OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 ja selle muudatustele (EÜ) nr 453/2010. : Vaseline Spray

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 ja selle muudatustele (EÜ) nr 453/2010. : Vaseline Spray"

Väljavõte

1 OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 ja selle muudatustele (EÜ) nr 453/2010 JAGU 1: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis: Toote nimetus : REACH reg-nr : ei kohaldata (segu) Toote tüüp REACH järgi : segu 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata: Asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad Õli Sobimatud kasutusalad Ei ole teada 1.3 Andmed tootja ja ohutuskaardi tarnija kohta: Ohutuskaardi tarnija SOUDALN.V. Everdongenlaan18-20 B-2300Turnhout Tel: Faks: Tootja SOUDALN.V. Everdongenlaan18-20B- 2300TurnhoutTel: Faks: Hädaabitelefoni number: 24h/24h: (BIG) (nõuanded inglise, saksa, prantsuse ja hollandi keeles) EESTIS - 112; MÜRGISTUSTEABEKESKUS JAGU2: Ohtude identifitseerimine 2.1 Aine või segu klassifitseerimine: Klassifikatsioon vastavalt EÜ määrusele nr 1272/2008 Klassifitseerub ohtlikuna vastavalt EÜ määruse nr 1272/2008 kriteeriumidele. Klass Kategooria Ohulaused terviseohutuse kohta Tuleohtlik aerosool Kategooria 1 H222: eriti tuleohtlik aerosool Klassifikatsioon vastavalt direktiividele 67/548/EMÜ-1999/45/EÜ Klassifitseerub ohtlikuna vastavalt direktiivide 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ kriteeriumidele. F+; R12 eriti tuleohtlik 2.2 Märgistuselemendid: Märgistus vastavalt EÜ määrusele nr 1272/2008 (CLP) Tunnussõna H-laused [ohulaused] H222 Hoiatus Eriti tuleohtlik aerosool. Created by: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw(big) Avaldamine: Technische Schoolstraat 43 A,B-2440 Geel Revisjon: BIGvzw Revisjoni põhjus :CLP Revisjoni nr: 0300 Toote number: / en

2 P-laused [üldised hoiatuslaused] P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210 Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. P251 Mahuti on rõhu alla: mitte purustada ega põletada isegi pärast P410+P412 P501 kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida t -l üle50 C/122 F Sisu/mahuti kõrvaldada tootja/pädeva ametiasutuse abil. Märgistamine vastavalt direktiividele 67/548/EMÜ-1999/45/EÜ (DSD/DPD) Märgistamine Eriti tuleohtlik S-laused [ohutuslaused] 02 Hoida lastele kättesaamatus kohas. 16 Hoida eemal süttimisallikast mitte suitsetada! 23 Vältida pihustatud aine sissehingamist. (46) (Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamata arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti) 51 Käidelda hästiventileeritavas kohas. Lisasoovitused Mahuti on rõhu all. Kaitsta otsese päikesevalguse eest ja mitte hoida temperatuuril üle50 C. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Mitte pihustada leekidesse või hõõguvale materjalile. 2.3 Muud ohud: CLP Võib süttida sädemest. Gaas/aur levib mööda põrandapinda: süttimisoht. Aerosool võib kuumuse mõjul plahvatada. DSD/DPD Võib süttida sädemest. Gaas/aur levib mööda põrandapinda: süttimisoht. Aerosool võib kuumuse mõjul plahvatada. JAGU 3: Koostis/teave koostisainete kohta 3.1 Ained: ei ole avaldatud 3.2 Segud: Nimi (REACHi reg-nr) CASi nr EÜ nr Valge mineraalõli (nafta) ( -) Butaan ( -) Propaan ( -) Kontsentr (C) Klassifikatsioon Klassifikatsioon vastavalt vastavalt DSD/DPD-le CLP-le Viide Märkus C>10% Xn;R65 Asp. Tox. 1;H304 (1)(2)(10) UVCB C>25% F+;R12 Flam. Gas 1;H220 Press. Gas Liquefied gas; H280 C>25% F+;R12 Flam. Gas 1;H220 Press. Gas Liquefied gas; H280 (1)(2)(10) Propellent (1)(2)(10) Propellent Revisjoni põhjus: CLP Avaldatud: Revisjon: Revisjoni nr 0300 Toote nr: /14

3 (1,3-butadieen,konts<0.1%) ( -) (1) R- ja H-lausete täistekst: vt jagu 16 (2) Aine, millele kehtib EÜ piirväärtus kokkupuutel töökohas (1) (10)Aine, millele kehtivad EÜ määruse nr 1907/2006 lisas XVII kehtestatud piirangud JAGU 4: Esmaabimeetmed 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus: Üldine: Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. Sissehingamise korral: Toimetada kannatanu värske õhu kätte. Hingamisraskused: konsulteerida arsti/meditsiiniteenistusega. Nahale sattumise korral: Pesta veega. Ärrituse püsimisel viia kannatanu arsti juurde. Silma sattumise korral: Loputada veega. Seepi võib kasutada. Ärrituse püsimisel viia kannatanu silmaarsti juurde. Allaneelamise korral: Loputada suud veega. Kannatanu halva enesetunde korra konsulteerida arsti/meditsiiniteenistusega. 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ja mõjud: Akuutsed sümptomid Sissehingamise korral: KOKKUPUUTEL SUURTE KOGUSTEGA: peavalu, süda paha, teadvusekaotus. Nahale sattumise korral: Mõju ei ole teada. Silma sattumise korral: Mõju ei ole teada. Allaneelamise korral: Mõju ei ole teada Hilisemad sümptomid: Mõju ei ole teada. 4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta: Kui juhised on avaldatud ja kättesaadavad, esitatakse need allpool. JAGU5: Tulekustutusmeetmed 5.1Tulekustutusvahendid: 5.1.1Sobivad tulekustutusvahendid: Veejuga. Polüvalentne vaht. Kustutuspulber. Süsinikdioksiid Sobimatud tulekustutusvahendid: ei ole teada. 5.2Aine või seguga seotud erilised ohud: põlemisel eralduvad: süsinikoksiid ja süsinikdioksiid 5.3 Nõuanded tuletõrjujatele: 5.3.1Soovitused: - jahutada tulega kokkupuutumisel kuumenenud mahuteid, pihustades neile vett - plahvatusoht: kustutamisel/jahutamisel varjuda katte taha; mitte liigutada mahuteid, kui need on kuumusega kokku puutunud - pärast jahutamist säilib füüsikalise plahvatuse oht Tuletõrjujate erikaitsevahendid: Kindad. Kaitseprillid. Pea- ja kaelakaitse. Kaitseriietus. Kokkupuutel kuumuse/tulega: suruõhuhingamisaparaat. JAGU 6:Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras: Peatada masinad ja mitte suitsetada. Vältida lahtist tuld ja sädemeid. Kasutada sädeme- ja plahvatuskindlaid seadmeid ja valgusteid Kaitsevarustus tavapersonalile Vt jagu Kaitsevarustus päästetöötajatele Kindad. Kaitseprillid. Pea- ja kaelakaitse. Kaitseriietus. Revisjoni põhjus :CLP Sobiv kaitseriietus vt jagu 8.2 Avaldatud: Revisjon: Revisjoni nr 0300 Toote nr: /14

4 6.2 Keskkonnakaitse meetmed: Peatada lekke levik. Kasutada sobivaid tõkestamismeetodeid, et vältida keskkonna saastamist. 6.3 Tõkestamis- ning puhastusmeetodid ja -vahendid: Mahavoolanud toode absorbeerida. Koguda hoolikalt kokku kõik lekked/jäägid suletavatesse konteineritesse. Pesta saastunud pinnad veejoaga puhtaks. Viia kokku kogutud jäätmed tootjale/pädevale ametiasutusele. Pesta riided ja tööriistad pärast aine käitlemist. 6.2 Viited muudele jagudele: Vt jagu13. JAGU 7: Käitlemine ja ladustamine Selles jaos esitatakse üldised soovitused ohutu käitlemise kohta. Kui erinevate kokkupuuteolukordade kohta on juhised olemas ja kasutusel, on need esitatud lisas. Kasutage alati tegelikule olukorrale vastavaid juhiseid. 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud: Kasutada sädeme- ja plahvatuskindlaid seadmeid ja valgusteid. Hoida eemal lahtisest tulest/sädemetest. Hoida eemal süttimisallikatest/sädemetest. Gaas/aur on 20 C juures õhust raskem..järgida tavapäraseid hügieeninõudeid. 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused: Ohutu ladustamise nõuded: Laotemperatuur: < 50 C. Hoida toatemperatuuril. Kaitsta otsese päikesevalguse eest. Hoida põrandaventilatsiooniga tulekindlas ruumis. Hoida külmumise eest. Järgida seadusest tulenevaid nõudeid. Pikim lubatud hoiustamisaeg on 1 aasta Hoida eemal: Kuuma- ja süttimisallikad Sobiv pakkematerjal: Aerosool Sobimatu pakkematerjal:. 7.3 Erikasutus: Kui erinevate kokkupuuteolukordade kohta on juhised olemas ja kasutusel, on need esitatud lisas. Vt tootja antud teavet. JAGU 8: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 8.1 Kontrolliparameetrid: 8.1.1Tööalane kokkupuude a) Tööalase kokkupuute piirväärtused Kui piirväärtused on olemas ja kasutusel, on need loetletud allpool. Holland n-butaan Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirväärtus 8 h 592ppm Isiklik tööalane kokkupuute piirväärtus 1430mg/m³ Olienevel (mineraleolie) Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirväärtus 8 h 5mg/m³ Avalik tööalane kokkupuute piirväärtus Belgia Huiles minérales(brouillards) Lühiajaline väärtus 10mg/m³ Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirväärtus 8 h 5mg/m³ Hydrocarbures aliphatiques sous forme Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirväärtus 8 h 1000ppm gazeuse :(AlcanesC1-C4) Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirväärtus 8 h 1000ppm USA(TLV-ACGIH) Mineraalõli, puhas, korduvalt Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirväärtus 8 h 5 mg/m³(i) TLV adopteeritud väärtus; (I): rafineeritud sissehingatav osa Butaan, kõik isomeerid Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirväärtus 8 h 1000ppm TLV adopteeritud väärtus Saksamaa Butaan Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirväärtus 8 h 1000ppm 2400mg/m³ Propaan Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirväärtus 8 h 1000ppm 1800mg/m³ TRGS900 TRGS900 Prantsusmaa Revisjoni põhjus:clp Avaldatud: Revisjon: Revisjoni nr: 0300 Toote nr: /14

5 n-butaan Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirväärtus 8 h 800ppm 1900mg/m³ VL: Valeur non réglementaireindicative Ühendkuningriik Butaan Lühiajaline väärtus 750ppm 1810mg/m³ Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirväärtus 8 h 600ppm 1450mg/m³ b) Siseriiklikud bioloogilised piirväärtused Kui piirväärtused on saadaval ja kasutuses, on need loetletud allpool Proovimeetodid Toote nimetus Test Number Õli udu (mineraalne) NIOSH 5026 Õli udu (mineraalne) OSHA ID128 Õli udu (mineraalne) OSHA ID178SG Kasutatavad piirväärtused aine või segu sihipärasel kasutamisel Kui piirväärtused on saadaval ja kasutuses, on need loetletud allpool DNEL/PNEC väärtused Kui piirväärtused on saadaval ja kasutuses, on need loetletud allpool Ohuhinnang Kui piirväärtused on saadaval ja kasutuses, on need loetletud allpool. Kokkupuute piirväärtus töökohas (EH40/2005) Kokkupuute piirväärtus töökohas (EH40/2005) 8.2 Kokkupuute ohjamine: Selles jaos esitatakse üldised soovitused ohutu käitlemise kohta. Kui erinevate kokkupuuteolukordade kohta on juhised olemas ja kasutusel, on need esitatud lisas. Kasutage alati tegelikule olukorrale vastavaid juhiseid Asjakohane tehniline ohjamine Kasutada sädeme- ja plahvatuskindlaid seadmeid ja valgusteid.hoida eemal lahtisest tulest/kuumusest. Hoida eemal süttimisallikatest/sädemetest. Mõõta aine kontsentratsiooni õhus regulaarselt Individuaalsed kaitsemeetmed nagu isikukaitsevahendid Järgida tavapäraseid hügieeninõudeid. Mitte süüa, juua ega suitsetada töö ajal. a) Hingamisteede kaitsmine: Kanda tüüp A filtriga gaasimaski, kui aine kontsentratsioon õhus > kokkupuute piirväärtus b) Käte kaitsmine: Kindad. c) Silmade kaitsmine: Kaitseprillid. d) Naha kaitsmine: 8.2.3Kokkupuute ohjamine keskkonnas: Vt jagusid 6.2,6.3ja13. JAGU 9: Füüsikalised ja keemilised omadused 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta: Füüsikaline olek Aerosool Lõhn Lõhnalävi Värv Osakeste suurus Plahvatuspiirid Süttivus Log Kow Dünaamiline viskoossus Kinemaatiline viskoossus Sulamispunkt Keemispunkt Leekpunkt Aurustumiskiirus Aururõhk Suhteline auru tihedus >1 Lahustuvus Revisjoni põhjus: CLP Revisjoni nr:0300 Iseloomulik lõhn Värv erineb olenevalt koostisest Eriti tuleohtlik aerosool Ei kohaldata (segu) Vesi; ei lahustu Avaldatud: Revisjon: Toote nr: /14

6 Suhteline tihedus 0.86 Lagunemistemperatuur Isesüttimistemperatuur Plahvatusomadused Oksüdeeruvad omadused ph Füüsikalised ohud Tuleohtlik aerosool 9.2 Muu informatsioon: Absoluutne tihedus JAGU 10: Püsivus ja reaktsioonivõime Puuduvad kemikaalirühmad, mida seostatakse plahvatusomadustega Puuduvad kemikaalirühmad, mida seostatakse oksüdeerivate omadustega 861 kg/m³ 10.1 Reaktsioonivõime: Võib süttida sädemest. Gaas/aur levib mööda põrandapinda: süttimisoht Keemiline stabiilsus: Normaaltingimustes stabiilne Ohtlike reaktsioonide võimalikkus: Tingimused, mida tuleb vältida: Kasutada sädeme- ja plahvatuskindlaid seadmeid ja valgusteid. Hoida eemal lahtisest tulest/kuumusest. Hoida eemal süttimisallikatest/sädemetest Kokkusobimatud materjalid: Ohtlikud lagusaadused: Põlemisel eralduvad: süsinikoksiid ja süsinikdioksiid. JAGU 11: Teave toksilisuse kohta 11.1Teave toksikoloogiliste mõjude kohta: Katse tulemused Äge mürgisus (Katse)andmed segu kohta puuduvad. Kokkupuuteviis Parameeter Meetod Väärtus Kokkupuute aeg Liik Sugu Väärtuse määramine Suukaudne LD50 Vastab OECD 401- >5000 mg/kg keha Rott Isane/emane Katseväärtus le massi kohta Naha kaudu LD50 Vastab OECD 402- >2000 mg/kg keha 24h Küülik Isane/emane Katseväärtus le massi koht Sissehingamine LC50 Vastab OECD 403- >5mg/l 4h Rott Isane/emane Katseväärtus (aerosool) le Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel Nõrk äge mürgisus suukaudselt Nõrk äge mürgisus naha kaudu Nõrk äge mürgisus sissehingamisel Revisjoni põhjus :CLP Avaldatud: Revisjoni kuupäev: Revisjoni nr: 0300 Toote nr: /14

