MAJANDUSAASTA ARUANNE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAJANDUSAASTA ARUANNE"

Väljavõte

1 MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Registrikood: Tehingupartneri kood: Aadress: Lossi 17, Tartu Telefon: Fax: E-post: Interneti kodulehekülg: Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja hinnangust aruande õigsuse ning tehingute seaduslikkuse kohta. Dokument koosneb 26 leheküljest.

2 SISUKORD TEGEVUSARUANNE... 3 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE BILANSS TULEMIARUANNE RAHAVOOGUDE ARUANNE VARADE JA KOHUSTUSTE VAHE MUUTUSE ARUANNE RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED 15 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD LISA 1. RAHA JA SELLE EKVIVALENDID LISA 2. TEHINGUD AVALIKU SEKTORI JA SIDUSÜKSUSTEGA LISA 3. MUUD NÕUDED JA ETTEMAKSED LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA LISA 6. ERALDISED JA TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED LISA 7. TEGEVUSTULUD LISA 8. TÖÖJÕUKULUD LISA 9. MAJANDAMISKULUD LISA 10. SIIRDED LISA 11. SELGITUSED EELARVE TÄITMISE ARUANDE KOHTA... 25

3 TEGEVUSARUANNE on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus, mille pädevus ja ülesanded on sätestatud põhiseaduses, kohtute seaduses ja kohtumenetluse seadustes. Põhiseaduse kohaselt on kassatsioonikohus ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevuses on: põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu ülesannete täitmine; kassatsiooni korras kohtulahendite peale esitatud kaebuste läbivaatamine; teistmisavalduste läbivaatamine; muude seadustest tulenevate ülesannete täitmine. Riigikohtu kui Eesti kõrgema kohtu ülesanne on aidata kohtulahendite läbivaatamisega kaasa seaduste ühetaolisele kohaldamisele ja ühtse kohtupraktika kujundamisele. Samuti on Riigikohtu rolliks kaasa aidata õigusemõistmise korrakohase toimimise tagamisele kogu kohtusüsteemis, seda eelkõige kohtunike omavalitsuskogude tööd korraldades ja tagades. Kohtute seadusest tulenevalt esitab Riigikohtu esimees kord aastas Riigikogule ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Riigikohtu esimees korraldab kõigi kohtuastmete kohtunike isikutoimikute ja teenistuslehtede pidamist, teostab seaduses ettenähtud järelevalvet, sh on tal distsiplinaarmenetluse algatamise õigus kõigi kohtunike suhtes ning täidab muid seadusest ja kohtu kodukorrast tulenevaid ülesandeid. Riigikohtu üldkogu teeb Vabariigi Presidendile ettepaneku esimese ja teise astme kohtunike ametisse nimetamiseks ja kohtuniku ametist vabastamiseks. Riigikohtu juures tegutseb kohtunikukandidaadiks ja kohtunikuks kandideerijate valiku ning alla kolme aastase ametistaažiga kohtunike töö jälgimisega tegelev kohtunikueksamikomisjon ja kohtunike distsiplinaarkolleegium. Riigikohtu koolitusosakond teenindab kohtunike koolitusnõukogu, mis vastutab kõigi kohtuastmete kohtunike koolituse eest. Eesmärk: Tagada Riigikohtule seadustega pandud ülesannete täitmine ning aidata kaasa õigusemõistmise korrakohase toimimise tagamisele Indikaatorid, mille sihttasemed täideti Indikaator: Kohtulahendite kättesaadavus ja kohtupraktika analüüs aitavad kaasa seaduste ühetaolisele kohaldamisele. Sihttase: Arendatakse välja ja rakendatakse ühtne kohtute infosüsteem. Kohtupraktikat analüüsitakse vastavalt kinnitatud tööplaanile, teostatud analüüsid või nende kokkuvõtted avaldatakse, vajadusel edastatakse ettepanekud seaduste muutmiseks. 3

4 Tegelik tase: Riigikohtu lahendid on avaldatud Riigikohtu veebilehel koos märksõnade ja annotatsioonidega, Riigikohtu kodulehel toimib lahendite tekstipõhine otsing aastal koostati kokku 11 kohtupraktika analüüsi, mis on avaldatud Riigikohtu veebilehel. I ja II astme kohtulahendid on kohtute infosüsteemis (edaspidi KIS). Praegune kohtute infosüsteem on tänaseks nii moraalselt kui tehniliselt vananenud ega võimalda enam kaasas käia tekkinud vajadustega. Kohtupraktika analüüsid on kujunenud vajalikuks abistavaks materjaliks kohtupraktikast ülevaate saamisel, kohtulahendite koostamisel ning seaduseelnõude ettevalmistamisel. Indikaator: Kohtunikele ja kohtuametnikele on tagatud koolitusvajadusele vastav kutsealast asjatundlikkust toetav ja professionaalne koolitus. Sihttase: Tegelik tase: Kohtunike koolitus toimub kohtunike koolitusnõukogu juhtimisel vastavalt koolitusnõukogu kinnitatud kohtunike koolituse strateegiale ning iga-aastastele koolitusprogrammidele. Kohtunikud osalevad koolitustel vastavalt koolituskavadele. Jätkatakse kohtunikele väliskoolitustel osalemise võimaldamist. Kohtuametnike ja kohtunike koolitusprogrammide väljatöötamine ja rakendamine toimib koordineeritult. Koolitusnõukogu annab koolitussüsteemile perioodiliselt hinnangu. Koolitusnõukogu kiitis heaks aasta koolitusprogrammi täitmise aruande. Koolitusüritused toimusid planeeritud mahus a toimus eraõiguse valdkonnas 13 koolitust, kokku 25 koolituspäeval; haldusõiguse valdkonnas 12 koolitust kokku 16 koolituspäeval; karistusõiguse ja süüteomenetluse valdkonnas 10 kokku 19 koolituspäeval. Lisaks toimus põhiseaduslikkuse järelevalve koolitus (kokku 4 koolituspäeva) aastal viidi oskuskoolituse programm läbi täies ulatuses. Korraldati keeleoskust arendavaid koolitusi, jätkus enesega vastandamise meetodil läbi viidav suhtlusoskuse arendamise programm ning viidi läbi uue metoodika järgi pilootkoolitus kohtuotsuse põhjendamisest kriminaalkohtunikele. Indikaatorid, mille sihttasemed jäid täitmata Kuigi tuleb lugeda põhiosas indikaatorit Kohtulahendite kättesaadavus ja kohtupraktika analüüs aitavad kaasa seaduste ühetaolisele kohaldamisele täidetuks, siis ühtse kohtute infosüsteemi väljaarendamine, mis toimub kogu kohtusüsteemi jaoks Registrite ja infosüsteemide keskuse tellimisel, planeeritud rakendamine on edasi lükkunud 2013 a lõpuni. Planeeritud arenduste realiseerimiseks vajalik töömaht on osutunud suuremaks, kui algselt prognoositi, mis tingib lepingu reaalse kestvuse pikenemise; ning tööd eeldavad sidussüsteemide poolset analüüsi ja arendusi, mille valmimine on viibinud ja seetõttu pole ka olnud võimalik arendada KIS2 poolseid arendusi algselt ettenähtud ajagraafikus. 4

5 Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemused, mis aitasid enam kaasa eesmärkide/ sihttasemete täitmisele Kassatsioonikohtu ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu funktsioonide täitmine aastal võeti menetlusse 22% (2011 a 23%) läbivaadatud menetlustaotlustest. Menetlusse võetud asjadest lahendati aasta jooksul 206 tsiviilasja, 76 haldusasja, 119 kuriteo- ja väärteoasja. Põhiseaduslikkuse järelevalve asju vaadati läbi 21. Viimasel kuuel aastal on pidevalt tõusnud esitatavate menetlustaotluste arv. Riigikohtus loa andmise menetluses kokku 3124 taotlust. Võrreldes aastaga oli menetluses 212 menetlustaotlust rohkem. Kohtute haldamise nõukoda kiitis 2011 aastal heaks kommunikatsioonistrateegia, mis ühtlustab kohtute kommunikatsioonipõhimõtted ja paljud -tegevused. Kommunikatsioonistrateegia põhjal koostasid kohtute kommunikatsioonijuhid kommunikatsioonialase tegevuskava aastateks , mis kirjeldab prioriteetsemad tegevused ja nende eest vastutavad ametnikud ja kohtud. Kohtukorraldust ja kohtupraktikat kajastava analüüsitegevuse arendamine aastal koostati kokku 11 kohtupraktika analüüsi, mis on avaldatud Riigikohtu veebilehel analüütikute arvu suurendada ei olnud võimalik. Seetõttu puudus võimekus suurendada analüüsitavate teemade hulka ning tagada analüütikute asendamine. Kohtunike koolituse korraldamine ja arendamine - Koolitusnõukogu kiitis heaks aasta koolitusprogrammi täitmise aruande. Koolitusüritused toimusid planeeritud mahus. Kohtunike koolitus toimub kohtunike koolitusnõukogu juhtimisel süsteemselt ning vastavalt koolitusnõukogu kinnitatud kohtunike koolitusstrateegiale ja igaaastasele koolitusprogrammile. Koolitusmetoodika osas (oskuskoolituse valdkonnas eriti) on üle mindud järjest enam õppijakesksete õppemeetodite kasutamisele - väiksemad rühmad, seminarid, kaasusõpe, grupitööd. Oskuskoolituste programm on peaaegu täielikult aktiivõppe vormis. Tänu suuremale integratsioonile Euroopaga on suurenenud Eesti kohtunike väliskoolitusvõimalused. Väliskoolitustel osaleti 94 korral a detsembris sai Rahvusvahelise Kohtunike Koolituse Organisatsiooni (International Organisation for Judicial Training - IOJT) liikmeks. teeb koostööd USA Kongressi juures tegutseva organisatsiooniga Open World Program ( mis tegeleb muuhulgas ka välisriikide kohtunikele mõeldud õppereiside korraldamisega USA-sse. Euroopa Kohtunike Koolitusvõrgustiku elluviidavate vahetusprogrammide raames on Eesti kohtunikel ulatuslikud võimalused välisriikide kohtutes stazeerida a osales esmakordselt Eesti kohtunik ka pikaajalises vahetusprogrammis. Koostöös justiitsministeeriumiga osaletakse kohtute infosüsteemi arendamises - jätkas osalemist projektis kohtute infosüsteemi uue versiooni arendamiseks. Tulevaste kasutajate vajadustega arvestamiseks on moodustatud projekti organisatsioon, mille juhtrühma tasandil on esindatud lisaks Registrite ja Infosüsteemide Keskusele, Justiitsministeeriumile ka ja Eesti Kohtunike Ühing. Kohtute infosüsteemi arendamise projekti tähtaega on pikendatud kuni aasta lõpuni. Tööde tulemusena peavad valmima täisfunktsionaalne uus kohtute infosüsteem ning selle jätkuarendused, mis mõistlikus ulatuses automatiseerib kohtumenetluse protsesse ning võimaldab täielikku kohtuasjapõhist elektroonilist menetlust. Rahvusvahelise koostöö arendamine kohtunike täiendamise ja kutsealase koostöö alal on liikmeks Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgemate Halduskohtute Ühenduses (Association of Councils of State and Supreme Administrative 5

