Uussisserändajate lõimumise mõõtmine lõimumisindeksite abil erinevates Eesti piirkondades ja Eestis tervikuna

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Uussisserändajate lõimumise mõõtmine lõimumisindeksite abil erinevates Eesti piirkondades ja Eestis tervikuna"

Väljavõte

1 Uussisserändajate lõimumise mõõtmine lõimumisindeksite abil erinevates Eesti piirkondades ja Eestis tervikuna Ave Roots, Tartu Ülikool Kristjan Kaldur, Tartu Ülikool; Balti Uuringute Instituut RITA-RÄNNE projekt aitab välja töötada teaduslikult põhjendatud innovaatilisi lähenemisi rände ja lõimumise protsesside juhtimiseks Eestis, eesmärgiga aidata kaasa majanduse arengule ja ühiskonna sidususe suurenemisele Uuringu läbiviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu 1

2 SISSEJUHATUS Uussisserändajate integreerimine on väga oluline, et tagada ühiskonna heaolu ja sidusus. Inimesed, kes ei ole seotud teiste inimestega (puuduvad sotsiaalsed suhted) ega ka riigi ja erinevate institutsioonidega on suuremas marginaliseerumise ja radikaliseerumise ohus (Lyons-Padilla et al., 2015). Seega on nii ühiskonna sidususe kui ka turvalisuse mõtte väga oluline uurida uusisserändajate integreerumist vastuvõtva riigi ühiskonda. Uusisserändajate integreerumist on varasemalt mõõdetud nii ühe indikaatoriga (näiteks kodakondsuse saamisega nagu seda teeb Yang (1994)) kui ka mitmedimensionaalsete mõõdikutega (näiteks Constant, Roberts, et al., 2009; Danzer & Ulku, 2011; Favell, 2010; Harder et al., 2018b, 2018a; MIPEX, 2015; Waldrauch & Hofinger, 1997). Käesolev uuring lähenab lõimumise mõõtmisele mitmedimensionaalseslt. Antud analüüsis mõõdetakse uussisserändajate lõimumist Eestis kolme alaindeksi (eestlastega suhete, institutsioonidega seotuse ja Eestiga seotuse indeksite) ja nende summaindeksi abil. Antud indekseid ja nende seoseid erinevate sotsiaalmajanduslike tunnustega kasutatakse selleks, et iseloomustada uusisserändajate lõimumist Eesti eripiirkondades ning kogu Eestis korraga. Linnadest on eriliselt vaatluse all Tallinn, Tartu, Narva ja Pärnu, sest neis elab kõige enam uussisserändajaid. On hulgaliselt uuringuid, mis on vaadanud uussisserändajate lõimuminst piirkonnast lähtuvalt. Vaadates elupiirkondade erinevusi lõimumisel, on toodud välja, et elupiirkonna segregatsioon on seotud kooli etnilise segregeeritusega (Fennelly & Orfield, 2008; Karsten et al., 2006). Kooli etniline koosseis on sageli vanemate koolivaliku esmane kriteerium Hollandis (Karsten et al., 2006, lk 233). Nii hollandlased kui sisserändajad ei tahaks panna oma lapsi etniliselt mitmekesistesse koolidesse, vaid eelistavad koole, kus on peamiselt mittesisserännu taustaga perede lapsed (Karsten et al., 2003). Sisserännanud elavad enamasti naabruskondades, kus on rohkem vaesust, see probleem on kõige teravam linnades, kus elab kõige enam sisserännanuid ja kus on kõige enam vaesust (Kazemipur & Halli, 2000). Elupiirkonna mõttes on kõige keerulisemas olukorras väljastpoolt Euroopat tulnud sisserändajad, kes elavad kõige kehvemate elutingimustega piirkondades Lõuna- Euroopa linnades (Barcelona, Torino, Rooma, Milano, Madrid ja Lissabon) (Arbaci & Malheiros, 2010). Nii koolivaliku kui ka elupiirkonna puhul süvendab segregatsiooni turukesksemaks muutumine (Arbaci & Malheiros, 2010; Denessen et al., 2005).Uussisserännanute marginaliseerumist ja segregeerumist elupiirkonna ja eluaseme kvaliteedi osas süvendab eriti eluasemeturu liberaliseerimine ja kvaliteetsete üürikorterite vähenemine: mida enam on piirkonnas koduomanikke, seda halvem on seis üüriturul ja seda raskem on uussisserändajatel leida endale heade elutingimustega eluase, uussisserändajatel on raskem saada pangalaenu ja seega ka endale oma eluaset soetada (Arbaci & Malheiros, 2010). Skandinaaviamaade pealinnades (Helsinki, Oslo, Kopenhaagen ja Stockhokm) tehtud uuring näites, et sissetulekumobiilsus aitab väljastpoolt Euroopat tulnud uussisserändajatel liikuda ka parematesse elupiirkondadesse Kobenhaagenis ja Oslos (Helsingis ja Stockholmis statistiliselt olulist seost nende tunnuste vahel ei olnud), Kopenhaagenis ja Stockholmis on neil sisserännanuil, kes kolivad parematesse elupiirkondadesse ka enam võimalusi kontaktiks kohalikega ja nad on paremini integreerunud, kuid Oslo puhul ei ole muutust segregatsioonis isegi kui sisserännanud kolivad parematesse elupiirkondadesse ning Helsingis jällegi parematesse elupiirkondadesse kolimisel sisserändajate segregeeritus kasvab (Wessel et al., 2017). Danzer ja Yaman (2013) leidsid, et kui ühiskonnas on olemas sama vähemusrahvuse esindajad, siis see tõstab põhirahvusega suhtlemise kulusid ja vähendab nendega kontakte. Lõuna-Euroopa linnade (Barcelona, Torino, Rooma, Milano, Madrid ja Lissabon) uuringu järgi on seal elavatest 2

3 sisserändajatest kõige enam segregeerunud Aasiast pärit immigrandid, kõige vähem aga Ida- Euroopast ja Ladina-Ameerikast tulnud sisserändajad (Arbaci & Malheiros, 2010, lk 236). Hollandis on marokolased ja türklased oluliselt enam segregeerunud ja halvema hollandi keele oskusega ning kultuurilises mõttes traditsioonilisemate soorollidega kui Surinamest ja Antillidelt pärit sisserändajad (Musterd & Ostendorf, 2009). Vaadates, kas ja kui palju sisserännanute võrgustikes on põhirahvuse esindajaid, selgus Saksamaa 18-30aastaste uuringust, et meeste võrgustikes oli neid rohkem, kaherahvuseliste perede lastel (üks vanem on põhirahvusest) oli neid rohkem, kodakondsuse saanutel oli neid rohkem, itaallastel oli neid türklastega võrreldes rohkem, kõrg-, kesk- ja kutseharidusega inimestel oli neid rohkem kui põhiharidusega inimestel, praktiseerivatel islamiusulistel oli võrgustikes põhirahvuse esindajaid vähem (Haug, 2003). Positiivsed suhted erinevate rahvuste vahel ei kasva mitte vastava rahvusgrupi suurenemisega vastavas riigis, vaid hoopis majandusliku olukorra paranemisega riigis (Semyonov & Glikman, 2008). METODOLOOGIA Andmed Antud analüüsis on kasutatud eesti Integratsioonimonitooringu Aasta küsitlusvoorus kogutud aastal Eestisse elama asunud uussisserändajate andmeid. Tegemist on kihtvalimiga, kus on eraldi juhuvalimid moodustatud Euroopa Liidust ja Kolmandatest riikidest tulnud uussisserändajate seas. Andmestikule on rakendatud kaalusid, mis teeb kihid esinduslikuks vastavatel aastatel Euroopa Liidust ja kolmandatest riikidest Eestisse tulnud sisserändajate suhtes. Antud analüüsis on 2582 indiviidi (vastajad, kelle puhul valitud tunnustes puuduvaid väärtusi ei esinenud). Tunnused Analüüsis kasutatakse kolme lõimumise indeksit (eestlastega suhete indeks, institutsioonidega seotuse indeks ja Eestiga seotuse indeks) ja nende liitmisel saadud summaindeksit. Järgnevalt on neid indekseid kirjeldatud. Eestlastega sotsiaalsete suhete indeksis vaadatakse, milliseid suhteid (sõbrad sugulased jne) uusisserändajatel eestlastega on ja kui sageli nendega suheldakse. Seotust põhirahvusega on võrgustikest lähtuvalt (kui palju sisserännanute võrgustikes oli põhirahvuse esindajaid) varasemalt uurinud Haug (2003). Eestlastega sotsiaalsete suhete indeks on summaindeks, mis koosneb kahe bloki tunnustest: eestlaste hulgast tutvusringkonnas ja eestlastega suhtlemise sagedusest. Tutvusringkonnas olevate eestlaste kohta käivate küsimuste blokk koosnes viiest tunnusest: kui palju on eestlasi sugulaste (sh pereliikmed ja abikaasa/partner), sõprade, tuttavate, õpingukaaslaaste, kolleegide, huvi- ja hobikaaslaste ja sotsiaalmeediakontaktide hulgas. Need olid mõõdetud neljapunktisel skaalal: üldse ei ole, vähesed, umbes pooled ja kõik või enamus. Indeksi moodustamise jaoks kodeeriti need tunnused ümber nii, et eestlaste puudumist vastavas grupis tähistati 0-ga ja vastavalt iga järgnev kategooria oli tähistatud ühe võrra suurema numbriga ning kui kõik või pooled vastavas grupis olid eestlased, siis tähistati seda 3-ga. Viimase kuue kuu jooksul eestlastega suhtlemise sagedust oli küsitud neljas valdkonnas: tööl või koolis, Facebookis, internetifoorumites, blogides, vabaajategevustel nagu hobid, kultuuriüritused, sportimine ja sõpruskonnas, tutvusringkonnas. Need tunnused olid mõõdetud 5-pallisel skaalal: ei 3

4 ole, harvemini, mõnel korral kuus, mõnel korral nädalas, peaaegu iga päev. Eelmiste tunnuste skaalaga võrreldavaks tegemiseks teisendati nende tunnuste skaalad nii ümber, et nende miinimum oli 0 (ei ole) ja maksimum 3 (peaaegu iga päev). Igas vastava bloki tunnuses on puuduvad väärtused asendatud indiviidipõhiselt vastava bloki vastuste keskmisega. Kõigi nende üheksa tunnuse kokku liitmisel saadud summaindeks teisendati skaalale Mida suurem on indeksi väärtus, seda enam ja seda sagedasemad on suhted eestlastega. Kahjuks ei olnud selles uuringus küsitud uussisserändajate suhete kohta teiste rahvustega Eestis, mis Tallinna ja eriti Narva ja ülejäänud Ida- Virumaa puhul oleksid olnud väga olulised. Eestlastega sotsiaalsete suhete indeksi jaotus on toodud joonisel 1. Joonis 1. Eestlastega sotsiaalsete suhete alaindeksi histogramm koos normaaljaotuse kõveraga. Institutsioonidega seotuse indeks mõõdab uussisserändajate seotust tööturu, haridussüsteemi ja muude organisatsioonidega. Esser (2001) toob välja, et institutsioonidega seotust väljendab seotus tööturuga, muude organisatsioonidega ja vahendajate abi (vahendavad sisserändajate ja kohalike vahel, aitavad saada infot, kontakte, aitavad teha koostööd kohalike ja sisserändajate vahel). Ka Haug (2003) toob välja, et töö, kool ja muud organisatsioonid on võimalus kontaktiks sisserännanute ja mittesisserännanute vahel. Institutsioonidega seotuse indeks on summaindeks, kus on erinevate kaaludega (vastavalt võimalusele saada kontakti mittesisserändajatega) liidetud töötamine ja ettevõtjaks olemine (kaal 4), õppimine (kaal 3), osalemine parteis, noorteklubis, kultuuriseltsis, talgutel, mittetulundusühingus, kasutanud kohanemisprogrammi, töötukassat, maakondlikke arenduskeskusi või integratsiooni sihtasutust (kaal 2), keelekliki ja CV-online i kasutamine (kaal 1). Pärast nimetatud tunnuste summeerimist teisendati indeks skaalale Mida suurem on indeksi väärtus, seda enam ollakse erinevate institutsioonidega seotud. Institutsioonidega seotuse indeksi jaotus on toodud joonisel 2. 4

5 Joonis 2. Institutsioonidega seotuse alaindeksi histogramm koos normaaljaotuse kõveraga Eesti riigiga seotuse indeks näitab, kui hästi uussisserändaja on Eestis kohanenud, kui hästi ta ennast siin tunneb ja kui kauaks ning mil moel soovib oma tulevikku Eestiga siduda. Riigiga seotust on varasemat mõõdetud kodakondsuse kaudu (Constant, Roberts, et al., 2009; Constant & Massey, 2002; Danzer & Ulku, 2011; Yang, 1994), soovi kaudu sihtriiki jääda või päritoluriiki naasta (Constant, Gataullina, et al., 2009), kui tugevalt ollakse sotsiaalselt seotud sihtriigi ja päritoluriigiga ning kuivõrd identifitseeritakse ennast siht- või päritoluriigiga (Constant, Roberts, et al., 2009; Constant & Massey, 2002). Eestiga seotuse indeks koosneb neljast tunnusest: kas plaanib taotleda Eesti kodakondsust, kui kauaks plaanib Eestisse jääda, kui teretulnuna ennast Eestis tunneb ja kui hästi on kohanenud eesti eluga. Kui oli plaan taotleda kodakondsus, siis see tähistati 1-ga, kui ei olnud 0-ga ja kui vastaja ei teadnud, siis 0,5-ga. Kui kauaks plaanib Eestisse jääda oli mõõdetud skaalal: vähemalt viis aastat, kuni 5 aastat, tahab jääda Eestisse, aga elada ka mujal, Eestist lahkunud, kuid soovib tulla tagasi, soovib lahkuda Eestist nii kiiresti kui võimalik, on Eestist lahkunud. Eestis teretulnuna tundmine on mõõdetud 4-punktisel skaalal: täiesti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus, üldse ei ole nõus. Eesti eluga kohanemine oli mõõdetud 10-punktisel skaalal, 1 tähendas, et ei ole kohanenud, on väga raske ja 10 tähendas, et on väga hästi kohanenud. Algselt teisendati kõik tunnused skaalale 0-1, siis summeeriti ja seejärel teisendati indeks skaalale Mida kõrgem on indeksi väärtus, seda enam ollakse Eestiga seotud. Eestiga seotuse indeksi jaotus on toodud joonisel 3. 5

6 Joonis 3. Eestiga seotuse alaindeksi histogramm koos normaaljaotuse kõveraga Summaindeksi puhul on eestlastega suhete indeks, institutsioonidega seotuse indeks ja Eestiga seotuse indeks kokku liidetud ning skaala teisendatud vahemikku Mida kõrgem on indeksi väärtus, seda enam ollakse Eestis integreerunud. Summaindeksi jaotus on toodud joonisel 4. Joonis 4. Lõimumise summaindeksi histogramm koos normaaljaotuse kõveraga Kirjeldatud indeksitest on võimalik põhjalikumalt lugeda Kaldur et al. (2019). Analüüsimeetoditena kasutatakse lineaarset regressioonanalüüsi ja binaarset logistilist regressioonanalüüsi. Sõltuvad tunnused on eelpool kirjeldatud indeksid lineaarsete regressioonanalüüside puhul ja indeksite alusel moodustatud binaarsed tunnused (pole seotud ühegi institutsiooniga võrreldes nendega, kes on ühe või enama institutsiooniga seotud ja 20% kõige 6

7 madalama lõimumise tasemega indiviidid lõimumise summaindeksi alusel, võrreldes enam lõimunud vastanutega) binaarsete logistiliste regressioonanalüüside puhul. Sõltumatute tunnustena on analüüsis sugu, vanus, haridus, alla 16-aastaste laste arv (ei ole, on 1 laps, on 2 ja enam last), Eestisse elama asumise aasta ja päritolumaa, mis võimalusel (kui vastavast riigist on pärit piisavalt palju vastajaid) on jäetud eraldi riigina (Venemaa, Ukraina, Soome) või kui konkreetsest riigist oli liiga vähe vastajaid, on kodeeritud kokku piirkonna järgi (Lääne-Euroopa, Euroopa Liidu Ida-Euroopa maad, Ladina, Ameerika, Ameerika ühendriigid ja Kanada, Aasia, Aafrika, SRÜ ja Gruusia, muu). Kõigepealt tehakse mudelid linnade (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu) kaupa eraldi ja siis kogu Eesti andmetega. Kogu Eesti andmetega tehtavatesse mudelitesse lisatakse ka keeled, mida kasutatakse tööl ja vabal ajal. Tööl kasutatavate keelte tunnuses on eesti, inglise, eesti ja vene ja inglise koos, eesti ja inglise koos, eesti ja vene koos, vene ja inglise koos, vene, muu keel ja ei tööta. Vabal ajal kasutatavate keeltena olid eesti, inglise, eesti ja vene ja inglise koos, eesti ja inglise koos, eesti ja vene koos, vene ja inglise koos, vene, soome, ukraina, muu keel. Indiviidide vähesuse tõttu ei ole neid tunnuseid võimalik lisada linnade kaupa eraldi tehtavatesse mudelitesse. TULEMUSED Järgnevalt on ära toodud kirjeldatud indeksite keskmiste võrdlus joonistel Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas ning seejärel uuritud nende indeksite seoseid erinevate sotsiaalmajanduslike tunnustega lineaarsete ja binaarsete logistiliste regressioonimudeliste abil. Joonis 5. Indeksite keskmised linnade kaupa 7

8 Jooniselt 5 on näha, et uussisserändajatel on suhteid Eestlastega enam Tartus ja Pärnus. Siin kahjuks ei anna antud indeks adekvaatset pilti suhetest mittesisserännanutega Narvas, sest Narvas ongi eestlasi oluliselt vähem kui teistes uuritud linnades. Institutsioonidega on uussisserändajad kõige enam seotud Tartus ja kõige vähem Pärnus ning Narvas. Seotus Eestiga on uuritavates linnades suhteliselt sarnane. Lõimumise summaindeks on kõige kõrgem Tartus ja kõige madalam Narvas. Joonis 6. Indeksite keskmised linnades Jooniselt 6 on näha, et Tallinnas ja Narvas on kõige kõrgem Eestiga seotuse indeksi väärtus, Tartus eestlastega suhete indeksi väärtus, Pärnus mõlemad, nii Eestiga seotuse kui ka eestlastega suhete indeksi väärtused. 8

9 Suhted eestlastega Tabelis 1 on ära toodud sotsiaalmajanduslike tunnuste seosed eestlastega sotsiaalsete suhete indeksiga linnade kaupa. Tabel 1. Eestlastega sotsiaalsete suhete indeksi seos sotsiaalmajanduslike tunnustega erinevates linnades lineaarse regressiooni mudelite järgi Sõltumatud tunnused Tallinn Tartu Narva Pärnu B Sig B Sig B Sig B Sig Sugu Mees 0,65 *** 0,10 1,03 * 1,15 * Vanus aastates -0,01 0,01 0-0,01 Haridus Rakenduslik kõrg -0,16 0,19 0,01 1,99 * (Taust: Kesk 0,28 0,5 0,95-0,99 kõrg) Kutse ja keskeri -0,33-0,14-0,04 0,47 Põhi -0,95 * 0,47 0,38-1,8 Muu -0,19-0,21 0,79 x Alla 16aastasi 1-0,29 * -0,51 0,33 1,48 * lapsi (Taust: 0) 2 ja enam -0,42 ** -0,39 1,04 0,4 Asus Eestisse ,20-1,18 ** 0,56-0,05 Elama ,27-1,10 ** 0,32-0,63 (Taust: ,41 ** -1,36 *** 0,71 0,55 varem) ,56 *** -2,00 *** 0,3 0, ,62-4,32 *** 3,27 x Päritolu Ukraina 0,44 ** 0,23-0,05 1,58 (Taust: Soome 0,49 ** -0,21 x -0,59 Venemaa) Lääne-Euroopa 1,52 *** 1,02 ** -0,54 1,76 SRÜ ja Gruusia 0,21 0,5-0,81 2,13 EL Ida-Euroopa 0,81 *** 0,63-1,6-0,1 Aasia 0,73 *** 0,78 * x 2,03 Aafrika 0,87 *** 0,69-1,61 2,07 Ladina-Ameerika 1,2 *** 0,72 x x USA ja Kanada 1,86 *** 0,95-2,02 1,21 Muu 2,37 *** -1,21-1,16 x Vabaliige 4,53 *** 6,17 *** 2,21 3,69 * N R 2 0,16 0,18 0,18 0,48 p < 0,001 ***; p < 0,01**; p < 0,05* x liiga vähe andmeid Tabelist 1 selgub, et Tallinnas, Narvas ja Pärnus on meestel naistega võrreldes enam suhteid eestlastega. Tallinnas on põhiharidusega uussisserändajatel vähem ja Pärnus rakendusliku kõrgharidusega uussisserändajatel kõrgharidusega inimestest enam suhteid eestlastega. Mida enam on Tallinnas elavatel uussisserändajatel lapsi, seda vähem on neil suhteid eestlastega. Nendel Pärnus elavatel uussisserändajatel, kellel on üks laps on eestlastega enam suhteid võrreldes nendega, kellel 9

10 lapsi ei ole. Tartus ja Narvas ei ole laste arv statistiliselt olulisel määral eestlastega suhete indeksiga seotud. Mida kauem ollakse elanud Tallinnas või Tartus, seda enam on ka suhteid eestlastega. Narvas ja Pärnus ei ole Eestis elamise aeg eestlastega suhetega seotud. Tallinnas elavad Venemaalt tulnud uussisserändajatel on mujalt tulnutega võrreldes kõige vähem suhteid eestlastega. Venemaalt tulnutega sarnases olukorras on SRÜ riikidest ja Gruusiast tulnud uussisserändajad. Tartus on Lääne-Euroopast ja Aasiast tulnud uussisserändajatel enam suhteid eestlastega kui Venemaalt tulnutel. Narvas ja Pärnus päritolumaa eestlastega suhete puhul rolli ei mängi. Danzer ja Ulku (2011:345) toovad välja, et peamised integratsiooni allikad on ajaline kokkupuude, geograafiline kokkupuude ja sotsiaalne kokkupuude (Danzer & Ulku, 2011, lk 345). Lõimumine sõltub töö, kooli, elupiirkonna rahvuselisest kooseisust ehk võimalusest olla kontaktis põhirahvusega, aga ka sisserännanu kultuurilisest taustast ja võimest uues kultuuris kohaneda ja kontakte luua (Haug, 2003). Danzer ja Yaman (2013) leidsid, et kui ühiskonnas on olemas sama vähemusrahvuse esindajad, siis see tõstab põhirahvusega suhtlemise kulusid ja vähendab nendega kontakte (Danzer & Yaman, 2013). Vaadates, kas ja kui palju sisserännanute võrgustikes on põhirahvuse esindajaid, selgus Saksamaa 18-30aastaste uuringust, et meeste võrgustikes oli neid rohkem, kaherahvuseliste perede lastel (üks vanem on põhirahvusest) oli neid rohkem, kodakondsuse saanutel oli neid rohkem, itaallastel oli neid türklastega võrreldes rohkem, kõrg-, kesk- ja kutseharidusega inimestel oli neid rohkem kui põhiharidusega inimestel, praktiseerivatel islamiusulistel oli võrgustikes põhirahvuse esindajaid vähem (Haug, 2003). 10

11 Seotus institutsioonidega Tabelis 2 on toodud välja sotsiaalmajanduslikud tunnused, mis on seotud institutsioonidega seotuse indeksiga. Tabel 2. Institutsioonidega seotuse indeksi seos sotsiaalmajanduslike tunnustega erinevates linnades lineaarse regressiooni mudelite järgi Sõltumatud tunnused Tallinn Tartu Narva Pärnu B Sig B Sig B Sig B Sig Sugu Mees 0,75 *** 0,14 0,23-0,28 Vanus aastates -0,02 ** -0,01-0,01-0,06 * Haridus Rak kõrg -0,25-0,44-1,25-2,14 (Taust: Kesk -0,25 0,32-1,28-0,64 kõrg) Kutse ja keskeri -0,30 0,42 0,10-1,27 Põhi -0,54 0,55-2,52-0,39 Muu -0,07-0,11-2,77 x Alla 16aastasi 1-0,55 *** -0,85 ** -0,89 0,81 lapsi (Taust: 0) 2 ja enam -0,88 *** -0,60-0,54-0,35 Asus Eestisse ,44 * -1,62 ** 1,03-1,49 Elama ,61 ** -1,16 * 0,26-2,13 * (Taust: ,82 *** -1,49 *** 1,46-1,27 varem) ,08 *** -1,70 *** -0,35-0, ,84-1,49-0,59 x Päritolu Ukraina 0,29-0,03 0,10 0,82 (Taust: Soome 0,27-0,49 x 1,43 Venemaa) Lääne-Euroopa 0,46 * 1,06 ** 0,23 0,63 SRÜ ja Gruusia 0,36 0,94 * 2,18 2,51 EL Ida-Euroopa 0,18 0,42-0,04-1,76 Aasia 0,44 * 1,24 ** x -2,41 Aafrika 0,53 * 0,16-3,33 0,7 Ladina- Ameerika 0,68 * -0,23 x x USA ja Kanada 0,88 * -0,84-1,31 0,47 Muu 0,00 0,70 2,44 x Vabaliige 5,49 *** 6,45 *** 4,55 ** 7,74 *** N R 2 0,09 0,17 0,22 0,39 p < 0,001 ***; p < 0,01**; p < 0,05* x liiga vähe andmeid Tabelist 2 selgub, et Tallinnas elavad uussisserändajatest mehed on naistega võrreldes enam institutsioonidega seotud. Muudes linnades statistiliselt olulisi soolisi erisusi institutsioonidega seotuse osas ei ole. Mida vanemad on uussisseränndajad Tallinnas ja Pärnus, seda väiksem tõenäosus on neil olla institutsioonidega seotud. Tartus ja Narvas vanus institutsioonidega seotuse puhul rolli ei mängi. Haridus ei ole üheski linnas institutsioonidega seotusega statistililiselt olulisel määral seotud. Mida enam on Tallinnas elavatel uussisserändajatel lapsi, seda vähem on nad institutsioonidega seotud. Tartus on ühe lapsega uussisserändajad institutsioonidega vähem seotud 11

12 kui need, kel lapsi ei ole. Muudes linnades ei ole laste olemasolu ega arv selle indeksiga statistiliselt olulisel määral seotud. Mida kauem on uussisserändajad Eestis elanud, seda paremini on nad institutsioonidega seotud Tallinnas ja Tartus, samas kui Narvas ja Pärnus nende tunnuste vahel statistiliselt olulist seost ei ilmnenud. Lääne- Euroopast, Aasiast, Aafrikast, Ladina-Ameerikast, Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast tulnud on Tallinnas institutsioonidega enam seotud kui Venemaalt tulnud. Tartus on Lääne-Euroopast, SRÜst ja Gruusiast ja Aasiast tulnud institutsioonidega enam seotud kui Venemaalt tulnud. Narvas ja Pärnus päritoluriigi ja institutsioonidega seotuse indeksi vahel statistiliselt olulisi seoseid ei ilmnenud. Institutsioonidega mitte seotud Tallinnas on arvesse võetud institutsioonidega mitte seotud uussisserändajaid 10%, Tartus 4%, Narvas 21% ja Pärnus 24%. Ainult ühe institutsiooniga on Tallinnas elavatest seotud 43%, Tartus 41%, Narvas 41% ja Pärnus 30% uussisserändajatest. Pooled neist, kes töötavad Tallinnas, ei ole ühegi muu institutsiooniga seotud, Tartus on see osakaal 42%, Narvas 55% ja Pärnus 53%. Tallinnas õppivatest uussisserändajatest ei ole ühegi muu institutsiooniga seotud 42% ja Tartus 39% 1. Seega võib öelda, et institutsioonidega üldse mitte seotus ja väiksem seotus on suurem probleem Narvas ja Pärnus. Tabel 3 toob ära sotsiaalmanaduslike tunnuste seosed institutsioonidega seotuse ja mitte seotusega. Võrreldud on neid, kelle puhul institutsioonidega seotuse indeksi väärtus on 0 ülejäänutega (indeksi väärtus 1-10). 1 Narvas ja Pärnus oli õppijaid väga vähe. 12

13 Table 3. Tegurid, mis prognoosivad institutsioonidega mitte seotust binaarse logistilise regressiooni mudelites Sõltumatud tunnused Tallinn Tartu Narva Pärnu B Sig B Sig B Sig B Sig Sugu Mees -1,99 *** -1,92 * -0,5 0,38 Vanus aastates 0,04 *** 0,04 0,02 0,07 Haridus Rakenduslik kõrg 0,4 x 0,69 2,48 (Taust: Kesk -0,41 x x 0,56 kõrg) Kutse ja keskeri 0,58 1,08 0,5 2,12 Põhi 1,17-16,4 x -0,22 Muu 0,26 0,7 3,02 * x Alla 16aastasi 1 1,04 *** 1,65 * 0,48-2,5 lapsi (Taust: 0) 2 ja enam 1,25 *** 1,05 1,42 1,09 Asus Eestisse ,42 19,3-0,54 0,92 Elama ,86 * x 0,63 2,56 (Taust: ,54 17,1 0,24 0,26 varem) ,72 * x 0,83 0, ,16 2,07 x x Päritolu Ukraina -0,39 0,54 0,09-1,51 (Taust: Soome -0,46 x x -1,44 Venemaa) Lääne-Euroopa -0,18 x x 0,35 SRÜ ja Gruusia -0,12-0,46 0,06 x EL Ida-Euroopa 0,03-0,16 x 1,15 Aasia 0,42-0,91 x 4,48 * Aafrika 0,14 0,32 x x Ladina-Ameerika -1,15-17,9 x x USA ja Kanada -0,01 x x x Muu 0,62 x x x Vabaliige -3,98 *** -22,71-2,97-6,46 N R 2 0,21 0,42 0,38 0,50 p < 0,001 ***; p < 0,01**; p < 0,05* x liiga vähe andmeid Tabelist 3 selgub, et Tallinnas ja Tartus on meestel naistega võrreldes väiksem tõenäosus institutsioonidega mitte seotud olla. Mida vanem ollakse Tallinnas, seda väiksem tõenäosus on institutsioonidega mitte seotud olla. Muudes linnades vanuse ja institutsioonidega mitte seotuse vahel statistiliselt olulist seost ei ilmnenud. Mida enam on Tallinnas elavatel uussisserändajatel lapsi, seda suurem tõenäosus on institutsioonidega mitte seotud olla. Tartus on uussisserändajad, kellel on üks laps suurema tõenäosusega institutsioonidega mitte seotud võrreldes nendega, kellel lapsi ei ole. Päritolumaa mängis rolli ainult Pärnus. Seal on Aasiast tulnud uussisserändajatel suurem tõenäosus institutsioonidega mitte seotud olla, võrreldes Venemaalt tulnud uussisserändajatega. 13