7 Korrosioon/ärrituvus (Katse)andmed segu kohta puuduvad Kokkupuuteviis Tulemus Meetod Kokkupuute aeg Jälgimisaeg Liik Väärtuse määramine Silmad Ei ole ärritav Vastab OECD ; 48; 72 tundi Küülik Katseväärtus le Nahk Ei ole ärritav Vastab OECD h 24; 72 tundi Küülik Katseväärtus le Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel Ei ole klassifitseeritud nahka ärritavaks Ei ole klassifitseeritud silmi ärritavaks Hingamisteede või naha ülitundlikkuse põhjustamine (Katse)andmed segu kohta puuduvad Kokkupuuteviis Tulemus Meetod Kokkupuute aeg Jälgimise aeg Liik Sugu Väärtuse määramine Nahk Ei põhjusta Vastab OECD 406-le 24h 48 tundi Merisiga Isane Katseväärtus ülitundlikkust Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel. Ei ole klassifitseeritud naha ülitundlikkust põhjustavaks. Mürgisus sihtorgani suhtes (Katse)andmed segu kohta puuduvad. Revisjoni põhjus :CLP Avaldatud: Revisjoni kuupäev: Revisjoni number: 0300 Toote nr: /14

8 Valge mineraalõli(nafta) Kokkupuuteviis Para- Meetod Väärtus Organ Mõju Kokkupuute aeg Liik Sugu Väärtuse meeter määramine Suukaudne NOEL Vastab OECD408-le >=20000ppm Mõju puudub 90 päeva Rott Isane/emane Katseväärtus Suukaudne NOEL Vastab OECD408-le 20ppm Mõju puudub 90 päeva Rott Isane/emane Katseväärtus Suukaudne LOEL Vastab OECD408-le 20ppm Histopatoloogiline Suukaudne NOAEL OECD453 >=1200 mg/kg 90 päeva Rott Isane/emane Katseväärtus Mõju puudub 24 kuud Rott Isane/emane Katseväärtus Suukaudne NOAEL Vastab OECD408-le >=20000ppm Mõju puudub 90 päeva Rott Emane Katseväärtus Suukaudne LOEL Vastab OECD408-le 2000ppm Histopatoloogiline Naha kaudu NOAEL OECD411 >=2000 mg/kg Naha kaudu NOAEL OECD411 <125mg/kgkeha massi kohtapäevas Naha kaudu NOAEL Vastab OECD410-le 1000mg/kg keha massi kohta päevas Sissehingamine NOEL Vastab OECD412-le 50mg/m³ (aerosool) Sissehingamine LOEL Vastab OECD412-le 210mg/m³ (aerosool) Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel. Nahk Ärritab Süstemaatiline mõju Süstemaatiline mõju Kopsud Kehakaalu muutus Kopsud Kehakaalu muutus 90 päeva Rott Emane Katseväärtus 13 nädalat (päeviti) Rott Isane/emane Katseväärtus 13 nädalat (päeviti) Rott 4 nädalat(6h/päevas,3 Küülik päeva/nädalas) 4 nädalat(6h/päevas,5 Rott päeva/nädalas) 4 nädalat(6h/päevas,5 Rott päeva/nädalas) Isane/emane Katseväärtus Isane/emane Arvutusväärtus Isane/emane Katseväärtus Isane/emane Katseväärtus Ei ole klassifitseeritud subkrooniliselt mürgiseks. Mutageensus (in vitro) (Katse)andmed segu kohta puuduvad. Valge mineraalõli (nafta) Tulemus Meetod Katsesubstraat Mõju Väärtuse määramine Negatiivne Vastab OECD471-le Bacteria(S.typhimurium) Katseväärtus Negatiivne Vastab OECD476-le Hiire (lümfoomi L5178Y Katseväärtus rakud) Negatiiivne OECD 473 Hiina hamstri munasari (CHO) Arvutusväärtus Revisjoni põhjus: CLP Avaldatud: Revisjoni kuupäev: Revisjoni number: 0300 Toote nr: /14

9 Mutageensus (in vivo) (Katse)andmed segu kohta puuduvad. Tulemus Meetod Kokkupuute aeg Katsesubstraat Sugu Organ Väärtuse määramine Negatiivne OECD474 Hiir Isane/emane Arvutusväärtus Kantserogeensus (Katse)andmed segu kohta puuduvad Kokkupuuteviis Parameeter Meetod Väärtus Kokkupuute aeg Liik Sugu Väärtuse määramine Organ Mõju Naha kaudu NOEL OECD453 >=75µl 104 nädalat (3 korda nädalas) Hiir Isane Katseväärtus Mõju puudub Suukaudne NOAEL OECD453 >=1200 mg/kg keha massi kohta 24 kuud Rott Isane/ emane Katseväärtus Mõju puudub Reproduktiivtoksilisus (Katse)andmed segu kohta puuduvad. Arengut kahjustav mürgisus Parameeter Meetod Väärtus Kokkupuute aeg NOAEL(P/F1) Vastab OECD414-le NOAEL (P/F1) Vastab OECD414-le LOAEL(P) Vastab OECD414-le NOAEL(F1) Vastab OECD414-le Mõju viljakusele NOAEL(P/F1) Vastab OECD415-le Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel. Liik Sugu Mõju Organ Väärtuse määramine >=5ml/kg 14 päeva Rott Mõju puudub Katseväärtus >=5000 mg/kg 125mg/kg bw keha massi kohta >=2000 mg/kg >=2000 mg/kg NOAEL(P/F1) OECD421 >=1000 mg/kg NOAEL(P/F1) OECD421 >=1000 mg/kg 14 päeva Rott Mõju puudub Katseväärtus päeva Rott Ärritus Nahk Arvutusväärtus päeva Rott Teratogeensus 7-8 nädalat (päeviti) Rott Isane/ emane Rott Isane/ emane Rott Isane/ emane Mõju puudub Mõju puudub Mõju puudub Arvutusväärtus Katseväärtus Katseväärtus Arvutusväärtus Revisjoni põhjus: CLP Avaldatud: Revisjoni kuupäev: Revisjoni number: 0300 Toote nr: /14