6 Jurisdictions of the European Union), Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühenduses (Network of the Presidents of European Supreme Judicial Courts of the European Union) Konstitutsioonikohtute Konverentsis (Conference of European Constitutional Courts), keskkonnaõigusega tegelevas EL kohtunike foorumis (EU Forum of Judges for the Environnement), EN komisjonis "Democracy through law" ehk Veneetsia komisjonis, Euroopa Kohtunike Koolitusvõrgustikus (European Judicial Training Network, EJTN). Kokkuleppel Eesti Välisministeeriumi ja Euroopa Kohtuga täidab üks nõunik Luxembourgis riikliku eksperdi ülesandeid alates 2006.a sügisest. Rotatsiooni korras vahetuvad nõunikud aasta möödudes aastal lisandus Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIÕK) ja EV Välisministeeriumi taotlusel eksperdi ülesannete täitmine Euroopa Inimõiguste Kohtu juures. EIÕK juures vajab lisaks eksperdi ülesannete täitmisele analüüsimist Eesti Vabariigi vastu esitatud vastuvõetamatute kaebuste suur hulk. Hinnang tegevuskava elluviimisele Riigikohtu põhitegevus kassatsiooni ja põhiseaduskohtu ülesannete täitmine toimus vastavalt tegevuskavas kavandatule. Endiselt on lahendamata kohtuhaldusreformi küsimus. Jätkuvalt on päevakorral vajadus korrastada kohtusüsteemi ülesandeid ja struktuuri, arendada kohtusüsteemi rahastamist ja kohtuhaldust, süvendada selle enesekorralduslikku alget ning edendada kohtusüsteemi personalipoliitikat ja koolitust. Peame endiselt vajalikuks kohtunike täiskogul määratletud kohtusüsteemi arengusuundade elluviimist. Tegevuskavas ettenähtud eesmärkide saavutamistaset kirjeldavad indikaatorid on kvalitatiivsed ning seetõttu hinnangu andmisel tegevuskava täitmisele kasutati võrdlevat metoodikat: planeeritud saavutustaset võrreldi tegeliku saavutustasemega. Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta Riigikohtu esimehena hindan Riigikohtu sisekontrollisüsteemi olulises osas tõhusaks. tugineb oma tegevuses põhiseaduses, kohtute seaduses, teistes olulistes õigusaktides ning Riigikohtu kodukorras sätestatule. Riigikohtu sisekontrollisüsteemi rakendamisel on järgitud kehtivaid õigusakte ja rahvusvaheliselt üldtunnustatud standardeid. Riigikohtu seaduspärase ja säästliku toimimise ning ressursside kaitstuse tagamiseks on kehtestatud Riigikohtu varade kasutamist reguleerivad korrad, mis on kaasajastatud ning milles kirjeldatud protseduurireeglid on reaalselt toimivad. Riigikohtus on kehtestatud sise-eeskiri ja sisekorda reguleerivad valdkondlikud korrad, nagu asjaajamiskord, raamatupidamise sise-eeskiri, sularahakassa eeskiri, mobiiltelefoniteenuste kasutamise kord, teenistuslähetuste kord, arvutivõrgu kasutamise kord jmt, sõlmitud on materiaalse vastutuse lepingud transpordivahendite ja sülearvutite kasutajatega. Sätestatud protseduurireeglite täitmise tagavad konkreetse valdkonna eest vastutavad teenistujad ning täitmise üle järelevalve pidamine toimub nii vertikaalset juhtimisliini pidi asutuse juhtkonna poolt kui ka horisontaalselt tulenevalt vastavasse tegevusvaldkonda kaasatud allüksuste koostööst aastal täiendati "Raamatupidamise sise-eeskirja" ja kinnitati uus Riigihangete läbiviimise kord. 6