14 Seotus Eestiga Tabel 4. Eestiga seotuse indeksi seos sotsiaalmajanduslike tunnustega erinevates linnades lineaarse regressiooni mudelite järgi Sõltumatud tunnused Tallinn Tartu Narva Pärnu B Sig B Sig B Sig B Sig Sugu Mees 0,25 * 0,19 0,72 1,82 * Vanus aastates 0,02 ** 0,01 0,04 0,05 Haridus Rak kõrg -0,17 0,79-0,49-0,98 (Taust: Kesk 0,58 ** 1,03 * 2,96 * 0,37 kõrg) Kutse ja keskeri 0,19 0,40 0,81 0,86 Põhi 0,61 1,64 0,19-0,18 Muu -0,47 1,37 0,23 x Alla 16aastasi 1-0,16-0,81 * 0,35 1,32 lapsi (Taust: 0) 2 ja enam -0,22 0,51 0,43 0,83 Asus Eestisse ,16-0,13-0,13 0,02 Elama ,28-0,77 0,47-0,16 (Taust: ,53 ** -0,57 1,49 1,28 varem) ,49 * -0,54 0,79 1, ,11 0,04 1,92 x Päritolu Ukraina 0,68 *** 0,74 0,76 0,93 (Taust: Soome -0,74 *** -0,18 x 0,97 Venemaa) Lääne-Euroopa -0,68 *** -0,74-3,16 * -0,54 SRÜ ja Gruusia 0,31 0,54-0,57 1,97 EL Ida-Euroopa -0,85 *** -0,36-2,44 1,06 Aasia 0,31 0,14 x 0,18 Aafrika 0,61 * 1,63 ** 1,05 1,92 Ladina-Ameerika 0,21-0,12 x x USA ja Kanada -0,39-0,03-2,09 1,45 Muu -0,73-0,04-2,27 x Vabaliige 4,64 *** 4,81 *** 2,15 0,69 N R 2 0,06 0,12 0,29 0,28 p < 0,001 ***; p < 0,01**; p < 0,05* x liiga vähe andmeid Tabelist 4 näeme, et Tallinnas ja Pärnus tunnevad mehed ennast naistest enam Eestiga seotuna. Keskharidusega inimesed tunnevad ennast kõrgharidusega inimestest enam Eestiga seotuna. Tartus elavad uussisserändajad, kellel on üks laps, tunnevad ennast nendega võrreldes, kellel lapsi ei ole Eestiga vähem seotuna. Need Tallinnas elavad uussisserändajad, kes on Eestis elanud kaks aastat või vähem, tunnevad ennast ka vähem Eestiga seotuna. Muudes linnades Eestis elamise aeg ei olnud statistiliselt olulisel määral selle indeksiga seotud. Tallinnas elavad Ukrainast ja Aafrikast tulnud uussisserändajad tunnevad ennast Eestiga enam seotuna kui Venemaalt tulnud uussisserändajad ning Soomest, Lääne-Euroopast ja Euroopa Liitu kuuluvatest Ida-Euroopa riikidest tulnud tunnevad ennast vähem Eestiga seotuna kui Venemaalt tulnud. Tartus tunnevad ennast Aafrikast tulnud enam Eestiga seotuna kui Venemaalt tulnud. Narvas tunnevad Lääne-Euroopast tulnud ennast Eestiga vähem seotuna kui Venemaalt tulnud. 14

15 Lõimumise summaindeks Lõimumise summaindeksis on eelnevad eestlastega suhete indeks, institutsioonidega seotuse indeks ja Eestiga seotuse indeks summeeritud. Tabel 5 näitab seoseid lõimumise summaindeksi ja erinevate sotsiaalmajanduslike tunnuste vahel. Tabel 5. Lõimumise summaindeksi seos sotsiaalmajanduslike tunnustega erinevates linnades lineaarse regressiooni mudelite järgi Sõltumatud tunnused Tallinn Tartu Narva Pärnu B Sig B Sig B Sig B Sig Sugu Mees 0,56 *** 0,17 0,72 0,84 Vanus aastates 0,00 0,00 0,01-0,01 Haridus Rakenduslik kõrg -0,25 0,11-0,70-0,25 (Taust: Kesk 0,18 0,59 * 0,78-0,38 kõrg) Kutse ja keskeri -0,14 0,16 0,33 0,09 Põhi -0,29 0,83-0,64-1,03 Muu -0,21 0,24-0,58 x Alla 16aastasi 1-0,33 *** -0,69 ** 0,00 1,28 * lapsi (Taust: 0) 2 ja enam -0,48 *** -0,14 0,27 0,24 Asus Eestisse ,12-0,89 * 0,36-0,35 Elama ,41 ** -0,95 ** 0,54-1,03 (Taust: ,58 *** -1,09 *** 1,23 0,14 varem) ,71 *** -1,33 *** 0,30 0, ,51-2,06 1,32 x Päritolu Ukraina 0,46 *** 0,29 0,34 1,12 (Taust: Soome -0,03-0,29 x 0,67 Venemaa) Lääne-Euroopa 0,43 *** 0,36-1,21 0,89 SRÜ ja Gruusia 0,25 0,66 * 0,23 2,34 EL Ida-Euroopa 0,06 0,18-1,17-0,41 Aasia 0,49 *** 0,71 * x 0,01 Aafrika 0,73 *** 0,88 * -1,60 1,68 Ladina-Ameerika 0,69 ** 0,03 x x USA ja Kanada 0,79 ** 0,07-1,37 0,99 Muu 0,59 0,05-0,19 x Vabaliige 4,93 *** 5,82 *** 2,76 ** 4,04 *** N R 2 0,12 0,15 0,17 0,37 p < 0,001 ***; p < 0,01**; p < 0,05* x liiga vähe andmeid Tabelist 5 selgub, et Tallinnas on meestel naistega võrreldes lõimumise indeksi väärtus kõrgem. Tartus on keskharidusega uussisserändajatel lõimumise indeksi väärtus kõrgem kui kõrgharidusega uussisserändajatel. Mida enam on Tallinnas elavatel uussisserändajatel lapsi, seda madalam on nende lõimumise summaindeksi väärtus. Tartus elavate ühe lapsega uussisserändajate lõimumise 15

16 summaindeksi väärtus on madalam kui neil, kel lapsi ei ole. Mida kauem on Tallinnas ja Tartus elavad uussisserändajad olnud Eestis, seda kõrgem on ka nende lõimumise summaindeksi väärtus. Tallinnas elavate Ukrainast, Lääne-Euroopast, Aasiast, Aafrikast, Ladina-Ameerikast, Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast tulnud uussisserändajate lõimumise indeksi väärtus on kõrgem kui Venemaalt tulnutel. Tartus elavate SRÜ riikidest, Gruusiast, Aasiast ja Aafrikast tulnud uussisserändajate lõimumise indeksi väärtus on kõrgem kui Venemaalt tulnutel. Vähelõimunud Tabelis 6 on võrreldud neid, kes on väga vähe lõimunud (20% vastajatest, kellel oli kõige madalam (0-3) summaindeksi väärtus) nendega, kes on enam lõimunud ja vaadatud, kuidas erinevad sotsiaalmajanduslikud tegurid on vähese lõimumisega seotud. 16