10 kantserogeensuse, mutageensuse ja reproduktiivtoksilisuse kohta Ei ole klassifitseeritud kantserogeenseks. Ei ole klassifitseeritud mutageenseks või genotoksiliseks. Ei ole klassifitseeritud viljakust või arengut kahjustavaks. Muud toksilised mõjud (Katse)andmed segu kohta puuduvad Nahk Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Naha kuivus, lõhenemine Kirjandus Lühi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud krooniline mõju JA Teadaolevad mõjud puuduvad. JAGU 12: Ökoloogiline teave 12.1 Toksilisus: (Katse)andmed segu kohta puuduvad Parameeter Meetod Väärtus Kestus Liik Katse ülesehitus Äge mürgisus kaladele LC50 OECD203 > 100mg/l 96h Oncorhynchus mykiss Staatiline süsteem Mage/ Väärtuse määramine soolane Magevesi Katseväärtus ;nominaalne kontsentratsioon Äge mürgisus selgrootutele LC50 OECD202 > 100mg/l 48h Daphniamagna Magevesi Katseväärtus; lokomotoorne mõju Mürgisus vetikatele ja muudele NOEL OECD201 >= 100mg/l 72h Pseudokirchneriel Magevesi Tõendusmaterjali veetaimedele lasubcapitata kaalukus; kasvukiirus Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel. Ei ole klassifitseeritud keskkonnale ohtlikuks vastavalt EK direktiivi 1999/45 kriteeriumidele. Ei ole klassifitseeritud keskkonnale ohtlikuks vastavalt (EL) regulatsiooni nr 1272/2008 kriteeriumidele Püsivus ja lagunduvus: Biolagunduvus vees Meetod Väärtus Kestus Väärtuse määramine OECD 301F: manomeetrilise respiromeetria katse 31% 28 päeva Arvutusväärtus Ei sisalda valmis biolagundatavaid komponente 12.3 Bioakumuleeruvus: LogKow Meetod Märkus Väärtus Temperatuur Väärtuse määramine Revisjoni põhjus: CLP Avaldatud: Revisjoni kuupäev: Revisjoni nr: 0300 Toote nr: /14

11 Ei kohaldata (segu) LogKow Meetod Märkus Väärtus Temperatuur Väärtuse määramine Bioakumulatsiooni kohta andmed puuduvad Liikuvus pinnases: (Katse)andmed segu koostisainete liikuvuse kohta pinnases puuduvad Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga bioakumuleeruvate (vpvb) omaduolidste hindamine: Ebapiisavate andmete tõttu ei saa kindlaks teha, kas komponent/komponendid vastavad PBT või vpvb kriteeriumidele vastavalt EÜ määruse nr /2006 lisale XIII Muud kahjulikud mõjud: Globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) Ükski teadaolevatest komponentidest ei kuulu nende ainete loetellu, mis võivad tekitada kasvuhooneefekti (EÜ määrus nr 842/2006). Osoonikihi kahandamise potentsiaal (ODP)(ODP) Ei ole klassifitseeritud osoonikihile kahjulikuks (EÜ määrused nr 1272/2008 ja 1005/2009). Valge mineraalõli (nafta) Pinnavesi Saastab pinnavett JAGU 13: Jäätmekäitlus Selles jaos esitatakse üldised soovitused ohutu käitlemise kohta. Kui erinevate kokkupuuteolukordade kohta on juhised olemas ja kasutusel, on need esitatud lisas. Kasutage alati tegelikule olukorrale vastavaid juhiseid Jäätmetöötlusmeetodid: Jäätmeid puudutavad õigusaktid Jäätmekood (direktiiv 2008/98/EÜ, otsus 2000/0532/EÜ) *(muud määrdeõlid). Sõltuvalt tööstusharust ja tootmisprotsessist võivad olla kohaldatavad ka muud jäätmekoodid. Ohtlik jääde vastavalt direktiivile 2008/98/EÜ Kõrvaldamisviisid Eritöötlus. Kõrvaldada jäätmed vastavalt kohalikele ja/või siseriiklikele määrustele. Mitte segada ohtlikke jäätmeid muude jäätmetega. Mitte segada omavahel erinevaid kahjulikke jäätmeid, kui see võib põhjustada saasteohtu või probleeme jäätmete edasisel käitlemisel. Ohtlikke jäätmeid tuleb käidelda vastutustundlikult. Kõik üksused, mis ladustavad, transpordivad või käitlevad ohtlikke jäätmeid, peavad rakendama vajalikke meetmeid, et vältida saasteohtu või loomade või inimeste kahjustamist. Mitte lõppladustada prügilas koos olmejäätmetega. Enne äravoolutorudesse või veekeskkonda heitmist töödelda parima saadaoleva tehnika abil Pakend/mahuti Jäätmeks muutunud pakendi kood (direktiiv 2008/98/EÜ) * (ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid). JAGU 14: Veonõuded Maanteevedu(ADR) 14.1 ÜRO number: ÜRO number ÜRO veose tunnusnimetus: Veose tunnusnimetus Aerosoolid 14.3 Transpordi ohuklassid: Ohu tunnuskood Klass 2 Klassifikatsioonikood 5F 14.4 Pakendigrupp: Pakendirühm Märgistus Keskkonnaohud: Revisjoni põhjus: CLP Avaldatud: Revisjoni kuupäev: Revisjoni nr: 0300 Toote nr: /14