7 Ülevaade Riigikohtu tähtsamatest majandusnäitajatest Bilansi näitajad Varad aasta lõpus Kohustused aasta lõpus Varade ja kohustuste vahe aasta lõpus Tulemiaruande näitajad Tegevustulud Tegevuskulud Tegevustulem Finantstulud ja -kulud Muud näitajad Töötajate keskmine 104,73 104,83 110,92 106,7 94,6 arv (inimest taandatuna täistööajale) Põhivara investeeringud Eelarve ja selle täitmise näitajad Lõplik eelarve tulude maht Eelarve tulude täitmine Lõplik eelarve kulude maht Eelarve kulude täitmine Bilansi varad vähenesid võrreldes eelneva aastaga 69,8 tuhande euro võrra. Varade vähenemist mõjutas peamiselt ettemaksude vähenemine. Kohustustest moodustavad valdava osa kohtunike ja teenistujate pensionieraldised, teenistujate puhkuste reserv ja kautsjonid. Kohustuste suurenemine võrdluses eelnevate aastatega on suures osas tingitud pensionieraldiste ümberhindlusest aastalõpu seisuga. Esmakordselt võeti arvele nii juba pensionile jäänud kui ka töötavate kohtunike eripensionid, võeti arvele ka töötajate pensionieraldised. Seisuga on lühiajalisi pensionieraldisi arvel 494,7 tuhande euro ulatuses ja pikaajalisi 14,5 miljoni euro ulatuses. 7

8 Tegevustulude osas oli suurenemine võrreldes 2011 aastaga 53,3 tuhat eurot. Kautsjoneid laekus aastal 127,6 tuhat eurot, riigilõive 2,4 tuhat eurot, trükiste ja teenuste müük moodustas 11,6 tuhat eurot. Tegevuskulude välismaise sihtfinantseerimisena laekus 12,1 tuhat eurot ja 29,2 tuhat eurot laekus kodumaise sihtfinantseerimisena, millest rahastati kohtunike võistleva kriminaalmenetluse koolitust. Tegevuskulud vähenesid võrreldes aastaga 217,1 tuhande euro võrra. Kulude vähenemist mõjutas eelkõige muutus kohtunike pensionieraldiste arvestuses. Majandamiskulud ja muud tegevuskulud suurenesid võrreldes eelneva aastaga 87,4 tuhande euro võrra aastal oli Riigikohtu struktuuris 107 ametikohta, sh 19 riigikohtuniku kohta aasta jooksul lahkus Riigikohtu teenistusest 5 ametnikku, ametisse nimetati 4 ametnikku ja tööle võeti 1 abiteenistuja. Riigikohtu teenistujate keskmine arv aasta jooksul oli 113,17, teenistujate keskmine arv taandatuna täistööajale oli 104,73. Teenistussuhe oli aasta jooksul peatatud 8 ametnikul seisuga oli Riigikohtu töötajate arv 117, sh oli seisuga teenistussuhe peatunud 3 ametnikul. Ühtekokku arvestati aastal töötasusid summas 2,5 miljonit eurot, sh 926,2 tuhat eurot kohtunike töö- ja puhkusetasudeks. Aastatel 2007 ja 2008 reguleeris kohtuniku ametipalga arvutamise korda Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seadus. Ametipalga arvutamise aluseks oli eelneva aasta keskmine brutopalk koos vastava kohtuastme koefitsiendi korrutisega. Alates a juhindutakse kohtuniku ametipalga arvutamisel Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadusest ning Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seadusest. Kohtuniku ametipalga suuruseks on aasta keskmine brutopalga, koefitsiendi 0,92 ja vastava kohtuastme koefitsiendi korrutis aastal oli Riigikohtu liikme ametipalk eurot, millele lisandus lisatasu teenistusaastate eest. Riigikohtu esimehe ametipalk oli eurot, millele lisandus lisatasu teenistusaastate eest võeti vastu Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus. Kohtunike ametipalga määramist puudutavad sätted jõustuvad aasta 1. juulil. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud lähetuskulud 3,9 tuhande euro ja sõidukite majandamise kulud 1,7 tuhande euro võrra. Suurenenud on kulutused võrreldes eelnenud aastaga administreerimisele ja ruumide majandamisele kokku 10,3 tuhande euro võrra, kulutused koolitustele 29,3 tuhande euro võrra, kohtunike koolituse kulutused 26,3 tuhande euro võrra ja kulutused IT-ja kommunikatsioonitehnoloogiale 9 tuhande euro võrra aastal võimaldati I ja II astme kohtunikel taotleda lisaks väliskoolituskulude hüvitamisele ka keeleõppega seotud kulude hüvitamist aastal viidi läbi suurema üritustena kohtunike korraline täiskogu. FIDE (prantsuse keeles Féderation internationale pour le droit européen) XXV kongress toimus 30. maist 2. juunini 2012 Tallinnas. FIDE koondab Euroopa õigusega tegelevaid juristide ühendusi pea kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest, Norrast ja Šveitsist ning selle eesmärk on arendada ja täiustada Euroopa õigust ja seeläbi Euroopa Liidu tulevikku tervikuna. Kongressi programmi raames toimus Riigikohtu esimehe vastuvõtt aastal jätkus rahvusvahelise koostöö kohtunike täiendamise ja kutsealase koostöö alal. on liikmeks Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgemate Halduskohtute Ühenduses (Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union), Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühenduses (Network of the Presidents of European Supreme Judicial Courts of the European Union), Euroopa 8