17 Tabel 6. Tegurid mis prognoosivad madalat summaindeksi väärtust (0-3) binaarse logistilise regressiooni mudelite alusel Sõltumatud tunnused Tallinn Tartu Narva Pärnu B Sig B Sig B Sig B Sig Sugu Mees -0,81 *** -0,61-0,64 1,36 Vanus aastates 0,00 0,01 0,02 0,04 Haridus Rakenduslik kõrg 0,85 ** x 1,47 0,38 (Taust: Kesk -0,36-1,15-18,47 3,75 * kõrg) Kutse ja keskeri 0,31-0,32 0,55 0,58 Põhi 0,47 0,54 0,95 3,51 * Muu 0,37 0,51 3,25 * x Alla 16aastasi 1 0,58 *** 1,32 ** -0,13-1,1 lapsi (Taust: 0) 2 ja enam 0,64 *** 0,45-0,84-0,42 Asus Eestisse ,16 0,83-2,48 1,19 Elama ,71 ** 0,98-1,14 1,7 (Taust: ,77 ** 1,12-1,89 0,1 varem) ,78 ** 1,29-1, ,39 x x x Päritolu Ukraina -0,61 ** 0,17 0,22-2,73 (Taust: Soome 0,03 0,67 x -5,19 * Venemaa) Lääne-Euroopa -0,28-0,36 2,1-2,28 SRÜ ja Gruusia -0,19-1,84-0,35 x EL Ida-Euroopa -0,04 0,18 x 2,01 Aasia -0,31-0,08 x -0,34 Aafrika -0,63 x 20,7 x Ladina-Ameerika -1,78 * 0,25 x x USA ja Kanada -1,16 x x x Muu -0,57 x x x Vabaliige -1,67 *** -2,91 * -0,28-4,11 N R 2 0,11 0,15 0,33 0,49 p < 0,001 ***; p < 0,01**; p < 0,05* x liiga vähe andmeid Tabelist 6 selgub, et Tallinnas on meestel naistest väiksem tõenäosus olla vähelõimunud. Tallinnas on rakendusliku kõrgharidusega inimestel suurem tõenäosus olla vähelõimunud võrreldes akadeeminise kõrgharidusega inimestega. Pärnus jällegi on kesk- ja põhiharidusega uussisserändajatel kõrgharidusega uussisserändajatega võrreldes suurem tõenäosus olla vähelõimunud. Mida enam on Tallinnas elavatel uussisserändajatel lapsi, seda suurem tõenäosus on neil olla vähelõimunud. Tartus on ühe lapsega uussisserändajatel suurem tõenäosus olla vähelõimunud võrreldes nendega, kel lapsi ei ole. Mida lühemat aega on Tallinnas elavad uussisserändajad Eestis olnud, seda suurem tõenäosus on neil olla vähelõimunud. Muudes linnades Eestis oldud aja ja vähese lõimumise vahel statistiliselt olulisi seoseid ei ilmnenud. Tallinnas on Venemaalt tulnutega võrreldes Ukrainast ja Ladina-Ameerikast tulnutel väiksem tõenäosus olla 17

18 vähelõimunud. Pärnus on Soomest tulnutel väiksem tõenäosus olla vähelõimunud võrreldes Venemaalt tulnutega. Järgnevalt on kõigi linnade andmed kokku pandud ja kaasatud analüüsi ka need indiviidid, kes elasid väljaspool Tallinnat, Tartut, Narvat ja Pärnut. Nagu eelnevast oli näha, sageli ei olnud erinevates kategooriates linnade kaupa vaadates piisavalt indiviide. Pannes kogu Eesti andmed kokku, saame mudelisse lisada ka tunnused selle kohta, milliseid keeli vastajad kasutavad tööl ja vabal ajal ja uurida, kuidas need on lõimumisega seotud. Tabel 7. Lõimumisindeksite seosed sotsiodemograafiliste tunnustega lineaarsetes regressioonimudelites. Suhted eestlastega Seotus institutsioonidega Seotus Eestiga Summaindeks B Sig B Sig B Sig B Sig Sugu Mees 0,05 *** 0,04 *** 0,03 ** 0,04 *** Vanus ,08 ** -0,05 0,03-0,03 (Taust: ,07 * -0,05 0,06-0, ) ,09 *** -0,05 0,04-0, ,09 ** -0,04 0,07-0, ,07 * -0,02 0,08 * 0, ,07 * -0,08 * 0,10 * -0,02 Haridus Rakenduslik kõrg 0,01-0,02-0,04-0,02 (Ref: Kesk 0,00-0,02 0,06 *** 0,01 Higher) Kutse, keskeri -0,01-0,03 * 0,01-0,01 Põhi -0,03-0,02 0,05 0,00 Muu -0,01-0,04-0,02-0,02 Laste arv (alla 16) -0,01-0,03 *** 0,00-0,01 *** Eestis oldud aastate arv 0,01 *** 0,02 *** 0,00 0,01 *** Elukoht Harjumaa -0,05 * 0,05 0,00 0,00 (Taust: Ida-Virumaa -0,11 *** 0,00-0,01-0,04 * Muu) Narva -0,15 *** 0,00-0,05-0,07 *** Pärnu -0,05-0,03-0,02-0,03 Tallinn -0,07 *** 0,00-0,04 * -0,04 ** Tartu -0,05 * 0,03-0,04-0,02 Päritolu- Ukraina 0,05 *** 0,02 0,09 *** 0,05 *** riik Soome -0,02 0,03-0,01 0,00 (Taust: Lääne-Euroopa 0,08 *** 0,04 * -0,04 * 0,03 * Venemaa) SRÜ ja Gruusia 0,01 0,03 0,04 * 0,03 ** EL Ida-Euroopa 0,06 *** 0,00-0,06 ** 0,00 Aasia 0,03 0,04 * 0,05 * 0,04 ** Aafrika 0,04 * 0,04 0,09 *** 0,06 *** Ladina-Ameerika 0,07 ** 0,05 0,04 0,05 ** Põhja-Ameerika 0,09 *** 0,05-0,01 0,04 * Muu 0,13 *** 0,01-0,03 0,04 Keel Eesti 0,05 * -0,01 0,04 0,03 tööl Eesti, vene, inglise 0,04 ** 0,05 *** 0,05 ** 0,05 *** 18

19 Suhted eestlastega Seotus institutsioonidega Seotus Eestiga Summaindeks B Sig B Sig B Sig B Sig (Taust: Eesti, inglise 0,03 * 0,01 0,02 0,02 * Inglise) Eesti, vene -0,02 0,03 0,05 * 0,02 Vene, inglise -0,03 ** 0,02 0,04 * 0,01 Vene -0,05 ** 0,02 0,02 0,00 Muu 0,00-0,03 * -0,02-0,02 Ei tööta -0,08 *** -0,23 *** -0,02-0,11 *** Keel Eesti 0,03-0,01 0,03 0,02 vabal ajal Eesti, vene, inglise 0,03 0,01 0,06 ** 0,03 * (Taust: Eesti, inglise 0,07 *** 0,05 ** 0,06 ** 0,06 *** inglise) Eesti, vene 0,01 0,00 0,05 * 0,02 Vene, inglise -0,04 * -0,01-0,02-0,03 * Vene -0,11 *** -0,03-0,03-0,06 *** Soome -0,02-0,02-0,02-0,02 Ukraina -0,14 *** -0,03-0,04-0,07 *** Muu -0,05 *** 0,00-0,01-0,02 * Vabaliige 0,58 *** 0,45 *** 0,42 *** 0,48 *** N R *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05 Sarnaselt sellele, mis erinevate linnade osas välja tuli, tabelist 7 on näha, et ka kogu Eestis on mehed enam integreerunud ja seda kõigi indeksite lõikes. Eriti suur erinevus on meeste ja naiste vahel eestlastega suhete osas, järgneb seos institutsioonidega. Vaadates vanuselisi erinevusi, on noorim vanusegrupp (15-18) kõige enam seotud eestlastega, mis on ilmselt seotud sellega, et nad käivad koolis ja seal tekivad neil suhted eestlastega. Vanim vanusegrupp (50aastased ja vanemad) on vähem seotud institutsioonidega kui kõige noorem vanusegrupp (15-18). Ilmselgelt see grupp hakkab liikuma tööturult välja ja seega ei ole nii tugevalt enam institutsioonidega seotud. Mida vanemad on uussisserändajad, seda suuremat seost nad tunnevad Eestiga (40aastate ja vanemate puhul on erinevus noorimast vanusegrupist statistiliselt oluline). Ka varasemates uuringutes on leitud, et uussisserändajate integratsioon on seotud nende vanusega (näiteks Kogan, 2011; Yang, 1994). Hariduse ja integratsiooni vahel väga selget seost ei ole. Kutseharidusega uussisserändajad on kõrgharidusega uussisserändajatest enam institutsioonidega seotud. Eestiga tunnevad ennast seotuna keskharidusega uussisserändajad enam kui kõrgharidusega uussisserändajad. Ka Yang (1994) on leidnud, et haridusskaala keskel olevad uussisserändajad on enam lõimunud kui madala või kõrge haridusega uussisserändajad. Mida enam on uussisserändajatel lapsi, seda vähem on nad integreerunud. Nagu eelnevast selgus, see seos ilmneb peamiselt Tallinnas elavate uussisserändajate tõttu (kuna Tallinnas elavaid on vastajate seas suur osakaal) ja peamiselt seetõttu, et mida enam on uussisserändajatel lapsi, seda vähem on neil suhteid eestlastega ja seda vähem on nad seotud institutsioonidega (need seosed ilmnevad jällegi peamiselt Tallinnas). Dribe ja Lundh (2008) on samuti leidnud, et väljaspool suuremaid linnu on uussisserändajad enam integreerunud. Mida kauem on uussisserändajad Eestis elanud, seda paremini on nad integreerunud. Vaadates erinevaid dimensioone, selgub, et mida kauem on uussisserändajad elanud Eestis, seda enam on neil suhteid eestlastega ja seda enam on nad seotud institutsioonidega, aga seotust Eestiga Eestis elamise aeg ei mõjuta. Uusisserändajatel, kes elavad väljaspool suuremaid linnu, Ida-Virumaad ja 19