12 Keskkonnaohtliku aine mark 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajale: VaselineSpray Erisätted 190 Erisätted 327 Erisätted 344 Erisätted 625 Koguse piirangud Ühendpakend: vedelike puhul mitte rohkem kui 1 liiter sisemise pakendi kohta. Pakend ei tohi kaaluda rohkem kui 30 kg (brutomass) Raudteevedu (RID) 14.1 ÜRO number: ÜRO number ÜRO veose tunnusnimetus: Veose tunnusnimetus Aerosoolid 14.3 Transpordi ohuklassid: Ohutunnuskood 23 Klass 2 Klassifikatsioonikood 5F 14.4 Pakendigrupp: Pakendirühm Märgistused Keskkonnaohud: Keskkonnaohtliku aine märk: ei 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajale: Erisätted 190 Erisätted 327 Erisätted 344 Erisätted 625 Koguse piirangud Ühendpakend: vedelike puhul mitte rohkem kui 1 liiter sisemise pakendi kohta. Pakend ei tohi kaaluda rohkem kui 30 kg Siseveetransport (ADN) 14.1 ÜRO number: ÜRO number ÜRO veose tunnusnimetus: Veose tunnusnimetus Aerosoolid 14.3 Transpordi ohuklassid: Klass 2 Klassifikatsioonikood 5F 14.4 Pakendigrupp: Pakendigrupp Märgistamine Keskkonnaohud: Keskkonnaohtliku aine märk ei 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele: Erisätted 190 Erisätted 327 Erisätted 344 Erisätted 625 Kogusepiirangud Ühendpakend: vedelike puhul mitte rohkem kui 1 liiter sisemise pakendi kohta. Pakend ei tohi kaaluda rohkem kui 30 kg Merevedu (IMDG/IMSBC) 14.1 ÜRO number: ÜRO number ÜRO veose tunnusnimetus: Veose tunnusnimetus Aerosoolid 14.3 Transpordi ohuklass(id): Klass Pakendigrupp: Pakendirühm Märgistused Keskkonnaohud: ei Revisjoni põhjus: CLP Avaldatud: Revisjoni kuupäev: Revisjoni number: 0300 Toote nr: /14

13 Meresaaste põhjustaja - Keskkonnaohtliku aine märk no 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajale: Erisätted 63 Erisätted 190 Erisätted 277 Erisätted 327 Erisätted 344 Kogusepiirangud 959 Ühendpakend: vedelike puhul mitte rohkem kui 1 liiter sisemise pakendi kohta. Pakend ei tohi kaaluda rohkem kui 30 kg 14.7 Vedu mahtlastina vastavaltmarpol73/78 lisale II ja IBC koodeksile: MARPOL73/78 lisa II Ei ole kohaldatav, vastavalt saadaval olevatele andmetele Õhuvedu (ICAO-TI/IATA-DGR) 14.1 ÜRO number: ÜRO number ÜRO veose tunnusnimetus: Veose tunnusnimetus Aerosoolid, tuleohtlikud 14.3 Transpordi ohuklass(id): Klass Pakendirühm: Pakendirühm Märgistamine Keskkonnaohud: Keskkonnaohtliku aine märk ei 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele: Erisätted A145 Erisätted A167 Erisätted A802 Reisijate- ja pakivedu: kogusepiirangud: maksimaalne netokogus pakendi 30 kgg kohta JAGU15: Reguleerivad õigusaktid 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid: Euroopa õigusaktid: REACHi lisa XVII- Piirangud Sisaldab ainet või aineid, mille suhtes kehtivad piirangud, mis on sätestatud EÜ määruse nr 1907/2006 lisas XVII: Teatavate ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud. Aine, ainete rühma või segu nimetus Piirangu tingimused Vedelad ained või segud, mida käsitletakse ohtlikuna vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ või mis vastavad alljärgnevatele EÜ määruse nr 1272/2008 lisas I sätestatud Revisjoni põhjus: CLP ohuklasside või kategooriate kriteeriumidele: (a) ohuklassid2.1 kuni 2.4, 2.6ja 2.7, 2.8 tüübid AjaB,2.9, 2.10, 2.12,2.13 kategooriad 1 ja 2, 2.14 kategooriad 1ja 2,2.15 tüübid A kuni F; (b) ohuklassid 3.1kuni 3.6, 3.7kahjulik mõju seksuaalsele võimekusele ja viljakusele või arengule, 3.8 muud mõjud peale narkootilise mõju, 3.9 ja 3.10; (c) ohuklass 4.1; (d) ohuklass 5.1. Ei tohi kasutada: dekoratiivesemetes, mis on ette nähtud valgus- või värviefektide andmiseks eri faaside abil, näiteks dekoratiivlampides ja tuhatoosides; triki- ja pilatoodetes; ühe või mitme osalejaga mängudes ega üheski selleks otstarbeks tarvitatavas esemes, isegi mitte nende kaunistamiseks. 2.Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia. 3.Ei tohi turule viia, kui need sisaldavad värvainet välja arvatud juhul, kui seda nõutakse maksustamisega seotud põhjustel või lõhnaainet või mõlemat või kui: neid saab kasutada kütusena üldsusele müüdavates dekoratiivsetes õlilampides; ning need on ohtlikud sissehingamisel ja märgistatud riskilausega R65 või H Üldsusele müüdavai ekoratiivseid õlilampe tohib turule viia vaid juhul, kui need vastavad Euroopa andardikomitee (CEN) poolt vastu võetud Euroopa standardile dekoratiivsete õlilampide ohta (EN 14059). 5. Ilma et see piiraks ühenduse muude selliste normide rakendamist, milles äsitletakse ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist, peavad tarnijad tagama, et enne uruleviimist on täidetud järgmised nõuded: üldsusele müüdav lambiõli riskilausega R65 või H304 peab kandma järgmist loetavat ja kustutamatu ärget: Selle vedelikuga täidetud lampe tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. ; alates 1. etsembrist 2010: Ka väike kogus lambiõli või isegi tahi lutsimine võib põhjustada eluohtliku opsukahjustuse. ; üldsusele müüdav grilli süütevedelik riskilausega R65 või H304 peab alates 1. detsembrist 2010 andma järgmist loetavat ja kustutamatut märget: Ka väike kogus grilli süütevedelikku võib õhjustada eluohtliku kopsukahjustuse. ; c) üldsusele müüdav lambiõli ja grilli süütevedelik riskilausega R65 või H304 peab alates 1. detsembrist 2010 olema pakendatud musta läbipaistmatusse kuni üheliitrisesse pakendisse. 6. Hiljemalt 1. juunil 2014 taotleb komisjon kooskõlas käesoleva määruse artikliga 69 Euroopa Kemikaaliametilt toimiku koostamist eesmärgiga keelata vajaduse korral grilli süütevedeliku ja lambiõli (riskilausega R65 või H304) müük üldsusele. 7.Füüsilised või juriidilised isikud, kes viivad esimest korda turule lambiõli ja grilli süütevedelikku riskilausega R65 või H304, peavad esitama 1. detsembriks 2011 ja seejärel igal aastal 13 /14

14 liikmesriigi pädevale ametiasutusele andmed lambiõli ja grilli süütevedeliku (riskilausega R65 või H304) alternatiivsete ainete kohta. Liikmesriik edastab need andmed komisjonile. Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) 40% Sisaldab rakendusmääruses (EL) nr 540/2011 esitatud komponente. Hollandi siseriiklikud õigusaktid Jäätmete LWCA (Holland): KGA kategooria 06 identifitseerimine(holland Waterbezwaarlijkheid 11 Saksamaa siseriiklikud õigusaktid WGK Prantsusmaa siseriiklikud õigusaktid. Belgia siseriiklikud õigusaktid. 15.2Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamine ei ole vajalik. JAGU16:Muu teave 1; koostisainete põhjal klassifitseeritud vett saastavaks; vastavalt õigusaktile Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS), 27. juuli 2005 (Anhang 4) Teave põhineb klassifikatsioonil vastavalt CLP-le. R-lausete täistekstile on viidatud jagudes 2 ja 3: R65 Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. H-lausete täistekstile on viidatud jagudes 2 ja 3: H220 Eriti tuleohtlik gaas. H222 Eriti tuleohtlik aerosool. H280 Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada. H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. (*) = SISEMINE KLASSIFIKATSIOON BIGi POOLT PBT-ained = püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained DSD ohtlike ainete direktiiv DPD ohtlike preparaatide direktiiv CLP(EU-GHS) klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (ülemaailmselt harmoniseeritud süsteem Euroopas) Ohutuskaardil esitatud teave põhineb ettevõttele BIG esitatud proovidel ja andmetel. Ohutuskaart põhineb meie parimatel võimetel ja teadmistel ohutuskaardi väljaandmise hetkel. Ohutuskaart on ainult juhend jaos 1 nimetatud ainete/preparaatide/segude ohutuks käsitsemiseks, kasutamiseks, tarbimiseks, ladustamiseks, transportimiseks ja kõrvaldamiseks. Aeg-ajalt koostatakse uusi ohutuskaarte. Kasutada tohib ainult ohutuskaardi kõige uuemat versiooni. Vanad versioonid tuleb hävitada. Kui ohutuskaardil ei ole sõna-sõnalt näidatud teisiti, ei kehti teave puhtamal kujul esinevate, teiste ainetega segatud või töötlustes esinevate ainete/preparaatide/segude puhul. Ohutuskaarti ei saa käsitleda kvaliteedispetsifikatsioonina kõnealuse aine/preparaadi/segu kohta. Käesolevas ohutuskaardis olevate juhiste järgimine ei tähenda, et kasutaja ei peaks kasutusele võtma mis tahes tervest mõistusest, soovitustest või eeskirjadest lähtuvaid meetmeid või muid reaalsetes olukordades vajalikke ja/või kasulikke abinõusid.big ei vastuta ohutuskaardil sisalduva teabe täpsuse ega põhjalikkuse ega kolmandate isikute tehtud muudatuste eest.seda ohutuskaarti tohib kasutada ainult Euroopa Liidus, Šveitsis, Islandil, Norras ja Liechtensteinis. Teistes riikides on selle ohutuskaardi kasutamine omal vastutusel. Seda ohutuskaarti tuleb kasutada vastavalt litsentsi ja BIGi litsentsilepingus sätestatud vastutust piiravatele tingimustele või vastavalt BIGi üldtingimustele.kõik käesoleva ohutuskaardiga seotud intellektuaalomandi õigused kuuluvad BIGile ning luba ohutuskaarti levitada või paljundada on piiratud. Üksikasjad leiate nimetatud lepingust/tingimustest. Revisjoni põhjus: CLP Avaldatud: Revisjoni kuupäev: Revisjoni number: 0300 Toote nr: /14

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V Väljaandmiskuupäev: 2017-03-24 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kvisalofop-p-etüül 5% EC Tootekood : SHA

Rohkem

Ohutuskaart: Kaaliumhüdroksiidi lahus 0,1 N metanoolis

Ohutuskaart: Kaaliumhüdroksiidi lahus 0,1 N metanoolis Versioon: 2.0 et Asendab... versiooni: 30.11.2015 Versioon: (1) koostamise kuupäev: 30.11.2015 Muudetud: 09.05.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine

Rohkem

Ohutuskaart: Väävelhape

Ohutuskaart: Väävelhape Versioon: 3.0 et Asendab... versiooni: 25.11.2015 Versioon: (2) koostamise kuupäev: 24.11.2015 Muudetud: 29.03.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Desinfektsioonivahend.

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) MSDS Version: E03.00 Väljaandmiskuupäev: 15/10/2014 Blend Version: 3 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm : Segu Tootenimi : Tootekood : W29793

Rohkem

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Puhastusvahend

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr.

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr. KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet 30659799 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Lead Battery, wet Toote nr. 30659799 Toote kasutamine Väljaandmis 2012-01-09. 2.

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote OHUTUSKAART 1. 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote kirjeldus Polümetüülmetakrülaadi ja adipiinhappe segu.

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda Väljaandmiskuupäev: 02.04.2019 Läbivaatamise kuupäev: 02.04.2019 Asendab kaardi: 28.07.2016 Versioon: 4.1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat 1 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 1/20 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kipskartongplaat NIDA kova Vastavalt korralduse (WE) nr 1907/2006 (REACH) paragrahvile 3.3

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31,

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna. 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: L5300b LITHOSTAR ULTRA

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 14.8.2013 Eelmine kuupäev: 19.7.2010 1/9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR 1.1.2 Toote kood 005 5750

Rohkem

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 10.07.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Toote number Registreerimisnumber (REACH) Ksüleentsüanoolsinist

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Archer Turbo 575EC Disainikood : A7504C 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

COMBIFIX

COMBIFIX Toote ohutuskaart Lehekülg 1(6) 1. Andmed aine/toote ja selle tootja kohta Andmed toote kohta Toote nimi: REDUFIX-RP Kasutusala: Niisutusvee lisaaine Andmed tootja/tarnija kohta: Hostmann-Steiner GmbH

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ :

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 19072017 Eelmise väljaande 22042016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/15 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: Kauba nimetus: BANARG 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

SEKCJA 1

SEKCJA 1 Koostamise kuupäev: 01.08.2011 Ajakohastamine: 04.05.2017 Versioon: 4.0 Lehekülg 1 10 st JAGU 1. AINE / SEGU NING ÄRIÜHINGU / ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus: Potafoska

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

E200MLB 2HF-D, Ecoflex 200M 2HF-D Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: 23.0

E200MLB 2HF-D, Ecoflex 200M 2HF-D Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: 23.0 Väljaandmiskuupäev: 23.01.2018 Läbivaatamise kuupäev: 23.01.2018 Versioon: 1.00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Tootekood Tooteliik :

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Syngenta

Syngenta 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A9219B 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

Document

Document Artikli nr. 0157 (schäumend) Avaldamiskuupäe 02.11.15 Versioon 5 ( 09.12.14 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu

Rohkem

Ohutuskaart: DW-347

Ohutuskaart: DW-347 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubanduslik nimetus Registreerimisnumber (REACH) (elektroodid täidistraadiga kaarkeevituseks) mitte tähtsust omav (segu) 1.2

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Versiooni nr 1 Koostamise kuupäev 26/01/2015 Trükkimise kuupäev 29/01/2019 Leht 1 /10 ET OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENT

Versiooni nr 1 Koostamise kuupäev 26/01/2015 Trükkimise kuupäev 29/01/2019 Leht 1 /10 ET OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENT Leht 1 /10 OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/TEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote identifitseerimine: Toote kood: PR 152 Toote nimi: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi GUR, GHR EUEE/ET MSDS number Paranduse 26.juuni.2018 kuupäev Registri num

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi GUR, GHR EUEE/ET MSDS number Paranduse 26.juuni.2018 kuupäev Registri num 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Käesolev ohutuskaart (SDS) kehtib toodetele, mida kirjeldatakse kombinatsioonis järgmise kaubamärgi, toote klassi ja allpool

Rohkem