9 Konstitutsioonikohtute Konverentsis (Conference of European Constitutional Courts), keskkonnaõigusega tegelevas EL kohtunike foorumis (EU Forum of Judges for the Environnement), EN komisjonis Democracy through law ehk Veneetsia komisjonis ja Euroopa Kohtunike Koolituse Võrgustikus (European Judicial Training Network) võeti Rahvusvahelise Kohtunike Koolituse Organisatsiooni (International Organization for Judicial Training (IOJT) liikmeks. Investeeringuteks ette nähtud vahenditest kanti 40,2 tuhat eurot üle aastasse aasta jooksul investeeriti infotehnoloogilistesse seadmetesse ja tarkvaralistesse arendustöödesse 26,4 tuhat eurot ning hoonete parendusse 40 tuhat eurot (koos käibemaksuga). Tegevuskuludeks kokku ette nähtud vahenditest jäi kasutamata 159 tuhat eurot, mis ei ületanud ülekantavate vahendite lubatud määra ning kanti üle aastasse. 9

10 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE Bilanss Lisa Varad Käibevara Raha ja pangakontod Muud nõuded ja ettemaksed Põhivara Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Varad kokku Varade ja kohustuste vahe Kohustused ja netovara Lühiajalised 3, kohustused Võlad tarnijatele Võlad töötajatele Muud kohustused ja saadud ettemaksed Pikaajalised kohustused Kohustused kokku Eraldised 3, , Eraldised 3,

11 Tulemiaruanne Lisa Tegevustulud Tulud majandustegevusest Riigilõivud Saadud toetused Muud tegevustulud Tegevuskulud Antud toetused Tööjõukulud Majandamiskulud Muud tegevuskulud Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 4, Tegevustulem Finantstulud ja kulud Intressikulud Aruandeperioodi tulem Siirded

12 Rahavoogude aruanne Rahavood põhitegevusest Lisa Tegevustulem Korrigeerimised: Põhivara amortisatsioon ja 4, ümberhindlus Käibemaksukulu põhivara soetuselt Korrigeeritud tegevustulem Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus Muutus nõuetes ostjate vastu Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest Muutus muudes nõuetes Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes Muutus muudes ettemaksetes Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus Muutus võlgades hankijatele Muutus võlgades töövõtjatele Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes Muutus muudes kohustustes Muutus eraldistes Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus Kokku rahavood põhitegevusest Rahavood investeerimisest Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara 4, soetamisel Materiaalse vara soetus Immateriaalse põhivara soetus Kokku rahavood investeerimisest Rahavood finantseerimisest Netofinantseerimine eelarvest Rahavood finantseerimistegevusest kokku Puhas rahavoog Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul Arvestuspõhimõtete muutusest tingitud raha ja selle ekvivalentide muutus Raha ja selle ekvivalentide muutus Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul

13 Varade ja kohustuste vahe muutuse aruanne Saldo Siire tulemi elimineerimiseks Arvestuspõhimõtete muutus Kokku muutused Korrigeeritud saldo Siire tulemi elimineerimiseks Kokku muutused Saldo Siire tulemi elimineerimiseks Saldo Seoses arvestuspõhimõtete muutusega aastal, võeti rahaliste vahenditena bilansis arvele majandustegevusest laekuvate tulude, tagatiste ning toetuste kontode jäägid summas eurot. Nimetatud summa on kajastatud tagasiulatuvalt aasta raha- ja pangakontode jäägis. 13

14 Riigieelarve täitmise aruanne 2012 Klassifikaatori kood Nimetus 2012 esialgne eelarve 2012 lõplik eelarve 2012 tegelik eelarve täitmine Tegelik täitmine miinus lõplik eelarve Üle viidud 2013 aastasse Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses* Tulude laekumine 32 Kaupade ja teenuste müük Toetused Muud tulud Tulude laekumine kokku Kulude tasumine 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 4 Eraldised Tegevuskulud Muud kulud Kulude tasumine kokku Finantseerimistehingud 20.5 Kohustuste suurenemine Kohustuste vähenemine Finantseerimistehingud kokku Riigikassast saadud siirded* Riigikassale üle antud siirded* Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus* Selgitused lõpliku eelarve kujunemise kohta on esitatud aruande lisas 11. Sularahakassa algjääk eurot, mis sisaldas kautsjonite tasumisega seotud 880 eurot ja majanduskuludega seotud 4 eurot kassa jääki aastal laekus kassasse 290 eurot majandustegevusest ja kautsjonitest 75 eurot ning toodi eelarvelistest vahenditest 335 eurot. Kassast maksti välja 41 eurot tagastamisele kuulunud kautsjoneid ja 337 eurot majandamiseks kuulunud kulusid. Kassa suurenes võrreldes aasta algusega 322 eurot. Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses ning aasta lõpus sisaldavad lisaks kassa jäägile ka arvele võetud omatulu, tagatiste ning toetuste kontode jääke. Kohustuste muutusena on kajastatud kautsjonite laekumised ning tagasimaksed aasta jooksul sh ka kassast toimunud maksed. Riigikassast saadud siirded sisaldavad ülekannete katteks saadud siirdeid. 14

15 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava ja riigieelarve seadusega. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud. Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast. Raha ja raha ekvivalendid Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, omatulu, toetuste ja tagatiste kontode jääke ning lühiajalisi või katkestatavaid tähtajalisi deposiite. Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt teadaolevast informatsioonist. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Materiaalne põhivara Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates eurot. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla põhivara arvelevõtmise piirmäära, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Varade kohta maksumusega alates 1600 eurot (ilma käibemaksuta) kuni Riigi raamatupidamise ÜE 41 lõikes 1 sätestatud põhivara kapitaliseerimise alampiirini peetakse analüütilist arvestust bilansiväliselt varade eest vastutavate isikute lõikes koguselises ja summalises väljenduses. Bilansivälist arvestust peetakse varade üle, mille maksumus on alla põhivara kapitaliseerimise alampiiri järgnevatel juhtudel: - kasutab vara lepingu alusel; - Riigikohtu teenistujaga on sõlmitud vara kasutamiseks materiaalse vastutuse leping; - tegemist on Riigikohtule kingitud hinnalise esemega. 15

16 Analüütilist arvestust bilansiväliselt peetakse ka varade kohta maksumusega alla põhivara kapitaliseerimise alampiiri juhul, kui vara on oluline Riigikohtu funktsioonide elluviimise tagamiseks. Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud vara kasutuselevõtmiseks, v.a põhivara soetamisega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus ja lähetuskulud, mis kajastatakse nende tekkimisel aruandeperioodi kuluna. Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara definitsioonile, liidetakse põhivara maksumusele. Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: Hooned 1,2-2% Masinad ja seadmed 20-35% Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 20-35% seadmed Muu inventar 10-25% Seifid 5% Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. Immateriaalne põhivara Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates eurost. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Varade kohta maksumusega alates 1600 eurot (ilma käibemaksuta) kuni Riigi raamatupidamise ÜE 41 lõikes 1 sätestatud põhivara kapitaliseerimise alampiirini peetakse analüütilist arvestust bilansiväliselt varade eest vastutavate isikute lõikes koguselises ja summalises väljenduses. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsioonimäärad aastas on 20-35%. Üldjuhul kajastatakse uurimis- ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna. Erandiks on arenguväljaminekud, mis on identifitseeritavad ja mis tõenäoliselt osalevad järgmiste perioodide tegevustes. Renditud varad Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. Eraldised ja tingimuslikud kohustused Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast, mis nõuab varast loobumist ja mille suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest. Pikaajalised eraldised on diskonteeritud 6%-lise diskontomääraga. 16

17 Pensionieraldistena kajastatakse töötajatele seaduse alusel tagatud hüvitisi kohtunikupensionide ja pensionisuurenduste maksmiseks. Kohtunikupensionid ja pensionisuurendused kajastatakse kuluna proportsionaalse osa krediteerimise meetodil, mille kohaselt tekitab iga tööalase teenistuse periood lisaühiku pensioni saamiseks vastavalt pensioni saamiseks nõutavale staažile. Pensionieraldiste arvestamiseks kasutatakse Statistikaameti andmeid keskmise järelejäänud eluea kohta ning Rahandusministeeriumi hinnanguid keskmise pensioni muutumise kohta tulevastel perioodidel. Töötajate puhul hinnatakse lisaks, kui suur osa töötajatest lahkub töölt enne kohtunikupensioni või pensionisuurenduse väljateenimist. Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades potentsiaalsete kohustustena. Tulude arvestus Kogutud trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Kulude arvestus Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisega kaasnevad mittetagastatavad maksud ja lõivud kajastatakse soetamise momendil kuluna, mitte varade ega varude soetusmaksumusena. Sihtfinantseerimine Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille korral kajastatakse sihtfinantseerimise tulu ja selle arvel tehtud kulu või põhivarade soetust mõlemaid eraldi. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Varade sihtfinantseerimise korral kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna selles perioodis, millal sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis põhivarana arvele. Siirded Riigi rahalisi vahendeid haldab rahandusministeeriumi koosseisus olev riigikassa osakond, kes annab riigiasutustele raha ülekannete tegemiseks ja saab riigiasutustelt neile laekunud raha. Vastavaid rahalisi liikumisi kajastatakse siiretena. Samuti kajastatakse siiretena teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid varade, kohustuste, tulude ja kulude vastastikuseid üleandmisi. Riigieelarve täitmise aruanne Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel kassapõhisel printsiibil, arvestades ka sularaha kassas vahendite liikumist. 17

18 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD Lisa 1. Raha ja selle ekvivalendid Sularaha Tulukontode jäägid Raha ja selle ekvivalendid kokku Lisa 2. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega 2.A. Nõuded ja kohustused Lühiajalised nõuded Lühiajalised kohustused Seisuga Riigiraamatupidamiskohustuslased Kohalikud omavalitsused Sihtasutused, mittetulundusühingud, tütarettevõtjad Kokku avaliku sektori ja sidusüksused Seisuga Riigiraamatupidamiskohustuslased Kohalikud omavalitsused Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud Kokku avaliku sektori ja sidusüksused B. Tulud ja kulud Tegevustulud Tegevuskulud Tegevustulud Tegevuskulud Riigiraamatupidamiskohustuslased Kohalikud omavalitsused Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud Sihtasutused, mittetulundusühingud, tütarettevõtjad Kokku avaliku sektori ja sidusüksused

19 Lisa 3. Muud nõuded ja ettemaksed Lühiajaline osa Pikaajaline Lühiajaline osa osa Pikaajaline osa Nõuded ja makstud ettemaksed Nõuded ostjate vastu Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjate vastu Saamata sihtfinantseerimine Maksude ettemaksed Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud Töö-ja puhkusetasude ettemaksed Majandus- ja lähetuskulude ettemaksed teenistujatele Muud nõuded Nõuded ja ettemaksed kokku Kohustused Võlad hankijatele Võlgnevus teenistujatele Maksukohustused s.h. sotsiaalmaks üksikisiku tulumaks erisoodustuse tulumaks töötuskindlustusmaks kogumispension Tagatistasud Pensionieraldised Kohustused kokku Ettemakstud tulevaste perioodide kulud sisaldavad raamatukauplusele "Krisostomus" tehtud ettemaksu väliskirjanduse eest summas eurot, Oracle hoolduslepingu alusel tehtud ettemaksu hoolduse ja tugiteenuse eest summas eurot ja Elionile tehtud ettemakset IT serverite hoolduslepingu alusel eurot. Lootusetu nõudena kanti maha OÜ Alxas võlg Riigikohtu kohvikuruumide rendi ja kommunaalteenuste eest, mille laekumine on ebatõenäoline. 19

20 Lisa 4. Materiaalne põhivara Maa Hooned ja rajatised Masinad ja seadmed Muu põhivara Lõpetamata tööd ja ettemaksed Kokku Bilansiline väärtus perioodi alguses Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkväärtus Aruandeperioodi liikumised Soetused ja parendused Amortisatsioon ja allahindlused Ümberklassifitseerimine Liikumised kokku Bilansiline väärtus perioodi lõpus Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkväärtus aasta jooksul investeeriti infotehnoloogilistesse seadmetesse eurot (ilma käibemaksuta) ja Riigikohtu hoone parendusse, teostati renoveerimistööd Lossi 17 II korruse valgustus- ja elektrisüsteemile. Paigaldati automaatne tulekahjusüsteem. Hoonete ja rajatiste renoveerimisele investeeriti kokku eurot (ilma käibemaksuta). Lisa 5. Immateriaalne põhivara Immateriaalne põhivara Tarkvara Kokku Bilansiline väärtus perioodi alguses Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkväärtus Aruandeperioodi liikumised Soetatud Amortisatsioon ja allahindlus Bilansiline väärtus perioodi lõpus Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkväärtus aasta jooksul investeeriti serveri tarkvara litsentsidesse eurot. 20

21 Lisa 6. Eraldised ja tingimuslikud kohustused Eraldised Pensionieraldised 2011 Sh avaliku teenistuse pensionieraldis Sh töötavate kohtunike pensionieraldis Perioodi algul 2012 algsaldo korrigeerimine Kasutatud per.jooksul/ üle antud Lisandunud perioodi jooksul Arvestatud intressikulu Perioodi lõpul Sh pensionile jäänud kohtunike pensionieraldis Kokku s.h. lühiajalised pikaajalised Pensionieraldised 2012 Sh avaliku teenistuse pensionieraldis Sh töötavate kohtunike pensionieraldis Sh pensionile jäänud kohtunike pensionieraldis Kokku s.h. lühiajalised pikaajalised Pensionieraldistena kajastatakse töötajatele seaduse alusel tagatud hüvitisi kohtunikupensionide ja pensionisuurenduste maksmiseks. Kohtunikupensionid ja pensionisuurendused kajastatakse kuluna proportsionaalse osa krediteerimise meetodil, mille kohaselt tekitab iga tööalase teenistuse periood lisaühiku pensioni saamiseks vastavalt pensioni saamiseks nõutavale staažile. Pensionieraldiste arvestamiseks kasutatakse Statistikaameti andmeid keskmise järelejäänud eluea kohta ning Rahandusministeeriumi hinnanguid keskmise pensioni muutumise kohta tulevastel perioodidel. Töötajate puhul hinnatakse lisaks, kui suur osa töötajatest lahkub töölt enne kohtunikupensioni või pensionisuurenduse väljateenimist. Pikaajalised eraldised on diskonteeritud 6%-lise diskontomääraga. Pensionieraldiste arvestamisel on arvesse võetud 84 praegust töötajat, 21 riigikohtunikku ja 11 pensionile jäänud riigikohtunikku aastal võeti vastu uus ATS, mille alusel lõpetatakse pensionistaaži kogumine 5 aasta pärast arvates. Sellega seoses tekkis aastal vajadus korrigeerida (vähendada) perioodi algsaldot. 21

22 Lisa 7. Tegevustulud Muu toodete ja teenuste müük Saadud sihtfinantseerimine Kautsjonid ja tagatistasud eelarvesse Riigilõivud Kokku Lisa 8. Tööjõukulud Avaliku teenistuse ametnike töötasud Töötajate töötasud Valitavate ja ametisse nimetatud isikute töötasud Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud Muud koosseisuvälised töötasud Kohtunikupensionid ja pensionisuurendused Töötasukulud kokku Erisoodustused Sotsiaalkindlustusmaks Töötuskindlustusmaks Tulumaks erisoodustustelt Tööjõukulud kokku Keskmine töötajate arv Avaliku teenistuse ametnikud 74,73 74,9 Töötajad Valitavad ja ametisse nimetatud 19 18,93 isikud Kokku 104,73 104,83 22

23 Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud Ametikohad Töötasud Töötasud Riigikohtu esimees Riigikohtu direktor Lisa 9. Majandamiskulud Administreerimiskulud Lähetuskulud Koolituskulud Ruumide majandamiskulud Sõidukite majandamiskulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari majandamiskulud Tervishoiukulud Õppevahendite ja koolituse kulud Ürituste korraldamise kulud Eri- ja vormiriietus Majandamiskulud kokku Käibemaks ja maamaks Riigilõivud 0 48 Maksuintressid Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded Kahjutasud, viivised 41 0 Muud kulud kokku Rendikulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevastel perioodidel Järgmisel majandusaastal kuni 5. aastal Kasutusrendilepingud oli sõlmitud arvutikomplektide ja monitoride rentimiseks 36-kuuliseks perioodiks. Rendiperioodi lõppedes tagastatakse renditud vara rendileandjale sõlmitud rendileping kehtib perioodile kuni Uusi kasutusrendilepinguid ei ole Riigikohtul planeeritud sõlmida, järk-järgult on üle mindud arvutite väljaostmisele. 23

24 Lisa 10. Siirded Rahalised siirded Saadud riigikassast ülekannete tegemiseks Riigikassale üle antud laekumised Sotsiaalkindlustusametilt kohtunikupensionide väljamakseks Justiitsministeeriumile kulude katteks Rahalised siirded kokku Mitterahalised siirded teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt Sotsiaalkindlustusametilt ATS pensionid Pensionieraldiste esmakordne arvelevõtmine Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele Kohtute Raamatupidamiskeskusele (nõuded) 528 Sotsiaalkindlustusametile kohtunikupensionid ja pensioniealiste siirded Lahkunud töötajate pensionieraldis Mitterahalised siirded kokku Siirded tulemi elimineerimiseks Siirded kokku

25 Lisa 11. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta Tulud Kulud Esialgne eelarve Üle toodud eelmisest aastast Muudatused lisaeelarve alusel Eelarves kavandatud toetused Tegelikult laekunud toetused Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu Kassa jääk majanduskuludeks -4 Kokku lõplik eelarve Esialgselt oli eelarve tuludena planeeritud eurot majandustegevusest, eurot kautsjonite ja eurot toetuste laekumistest. Tegelikult laekus 2012 aasta jooksul majandustegevusest eurot, toetustest eurot ja kautsjonitest eurot, mis teeb kokku eurot. Esialgsed eelarve kulud oli planeeritud eurot, millele lisandusid eelmisest aastast ületoodud vahendid summas eurot. 25

26 ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE Riigikohtu lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Riigikohtu direktor on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Riigikohtu esimees on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja Vabariigi Valitsusele esitamiseks heaks kiitnud. Märt Rask Riigikohtu esimees Kerdi Raud Riigikohtu direktor 26

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 keskus nimi: Gagarin registrikood: 80228237 tänava/talu nimi, Gerassimovi 6-102 maja ja korteri number: linn: Narva linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

8 LISAD

8 LISAD ALAJÕE VALLA 2016 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Alajõe Vallavalitsus Registrikood: 75008321 Aadress: Valla 8, Alajõe küla, 41001 Ida-Virumaa Telefon: 33 66 182 E-post: Interneti

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOLI

LÄÄNE-VIRU  RAKENDUSKÕRGKOOLI LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOLI MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta algus 01.01.2010 Majandusaasta lõpp 31.12.2010 Aruandekohustuslase nimi Registri number 70006174 Aadress Mõdriku, Pajusti sjk, Vinni vald,

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood:

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood: 2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2015. a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2015. a. Registrikood: 75010890 Aadress: ALLIKÕNNU KÜLA, VÄNDRA VALD PÄRNUMAA

Rohkem

Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osalis

Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osalis Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA Raamatupidamise

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90005937 tänava/talu nimi, Sõle 23 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009. a. Majandusaasta 01.01.2009-31.12.2009 Ettevõtte nimi: Registrikood: 80186467 Aadress: Jüri tn. 12, Võru 65605 Telefon: 50 76 444 E-post: fem@fem.ee Ettevõtluse vorm: Aastaaruande

Rohkem