20 Harjumaad, on enam suhteid eestlastega, kui eelpool mainitud kohtades elavatel uussisserändajatel ning nad tunnevad ennast Eestiga enam seotuna kui Tallinnas elavad uussisserändajad. Venemaalt pärit uussisserändajad on Ukrainast, Lääne-Euroopast, Euroopa Liidu idapoolsetest riikidest, Aafrikast, Ladina-Ameerikast ja Põhja-Ameerikast pärit uussisserändajatega võrreldes vähem integreerunud. Lõimumise erinevaid dimensioone vaadates on Venemaalt tulnutel vähem just suhteid eestlastega. Danzer ja Yaman (2013) on leidnud, et kui mingi etnilise grupi esindajaid on sihtriigis juba piisavalt suur kogukond, siis sellest riigist pärit uussisserändajatel on sihtriigi põhirahvusega kontaktide loomine kulukam. Dribe ja Lundh (2008) leidsid, et mida suurem oli vastav kogukond sihtriigis, seda vähem sisserännanud abiellusid põhirahvuse esindajatega. Samas jällegi tunnevad Venemaalt pärit uussisserändajad ennast Eestiga enam seotuna kui Euroopa Liidust ja Euroopa majanduspiirkonnast tulnud uussisserändajad ning Venemaalt tulnutest veel enam Eestiga seotuna tunnevad ennast uussisserändajad Ukrainast, SRÜ riikidest ja Gruusiast, Aafrikast ja Aasiast. Kui tööl või vabal ajal kasutatakse Eesti keelt, siis on uussisserändajad enam integreerunud, erinevate dimensioonide lõikes on neil eelkõige enam suhteid eestlastega. Kui tööl või vabal ajal on üheks kasutatavatest keeltest vene keel või mõni muu keel (mitte eesti ega inglise keel), siis on uussisserändajad vähem integreerunud, eriti on neil vähem kontakte eestlastega. KOKKUVÕTE Kõigi moodustatud indeksite puhul tulevad esile sarnased seosed sotsiaalmajanduslike tunnustega, mis tähendab seda, et kuigi erinevad alaindeksid mõõdavad lõimumise erinevaid tahke, on nende omavaheline kooskõla suur ja neid võib edukalt kasutada uussisserändajate lõimumise mõõtmiseks. Kõik indeksid näitavad, et mehed on paremini lõimunud ja seda eriti Tallinnas. Siinkohal ilmselt mängivad rolli traditsioonilised soorollid, kus sageli kolitakse sihtriiki just mehe tõttu (töö või õpingute tõttu) ning ülejäänud pere tuleb temaga kaasa. Suure probleemina joonistub välja lastega perede lõimumine ja seda jällegi kõige teravamalt Tallinnas. Mida enam on alla 16aastasi lapsi, seda vähem on uussisserändajad lõimunud. Seega, see on kindlasti grupp kellele peaks enam tähelepanu pöörama. Tartus jäävad madala lõimumise poolest silma just ühe lapsega uussisserändajad. Kahjuks ei ole antud uuringus laste vanust küsitud, kuid võib arvata, et kui peres on ainult üks laps, siis on tegemist tõenäoliselt üsna väikese lapsega. Seega võib arvata, et lapsevanematest uussisserändajate vähese lõimumise probleem kaob, kui laps(ed) saab(vad) vanemaks ja tõenäoliselt ka erinevate lastele mõeldud institutsioonide kaudu (lasteaed, kool) vanemadki saavad enam kontakte kohalikega ja seotuks kohaliku ühiskonnaga. Pärnu jällegi paistab positiivse näitena silma selle poolest, et ühe lapsega uussisserändajad on paremini lõimunud kui ilma lasteta uussisserändajad. Võrreldes erinevaid piirkondi, on uussisserändajad kõige paremini lõimunud just väljasool suuremaid linnu, Ida-Virumaad ja Harjumaa. Väljaspool mainitud piirkondi on uussisserändajatel kõige enam just suhteid eestlastega. Tallinnas on aga Eestiga seotus kõige madalam. Veel tuleb probleemikohana ära märkida, et just Venemaalt tulnud uussisserändajad paistavad mitmes indeksis silma vähese lõimumisega. Varasemalt on leitud, et kui ühiskonnas on olemas sama vähemusrahvuse oma rahvuse esindajad, siis see tõstab põhirahvusega suhtlemise kulusid ja 20

21 vähendab nendega kontakte (Danzer & Yaman, 2013). Siinkohal ei ole probleem ainult keeles, sest Ukrainast tulnud inimesed paistavad selgelt silma kõrge lõimumise taseme poolest. Eestiga seotust ei suurenda siin oldud aeg, õigem tunnevad ennast Eestiga seotuna need, kes on sarnase ajaloolis-keelelise taustaga (endise NSV Liidu riikidest pärit uussisserändajad) ja need uussisserändajad, kes tulevad väljastpoolt Euroopa Liitu madalama elatustasemega maadest. 21

22 KASUTATUD KIRJANDUS Arbaci, S., & Malheiros, J. (2010). De-segregation, peripheralisation and the social exclusion of immigrants: Southern European cities in the 1990s. Journal of ethnic and migration studies, 36(2), Constant, A. F., Gataullina, L., & Zimmermann, K. F. (2009). Ethnosizing immigrants. Journal of Economic Behavior & Organization, 69(3), Constant, A. F., & Massey, D. S. (2002). Return migration by German guestworkers: Neoclassical versus new economic theories. International migration, 40(4), Constant, A. F., Roberts, R., & Zimmermann, K. F. (2009). Ethnic identity and immigrant homeownership. Urban Studies, 46(9), Danzer, A. M., & Ulku, H. (2011). Integration, social networks and economic success of immigrants: A case study of the Turkish community in Berlin. Kyklos, 64(3), Danzer, A. M., & Yaman, F. (2013). Do ethnic enclaves impede immigrants integration? Evidence from a quasi-experimental social-interaction approach. Review of International Economics, 21(2), Denessen, E., Driessena, G., & Sleegers, P. (2005). Segregation by choice? A study of group-specific reasons for school choice. Journal of education policy, 20(3), Dribe, M., & Lundh, C. (2008). Intermarriage and immigrant integration in Sweden: An exploratory analysis. Acta Sociologica, 51(4), Esser, H. (2001). Integration und ethnische Schichtung. Mannheimer Zentrum für Europäi- sche Sozialforschung (MZES). Favell, A. (2010). Integration and nations: The nation-state and research on immigrants in Western Europe. Selected studies in international migration and immigrant incorporation, 1,

23 Fennelly, K., & Orfield, M. (2008). Impediments to the integration of immigrants: A case study in the Twin Cities. Twenty-first century gateways: Immigrant incorporation in suburban America, Harder, N., Figueroa, L., Gillum, R., Hangartner, D., Laitin, D. D., & Hainmueller, J. (2018a). A Pragmatic Measure of Immigrant Integration. Proceedings of the National Academy of Sciences. Harder, N., Figueroa, L., Gillum, R. M., Hangartner, D., Laitin, D. D., & Hainmueller, J. (2018b). Multidimensional measure of immigrant integration. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(45), Haug, S. (2003). Interethnische freundschaftsbeziehungen und soziale integration. KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 55(4), Kaldur, K., Kivistik, K., Pohla, T., Veliste, M., Pertsjonok, N., Käger, M., & Roots, A. (2019). Uussisserändajate kohanemine Eestis. Balti Uuringute Instituut ee_1.pdf Karsten, S., Felix, C., Ledoux, G., Meijnen, W., Roeleveld, J., & Van Schooten, E. (2006). Choosing segregation or integration? The extent and effects of ethnic segregation in Dutch cities. Education and Urban Society, 38(2), Karsten, S., Ledoux, G., Roeleveld, J., Felix, C., & Elshof, D. (2003). School choice and ethnic segregation. Educational policy, 17(4), Kazemipur, A., & Halli, S. (2000). The invisible barrier: Neighbourhood poverty and integration of immigrants in Canada. Journal of International Migration and Integration/Revue de l integration et de la migration internationale, 1(1), Kogan, I. (2011). New immigrants old disadvantage patterns? Labour market integration of recent immigrants into Germany. International Migration, 49(1),

24 Lyons-Padilla, S., Gelfand, M. J., Mirahmadi, H., Farooq, M., & Van Egmond, M. (2015). Belonging nowhere: Marginalization & radicalization risk among Muslim immigrants. Behavioral Science & Policy, 1(2), MIPEX. (2015). Migrant Integration Policy index. Musterd, S., & Ostendorf, W. (2009). Residential segregation and integration in the Netherlands. Journal of ethnic and migration studies, 35(9), Semyonov, M., & Glikman, A. (2008). Ethnic residential segregation, social contacts, and antiminority attitudes in European societies. European Sociological Review, 25(6), Waldrauch, H., & Hofinger, C. (1997). An index to measure the legal obstacles to the integration of migrants. Journal of Ethnic and Migration Studies, 23(2), Wessel, T., Andersson, R., Kauppinen, T., & Andersen, H. S. (2017). Spatial integration of immigrants in Nordic cities: The relevance of spatial assimilation theory in a welfare state context. Urban Affairs Review, 53(5), Yang, P. Q. (1994). Explaining immigrant naturalization. International migration review, 28(3),

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andmete alusel on Eestis võrreldes teiste OECD riikidega

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title SUURTE KORTERMAJADE PIIRKONNAD EUROOPAS: SOTSIAALSED TRENDID JA PLANEERIMISLÄHENEMISED Tiit Tammaru ja Kadri Leetmaa TÜ Rände- ja linnauuringute keskus 14 linna Euroopas Large Housing Estates in Europe:

Rohkem

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid PÄEVAKAJALISED SÜNDMUSED JA ERINEVAD INFOKANALID Tellija: Avatud Eesti Fond TALLINN September www.saarpoll.ee SISUKORD UURINGU TAUST... Uuringu metoodika... UURINGU PÕHITULEMUSED... 7. Uudiste jälgimine

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Microsoft Word - TP5_online_kogukond_kokkuvõte_07.12.docx

Microsoft Word - TP5_online_kogukond_kokkuvõte_07.12.docx RITA-RÄNNE TP5 ONLINE-KOGUKONDADE ROLL RÄNDEMUSTRITE KUJUNEMISEL Kirjandusülevaate kokkuvõte Detsember 2018 RITA-RÄNNE projekt aitab välja töötada teaduslikult põhjendatud innovaatilisi lähenemisi rände

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Triin Roosalum ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Triin Roosalum ppt [Compatibility Mode] Triin Roosalu Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut Tallinna Ülikool Täiskasvanute tee tasemeõppesse ja kuidas seda siluda: kogemused Euroopast Täiskasvanuhariduse teabepäev Tallinnas 15.11.11

Rohkem

Microsoft Word - Narva Soldino Gumnaasium,aruanne, doc

Microsoft Word - Narva Soldino Gumnaasium,aruanne, doc Gümnaasium Projektitegevus Aruanne 01.01.2007-01.06.2012 perioodi eest 1.Käesolev olukord Käesoleval ajal on projektitöö gümnaasiumis järgnevas olukorras: 1.1.Lõpetatud projektid-38 tk. Üldsumma -121 670,01

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

kVARTALIKIRI

kVARTALIKIRI ELUKVALITEET TALLINNAS JA TEISTES EUROOPA LIIDU RIIKIDE PEALINNADES Marika Kivilaid, Mihkel Servinski Statistikaamet Artikkel annab ülevaate projekti Urban Audit käigus tehtud Euroopa Liidu riikide pealinnade

Rohkem

Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt ht

Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt ht Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai 2004. a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt http://www-unix.oit.umass.edu/~statdata/statdata/stat-anova.html.

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Integratsioonipoliitikad ja meetmed

Integratsioonipoliitikad ja meetmed Integratsioonipoliitikad ja meetmed Heade praktikate uuring Rootsi, Taani ja Suurbritannia näitel Koostanud: Kristina Kallas Kristjan Kaldur Töörühm: Kristina Kallas Kristjan Kaldur Triinu Kaljuorg Adrian

Rohkem

Europe in a changeing world – inclusive, innovative and reflective Societies

Europe in a changeing world – inclusive, innovative and reflective Societies Euroopa muutuvas maailmas kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond. COST. Ülle Must ulle.must@etag.ee Ettekande teemad: H2020 nn 6. väljakutse: Euroopa muutuvas maailmas kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc AVALIKU ARVAMUSE UURING Küsitlus -a elanikkonna seas Turu-uuringute AS August/september Pärnu Sisukord mnt, Tallinn Tel post@turu-uuringute.ee www. turu-uuringute.eu SISSEJUHATUS... KOKKUVÕTE TULEMUSTEST...

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017)

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017) Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 217) Tallinn Detsember 217 Töö tellija: Maaeluministeerium Projektis osalevad: Albert Hansa, Evelin Ahermaa, Aet Vanamölder, Katrin Nittim, Maris Viileberg

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Statistiline andmetöötlus

Statistiline andmetöötlus Biomeetria Kahe arvtuuse ühie käitumie, regressiooaalüüs Lieaare regressiooaalüüs Millal kasutada ja mida äitab? Kasutatakse progoosimaks ühe arvtuuse väärtusi teis(t)e järgi. Rümba hid, EEK/kg ( y ) Regressiooivõrrad:

Rohkem

IBS-integratsiooni-monitooringute-analüüs

IBS-integratsiooni-monitooringute-analüüs Lõimuv Eesti 2000-2011 Lõimuv Eesti 2000-2011 Integratsiooni monitooringute analüüs Kristina Kallas, Ingi Mihkelsoo, Kaarin Plaan 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS...4 I OSA: LÕIMUMISE KONTSEPTSIOONI KUJUNEMINE

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem