaia liitrühmas laste arvuks 20. Hiljem Kõlleste vallavalitsus laste arvu liitrühmas suurendanud ei ole. Lasteaia hoolekogus pole laste arvu rühmades arutanud Lasteaia õppekava V. peatüki punktis 2 on kirjas, et rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevikusse märgib õpetaja, millised tegevused on läbi viidud ja lisab nende kohta lühikese kommnetaari. Aiarühmas oli see kokkulepe täidetud, analüüsitud oli ka nädala lõpus õpitulemuste saavutamist ja märgitud, kellega lastest on vaja õpitulemuse saavutamiseks teha individuaalset tööd. Liitrühma õppe- ja kasvatustegevuses päevikus vastavad hinnangud ning analüüsid puudusid. Nädala kokkuvõte ei baseerunud nädalakavas planeeritud õpitulemustel. V. ETTEPANEK LASTEAIA HOOLEKOGULE 5.1. Leida viisid, kuidas teavitada lapsevanemaid järjepidevalt hoolekogu tegevusest. VI. ETTEPANEKUD LASTEAIA DIREKTORILE 6.1. Vaadata üle lasteaia õppekava ja teha muudatused, nii et õppekavas sätestatu ja reaalselt toimuv oleks vastavuses Töötada välja arenguvestluse läbiviimise kord Võimaldada lastele õppe- ja kasvatustegevustes rohkem valikuid.

14 6.4. Täiendada rühmade loovmänguvahendeid ja planeerida loovmäng õppe- ja kasvatustegevuse osana Korrastada lapse arengu hindamise tabelites olevad lapse arengu eeldatavad tulemused, lähtudes õppekavas valdkondade ja üldoskuste tulemustest Rühmades töötada välja lapse arengumapi koostamise põhimõtted. VII. ETTEKIRJUTUS LASTEAIA PIDAJALE 7.1. Hoolekogu moodustamisel lähtuda koolieelse lasteasutuse seaduse 24 lõikes 2 sätestatust. Täitmise tähtaeg: VIII. ETTEKIRJUTUS LASTEAIA HOOLEKOGULE 8.1. Hoolekogu koosolekute läbiviimisel lähtuda koolieelse lasteasutuse seaduse 24 lõikes 6 esitatud nõudest. Täitmise tähtaeg: IX. ETTEKIRJUTUSED LASTEAIA DIREKTORILE 9.1. Kehtestada lasteaia sisehindamise läbiviimise kord vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse 24 2 lõikele 2. Täitmise tähtaeg: Koostada lasteaia tegevuskava vastavalt haridus- ja teadusministri a määrusel nr 44 Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste dokumentide loetelu ja nende täitmise kord 4 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele. Täitmise tähtaeg: Koostada lasteaia arengukava vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse 9 1 nõuetele. Täitmise tähtaeg: Kehtestada koolivalmiduse kaardi vorm, lähtudes haridus- ja teadusministri a määruse nr 44 Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord 6 lõigete 1, 3 ja 4 nõuetest. Täitmise tähtaeg: Viia laste arv liitrühmas vastavusse koolieelse lasteasutuse seaduse 7 lõike 1 punktis 1 sätestatuga. Täitmise tähtaeg: /allkirjastatud digitaalselt/ Katrin Ohakas Põlva Maavalitsus haridusnõunik

15

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015

ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015 ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015 HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM VÄLISHINDAMISOSAKOND ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015. ÕPPEAASTAL TARTU 2015 Koostanud Erge Edesi,

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft Word - Häädemeeste+lasteaia+kodukord

Microsoft Word - Häädemeeste+lasteaia+kodukord HÄÄDEMEESTE LASTEAIA KODUKORD 1.Üldinfo 1.1.Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest. 1.2. Kodukord on avalikustatud e-lasteaias ja on igas rühmas olemas

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Järelevalve korraldusest õppeasutustes 2013 I osa Tartu

Järelevalve korraldusest õppeasutustes 2013 I osa Tartu Järelevalve korraldusest õppeasutustes 2013 I osa Tartu 2013 1 Käesolev kogumik annab lühiülevaate riikliku ja teenistusliku järelevalve ning õppeasutuste nõustamise korraldusest õppeasutustes 2013/2014.

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. Reguleerimisala MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. peatükk ÜLDSÄTTED LISA Maardu Linnavolikogu 29.aprill 2008 määrusele nr 162 Maardu Kunstide Kooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus)

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Tabasalu 2012 SISSEJUHATUS Pildikesi ajaloost Tabasalu

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse

Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas 24.09.2014 järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (edaspidi ka keskus), et saada ülevaadet 2013.

Rohkem

RAKVERE LASTEAED TRIIN ÕPPEKAVA

RAKVERE LASTEAED TRIIN ÕPPEKAVA Õppekava kinnitatud 09.september2009a juhataja käskkirjaga nr 1-1/16 Muudatused kinnitatud 27.05 2010 juhataja käskkirjaga nr 1-1/13 Muudatused kinnitatud 14.12.2011 juhataja käskkirjaga nr 1-1/33 Muudatused

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Tallinna 89

Tallinna 89 Tallinna Mardi Lasteaia kodukord Tallinna Mardi Lasteaia (edaspidi Lasteasutuse ) kodukord on kinnitatud koolieelse lastasutuse seaduse 9 lõike 1 alusel hoolekogu 01.november 2018 a. nr 2-5/1 otsusega

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

VILJANDI VABA WALDORFKOOLI P Õ H I K I R I KINNITATUD Üldkogu otsusega nr 1-4.1/1 p 1 1. Üldsätted 1.1. Erakooli nimi on Viljandi Vaba Waldor

VILJANDI VABA WALDORFKOOLI P Õ H I K I R I KINNITATUD Üldkogu otsusega nr 1-4.1/1 p 1 1. Üldsätted 1.1. Erakooli nimi on Viljandi Vaba Waldor VILJANDI VABA WALDORFKOOLI P Õ H I K I R I KINNITATUD Üldkogu otsusega 12.02.19 nr 1-4.1/1 p 1 1. Üldsätted 1.1. Erakooli nimi on Viljandi Vaba Waldorfkool (edaspidi Kool ja/või VVWK). Erakooli nimi inglise

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem